Top Banner
~ 1 ~ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแ แ.แ. 2534 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 7 แ.แ. (2550) ............................................ ......... 1. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แ.แ.แ. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แ.แ. 2534 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก. กกก ก. กกก ก. ก. กกกกกกกกก 2. แ.แ.แ. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แ.แ. 2534 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแ แ.แ.แ. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแ ก. กกกกกกกกกกกก ก. กกกก กกกกกกก ก. กกกกกกกกกกกกกกกก ก. กกกกกก กกกกกกกกกกก ก. กกกกกกกกก 3. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแ แแแแแแแแแ แแแแแแแแ แแแแแแแแ แแแ . แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแ แแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแ
36

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

Nov 12, 2014

Download

Documents

Prapun Waoram

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 1 ~

แนวข้�อสอบพระราชบ�ญญ�ติ�ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ. 2534

และแก�ไข้เพ��มเติ�มฉบ�บที่�� 7 พ.ศ. (2550).....................................................

1. ข้�อใดิเป็$นหล�กการในการบร�หารราชการติาม พ.ร.บ. ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ. 2534 และที่��แก�ไข้เพ��มเติ�ม

ก. เพื่��อประโยชน์�สุ�ขของประชาชน์ ข. เพื่��อลดภารก�จและย�บเล�กหน์�วยงาน์ที่ �ไม่�จ#าเป$น์

ค. เพื่��อกระจายอ#าน์าจตั'ดสุ�น์ใจ ง. ข)อ ก. และ ข.

จ. ถู+กที่�กข)อ2. พ.ร.บ. ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ. 2534 ไดิ�วางแนวที่างการจั�ดิสรรงบป็ระมาณและการบรรจั(แติ�งติ�)ง บ(คคลเข้�าดิ+ารงติ+าแหน�ง หร,อป็ฏิ�บ�ติ�หน�าที่��ติาม พ.ร.บ. จัะติ�องเป็$นไป็ติามหล�กการใดิ

ก. ความ่ย�ตั�ธรรม่ ข. ความ่เสุม่อภาคค. ความ่เที่�าเที่ ยม่ก'น์ ง. ความ่ม่ ประสุ�ที่ธ�ภาพื่จ. ถู+กที่�กข)อ

3. การจั�ดิระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�นม�ร.ป็แบบใดิก. กระที่รวง ที่บวง กรม่ ข. จ'งหว'ด อ#าเภอค. จ'งหว'ด อ#าเภอ ก��งอ#าเภอ ตั#าบล หม่+�บ)าน์ ง. สุ�วน์กลาง

สุ�วน์ภ+ม่�ภาค สุ�วน์ที่)องถู��น์จ. ก และ ข

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 2: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 2 ~

4. การก+าหนดิติ+าแหน�งและอ�ติราเง�นเดิ,อน ข้องส�วนราชการติ�าง ๆ ติาม พ.ร.บ. ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ. 2534 จัะติ�องค+าน6งถึ6ง

ก. ภารก�จที่ �ร 'บผิ�ดชอบ ข. ประสุ�ที่ธ�ภาพื่ของสุ�วน์ราชการ

ค. ค�ณภาพื่และปร�ม่าณของสุ�วน์ราชการน์'/น์ ๆ ง. ก และ คจ. ถู+กที่�กข)อ

5. ข้�อใดิเป็$นการบร�หารราชการส�วนกลางก. กระที่รวงข. ที่บวงค. สุ�วน์ราชการที่ �ช��อเร ยกอย�างอ��น์ม่ ฐาน์ะเป$น์กรม่ แตั�ไม่�ได)สุ'งก'ด

กระที่รวงหร�อที่บวงง. ข)อ ก. และ ข. ถู+ก จ. ถู+กที่�กข)อ

6. ส�วนราชการใดิ ไม�ม�ฐานะเป็$นน�ติ�บ(คคลก. สุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. ที่บวง ซึ่3�งสุ'งก'ด

สุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ค. กรม่ซึ่3�งไม่�สุ'งก'ดกระที่รวง ง. ข)อ ก. และข)อ ค.

