Top Banner

of 341

catavasier romanesc

Dec 01, 2015

ReportDownload

Documents

 • IIiI

  ixrnu sl-cve srlNTnt gl cELEI DE 0 rllNTA,

  CATAVASIERSAU OCTOIH MIC

  TPARIT CU APROBARB,q SNEMITU SINON9l cu nnvrcweNr,mne PREA FERICITULUI PARINT|

  T E O C T I S TPATRTARHUL BISERICN ORMNOXT NOTTI'{NN

  DDftIRA INSIITUTULUI BILIC $l DEl'4lSItlNEAL B]SERICII ORMDOXE ROMANE

  BUCUREyII. 2000

  NR

 • rcANTAzuLE, INVIERII GLASULUI I

  RANouwlVECERNIEI OE SAVTEATA SEARA

  Dupl ce s-a citit Ceasul aI D(-lea (vezi in Ceaslov), preonrl zice:Binecuvantat este Dunmezeul nostru...

  Cintlre(ul (in mdnistiri cel mai mare), lnchinindu-se de trei ori'zice: Amin. Si lndata:

  Veniti str ne inchinf,m lmphratului nostru Dumnezeu'

  Veniti sf, ne inchintrm si si cbdem la Hristos, Impi-ratul nostru Dumnezeu.

  Veniti si ne inchintrm si sf, cidem la insusi Hristos,impf,ratul gi Dumnezeul nostru*.

  * Cdnd se face Priveghere (la manastiri), Venili sa ne lnchinam"'se canta pe glasul al 8-lea, precum se arata in carlile de psaltichie (laAnixandare).

 • Si cite$te rar, cu glas lin 9i dulcePSALMUL 103

  inecuvinteazd, suflete al meu, pe Domnul! Doam-ne Dumnezeul meu, m6ritu-Te-ai foarte! in stra-

  lucire $i in mare podoabd Te-ai imbrtrcat; Cel ce Teimbraci cu lumina ca Si cu o haini; Cel ce intinzi cerulca un.cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra"g lyit Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli pestearipile vdnturilor; Cel ce faci pe ingerii Tdi duhuri gi peslugile Tale parl de foc; Cel ce ai intemeiat p6m6ntul petemeliile lui gi nu se va clitina in veacul veacului.Adtncul ca o haini este imbricimintea Lui; peste munfivor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetuluiTdu se vor infricoga. Se suie munfi 9i se coboarl vai, inlocul ln care le-ai intemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe carenu-l vor trece gi nici nu se vor intoarce si aiopereplmdntul. Cel ce trimiti izvoare in v6i, prin mijloculmunJilor vor trece ape; adtrpa-se-vor toate fiarele cdm-pului, asinii sllbatici setea igi vor potoli. peste aceleapisirile cerului vor locui; din mijlocul st0ncilor vor daglas. Cel ce adipi munfii din cele mai de deasupra aleTale, din rodul lucrurilor Tale se va sdtura pimdntul.Cel ce rdsari iarbi dobitoacelor gi verdeafl spre rre-buinfa oamenilor; ca sl scoati p6ine din pamant, givinul veselegte inima omului; ca s6 veseleaici fata cuuntdelemn gi piinea inima omului o intiregte. Situra-se-vor copacii cdmpului, cedrii Libanului pe care i-ai s6dit;acolo pisbrile i$i vor face cuib. Loca$ul cocostdrcului inchiparogi. Munlii cei lnalti adipost cerbilor, stdncilescipare iepurilor. F6cut-ai luna spre vremi, soarele qi-a

  10 C A T A V A S I E R

  I

 • RANDUIALA VECERNIEI

  cunoscut apusul sdu. Pus-ai intuneric $i s-a ficutnoapte, cdnd vor ieqi toate fiarele pldurii; puii leilormugesc ca si apuce $i si ceari de la Dumnezeu mdnca-rea lor. Rlsarit-a soarele 5i s-au adunat 9i in culcuqurilelor se vor culca. Iegi-va omul la lucrul s5u 5i la lucrarea sapini seara. Cdt s-au mdrit lucrurile Tale, Doamne, toateiu infelepciune le-ai ff,cut! Umplutu-s-a pf,mdntul de zidi-rea Ta. Marea aceasta este intinsd 9i largi; acolo se gdsesctdrdtoare. cdrora nu este numlr, vietf,ti mici $i mari. Acolocorf,biile umbl[; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca si sejoace in ea. Toate citre Tine a$teapti ca si le dai lor hrandla buni vreme. Ddndu-le Tu lor, vor aduna.

