Top Banner
Az önkormányzat 2004-ben dol- gozta ki többéves játszótér-fejlesz- tési koncepcióját. A programban el- sõként a múlt év májusában adták át az úgynevezett Jubileumi ját- szóteret a Selyemréten, a Körösi Csoma Sándor utca és a vasút által határolt parkos területen. A léte- sítmény építésére az önkormány- zat még a Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium által 2004 évben kiírt pályázaton nyert el vissza nem térítendõ támogatást – ez volt az elsõ játszótér Miskolcon, amely már minden tekintetben megfelelt a vonatkozó új szabvány elõírása- inak. Az elmúlt évben négy, az euró- pai és magyar szabványoknak is megfelelõ ilyen létesítménnyel gaz- dagodott a város, emellett pedig ki- lenc másik miskolci játszótér át- építésére, felújítására készültek ter- vek. A közbeszerzési pályázat le- folytatása után, 2006 márciusá- ban kezdõdött el a Szentpéteri kapui lakótelep játszóterének át- építése. Az elavult, jobbára fém- és faszerkezetû, nemegyszer a gye- rekek testi épségére is veszélyes eszközök helyére új, minden igényt kielégítõ, amerikai gyártmányú ját- szóeszközök kerültek. A felállított kombinált mászóvár és lapüléses hinta a 6-12 éves korosztály szá- mára, a rugós eszközök, bölcsõ- üléses hinta és a játék dózer a 2–6 éves korosztály számára biztosít szórakozást. A gyermekeket kísé- rõ szülõk és nagyszülõk kulturált pihenését kényelmes kerti bútorok szolgálják. Hivatalosan ugyan még nem adták át, ennek ellenére az új ját- szótér kipróbálása hétfõn a húsvéti program részévé vált a Jókai la- kótelepen élõk számára. Nagy- szülõk, kismamák és gyerekek egyaránt sokan kíváncsiak voltak a húsvéti meglepetésre. Kiderült az is, hogy mi az, ami legjobban tet- szik a környékbeli kicsiknek. A csúszda lett a legnépszerûbb játék a gyerekek között. A Jókai lakóte- lepen kialakított játszótér eszköze- ivel és a park tereprendezésével együtt közel 18 millió forintba ke- rült. A Jókai lakótelepen épült ját- szóteret hivatalosan várhatóan áp- rilis utolsó hetében adják át nem csak a gyerekek, de a felnõttek örö- mére is. A következõ hetekben további nyolc korszerû játszópark átadása várható a város más lakótelepein. Az utolsó ilyen létesítmény befeje- zési határideje elõreláthatólag jú- nius vége lesz. Ezen kívül a MIK Rt. gondozá- sával a város napjára (május 11.) átadják a Király úti garzonházak elõtt lévõ területen kialakított ját- szóteret is. Sz. S.–B. G. III. évfolyam 16. szám Térítésmentes 2006. április 22. 85 000 példány Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében MISKOLCI NAP Meghaladja az egymilliárd forintot a megyei árvíz és belvíz elleni védekezés össz- költsége. Országos szinten eddig csaknem tízmilliárd fo- rintot költöttek a mentési munkálatokra és a védeke- zésre. Borsodban még mindig árad- nak a folyók, a Tisza alsó sza- kaszán továbbra is harmadfokú a készültség. A gátakon az el- múlt napokban több, mint tíz- ezer ember dolgozott, a régió- ban pedig 970 millió forintot köl- töttünk védekezésre – mondta el lapunknak az Észak-ma- gyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság szóvi- võje. Csont Csaba szerint a tel- jes védekezés költségében benne vannak a bérjellegû költ- ségek, a védekezésianyag-vá- sárlási költségek, az üzemelte- tési költség, például a hajók ál- lomásoztatása, melegen tartá- sa, a tüzelõanyag, fûtõanyag, munkaruha, gépjármû-üzemel- tetések, vagyis minden olyan költség, ami a védekezéssel összefüggésben felmerült eddig. Az árvíz és belvíz elleni véde- kezésben jelentõs volt a nem- zetközi összefogás, mind a szlo- vák, mind az ukrán fél részérõl. A katasztrófavédelem szakem- berei szerint az elmúlt fél év- században nem volt ilyen magas a folyók szintje Borsodban. Kohánka István, a megyei ka- tasztrófavédelem igazgatóhe- lyettese kiemelte, a kárfelmérés után tovább emelkedhet az árvíz és belvíz elleni munkálatok költ- sége. A szakember szerint a ka- tasztrófavédelem eddig két- százmillió forintot fordított vé- dekezésre, azonban a költségek jelentõsen kisebbek, mint ami- lyen károkat okozhatott volna a folyók áradása. A hatóságok mellett kiemelt feladat hárult a magánszektor- ban élõkre is. Fuvarozók és ho- mokbányák álltak az árvízzel sújtott helyi önkormányzatok ren- delkezésére. Az áradások után sem áll le a munka, megkezdik a töltéseken lerakódott hulladé- kok eltávolítását. Az elmúlt években Magyar- országon eddig csaknem hu- szonhat milliárd forintot költöttek árvízvédelmi fejlesztésekre és gátépítésre. Hollósy András A hajdan meghatározó je- lentõségû miskolc-avasi bor- kultúra kultuszának feléleszté- sét célozza az a rendezvény, melynek keretében ezután évente kiválasztják majd „Mis- kolc város borát”. Az önkormányzat által egyhan- gúlag támogatott kezdeménye- zésrõl Fedor Vilmos alpolgármes- ter tájékoztatott, a tokaj-hegyaljai Vinum Regnum Rex Vinorum, a bükkaljai Szent Márton és a mis- kolc-lillafüredi István Nádor Borlovagrend képviselõinek a je- lenlétében. – A szõlõ, a borkultúra évszá- zadokon át jellemezte városunkat, az ezzel kapcsolatos kereskedelem pedig a város gazdagságának egyik legfontosabb ágazata volt. Az elmúlt néhány évben megindult egy fejlesztési folyamat a történelmi Avas újjáélesztésére, melybõl az önkormányzat és a civil szerveze- tek egyaránt kiveszik a részüket – hangoztatta Fedor Vilmos. – Ezt a törekvést szeretnénk megerõsíte- ni Miskolc történelmi, kulturális ha- gyományainak felélesztése révén, melynek egyik elemeként az ön- kormányzat márciusi ülésén meg- alapította a „Miskolc város bora” címet. Mint elhangzott, a város borá- nak kiválasztása minden év ápri- lisában, szabályos borverseny ke- retében történik, szakmai zsûri döntése alapján. Az idei borver- senyt – a miskolci illetõségû István Nádor Borlovagrend szakmai irá- nyításával és segítségével – ápri- lis 29-én rendezi az önkormányzat, a városháza dísztermében. A ver- seny fõvédnökei: dr. Kállay Miklós tanszékvezetõ egyetemi tanár, a Borakadémia elnöke, dr. Terts András, a Magyarországi Borren- dek Országos Szövetségének el- nöke, Káli Sándor miskolci pol- gármester, Fedor Vilmos miskolci alpolgármester, dr. Kormos Vilmos, a polgármesteri hivatal fõosztály- vezetõje. A versenyre pályázni csak a Bükki borvidéken és Tokaj-Hegy- alján termesztett szõlõbõl ké- szült, tetszõleges évjáratú bo- rokkal lehet, fehér, illetve vörös ka- tegóriában. A névre szóló meg- hívókat 78 elismert bortermelõnek postázzák, azzal a kitétellel, hogy a versenyzési lehetõséget a leg- szélesebb körben, maguk is is- mertessék. (Folytatás a 3. oldalon.) Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Szemere Kupa Nemzetközi Atlétikai Versenyt a diákok számára Miskolcon. A hely- szín a Diósgyõri Atlétikai Stadion volt, ahol jó versenyeket és szép gyõzelmeket láthatott a kilátogató közönség. MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR... A hét elején adták át a Szentpéteri kapui lakótelep megújí- tott játszóterét, melyet azonnal birtokba is vettek a környékbeli gyerekek. A mintegy tizenhétmilliós beruházás része a város játszótereket érintõ programjának, amely célul tûzte ki, hogy a miskolci gyerekek egyre több új, korszerû és biztonságos, az uniós elõírásoknak is megfelelõ játszóeszközhöz és parkhoz jus- sanak. Milliárdos árvízköltség Régió Monéta Pénzügyi Rt. 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17 . Telefon: 46/503-600, Fax: 46/413-049 P P é é n n z z ü ü g g y y i i l l í í z z i i n n g g , , f f a a k k t t o o r r i i n n g g g g é é p p e e k k , , j j á á r r m m û û v v e e k k , , b b e e r r e e n n d d e e z z é é s s e e k k E-mail: moneta@regio.co.hu www.regio.co.hu Szemere Kupa Nyári menetrend szerint köz- lekedik a Lillafüredi Állami Erdei Vasút. Március utolsó vasár- napján tartják a Kisvasúti Napot, az alkalomra több rend- kívüli attrakcióval készül az üzemeltetõ Északerdõ Rt. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút az egész országban ismert neveze- tessége a Bükknek. Hazánkban alig egy tucat hasonló mûködik. Az üze- meltetõ Északerdõ Rt. nemrég vég- zett a mozdonyok felújításával. Mindegyik gépet korszerû légfékes rendszerrel szerelték fel, és a for- góvázak is megújultak. A mozdo- nyok fékrendszerének megfelelõen a kocsikat is átalakították – mond- ta lapunk kérdésére Mátrai Imre, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút veze- tõje. A kocsik némelyike az 1920- as években épült, ennek ellenére teljesen biztonságos rajtuk az uta- zás. A nyári menetrend szerint min- dennap délelõtt 10 és délután 4 óra között indulnak a szerelvények Garadnára és vissza. Május utolsó hétvégéjén rendezik meg a Kis- vasúti Napot, a jeles napon láthat- ja a nagyközönség elõször az Északerdõ Rt. gõzmozdonyát tel- jesen felújítva. Igazi közlekedéstör- téneti ritkasággal is találkozhatnak az érdeklõdõk. Egy mozdonyt ka- pott nemrég ajándékba a Lillafüredi Állami Erdei Vasút, melybôl csak ez az egy darab van az országban. Ennek a restaurálása is május utol- só hétvégéjére fejezõdik be. tóthsz NYÁRI SZEZON A KISVASÚTNÁL A tájékoztatón részt vettek a borlovagrend képviselôi is. Újabb miskolci tradíció éled NEMES BOROK VETÉLKEDNEK Nagyobb képünkön a Kassai úti, míg a kisebbiken a Jókai la- kótelepi játszótér, és akik örömére készült: a gyerekek.
8

85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

Jul 14, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

Az önkormányzat 2004-ben dol-gozta ki többéves játszótér-fejlesz-tési koncepcióját. A programban el-sõként a múlt év májusában adtákát az úgynevezett Jubileumi ját-szóteret a Selyemréten, a KörösiCsoma Sándor utca és a vasút általhatárolt parkos területen. A léte-

sítmény építésére az önkormány-zat még a Gyermek-, Ifjúsági ésSport Minisztérium által 2004 évbenkiírt pályázaton nyert el vissza nemtérítendõ támogatást – ez volt azelsõ játszótér Miskolcon, amelymár minden tekintetben megfelelta vonatkozó új szabvány elõírása-inak.

Az elmúlt évben négy, az euró-pai és magyar szabványoknak ismegfelelõ ilyen létesítménnyel gaz-dagodott a város, emellett pedig ki-lenc másik miskolci játszótér át-építésére, felújítására készültek ter-vek. A közbeszerzési pályázat le-folytatása után, 2006 márciusá-ban kezdõdött el a Szentpéterikapui lakótelep játszóterének át-építése. Az elavult, jobbára fém- ésfaszerkezetû, nemegyszer a gye-rekek testi épségére is veszélyeseszközök helyére új, minden igénytkielégítõ, amerikai gyártmányú ját-szóeszközök kerültek. A felállítottkombinált mászóvár és lapüléseshinta a 6-12 éves korosztály szá-mára, a rugós eszközök, bölcsõ-üléses hinta és a játék dózer a 2–6éves korosztály számára biztosítszórakozást. A gyermekeket kísé-rõ szülõk és nagyszülõk kulturáltpihenését kényelmes kerti bútorokszolgálják.

Hivatalosan ugyan még nemadták át, ennek ellenére az új ját-szótér kipróbálása hétfõn a húsvétiprogram részévé vált a Jókai la-kótelepen élõk számára. Nagy-

szülõk, kismamák és gyerekekegyaránt sokan kíváncsiak voltaka húsvéti meglepetésre. Kiderült azis, hogy mi az, ami legjobban tet-szik a környékbeli kicsiknek. Acsúszda lett a legnépszerûbb játéka gyerekek között. A Jókai lakóte-lepen kialakított játszótér eszköze-ivel és a park tereprendezésévelegyütt közel 18 millió forintba ke-rült. A Jókai lakótelepen épült ját-szóteret hivatalosan várhatóan áp-rilis utolsó hetében adják át nem

csak a gyerekek, de a felnõttek örö-mére is.

A következõ hetekben továbbinyolc korszerû játszópark átadásavárható a város más lakótelepein.Az utolsó ilyen létesítmény befeje-zési határideje elõreláthatólag jú-nius vége lesz.

Ezen kívül a MIK Rt. gondozá-sával a város napjára (május 11.)átadják a Király úti garzonházakelõtt lévõ területen kialakított ját-szóteret is. Sz. S.–B. G.

IIIIII.. éévvffoollyyaamm 1166.. sszzáámm �� TTéérrííttééssmmeenntteess �� 22000066.. áápprriilliiss 2222..

8855 000000 ppééllddáánnyy

Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Meghaladja az egymilliárdforintot a megyei árvíz ésbelvíz elleni védekezés össz-költsége. Országos szinteneddig csaknem tízmilliárd fo-rintot költöttek a mentésimunkálatokra és a védeke-zésre.

Borsodban még mindig árad-nak a folyók, a Tisza alsó sza-kaszán továbbra is harmadfokúa készültség. A gátakon az el-múlt napokban több, mint tíz-ezer ember dolgozott, a régió-ban pedig 970 millió forintot köl-töttünk védekezésre – mondtael lapunknak az Észak-ma-gyarországi Környezetvédelmiés Vízügyi igazgatóság szóvi-võje. Csont Csaba szerint a tel-jes védekezés költségébenbenne vannak a bérjellegû költ-ségek, a védekezésianyag-vá-sárlási költségek, az üzemelte-tési költség, például a hajók ál-lomásoztatása, melegen tartá-sa, a tüzelõanyag, fûtõanyag,munkaruha, gépjármû-üzemel-tetések, vagyis minden olyanköltség, ami a védekezésselösszefüggésben felmerült eddig.Az árvíz és belvíz elleni véde-

kezésben jelentõs volt a nem-zetközi összefogás, mind a szlo-vák, mind az ukrán fél részérõl.A katasztrófavédelem szakem-berei szerint az elmúlt fél év-században nem volt ilyen magasa folyók szintje Borsodban.Kohánka István, a megyei ka-tasztrófavédelem igazgatóhe-lyettese kiemelte, a kárfelmérésután tovább emelkedhet az árvízés belvíz elleni munkálatok költ-sége. A szakember szerint a ka-tasztrófavédelem eddig két-százmillió forintot fordított vé-dekezésre, azonban a költségekjelentõsen kisebbek, mint ami-lyen károkat okozhatott volna afolyók áradása.