แล)วแตั�กรณ จ. ที่�กข)อม่ ฐาน์ะเป$น์น์�ตั�บ�คคล

7. โดิยที่��วไป็การจั�ดิการจั�ดิติ�)ง การรวม การโอน กระที่รวง ที่บวง กรม จัะติ�องติราเป็$นกฎหมายในล+าดิ�บใดิ

ก. พื่ระราชบ'ญญ'ตั� ข. พื่ระราชก#าหน์ดค. พื่ระราชกฤษฎี กา ง. กฎีกระที่รวงจ. ระเบ ยบกระที่รวง

8. ข้�อใดิผ่�ดิรวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 3: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 3 ~

ก. การโอน์สุ�วน์ราชการเข)าด)วยก'น์ถู)าไม่�ม่ การก#าหน์ดตั#าแหน์�งหร�ออ'ตัราก#าล'งของสุ�วน์ราชการหร�อล+กจ)าง เพื่��ม่ข3/น์ให)ตัราเป$น์พื่ระราชกฤษฎี กา

ข. ให)สุ#าน์'กงาน์ข)าราชการพื่ลเร�อน์ และสุ#าน์'กงาน์พื่'ฒน์าระบบราชการม่ หน์)าที่ �การตัรวจสุอบด+แลม่�ให)สุ�วน์ ราชการที่ �ม่ พื่ระราชกฤษฎี กาให)รวม่หร�อโอน์เข)าด)วยก'น์ ก#าหน์ดตั#าแหน์�งหร�ออ'ตัราก#าล'งของข)าราชการ หร�อล+กจ)างเพื่��ม่จน์กว�าจะครบสุาม่ป9น์'บแตั�ว'น์ที่ �พื่ระราชกฤษฎี กาม่ ผิลบ'งค'บใช)

ค. การเปล �ยน์ช��อสุ�วน์ราชการที่ �ม่ ฐาน์ะเป$น์กรม่ให)ตัราเป$น์พื่ระราชกฤษฎี กา

ง. การย�บสุ�วน์ราชการที่ �ม่ ฐาน์ะเป$น์กระที่รวงให)ตัราเป$น์พื่ระราชกฤษฎี กา

จ. ข)อ ข. และ ง.

9. หน�วยงานใดิม�หน�าที่��ในการติรวจัสอบดิ.แล ส�วนราชการที่��จั�ดิติ�)งข้6)นใหม� ม�ให�ม�การก+าหนดิติ+าแหน�งหร,อ อ�ติราก+าล�งข้องข้�าราชการหร,อล.กจั�างเพ��มข้6)นจันกว�าจัะครบสามป็:

ก. สุ#าน์'กงาน์พื่'ฒน์าระบบราชการ ข. สุ#าน์'กงาน์คณะกรรม่การข)าราชการพื่ลเร�อน์

ค. สุ#าน์'กงบประม่าณ ง. ข)อ ก. ข. และ ค.

จ. ข)อ ข. และ ค.

10. หากกรมการป็กครอง จัะเป็ล��ยนช,�อเป็$นกรมการความม��นคงภายใน จัะติ�องติราเป็$นกฎหมายใดิ

ก. พื่ระราชบ'ญญ'ตั� ข. พื่ระราชกฤษฎี กาค. พื่ระราชก#าหน์ด ง. กฎีกระที่รวงจ. ระเบ ยบกระที่รวง

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 4: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 4 ~

11. กรณ�ที่��กรมส�งเสร�มการป็กครองที่�องถึ��น หมดิความจั+าเป็$น หากติ�องการที่��จัะย(บกรมดิ�งกล�าว จัะติ�องติราเป็$น กฎหมายใดิ

ก. พื่ระราชบ'ญญ'ตั�ๆ ข. พื่ระราชกฤษฎี กาค. พื่ระราชก#าหน์ด ง. กฎีกระที่รวงจ. ระเบ ยบกระที่รวง

12. การแบ�งส�วนราชการภายในกรม จัะติ�องติราเป็$นกฎหมายข้�อใดิก. พื่ระราชบ'ญญ'ตั� ข. พื่ระราชกฤษฎี กาค. พื่ระราชก#าหน์ด ง. กฎีกระที่รวงจ. ระเบ ยบกระที่รวง

13. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการย(บเล�กกรมก. จ'ดที่#าเป$น์พื่ระราชกฤษฎี กาข. ให)งบประม่าณรายจ�ายที่ �เหล�ออย+�ของกรม่น์'/น์ตักเป$น์งบกลางค. ที่ร'พื่ย�สุ�น์อ��น์ของกรม่น์'/น์ให)โอน์แก�สุ�วน์ราชการอ��น์ตัาม่ที่ �ก#าหน์ด

ไว)ใน์พื่ระราชกฤษฎี กาง. ข)าราชการหร�อล+กจ)างซึ่3�งตั)องพื่)น์จากราชการเพื่ราะเหตั�ย�บ

ตั#าแหน์�งให)ได)ร'บเง�น์ชดเชยจ. ข)อ ข. และ ค.

