Top Banner
Welkom Welkom Voorganger Ds. Sijtsma van Voorganger Ds. Sijtsma van Oeveren Oeveren Organist: Dhr. vd. Bij Organist: Dhr. vd. Bij Thema: De deur wordt Thema: De deur wordt gesloten! gesloten!
77

De deur wordt gesloten!

Aug 02, 2015

Download

Spiritual

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

1. WelkomWelkom Voorganger Ds. Sijtsma van OeverenVoorganger Ds. Sijtsma van Oeveren Organist: Dhr. vd. BijOrganist: Dhr. vd. Bij Thema: De deur wordt gesloten!Thema: De deur wordt gesloten! 2. Zingen voor de dienst:Zingen voor de dienst: Elb 187 vers 1 en 3Elb 187 vers 1 en 3 t Scheepke onder Jezus hoedet Scheepke onder Jezus hoede 3. t Scheepke onder Jezus hoede (EL 187) t. & m. anoniem 4. t Scheepke onder Jezus hoede (EL 187) t. & m. anoniem 5. t Scheepke onder Jezus hoede (EL 187) t. & m. anoniem 6. t Scheepke onder Jezus hoede (EL 187) t. & m. anoniem 7. WelkomWelkom MededelingenMededelingen Voorganger: Ds. Sijtsma vanVoorganger: Ds. Sijtsma van OeverenOeveren Organist: Dhr. v.d. BijOrganist: Dhr. v.d. Bij Thema: De deur wordt gesloten!Thema: De deur wordt gesloten! 8. Zingen: Ps. 75: 1,2 en 4Zingen: Ps. 75: 1,2 en 4 9. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genve 1562 10. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genve 1562 11. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genve 1562 12. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genve 1562 13. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genve 1562 14. Psalm 75 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genve 1562 15. Stil gebedStil gebed Votum en groetVotum en groet 16. Als gloria zingen we Opw 277Als gloria zingen we Opw 277 Machtig God , sterke RotsMachtig God , sterke Rots 17. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez 18. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez 19. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez 20. VerootmoedigingsgebedVerootmoedigingsgebed Zingen: Gez. 449: 1 en 2Zingen: Gez. 449: 1 en 2 21. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 22. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 23. Genade verkondigingGenade verkondiging Zingen: Gez. 449: 3 en 4Zingen: Gez. 449: 3 en 4 24. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 25. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 26. WetslezingWetslezing Zingen: Gez. 449:5Zingen: Gez. 449:5 27. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 28. Gebed om verlichting met deGebed om verlichting met de Heilige GeestHeilige Geest 29. Kinderlied:Kinderlied: Ken je dit verhaal?Ken je dit verhaal? 30. Wij gaan, tot staks!Wij gaan, tot staks! 31. Schriftlezing:Schriftlezing: Gen. 6:5-22Gen. 6:5-22 Gen. 7:1, 13-17, 22-24 (hsv)Gen. 7:1, 13-17, 22-24 (hsv) 32. 5EndeHEEREzagdatdeslechtheid5EndeHEEREzagdatdeslechtheid vandemensopdeaardegrootwas,vandemensopdeaardegrootwas, enendatdataldegedachtespinselsvanzijnaldegedachtespinselsvanzijn hartelkedagalleenmaarslechtwaren.hartelkedagalleenmaarslechtwaren. 33. 6ToenkreegdeHEEREerberouwover6ToenkreegdeHEEREerberouwover datHijdemensopdeaardegemaaktdatHijdemensopdeaardegemaakt had,enhetbedroefdeHeminZijnhad,enhetbedroefdeHeminZijn hart.hart. 34. 7EndeHEEREzei:Ikzaldemens,die7EndeHEEREzei:Ikzaldemens,die Ikgeschapenheb,vandeaardbodemIkgeschapenheb,vandeaardbodem verdelgen,vandemenstothetvee,verdelgen,vandemenstothetvee, totdekruipendedierenentotdetotdekruipendedierenentotde vogelsindeluchttoe,wantIkhebervogelsindeluchttoe,wantIkheber berouwoverdatIkhengemaaktheb.berouwoverdatIkhengemaaktheb. 