A hatóságok mellett kiemeltfeladat hárult a magánszektor-ban élõkre is. Fuvarozók és ho-mokbányák álltak az árvízzelsújtott helyi önkormányzatok ren-delkezésére. Az áradások utánsem áll le a munka, megkezdika töltéseken lerakódott hulladé-kok eltávolítását.

Az elmúlt években Magyar-országon eddig csaknem hu-szonhat milliárd forintot költöttekárvízvédelmi fejlesztésekre ésgátépítésre.

Hollósy András

A hajdan meghatározó je-lentõségû miskolc-avasi bor-kultúra kultuszának feléleszté-sét célozza az a rendezvény,melynek keretében ezutánévente kiválasztják majd „Mis-kolc város borát”.

Az önkormányzat által egyhan-gúlag támogatott kezdeménye-zésrõl Fedor Vilmos alpolgármes-ter tájékoztatott, a tokaj-hegyaljaiVinum Regnum Rex Vinorum, abükkaljai Szent Márton és a mis-kolc-lillafüredi István NádorBorlovagrend képviselõinek a je-lenlétében.

– A szõlõ, a borkultúra évszá-zadokon át jellemezte városunkat,az ezzel kapcsolatos kereskedelempedig a város gazdagságánakegyik legfontosabb ágazata volt. Azelmúlt néhány évben megindultegy fejlesztési folyamat a történelmiAvas újjáélesztésére, melybõl azönkormányzat és a civil szerveze-tek egyaránt kiveszik a részüket –

hangoztatta Fedor Vilmos. – Ezt atörekvést szeretnénk megerõsíte-ni Miskolc történelmi, kulturális ha-gyományainak felélesztése révén,melynek egyik elemeként az ön-kormányzat márciusi ülésén meg-alapította a „Miskolc város bora”címet.

Mint elhangzott, a város borá-nak kiválasztása minden év ápri-lisában, szabályos borverseny ke-retében történik, szakmai zsûridöntése alapján. Az idei borver-senyt – a miskolci illetõségû IstvánNádor Borlovagrend szakmai irá-nyításával és segítségével – ápri-lis 29-én rendezi az önkormányzat,a városháza dísztermében. A ver-seny fõvédnökei: dr. Kállay Miklóstanszékvezetõ egyetemi tanár, a

Borakadémia elnöke, dr. TertsAndrás, a Magyarországi Borren-dek Országos Szövetségének el-nöke, Káli Sándor miskolci pol-gármester, Fedor Vilmos miskolcialpolgármester, dr. Kormos Vilmos,a polgármesteri hivatal fõosztály-vezetõje.

A versenyre pályázni csak aBükki borvidéken és Tokaj-Hegy-alján termesztett szõlõbõl ké-szült, tetszõleges évjáratú bo-rokkal lehet, fehér, illetve vörös ka-tegóriában. A névre szóló meg-hívókat 78 elismert bortermelõnekpostázzák, azzal a kitétellel, hogya versenyzési lehetõséget a leg-szélesebb körben, maguk is is-mertessék.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Szemere KupaNemzetközi Atlétikai Versenyt a diákok számára Miskolcon. A hely-szín a Diósgyõri Atlétikai Stadion volt, ahol jó versenyeket és szépgyõzelmeket láthatott a kilátogató közönség.

MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR...

A hét elején adták át a Szentpéteri kapui lakótelep megújí-tott játszóterét, melyet azonnal birtokba is vettek a környékbeligyerekek. A mintegy tizenhétmilliós beruházás része a városjátszótereket érintõ programjának, amely célul tûzte ki, hogya miskolci gyerekek egyre több új, korszerû és biztonságos, azuniós elõírásoknak is megfelelõ játszóeszközhöz és parkhoz jus-sanak.

Milliárdosárvízköltség

Régió Monéta Pénzügyi Rt.

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.Telefon: 46/503-600, Fax: 46/413-049

PPPPéééénnnnzzzzüüüüggggyyyyiiii llll íííízzzziiiinnnngggg,,,,

ffffaaaakkkkttttoooorrrriiiinnnnggggggggééééppppeeeekkkk,,,, jjjjáááárrrrmmmmûûûûvvvveeeekkkk,,,,

bbbbeeeerrrreeeennnnddddeeeezzzzéééésssseeeekkkk

E-mail: moneta@regio.co.huwww.regio.co.hu

Szemere Kupa

Nyári menetrend szerint köz-lekedik a Lillafüredi Állami ErdeiVasút. Március utolsó vasár-napján tartják a KisvasútiNapot, az alkalomra több rend-kívüli attrakcióval készül azüzemeltetõ Északerdõ Rt.

A Lillafüredi Állami Erdei Vasút azegész országban ismert neveze-tessége a Bükknek. Hazánkban aligegy tucat hasonló mûködik. Az üze-meltetõ Északerdõ Rt. nemrég vég-

zett a mozdonyok felújításával.Mindegyik gépet korszerû légfékesrendszerrel szerelték fel, és a for-góvázak is megújultak. A mozdo-nyok fékrendszerének megfelelõena kocsikat is átalakították – mond-ta lapunk kérdésére Mátrai Imre, aLillafüredi Állami Erdei Vasút veze-tõje. A kocsik némelyike az 1920-as években épült, ennek ellenéreteljesen biztonságos rajtuk az uta-zás. A nyári menetrend szerint min-dennap délelõtt 10 és délután 4 óraközött indulnak a szerelvények

Garadnára és vissza. Május utolsóhétvégéjén rendezik meg a Kis-vasúti Napot, a jeles napon láthat-ja a nagyközönség elõször azÉszakerdõ Rt. gõzmozdonyát tel-jesen felújítva. Igazi közlekedéstör-téneti ritkasággal is találkozhatnakaz érdeklõdõk. Egy mozdonyt ka-pott nemrég ajándékba a LillafürediÁllami Erdei Vasút, melybôl csak ezaz egy darab van az országban.Ennek a restaurálása is május utol-só hétvégéjére fejezõdik be.

tóthsz

NYÁRI SZEZON A KISVASÚTNÁL

A tájékoztatón részt vettek a borlovagrend képviselôi is.

Újabb miskolci tradíció éled

NEMES BOROK VETÉLKEDNEK

Nagyobb képünkön a Kassai úti, míg a kisebbiken a Jókai la-kótelepi játszótér, és akik örömére készült: a gyerekek.

Page 2: 85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

A MiskolciIngatlangazdálkodó Zrt.

pályázatot hirdet az alábbihelyiségek bérbeadására

határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 05. 02.A postai feladás címe 3501 Miskolc. Pf.: 78.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyébkötelezõ érvényû feltételeit pályázati ismertetõ állapítja meg.

A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK. Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu

További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda(Miskolc, Hunyadi u. 5. Tel.: 516-287).

Cím Vetített alapterület Pályázható tevékenységi kör

Városház tér 20. I. em. 57 irodaSzéchenyi u. 26. 176 vendéglátásVologda u. 14. 17 épület a. garázsVologda u. 14. 17 épület a. garázsGeró u. 41. 39 Üzlet, iroda

Bocskai István erdélyi fejedelemhalálának 400. évfordulója alkal-mából rendeztek tudományos kon-ferenciát az Akadémiai BizottságSzékházában Miskolcon. A ki-emelkedõ államférfi szellemiségea mai kor embere számára is fon-tos tanúság, hangsúlyozta kö-szöntõjében Besenyei Lajos, aMiskolci Egyetem rektora. Az er-délyi emberek érzik át talán a leg-mélyebben Bocskai üzenetét,

amely egymás segítésére, támo-gatására hív fel – hangzott el a kon-ferencián.

Bocskai a térség nagy szülöttevolt, hiszen a reálpolitikus mûkö-dési területe a kassai régióra esett.A kiemelkedõ politikus személyi-sége példa lehet a ma élõ közéletiemberek számára is.

A kétnapos konferencián csü-törtökön a Bocskai-felkelés és akorszak társadalmi kérdéseit vi-tatták meg a résztvevõk, és szó voltarról is, hogy milyen szerepük volta székelyeknek Bocskai István er-délyi fejedelemmé választásában.

A héten zajlott a tizenötödikNetworkshop konferencia aMiskolci Egyetemen. A NIIF(Nemzeti Információs Infra-struktúra Fejlesztési Program), aHungarnet Egyesület és aMagyar Internet Társaság közösrendezvénye az évek során ahazai számítógép-hálózati in-formatikai élet egyik legrango-sabb találkozójává nõtte kimagát.

Itt találkozhatnak e rohamosan fej-lõdõ terület technológiájának kuta-tói, fejlesztõi, a gyártók, a szolgál-tatók és a felhasználók, megis-merhetik egymás munkáit, kutatá-si eredményeit. A konferencia tá-mogatói között olyan neveket talá-lunk, mint a Cisco Systems, az IBM,a T-Systems, a Synergon, aMicrosoft vagy a Nemzeti HírközlésiHatóság (NHH).

Besenyei Lajos rektor beveze-tõjében egyebek mellett elmond-

ta: Európa, s ezen belülMagyarország jelentõsen lema-radt a fejlett világ infokommuniká-ciós versenyében. A nálunk egyfõre jutó 144 dolláros „k+f ráfordí-tás” mindössze hetede például afinnek hasonló mutatójának. 2004-ben hazánkban a GDP 0,84 szá-zalékát fordították e célra, amirendkívül alacsony értéknek szá-mít. Északkelet-Magyarországonpedig még kisebb ez a mutató:mindössze 0,2 százalék. Ezek azadatok pedig még akkor is riasz-tóak, ha az NIIF (NemzetiInformációs Infrastruktúra Prog-ram) hálózata 2003 õszétõl – a leg-fejlettebb országok kutatói háló-

zataival egy idõben – már 10Gbit/sec sebességgel kapcsolódika nemzetközi forgalomhoz, s ígya hazai kutatatási-felsõoktatási-közgyûjteményi alkalmazói köreurópai szintû infrastruktúrát hasz-nálhat tevékenységeihez.

Jambrik Mihály, az IHM közigaz-gatási államtitkára elõadásában el-mondta: jól ismertek a tárca elõtta valós folyamatok, de néhányrészterületen azért okunk lehet amérsékelt derûlátásra. A hazai ház-tartásokban tavaly az internetelõfi-zetések száma ugyan még éppenhogy átlépte a 900 ezres számot,a tendencia mégis kedvezõnekmondható. A fõ gond inkább az elõ-

fizetések területi megoszlásánál ta-pasztalható: míg Budapesten 31,8százalékos a lefedettség, addigDélkelet-Magyarországon csak aháztartások 7,8 százalékában talál-ható valamilyen netkapcsolat. Az ál-lamtitkár sikeresnek nevezte a mo-biltelefónia liberális szabályozásirendszerét, de véleménye szerinta közigazgatás területén még csakmost indultak be ezen a területenértékelhetõ folyamatok. A legna-gyobb kormányzati erõfeszítések azIntelligens Közmû (Közháló, eMa-gyarország pontok) programjábantapasztalhatók, a többi területenmég csak az alapok elhelyezése tör-tént meg – hangoztatta JambrikMihály.

Az április 19. és 21. között zajlókonferencia programjait nyolc szek-cióba szervezték.

Sz. S.

A régióspecifikus képzésiprogramról, a Széchenyi-kár-tyával kapcsolatos változá-sokról és egy nagyszabásúünnepi rendezvényrõl tartottaksajtótájékoztatót a B.-A.-Z.Megyei Kereskedelmi és Ipar-kamara (BOKIK) miskolci köz-pontjában.

Társy József szakképzési szak-igazgató a Regionális FejlesztésiOperatív Program (ROP) úgyne-vezett régióspecifikus szakkép-zési lehetõségeit ismertette. Mintelhangzott, ezek a régiós képzésilisták a Magyar Kereskedelmi ésIparkamara felméréseire tá-maszkodva, a valós munkaerõ-piaci igények figyelembevételé-vel készültek. A program célja:megfelelõ szakmai ismeretekkelrendelkezõ munkaerõ biztosítá-sa a régiók szakemberhiánnyalküzdõ, kulcsfontosságú ágaza-taiban, a hiányszakmákban, va-lamint a turisztikai vállalkozásokfellendítése a humán erõforrás fej-lesztésével. A szakigazgató el-mondta, az érdeklõdõk a régiósképzési listákon szereplõ prog-ramoknál igényelhetik a képzé-si díj részbeni megtérítését. Ezvállalkozásoknál 60, alkalmazot-taknál és önfoglalkoztatóknálpedig maximum 80 százalékoslehet. A régiós képzési listák awww.vati.hu/rop34 internetcímentekinthetõk meg.

Szilágyiné Baán Anna titkárarról tájékoztatott, hogy 2006.április 1-jétõl módosultak a Szé-chenyi-kártya igénybevételének

feltételei. Ötszörösére emelték ahitelösszeget, öt helyett mostmár lehetõvé vált akár 25 millióforintos felsõ határú hitelkártyaigénybevétele is. Ezzel együttváltozott az igénylési lap, a réginyomtatványokat azonban –hosszabbításhoz – április 30-igmég befogadják.

Ugyancsak módosultak a re-gisztrációs díjak: a nem kama-rai, illetve nem VOSZ vagy társultszervezeti tagok számára 17 000Ft a díj, társult szervezeti tagokszámára 8500 Ft, kamarai, illet-ve VOSZ-tagok számára to-vábbra is ingyenes a regisztrá-ció. Az emelt összegû (11-25 mil-lió forintos) igénylések április 10után már fogadhatók, ezeket ki-zárólag az új nyomtatványokonlehet benyújtani. A hitel igénylé-sének egyéb feltételei: legalábbegyéves, problémamentes éslegalább ötmillió forintos kártya-elõzmény, ötszörös bankszám-laforgalmi igazolás (az igényeltösszeg ötszörösének megfelelõelõzõ 12 havi bankszámla tarto-zik forgalom), melynek papír-alapú igazolását csak akkorszükséges csatolni, ha az igény-lés nem a számlavezetõ pénz-intézményhez kerül benyújtásra,továbbá egy, a készfizetõ kezeslegalább 50 %-os tulajdonábanlevõ ingatlanfedezet. A bankoksaját döntésük szerint az ingat-lan bevonását írhatják elõ. A ke-retbiztosítéki jelzálogszerzõdésközokiratba foglalásának költ-ségei a vállalkozót terhelik. Mintelhangzott, a bevezetése óta el-telt három év alatt a helyi ka-

marán keresztül 4800 Széchenyi-kártyát bocsátottak ki, 17 milliárdforint hitelkihelyezéssel, emel-lett persze a VOSZ-irodák isadtak ki kártyákat. Országosanközel 55 ezer igénylést fogadtakeddig, 270 milliárd forint ösz-szegben.

Szilágyiné Baán Anna szólt aBOKIK részvételével megtartan-dó, „A kézmûvesség ezer éve aKárpát-medencében” elnevezé-sû, sárospataki rendezvényso-rozatról is. A középkori hangulatú,lovagkort idézõ nagyszabású ren-dezvényen, mely Árpádházi SzentErzsébet évfordulójához kötõ-dik, a kamara mesterszakácsok,gazdasszonyok és díszkovácsokversenyével képviselteti magát.

Sz. S.

III. évfolyam 16. számKÖZÉLET2

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarországlegnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 • http://www.observer.hu

Megjelenik Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 85 000 példányban, térítésmentes. Kiadó: Miskolci Kommunikációs Kht. Felelôs kiadó: KAROSI IMRE ügyvezetô.Felelôs szerkesztô: HORVÁTH IMRE. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Kaderják Csilla. Marketingigazgató HORVÁTH EDIT: 30/6634-425.

Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ munkanapokon 8–16 óráig: 46/503-509. Tördelés: Klaviatura Bt. Nyomda: Színeskép Kft. Miskolc.Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Dózsa György út 30. Telefon: 46/503-506. Fax: 46/358-200. E-mail: minap@mikom.hu. Hirdetés: 46/503-509. ISSN 1785-6590

A Nyugdíjas Magányosok KlubjaEgyesület az anyák tiszteletére ba-tyus estet rendez divatbemutatóvalmájus 6-án a Vasas MûvelõdésiKözpontban (Miskolc, Andrássy u.36.) 18 órától 23 óráig. Minden ér-deklõdõt szeretettel várnak. Asztal-foglalás a 06-30-275-6553 telefonon.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóin-kat, hogy „Mindenkit érhet jog-eset” címmel folyamatosan mû-ködik ingyenes jogsegélyszolgá-latunk. Amennyiben jogi termé-szetû problémájuk, kérdésük van,úgy kérjük, írják azt meg, és küld-jék el szerkesztõségünk címére:3525 Miskolc, Dózsa György út30. A borítékra írják rá: „Mindenkitérhet jogeset”. Lehetõségük vane-mailben is elküldeni kérdésü-ket, ezt az info@mikom.hu címrevárjuk. Jogi szakértõink, dr.Strassburger Gyula és dr. TulipánPéter ügyvédek állnak szíves ren-delkezésükre.

Energetikai, környezetvédelmi jel-legû, témájú pályázatok elkészí-tését vagy értékelését számlaké-pesen vállalom. Tel.: 46/562-548.

AWI-, ív-, Co- hegesztõ, szerke-zetlakatos, csõszerelõ-lakatos, esz-tergályos és kovács szakmun-kások jelentkezését várjuk folya-matos munkáinkra. Érd.: 34/560-287, 70/388-4120, 70/388-4119.

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGASKERESETTEL MUNKATÁRSAKATKERES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁ-RA. TEL.: 30/687-8627, 30/640-1180.

Networkshop konferencia

KOMMUNIKÁCIÓS VERSENY ZAJLIK

A konferencián minden megtalálható volt ami az informatikáhoztartozik

SZÉCHENYI-KÁRTYA

Magasabb hitelösszeg

Minden évben Jean-Geor-ges Noverre (1727–1810), a„balett Shakespeare”-jénektartott mester születésnapjánünnepeljük a tánc világnapját.

A világ táncos társadalma: pro-fik, amatôrök, folkloristák és ba-lett mûvészek, hagyományôrzôkés táncújítók, elméleti szakem-berek, virtuóz táncosok. Együttünnepelnek a világ számtalanszínpadán seregnyien, seregnyiközönségükkel.

Valamit, ami szavakkal nehezenmegfogalmazható. Valamit, amiérzelmes és érzéki.

Közöl, noha nem beszél.Kérdez, miközben szavai nincse-nek. Néha megráz, felkavar. Néhagyönyörködtet csupán. Anyaga azemberi test, de eredôje mindig az

emberi lélek, és mindig az emberilélek felé tart. Az ember táncol örö-mében, bánatában, a párjánakvagy a párjával, közönség vagyegy szûkebb közösség elôtt. Azegyütt táncoló emberek igazi kö-zösséget alkotnak. Minden emberéletében jelen van a tánc, min-denki táncol valahogy.

Miskolcon a tánc világnapját aMiskolci Nemzeti Színházban ün-neplik április 29-én.

11 óra – nyílt táncpróba – be-avató a tánc világába KrámerGyörggyel és Majoros Istvánnal(találkozás a színház mûvészbe-járójánál 10.30-tól). 20 óra –Negyed – Kozma Attila koreográ-fiája. Táncolják: Fûzi Attila, LukácsÁdám, Mádi László, Újhelyi István.Helyszín: Csarnok. 21 óra – aSzinvavölgyi Néptáncegyüttestáncháza. Helyszín: Csarnok.

A tánc világnapja –április 29.

BOCSKAI-KONFERENCIA

MINDENKITÉRHET

JOGESET

BATYUS EST

Értesítik a Hold utca, Timárma-lom utca lakóit, hogy a kohósalakszállítása az útépítésekhez meg-kezdõdött, a felmerülõ kellemet-lenségek miatt kérik a megérté-süket és türelmüket.

Szállítjáka salakot

Az ürömi kõbányába munkaerõ-felvételthirdetünk az alábbi munkakörbe:

nehézgépkezelõ, kõfaragó, kõbányász, bányai betanított munkás, bányai segédmunkás

Bérezés: megegyezés szerint. Szállás-lehetõség a munkáltató munkásszállóján.

Jelentkezés: 2096 Üröm, Kõbányai út 16.8.00–16.00 óra között.

Telefon: 06-30-9-142-555

Munkaerõfelvétel

Page 3: 85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

2006. április 22. KÖZÉLET 3

Nem tagadom, kedves, szimpatikus embernek tartom PártaiLuciát, a meteorológust. Ismeretségünk egyoldalú: én napontalátom, hallom õt, neki viszont fogalma sincs róla, hogy létezik egyember, akinek néha összefacsarodik a szíve miatta. Össze ám,mert elképzelem, mennyit kell szenvednie, hogy „ezzel együtt” derûsnapot kívánjon, miközben az idei tavasz semmi jót nem hozottidõjárásilag. Ez a kutyának való idõ ott folytatja, ahol a tél abba-hagyta: hûvös, szeles, csapadékos. Nem szeszélyes, ahogy az áp-rilist emlegetni szoktuk! Hiszen csaknem kiszámítható pontossággalérkeznek a viharos frontok, és ha jól számolom, két derûs napérthárom-négy borússal kell fizetni.

Víz alatt az ország tekintélyes hányada, rekord nagyságú vizethoznak a folyók, pusztul az õszi vetésû gabona, a Gemenci erdõõzikéje és – ami mégis a legszomorúbb – sok szegény ember há-zikója rogyik térdre a szennyes hullámokban.

És ilyen körülmények között kell kiállni ország-világ elé a bájosLuciának, feje fölött a mûholdas felvételeken alapuló térképekkel,melyeken újra meg újra fekete felhõkkel borítva jelenik meg az or-szág. Az ókorban leütötték a fejét a rossz hír hozójának. A mete-orológusnak szerencsére ettõl nem kell tartani, sõt, ha olyan bá-josan kíván derûs napot, mint Pártai Lucia, még kedvelni is lehet.

Míg látom és hallgatom, arra gondolok, valahogy úgy kellenebeszélni velünk közös dolgainkról, ahogy Pártai Lucia teszi. Mertbár felhõbõl mostanában valahogy több jut nekünk, mint napsü-tésbõl, „ezzel együtt” is elviselhetõ a lét, ha õszinteséget és együtt-érzést tapasztal az ember. (bekes)

Fújtató

LUCIA FELHÔI

Kisgyermekek Pedagógiai Alapítvány óvodája

Miskolc, Kassai u. 19.

OVI-KÓSTOLÓKEDVES ÓVODÁT KERESÔK!

Alapítványi óvodánk várja az érdeklôdô nagyszülôket,

szülôket, gyerekeket egy játékos délutánra.

Ahol „belekóstolhatnak“ az ovis életbe.

Amennyiben ízlett a „kóstoló“,

3–4 éves „menüre“ várjuk a 3–7 éves korú gyerekeket.

AA kkóóssttoollóó iiddôôppoonnttjjaa::

22000066.. áápprriilliiss 2266.. ((sszzeerrddaa)),, ddéélluuttáánn 1155 óórrááttóóll 1177 óórrááiigg..

Tel: 46/348-456, 70/704-4963

(Folytatás az 1. oldalról.)A részvételi szándék elõzetes

bejelentési határideje április 15. volt,eddig az idõpontig 38 bor neve-zését jelezték. A két nyertes bor-ból néhány száz egyedi tervezé-sû, díszes címkével ellátott palac-kot is megtöltenek majd, amelyekaztán a város kitüntetett ajándék-tárgyai lesznek. A palackok fel-használásáig a szakszerû tárolástaz István Nádor Borlovagrend biz-tosítja. A nyertes borok termelõi azelnyert címet mindaddig feltüntet-hetik palackjaikon, amíg az adottboruk el nem fogy. A borversenyennem díjazott, de helyezett borok-nak az év folyamán Miskolcon vá-sárlással egybekötött, mûsorosbemutatkozási lehetõséget bizto-sít majd az önkormányzat.

A kategórianyertesek jutalma, acím használatán túl, egy-egy díszesdiploma és serleg lesz. Készül egynagyméretû, reprezentatív serleg avárosháza részére is, melyen lán-con függõ réztáblán örökítik majdmeg valamennyi, Miskolc városbora címet elnyert nedû és terme-lõje nevét. A serleget a polgár-mesteri irodában helyezik el.

Miskolc város borát mindenévben verseny keretében választ-ják majd ki, remélhetõleg megte-remtve ezzel egy hagyományt, s– nem utolsósorban – egy késõbblétrehozandó „Miskolc város bor-pincéje” kínálatának az alapját. Azönkormányzat tervei között szere-pel egy kicsi, de példamutatóanmûvelt városi szõlõskert létreho-

zása is az Avason, amellyel Miskolcbizonyíthatná elkötelezettségét aborkultúra, a borházak és a szõlõhagyományainak ápolása mellett.

Sz. S.

Újabb miskolci tradíció éled

NEMES BOROKVETÉLKEDNEK

Mûködik a toronydaru, folyika Miskolci Egyetemen az E/7-es diákszállás épületének abontása. A tizenhárom eme-letbõl ötöt „rombolnak le”, azépület megmaradó részébenpedig irodaházat alakítanakki.

Az „Eperhetes” problémájarégóta napirenden van az egye-temen. A hetvenes években ké-szült kollégiumot évekkel ezelõtt

életveszélyessé nyilvánították, ál-lítólag annak idején már az épí-tése sem az ilyen magasságúépületeknek megfelelõ szabvá-nyok betartásával történt. A di-ákszálló egykor 500 diáknak adottotthont, a statikai vizsgálatokat kö-vetõen fokozatosan kiürítették,majd döntöttek a visszabontás-ról, s arról, hogy irodaházat ala-kítanak ki belõle. Az átalakításköltségei az elõzetes becslésekalapján megközelítik majd a 800millió forintot. A megújult épüle-

tet a tervek szerintidén õsszel adjákmajd át, helyet kapbenne az egyetem tel-jes gazdasági és mû-szaki vezetése, a többirészt pedig bérbeadják.

Az egyetem fejlesz-tési programjának ke-retében tervezik atöbbi kollégium teljesfelújítását és a Ze-nepalota rekonstruk-cióját is. A programelsõ lépcsõjeként ad-ták át januárban a két-milliárdos beruházás-ban megvalósított, eu-rópai szintû a diákszál-lót, az „Uni-Hotel”-t,amely 600 hallgatóbefogadására képes,és korszerû kiszolgálóegysé-gekkel – élelmiszer- és papír-bolttal, sportolásra alkalmas he-

lyiségekkel, valamint fodrászattalés kozmetikával – is rendelkezik.

Sz. S.Több száz településen, többezer fiatal végez majd köz-hasznú munkát április 29-én. AKözöd! elnevezésû NemzetköziÖnkéntes Fiatalok Napjáhozhazánk elõször csatlakozik.

A programot koordinálóDemokratikus Ifjúságért Alapít-vány szeretne Magyarországon ishagyományt teremteni az ön-kéntesség évi egyszeri megün-neplésére.

Az Extrém Sportpálya lesz anemzetközi program egyik mis-kolci helyszíne április 29-én. AFactory Riderek arra vállalkoztak,hogy megtisztítják és rendbe te-szik a létesítmény melletti parkot.Egész nap várja az érdeklõdõketés az önkéntes munkára váró fi-atalokat a Komlóstetõi Kerékpá-ros Sportklub is. A Bikeparkbanegyebek mellett egészségnaplesz, az esti tábortûzön pedig már

a miskolci Mosolycsapat is résztvesz, akik az Önkéntes FiatalokNapján a Digitális Középiskolánakgyûjtenek, ruhavásárt szervez-nek a hónap utolsó szombatjá-ra. A Mágnes csoport pedig for-rást tisztít majd a Bükkben. Anemzetközi programhoz Magyar-ország elõször csatlakozik, ko-ordinátora a DemokratikusIfjúságért Alapítvány. A cél felhívnia fiatalok, a lakosság és a dön-téshozók figyelmét az önkéntes-ség és a közösségi részvétel fon-tosságára. Több száz miskolcidiák vesz részt április 29-én,szombaton a munkában, de to-vábbra is várják a jelentkezése-ket. Az eseményhez mindenkicsatlakozhat, aki kedvet érezahhoz, hogy tegyen saját telepü-léséért. A programról részletes in-formációk a DemokratikusIfjúságért Alapítvány honlapján(www.i-dia.org) olvashatók.

Kiss Alicia

Felcím

BONTJÁK AZ „EPERHETES”-T

„KÖZÜNK VAN HOZZÁ!”

Önkéntes FiatalokNapja

Az autósok nagy örömére, aszfaltozzák a Tapolcai elágazástólTapolca felé a Miskolctapolcai utat, amit korábban martak fel, mivelki volt gödrözõdve. Ugyanakkor némi türelemre is szükség van,hisz a munkálatok fennakadást okozhatnak.

ASZFALTOZZÁKA TAPOLCAI UTAT

Miskolci Páholy és páholy-partiA színház támogatói a

Filléres operát tekinthetik megáprilis 22-én. A Miskolci Nem-zeti Eörsi István fordításábanjátssza Bertolt Brecht Három-garasos operaként és Koldus-operaként is ismert darabját.

