Top Banner
+ RENCANA 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111II,I,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~1111111111111111111 BUDAYA BERKORBAN , , UNTUKNEGARA I NOORMOBAMAD SBAKlLBAMEED U MAT Islam negara ini sekali lagi dapat me- nyambut Hari Raya Aidiladha dalam sua- sana tenang, aman dan selamat berbanding pelbagai per- golakan yang menimpa saudara se-· agama di negara-negara Islam lain. Peristiwa pengebom berani .mati, perang saudara, kerakusan dan kezaliman kumpulan militan Daesh serta pelbagai sekatan dan halan- gan yang dilalui oleh pendudukan beragama Islam terutamanya di negara Baratdilihat terus tnewarnai kisah pahit maung kehidupan umat Islam secara keseluruhannya. Sebaliknya, kita di Malay-, sia masih menikmati kehidu- pan yang tenteram berbanding persekitaran dan suasana kehidu- pan rakyat di kebanyakan negara , Islam terutamanya di Asia Barat yang kacau-bilau. Dalam hal ini, pergolakan politik, pergaduhan dan persengketaan antara etnik dan agama yang membawa ke- pada pertumpahan darah dan usaha pembersihan sesuatu etnik (ethnic cleansing) serta pembunu- han beramai-ramai umat Islam dengan kejam di beberapa negara luar sewajarnya menginsafkan kita betapa penting dan tinggi nilainya erti sebuah perpaduan, keamanan dan kestabilan._ Hakikatnya apa yang ada pad a hari ini tidak datang bergolek. Bu- kart sedikit detik penyeksaan, ke- susahan dan pengorbanan yang terpaksa .dilalui dan dilakukan oleh nenek moyang kita suatu ketika dahulu demi membentuk dan mewujudkan sebuah negara berbilang bangsa seperti yang ada pada ketika ini. \ Maka 'bersempena dengan Hari Ray-a Aidiladha atau lebih' sinonim dengan panggilan Hari Raya Korban, ini seluruh rakyat RAKYAT negara ini perlu bersyukur dengan nikmat keamanan yang dikecapi ' berbanding beberapa negara lain yang kini bergolak akibat persengketaan seperti yang berlaku di Syria. -GAM BAR HIASANI AFP I SANA I HO Malaysia perlu. mensyukuri sega- serta jambatan perpaduan yang' la nikmat yang adapada hari ini. ada. Ancaman bersifat dalaman Bagi umat Islam, Hari Raya Kor- ini dilihat semakin hari semakin ban mempunyai nilai signifikan memuncak, merebak dan mula yang cukup tinggi yang memper- mencetuskan pelbagai polemik, lihatkan nilai-nilai pengorbanan, konflik dan situasi tegang sesama keikhlasan dan kesanggupan ter- rakyat negara ini. Ancaman ini puji yang perlu dihayati dan dimi- jika dibiarkan berleluasa dikhua- liki oleh setiap individu Muslim. tiri boleh rnenghancurkan segala Namun demikian konsep pen- apa yang telah kita bina, perta- gorbanan ini .sebenarnya juga hankan dan nikmati sekian lama. amat signifikan dan perlu dl- Antara isu yang menjadi anca- hayati oleh semua rakyat negara man mutakhir ini adalah perseng- ini dalam konteks Malaysia seba- ketaan antara kaum yang me- gal sebuah negara yang berbilang rangkumi isu hak kesamarataan, agama dati bangsa. Apa yang jelas hak keistimewaan, isu / agama, ketika ini, rakyat negara ini bu- perbezaan ideologi politik ser- kanlah berhadapan dengan anca- ta persoalan tentang beberapa man, dan musuh dari luar seperti perkara ,sensitif dalam Perlern- komunis danpenjajah yang telah bagaan. Ternyata ancaman dala- ditentang oleh nenek moyang kita man seperti ini lebih bahaya dan suatu ketika dahulu terutamanya serius berbanding anasir luar dan dalam usaha untuk menuntut memandangkan melibatkan isu- kebebasan dan kemerdekaan se" isu sensitif makaini perlu ditan- baltknyesedang berhadapan den- ganiriya secara berhemah dengan gan segelintir rakyat sendiri yang segera, begitu mudah lupa tentang asas ' Satu-satunya cara dan kae- pembentukan negara ini. dah terbaik untuk menangani isu Lantas tindak tanduk mereka-' dalaman seperti ini adalah me- ini sering mehgancam dan men- nyuburl<an dan' membudayakan cabar kedaulatan undang-undang kembali konsep pengorb<l;nan UIU~AN rn A LA't ~ i A 13j9j:l.Olfo r I}, dan tolak ansur dalam diri setiap rakyat Malaysia. Untuk itu, adalah tidak cukup jika hanya orang Islam sahaja yang menghayati konsep pengor- . banan melalui Hari Raya Korban ini sebaliknya umat Islam negara ' ini wajib menghebahkan dan menjadi teladan kepada rakan- rakan dari agama dan kaum lain supaya turut sarna menghayati dan membudayakan konsep pen-' gorbanan mengikut konteks aga- rna dan pegangan masing-masing dalam konteks dan semangat se- bagai sebuah bangsa Malaysia. Hal ini tidak mustahil berlaku kerana kita percaya semua agama menyeru ke arah kebaikan dan kesederhanaan melalui budaya pengorbanan dan tolak ansur i mengikut amalan dan cara ma- sing-masing. .Justeru apa yang diharapkan adalah bersempena dengan Hari Raya Korban ini yang masih dalam mood sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia diharapkan semua kaum dan setiap individu rakyat Malaysia dapat bermuha- sabah diri dan melihat kembali .sejarah pembentukan negara ini. Marilah kita memasang azam dan. tekad untuk berkorban apa jua demi ibu pertiwi ini. Dan sebagai permulaan apa salahnya andai kita korbankan sedikit rasa ego, kepentingan dan kemahuan peribadi, rasa prasang- ka dan prejudis serta sifat keta- makan kita demi negara tercinta ini. Bersama-samalah menyubur- kan kembalibudaya pengorbanan . dalam diri masing-masing agar , negara ini terus aman dan mak- mur sepanjang masa. Janganlah esok umpama sudah ,kecurian baru hendak mengunci pintu dan tanyalah pada diri rna- sing-rnasing apa yang boleh di- \ korbankan untuk negara tercinta ini, Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh bangsa Malaysia. PENULIS ialah I<etua Sahagian Hal Ehwal , Pelajar Universiti Putra Malaysia
1

BUDAYA BERKORBAN UNTUKNEGARA UIU~AN 13j9j:l.Olfo rn … · pergolakan politik, pergaduhan dan persengketaan antara etnik dan agama yang membawa ke-pada pertumpahan darah dan usaha

Jul 06, 2019

Download

Documents

buidan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BUDAYA BERKORBAN UNTUKNEGARA UIU~AN 13j9j:l.Olfo rn … · pergolakan politik, pergaduhan dan persengketaan antara etnik dan agama yang membawa ke-pada pertumpahan darah dan usaha

+

RENCANA111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111II,I,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~1111111111111111111

BUDAYA BERKORBAN, ,

UNTUKNEGARAI

NOORMOBAMADSBAKlLBAMEED

UMATIslam negara inisekali lagi dapat me-nyambut Hari RayaAidiladha dalam sua-sana tenang, aman dan

selamat berbanding pelbagai per-golakan yang menimpa saudara se-·agama di negara-negara Islam lain.Peristiwa pengebom berani .mati,perang saudara, kerakusan dankezaliman kumpulan militan Daeshserta pelbagai sekatan dan halan-gan yang dilalui oleh pendudukanberagama Islam terutamanya dinegara Baratdilihat terus tnewarnaikisah pahit maung kehidupan umatIslam secara keseluruhannya.

Sebaliknya, kita di Malay-,sia masih menikmati kehidu-pan yang tenteram berbandingpersekitaran dan suasana kehidu-pan rakyat di kebanyakan negara ,Islam terutamanya di Asia Baratyang kacau-bilau. Dalam hal ini,pergolakan politik, pergaduhandan persengketaan antara etnikdan agama yang membawa ke-pada pertumpahan darah danusaha pembersihan sesuatu etnik(ethnic cleansing) serta pembunu-han beramai-ramai umat Islamdengan kejam di beberapa negaraluar sewajarnya menginsafkankita betapa penting dan tingginilainya erti sebuah perpaduan,keamanan dan kestabilan._

Hakikatnya apa yang ada pad ahari ini tidak datang bergolek. Bu-kart sedikit detik penyeksaan, ke-susahan dan pengorbanan yangterpaksa .dilalui dan dilakukanoleh nenek moyang kita suatuketika dahulu demi membentukdan mewujudkan sebuah negaraberbilang bangsa seperti yang adapada ketika ini. \

Maka 'bersempena denganHari Ray-a Aidiladha atau lebih'sinonim dengan panggilan HariRaya Korban, ini seluruh rakyat

RAKYAT negara ini perlu bersyukur dengan nikmat keamanan yang dikecapi 'berbanding beberapa negara lain yang kini bergolak akibat persengketaan sepertiyang berlaku di Syria. -GAM BAR HIASANI AFP I SANA I HO

Malaysia perlu. mensyukuri sega- serta jambatan perpaduan yang'la nikmat yang adapada hari ini. ada. Ancaman bersifat dalamanBagi umat Islam, Hari Raya Kor- ini dilihat semakin hari semakinban mempunyai nilai signifikan memuncak, merebak dan mulayang cukup tinggi yang memper- mencetuskan pelbagai polemik,lihatkan nilai-nilai pengorbanan, konflik dan situasi tegang sesamakeikhlasan dan kesanggupan ter- rakyat negara ini. Ancaman inipuji yang perlu dihayati dan dimi- jika dibiarkan berleluasa dikhua-liki oleh setiap individu Muslim. tiri boleh rnenghancurkan segala

Namun demikian konsep pen- apa yang telah kita bina, perta-gorbanan ini .sebenarnya juga hankan dan nikmati sekian lama.amat signifikan dan perlu dl- Antara isu yang menjadi anca-hayati oleh semua rakyat negara man mutakhir ini adalah perseng-ini dalam konteks Malaysia seba- ketaan antara kaum yang me-gal sebuah negara yang berbilang rangkumi isu hak kesamarataan,agama dati bangsa. Apa yang jelas hak keistimewaan, isu / agama,ketika ini, rakyat negara ini bu- perbezaan ideologi politik ser-kanlah berhadapan dengan anca- ta persoalan tentang beberapaman, dan musuh dari luar seperti perkara ,sensitif dalam Perlern-komunis danpenjajah yang telah bagaan. Ternyata ancaman dala-ditentang oleh nenek moyang kita man seperti ini lebih bahaya dansuatu ketika dahulu terutamanya serius berbanding anasir luar dandalam usaha untuk menuntut memandangkan melibatkan isu-kebebasan dan kemerdekaan se" isu sensitif makaini perlu ditan-baltknyesedang berhadapan den- ganiriya secara berhemah dengangan segelintir rakyat sendiri yang segera,begitu mudah lupa tentang asas ' Satu -satunya cara dan kae-pembentukan negara ini. dah terbaik untuk menangani isu

Lantas tindak tanduk mereka-' dalaman seperti ini adalah me-ini sering mehgancam dan men- nyuburl<an dan' membudayakancabar kedaulatan undang-undang kembali konsep pengorb<l;nan

UIU~AN rn A LA't ~ i A

13j9j:l.Olfo r I},

dan tolak ansur dalam diri setiaprakyat Malaysia.

Untuk itu, adalah tidak cukupjika hanya orang Islam sahajayang menghayati konsep pengor- .banan melalui Hari Raya Korbanini sebaliknya umat Islam negara 'ini wajib menghebahkan danmenjadi teladan kepada rakan-rakan dari agama dan kaum lainsupaya turut sarna menghayatidan membudayakan konsep pen-'gorbanan mengikut konteks aga-rna dan pegangan masing-masingdalam konteks dan semangat se-bagai sebuah bangsa Malaysia.

Hal ini tidak mustahil berlakukerana kita percaya semua agamamenyeru ke arah kebaikan dankesederhanaan melalui budayapengorbanan dan tolak ansur

i mengikut amalan dan cara ma-sing-masing.. Justeru apa yang diharapkan

adalah bersempena dengan HariRaya Korban ini yang masih dalammood sambutan Hari Kebangsaandan juga Hari Malaysia diharapkansemua kaum dan setiap individurakyat Malaysia dapat bermuha-sabah diri dan melihat kembali.sejarah pembentukan negara ini.Marilah kita memasang azam dan.tekad untuk berkorban apa juademi ibu pertiwi ini.

Dan sebagai permulaan apasalahnya andai kita korbankansedikit rasa ego, kepentingan dankemahuan peribadi, rasa prasang-ka dan prejudis serta sifat keta-makan kita demi negara tercintaini. Bersama-samalah menyubur-kan kembalibudaya pengorbanan .dalam diri masing-masing agar

, negara ini terus aman dan mak-mur sepanjang masa.

Janganlah esok umpama sudah, kecurian baru hendak menguncipintu dan tanyalah pada diri rna-sing-rnasing apa yang boleh di- \korbankan untuk negara tercintaini, Selamat Hari Raya Aidiladhakepada seluruh bangsa Malaysia.

PENULIS ialah I<etua Sahagian Hal Ehwal ,Pelajar Universiti Putra Malaysia