Top Banner
A déli tehermentesítõ út nyu- gati folytatása, a Petõfi utca forgalmának megváltoztatása Kriza Ákos polgármester sze- rint célt tévesztett. Úgy gon- dolja, hogy az elõzõ városveze- téstõl megörökölt közlekedési beruházás átadása után vélhe- tõen számos kellemetlenséget okoz majd a miskolciaknak. Kriza Ákossal közlekedésfej- lesztési elképzeléseirõl beszél- gettünk. – Miskolc közlekedési koncepció- jának átgondolatlan megoldásairól több fórumon kifejtette véleményét. Miben látja a problémák gyökerét? – Nem tartom helyesnek azt a gyakorlatot, hogy csupán közle- kedési koncepciók mentén vál- toztassák meg Miskolc rendezési tervét. Ha a városban építünk va- lamit, mindig a teljes település- ben kell gondolkodnunk. A vá- rosban, amely életünk kerete. Egyetlen szempontot, vagy szem- pontcsokrot kiemelni az egészbõl, tévedésekhez vezet. Ilyennek tar- tom a déli tehermentesítõ út nyomvonalának kijelölését és az út folytatásának megépítését is, ami vélhetõen közlekedési prob- lémák kialakulásához vezet majd. A város új vezetésére maradt a fel- adat, hogy elõre gondolkodva megpróbálja enyhíteni a megjó- solható helyzetet. – Ami most Miskolcon épül, az többnyire elnyert pályázat révén va- lósul meg. A déli tehermentesítõ út pályázatában nyilván közleke- désfejlesztésre adtak pénzt… – Csakhogy ezek a tervezett utak, hidak és mûtárgyak a városban vannak, a megbízó pedig a város volt! Hogyan fordulhat elõ az, hogy ennek a munkának nincs épí- tésze, településtervezõje, kertésze, társmûvésze? Nem engedhetõ meg, hogy a város fejlesztése nél- külözze a városban meglévõ szel- lemi erõket, és forgalomtechnikai kérdéssé minõsítse vissza a tele- pülésfejlesztést! Ma nem érzõdik Miskolcon, hogy létezne belsõ közlekedési „iránytûje”, amely sze- rint el tudna igazodni. Sokkal in- kább úgy tûnik, mintha csak a szi- rénhangokra figyelne. FOLYTATÁS A 3. OLDALON. Csütörtökön ismét elindult a nagysikerû Mikulásvonat, több mint 220 óvodással a megszo- kott Dorottya utca – Lillafüred szakaszon. BÚZAFALVI T. A kívül-belül feldíszített vonaton krampuszok és manók szórakoz- tatták az ovisokat, akiket Lilla fü reden a Mese birodalom kapujánál maga a Mikulás és segítõi vártak. A Pécsi Sándor Guruló Színház társulatának jelmezbe öltözött szereplõi egy in- teraktív mesejátékba vonják be a gyermekeket a miskolci óvodások és általános iskolások által feldíszí- tett parkban. Immár nyolcadik alkalommal in- dította útjára a „Diósgyõrért” Közhasznú Alapítvány” az Északerdõ Zrt.-vel együttmûködésben a di- ósgyõri Mikulásvonatot. F. Tóth Géza, a „Diósgyõrért” Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Mikulásvonat fõszervezõje és megálmodója elmondta: november 25. és december 14. között napi négy vonattal, összesen 80 alka- lommal szállítják a Dorottya utcai végállomásról a gyermekeket a Mikulás lillafüredi Mesebirodalmá- ba, ahol egy interaktív mesejáték keretében a Mikulással is találkoz- hatnak a kicsik. A program elsõ- sorban a 3 és 10 év közötti gyer- mekek számára lett kitalálva, nekik jelent a Mesevilág valóságos él- ményt. A feldíszített Mikulásvonat, a gyönyörû környezet azonban a szülõk és a kísérõk részére is kelle- mes kikapcsolódást biztosít. Molnár Péter kereszténydemok- rata képviselõ, a városi önkor- mányzat oktatási, kulturális, turisz- tikai, ifjúsági és sportbizottságának elnöke is részt vett a rendezvényen, aki képviselõi alapjából finanszírozta a rendezvényt. Mint mondta, pe- dagógusként és magánemberként is nagyon hasznos kezdeménye- zésnek tartja a Mikulásvonatot. – Most három óvodából nagyjából 222 gyerek vesz részt a program- ban. Óriási élmény ez a gyerekek számára, számunkra pedig nagyon jó dolog látni örömtõl csillogó ar- cukat – fogalmazott Molnár Péter. RICOMNET A RICOMNET 2010 helyszíne, az elõzõ évek hagyományainak megfele- lõen, idén is a Hotel Palota volt. Írásunk a 8. oldalon. A részletek csak késõbb lesznek nyil- vánosak, de a háttérben dolgoznak a „Fészekrakó-probléma” megoldásán. Írásunk a 3. oldalon. A Könyves Kálmán Általános Iskola 230 millió forintos pályázati pénzbõl újí- totta fel tantermeit, szertárait. Cikk az 5. oldalon. Felújítás Fészekrakó-ügy Lezárult az ünnepségsorozat, az utódok méltó módon emlékez- tek meg az elõdök tevékenysé- gérõl és az elmúlt negyven évti- zedrõl. A pénteki záró akkord- ként a meghívottak részt vehet- tek egy könyv bemutatóján, va- lamint egy sportkarikatúra-kiál- lítás megnyitóján. DOROS LÁSZLÓ A Miskolci Városi Sportcsarnok 1970-ben nyitotta meg kapuit a sportbarátok és az érdeklõdõk elõtt. Az eltelt négy évtized során fan- tasztikus hangulatú mérkõzések- nek, tornáknak, rendezvényeknek adott otthont a létesítmény. Szinte nincs is olyan sportág, amelynek kép- viselõi ne vendégeskedtek volna a csarnok falai között. Idõközben Generali Aréna lett a létesítmény neve, az emlékek azon- ban nem halványultak. Ezért is dön- tött úgy a Miskolci Városi Sza- badidõközpont vezetése, hogy igyekszik méltó módon megün- nepelni a negyvenéves születés- napot. Rangos viadalok sorjáztak, pénteken pedig legördült a függöny, és véget ért a sorozat. A záró ren- dezvény apropóját egy könyv be- mutatója adta, ehhez pedig egy sportkarikatúra-kiállítás megnyitó- ja társult. Dr. Szatmáry-Antal Tamás kö- szöntõjében hangsúlyozta: az év során méltó módon emlékeztek elõ - deik munkásságára. Ezt a sorjázó rendezvények igazolták – tette hozzá az igazgató, majd felhívta a megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok” címen jelent meg. – Ez a harmincnyolcadik kiadvá- nyom – mondta érdeklõdésünkre a könyv szerzõje. – A sportcsarnokról már korábban elkészítettem egy anyagot, ami különbözõ okok miatt nem jelent meg a huszonötödik szü- letésnapon. A kézirat azonban nem veszett kárba, hiszen amikor felke- restem a létesítmény jelenlegi ve- zetését, dr. Szatmáry-Antal Tamás szinte azonnal felkarolta az ötletet. Következett egy roppant kiadós ku- tatómunka, és az újabb tizenöt év történéseinek a feldolgozása. A pénteki ünnepség keretében egyébként a Generali Aréna nyu- gati falán emléktábla-avatásra is sor került. Ezen köszönet áll, tisztelgés az elõdök áldozatos munkája elõtt. Az avatáson egyébként a létesítmény korábbi vezetõi közül megjelent Kecskeméti István és Montovay Péter is. A csarnok galériáján ugyancsak az ünnepség keretében nyitották meg Mezõ István sportkarikatúra-kiállí- tását. A kiváló grafikus érdeklõdé- sünkre megosztotta gondolatait ol- vasóinkkal: – Az itt látható anyag tíz évvel ezelõtt, éppen a sydneyi olimpia elõtt jelent meg elõször egy kötet- ben, amely a Hajrá, magyarok! – címet viselte. A könyvben szerepelt az összes magyar olimpiai bajnok, idõrendben felsorolva. Tagadha tat- lan, hogy napjainkban a karikatúra méltánytalanul háttérbe szorult, és ez minden ágazatára igaz. Eddig nyolc karikatúra-kötetem jelent meg, általában tematikusan rajzolok. Jövõre a zenérõl szeretném kifejezni mondandómat. Az érdeklõdõknek jó szívvel ajánl- ható a kiállítás megtekintése, akár már szombaton, hiszen akkor vár- hatóan ismét benépesül a Generali Aréna nézõtere. Érthetõ: a magyar nõi kézilabda-válogatott még min- dig tekintélyes vonzerõt jelent! Gyerekek öröme ZAKATOL A MIKULÁSVONAT! Emléktáblát is avattak a jubileum alkalmából. KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS Ünnepel a sportcsarnok Kriza Ákos: „A jövõben teljes körûen kidolgozott tervek lesznek” UTAT TÉVESZTETT TEHERMENTESÍTÕ Helyszíni bejárást tart a jövõ héten a felújítás alatt álló Zenepalotában dr. Zsiga Marcell, kulturális ügyekért is felelõs alpolgármester. Mint ismeretes, a létesítmény felújítása hosszas késedelmek után úgynevezett PPP (Public - Private Partnership) konstrukció- ban valósult meg. Dr. Zsiga Marcell szerint az elõzõ kormányok által bevezetett finanszírozási modell több szempontból is kedvezõtlen: egyfelõl drága, másfelõl pedig nem láthatók elõre a gazdasági ha- tásai, hiszen 20-30 éves visszaté- rítési kötelezettségekrõl van szó. A Zenepalota esetében további gond, hogy a korábbi tervektõl el- térõen, nem épült új szárny a lé- tesítményhez, így most kérdéses, elférnek-e majd a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Intézetének a diákjai a szûkös körülmények között – illetve, sikerül-e olyan kompromisszumos megoldást ta- lálni, hogy a két iskola lehetõség és igény szerint használhassa egy- más termeit, eszközeit. – A város tehát úgy fizeti majd a bérleti díjat a helyiséghasználatért, hogy a szakközépiskola diákjainak egy ré- szét talán el sem tudja ott helyezni. Próbálunk közbenjárni egy ész- szerû megoldás érdekében, ezt azonban nehezíti, hogy a város – véleményünk szerint kedvezõtlen ingatlancserékkel – korábban el- veszítette a tulajdonrészét a Zenepalota épületében – fogal- mazott dr. Zsiga Marcell. VII. ÉVFOLYAM 47. SZÁM Térítésmentes 2010. NOVEMBER 27. Gondok a Zenepalota körül
8

Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

Jan 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

A déli tehermentesítõ út nyu-gati folytatása, a Petõfi utcaforgalmának megváltoztatásaKriza Ákos polgármester sze-rint célt tévesztett. Úgy gon-dolja, hogy az elõzõ városveze-téstõl megörökölt közlekedésiberuházás átadása után vélhe-tõen számos kellemetlenségetokoz majd a miskolciaknak.Kriza Ákossal közlekedésfej-lesztési elképzeléseirõl beszél-gettünk.

