Top Banner

of 92

Calendarium van Spe Gaudentes 2012

Jul 16, 2015

Download

Documents

Het Calendarium van Spe Gaudentes en Gemeenschap Oudezijds 100
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Calendarium+2011/2012 Spe+Gaudentes

Bij het Calendarium 2011-2012 Zojuist heeft u het Calendarium van de communiteit Spe Gaudentes geopend. Alle liturgische gegevens van ons gezamenlijk geloven en hoogtepunten uit het gemeenschapsleven zijn er in aangegeven. Dit betekent dat voor onze kapeldiensten dit boekje de nodige gegevens biedt, maar ook dat mensen elders zich met de gemeenschap verbonden kunnen voelen en delen in haar gebedsleven. Wie al vaker het calendarium heeft ontvangen, zal opvallen dat het n en ander veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren: - We hebben n boekje in plaats van twee. De wolk der getuigen, die voorheen in een apart boekje werd uitgegeven, is opgenomen in het Calendarium. Er staan wat minder getuigen uit de rijke traditie van de kerk in het calendarium, maar degenen die er in staan krijgen zo meer aandacht en toelichting. Van sommige feesten of heiligen ontbreekt nu de expliciete toelichting. Zoek dan desgewenst vooral zelf een beschrijving; wie in de woongemeenschap woont kan daarvoor terecht in boeken (kapittelzaal KD 272, KA 47 e.v.a.) maar uiteraard ook op diverse plaatsen op internet of anderszins. - De kleuren van het kerkelijk jaar komen wat prominenter tot uiting dan voorheen. Ter toelichting nog de kleuren zoals ze in der kerk in het algemeen worden verstaan: Wit voor God zelf. Alle feesten van de Heer, zoals Kerstmis, Epifanie, Pasen, Hemelvaart, Transfiguratie en Wederkomst. Ook feesten van heiligen-niet-martelaren zijn in het wit. Rood voor zowel de Heilige Geest als van het bloed. Pinksteren, de Aposteldagen en de dagen der Martelaren zijn rood. Paars voor Advent en Veertig Dagen, van boete en bekering. Groen voor de Zondagen na Epifanie en na Pinksteren. Groen drukt de hoop uit waarin wij in vreugde leven. Blauw voor kerkfeesten, de Mariadagen bijv.

- We volgen de ingezette lijn van doorgaande lezingen, die in 2005 is begonnen en waarmee we eind 2013 de hele bijbel zullen hebben gelezen. Het is goed om die traditie voort te zetten. De Lectio Continua heeft echter nu een wat minder verplichtend karakter. Het kan zo zijn dat de dienstdoend kapel voorganger goede redenen heeft om af te wijken. Tenslotte wordt ons jaarthema Op verhaal komen verwerkt in het Calendarium, door een vijftal gemeenschapsleden te laten vertellen welke bijbelse tekst volgens hun typerend is voor het gemeenschapsleven op Oudezijds 100 en waarom. Een goede dienst gewenst!

Br Leo de Bruijn

! ! ! ! ! ! ! !

p

Weektekst:

p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam! (Mattes 13,37)

p p p

Zondag eerste Advent evangelielezing : Jesaja 64,1-9 Psalm 85 Marcus 13,24-37

27 november 2011

p p p p p p p

Maandag voorgestelde lezing o:

28 november 2011 Jesaja 1,1-9 Anneke Timp-Verweijen

p p p p p

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

29 november 2011 Jesaja 1,10-31 Marcus 13,24-37

p p p p p

Woensdag voorgestelde lezing o:

30 november 2011 Zacharia 8,20-23 Gemma Pagano 1 december 2011 Jesaja 2,1-11 zr Seraphim van der Mech sg, Roos van Mansveldp p p p p

Andreas, eerstgeroepen apostelp p p p p p p p p p p p p p p

Donderdag voorgestelde lezing o:

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

2 december 2011 Jesaja 2,12-22 Wajeetse, Genesis 28,10-32,3 Nynke Feijen Timmer, E.J. Overgaauw 3 december 2011 Jesaja 3,8-15 Johannes 1,19-28

p p p p p

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

p p p p p

!6 december - Sint Nicolaas

Deze bisschop van Myra (nu Demre) is n van de geliefdste heiligen van het christendom. Zijn leven is een opeenvolging van wonderlijke legendes. In de 6e eeuw werd hij bekend vanwege zijn liefdadigheid, naastenliefden en vele wonderen. Zo wierp hij als rijke jongeling bruidschatten in de vorm van beurzen met geldstukken naar binnen bij een arme edelman opdat zijn drie dochters konden trouwen in plaats van in de prostitutie terecht komen. Het getal 3 komt steeds terug in de legenden rond Nicolaas. Ook redde de bisschop schipbreukelingen bij noodweer (zie illustratie), schonk hij voedsel aan het in hongersnood verekerende Myra en spoorde hij een ontvoerd en verkocht jongetje op en gaf het terug aan zijn ouders. Hij is de patroon van ons Maria ter Claesze.

p

Weektekst: Hij zei: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn: "Maak recht de weg van de Heer," zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.' (Johannes 1,23)

p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

p p p

Zondag tweede Advent evangelielezing : Jesaja 40, 1-11 Psalm 80, 1-8 Johannes 1,19-28

4 december 2011

p p p p p p p

Maandag voorgestelde lezing o:

5 december 2011 Jesaja 4,2-6 Matthies Florentinus

p p p p p

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Sint Nicolaas Woensdag voorgestelde lezing o:

6 december 2011 Jesaja 5,1-7 Johannes 1,19-28 Pieter-Bas Spronk, Annette Samsom-Cheetham, Dick Bink 7 december 2011 Jesaja 5,8-25 Meta de Fluiter

p p p p p p p p p p

Donderdag voorgestelde lezing o:

8 december 2011 Jesaja 6,1-13 Mohammed Rasoelbaks

p p p p p

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

9 december 2011 Jesaja 7,1-9 Wajisjlch, Genesis 32,4-36,43 Anna Groen-Lucassen

p p p p p

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

10 december 2011 Jesaja 7,10-25 Johannes 3,22-30 zr Lyke Florentinus-Boiten sg, John Heil

p p p p p

Op verhaal kom en (1) De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. (.)Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? vroegen zij hem. Daar, in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. (Genesis 18:1-10) Een ogenschijnlijk onbeduidend alledaags tafereel, waar een paar reizigers gebruik maken van de gastvrijheid van Abraham. En dan plotseling ontstaat er een vreemde situatie: ze spreken met onverwacht gezag en kondigen de geboorte van een kind aan. De verhouding van gastheer en gasten wordt omgedraaid: het wordt duidelijk dat niet Abraham de mannen uitnodigde, maar dat zij doelbewust naar hm toe zijn gekomen. Het mooie van dit verhaal vind ik het vanzelfsprekende: als de Heer verschijnt gebeurt dat blijkbaar op zo'n manier en daar is niets vreemds aan. Ik herken daar iets van wat ik bij Oudezijds 100 leer: dat in het dagelijkse leven allerlei aanwijzingen te vinden zijn van een andere werkelijkheid. Zo wordt iedere week na de hoogdienst weer gezegd, dat het koffiedrinken in de kajuit een voortzetting is van de dienst aan God. In de hectiek van de overvolle maaltijden in de refter herinneren we elkaar er soms aan dat deze maaltijd een afspiegeling is van Gods bruiloftsmaal. En wij komen niet zomaar God zoeken in onze kapel, maar we horen daar dat we bij Hem te gast zijn en dat hij naar ns op zoek is. Dit verhaal en mijn leven op Oudezijds 100 leren mij dat het vanzelfsprekend kan zijn dat God mijn leven binnenkomt. br Sjoerd Mulder

p

Weektekst: Johannes antwoordde: 'Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.' (Johannes 3,27)

p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

p p p

Zondag derde Advent evangelielezing : Jesaja 65,17-25 Psalm 126 Johannes 3,22-30

11 december 2011

p p p p p

Han de Jager Maandag voorgestelde lezing o: 12 december 2011 Jesaja 8,1-15 Bonne en Caspian Oudman, Petra van der Heiden Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: 13 december 2011 Jesaja 8,16-9,1 Johannes 3,22-30 Betty Isral, Teus Dorresteijn Woensdag voorgestelde lezing o: 14 december 2011 Jesaja 9,1-17

p p p p p p p p p p p p p p p p p

Donderdag voorgestelde lezing o:

15 december 2011 Jesaja 9,18-10,4 Janny Slabber

p p p p p

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

16 december 2011 Jesaja 10,5-19 Wajeesjev, Genesis 37,1-40,23

p p p p p

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

17 december 2011 Jesaja 10,20-27 Lucas 1,26-38 Bert Kleipool

p p p p p

17-24 december O-antifonen Een traditie om zeven dagen lang bij het zingen van Marias lofzang telkens een ander keervers, antifoon, toe te voegen waarin Marias zoon wordt aangeroepen met een soort bijnaam ontleend aan lezingen uit het Oude testament.

