Top Banner
Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjednici održanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je: O D L U K U o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MOKRI DOLAC (zapadni dio) Članak 1. Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MOKRI DOLAC (zapadni dio) kojim treba obuhvatiti zemljište koje se nalazi zapadno od nogometnog stadiona „Mokri Dolac“, koje se nalazi na lokalitetu Mokri dolac u Posušju, za potrebe izgradnje novih građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu, te za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za predmetno zemljište. Članak 2. Planom iz ove odluke trebaju biti obuhvaćene parcele k.č. broj: 2218/1, 2217/1, 2216/1 k.o. Posušje i druge parcele koje se nalaze zapadno od nogometnog stadiona „Mokri Dolac“ (obuhvatiti onoliko parcela koliko to bude potrebno za izradu predmetnog plana). Članak 3. Smjernice za izradu predmetnog plana su sljedeće: Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim planom uzimajući u obzir stanje na terenu izvršiti preoblikovanje postojećih parcela koje se nalaze na predmetnom lokalitetu, za potrebe izgradnje novih građevinskih objekata. Članak 4. Sredstva za financiranje izrade Plana su osigurana u Proračunu općine Posušje. Članak 5. Za nositelja pripreme za izradu predmetnog plana određuje se Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana će osigurati svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika prostora s ciljem da se izradom regulacijskog plana usklade potrebe i planska rješenja. Članak 6. Za izradu predmetnog plana odredit će se najpovoljniji ponuditelj koji će biti odabran putem javnog natječaja. Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije, odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuditelju, općina Posušje će zaključiti odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Članak 7. Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan sačiniti program uključivanja javnosti u javne rasprave o svim fazama izrade Plana i organizirati njihovo provođenje, te o tome redovito informirati Općinsko vijeće. Javna rasprava će trajati 30 dana. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana njenog objavljivanja u „Službenom glasniku općine Posušje“. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE Broj: 01-23-140/18 PREDSJEDNIK Posušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r. __________________________________ Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjednici održanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je: O D L U K U o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (Gornji Polići) Članak 1. Ovom Odlukom pristupa se izradi regulacijskog plana VIR (Gornji Polići) kojim treba obuhvatiti zemljište koje se nalazi u naselju Vir, zaseok Gornji Polići, općina Posušje, za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih Broj 12 stranica 209 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine
47

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ... · f) Varićak. Članak 4. U naseljenom mjestu Batin utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta: a) Batin I, b) Batin II, c) Batin III, d)

Feb 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona oprostornom uređenju („Narodne novineŽupanije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5.Statuta općine Posušje („Službeni glasnikopćine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17),Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjedniciodržanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je:

  O D L U K Uo pristupanju izradi izmjene i dopune

  regulacijskog planaMOKRI DOLAC (zapadni dio)

  Članak 1.Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene idopune regulacijskog plana MOKRI DOLAC(zapadni dio) kojim treba obuhvatiti zemljištekoje se nalazi zapadno od nogometnog stadiona„Mokri Dolac“, koje se nalazi na lokalitetuMokri dolac u Posušju, za potrebe izgradnjenovih građevinskih objekata na predmetnomlokalitetu, te za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih za predmetno zemljište.

  Članak 2.Planom iz ove odluke trebaju biti obuhvaćeneparcele k.č. broj: 2218/1, 2217/1, 2216/1 k.o.Posušje i druge parcele koje se nalaze zapadnood nogometnog stadiona „Mokri Dolac“(obuhvatiti onoliko parcela koliko to budepotrebno za izradu predmetnog plana).

  Članak 3.Smjernice za izradu predmetnog plana susljedeće: Za područje koje je obuhvaćeno predmetnimplanom uzimajući u obzir stanje na terenuizvršiti preoblikovanje postojećih parcela kojese nalaze na predmetnom lokalitetu, za potrebeizgradnje novih građevinskih objekata.

  Članak 4.Sredstva za financiranje izrade Plana suosigurana u Proračunu općine Posušje.

  Članak 5.Za nositelja pripreme za izradu predmetnogplana određuje se Služba za imovinsko-pravne,geodetske poslove, katastar, prostorno uređenjei zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje izaštitu okoliša općine Posušje. Nositelj pripreme za izradu predmetnog planaće osigurati svu raspoloživu dokumentacijupotrebnu za izradu Plana i osigurati suradnju

  svih korisnika prostora s ciljem da se izradomregulacijskog plana usklade potrebe i planskarješenja.

  Članak 6.Za izradu predmetnog plana odredit će senajpovoljniji ponuditelj koji će biti odabranputem javnog natječaja.Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije,odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijemponuditelju, općina Posušje će zaključitiodgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu saZakonom o javnim nabavama („Službeniglasnik BiH“, broj 39/14).

  Članak 7.Nositelj pripreme za izradu plana je obavezansačiniti program uključivanja javnosti u javnerasprave o svim fazama izrade Plana iorganizirati njihovo provođenje, te o tomeredovito informirati Općinsko vijeće. Javnarasprava će trajati 30 dana.

  Članak 8.Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana oddana njenog objavljivanja u „Službenomglasniku općine Posušje“.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-23-140/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona oprostornom uređenju („Narodne novineŽupanije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5.Statuta općine Posušje („Službeni glasnikopćine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17),Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjedniciodržanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je:

  O D L U K Uo pristupanju izradi regulacijskog plana

  VIR (Gornji Polići)

  Članak 1.Ovom Odlukom pristupa se izradi regulacijskogplana VIR (Gornji Polići) kojim trebaobuhvatiti zemljište koje se nalazi u naselju Vir,zaseok Gornji Polići, općina Posušje, za potreberješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih

  Broj 12 – stranica 209 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • za predmetno zemljište, za potrebe legalizacijepostojećih i izgradnje novih građevinskihobjekata na predmetnom lokalitetu.

  Članak 2.Planom iz ove Odluke treba biti obuhvaćenaparcela k.č. broj: 256 k.o. Sutina Virska, koja senalazi u naselju Vir, zaseok Gornji Polići,općina Posušje i druge susjedne parcele koje senalaze na predmetnom lokalitetu (obuhvatitionoliko parcela koliko to bude potrebno zaizradu predmetnog plana).

  Članak 3.Smjernice za izradu predmetnog plana susljedeće: Za područje koje je obuhvaćeno predmetnimplanom uzimajući u obzir stanje na terenuizvršiti parcelaciju zemljišta za potreberješavanja imovinsko pravnih odnosa, zapotrebe legalizacije postojećih i izgradnje novihgrađevinskih objekata na predmetnomlokalitetu.

  Članak 4.Sredstva za financiranje izrade Plana suosigurana u Proračunu općine Posušje.

  Članak 5.Za nositelja pripreme za izradu predmetnogplana određuje se Služba za imovinsko-pravne,geodetske poslove, katastar, prostorno uređenjei zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje izaštitu okoliša općine Posušje. Nositelj pripreme za izradu predmetnog planaće osigurati svu raspoloživu dokumentacijupotrebnu za izradu Plana i osigurati suradnjusvih korisnika prostora s ciljem da se izradomregulacijskog plana usklade potrebe i planskarješenja.

  Članak 6.Za izradu predmetnog plana odredit će senajpovoljniji ponuditelj koji će biti odabranputem javnog natječaja.Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije,odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijemponuditelju, općina Posušje će zaključitiodgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu saZakonom o javnim nabavama („Službeniglasnik BiH“, broj 39/14).

  Članak 7.Nositelj pripreme za izradu plana je obavezansačiniti program uključivanja javnosti u javne

  rasprave o svim fazama izrade Plana iorganizirati njihovo provođenje, te o tomeredovito informirati Općinsko vijeće. Javnarasprava će trajati 30 dana.

  Članak 8.Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana oddana njenog objavljivanja u „Službenomglasniku općine Posušje“.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-23-142/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Na temelju članka 22. Zakona o prostornomuređenju („Narodne novine ŽupanijeZapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 15/01,10/03 i 18/11) članka 24. točka 5. Statutaopćine Posušje („Službeni glasnik općinePosušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17)Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjedniciodržanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je:

  O D L U K Uo usvajanju regulacijskog plana

  KARAMATIĆI (Zgoni)

  I.Usvaja se regulacijski plan KARAMATIĆI(Zgoni), kojim je izvršeno definiranjegrađevinskih parcela u naselju Karamatići, nalokalitetu „Zgoni“ uz novoizgrađeni putnipravac Ričina - Osoje, općina Posušje, zapotrebe izgradnje građevinskih objekata napredmetnom lokalitetu, te za potrebe rješavanjaimovinsko pravnih odnosa vezanih zapredmetno zemljište.Sastavni dio ove Odluke je grafički prikazregulacijskog plana.

  II.Odluka o pristupanju izradi regulacijskog planaKARAMATIĆI (Zgoni), usvojena je od straneOpćinskog vijeća općine Posušje pod brojem:01-23-7/18 od 22.2.2018. godine.

  III.Odlukom o javnoj raspravi prijedlogregulacijskog plana KARAMATIĆI (Zgoni)broj: 01- 67/18 od 20.4.2018. godine, stavljen

  Broj 12 – stranica 210 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • je na javni uvid prijedlog plana u trajanju od20.4.2018. godine do 21.5.2018. godine.

  IV.Prijedlog predmetnog regulacijskog planaKARAMATIĆI (Zgoni) izradio je „PROJEKT3D“ d.o.o. Posušje.

  V.Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan oddana objave u Službenom glasniku općine.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-23-77/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Na temelju članka 22. Zakona o prostornomuređenju („Narodne novine ŽupanijeZapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 15/01,10/03 i 18/11) članka 24. točka 5. Statutaopćine Posušje („Službeni glasnik općinePosušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17)Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjedniciodržanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je:

  O D L U K Uo usvajanju regulacijskog plana

  STUDENA VRILA – ISTOČNI DIO

  I.Usvaja se regulacijski plan STUDENA VRILA– ISTOČNI DIO, kojim je izvršeno definiranjegrađevinskih parcela i pristupnih putova, nalokalitetu Studena Vrila, u naselju Vinjani,općina Posušje, za potrebe rješavanjaimovinsko pravnih odnosa vezanih zapredmetno zemljište, te za potrebe legalizacijepostojećih i izgradnje novih građevinskihobjekata i ostalih sadržaja na predmetnomlokalitetu.Sastavni dio ove Odluke je grafički prikazregulacijskog plana.

  II.Odluka o pristupanju izradi regulacijskog planaSTUDENA VRILA – ISTOČNI DIO, usvojenaje od strane Općinskog vijeća općine Posušjepod brojem: 01-23-156/17 od 4.8.2017. godine.

  III.Odlukom o javnoj raspravi o prijedloguregulacijskog plana STUDENA VRILA –ISTOČNI DIO, broj: 01-805/17 od 27.08.2018.godine, predmetni plan je stavljen na javni uvidu trajanju od 28.08.2018. godine do 28.09.2018.godine.

  IV.Prijedlog regulacijskog plana STUDENAVRILA – ISTOČNI DIO izradio je „PROJEKT3D“ d.o.o. Posušje.

  V.Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan oddana objave u Službenom glasniku općine.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-23-149/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Na temelju članka 22. Zakona o prostornomuređenju („Narodne novine ŽupanijeZapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 15/01,10/03 i 18/11) članka 24. točka 5. Statutaopćine Posušje („Službeni glasnik općinePosušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17)Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjedniciodržanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je:

  O D L U K Uo usvajanju regulacijskog plana

  VINJANI (Luke)

  I.Usvaja se regulacijski plan VINJANI (Luke)kojim je izvršeno preoblikovanje postojećih idefiniranje novih građevinskih parcela nalokalitetu „Luke“ u naselju Vinjani, za potreberješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanihza predmetno zemljište, te za potrebelegalizacije postojećih i izgradnje novihgrađevinskih objekata.Sastavni dio ove Odluke je grafički prikazregulacijskog plana.