  Deschiznnd Tu mdna Ta, toate se vor umple de buni-titi, dar intorc0ndu-fi Tu fata Ta, se vor tulbura; lua-veiduhul lor $i se vor sfirsi si in tirdni se vor tntoarce.Trimite-vei duhul Tiu 9i se vor zidi qi vei innoi fatapdmdntului. Fie slava Domnului in veac! Veseli-se-vaDomnul de lucrurile Sale. Cel c'e cauti spre pf,mlnt gi-lface pe el de se cutremuri; Cel ce se atinge de munti $ifumegl. Cdnta-voi Domnului in viata mea, cdnta-voiDumnezeului meu cit voi fi. Plicute s6-I fie Lui cuvin-tele mele. iar eu mi voi veseli de Domnul. Piard pici-tosii de pe pi,rndnt si cei firi de lege, ca sa nu mai fie.Binecuvinteazi, suflete al meu, Pe Domnul.

  $i iaregi:

  Soarele gi-a cunoscut apusul sbu. Pus-ai intuneric $is-a ficut noapte. Cdt s-au m6rit lucrurile Tale, Doamne,toate cu infelepciune le-ai ficut!

  r1.

  I

  I

  il

 • 12 C A T A V A S I E R

  Slav5 Tatilui si Fiului gi Sfdntului Duh, $i acum gipururea $i in vecii vecilor, Amin.Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6 fie, Dumnezeule;Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav4 tie, Dumnezeule;Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6 fie, Dumnezeul nos_

  tru, slavi Jie!Cdnd se face Priveghere, dupl rdnduiala

  psalmul 103, incepind de la: DeschizAnd Tuglasul al optulea, dupl cum urmeaza:Deschizdnd Tu mdna Ta, toate se vor umple de

  bunitate (refren nr. 1 ). Binecuvdntat egti,Doamne._

  Iar intorcdndu-fi fa[a Ta se vor tulbura; lua_veiduhul lor gi se vor sf6r9i; 9i in firdna lor se vor lntoarce(refren nr. 1).

  Trimite-vei duhul T6u gi se vor zidi; si vei innoi fafapdmdntului (refren nr. 1).

  Fie mdrirea Domnului in veac; veseli_se_va Domnulde lucrurile Sale (refren nr. 1).

  Cel ce caut6 spre p6mdnt, gi-l face pe el de secutremurd; Cel ce se atinge de mun{i gi fumegd (refren nr.2). Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne.

  Cdnta-voi Domnului in viafa mea, c0nta_voi Dum_nezeului meu pdnl ce voi fi (refren nr. 2).

  indulceasci-se Lui vorba mea; si eu mi voi veseli deDomnul (refren nr.2).

  din mlnlstiri, partea dinmina Ta..., se c6.ntd pe

  I

  {

 • RANDUIALA VECERNIEI

  Piari p[cf,togii de pe PAmant 9i cei flri de lege ca strnu fie (refren nr- 2;.

  Binecuvinteazi, suflete al meu, Pe Domnul; soarelegi-a cunoscut apusul sdu; pus-ai intuneric $i s-a fdcutnoapte (refren nr. r). Slav6 !ie, Doamne, Celui ce ai f6cuttoate.

  Ctt s-au mirit lucrurile Tale,inlelepciune le-ai ficut (refren nr. 3).

  Doamne, toate lntru

  Slavi TatSlui si Fiului si Sfdntului Duh (renen nr.3)'$i acum gi pururea $i in vecii vecilor, Amin (retren nr. 3)'Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule

  (

 • t 4 C A T A V A S I E R

  CI $tie Domnul calea drepJilor, iar calea necredin-ciogilor va pieri. Aliluia!

  Slujifi Domnului cu fricd gi vi bucurali de El cucutremur. Aliluia!

  Fericili tofi cei ce nidijduiesc in El. Aliluia!Scoal6, Doamne, manfuie$te-m6, Dumnezeul meu.