-O Wijsheid, Gij zijt voorgekomen uit de mond van de Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht; kom nu, wijs ons uw wegen. -O Heer, Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandende braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sina, kom nu bevrijd ons met uitgestrekte hand. -O Wortel van Jesse, Gij zijt het teken waar de volken op hebben gewacht, voor u staan koningen sprakeloos, volkeren zoeken u, kom nu bevrijd ons, wacht niet langer. -O Sleutel van David en scepter van Israls huis, wat Gij opent zal niemand meer sluiten; wat Gij sluit zal niemand meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen, uit de duisternis en de schaduw van de dood. -O Morgenster, afglans van het eeuwige licht en Zon van gerechtigheid; kom nu met uw licht tot hen die in duisternis leven, in de schaduw van de dood. -O Koning van de volkeren, Gij vervult hun verlangen, Gij zijt de hoeksteen die eenheid schept; kom nu, red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd. -O Immanul, langverwachte Redder van de volkeren; kom nu, red ons, Heer onze God.(Gebeden uit Taiz)

In het Liedboek voor de kerken vinden we dit terug in gezang 125.

p

Weektekst: Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.' (Lucas 1,30)

p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

p p p

Zondag vierde Advent evangelielezing : O Sapentia Maandag voorgestelde lezing o: voorgestelde lezing a: O Adona 2 Samul 7,4-16 Psalm 132 Lucas 1,26-38

18 december 2011

p p p p p

Ada van Iperen 19 december 2011 Jesaja 11,1-9, of Deuter. 10,16-22 Lucas 1, 39-45 Pieter Pronk

p p p p p p p

Dinsdag 20 december 2011 voorgestelde lezing o: Sefanja 3,14-18, of Jesaja 11,1-10 evangelielezing a: Lucas 1,26-38 O Radix Jesse, Maria's bezoek aan Elisabeth Matthijs Meijer Woensdag voorgestelde lezing o: Jesaja 22, 20-22 voorgestelde lezing a: Lucas 1,46-66 O Clavis David, Chanoeka-1 Donderdag voorgestelde lezing o: voorgestelde lezing a: O Oriens, Chanoeka-2 21 december 2011

p p p p p p p p

Elsemieke Plasmeijer

p p

22 december 2011 Jesaja 28,9-22, of Maleachi 4,1-3 Lucas 1,67-80

p p p p p

Vrijdag 23 december 2011 voorgestelde lezing o: Jesaja 29,13-24, of Jeremia 10,1-7 Seiderlezing a: Mikeets, Genesis 41,1-44,17 O Rex gentium, Chanoeka-3 Charles Elias Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: O Emmanuel, Chanoeka-4 24 december 2011 Jesaja 7, 10-17 Lucas 2 Bea Veenstra-Vredeveld

p p p p p p p p p p

25 december - Kerst

(Aanbidding door de herders - Georges de la Tour)

27 december Apostel Johannes Hij was Jezus meest geliefde leerling en stond onder zijn kruis, waar hij de zorg voor moeder Maria toevertrouwd kreeg. Inderdaad betuigt de traditie dat zij samen hebben gewoond nabij het [nu Turkse] Efese, waar zij gestorven zou zijn. Johannes zelf zou in Rome voor de latijnse poort gemarteld zijn, en daarna naar het griekse eiland Patmos zijn gegaan, waar hij de Openbaring heeft geschreven. Tevens danken wij aan hem 3 brieven. Zijn symbool is een adelaar, vaak in kerken te zien als een standaard voor het Evangelieboek.

w

Weektekst: Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1,14)

w

w w w w w w w w w w w w w w w

w w w

Zondag Kerst evangelielezing : Chanoeka-5 Maandag voorgestelde lezing o: Chanoeka-6 Dinsdag voorgestelde lezing o: Johannes 20,2-8 evangelielezing a: Johannes 1,1-14 Apostel Johannes, Chanoeka-7 Woensdag voorgestelde lezing o:

25 december 2011 Jesaja 52,7-10 Psalm 98 Johannes 1,1-14 Zoya Verhave-Visser, Annemieke Tanja-Harfterkamp 26 december 2011 1 Johannes 1

w w w w w w w w w w w w

27 december 2011

28 december 2011 Mattes 2,13-18

Onnozele kinderen, Chanoeka-8w w w w w w w w w w w w w w w

Donderdag voorgestelde lezing o:

29 december 2011 1 Johannes 2,1-17 Marco Klaue tg, Bob Witsenburg

w w w w w

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

30 december 2011 1 Johannes 2,18-29 Wajigsj, Genesis 44,18-47,27 Matthijs van Engelen

w w w w w

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

31 december 2011 1 Johannes 3,1-10 Lucas 2,21 Hannie van de Wensch

w w w w w

2 januari Basilius

Basilius, (329-379) is allereerst een monniksvader, opgegroeid in een christelijke familie die tal van heiligen heeft voortgebracht. Hij geldt als de grondlegger van liturgisch, monastiek en theologisch denken. In 365 werd hij bisschop van Caesarea in Kappadoci [het huidige Noord-Oost Turkije]. Hij was zeer ontwikkeld en tegelijk zeer praktisch en sociaal communicatief - gaven die hij wel nodig had om met zijn gemeente te overleven toen de Ariaanse keizer Valens de orthodoxe christenen begon te vervolgen. Basilius was ook een bouwer: niet alleen in praktische zin, maar ook in zijn denken. Bij zijn dood had de kerk een fundamentele theologie ontwikkeld [met name over de Triniteit], had zij de structuur van haar liturgie vorm gegeven en was Caesarea een christelijke stad geworden en tot een middelpunt van christelijk geloven geworden. Wat Kappadoci en eigenlijk heel het Christelijk Oosten betreft is hij d man van de 4e eeuw, die in relatief weinig jaren op beslissende wijze de ontwikkeling van de kerk heeft bepaald. Hij geldt als kerkvader en kerkleraar en schreef een 1e Regel voor Monniken. Zijn beeltenis prijkt op het communiteitskruis van Spe Gaudentes [boven].Zie ook in de bibliotheek kapittelzaal KD 320

w

Weektekst: Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. (Lucas 2,21)

w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w

Zondag Naamgeving en Besnijdenis Numeri 6,22-27 Psalm 8 evangelielezing : Lucas 2,21

1 januari 2012

w w w w w w w

Maandag voorgestelde lezing o: Basilius Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

2 januari 2012 1 Johannes 3,11-24 Mirjam de Bruijn, Johanna Oudman-van Stapelen 3 januari 2012 1 Johannes 4,1-10 Lucas 2,21

w w w w w w w w w w

Woensdag voorgestelde lezing o:

4 januari 2012 1 Johannes 4,11-21 Sabina Kooistra

w w w w w

Donderdag voorgestelde lezing o:

5 januari 2012 1 Johannes 5

w w w w w

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: Hoogfeest van Epifanie Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

6 januari 2012 Mattes 3,13-17 Wajechi, Geneis 47,28-50,26

w w w w w

7 januari 2012 Nieuwe LC: Ezechil 40,1-19 Mattes 2,1-12 M.B. Josephus Jitta, Elisabeth Boneschanscher

w w w w w

w

w w w w w w w w w w g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Weektekst: Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kin geschenken aan: goud en wierook en mirre (Mattes 2,10-11)

w

w w w

Zondag Epifanie evangelielezing : Jesaja 60,1-6 Psalm 72 Mattes 2,1-12

8 januari 2012

w w w w w

Brenda Heyink tg Maandag voorgestelde lezing o: 9 januari 2012 Ezechil 40,20-49

w w g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

10 januari 2012 Ezechil 41,1-15 Mattes 2,1-12 Polona Offerhaus-Stoop

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

11 januari 2012 Ezechil 41,16-26 fr Rolf Boiten sg, Wouter Oosterhuis

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

12 januari 2012 Ezechil 42 Sam van Baarsen

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

13 januari 2012 Ezechil 43,1-12 Sjemt, Exodus 1,1-6,1

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

14 januari 2012 Ezechil 43,13-27 Johannes 2,1-11 Frans Westerbos

g g g g g

W eek van Gebed voor de Eenheid

De traditionele datum voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen is 18-25 januari. Die datum werd in 1908 voorgesteld door Paul Watson om de dagen tussen het feest van St. Petrus en het feest van St. Paulus te omvatten en heeft daarom een symbolische betekenis. !Het zoeken naar christelijke eenheid is niet beperkt tot n week per jaar, maar wordt deze week intensiever beleefd. In deze week, die dit jaar met name in Polen is vormgegeven, worden wij uitgenodigd om dieper door te dringen in ons geloof dat wij allen veranderd zullen worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus. De Bijbellezingen belichten de verschillende aspecten van wat dit betekent voor het leven van de christenen en hun onderlinge eenheid, in de wereld van vandaag en in dienst daarvan.(zie ook onder meer: www.raadvankerken.nl)

15-22 januari: Themas en lezingen W eek van Gebed voor de EenheidZondag 15 januari Thema: Veranderd door de vrede van de opgestane Heer Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede! (Joh. 20, 19-23) Maandag 16 januari Thema: Veranderd door Christus, de Dienaar De Mensenzoon kwam om te dienen. (Mk. 10, 42-45) Dinsdag 17 januari Thema: Veranderd door geduldig op de Heer te wachten Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. (Mt. 3, 13-17) Woensdag 18 januari Thema: Veranderd door Gods onwankelbare liefde De overwinning hebben wij behaald met ons geloof. (1 Joh. 5,1-6). Donderdag 19 januari Thema: Veranderd door de Goede Herder Zoek uw kracht in de Heer (Ef. 6,10-20). Weid mijn schapen (Joh. 21,15-19) Vrijdag 20 januari Thema: Veranderd door de lijdende dienaar Christus heeft voor ons geleden (1 Petr. 2, 21-25) Zaterdag 21 januari Thema: Veranderd door de overwinning van de Heer op het kwaad Overwin het kwade door het goede. (Rom 12,17-21). Zondag 22 januari Thema: Verenigd in het Rijk van Christus Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten. (Openb. 3,19b-22).

|

r

Weektekst: Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard! Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; (Johannes 2,10-11)

r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r

Zondag Tweede van Epifanie Jesaja 62,1-5 Psalm 96 evangelielezing : Johannes 2,1-11 Week van Gebed voor de eenheid Maandag voorgestelde lezing o:

15 januari 2012

r r r r r r r

16 januari 2012 Ezechil 44,1-9 Ton Niessen, Florentina Toma 17 januari 2012

r r r

Week van Gebed voor de eenheid Dinsdag voorgestelde lezing o: Ezechil 44,10-31 evangelielezing a: Johannes 2,1-11 Week van Gebed voor de eenheid Woensdag voorgestelde lezing o:

r r r r r

Larissa Ilyana 18 januari 2012

r r r r r

Ezechil 45,1-17

Week van Gebed voor de eenheid, Bevrijding van Petrus Donderdag voorgestelde lezing o: 19 januari 2012 Ezechil 45,18-25

r r r r r

Week van Gebed voor de eenheid Vrijdag voorgestelde lezing o: Ezechil 46,1-15 Seiderlezing a: Wa'er, Exodus 6,2-9,35 Week van Gebed voor de eenheid Zaterdag voorgestelde lezing o: 20 januari 2012

r r r r r

Ria Schelvis 21 januari 2012

r r r r r

Ezechil 46,16-24 Marcus 1,14-20 Week van Gebed voor de eenheid

Christian Weststrate

r r

r r

r

Weektekst: Jezus zei tegen hen: Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. (Marcus 1,17-18)

r

r r r r r r r r r r g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

r r r

Zondag Derde van Epifanie 1 Samul 3,1-10 Psalm 63 evangelielezing : Marcus 1,14-20 Week van Gebed voor de eenheid Maandag voorgestelde lezing o:

22 januari 2012

r r r r r r r

23 januari 2012 Ezechil 47,1-12 Noortje Pelgrim, Bertha van Knippenberg

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

24 januari 2012 Ezechil 47,13-23 Marcus 1,14-20

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o: Handelingen 9,1-19 voorgestelde lezing a: Handelingen 9, 1-22 Feest van de bekering van Paulus Donderdag voorgestelde lezing o:

25 januari 2012

g g g

Raisa Ciniotti 26 januari 2012

g g g g g g g

Ezechil 48,1-29

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

27 januari 2012 Ezechil 48,30-35 Bo, Exodus 10,1-13,16

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

28 januari 2012 Nieuwe LC: Mattes 3,1-12 Marcus 1,21-28

g g g g g

M enno Sim ons

De eeuw van de kerkhervormingen kent ook deze irenische Friese pastor uit Witmarsum, die na de Doperse troebelen in Mnster van 1534 uit pastorale motieven met zijn mensen meeging, het land uit en de -z nodig te hervormen- volkskerk uit, een periode van vervolgingen en dus van omzwervingen tegemoet. Het accent van deze beweging, naar hem ook wel Mennonieten genoemd, kwam te liggen op de Doop op bekering, en daarmee op een persoonlijk geloven, op een vreedzaam leven in gemeenschap, en op de autonomie van de Gemeente. Menno Simons zwierf vooral rond tussen Friesland en Danzig (Gdansk), precies het gebied waar zijn volgelingen nog tijden lang te vinden waren, georganiseerd in regionale sociteiten. Menno stierf nabij Bad Oldesloe in Holstein op 31 Jan 1561. De doperse idee heeft onze gemeenschap sterk benvloed. (1496-1561)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g w w w w w g g g g g g g g g g

Weektekst: zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: Wat is dit allemaal? Een nieuwe Iedereen was leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea. (Marcus 1,27-28)

g

g g g

Zondag Vierde van Epifanie evangelielezing : Menno Simons Maandag voorgestelde lezing o: Deuteronomium 18,15-20 Psalm 111 Marcus 1,21-28

29 januari 2012

g g g g g

Annerieke Brandenburg 30 januari 2012 Mattes 3,13-17 David van Bodegom

g g g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

31 januari 2012 Mattes 4,1-12 Marcus 1,21-28 Elyane Florentinus, Machiel van der Giessen

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

1 februari 2012 Mattes 4,13-25 Yarden van der Gang

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o: voorgestelde lezing a: Opdracht van de Heer Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

2 februari 2012 Leviticus 12,1-8 Lucas 2,22-40 Louis Berger 3 februari 2012 Mattes 5,1-16 Besjalch, Exodus 13,17-17,16

w w w w w g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

4 februari 2012 Mattes 5,17-30 Marcus 1,29-39 Fabian Main

g g g g g

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Weektekst: Toen zei hij: Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. (Marcus 1,38)

g

g g g

Zondag Vijfde van Epifanie evangelielezing : Br Piet Lindner sg Maandag voorgestelde lezing o: 2 Koningen 4,18-21 Psalm 142 Marcus 1,29-39

5 februari 2012

g g g g g

Lia Sindorf 6 februari 2012 Mattes 5,31-48

g g g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

7 februari 2012 Mattes 6,1-15 Marcus 1,29-39

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o: Toe Bisjevat (Bomenfeest) Donderdag voorgestelde lezing o:

8 februari 2012 Mattes 6,16-34

g g g g g

9 februari 2012 Mattes 7,1-12 Ilana Davita Verhave

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

10 februari 2012 Mattes 7,13-23 Jitro, Exodus 18,1-20,23

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

11 februari 2012 Mattes 7,24-29 Marcus 1,40-45

g g g g g

M aarten Luther

Een gebeurtenis, die het leven van Luther bepaalde, vond in 1505 bij Stotterheim plaats. Luther, die juist de graad van magister verworven had en nu een studie in de rechten gestart was aan de iniversiteit van Erfurt, was op de terugreis van een bezoek aan zijn ouders in een zware storm terecht gekomen. Nog een paar uur van Erfurt verwijderd, trof hem eem zwaar onweer. In zijn nabijheid sloeg de bliksem in, en hij werd zelfs door de luchtdruk tegen de grond geslingerd. In dit ogenblik riep hij de heilige Anna aan en hij deed een gelofte: "Ik wil een monnik worden."Luther heeft later nog meerdere keren over deze gebeurtenis gesproken.!Ook wordt voor zeker gehouden, dat hij reeds voor de ervaring in de storm met de gedachte, om monnik te worden, gespeeld heeft.Tot woede van zijn vader lost hij de gelofte ook in: op 17 juli begeeft Luther zich in het Zwarte Klooster te Erfurt en wordt hij monnik. De Augustijner monnik en hoogleraar te Wittenberg heeft nooit bedoeld een nieuwe kerk te stichten - en zou in het huidige klimaat nooit de kerk zijn uitgezet. Omdat we beseffen dat de kerk altijd hervorming nodig heeft is Luther voor ons een getuige. Evangelisch n katholiek moet de kerk zijn; daartoe roept deze ijveraar ons op. Als dichter en musicus had Luther een groot aandeel in het ontstaan en de ontwikkeling van het reformatorische kerklied. Vandaar komt ook zijn bijnaam: nachtegaal van Wittenberg. In 1524 verscheen het eerste evangelische gezangboek met 24 van Luthers liederen. Er staan in het Liedboek voor de Kerken heel wat gezangen van Luther, waaronder het bekende Lutherlied:401. 1483-1546

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Weektekst: Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. (Marcus 1,45)

g

g g g

Zondag Zesde van Epifanie evangelielezing : 2 Koningen 5,1-15b Psalm 32 Marcus 1,40-45

12 februari 2012

g g g g g

Herma Coumou Maandag voorgestelde lezing o: 13 februari 2012 Mattes 8,1-4 Harm Toenkkes Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: 14 februari 2012 Mattes 8,5-13 Marcus 1,40-45 Michele van der Gang, Shantie Raddjoe Woensdag voorgestelde lezing o: 15 februari 2012 Mattes 8,14-17 Viktor Frolke Donderdag voorgestelde lezing o: 16 februari 2012 Mattes 8,18-22 Jafet Verhave, Maarten Regoort Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: 17 februari 2012 Mattes 8,23-34 Misjpatem, Exodus 21,1-24,18 Willem Venneman Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Maarten Luther 18 februari 2012 Mattes 9,1-13 Marcus 2,1-12

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Joodse feesten door het jaar Chanoeka: feest van de (her)inwijding van de tempel. Er was nog maar net genoeg olie om de menorah n dag te laten branden. Door een wonder brandde deze olie echter acht dagen lang, precies de tijd nodig om een verse vooraad olie te bereiden. Poerim : Het joodse feest dat de gedachtenis bewaart aan een van de vele malen dat het joodse volk met ondergang werd bedreigd. Door toedoen van koningin Esther worden zij gered. Het is een vrolijk feest, met veel aandacht voor de kinderen. Pesach: Het joodse feest van bevrijding, van de uittocht uit Egypte op weg naar nieuw leven. Pesach valt dit jaar ongeveer gelijk met het christelijk Paasfeest. Daardoor komen de lezingen als vanzelf aan bod. Sjawoeot: Wekenfeest, het Joodse Pinksterfeest. Oorspronkelijk een feest van de eerste (gerste)oogst, met een gedenken van de Torageving op de Sina door de Eeuwige aan Mozes. Het was een van de drie feesten in bijbelse tijden dat elke Jood geacht werd naar Jeruzalem te gaan. Rosj Hasjana Het joodse Nieuwjaar. Het accent ligt niet zozeer op de Schepping, als wel op het Verbond dat de Eeuwige met Abraham is aangegaan. Feest van Soekkot of Loofhuttenfeest: Een oogstfeest in de herfst waarop alle Joden naar Jeruzalem opgaan, maar waar ook de volkeren, de heidenen mee opgaan om de God van Isral te aanbidden. De naam slaat op het huisje dat de gelovige jood op een balcon of in de tuin bouwt, met een open dak, om te gedenken hoe het volk Isral in de woestijnjaren in hutten woonde, onderweg naar het land van belofte. Sim chat Tora: de Vreugde om de Tora. Het laatste feest in het najaar, waarop de rebbes dansen met de heilige Boekrollen. De gedachte is dat je nooit klaar bent met lernen, zodat wie Deuteronomium uit heeft, weer begint bij Genesis.

g

Weektekst: Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: Vriend, uw zonden worden u vergeven. (Marcus 2,5)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g p p p p p p p p p p r r r r r p p p p p

g g g

Zondag Zevende van Epifanie evangelielezing : Jesaja 43,18-25 Psalm 25,11-22 Marcus 2,1-12

19 februari 2012

g g g g g

Linda van Dijk Maandag voorgestelde lezing o: 20 februari 2012 Mattes 9,14-17

g g g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

21 februari 2012 Mattes 9,18-34 Marcus 2,1-12

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o: Aswoensdag Donderdag voorgestelde lezing o:

22 februari 2012 Mattes 6,7-16 Julian Abraham 23 februari 2012 Jesaja 58 Annemarie Hoek-de Vries Reilingh, Jan Borghuis

p p p p p p p p p p

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: Apostel Matthias Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

24 februari 2012 Jol 2,12-24 Teroem, Exodus 25,1-27,19

r r r r r

25 februari 2012 Mattes 13,1-23 Marcus 1,12-15

p p p p p

p

Weektekst: Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. (Marcus 1,12-13)

p

p p p p p p p p p p P P P P P p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

p p p

Zondag Eerste van de 40 dagen evangelielezing : Genesis 9,8-17 Psalm 25,1-10 Marcus 1,12-15

26 februari 2012

p p p p p p p

Maandag voorgestelde lezing o:

27 februari 2012 Mattes 13,24-30

P P P P P

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

28 februari 2012 Mattes 13,31-35 Marcus 1,12-15

p p p p p

Woensdag voorgestelde lezing o:

29 februari 2012 Mattes 13,36-43

p p p p p

Donderdag voorgestelde lezing o:

1 maart 2012 Mattes 13,44-46 Anja Jacobsen, Martha Stoker-Visser

p p p p p

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

2 maart 2012 Mattes 13,47-50 Tetsave, Exodus 27,20-30,10 Alexander Auerbach

p p p p p

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

3 maart 2012 Mattes 13,51-58 Marcus 9,2-10 Aviva van der Gang

p p p p p

p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p P P P P P p p p p p p p p p p p p p p p

Weektekst: Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. (Marcus 9,9-10)

p

p p p

Zondag Tweede van de 40 dagen evangelielezing : 1 Koningen 19,9-18 Psalm 16 Marcus 9,2-10

4 maart 2012

p p p p p p p

Maandag voorgestelde lezing o:

5 maart 2012 Mattes 17,1-13

p p p p p

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

6 maart 2012 Mattes 24,1-28 Marcus 9,2-10

p p p p p

Woensdag voorgestelde lezing o: Thomas van Aquino Donderdag voorgestelde lezing o: Poerim (Lotenfeest) Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: Poerim Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

7 maart 2012 Mattes 24,29-44

P P P P P

8 maart 2012 Mattes 24,45-25,13 Jonathan North, Simon Mul 9 maart 2012 Mattes 25,14-30 Ki Tiessa, Exodus 30,11-34,35

p p p p p p p p p p

10 maart 2012 Mattes 25,31-46 Johannes 2,13-22 Lize Mulder

p p p p p

12 maart - Gregorius de Grote Kort nadat zijn vader gestorven is, richt Gregorius het ouderlijk huis in als klooster en gaat er met enkele getrouwen als monnik leven. Hij ontsnapt naar eigen zeggen aan de schipbreuk van het leven met het klooster als de veilige haven. Zijn keuze voor het monastieke leven is geen vlucht uit de wereld. Hooguit een afstand nemen van een wereldlijk bepaald denken en handelen. Het is allereerst een keuze voor een spiritueel leven. Het klooster van Gregorius wordt het thuis en de uitvalsbasis voor een kerkelijk hervormingsprogramma met als centrale themas een contemplatieve levensstijl en een actief verkondigend gelovig handelen. Gregorius hecht aan de stilte en stabiliteit van het monastieke leven en groeit in de spiritualiteit van gebed en Schriftlezing. De lectio divina biedt een perspectief op de wereld en een (mentale) ruimte tot de wereld. Hier huist het in maar niet van de wereld dat zo typisch is voor de spiritualiteit van Gregorius de Grote die zich verdicht in zijn bekeringservaring. De bekeerde levenshouding kenmerkt zich door een innerlijk afstand nemen; het creren van een (spirituele) ruimte om in de wereld te leven. De contemplatie staat ten dienste van de actie waartoe iedere mens geroepen is. De keer naar binnen van de conversio geeft kracht en richting aan een beweging naar buiten, naar een handelen in de wereld, ditmaal gelouterd door de openheid naar Gods Woord tijdens de contemplatio. Zo wordt geborgd dat de menselijke actio wezenlijk een uiting van diens missio is. Paus Pelagius II is in februari 590 n van de eerste slachtoffers van een pestepidemie. Gregorius wordt zijn opvolger. Hij zal tot zijn dood in 604 als diens vierenzestigste opvolger de zetel van Petrus bekleden. (ca. 540-604)

p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

Weektekst: Maar de Joden vroegen: Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?Jezus antwoordde hun: Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. (Johannes 2,18-19)

p

p p p

Zondag Derde van de 40 dagen evangelielezing : Exodus 20,1-17 Psalm 19,8-15 Johannes 2,13-22

11 maart 2012

p p p p p p p

Maandag voorgestelde lezing o: Gregorius de Grote Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

12 maart 2012 Mattes 21,10-22

p p p p p

13 maart 2012 Mattes 21,23-44 Johannes 2,13-22 Mouna Rasoelbaks

p p p p p

Woensdag voorgestelde lezing o: voorgestelde lezing a: Biddag gewas en arbeid Donderdag voorgestelde lezing o:

14 maart 2012 Mattes 21,45-22,22 Marcus 4,1-9

p p p p p

15 maart 2012 Mattes 22,23-46 Jansje Battjes-Boer

p p p p p

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

16 maart 2012 Mattes 23,1-28 Wajakheel, Exodus 35,1-38,20 Hannah Westerman

p p p p p

Zaterdag voorgestelde lezing o: Mattes 23,29-39 evangelielezing a: Johannes 6,1-15 Het mirakel van Amsterdam (Stille omgang)

17 maart 2012

p p p

Marieke Knoors

p p

17 maart - M irakel van Amsterdam Het is 15 maart 1345, enkele dagen voor Palmzondag, als een stervende man in de Amsterdamse Kalverstraat een hostie uitbraakt. Kort hiervoor heeft hij het sacrament der zieken ontvangen, maar de man is zo ziek dat hij de hostie direct uitbraakt. De hostie wordt hierna in het vuur geworpen, maar het wonder wil dat deze in het vuur blijft zweven. Een vrouw steekt hierop haar handen in het vuur en pakt de ongeschonden hostie. Ze brandt hierbij haar handen niet en legt de hostie in een kist naast de zieke. De pastoor van de parochiekerk, de heilige Oude Kerk, wordt er al snel bijgehaald. Hij neemt de hostie mee naar de kerk, maar de volgende dag ligt de hostie tot ieders verbazing weer in de kist. De pastoor wordt er opnieuw bijgeroepen en hij neemt de hostie voor de tweede keer mee terug naar de kerk. Dit blijkt echter geen zin te hebben: de volgende dag ligt de hostie opnieuw in de kist bij de zieke. Wonder Nu de hostie zich tweemaal op wonderlijke wijze heeft verplaatst begint men ervan overtuigd te raken dat God door dit wonder spreekt. De hostie wordt hierop in een plechtige 0ptocht naar de Oude Kerk gebracht en een jaar later verklaart bisschop Jan van Arkel de gebeurtenis officieel tot wonder. Weer een jaar later wordt er op de plek van het wonder een kerk gebouwd, de Heilige Stede. Stille Omgang De gebeurtenis wordt lange tijd jaarlijks herdacht tijdens een stille processie, ook wel Stille Omgang genoemd, waaraan jaarlijks velen deelnemen.

p

Weektekst: Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. (Johannes 6,11)

p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

p p p

Zondag Vierde van de 40 dagen evangelielezing : Jozua 4,19-5,12 Psalm 122 Johannes 6,1-15

18 maart 2012

p p p p p

Marloes van Kasteren Maandag voorgestelde lezing o: 19 maart 2012 Mattes 14,13-21 Pim Boer, Amy Spronk Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: 20 maart 2012 Mattes 14,22-36 Johannes 6,1-15

p p p p p p p p p p p p

Woensdag voorgestelde lezing o:

21 maart 2012 Mattes 15,1-20

p p p p p

Donderdag voorgestelde lezing o:

22 maart 2012 Mattes 15,21-39

p p p p p

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

23 maart 2012 Mattes 16 Pekoed, Exodus 38,21-40,38

p p p p p

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

24 maart 2012 Mattes 17,14-27 Johannes 12,20-33 Jobbe Mulder, Gerda van Rijk-Zwikker

p p p p p

24 maart - Oscar Rom ero Aartsbisschop van Salvador in het gelijknamige land, doodgeschoten in de kathedraal terwijl hij de Eucharistie vierde. Destijds richtten veel armen in Latijns-Amerika hun hoop op sociaal gengageerde priesters en religieuzen. Honderden onder hen zijn omgebracht. Heeft hun levensoffer vrucht gedragen? (1917-1980)

25 maart - Feest van de Aankondiging van de Heer

Annunciatie: Moderne icoon van de hand van Wasili Wasin.

p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

Weektekst: Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geerd worden. (Johannes 12,25-26)

p

p p p

Zondag Vijfde van de 40 dagen Jeremia 31,31-34 Psalm 51 evangelielezing : Johannes 12,20-33 Feest van de aankondiging van de Heer Maandag voorgestelde lezing o:

25 maart 2012

p p p p p p p

26 maart 2012 Lucas 1,26-38 Annelijn Tensen

p p p p p

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

27 maart 2012 Mattes 18,1-35 Johannes 12,20-33

p p p p p

Woensdag voorgestelde lezing o:

28 maart 2012 Mattes 19,1-15

p p p p p

Donderdag voorgestelde lezing o:

29 maart 2012 Mattes 19,16-30

p p p p p

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

30 maart 2012 Mattes 20,1-16 Wajikr, Leviticus 1,1-5,26 Charles Byarugaba

p p p p p

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

31 maart 2012 Mattes 20,17-34 Marcus 14,1-15,47 Hans Erdbrink, Nelie Goettsch

p p p p p

Goede of Stille week In deze week die vanaf Palmzondag naar Pasen leidt, is de kapel nog meer dan anders ons vertrekpunt en de bron waar we telkens naar terugkeren. Natuurlijk kan niet iedereen altijd overal bij zijn, maar het als gemeenschap samen vieren kan alleen wanneer we elkaar daarbij ook in de buurt hebben. Op Witte Donderdag is de avondmaaltijd een bijzondere, het is een seiderviering. De seidermaaltijd is waar de joden gedenken en vieren hoe zij uit Egypte bevrijd zijn. Tijdens de maaltijd is er de voetwassing, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Laat op de avond is er het verstilde gebed in de lege kapel, waar het verhaai van Jezus in Getsemane centraal staat. Goede Vrijdag Goede Vrijdag kent een aantal extra gebedsdiensten. In het ochtendgebed is de veroordeling van Jezus aan de orde. Dan is er een dienst om 12.15 uur, het 3e uur, waar Jezus aan het kruis wordt gehangen, om 14.45 uur, het 6e uur, als Jezus sterft en om 19.30 uur, het 9e uur, als Jezus in het graf wordt gelegd. Deze diensten hebben hun eigen symboliek van bloemen en kruis.

Stille Zaterdag Overdag is er het ochtendgebed en de middagdienst met veel stilte. Dan komen we pas bij zonsondergang weer bij elkaar, het begin van de lange nacht die bij het ochtendkrieken uitmondt in de Paasmorgen.

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p P P w w w r r r r r p p p p p

Weektekst: Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. (Marcus 15,5)

p p p p

Zondag Palmzondag evangelielezing : Jesaja 50,4-7 Psalm 118,19-29 Marcus 14,1-15,47

1 april 2012

p p p p p p p

Maandag voorgestelde lezing o:

2 april 2012 Mattes 21,1-9

p p p p p

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

3 april 2012 Jesaja 49,1-6 Marcus 14,1-15,47 Kimberly Singotiko, Leny van Bentum

p p p p p

Woensdag voorgestelde lezing o:

4 april 2012 Jesaja 50,4-9

p p p p p

Donderdag voorgestelde lezing o: a: n: WITTE DONDERDAG Vrijdag o: 6e uur: 9e uur: GOEDE VRIJDAG a: Zaterdag voorgestelde lezing o: n: Paaswake, Pesach 1

5 april 2012 Jesaja 52,13-53 Johannes 13, 1-15 Johannes 18, 1-27

P P w

Wiebke Niessen 6 april 2012

w w r r

Johannes 18,28-19,16 Johannes 19, 17-24 Johannes 19,25-37 Johannes 19,38-42

Seider: Tsav, Leviticus 6,1-8,36 F.E.M. Frank 7 april 2012

r r r p p p p p

Jesaja 38,9-20 12 lezingen afgesloten door Mattes 28, 1-10

Pasen

Op Oudezijds 100 vinden mensen uit heel uiteenlopende kerkgemeenschappen en ook van daarbuiten elkaar. Daarom kan als de Kerk viert, Oudezijds 100 niet achterblijven. De gemeenschap is op zichzelf geen kerk, wil dat ook niet zijn. Ze is een plek waar juist verschillende kerkgemeenschappen elkaar ontmoeten. We vieren dus, niet op ons zelf, maar als een deel van de Kerk. Het evenwicht tussen gemeenschap en de kerken om ons heen is niet eenvoudig te vinden. Het is steeds een tweespalt, het is hinkelen steeds op een ander been. Het ene jaar geven we het ene been meer aandacht, het andere jaar het andere.

(Henk Pietersma, Hy is hjir net)

w

Weektekst: Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: Ik heb de Heer gezien! En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. (Johannes 20,18)

w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w

Zondag PASEN evangelielezing : Pesach 2 Maandag voorgestelde lezing o: Jesaja 25,6-9 Psalm 118,15-24 Johannes 20,1-18

8 april 2012

w w w w w

Dianne Boone 9 april 2012 Johannes 20,19-23

w w w w w

Stralende maandag, Pesach 3 Dinsdag voorgestelde lezing o: Lucas 24,44-53 evangelielezing a: Johannes 20,1-18 Stralende dinsdag, Pesach 4 Woensdag voorgestelde lezing o: 10 april 2012

w w w w w w w

11 april 2012 Mattes 28,16-20

w w w

Stralende woensdag, Pesach 5 Donderdag voorgestelde lezing o: 12 april 2012 Marcus 16,9-11

w w w w w

Stralende donderdag, Pesach 6 Vrijdag voorgestelde lezing o: Marcus 16,12-20 Seiderlezing a: Exodus 12 Stralende vrijdag, Pesach 7 Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Stralende zaterdag 13 april 2012

w w w w w

Ankie van den Broek 14 april 2012

w w w w w w w

1 Korintirs 15,1-11 Johannes 20,24-31

25 april - Evangelist M arcus Schrijver van het oudste en meest compacte Evangelie. Marcus was leerling van Petrus en in Rome enige jaren diens secretaris. Later was hij verkondiger in Egypte, waar de koptische paus zich er op beroept de opvolger van Marcus te zijn. Marcus symbool is een leeuw, verwijzend naar de woestijn in het begin van zijn Evangelie, zoals bijvoorbeeld vlak bij ons in de Bethaninstraat in een gevel te zien is:

Vanaf de eerste zondag na Trinitatis (10 juni a.s.) volgt het leesrooster voor de zondagse evangelielezingen dit jaar het evangelie volgens Marcus. Dit evangelie heeft veel overeenkomsten met Mattes en Lucas. Bijzonder aan dit evangelie zijn de gedetailleerde weergave van mensen, plaatsen tijdbepalingen. Het veelvuldig gebruik van terstond, direct, dadelijk valt ook op. Wat in Marcus niet te vinden is, is bijvoorbeeld een beschrijving van Jezus geboorte en kinderjaren.

w

Weektekst: Wees niet langer ongelovig, maar geloof.Tomas antwoordde: Mijn Heer, mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. (Johannes 20,27-29)

w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w

Zondag Tweede van Pasen evangelielezing : Jesaja 26,1-13 Psalm 111 Johannes 20,24-31

15 april 2012

w w w w w w w

Maandag voorgestelde lezing o:

16 april 2012 Nieuwe LC: Exodus 25,1-22

w w w w w

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

17 april 2012 Exodus 25,23-40 Johannes 20,24-31 zr Dorothea Mulder-Derks sg

w w w w w

Woensdag voorgestelde lezing o:

18 april 2012 Exodus 26,1-14 br Sjoerd Mulder sg

w w w w w

Donderdag voorgestelde lezing o: Alfege de Martelaar Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

19 april 2012 Exodus 26,15-37

w w w w w

20 april 2012 Exodus 27,1-21 Sjemin, Leviticus 9,1-11,47 Paul Lemmens

w w w w w

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

21 april 2012 Exodus 28,1-14 Johannes 21,15-25 Freek Broekman

w w w w w

23 april - Sint Joris Toyohiko Kagawa Deze Japanner kwam in zijn studententijd terecht in een sloppenwijk in de Japanse stad Kobe. Hij koos deze door iedereen gevreesde plaats om zijn Christen-zijn in de praktijk te brengen, en heeft grote invloed gehad op de Japanse maatschappij. De organisaties die hij op poten zette, evangeliseerde, hield kerkdiensten en een zondagsschool, en opende onder meer een ziekenhuis, scholen en een restaurant. Kagawa stond bekend als de St. Franciscus van Japan. (1888-1960)

Sint Joris (John Morson)

w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Weektekst: Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. (Johannes 21,25)

w

w w w

Zondag Derde van Pasen evangelielezing : Micha 4,1-5 Psalm 98 Johannes 21,15-25

22 april 2012

w w w w w

Willemijn de Groot Maandag voorgestelde lezing o: Sint Joris; Toyohiko Kagawa Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: 23 april 2012 Psalm 22 Maartje Lindemann, Yeun Ying Wong, Raphael van Dijk 24 april 2012 Exodus 28,15-30 Johannes 21,15-25 Dorcas Aghatise Woensdag voorgestelde lezing o: Evangelist Marcus Donderdag voorgestelde lezing o: 25 april 2012 Marcus 16,15-20 Matthijs Kronemeijer tg 26 april 2012 Exodus 28,31-43

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

27 april 2012 Exodus 29,1-18 Tazra, Leviticus 12,1-13,59. Metsor, Leviticus 14,1-15,23 Karima Maruan, Ferdinand Oehme, Annette de Zwart dg 28 april 2012 Exodus 29,19-46 Johannes 10,11-16 Eva Bolt

w w w w w

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

w w w w w

Op verhaal kom en (2) Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. (Mattes 9) Een paar dingen in deze tekst spreken me aan. Eerst, dat er te weinig arbeiders zijn - wie in de gemeenschap kent niet het gevoel dat er te weinig mensen bij een klus (zoals schoonmaken of afwassen) betrokken zijn? Ook de menigte die hier rondloopt - de toeristen en andere bezoekers die op zoek naar iets zijn (of liefde of plezier) - lijken op de mensen in de tekst die zonder herder zijn. Het is makkelijk om gefrustreerd te raken van al de toeristen, maar toch willen we iets voor de buurt betekenen (en dus ook voor de bezoekers). Het medelijden van Jezus is voor ons een goed voorbeeld - iets waarvan we nooit genoeg zouden kunnen hebben. En de laatste gedachte is het feit dat we als communiteit het goede nieuws aan het verkondigen zijn (onze vreugde en hoop). Brenda Kronemeijer-Heyink

w

Weektekst: Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. (Johannes 10,14-15)

w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w

Zondag Vierde van Pasen evangelielezing : Ezechil 34,1-10 Psalm 65 Johannes 10,11-16

29 april 2012

w w w w w

Hans Uytenbogaardt Maandag voorgestelde lezing o: 30 april 2012 Exodus 30,1-16 Cordula Heers, Franois Six, Willem Cense Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Filippus en Jacobus Minor Woensdag voorgestelde lezing o: 1 mei 2012 Johannes 14,6-14 Johannes 10,11-16 Nathan de Bruijn, Riet Reus 2 mei 2012 Exodus 30,17-38

w w w w w w w w w w w w w w w w w

Donderdag voorgestelde lezing o:

3 mei 2012 Exodus 31,1-18 Ana Maria Nunes de Lima

w w w w w

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

4 mei 2012

w

Exodus 32,1-14 w Achar Mot, Leviticus 16,1-18,30. Kedosjiem, Leviticus 19,1-20,27 ww w

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

5 mei 2012 Exodus 32,15-35 Johannes 15,1-8 Elise de Bruijn, Nashawn Singotiko

w w w w w

9 mei - Pachom ius Pachomius van Tabennisi is een zogeheten woestijnvader, die grondlegger is geworden van de klooster-gemeenschappen. De tot dan toe afzonderlijk levende monniken werden daarin samengebracht. Pachomius schreef ook een regel voor de kloostergemeenschap, die ook als basis gediend heeft voor de regel van Benedictus. Bij zijn dood in het jaar 347 waren er ruim tien kloosters, en duizenden monniken en nonnen aan wie hij leiding had gegeven. 14 mei -Apostel M atthias Na de het verraad door Judas Iskariot pleegt deze zelfmoord, waardoor een plaats in de discipelrij openvalt. De apostel Matthias, was een schriftgeleerde die door loting aan de elf discipelen van Jezus Christus wordt toegevoegd (Handelingen 1,15-26): Daarna baden ze als volgt: U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt 25 om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan. 26 Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd. Volgens de overlevering stierf hij in circa 63 in Jeruzalem de marteldood door steniging.

w

Weektekst: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. (Johannes 15,5)

w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w

Zondag Vijfde van Pasen evangelielezing : Deuteronomium 4,32-40 Psalm 119,17-24 Johannes 15,1-8

6 mei 2012

w w w w w w w

Maandag voorgestelde lezing o:

7 mei 2012 Exodus 33,1-23 Nella Poelgeest-van der Wensch

w w w w w

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

8 mei 2012 Exodus 34,1-9 Johannes 15,1-8 Rosa Ciniotti, Alastair Macdonald

w w w w w

Woensdag voorgestelde lezing o: Pachomius Donderdag voorgestelde lezing o:

9 mei 2012 Exodus 34,20-35 Brigitte Veraart 10 mei 2012 Exodus 35,1-19

w w w w w w w w w w

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

11 mei 2012 Exodus 35,20-35 Emr, Leviticus 21,1-24,23

w w w w w

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

12 mei 2012 Exodus 36,1-19 Johannes 15,9-17

w w w w w

20 mei -M artelaren van Tibhirene Algerije biedt in de jaren 90 van de 20e eeuw een adembenemend schouwspel in de verhoudingen islamchristendom. Guerillas hebben in die periode talloos velen om het leven gebracht, onder wie deze 7 Monniken van het klooster Notre Dame de lAtlas. De kleine communiteit had al eerder bloot gestaan aan dreiging, maar men vond te moeten blijven en niet aan die druk te moeten toegeven. In maart 1996 zijn de slachtoffers ontvoerd, twee maanden later zijn hun lichamen gevonden. Alsof dit te voorzien was had de prior een afscheidsbrief geschreven, waarin hij de daders al bij voorbaat vergaf. Deze moord heeft diepe indruk gelaten in heel het land en daarbuiten (1996)

(verfliming: Des Hommes Et Des Dieux )

w

Weektekst: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (Johannes 15,16)

w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w

Zondag Zesde van Pasen evangelielezing : Jesaja 45,15-19 Psalm 33,12-22 Johannes 15,9-17

13 mei 2012

w w w w w w w

Maandag voorgestelde lezing o: Matthias Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

14 mei 2012 Johannes 15,9-17

w w w w w

15 mei 2012 Exodus 36,20-38 Johannes 15,9-17

w w w w w

Woensdag voorgestelde lezing o:

16 mei 2012 Exodus 37,1-16

w w w w w

Donderdag 17 mei 2012 voorgestelde lezing o: Handelingen 1,1-12 evangelielezing a: Marcus 16,19-20 HEMELVAART VAN DE HEER Dniel Karl, Jaap Boor, Hubert van der Poll Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: 18 mei 2012 Exodus 37,17-29 Behr, Leviticus 25,1-26,2. Bechoekotai, Leviticus 26,3-27,34

w w w w w w w w w w

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

19 mei 2012 Exodus 38,1-20 Johannes 17,14-26

w w w w w

24 mei -Dagm ar Deense koningin die patrones is van onze Communiteit. De geschiedenis van het Boheemse prinsesje die door haar huwelijk met de deense kroonprins Waldemar zich een nieuwe roeping zag toebedeeld, blijft verrassend en boeiend. Zij heeft zich haar nieuwe volk toegewend met zorg en liefde, om het Evangelie ook werkelijk van binnenuit te beleven. Zij stierf te Ribe op 24 Mei 1212 en ligt begraven in de kerk van Ringsted op Sjlland. Haar kruis dragen wij in dankbaarheid; het origineel daarvan is gevonden in het graf van koningin Dagmar, en communiteitsleden dragen een zilveren kopie er van. (1186-1212)

w

Weektekst: Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. (Johannes 17,15)

w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w

Zondag Zevende van Pasen evangelielezing : Exodus 19,1-11 Psalm 68,1-14 Johannes 17,14-26

20 mei 2012

w w w w w w w

Maandag voorgestelde lezing o: Martelaren van Tibhirine Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

21 mei 2012 Exodus 38,21-31

w w w w w

22 mei 2012 Exodus 39,1-31 Johannes 17,14-26

w w w w w

Woensdag voorgestelde lezing o:

23 mei 2012 Romeinen 12,1-16

w w w w w

Donderdag voorgestelde lezing o: Dagmar Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

24 mei 2012 Exodus 39,32-43 Joke Luttmer 25 mei 2012 Exodus 40,1-15 Bemidbr, Numeri 1,1-4,20 Berber Sinke

w w w w w w w w w w

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

26 mei 2012 Exodus 40,16-38 Johannes 14,8-17

w w w w w

Pinksteren Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. (Jol 3) Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14)

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. (Johannes 20)

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2)

r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

Weektekst: Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. (Johannes 14,15-17)

r

r r r

Zondag PINKSTEREN evangelielezing : Sjawoeot Maandag voorgestelde lezing o: voorgestelde lezing a:

27 mei 2012 Genesis 11,1-19 Psalm 104,25-34 Johannes 14,8-17 br Leo de Bruijn sg, Neeltje Hovenier-Smink 28 mei 2012 Johannes 14,21-26 Jol 3,1-5

r r r r r r r r r r r r

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

29 mei 2012 Johannes 20,19-29 Johannes 14,8-17 Francis Vollebergh

r r r r r

Woensdag voorgestelde lezing o: voorgestelde lezing a:

30 mei 2012 Handelingen 2,1-13 Ezechil 37: 1-14 Hanne Valkema, Andrew Tucker

r r r r r

Donderdag voorgestelde lezing o:

31 mei 2012 Lucas 1,39-56

Feest van Maria, beeld van de kerk Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: 1 juni 2012 Psalm 51,1-15 Nas, Numeri 4,21-7,89r r r r r

r r r r r r r r r

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

2 juni 2012 Hooglied 4,12-16 Johannes 3,1-16

r r r r r

w

w w w w w w w w w w g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Weektekst: De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. (Johannes 3,14)

w

w w w

Zondag Trinitatis evangelielezing : Exodus 3,1-6 Psalm 93 Johannes 3,1-16

3 juni 2012

w w w w w

Coby Aarnoudse tg Maandag voorgestelde lezing o: 4 juni 2012 Nieuwe LC: Handelingen 13,1-12

w w g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

5 juni 2012 Handelingen 13,13-25 Johannes 3,1-16

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

6 juni 2012 Handelingen 13,26-41

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

7 juni 2012 Handelingen 13,42-52 Marie-Jos Cobben

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

8 juni 2012 Handelingen 14,1-7 Beha'altcha, Numeri 8,1-12,16

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

9 juni 2012 Handelingen 14,8-28 Marcus 3,20-35

g g g g g

g

Weektekst: Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. (Marcus 3,34-35)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Eerste na Trinitatis evangelielezing : Rechters 12,1-6 Psalm 130 Marcus 3,20-35

10 juni 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o:

11 juni 2012 Handelingen 15,1-21

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

12 juni 2012 Handelingen 15,22-35 Marcus 3,20-35

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o: Antonius van Padua Donderdag voorgestelde lezing o:

13 juni 2012 Handelingen 15,36-41 Edwin Gordijn 14 juni 2012 Handelingen 16,1-10

g g g g g g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

15 juni 2012 Handelingen 16,11-18 Sjelch Lech, Numeri 13,1-15,41

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

16 juni 2012 Handelingen 16,19-40 Marcus 4,26-34 Annalyne Florentinus, Jol de Bruijn, Elisabeth Boiten

g g g g g

21 juni Efrem de Syrir Efrem de Syrir werd omstreeks 306 te Nisibis (Perzenrijk) geboren uit christelijke ouders. Reeds vanaf zijn jeugd was hij genteresseerd in het ascetisch leven. Zijn gehele leven bestond uit het Evangelie en boete. Na zijn diakenwijding ontwikkelde hij zich, in zijn vaderstad en te Edessa, door de jaren heen tot een beroemd theologische leraar en gevraagd raadgever van menig bisschop. In woord en geschrift verkondigde hij het geloof tegen de dwaalleer van zijn tijd. Hij was adviseur van veel bisschoppen en was hen in de theologie een bron van inspiratie. Hoe groter zijn roem, hoe meer hij zich terugtrok. Toen in 363 zijn geboortedorp ingelijfd werd bij Perzie, vluchtte hij naar Urfa in Turkije. Ook in deze plaats was hij al snel een graag geziene figuur. Efrem behoort tot een van de grootste dichters van de Syrische kerk. Zijn bijnaam is "Harp van God". Hij stierf in 373. In het jaar 1920 werd hij door paus Benedictus XV tot kerkleraar verheven. Op wonderlijke wijze bent U overal dicht bij ons; U werkt in ons, Heer, en U blijft verborgen. U bent daar in de hoogte en de hoogte voelt U niet; U bent daar in de diepte en de diepte kan U niet omvatten. U bent ongrijpbaar als wij U zoeken. U bent dichtbij n veraf. Wie kan U bereiken? Ons denken en onze zintuigen raken U niet: alleen in geloof, liefde en gebed komen wij U nader.

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Weektekst: Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. (Marcus 4,33-34)

g

g g g

Zondag Tweede na Trinitatis evangelielezing : Ezechil 17,22-24 Psalm 92 Marcus 4,26-34

17 juni 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o:

18 juni 2012 Handelingen 17,1-15

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

19 juni 2012 Handelingen 17,16-34 Marcus 4,26-34 Estinos Hakin Mengestu

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

20 juni 2012 Handelingen 18,1-17 Elisabeth de Haas van Dorsser

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o: Efraim de Syrir Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

21 juni 2012 Handelingen 18,18-28

g g g g g

22 juni 2012 Handelingen 19,1-22 Krach, Numeri 16,1-18,32

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

23 juni 2012 Handelingen 19,23-40 Marcus 4,35-41 Lorenzo Dankers, Renee Puckett

g g g g g

24 juni Geboorte Johannes de Doper Zes maanden voor de geboorte van Christus vieren wij die van zijn Voorloper. Het midzomerfeest, tegenpool in het jaar van Kerstmis, drukt uit wat Johannes van zichzelf zegt: Ik moet minder, Hij moet meer worden. Naast de Moeders des Heren is Johannes de enige heilige van wie ook het geboortefeest gevierd wordt; normaal is de sterfdag gezien als de geboortedag voor de hemel. De basiliek van St Jan van Lateranen, bisschopskerk voor de stad Rome, is aan hem gewijd, evenals beroemde kerken te Flensburg, Heidelberg, Lyon, Malm, Roosendaal, Visby, Waalwijk en Zutphen. Het Sint Janshuis naast ons kan vandaag ook feestvieren en de vlag uithangen, een goed gebaar van de Johanniter-orde overgenomen.

g

Weektekst: Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: Zwijg! Wees stil! De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. (Marcus 4,39)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Derde na Trinitatis evangelielezing : Johannes de Doper (geb.) Maandag voorgestelde lezing o: Job 30,15-26 Psalm 107,17-32 Marcus 4,35-41

24 juni 2012

g g g g g

Hugo Kolstee, Gregory Brenninkmeijer 25 juni 2012 Handelingen 20,1-12 Sgolene Ziegler

g g g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

26 juni 2012 Handelingen 20,13-38 Marcus 4,35-41

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

27 juni 2012 Nieuwe LC: Jeremia 46,1-12

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

28 juni 2012 Jeremia 46,13-28 Diny Zandbelt, Paul Mignot

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Handelingen 12,1-11 Seiderlezing a: Choekat, Numeri 19,1-22,1 Petrus en Paulus, Sint Jansfeest Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

29 juni 2012

g g g g g

30 juni 2012 Jeremia 47,1-7 Marcus 5,22-43 Enny de Jong, Kasper Sinke

g g g g g

3 juli - Apostel Thomas De volksmond noemt hem gemakkelijk de ongelovige. Dat is maar het halve verhaal. Hij is ook degene die zijn twijfels overwint en de opgestane Heer erkent als Mijn Heer en mijn God. De traditie is eenstemmig in de erkenning dat Thomas in India heeft gevangeliseerd en gestorven is te Malaipur in de buurt van Madras. Met name in het evangelie volgens Johannes krijgt deze apostel een gezicht, zie daarvoor de hoofdstukken 11, 14 en 20. 11 juli - Benedictus De naam van Benedictus is onlosmakelijk verbonden met de monastieke levenswijze waarvoor hij een Regel schreef. Geboren te Nursia in Umbri, volgde hij eerst een academische opleiding in Rome, maar koos spoedig voor een leven in afzondering om het Evangelie als een leerschool te ondergaan. Subiaco was zijn eerste klooster, zijn eerste ervaring ook van broeders die hem ontrouw werden. Later stichtte hij nog Monte Cassino. Paus Gregorius de Grote vermeldt in zijn Dialogen over Benedictus en zijn zuster Scholastica. De Regel die Benedictus nalaat blijkt ook nog na 15 eeuwen een meesterwerk van mensenkennis en evenwicht in het leiden van mensen die samen de weg zoeken welke in gemeenschappelijke discipline naar het Rijk Gods voert en geldt als een der spiritueel rijkste geschriften van het Westers christendom. Benedictus schreef die, op basis van eerdere monniksregels hem bekend, o.a. de Regel van de Meester, die van Pachomius en van Basilius. De naar Benedictus genoemde orde werd feitelijk door zijn naamgenoot van Aniane georganiseerd, twee en een halve eeuw later. Benedictus is uitgeroepen tot patroon van Europa. (480547) Een bekend hedendaags boekje om kennis te maken met de Benedictijnse spiritualiteit is van de hand van Wil Derkse: Een levensregel voor beginners

g

Weektekst:

g

g g g g g g g g g g g g g g g r r r r r g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. (Marcus 5,36)

g g g

Zondag Vierde na Trinitatis evangelielezing : Jesaja 3,25-4,6 Psalm 119,9-16 Marcus 5,22-43

1 juli 2012

g g g g g

sr Georgine Boiten-du Rieu sg, Fazia Kanhai Maandag voorgestelde lezing o: 2 juli 2012 Jeremia 48,1-10

g g g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Apostel Thomas Woensdag voorgestelde lezing o:

3 juli 2012 Johannes 20,11-18 Marcus 5,22-43

r r r r r

4 juli 2012 Jeremia 48,11-17

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

5 juli 2012 Jeremia 48,18-28 Salome de Bruijn, Jan Kees Houthoff

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

6 juli 2012 Jeremia 48,29-39 Balk, Numeri 22,2-25,9 Edith Takyi Deborah, Anneke van Hal-Bruhn 7 juli 2012 Jeremia 48,40-47 Marcus 6,1-6 Aster Hakin Mengestu, Virginia Dankers

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

g g g g g

Op verhaal kom en (3) Petrus antwoordde: Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei: Kom! Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? (Mattes 14)

Je kunt elkaar pas echt bereiken als je in vertrouwen uit de veilige boot durft te stappen. Je loopt, je blik gevestigd op degene die zei "kom, ik ben wie je denkt dat ik ben". Maar dan kijk je om je heen, je ziet de onmogelijkheid van alles, je zakt weg, vermoeid, teleurgesteld, verbitterd. En dan is er toch weer een hand die je vastgrijpt en omhoog trekt. Wat mij opvalt aan hen die kiezen voor een leven binnen de gemeenschap is dat ze zich geroepen weten, misschien door God, misschien door hun naaste. Soms lopen ze over water naar de ander of de Ander. Dan weer zakken ze weg en moeten ze opgebeurd worden. En soms kunnen ze zelf roepen: "kom, loop maar over het water, je kan het!" Coby Aarnoudse

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Weektekst: Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? (Marcus 6,2)

g

g g g

Zondag Vijfde na Trinitatis evangelielezing : Ezechil 2,1-7 Psalm 123 Marcus 6,1-6

8 juli 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o:

9 juli 2012 Jeremia 49,1-11

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

10 juli 2012 Jeremia 49,12-27 Marcus 6,1-6

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o: Benedictus Donderdag voorgestelde lezing o:

11 juli 2012 Jeremia 49,28-39

g g g g g

12 juli 2012 Jeremia 50,1-17

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

13 juli 2012 Jeremia 50,18-32 Pinchas, Numeri 25,10-30,1

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

14 juli 2012 Jeremia 50,33-46 Marcus 6,6b-13

g g g g g

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Weektekst: Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. (Marcus 6,7-8)

g

g g g

Zondag Zesde na Trinitatis evangelielezing : Jesaja 52,1-6 Psalm 85 Marcus 6,6b-13

15 juli 2012

g g g g g

Mirjam Boskemper Maandag voorgestelde lezing o: 16 juli 2012 Jeremia 51,1-14 Elsbeth Hamstra Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: 17 juli 2012 Jeremia 51,15-33 Marcus 6,6b-13

g g g g g g g g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

18 juli 2012 Jeremia 51,34-44 Aafke de Jong

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

19 juli 2012 Jeremia 51,45-64 br Rik Florentinus sg

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

20 juli 2012 Jeremia 52,1-16 Matt, Numeri 30,2-32,42. Mas'e, Numeri 33,1-36,13

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

21 juli 2012 Jeremia 52,17-34 Marcus 6,30-44

g g g g g

g

Weektekst: Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. (Marcus 6,34)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Zevende na Trinitatis Jeremia 23,1-6 Psalm 23 evangelielezing : Marcus 6,30-44 Zomerretraite SG, Maria Magdalena Maandag voorgestelde lezing o: Zomerretraite SG Dinsdag voorgestelde lezing o: Jozua 1,10-18 evangelielezing a: Marcus 6,30-44 Zomerretraite SG, Zr. Ina Ebbens sg Woensdag voorgestelde lezing o:

22 juli 2012

g g g g g g g

23 juli 2012 Nieuwe LC: Jozua 1,1-9 zr Albertine de Bruijn sg 24 juli 2012

g g g g g g g g

Lobke Timmerman 25 juli 2012

g g g g g

Mattes 20,20-28

Zomerretraite SG, Apostel Jakobus ' de Meerdere' Donderdag voorgestelde lezing o: Zomerretraite SG Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: Zomerretraite SG Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Zomerretraite SG 27 juli 2012 Jozua 3,1-17 Devariem, Deuteronomiun 1,1-3,22 26 juli 2012 Jozua 2,1-24

g g g g g g g g g g g g

28 juli 2012 Jozua 4,1-9 Marcus 6,45-52 Corianne Gelderloos

g g g g g

g

Weektekst: Maar hij sprak hen meteen aan en zei: Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. (Marcus 6,50-51)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Achtste na Trinitatis evangelielezing : Jesaja 63,7-14 Psalm 114 Marcus 6,45-52

29 juli 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o:

30 juli 2012 Jozua 4,10-24 Senne Levi Verhave

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Ignatius van Loyola Woensdag voorgestelde lezing o:

31 juli 2012 Jozua 5,1-12 Marcus 6,45-52

g g g g g

1 augustus 2012 Jozua 5,13-6,27 Piet Zijp, Eljeroh Winter

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

2 augustus 2012 Jozua 7,1-15 Cees Schoenmaker

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

3 augustus 2012 Jozua 7,16-26 Wa'etchann, Deuteronomium 3,23-7,11 Norair Nersisjan

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

4 augustus 2012 Jozua 8,1-13 Marcus 7,1-23 Breyana Deborah

g g g g g

g

g g g g g g g g g g w w w w w g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Weektekst: Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alle spijzen rein. (Marcus 7,18-19)

g

g g g

Zondag Negende na Trinitatis evangelielezing : Deuteronomium 10,12-21 Psalm 15 Marcus 7,1-23

5 augustus 2012

g g g g g

br Sjoerd Sinke sg Maandag voorgestelde lezing o: Transguratie van de Heer Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: 6 augustus 2012 Danil 7,9-14 Barbara Kohnstamm, Maartje van Rijk, Kees van den Berg 7 augustus 2012 Jozua 8,13-29 Marcus 7,1-23

g g w w w w w g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

8 augustus 2012 Jozua 8,30-35

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

9 augustus 2012 Jozua 9,1-15 Muril Sinke, Felicia Bosma-Boiten

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

10 augustus 2012 Jozua 9,16-27 kev, Deuteronomium 7,12-11,25

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

11 augustus 2012 Jozua 10,1-15 Marcus 7,24-30

g g g g g

6 augustus - Transfiguratie

Het feest van de Verheerlijking van de Heer op de berg Tabor, waar Hij, in gesprek met Mozes en Elia, verschijnt aan de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes, heeft iconografisch altijd een grote fascinatie uitgeoefend wegens zijn stralende betekenis: een uitnodiging aan ons om voor de glorie van de Heer ontvankelijk te zijn als een geheim dat u wordt toevertrouwd, een midway gebeurtenis op weg naar ons deelhebben aan het Pasen van de Heer. Daaraan voorafgaand is het feest natuurlijk allereerst een Verheerlijking van de Heer door de Vader zelf.

g

Weektekst: Er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. (Marcus 7,25)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Tiende na Trinitatis evangelielezing : 2 Koningen 4,8-18 Psalm 34,1-11 Marcus 7,24-30

12 augustus 2012

g g g g g

Istvan Tolgyesi Maandag voorgestelde lezing o: 13 augustus 2012 Jozua 10,16-28

g g g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

14 augustus 2012 Jozua 10,29-43 Marcus 7,24-30

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

15 augustus 2012 Jozua 11,1-15

Ontslaping van de Moeder Godsg g g g g g g g g g g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

16 augustus 2012 Jozua 11,16-23

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

17 augustus 2012 Jozua 12,1-24 Re'e, Deuteronomium 11,26-16,17 Clare Spronk-Bailey, Dirk Pranger 18 augustus 2012 Nieuwe LC: Habakuk 1,1-11 Marcus 7,31-37

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

g g g g g

20 augustus Geert Grote Geert Grote verzamelde in de buurt van Deventer kringen van geestelijken en leken, mannen en vrouwen, om zich heen, die leefgemeenschappen vormden van broeders en zusters van het gemene (=gemeenschappelijke) leven. De spiritualiteit van de Moderne Devotie die in de gemeenschappen ontstond, kenmerkt zich door een practische instelling. (1340-1384) 28 augustus Augustinus van Hypo

Augustinus van Hypo (354-430) Voor hoeveel mensen is de weg van het duister naar het licht niet een weg waartegen zij opzien! Augustinus mag hun patroon heten. Hoewel hij een zeer christelijke moeder had, Monnica, deed hij zon beetje alles wat God verboden had. Augustinus heeft de eerlijkheid gehad om zichzelf in de spiegel te kunnen zien en om wat hij daarin zag niet heen te draaien, maar in zijn boek Belijdenissen alles eerlijk neer te schrijven. Uiteindelijk kiest hij voor God en laat hij zich dopen in de paasnacht van het jaar 387 door St Ambrosius, de beroemde bisschop van Milaan. Hij besluit in een communiteitsverband te gaan wonen. Nog geen 4 jaar later wordt hij tegen zijn zin priester gewijd en in 396 gekozen tot bisschop van Hippo. Daar is hij 34 jaar bisschop geweest en ontwikkelde hij zich tot een van de grootste figuren uit de kerkgeschiedenis, zeer herkenbaar voor onze tijd. Hij nam zijn ambt serieus: preekte elke zon- en feestdag, ging voor in de eredienst, had zorg voor zijn mensen en voor de materile kant van de kerk (lekkende dakgoten en zo), doopleerlingen voorbereidend en katechese gevend. Zijn kloosterregel is door heel wat gezelschappen aangenomen. Augustinus vond zijn bekering bij het lezen van Romeinen 14:17

g

Weektekst: Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. (Marcus 7,36)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Elfde na Trinitatis evangelielezing : Jesaja 35,1-10 Psalm 146 Marcus 7,31-37

19 augustus 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o: Geert Grote Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

20 augustus 2012 Habakuk 1,12-17

g g g g g

21 augustus 2012 Habakuk 2,1-20 Marcus 7,31-37 Anneke Stoker-Rooyinga

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

22 augustus 2012 Habakuk 3,1-19 Eddy Reefhuis, Jan Beldman

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

23 augustus 2012 Nieuwe LC: Kolossenzen 1,1-11 John Morson

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: Apostel Bartolomesg g g g g

24 augustus 2012 Kolossenzen 1,12-23 Sjoftem, Deuteronomium 16,18-21,9 Lieke Cremers 25 augustus 2012 Kolossenzen 1,24-2,5 Marcus 8,1-21g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

g

Weektekst: Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? (Marcus 8,17)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Twaalfde na Trinitatis evangelielezing : 2 Koningen 4,42-44 Psalm 78,17-29 Marcus 8,1-21

26 augustus 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o:

27 augustus 2012 Kolossenzen 2,6-3,4 Daan Floor

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Augustinus van Hippo Woensdag voorgestelde lezing o: Johannes de Doper (onth.)

28 augustus 2012 Kolossenzen 3,5-4,6 Marcus 8,1-21

g g g g g

29 augustus 2012 Jeremia 1,17-19

g g g g g g g g g g g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

30 augustus 2012 Kolossenzen 4,7-18

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

31 augustus 2012 Nieuwe LC: Filippenzen 1,1-11 Ki Teetse, Deuteronomium 21,10-25,19

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

1 september 2012 Filippenzen 1,12-26 Marcus 8,22-26

g g g g g

g

Weektekst: Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. (Marcus 8,25)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Dertiende na Trinitatis evangelielezing : Zacharia 8,4-23 Psalm 34,12-23 Marcus 8,22-26

2 september 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o:

3 september 2012 Filippenzen 1,27-2,18

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

4 september 2012 Filippenzen 2,19-30 Marcus 8,22-26

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

5 september 2012 Filippenzen 3,1-11 Sarah Janssen

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

6 september 2012 Filippenzen 3,12-4,9 Magda Wuytack

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

7 september 2012 Filippenzen 4,10-23 Ki Tav, Deuteronomium 26,1-29,8 Luc Tanja, Elzelies van Engelen-Labbert 8 september 2012 Nieuwe LC: Job 28,1-11 Marcus 8,27-9,1

g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Maria geboorte

13 september Johannes Chrysostom os Johannes van Antiochi, Chrysostomus genaamd, dat wil zeggen "Guldenmond" vanwege zijn welsprekendheid, mag ook vandaag de dag nog levend genoemd worden, mede vanwege zijn geschriften. Zoon van een vroeg gestorven generaal, opgegroeid met het christendom als filosofie, maar pas veel later als eigen gerijpte levenskeuze, werd hij monnik en later priester in de kerk van Antiochi. Man van de wereld, ontwikkelde hij zich tot een gevierd predikant, die in 398 tot aartsbisschop van Konstantinopel werd gekozen. Geliefd als hij was bij het kerkvolk, miste hij tact en maakte zich vijanden in hofkringen en bij collegas [m.n. in Alexandri]. Dit leidde tot tweemaal toe tot een verbanning uit zijn bisschopsstad. Hij wekt onze kritiek door zijn anti-Joodse houding. Niettemin geldt ook hij als een der vier kerkvaders uit de Oosterse kerk. Ook hij staat op de achterzijde van het communiteitskruis van Spe Gaudentes. (347-407)

g

Weektekst: Toen vroeg hij hun: En wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: U bent de messias. (Marcus 8,29)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Veertiende na Trinitatis evangelielezing : Deuteronomium 4,1-20 Psalm 54 Marcus 8,27-9,1

9 september 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o:

10 september 2012 Job 28,12-28 Liselotte Fink-Jensen

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

11 september 2012 Job 29,1-25 Marcus 8,27-9,1 Teun Rietmeijer

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

12 september 2012 Job 30,1-19

g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o: Johannes Chrysostomus Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a:

13 september 2012 Job 30,20-31 Emma Florentinus, Mihaela Grigore 14 september 2012 Job 31,1-20 Nitsavem, Deuteronomium 29,9-30,20 Jesse de Bruijn, Drea Meyer 15 september 2012 Job 31,21-40 Marcus 9,14-29

g g g g g g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

g g g g g

g

Weektekst: Toen zei Jezus tegen hem: Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. (Marcus 9,23)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Vijftiende na Trinitatis evangelielezing : Jesaja 45,20-25 Psalm 116,1-9 Marcus 9,14-29

16 september 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o: Rosj Hasjana Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Hubert van Eyck Woensdag voorgestelde lezing o:

17 september 2012 Job 32,1-22

g g g g g

18 september 2012 Job 33,1-7 Marcus 9,14-29 Eliaz van der Gang, Nine Repelaer-van Driel 19 september 2012 Job 33,8-33

g g g g g g g g g g

Donderdag voorgestelde lezing o:

20 september 2012 Job 34,1-15 R. Hengstmangers

g g g g g

Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: Apostel Mattheusg g g g g

21 september 2012 Job 34,16-30 Wajleech, Deuteronomium 31,1-30 Dorothe Florentinus 22 september 2012 Job 34,31-37 Marcus 9,30-37g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

g

Weektekst: Hij zei tegen hen: Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. (Marcus 9,35)

g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g g g

Zondag Zestiende na Trinitatis evangelielezing : Deuteronomium 13,1-5 Psalm 139,13-24 Marcus 9,30-37

23 september 2012

g g g g g g g

Maandag voorgestelde lezing o:

24 september 2012 Job 35,1-8 Roline Enger

g g g g g

Dinsdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a:

25 september 2012 Job 35,9-16 Marcus 9,30-37

g g g g g

Woensdag voorgestelde lezing o:

26 september 2012 Job 36,1-14

g g g

Kosmas en Damianus, Jom Kipoer Donderdag voorgestelde lezing o: 27 september 2012 Job 36,15-33 Christiaan Florentinus Vrijdag voorgestelde lezing o: Seiderlezing a: 28 september 2012 Job 37,1-13 Ha'aznoe, Deuteronomium 32,1-52

g g g g g g g g g g g g

Zaterdag voorgestelde lezing o: evangelielezing a: Michal

29 september 2012 Danil 7,9-13 Marcus 9,38-50

g g g g g

Op verhaal kom en (4) Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Het is een verhaal dat vertrouwen wekt. God belooft trouw te zijn aan de mensen en aan de wereld waarin ze leven. Het besef van die trouw is belangrijk voor ons op Oudezijds 100. Op Oudezijds 100 onderhouden we in het gebed de band met het joodse volk. In de joodse traditie staat dit verhaal (met het voorafgaande gedeelte) bekend als het Noachidische verbond, het verbond van God met Noach. Het verbond op de Sinai geldt volgens de joden alleen voor hen, maar het verbond van God met Noach geldt voor alle mensen. Deze tekst legt dus een verbintenis tussen ons en het joodse volk. Hier kunnen we elkaar tegenkomen. (..) Het verhaal past ook bij Oudezijds 100 omda