Top Banner
DESIGN SLUŽEB NA OBZORU ADAM HAZDRA
14

Design služeb 2010

Mar 22, 2017

Download

Business

AdamHazdra
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • DESIGN SLUEB NA OBZORU ADAM HAZDRA

 • DESIGN SLUEB NA OBZORU

  Na poli managementu se profiluje nov obor, kter se zabv vvojem slueb z pohledu

  zkaznick zkuenosti. Co je design slueb, pro by vs ml zajmat a jak metody

  pouv?

  Struktura modern ekonomiky se bhem poslednch desetilet vznamn promnila od vroby produkt k

  poskytovn slueb. Odvtv slueb dnes tvo v rozvinutch zemch a 70% HDP, v R se podl slueb za

  poslednch dvacet let zvil o vce ne 11% na souasnch 62%1. Trhy jsou pesyceny produkty a zkaznk

  denn el tiscm komernch sdlen, take firmy se brn komoditizaci a roziuj portfolia smrem k

  poskytovn uniktnch komplexnch slueb.

  Prioritami marketingovch oddlen se stalo udrovn vysok kvality a prohlubovn loajality ke znace a

  mezi pednmi experty se hovo o zcela novm pohledu na marketing, podle kterho i veker

  produkty vlastn poskytuj sluby a mlo by se s jejich marketingem tak nakldat.

  I pes nesporn nrst vznamu slueb nebyla ale prozatm jejich managementu vnovna zdaleka takov

  pozornost, kter se dostalo produktovmu zen. Clem tohoto lnku je tud prozkoumat nkter

  zajmav tmata kolem vvoje novch slueb a to zejmna design slueb, kter zanaj pouvat agentury

  ve Velk Britnii a USA.

  2

 • SLUBY JSOU PEDEVM NEHMOTN ZITKY.

  JAK DOPAD TO M NA JEJICH MARKETING A MANAGEMENT?

 • OBR 1. PROCES PRODUKTOVHO MANAGEMENTU

  Podle Bruce a Cooper Creative Product Design (2000).

  SPECIFIKA MANAGEMENTU SLUEB

  V em jsou tedy sluby specifick? Obvykle se pouvaj nsledujc ti kritria2, kter je odliuj od

  produkt: Sluby jsou nehmotn, jejich produkce se ned oddlit od spoteby a zkaznk

  spoluvytv pidanou hodnotu.

  Zatmco u produkt je mon demonstrovat vkonnostn parametry a atraktivn design, u slueb

  rozhoduje kvalita zitku a plynulost obslouen. Vsledn spokojenost zkaznka je ovlivnna

  procesem poskytnut sluby (nkdy oznaovan jako moment pravdy), take je teba mu vnovat

  znanou pozornost, jako to dl online knihkupectv Amazon, kter optimalizuje vzhled sv klov sluby

  tak, aby nkup byl pro zkaznka co nejsnaz. Firma ukld informace o uivatelskm tu, osobnch

  preferencch, slu kreditn karty a adrese a mezi vbrem knihy a jejm nkupem je pak jen nkolik vtein.

  U slueb nelze oddlit produkci od spoteby, take nevyuit sedadla v divadle i przdn pokoje v hotelu

  nemohou bt naskladnny pro pozdj prodej. To vyaduje plnovn pro pln vyuit kapacity od

  zatku, napklad pomoc flexibilnho cenovho systmu, kdy se

  cena prbn upravuje podle poptvky, jako to dnes dlaj online

  portly nzkonkladovch aerolinek. Procesn charakter slueb

  tak omezuje vyzkouen a ztuje standardizaci.

  Role zkaznka pi produkci sluby je klov, protoe vsledn

  zitek zle na jeho aktivit. Lyask centra, karaoke bary a

  potaov herny poskytuj vlastn jen infrastrukturu a je na

  zkaznkovi, jakm zpsobem ji vyuije a jak dojem si nakonec

  odnese.

  Uveden specifika slueb jsou pomrn triviln, ale je nutn je

  vzt v vahu, kdy se pi jejich vvoji uplatuje postup

  produktovho managementu (viz Obr. 1 ), protoe nedostatky

  ihned vyjdou najevo. Nejde jen o to, e technologie hraje u

  slueb obvykle vedlej roli, ale ani trn test nen snadn,

  protoe pln vyten se vyzkou a pi uveden na trh.

