Top Banner
HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA OTOČAC studeni, 2016. Br. 16/2016 GOSPODARSKI INFO ŽK OTOČAC U ovom broju: Novosti iz HGK Financiranje za gospo- darstvenike Promocija gospodarstva Novosti u zakonodavstvu Ekonomske analize Obrazovanje za gospodarstvenike različitog profila, od direktori- ca velikih tvrtki do osnivačica uspješnih poljoprivrednih gos- podarstava. Kroz diskusiju s panelisticama pokušat će se doći do odgovora gdje se toč- no stječu menadžerske vješti- ne; kroz praksu ili formalno obrazovanje, te koji su faktori koje panelistice vide kao put uspjehu. Također, usporedit će se iskustva iz različitih dijelo- va Hrvatske i inozemstva. Predviđeno je i predstavljanje uspješnih projekata koji su se bavili ženskim poduzetniš- tvom. Pozivamo sve kojih se direk- tno ili indirektno tiču teme konferencije da rezerviraju datum i svojim prisustvom daju doprinos osvješćivanju ove problematike u javnosti. Prva Međunarodna konferen- cija o ženskom poduzetništvu u Otočcu bit će održana 17. prosinca s početkom u 12 sati u sklopu manifestacije Advent u Otočcu i obilježavanja jubi- larnog 10. Međunarodnog božićnog sajma u Otočcu u organizaciji HGK ŽK Otočac. Cilj je progovoriti u javnosti o ženskom poduzetništvu, istak- nuti njegovu brojnost i uspje- he u Ličko-senjskoj županiji i Hrvatskoj, ohrabriti postojeće i potencijale poduzetnice na nove poduzetničke projekte te im pomoći u međusobnom umrežavanju radi razmijene znanja i iskustva, a u konačni- ci i potaknuti samozapošljava- nje žena. U sklopu konferencije bit će organizirano predstavljanje uspješnih poslovnih priča po- duzetnica iz Ličko-senjske županije, ali i iz ostatka Hr- vatske te zemalja u okruženju – Bosne i Hercegovine, Slove- nije i Srbije. Nakon uvodnog predstavljanja održat će se panel diskusija sa svim sudio- nicama. Panel će se orijentirati na pitanja poput: koje su vještine i znanja že- nama potrebna za uspon na hijerarhijskoj ljestvici u po- duzećima i uspjeh, izazovi modernog poslovnog okruženja, različite definicije uspjeha, usklađivanje poslovnog i osobnog života. U Hrvatskoj su žene često slabije plaćene od muškarca za isti posao, otežano im je napredovanje pogotovo na višim upravljačkim razinama, dok je socijalno osviještenih poslodavaca, osobito u vreme- nu gospodarske krize izrazito malo. Na konferenciji će sud- jelovati veći broj poduzetnica Međunarodna konferencija o ženskom poduzetništvu u Otočcu, 17.12.2016
12

HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA

ŽUPANIJSKA KOMORA OTOČAC

studeni, 2016.

Br. 16/2016

GOSPODARSKI INFO ŽK OTOČAC

U ovom broju:

Novosti iz HGK

Financiranje za gospo-

darstvenike

Promocija gospodarstva

Novosti u zakonodavstvu

Ekonomske analize

Obrazovanje za

gospodarstvenike

različitog profila, od direktori-

ca velikih tvrtki do osnivačica

uspješnih poljoprivrednih gos-

podarstava. Kroz diskusiju s

panelisticama pokušat će se

doći do odgovora gdje se toč-

no stječu menadžerske vješti-

ne; kroz praksu ili formalno

obrazovanje, te koji su faktori

koje panelistice vide kao put

uspjehu. Također, usporedit će

se iskustva iz različitih dijelo-

va Hrvatske i inozemstva.

Predviđeno je i predstavljanje

uspješnih projekata koji su se

bavili ženskim poduzetniš-

tvom.

Pozivamo sve kojih se direk-

tno ili indirektno tiču teme

konferencije da rezerviraju

datum i svojim prisustvom

daju doprinos osvješćivanju

ove problematike u javnosti.

Prva Međunarodna konferen-

cija o ženskom poduzetništvu

u Otočcu bit će održana 17.

prosinca s početkom u 12 sati

u sklopu manifestacije Advent

u Otočcu i obilježavanja jubi-

larnog 10. Međunarodnog

božićnog sajma u Otočcu u

organizaciji HGK ŽK Otočac.

Cilj je progovoriti u javnosti o

ženskom poduzetništvu, istak-

nuti njegovu brojnost i uspje-

he u Ličko-senjskoj županiji i

Hrvatskoj, ohrabriti postojeće

i potencijale poduzetnice na

nove poduzetničke projekte te

im pomoći u međusobnom

umrežavanju radi razmijene

znanja i iskustva, a u konačni-

ci i potaknuti samozapošljava-

nje žena.

U sklopu konferencije bit će

organizirano predstavljanje

uspješnih poslovnih priča po-

duzetnica iz Ličko-senjske

županije, ali i iz ostatka Hr-

vatske te zemalja u okruženju

– Bosne i Hercegovine, Slove-

nije i Srbije. Nakon uvodnog

predstavljanja održat će se

panel diskusija sa svim sudio-

nicama. Panel će se orijentirati

na pitanja poput:

koje su vještine i znanja že-

nama potrebna za uspon na

hijerarhijskoj ljestvici u po-

duzećima i uspjeh,

izazovi modernog poslovnog

okruženja,

različite definicije uspjeha,

usklađivanje poslovnog i

osobnog života.