A Brecht-féle zenés színmû1928-ban került elõször színre,éppen száz évvel az után, hogyJohn Gay eredeti Koldusoperájátbemutatták Londonban. Brechtdarabja – megtartva az eredetitörténetet és a fõbb karaktereket– Kurt Weill kabaré-elemeket isfelhasználó zenéjével egészült ki,melynek nagy szerepe voltabban, hogy a darab világsikerlett.

A Filléres opera voltaképpenegy példázat színpadi hangsze-relése: a tõkés vállalkozó leple-zett és a bûnözõ nyílt rablása kö-zött nincs lényegi különbség; akis bûnözõket megeszik a na-gyok, az igazán nagy gengszterpedig akasztófa helyett a hata-lom kegyeltje lesz… Brecht „tár-

sadalmi kabaréja”, zenés anti-kapitalista pamfletje – bár a kü-lönbözõ rendezõi felfogások tom-píthatják, vagy éppen erõsíthe-tik politikumát és erkölcsi indu-latát – a mai Magyarországonéppúgy aktuálisnak tûnik, mintkeletkezése idején.

Az elõadást parti követi, melyena Megasztár népszerû énekeseiszórakoztatják a vendégeket.Fellép – többek között – SchmidtVera, Oláh Szabolcs, Oravecz

Kristóf, Járási László, SzekeresAdrienn és Rokker Zsolti. MolnárSándor Tamás pedig németor-szági élményirõl mesél majd. Atársulat mûvésze a napokban ér-kezett haza Regensburgból, ahola miskolci Nemzeti és a TheaterRegensburg koprodukciójábankészült Robinson & Crusoe címûnagy sikerû színdarab egyik fõ-szerepét játszotta.

Az est házigazdája a VFV Zrt.,valamint a Váci és Társa Kft.

A „Lépj egyet elõre” program céljaa magyar felnõtt lakosság képzett-ségi színvonalának növelése. Ennekérdekében olyan képzések indítá-sa, amelyek elsõsorban hiány-szakmákra irányulóan növelik amunkavállalók szakmai ismereteit.

Az információk széles körben tör-ténõ megismertetése érdekében a

Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiMunkaügyi Központ a „Lépj egyetelõre” program keretében képzésibörzét szervez. A rendezvény céljaaz érdeklõdõk informálása a prog-ram részleteirõl, valamint a képzé-si szakirányok, oktatott szakmákrészletes bemutatása a képzõ in-tézmények által.

A börzén a térségben képzési kí-nálattal megjelenõ képzõ intézmé-nyeken túl a munkaügyi központ ta-nácsadó szakemberei is segítik azérdeklõdõket az informálódásban.

A rendezvénysorozat a miskolcikirendeltség képzési börzéjévelindul, ahol 11 képzõintézmény mu-tatja be képzési ajánlatait, közel 70szakirányban.

A rendezvénysorozat helyszíneiés idõpontjai: miskolci kirendeltségáprilis 25., 10-14 óra, kazincbarcikaikirendeltség április 26., 13-15 óra,tokaji kirendeltség április 27., 13-15óra, ózdi kirendeltség május 3., 9-11 óra, sátoraljaújhelyi kirendeltségmájus 4., 13-15 óra, tiszaújvárosi ki-rendeltség május 8., 13-15 óra,edelényi kirendeltség május 9., 13-15 óra, sárospataki kirendeltségmájus 16., 13-15 óra, szerencsi ki-rendeltség május 11., 13-15 óra,encsi kirendeltség május 15., 13-15óra.

„LÉPJ EGYET ELÕRE!”KÉPZÉSI BÖRZE

A Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Pedagógiai Szakmaiés Szakszolgálati IntézetFókuszban az együttneveléscímmel országos konferenci-át szervez

Magyarországon az elmúlt né-hány évben több jelentõs lépéstörtént a jogi és törvényi szabá-lyozásban a sajátos nevelési igé-nyû gyermekek, tanulók többsé-gi nevelési-oktatási intézmé-nyekben való együttnevelése ér-dekében.

A korábbinál hangsúlyozottabbszerepet kaptak a befogadást tá-mogató innovációs törekvések, azintegrált nevelést-oktatást segítõ

intézmények, szakemberekegyüttmûködései, az egyéni sa-játosságokhoz, igényekhez al-kalmazkodó oktatásszervezésimódok.

Mindezek ellenére a sajátos ne-velési igényû gyermekek, tanulókegyüttnevelését végzõ intézmé-nyek szakembereit ma is foglal-koztatja, hogy nevelõ-oktató mun-kájukat, programjukat kivel, mikorés hogyan valósítsák meg.Hogyan feleljenek meg az euró-pai és hazai elvárásoknak? Kik le-gyenek az együttmûködõ part-nereik? Milyen fejlesztésekbengondolkodjanak?

A konferencia célja, hogy se-gítse a sajátos nevelési igényûgyermekek nevelésével-oktatá-

sával összefüggõ információ-áramlást, az érintettek közöttiegyüttmûködést és kommuniká-ciót, szakmai ismereteik bõvülé-sét. Tájékoztatást nyújtson a sa-játos nevelési igényû tanulók el-látására vonatkozóan a közokta-tást érintõ aktuális változásokról.Ösztönözze együttgondolkodás-ra és együttmûködésre az integ-rált nevelés-oktatás szereplõit.Képet adjon az együttneveléshelyzetérõl a korai felismeréstõlaz alap- és középfokú ellátásig.Lehetõséget biztosítson a véle-mények ütköztetésére az együtt-nevelésrõl.

A konferenciát április 25-27-éntartják a Lillafüred, Hotel Palo-tában.

Miért fontos az együttnevelés?

Page 4: 85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

Két momentum is figyel-meztet bennünket, hogy alegnevesebb magyar szí-nészdinasztia alapítója ismétés ismét érdeklõdésünk hom-lokterébe kerüljön; alaposab-ban, tüzetesebben tekintsük átmunkásságát, a magyar nyel-vû színjátszás, illetve Miskolcteátrumi életének fellendíté-sében végzett szakmai, mû-vészi erõfeszítéseit és jelentõseredményeit.

Természetesen arról a LatabárEndrérõl van szó, akit a halasi(ma Kiskunhalas) reformátusanyakönyv szerint Andrásként je-gyeztek be, 1811. november 16-án.Talán nem érdektelen megje-gyezni, hogy csak pár hónappalkésõbb született Szemere Berta-lan. Kell-e mondani, hogy a két fér-fiú – a honi színházmûvészetérttett – törekvései hogyan és mikortalálkoztak. Mindenesetre jólesikhinnünk, hogy minden kor meg-termi a maga személyiségeit, akikhivatásuknak tekintik a nemzetcsinosodását. Latabár Endre –immár jelentõs mûvészi múlttalés sikerekkel a háta mögött –1857-ben annak a színháznaklesz elsõ igazgatója, amely Sze-mere 1846-ban megfogant tervealapján, tizenegy esztendei vára-kozás után (közben volt a sza-badságharc) végre tetõ alá került;feledtetvén az 1843-as tûzvészbenelpusztult elsõ miskolci színháztragédiáját, de nem feledve az ala-pítók érdemeit.

Azon a régi õszön (szeptember3-át írtak 1857-ben) „felment” adiósgyõri várat ábrázoló cortina,s Laborfalvi Róza – a kor elsõ sza-valómûvésze – elmondta JókaiMór prológusát, amit a színház-nyitásra írt a költõi mesterségben

is otthonos író. Illett is, hogy Jókaihitvese ejtse az elsõ szavakat, hiszaz õ atyja, Laborfalvi Benke Józsefvezette (társával, Murányi Zsig-monddal) az elsõ truppot, a ma-gyar teátristák elsõ csoportjátMiskolcra 1815-ben. Így szület-hetett Miskolcon Benke Judit (mû-vésznevén Laborfalvi Róza), kiKántorné után a korszak legna-gyobb tragikájának rangjára emel-kedett. És persze, hogy fellépetta díszelõadáson Egressy Gáboris, a hajdani miskolci diák, akitezen kívül is sok szál kötöttMiskolchoz.

Nos, a második színház meg-nyitásának – jövõre beköszöntõ– 150. évfordulója ösztönöz, sõtkötelez bennünket arra, hogyméltó emléket állítsunk az ese-ménynek, illetve Latabár Endré-nek; annak a színházteremtõszemélyiségnek, aki (megszakí-tásokkal) 1857-tõl 1863-ig állt a

színház élén; mintegy mûvészitartalmat, rangot adva az intéz-ménynek, melyet 1857-tõl méltánneveznek Miskolci Nemzeti Szín-háznak. A XIX. században –Kolozsvár és Nagyvárad mellett– Miskolc lett a magyar színját-szás megbízható támasza; köz-pontja az északkelet-magyaror-szági színészetnek. S ebbenoroszlánrésze van Latabárnak, ki31 éves igazgatói mûködésesorán szinte újjászervezte a vidékszínházi életét, s más teátrumokmellett, leginkább a miskolci szín-házat virágoztatta fel; mintegy aszínházmûvészettel is segítvén aváros polgári fejlõdését. Társu-latának többek között olyanneves tagjai voltak, mint Szent-györgyi István, Paulay Ede és Új-házi.

De adjuk át a szót kicsit a kró-nikásnak, aki megemlékezik amiskolci színháznyitásról, és sum-

mázza Latabár Endre színházve-zetõi kvalitásait:

„A miskolci színháznyitásLatabár beérkezettségérõl vall.Õ a magyar vidék legtekintélye-sebb színigazgatója. Társulatarendes, összeszokott. Mûsora ki-egyenlített. Szép számmal ésmagas színvonalon ad énekes da-rabokat, ez a Latabár-cég leg-vonzóbb ajánlata: jó betanításbanoperák és operettek.

Nagy megtiszteltetés volt meg-nyitni a színházat. A város és amegye urai elismerték Latabárszakképzettségét és jó hírnevét.”

A direktor pár évvel korábban(1854-ben) már felavatta társula-tával a szabadkai színházat is, ésszámos magyar városban érez-hette otthon magát, a „két hazá-ban” – Erdélyben és Magyaror-szágon. Mindazonáltal Miskolcontelepedett le. A mai Déryné utca7-es számú házát vette meg. Atelek 1817-ben megosztott tulaj-donban volt, a belsõ fele CsiszárSámuel néven bejegyezvén, azutca felöli részt Bük Zsigmondvallhatta magáénak. Bük 1871-ben alispán lesz. Ekkor adja elházát Latabárnak, aki Kassáról isszívesen jár ide kipihenni igaz-gatása fáradalmait. (Tulajdonátkevéssel halála elõtt adja el.) Ottvolt Latabárnak azután aSzemszúró. Ez egy 144-es szá-mon telekkönyvezett tanya. APázmán soron, az Avas diós-gyõri völgye fölött építette megnyaralóját a meggyökeresednivágyó direktor.

Mindez bizonyítja, hogy a bir-tokos família András fiából lettEndre – aki a kálvinista nyakas-ságon kívül semmit nem örököltatyjától – anyagilag sem menttönkre a színigazgatásban.

(Folytatjuk)Gyarmati Béla

Egy 16 évvel ezelõtt készültfreskó került veszélybe a RónaiMûvelõdési Központ felújításasorán. Morphée, a francia al-kotó Miskolc városnak aján-dékként festette az intézményfalára a képet, melyet az épü-let rekonstrukciós munkálataiutolsó állomásaként állvá-nyoztak fel.

Az épület 16 évvel ezelõtt, a fres-kó születésekor nem a város,hanem a Magyar Szakszerveze-tek Országos Szövetségének tu-lajdonában volt. Eladásakor nemtettek semmilyen kikötést az al-kotás megõrzésére, de annakvédetté nyilvánítását sem kezde-ményezték. Egy barátság emlé-ke ez a kép, mondta RaymondLardellier, az Alliance Francaise

miskolci kulturális igazgatója, akia napokban telefonon beszélt azalkotóval. A francia mûvészt az õelõdje hívta Miskolcra, s Morphéeaki a Rónai Mûvelõdési Központfalát annak idején ingyen, helyi kö-zépiskolások segítségével készí-tette el, ajándékként a városnak.

Az épület tulajdonosai már tár-gyaltak az önkormányzat kultu-rális szakembereivel, olyan meg-oldást keresve, amely mindkét félszámára elfogadható. A franciamûvész meglepetten hallotta azalkotása körül kialakult vitát, a mûegyébként még mindig tökéletesállapotban van. Telefonon keres-tük meg az épület tulajdonosát,aki kérdésünkre elmondta, bármég folynak a tárgyalások, õnem szeretné mindenáron meg-fosztani a miskolciakat az épületfalát díszítõ, megszokott képtõl.

III. évfolyam 16. számKULTÚRA4

3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.Tel./fax: 46/350-666, www.borsodtourist.hu

NÁLUNK MINDIG VAN ÚJDONSÁG!Baltikumi impressziók:

Varsó, Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki 129 900 FtTörök körút, Kappadókia – Pamukkale 159 000 Ft

Szicilia – hajózás a Tirrén tengeren 139 000 FtPortugáliai körút 169 900 Ft

Arab Emirátusok, Dubai-Abu Dhabi-Al Ain 279 000 Ft

A festmény eddig állta az idô próbáját

MEGMENTHETÕ MORPHÉE ALKOTÁSA

A festményt már felállványozták, de még nem nyúltak hozzá.

Akciófilmek, vígjátékok ésszerelmi dráma is szerepel a10. Francia Filmnapok reper-toárjában. A 10 napos ren-dezvényen minden este másfilmet nézhetnek meg a mozikszerelmesei a Kossuth filmszín-házban.

Tíz nap – tíz film. Idén tizedikalkalommal rendezik meg ha-zánkban a Francia Filmnapokat.A rendezvénysorozatba 3 évvelezelõtt a miskolci Kossuth Moziis bekapcsolódott. Bíró Tibor, afilmszínház igazgatója szerint afesztivál egy elõzetes, mert olyanalkotásokat láthat a közönség,amelyek majd az év további ré-szében kerülnek a vásznakra. Aszerdai ünnepélyes megnyitóelõtt fél órával már több tucat ven-dég várakozott a mozi elõterében,hogy az elsõként vetített törté-nelmi vígjátékot – a Soha nemondd, hogy soha címû filmet –

megnézhesse. A megnyitón Jean-Pierre Debaere, a magyarorszá-gi francia nagykövetség kulturá-lis attaséja elmondta: minden-képpen szeretnék népszerûsíte-ni a francia kultúrát és így a fil-meket is hazánkban. A franciamoziipar részesedése 10% a ma-gyar piacon, amivel az attasészerint elégedettek lehetnek,mivel az amerikai filmek uraljákhazánk filmszínházainak 85%-át.Jean-Pierre Debaere hozzátette:a kultúra más területein is vannak,és szándékaik szerint lesznekközös programok. Volt már fran-cia festõk kiállítása Magyaror-szágon, volt már francia irodalmifesztivál. A kulturális attasé arraa kérdésre, hogy mennyire is-mertek a magyar filmek Francia-országban, azt válaszolta, hogyhazájában vannak rajongói a ma-gyar alkotásoknak. A Kontrollcímû filmért például megõrült afrancia közönség.

tóthsz

FRANCIA FILMNAPOK

A Miskolci Nemzeti Színház tá-jékoztatja a nézõket, hogy az áp-rilis 22-re meghirdetett Komám-asszony, hol a stukker? címû elõ-adás betegség miatt elmarad!