  II.Odluka o pristupanju izradi regulacijskog planaVINJANI (Luke), usvojena je od straneOpćinskog vijeća općine Posušje pod brojem:01-23-214/17 od 28.11.2017. godine.

  Broj 12 – stranica 211 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • III.Odlukom o javnoj raspravi o prijedloguregulacijskog plana VINJANI (Luke), broj:01- 1083/17 od 27.08.2018. godine, predmetniplan je stavljen na javni uvid u trajanju od28.08.2018. godine do 28.09.2018. godine.

  IV.Prijedlog regulacijskog plana VINJANI (Luke) izradio je „PROJEKT 3D“ d.o.o. Posušje.

  V.Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan oddana objave u Službenom glasniku općine.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-23-150/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Na temelju članka 19. stavak 2. točka i) Zakonao lokalnoj samoupravi ŽupanijeZapadnohercegovačke („Narodne novineŽupanije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/09 i18/11) i članka 24. stavak 1. točka 11. Statutaopćine Posušje („Službeni glasnik općinePosušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17),Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjednici,održanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je

  O D L U K Uo nazivima dijelova naseljenih mjesta i

  označavanju objekata brojevima

  Članak 1.Ovom Odlukom određuju se nazivi dijelovanaseljenih mjesta i označavanje objekatakućnim brojevima, kao i vođenje registranaseljenih mjesta i kućnih brojeva.

  Članak 2.Na području općine Posušje zakonom suutvrđena sljedeća naseljena mjesta:

  - Bare,- Batin,- Broćanac,- Čitluk,- Gradac,- Konjsko,- Masna Luka,- Osoje,

  - Podbila,- Poklečani,- Posušje,- Rastovača,- Sutina,- Tribistovo,- Vinjani,- Vir,- Vrpolje,- Vučipolje,- Zagorje,- Zavelim.

  Članak 3.U naseljenom mjestu Bare utvrđuju se dijelovinaseljenog mjesta:

  a) Badnji,b) Bare,c) Barzonja,d) Borićevac,e) Ivandolac,f) Varićak.

  Članak 4.U naseljenom mjestu Batin utvrđuju se dijelovinaseljenog mjesta:

  a) Batin I,b) Batin II,c) Batin III,d) Batin IV, e) Batin V,f) Batin VIg) Busari,h) Rižinovići,i) Šege.

  Članak 5.U naseljenom mjestu Broćanac utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Broćanac,b) Vranić,c) Cerovi Doci.

  Članak 6.U naseljenom mjestu Čitluk utvrđuju se dijelovinaseljenog mjesta:

  a) Bage,b) Biške,c) Ćorići,d) Čitluk,e) Donji Crnogorci,f) Gornji Crnogorci,g) Hrkaći,h) Mandurići,i) Mrvelji,j) Ramljaci,

  Broj 12 – stranica 212 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • k) Ričina,l) Šušnjari.

  Članak 7.U naseljenom mjestu Gradac utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Begića Doci,b) Donji Begići,c) Gradac,d) Grubišići,e) Gornji Begići,f) Lipovice,g) Orečeva Draga,h) Radina Mala, i) Sedlića Brig,j) Tomilje,k) Vranjkov Brig,l) Batin II.

  Članak 8.U naseljenom mjestu Konjsko utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Konjsko.

  Članak 9.U naseljenom mjestu Masna Luka utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Masna Luka.

  Članak 10.U naseljenom mjestu Osoje utvrđuju se dijelovinaseljenog mjesta:

  a) Bošnjaci,b) Busari,c) Mitri,d) Tolići,e) Šege.

  Članak 11.U naseljenom mjestu Podbila utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Podbila.

  Članak 12.U naseljenom mjestu Poklečani utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Dupovci,b) Poklečani,c) Donji Poklečani

  Članak 13.Naseljeno mjesto Posušje je podjeljeno natrgove i ulice u skladu s važećom Odlukom oodređivanju naziva trgova i ulica u općiniPosušje i dijelove naseljenih mjesta:

  a) Bagina Dola,b) Bakule,c) Brižine,d) Donji Jukići,e) Gornji Jukići,f) Karamatići,g) Kovači,h) Radovanj,i) Ričina,j) Tomičići,k) Zlopaše.

  Članak 14.Naseljeno mjesto Rastovača je podjeljeno natrgove i ulice u skladu s važećom Odlukom oodređivanju naziva trgova i ulica u općiniPosušje i dijelove naseljenih mjesta:

  a) Rastovača I,b) Rastovača II,c) Rastovača III,d) Rastovača IV,e) Rastovača V,f) Rastovača VI,g) Rastovača VII,h) Rastovača VIII,i) Rastovača IX,j) Rastovača X,k) Rastovača XI,l) Rastovača polje.

  Članak 15.U naseljenom mjestu Sutina utvrđuju se dijelovinaseljenog mjesta:

  a) Blaškići,b) Dabio,c) Donji Vlašani,d) Dupovci,e) Gornji Vlašani,f) Korita,g) Nikolići,h) Perci,i) Šarića Dolac,j) Topići,k) Zagradina,l) Zaušlje.

  Članak 16.U naseljenom mjestu Tribistovo utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Tribistovo.

  Članak 17.U naseljenom mjestu Vinjani utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Vinjani – Dom,

  Broj 12 – stranica 213 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • b) Vinjani – Kućetine,c) Vinjani – Tomića Brig,d) Vinjani.

  Članak 18.U naseljenom mjestu Vir utvrđuju se dijelovinaseljenog mjesta:

  a) Budimiri,b) Čubrina,c) Dubrave,d) Đereci,e) Glavica,f) Janjići,g) Kadim,h) Koštre,i) Markići,j) Mečet,k) Megdan,l) Mikulići,m) Podstrana,n) Polići,o) Sutina,p) Kućetine.

  Članak 19.U naseljenom mjestu Vrpolje utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Barišići,b) Jelica,c) Malucanovići,d) Marići,e) Mukinje,f) Oštrc,g) Pavkovići,h) Petrovići,i) Podi,j) Šarići,k) Tokići,l) Poklečani.

  Članak 20.U naseljenom mjestu Vučipolje utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Vučipolje.

  Članak 21.U naseljenom mjestu Zagorje utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Crno Osoje,b) Crtanice,c) Gornje Jaže,d) Jažina Dubrava,e) Jelinak,f) Jukići,g) Jurišići,

  h) Nugli,i) Petričušići,j) Ploče,k) Podjelinak,l) Tolušići.

  Članak 22.U naseljenom mjestu Zavelim utvrđuju sedijelovi naseljenog mjesta:

  a) Zavelim.

  Članak 23.Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazidijelova naseljenih mjesta.

  Članak 24.Utvrđivanje kućnih brojeva i vođenje registrakućnih brojeva i naseljenih mjesta obavljaSlužba za imovinsko – pravne, geodetskeposlove, katastar, prostorno uređenje i zaštituokoliša općine Posušje.

  Članak 25.Označavanje naziva dijelova naseljenih mjesta ioznačavanje objekata kućnim brojevimaobavlja javna ustanova „URBIKOM“ Posušje.

  Članak 26.Općinska urbanističko – građevinska ikomunalna inspekcija dužna je pratitiprovođenje ove Odluke, kao i vršiti nadzor usmislu otkrivanja i sankcioniranja protupravnihradnji propisanih člankom 33. Zakona ooznačavanju i evidenciji naseljenih mjesta,ulica, trgova i kućnih brojeva („Narodne novineŽupanije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/13 i5/17).

  Članak 27.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važitiraniji propis kojim su utvrđeni dijelovinaseljenih mjesta.

  Članak 28.Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana oddana objave u Službenom glasniku općinePosušje.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-02-155/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Broj 12 – stranica 214 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • Na temelju članka 19. stavak 2. točka i)Zakona o lokalnoj samoupravi ŽupanijeZapadnohercegovačke („Narodne novineŽupanije Zapadnohercegovačke“, broj 3/09 i18/11) i članka 24. stavak 1. točka 11. Statutaopćine Posušje („Službeni glasnik općinePosušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17),Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjednici,održanoj dana 18.10.2018. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izmjenama i dopunama Odluke o

  određivanju naziva trgova i ulica u općiniPosušje

  Članak 1.U Odluci o određivanju naziva trgova i ulica uopćini Posušje („Službeni glasnik općinePosušje“, broj: 1/05, 5/05 i 10/05) u članku 1.- točka 11. mijenja se i glasi: „Zagrebačka

  ulica počinje od Trga Ivana Pavla II, ideprema zapadu i završava kod kružnog tokana Ričini.“

  - točka 75. mijenja se i glasi: „Splitska ulicaodvaja se od Ulice fra Petra Bakule kodobjekta na k.č. 1874/18 k.o. Bešlići, ideprema zapadu, te kod parcele k.č. 2190/245k.o. Posušje skreće ulijevo, ide prema jugu izavršava na spoju s Vukovarskom ulicom.

  - točka 115. mijenja se i glasi: „Ulica kraljaZvonimira odvaja se od UliceDomovinskog rata (iznad restorana Antik)ide prema zapadu i završava na spoju sUlicom Leopolda Mandića.“

  - iza točke 124. dodaju se nove točke kojeglase: “125. Kupreška ulica počinje od završetkaVukovarske ulice (ispod nadvožnjaka) ideprema zapadu i završava kod kružnog tokana Ričini.126. Ulica Put Dubrave odvaja se odZagrebačke ulice kod objekta na k.č.1086/1 k.o. Posušje ide prema jugu izavršava na spoju s Kupreškom ulicom.127. Ulica Put Brine odvaja se odZagrebačke ulice kod parcele k.č. 709 k.o.Posušje i ide prema sjeveru.128. Ulica Šimice Karamatića odvaja seod Zagrebačke ulice kod parcele označenekao k.č. 1026 k.o. Posušje, ide prema jugu izavršava na spoju s Kupreškom ulicom.129. Ulica Leopolda Mandića odvaja se odZagrebačke ulice kod objekta na k.č. 1531k.o. Posušje, ide prema jugu i završava naspoju s Kupreškom ulicom.

  130. Ulica Grofa Janka Draškovića odvajase od Zagrebačke ulice kod objekta na k.č.1533/3 k.o. Posušje, ide prema sjeveru izavršava kod k.č. 784 k.o. Posušje.131. Ulica Ljudevita Gaja odvaja se odUlice Grofa Janka Draškovića kod parceleoznačene kao k.č. 1543 k.o. Posušje, ideprema istoku i završava kod parceleoznačene kao k.č. 1603 k.o. Posušje.132. Hajdučka ulica odvaja se od UliceTina Ujevića kod objekta na k.č. 1876/121k.o. Bešlići, ide prema sjeveru i završava naspoju s Ulicom Fausta Vrančića.133. Ulica bana Petra Berislavića odvaja seod Ulice Nikole Šubića Zrinskog kodobjekta na k.č. 2916/25, ide prema zapadu,polukružno skreće prema jugu i završavakao slijepa ulica kod objekta na k.č.2916/41 k.o. Posušje.134. Ulica Franje Kuharića odvaja se odUlice Nikole Šubića Zrinskog kod objektana k.č. 2916/29, ide prema zapadu, kod k.č.2916/65 k.o. Posušje skreće prema sjeverudo k.č. 2916/58 k.o. Posušje, te skrećeprema istoku i završava na spajanju sUlicom bana Petra Berislavića.135. Ulica Julija Klovića odvaja se odMostarske ulice kod objekta na k.č.1788/60, ide prema sjeveru i završava naspoju s Ulicom pape Lava X.136. Put za Grude odvaja se od Vukovarskeulice (kod kružnog toka u blizini prodajnogcentra DIVNA), ide prema jugoistoku izavršava na k.č. 245/2 k.o. Batin(uključivo).137. Put za Imotski počinje od završetkaDalmatinske ulice, ide prema jugozapadu izavršava kod k.č. 3569 k.o. Posušje(uključivo).“

  Članak 2.Iza članka 1. dodaju se članci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

  „Članak 2.Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz planatrgova i ulica u općini Posušje.