14. หน�วยงานใดิม�หน�าที่��เสนอความเห;นติ�อคณะร�ฐมนติร� ให�แบ�งส�วนราชการภายในข้องกรมการป็กครอง

ก. สุ#าน์'กงาน์คณะกรรม่การข)าราชการพื่ลเร�อน์ ข. กระที่รวงม่หาดไที่ย

ค. สุ#าน์'กงาน์พื่'ฒน์าระบบราชการ ง. สุ#าน์'กงบประม่าณจ. ข)อ ก. และ จ.

15. บ(คคลใดิเป็$นผ่.�ร�บผ่�ดิชอบในการก+าหนดินโยบายเป็<าหมาย และผ่ลส+าฤที่ธ์�>ข้องงานในส+าน�กนายกร�ฐมนติร�รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 5: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 5 ~

ก. น์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. ปล'ดสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร

ค. ร'ฐม่น์ตัร ประจ#าสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ง. ข)อ ก. และ ข.

ถู+กจ. ข)อ ก. ข. และ ค. ถู+ก

16. ในกรณ�ที่��นายกร�ฐมนติร�ติาย ข้าดิค(ณสมบ�ติ� ติ�องค+าพ�พากษาให�จั+าค(ก หร,อศาลร�ฐธ์รรมน.ญว�น�จัฉ�ยว�าความเป็$นร�ฐมนติร�ข้องนายกส�)นส(ดิลงในระหว�างที่��รอคณะร�ฐมนติร�ช(ดิใหม�เข้�ามาร�บหน�าที่��น�)น คณะร�ฐมนติร�ช(ดิเดิ�มจัะติ�องที่+าอย�างไร

ก. ม่อบหม่ายให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งร'กษาราชการแที่น์น์ายกร'ฐม่น์ตัร

ข. ม่อบหม่ายให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งปฏิ�บ'ตั�หน์)าที่ �แที่น์น์ายกร'ฐม่น์ตัร

ค. ม่อบหม่ายให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งปฏิ�บ'ตั�ราชการแที่น์น์ายกร'ฐม่น์ตัร

ง. ม่อบหม่ายให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งปฏิ�บ'ตั�หน์)าที่ �แที่น์น์ายกร'ฐม่น์ตัร แล)วแตั�กรณ

จ. ม่อบหม่ายให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร หร�อร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งปฏิ�บ'ตั�ราชการแที่น์แล)วแตั�กรณ 17. อ+านาจันายกร�ฐมนติร�ในฐานะห�วหน�าร�ฐบาล ก+าหนดิไว�ในมาติราใดิและม�ก��ข้�อ

ก. ม่. 8 11 ข)อ ข. ม่. 11 10 ข)อค. ม่.10 10 ข)อ ง. ม่.11 9 ข)อจ. ม่.11 11 ข)อ

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 6: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 6 ~

18. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บอ+านาจัหน�าที่��ข้องนายกร�ฐมนติร�ในฐานะห�วหน�าร�ฐบาล

ก. สุ'�งให)ราชการสุ�วน์กลางรายงาน์การปฏิ�บ'ตั�ราชการข. สุ'�งให)ราชการสุ�วน์ภ+ม่�ภาคช /แจงแสุดงความ่ค�ดเห;น์ค. สุ'�งให)ราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์รายงาน์การปฏิ�บ'ตั�ราชการง. สุ'�งสุอบสุวน์ข)อเที่;จจร�งเก �ยวก'บการปฏิ�บ'ตั�ราชการของราชการ

สุ�วน์ที่)องถู��น์จ. ค. และ ง. กล�าวผิ�ด

19. กรณ�จั+าเป็$นนายกร�ฐมนติร�สามารถึย�งย�)งการป็ฏิ�บ�ติ�ราชการข้องหน�วยงานใดิบ�าง หากหน�วยงานน�)น ป็ฏิ�บ�ติ�ราชการข้�ดิติ�อนโยบายข้องร�ฐบาล

ก. ราชการสุ�วน์กลาง ข. ราชการสุ�วน์ภ+ม่�ภาคค. ราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์ ง. เฉพื่าะข)อ ก. และ

ข.