A megváltott jegyek a május 14-i Komámasszony, hol a stuk-ker? címû elõadásra érvényesek,vagy az elõadás napjáig, május14-ig visszaválthatók.

ELMARAD AZ ELÕADÁS!

1. Mikor volt elõször a mis-kolci színház igazgatójaLatabár Endre?

1. 18232. 18573. 1861

2. Hol található LatabárEndre síremléke?

1. Miskolcon, a Szent Anna te-metõben

2. Miskolcon, az Avasi teme-tõben

3. Kiskunhalason

3. Hol található MiskolconLatabár Endre lakóháza?

1. Déryné utca 7. számú ház2. Hunyadi u. 52. sz. ház3. Rákóczi u. 1. sz. ház

Felújítják a Latabár családsírboltját az avasi temetõben– jelentette be Miskolc kultu-rális ügyekért felelõs alpol-gármestere. Fedor Vilmos el-mondása szerint Miskolconvissza kell állítani a Latabár-kultuszt, és ennek a folyamat-nak a kezdõ lépése a családsírboltjának felújítása.

Aktualitást ad a dolognak, hogya Miskolci Nemzeti Színház jövõrelesz 150 éves, a teátrum elsõ ala-pító igazgatója pedig LatabárEndre volt. A híres színészdi-nasztiának a jelenben is van kö-tõdése a borsodi megyeszék-helyhez, hiszen Latabár Árpád amiskolci színház tagja. A sírboltfelújításának pontos költségeitmég nem tudják, de ez is része

lesz a történelmi Avas rekonst-rukciójának. A felújításhoz a szín-ház is hozzájárul lehetõségeihezmérten. Az elmúlt évadokban kü-lönbözõ rendezvényeiken gyûjtéstszerveztek. 2004 õszén a MiskolciNemzeti Színház Zenekara ésÉnekkara tartott jótékonysági kon-certet a minorita templomban,majd a Miskolci Páholy partijainrendezett árveréseken licitáltak aszínházbarátok. Ezeken a ren-dezvényeken eddig közel száze-zer forint folyt be, melyet a fenticélra ajánlott fel a színház társu-lata. Most, április 21-én pedig jó-tékonysági koncertet tartanak amiskolci teátrum kamaratermé-ben, amelyen Bátor Tamás ope-raénekes, az Operafesztivál igaz-gatója lép majd fel. A rendezvényteljes bevételét erre a célra aján-lották fel.

Latabár Endre

A RENDETLEN ÉLET FOGADTA BE

Latabár Endre szobra és a dinasztia mai tagja, Latabár Árpád.

A Miskolci Nemzeti Színház és a MiNap közösjátékra invitálja az olvasókat! Fejtsék meg to-tónkat, és színházjegyeket nyerhetnek!

Latabár Endre (1811–1873) sokéves mun-kássága új fejezetet nyitott a miskolci színház

történetében. A híres színészdinasztia alapí-tó tagja több alkalommal is direktora volt amiskolci teátrumnak. Az õ irányításával nyi-totta meg kapuit a jelenleg is mûködõ szín-házi épület.

JÁTSSZON ÉS NYERJEN!

A megfejtéseket április 27-ig kell beküldeni a MiskolciNemzeti Színház címére (3525 Miskolc, Széchenyi u.23.) vagy dobják be a színház jegyirodájában elhe-lyezett ládába. A helyes megfejtõk között 3 x 2 db

jegyet sorsolunk ki az alábbi elõadásokra: – Hétrema várom a nemzetinél (május 12.) – Komámasszony,hol a stukker? (május 14.) – Gõzben (május 12.) Anyeremények a jegyirodában vehetõk át.

A LATABÁR-SÍRBOLT FELÚJÍTÁSÁÉRT

Page 5: 85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

Április 22., szombat. Helyszín: A„Technika Háza” elõtti terület(Tudomány és Gazdaság Háza,Miskolc, Görgey Artúr u. 5.). Szerve-zõk: Zöld Akció Egyesület, CélpontIroda, MandalArt Csoport, MiskolcVárosi Diákönkormányzat. Támoga-tók: Tudomány és Gazdaság HázaKft., Urbancsok és Társa Kft.

Tervezett program: 10–13 óra:akadályverseny környezeti témák-kal, feladatokkal 5-8. osztályos ta-nulók részére. 11–13 óra: környe-zetvédelmi fórumok Miskolc városaktuális környezeti problémáiról.

Standok: civil szervezetek, kör-nyezetkímélõ technológiák, kéz-mûvesek, biogazdák. Szemlélet-formálás, hulladék, komposzt, ál-latvédelem, energia.

Vadászgörény-játszóház, Disney-land után szabadon: „GöriLand” –a mi kis görényországunk. MiskolciVadászgörény Klub. Kerékpáros tri-álbemutató: Ongai Kerékpáros Egye-sület. Kötéltechnikai bemutató: aMarcel Loubens BarlangkutatóEgyesület bemutatója, a helyben ki-épített látványos kötélpályán.

13.30 óra: Föld–Mandala-készítés,irányított „térrajzolás”, melybe bárkibeszállhat.

Kiállítások „Válaszd a visszavált-hatót!” üvegkiállítás; fotókiállítás(Miskolci Fotóklub).

13.30 óra: zöld ebéd, bioélelmi-szerekbõl készült ételek

15 óra: Critical Mass. A Föld nap-ján világszerte megtartott felvonu-lás legfontosabb célja a városi ke-rékpározás elfogadtatása. Indulás:Sportcsarnok elõtti térrõl.

14 – 22 óra: Föld-napi zene & tánc,14 óra: Illúzió, 15 óra: a Miskolci Ütõ-

sök, 16 óra: térzene, 16.30 óra: IllésLászló & Árvai Attila esztrádmûso-ra, 17.30 óra: Magyar táncház, 19 óra:Kabinet Rt., 20 óra: Hadesz Nüx, 21óra: Slamo és a No zenekar.

Party MandalArt a KisavasiAmfiteátrumban: 19 óra: DJ Nem-

tom, 21 óra: Cutoff Killers, 23 óra:Effron-Gerifeca-Riva, 03 óra: Metri.

Vetítések: Meatrix I., II., GorceryStore Wars, Állatvédelmi filmek,diaképek, mozgóképek vetítése aTechnika Háza falára: Critical Mass-képek stb.

Miskolc hagyományos terei,közparkjai „hagyományos”, akorra jellemzõ stílusú szobrok-nak, emlékmûveknek adtakhelyet.

A köztéri alkotás, ha a hagyo-mányos szoborfelfogásunktól elté-rõ formában, helyen, vagy nem „el-fogadott” kivitelben jelenik meg,nemcsak vitára ad lehetõséget,hanem megosztja a közvéleménytis, legalább annyira, amennyire ár-nyaltak esztétikai igényeink és íz-lésünk is. (A XIX. század végén, aXX. század elsõ harmadában emeltszobrainkat – Kossuth, Szemere,Görgey, Erzsébet királyné, Deák,Lévay) korántsem érte annyi táma-dás, mint a XX. század második fe-lének köztéri alkotásait. 1990-tõl alegtöbb vitát az 1994-ben avatottSzéchenyi-szobor és a 2003-banavatott, s „Miskolc Város ElesettHõseinek Emlékmûve” nevû alko-tás váltotta ki. A vita egyaránt érin-tette magát az alkotást, de annakelhelyezését, pontosabban helyki-választásának megfelelõségét. Azelmúlt év végén már „szoborügyivitá”-ra is sor került Kutas László:Miskolci lányok alkotása kapcsán.

A sorozat korábbi írásaiban a tér-projektekrõl esett szó, amelyekminden esetben összekapcsolód-tak létezõ szobrokkal vagy emlék-mûvekkel, az új terek pedig lehe-tõséget kínálnak (kínáltak) térele-mek, új, eddig Miskolcon nem is-mert utcabútorok elhelyezésére.Nem szükséges itt a taxit rendelõüzletember „szobrát” idézni NewYorkból, vagy Malmõbõl GusztávKraitz folyóparti napozó macskáit,a mi Népkertünkhöz hasonló tér-ben elhelyezett alma-„szobrait”,vagy a tengerparti homokból kie-melkedõ csikófejeit, hiszen nemegy szomszédos országban vagyéppen magyar városban találkoz-tatunk hasonlókkal. Azt nem mond-hatnánk, hogy Miskolc ilyen érte-lemben konzervatív város, hiszen

senki sem bírálta az Arany Corvinépületének északkeleti sarkábólirányt mutató kézfejet, viszont sokanfelháborodtak, amikor a homlokzat-felújítás idején a Széchenyi-Kandiapasszázs saroképületérõl eltûnt a„tükörgömb”.

1990–2005 között hét szobor át-helyezésére, négy emlékoszlop,szobor, ülõpad és emlékmû (Jézuskútja az Avas alján, diósgyõri or-szágzászló, Kühne-pad az avasidomboldalon és világháborús em-lékmû Diósgyõrben) rekonstruk-ciójára, újra felállítására került sor.Ez alatt a másfél évtized alatt VargaÉva hat alkotása, Szanyi Péter ésJószai Zsolt hét-hét alkotása kerültki köztérre. A rendszerváltozást kö-vetõen teljesen váratlanul (valószí-nû, még az engedélyezési eljáráslefolytatása nélkül) jelent meg a kop-jafa a Szemere kertben, így lett eza térrészlet a hõsi halált halt hon-védek emlékhelye. Az 1990-es évekelejétõl vált a – történelmi esemé-nyeknek vagy jeles személyeknekemléket állító – kopjafa köztéri al-kotássá. A temetõkertekbõl köztérrevagy hangulatosabb belsõ térre ke-rült emlékjelek száma közelít a tíz-hez. (Közöttük említjük a Búza térigörög katolikus templom mellettikopjafát, amelyet a második világ-

háborús bombázá-sok 50. évfordulójánavattak fel, vagy AdolfKolping egész ala-kos faszobrát, amely1996-ban került aSzent Anna plébániaKolping Háza udva-rára.) A felsoroltakonkívül a Szentpéterikapuban emlékmû,a Technika Házábanés az Avas-délen tér-plasztika, 2004-tõl aSzemere utca sar-kán Szanyi BorbálaMancs kutya-szob-ra, összesen 30–35alkotás igyekezett ba-rátságosabbá, köz-

vetlenebbé tenni városi tereinket.Köztereink hangulatát az utóbbi

másfél évtized alkotásai pozitívanváltoztatták meg. A véleményekfõleg a Szinva terasz kialakítása ésannak „bebútorozása” kapcsánoszlottak meg, s a „kézzelfogható”vízi látványosság elnevezése is sok-féle ötlettel gazdagította azt a képet,amely a „közünk van a városhoz”viszonyulásban fogalmazható meg.Minden véleménynél meggyõzõbbaz, hogy a teraszt már elfogadták,„belakták” a miskolciak. Sokad-rangú kérdéssé vált az elnevezés,vagy a már látható, vagy még nemlátható, iparmûvészek által tervezettbútorok (Litwin József „csókváltópad”-ja, és Kutas László „Miskolcilányok” háromalakos bronzkom-pozíciója). A kulturális fõváros címelnyerésére beadott pályázat na-gyon sok miskolci lakos véleményéttükrözte. Az eredményt ismerjük, sa továbblépést is, amelyben meg-fogalmazódik az arculatátalakításmindenki által vágyott igénye. Ennektermészetes része az is, hogy ala-kuló, formálódó köztereink a városátalakításának egyik fontos színte-révé, a sokszínû elképzelések ésigények megfogalmazásának való-ságos fórumává váltak.

Dobrossy István

2006. április 22. MÛSOR/HIRDETÉS 5

A Miskolc TVheti mûsora

2006. április 24–2006. április 30.

ÁPRILIS 24., HÉTFÕ00.00 Képújság 06.00 Az elõzõesti adás ismétlése 08.30 Képúj-ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30Képújság 17.55 Mûsorismertetés18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20Magazinmûsor (élõ) 19.00 MiskolcMa (ism.) 19.20 Buxa, pénzügyimagazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)20.30 Hírháló (h) 21.00 Amerikaisárkányok, amerikai film (h) 23.00A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 25., KEDD00.00 Képújság 06.00 Az elõzõesti adás ismétlése 08.30 Kép-újság 17.00 A Hálózat mûsora17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor18.20 Magazinmûsor (élõ), ben-ne: Sport 19.00 Miskolc Ma (ism.)19.20 DVTK–FTC élvonalbeli lab-darúgó-mérkõzés közvetítése fel-vételrõl 21.00 Gyilkos törvény,amerikai film (h) 23.00 A Hálózatmûsora.

ÁPRILIS 26., SZERDA00.00 Képújság 06.00 Az elõzõesti adás ismétlése 08.30 Képúj-ság 17.00 A Hálózat mûsora 17.30Képújság 17.55 Mûsorismertetés18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.20Magazinmûsor (élõ) 19.00 MiskolcMa (ism.) 19.20 Iránytû, gazdaságimagazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)20.30Hírháló (h) 21.00Elsõszámúközellenség, amerikai film (h)23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK00.00 Képújság 06.00 Az elõzõesti adás ismétlése 08.30 Kép-újság 17.00 A Hálózat mûsora17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor18.20 Magazinmûsor (élõ) 19.00Miskolc Ma (ism.) 19.20 Múltkor,tallózás a Miskolc Televízió archí-vumában 19.45 Kedvenceink, azállatbarátok magazinja 20.00Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló(h) 21.00 Provokátor, amerikai film(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 28., PÉNTEK00.00 Képújság 06.00 Az elõzõesti adás ismétlése 08.30 Kép-újság 17.00 A Hálózat mûsora17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer-tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor18.30 Múzsa, kulturális magazin19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20Gyöngykagyló, gyermek- és if-júságvédelmi magazin 20.00Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló(h) 21.00 Gyagyás család, ame-rikai film (h) 23.00 A Hálózat mû-sora.

ÁPRILIS 29., SZOMBAT00.00 Képújság 07.00 Az elõzõesti adás ismétlése 09.30 Kép-újság 15.00 DVTK–FTC élvonal-beli labdarúgó-mérkõzés köz-vetítése felvételrõl (ism.) 17.00 AHálózat mûsora 17.30 Képújság17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis-kolc Ma, hírmûsor 18.20 Magazin-mûsor, válogatás a hét témáiból19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.20 Fia-tal Filmesek Fesztiválja 2005, vá-logatás a tavalyi alkotások közül20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30Hírháló (h) 21.30 A sárkány ár-nyéka, hongkongi film (h) 23.00A Hálózat mûsora.