  Članak 3.Utvrđivanje kućnih brojeva, vođenje registrakućnih brojeva, trgova i ulica obavlja Služba zaimovinsko – pravne, geodetske poslove,katastar, prostorno uređenje i zaštitu okolišaopćine Posušje.

  Broj 12 – stranica 215 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • Članak 4.Označavanje naziva trgova i ulica i označavanjeobjekata kućnim brojevima obavlja javnaustanova „URBIKOM“ Posušje.

  Članak 5.Općinska urbanističko – građevinska ikomunalna inspekcija dužna je pratitiprovođenje ove Odluke, kao i vršiti nadzor usmislu otkrivanja i sankcioniranja protupravnihradnji propisanih člankom 33. Zakona ooznačavanju i evidenciji naseljenih mjesta,ulica, trgova i kućnih brojeva („Narodne novineŽupanije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/13 i5/17).“

  Članak 3.Dosadašni članci 2. i 3. postaju članci 6. i 7..

  Članak 4.Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana oddana objave u Službenom glasniku općinePosušje.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-02-154/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________ Na temelju članka 21. alineja 19. Statuta Javnogpoduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje („Službeniglasnik općine Posušje“, broj 10/10, 6/17 i9/17) i članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine“, broj 1/08,8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine, donijelo je:

  RJEŠENJEo razrješenju Odbora za reviziju

  Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje

  IRazrješava se Odbor za reviziju Javnogpoduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje, radi istekamandata:1. Ana Galić, predsjednik2. Branka Pišković, član3. Ivana Jukić, član

  IIOvo Rješenje stupa na snagu danom donošenjai objavit će se u „Službenom glasniku općinePosušje“. Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-05-137/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Na temelju članka 39. Statuta Javnog poduzeća„Vodovod“ d.o.o. Posušje („Službeni glasnikopćine Posušje“, broj: 10/10, 6/17 i 9/17) ičlanka 114. stavak 3. Statuta općine Posušje(„Službeni glasnik općine“, broj 1/08, 8/08,2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na20. sjednici održanoj dana 18.10.2018. godine,donijelo je:

  RJEŠENJEo imenovanju Odbora za reviziju

  Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje

  IU Odbor za reviziju Javnog poduzeća„Vodovod“ d.o.o. Posušje imenuju se:1. Vesna Petric, predsjednik2. Branka Pišković, član3. Ivana Jukić, član

  IIMandat članova Odbor za reviziju traje četirigodine.

  IIIČlanovi Odbora za reviziju dužni su obavljatipovjerene poslove u skladu sa Zakonom ogospodarskim društvima, Zakonom o javnimpoduzećima, Statutom Javnog poduzeća„Vodovod“ d.o.o. Posušje i drugim propisima.

  IV.Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku općine Posušje“.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-05-138/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  Broj 12 – stranica 216 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • _________________________________Na temelju članka 9. Pravilnika o postupkujavnog konkursa za raspolaganje nekretninamau vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,kantona, općina i gradova („Službene novineFederacije BiH“ broj: 17/14), članka 24. točke17. i 114. stavka 3. Statuta općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08,8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine, donijelo je

  R J E Š E NJ Eo razrješenju Povjerenstva za provedbu

  javnog nadmetanja za raspolaganjenekretninama u vlasništvu općine

  IRazrješava se Povjerenstvo za provedbu javnognadmetanja za raspolaganje nekretninama uvlasništvu općine, radi isteka mandata:

  1. Ivanka Arapović Galić, predsjednikZdenka Jažo, zamjenik predsjednika

  2. Slaven Bašić, članMilan Zlopaša, zamjenik člana

  3. Dijana Jurišić, članBernardin Bakula, zamjenik člana

  IIOvo Rješenje stupa na snagu danom objave u„Službenom glasniku općine Posušje“.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-31-147/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Na temelju članka 9. Pravilnika o postupkujavnog konkursa za raspolaganje nekretninamau vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,kantona, općina i gradova („Službene novineFederacije BiH“ broj: 17/14), članka 24. točke17. i 114. stavka 3. Statuta općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08,8/08, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine, donijelo je

  R J E Š E NJ Eo imenovanju Povjerenstva za provedbu

  javnog nadmetanja za raspolaganjenekretninama u vlasništvu općine

  IU Povjerenstvo za provedbu javnognadmetanja za raspolaganje nekretninama uvlasništvu općine imenuju se:

  1. Ivanka Arapović Galić, predsjednik Bernardin Bakula , zamjenik predsjednika 2. Slaven Bašić, član Milan Zlopaša, zamjenik člana 3. Zdenka Jažo, član Dijana Jurišić, zamjenik člana

  IIPovjerenstvo se zadužuje da provede aktivnostisukladno odredbama Pravilnika o postupkujavnog konkursa za raspolaganje nekretninamau vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,kantona, općina i gradova („Službene novineFederacije BiH“ broj: 17/14) i drugim važećimpropisima iz oblasti raspolaganja nekretninamau vlasništvu općine.

  IIIMandat članova Povjerenstva traje dvijegodine.

  IVPredsjednik i članovi povjerenstva imaju pravona naknadu sukladno Odluci o visini naknadeza rad članova stalnih i privremenih radnihtijela Općinskog vijeća (Službeni glasnikopćine Posušje“, broj: 1/05, 2/15 i 8/17).

  VOvaj Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Posušje“.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-31-148/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Broj 12 – stranica 217 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • Na temelju članka 116. stavak 1. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“,broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), a u vezi sčlankom 103. stavak 1. istog Statuta, Općinskovijeće općine Posušje na 20. sjednici održanojdana 18.10.2018. godine donijelo je

  Z A K L J U Č A K o davanju ovlasti Općinskom načelniku

  općine Posušje

  I.Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Posušje,da u cilju rješavanja imovinsko – pravnihodnosa može sa Zoranom (Vinka) Begićem,vlasnikom parcela označenih kao k.č. 2560/2,naziv parcele OSOJE, kultura filskulturnoigralište, površine 2218 m² i k.č. 2560/3, nazivparcele OSOJE, kultura gradilište, površine 394m², s dijelom 1/1, upisana u zemljišnoknjižniuložak broj: 316 k.o. Bašići i posjedovni listbroj 344 k.o. Bašići, zaključiti ugovor o kupnjizemljišta.

  II.Tržišna vrijednost nekretnina iz točke I. ovogZaključka iznosi 78.185,00 KM (slovima:sedamdesetosamtisućastotinuosamdesetipetkonvertibilnih maraka) prema procjenivrijednosti nekretnine utvrđene od Stalnogsudskog vještaka građevinske struke, IviceLeke, dipl.inž.građ., broj procjene 28/05/4-2018od 28.05.2018 godine, koji je predmetnozemljište, odnosno parcelu označenu kao k.č.2560/2 k.o. Bašići procijenio na 28,50 KM/m²,a parcelu označenu kao k.č. 2560/3 k.o. Bašićiprocijenio na 38,00 KM/m².

  III.Na temelju ovog Zaključka daje se ovlastOpćinskom načelniku da u ime Općine Posušjepotpiše notarski obrađen ugovor o kupnjinekretnine.

  IV.Ovaj Zaključak stupa na snagu idući dan oddana objave u Službenom glasniku općinePosušje. Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-31-153/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85.Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08,9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine donijelo je:

  ZAKLJUČAKo usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća

  „Vodovod“ d.o.o. Posušje za 2017. godinuI.

  Usvaja se Izvješće o radu Javnog poduzeća„Vodovod“ d.o.o. Posušje za 2017. godinu.

  II.Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenomglasniku općine Posušje“. Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-05-45/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________ Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85.Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08,9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine donijelo je:

  ZAKLJUČAKo usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole

  Ivana Mažuranića Posušje za školsku 2017/2018. godinu

  I.Usvaja se Izvješće o radu Osnovne škole IvanaMažuranića Posušje za školsku 2017/2018.godinu.

  II.Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenomglasniku općine Posušje“. Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆEBroj: 01-38-131/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Broj 12 – stranica 218 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85.Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08,9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine donijelo je:

  ZAKLJUČAKo usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole

  Franice Dall´era Vir za školsku2017/2018. godinu

  I.Usvaja se Izvješće o radu Osnovne školeFranice Dall´era Vir za školsku 2017/2018.godinu.

  II.Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenomglasniku općine Posušje“. Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-38-131/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________ Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85.Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08,9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine donijelo je:

  ZAKLJUČAKo usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole

  Ante Brune Bušića Rakitnoza školsku 2017/2018. godinu

  I.Usvaja se Izvješće o radu Osnovne škole AnteBrune Bušića Rakitno za školsku 2017/2018.godinu.

  II.Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenomglasniku općine Posušje“. Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆEBroj: 01-38-131/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85.Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08,9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine donijelo je:

  ZAKLJUČAKo usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole

  Vranić za školsku 2017/2018. godinuI.

  Usvaja se Izvješće o radu Osnovne škole Vranićza školsku 2017/2018. godinu.

  II.Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenomglasniku općine Posušje“.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-38-131/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________ Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85.Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08,9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine donijelo je:

  ZAKLJUČAKo usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbeneškole „Posušje“ za školsku 2017/2018. godinu

  I.Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbeneškole „Posušje“ za školsku 2017/2018. godinu.

  II.Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenomglasniku općine Posušje“. Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-38-131/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Broj 12 – stranica 219 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85.Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08,9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine donijelo je:

  ZAKLJUČAKo usvajanju Izvješća o radu Gimnazije fra

  Grge Martića Posušje za školsku 2017/2018. godinu

  I.Usvaja se Izvješće o radu Gimnazije fra GrgeMartića Posušje za školsku 2017/2018. godinu.

  II.Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenomglasniku općine Posušje“.

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-38-131/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________ Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općinePosušje („Službeni glasnik općine Posušje“broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85.Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08,9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općinePosušje na 20. sjednici održanoj dana18.10.2018. godine donijelo:

  ZAKLJUČAKo usvajanju Izvješća o radu Srednje

  strukovne škole Posušje za školsku 2017/2018. godinu

  I.Usvaja se Izvješće o radu Srednje strukovneškole Posušje za školsku 2017/2018. godinu.

  II.Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenomglasniku općine Posušje“.

  . Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  Broj: 01-38-131/18 PREDSJEDNIKPosušje, 18.10.2018. godine Ivan Lončar, v.r.