– Miskolc közlekedési koncepció -jának átgondolatlan megoldásairóltöbb fórumon kifejtette véleményét.Miben látja a problémák gyökerét?

– Nem tartom helyesnek azt agyakorlatot, hogy csupán közle-kedési koncepciók mentén vál-toztassák meg Miskolc rendezésitervét. Ha a városban építünk va-lamit, mindig a teljes település-ben kell gondolkodnunk. A vá-rosban, amely éle tünk kerete.Egyetlen szempontot, vagy szem -pontcsokrot kiemelni az egész bõl,tévedésekhez vezet. Ilyennek tar-tom a déli tehermentesítõ útnyomvonalának kijelölését és azút folytatásának megépítését is,ami vélhetõen közlekedési prob-lémák kialakulásához vezet majd.

A város új vezetésére maradt a fel-adat, hogy elõre gondolkodvamegpróbál ja enyhíteni a megjó-solható helyzetet.

– Ami most Miskolcon épül, aztöbbnyire elnyert pályázat révén va-lósul meg. A déli tehermentesítõút pályázatában nyilván közleke-désfejlesztésre adtak pénzt…

– Csakhogy ezek a tervezett utak,hidak és mûtárgyak a városbanvannak, a megbízó pedig a városvolt! Hogyan fordulhat elõ az,hogy ennek a munkának nincs épí-tésze, településtervezõje, kertésze,társmûvésze? Nem engedhetõmeg, hogy a város fejlesztése nél-külözze a városban meglévõ szel-

lemi erõket, és forgalomtechnikaikérdéssé minõsítse vissza a tele-pülésfejlesztést! Ma nem érzõdikMiskolcon, hogy létezne belsõközlekedési „iránytûje”, amely sze-rint el tudna igazodni. Sokkal in-kább úgy tûnik, mintha csak a szi-rénhangokra figyelne.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON.

Csütörtökön ismét elindult anagysikerû Mikulásvonat, többmint 220 óvodással a megszo-kott Dorottya utca – Lillafüredszakaszon.

� BÚZAFALVI T.

A kívül-belül feldíszített vonatonkrampuszok és manók szórakoz-tatták az ovisokat, akiket Lilla fü redena Mese biro dalom kapujánál magaa Mikulás és segítõi vártak. A PécsiSándor Guruló Színház társulatánakjelmezbe öltözött szereplõi egy in-teraktív mesejátékba vonják be agyermekeket a miskolci óvodásokés általános iskolások által feldíszí-tett parkban.

Immár nyolcadik alkalommal in-dította útjára a „Diósgyõrért”Közhasznú Alapítvány” az ÉszakerdõZrt.-vel együttmûködésben a di-ósgyõri Mikulásvonatot. F. TóthGéza, a „Diósgyõrért” KözhasznúAlapítvány kuratóriumának elnöke,a Mikulásvonat fõszervezõje ésmegálmodója elmondta: november25. és december 14. között napi

négy vonattal, összesen 80 alka-lommal szállítják a Dorottya utcaivégállomásról a gyermekeket aMikulás lillafüredi Mesebirodal má -ba, ahol egy interaktív mesejátékkeretében a Mikulással is találkoz-hatnak a kicsik. A program elsõ -sorban a 3 és 10 év közötti gyer-

mekek számára lett kitalálva, nekikjelent a Mesevilág valóságos él-ményt. A feldíszített Mikulásvonat,a gyönyörû környezet azonban aszülõk és a kísérõk részére is kelle-mes kikapcsolódást biztosít.

Molnár Péter kereszténydemok-rata képviselõ, a városi önkor-mányzat oktatási, kulturális, turisz-tikai, ifjúsági és sportbizottságánakelnöke is részt vett a rendezvényen,aki képviselõi alapjából finanszíroztaa rendezvényt. Mint mondta, pe-dagógusként és magánemberkéntis nagyon hasznos kezdeménye-zésnek tartja a Mikulásvonatot. –Most három óvodából nagyjából222 gyerek vesz részt a program-ban. Óriási élmény ez a gyerekekszámára, számunkra pedig nagyonjó dolog látni örömtõl csillogó ar-cukat – fogalmazott Molnár Péter.

RICOMNET

A RICOMNET 2010 helyszíne, azelõzõ évek hagyományainak megfele-lõen, idén is a Hotel Palota volt.

� Írásunk a 8. oldalon.

A részletek csak késõbb lesznek nyil-vánosak, de a háttérben dolgoznak a„Fészekrakó-probléma” megoldásán.

� Írásunk a 3. oldalon.

A Könyves Kálmán Általános Iskola230 millió forintos pályázati pénzbõl újí-totta fel tantermeit, szertárait.

� Cikk az 5. oldalon.

FelújításFészekrakó-ügy

Lezárult az ünnepségsorozat, azutódok méltó módon emlékez-tek meg az elõdök tevékenysé-gérõl és az elmúlt negyven évti-zedrõl. A pénteki záró akkord-ként a meghívottak részt vehet-tek egy könyv bemutatóján, va-lamint egy sportkarikatúra-kiál-lítás megnyitóján.

� DOROS LÁSZLÓ

A Miskolci Városi Sportcsarnok1970-ben nyitotta meg kapuit asportbarátok és az érdeklõdõk elõtt.Az eltelt négy évtized során fan-tasztikus hangulatú mérkõzések-nek, tornáknak, rendezvényeknekadott otthont a létesítmény. Szintenincs is olyan sportág, amelynek kép-viselõi ne vendégeskedtek volna acsarnok falai között.

Idõközben Generali Aréna lett alétesítmény neve, az emlékek azon-ban nem halványultak. Ezért is dön-tött úgy a Miskolci Városi Sza -badidõközpont vezetése, hogyigyekszik méltó módon megün-nepelni a negyvenéves születés-napot. Rangos viadalok sorjáztak,pénteken pedig legördült a függöny,és véget ért a sorozat. A záró ren-dezvény apropóját egy könyv be-mutatója adta, ehhez pedig egysportkarikatúra-kiállítás megnyitó-ja társult.

Dr. Szatmáry-Antal Tamás kö-szöntõjében hangsúlyozta: az évsorán méltó módon emlékeztek elõ -deik munkásságára. Ezt a sorjázórendezvények igazolták – tettehozzá az igazgató, majd felhívta a

megjelentek figyelmét Mezõ Lászlókönyvére, amely a „40 éves aMiskolc Városi Sportcsarnok” címenjelent meg.

– Ez a harmincnyolcadik kiadvá-nyom – mondta érdeklõdésünkrea könyv szerzõje. – A sportcsarnokrólmár korábban elkészítettem egyanyagot, ami különbözõ okok miattnem jelent meg a huszonötödik szü-letésnapon. A kézirat azonban nemveszett kárba, hiszen amikor felke-restem a létesítmény jelenlegi ve-zetését, dr. Szatmáry-Antal Tamásszinte azonnal felkarolta az ötletet.Következett egy roppant kiadós ku-tatómunka, és az újabb tizenöt évtörténéseinek a feldolgozása.

A pénteki ünnepség keretébenegyébként a Generali Aréna nyu-gati falán emléktábla-avatásra is sorkerült. Ezen köszönet áll, tisztelgésaz elõdök áldozatos munkája elõtt.Az avatáson egyébként a létesítménykorábbi vezetõi közül megjelentKecskeméti István és MontovayPéter is.

A csarnok galériáján ugyancsak azünnepség keretében nyitották megMezõ István sportkarikatúra-kiállí-tását. A kiváló grafikus érdeklõdé-sünkre megosztotta gondolatait ol-vasóinkkal:

– Az itt látható anyag tíz évvelezelõtt, éppen a sydneyi olimpiaelõtt jelent meg elõször egy kötet-ben, amely a Hajrá, magyarok! –címet viselte. A könyvben szerepeltaz összes magyar olimpiai bajnok,idõ rendben felsorolva. Tagad ha tat -lan, hogy napjainkban a karikatúraméltánytalanul háttérbe szorult, ésez minden ágazatára igaz. Eddignyolc karikatúra-kötetem jelent meg,általában tematikusan rajzolok.Jövõre a zenérõl szeretném kifejeznimondandómat.

Az érdeklõdõknek jó szívvel ajánl-ható a kiállítás megtekintése, akármár szombaton, hiszen akkor vár-hatóan ismét benépesül a GeneraliAréna nézõtere. Érthetõ: a magyarnõi kézilabda-válogatott még min-dig tekintélyes vonzerõt jelent!

Gyerekek öröme

ZAKATOL A MIKULÁSVONAT!

Emléktáblát is avattak a jubileum alkalmából.