ÁPRILIS 30., VASÁRNAP00.00Képújság 07.00Az elõzõ estiadás ismétlése 09.30 Képújság15.00 A DKSK nõi kosárlabda-csapatának elsõ bronzmérkõzé-se 17.00 A Hálózat mûsora 17.30Képújság 17.55 Mûsorismertetés18.00Krónika, heti hírösszefoglalómagazin 18.30 Magazinmûsor,válogatás a hét témáiból 19.00Krónika (ism.) 19.20 Múzsa, kul-turális magazin (ism.) 20.00 Kró-nika (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.30Az utolsó golyó, amerikai film (h)23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-tartjuk!

CSANYIKI MAJÁLIS

ÜNNEPI MENETREND

Ezért Miskolc (17.)

KÖZTEREINK HANGULATA – HANGULATUNK KÖZTEREI

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön Miskolc város 2005. évi kitüntetettjeit? Hamarosankiderül! Hat héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítottunk. A hat kereszt-rejtvényben egy-egy, 2005-ben a város napja alkalmából díszpolgári vagy ProUrbe díjjal jutalmazott nevét rejtettük el. A hat megfejtést egyben, egy levele-zõlapon legkésõbb május 24-e éjfélig juttassák el a Miskolci KommunikációsKht. címére: 3525 Miskolc, Dózsa György út 30. A helyes megfejtéseket be-küldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, AranyJános út 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

ISMERI ÖN MISKOLC VÁROS2005. ÉVI KITÜNTETETTJEIT?

A 2006-os majálisparki ünnepségtervezett mûsora a következõ: 9 óra:a Miskolc Dixieland Band zenésmegnyitó mûsora. 10 óra: Köszöntõtmond Káli Sándor, Miskolc MegyeiJogú Város polgármestere és KutiLászló, az Értelmiségi Szakszerve-zetek Tömörülésének alelnöke. 10.10óra: Vitéz László (a miskolci

Csodamalom Bábszínház elõadá-sában). 11 óra: Csend, 11.10 óra: aSzinvavölgyi Néptáncegyüttes mû-sora, 11.30 óra: a FIESTA együtteskoncertje. 12 óra: modern- és di-vattánc-bemutató (Articsóka tánc-csoport). 12.45 óra: Kabinet Rt.-kon-cert, 13.45 óra: Kisbót-koncert, 14.45óra: B.M.V.-koncert.

A FÖLD NAPJA

NYARALÁS A COSTA BRAVA-n:13 nap/10 éjszaka, félpanzióval, autóbusszal, miskolci felszállással06. 15–27., 63 900 Ft/fõ helyett 54 900 Ft/fõRepülõvel: 11 nap/10 éj Rodosz 80 900 Ft/fõ, Kos 70 800 Ft/fõ, Korfu 65 500 Ft/fõAutóbusszal: 14 nap/11 éj Zakynthos 39 900 Ft/fõ, Paralia 41 500 Ft/fõ, Sarti 31 200 Ft/fõEgyénileg: Horvátország 17 900 Ft/fõ-tõl apartmanbanPárizs: autóbusszal Miskolcról 05. 30.–06. 05., 67 900 Ft/fõ-tõl,

repülõvel 05. 31.–06. 04. 65 900 Ft/fõ

ww

w.vilaglatoutazas.hu

ELÔSZEZONI AJÁNLATAINK:

Hági ÉtteremMiskolc, Zsolcai kapu 5. sz. Tel.: 46/348-539

Éttermünkben à la carte kihordásos étkeztetés, munkahelyi és cso-portos étkeztetés keretében várjuk kedves vendégeinket! Vállaljuk to-vábbá: esküvõk, ballagások, családi rendezvények, kerti partik, ál-lófogadások teljes körû lebonyolítását!

Szombat-vasárnap családi menü. Házias ételek, magyaros ízek!

Nyitva tartás: hétfõ-szombat 11.30-21-ig, vasárnap 11-16-ig.

A Miskolc Városi KözlekedésiZrt. értesíti az utazóközönséget,hogy 2006. május 1-én céljára-tokat indít a Majálispark végállo-másra reggel 8 órától kb. délután20 óráig az Avas kilátó és a Búzatéri végállomásokról. Az 1-es au-tóbuszok sûrûbben közlekednek.

Rásegítõ járatok indulnak Újgyõrifõtér – Majálispark között. A já-ratok az adott vonalszakaszraérvényes bérlettel, illetve vonal-jeggyel vehetõk igénybe. A 44-esés ZS-s viszonylatok, valamint aCORA ingyenes járat nem köz-lekednek.

A Föld napja alkalmából a Lorántffy Zsuzsanna NapköziotthonosÓvodában és a Nyitnikék Napközi Otthonos Óvodában is vetél-kedõt, ünnepséget rendeztek.

Page 6: 85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

III. évfolyam 16. számSPORT 6

Hosszú idõ után ismét tele-víziós mérkõzést játszik a DVTKlabdarúgócsapata: a piros-fe-hérek vasárnap délelõtt fél ti-zenkettõtõl a Ferencváros ellenlépnek pályára hazai környe-zetben. Pajkos János vezetõ-edzõ szerint csapatának jók azesélyei a pontszerzésre.

A ferencvárosiak nagyszerû ta-vaszi menetelésének (hét talál-kozót vívtak meg veretlenül!) leg-utóbb az újpestiek szerencsés kö-rülmények között vetettek véget.Így egészen biztosra vehetõ,hogy a zöld-fehérek felpaprikáz-va lépnek majd pályára Diós-gyõrött. Egyébként az FTC a táb-lázaton éppen egy hellyel áll job-ban, mint a DVTK: Gellei Imre le-génysége jelenleg 31 ponttal a ha-todik, a diósgyõrieknek harmincpontjuk van és ezzel hetedikek.Hazai fiaskó (no és persze atöbbi eredmény kedvezõtlen ala-kulása) esetén a DVTK vissza-csúszhat a tizedik pozícióba, deerrõl természetesen hallani semakarnak az Avas alján. Az egyiklegfontosabb információ, hogy a

tavaszi idényben ezúttal elsõ al-kalommal vehetik birtokba a szur-kolók a tribünt. A mûanyag ülõkéka helyükre kerültek, s így ezernélvalamivel többen buzdíthatják ked-venceiket a stadion nyugati olda-la felõl.

A DVTK legutóbb Sopronbanszerepelt, de a kiruccanás nemjárt eredménnyel, ugyanis pontnélkül tért haza a gárda. PajkosJános vezetõedzõ ennek ellené-re egyáltalán nem borúlátó, úgyvéli, lehetõség van a pontszer-zésre.

– A szurkolói háttér sokat se-gíthet. Biztos vagyok benne, hogytavaszi nézõcsúcs születik majdDiósgyõrött. Nagyon sok múlhata játékosok pszichikai felkészíté-sén. Nem szabad, hogy kishitûenlépjünk pályára. Kellõ önbizalom,elszántság, akarat esetén akármindhárom pontot is megkapa-rinthatjuk. Természetesen tisztá-ban vagyunk azzal, hogy az FTCaz utóbbi idõben összeállt, a csa-pat eredményeibõl is erre lehet kö-vetkeztetni. Ettõl függetlenül szer-vezett, egységes csapatjátékkal si-kert érhetünk el – foglalta összevéleményét a szakvezetõ.

A DVTK háza táján továbbra semszámíthatnak Kövesfalvi Istvánra.A hálóõr régóta hiányzik, ugyanislassú a teljes felépülése. Almási amûtét után már megkezdte azedzéseket, de még õ sem bevet-hetõ, s erõsen kérdéses, hogy Lõ-rincz tudja-e vállalni a fellépést.

A szurkolóknak ezúttal egy ki-csit mélyebben kell a zsebükbenyúlniuk, ugyanis a klubvezetés ki-emelt kategóriás találkozónak mi-nõsítette az összecsapást és egy-ségesen 1500 forintos jegyárakatállapított meg. Értesülésünk sze-rint a ferencvárosi drukkereknek800 jegyet biztosított az egyesü-let. A mérkõzésre nagy erõkkel ké-szül a rendõrség is, ugyanis senkisem szeretné, ha botrány törne ki.A biztosítás érdekében a héten két-szer is bejárást tartottak a stadi-onban, s a rendezõknek „nagyta-karítást” kellett végrehajtaniuk (kõ-törmelék, munkálatokból vissza-maradó termékek).

Remélhetõleg sportszerû kere-tek között izgalmas, érdekes, vál-tozatos mérkõzésen dõl majd ela három bajnoki pont sorsa.Kezdés vasárnap délelõtt fél ti-zenkettõkor! D. L.

A Speedway Miskolc lengyelligás salakmotoros együtteseáprilis 9-én hazai környezetbenaz ukrán Rovno ellen kezdtemeg szereplését. A döntetlennem volt rossz eredmény, igaz,a második fordulóban kiadósvereséget szenvedett a gárda.

A szurkolók vágya valósult megazzal, hogy magyar alakulat indulta világ egyik legerõsebb, legszín-vonalasabb csapatbajnokságában,a lengyel liga második vonalában.A hét lengyel alakulat (Lodz, Rawicz,Opole, Poznan, Krakkó, Gdansk,Pila) mellett a lett Daugavpils, azukrán Rovno és a SpeedwayMiskolc együttese küzd a feljutásért.

Köztudott, hogy a SpeedwayMiskolc színeiben gyakorlatilag a tel-jes magyar válogatott versenyez,ezért senkit nem döbbentett meg,hogy a népkerti nyitányon, azUkrajna Rovno ellen több debrecenivaspapucsos is szerepet kapott.Vaskó Norbert csapatvezetõ aHajdúságból Tihanyi Sándorra,Magosi Norbertre, Stefáni Attilára ésa junior Tabaka Józsefre számított,õk egészültek ki Szatmári Lászlóval,

Bencze Zsolttal és a szintén juniorkorú dán Claus Vissinggel..

Aki nem látta, el sem hinné! ASpeedway Miskolc az utóbbi esz-tendõk legizgalmasabb versenyéndebütált. A miskolciaknak reálisesélyük volt a sikerre, ám kevésnekbizonyult a tízpontos vezetés, az uk-ránok 41-31 után remire, 45-45-rementették a partit.

– Sajnálom, ugyanakkor egykissé bosszant is, hogy nem tud-tuk megtartani elõnyünket. Ennekellenére elismerés illeti a srácokat,gratulálok nekik, de leszögezem,hogy a második miskolci forduló-ban már nyerni szeretnénk. Ezt lel-kes közönségünk mindenképpenmegérdemli! – mondta a verseny

után Jacsó Tibor, a miskolciak el-nöke.

Húsvét hétfõn aztán egy alapo-san felforgatott miskolci csapat pró-bálta felvenni a ritmust közel tízezer(!) poznani nézõ elõtt, hiszenSzatmárira és Stefánira sérülésmiatt nem számíthatott a csapat-vezetés. Így aztán ,,fõ” versenyzõ-vé lépett elõ a dán Hansen. A mi-eink nem igazán bírták az iramot,senki sem tudott az átlagosnál ki-emelkedõbbet motorozni, reális volta 62-28-as vereség. Elkese-redettségre nincs ok, hiszen nagyonhosszú a bajnokság és a Rawiczellen, április 23-án, vasárnap délutánhárom órától javíthat a miskolcigárda. D. L.

Vasárnap a DVTK a Ferencvárost fogadja

A PONTSZERZÉS ESÉLYÉVEL

A Speedway Miskolc legénysége javítani szeretne

FELDÜBÖRÖGNEK A MOTOROK

A közérdeklõdésre számot tartó, felhasználóin-kat érintõ kérdésekben – több fórumon keresztül –rendszeresen tájékoztatjuk felhasználóinkat, ügy-feleinket. Tesszük ezt többek között azért, mert úgygondoljuk, hogy ezekkel az információkkal segíthetjükfelhasználóink problémáktól mentes ügyintézését.Jelen információnkkal megelõzhetünk olyan hely-zeteket, mely például egy lakáscsere, lakásvásár-lás esetén a régi tulajdonosnak bosszúsággal vagyanyagi kárral is végzõdhet – tájékoztat Korózs András,a Miskolci Hõszolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a lakóváltozásbejelentése nem volt határidõhöz kötve. Társaságunkügyfélszolgálati munkatársai lakásvásárlás, lakás-csere stb. esetén, a csatolt dokumentumok alapján– a birtokbaadást követõen – a bejelentés során min-den következmény nélkül akár több hónapra visz-szamenõleg is átvezették a tulajdonos változását,illetve a bejelentésnek megfelelõen korrigálták aszámlát.

Ez a lehetõség megszûnt, mert a jogszabályegyértelmûen rendelkezik arról, hogy a régi ésaz új felhasználó a birtokbaadást követõ 15 naponbelül együttesen kötelesek megjelenni, valaminta lakóváltozással kapcsolatos bejelentést meg-tenni az ügyfélszolgálati helyiségünkben.Amennyiben ezt a felek elmulasztják, úgy a szám-lázás alapjául a bejelentés dátuma szolgál.

Mit jelent ez a gyakorlatban?Ez azt jelenti, hogy mindaddig az idõpontig, amíg

társaságunk ügyfélszolgálatán a lakóváltozás nemkerül bejelentésre, illetve átvezetésre, a régi fel-

használónak számol-nia kell azzal, hogy abejelentés dátumáig atávhõszolgáltatás so-rán felmerült összes költség õt terheli. A bejelen-tésnek tartalmaznia kell az új felhasználó vagy a díj-fizetõ személyének azonosításához szükséges ada-tokat: a felhasználási hely, illetõleg épületrész pon-tos megjelölését és a változás idõpontját. Az átíráskapcsán a távhõszolgáltató jogosult a tulajdonos-változás igazolására alkalmas okirat bemutatását igé-nyelni. Fent leírtak alapján a számlázás módosítá-sát a bejelentésben megjelölt idõponttól, illetve – haa bejelentés az elõírt határidõn túl történik – legko-rábban a bejelentés beérkezése idõpontjától lehetigényelni.

Tehát, ha a birtokbaadást követõ 15 napon belüla felhasználó-, a díjfizetõ-változás bejelentése nemtörténik meg, a mulasztás a régi tulajdonosnak akártöbb havi távhõszámla utólagos, egyösszegû befi-zetési kötelezettségét is eredményezheti.

A gyors és szakszerû ügyintézés érdekében ez-úton is kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a be-jelentéshez szükséges dokumentumokat mindenesetben hozzák magukkal, melyek a következõk:az adás-vételi szerzõdést vagy csereszerzõdést, ha-gyatékátadó végzést, illetve ajándékozási szerzõ-dést, és birtokbaadási nappal a használati meleg-vízóra állását.

A bejelentés adatait egyoldalúan nem, csak a vál-tozásban érintett felek közös nyilatkozatával lehetmódosítani.

A lakóváltozás bejelentésének elmulasztása anyagi következményekkel járhat

MÓDOSULT A LAKÓVÁLTOZÁS BEJELENTÉSETársaságunk a 2005. évi XVIII. sz. távhõszolgáltatásról szóló

törvény, valamint a végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII.15.)Kormányrendelet hatályba lépése után már adott tájékoztatásta lakóváltozás bejelentésének módosulásáról. A tapasztalatokatfigyelembe véve azonban úgy ítéljük meg, hogy a téma fontos-ságára és következményeire tekintettel ismételten felhívjuk fel-használóink figyelmét a bejelentési kötelezettség változására.

Nyugat-Európában több évtizedes hagyo-mányuk van a mûanyag ablakoknak, s a ta-pasztalatok azt mutatják, hogy népszerûségükhazánkban is egyre növekszik.

A mûanyag nyílászárók részesedése a hazai piaconmintegy 50%-os, a fennmaradó részen osztoznak a fa- ésalumíniumtermékek. Ma már húsz felettvan azon mûanyag profilszerkezetek-nek a száma, amelyek Magyarországonbeszerezhetõk. Ezek közül a legelter-jedtebb a Panoráma rendszerû nyílászáró, amely meg-határozó részesedést mondhat magáénak a piacon.

Bartha László, a Panoráma Ablakgyártó és ForgalmazóKft. ügyvezetõje a Panoráma rendszerû nyílászárók közülis kiemeli a Panoráma Plusz és a Panoráma Penta ter-

mékcsaládot, amelyek mind minõségben, mind szín- és for-maválasztékban kiemelkednek a magyarországi mûanyagnyílászáró-kínálatból.

A Panoráma Kft. európai minõsítéssel rendelkezõ ter-mékei nemcsak a hazai piacon kelendõk, hanem jelen-tõs mennyiségben kerülnek értékesítésre külföldön. Ezekközül kiemelkedõ a svájci, német, osztrák export, melyek

összességében az elmúlt évben 300M Ft feletti árbevételt jelentettek.

A Panoráma Kft. állandó kiállító-ja a CONSTRUMA Nemzetközi Épí-

tõipari Szakkiállításnak. A 2006-os évben bemutatotttermékei elsõsorban a magánerõs vásárlók igényeit vet-ték figyelembe, ami a termékek kialakításában, mûszakiszínvonalában, valamint kedvezõ árfekvésében egyarántmegnyilvánul.

A NYÍLÁSZÁRÓKON TÚL

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉG LEHET EGY HELYEN

A Panoráma Kft. a jó minõségû nyílászárókon túl jelen-tõs kínálattal rendelkezik egyéb kiegészítõk – könyöklõk,párkányok, redõnyök, szúnyoghálók, zsalugáterek stb. – te-rületén is. A cég az ingyenes felméréstõl és szaktanácsadástóla termékek beépítéséig szakszerû és korrekt teljes körû szol-gáltatást nyújt vásárlóinak. Nem elhanyagolható az általagyártott és beépített szerkezetekre nyújtott 7 éves garanciasem, amely jelentõs biztonságot jelent a megrendelõknek.

A Panoráma Ablakgyártó és Forgalmazó Kft. termelõüzemeés központi irodája Kazincbarcikán a 26-os fõút mentén,valamint értékesítési irodája Miskolc belvárosában (Széchenyiu. 48., I. emelet alatt, tel.: 06-46-505-140) található.

Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-200-156,ahol a kft. értékesítési munkatársai szívesen állnak az ér-deklõdõk rendelkezésére hétköznapokon 8–17 óráig.

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁS

Page 7: 85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

A hazai piacon még viszony-lag rövid ideje van jelen a köny-nyûszerkezetes házépítési tech-nológia. Az eljárás nemcsakjóval gyorsabb, mint a hagyo-mányos építkezési módok, de akész lakóépület hang- és hõszi-getelési jellemzõi is jobbak, minta tégla- vagy panelházaké.

Malejkóné Nagy Lucia, a MalejkóFémprofilház Kft. vezetõje kérdé-sünkre elmondta, hogy korábbanelsõsorban a fiatalok választottakkönnyûszerkezetes otthont, maazonban már az idõsebb korosz-tály körében is népszerûek a szend-vicsszerkezetû falakból épült házak.Ez nem is meglepõ, hiszen azilyen típusú lakások az építési en-gedély kézhez vételétõl számítotthárom hónap alatt elkészülnek,ráadásul egy 100 m2-es ház kulcs-rakészen, burkolatokkal, festéssel,épületgépészeti munkákkal és a ter-vezéssel együtt kevesebb, mint 14millió forintból megvásárolható.Fontos azonban az is, hogy milyencégtõl rendeljük meg jövõbeli ott-honunkat, hiszen készház és kész-

ház között is van – elsõsorban tech-nológiai és minõségbeli – különb-ség. A munkák megrendelése elõttmindenképpen érdemes megnéz-ni az adott cég referenciáit, eset-leg megkérdezni egy a társaságáltal épített ház lakóit tapasztala-taikról. A legfontosabb pedig alig-hanem az, hogy csak olyan köny-nyûszerkezetes házat érdemesépíttetni, amely rendelkezik ÉMI-en-gedéllyel (Építésügyi és Minõség-biztosítási Innovációs Kht.). Ez aszervezet ugyanis rendszeresenvizsgálja az egyes épülettípusoktûzbiztosságát, a vízzel és a föld-tani mozgásokkal, földrengésekkelszembeni ellenállóképességét, il-letve statikai jellemzõit. Magyaror-szágon a könnyûszerkezetes tech-nológiával maximum kétszintesplusz tetõtér-beépítéses házakatlehet építeni.

A „gyorsházaktól” sokan azérttartanak, mert úgy gondolják, hogya szendvicsszerkezetû falak nemolyan tartósak, mint téglából, be-tonból épült társaik. Ez azonbannem igaz. A szendvicspanelekbõlépült lakóépületekre kivitelezõ cég-tõl függõen 30-100 év garanciát is

vállalnak, ráadásul mivel a falakatbelül üveggyapottal töltik ki, a rág-csálók, rovarok is messze elkerü-lik otthonunkat. Könnyûszerkezetesházat azonban nem építhet akár-ki. A házépítõ profilok ugyanis nemkaphatók kereskedelmi forgalom-ban, és az ilyen otthonok kivitele-zésével foglalkozó cégeknek isszámos komoly követelménynekkell megfelelniük. A cégeket rend-szeresen ellenõrzi az ÉMI, sokesetben az a külföldi anyacég is,amelynek technológiáját alkal-mazzák, ráadásul a társaság épí-tõcsapatának is szigorú vizsgátkell tennie az adott építési eljárásismeretébõl.

2006. április 22. HIRDETÉS 7

VIMA-COLOR Kft. TVIMA-COLOR Kft. TAPÉTAPÉTASZALONASZALONRÉGIÓNK LEGNAGYOBB TRÉGIÓNK LEGNAGYOBB TAPÉTAPÉTA A

ÉS BORDÛR VÁLASZTÉKAÉS BORDÛR VÁLASZTÉKA

�� Tapéták: 690 Ft-tól�� Bordûrök: 390 Ft-tól�� Csaphornyos faparketták:

3000 Ft/nm-tõl�� Mennyezetburkolók:

290 Ft/nm-tõlDíszlécek: –10% kedvezménnyel

�� Öntapadós tapéták�� Poszterek �� ragasztók �� rozetták

�� hõszigetelõ tapéták

MISKOLC, Zsolcai kapu 13. Tel.: 46/413-414(MEGYEI RENDÕRFÔKAPITÁNYSÁGGAL SZEMBEN)

Tapéták

Bordûrök

Rozetták

MISKOLC-HEJÔCSABAIHARDELL rendszerû 4 lakásos társasházban

még 1 db 3 szoba+nappalis lakásgarázzsal, önálló kertrésszel, saját terasszal eladó.

Ugyanitt HARDELL rendszerû könnyûszerkezetes családi házak kivitelezése kulcsrakészen 135 000 Ft/m2.

Eddig elkészült 80 saját referencia ház.

Ár: 25 000 000 Ft

Tel.: 20/566-16-85,

46/389-255

KONYHASTÚDIÓGIORGIO DESIGN

�� KONYHA – IRODA – GARDRÓB�� LÁTVÁNYTERVEZÉS�� BEÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK

Bemutatóterem: Miskolc, Gyõri kapu 24/BTelefon: 30/598-5973; 70/944-4356

www.gio.hue-mail: info@giorgiodesign.hu

DÕRI TÜZÉPMiskolc-Szirma, Erkel F. u. 127.

Építõanyagok kiszállítással is!

Tetõcserepek nagy választékban kaphatók!

centrum –Folyamatos

akciók!

Tel./fax:46/404-56270/7786-188

BRS KLÍMA- ésGÁZCENTRUM

Klímák, kazánok, vízmelegítõk,hõközpontok,vezérlések,

radiátorok, tûzhelyek, kivitelezéssel és tervezéssel.AKCIÓK, MEGLEPETÉSEK

MINDENNAP.

Cím: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 161.Tel.: 46/412-421, 323-469

DIMEX mûanyag nyílászárók gyártása,szerelése igény szerint, bontással beépítéssel.

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Bemutatóterem: Miskolc, Vasgyári u. 5.(Pereces 6-os busz végállomásnál)

Tel./fax: 46/403-900. Gyártás: tel./fax: 46/438-079

MEZÕSSY ÉS TÁRSA KFT.

Szolgáltatásaink:� Redõnyök � Rovarhálók (ajtós és fix kivitelben) � Reluxák �Szalagfüggönyök �Réz- és krómküszöbborítások �Harmonika-ajtók � Hevederzárak � Fa nyílászárók utólagos szigetelése

Miskolcon és vonzáskörzetében fokozott hõvédõ üveggel, felár nélkül u=1,3W/m2k.

Komplett beszerelés: külsõ-belsõ párkány, szegõzéskülsõ sérülés nélkül. Gyártás 2 héten belül!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

Az akció április 30-ig tart.

MEGNYÍLT!Természetes

kövek árusítása.Mindenféle burkolási célra

kül- és beltérre széles választékban a legjobb áron.

Cím: Miskolc, Szentpéteri kapu Smaragd Faiskola (26-os út kivezetõ szakaszánál) Tel.: 30/259-6494

Biztonsági bejárati ajtók– Acélból készült, hõ- és hang-

szigetelt ajtók, faborítással.– 2 db 3 pontos, MABISZ által

bevizsgált zárral– Exkluzív körrozettás kilincs-

garnitúrával– 7-féle szinben 24-féle min-

tázattal.

Cím: Bérc Kft. 3527 Miskolc, József Attila út 57. sz.Tel.: 46/413-270. Fax: 46/413-291Email: ajtokaputechnika@berckft.huWeb: www.berckft.hu

– Beépített nagylátószögû kitekintõvel éskopogtatóval már bruttó 78 000 Ft-tól

T E R R A – I M M O Kft.INGATLANFEJLESZTÉS

„a telekmegszerzéstõl a szalagátvágásig”

Ipari-kereskedelmi-raktár-irodaház-szabadidõs ingatlanokFEJLESZTÉSE:

Jogi helyzet rendezése – Beépíthetõség biztosításaMezõgazdasági mûvelésbõl való kivonás – Telekalakítás

Közmû-, útkapcsolat, épületépítés engedélyeztetéseTelephely- és használatbavételi engedélyek megszerzése

Potenciális ásványvíz-termálkutak létesítése

GAZDASÁGI INGATLANOK ELADÁSA-VÉTELE

� Eladó Miskolcon, a Hernád utcán 9700 m2-es ipari, kereskedel-mi, raktározási célra alkalmas terület.

� Bérelhetõ raktárak Miskolcon, a Sajó utcán 800 m2-ig, Felsõzsolcánaz Állomás utcán 170 m2-tõl 2400 m2-ig.

� Bérelhetõ kereskedelmi épület a Sajó utcán 550 m2.� Eladók Felsõzsolcán, a 37-es út és az Ongai út között kereske-

delmi-ipari telephelynek alkalmas területek 2000 m2-tõl.� Eladó Sajóbábonyban 440 m2-es, mûhelynek, raktárnak alkalmas

épület, 2800 m2-es területtel.� Eladó Berentén, a Bányagépjavító területén iparvágány mellett

3300 m2-es ipari terület.� Bérelhetõ Berentén, a 26-os út mellett a Bányagépjavító terüle-

tén 2 x 700 m2-es raktár.� Keresünk bérbevételre Miskolcon 2000 m2-es, 6 m belmagassá-

gú csarnokot.� Keresünk megvételre Miskolcon, forgalmas út mellett 8000-10000

m2-es beépíthetõ területet.

LAKÓPARKÉPÍTÉSI TELEK

� Eladó Miskolcon, a Tapolcai elágazástól 300 m-re, déli fekvésû,panorámás 1,2 ha-os terület.

SZABADIDÕS INGATLAN

� Eladó Miskolcon, a METRÓ és a Sajó folyó között (rekreációs)szabadidõs-turisztikai, szálláshelynek, kempingnek alkalmas 1 ha-os terület.

IRODAINGATLAN

� Eladó Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utcán irodaingatlan 150 m2-tõl.

3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 5. Tel./fax: 06 (46) 415-543 Mobil: 06 (30) 9555-246

terra.immo@t-online.hu

VASBETA KFT.3527 Miskolc,

Besenyõi u. 24.

� ACÉLÁRUK� ÉPÍTÕANYAGOK�FENYÕ-FÛRÉSZÁRU� HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSI

LEHETÕSÉGÁraink megtekinthetõka www.vasbeta.hu we-boldalon.

Tel: 46/505-797Mobil: 30/445-6771

HÁZ-LÁZ

NYITÁSI AKCIÓ!*SPANYOL FÜRDÕSZOBABÚTOROK

AKCIÓS ÁRON!

JOKEY tükrösszekrények, infraszaunák, masszázskabinok

Üveg és akril zuhanykabinok Akrilkádak, zuhanytálcák

Csaptelepek, kiegészítõk széles választéka

VALENCIA FÜRDÕSZOBA STÚDIÓMiskolc, Zsolcai kapu 5.

Tel.:46/324-021*Akciónk a készlet erejéig tart

EGYRE TÖBB A KÖNNYÛSZERKEZETES HÁZ

AURA KÁRTYA ELFOGADÓHELY!

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜLI HITEL LEHETÕSÉGE IS!

BUDAI BÚTORBUDAI BÚTORMiskolc,

Corvin u. 3. (a Gasztrofól

Ételbár mellett)

Tel./fax: 46/411-137Nyitva:

H-P 8.30–17.00Szo 8.30–12.00

ÁÁÁÁpppprrrriiii llll iiii ssss iiii kkkk iiiieeeemmmmeeeellll tttt aaaakkkkcccc iiiióóóónnnnkkkk!!!!

AAAAnnnniiii ttttaaaa 3333----2222----1111 üüüüllllôôôôggggaaaarrrrnnnniiii ttttúúúúrrrraaaa3333----aaaassss,,,, 2222----eeeessss iiii ssss áááággggyyyyaaaazzzzhhhhaaaattttóóóó

99999999 000000000000 FFFFttttKeretes, szép

kivitelû szekrénysor

Fóliás konyha, mosogatóval:59 000 Ft

Franciaággyá alakítható kanapé, 2 nagy ágynemûtartóval: 39 000 Ft

Nyitható faasztal +6 db

szék

Nagyszobai szekrény-sor, most akciós áron

Page 8: 85 000 példány MIÉNK ITT A JÁTSZÓTÉR - Minap.huold.minap.hu/archiv/minap200616.pdf · A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet az alábbi helyiségek bérbeadására

Országos Informatikai ver-seny döntõje rajtol városunk-ból kilencedik alkalommal. Adöntõ résztvevõi már két le-velezõs forduló eredményealapján kerültek be.

Korosztályonként az ország 10legjobb csapata, illetve rajzolójavesz részt a megmérettetésen. Eza verseny tehetséggondozó prog-ramnak is nevezhetõ, hiszen kö-zülük kerülnek ki a jövõ nagy in-formatikusai, az utánpótlás a gye-rekek érdeklõdésének köszön-

hetõen évrõl évre nagyobb, tel-jesebb. A verseny szervezõi aBem József Általános Iskola ésAlapfokú Mûvészetoktatási in-tézmény, valamint a ContactStúdió Kft. közös munkája, hiszentalálkozott több évvel ezelõtt a vál-lalkozó szellemiség és az okta-tás, melynek kapcsán a váro-sunkból indult verseny mára or-szágos méreteket öltött. MiskolcMegyei Jogú Város Önkormány-zata támogatását is megkapta ajövõre már jubiláló informatikaiverseny. A zsûri elnöke, StókánéPalkó Mária, a Miskolci Egyetem

Comenius Tanítóképzõ fõiskolaikarának informatikai tanszékve-zetõje, fõiskolai docens, aki nemelõször vállalta fel ezt a nemesfeladatot, a verseny részvevõi kö-zött találkozott régi és új arcok-kal. Mint elmondta, két témábanmérkõzhetnek meg egymással acsapatok, illetve az egyéni neve-zõk. Informatikai ismeretek el-méletben és gyakorlatban csa-patonként három fõvel, a grafikusábrázolás rajzolóprogrammal

csak egyéni részvétellel történhet.A verseny résztvevõi két korcso-portban képviseltetik magukat: 5-6. évfolyam és 7-8. évfolyam.Délelõtt és délután felváltva zaj-lottak a megmérettetések, akik ké-sõbb kerülnek versenybe, szá-mukra barlangfürdõzéssel vagyvárosnézéssel telt a várakozás iz-galma. Eredményhirdetés a ver-seny napján, 2006. április 21-én19 órakor, lapzártánk után volt.

M. J.

Kedvenceinket, a meleg idõbeálltával, a külsõ élõsködõkelõszeretettel meglátogatják.Az élõsködõknek (bolha, atka,kullancs stb.) élettere a ku-tyánk, macskánk bõre, szõr-zete.

Itt jutnak táplálékhoz, folyadék-hoz és legtöbbször itt is szapo-

rodnak. Gondot az jelent, hogy ezeka hívatlan vendégek számos be-tegséget hordozhatnak és közve-títhetnek. Tehát védekeznünk kellellenük, nemcsak a kedvencünkmiatt, hanem saját érdekünkben is,mivel az élõsködõk egy része azembereken is betegséget okozhat.

Teendõnk, egy tavaszi alapos„átvizsgálás”, ahol megnézzükkedvencünk szõrzetét, bõrét.Töredezett, fénytelen „korpás” szõr-zet egyértelmûen utal külsõ élõs-ködõkre. A bõrnek kellemetlenszaga, esetleg ragacsossága, ki-pirultsága már arra utal, hogy a bõrállományában vannak az élõskö-dõk. Ilyen esetekben a leghatéko-nyabb megoldás az egészségügyifürdetés, megfelelõ gyógyszerek al-kalmazásával. Fertõzöttség eseténne sajnáljuk a kutyaólban télenhasznált plédeket, rongyokat el-dobni, mert ebben is találhatóknagy számban élõsködõk. Az ólatis fertõtlenítsük, ezzel megakadá-lyozzuk az ismételt fertõzõdést.

Megelõzésre, enyhe fertõzött-ség esetére számos, egyszerûenhasználható készítmény áll a gaz-dik rendelkezésére. Ezek bõrrecseppenthetõ, kenhetõ vagy sprayformájában felvihetõ szerek, melyekel is pusztítják az élõsködõket, il-letve különbözõ idõtartamig (1-3hó) megakadályozzák újabb meg-jelenését állatunkban. Jó munkáta tavaszi nagytakarításhoz!

Dr. Puskás Gáborpuskasgabor@allatkorhaz.hu

III. évfolyam 16. számKÖZÉLET/VIDÉK VILÁGA8

Kedvenceink 6.

VIGYÁZAT, TÁMADNAK!

Építkezésünk során gyakran kérek számlát hernádkaki címünk-re. Minden másodikat egy nem létezõ településre, Hernádlakra írnak.Tetszetõs név, soha nem szóltam, hogy javítsák, a hitelt nyújtó in-tézetnek nem tûntek fel az elírások. Vagy ha fel is tûntek, nem vél-ték olyan fontosnak, hogy amiatt figyelmeztessenek: nem fogad-hatják el az iratokat.

Azt gondolnánk, az internetes keresõk egyetlen találatot sem adnakki a Hernádlak szóra: ám ez a kifejezés közel száz címen szere-pel. Egy regionális érdekû turistacsalogató oldalon Hernádlakrólírják azt, hogy „a Hernád folyó és a kisebb-nagyobb kavicsbánya-tavak határozzák meg a település karakterét.” Azt gondolnánk, nincsbosszantóbb annál, hogy a mi házunk táján írnak el bennünket.De számos hivatalos helyen szerepel a településnév tévesen: bel-ügyminisztériumi (!) irányelvben, vízitérképen, lexikonban, balese-ti hírekben.

Hernádlaknak nincs, Hernádkaknak szerencsére van önálló hon-lapja. Ha a többi környezõ település hiányzó oldalai miatt nem lenneúrrá rajtunk a szomorúság, akár büszkék is lehetnénk az interne-tes jelenlétre, joggal, hiszen ebben Hernádkak Tiszalúcnál vagyHernádnémetinél is elõrébb tart. És nem is akármilyen a honlap,hiszen sok más településével ellentétben nem elhanyagolt, nemösszedobált: hasznos linkek, szép fotók, frissített tartalom fogad-ja az érdeklõdõket.

Nem is érteni, hogy engedheti meg magának Bõcs, hogy awww.bocs.hu oldalon egy békemozgalmi alapítvány hirdessemagát, mikor ehhez a címhez ennek a településnek lenne elõjo-ga. Persze, a bõcsánatkérésnek semmi értelme, de erre a vétkeshanyagságra nem sok mentséget találnánk. Van ugyan egy utol-jára 2001-ben frissített bõcsi oldal, de az meg az élet lapos olda-la. A sörgyáron nem kérhetjük számon, hogy nem mûködtet egykülön oldalt arról a településrõl, melynek levegõjét (is) keser-éde-síti, de a semminél még az elírások is jobbak. Bocs.

Vass Tibor

Elvan a gyerek

AZ ÉLET LAPOS OLDALA

Tehetséggondozó és vetélkedô

PC-KISMESTER ORSZÁGOS INFORMATIKAI VERSENY

ÚJRA INDULT A KÁRPÓTLÁS

1. Mikor ünnepeljük azEurópa Napot?

a) Január 1. b) Május 9.c) Június 14.

2. Melyik tagállamban nemkerült bevezetésre az euró?

a) Egyesült Királyságb) Belgiumc) Franciaország

3. Ki az Európai Bizottságmagyar biztosa?

a) Balázs Péterb) Kovács Lászlóc) Lévai Katalin

4. Melyik honlapon találha-tunk konkrét álláslehetõsé-geket Európa-szerte?

a) www.tka.hub) www.europass.huc) europa.eu.int/eures

5. Melyik Operatív Progra-mon belül pályázhattunk a ter-mészeti értékek és a kulturá-lis örökség turisztikai célúfenntartható hasznosítására?

a) Humánerõforrás FejlesztésOperatív Program (HEFOP)

b) Gazdasági Versenyképes-ség Operatív Program (GVOP)

c) Regionális FejlesztésOperatív Program (ROP)

6. Melyik várost nevezzükaz Európai Unió „fõvárosá-nak”?

a) Rómab) Bernc) Brüsszel

7. Hány magyar képviselõvan az Európai Parlamentben?

a) 18b) 22c) 24

Sérült gépjármûvek teljes körû javítása

Biztosítók szerzõdött partnere

Kárrendezés, kárügyintézés

Legmodernebb technológia

Garantált minõség � Rövid határidõk

Nyitva tartás: hétfõ: 8.00–17.00,

szombat: 8.00–12.00Miskolc, Ernye bán u. 4/A.Telefon: 46/381-645, 20/9424-903. Fax: 46/505-323

(MEGYE) Saját bõrünkön tanul-hattuk meg, hogy a piacgaz-daság sem mindenható, nemoldja meg a hátrányos régiók ésszemélyek foglalkoztatási prob-lémáit. Elkerülhetetlenek a fel-zárkóztatási programok. Ezt acélt szolgálja az OFA-ROP háló-zat is, melynek regionális köz-pontja Miskolcon mûködik.

Az Országos FoglalkoztatásiKözalapítvány az Európai Unióstrukturális alapjainak és a magyarköltségvetés társfinanszírozásábanvalósítja meg a szociális piacgaz-daság és a foglalkoztatási pak-tummal kapcsolatos tevékenységekfejlesztését, amire hat regionálisirodát hoztak létre. Mint dr. SimkóJános programvezetõtõl megtudtuk,a három északkeleti megyébõl állórégióból hét pályázó nyert a foglal-koztatási térségi együttmûködés(konzorcium) és öt a szociális piac-gazdaság témakörben. Érdekes-ség, hogy az utóbbi ötbõl négy amegyénkbõl került ki. Az iroda fel-adata a nyertesek segítése a pro-jektek megvalósításában, illetve a2007-13-as uniós költségvetés idõ-szakára vonatkozó pályázatok elõ-

készítésének segítése. Magyarulingyenes szakmai tanácsadássalsegítik az önkormányzati, civil és kis-térségi társulásokat, szakmai szer-vezeteket annak érdekében, hogyminél eredményesebben szerepel-jenek az uniós pályázatokon.

A Hegyközi TerületfejlesztésiSzövetség (Sátoraljaújhely térsége)Füzéren, Füzérkomlóson, Hollóhá-zán és Pálházán bemutató, úgy-nevezett interaktív kézmûves ma-nufaktúrákat hoz létre. Lesz mé-zeskalácssütõ, fazekas, üvegmûvesmûhely, amelyet a turizmusra épí-tenek, vagyis az idelátogató vendégkülönleges látványosságként meg-ismerkedhet az egykori népi mes-terségekkel, akár saját ügyességü-ket is kipróbálhatják. Ezzel párhu-zamosan az itt dolgozók árut is ter-melnek, amely ugyancsak bevételthoz a konyhára, s ennek köszön-hetõen az itt dolgozóknak megél-hetést biztosít. A projekt célja, hogya szociális gazdaság keretében,nonprofit alapon 27 embernek mun-kát adjon. Várják a hasonló ötletekkelrendelkezõk jelentkezését, szíve-sen segítenek a projektötletek ki-dolgozásában. Az erre szakoso-dott tanácsadó cégekkel ellentétben– ingyenesen. Cs. L.

Segíts magadon, az OFA is megsegít

INTERAKTÍV MANUFAKTÚRÁKA HEGYKÖZBEN

Robert Schuman francia kül-ügyminiszter 1950. május 9-énközzétette javaslatát, mely egyközös Európáról szólt, s letéte-ményese lett a közös európaibéke megteremtésének. ASchuman-nyilatkozat hívtaéletre a mai Európai Uniót.Május 9. – az Európa Nap – azEurópai Unió zászlajával éshimnuszával európai szimbó-lummá vált, és az Európai Uniópolitikai egységét jelképezi.

Az Europe Direct információshálózat Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Európai InformációsPontja EUROPA KVÍZ játékra hívjaa MINAP olvasóit.

A kérdések helyes megfejtõi

között Jean Monet: Emlékiratokcímû könyvét sorsoljuk ki 2006.május 9-én az Európa Napon.

A megfejtéseket levelezõlapon,illetve e-mailben kérjük bekülde-ni 2006. május 8-ig:

Europe Direct információs há-lózat

Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiEurópai Információs Pontja 3525 Miskolc, Városház tér 13.

E-mail: eip.miskolc@chello.hu

2006. MÁJUS 5-9.

EURÓPAI TAVASZ –EURÓPA NAP

EU-TOTÓ I.

(MEGYE) Különbözõ okokbólsokan nem éltek a lehetõ-séggel, s nem kérvényezték avilágháborús vagy a magyarhatóságok önkénye által el-szenvedett megpróbáltatáso-kért járó kárpótlással. Most jú-lius végéig újra élhetnek a le-hetõséggel az érintettek.

– A 3. kárpótlási törvény rendelke-

zett elsõ ízben a magyar hatóságokpolitikai önkénye, a deportálások,internálások, munkaszolgálatosok,a malenkij robotosok kárpótlásáról.Egy új törvény alapján újra meg-nyitották a kárpótlást, és az érintettekmárcius 31. és július 31. között kér-hetik a megállapítását. Az élet-vesztéssel kapcsolatos kérelmetnyomdai úton elõállított adatlapon

kérhetik, amelyet a MegyeiIgazságügyi Hivatalban, Miskolcon,a Mindszent tér 3. szám alatt igé-nyelhetnek. A 267/2000-res kor-mányrendelet szerinti juttatást islehet kérni, ha a szabadságelvonásvagy szovjet fogság idõtartalmalegalább 3 év volt.

– Az igénylést a NyugdíjfolyósítóIgazgatósághoz kell benyújtani. Akiksaját jogon kaptak már kiegészítõjuttatást, de elhaláloztak azóta, a há-zastársuk is jogosult az összeg 30százalékára, de kérvényeznie kell,automatikusan nem adják. Tudunkigénylõlapot adni és a kitöltésbensegíteni. Minden szerdán gyûlést tar-tunk a Szent Anna templom mel-letti Kolping Házban reggel 9 órá-tól – tájékoztatott Tóth Béla, a VoltHadifoglyok Bajtársi Szövetségénekmegyei elnöke.

A PC-kismesterek Miskolcon mérték össze az erejüket.