  __________________________________

  Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinski načelnik općine Posušje, donosi:

  P R A V I L N I Ko izmjenama i dopunama Pravilnika o

  radnim odnosima, plaćama i naknadamadržavnih službenika i namještenika uslužbama za upravu općine Posušje

  Članak 1.U Pravilniku o radnim odnosima, plaćama inaknadama državnih službenika i namještenikau službama za upravu općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 3/10,9/13, 2/15, 6/15 i 11/16 - u daljnjem tekstu:Pravilnik), iza članka 3 dodaje se članak 3.akoji glasi:

  „Članak 3aStručni kadrovi mogu se primiti na stručnoosposobljavanje radi polaganja pripravničkog,odnosno stručnog ispita i bez zasnivanjaradnog odnosa, po postupku i na način koji jezakonom predviđen za pripravnike.Ugovor o stručnom osposobljavanju bezzasnivanja radnog odnosa zaključuje se upisanom obliku. Stručno osposobljavanje bezzasnivanja radnog odnosa može trajati najdužekoliko traje pripravnički staž.“

  Članak 2.U članku 12 iza stavka 1 dodaje se stavak 2 kojiglasi:„Ako je potrebno da državni službenik ilinamještenik radi u dane sedmičnog odmora,mora mu se osigurati korištenje jednog dana uperiodu određenom prema dogovoruOpćinskog načelnika i državnog službenika ilinamještenika.“

  Članak 3.U članku 22 iza stavka 2 dodaju se stavak 3 istavak 4 koji glase:„Korištenje godišnjeg odmora može seprivremeno prekinuti na zahtjev Općinskog

  Broj 12 – stranica 220 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • načelnika, u slučaju kad je to neophodno radiizvršenja neodložnih službenih poslova. U slučaju iz prethodnog stavk, državnislužbenici ili namještenici imaju pravo nanadoknadu stvarnih troškova nastalih prekidomkorištenja godišnjeg odmora. Visina tihtroškova dokazuje se odgovarajućim pisanimdokazima.

  Članak 4.Iza članka 29. Dodaje se članak 29 a. koji glasi:

  „Članak 29 a.Državni službenik ili namještenik, koji seupućuje na školovanje, stručno osposobljavanjeili usavršavanje, isključivo za potrebeposlodavca – Općine Posušje, ima pravo naplaćeno odsustvo u trajanju do jedne godine.Način korištenja ovog prava će utvrditiOpćinski načelnik posebnim pravilnikom.

  Članak 5.U članku 31 iza stavka 2 dodaje se stavak 3koji glasi:„Državnom službeniku ili namještenikupripada naknada po osnovu vremenaprovedenog u pripravnosti za rad. Visinu inačin korištenja ovog prava će ureditiOpćinski načelnik posebnim pravilnikom.“

  Članak 6.U članku 32. Stavak 1, u trećem retku, izariječi „plaća“, riječ „za“ zamjenjuje se riječi„do“

  Članak 7.Članak 38 briše se.

  Članak 8.U članku 41 stavak 1 mijenja se i glasi:„U slučaju povrede na radu, teške bolesti iinvalidnosti državnog službenika ilinamještenika ili člana njegove uže porodiceisplaćuje se jednokratna novčana pomoć uvisini od 2 prosječne neto plaće isplaćene uFederaciji BiH prema zadnjem objavljenomstatističkom podatku.“

  Članak 9.Iza poglavlja VIII – ODGOVORNOST ZAPOVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI Članak47. Dodaje se poglavlje VIII a. ZAŠTITAPRAVA I Članci 47 a, 47 b, 47 c, 47 d , 47 e i47 f koji glase:

  „VIII a – ZAŠTITA PRAVA

  Članak 47 aRješenja i drugi akti koji se odnose naostvarivanje prava, obaveza i odgovornostidržavnog službenika ili namještenikaobavezno se dostavljaju u pismenom oblikus obrazloženjem i poukom o pravnomlijeku, državnom službeniku ilinamješteniku na koga se odnose, urokovima određenim zakonom.

  Članak 47 bDržavni službenik ili namještenik, zaposlenna neodređeno vrijeme, a kojem je radniodnos u tijelu državne službe prestao usljedprekobrojnosti, ima pravo na otpremninu uvisini i na način utvrđen propisima oplaćama u tijelima državne službe. Otpremnina se isplaćuje posljednjeg danarada u tijelu državne službe.

  Članak 47 cDržavni službenik ili namještenik, za čijimje radom prestala potreba u tijelu državneslužbe, ima u roku do godinu dana od danaprestanka radnog odnosa pravo prvenstvau ponovnom primanju u radni odnos, akose u tom vremenu ukaže potreba zaobavljanje poslova, čiji je obim biosmanjen ili su bili ukinuti, u skladu sastručnom spremom koja se traži.

  Članak 47 dDržavnom službeniku ili namješteniku nemože prestati radni odnos bez njegovekrivice ukoliko mu nedostaje najviše petgodina do ostvarenja uvjeta za mirovinu.

  Članak 47 e U slučaju promijenjene radne sposobnostizbog profesionalne bolesti, povrede naradu i invaliditeta državnog službenika ilinamještenika, osigurava se lakši posao bezsmanjenja plaće koju je ostvarivao prijenastupanja navedenih okolnosti. Državnom službeniku ili namješteniku, kojiradi skraćeno vrijeme zbog razloganavedenih u stavku (1) ovog članka,isplaćuje se puna plaća koju bi ostvario zapuno radno vrijeme na radnom mjestu nakoje je raspoređen.

  Broj 12 – stranica 221 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • Članak 47 fOpćinski načelnik je dužan osigurati nužneuvjete za zdravlje i sigurnost službenika inamještenika na radu.Općinski načelnik , na zahtjev Sindikata,poduzeće donošenje potrebnih mjera zazaštitu državnih službenika i namještenika,uključujući i njihovo osposobljavanje zasiguran rad i prevenciju zdravlja. Općinski načelnik je dužan ugovoritikolektivno osiguranje državnih službenika inamještenika za slučajeve povrede u službiili u vezi sa službom, odnosno dolaska naposao i odlaska s posla, u skladu sazakonom.

  Članak 10.Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u„Službenom glasniku općine Posušje.“

  Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKI NAČELNIK

  Broj: 01-991/18 OPĆINSKI NAČELNIKPosušje, 17.10.2018. godine Branko Bago, v.r.

  __________________________

  Broj 12 – stranica 222 Službeni glasnik općine Posušje 19. listopada. 2018. godine

 • IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POSUŠJE ZA PERIOD OD 01.01.- 30.06.2018. GODINE IZVRŠENJE PRIHODA PO KONTIMA U intervalu od: 1.1.2018 Do: 30.6.2018

  Od konta: 6 do: 9

  EKON. OPIS PLANIRANO OSTVARENO PRI. INDEX OSTVARENO INDEXKOD PRIHODA(godišnji) (30.6.2018) OSTVAR. PRETHODNE GOD TEKG/PR

  GOD

  700000 PRIHODI 8.050.800,00 3.949.020,76 49,1 3.155.442,84 125,1710000 PRIHODI OD POREZA 4.098.400,00 2.138.234,68 52,2 1.988.305,66 107,5711110 Porezi na dobit gradjana 5.000,00 669,20 13,4 3.359,26 19,9711111 POREZ NA DOBIT OD PROF DJ.1770 5.000,00 182,20 3,6 3.359,26 5,4711115 POREZ NA PRIH OD IMOV 1814 0,00 487,00 0,0 0,0713110 Porezi na plaće 5.000,00 286,93 5,7 254,46 112,8713111 POR NA PLAĆU 1520 5.000,00 134,82 2,7 102,57 131,4713113 POR NA DOD PRIMANJA 1541 0,00 152,11 0,0 151,89 100,1714100 Porez na imovinu 419.000,00 264.351,24 63,1 221.735,64 119,2714110 Stalne pristojbe na imovinu 215.000,00 191.457,33 89,0 162.242,74 118,0714111 POREZ NA IMOVINU 1809 75.000,00 57.156,64 76,2 55.434,19 103,1714112 POREZ NA IMOVINU OD PRAVNIH OSOBA 140.000,00 134.300,69 95,9 106.808,55 125,7714121 POR NA NASLJ I DAROVE 10.000,00 1.088,50 10,9 1.978,10 55,0714130 Porez na financij.i kapitalne transakcije 194.000,00 71.805,41 37,0 57.514,80 124,8714131 POR NA PROM NEP OD FIZ.. OSOBA 70.000,00 43.805,41 62,6 36.971,65 118,5714132 POR NA PR NEP OD PRAV. OSOBA 124.000,00 28.000,00 22,6 20.543,15 136,3715000 Domaći porezi na dobra i usluge 1.000,00 2.358,75 235,9 0,00 0,0715131 POR NA PROM TB 1 1216 1.000,00 0,00 0,0 0,00 0,0715211 POR NA PROM POSEBNIH USLUGA 0,00 2.358,75 0,0 0,0716110 Porez na dohodak 1.173.400,00 639.578,47 54,5 626.032,51 102,2716111 POREZ NA DOHODAK OD FIZIČKIH LICA OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI 683.400,00 408.150,16 59,7 364.757,70 111,9716112 POREZ NA DOHODAK OD FIZIČKIH OSOBA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI 26.000,00 13.273,34 51,1 15.704,82 84,5716113 POREZ NA DOHODAK FIZ.OSOBA OD IMOVINE I IMOV. PRAVA 12.000,00 3.717,30 31,0 3.445,07 107,9716114 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK FIZ. OSOBA OD ULAGANJA KAPITALA 2.000,00 0,00 0,0 42,54 0,0716115 POREZ NA DOH. FIZ.OSOBA NA DOBITKE NAGR.IGARA I IGARA NA SREĆU 250.000,00 118.659,52 47,5 134.216,19 88,4716116 POREZ NA DOH.OD DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI 150.000,00 71.334,15 47,6 79.635,77 89,6716117 POREZ NA DOH. PO KONAČNOM OBRAČUNU 50.000,00 24.444,00 48,9 28.230,42 86,6

 • EKON. OPIS PLANIRANO OSTVARENO PRI. INDEX OSTVARENO INDEXKOD PRIHODA(godišnji) (30.6.2018) OSTVAR. PRETHODNE GOD TEKG/PR