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS

Ünnepel a sportcsarnok

Kriza Ákos: „A jövõben teljes körûen kidolgozott tervek lesznek”

UTAT TÉVESZTETTTEHERMENTESÍTÕ

Helyszíni bejárást tart a jövõhéten a felújítás alatt állóZenepalotában dr. ZsigaMarcell, kulturális ügyekért isfelelõs alpolgármester.

Mint ismeretes, a létesítményfelújítása hosszas késedelmekután úgynevezett PPP (Public -Private Partnership) konstrukció-ban valósult meg. Dr. Zsiga Marcellszerint az elõzõ kormányok általbevezetett finanszírozási modelltöbb szempontból is kedvezõtlen:egyfelõl drága, másfelõl pedignem láthatók elõre a gazdasági ha-tásai, hiszen 20-30 éves visszaté-rítési kötelezettségekrõl van szó.A Zenepalota esetében továbbigond, hogy a korábbi tervektõl el-térõen, nem épült új szárny a lé-tesítményhez, így most kérdéses,

elférnek-e majd a Bartók BélaZenemûvészeti Szakközépiskolaés a Miskolci Egyetem BartókBéla Zenemûvészeti Intézeténeka diákjai a szûkös körülményekközött – illetve, sikerül-e olyankompromisszumos megoldást ta-lálni, hogy a két iskola lehetõségés igény szerint használhassa egy-más termeit, eszközeit. – A várostehát úgy fizeti majd a bérleti díjata helyiséghasználatért, hogy aszakközépiskola diákjainak egy ré-szét talán el sem tudja ott helyezni.Próbálunk közbenjárni egy ész-szerû megoldás érdekében, eztazonban nehezíti, hogy a város –véleményünk szerint kedvezõtleningatlancserékkel – korábban el-veszítette a tulajdonrészét aZenepalota épületében – fogal-mazott dr. Zsiga Marcell.

VII. ÉVFOLYAM 47. SZÁM � Térítésmentes � 2010. NOVEMBER 27.

Gondok aZenepalota körül

Page 2: Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

19. VK. BARTHA GYÖRGY(MSZP). 45 éves, született diós gyõri.Egyetemet végzett. 1986–2001-ig akohászatban dolgozott, jelenleg iro-davezetõként tevékenykedik. A má-jusi és júniusi szinvai árvíznél a gá-takon dolgozott, sokat tett annak ér-dekében, hogy csökkenjen az árvízokozta kár.

„1994 óta vagyok egyéni válasz-tókerületi képviselõ, Miskolcon elõ -ször fordul elõ, hogy valakinek so-rozatban ötödszörre szavazzanak bi-zalmat a választók, amiért ezútonis köszönetet mondok. Válasz tó -kerületem, illetve annak egy meg-határozó része, Bükkszentlászló issokat fejlõdött az elmúlt évek során.Ez utóbbi településrészen bevezet-ték a földgázt, a kábeltévét, az in-ternetet, rendezték és bõvítették atemetõ környezetét, a ravatalozóvalegyütt. További, fõ célkitûzéseim

közé tartozik a bükkszentlászlói pa-takmeder-rendezés, az új támfal -építés, a berekaljai és kilián-déli te-rületek szépítése. Fejleszteni kívánomtovábbá a Honfoglalás parkot, újuniós játszóteret szeretnék építtet-ni a Kilián-délen. Fontosnak tartoma Bölcs, a Karabély, a Csavar és aRozgonyi Piroska utcák leaszfaltoz-tatását is. Ugyancsak fontos célki -tûzésem, hogy folytatódjon a csa-padékvíz-elvezetési program, s az is,hogy megmaradjon a vérvételi le-hetõség a kilián-déli orvosi rendelõ -ben. Továbbra is szeretném elérni,hogy a 21-es autóbusz a Tiszai pá-lyaudvarig közlekedjen.”

20. VK. DR. KOVÁCS LÁSZLÓ(Fidesz – KDNP) háziorvos, sebész,egészségügyi szakorvos. Nõs, egygyermek édesapja. 1998 óta a mis-kolci képviselõ-testület tagja, résztvesz az egészségügyi bizottság mun-kájában, amelynek jelenleg is elnö-ke. Diósgyõr, Lillafüred, Ómassa há-ziorvosa és önkormányzati képvi-selõje.

„Az elmúlt 4 évben is Önökkelegyütt, Önökért, lakókörnyezetünkfejlõdése érdekében dolgoztam. Ígykészültek el az Árpád, a Hegyalja ésCsóka utcai parkolók, a zárható sze-méttárolók. Teljesen új, európaiuniós szabványnak megfelelõ ját-szótér épült a Hegyalja utcán 20 mil-lió forint költséggel, szalonnasütõ ésfilagória a Csóka utcai játszótéren.A Cserje, a Partos és a Baráthegyaljautca építése befejezõdött. A Hegyaljaúton és a Rigó utcában több sza-kaszban járdaépítés valósult meg.Megújult a Hámor sétány a fakor-lát-elemek cseréjével. Az ómassai te-metõ leszakadás elõtt álló támfalá-nak rekonstrukciós munkálatait is si-került elvégezni, mintegy 20 millióforint értékben. A közbiztonság hat-hatós javításáért polgárõrséget szer-veztem Felsõhámorban, térfigyelõkamerarendszerek telepítését indí-tottam el az Árpád, a Kuruc és aHegyalja utcák lakótelepi részein.Minden évben megrendezem aMajláthi Majálist és a DisznótorosMulatságokat. Küszöbön áll aTömörkényi úti Orvosi RendelõEgészségházzá történõ átépítése.

A következõ 4 év tervei közül: aSzinva patak árvízvédelmi szabá-lyozása Lillafüredtõl Felsõ-Majláthig,a csapadékvíz-elvezetés biztonsá-gos megoldása a Hegyalja úton,Ómassán a vízátereszek átalakítása.To vábbi parkolók és zárható sze-méttárolók építése a lakótelepeken.Par koló építés és a turistabusz-köz-lekedés feltételeinek megteremté-

se, alternatív, „zöld” közlekedés ki-alakítása Lillafüreden. Útépítésekfolytatása a Gyertyán, a Holló, a Papírés a Szeleta utcákban, útfelújításokaz Ibolya és Õz utcákban, járda-építés a Hegyalja út teljes hosszá-ban, mindkét oldalon, és a Rigó ut-cában. Felsõhámori temetõ támfal-megerõ sítési munkálatainak folyta-tása. A kábeltelevíziós, a mobilte-lefon- és internet-szolgáltatás le-hetõségeinek biztosítása Hámorbanés Ómassán.”

FEDOR VILMOS (MSZP)Miskolcon született. Az általános ésa középiskoláit szülõvárosában, mígfelsõfokú tanulmányait Kaposváronvégezte. A kultúra, az értékek és ha-gyományok egész életében meg-határozták gondolkodását. A 70-esévekben rockzenével, majd késõbbnépzenével foglalkozott. A VasasTánc együttes Zenekarának vezetõje,szervez irodalmi színpadot, zeneirendezvényeket, több alkalommalfõrendezõje a Miskolci IfjúságiNapoknak.

„A Vendégségben Miskolcon vá-rosmarketing program és a SzeretemMiskolcot mozgalom kitalálásábanis részt vettem és szerveztem, ezekfontosak a miskolciság érzésének új-rateremtésében. 1994–1998-ig or-szággyûlési képviselõ voltam, 1998-tól tagja Miskolc város közgyûlésé-nek. 2002–2010-ig ismét ország-gyûlési képviselõ, és egyben Miskolckulturális, oktatási, építészeti, tu-risztikai, civil kapcsolatokért felelõsalpolgármestere. Vezetésemmelmegújult a város kulturális élete, el-kezdõdött a kulturális alapú város-fejlesztés és a történelmi belváros új-jáépítése, melynek legfontosabb ele-mei: Szinva terasz, Kandia köz,Szerelmesek hídja, Hõsök tere és aDéryné utca. Miskolc a második he-lyen végzett az Európa kulturális fõvá-rosa pályázaton, 2008-ban pedig el-nyerte a Kultúra Magyar Városacímet.

Jelenleg az Itthon MiskolconEgyesület, valamint a Rock MúzeumKözhasznú Alapítvány elnöke va-gyok, tagja a Miskolci EgyetemBölcsészettudományi KaránakFejlesztéséért Alapítvány kuratóriu-mának.

Több könyvben megjelentekköz életi írásaim. 2009-ben aKossuth Könyvkiadó gondozásábanlátott napvilágot a Miskolci legen-dák címû könyv, melyet CsorbaPiroskával írtam. Második kötetén,és egy – iskolásoknak készülõ –Miskolci Olvasókönyvön jelenleg isdolgozunk”

Rendhagyó és bensõséges ad-venti ünnepségsorozatot szer-vez a „Bartók+…” MiskolciNemzetközi Operafesztivál. Amiskolci belvárosban november28-án kezdõdõ és január 1-jénzáruló rendezvényekrõl dr.Zsiga Marcell, Miskolc városkulturális ügyekért is felelõs al-polgármestere, valamint BátorTamás, a Miskolci Opera fesz -tivál Nonprofit Kft. ügyvezetõigazgatója tájékoztattak.

� SZEPESI S.