จ. ย'บย'/งได)ที่' /ง ก. ข. และ ค.

20. นายกร�ฐมนติร�สามารถึย�บย�)งการป็ฏิ�บ�ติ�ราชการข้องส�วนราชการที่�องถึ��นไดิ�ในกรณ�ใดิ

ก. ไม่�สุาม่ารถูย'บย'/งเป$น์อ�สุระของราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์ตัาม่หล'กการปกครองตัน์เอง

ข. ย'บย'/งได)หากราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์กระที่#าการก�อให)เก�ดความ่เสุ ยหายตั�อที่)องถู��น์

ค. กรณ ที่ �ราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์ปฏิ�บ'ตั�ราชการตั�อน์โยบายหร�อม่ตั�ของคณะร'ฐม่น์ตัร

ง. ข)อ ข. และ ค.

จ. ข)อ ก. และ ค.

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 7: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 7 ~

21. ข้�อใดิม�ไดิ�เป็$นอ+านาจัการบ�งค�บข้องนายกร�ฐมนติร�ก. ม่ อ#าน์าจบ'งค'บบ'ญชาปล'ดกระที่รวงม่หาดไที่ยข. ม่ อ#าน์าจบ'งค'บบ'ญชาปล'ดสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ค. ม่ อ#าน์าจบ'งค'บบ'ญชาผิ+)ว�าการไฟฟ>าสุ�วน์ภ+ม่�ภาคง. ข)อ ก. และ ค. ถู+กจ. ไม่�ม่ ข)อถู+ก

22.ข้�อใดิผ่�ดิก. น์ายกร'ฐม่น์ตัร ม่ อ#าน์าจสุ'�งให)ข)าราชการกรม่การปกครองม่า

ปฏิ�บ'ตั�ราชการสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร โดยให)ขาด จากอ'ตัราเง�น์เด�อน์ที่างสุ'งก'ดเด�ม่

ข. น์ายกร'ฐม่น์ตัร ม่ อ#าน์าจสุ'�งให)ข)าราชการกระที่รวงคม่น์าคม่ ม่าปฏิ�บ'ตั�ราชการสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร โดย อ'ตัราเง�น์เด�อน์ไม่�ขาดจากที่างสุ'งก'ดเด�ม่

ค. แตั�งตั'/งรองอธ�บด กรม่สุ�งเสุร�ม่การปกครองที่)องถู��น์ ไปด#ารงตั#าแหน์�งอธ�บด กรม่การปกครอง โดยให)ร'บ เง�น์เด�อน์จากกรม่การปกครอง

ง. แตั�งตั'/งอธ�บด กรม่ที่างหลวงชน์บที่ไปด#ารงตั#าแหน์�งอธ�บด กรม่การปกครองโดยอน์�ม่'ตั�คณะร'ฐม่น์ตัร

จ. ไม่�ม่ ข)อใดผิ�ด23. ระเบ�ยบป็ฏิ�บ�ติ�ราชการที่��นายกร�ฐมนติร�ไดิ�วางข้6)น เพ,�อการบร�หารราชการแผ่�นดิ�นเป็$นไป็โดิยรวดิเร;วและม�ป็ระส�ที่ธ์�ภาพติามระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�นก+าหนดิให�ม�ผ่ลใช�บ�งค�บเม,�อใดิ

ก. ประกาศใน์ราชก�จจาน์�เบกษาแล)ว ข. เม่��อคณะร'ฐม่น์ตัร ให)ความ่เห;น์ชอบแล)ว

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 8: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 8 ~

ค. ม่ ผิลบ'งค'บใช)ที่'น์ที่ ที่ �น์ายกร'ฐม่น์ตัร ใน์ฐาน์ะห'วหน์)าร'ฐบาลลงน์าม่ใน์ค#าสุ'�ง

ง. ม่ ผิลบ'งค'บตัาม่ที่ �ระบ�ไว)ใน์ระเบ ยบจ. ม่ ผิลบ'งค'บใช)ตัาม่ว'น์ที่ �ระบ�ไว)ใน์ระเบ ยบ และได)ประกาศใน์ราชก�จ

จาน์�เบกษาแล)ว24. บ(คคลติามข้�อใดิ เป็$นข้�าราชการเม,อง

ก. เลขาธ�การน์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. รองเลขาธ�การน์ายกร'ฐม่น์ตัร ฝ่Aายบร�หาร

ค. รองเลขาธ�การน์ายกร'ฐม่น์ตัร ฝ่Aายการเม่�อง ง. ข)อ ก.