  4

 • Pro urit sluby je technologie samozejm klov. Napklad iPad od Apple je standardn produkt, kter

  si vydal znan vvojsk sil. Bez slueb (software a aplikace) je ale tm nepouiteln, a je proto

  sp technickm prostedkem ne koncovm artefaktem stejn jako jeho men dvoje iPhone (viz

  iPhone: Produkt nebo sluba?).

  I pes vjimky je ale jasn, e pro spn zen slueb je teba hledat specifick pstup. Jednm takovm

  je design slueb, kter se pvodn vyvinul z webdesignu a dnes je praktikovn specializovanmi

  agenturami, jako jsou Engine, live|work, IDEO a dal.

  IPHONE: PRODUKT NEBO SLUBA?

  Podl prodej iPhone, ikonickho mobilu od firmy Apple, doshl na svtovm trhu v prvnm tvrtlet 2010 2.7%, co je tm 100% meziron nrst, avak z pohledu celho trhu zanedbateln

  3. V podlu penosu mobilnch dat ale telefony iPhone dominuj se

  40%4. Je iPhone mobiln telefon, nebo platforma pro doruovn slueb?

  5

 • ZKAZNK NA PRVNM MST.

  UVDOMUJ SI TO ALE VICHNI?

 • KOMPLEXN PSTUP K ZKAZNICK ZKUENOSTI

  Nefungujc webov strnka, nepjemn recepn a zbyten prodlevy: patn zkaznick zkuenost nen

  nic neobvyklho, avak jen mlokter firma si to uvdomuje. Podle studie Bain & Company5 je 80% firem

  pesvdeno, e dodvaj vynikajc sluby, zatmco si tot mysl jen 8% jejich zkaznk. Existuje

  tud velk prostor pro zlepovn slueb a zvyovn jejich kvality.

  Podstatou designu slueb je ucelen pstup k vvoji sluby z pohledu zkaznka, aby se vytvoila

  pozitivn zkuenost po celou dobu jejho trvn. asto zmiovanm termnem je zkaznkova cesta

  slubou, pi kter jsou zmapovny vechny kontaktn body, kter zkaznk s firmou uin, a je navrena

  zkuenost, kterou by si zkaznk ml odnst.

  V ppad spolenosti Streetcar6, kter pronajm automobily ve velkch britskch mstech na bzi pay-

  as-you-go, je prvnm kontaktnm bodem webov strnka, kter je uzpsoben tak, aby zkaznk snadno

  nael nejbli automobil, zarezervoval si ho a zaplatil. Dalm kontaktnm mstem je samotn auto, kter

  mus bt na ulici snadno identifikovateln (fialov logo na boku) a pstupn (bezdotykov zkaznick

  karta odemkne dvee, vygenerovan PIN odblokuje zen).

  Sluba byla designry navrena co nejjednodueji, protoe marketingov przkum ukzal, e zkaznci

  novmu pohledu na dopravu pli nerozumj. Za tmto jednoduchm rozhranm je ale skryt komplexn

  potaov systm, zakolen zkaznick podpora a samozejm drba a monitoring rozshlho

  vozovho parku.

  ili kolem designu nen jen navrhnout plynulou cestu zkaznka skrz jednotliv fze sluby (front-

  office), ale tak vytvoit tu st, kter zajist jej hladk provoz (back-office). Vsledkem je simplexity,

  ili zmrn komplexn jednoduchost poskytovan sluby.

  7

 • VIZUALIZACE JE NEZBYTN.

 • METODY DESIGNU SLUEB

  Design nov sluby se sousted kolem zkaznka, take prvnm krokem je porozumn jeho chovn a

  potebm. K tomu se vyuv nejen analza trend, kter formuj trhy a spolenost, ale i etnografick

  vzkum, kdy se pozoruje chovn jednotlivch zkaznk v relnm prosted, a u teba v supermarketu

  nebo pmo u nich doma. Pouvaj se i hloubkov rozhovory a do urit mry kvantitativn przkum.

  Vsledkem je konkrtn obraz o vzorcch chovn, ppadn popis problm, kterm zkaznci el.

  Druh krokem je navren nov sluby. Vzhledem k nemateriln podstat zde klovou roli hraje

  vizualizace prototypu pomoc nkres, diagram a virtuln simulace, aby tm, kter na vvoji sluby

  pracuje, ml jednotnou pedstavu o jej podob a mohl koncept dle rozvjet. Vzhledem k procesnmu

  charakteru slueb je nutn vidt zkaznkovu zkuenost jako sled aktivit v ase, a proto se pouvaj

  metody z umleckch discipln, jako je choreografie a grafick scne.

  Nvrh se nsledn rozpracuje do podrobnho projektu, kde se identifikuj kontaktn msta a zvauje se

  pomr front-office a back-office aktivit, rozvren interiru i webu a skriptuj se role zkaznk a

  zamstnanc. V tto fzi dochz i k vytvoen prototypu a testovn nov sluby. Za zmnku stoj

  postup firmy Bolt|Peters7 pi testovn potaov hry Spore, kdy se kvli simulaci obvyklho hernho

  prosted vybudovalo nkolik obvacch pokoj. Testei dostali notebooky, sluchtka s mikrofonem a mli

  pi hran pemlet nahlas. Bolt|Peters tm zskal mnohem pesnj data o uivatelsk percepci nov

  hry, ne kdyby ji zaslal spolu s formulem testerm dom, co je obvykl postup.

  Uvedenm otestovan sluby na trh proces designu nekon. Slubu je poteba nadle vyvjet a upravovat,

  aby co nejvce odpovdala skuten poptvce. Mnoho firem dl tu chybu, e se zamuj na vvoj

  dokonal sluby. Obvykle to je ale spe tak, e skvl sluby vznikaj postupn a asem se vyvjej,

  upozoruje IDEO, pedn designov agentura8.

  9

 • NA DORTU U NEZLE.

  CO TEDY CHTJ DNEN ZKAZNCI?

 • DESIGN V ZITKOV EKONOMICE

  Na zvr nkolik vah o obecnjm trendu, ktermu lze pipsat zven zjmu o design slueb. Zamen

  na kad detail zitku, kter si zkaznci odnej, lze ospravedlnit zejmna jejich stoupajcmi nroky a

  rostouc ivotn rovn.

  Joseph Pine a James Gilmore v asto citovanm lnku pro Harvard Business Review9 pouili pklad

  ppravy narozeninovho dortu, aby ukzali vvoj trnch interakc smrem k dnen zitkov

  ekonomice. Suroviny na dort se nejprve obstarvaly na mstnm trhu, pozdji bylo dky prmyslov

  vrob mon koupit pedpipravenou sms, co uetilo spoustu asu, ale bylo tak vrazn dra, a

  nsledn se koupil hotov dort v supermarketu. Dnes u na dortu nezle, protoe si meme objednat

  party na mru uprosted zbavnho parku, kde bude dort jen malou soust celkovho zitku.

  To je ponkud zjednoduen pohled, ale podtrhuje dleit trend: Zkaznci maj mlo asu a relativn

  hodn penz, a tak vyhledvaj efektivn zpsoby prce a zbavy. Design slueb pistupuje k novm

  slubm pesn takovm zpsobem. Je to nicmn jen poten fze procesu vvoje nov sluby, a proto,

  aby pln fungoval, mus ho doplovat strategick st, kter stanov dvod vvoje nov sluby, jej vztah

  k souasnmu portfoliu, nvaznost na strategii firmy a organizan strukturu. Jedin takto komplexn

  pojman proces vytvo sluby, kter jsou zkaznicky atraktivn a zrove komern spn a

  konkurenceschopn.

  11

 • O AUTOROVI

  ADAM HAZDRA se zabv inovacemi produkt a slueb. Pracoval jako produktov manaer pro mediln spolenost NEWTON Media a jako redaktor pro informan portl Inovace.cz. Nyn dokonuje postgraduln vzkum v oboru vvoje novch slueb na Manchester Business School ve Velk Britnii. Vce na LinkedIn, blogu a Twitteru. Komente a pipomnky mete poslat na adresu adam.hazdra@gmail.com.

  Tento lnek vznikl s pispnm J. rtka (blog, Twitter), user experience konzultanta z londnsk agentury Flow Interactive.

  REFERENCE

  1) Data z OECD. (2000). Business and Industry Policy Forum Series: The Service Economy. [online]. OECD Publications: Paris. Dostupn na adrese http://www.oecd.org/dataoecd/10/33/2090561.pdf [20.4.2010] a CIA. (2010). World Factbook: Czech Republic [online]. Dostupn na adrese https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html [6.6.2010].

  2) Diskuse vlastnost slueb je zaloena zejmna na Wilson, A. a kol. (2008). Services Marketing. McGraw-Hill: Maidenhead a Grnroos, C. (2007). Service Management and Marketing. 3 vyd. John Willey & Sons: Chichester.

  3) Gartner. (2010). Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 17 Per Cent in First Quarter 2010 [online]. Dostupn na adrese http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1372013 [1.6.2010].

  4) Waters, R. a Menn, J. (2010). Space Invader. Financial Times 7.6.2010, str. 10.

  5) Bain & Company. (2005). Closing the delivery gap: How to achieve true customer-led growth. [online]. Dostupn na adrese http://www.bain.com/bainweb/pdfs/cms/hotTopics/closingdeliverygap.pdf [12.3.2010].

  6) Ingram, S. (2009). Service Design and Sustainability [online]. Dostupn na adrese http://www.servicedesignhub.com.au/?p=117 [8.6.2010].

  12

  http://uk.linkedin.com/in/adamhazdrahttp://adamhazdra.tumblr.com/http://twitter.com/AdamHazdramailto:adam.hazdra@gmail.comhttp://jansrutek.tumblr.com/http://twitter.com/jansruhttp://www.oecd.org/dataoecd/10/33/2090561.pdfhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.htmlhttp://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1372013http://www.bain.com/bainweb/pdfs/cms/hotTopics/closingdeliverygap.pdfhttp://www.servicedesignhub.com.au/?p=117

 • 7) Bolt, N. a Tulathimutte, T. (2009). Researching Video Games the UX Way [online]. Dostupn na adrese http://www.boxesandarrows.com/view/researching-video [9.6.2010]. Viz tak Buchenau, M. a Suri J. F. (2000). Experience Prototyping. Proceedings of the 3rd Conference on Designing Interactive Systems, str. 424-433.

  8) Citt v Department of Trade and Industry. (2007). DTI Occasional Paper No. 9: Innovation in Services [online]. Dostupn na adrese http://www.dti.gov.uk/files/file39965.pdf [4.4.2010], str. 126.

  9) Pine, J. a Gilmore, J. (1998). Welcome to Experience Economy. Harvard Business Review ervenec-srpen, str. 97-105.

  DAL LITERATURA

  Guardian. (2010). Service Design [online]. Ploha Media Guardian z 15.3. Dostupn na adrese http://www.service-design-network.org/sites/default/files/media/Supplement_SD_Guardian.pdf [16.3.2010].

  Kimbell, L. a Seidel, V. (eds.) (2008). Designing for Services - Multidisciplinary Perspectives. Sad Business School: Oxford.

  Lusch, R.F. a Vargo, S.L. (eds.) (2006). The Service-dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions. M.E. Shape: New York.

  Parker, S. and Heapy, J. (2006). Journey to the Interface. Demos: London.

  Verganti, R. (2009). Design-driven Innovation. Harvard Business School Press: Boston.

  13

  http://www.boxesandarrows.com/view/researching-videohttp://www.dti.gov.uk/files/file39965.pdfhttp://www.service-design-network.org/sites/default/files/media/Supplement_SD_Guardian.pdf

 • POUIT FOTOGRAFIE

  Vechny pouit fotografie jsou licencovny pro nekomern pouit.

  Moleskine Travel Kit od bmpop.

  My Sister Sky Diving od Luka Milese.

  Crowds od Dietera Dreschera.

  Birthday Candles od Cade.

  LICENCE

  Tento text je dostupn pod licenc Creative Commons, kter umouje jeho nekomern en,

  pokud je uveden autor. Vce o licenci zde.

  Trval odkaz na lnek: http://www.adamhazdra.com/downloads/Design_sluzeb_Hazdra_2010.pdf.

  erven 2010

  http://www.flickr.com/photos/dmpop/230881159/http://www.flickr.com/photos/luke_miles/2502568073/http://www.flickr.com/photos/cosmosfan/2414002070/http://www.flickr.com/photos/44124447823@N01/369559602/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/http://www.adamhazdra.com/downloads/Design_sluzeb_Hazdra_2010.pdf