35. 8MaarNoachvondgenadeindeogen8MaarNoachvondgenadeindeogen vandeHEERE.vandeHEERE. 36. OpdrachttotdebouwvandearkOpdrachttotdebouwvandeark 9Ditzijndeafstammelingenvan9Ditzijndeafstammelingenvan Noach.Noachwaseenrechtvaardig,Noach.Noachwaseenrechtvaardig, oprechtmanonderzijntijdgenoten.oprechtmanonderzijntijdgenoten. NoachwandeldemetGod.NoachwandeldemetGod. 37. 10EnNoachverwektedriezonen:10EnNoachverwektedriezonen: Sem,ChamenJafeth.Sem,ChamenJafeth. 11Maardeaardewasverdorvenvoor11Maardeaardewasverdorvenvoor GodsaangezichtendeaardewasvolGodsaangezichtendeaardewasvol metgeweld.metgeweld. 38. 12ToenzagGoddeaarde,enzie,zijwas12ToenzagGoddeaarde,enzie,zijwas verdorven;wantallevleeshadeenverdorven;wantallevleeshadeen verdorvenlevenswandelopdeaarde.verdorvenlevenswandelopdeaarde. 13DaaromzeiGodtegenNoach:Heteinde13DaaromzeiGodtegenNoach:Heteinde vanallevleesisvoorMijnaangezichtvanallevleesisvoorMijnaangezicht gekomen,wantdeaardeisdoorhengekomen,wantdeaardeisdoorhen vervuldmetgeweld;enzie,Ikgahenmetvervuldmetgeweld;enzie,Ikgahenmet deaardetegronderichten.deaardetegronderichten. 39. 14Maakvooruzelfeenarkvan14Maakvooruzelfeenarkvan goferhout.Invakkengoferhout.Invakkeningedeeldingedeeldmoetumoetu dezearkmakenenhemvanbinnenendezearkmakenenhemvanbinnenen vanbuitenmetpekbestrijken.vanbuitenmetpekbestrijken. 15Zomoetuhemmaken:driehonderd15Zomoetuhemmaken:driehonderd elmoetdelengtevandearkzijn,vijftigelmoetdelengtevandearkzijn,vijftig elzijnbreedteendertigelzijnhoogte.elzijnbreedteendertigelzijnhoogte. 40. 16Umoeteenlichtopeningindeark16Umoeteenlichtopeningindeark maken,enmaken,ende arkde arkafwerkentotopeenafwerkentotopeen elvanboven;endedeurvandearkelvanboven;endedeurvandeark moetuaandezijkantplaatsen.moetuaandezijkantplaatsen. Umoetereenonderste,eentweedeUmoetereenonderste,eentweede eneenderdeeneenderdeverdiepingverdiepinginmaken.inmaken. 41. 17EnIk,zie,Ikgaeenwatervloed17EnIk,zie,Ikgaeenwatervloed overdeaardebrengenomallevleesoverdeaardebrengenomallevlees waarineenlevensgeestis,waarineenlevensgeestis, vanonderdehemelvanonderdehemel tegrondeterichten;tegrondeterichten; alleswatopdeaardeis,alleswatopdeaardeis, zaldegeestgeven.zaldegeestgeven. 42. 18MaarmetuzalIkMijnverbond18MaarmetuzalIkMijnverbond maken;enumoetindearkgaan,u,maken;enumoetindearkgaan,u, uwzonen,uwvrouwendevrouwenuwzonen,uwvrouwendevrouwen vanuwzonenmetu.vanuwzonenmetu. 43. 19Enumoetvanalwatleeft,vanalle19Enumoetvanalwatleeft,vanalle vlees,tweevanelkindearklatenvlees,tweevanelkindearklaten komenomkomenomzezemetuinleventemetuinlevente houden:eenmannetjeeneenhouden:eenmannetjeeneen vrouwtjemoetenhetzijn.vrouwtjemoetenhetzijn. 44. 20Vandevogelsnaarhunsoort,van20Vandevogelsnaarhunsoort,van hetveenaarzijnsoort,hetveenaarzijnsoort,enenvandevande kruipendedierenvandeaardbodemkruipendedierenvandeaardbodem naarhunsoort,zullenertweenaarunaarhunsoort,zullenertweenaaru toekomen,omtoekomen,omzezeinleventehouden.inleventehouden. 45. 21Enu,neemvooruzelfvanalhet21Enu,neemvooruzelfvanalhet voedseldatgegetenwordt,envoedseldatgegetenwordt,en verzameldatbiju,zodathetvooruenverzameldatbiju,zodathetvooruen voorhentotvoedselzalzijn.voorhentotvoedselzalzijn. 22EnNoachdeedhet;overeenkomstig22EnNoachdeedhet;overeenkomstig alleswatGodhemgebodenhad,zoalleswatGodhemgebodenhad,zo deedhij.deedhij. 46. DezondvloedDezondvloed 1DaarnazeideHEEREtegenNoach:1DaarnazeideHEEREtegenNoach: Gaindeark,uenheeluwgezin,wantGaindeark,uenheeluwgezin,want IkhebgeziendatutemiddenvanuwIkhebgeziendatutemiddenvanuw tijdgenotenvoorMijnaangezichttijdgenotenvoorMijnaangezicht rechtvaardigbent.rechtvaardigbent. 