  GOD717100 2.400.000,00 1.194.430,78 49,8 1.107.385,84 107,9717131 PRIH.OD INDIREK.POR.KOJI PRIPA.DIREKCI.ZA PUTEVE 180.000,00 86.684,60 48,2 80.367,46 107,9717141 PRIH. OD INDIR. POREZA KOJI PRIPADAJU OPĆINAMA 2.220.000,00 1.107.746,18 49,9 1.027.018,38 107,9719110 Ostali porezi 95.000,00 36.559,31 38,5 29.537,95 123,8719111 OSTALI POREZI 0,00 0,0 872,40719112 POREZ NA REKLAME 2089 5.000,00 0,00 0,0 0,00 0,0719114 POSE. POR. NA PLAĆU ZA ZAŠTITU OD PRIROD.I DRUGIH NESREĆA 5.000,00 164,70 3,3 88,20 186,7719115 POREZ NA ZAŠT OD PRIR I DR NESREĆA 0,00 0,50 0,0 0,0719116 POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU OD PRAVNIH OSOBA 30.000,00 19.705,76 65,7 12.126,01 162,5719117 POREZ NA POTR. U UGOSTITELJSTVU OD FIZIČKIH OSOBA 55.000,00 16.688,35 30,3 16.451,34 101,4720000 NEPOREZNI PRIHODI 2.254.400,00 1.069.877,22 47,5 1.019.851,54 104,9721000 Prih.od podu.akt.i imovin.i pri.od pozit.teč.razli. 88.000,00 36.567,95 41,6 114.623,09 31,9721100 Prihodi od nefin.jav.pod.i fin.javn.inst. 86.000,00 36.536,21 42,5 113.652,66 32,1721112 PRIH.OD DAV.P.NA EKSPL.RES,PATE,I AUT.PR. 70.000,00 34.223,90 48,9 108.080,74 31,7721122 PRIH OD IZNAJMLJIV POSLOV PROSTORA 16.000,00 2.312,31 14,5 5.571,92 41,5721210 Ostali prihodi od financ.i nemateri.imovine 2.000,00 31,74 1,6 731,83 4,3721211 PRIH.OD.KAMATE ZA DEPOZ.U BANCI 2.000,00 31,74 1,6 20,05 158,3721219 OST.PRIH.OD FINAN.I NEM.IMOVINE 0,00 0,0 711,78721511 POTITIVNE TEČAJNE RAZLIKE 0,00 0,0 238,60722000 Nakn.i pristoj.i prih. od pružanja javnih uslu.. 2.166.400,00 1.033.145,47 47,7 904.828,45 114,2722130 Općinske pristojbe 105.700,00 72.259,44 68,4 56.656,80 127,5722131 OPĆINSKE ADMINISTATI.PRI 2671 95.000,00 69.559,44 73,2 53.736,80 129,4722134 TAKSE ZA VJENČANJA I DRUGE CIVILNE REG. 7.000,00 2.700,00 38,6 2.900,00 93,1722135 DRUGE OPĆINSKE ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 3.700,00 0,00 0,0 20,00 0,0722320 Općinske komunalne pristojbe 350.000,00 268.333,93 76,7 250.089,89 107,3722321 OPĆ.KOMUN.PRIST. 18.000,00 1.596,00 8,9 360,00 443,3722322 OPĆ. KOMUN. NAKNADE ZA TVRTKU 316.000,00 264.287,93 83,6 248.979,89 106,1722329 OSTALE OPĆ. KOM.NAKNADE I PRISTOJBE 16.000,00 2.450,00 15,3 750,00 326,7722400 Ostale proračunske naknade 1.368.900,00 475.408,01 34,7 406.859,00 116,8722430 Općinske naknade 783.900,00 71.376,95 9,1 97.293,97 73,4722431 NAKNADA ZA DODJELJENO ZEMLJIŠTE 575.500,00 14.810,00 2,6 61.754,20 24,0722432 NAKN.ZA OSIG.OD POŽARA 0,00 17,95 0,0 12,77 140,6722435 RENTA -NAKNADA PO OSNOVU PRIRODNIH POGODNOSTI 208.400,00 56.549,00 27,1 35.527,00 159,2722441 OPĆ.KOM. NAKNADE U SKLADU SA ŽUP. PROPISIMA ZA POS NAMJENE 470.000,00 339.327,84 72,2 234.771,26 144,5722460 65.000,00 39.964,39 61,5 34.161,43 117,0

 • EKON. OPIS PLANIRANO OSTVARENO PRI. INDEX OSTVARENO INDEXKOD PRIHODA(godišnji) (30.6.2018) OSTVAR. PRETHODNE GOD TEKG/PR

  GOD722463 NAKNADE ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA 60.000,00 39.964,39 66,6 34.161,43 117,0722465 NAKNADE ZA REKL. NA JAVNIM POVRŠINAMA 5.000,00 0,00 0,0 0,00 0,0722471 NAK. ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA 50.000,00 24.738,83 49,5 40.632,34 60,9722500 Posebne naknade i pristojbe 337.500,00 203.722,39 60,4 189.708,76 107,4722510 NAKN ZA VET -SANIT PREGLED 50.000,00 21.572,45 43,1 26.017,60 82,9722515 NAKNADA ZA KORIŠT. POD.IZMJERE I KATAS. NEKRETNINA 8.000,00 1.983,45 24,8 1.980,60 100,1722516 NAK. NA VRŠENJE USLUGA IZ OBL. PREMJERA I KATASTRA 42.000,00 19.589,00 46,6 24.037,00 81,5722530 Cestovne naknade 195.000,00 124.663,09 63,9 111.311,66 112,0722531 NAKN.ZA UPO.CES.ZA VO.PR.OSO. 95.000,00 65.364,46 68,8 57.178,04 114,3722532 NAK.ZA UPOT.CES.ZA VOZIL.GRAD.- 100.000,00 59.298,63 59,3 54.133,62 109,5722580 92.500,00 57.486,85 62,1 52.379,50 109,8722581 ZAŠT. OD NESREĆA-PLAĆE 86.500,00 54.897,40 63,5 50.828,81 108,0722582 ZAŠTITA OD NESREĆA-DODATNA PRIMANJA 2.000,00 1.566,71 78,3 684,17 229,0722583 NAKNADA ZA VATROG. JED. IZ PREMIJE OSIG. IMOVINE OD POŽARA 1.000,00 202,30 20,2 254,71 79,4722584 NAKNADA IZ FUNK. PREMIJE OSIG. MOT. VOZILA 3.000,00 820,44 27,3 611,81 134,1722610 Prihodi od pruž.usluga gradjanima 4.300,00 0,00 0,0 514,00 0,0722611 PRIH.OD PRU.USL.GRADJ. 4.000,00 0,00 0,0 164,00 0,0722612 PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA PRAVNIM OSOBAMA 300,00 0,00 0,0 350,00 0,0722700 NEPLANIRANE UPLATE 0,00 13.421,70 0,0 1.000,00 1.342,2722732 PRIHOD OD TROŠ. NAPLATE PO OSNOVU POKRETANJA POST. PRISILNE NAPLATE 0,00 0,0 1.000,00722791 OSTALE NEPLANIRANE UPLATE 0,00 13.421,70 0,0 0,0723130 Po općinskim propisima 0,00 163,80 0,0 400,00 41,0723132 OSTALE KAZNE 0,00 163,80 0,0 0,0723133 NOV. KAZNE ZA PREKR. KOJE SU REGIST. U REGISTRU NOV. KAZNI I TR.PREK. PO 0,00 0,0 400,00730000 TEKUĆE POTPORE GRANTOVI 1.308.000,00 457.401,87 35,0 84.054,00 544,2731111 IZ INOZEMSTVA 718.000,00 100.432,06 14,0 0,00 0,0732100 PRIMLJENI GRANTOVI ODOSTALIH NIVOA VLASTI 560.000,00 353.808,40 63,2 74.784,00 473,1732110 PRIMLJENI GRANTOVI OD OSTALIH NIVOA VLASTI 560.000,00 313.700,00 56,0 10.000,00 3.137,0732112 primljeni grant od federacije 200.000,00 179.500,00 89,8 0,00 0,0732114 PRIMLJENI TRANSFER OD ŽUPANIJE 360.000,00 134.200,00 37,3 10.000,00 1.342,0732125 PRIMLJ. NAMJ. TRANSF -OBRAZOVANJE 0,00 0,0 64.784,00732131 TRANSFER OD FED. ZAVODA ZA ZAPOŠ. 0,00 40.108,40 0,0 0,0733110 DOMAĆE DONACIJE 30.000,00 3.161,41 10,5 9.270,00 34,17331101 DONACIJE ZA FESTIVAL KLAPA 0,00 2.000,00 0,0 7.770,00 25,7740000 390.000,00 283.506,99 72,7 63.231,64 448,4

 • EKON. OPIS PLANIRANO OSTVARENO PRI. INDEX OSTVARENO INDEXKOD PRIHODA(godišnji) (30.6.2018) OSTVAR. PRETHODNE GOD TEKG/PR

  GOD742110 390.000,00 283.506,99 72,7 63.231,64 448,4742112 PRIMLJENI GRANT OD FEDERACIJE 100.000,00 30.897,76 30,9 0,00 0,0742114 PRIMLJENI GRANT OD ŽUPANIJE 290.000,00 252.609,23 87,1 63.231,64 399,5

  800000 MEM.EVID.O KAPITALNIM TRANSAK. 400.000,00 409.600,00 102,4 0,00 0,0810000 PRIMICI 400.000,00 409.600,00 102,4 0,00 0,0811113 PRIMICI OD PROD.TVOR.OBJR.I OPREME 0,00 9.600,00 0,0 0,0814330 Primici od direktnog zaduživanja 400.000,00 400.000,00 100,0 0,00 0,0814331 PRIM.OD DOMAĆ.FINANC.INSTITU. 0,00 400.000,00 0,0 0,0814332 PRIM.OD DOM.SNADB.KREDITA 400.000,00 0,00 0,0 0,00 0,0

  U K U P N O 8.450.800,00 4.358.620,76 0,516 3.155.442,84 1,38

 • IZVRŠENJE RASHODA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJIU intervalu od: 1.1.2018 Do: 30.6.2018 Od konta: 6 do: 9

  Organizac. Ekonom OPIS Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  kod . rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.

  Organizacijski neklasificirano 25.000,00 0,0 0,00

  822221 POZAJMLJ.NEPROFI.ORGANIZ. 25.000,00 0,0 0,00

  10 110.700,00 43.979,08 39,7 43.471,96 101,17

  101 OPĆINSKO VIJEĆE 110.700,00 43.979,08 39,7 43.471,96 101,17610000 TEKUĆI IZDACI 110.700,00 43.979,08 39,7 43.471,96 101,17

  613000 Izdaci za materijal i uslige 110.700,00 43.979,08 39,7 43.471,96 101,17613100 Putni troškovi 3.600,00 0,00 0,0 0,00 0,00613419 IZDACI ZA OST.ADMINI.MATERIJ. 600,00 0,00 0,0 0,00 0,00613712 MATERIJAL ZA OPRAVKU I ODRŽ.OPREME 0,0 134,28

  613900 Ugovorene usluge 106.500,00 43.979,08 41,3 43.337,68 101,48613914 USL REPREZENTACIJE 0,0 327,60

  613970 IZDACI PO OSNOVU DR. SAM. DJ. IPOVREM. SAM. RADA 105.000,00 43.979,08 41,9 43.010,08 102,25613974 IZDACI ZA RAD KOMISIJA 6.000,00 1.108,65 18,5 1.367,33 81,08613975 IZDACI NA NAKNADE ZASTUPNICIMA OV 99.000,00 42.870,43 43,3 41.642,75 102,95613991 OSTALE NESPOM. USLUGE 1.500,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  14 2.751.700,00 1.412.202,86 51,3 1.388.376,96 101,72

  141 ODJEL OPĆE UPRAVE 1.968.500,00 1.077.691,44 54,7 1.070.485,22 100,67610000 TEKUĆI IZDACI 1.938.500,00 1.077.691,44 55,6 1.056.085,22 102,05

  611000 Plaće i naknade troško.zaposlenih 1.468.000,00 789.055,99 53,8 787.550,22 100,19611100 Bruto plaće i naknade 1.241.000,00 666.427,22 53,7 673.695,72 98,92

  611100 Bruto plaće i naknade 1.241.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00611111 NETO PLAĆE 457.273,74 0,0 464.849,66 98,37

  611111A NETONETO PLAĆE 439.339,60 0,0 442.485,71 99,29

 • Organizac. Ekonom OPIS Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  kod . rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.611111B POREZ NA DOHODAK 17.934,14 0,0 22.363,95 80,19611123 POREZ ZA ZAŠ. OD PRIR.I DR. NESREĆA NA PLAĆU 2.196,70 0,0 0,00

  611130 Doprinosi na teret zaposlenih 206.956,78 0,0 208.846,06 99,10611131 MIO 113.492,14 0,0 114.528,21 99,10611132 ZDRAVSTVENO 83.450,53 0,0 84.212,20 99,10611133 UPOŠLJAVANJE 10.014,11 0,0 10.105,65 99,09

  611200 Naknade troš.zapos.i skupš.zastup. 227.000,00 122.628,77 54,0 113.854,50 107,71611211 NAKNA.ZUA PRIJ.SA POSLAI NA POSAO 36.000,00 14.921,00 41,4 18.475,50 80,76