Dr. Zsiga Marcell egyebek melletthangsúlyozta: a városvezetés céljavisszaadni a hitet a miskolciaknak.Ennek a törekvésnek az egyik leg-fontosabb eszköze, területe pedig akultúra kell hogy legyen. Az alpol-gármester ennek kapcsán kiemel-te az operafesztivál eddigi sikertör-ténetét, amely ország- és világszer-te nagyban hozzájárult Miskolc jóhírnevének erõsítéséhez. Az ope-rafesztivál színvonala, eddig elért

eredményei garantálják, hogy az ad-venti rendezvénysorozat is méltó leszaz ünnephez. Dr. Zsiga Marcellarról is szólt: az ünnepségsorozat„Miskolci Szalon-Czukor” elneve-zésének ötletét egy igazi hungari-kum adta. Kevesen tudják, hogy aszaloncukor – régiesen szalon-czu-kor – magyar eredetû édesség.Bátor Tamás az adventi programokmellett a nyári operafesztivál ked-vezõ, külföldi visszhangjáról is szólt.Egyebek mellett elmondta: két ol-dalon méltatta októberi számábana fesztivál idei programját egy ran-gos, német kritikai folyóirat. A DasOpernglas cikke kiemeli, hogy a mis-kolci fesztiválon egyedülálló alkotá-sokat mutatnak be, a rendezvény-sorozat minden évben széles zene-és operairodalmi palettát tár a kö-zönség elé. A szerzõ megemlíti, mi-lyen nehéz körülmények közöttrendezték meg az idei fesztivált azárvíz sújtotta régióban. A szponzo-rok is csupán a felét adták az elõzõévi támogatásnak, a gazdasági vál-

ságra hivatkozva. Ennek ellenére ahatvanöt tervezett programból csu-pán öt maradt el. A tizedik sorozatnem egy szerzõt vagy egy stílust,hanem Európát állította Bartók nevemellé – köszöntve a következõévben esedékes magyar EU-elnök-séget. A cikk jónak, és magyar vo-natkozásban egyedinek tartja, hogya programszerkesztésben fellelhetõaz európai kooperáció.

Az adventi programsorozattalkapcsolatban Bátor Tamás hangsú-lyozta: a rendezvények jelmonda-tához – „Angyalok szárnyán, Mikulásszánján érkezik a Miskolci Szalon-Czukor” – híven, kellemesen nosz-talgikus hangulattal, színes progra-mokkal és érdekességekkel, színvo-nalas kulturális eseményekkel várjaa miskolciakat. Hagyományos, ün-nepi gálakoncertjük vendége idén,december 11-én Jevgenyij Nyesz tye -ren ko, világhírû basszus lesz. ABécsben élõ, Ma gyar or szágon rend-szeresen vendégszereplõ orosz éne-kes mellett az idén elsõ alkalommalmegrendezett Saljapin Énekversenyfiatal tehetségei – Venyera Gima -gyijeva szoprán, Szvetlana Kaszjanszoprán és Szegedi Csaba bariton–, valamint a IV. SzentpéterváriÉnekverseny díjazottja, Igor Turcanutenor is színpadra lép az adventi kon-certen.

VII. évfolyam 47. számKÖZÉLET2

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szágleg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«BU DA PEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11.Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 • http://www.observer.hu

Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében 85 000 példányban, térítésmentes. Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. Felelôs kiadó: Kolostori Gábor ügyvezetô.Felelôs szerkesztô: Horváth Imre. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Juhász Ákos, Mocsári László.

Marketingigazgató: Horváth Edit: 30/6634-425. Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. Tördelés: MiGraf. Nyomda: Egri Nyomda Kft.Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/503-506. Fax: 46/358-200. E-mail: [email protected]. Hirdetés: 46/503-509. ISSN 1785-6590

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester fogadónapot tart no-vember 30-án 14.00 órától az alpolgármesteri tárgyaló-jában. Sorszámosztás november 29-én 8.00 órától a pol-gármesteri hivatal portáján.

Alpolgármesteri fogadónap

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság Borsod-Abaúj Zemplén megyeireferense, dr. Hronszky Regina ügyvéd december 3-án, pénteken8.00 órától 12 óráig esélyegyenlõségi fogadóórát tart a MiskolciTöbbcélú Kistérségi Társulás irodájában, Miskolc,Városház tér 13.szám alatt. Minden érdeklõdõt tisztelettel várnak!

Esélyegyenlôségi fogadóóra

Sorozatunkban a választókörzetek sorrendjében mutatjuk be Miskolc Megyei Jogú Város megválasz-tott önkormányzati képviselõit, majd azokat, akik kompenzációs listákról szereztek mandátumot.

BEMUTATJUKKÉPVISELÕINKET (7.)

RENDHAGYÓ ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT

Külföldön is méltattákaz operafesztivált

Bátor Tamás (balról) és dr. Zsiga Marcell tájékoztatott a prog -ramokról.

„TÉLEN IS VÁR A DIÓSGYÕRI VÁR!”

KÖZÉPKORI FEGYVEREK ÉS PÁNCÉLOKDecemberben arondellában beren-dezett fegy ver tör -té neti és páncélki -állítás lesz A hónapkiállítása a diós-gyõri várban. Ittnem csak meg te -kint hetik a láto-gatók a középkor fegyvereit, egészalakos lovagi páncéljait, hanemmeg is tapogathatnak, kézbe is vehetnek egy-egy darabot. A kiál-lítás büszkesége a XV. század hadmérnökei által tervezett kõhajítógép látványos rekonstrukciója. A hónap kiállítás-sorozata decem-ber 4-én, Szent Borbála napján indul. Szent Borbála az erõdök, tornyok,várak védõszentje.

SZOMBAT ESTI RANDEVÚKSzombat estén kéntkülönleges han gu -lattal, meghosszab-bított nyitva tartással,este 10 óráig vár min-denkit a diósgyõri vár.Romantikus dísz -kivilágítás, fáklyás tár-latvezetés csábít kel -lemes szombat estiran devúra, barátitalálkozóra vagy csakegy egyszerû vár -sétára.

Részletes program:

www.diosgyorivar.hu

A HÓNAP KIÁLLÍTÁSA:

Dr. Kriza Ákos polgármester értesíti a lakosságot, hogy Miskolc MegyeiJogú Város Közgyûlése december 21-én (kedden) 9 órától közmeg-hallgatást tart a Petõfi u. 1–3. sz. alatt, a III. emeleti konferenciate-remben. A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben mûködõszervezetek képviselõi közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek. A köz-meghallgatás elõtt dr. Mihalecz Péter jegyzõhöz a kérés, javaslat írás-ban is eljuttatható (Miskolc, Városház tér 8.).

Közmeghallgatás

ÉRKEZIK A MIKULÁS!ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA DIÓSGYÕRBEN

Advent második vasárnapján isünnepváró programsorozat várjaa diósgyõrieket az Ady Mûve lõ -dési Ház elõtti térre. A karácso-nyi vásárban kürtõs kalács, sültgesztenye, forralt bor, termelõiméz, biosajt, mézeskalács kap-ható. Az Adyban a gyermeke -ket adventi kézmûves foglal-kozások várják, ahol kipró bál -hatják a gyertyaöntés, szalma- és csu-héfonás mesterfogásait. Délelõtt a 3 évalatti piciknek szól a program: 10 órátólCsiriBiri Babatorna, majd Mikulás-napi hagyományokhoz kapcsoló-dóan szülõkkel közös mondókázás, éneklés lesz. Ebéd után az óvo-dásokat és a kisiskolásokat várják. Du. 2 órától bohócmûsor, majd 3-kor a Csodamalom Bábszínház mesejátéka (A Mikulás furfangja) lát-ható a színházteremben. A bábelõadás után „Érkezik a Mikulás!”, akikedvenc krampuszának segítségével a szülõk által elõ zetesen elké-szített csomagokat néhány jó tanács vagy dorgálás kíséretében, névszerint adja át a gyermekeknek. Az elõadások látogatása díjtalan, azon-ban a csomag átadásának díja 600 Ft. A csomagátadási jegy meg-rendelhetõ az Ady információs pultjánál, naponta este 7 óráig. MikolaiVince esperes, plébános, pápai prelátus a diósgyõri adventi koszorúmásodik gyertyáját délután 5 órakor gyújtja meg.

Részletes program: www.adymuvhaz.hu

Page 3: Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.Példa erre a Zöld Nyíl, ahol

nem a közlekedési hálózatfejlesztése, hanem a pénzmegszerzése okozott szelle-mi izgalmat.

– Lát még lehetõséget a te-hermentesítõ útszakasz ki-alakításának megváltoztatá-sára?

– Nem vagyok település-tervezõ, mégis – ahogyansok-sok miskolci – józan pa-raszti ésszel azt gondolom: atehermentesítõ utak feladata a te-lepülés belsejének forgalmi teher-mentesítése. A Szinva és a dús nö-vényzetû Szinva-parti sétány fel-adata a völgyfekvésû város levegõ -tisztaságának biztosítása, egybenez a városlakók kikapcsolódásának

színhelye. Itt van, s hosszú távonújra itt kell lennie a városi kerék-párút-hálózat tengelyének, amihezkapcsolódva feladatunk lesz aSzinvához kapcsolódó terek épí-tészeti megfogalmazása is.

– Ön szerint milyen elvek men-tén kellene a városi fejlesztéseketmegfogalmazni?

– A város településfejlesztésiterveit a jövõben minden szakág-ra kiterjedõen el kell készíteni, füg-getlenül a pályázati kiírás tartal-mától, a kivitelezés pénzügyi hát-terétõl. Számomra a tervezéshezszorosan hozzátartozik a téralakí-tás, a térképzés, a kertészet, sõt azutcabútorok megtervezése is. Aváros közlekedési koncepciójánakés a rendezési tervnek más szem-léletû felülvizsgálata szükséges. Eszemlélet a település és lakóinaktiszteletén kell, hogy alapuljon.

Utat tévesztetttehermentesítõ

Kérdést intézett a héten a par-lamentben dr. Simon Gábor,miskolci országgyûlési képvi-selõ a belügyminiszterhez, amiskolci Fészekrakó-ügyben.Dr. Kontrát Károly államtitkárválaszában elmondta: a meg-beszélések jó irányba halad-nak, ám a siker érdekében arészletek csak késõbb leszneknyilvánosak.

� TAJTHY Á.