47. 13OpdiezelfdedaggingenNoachen13OpdiezelfdedaggingenNoachen Sem,ChamenJafeth,dezonenvanSem,ChamenJafeth,dezonenvan Noach,enNoach,enookookNoachsvrouwendeNoachsvrouwende drievrouwenvanzijnzonenmethendrievrouwenvanzijnzonenmethen indeark,indeark, 48. 14zij,enalde14zij,enaldewildewildedierennaarhundierennaarhun soort,alhetveenaarzijnsoort,allesoort,alhetveenaarzijnsoort,alle kruipendedieren,dieoverdeaardekruipendedieren,dieoverdeaarde kruipen,naarhunsoort,enallevogelskruipen,naarhunsoort,enallevogels naarhunsoort,alwatgevleugeldis.naarhunsoort,alwatgevleugeldis. 49. 15Envanallevleeswaareen15Envanallevleeswaareen levensgeestinwas,kwamenzenaarlevensgeestinwas,kwamenzenaar Noachindeark,tweeNoachindeark,tweeaanaantwee.twee. 50. 16Endiekwamen,16Endiekwamen, kwamenkwamenalsalsmannelijkenvrouwelijk,mannelijkenvrouwelijk, vanallevlees,zoalsGodhemgebodenvanallevlees,zoalsGodhemgeboden had.had. EndeHEEREslootEndeHEEREslootde deurde deurachterhemachterhem toe.toe. 51. 17Endevloedwasveertigdagenop17Endevloedwasveertigdagenop deaarde,enhetwaternamtoeenhiefdeaarde,enhetwaternamtoeenhief dearkomhoog,zodathijvandeaardedearkomhoog,zodathijvandeaarde oprees.oprees. 52. 22Allesmetlevensademinzijn22Allesmetlevensademinzijn neusgatenvanalleswatophetneusgatenvanalleswatophet drogedrogeleefdeleefde,stierf.,stierf. 53. 23ZoverdelgdeHijalleswatbestond,23ZoverdelgdeHijalleswatbestond, watopdeaardbodemwas,vanmenswatopdeaardbodemwas,vanmens totdier,totkruipendedierenenvogelstotdier,totkruipendedierenenvogels indelucht;verdelgdwerdenzijvandeindelucht;verdelgdwerdenzijvande aarde.AlleenNoachbleefover,enwataarde.AlleenNoachbleefover,enwat methemindearkwas.methemindearkwas. 54. 24Enhetwaterhadhonderdvijftig24Enhetwaterhadhonderdvijftig dagendagenlanglangdeoverhandopdeaarde.deoverhandopdeaarde. 55. Zingen Gez. 337: 1,3,4 en 7Zingen Gez. 337: 1,3,4 en 7 56. Het water van de grote vloed (LvdK-337) 57. Het water van de grote vloed (LvdK-337) 58. Het water van de grote vloed (LvdK-337) 59. Het water van de grote vloed (LvdK-337) 60. VerkondigingVerkondiging Thema: De deur wordt gesloten!Thema: De deur wordt gesloten! Tekst:Gen7:16bTekst:Gen7:16b EndeHEEREslootEndeHEEREslootde deurde deurachterhemachterhem toe.toe. 61. Zingen: Ps. 69: 1 en 4Zingen: Ps. 69: 1 en 4 62. Psalm 69 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551 63. Psalm 69 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551 64. Psalm 69 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551 65. Psalm 69 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551 66. Dank gebed en voorbedeDank gebed en voorbede 67. Collecte:Collecte: 1. Evangelisatie1. Evangelisatie 2. Kerk2. Kerk 68. Slotlied Elb. 409: 1,2 en 3Slotlied Elb. 409: 1,2 en 3 69. Ik zie een poort wijd open staan (EL 409) t. J. Bromet; v. J. de Heer; m. S.M. Vail 70. Ik zie een poort wijd open staan (EL 409) t. J. Bromet; v. J. de Heer; m. S.M. Vail 71. Ik zie een poort wijd open staan (EL 409) t. J. Bromet; v. J. de Heer; m. S.M. Vail 72. Ik zie een poort wijd open staan (EL 409) t. J. Bromet; v. J. de Heer; m. S.M. Vail 73. Ik zie een poort wijd open staan (EL 409) t. J. Bromet; v. J. de Heer; m. S.M. Vail 74. Ik zie een poort wijd open staan (EL 409) t. J. Bromet; v. J. de Heer; m. S.M. Vail 75. ZegenZegen Zingen: Gez. 456: 3Zingen: Gez. 456: 3 76. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor 77. Gezegende zondagGezegende zondag