และ ค. ถู+กจ. ข)อ ก ข และ ค

25. ส+าน�กเลข้าธ์�การนายกร�ฐมนติร� ม�อ+านาจัหน�าที่��ในเร,�องใดิก. ราชการที่างการเม่�อง ข. ราชการของร'ฐสุภาค. ราชการใน์พื่ระองค� ง. ข)อ ข. และ ค. ถู+กจ. ถู+กที่�กข)อ

26. บ(คคลติามข้�อใดิติ�อไป็น�)อาจัเป็$นข้�าราชการการเม,องหร,อข้�าราชการพลเร,อนสาม�ญก;ไดิ�

ก. เลขาธ�การคณะร'ฐม่น์ตัร ข. รองเลขาธ�การคณะร'ฐม่น์ตัร

ค. ผิ+)ช�วยเลขาธ�การคณะร'ฐม่น์ตัร ง. ข)อ ข. และ ค.

จ. ไม่�ม่ ข)อใดถู+ก27. ข้�อใดิม�ใช�อ+านาจัข้องป็ล�ดิส+าน�กนายกร�ฐมนติร�

ก. ร'บผิ�ดชอบควบค�ม่ราชการประจ#าใน์สุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. ร'บผิ�ดชอบก#าหน์ดแน์วที่างและแผิน์ปฏิ�บ'ตั�ราชการของสุ#าน์'ก

น์ายกร'ฐม่น์ตัร

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 9: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 9 ~

ค. เป$น์ผิ+)บ'งค'บบ'ญชาข)าราชการสุ+งสุ�ดของสุ�วน์ราชการใน์สุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ยกเว)น์ข)าราชการของสุ�วน์ราชการซึ่3�งห'วหน์)าสุ�วน์ราชการข3/น์ตัรงตั�อน์ายกร'ฐม่น์ตัร

ง. เป$น์ผิ+)บ'งค'บบ'ญชาข)าราชการใน์สุ#าน์'กงาน์ปล'ดสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร

จ. ที่�กข)อเป$น์อ#าน์าจของปล'ดสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร 28. ติ+าแหน�งใดิระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�นม�ไดิ�ก+าหนดิไว�

ก. ผิ+)ช�วยเลขาธ�การน์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. ผิ+)ช�วยปล'ดสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ค. ผิ+)ช�วยเลขาธ�การคณะร'ฐม่น์ตัร ง. ผิ+)ช�วยปล'ดกระที่รวงจ. ข)อ ข. และ ง.

29. ส�วนราชการใดิติ�อไป็น�) ติามระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�นไม�ม�ฐานะเป็$นน�ติ�บ(คคล

ก. สุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. สุ#าน์'กงาน์ปล'ดกระที่รวง

ค. สุ#าน์'กงาน์เลขาน์�การร'ฐม่น์ตัร ง. ข)อ ก. และ ข.

จ. ข)อ ข. และ ค.

30. การจั�ดิติ�)งส+าน�กนโยบายและแผ่น เป็$นส�วนราชการภายในกระที่รวง จัะสามารถึกระที่+าไดิ�โดิยว�ธ์�ใดิ

ก. ตัราเป$น์พื่ระราชกฤษฎี กา ข. ออกเป$น์กฎีกระที่รวง

ค. ออกเป$น์พื่ระราชก#าหน์ด ง. ออกเป$น์ระเบ ยบบร�หารราชการโดยอน์�ม่'ตั� คณะร'ฐม่น์ตัร

จ. โดยค#าสุ'�งร'ฐม่น์ตัร เจ)าสุ'งก'ด

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 10: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 10 ~

31. การจั�ดิระเบ�ยบราชการข้องกระที่รวง ติาม พ.ร.บ. ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น(ฉบ�บที่�� 5) พ.ศ. 2545 ตั#าแหน์�งใดไม่�ได)ถู+กก#าหน์ดไว)

ก. ผิ+)ช�วยเลขาน์�การร'ฐม่น์ตัร ข. ผิ+)ช�วยปล'ดสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร

ค. ผิ+)ช�วยปล'ดกระที่รวง ง. ห'วหน์)าสุ#าน์'กงาน์ร'ฐม่น์ตัร

จ. ข)อ ค. และ ง.

