Top Banner

Click here to load reader

FIFA Futsal Pravila Igre

Oct 24, 2014

ReportDownload

Documents

Futsal Pravila igre 2010/2011U svrhu primjene i tumaenja ovih Pravila iskljuivo je mjerodavna verzija na engleskom jeziku

Prijevod engleskog izvornika: Iva Olivari, Meunarodni odjel HNS-a listopad 2010.

Futsal Pravila igre 2010/2011Odobrena od strane Podkomisije Association Board-a (IFAB) International Football Bez izriitog odobrenja FIFA-e ova knjiica se ne moe umnoavati niti prevoditi, bilo u cijelosti ili djelomino Izdava: Fdration Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, vicarska U sluaju razlika u interpretaciji raznolikih jezinih verzija ovog teksta, presudnim e se smatrati englesko izdanje.

LEGENDA:

*

Pravilo 13 Poloaj kod slobodnog udarca

2

FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION Predsjednik: Glavni tajnik: Adresa: Joseph S. Blatter (vicarska) Jerome Valcke (Francuska) FIFA, FIFA Strasse 20 8044 Zurich, vicarska Telefon: + 41 43 222 7777 Telefax: + 41 43 222 7878 Internet:www.FIFA.com

KOMISIJA ZA FUTSAL I NOGOMET NA PIJESKU Predsjednik: Zamjenik predsjednika: Ricardo Terra Teixeira (Brazil) Marios Lefkaritis (Cipar)

KOMISIJA ZA FUTSAL I NOGOMET NA PIJESKU lanovi: Alvaro Melo Filho (Brazil) Colin Klass (Guajana) Rafael Tinoco Kipps (Guatemala) Alberto Vilar (panjolska) Samir Zaher (Egipat) Hans Boll (Nizozemska) Marco Herrominly (Vanatu) Xue li (Kina) Petr Fousek (eka) Ali Kaffashian (Iran) Richard Lai (Guam)

3

UVOD U usporedbi s izdanjem 2008. dolo je do itavog niza promjena u ovogodinjem izdanju Futsal Pravila igre. Cjelokupni tekst Pravila je razmotren i izmijenjen kako bi se konsolidirao i reorganizirao sadraj u cilju ujednaenosti, pojednostavljenja i lakeg razumijevanja. Najvanije znaajne izmjene sastoje se od ukljuenja nekih odluka u izdanju 2008, ili u samim Pravilima ili u poglavlju pod nazivom Interpretacija Futsal pravila igre i Smjernice za suce. Kod izmjene naslova ovog poglavlja cilj Komisije za Futsal i nogomet na pijesku bio je naglasiti injenicu da iako je glavna svrha dopuniti Futsal Pravila igre, u stvarnosti je njihov sadraj neupitno obvezujui. Nadalje, neka naela koja su ranije bila implicitna u igri, ali nisu eksplicitno spomenuta u Pravilima sada su ukljuena u ovo novo izdanje. Na kraju, FIFA Komisija za Futsal i nogomet na pijesku eli podsjetiti saveze i konfederacije da je njihova dunost, u skladu s FIFA Statutom, osigurati strogo i ujednaeno potivanje Futsal Pravila igre u svim natjecanjima.

BILJEKE UZ FUTSAL PRAVILA IGRE Preinake Sukladno dogovoru odnosnih nacionalnih saveza i pod uvjetom da se naela ovih Pravila ne mijenjaju, primjena Pravila se moe prilagoditi utakmicama igraa mlaih od 16 godina, utakmicama enskog Futsala, utakmicama Futsal veterana (iznad 35 godina) i utakmicama invalidnih igraa. Dozvoljene su neke ili sve od dolje navedenih preinaka: veliina terena za igru veliina, teina i materijal lopte irina izmeu stupova vratara i visina preke od tla trajanja poluvremena igre zamjene Daljnje preinake dozvoljene su samo uz suglasnost FIFA Sudakog odjela i odobrenje FIFA Futsal podkomisije. enski i muki spol Muki se rod u Futsal pravilima igre, kad su u pitanju suci, igrai i slubene osobe, koristi zbog jednostavnosti, a odnosi se i na mukarce i na ene. Izmjene Slijedom itavog niza izmjena u odnosu na strukturu Pravila, odlueno je da se u ovom izdanju nee koristiti crta za oznaavanje izmjena.

4

SADRAJ Pravilo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Igralite Lopta Broj igraa Oprema igraa Suci Pomoni suci Trajanje utakmice Poetak i nastavak igre Lopta u igri i izvan igre Nain postizanja zgoditka Zalee Prekraji i nesportsko ponaanje Slobodni udarci Kazneni udarac Ubacivanje nogom Vratarovo ubacivanje Udarac iz kuta

Postupci odreivanja pobjednika utakmice ili utakmica na domaem i gostujuem terenu Tehniki prostor Rezervni pomoni sudac Znakovi suca i pomonog suca Interpretacija Futsal Pravila igre i smjernice za suce

5

PRAVILO 1 IGRALITE Podloga igralita Povrina podloge mora biti glatka, ravna i neabrazivna (negrebajua), po mogunosti nainjena od drvenog ili sintetikog materijala, sukladno propozicijama natjecanja. Igralita s umjetnom travom su dozvoljena u iznimnim sluajevima i samo za nacionalna natjecanja. Obiljeavanje igralita Igralite mora imati oblik pravokutnika i mora biti oznaeno crtama. Ove crte pripadaju prostorima koje omeuju i moraju biti razliite od boje igralita. Dvije due granine crte nazivaju se uzdunim crtama. Dvije krae se nazivaju poprenim crtama. Igralite je podijeljeno na dvije polovine sredinjom crtom, koja spaja sredita dviju uzdunih crta. Sredinja oznaka se oznaava u sredini sredinje crte. Oko nje se oznaava krunica sa polumjerom od 3 m. Izvan igralita, 5 m od kutnog luka i pod pravim kutovima u odnosu na poprenu crtu mora se ucrtati oznaka kako bi se osiguralo da obrambeni igrai ostanu na ovoj udaljenosti prigodom izvoenja udarca s kuta. irina ove oznake je 8 cm. Na igralitu se moraju ucrtati dvije dodatne oznake, svaka na udaljenosti od 5 m ulijevo i udesno od druge toke za izvoenje kaznenog udarca, kako bi se oznaila minimalna udaljenost potrebna kod izvoenja udarca s druge toke za izvoenje kaznenog udarca. irina ove oznake je 8 cm. Dimenzije Duina poprene crte mora biti vea od duine uzdune crte. Sve moraju biti iroke 8 cm. Za (ne)meunarodne utakmice dimenzije su sljedee: Duina (uzduna crta): irina (poprena crta): najmanje najvie najmanje najvie 25 m 42 m 16 m 25 m

Za meunarodne utakmice dimenzije su sljedee: Duina (uzduna crta): irina (poprena crta): Kazneni prostor6

najmanje najvie najmanje najvie

38 m 42 m 20 m 25 m

Dvije zamiljene crte duine 6 m obiljeavaju se izvan svakog stupa vrata i pod pravim kutovima u odnosu na poprenu crtu; na kraju ovih crta obiljeava se etvrtina kruga u smjeru najblie uzdune crte, svaki radijusa 6 m s vanjske strane stupa vrata. Gornji se dio svake etvrtine kruga spaja s crtom koja oznaava 3.16 m koja je paralelna s poprenom crtom izmeu stupova vrata. Prostor omeen ovim crtama i poprenom crtom je kazneni prostor. Unutar svakog kaznenog prostora obiljeava se toka za izvoenje kaznenog udarca, 6 m od sredine stupova vrata i jednako im je udaljena. Druga toka za izvoenje kaznenog udarca Druga se toka za izvoenje kaznenog udarca obiljeava 10 m od sredita izmeu stupova vrata i jednaka im je udaljenost. Kutni luk etvrtina kruga, polumjera 25 cm obiljeava se od svakog kuta unutar igralita. Vrata Vrata se moraju postaviti na sredini svake poprene crte. Vrata se sastoje od dva uspravna stupa koja su jednako udaljena od svakog kuta i na vrhu spojena vodoravnom prekom. Stupovi vrata i preka moraju biti izraeni od drveta, metala ili drugog odobrenog materijala. Moraju biti etverokutni, pravokutni, okrugli ili eliptiki i ne smiju biti opasni za igrae. Razmak (mjereno iznutra) izmeu stupova vrata iznosi 3 m, a udaljenost od donjeg brida preke do tla iznosi 2 m. Oba stupa vrata i preka jednake su irine i debljine 8 cm. Mree moraju biti izraene od konoplje, jute ili najlona ili drugog odobrenog materijala, a privruju se na stupove vrata i preke na odgovarajui nain. Moraju se poduprijeti i ne smiju ometati vratara. Stupovi vrata i preka moraju biti razliite boje u odnosu na igralite. Stupovi vrata moraju biti fiksirani na nain koji onemoguava njihovo preokretanje. Pomina vrata mogu se koristiti samo ukoliko udovoljavaju zahtjevima. Podruja za zamjene Podruja za zamjene su podruja na uzdunoj crti ispred klupa za zamjenske igrae. Svrha ovog podruja opisana je u Pravilu 3. nalaze se ispred tehnikog prostora i duljine su 5 m. Sa svake strane obiljeena su crtom duine 80 cm, od ega je 40 cm obiljeeno unutar igralita, a 40 cm izvan igralita, irine 8 cm. podruje ispred stola mjeritelja vremena, 5 m sa svake strane sredinje crte, ostaje prazno podruje zamjene momadi nalazi se na polovini igralita koju brani odnosna momad, a mijenja se u drugom poluvremenu utakmice i razdobljima produetaka, ukoliko se igraju

7

Igralite

Dimenzije igralita

Kazneni prostor

8

Vrata

Podruje za zamjene i tehniki prostor

Odluka 1 Tehniki prostor mora udovoljavati uvjetima sadranim u poglavlju ove publikacije pod nazivom Tehniki prostor.

9

PRAVILO 2 - LOPTA Kakvoa i mjere Lopta je: okrugla izraena od koe ili drugog odobrenog materijala opsega ne veeg od 64 cm niti manjeg od 62 cm teka ne vie od 440 g niti manje od 400 g na poetku utakmice pritiska 0,6 - 0,9 atmosfera (od 600 do 900 g/cm2) na razini mora lopta ne smije odskakati manje od 50 cm niti vie od 65 cm pri prvom odskoku kada se spusti s visine od 2 m Zamjena oteene lopte Ako lopta pukne ili se oteti tijekom utakmice, igra se zaustavlja: igra se nastavlja sputanjem zamjenske lopte na mjestu na kojem je prva lopta postala neispravna, osim ukoliko je igra zaustavljena unutar kaznenog prostora, u kojem sluaju jedan od sudaca sputa zamjensku loptu na crti kaznenog prostora na mjestu najbliem onom na kojem se prvobitna lopta nalazila u trenutku prekida igre igra se nastavlja ponovnim izvoenjem udarca ukoliko lopta pukne ili se oteti kod izravnog slobodnog udarca bez obrambenog zida, udarca s druge toke za izvoenje kaznenog udarca ili udarac s toke za izvoenje kaznenog udarca, a lopta ne dodirne stupove vrata, preku ili igraa i nije poinjen prekraj Ako lopta pukne ili se oteti dok nije u igri (kod poetnog udarca, vratarevog ubacivanja lopte, udarca iz kuta, sputanja lopte, kaznenog udarca ili ubacivanja nogom): utakmica se nastavlja sukladno Futsal Pravilima igre Lopta se ne moe promijeniti tijekom utakmice bez odobrenja sudaca. Znakovi na loptama Pored zahtjeva iz Pravila 2, da bi se lopta mogla koristiti na utakmicama slubenog natjecanja u organizaciji FIFA-e ili konfederacija mora nositi jedan od sljedeih natpisa: slubeni natpis FIFA APPROVED slubeni natpis FIFA INSPECTED natpis INTERNATIONAL M

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.