U Hrvatskoj su žene često

slabije plaćene od muškarca

za isti posao, otežano im je

napredovanje pogotovo na

višim upravljačkim razinama,

dok je socijalno osviještenih

poslodavaca, osobito u vreme-

nu gospodarske krize izrazito

malo. Na konferenciji će sud-

jelovati veći broj poduzetnica

Međunarodna konferencija o ženskom poduzetništvu u

Otočcu, 17.12.2016

Page 2: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

GOSPODARSKI INFO ŽK OTOČAC

radi razmjene znanja i iskus-

tva, a u konačnici i potaknuti

samozapošljavanje žena.

Kotizacija za sudjelovanje

iznosi 200 kuna, a izlagači

se svojom prijavom obvezu-

ju na sudjelovanje prvog i

drugog dana. Izlagači koji se

budu pridržavali ove obveze

imaju pravo na povrat upla-

ćene akontacije.

Zainteresirani za izlaganje i

prodaju mogu se prijaviti

ispunjavanjem online obras-

ca.

Svrha je doprinos oživljava-

nju i očuvanju bogate za-

natske i trgovačke tradicije

vezane uz Grad Otočac i

Gacku. Naime, ispravom od

13. rujna 1746. godine cari-

ca Marija Terezija odobrila

je održavanje sajma u Otoč-

cu, iz zahvalnosti Otočanima

na pomoći koju su joj pružili

u ratu za austrijsko nasljed-

stvo te u tri rata protiv prus-

kog kralja Fridricha II. Odr-

žavanjem ovakvih sajamskih

manifestacija, na svojevrstan

način oživljava se dio otočke

povijesti.

Cilj je skrenuti pozornost i

senzibilizirati javnost na

vrijednost očuvanih znanja i

vještina u tradiciji i ručnom

radu u Hrvatskoj općenito,

približiti široj zajednici raz-

nolikost proizvoda hrvatskih

proizvođača, poticati građa-

ne na aktivnije uključivanje

u očuvanje vrijednosti vlas-

tite proizvodnje te stvoriti

još jednu priliku postojećim

proizvođačima, tvrtkama,

obrtnicima i udrugama da

prikažu svoj rad, bolje se

upoznaju, razmijene iskus-

tva i ideje te planiraju budu-

će zajedničke aktivnosti na

dobrobit zajednice.

Organizator sajma je Turis-

tička zajednica Grada Otoč-

ca, uz supokroviteljstvo Žu-

panijske komore Otočac, a

partner je Privredna komora

USK i Unsko-sanski kanton,

BIH.

Sve dodatne informacije

vezano za uvjete izlaganja,

uplatu kotizacije, radno vri-

jeme sajma, zainteresirani

mogu pronaći u pratećim

dokumentima na sljedećoj

poveznici.

Deseti Međunarodni božićni

sajam u okviru događanja

Advent u Otočcu održat će

se 17. i 18. prosinca (subota

i nedjelja) u sportskoj dvora-

ni Srednje škole Otočac

(Ćirila i Metoda 5).

To je mjesto na kojem u

predblagdanskom okruženju

želimo okupiti sve naše pos-

lovne partnere, poduzetnike,

institucije, udruge i pojedin-

ce s kojima uspješno surađu-

jemo tijekom godine te zaje-

dnički našim sugrađanima

omogućiti zanimljivo druže-

nje, uz božićne pjesme i u

veselom im blagdanskom

raspoloženju ponuditi božić-

ni program darova, ukrasa i

proizvoda vlastite proizvod-

nje iz svih krajeva Hrvats-

ke.

Prateće događanje ovogodiš-

njega božićnog sajma biti će

prva Međunarodna konfe-

rencija o ženskom poduzet-

ništvu. Cilj je progovoriti u

javnosti o ženskom poduzet-

ništvu, istaknuti njegovu

brojnost i uspjehe u Ličko-

senjskoj županiji i Hrvats-

koj, ohrabriti postojeće i

potencijale poduzetnice na

nove poduzetničke projekte

te im pomoći u umrežavanju

Advent u Otočcu – Deseti Međunarodni božićni sajam

~ poziv izlagačima

2

Rok za prijavu je

10.12.2016., a

zainteresirani za izlaganje

i prodaju mogu se prijaviti

ispunjavanjem online

obrasca.

Page 3: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

Br. 16/2016

vo 40% turističkog prometa

Republike Hrvatske.

Jedan od najznačajnijih is-

koraka poticanja turističkih

odlazaka sa jadranskog pros-

tora i iz velikih gradova pre-

ma Slavoniji, Baranji i Istoč-

nom Srijemu jest inovativni

program Vikend putovanja u

Slavoniju i Baranju, koji je

osmislila agencija Real Cro-

atia u suradnji sa Sekcijom

Zajednice obiteljskog turiz-

ma Slavonije, Baranje i Isto-

čnog Srijema. Program je

zaista bogat sadržajima za

sve uzraste i pruža moguć-

nost uživanja u plodovima

jeseni, ali i nabavku izuzet-

no kvalitetne zimnice iz

našega najrodonosnijeg dije-

la države. Program se već

dijeli na više od 12.000 tisu-

ća adresa, uz pozive za FOS,

a prvih pedeset gostiju bit će

nagrađeno i posebnim popu-

stom.

Akcija će se intenzivirati

upravo na Forumu obitelj-

skog smještaja u Zadru, od

15. do 17. studenoga, a slič-

ne će se akcije ponuditi i

domaćinima na kontinentu,

za odlazak na more u pred i

posezoni.

Prijave za sudjelovanje na 3.

FOS-u vrše se online

Autor: Nedo Pinezić, predsjed-

nik Zajednice obiteljskog turiz-

ma pri HGK

Zajednica obiteljskog turiz-

ma okupljena pri HGK, po-

red stalnog angažmana

u rješavanju temeljnih pita-

nja poslovanja i preživljava-

nja obiteljskih mikropoduze-

tnika u turizmu, vrlo inten-

zivno provodi i politiku po-

vezivanja proizvodnje i trži-

šta, pa se ove godine središ-

nja akcija HGK Kupujmo

hrvatsko – Hrvatski proizvo-

di za hrvatski turizam održa-

va na istomu mjestu i u isto

vrijeme kada i Forum obi-

teljskog smještaja. Time

ponuđači roba i usluga iz

cijele Hrvatske mogu na

jednome mjestu ponuditi

konkretnu uslugu, konkretan

proizvod za 80.000 doma-

ćinstva, s 500.000 stalnih

postelja koja ostvaruju goto-

Treći Forum obiteljskog smještaja donosi novosti i pruža nove

prilike

“Jedan od najznačajnijih

iskoraka poticanja

turističkih odlazaka sa

jadranskog prostora i iz

velikih gradova prema

Slavoniji, Baranji i

Istočnom Srijemu jest

inovativni program

Vikend putovanja u

Slavoniju i Baranju…”

Suorganizator i partner:

Medijski partner:

Page 4: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

Br. 16/2016

4

“…Proizvođači se mogu

prijaviti putem javnog

natječaja koji traje od 4.

studenoga do 15.

prosinca...”

privredu, prehrambenu indu-

striju i šumarstvo HGK,

dodavši da trgovački lanci

prisutni u Hrvatskoj sve više

prepoznaju i preferiraju hr-

vatsko. Istaknula je i da je to

velika potvrda i priznanje

domaćim proizvođačima

kojima Lidl tako olakšava

plasman roba, dok istodobno

kupcima nudi istinski vrije-

dan i kvalitetan proizvod.

Predstavljanje projekta zna-

kovito je održano u novom

skladištu poljoprivrednog

proizvođača Zlatka Vinkovi-

ća, Lidlovog najdugovječni-

jeg dobavljača, koji je u

deset godina suradnje s Lid-

lom znatno proširio svoju

proizvodnju. "Počeli smo

kao malo obiteljsko gospo-

darstvo, dok danas krumpiri-

ma i lukom, a uskoro i bu-

čom, opskrbljujemo svih 89

Lidlovih trgovina u Hrvats-

koj. Možemo reći da je naš

obrt rastao zajedno s Lidlom

i zahvaljujući njemu", rekao

je Zlatko Vinković, Lidlov

dobavljač iz Belice pored

Čakovca.

"Cilj nam je omogućiti pro-

daju proizvoda domaćih

proizvođača u našim trgovi-

nama. Imajući u vidu da je

proizvodnja hrane strateški

interes svake države, želimo

projektom 'Okusi svoj zavi-

čaj' dodatno poduprijeti po-

ljoprivredna gospodarstva u

proizvodnji domaćeg i kvali-

tetnog voća i povrća diljem

Hrvatske, potaknuti konku-

rentnost obiteljskih poljop-

rivrednih gospodarstava te

svojim kupcima omogućiti

još veći odabir svakodnevno

svježeg voća i povrća s hr-

vatskih polja", poručili su iz

Uprave Lidla Hrvatska.

Više informacija o natječaju

možete saznati na Lidlovom

webu.

Trgovački lanac Lidl, u su-

radnji s Hrvatskom gospo-

darskom komorom, pokre-

nuo je projekt 'Okusi svoj

zavičaj' kojim domaćim

proizvođačima voća i povrća

želi omogućiti da svoje svje-

že voće i povrće plasiraju na

police Lidlovih trgovina u

Hrvatskoj. Proizvođači se

mogu prijaviti putem javnog

natječaja koji traje od 4.

studenoga do 15. prosinca, a

prijaviti se mogu obiteljska

poljoprivredna gospodar-

stva, proizvođačke organiza-

cije i ostali organizacijski

oblici poljoprivrednika.

"Poticanje potrošnje svježeg

voća i povrća nije bitno sa-

mo zbog konkurentnosti

malih poljoprivrednih gos-

podarstava, već i radi pravil-

ne prehrane. Cilj je ovog

projekta potrošačima ponu-

diti prvoklasne domaće,

svježe plodove, u najkraćem

mogućem roku od berbe",

kazala je Božica Marković,

direktorica Sektora za poljo-

Lidl u suradnji s HGK pokrenuo projekt „Okusi svoj zavičaj“

usmjeren domaćim proizvođačima voća i povrća

Page 5: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

GOSPODARSKI INFO ŽK OTOČAC

Istječe rok za potpore gospodarstvenicima

kuna. Natječaj se vodi kao

trajni otvoreni poziv na dos-

tavu projektnih prijedloga s

rokom prijave do 31. pro-

sinca, odnosno do iskorište-

nja raspoloživih sredstava.

Više informacija o natječaju,

kao i natječajnu dokumenta-

ciju, možete pronaći putem

poveznice.

Inovacije novoosnovanih

malih i srednjih poduzeća

Ministarstvo poduzetništva i

obrta objavilo je poziv za

dostavu projektnih prijava

za natječaj "Inovacije novo-

osnovanih MSP". Cilj ovog

Poziva je razvoj novoosno-

vanih poduzeća i uspješan

prijenos inovativnih ideja

novoosnovanih poduzetnika

u tržišno uspješne poslovne

poduhvate i stvaranje novih

inovativno orijentiranih po-

duzeća s potencijalom rasta i

izvoza, s naglaskom na ko-

mercijalizaciju proizvoda i

usluga. Bespovratna sred-

stva dodjeljivat će se putem

trajno otvorenog Poziva na

dostavu projektnih prijava s

krajnjim rokom dostave 31.

prosinca, odnosno do isko-

rištenja raspoloživih sredsta-

va. Najniži iznos bespovrat-

nih sredstava koji se po

ovom Pozivu može dodijeliti

pojedinom poduzetniku iz-

nosi 150.000 kuna, dok naj-

viši iznos iznosi 1.500.000

kuna. Maksimalan intenzitet

potpore koja se može dodije-

liti iznosi 90%. Natječajnu

dokumentaciju moguće je

pronaći ovdje.

Kompetentnost i razvoj

MSP

Ministarstvo poduzetništva i

obrta objavilo je poziv na

dostavu projektnih prijedlo-

ga za dodjelu bespovratnih

sredstava pod nazivom

Kompetentnost i razvoj

MSP. Cilj poziva za dostavu

projektnih prijedloga je oja-

čati konkurentnost MSP-a

stvaranjem i proširenjem

kapaciteta za razvoj procesa,

roba i usluga, održavanjem i

povećanjem zaposlenosti,

dodane vrijednosti, prodaje

na inozemnim tržištima i

usvajanjem novih rješenja i

tehnologija. Prihvatljivi pri-

javitelji su mikro, malo i/ili

srednje velika poduzeća koja

djeluju pojedinačno. Najniži

iznos bespovratnih sredstava

koji se može dodijeliti poje-

dinom projektu iznosi 300

tisuća kuna, dok je maksi-

malna potpora 30 milijuna

Obavijest - uputa poljoprivrednicima

plodouživanju; vlasnici

nepostojeći/nedostupni,

neriješeno vlasničko pra-

vo) ne trebaju ispisivati te

površine iz ARKOD-a već

umjesto toga trebaju (još

jednom) provjeriti mogu li

stupiti u kontakt s vlasni-

cima parcela koje obrađu-

ju, odnosno na bilo koji

način od navedenih prav-

nih oblika (zakup, plodou-

živanje) regulirati odnos s

vlasnicima, te pričekati

donošenje izmjena Pravil-

nika o ARKOD-u kojim

će se regulirati način upis

zemljišta koje se obrađuje

(sa i bez prava na posjed).

2. Vlasnici zemljišta koji

utvrde da je netko drugi

upisao u ARKOD njihovo

poljoprivredno zemljište

koji oni sami ne koriste, a

da je to učinjeno bez nji-

hova znanja ili bez njihove

(usmene ili pismene) sug-

lasnosti, mogu se javiti u

najbliži Regionalni ured ili

središnji ured Agencije za

plaćanja i zatražiti kontakt

podatke o poljoprivredni-

ku koji koristi te ARKOD

čestice (u svrhu eventual-

nog dogovora) ili zatražiti

ispis ARKOD čestica

Više informacija možete

pronaći na sljedećoj povez-

nici.

Trenutno je u javnoj raspravi

izmjena pravilnika o AR-

KOD-u, tj. Pravilnika o evi-

denciji uporabe poljoprivre-

dnog zemljišta kojom će se

urediti način upisa parcela u

ARKOD, uključujući rješa-

vanje slučajeva ucrtavanja

parcela u ARKOD bez doka-

za o posjedu. Izmjenom pra-

vilnika omogućit će se upis

parcela uz potvrdu vlasnika

čestice, a u međuvremenu

dajemo sljedeću uputu:

1. Poljoprivrednici koji i

dalje OBRAĐUJU, tj.

KORISTE poljoprivredno

zemljište registrirano u

ARKOD-u, a nemaju re-

gulirano pravo na posjed

(jer nisu imali s kim potpi-

sati ugovor o zakupu ili

5

Page 6: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

Br. 16/2016

godinama viša od prosječne

u Europskoj uniji što bi

omogućilo konvergenciju

razine BDP-a po stanovniku

prema europskom prosjeku.

Ovo izvješće sigurno će dati

dodatni vjetar u leđa rastu

konkurentnosti hrvatskoga

gospodarstva. Upravo zah-

valjujući poduzetnicima i

imamo gospodarski rast.

Ipak, činjenica je da Hrvats-

ka mora težiti ostvarivanju

viših stopa rasta od onih

koje je prognozirala Europs-

ka komisija jer bi nastavkom

gospodarskog rasta po tak-

vim stopama Hrvatska najra-

nije 2020. godine vratila

razinu BDP-a na onu koju je

imala prije nastupanja krize,

odnosno 2008. godine.

Možemo biti zadovoljni, ali

moramo biti još ambiciozni-

ji."

Predsjednik Hrvatske gospo-

darske komore Luka Burilo-

vić komentirao je danas ob-

javljenu procjenu rasta hr-

vatskog bruto nacionalnog

proizvoda:

"Povećanje procjene Eu-

ropske komisije rasta hrvats-

kog BDP-a posljedica je

pozitivnih kretanja, rasta

proizvodnje, potrošnje, inve-

sticija, izvoza, uspješne turi-

stičke sezone, povoljnijih

kretanja na tržištu rada te

znatno boljeg stanja javnih

financija. Ohrabrujuće je što

je prognozirana stopa rasta

BDP-a u ovoj i narednim

Komentar predsjednika HGK Luke Burilovića na povećanje

procjene rasta BDP-a

6

nja, a uputit će i na dugoroč-

ne učinke koje različite sto-

pe mogu imati na daljnji

razvoj sektora", kaže Franco

Palma, član Upravnog odbo-

ra HGK i predsjednik Turis-

tičkoga poslovnog vijeća*

pri HGK, komentirajući

elemente porezne reforme

koje bi stupile na snagu

2017. godine, a prema kojoj

je planirano povećanje PDV

-a za usluge u ugostiteljstvu

s 13% na 25%.

Palma ističe da će predlože-

no povećanje PDV-a u ugos-

titeljstvu imati negativan

utjecaj na čitav turistički

sektor.

*Turističko poslovno vijeće pri

Hrvatskoj gospodarskoj komori

čine svi predsjednici udruženja

i zajednica pri Sektoru za turi-

zam HGK te predstavnici svih

ključnih nacionalnih strukovnih

udruga u turizmu.

"Tražimo odgodu promjene

zakona o PDV-u u ugosti-

teljstvu dok ne budemo ima-

li spremne rezultate Analize

o utjecaju stope PDV-a na

usluge hotela i kampova u

Hrvatskoj na konkurentnost

turizma, koju je nedavno

naručila HGK i čija je izrada

u tijeku. Tek kada se rezulta-

ti ove analize dobiju, mogu

se donositi utemeljene odlu-

ke u vezi s izmjenom stopa

PDV-a na smještaj i ugosti-

teljske usluge. Iz njih će biti

vidljiv utjecaj promjene sto-

pe na rezultate poslovanja

sektora, zaposlenost i ulaga-

Odluke o izmjenama PDV-a u ugostiteljstvu trebaju se donijeti

nakon rezultata Analize o utjecaju stope PDV-a

Luka Burilović, predsjednik HGK

Page 7: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

GOSPODARSKI INFO ŽK OTOČAC

Presjek zakonskih izmjena objavljenih u Narodnim novinama

U Narodnim novinama broj 82/2016 od 14.rujna 2016. godine

objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

PRAVILNIK O POMORSKOJ OPREMI

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH

PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U KOLOVOZU

2016.

U Narodnim novinama broj 83/2016 od 16.rujna 2016. godine

objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POT-

PORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

U Narodnim novinama broj 84/2016 od 12.rujna 2016. godine

objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

PRAVILNIK O PREGLEDU SIROVOG MLIJEKA NAMIJE-

NJENOG JAVNOJ POTROŠNJI

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SAD-

NOG MATERIJALA POVRĆA I PRESADNICA POVRĆA

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2016.

U Narodnim novinama broj 85/2016 od 23.rujna 2016. godine

objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PRO-

METU NA CESTAMA

U Narodnim novinama broj 87/2016 od 28.rujna 2016. godine

objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUN-

SKOM PLANU

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU

JEDINSTVENOGA OKVIRNOGA KONTNOG PLANA

U Narodnim novinama broj 88/2016 od 30.rujna 2016. godine

objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

NAPUTAK O POSTUPANJU U POSTUPCIMA JAVNE NA-

BAVE U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI ELEKTRONIČKOG

OGLASNIKA JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DO-

DJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI

PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« PRIDNENIM

POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/

LISTOPAD 2016. GODINE

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIZ-

NAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZ-

VOĐAČKIH ORGANIZACIJA

U Narodnim novinama broj 90/2016 od 07.listopada 2016. go-

dine objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

U Narodnim novinama broj 91/2016 od 12.listopada 2016. go-

dine objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA

ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINAN-

CIJSKIH USLUGA

PRAVILNIK O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA »PRIJATELJ

OKOLIŠA«

U Narodnim novinama broj 92/2016 od 14.listopada 2016. go-

dine objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OG-

RANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVA-

RI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH

PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U

RUJNU 2016.

7

Page 8: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

Br. 16/2016

isto namjeravaju propisati

do kraja 2016. godine.

Danom stupanja na snagu

ovih promjena, svi gospo-

darski subjekti u Republici

Hrvatskoj koji budu slali

račune prema javnoj upravi,

trebali bi koristiti neki od

sustava koji omogućuje sla-

nje računa u strukturiranomu

obliku, a koji omogućuje

njegovu automatsku i elek-

troničku obradu kod prima-

telja.

Kroz Direktivu o elektronič-

kom izdavanju računa u

javnoj nabavi (2014/55/EU)

koju su Europski parlament i

vijeće izdali 16. travnja

2014. godine, želi se stvoriti

zajednička norma kako bi

se, između ostaloga, ubrzala

administrativna aparatura i

olakšala međugranična trgo-

vina. Krajnji rok za primje-

nu EU direktive o e-Računu

je 2018. godina.

e-Račun moguće je koristiti i

u B2B sektoru bez obzira što

to nije Zakonom obavezno

kao što je za B2G sektor.

Od 1. siječnja 2016. sve

hrvatske tvrtke u javnom

sektoru moraju obavezno

koristiti elektronički račun.

To znači da će javne tvrtke

izdavati, ali i primati e-

Račune koje će im slati nji-

hovi poslovni partneri. Eu-

ropska unija donijela je Di-

rektivu o elektroničkom

računu u javnoj nabavi, te-

meljem koje će elektroničko

izdavanje računa u javnoj

nabavi za zemlje EU postati

obvezno do 2016. godine.

Neke zemlje Europske unije,

poput Slovenije, Italije i

Španjolske, već su od 1.

siječnja 2015. godine uvele

obvezu slanja računa u elek-

troničkom obliku u javnu

upravu, a mnoge druge to

E-račun obveza od 1. siječnja 2017. za sve tvrtke u javnom

sektoru

8

španjolska tvrtka European

City Guide, švicarske tvrtke

Intercable Verlag, EUCO

data i Novachannel (adresar

Tourist Directory), a odne-

davno i nizozemska tvrtka

EU Business Register. Ponu-

da za upis u EU Business

Register - sitna slova otkri-

vaju da je riječ o ugovoru na

tri godine uz plaćanje po

995eura svake godine!

Apeliramo na hrvatske tvrt-

ke da spomenute obrasce u

cijelosti pažljivo prouče

prije eventualnog potpisiva-

nja i ovjere zato što je riječ o

usluzi koja je naplativa, što

nije na prvi pogled vidljivo

iz obrasca. Ovjera obrasca

znači sklapanje ugovora i

pristajanje na mjerodavnost

suda u državi iz koje je po-

nuditelj usluge, a iz oba je

ova razloga prilično teško i

skupo raskinuti obvezu nas-

talu ovjerom obrasca.

Hrvatskoj gospodarskoj ko-

mori obratilo se više hrvats-

kih tvrtki koje su imale ne-

gativna iskustva s nekim

inozemnim tvrtkama od ko-

jih su primile obrasce za

uvrštenje u međunarodne

poslovne adresare. Poslova-

nje tvrtki koje nude upise u

adresare nije u skladu s dob-

rim poslovnim običajima.

Posrijedi su obrasci koji

hrvatskim tvrtkama nude

uvrštenje u inozemne pos-

lovne adresare, a u posljed-

nje ih vrijeme dostavljaju

ponajviše austrijska tvrtka

Construct Data Verlag AG

(adresar FAIRGuide), nizo-

zemska tvrtka EU Business

Services LTD (adresar EU

Company Directory),

UPOZORENJE PODUZETNICIMA – čuvajte se prevare pri

popunjavanju obrazaca za poslovne adresare!

“...svi gospodarski subjekti

u Republici Hrvatskoj koji

budu slali račune prema

javnoj upravi, trebali bi

koristiti neki od sustava

koji omogućuje slanje

računa u strukturiranomu

obliku,…”

Page 9: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

GOSPODARSKI INFO ŽK OTOČAC

Prema izvornim podatcima,

nominalni je promet u trgo-

vini na malo u rujnu bio

3,5% veći (a prema kalen-

darski prilagođenima jedna-

ko toliko) u odnosu na rujan

2015. godine. Strukturno

gledano, taj je rast rezultat

godišnjega povećanja u de-

vet od ukupno deset trgovač-

kih struka.

Najveći rast nominalnoga

prometa u promatranome

mjesecu zabilježen je u trgo-

vačkoj struci „motorna vozi-

la, dijelovi i pribor za motor-

na vozila, motocikli i dijelo-

vi“ 14,6% (11 mjeseci rasta)

i „audio i video oprema,

željezna roba, boje i staklo,

električni aparati za kućan-

stvo, namještaj i drugi proiz-

vodi za kućanstvo“ 6,5%

(trend rasta od kolovoza

2014. godine). Pored nave-

denih, rast je zabilježen i u

strukama „ostale nespecijali-

zirane prodavaonice“ 6,1%

(13 mjeseci rasta), „ljekarne,

medicinski i ortopedski proi-

zvodi, kozmetički i toaletni

proizvodi“ 6% (od lipnja

2015. samo jedan pad),

„računalna oprema, knjige i

novine, igre i igračke, cvije-

će i sadnice, satovi i nakit i

ostala trgovina na malo u

specijaliziranim prodavaoni-

cama“ 4,7% (godina dana

rasta), „specijalizirane pro-

davaonice živežnim namir-

nicama“ 4% (dva mjeseca

rasta), „nespecijalizirane

prodavaonice pretežno žive-

žnim namirnicama“ 3,1%

(od kraja 2014. samo jedan

pad), „tekstil, odjevni pred-

meti, obuća i kožni proizvo-

di“ 1,6% (18 mjeseci rasta)

te u struci „motorna goriva i

maziva“ 1,3% (prvi godišnji

rast nominalnoga prometa

još od srpnja 2014. godine,

među ostalim u rujnu ove

godine najniži godišnji pad

cijena goriva od kraja 2014.

godine). Jedini godišnji pad

nominalnoga prometa zabi-

lježen je u trgovačkoj struci

„ostala trgovina na malo

izvan prodavaonica“ 4% (u

posljednjih sedam mjeseci

samo jedan rast).

U prvih devet mjeseci ove

godine nominalni je promet

u trgovini na malo bio 2,1%

veći u odnosu na isto razdo-

blje 2015. godine. Uz pad

maloprodajnih cijena (cijene

dobara bez električne ener-

gije i distribucije vode) od

2,1%, maloprodajni je pro-

met, prema izvornim podat-

cima, realno bio 4,3%

(prema kalendarski prilago-

đenim podatcima oko 3,7%)

veći u odnosu na prvih devet

mjeseci 2015. godine. Ipak,

razina je realnog prometa u

prvih devet mjeseci ove go-

dine manja za 11,6% u od-

nosu na isto razdoblje 2008.

godine.

Ovogodišnji rast realnog

prometa u rujnu samo je

nastavak pozitivnog trenda

koji traje još od rujna 2014.

godine. Takav trend djelo-

mično je rezultat poboljšanja

potrošačkog optimizma

(koje se bilježi od listopada

2014. godine s izuzetkom

ljetnih mjeseci ove godine) i

promjene u oporezivanju

dohotka (početkom 2015.

godine). Očekujemo da će se

u posljednjem ovogodišnjem

tromjesečju nastaviti pozi-

tivna kretanja te da će pro-

met na razini ove godine biti

veći za oko 3,2% u odnosu

na prošlu godinu.

Sve manji rast izvoza na godišnjoj razini

“…Ovogodišnji rast

realnog prometa u

rujnu samo je nastavak

pozitivnog trenda koji

traje još od rujna 2014.

godine. ...”

9

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske

analize HGK Zvonimira Savića:

“Ovogodišnji promet u trgovini na malo karakterizira rast, na što pozitivno utječe

poboljšanje indeksa pouzdanja potrošača te rast prosječne plaće. Očekujemo da bi ove

godine maloprodajni promet mogao porasti za najmanje 3,2% u odnosu na prošlu godinu.“

Zvonimir Savić, HGK

Page 10: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

GOSPODARSKI INFO ŽK OTOČAC

platnu edukaciju naših člani-

ca, u vezi s radnim vremeni-

ma profesionalnih vozača.

"HGK je senzibilizirana za

specifične potrebe cestovnih

prijevoznika te aktivno po-

dupire članice u prilagođa-

vanju uvjetima na tržištu,

novim propisima u korište-

nju tahografa te pravnoj

stečevini EU. Osnovni je cilj

povećanje konkurentnosti na

zahtjevnom tržištu EU",

istaknula je predsjednica

Uprave Tahografa Dorotea

Effenberger koja ovaj Spo-

razum smatra krunom inten-

zivne suradnje.