32. การก+าหนดิในส�วนราชการระดิ�บกรมติ�)งแติ�สองกรมข้6)นไป็ อย.�ภายใติ�กล(�มภารก�จัเดิ�ยวก�น สามารถึกระที่+าไดิ� โดยอาศ'ยกฎีหม่ายใด

ก. พื่ระราชกฤษฎี กา ข. ระเบ ยบกระที่รวงค. ม่ตั�คณะร'ฐม่น์ตัร ง. เป$น์ไปตัาม่กฎีหม่ายว�าด)วย

การปร'บปร�งกระที่รวง ที่บวง กรม่จ. กฎีกระที่รวง

33. ในการก+าหนดิให�ส�วนราชการระดิ�บกรมติ�)งแติ�สองกรมข้6)นไป็อย.�ในกล(�มภารก�จัเดิ�ยวก�นน�)น ห�วหน�ากล(�มภารก�จัร�บผ่�ดิชอบราชการและบ�งค�บบ�ญชาข้�าราชการ จัะติ�องเป็$นผ่.�ดิ+ารงติ+าแหน�งใดิ

ก. รองปล'ดกระที่รวง ข. อธ�บด ค. ผิ+)ช�วยปล'ดกระที่รวง ง. ข)อ ก. และ ข.

จ. ถู+กที่�กข)อ34. การป็ฏิ�บ�ติ�ราชการข้อง ห�วหน�ากล(�มภารก�จั ข้6)นติรงติ�อบ(คคลใดิ

ก. ร'ฐม่น์ตัร ข. ปล'ดกระที่รวงค. รองปล'ดกระที่รวง

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 11: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 11 ~

ง. ร'ฐม่น์ตัร หร�อปล'ดกระที่รวงก;ได) แล)วแตั�จะก#าหน์ดไว)ใน์กฎีกระที่รวง

จ. เฉพื่าะข)อ ข. และ ค. เที่�าน์'/น์35. บ(คคลที่��ม�หน�าที่��ในการวางแผ่นและป็ระสานก�จักรรมให�ม�การใช�ที่ร�พยากรข้องส�วนราชการติ�าง ๆ ในกระที่รวงร�วมก�น เพ,�อให�เก�ดิป็ระส�ที่ธ์�ภาพ ติามมติ�และเป็<าหมายข้องกระที่รวง ไดิ�แก�

ก. ร'ฐม่น์ตัร ข. ปล'ดกระที่รวงค. ห'วหน์)ากล��ม่ภารก�จง. ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการระด'บกรม่จ. ข)อ ข. ค. และ ง.

36. ติาม พ.ร.บ. ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น (ฉบ�บที่�� 5) พ.ศ.

2545 หากกระที่รวงใดิม�ไดิ�จั�ดิให�ม�กล(�มภารก�จั และป็ร�มาณงานมาก จัะสามารถึม�รองป็ล�ดิกระที่รวงไดิ�ก��คน

ก. 1 คน์ ข. 2 คน์ค. 3 คน์ ง. 4 คน์จ. เป$น์ไปตัาม่ที่ �คณะกรรม่การข)าราชการพื่ลเร�อน์และคณะ

กรรม่การพื่'ฒน์าระบบราชการร�วม่ก'น์อน์�ม่'ตั�37. กระที่รวงใดิม�การแบ�งกล(�มภารก�จั

ก. กระที่รวงการที่�องเที่ �ยวและก ฬา ข. กระที่รวงพื่'ฒน์าสุ'งคม่และความ่ม่'�น์คงของม่น์�ษย�

ค. กระที่รวงพื่ล'งงาน์ ง. กระที่รวงเที่คโน์โลย สุารสุน์เที่ศและการสุ��อสุาร

จ. ไม่�ม่ ข)อถู+ก38. กระที่รวงมหาดิไที่ยม�กล(�มภารก�จั ดิ�งน�)ข้�อใดิม�ใช�รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 12: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 12 ~