A képviselõ arra volt kíváncsi,hogy a belügyminiszter és dr. KrizaÁkos miskolci polgármester no-vember 15-i egyeztetését követõ-en lehet-e bõvebbet tudni az ügymegoldásának módjáról. Dr. PintérSándor távollétében a belügyi ál-lamtitkár reagált. Vá la szá ban egye-bek mellett elmondta: az egyez-tetésen részt vettek az ország, amegye és a város rendõri vezetõiis. A Fészekrakó-ügyön túl, Miskolcegyéb problémáiról és a közbiz-tonság általános kérdéseirõl is szóvolt. – Ez a megbeszélés hozzájá-rult ahhoz, hogy a problémákmegoldása jó irányba halad – tettehozzá dr. Kontrát Károly.

Dr. Simon Gábor ezt követõennyílt levelet intézett dr. Kriza Ákospolgármesterhez is, az üggyel kap-csolatban. A képviselõ levelébenúgy fogalmazott: nem tudja elfo-gadni az államtitkár válaszát, mivelaz túlzottan általános. Bõvebb vá-lasz reményében fordul szemé-lyesen a polgármesterhez.

A napokban lakossági fórumothívtak össze az ügyben FöldesiNorbert és Varga Gergõ MSZP-sönkormányzati képviselõk is, aholvázolták a régóta húzódó ügy ed-digi fejleményeit. A fórumon újabbintézkedéseket sürgettek a „fé-szekrakókkal” szemben, s össze-fogásra buzdították az avasiakat azügy mielõbbi rendezése érdeké-ben. A rendõrség jelen lévõ kép-viselõi elmondták: a jogszabályokadta lehetõségeken belül, jelenlegmindent megtesznek a lakók nyu-galma érdekében. A fórumon nyi-latkozatot fogadtak el, melyben –egyebek mellett – azt kérik, hogya közös költségeket nem fizetõ la-kóktól levonható, vagy behajtha-tó legyen a tartozás. Emellett hoz-zanak létre egy alapot az önhibá-

jukon kívül eladósodott társashá-zak számára, s kezdeményezzék akilakoltatási moratórium módosí-tását oly módon, hogy a már vég-rehajtás alatt lévõ lakások megvá-sárolhatók legyenek. Varga Gergõképviselõ a fórum után elmond-ta: a nyilatkozatot az összegyûlt alá-írásokkal a következõ közgyûlésenadják át dr. Kriza Ákos polgár-mesternek.

Az üggyel kapcsolatban OroszGábor, a miskolci városháza saj-tószóvivõje az alábbiakat közölte:„Dr. Kriza Ákos jól ismeri a prob-lémát, mi több, az elmúlt hóna-pokban többször is egyeztetett aszereplõkkel, többek között a la-

kásszövetkezetek képviselõivel ésa többi érintettel is. Az egyezteté-sek azóta is folynak a rendészetiszervekkel is. A korábbi egyezte-téseken egyébként ott volt aBelügyminisztérium megfelelõ fe-lelõs szakértõje is.” A szóvivõ azegyeztetések idejére türelmet kéraz érintettektõl, hiszen az ügy ren-dezéséhez továbbra is szükségvan a komplex megoldásra. – Ezugyanis nem csupán jogi, nem csu-pán rendészeti, hanem társadalmivonatkozású ügy. Tulajdonképpennem csak a Fészekrakó-ügyet,nem csak az Avast, de Diósgyõrtés a Lyukót is érintõ, átfogó meg-oldásra törekszünk, a siker érde-kében pedig a részletek egyelõrenem hozhatók nyilvánosságra – fo-galmazott a szóvivõ.

A Miskolci Német KisebbségiÖnkormányzat értesíti a város pol-gárait, különösen azokat, akik ér-deklõdést tanúsítanak a német ki-sebbség munkája iránt, hogy a 2010.

esztendõben a szokásos közmeg-hallgatást december elsején, szer-dán 17 órától tartják. A helyszín azIfjúsági és Szabadidõ Ház, cím:3531 Miskolc, Gyõri kapu 27. Enneksorán egyebek mellett tájékoztatásthallanak az idei nemzetközi prog-ramról és a szervezés alatt álló ad-venti bécsi útról. Minden, jó szán-dékú érdeklõdõt szívesen látnak.

2010. november 27. KÖZÉLET 3

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jog-eset” címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kér-jük, írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt [email protected] címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyulaés dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

Mindenkit érhet jogeset

KURATÓRIUMA Szent Flórián Alapítvány

köszöni azoknak, akik felajánlották

2009. évi adójuk 1%-át, összesen 64 912 Ft-ot,

ezzel segítvea tűzoltóság munkáját.

Adószám: 18415492-1-05

MEGOLDÁST SÜRGETNEKA FÉSZEKRAKÓ-ÜGYBEN

KISEBBSÉGIKÖZMEGHALLGATÁS

Dr. Kiss János, a 12-es számú választókörzet önkor-mányzati képviselõje november 29-én 17.00–19.00-ig kép-viselõi fogadóórát tart a Kossuth utca 16. szám alatti Fidesz-irodában. Szeretettel várja az érdeklõdõket!

Seresné Horváth Zsuzsanna, a 18-as számú válasz-tókörzet önkormányzati képviselõje lakossági fogadó óráttart november 30-án, kedden 17 órától 19 óráig a TóthÁrpád utcai 21. Sz. Általános Iskolában. Minden érdeklõdõt

szeretettel vár!

Képviselôi fogadóóra

1. Számviteli beszámolóA. Befektetett eszközök: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 457 E FtB. Forgóeszközök: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 436 E FtEszközök összesen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 893 E Ft

C. Saját tõke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 E FtÉrtékesítési tartalék: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 733 E FtForrások összesen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 893 E Ft

2. Költségvetési támogatást nem kaptunk

3. Vagyonfelhalmozás az ERSTE Banknál elhelyezve

Bevételek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7062 E FtKiadások: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 814 E Ft

4. Cél szerinti juttatásokat nem kaptunk5. Helyi önkormányzati támogatást nem kaptunk

6. Vezetõ tisztségviselõk támogatásban nem részesültek7. Anyagi eszközöket vásároltunk 13 491 E Ft értékben

Kuratóriumi beszámoló 2009. évreNyitás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 187 667 FtBevételek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 062 448 FtKiadások: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 814 023 FtZáró: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 436 092 Ft

Szent Flórián Miskolcért Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány

(Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.)

közhasznúsági jelentése, 2009. év

www.johiteltakarok.hu � Tel.: 06-20/7737-419, 46/506-262

� Ön is így érez a sok rossz hír hallatán? � Nem mer belevágni egy hitelfelvételbe? � Valljuk be: egy mai magyar ember számára a hitelfelvétel egy aknamező!� Hogyan találja meg az utat anélkül, hogy az idegeit repeszekre robbantaná?

Töltse le ingyenes „HITELCSAPDA” c. könyvünket, melyben megtalálja a válaszokat: www.johiteltakarok.hu

A HITELESEKNEK BEFELLEGZETT...

Page 4: Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

VII. évfolyam 47. számHIRDETÉS4

Ismét kinyitja kapuit a Miskolci Egyetem: de -cember 1-jén és 2-án nyílt napra várják az ér-deklõdõ középiskolásokat és szüleiket, hogy él-ménydús és részletes tájékoztatást adjanak arégió meghatározó felsõoktatási intézményéneksokszínû képzési palettájáról, diákéletérõl és azEgyetemváros sport-, kulturális és kollégiumiszolgáltatásairól.

Az idei rendezvény újdonsága, hogy fokozza azintézmény interaktív funkcióinak jelenlétét. Ennekértelmében az egyetem laboratóriumai, érdekes-ségei, látványosságai, féltve õrzött kincsei is meg-tekinthetõk lesznek. Sõt, egyes gyártási folyama-tokat ki is lehet majd próbálni. Az egyetem fontosnaktartja, hogy elismert oktatói által jegyzett óriási mér-tékû elméleti tudásanyagát úgy adja át hallgatói-nak, hogy azt a gyakorlatban is kipróbálhassák,és további ismeretekkel bõvíthessék. A jelenleg isfutó fejlesztési projektek révén a közeljövõben –vagyis a most egyetemre jelentkezõk tanulmányaisorán –, még modernebb épületekben, még fej-lettebb laboratóriumokban és a kor követelmé-nyeinek minden tekintetben megfelelõ mûszereksegítségével tanulhatnak majd a borsodi megye-székhely megújuló felsõoktatási intézményében.Ez alapján az intézmény vezetése biztos abban,hogy az itt végzett hallgatók jelenleg is kiemel-kedõnek mondható elhelyezkedési mutatói – me-lyeket a Diplomás Pályakövetõ Rendszer adatai isalátámasztanak –, még tovább javulnak a közel-jövõben.

A két nap során a látogatók egyetemi elõadá-sokba is bepillanthatnak, és meghallgathatják anyolc kar és egy intézet tájékoztatóit is. A díszau-lában mindkét napon a labor- és tanszéklátoga-tásokkal párhuzamosan, délelõtt 10 és délután 4óra között lehet megtekinteni a karok standjait, aholminden felmerülõ kérdésükre választ kaphatnakaz érdeklõdõk.

A nyílt nap programjai során személyesen ismeggyõzõdhetnek a látogatók egyebek mellett arrólis, hogy milyen sokszínû és egyedülálló hagyo-mányokat ápoló diákélet várja az Egye tem városhallgatóit. Korszerû kollégiumi ellátás, sport- és kul-

turális lehetõségek, hallgatói nagyrendezvények,fesztiválok, üzletek, étterem, posta, bank... – városa városban, Európa páratlan szépségû campusán.

Az egyetem „A tudományos utánpótlás-nevelésés a mûszaki, informatikai életpálya elismertségéneknövelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival össz-hangban” TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 címû pro-jekt támogatásával tehát ismét kinyitja kapuit, hogymegmutassa és ajánlja azon értékeit, amelyek alap-ján az ország elsõ Felsõoktatási Minõségi Díjas in-tézményévé nyilvánították.

A projekt az Európai Unió támogatásával, azEurópai Szociális Alap társfinanszírozásával való-sult meg.