Sporazum definira područja

suradnje koja obuhvaćaju

programe Tahografovih edu-

kacija komorskih članica,

izrade zajedničkih projekata,

studije i elaborate iz područ-

ja prometa i logistike te niz

drugih aktivnosti od zajed-

ničkog interesa.

Tahograf je aktivno uključen

u donošenje propisa o obve-

znom korištenju tahografa i

ugrađivanju odredbi među-

narodnih konvencija koje se

odnose na korištenje tahog-

rafa te evidentiranje radnih

vremena i odmora profesio-

nalnih vozača kamiona i

autobusa. Sudjelovali su u

uvođenju digitalnog tahogra-

fa u RH, a tvrtka je izdala i

Priručnik o korištenju tahog-

rafa, koji je, zbog velikog

interesa i obuhvata promje-

na, doživio već treće izda-

nje. Također, Tahograf je

organizator brojnih edukaci-

ja i seminara.

Sporazum o suradnji između

Hrvatske gospodarske ko-

more i tvrtke Tahograf d. o.

o. potpisale su 11. listopada

u HGK potpredsjednica za

graditeljstvo, promet i veze

Mirjana Čagalj i predsjedni-

ca Uprave Tahografa Doro-

tea Effenberger.

"Ovaj Sporazum nastavak je

dugogodišnje uspješne sura-

dnje HGK i Tahografa, po-

vezane s promicanjem i edu-

kacijom naših članica o no-

vim propisima u međunaro-

dnom i domaćem prometu te

o primjeni novih tehnologija

uvjetovanih promjenama

tahografa", istaknula je pot-

predsjednica HGK Mirjana

Čagalj, dodajući da je Spo-

razum izuzetno važan za sve

članice iz područja cestov-

nog, teretnog i putničkog

prometa jer omogućava bes-

Potpisan sporazum o suradnji HGK i tvrtke Tahograf:

Besplatnom edukacijom do veće konkurentnosti prijevoznika

“…Sporazum je

izuzetno važan za sve

članice iz područja

cestovnog, teretnog i

putničkog prometa jer

omogućava besplatnu

edukaciju naših

članica, u vezi s radnim

vremenima

profesionalnih

vozača...”

se i pobliže upoznali s njiho-

vim problemima.

Nakon evaluacije pristiglih

nominacija stručni odbor će

odabrati uži krug kandidata

za svaku nagradu Lider in-

vesta, a odluku će obznaniti

na završnoj manifestaciji

projekta na kojoj će se sve-

čano dodijeliti nagrade naj-

boljim velikim, srednjim i

malim proizvodnim investi-

cijama u Hrvatskoj. Osim

nagrade 100% Lider Invest –

za veliku, srednju i malu

investiciju te Specijal Lider

Invest posebne nagrade stru-

čnog odbora, bit će podije-

ljena i priznanja za poseban

doprinos: Export Lider in-

vest,investicija koja je najvi-

še pridonijela izvozu,

Employee Lider Invest, in-

vesticija koja je najviše pri-

donijela zapošljavanju, ECO

Lider Invest, investicija koja

je najviše pridonijela održi-

vom razvoju i kvaliteti živo-

ta građana te zaštiti prostora

i okoliša.

Kvalitetu prijavljenih inves-

ticijskih projekata ocjenjuje

stručni odbor kojeg čine:

Mladen Vedriš, predsjednik;

Damir Novinić (AIK), To-

mislav Radoš (HGK), Slav-

ko Krajcar (FER), Vedrana

Jelušić Kašić (EBRD), San-

dra Švaljek (EIZG), Zdenko

Adrović (HUB), Benjamin

Cerovac (Bisnode) i Miod-

rag Šajatović (Lider).

Misija projekta je prepozna-

vati i promicati investicije

koje otvaraju nova radna

mjesta, povećavaju izvoz i

stvaraju dodanu vrijednost te

primjerom i stečenim iskus-

tvima jačaju povjerenje u

institucionalne i pravne ok-

vire potrebne za stvaranje

pozitivnog ozračja koje će

privući buduće ulagače/

investitore.

Završna manifestacija pro-

jekta Lider invest 2016. i

svečana dodjela nagrada

najboljim proizvodnim inve-

sticijama u Hrvatskoj održat

će se u Hotelu Westin u Za-

grebu, 16. studenoga 2016. s

početkom u 9 i 30 sati.

Projekt Lider invest – izbor

najboljih velikih, srednjih i

malih proizvodnih investici-

ja u Hrvatskoj – predstavljen

je hrvatskoj javnosti 12.

travnja 2016. u Zagrebu u

Hrvatskoj gospodarskoj ko-

mori. Nominacije investicija

trajale su do 15. srpnja

2016., a tijekom tog perioda

održali su se investicijski

forumi u Varaždinu, Splitu,

Osijeku, Rijeci i Zagrebu.

Proljetna turneja po Hrvats-

koj pokazala se izuzetno

korisnom, budući da su se

sudionici vratili bogatiji za

niz saznanja o poduzetništvu

i investicijama koje se zbi-

vaju u cijeloj Hrvatskoj, ali

Završna manifestacija projekta Lider invest 2016.

“…Rezervirajte svoje

mjesto na završnoj

manifestaciji projekta

Lider invest 2016.

ovdje...”

Page 11: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

Br. 16/2016

Najveći dio sastanka bio je

posvećen osvrtu samih iz-

najmljivača na uspješnost

ovogodišnje sezone, pri če-

mu su se svi osvrnuli na

dobre i loše situacije s koji-

ma su se suočavali u obav-

ljanju djelatnosti. U vrlo

otvorenoj raspravi iskristali-

zirali su se neki problemi

koji su izvan utjecaja samih

iznajmljivača, na što će se

skrenuti pozornost u Turis-

tičkoj zajednici. Istaknuli su

i ograničenja samih iznaj-

mljivača u vidu nedovoljne

komunikacije, nepoznavanja

kolega, slabije informatičke

pismenosti pojedinih iznaj-

mljivača, nepoznavanje stra-

nih jezika te nedovoljne

informiranosti o ukupnoj

ponudi u destinaciji i širem

okruženju. Konstruktivnom

raspravom predložili su koje

bi mjere mogle utjecati na

poboljšanje kvalitete usluge

i unaprjeđenje poslovanja,

kako bi što spremnije ušli u

turističku sezonu 2017.

Jedan od tih prijedloga je

kako u turističkoj sezoni

produžiti javnu rasvjetu,

koja se gasi u ponoć, što

stvara gostima problem u

pronalaženju smještaja. Isti

je slučaj i s opskrbom kada

su u pitanju kvarovi ili obav-

ljanje radova.

Odlučeno je da zimski perio-

d treba iskoristiti za organi-

zaciju edukativnih radionica

kojima bi se unaprijedile

vještine i znanja pružatelja

usluge smještaja u domaćin-

stvu, s naglaskom na upoz-

navanje s turističkim atrak-

cijama u destinaciji, uključu-

jući i distribuciju promotiv-

nih materijala, podizanje

razine informatičke pisme-

nosti i upoznavanje s načini-

ma oglašavanja na Internetu.

Turistički su djelatnici došli

do spoznaje da im ovakvih

susreta manjka, da bi bilo

dobro povremeno se susreta-

ti i s pružateljima drugih

turističkih usluga u destina-

ciji, razmjenjivati iskustva i

zajedničkim snagama poku-

šati preokrenuti stvari nabo-

lje.

U Županijskoj komori Oto-

čac 3. studenoga održan je

radni sastanak Strukovne

skupine obiteljskog smješta-

ja Gacka. U ovu strukovnu

skupinu organizirani su

predstavnici pružatelja uslu-

ge smještaja u domaćinstvu,

s područja grada Otočca i

općina Brinje i Vrhovine.

Na radnom sastanku okupilo

se dvanaest privatnih iznaj-

mljivača.

U uvodnom dijelu sastanka,

stručna suradnica Irena Ba-

nić napravila je kratki pod-

sjetnik na ustroj i aktivnosti

Zajednice obiteljskog turiz-

ma HGK i njezine Sekcije i

subregionalne skupine.

Dala je pregled osnovnih

turističkih rezultata ostvare-

nih u Ličko-senjskoj župani-

ji, u kojima SSOS Gacka

ima udio od 5% u dolascima

te 1,6% u noćenjima, s obzi-

rom na raspoloživost smješ-

tajnih kapaciteta.

Prisutni su upoznati s rezul-

tatima prvoga službenog

susreta čelnika HGK s mini-

strom turizma Garijem Cap-

pellijem, održanog u Minis-

tarstvu turizma.

Održan radni sastanak Strukovne skupine obiteljskog

smještaja Gacka

Sudionici radnog sastanka

“U vrlo otvorenoj

raspravi iskristalizirali

su se neki problemi koji

su izvan utjecaja samih

iznajmljivača, na što će

se skrenuti pozornost u

Turističkoj zajednici. ”

11

Irena Banić, ŽK Otočac

Page 12: HRVATSKA GOSODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA …

GOSPODARSKI INFO ŽK OTOČAC

Izdavač

HGK ŽK OTOČAC

K. Zvonimira 16

OTOČAC 53220 - RH

T: 053/771-001

F: 053/771-130

E: [email protected]

www.hgk.hr

Na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu NN 82/13 i Pravilnika o dozvolama za

obavljanje linijskog prijevoza putnika NN 114/2015, Županijska komora Otočac obavlja

postupak usklađivanja voznih redova za županijske linije.

Usklađivanje voznih redova za nove i izmijenjene linije, na kojima se samo mijenja vrijeme

polaska za županijske linije, obavlja mjerodavna županijska komora. Vozne redove prijevoznik

na usklađivanje podnosi od 1. do 30. studenoga tekuće godine.

Vozne redove treba dostaviti na adresu:

Hrvatska gospodarska komora

Županijska komora Otočac

Kralja Zvonimira 16

53 220 Otočac

Obavijest o podnošenju voznih redova za županijske linije na usklađivanje

Specifikacija

Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko

Pokretanjem "Projekta vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda" Hrvatska gospodarska

komora želi uspostavi vizualni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu, i na taj način pomoći

hrvatskim tvrtkama i proizvođačima. Znak "Hrvatska kvaliteta" ("Croatian Quality") kupcu

treba biti jamstvo da se radi o proizvodima koji jamačno predstavljaju sam vrh svjetske ponude

u svojoj klasi. Proizvodi sa znakom "Izvorno hrvatsko" ("Croatian Creation") imaju posebnu

vrijednost. To proizlazi iz činjenice da se radi o proizvodima koji uključuju značajke hrvatske

tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije ili invencije, dakle o proizvodima s neponov-

ljivim i jedinstvenim osobinama. Ukoliko Vaš proizvod ili usluga odgovaraju navedenom opi-

su potrebno je pokrenuti postupak za dodjelu prava uporabe znaka. Više informacija o kriteriji-

ma za dobivanje znaka, postupku prijave i provjere te troškovima postupka moguće je pronaći

na sljedećoj poveznici.

Na internetskoj stranici www.znakovi.hgk.hr možete pronaći listu svih proizvoda kojima su

dodijeljeni znakovi "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko".

Obavijest o podnošenju voznih redova županijskih linija na

usklađivanje