  611220 Ostale naknade 191.000,00 107.707,77 56,4 95.379,00 112,93611221 NAKNADE ZA TOPLI OBR.TOK.RADA 120.000,00 54.306,50 45,3 62.729,00 86,57611224 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR 29.000,00 9.900,00 34,1 10.500,00 94,29611225 OTPREMNINE ZBOG ODLAS.U MIROV. 26.000,00 16.495,08 63,4 21.150,00 77,99611226 JUBIL.NAG.ZA STAB.U RADU,DAROVI DJECI 8.000,00 5.300,25 66,3 0,00 0,00611227 POMOĆ U SL.SMRTI ILI TEŽE INVAL. 8.000,00 21.705,94 271,3 1.000,00 2.170,59

  612110 Doprinosi poslodavca 166.000,00 70.098,87 42,2 70.737,96 99,10612110 Doprinosi poslodavca 166.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00612111 MIO 40.056,54 0,0 40.421,74 99,10612112 ZDRAVSTVENO 26.704,25 0,0 26.947,85 99,10612113 UPOŠLJAVANJE 3.338,08 0,0 3.368,37 99,10

  613000 Izdaci za materijal i uslige 209.500,00 164.480,20 78,5 143.390,33 114,71613100 Putni troškovi 10.000,00 7.733,30 77,3 5.480,79 141,10

  613100 Putni troškovi 10.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613110 Putni troškovi u zemlji 1.151,60 0,0 942,72 122,16

  613111 TROŠ.PRIJEV.U ZEMLJI JAV.SRED. 18,00 0,0 87,50 20,57613112 TROŠ.PRIJ.U ZEM.SL.SREDSTVIMA 0,0 40,50613113 PUTOVANJE,OSOBNA VOZILA U ZEM. 266,10 0,0 149,72 177,73613114 TROŠ.SMJEŠ.ZA SL.PUT.U ZEMLJI 232,00 0,0 0,00

  613115 TROŠKOVI DNEV.U ZEMLJI 635,50 0,0 665,00 95,56613120 Putni troškovi u inozemstvo 6.581,70 0,0 4.538,07 145,03

  613121 TROŠ.PRIJ.U INOZEM.JAVNIM SRED. 61,20 0,0 186,74 32,77613122 TROŠ.PRIJ.U INOZ.SL.SRED. 169,50 0,0 0,00613124 TROŠ.SMJE.ZA SL.PUT.U INOZEM. 1.701,00 0,0 631,33 269,43613125 TROŠK.DNEVNICA U INOZEM. 4.650,00 0,0 3.720,00 125,00

  613200 Izdaci za energiju 30.000,00 24.411,08 81,4 20.584,04 118,59613200 Izdaci za energiju 30.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  613210 Izdaci za energiju 24.411,08 0,0 20.584,04 118,59

 • Organizac. Ekonom OPIS Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  kod . rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.613211 EL.ENERGIJA 11.582,38 0,0 12.100,42 95,72613212 IZDACI ZA CENTRALNO GRIJANJE 10.328,74 0,0 2.722,01 379,45613213 LOŽ ULJE 2.499,96 0,0 5.761,61 43,39

  613300 Izdaci za komunalne usluge 38.500,00 36.874,01 95,8 33.429,54 110,30613300 Izdaci za komunalne usluge 38.500,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  613320 Izdaci za komunalne usluge i komunik. 36.874,01 0,0 33.429,54 110,30613322 PTT USLUGE 33.787,49 0,0 31.646,82 106,76613323 IZDACI ZA USLUGE ODVOZA SMEĆA 3.086,52 0,0 1.782,72 173,14

  613400 Nabavka materijala 44.000,00 21.523,10 48,9 19.369,97 111,12613410 Administrativni materijal 21.000,00 10.070,72 48,0 8.131,03 123,86

  613410 Administrativni materijal 21.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613411 IZDACI ZA OBRASCE I PAPIR 5.638,56 0,0 5.640,68 99,96613412 IZDACI ZA KOMPJ.MATERIJAL 4.402,16 0,0 2.162,35 203,58613413 IZDACI ZA IZOBRAZBU KADROVA 30,00 0,0 0,00613419 IZDACI ZA OST.ADMINI.MATERIJ. 0,0 328,00

  613430 Obrazovni materijal 4.000,00 1.762,00 44,1 3.072,01 57,36613430 Obrazovni materijal 4.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613431 IZDACI ZA OBRAZOV.POMAGALA 994,00 0,0 2.802,01 35,47613432 REKREACIJ.MATERIJAL 768,00 0,0 270,00 284,44

  613480 ostali materij.posebne namjene 19.000,00 9.690,38 51,0 8.166,93 118,65613480 ostali materij.posebne namjene 5.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613482 HRANA I PREHRAMBENI MATERIJAL 14.000,00 7.249,92 51,8 7.188,08 100,86

  613482A OPĆ.KAVANA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE 0,0 4.416,52613484 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 1.583,41 0,0 514,35 307,85613488 VIJENCI I CVIJEĆE 857,05 0,0 464,50 184,51

  613488A OSTALI MATERIJALI 857,05 0,0 316,50 270,79613500 Izdaci za prijevoza i goriva 24.000,00 15.692,07 65,4 10.600,60 148,03

  613510 Gorivo za prijevoz 24.000,00 15.692,07 65,4 10.553,60 148,69613510 Gorivo za prijevoz 24.000,00 15.532,07 64,7 10.553,60 147,17613512 DIZEL 160,00 0,0 0,00

  613520 Prijevozne usluge 0,0 47,00613520 Prijevozne usluge 0,0 30,00613523 REGISTRACIJA MOTORNIH VOZILA 0,0 17,00

  613610 Unajmljivanje imovine 4.200,00 2.100,00 50,0 2.100,00 100,00613610 Unajmljivanje imovine 4.200,00 0,00 0,0 0,00 0,00613611 UNAJMLJIV.PROSTORA I ZGRADA 2.100,00 0,0 2.100,00 100,00

 • Organizac. Ekonom OPIS Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  kod . rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.613700 Izdaci za tekuče održavanje 6.000,00 5.961,00 99,4 4.831,67 123,37

  613700 Izdaci za tekuče održavanje 6.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613710 Materijal za oprav.i održavanje 1.562,62 0,0 0,00

  613711 MATER.ZA OPRAV.I ODRŽ.ZGRADE 255,55 0,0 0,00613712 MATERIJAL ZA OPRAVKU I ODRŽ.OPREME 1.307,07 0,0 0,00

  613720 Usluge opravki i održavanja 4.398,38 0,0 4.831,67 91,03613721 USLU.OPRAV.I ODRŽAV.ZGRADA 0,0 883,40613722 USL.OPRAVKI I ODRŽ.OPREME 140,94 0,0 573,21 24,59613723 USL.ODRŽAV.I OPR.VOZILA 4.257,44 0,0 3.375,06 126,14

  613800 Izdaci za osig.,banka.usl.plat.prom.i nega.teč.razl. 800,00 99,82 12,5 138,30 72,18613800 Izdaci za osig.,banka.usl.plat.prom.i nega.teč.razl. 800,00 0,00 0,0 0,00 0,00613821 PROVIZIJA BANKE 99,82 0,0 138,30 72,18

  613900 Ugovorene usluge 52.000,00 50.085,82 96,3 46.855,42 106,89613910 Izdaci za informiranje 18.000,00 17.168,47 95,4 14.685,06 116,91

  613911 USLUGE MEDIJA 219,38 0,0 241,49 90,84613912 USLUGE TISKANJA 725,37 0,0 30,00 2.417,90613913 USLU.JAV.INFOR.IODN.SA JAVN. 1.939,86 0,0 0,00613914 USL REPREZENTACIJE 18.000,00 14.043,86 78,0 13.598,42 103,28613915 OSTALE STRUČNE USLUGE 240,00 0,0 197,00 121,83613919 OSTALI IZDACI ZA INFORMIRANJE 0,0 618,15613922 USLUG.STRUNOG OBRAZOVANJA 640,00 0,0 894,98 71,51613934 KOMPJUTORSKE USLUGE 1.650,00 0,0 1.590,00 103,77

  613940 Medicinske i laboratorij.usluge 3.855,00 0,0 0,00613941 SRED. ZA HITNU SL. I MRTVOZORNIŠTVO 150,00 0,0 0,00613949 OST.MEDICIN.I LABORATORIJ.USLUGE 3.705,00 0,0 0,00

  613970 IZDACI PO OSNOVU DR. SAM. DJ. IPOVREM. SAM. RADA 30.000,00 26.772,35 89,2 29.561,78 90,56613974 IZDACI ZA RAD KOMISIJA 118,23 0,0 0,00613976 OSTALI IZDACI ZA DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI 30.000,00 26.654,12 88,8 29.561,78 90,16

  613990 OSTALE NESPOM.USLUGE 4.000,00 0,00 0,0 123,60 0,00613990 OSTALE NESPOM.USLUGE 4.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613991 OSTALE NESPOM. USLUGE 0,0 123,60614817 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJ. 95.000,00 54.056,38 56,9 54.406,71 99,36821321 MOTORNA VOZILA 30.000,00 0,00 0,0 14.400,00 0,00

  142 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 258.600,00 122.000,00 47,2 86.101,98 141,69614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 258.600,00 122.000,00 47,2 86.101,98 141,69

 • Organizac. Ekonom

  OPIS kod

  Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.

  144 RADIO POSUŠJE 55.000,00 24.600,00 44,7 27.592,81 89,15

  610000 TEKUUĆI IZDACI 55.000,00 24.600,00 44,7 27.592,81 89,15

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIAMA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 55.000,00 24.600,00 44,7 26.500,00 92,83 615311 KAPITALNI GRANT.NEPROFITNIM GRANT.NEPROFITNIM ORG. 0,0 1.092,81

  145 NEPROFITNE ORG. IUDRUŽENJA GRAĐANA 469.600,00 187.911,42 40,0 204.196,95 92,02145A SPORTSKI SAVEZ 110.000,00 40.035,50 36,4 59.000,00 67,86

  610000 TEKUĆI IZDACI 110.000,00 40.035,50 36,4 59.000,00 67,86614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 110.000,00 40.035,50 36,4 44.000,00 90,99615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 0,0 15.000,00

  145A1 KK POSUŠJE 1.170,00 0,0 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 1.170,00 0,0 0,00

  145A16 TAEKWONDO KLUB 1.371,35 0,0 0,00613211 EL.ENERGIJA 1.371,35 0,0 0,00

  145A19 NK VIR 927,00 0,0 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 927,00 0,0 0,00

  145A2 NK POSUŠJE 270,00 0,0 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 270,00 0,0 0,00

  145A6 KŠD ILIJINO BRDO 95 1.500,00 1.500,00 100,0 1.500,00 100,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 1.500,00 1.500,00 100,0 1.500,00 100,00

  145C CRVENI KRIŽ 10.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 10.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  145D NARODNA KNJIŽNICA 30.000,00 19.000,00 63,3 15.000,00 126,67614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 30.000,00 19.000,00 63,3 15.000,00 126,67

  145E1 DJEČJI VRTIĆ MAMA 3.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00614511 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA 3.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  145E3 DJEČJI VRTIĆ BAJKA 60.000,00 38.000,00 63,3 30.000,00 126,67610000 TEKUĆI IZDACI 60.000,00 38.000,00 63,3 30.000,00 126,67

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 60.000,00 35.000,00 58,3 30.000,00 116,67615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 3.000,00 0,0 0,00

  145E4 VESELI ŠKOLARAC 2.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00614511 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA 2.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  145F HVIDRA 10.000,00 4.998,00 50,0 4.998,00 100,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 10.000,00 4.998,00 50,0 4.998,00 100,00

 • Organizac. Ekonom OPIS

  kod .

  Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.145H UD I VDR 10.000,00 4.998,00 50,0 4.998,00 100,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 10.000,00 4.998,00 50,0 4.998,00 100,00145I UDR. OBITELJI POGINULIH I NESTALIH 5.000,00 2.871,00 57,4 3.149,00 91,17

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 5.000,00 2.871,00 57,4 3.149,00 91,17145I1 UDR. OB.POG.NEST. I STRADALIH 5.000,00 2.789,00 55,8 2.499,00 111,60

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 5.000,00 2.789,00 55,8 2.499,00 111,60145K HDPZ POSUŠJE 1.000,00 1.100,00 110,0 50,00 2.200,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 1.000,00 1.100,00 110,0 50,00 2.200,00145K1 UDR. MALOLJET. GRAGOV. DOM. RATA 2.000,00 0,00 0,0 2.000,00 0,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 2.000,00 0,00 0,0 2.000,00 0,00145L1 HDZ- KLUB ZASTUPNIKA 13.923,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 13.923,00 0,00 0,0 0,00 0,00145L2 HSP -KLUB ZASTUPNIKA 2.146,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 2.146,00 0,00 0,0 0,00 0,00145L5 HDU-KLUB ZASTUPNIKA 2.146,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 2.146,00 0,00 0,0 0,00 0,00145L6 HSS-KLUB ZASTUPNIKA 1.071,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 1.071,00 0,00 0,0 0,00 0,00145L7 HDZ 1990- KLUB ZASTUPNIKA 3.214,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 3.214,00 0,00 0,0 0,00 0,00145M OSTALE NEPROFITNE ORGANIZACIJE 20.000,00 12.782,39 63,9 21.800,00 58,63

  610000 TEKUĆI IZDACI 20.000,00 12.782,39 63,9 21.800,00 58,63614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 20.000,00 12.782,39 63,9 11.800,00 108,33615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 0,0 10.000,00

  145N ZAJEDNIČKE INSTITUCIJE 5.000,00 2.960,00 59,2 1.650,00 179,39614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 5.000,00 2.960,00 59,2 1.650,00 179,39

  145N4 UDR.GLUHUH I NAGLUHIH 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  145N5 DOM " MARIJA NAŠA NADA" Š.BRIJEG 10.000,00 3.000,00 30,0 0,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 10.000,00 3.000,00 30,0 0,00 0,00

  145N9 RADIO TELEVIZIJA HB 15.600,00 7.893,78 50,6 7.893,78 100,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 15.600,00 7.893,78 50,6 7.893,78 100,00

  145O OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 34.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 34.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  145P MJESNE ZAJEDNICE 17.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 17.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

 • Organizac. Ekonom OPIS

  kod .

  Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.145Q UDR. INVALIDA ZHŽ podr. Posušje 8.000,00 6.000,00 75,0 5.850,00 102,56 614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 8.000,00 6.000,00 75,0 5.850,00 102,56145R HKUD fra PETAR BAKULA 6.000,00 4.000,00 66,7 3.000,00 133,33

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 6.000,00 4.000,00 66,7 3.000,00 133,33145R1 HKUD RAKITNO 2.000,00 1.000,00 50,0 1.000,00 100,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 2.000,00 1.000,00 50,0 1.000,00 100,00145R2 HKUD ZVIZDAN 4.000,00 4.000,00 100,0 2.000,00 200,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 4.000,00 4.000,00 100,0 2.000,00 200,00145R3 HKUD GRGA 4.000,00 4.000,00 100,0 2.000,00 200,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 4.000,00 4.000,00 100,0 2.000,00 200,00145R4 HKUD ZVIZDAN ŽENSKA KLAPA 4.000,00 4.000,00 100,0 2.000,00 200,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 4.000,00 4.000,00 100,0 2.000,00 200,00145T HKD NAPREDAK 4.000,00 2.000,00 50,0 2.000,00 100,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 4.000,00 2.000,00 50,0 2.000,00 100,00145U MATICA HRVATSKA OGRANAK POSUŠJE 2.000,00 1.000,00 50,0 1.800,00 55,56

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 2.000,00 1.000,00 50,0 1.800,00 55,56145V VETERINARSKI ZAVOD MOSTAR 2.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 2.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00145X HDP PLOČNO 0,0 532,65

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 0,0 532,65145X1 IZGRADNJA PLANINARSKOG DOMA 8.000,00 3.000,00 37,5 8.000,00 37,50

  610000 TEKUĆI IZDACI 8.000,00 3.000,00 37,5 8.000,00 37,50614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 8.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 3.000,00 0,0 8.000,00 37,50

  145Y FRANJ. MUZEJ " U KUĆI OCA MOJEGA" 6.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 6.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  145Y3 SANACIJA ŽUPNIH CRKVI 13.000,00 0,00 0,0 4.000,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 13.000,00 0,00 0,0 4.000,00 0,00

  145Z UDRUGA UMIROVLJENIKA 1.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 1.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  145Z1 UDIIDR PTSP 10.000,00 4.998,00 50,0 4.998,00 100,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 10.000,00 4.998,00 50,0 4.998,00 100,00

  145Z11 DAN BRANITELJA 10.000,00 5.722,40 57,2 7.853,52 72,86610000 TEKUĆI IZDACI 10.000,00 5.722,40 57,2 7.853,52 72,86

  613000 Izdaci za materijal i uslige 5.722,40 0,0 7.853,52 72,86613400 Nabavka materijala 2.033,60 0,0 4.589,98 44,31

 • Organizac. Ekonom OPIS Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  kod . rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.613432 REKREACIJ.MATERIJAL 0,0 3.344,00

  613480 ostali materij.posebne namjene 2.033,60 0,0 1.245,98 163,21613482 HRANA I PREHRAMBENI MATERIJAL 1.873,60 0,0 1.145,98 163,49613488 VIJENCI I CVIJEĆE 160,00 0,0 100,00 160,00613512 DIZEL 0,0 432,59

  613910 Izdaci za informiranje 3.688,80 0,0 2.830,95 130,30613911 USLUGE MEDIJA 0,0 444,60613912 USLUGE TISKANJA 3.088,80 0,0 1.070,55 288,52613914 USL REPREZENTACIJE 0,0 1.315,80613915 OSTALE STRUČNE USLUGE 600,00 0,0 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 10.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  145Z3 POTICAJI MLADIMA 5.000,00 900,00 18,0 3.000,00 30,00610000 TEKUĆI IZDACI 5.000,00 900,00 18,0 3.000,00 30,00

  614000 TRANSFERI TEKUĆI 5.000,00 900,00 18,0 3.000,00 30,00614230 OSTALI TRANSF. POJEDINCIMA 900,00 0,0 2.000,00 45,00

  614231 BENEFICIJE ZA SOCIJAL.ZAŠTITU 400,00 0,0 500,00 80,00614239 OSTALI GRANTOVI POJEDINCIMA 500,00 0,0 1.500,00 33,33614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 5.000,00 0,00 0,0 1.000,00 0,00

  145Z4 SAVEZ OPĆINA I GRADOVA 5.000,00 1.625,00 32,5 1.625,00 100,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 5.000,00 1.625,00 32,5 1.625,00 100,00

  145Z8 DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 1.500,00 0,00 0,0 0,00 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 1.500,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  24 1.161.000,00 443.823,08 38,2 433.743,79 102,32

  242 SREDSTVA ZA ŠKOLSTVO 1.161.000,00 443.823,08 38,2 433.743,79 102,32242A IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA 520.000,00 298.841,16 57,5 275.678,78 108,40

  610000 TEKUĆI IZDACI 520.000,00 298.841,16 57,5 275.678,78 108,40613520 Prijevozne usluge 500.000,00 288.941,16 57,8 268.078,78 107,78

  614243A TRANSFER ZA PRIJEVOZ UČENIKA 20.000,00 9.900,00 49,5 7.600,00 130,26242B IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE OSNOVNIH ŠKOLA 20.000,00 6.622,78 33,1 21.119,45 31,36

  610000 TEKUĆI IZDACI 20.000,00 6.622,78 33,1 21.119,45 31,36613520 Prijevozne usluge 1.193,50 0,0 0,00

  614000 TRANSFERI TEKUĆI 20.000,00 5.429,28 27,1 21.119,45 25,71614239 OSTALI GRANTOVI POJEDINCIMA 768,00 0,0 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 20.000,00 4.661,28 23,3 21.119,45 22,07

 • Organizac. Ekonom OPIS

  kod .Planirano Ostvareno Index Ostv.

  tek/preth rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.

  242C OŠ IVANA MAŽURANIĆA POSUŠJE 234.000,00 31.962,33 13,7 62.654,09 51,01610000 TEKUĆI IZDACI 234.000,00 31.962,33 13,7 62.654,09 51,01

  613520 Prijevozne usluge 175,50 0,0 0,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 100.000,00 30.801,28 30,8 48.012,11 64,15615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 134.000,00 985,55 0,7 14.641,98 6,73

  242D OŠ BRUNE BUŠIĆA RAKITNO 52.000,00 14.550,02 28,0 11.420,03 127,41610000 TEKUĆI IZDACI 52.000,00 14.550,02 28,0 11.420,03 127,41

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 38.000,00 11.328,02 29,8 11.420,03 99,19615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 14.000,00 3.222,00 23,0 0,00 0,00

  242E OŠ FRANICE DALLERA VIR 68.000,00 15.732,30 23,1 19.240,57 81,77610000 TEKUĆI IZDACI 68.000,00 15.732,30 23,1 19.240,57 81,77

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 38.000,00 15.394,19 40,5 18.185,57 84,65615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 30.000,00 338,11 1,1 1.055,00 32,05

  242F GLAZBENA ŠKOLA POSUŠJE 8.500,00 2.650,89 31,2 4.769,27 55,58610000 TEKUĆI IZDACI 8.500,00 2.650,89 31,2 4.769,27 55,58

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 8.500,00 2.473,89 29,1 4.226,26 58,54615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 177,00 0,0 543,01 32,60

  242G SREDNJA ŠKOLA POSUŠJE 2.000,00 2.533,07 126,7 993,53 254,96610000 TEKUĆI IZDACI 2.000,00 2.533,07 126,7 993,53 254,96

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 2.000,00 293,05 14,7 993,53 29,50615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 2.240,02 0,0 0,00

  242G1 SREDNJA ŠK. NAGRADE 1.500,00 1.613,01 107,5 0,00 0,00614239 OSTALI GRANTOVI POJEDINCIMA 1.500,00 1.613,01 107,5 0,00 0,00

  242H OBNOVA ŠKOLSKIH OBJEKATA 15.000,00 1.477,71 9,9 0,00 0,00615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 15.000,00 1.477,71 9,9 0,00 0,00

  242J IZGRADNJA NOVE OŠ 150.000,00 29.603,31 19,7 0,00 0,00821211 NABAVKA ZGRADA 150.000,00 29.603,31 19,7 0,00 0,00

  821211A NOVA OSNOVNA ŠKOLA 29.603,31 0,0 0,00242S STIPENDIJE 27.000,00 8.100,00 30,0 5.800,00 139,66

  614234 ISPLATE STIPENDIJE 27.000,00 8.100,00 30,0 5.800,00 139,66242S1 SUFINAN. STUDENTSKIH POTPORA TURNIRA STOKILAŠA 3.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  614234 ISPLATE STIPENDIJE 3.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00242SC STUDENTSKI CENTAR 8.000,00 3.000,00 37,5 3.000,00 100,00

  610000 TEKUĆI IZDACI 8.000,00 3.000,00 37,5 3.000,00 100,00614000 TRANSFERI TEKUĆI 8.000,00 3.000,00 37,5 3.000,00 100,00

  614243 SUBVENCIJE STUDENTSKE ISHRANE 8.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

 • Organizac. Ekonom OPISkod .

  Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/prethrashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.

  614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 3.000,00 0,0 3.000,00 100,00 242V OŠ VRANIĆ 52.000,00 27.136,50 52,2 29.068,07 93,36

  610000 TEKUĆI IZDACI 52.000,00 27.136,50 52,2 29.068,07 93,36614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 32.000,00 18.430,95 57,6 18.797,45 98,05615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 20.000,00 8.705,55 43,5 10.270,62 84,76

  25 3.077.500,00 959.831,96 31,2 625.636,92 153,42

  252 KOMUNALNE USLUGE (KOMRAD, LADANUŠIĆ…) 110.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 110.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  613724A ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA 60.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613724U ODRŽ. ČISTOĆE GRAD. ULICA 50.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  255 SREDSTVA ZA OBNOVU I RAZVOJ 2.967.500,00 959.831,96 32,3 625.636,92 153,42255B PUTOVI I NOGOSTUPI 20.000,00 6.964,00 34,8 31.161,07 22,35

  613700 Izdaci za tekuče održavanje 20.000,00 6.964,00 34,8 31.161,07 22,35613714 MATER.ZA OPR.I ODR.CESTA,ŽELJ.I MOSTOVA 0,0 13.698,97613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 20.000,00 6.964,00 34,8 17.462,10 39,88

  255B10 PUT ZA GORNJE JUKIĆE 15.000,33 0,0 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 15.000,33 0,0 0,00

  255B11 PUTOVI OSTALIH MZ 82.000,00 0,00 0,0 694,98 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 82.000,00 0,00 0,0 694,98 0,00

  255B13 REKONST. UL.HR HB 93.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 93.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  255B17 ŠUMSKI PUTOVI 14.880,06 0,0 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 14.880,06 0,0 0,00

  255B18 REKONSTRUKCIJA TRGA I.PAVLA II 100.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 100.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  255B2 PUTOVI MZ ZAGORJE 0,0 2.309,58613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 0,0 2.309,58

  255B3 PUTOVI MZ SUTINA 46.924,02 0,0 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 46.924,02 0,0 0,00

  255B4 PUTOVI MZ OSOJE 17.925,48 0,0 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 17.925,48 0,0 0,00

  255B5 GRADSKE ULICE 70.000,00 175.486,80 250,7 82.961,66 211,53

 • Organizac. Ekonom OPIS Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  kod . rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.613700 Izdaci za tekuče održavanje 70.000,00 175.486,80 250,7 82.961,66 211,53

  613714 MATER.ZA OPR.I ODR.CESTA,ŽELJ.I MOSTOVA 0,0 4.786,22613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 70.000,00 175.486,80 250,7 78.175,44 224,48

  255B8 PUTOVI MZ POKLEČANI 4.095,00 0,0 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 4.095,00 0,0 0,00

  255C1 NAKNADE ZA ŠTETE OD DEPONIJE 30.000,00 2.780,04 9,3 1.566,06 177,52614242 NAKNADA ŠTETE ZBOG DEPONIJE OTPADA 30.000,00 2.780,04 9,3 1.566,06 177,52

  255D ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA 80.000,00 49.645,94 62,1 39.843,04 124,60613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 80.000,00 49.645,94 62,1 39.843,04 124,60

  255E IZUZIMANJE ZEMLJIŠTA I PROSTORNO PLANIRANJE 460.000,00 100.208,20 21,8 36.077,24 277,76610000 TEKUĆI IZDACI 460.000,00 27.005,20 5,9 36.077,24 74,85

  615000 Kapitalni transferi 460.000,00 27.005,20 5,9 36.077,24 74,85615115 KAPITAL.GRANTOVI GRADOVIMA 460.000,00 27.005,20 5,9 34.647,24 77,94615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 0,0 1.430,00821111 NABAVKA ZEMLJIŠTA 73.203,00 0,0 0,00

  255E1 NAKNADA ZA ZEMLJ. TRIBISTOVO 30.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00615115 KAPITAL.GRANTOVI GRADOVIMA 30.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  255F KINODVORANA 8.000,00 4.904,46 61,3 8.205,19 59,77610000 TEKUĆI IZDACI 8.000,00 4.904,46 61,3 2.061,37 237,92

  613000 Izdaci za materijal i uslige 8.000,00 4.904,46 61,3 2.061,37 237,92613210 Izdaci za energiju 2.447,50 0,0 1.569,55 155,94

  613211 EL.ENERGIJA 1.617,50 0,0 1.569,55 103,06613213 LOŽ ULJE 830,00 0,0 0,00613321 IZDACI ZA VODU I KANALIZACIJU 867,89 0,0 96,94 895,29613412 IZDACI ZA KOMPJ.MATERIJAL 0,0 394,88

  613700 Izdaci za tekuče održavanje 8.000,00 1.589,07 19,9 0,00 0,00613712 MATERIJAL ZA OPRAVKU I ODRŽ.OPREME 1.589,07 0,0 0,00613720 Usluge opravki i održavanja 8.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  821300 Nabavka opreme 0,0 6.143,82821310 Uredska oprema 0,0 5.180,00

  821311 NAMJEŠTAJ 0,0 680,00821313 OPREMA ZA PRIJ.PODAT.I GLASA 0,0 4.500,00821341 ELEKTRONSKA OPREMA 0,0 963,82

  255G PREMJER GRADA 25.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613930 USLUGE IZR PROJ DOKUMENTACIJE 25.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  255H ODRŽAVANJE ELEKTROMREŽE 25.000,00 23.024,90 92,1 34.759,14 66,24

 • Organizac. Ekonom OPIS Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  kod . rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 25.000,00 23.024,90 92,1 34.759,14 66,24

  613724B ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 25.000,00 11.906,72 47,6 34.759,14 34,25613724C ODRŽ. JAVNIH POVRŠINA 11.118,18 0,0 0,00

  255I TEKUĆE ODR. VJERSKIH OBJ. GROBLJA I SPOMENIKA 13.400,00 7.404,88 55,3 3.274,54 226,13610000 TEKUĆI IZDACI 13.400,00 7.404,88 55,3 3.274,54 226,13

  613000 Izdaci za materijal i uslige 13.400,00 7.404,88 55,3 3.274,54 226,13613700 Izdaci za tekuče održavanje 13.400,00 5.468,15 40,8 3.274,54 166,99

  613710 Materijal za oprav.i održavanje 5.468,15 0,0 0,00613711 MATER.ZA OPRAV.I ODRŽ.ZGRADE 2.964,35 0,0 0,00

  613714C ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 2.503,80 0,0 0,00613724I VJERSKI OBJEKTI I GROBLJA 13.400,00 0,00 0,0 3.274,54 0,00

  613976 OSTALI IZDACI ZA DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI 1.936,73 0,0 0,00255K IZRADA URBANISTIČKO PLANSKE DOKUMENTACIJE 20.000,00 17.102,87 85,5 2.100,00 814,42

  610000 TEKUĆI IZDACI 20.000,00 17.102,87 85,5 2.100,00 814,42613900 Ugovorene usluge 17.102,87 0,0 2.100,00 814,42

  613930 USLUGE IZR PROJ DOKUMENTACIJE 16.193,54 0,0 2.100,00 771,12613976 OSTALI IZDACI ZA DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI 909,33 0,0 0,00615115 KAPITAL.GRANTOVI GRADOVIMA 20.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  255K1 PODRŠKA RAZVOJNIM PROJEKTIMA 80.000,00 23.690,50 29,6 22.326,61 106,11610000 TEKUĆI IZDACI 80.000,00 23.690,50 29,6 22.326,61 106,11

  613000 Izdaci za materijal i uslige 16.700,50 0,0 19.626,61 85,09613724C ODRŽ. JAVNIH POVRŠINA 500,00 0,0 0,00

  613900 Ugovorene usluge 16.200,50 0,0 19.626,61 82,54613915 OSTALE STRUČNE USLUGE 16.200,50 0,0 19.284,61 84,01613991 OSTALE NESPOM. USLUGE 0,0 342,00614311 TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 0,0 2.700,00615115 KAPITAL.GRANTOVI GRADOVIMA 80.000,00 6.990,00 8,7 0,00 0,00

  255K2 PODRŠKA PROJ. IZ STRATEGIJE RAZVOJA 97.000,00 6.508,19 6,7 73.632,23 8,84610000 TEKUĆI IZDACI 97.000,00 6.508,19 6,7 17.376,47 37,45

  613000 Izdaci za materijal i uslige 2.508,19 0,0 8.326,47 30,12613125 TROŠK.DNEVNICA U INOZEM. 1.400,00 0,0 0,00

  613320 Izdaci za komunalne usluge i komunik. 8,19 0,0 658,94 1,24613321 IZDACI ZA VODU I KANALIZACIJU 8,19 0,0 96,94 8,45613329 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 0,0 562,00613488 VIJENCI I CVIJEĆE 0,0 110,00613520 Prijevozne usluge 800,00 0,0 0,00

 • Organizac. Ekonom OPIS Planirano Ostvareno Index Ostv. tek/preth

  kod . rashoda rashoda ostvar. preth. god. ostvar.613700 Izdaci za tekuče održavanje 0,0 7.165,58613710 Materijal za oprav.i održavanje 0,0 391,28

  613711 MATER.ZA OPRAV.I ODRŽ.ZGRADE 0,0 385,00613712 MATERIJAL ZA OPRAVKU I ODRŽ.OPREME 0,0 6,28613724C ODRŽ. JAVNIH POVRŠINA 0,0 6.774,30

  613910 Izdaci za informiranje 300,00 0,0 391,95 76,54613912 USLUGE TISKANJA 0,0 391,95613915 OSTALE STRUČNE USLUGE 300,00 0,0 0,00615115 KAPITAL.GRANTOVI GRADOVIMA 97.000,00 4.000,00 4,1 9.050,00 44,20821211 NABAVKA ZGRADA 0,0 56.255,76

  255K4 ZK URED 1.100,00 0,00 0,0 1.097,67 0,00610000 TEKUĆI IZDACI 1.100,00 0,00 0,0 1.097,67 0,00

  613322 PTT USLUGE 1.100,00 0,00 0,0 0,00 0,00615311 KAPITALNI GRANT. NEPROFITNIM ORG. 0,0 1.097,67

  255K5 COMPETE PLAMET PROJEKT MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 700.000,00 10.088,42 1,4 0,00 0,00610000 TEKUĆI IZDACI 473.000,00 10.088,42 2,1 0,00 0,00

  611100 Bruto plaće i naknade 59.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00612110 Doprinosi poslodavca 6.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  613000 Izdaci za materijal i uslige 408.000,00 10.088,42 2,5 0,00 0,00613100 Putni troškovi 3.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  613115 TROŠKOVI DNEV.U ZEMLJI 1.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613125 TROŠK.DNEVNICA U INOZEM. 2.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  613320 Izdaci za komunalne usluge i komunik. 5.500,00 0,00 0,0 0,00 0,00613321 IZDACI ZA VODU I KANALIZACIJU 4.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613322 PTT USLUGE 1.500,00 0,00 0,0 0,00 0,00613411 IZDACI ZA OBRASCE I PAPIR 4.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00613724 USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE CESTA 360.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00

  613900 Ugovorene usluge 35.500,00 10.088,42 28,4 0,00 0,00613910 Izdaci za informiranje 35.500,00 7.866,60 22,2 0,00 0,00

  613911 USLUGE MEDIJA 1.842,54 0,0 0,00613914 USL REPREZENTACIJE 238,00 0,0 0,00613915 OSTALE STRUČNE USLUGE 35.500