December 1–2.: nyílt nap a Miskolci Egyetemen

Ultraprecízióstechnológiák

A Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszékének kutatócso-portjai az elmúlt évtizedekben jelentõs tapasztalatra tettek szertkülönféle precíziós gyártóeszközök fejlesztésében. Ennek egyikelõzménye, a ’80–90-es években a Miskolci Egyetem és a MagyarGördülõcsapágy Mûvek által a Szerszámgépek Tanszéken közö-sen mûködtetett „vezetékfejlesztõ-vizsgáló” bázis mûködött, aholegy új, moduláris, precíziós gördülõpapucs-családot hoztak létre.

A hazai ipart támogató projektek közül jelentõs a szabadalmaz-tatott automatikus pofaléptetésû precíziós esztergatokmányokkal kap-csolatos fejlesztés, mely alapján megindulhatott hazánkban a tok-mányok iparérett változatainak gyártása, és sikerült létrehozni egyultraprecíziós CNC-esztergagépre integrált kutatási célú CNC-irányításúszuperfiniselõ berendezést. Ezekre alapozva a Mechatronika pilotprojekt hozzájárul egy korszerû iparszerkezet kialakulásához az észak-keleti régióban.

A TÁMOP 4.2.1 Mechatronika pilot projekt legfontosabb céljai kö-zött szerepel, hogy az ultraprecíziós CNC-szerszámgépekre és in-telligens gyártóeszközökre, valamint a TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005pályázat kapcsán jelenleg folyó beruházásokra alapozva, az egye-temen hatékony és sokoldalú direkt tudástranszfer valósuljon mega magyar gépipar szereplõi felé. Cél a Szerszámgépek Tanszékenkialakított kutatóhely indirekt tudástranszfer létrehozása is úgy, hogya hallgatók az átlagost jelentõsen meghaladó, korszerû elméleti ésgyakorlati ismeretekkel hagyják el a campust.

A TIOP pályázat során beszerzendõ korszerû eszközök kihasz-náltsága lényegesen növekszik a TÁMOP projekt támogatása által,így a TIOP pályázat beruházott elemei képesek támogatni a kor-szerû mérnökoktatást úgy, hogy a beruházások elõsegítik a MiskolciEgyetem kutatóegyetemmé válását is.

A Mechatronika pilot projekt átfogó célja, hogy erõsítse a felsõoktatásés a gazdaság kapcsolatát, s javítsa az egyetem innovációs és ku-tatás-fejlesztési potenciálját.

Jelen publikáció „A Miskolci Egyetem Technológia- és TudástranszferCentrumának kialakítása és mûködtetése” címû, TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 számú projekt keretében készült. A projekt az Európai Uniótámogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-sul meg.

Page 5: Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

A miskolci Könyves KálmánÁltalános Iskola 230 millió fo-rintos pályázati pénzbõl újí-totta fel tantermeit, szertáraitaz elmúlt évben. A munkála-tok befejezése után szerdánegy záró ünnepség kereteinbelül köszöntötték azokat,akik részt vettek a felújítás-ban.

� V. L.

A miskolci oktatási intézménytavaly az Új MagyarországFejlesztési Terv Észak-magyaror-szág Operatív Program keretébenközel 230 millió összegû támo-gatást nyert el, amit az iskola kor-szerûsítésére költöttek. Az elmúltesztendõben kicserélték a nyílás -zárókat, a már elöregedett elekt-romos hálózatot, akadálymente-sítették az épületet, és egy festésreis szükség volt. Az épület szige-telését is elvégezték az elmúlt idõ -szakban, így a munkálatok kapcsánaz iskola a fûtési szezonban spó-rolhat egy keveset a rezsivel. Azépületben kicserélték a tantermekpadlóburkolatait, és a leamorti-zálódott vizesblokkokat is újjá -építették a szennyvízhálózat fel-újításával egyetemben. A szige-teléshez hozzá tartozott a korszerûfûtésrendszer kiépítése is, amimár elengedhetetlen volt az in-tézményben. Az épületben újtantermeket is kialakítottak, ami-vel a megnövekedett diáklétszámtanulmányait könnyítették meg.

A munkálatokat szerdán dél elõttünnepi mûsorral zárták le, ésadták át az új iskolát a diákok ésnevelõik. Az eseményen részt vett

Molnár Péter helyi képviselõ, azönkormányzat Oktatási, Kulturális,Turisztikai, Ifjúsági és SportBizottságának elnöke is, akiMezeiné Varga Éva igazgatónõvelegyütt vágta át a szalagot, és ezzel

jelképesen átadta az új épületeta diákoknak. Az igazgatónõ tár-gyi emlékeket adott át az esemé-nyen mindazoknak, akik az elmúltévben segédkeztek az oktatási in-tézmény megszépülésében.

2010. november 27. MÛSOR/PROGRAM 5

HETI MÛSORA2010. november 29–2010. december 5.

MozimûsorMûvészetek Háza, Béke-terem: december 2 – de -cember 8. között 17 órakor Négy karácsony, ame-rikai vígjáték, 19 órakor Zimmer Feri 2., magyarvígjáték.

Mûvészetek Háza, Uránia-terem: december 2 – de -cember 8. között 17.30 órakor Gru, amerikai animá-ciós film, 20 órakor Zimmer Feri 2., magyar vígjáték.

November 29., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-se 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura– Életmód magazin (Hálózat TV)17.30 Képújság 17.55 Mûsoris mer -tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor18.25 Kilátó, közéleti magazin19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Tám -pont, jó tanácsok álláskeresõknek20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír -háló (Hálózat TV) 21.00 Apátlananyátlanok, amerikai–német film(Hálózat TV) 23.00–06.00 Kép -újság.

November 30., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-se 08.30 Képújság 17.00 Dokumen -tum Mûhely: Édes Élet (Hálózat TV)17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer -te tés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor18.25 Kilátó, közéleti magazin19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25Sportpercek, a Miskolc Televíziósportmûsora 20.00 Miskolc Ma(ism.) 20.25 MJJSE – Csíkszereda,MOL Liga jégkorongmérkõzés21.00 Gördülõ kungfu, hongkongifilm (Hálózat TV) 23.00–06.00Képújság.

December 1., szerda

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-se 08.30 Képújság 17.00 A polgár-mester, portréfilm (Hálózat TV)17.30 Képújság 17.55 Mûsoris mer -tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor18.25 Kilátó, közéleti magazin19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízióarchívumából 20.00 Miskolc Ma(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)21.00 A küzdelem törvénye, ame-rikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00Képújság.

December 2., csütörtök

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése08.30 Képújság 17.00 Ne kockáztass!Egészségmagazin (Hálózat TV) 17.30Képújság 17.55 Mûsor is mertetés18.00 Miskolc Ma, hírmû sor 18.25Kilátó, közéleti magazin 19.00Miskolc Ma (ism.) 19.25 Ze ne malom,komolyzenei magazin (ism.) 20.00Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló(Hálózat TV) 21.00 Óvatlan fejva-dászok, amerikai film (Hálózat TV)23.00–06.00 Kép újság.

December 3., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése08.30 Képújság 17.00 Business-mixmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság17.55 Mûsorismertetés 18.00 MiskolcMa, hírmûsor 18.25 Kilátó, közéle-ti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)19.25 Múzsa, kulturális magazin20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tüzetnyiss!, amerikai film (Hálózat TV)23.00–06.00 Kép újság.

December 4., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-se 09.30 Képújság 17.00 Szentföldiszent helyek üzenete (Hálózat TV)17.30 Képújság 17.55 Mûsoris mer -tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor18.25 Kilátó, közéleti magazin(ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25Sportpercek (ism.) 20.00 MiskolcMa (ism.) 20.30 Hírháló (HálózatTV) 21.00 Házibuli Attilával ésvendégeivel – showmûsor (HálózatTV) 22.00 Sztárok a konyhában(Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

December 5., vasárnap

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-se 09.30 Képújság 17.00 Bence-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság17.55 Mûsorismertetés 18.00 Kró -nika, heti hírösszefoglaló magazin18.25 Kilátó, közéleti magazin(ism.) 19.00 Krónika (ism.) 19.25Múzsa, kulturális magazin (ism.)20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló(Hálózat TV) 21.00 Tripla sárkány,amerikai film (Hálózat TV)23.00–07.00 Képújság.

A mûsorváltoztatás jogátfenntartjuk!

MEGÚJULT A KÖNYVESKÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Jegypénztár:Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,30/846-3009

KONCZ ZSUZSA- KONCERT

2010. december 7., kedd, 19.00 óra

Jegyár: 3900 Ft, 4500 FtMiskolc Kártyával: 3600 Ft

A kedvezmény csak a drágább jegyárra vonatkozik!

Jegypénztár:Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,30/846-3009

Presidance Company Christmas Now

showprodukcióegy felvonásban

2010. december 14., kedd, 19.00 óra

Jegyár: 2500 Ft, Miskolc Kártyával: 2000 Ft

Vasárnap, november 28-án ad-vent elsõ vasárnapja, az adventi idõszak, a karácsonyra készülõdéskezdete. Az adventi koszorún ál-talában az elsõ szentmisén, illetõlega szombati, elõesti szentmiséngyújt ják meg az elsõ gyertyát. Hét -fõtõl pedig az adventi idõ mindenhétköznapján hajnali, roráte-szent-miséket mutatnak be. A mind-

szenti, a minorita és a diósgyõritemplomokban 6 órakor, a többi he-lyen a meghirdetett idõpontokbankezdõdnek ezek a szentmisék.

A mindszenti plébánián 28-ándélután fél 5-kor a tanácsterem-ben, a minorita templomban jövõvasárnap, december 5-én 4 óra-kor lesz mocorgós szentmise a kis-gyermekes családok számára.

Harang-hírek

Olaszországból érkeztekMiskolcra keresztény nevelésűdiákok, akik dallal köszöntöt-ték a város polgármesterét.

A trentói érsekség diákjai aFráter György Katolikus gimnázi-um meghívására érkeztek Miskolc -ra, hogy a még Csoba Tamás pol-gármester hivatala alatt létrejötttestvérvárosi kapcsolatokat fel-újítsák. A delegációt csütörtökönreggel dr. Kriza Ákos polgármes-ter és dr. Zsiga Marcell alpolgár-mester fogadta. A polgármester

örömét fejezte ki a kapcsolat lét-rejöttéért, és szeretné folytatni akialakult barátságot, elmondásaszerint az emberi kapcsolatokonépülő politikai és iskolai összefo-gások sokkal erősebbek, mint egyjelképes megállapodás. ChristianFerrari, a csapat vezetője és ze-netanára az eseményen megkö-szönte a szeretetteljes fogadtatást,és elmondta: nagyon szeretikMiskolcot, mindig örömmel jön-nek, és sírva mennek el a város-ból, hiszen számos, szép emléket,új barátot hagynak itt olyankor.

Trentói kapcsolat

Page 6: Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

VII. évfolyam 47. szám6 HIRDETÉS

AKCIÓ! 2010. 11. 27-TÔL 2010. 12. 04-IG

MINDEN TAPÉTA ÁRÁBÓL

10% engedmény.

HÉRA PRÉMIUM FESTÉKEKRE 2,5 l és 5 l

10% engedmény.

LEESETT SZAVAK CSONTÓ LAJOS KÉPZŐMŰVÉSZ

KIÁLLÍTÁSA A MISKOLCI GALÉRIÁBANCsontó Lajos a Mis -kolci Galéria feketeműanyag fóliával be-vont terében rendezettinstallációjában egynagyméretű szövegetállít ki. A térben szét-szórtan látható szavak a földön helyezkednek el, lezuhant, tönk-rement, de még értelmezhető állapotban. A díszletszerű installá-cióban megidézett gondolat az emlékezéshez fűződő változó vi-szonnyal foglalkozik, az élet folyamán ránk rakódott kijelentések,gondolatfoszlányok, közhelyek segítségével.

A kiállítás 2010. december 1-jén 17 órakor nyílik a Rákóczi-ház-ban. A megnyitót követően 18 órától Csontó Lajos vetítése látha-tó a Széchenyi utca „Totó Ottó” tűzfalán. A művésszel Bujdos Attilaés Kishonthy Zsolt beszélget a Villanyrendőrnél.

ÜÜnnnneeppii mmeegglleeppeettéésseekkkkeellvváárr aa BBaarrllaannggffüürrddőő********

A december az ajándékozás és a szeretet hónapja, ezért aBarlangfürdő is szeretné megajándékozni minden kedves vendégét!

Hogy mik az ajándékok?

� December 1–24-ig minden, pénztárunkban megváltott jegy mellé (kivéve csoportos) 1 óra szaunahasználatot kap ajándékba

� December 1–24-ig nincs időkorlát � December 5-én 50% engedmény a gyerekjegyek árából

Csempésszen egy kis kényeztetést életébe a téli hidegben is!Akcióink egyéb kedvezménnyel nem vonhatóak össze!

Cím: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.

Tel.: 46/560-030, fax: 46/370998

m i s k o l c i t u r i s z t i k a i k f t .

Kellemes ünnepeket kíván a Barlangfürdő****üzemeltetője, a

December 10-én, pénteken 20 órakor az Ifjúsági és Szabadidõ HázbanDEÁK BILL BLUES BAND koncertVendég: SOUTHERN COMFORT

Jegyár: elõvételben: 1700 Ft, a koncert napján: 2000 FtJegyek kaphatók az Ifjúsági és Szabadidõ Házban és a Kazinczy könyvesboltbanTovábbi információk: 3531 Miskolc, Gyõri kapu 27. Tel.: 06-46/411-747, 412-508

www.ifihazmiskolc.hu

December 3-án, pénteken 21 órától az Ifjúsági és Szabadidõ Házban

SLAMO-koncertJegyek kaphatók a koncert napján, az Ifjúsági és Szabadidõ Házban

Érdeklõdni: 3531 Miskolc, Gyõri kapu 27. Tel.: 06-46/411-747, 412-508 Jegyár: 1000 Ft � www.ifihazmiskolc.hu

A MIVÍZ MISKOLCI VÍZMÛ KFT. MUNKATÁRSAT KERES AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA:

FRONT OFFICE CSOPORTVEZETŐFeladatok:� Kapcsolattartás a partnerekkel (vevőkkel), hatóságokkal és önkormányzati szervekkel� Fogyasztói panaszok, kérelmek kezelése, elbírálása� Részletfizetések, fizetési késedelmek kezelése, elbírálása� A front office csoport feladatainak koordinációja, a munkatársak

szakmai támogatása, fejlesztése� Az ügyfélszolgálati tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése

Munkakörrel kapcsolatos elvárások, előnyök:� Felsőfokú iskolai végzettség� Hasonló munkakörben szerzett, minimum egyéves tapasztalat � Microsoft Office programok magas szintű ismerete� Precizitás, megbízhatóság, rugalmasság� Vevőközpontúság, kiváló kommunikációs készség� Magabiztos, határozott fellépés� Vezetői személyiség, könnyű kapcsolatteremtő készség

Elônyt jelent:� Közszolgáltató cégnél szerzett tapasztalat � Libra rendszer felhasználói szintű ismerete

Amit kínálunk:� Stabil háttér� Folyamatos szakmai képzés� Választható, béren kívüli juttatások

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna a MIVÍZ Kft.csapatához, kérjük, hogy szakmai önéletrajzát, motivációs levelét és a végzettségét

igazoló okiratok másolatát legkésőbb 2010. december 15-ig az alábbi címre juttassa el:

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft., Jog és humánpolitika3527 Miskolc, József Attila u. 78. Telefon: 46/519-372,

e-mail: [email protected]

A MIVÍZ MISKOLCI VÍZMÛ KFT. MUNKATÁRSAT KERES AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA:

LABORATÓRIUMI ÜGYINTÉZŐ Feladatok:� Laboratóriumi dokumentációk karbantartása� Szennyvíz- és szennyvíziszap-jelentések készítése� Szennyvízvizsgálati jegyzőkönyvek készítése � Külső megrendelések számlázási dokumentációinak elkészítése � Laboratóriumi üzletág működésével kapcsolatos operatív feladatok ellátása

Munkakörrel kapcsolatos elvárások, előnyök:� Középfokú iskolai végzettség� Microsoft Office programok ismerete� Jó kommunikációs készség� Önálló munkavégzésre való képesség

Elônyt jelent:� Vegyipari vagy gazdasági középiskolai végzettség� Német vagy angol nyelvismeret� Gyorsírói és gépírói ismeret

Amit kínálunk:� Stabil háttér� Folyamatos szakmai képzés� Választható, béren kívüli juttatások

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, és szívesen csatlakozna a MIVÍZ Kft. csapatához, kérjük, hogy szakmai önéletrajzát, motivációs levelét

és a végzettségét igazoló okiratok másolatát legkésőbb2010. december 3-ig az alábbi címre juttassa el:

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft., Jog és humánpolitika3527 Miskolc, József Attila u. 78. Telefon: 46/519-372,

e-mail: [email protected]

Page 7: Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

2010. november 27. HIRDETÉS 7

Page 8: Gondok a Zenepalota körül - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap201047.pdf · megjelentek figyelmét Mezõ László könyvére, amely a „40 éves a Miskolc Városi Sportcsarnok”

A filmecskében Petrovics Attilaés Szabó Dániel, két miskolci fi-atal játssza el, mennyire alkalmasegyébként a városi környezet ésmaga a tömegközlekedés a hob-biszerû „ugrálásra”. Õk a parkour

(free running) nevû sportot ûzik– nos, erre nem szorul rá azMVK-s átszállópontokban immársenki.

A szisztéma lényege, mint mársokan tudják, hogy az a busz,

amely egy frekventált megállóbólépp kiindulna, mindenképp meg-várja, hogy egy másik, érkezõ já-ratról van-e átszállni kívánó utas.Ez másfél tucatnyi megállóhe-lyen fontos kérdés.

Októbertõl teszteli a rendszerta szolgáltató, a tapasztalatok (pluszkérdõívek) alapján máris korri-gálnak, ahol kell. Kiderült, több tá-jékoztatást várnak az utazók – avezetõ feltétlen mondja be, mikor,hol, mire nyílik átszállási lehetõség–, vagy akad, ahol megállót kel-lene „odébbtolni” a jobb mûkö-dés végett (Vasgyári temetõ). Van,ahol nem megy (34-es busz,Vologda), van, ahol csak korláto-zottan (2-es, Népkert). És bizo-nyára további esetekben és hely-színeken lehet majd még finomí-tani a szisztémán az utazókö-zönség érdekében. Ehhez az MVKvárja az észrevételeket, kérdése-ket: az [email protected] e-mailcímen, a 46/504-810-es telefon-számon, vagy az MVK Zrt. hon-lapjának Közönségszolgálat me-nüpontjában.

VII. évfolyam 47. számKÖZÉLET8

– Kedves Blanka, bi-zonyára sokakat meglep,hogy lehetséges ilyenrövid idô alatt nulláról fel-sôfokú nyelvvizsgát tenni.Talán az is szerepet ját-szott ebben, hogy Ön

gyakorló nyelvtanár?– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,

de a siker hez vezetô úton a döntô tényezôt egyszámomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulásjelentette.

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után,hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körülieredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját pro-dukálta – felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a KreatívNyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát taní-tottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy amindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-rolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke utánrengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még job-ban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec -kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a mégismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló ésa hagyományos módszereket is tökéletesen ismerônyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmaikérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi emódszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôligazán újszerû és hatékony a KreatívNyelvtanulás?

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nemtalálkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal,személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobbnyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill.akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigitudásukat.

– Ön pedig, kedvesGina, tíz hét alatt sikeresközépfokú C nyelvvizsgáttett, ráadásul egyéni ta -nulással, tanári segítségnélkül, egy egyedi nyelv-tanulási metódussal. Igaz?

– Valóban így történt. A módszer a KreatívNyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulásegyéni bajnoka Magyarországon.

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer? – Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvûtananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtammagamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény,visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség,ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktató -csomag és a CD minôségû hanganyagok a középfokúnyelvvizsga követelményeit veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a KreatívNyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd,norvég és dán nyelvre készült tananyag, a két ok-tatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez aligegy tucat magánóra költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, Miskolcon is lesz vásárlással egy-bekötött termékbemutató.

– Igen, december 6-án és 13-án (hétfôn) 17–19óráig az ITC-székházban (díszterem) a tananyagokatbárki megtekintheti.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a továbbinyelvtanuláshoz!

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôtakár kérdéseivel, akár problémáival!

Behring Balázs

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ –TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú Kovács Blankávalés Szekeres Georginával

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND.

Infó és megrendelés:www.kreativnyelv.hu

APRÓHIRDETÉSEladó az Avas III. ütemben, csendes, nyugodtkörnyéken egy 33 négyzetméteres, nagykonyhás garzonlakás. A Klapka György úti in-gatlan egy 4 emeletes társasház második eme-letén található. A szobában laminált padló, atöbbi helyiségben járólap. A lakás tehermentesés tulajdonostól eladó! Ár: 4,4 millió forint.Érd.: 70/615-91-66.

A héten ismét Lillafüreden ta-lálkoztak egymással a szakmakiválóságai, hogy a RegionálisInformációs KommunikációsHálózatok Konferencia kerete-in belül megosszák egymássaltapasztalataikat. A RICOM-NET 2010 helyszíne, az elõzõévek hagyományainak megfe-lelõen, idén is a Hotel Palotavolt.

� SZEPESI SÁNDOR

Az 1994-tõl évente megren-dezett konferenciára mindenévben az internet-technológiaalkalmazásában érdekelt oktatá-si, kutatási, önkormányzati in-tézmények, a különbözõ, inno-vációkban érdekelt vállalkozásokvezetõi, vezetõ informatikai szak-emberei kapnak meghívást. AMiskolci Egyetem Számítóköz -pont által szervezett, a HUN-GARNET Egyesület és a NemzetiInformációs Infrastruktúra Fej -lesz tési Intézet támogatásávalmegvalósult, kétnapos rendez-vény célja a több éves hagyo-mánynak megfelelõen idén is azvolt, hogy a résztvevõ vezetõk,szakemberek megismerhessék,megvitathassák a Magyarországon

jelenleg meglévõ, illetve fejlesz-tés alatt lévõ országos, regioná-lis internet alapú információsrendszerek és technológiákegyüttmû ködési és további al-kalmazási lehetõségeit.

A kiemelt témák között ezút-tal a felsõoktatási informatikáról,az IKT-innovációról, az IT-me-nedzsmentrõl, illetve az informá-ciós társadalomról tanácskoztak arésztvevõk. A konferencia részt-vevõit dr. Patkó Gyula, a MiskolciEgyetem rektora, és Pfliegler Péter,miskolci alpolgármester köszön-tötte, majd dr. Zombory László,a HUNGARNET egyesület elnö-ke nyitotta meg a szakmai talál-kozót.

Dr. Patkó Gyula beszédében ki-emelte, mennyire fontos képzé-si-kutatási területe az egyetemnekaz informatika, s elmondta: az in-tézményben zajló, többmilliárdosfejlesztés-beruházás keretében500 millió forintot az informati-kai technológiákra fordítanak.Pfliegler Péter a modernizáció je-lentõségét hangsúlyozva, egye-bek mellett dr. Nyitrai Zsolt info-kommunikációs államtitkár ko-rábbi nyilatkozatát idézte, melyszerint az informatika a magyar

gazdaság motorjává válhat a kö-vetkezõ években.

A kétnapos konferencián idénis bemutatták a legújabb internetalapú kutatási eredményeket, ter-veket. A meghívott elõadók kö-zött szerepelt mások mellettNémeth Mónika, a NemzetiFejlesztési Mi nisztérium fõosz-tályvezetõje, dr. Nikodémus Antal,a Nem zet gaz dasági Minisztérium fõosz tályve zetõje, Havass Miklós,a SZÁMALK Zrt. igazgatósági el-nöke, valamint dr. Máray Tamás,a NIIF Intézet mûszaki igazgató-helyettese is. Az elõadások közötta Digitális Magyarország Programstratégiájáról, az Új SzéchenyiTerv innovációpolitikájáról, a fel-

sõoktatási mûszaki digitális tan-anyagfejlesztésrõl, és az oktatásvideo-kommunikációjáról is tájé-koztatást kaphattak a jelenlévõk.

– Jelenlegi formájában nem tar-tom hosszú távon kiegyensúlyo-zottan mûködtethetõnek a Búzatéri piacot. A város önkormány-zatának a miskolciak és az ottdolgozó kereskedõk érdekébenmost mégis kötelessége életbentartani egy elhibázott gazdaságikonstrukcióban létrehozott,rosszul kivitelezett beruházáseredményét – fogalmaz szerdaiközleményében dr. Kriza Ákos,miskolci polgármester.

„Már a kampány idején felhívtuka figyelmet arra, hogy Miskolc aligegyharmados tulajdonrészével ki-sebbségi tulajdonos a piacot mûköd-tetõ Miskolci Piac Zrt.-ben. A cég márakkor csõdközeli helyzetben volt,amiért a felelõsséget az elõzõ, szo-

cialista városvezetésnek kellett volnavállalnia, amiért sorozatos, rosszdöntéseivel ezt az állapotot elõ idézte.

A tarthatatlan helyzetre a megol-dást októbertõl Miskolc új városve-zetésének és a város új polgármes-terének kell megtalálnia. Látva aMiskolci Piac Zrt. közüzemi tarto-zásait, mindenekelõtt fel kell tennünka kérdést: víz, villany és gázszolgál-tatás nélkül meg tudjuk-e oldani apiac további mûködését? Kinek,milyen arányban van felelõssége azadósságok rendezésében?

A miskolciaktól a közpénzekkelvaló felelõs gazdálkodásra kaptunkfelhatalmazást. Álláspontunk a piac-ügyben ezért az, hogy a város csakkisebbségi tulajdonrésze arányábanvállalhatja a felelõsséget a MiskolciPiac Zrt. kifizetetlen számláiért, hi-telezõi követeléseiért. Egy ettõl na-gyobb arányú vállalás a közvagyonhûtlen kezelése lenne. Az adóssá-gok rendezésének megoldásában apiac többségi tulajdonosa, az IkeronZrt. azonban továbbra sem a meg-oldást keresi, hanem csak saját ér-dekeit nézi. Felelõsséget nem vállal,viszont további 510 millió forintra tar-tana igényt üzletrészéért a várostól.

A polgármesteri hivatal a tárgya-lásokat a piac hitelezõivel már meg-kezdte, és folytatja mindaddig, amígmegnyugtató megoldást nem talála hosszú távú, kiegyensúlyozottmûködtetés biztosítására.

Mindannyiunk érdeke, hogy meg-oldást találjunk. Kell, hogy legyen vá-lasztásunk. A piac ugyan jogilag egygazdasági társaságé és a hitelezõké,viszont mindannyian tudjuk, a Búzatéri piac a városé: vásárlóké és ke-reskedõké egyaránt!”.

Idén Erdélybõl, a Madarasi-Hargitáról érkezett Miskolcra a város karácsonyfája, melyetszerdán a Szent István téren ál-lítottak fel.

� SZEPESI S.

Szabó Sándor református lelki-pásztor, KDNP-s önkormányzati kép-viselõ, aki ezt a miskolci közgyûléslegutóbbi ülésén kezdeményezte, el-mondta: a fa Szentegyháza ajándé -ka, a mint egy kétezer lelkes városkaSzé kely udvarhely és Csíkszeredaközött van félúton.

Az ajándékozás fõvédnöke TõkésLászló református püspök, akinek aszemélyi titkára errõl a településrõlszármazik. A Madarasi-Hargita talán

a „legmagyarabb” hegységnek szá-mít, a Hargita-hegység és Szé kelyföldlegmagasabb hegycsúcsa, 1801 métermagas. – Több felajánlást is kaptunk,de mi azt szerettük volna, ha idéninnen, a Har gi táról érkezik Miskolckarácsonyfája. A szeretet, az össze-tartozás jelképeként, kifejezve ha-táron túli nemzettestvéreink ra-gaszkodását, s a mi, irántuk érzettszeretetünket – hangsúlyozta SzabóSándor, aki azt is elmondta: Szent -egyháza a településsel több más mó -don is tartani szeretné a kapcsola-tot. December 21-én Mis kolconlép majd fel a város szimfonikus ze-nekara, cserelátogatásokat is ter-veznek, s nagyon sok szeretettel vár-ják Erdélybe a magyar fiatalokat.

Piacügy: tárgyalnaka hitelezõkkel

Karácsonyfa a Hargitáról

RICOMNET 2010

AZ INTERNET-TECHNOLÓGIAALKALMAZÁSÁRÓL

Fiatalos és lendületes kis reklámfilmet láthatnak az utóbbi he-tekben a városi televízió nézõi. Ennél is fontosabb, hogy a tö-megközlekedést igénybe vevõk pedig érdekes, és remélhetõleghasznos újítással találkozhatnak nap mint nap a városban: az át-szállópontok új rendszerével. Az említett tévés klip is éppenerre igyekszik ráirányítani a figyelmet: hogy immár nem kell„ugrálni” egyik MVK-jármûrõl a másikra – kényelmesen és biz-tosan is át lehet szállni.

Csak sportból ugrálni buszról buszra