Top Banner
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Sándora Petőfího s vyučovacím jazykom maďarským- Petőfi Sándor Alapiskola č.494 Kamenín - Kéménd za školský rok 2015/2016 Predkladá: Mgr. Judita Tímár riaditeľka Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa 22.6.2016 a na zasadnutí ŠR 17.10.2016 Vyjadrenie rady školy: Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť /neschváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Sándora Petőfiho s VJM - Kamenín za školský rok 2015/2016 Ing. Anna Petrovičová predseda Rady školy pri Sándora Petőfiho s VJM - Kamenín Stanovisko zriaďovateľa: Obec Kamenín schvaľuje/neschva ľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Sándora Petőfího s VJM - Kamenín za školský rok 2015/2016
54

€¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Jul 28, 2018

Download

Documents

trankiet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

S p r á v ao výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej školy Sándora Petőfího s vyučovacím jazykom maďarským-Petőfi Sándor Alapiskola č.494 Kamenín - Kéménd za školský rok 2015/2016

Predkladá:

Mgr. Judita Tímár riaditeľka

Prerokovaná a schválenáv pedagogickej rade školy dňa 22.6.2016a na zasadnutí ŠR 17.10.2016

Vyjadrenie rady školy: Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť /neschváliťSprávu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Sándora Petőfiho s VJM - Kamenín za školský rok 2015/2016

Ing. Anna Petrovičová predseda Rady školy pri ZŠ Sándora Petőfiho s VJM - Kamenín

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Kamenín schvaľuje/neschvaľujeSprávu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Sándora Petőfího s VJM - Kamenín za školský rok 2015/2016

Jozef Grman starosta obce za zriaďovateľa

Page 2: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Východiská a podklady:

Správa je spracovaná v zmysle:1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.3. Koncepcia školy na roky 2015-20184. Plán práce školy na školský rok 2015/20165. ŠkVP ISCED1, ISCED2, výchovný program ŠKD6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a

predmetových komisií, koordinátorov, vychovávateliek ŠKD, triednych učiteľov, výchovného poradcu, vedúcich krúžkov

Page 3: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

O B S A HI. ÚVOD

1. Vstupné údaje o škole2. Stav pracovníkov k 30.6.20163. Mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie4. Koordinátori5. Rada školy6. Počet žiakov ZŠ7. Počet detí v ŠKD8. Počet zapísaných žiakov na školský rok 2016/20179. Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom

prijatí na štúdium na stredné školy

II. ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV VO VVP

1. Prehľad o dochádzke žiakov2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov - ročník, predmet3. Testovanie 5-2016 a Testovanie 9-20164. Testovanie žiakov5. Prehľad súťaží a výsledkov6. Dni Petőfiho

III. ANALÝZA PLNENIA PLÁNU PRÁCE ŠKOLY

1.Vyhodnotenie plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a z POP MŠ SR2.Vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti3.Vyhodnotenie práce MZ a PK4.Vyhodnotenie práce koordinátorov a výchovného poradcu5.Vyhodnotenie aktivít a prezentácii školy pred verejnosťou6.Vyhodnotenie zapojenia školy do projektov7.Vyhodnotenie školského vzdelávacieho programu 2015/2016 - ISCED 1, ISCED 2

IV. PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

1. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov2. Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov3. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

V. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania2. Využitie vzdelávacích poukazov (záujmové krúžky)3. Spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom4. Spolupráca s inými školami5. Vzájomné vzťahy: žiak - žiak, učiteľ- žiak, učiteľ- rodič, škola - zriaďovateľ

Page 4: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

VI. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VYCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov2. Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy a ich použitie

VII. NÁVRHY OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ASKVALITNENIE PRÁCE PRE NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK

Page 5: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

I. ÚVOD

1. Vstupné údaje o škole:

Názov: Základná škola Sándora Petőfího s vyučovacím jazykom maďarským -Petőfi Sándor Alapiskola č. 494 Kamenín - Kéménd

IČO: 37864050 Adresa: 943 57 Kamenín č. 494 Telefón, fax: 036/7596106Internetová a elektronická adresa: www.zsmkamenin.edu.sk

[email protected] Zriaďovateľ: Obec Kamenín IČO: 308960 Adresa: 943 57 Kamenín č. 641

2. Stav pracovníkov k 30.6.2016- pedagogickí: na dobu neurčitú : 19

na dobu určitú: 0 na dohodu: 1

- nepedagogickí: na dobu neurčitú : 9na dobu určitú: 0na dohodu: 1

3. Mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie: Riaditeľka: Mgr. Judita Tímár Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Večerková Judita Výchovný poradca: PaedDr. Žaneta Líšková Vedúca ŠJ: Andrea Hlinková MZ pre 1. - 4. ročník a Školský klub detí (ŠKD)

Vedúci: Mgr. Ladislav Pesti PK spoločensko - vedných predmetov (MJL. SJL, NJ AJ, D) a výchovných predmetov(Ov,Vv, Ev, Hv)Vedúca: Mgr. Mária Szekeres Szigeti PK prírodovedných predmetov (M, F, B,CH, G) a výchovnýchpredmetov (Svet pr., Tech.v., Etv, Nv)

Vedúca: Ing. Anna Petrovičová

4. Koordinátori: PaedDr. Anetta Bernáthová - Zdravá škola

Mgr. Adriana Dávidová - Výchova k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Richard Hariš - Prevencia závislostí a iných sociálnych a patol. javovMgr. Boglárka Tóth - Environmentálna výchovaMgr. Zsolt Pathó - Informatizácia

Mgr. Eva Bandor - Finančná gramotnosťMgr. Judita Tímár – Otvorená škola – Infovek

Page 6: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

5. Rada školy:

Predseda Rady školy : Ing. Anna Petrovičová - ped.zam.Členovia : Mgr. Richard Hariš - ped.pr.ZŠ Helena Oláhová- neped. zam.ZŠ Ladislav Neznánsky - posl. OÚ

Imrich Krecsmer - posl. OÚ Silvia Szűcsová – zam. OÚ Renáta Pálinkásová - zam. OÚ Eva Bartiová - rodič Alica Bertóková- rodič Zoltán Jarábek - rodič Štefan Tóth - rodič

6.Počet žiakov ZŠ:

Ročník I. II. III. IV. I-IV. V. VI. VII. VIII. IX. V.-IX.

L-IX

Trieda 1. 2. 3. 4. 1.-4 5. 6. 7. 8. 9. 5.-9. 1.-9.Stavk 15.9.2015

21 25 19 25 90 26 21 35 24 13 119 209

Stavk 30.6.2016

21 25 19 25 90 23 21 35 24 13 116 206

7. Počet detí v ŠKD:

Oddelenie I. oddelenie II. oddelenie II. oddelenie Stav k 15.9.2015 24 23 25Stav k 30.6.2016 24 23 25

8. Počet zapísaných žiakov na školský rok 2016/2017:

Na zápise žiakov na školský rok 2016/2017 sa prihlásilo 27 detí: Kamenín 13 detí, Kamenný Most 8 deti, Sikenička 1 dieťa, Bíňa 5 dieťa. Školská dochádza štyroch detí je na základe špeciálno-pedagogického poradenstva odložená o jeden rok, dvaja žiaci tiež na základe špeciálno-pedagogického a psychologického poradenstva a nastúpili v septembri do špeciálnej ZŠ v Štúrove. Plánovaný počet tried v 1. ročníku: jedna.

Page 7: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

9.Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Žiaci 4. ročníka Počet žiakov4. ročníka25

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8. ročné gymnáziá a iné školy

osemročné gymnáziá Na iné školy

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí0 0 0 0 0 0

Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠPočetžiakov

5-8.ročníka

103

Prehľad o počte žiakov 7- 8. ročníka prijatých na SŠ resp. do PP

ZSŠ-2. ročné Iné /do pracovného pomeru - PP/

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí3 3 3 0 0 0

Ani jeden žiak nežiadal o možnosť pokračovania v plnení povinnej školskej dochádzky v 9.

ročníku.

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na SŠ

Žiaci 9. ročníka boli v plnom počte (13) prijatí na stredné školy.

Page 8: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

II. ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV VO VVP

1. Prehľad o dochádzke žiakov1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu

Osprav. hod. 1684 3877 2534 2940 4936 3330 4865 3481 1375 29022Neosprav. hod. 586 0 0 0 86 6 0 90 0 768

Ospr. h. na žiaka 80,2 155,1 133,4 117,6 197,4 158,6 139,0 145,0 105,8 140,2

Neosp.h.na žiaka 27,9 0 0 0 3,4 0,3 0 3,8 0 3,7

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov:1 .trieda:Maďarský jazyk 1,19Slovenský jazyk 1,19Matematika 1,19Prvouka 1,19Náboženská výchova Slov. hod.Etická výchova Slov. hod.Hudobná výchova 1,00Výtvarná výchova 1,00Telesná výchova 1,00Pracovné vyučovanie 1,00Celkový priemer 1,10

Page 9: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

2. trieda:Maďarský jazyk 2,04Slovenský jazyk 1,76Matematika 1,84Informatická výchova 1,08Prírodoveda 1,36Vlastiveda 1,24Náboženská výchova Slov. hod.Etická výchova Slov. hod.Hudobná výchova 1,00Výtvarná výchova 1,00Telesná výchova 1,00Pracovné vyučovanie 1,00Celkový priemer 1,33

3.trieda:Maďarský jazyk 2,11Slovenský jazyk 1,74Anglický jazyk 2,11Matematika 2,05Informatická výchova 1,00Prírodoveda 1,68Vlastiveda 1,84Náboženská výchova Slov. hod.Etická výchova Slov. hod.Pracovné vyučovanie 1,00Hudobná výchova 1,00Výtvarná výchova 1,00Telesná výchova 1,00Celkový priemer 1,50

4.trieda:Maďarský jazyk 2,13Slovenský jazyk 1,88Anglický jazyk 2,17Matematika 2,25Informatická výchova 1,08Prírodoveda 1,63Vlastiveda 2,04Náboženská výchova Slov. hod.Etická výchova Slov. hod.Pracovné vyučovanie 1,00Hudobná výchova 1,08Výtvarná výchova 1,00Telesná výchova 1,00Celkový priemer 1,57

Page 10: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

5. trieda:Maďarský jazyk 3,09Slovenský jazyk 2,74Anglický jazyk 2,50Matematika 2,73Informatika 1,32Biológia 2,50Dejepis 2,36Geografia 2,41Náboženská výchova Slov. hod.Etická výchova Slov. hod.Technika 1,00Hudobná výchova 1,64Výtvarná výchova 1,00Telesná výchova 1,15Multikultúrna výchova 1,00Rozvíjanie poznania a myslenia 1,00Celkový priemer 1,72

6. trieda:Maďarský jazyk 3,10Slovenský jazyk 3,20Anglický jazyk 2,50Nemecký jazyk 2,94Matematika 3,30Informatika 1,06Fyzika 1,94Biológia 2,44Geografia 2,50Dejepis 2,33Občianska náuka Slov. hod.Náboženská výchova Slov. hod.Etická výchova Slov. hod.Hudobná výchova 1,32Výtvarná výchova 1,00Telesná výchova 1,05Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 1,00Rozvíjanie poznania a myslenia 1,00Celkový priemer 2,04

Page 11: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

7. A trieda:Maďarský jazyk 2,82Slovenský jazyk 3,29Anglický jazyk 2,82Nemecký jazyk 2,41Matematika 2,53Informatika 1,00Fyzika 2,47Chémia 2,88Biológia 2,59Dejepis 2,41Geografia 2,53Občianska náuka Slov. hod.Etická výchova Slov. hod.Náboženská výchova Slov. hod.Svet práce 1,35Hudobná výchova 1,47Výtvarná výchova 1,24Telesná výchova 1,00Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 1,00Celkový priemer 2,11

7. B trieda:Maďarský jazyk 2,24Slovenský jazyk 2,29Anglický jazyk 1,87Nemecký jazyk 1,75Matematika 1,80Informatika 1,00Fyzika 1,47Chémia 1,73Biológia 1,73Dejepis 1,60Geografia 1,60Občianska náuka Slov. hod.Etická výchova Slov. hod.Náboženská výchova Slov. hod.Svet práce 1,00Hudobná výchova 1,07Výtvarná výchova 1,00Telesná výchova 1,00Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 1,13Celkový priemer 1,52

Page 12: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

8. trieda:Maďarský jazyk 3,36Slovenský jazyk 3,26Anglický jazyk 2,95Nemecký jazyk 3,05Matematika 3,10Informatika 1,67Fyzika 3,14Chémia 2,90Biológia 2,95Dejepis 2,62Geografia 2,71Občianska náuka Slov. hod.Náboženská výchova Slov. hod.Technika 1,05

Výchova umením 1,57Telesná výchova 1,38Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 2,43Celkový priemer 2,54

9.trieda:Maďarský jazyk 3,38Slovenský jazyk 3,46Anglický jazyk 3,08Nemecký jazyk 2,62Matematika 3,31Fyzika 2,62Chémia 2,77Biológia 2,92Dejepis 2,62Geografia 2,46Náboženská výchova Slov.hodn.Telesná výchova 1,38Celkový priemer 2,78

Page 13: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

3. Testovanie 5 - 2015 a testovanie 9- 2016

Testovanie 5- 2015

Predmety Matematika Maďarský jazyk a literatúra

Počet testovaných žiakov školy 22 22Maximálny počet bodov v teste 30 30

Priemerný počet bodov školy 12,09 13,86

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,60 17,21

Priemerná úspešnosť školy (v %) 40,30 46,21

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

61,99 57,36

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

-21,69 -11,15

Page 14: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Testovanie 9- 2016

Matematika Maďarský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Počet testovaných žiakov školy 13 13 13

Maximálny počet bodov v teste 20 25 20

Priemerný počet bodov školy 5,8 12,6 8,7

Priemerný počet bodov v rámci SR 10,6 16,2 12,8

Priemerná úspešnosť školy (v %) 29,2 50,5 43,5

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

52,8 64,6 64,2

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

-23,6 -14,1 -20,7

Page 15: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

4.Testovanie žiakov

V  decembri a v máji školského roka 2015/2016 uskutočnila riaditeľka školy testovanie žiakov v roč. 4.-9.

Trieda Predmet %4. Matematika 77,645. Matematika 52,596. Maď.j. a lit. 52,467.A Maď.j. a lit. 41,007.B Maď.j. a lit. 67,008. Slov.j. a lit. 65,789. Maď.j. a lit. 43,209. Slov.j. a lit. 32,229. Matematika 33,01

Trieda Predmet %4. Matematika 72,045. Matematika 22,116. Maď.j. a lit. 66,047.A Maď.j. a lit. 73,007.B Maď.j. a lit. 75,008. Slov.j. a lit. 59,369. Maď.j. a lit. 55,839. Slov.j. a lit. 45,379. Matematika 24,83

Riaditeľstvo analyzovalo výsledky a konštatuje:Výsledky od úspešnosti 50 % sú vyhovujúce, pod 50% sú nevyhovujúce.

Page 16: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

5. Prehľad súťaží a výsledkov:

Prehľad súťaží a výsledkov:

Pytagoriáda –okresné koloRajnoha Levente 3. tr.Búri Dominik 4. tr.Mezei Mátyás 4. tr.Morvai Gergő Csaba 5. tr.Erkélyi Enikő 7.B tr.Tóth Kitti 8. tr.Kiss Tibor 8. tr.Kiss Kornél 6. Tr.Jarábek Előd 7.A tr.

MOZ5 – okresné koloMorvai Gergő Csaba 5. tr.

MOZ6 - okresné koloKiss Kornél 6. tr.

MOZ7 – okresné koloJarábek Előd 7.A tr.

MOZ8 – okresné koloTóth Kitti 8. tr.Kiss Tibor 8. tr.

Súťaž Kenguru – matematicá súťaž Faragó Alexandra 6.tr.Kiss Kornel 6. tr.Jarábek Előd 7. A tr.Kiss Tibor 8. tr.Szetei Viktória 5.tr.Erkély Enikő 7.B tr.Fodor József 6.tr.Lukács Vanessa 5.tr.Hubac Vivien 7.A tr.Tóth Kitti 8.tr.Stellár Antónia 7.A tr.Morvai Gergő Csaba 5.tr.Jarábek Lóránt 7.B tr.Gyekes Ádám 6.tr.

Geografická olympiáda – okresné koloBatka Laura 7.A tr.

Biblická Olympiáda - obvodné kolo - úspešné družstvoJanícsek boglárka 9.tr.Hojka Orsolya 7.B tr.

Page 17: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Herda Emese 7.B tr.

Súťaž - ľudová pieseň - Nové Zámky ZŠ G. CzuczoraI.kat.: Bogdányi Kiara 1. tr. – strieborné pásmoII.kat.: Barti Bianka Barbara 5. tr.- bronzové pásmo Hubač Lili 5. tr.- bzonzové pásmo Csizmadia Evelin 6. tr. – strieborné pásmo

Poznaj slovenskú rečHarach René 4. tr.

Pekná maďarská reč- okresné koloMorvai Gergő 5. tr.

Súťaž Hľadanie pokladov - IX. ročník - celoštátne kolo - úspešná práca Tóth Kitti 8. tr.Gáspár Bettina 9. tr.

Ipolyi Arnold – prednes rozprávky Barti Barbara Bianka - 4.tr. strieborné pásmo Tompa Mihály - prednes poézie a prózy - obvodné kolo Rajnoha Levente 3. tr. – bronzové pásmo?Szőköl Attila 7.B tr.Justyák Fanni Orsolya 6. tr.Gašpár Bettina 9.tr.

Súťaž Bendegúz - obvodné kolo  Filyó Mihály 8. tr.Urbán Michaela 8. tr.Tóth Kitti 8. tr.Kiss Tibor 8. tr.

Vedomostná súťaž Nehéz FerencBavlšík Roland 8. tr.Tóth Kitti 8.tr.Szőköl Attila 7.B tr.Stellár Antónia 7.A tr.Herda Emese 7.B tr.

Cezpolný beh – okresné kolo

Molnár Boglárka 8. tr.Balogh Fanni 7.A tr.Zeller Stefánia 7.B tr.Molnár Máté 5. tr.Páhi Dominik 7. tr.Rigler Xavér 8. tr.

Atletická súťaž – okresné koloBalogh Fanni 7.A tr.Batka Laura 7.A tr.Herda Emese 7.B tr.

Page 18: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Molnár Boglárka 8. tr.Thomas Jasmin 6. trVíg Noémi 7.A tr.Zeller Antónia 7.B tr.Zeller Stefánia 7.B tr.Páhi Dominik 8. tr.Halász Tamás 7.A tr.Horváth Jácint 6. tr.Molnár Máté 5. tr.Rigler Xavér 8. tr.Tóth Tibor 9. tr.Bertók Bálint 9. tr

Stolný tenis – obvodné kolo, okresné kolo (chlapci) Bakó Cynthia 7.B tr.Tóth Kitti 8. tr.Urbán Michaela 8. tr.Batka Laura 7.A tr.Kiss Tibor 8. tr.Kiss Kolrnél 6. tr.Mezei László 7. B tr.Holi Dániel 9. tr.

Futbalový turnaj – Dôvera Cup – obvodné koloGyekes Ádám 6. tr.Horváth Jácint 6. tr.Ivančík Alan 5. tr.Kuchár Dominik 5. tr.Molnár Máté 5. tr.Szántó Márió 6. tr.Tímár Zsolt 5. tr.Tóth Kristóf 6. tr.Tóth Kurucz Áron 6. tr.

Futbalový turnaj – Jednota Cup – obvodné koloBaranyai Zsolt 7.B tr.Eček Ákos 7.B tr.Halász Tamás 7.A tr.Ivančík Samuel 7.A tr.Mezei László 7.B tr.Mikle Viktor 7.A tr. Szőköl Attila 7.B tr.Páhi Dominik 8. tr.Ružička Lajos 8. tr.

Romafest – ŠtúrovoJáróka Kevin 4. tr.Ivančík Alan Michal 5. tr.Ružička Evelin 5.tr.Barti Barbara Bianka 5. tr.Oláhová Viera 5. tr.Tóthová Jessika 3. tr.

Page 19: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Oláhová Karolina 3. tr.Čóka Vivien 8.tr.

Rôzne výtvarné súťaže

9. Dni Petőfiho

Uskutočnili sa nasledovné podujatia:- Slávnosť na česť hrdinov udalostí 1848/1849- Privítanie budúcich prvákov- Interaktívne rozprávkové predstavenie- Netradičná vyučovacia hodina slovenského jazyka- Netradičná vyučovacia hodina fyziky a chémie - Otvorené hodiny skoro v každej triede z viacerých predmetov

Žiaci sa aktívne zapojili do kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí, pozorne sledovali prednášky.

Page 20: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

III. ANALÝZA PLNENIA PLÁNU PRÁCE ŠKOLY

1. Plnenie opatrení, ktoré vyplynuli z analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov z uplynulého školského roka 2015/2016

- Sústredili sme sa na vhodné formy získavania informácie zo strany žiaka, učili sme ich spracovávať a vyhodnocovať informácie. - Sústredili sme na schopnosti, záujmy, potreby dieťaťa, vychádzali sme zo záujmov, podporili sme spoluprácu s inými žiakmi a nápaditosť žiakov.- Vychovávali sme žiakov na ochranu životného prostredia, na toleranciu. - Na prvom stupni sme kládli dôraz na rozvoj základných zručností v matematike, v čítaní a v písaní.- Rozvíjali sme komunikačné schopnosti žiakov slovom i písmom v materinskom jazyku, v štátnom jazyku a v cudzích jazykoch pomocou účinnejších metód (hry, dramatizácie, metódy rozvíjajúce tvorivosť, využívame spontánnosť a nápaditosť žiakov, projektové vyučovanie). - Na druhom stupni sme prehĺbili odbornú terminológiu, formou súvislých rozhovorov a testov. - Využívali sme možnosti voliteľných predmetov na posilnenie maďarského a slovenského jazyka podľa ŠkVP a zaviedli sme hodiny svet práce a tvorba projektov. - V zostavovaní rozvrhu sme brali do úvahy psychohygienické zásady.- Zabezpečili sme krúžkovú činnosť a školský klub detí.- Na výmenu skúseností sme spolupracovali s inými školami a inštitúciami.- Pomáhali sme slabo prospievajúcim, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s poruchami učenia.- Talentovaným žiakom sme dali možnosť zúčastniť sa na súťažiach a olympiádach. - Vyučovacie hodiny sme sa snažili pripraviť tak, aby pre každého žiaka bol zabezpečený rozvoj zodpovedajúci jeho rozumovým schopnostiam.- Vypracovaním diferencovaných úloh sme chceli dosiahnuť, aby každý žiak podával čo najlepší výkon. - Koordinátori pracovali v oblastiach: výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, výchova k prevencií drogových a iných závislostí, zdravotná výchova, informatika, finančná gramotnosť. - Snažili sme sa vytvoriť lepšiu klímu, aby sa viac komunikovalo medzi učiteľom a žiakom, aby sa žiaci naučili komunikovať s cieľom vybudovania základy socializácie žiakov. - Preferovali sme aktívnu komunikáciu žiakov, aby sa naučili vhodne vyslovovať svoje názory, aby si vážili vlastné postoje a tolerovali postoje iných ľudí. - Kládli sme dôraz na rozvíjanie osobnosti žiakov, ich kooperačné schopnosti, uvedomelosť a zodpovednosť, hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti. - Viedli sme žiakov k samostatnosti, aby vedeli, že všetko, čo v živote dosiahnu, bude iba vďaka tomu, čo sami dokážu.- Sústredili sme sa na to, aby sa žiakom vštepovali určité všeobecne platné hodnoty, ktorým by verili a podľa ktorých by potom aj konali, sme upevnili fyzické a duševné zdravie všetkých žiakov. V záujme toho sme spolupracovali s rodinou a so psychológom. - Chceli sme dosiahnuť, aby všetci učitelia mali pocit dobre vykonanej a spravodlivo ocenenej práce.

Našim cieľom bolo vytváranie takého výchovného systému, kde sa deti môžu naučiť a praktizovať tie zručnosti, vedomosti, schopnosti a postoje, ktoré im zaručujú byť dobrým, zdravým, aktívnym a šťastným človekom.

Page 21: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Naše vytýčené ciele boli splnené nielen na vyučovacích hodinách, ale aj s usporiadaním rôznych podujatí, ako:

- Slávnostné otvorenie školského roka - Zapájanie sa do oberačkovej slávnosti - Svetový deň starších ľudí – program cez obecný rozhlas

- Divadelné predstavenie pre 1. stupeň – kultúrny dom - Hrdinovia z Aradu – spomienka cez školský rozhlas - Plavecké popoludnia

- Medzinárodný deň školských knižníc- Dni zdravého života- Spomienka na ukončenie svetovej vojny (vyhotovenie filmu)- Testovanie 5

- Zber papiera - 24-hodinový stolný tenis - Divadelné predstavenie - Komárno

- Mikuláš na škole - Príprava na Vianoce – advent v škole, programy po triedach - Vianočná slávnosť - zapojenie sa do obecného programu - Lyžiarsky výcvik - Detský karneval a diskotéka

- Dni Petőfiho a Marcové udalosti - Testovanie 9

- Deň Zeme - Deň Narcisov

- Deň matiek- Deň detí- Škola v prírode pre žiakov 3.a 4. ročníka- Školské výlety

- Slávnostné ukončenie školského roka, rozlúčka so žiakmi 9. triedy

1.2. Realizácia hlavných úloh z POP

- Do tematických plánov sme zapracovali úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd Medzinárodným dohovorom o odstránenívšetkých foriem rasovej diskriminácie.- Pozornosť sme sústredili na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, ktorá prispeje k zlepšeniu medziľudských vzťahov.- Počas školského roka sme pokračovali prácu so žiakmi na tému Právne vedomie a aktivizovali sme žiakov v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacomčase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelnýchpredstavení.- Rešpektovali sme názory žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach , ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú.- Sprístupňovali sme všetkým žiakom informáciu a poradenskú službu v oblasti ďalšiehovzdelávania na SŠ.- Prijímali sme také opatrenia na zabezpečenie disciplíny, ktoré sú zlučiteľné s ľudskoudôstojnosťou žiaka.- Výchovné princípy etickej výchovy previazali sme s osnovami občianskej výchovy tak, aby viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života, prispievali ku kultúrnej a občianskej vyspelosti dospievajúcej generácie, k schopnosti aktívne a zodpovedne sazúčastňovať verejného života, pritom využívať prednosti žiackeho parlamentu.

Page 22: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

- Realizovali sme environmentálnu výchovu na škole.- Dôslednú pozornosť sme venovali ekologickej výchove, výchove k podpore zdravia a ochrane životného prostredia, pozornosť venovať realizácii projektu Škola podporujúca zdravie.- Zabezpečili sme vzdelávanie v základných poznatkoch v oblasti detského zdravia a výživy.

Page 23: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

- S cieľom pripraviť žiakov pre život, na zvládanie mimoriadnych udalostí využívať UO Ochrana života a zdravia pre 1. a 2.stupeň ZŠ

- V súvislosti s Národným programom boja proti drogám a Koncepciou prevencie drogových závislostí v rezorte školstva realizovali sme besedy, iniciovali sme preventívne aktivity. Preventívne programy sme vypracovali na princípe posilňovania zdravého životného štýlu, informovania o škodlivosti návykových látok, formovania právneho a občianskeho vedomia, primeraného hodnotového systému, etických noriem a humánneho cítenia.- V Zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa, zabezpečili sme ochranu detí pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenie alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania.- V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme zabezpečili aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, bezodkladne sme riešili vyskytujúce sa problémy.-Venovali sme osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia.- Zdôraznili sme pravidelnú školskú dochádzku žiakov.- Dôslednou kontrolou a dozorom sme sa snažili predchádzať nezákonné používanie narkotík.- Schválené vzdelávacie štandardy sme používali pri vypracovaní tematických výchovno- vzdelávacích plánov. - Realizovali sme rôzne formy voľnočasových aktivít na podporu rozvoja funkčnej, čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov.- Pokračovali sme v realizácií monitorovania úrovne vedomosti žiakov končiacich 9. ročník Testovanie 9-2015 - Venovali sme pozornosť telesnému a pohybovému rozvoju žiakov, aktivitám, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky.- Venovali sme pozornosť talentovaným žiakom a využívali sme vzdelávacie preukazy na záujmové krúžky.- Vo vyučovacom procese sme realizovali výchovu k manželstvu a rodičovstvu. - Pri zápise žiakov do 1. ročníka sme spolupracovali s CPPP.- Vo výchovno-vzdelávacom procese sme používali materiály dostupné na internetovejstránke MŠ /www.minedu.sk/, týka s a to predovšetkým Programu tolerancie k menšinám.

2.Vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti

Kontrolná činnosť bola zameraná na profesionálny prístup pedagógov k žiakom, metodickú zdatnosť pedagogických pracovníkov (aj s dôrazom na diferencovaný prístup) a plnenie hlavných úloh školy, využívanie alternatívnych metód práce, implementáciu získaných poznatkov z celoživotného vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese, zavádzanie ŠkVP do výchovno-vzdelávacieho procesu. K ontrolná činnosť zhŕňa: - plnenie Školského vzdelávacieho programu školy, Školského výchovného programu školy, úloh plánu práce - plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov ústredných orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠ SR, pokynov a nariadení zriaďovateľa - vybavovanie a prešetrenie petícií, sťažností, oznámení a podnetov - plnenie opatrení prijatých na úpravu zistených nedostatkov - kontrola a usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu - kontrola realizácie projektov, do ktorých je škola zapojená - kontrola úloh z oblasti výchovného poradenstva, mimoškolských aktivít - kontrola na úsekoch BOZP, CO, PO, údržby školy, materiálno-technického vybavenia školy

Page 24: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

- základné povinnosti pracovníkov – dodržiavanie platnej legislatívy - dodržiavanie vnútroorganizačných smerníc Formy a prostriedky kontrolnej činnosti boli: rozhovory, priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, kontrola pedagogickej dokumentácie, kontrola hodnotenia žiakov, prehliadky priestorov školy, účasť na zasadnutiach PP, MZ a PK. V dňoch od 17.03.2016 do 23.03.2016 vykonala Štátna školská inšpekcia komplexnú inšpekciu. Analyzovali stav výchovno-vzdelávacej činnosti, ako aj personálne a materiálne podmienky školy. Hodnotenie zistených skutočností sumarizovali v Správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti, na základe ktorej pedagogická rada prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Správu o plnení prijatých opatrení sme predložili Školskému inšpekčnému centru v Nitre.

3.1 Vyhodnotenie činnosti MZ v školskom roku 2015/2016

Činnosť MZ bola zameraná na cieľavedomé a sústavné plnenie úloh vyplývajúce z plánu práce školy a MZ. Dosiahnuté ciele:- vypracovanie učebných osnov vyuč. predmetov podľa ISCED 1 pre 1. - 4. ročník ZŠ- zostavenie plánu práce MZ, pravidelnosť zasadnutí MZ podľa pracovného plánu- rozvíjanie a stimulovanie kreativity žiaka i učiteľa- odborné vzdelávanie členov MZ- otvorené hodiny, kultúrne programy pre rodičov

Úlohy ktoré sme si stanovili, sme plnili podľa termínov. Učitelia pracovali dôsledne, pritom brali ohľad na schopnosti jednotlivých žiakov. Počas školského roka sme sa zišli štyrikrát. Zasadnutí sa zúčastňovali všetci učitelia ročníkov 1-4.

1. zasadnutie sa uskutočnilo v mesiaci september. Hlavným programom bolo zostavenie plánupráce MZ. Najdôležitejšou úlohou pre každého z nás bolo spracovanie učebných osnôva časovo-tematických plánov vyuč. predmetov v 1. - 4. ročníku podľa ISCED 1. Túto úlohu splnili všetci učitelia. Prekontroloval a schválil ich vedúci MZ a riaditeľka školy.

2. zasadnutie sa uskutočnilo v mesiaci november. Hlavným programom bolo vyhodnotenievstupných previerok v ročníkoch 3. a 4., vyhodnotenie prispôsobenia sa žiakov 1. ročníkado školského systému, príprava žiakov na literárnu súťaž školského kola, individuálna prácav rámci ŠD so slabšími prosperujúcimi žiakmi.

3. zasadnutie sa uskutočnilo v mesiaci február. Hlavným programom bolo polročné hodno-tenie žiakov, príprava žiakov na školské súťaže v 3. a 4. ročníku na Pytagoriádu, vo 4.roč.na "Szép magyar beszéd", a vo 4. ročníku na súťaž "Ipolyi Arnold prózamondó verseny", a zápis detí do 1. ročníka /Mgr. Ladislav Pesti/. Otvorené hodiny v rámci dni Sándora Petőfiho sa uskutočnili v ročníkoch 2. a 3. ročníku.

4. zasadnutie sa uskutočnilo v mesiaci máj. Programom stretnutia bolo zhodnotenie našejčinnosti.Naplánované úlohy boli úspešne splnené. Na ďalšie školské programy máme pripravenéplány a taktiež rozpočty na školské výlety.

Naši žiaci v školskom roku 2015/16 dosiahli pekné výsledky na školských, obvodných a okresných súťažiach.

Page 25: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

3.2.Hodnotenie práce predmetovej komisie prírodných predmetov

Predmetová komisia prírodných predmetov v septembri 2015 schválila pracovný plán, podľa ktorého pracovala. Počas roka sme spolupracovali s koordinátormi rôznych projektov. Zúčastnili sme sa predmetových olympiád a iných súťaží na školskej, a okresnej úrovni z predmetov matematika,  náboženská , telesná a výtvarná výchova. V rámci rôznych projektov sa žiaci zoznámili s nepriaznivými vplyvmi omamných látok, ako aj so správnou životosprávou. Zbierali informácie, ktoré zverejnili na nástenke. Skupina mladých environmentalistov v okolí školy pozbierali odpad a pripravili materiál na nástenky. Žiaci tvorili projektové práce, prezentovali ich podľa tematického plánu. Priebežne sme riešili vyskytnuté problémy, vzájomne sme si vymenili názory a skúsenosti. V práci sme využívali výpočtovú techniku, žiaci vypracovali rôzne referáty, na základe informácií získaných z internetu. Vo vyučovacom procese sme využívali interaktívnu tabuľu. Slabším žiakom sme pomáhali doučovaním. V rámci telesnej výchovy sa žiaci zúčastnili mnohých súťaží. Aktivity v školskom roku 2015/2016:

Súťaže: Mat. olympiáda Kenguru Pytagoriáda Biblická olympiáda Športové súťaže Výtvarné súťaže

Vianočná slávnosť a príprava vianočných darčekov Lyžiarsky výcvik 24 hodinový stolný tenis Testovanie 5 a 9 Zber papiera Deň matiek a rodín Deň detí Dni Petőfiho Otvorené hodiny Deň narcisov Mikulášske oslavy Deň správnej životosprávy - príprava posterov a prezentácií, ochutnávka zdravých

jedál Ochrana zdravia človeka Vyhotovenie nástenky Medzinárodný deň knižníc Riaditeľský test Organizovanie školských exkurzií a výletov

3.3.Vyhodnotenie práce predmetovej komisie humánnych predmetov

Jednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok

pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a tematickými celkami. Ďalšou činnosťou bolo inšpirovať žiakov, aby na základe svojich schopností dosiahli čo najvyššiu odbornú a ľudskú úroveň. Činnosť a aktivita našej práce smerovala tiež k výchove samostatného a tvorivého žiaka. Hlavné ciele PK spočívali v uplatňovaní pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok.

Page 26: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Zabezpečiť ich rozpracovanie do konkrétnych úloh. Realizovali sme plnenie úloh z plánu hlavných úloh ZŠ (Plán práce). Dodržiavali a uplatňovali sme vzdelávacie štandardy a zabezpečili kontrolu vypracovania časovo-tematických plánov z jednotlivých predmetov. Predmetová komisia sa ďalej podieľala na uplatňovaní environmentálnej výchovy a primárnej drogovej prevencie. Predmetová komisia zasadala 4-krát podľa plánu. Zúčastnila sa v mimoškolských a školských akcií, ako Dni Petőfiho, kultúrne podujatia, prednes poézie a prózy, Pekná maďarská reč, Bendegúz –jazyková sútaž, Nehéz Ferenc – vedomostná súťaž. Uskutočňovali sa riaditeľské testy, testovanie žiakov 5. A 9. ročníka. Predmetová komisia pracovala podľa vopred vypracovaného plánu na šk. rok 2015/2016. Jednotlivé body boli dodržiavané, a všetky metódy klasifikačnej stupnice boli používané vo vyučovacom procese.

Súťaže a testovania:Kincskeresők Országos KonferenciájaZúčastnili sa: Gašpár Bettina-9.r., Tóth Kitti-8.r.Pekná maďarská rečŠkolu reprezentoval Gergő Morvai-5.r. v Nových ZámkochDni PetőfihoŽiaci sa aktívne zapojili do vedomostných súťaží, kultúrnych podujatí, pozorne sledovali prednášky a prezentácie žiakov. Otvorené hodiny boli z maďarského jazyka, zo slovenského jazyka a z anglického jazykaTompa Mihály – recitačná súťažDo okresného kola postúpili:Rajnoha Levente- 3.r., Justyák Fanni Orsolya- 6.r., Szököl Attila-7.r., Gašpár Bettina-9.r.

25. novembra 2105 sa uskutočnilo Testovanie – 5 (celoštátne testovanie piatakov) z maďarského jazyka a z matematiky a 6. apríla 2016 Testovanie – 9 (celoštátne testovanie deviatakov) z maďarského jazyka, zo slovenského jazyka a z matematiky.

Kontrola všetkých písomných prác a testov boli uskutočnené počas školského roka. Boli hodnotené prezentácie žiakov. Prierezové témy, prezentačné zručnosti boli súčasťou takmer všetkých vyučovacích hodín. Konali sa podľa pokynov ISCED2. Snažili sme sa čo najviac prehlbovať význam prierezových tém a medzipredmetových vzťahoch. Žiaci boli pripravení na prijímacie pohovory, každý žiak pokračuje v štúdiu vo vybranej škole.

Školský rok 2015/2016. hodnotíme pozitívne a v tejto práci chceme pokračovať aj naďalej.

Page 27: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

4.Vyhodnotenie práce koordinátorov a výchovného poradcu

4.1.Výchova k manželstvu a k rodičovstvu

Činnosť koordinátora VMR prebiehala podľa plánu práce pre školský rok 2015/ 2016, bola

upriamená na utváranie základných vedomostí a zodpovedností v oblastí partnerských vzťahov

a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Zameriavala sa na

plnenie aj ďalších špecifických cieľov: ako vplýva rozvod na duševný stav a ďalší vývin

dieťaťa, poukázať na radosti i problémy dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine.

Na druhom stupni je ťažisko vyučovania výchovy k manželstvu a rodičovstvu v

predmetoch etická výchova, občianska výchova a prírodopis. Učitelia týchto predmetov

dôsledne realizovali výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s tematickými plánmi.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je ucelený systém výchovy a vzdelávania žiakov, preto

sa dá pri relevantných témach aplikovať aj v ostatných učebných predmetoch ako triednické

hodiny a tvorba projektov a prezentačné zručnosti.

 Ciele VMR v školskom roku 2015/2016:

- rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za

vlastné správanie,

- pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu,

- pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v prípade, že

budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita),

- formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy,

odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v

diskusii, potláčať vulgarizáciu jazyka,

- zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne

vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti,

- poukazovať na rodinu ako na základnú a funkčnú jednotku spoločnosti,

- oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a

správanie jednotlivca,

- poskytnúť žiakom/kam prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, o

starostlivosti rodičov o dieťa (výživa a opatera),

- poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách

Page 28: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

v puberte,

- formovať právne vedomie žiakov (Deklarácia práv dieťaťa, antidiskriminačný zákon), naučiť

uplatňovať ich svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,

- posilňovať sebahodnotenie a sebaurčenie (dieťa hodnotné a hodné lásky, zachovávanie

osobnej sféry)

- poukazovať na rodovú rovnosť, že všetci žiaci majú rovnakú príležitosť rozvíjať svoju

osobnosť,

- rozvíjať v nich toleranciu, rešpekt a prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku kultúrnej

odlišnosti.

Realizácia:

1.Smerom k vedeniu školy: Bol predložený plán práce v oblasti výchovy k manželstvu a

rodičovstvu.

2. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým zamestnancom: Pomoc triednym

učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich s problémovým správaním

žiakov. Spolupráca s výchovným poradcom v škole.

3. Smerom k žiakom: Koordinátorka zabezpečovala realizáciu preventívnych aktivít pre

žiakov v rámci vyučovacej hodiny Tvorba projektov a prezentačné zručnosti a realizovala

individuálne pohovory pre ohrozených žiakov.

4.2.Environmentálna výchova

V školskom roku 2015/2016 sa plán úloh environmentálnej výchovy plnil priebežne

počas celého školského roka. Prvky environmentálnej výchovy boli zaradené v časovo-

tematických plánoch v jednotlivých vyučovacích predmetoch na škole. Využívali sa vo

vhodných tematických celkoch vo všetkých ročníkoch. Environmentálna výchova sa

uplatňovala aj na školských výletoch a exkurziách. Pripomenuli sme si významné dni

s tematikou životného prostredia, ako i hlavné témy environmentálnej výchovy, napr. Svetový

deň vody (22. marca), Deň Zeme (22. apríla). Spropagovali sme ich na nástenkách.

V rámci Dňa Zeme spolu s deťmi sme si zbierali smeti v okolí školy a aj pri rieke Hron.

Od septembra zbierame použité baterky v škole, zatiaľ máme nazbieraných vyše 140 kíl, za

ktoré žiaci dostanú darčekové kupóny.

Dosiahnuté ciele v rámci environmentálnej výchovy:

- Prehlbovať spoluprácu medzi triednymi kolektívmi.

Page 29: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

- Skvalitniť starostlivosť o kvety v triedach a na chodbách, skvalitniť separovanie papiera

a plastov v triedach.

- Venovať pozornosť environmentálnej výchove na všetkých vyučovacích predmetoch.

- Uplatňovať environmentálnu výchovu na školských exkurziách, výletoch, vychádzkach.

- Zúčastniť sa súťaží a projektov s environmentálnou tematikou.

4.3.Informatizácia

V školskom roku 2015/2016 sa stratégia informatizácie zameriavala na vytváranie priaznivého prostredia na implementáciu pedagogických metód s využitím moderných informačných a komunikačných technológii vo vyučovacom procese:

- na hodinách (všetci učitelia)- v záujmových útvaroch mimo vyučovania- vo voľno-časových aktivitách- v práci s internetom a počítačovými programami- testovanie žiakov v piatom a deviatom ročníku - NUCEM

Realizácia úloh:- Aktualizácia a tvorba webovej stránky školy - V rámci vyučovacích hodín sa dbalo na propagáciu a informovanosť žiakov ohľadom

bezpečného používania internetu.- Venovala sa zvýšená pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu

kompetencií žiakov v tejto oblasti. - Využíval sa vhodný edukačný obsah na elektronických nosičoch a webových stránkach

vo výchovno-vzdelávacom procese. - Aj mimo vyučovania bola žiakom zabezpečená možnosť práce s počítačom

a internetom na vytvorenie domácich úloh. - Inštalácia rôznych softvérov, operačných systémov podľa potreby - Po obnovení počítačov v 1. polroku znovu boli inštalované didaktické programy, ako

napríklad: Imagine, Logomotion, Libre Office.- Oprava počítačov - Súťaž – code.org- Kiberškanovanie - na vyučovacích hodinách žiaci pozerali videá a porozprávali sme sa

o danej téme.

3.4. Zdravá škola

Každá škola , ktorá v súčasnosti vzdeláva a vychováva mládež, by mala mať na zreteli nielen svoje základné poslanie, ale aj zdravie žiakov, pedagógov a všetkých pracovníkov školy. Zdravie a ľudské správanie sa sú vzájomne spojené. Podpora zdravia je ako kombinácia zdravotnej výchovy a všetkých aktivít, ktoré škola vyvíja, aby chránila a podporovala zdravie všetkých. Každoročne plánujeme aktivity zamerané na proces utvárania zdravého životného štýlu, elementárnych základov environmentálnej kultúry, ako aj na rozvoj sociálneho správania sa.V tomto školskom roku sme splnili nasledovné úlohy :

Page 30: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

- spoluprácu s výchovným poradcom, s triednymi učiteľmi, s detskou lekárkou, so stomatológom a s rodičmi

- vytvárali sme pekné prostredie v triedach, na chodbách a v školskom parku- venovali sme veľkú pozornosť na prevencii drogových závislostí, na výchovu

manželstva, na realizáciu práv dieťaťa, na dopravnú výchovu, na zdravý životný štýl- zbierali sme papier - viedli sme žiakov na aktívne spájanie ekologických zásad prírode, k ľudom

a rešpektovanie ekologických zásad- v októbri sme realizovali Týždeň zdravia - pripravovali sme besedy a plagáty na

vybrané témy : Zdravá výživa, Hygiena , Prvá pomoc, Bylinky- Liečivé rastliny, Alergia, Prírodná kultúra, Šport, Škodlivé závislosti –jedlá, fajčenie, drogy,....

- realizovali sme športové olympiády, pohybové a športové aktivity, celospoločenskú zbierku- Deň Narcisov, Deň Zeme, Európsky deň boja proti drogám

- prezentovali sme výtvarné práce na témy : zdravie- zdravá výživa, Deň Zeme, Deň matiek

- posielali sme výtvarné práce do časopisov - počas celého školského roka sme venovali veľkú pozornosť na zdravú výživu, na ovocný a mliečny program v šk. jedálni - realizovali sme odborný zdravotný kurz pre detí, Deň detí- športový /rodinný deň a 3 .školskú olympiádu pre 5-9 roč.

4.6. Finančná gramotnosť

Na začiatku školského roka bol vypracovaný plán koordinátora finančnej gramotnosti.Všetci vyučujúci boli na začiatku školského roka oboznámení s metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do svojich predmetov a spracovali ju do svojich plánov pre jednotlivé predmety .Bola vytvorená nástenka finančnej gramotnosti.Boli zabezpečené vzdelávacie materiály z rôznych bankových inštitúcií, ktoré sa využívali na hodinách.Žiaci boli oboznámený s obsahom internetových stránok s tematikou finančnej gramotnosti.Vyučujúci si navzájom počas celého roka vymieňali skúsenosti a odovzdávali získané poznatky.Na vyučovacích hodinách bol kladený dôraz na informovanie žiakov o programoch, ktoré ponúkajú banky a rôzne finančné inštitúcie školám a verejnosti.

4.7. Školská knižnica Prostredníctvom akcie „Záložka do knihy spája slovenské školy /Múdrosť ukrytá v knihách/“ sme nadviazali kontakty s deťmi českej školy v Nejdeku. V spolupráci s učiteľkami boli vytvorené veľmi pekné záložky, ktorými sme potešili české deti.

Organizovali sme Európsky deň jazykov /26. 9./

V októbri sa uskutočnila súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice /26. 10/ - Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania

Knižnica bola doplnená o nové knihy pre zvýšenie čitateľskej gramotnosti detí.

Ciele boli:

Page 31: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

Priviesť žiakov do školskej knižnice.Motivovať žiakov k čítaniu kníh zábavnou formou.Podporiť u žiakov trvalý pozitívny vzťah ku knihe, k školskej knižnici a k čítaniu.Zvýšiť návštevnosť, získať nových/ staronových čitateľov

9.8. Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

V  roku 2015/2016 naša činnosť je zameraná predovšetkým na oblasť prevencie formou besied, prednášok a iných vzdelávacích aktivít  a tiež monitoringu. Monitoring bol zameraný predovšetkým na oblasť bežne dostupných drog, akými sú cigarety, alkohol, či marihuana, ale i oblasť tvrdých drog.   

Plán je určený pre žiakov všetkých ročníkov. Využívať ho možno počas celého školského roka vo všetkých predmetoch vhodnou formou, zrozumiteľnou vzhľadom na vek a mentálnu úroveň žiakov.

Učili sme žiakov, ako si správne vyberať svojich kamarátov, ako sa nestať členom skupiny s protispoločenským konaním a ako ochrániť pred takýmito skupinami aj svojich kamarátov.

Vysvetlili sme žiakom primeraným spôsobom negatívny vplyv drog na organizmus mladého človeka a nebezpečenstvá užívania drog a iných omamných látok.Odhalili sme žiakom skutočnú a najdôležitejšiu hodnotu v ich živote, ktorou je predovšetkým zdravie a zdravý spôsob života. Uviedli sme príklady nezdravého spôsobu života, napr. anorexia.

Poukázali sme na alkohol, ako na bežne dostupnú drogu, ktorá ohrozuje mladú generáciu na každom kroku. Hľadali sme spoločne so žiakmi spôsoby, ako sa mu vyhnúť a odmietnuť ho.

Snažili sme sa vystríhať žiakov pred mnohými nebezpečnými javmi modernej spoločnosti, zvyšujúcou sa agresivitou, brutalitou, nenávisťou, nezákonnou činnosťou atď. Odhalili sme žiakom negatíva fajčenia aj z pohľadu nefajčiarov a apelovať na fakt, že fajčením ohrozujú nielen seba, ale nás všetkých.

Oboznámili sme žiakov s najčastejšími priestupkami, ako i s trestnými činmi  mladistvých v škole napr. šikanovanie, ale i mimo nej, napr. drobné krádeže s dôrazom na tresty, ktoré im za tieto porušovania zákona hrozia.Zamerali sme sa na problematiku dospievania z pohľadu mladých ľudí, vypočuli sme si ich problémy, prípadne sme poradili, na koho sa môžu aj z radov odborníkov obrátiť.Učili sme žiakov budovať si vlastné národné povedomie, hrdosť k svojmu národu. Premietali sme videokazety o drogách. Uskutočnili sme diskusie o kladných i záporných životných príkladoch.Organizovali sme súťaž výtvarných prác: „Drogy a ľudské telo“ a „Nebezpečenstvo života“.Mesačne máme dni zdravej stravy, keď sme zabezpečili žiakom ovocné šťavy, uskutočnili sme ovocno-zeleninové party.Projekt „Zdravý životný štýl“ sme vypracovali hlavne po vyučovaní v krúžkových činnostiach. Najviac sme venovali k nasledovným aktivitám:

- Zhotovenie plagátov- Turistické vychádzky – historické a prírodné hodnoty v okolí nášho bydliska (Pilis

a Burda)- Futbalový turnaj- Hádzaná- Stolný tenis (24 hodinová štafetová hra) - V jarných mesiacoch každodenný beh na ihrisku- Cyklistický turnaj- Plávanie v bazéne

Page 32: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

- Príprava na minitriatlon

4.9. Výchovný poradca

  Výchovná poradkyňa spolupracovala s vedením školy,  triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno - vyučovacích problémov.          Oboznámila žiakov 8. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomáhala pri orientácii k správnej voľbe povolania. Privítala riaditeľov, výchovných poradcov stredných škôl, žiaci sa zúčasťnili na dňoch otvorených dverí. Viedla predpísané evidencie o žiakoch a ich záujme o povolanie (štatistika, zber údajov, export údajov). V priebehu školského roka sa zúčastnila na zasadnutiach sekcie výchovného poradenstva. Koordinovala Testovanie piatakov 2015 a Testovanie devaitakov 2016 na škole. Realizovala individuálnu prácu so žiakmi (beseda so žiakmi – voľba povolania, doučovanie). Riadila prácu žiackého parlamentu, stretávali sa raz za mesiac. Výchovná poradkyňa pracovala podľa jej harmonogramu,  vytýčené ciele boli dosiahnuté.

Page 33: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

5.Vyhodnotenie aktivít a prezentácii školy pred verejnosťou

- Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 - Úcta k starším - kultúrny program cez obecný rozhlas- Hrdinovia z Aradu - spomienkový program cez školský rozhlas - Spoločné stretnutie učiteľov a rodičov - Zasadnutie Zväzu maďarských rodičov na Slovensku - Schválenie dokumentov, predovšetkým Systém hodnotenia a Školský poriadok na školský rok 2015/2016, Ples rodičov a učiteľov- Dni zdravej výživy- školské mlieko a ovocie, propagácia zdravej životosprávy, turistika- Záložka spája slovenské školy- Medzinárodný deň školských knižníc- Zber papiera- 24 hodinový stolný tenis - Mikuláš v škole- Vianoce – adventský program v škole a slávnosť v kultúrnom dome - spoločné stretnutie žiakov, rodičov, učiteľov - Spomienka z príležitosti narodenia S. Petőfího - Lyžiarsky výcvik – Heľpa - Polomka - Otvorený deň pre budúcich prvákov – spolupráca s materskými školami v okolí- Zápis žiakov do 1. ročníka - spoločné stretnutie rodičov, učiteľov a MŠ - Dni Petőfiho v škole - Oslavy marcových udalostí, otvorené hodiny- Deň Narcisov - Liga proti rakovine - zber v regióne - Deň vody – aktivity v škole- Deň Zeme - účasť v projekte „Vyčistime Slovensko!“ a v programe „Zbieram baterky“- Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny- pamätník pri Hrone - Deň matiek- Deň detí a rodiny - Škola v prírode - Školský časopis Szivárvány - Spolupráca so základnou umeleckou školou- Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

Page 34: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

6. Vyhodnotenie zapojenia školy do projektov

Cesty do reálneho sveta práceCesty za kultúrouDeti deťom Pohybom ku zdraviu Poznávacie zájazdy Príroda má u nás zelenú Týždeň zdravého života Spievanie pre radosť Kniha je lepší priateľ človekaModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmetyModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredíModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovaniaModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Národný projekt Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Všetky dlhodobé projekty boli realizované úspešne, resp. realizujeme ich priebežne.

7.Vyhodnotenie školského vzdelávacieho programu 2015/2016

V školskom vzdelávacom programe ISCED l a ISCED 2, preferujeme predovšetkým rozvíjanie čitateľskej a matematickej gramotnosti, výchovu na praktický život a prácu s rôznymi zdrojmi informácie. Podarilo sa nám uskutočniť všetky programy.

Page 35: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

IV. PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

1. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov:Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009.

2. Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov: 1.- 4. roč. 100% odbornosť 5.- 9. roč.

Maďarský jazyk 100%Slovenský jazyk 100%Matematika 100%Anglický jazyk 100%Nemecký jazyk 85,7%Dejepis 100%Geografia 100%Biológia 0%Fyzika 100%Chémia 100%Občianska náuka 100%Informatika 100%Výtvarná výchova 0%Technika 0%Telesná výchova 50%Svet práce 0%Etická výchova 0%Náboženská výchova 100%Hudobná výchova 100%Výchova umením 100%Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

0%

Celková odbornosť 68,37%

Odbornosť vyučovania v hlavných predmetov je vyhovujúca, v ostatných predmetoch je potrebné zvýšiť.

3. Pedagogický pracovníci sa zúčastnili na ďalšom vzdelávaní organizované MPC a ICV, a školenia rôznych inštitúcií ako napr. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku podľa plánu ďalšieho vzdelávania.

Page 36: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

V. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania /rozvrh, doprava, bezpečnosť, hygienické priestory/

V školskom roku riaditeľstvo ZŠ spolu so všetkými pedagogickými pracovníkmi a vychovávateľmi školy splnilo úlohy vyplývajúce zo strategického plánu školy, z ročného plánu práce školy, z vnútorného režimu školy a z uznesení prijatých pedagogickou radou. Školský rok dokončili školský rok 206 žiakov, ktorých viedli 16 učiteľov a 3 vychovávateľky. Rozvrh hodín bol vypracovaný so zreteľom na súvisiace zákony. Na škole sme mali vytvorené 3 skupiny ŠKD. Škola nemala priestorové problémy, t.j. každá trieda mala vyčlenenú samostatnú miestnosť.Údržba hygienických priestorov vyhovela hygienickým zásadám. Školský poriadok školy, ktorý bol schválený pedagogickou radou a školskou radou, pomáhal udržiavať v škole disciplínu. Udržovanie poriadku bolo na vyššej úrovni, ako v predchádzajúcich rokoch, hoci u niektorých žiakov sme museli vykonať výchovné opatrenia. Väčšina žiakov si uvedomil, že majetok školy je aj ich majetkom a podarilo sa nám do nich vštepiť návyky, aby nezničili spoločný majetok. Veľkú pozornosť sme venovali pravidlám slušnosti vo všetkých triedach, a to budeme pokračovať aj naďalej, v nasledujúcich rokoch. Pravidelne sme vyhodnotili činnosť školy, spolu so žiakmi, a tým sme sa snažili riešiť včas vzniknuté problémy. Boli sme spokojní vystupovaním a správaním žiakov na verejných podujatiach. Pravidelne, mesačne sme riešili problémy so školskou dochádzkou. Sústavne sme spolupracovali s obecnými úradmi. Mali sme dva registrované školské úrazy. Odcudzenie vecí sme hlásili u 2 žiakov. Doprava žiakov do školy ako aj zo školy bola vyhovujúca. Zvýšenú pozornosť sme venovali preventívnej činnosti v oblasti šikanovania. Zabezpečili sprevádzali sme mladších žiakov z ŠKD k autobusovej zastávke pri stanici. Postupne sme vyplácali dochádzajúcim žiakom cestovné, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia stravný príspevok a príspevok na učebné pomôcky. Pri škole je zriadená školská jedáleň. S úrovňou stravy sme boli spokojní.

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania hodnotíme ako dobré.

2. Využitie vzdelávacích poukazov

Záujmové krúžky v školskom roku 2015/2016

Krúžok Vedúci Počet žiakov

1. Dramatický krúžok Mgr. Judita Večerková 6 2. Monitor Mgr. Mária Szekeres Szigeti 123. Anglický jazyk Mgr. Silvia Morvaiová 84. Športový krúžok 1. Mgr. Tímea Mikle 125. Športový krúžok 2. PaedDr. Žaneta Líšková 176. Športový krúžok 3. Mgr. Hariš Richard 137. Krúžok šikovných rúk Mgr. Silvia Kišová 168. Čitateľský klub Mgr. Katalin Farkas 12

9. Slovenská konverzácia 1. Mgr. Adriana Dávidová 15

Page 37: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

10. Slovenská konverzácia 2. Mgr. Adriana Dávidová 1611. Slovenská konverzácia 3. PaedDr. Anetta Bernáthová 13

Po vyučovacích hodinách žiaci mali možnosť zapájať sa do ďalších aktivít: stolný tenis a environmentalistika.

Page 38: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

3. Spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom

Spolupráca s rodičmi bola dobrá, pomáhali aj finančne pri rôznych akciách. Organizovali sme spoločné akcie: Vianočnú slávnosť, Zápis žiakov do 1. ročníka, Otvorené dni - otvorené hodiny, Deň narcisov, Deň Matiek, Deň detí a rodiny, Čítanie z Biblie, športové aktivity. Požiadavky a pripomienky rodičov sú pre nás dôležité, preto sa snažíme im vyhovieť po dôkladnej analýze jednotlivých problémov. Oboznámili sme rodičov na poradách s našimi požiadavkami. Veľmi dobrá bola spolupráca s obecnými úradmi jednotlivých obcí, odkiaľ dochádzajú žiaci. V budúcnosti chceme pokračovať spoluprácu v takomto rozsahu.

4. Spolupráca s inými školami

Športové a vedomostné súťaže – Mužla, Svodín, Salka, Štúrovo, Veľké Ludince, Čata, MočaStredné školy v okolí. Aktivity v tejto oblasti považujeme za užitočnú pre žiakov, pre učiteľov ako aj pre región.

5.Vzájomné vzťahy: žiak - žiak, učiteľ- žiak, učiteľ- rodič, škola - zriaďovateľ

Všetci učitelia a vychovávateľky počas školskom roka nielen učili, ale aj vychovávali. Naša škola pracovala nezávisle od všetkých politických strán a hnutí, bez ohľadu na svetonázor jednotlivých učiteľov. Ich výchovná činnosť bola založená na základoch humanity a demokracie. Naša škola vytvárala možnosti výchovy a vzdelávania pre všetkých žiakov.

Úsilie všetkých pedagógov je jednotné: vychovávať dobrých, statočných, slušných a usilovných žiakov. Veľký dôraz sme kládli na prácu triednych učiteľov, ktorí sa sústavne starali a vychovávali svojich žiakov. Predovšetkým na nich záležalo, ako sa nám podarilo uplatniť v praxi režim školy. Zjednotili sme prácu triednych učiteľov. Aktivity učiteľov sme hodnotili priebežne aj s osobným príplatkom mesačne. Učiteľ musí byť vzorom, osobným príkladom nielen žiakom. Musí svoje povinnosti vykonávať čestne a svedomite. Všetci učitelia sa snažili pôsobiť na žiakov jednotne, využívali medzipredmetové vzťahy, aby tak zvýšili morálne, citové, estetické, pracovné a telesné schopnosti všetkých žiakov. Vzniknuté problémy zo strany rodičov, riaditeľka školy riešila osobne s jednotlivými učiteľmi v prospech žiakov. S pedagogickým dozorom sme boli spokojní.

Page 39: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …

VI. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

Finančné hospodárenie školy bolo vykonávané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov

Prenesené kompetencie - rok 2015: 380871,28 € Z toho normatívne: 368693,28 € Z toho nenormatívne: odchodné: 0 € odmeny: 2834 €Vzdelávacie poukazy – odmeny za vedenie záujmových krúžkov: 3192 €Príspevok za prácu s deťmi z nevýhodného prostredia 6148 €

Originálne kompetencie - rok 2015: ŠJ 25181,50 € ŠKD 21027,50 €

Page 40: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …
Page 41: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …
Page 42: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …
Page 43: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …
Page 44: €¦  · Web viewJednou z hlavných náplní práce predmetovej komisie bolo prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a …