  Aliluia!A Domnului este mdntuirea $i peste poporul T[u

  binecuvdntarea Ta. Aliluia!Slavi Tatilui si Fiului $i Sfantului Duh. Aliluia!$i acum gi pururea gi ln vecii vecilor, Amin. Aliluia!Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule

  (oe I ori).Duptr citirea Catismei (sau dupd ce s-a cantat Fericit birbatul..),

  preotul (diaconul) roste$te ecrenia mica; apoi canterelii canta, pe glasulde rdnd al Octoihului,

  PSALMUL 140(prinele doutr stihuri se cantA pe larg, adici stihiraric)

  oamne, strigat-am citre Tine, auzi-mi; ia amintela glasul rugiciunii mele, cdnd strig c6tre Tine,

  auzi-m6,, Doamne!Sd se indrepteze rug4ciun ea mea, ca tamdia inaintea

  Ta; ridicarea mdinilor mele, jertfi de seari, auzi-md,Doamne!

  (Stihurile urmatoare se canra mai repede, adici irmologic).

  i

  {IjIt

 • RANDUIALA VECERMEI

  Pune, Doamne, straja gurii mele $i us4 de ingrddireimprejurul buzelor mele.

  Si nu abafi inima mea spre cuvinte de viclegug, casl-mi dezvinovefesc plcatele mele.

  Cu oamenii cei ce fac firidelege $i nu ma voi lnsoticu ale$ii lor.

  Certa-md-va dreptul cu milf, $i me va mustra; iaruntul de lemn al p6cdtogilor sA nu unge capul meu.

  Ci lncd gi rugiciunea mea este lmpotriYa vrerilorlor; prlbuqeasca-se de pe stdnci judecltorii lor;

  Auzi-se-vor graiurile mele, cA s-au indulcit. Ca obtazd6, de pf,mdnt s-au rupt pe pamant, risipitu-s-auoasele lor ldngi iad.

  Cici citre Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spreTine am niddjduit, si nu iei sufletul meu'

  P6ze$te-mi de cursa care mi-au pus mie gi desmintelile celor ce fac flridelege.

  Cldea-vor tn mreaja lor pf,citogii, ferit sunt eu' Panice voi trece.

  PSALMUL 141

  Cu glasul meu citre Domnul am strigat, cu glasulmeu catre Domnul m-am rugat.

  Vlrsa-voi inaintea Lui rugiciunea mea, necazul meulnaintea Lui voi spune.

  15

  lI .I

 • it 6 C A T A V A S I E R

  Cdnd lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscutcirf,rile mele.

  in calea aceasta in care am umblat, ascuns-au curs6 mie.Luat-am seama de-a dreapta gi am privit gi nu era

  cine si mi cunoasci.Pierit-a fuga de la mine gi nu este cel ce cautl sufle-

  tul meu.Strigat-am cdtre Tine, Doamne, zis-am: .Ia aminte spre rugiciunea mea, c6 m-am smerit

  foarte.Izblvegte-mtr de cei ce mi prigonesc, c6 s-au intirit

  mai mult decOt mine.$i indate se canta

  Stihirile invieriiStihiri pe zece:

  Stih: Scoate din temni$ sufletul meu, ca si laude numele Tiu.ugiciunile noastre cele de seari primegte-le,Sfinte Doamne, gi ne di noui iertare picatelor,

  ci Tu singur eqti Cel ce ai ariltat in lume invierea.Stih: Pe mine mi a$teaptA dreptrii, pand ce-mi vei rdsplad mie.lnconjurali, popoare, Sionul gi-l cuprindeti pe el 9i

  dafi slavi, intr-insul, Celui ce a inviat din mo{i; c6Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a izbivit defaradelegile noastre.

 • iittt

  Stihiri Pe oPt:

  Stih: Diltru adfrncuri am strigat catre Tine: Doamne' Doamne' auziglasul meu!

  Venifi, popoare, sa liudim $i sa ne hchintrm luiHristos, slivind invierea Lui cea din morti, ciL Acestaeste Dumnezeul nostru, Care a izbbvit lumea de ingeli-ciunea vrijmagului'

  Alte stihiri, ale lui Anatolie:

  Stih: Fie urechile Tale cu luare-amhte la glasul rugiciunii mele'

  Veseliti-vf,, ceruri, trambitati, temeliile pimintului'muntilor, vestiti bucurie! CLiath, Emmanuel pe Cruce apironit pf,catele noastre; $i Cel ce di viatf,' moartea aomordt, pe Adam lnviindu-I, ca un iubitor de oameni'

  Stihiri Pe sase:Stih: