Top Banner

Click here to load reader

FIFA Futsal pravila igre.pdf

Dec 20, 2016

ReportDownload

Documents

nguyenque

FIFA futsal pravila igreUradno besedilo s komentarji

Komentar: tefan Tivold

Julij 2012Izdala: Nogometna zveza Slovenije

Nogometna zveza Slovenijeerinova 4, p.p. 39861001 LjubljanaT: 01 530 04 00F: 01 530 04 10E: [email protected]: www.nzs.si

Predsednik: Aleksander eferinGeneralni sekretar: Ale Zavrl

Komisija NZS za pravila nogometne igrePredsednik: Vladimir ajn

FIFA futsal pravila igreIzdala: Nogometna zveza SlovenijePrevod: Nina KladnikKomentarji: tefan TivoldGrafina priprava in naslovna fotografija: Atree kreativna agencija d.o.o.Tisk: Tiskarna TKBMNaklada: 800 izvodovLjubljana, julij 2012

CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

796.332.063

TIVOLD, tefanFIFA futsal pravila igre : uradno besedilo s komentarji / komentar tefan Tivold ; [prevod Nina Kladnik]. - Ljubljana : NZS, 2012

ISBN 978-961-93266-0-2

260526336

3

Uvodne besedeFutsal (mali nogomet) je igra, ki ima kar dolgo tradicijo, vendar so organizirana tekmovanja zaivela dokaj pozno. Uradno se je tekmovanje pod okriljem FIFA in UEFA prielo leta 1995. Jeseni leta 1995 se je v Sloveniji, pod okriljem NZS (Komis-ija za mali nogomet), prielo prvo uradno, ligako, tekmovanje. Seveda so tudi sodniki futsala, vsi so bili istoasno tudi sodniki nogometa, prieli svoje delo. Spr-va je bil le en sodnik s pialko in na nasprotni strani igria pomonik z zastavico, kateri je signaliziral le prehode oge izven igria. oga je bila odbojna in t. 5. Leta 1996 je bila s strani ZNSS imenovana prva generacija FIFA mednarodnih sod-nikov, ki se je nato z leti, vse do danes, seveda spreminjala. Kakor hitro se je razvi-jala futsal igra, so se v vseh teh letih temu primerno spreminjala tudi pravila futsal igre. Na prvem neuradnem Evropskem prvenstvu v paniji leta 1996 (sodil je tudi tefan Tivold), se je e igralo z manj odbojno ogo, ki je bila t. 4, in z njo se igra e danes. Pravila so se v najveji meri spremenila v letih 1999 in 2001, pred EP v Rusiji (sodil Silvo Boroak). Leta 2008 so bila pravila ponovno dopolnjena, enako tudi po EP 2010 na Madarskem (sodil Borut ivic). Najbolj revolucionarna sprememba je bilo vmetavanje od vrat, kjer je bil po prejnjih pravilih vratar dobesedno izloen iz igre. Trenutno poteka velika diskusija s strani FIFA in UEFA glede iste prilonosti za doseganje zadetka. Konnega stalia e ni, zato za enkrat ostajajo enaki kri-teriji, kot so bili doslej (enako je v nogometu). V FIFA futsal pravilih igre je 17. Pravil, vkljueno je tudi 11. pravilo, ofsajd, z obrazloitvijo, da v futsalu ofsajda ni. Mednarodni odbor za futsal in nogomet na mivki je elel pravila futsal igre pribliati pravilom nogometa, kjer je le mogoe. Gre za drugo tovrstno izdajo pravil futsal igre pri nas (prva pravila so bila izdana leta 2000) z osnovnim namenom izobraevanja sodnikov in vseh akterjev ter ljubiteljev te vse bolj popularne igre. Potrebno je omeniti, da je futsal vse bolj popularen ne samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu. Slovenija je zelo visoko, pa naj gre za klubska tekmovanja, dravno reprezentanco in ne nazadnje za nae mednarodne sodnike.Vse to nas zavezuje, da postorimo e ve v smeri izobraevanja vseh, ki so kako-rkoli povezani s to zelo lepo in dinamino igro. Preprian sem, da bodo ta FIFA futsal pravila igre marsikoga e bolj pribliala futsalu.

Predsednik SO ZNSS futsal Silvo Boroak

Prilagoditve e to odobri pristojna nacionalna zveza in pod pogojem, da so upotevana naela teh pravil, se lahko uporaba pravil prilagodi za tekme igralcev, mlajih od 16 let, za nogometaice, za veterane (nad 35 leti) in za igralce invalide.

Dovoljene so katerekoli ali vse naslednje prilagoditve: mere igria, mere, tea in material oge, irina med vratnicama ter viina med preko in tlemi, trajanje polasov tekme, zamenjave.

Nadaljnje prilagoditve so dovoljene le s privolitvijo FIFA Refereeing Department in FIFA Futsal Sub-Committee.

Moki in enskeZaradi poenostavitve se v pravilih igre uporablja moki spol v odnosu na sodnike, pomonike sodnika, igralce in uradne osebe ter se nanaa tako na moke kot na enske.

SpremembeGlede na tevilne spremembe v strukturi pravil, je bilo odloeno, da ta izdaja ne bo vsebovala nobenih oznab sprememb.

OPOMBE K PRAVILOM IGRE

VSEBINA

PRAVILO

1 igrie2 oga3 tevilo igralcev4 oprema igralcev5 sodnik6 pomonika sodnika7 trajanje igre8 zaetek in nadaljevanje igre9 oga v igri in izven igre 10 doseganje zadetka11 ofsajd12 prekrki in neportno obnaanje13 prosti udarci14 kazenski udarci15 udarec iz outa16 vmetavanje od vrat17 udarec iz kotaPostopki za doloitev zmagovalca tekme Tehnini prostorRezervni pomonik sodnikaZnaki sodnika in drugega sodnika Komentar Futsal pravil igre in navodila sodnikom

STRAN

6121418202427313435363741485153555759606170

6

PRAVILO 1 IGRIE

Podlaga igria

Tekme se igrajo na ravnih, gladkih in ne grobih povrinah, po monosti iz lesa ali umetne snovi, v skladu s tekmovalnimi pravili. Beton ali asfalt nista primerna. Igria z umetno travo so dovoljena le v izjemnih primerih in le za dravna tekmovanja.

Oznaevanje igria

Igrie mora biti pravokotne oblike in oznaeno s rtami. Te pripadajo prostorom, ki jih omejujejo in se morajo jasno razlikovati od barve igria.

Dalji mejni rti se imenujeta vzdolni, kraji pa preni.

Igrie je razdeljeno na dve polovici s sredino rto, na sredini katere je oznaena sredina toka. Okoli sredine toke je oznaen krog s polmerom 3 m.Zunaj igria, 5 m od kotnega loka in pravokotno na preni rti, se lahko zarie oznaka za zagotovitev upotevanja te razdalje ob izvedbi udarcev iz kota. irina te oznake je 8 cm.

Na igriu morata biti dve dodatni oznabi, obe na razdalji 5 m levo in desno od druge kazenske rte, ki zagotavljata upotevanje te minimalne razdalje ob izvedbi udarcev z druge kazenske rte. irina te oznake je 8 cm.

Mere igria

Dolina vzdolne rte mora biti veja od doline prene rte.Vse rte morajo biti iroke 8 cm.

Mere igria za tekme, ki niso mednarodne, so naslednje:Dolina (vzdolna rta): min. 25 m maks. 42 mirina (prena rta): min. 16 m maks. 25 m

Mere igria za mednarodne tekme pa so:Dolina (vzdolna rta): min. 38 m maks. 42 mirina (prena rta): min. 20 m maks. 25 m

7

Kazenski prostor

Dve namiljeni rti v dolini 6 m se zarieta od zunanje strani vsake vratnice ter pravokotno na rto v vratih; na koncu teh rt se zarie etrtina kroga v smeri najblijih mej igria, vsako s polkrogom 6 m od zunanje strani vratnice. Na obeh straneh igria, v razdalji 6 m od vratnic, se zarie polkrog. Zgornji del vsakega etrtinskega kroga se povee s rto v dolini 3,16 m, ki poteka vzporedno s rto med vratnicama. Podroje omejeno s temi rtami in rto med vratnicami se imenuje kazenski prostor.

Na obeh kazenskih prostorih se zarie mesto za izvajanje kazenskega udarca v razdalji 6 m, od sredine med vratnicama in je enako oddaljena od obeh vratnic.

Druga kazenska toka

Druga kazenska toka je oznaena 10 m od sredine med vratnicama in je enako oddaljena od obeh vratnic.

Kotni lok

Na vsakem kotnem prostoru (stiiu vzdolne in prene rte) je na igriu zarisana etrtina kroga s polmerom 25 cm.

Vrata

Vrata morajo biti postavljena na sredini obeh prenih rt.

Sestavljata jih dve navpini vratnici, enako oddaljeni od kotnega stiia vzdolne in prene rte in sta med seboj povezani z vodoravno preko. Vratnici in preka morajo biti iz lesa, kovine ali drugega odobrenega materiala. Biti morajo kvadratne, pravokotne, okrogle ali elipsaste oblike in ne smejo predstavljati nevarnosti za igralce.

Razdalja med vratnicama je 3 m, razdalja med spodnjim robom preke in tlemi pa 2 m.

Vratnici in preka so enake irine in debeline, ki ne presegata 8 cm.

8

Mree morajo biti izdelane iz konoplje, jute, najlona ali drugega odobrenega materiala in pritrjene na hrbtni strani vratnic in preke z ustreznimi podpornimi sredstvi. Mrea mora biti ustrezno podprta in ne sme ovirati vratarja.Vratnici in preka morajo biti drugane barve kot igrie.

Vrata morajo imeti stabilizacijski sistem, ki jim prepreuje prevrnitev.Prenosna vrata se lahko uporabljajo le, e je zadoeno tej zahtevi.

Prostora za zamenjave

Prostora za zamenjave sta podroji ob sredini rti pri klopeh za rezervne igralce, katerih namen je razloen v pravilu 3.

Nahajata se pred tehninim prostorom in sta v dolini 5 m. Oznaena sta na obeh koncih na vsaki strani s rto iroko 8 cm in dolgo 80 cm, od katerih je 40 cm narisanih na igriu in 40 cm zunaj igria.

Prostor pred mizo asomerilca, doline 5 m na vsako stran od sredine rte, se mora ohraniti neoviran, prost.

Prostor za zamenjave doloene ekipe se nahaja na polovici igria, ki ga brani omenjena ekipa in se menja v drugem polasu tekme in podaljkih, e se le-ti doloijo.

Igrie

PRAVILO 1 IGRIE

9

Dimenzije igria

Kazenski prostor

10

Vrata

Prostor za zamenjave in tehnini prostor

Odloba 1Kjer obstaja tehnini prostor, mora ta ustrezati zahtevam, ki jih je odobril International Board in jih vsebuje ta publikacija.

PRAVILO 1 IGRIE

11

Odlobe NZS

Na vseh tekmovanjih NZS morajo biti mere igri: dolina 38 42 m, irina 18 22 m.

Igria, na katerih se igrajo javne tekme, pregleda in verificira Odbor za registracijo portnih dvoran.

Komisija teje tri