ก. ด)าน์ก�จการความ่ม่'�น์คงภายใน์ ข. ด)าน์พื่'ฒน์าเม่�องและสุ�งเสุร�ม่การปกครองที่)องถู��น์

ค. ด)าน์พื่'ฒน์าช�ม่ชน์และและสุ�งเสุร�ม่การปกครองที่)องถู��น์ง. ด)าน์สุาธารณภ'ยและพื่'ฒน์าเม่�องจ. ข)อ ข. และ ง

39. กล(�มภารก�จัข้องกระที่รวงมหาดิไที่ยม�การบ�งค�บบ�ญชาในล�กษณะใดิ

ก. ที่�กกล��ม่ภารก�จปฏิ�บ'ตั�ราชการข3/น์ตัรงตั�อร'ฐม่น์ตัร ข. ที่�กกล��ม่ภารก�จปฏิ�บ'ตั�ราชการข3/น์ตัรงตั�อปล'ดกระที่รวงแตั�ให)

รายงาน์โดยตัรงตั�อร'ฐม่น์ตัร อ กตั�อหน์3�งด)วยค. ที่�กกล��ม่ภารก�จปฏิ�บ'ตั�ราชการข3/น์ตัรงตั�อปล'ดกระที่รวงเว)น์แตั�

ด)าน์ก�จการความ่ม่'�น์คงภายใน์ข3/น์ตัรงตั�อ ร'ฐม่น์ตัร ง. ที่�กกล��ม่ภารก�จปฏิ�บ'ตั�ราชการข3/น์ตัรงตั�อร'ฐม่น์ตัร เว)น์แตั�ด)าน์

ก�จการความ่ม่'�น์คงภายใน์ข3/น์ตัรงตั�อ ปล'ดกระที่รวงจ. ผิ�ดที่�กข)อ

40. ในการจั�ดิระเบ�ยบราชการข้องกระที่รวง ส�วนราชการใดิอาจัม�หร,อไม�ม�ก;ไดิ�

ก. สุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. สุ#าน์'กงาน์ปล'ดกระที่รวง

ค. กรม่ ง. ข)อ ก. และ ข.

จ. ตั)องม่ หม่ดที่'/งข)อ ก. และ ค.

41. ส+าน�กงานร�ฐมนติร�ม�อ+านาจัหน�าที่��เก��ยวก�บเร,�องใดิก. ราชการที่างเม่�องข. ราชการที่'�วไปของกระที่รวงค. ราชการที่ �ม่�ได)ก#าหน์ดให)เป$น์หน์)าที่ �ของกรม่หน์3�งกรม่ใดโดยเฉพื่าะ

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 13: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 13 ~

ง. ข)อ ก. และ ข.

จ. ข)อ ก. และ ค.

42. ข้�อใดิม�ใช�อ+านาจัหน�าที่��ข้องส+าน�กงานป็ล�ดิกระที่รวงก. ราชการที่างเม่�องข. ราชการที่'�วไปของกระที่รวงค. ราชการที่ �ม่�ได)ก#าหน์ดให)เป$น์หน์)าที่ �ของกรม่หน์3�งกรม่ใดโดยเฉพื่าะง. เร�งร'ดการปฏิ�บ'ตั�ราชการของสุ�วน์ราชการใน์กระที่รวงจ. ก และ ง

43. ในการจั�ดิระเบ�ยบราชการในกรม โดิยที่��วไป็ส�วนราชการใดิ จัะติ�องถึ.กก+าหนดิไว�เสมอ

ก. สุ#าน์'กงาน์เลขาน์�การกรม่ ข. กองค. สุ�วน์ราชการที่ �ม่ ฐาน์ะเที่ ยบกอง ง. ข)อ ก. และ ข.

จ. ถู+กที่�กข)อ44. กรณ�ที่��ม�กฎหมายอ,�นก+าหนดิหน�าที่��ข้องอธ์�บดิ�ไว�เป็$นการเฉพาะ การใช�อ+านาจัและการป็ฏิ�บ�ติ�หน�าที่��ติาม กฎหมายดิ�งกล�าว อธ์�บดิ�จัะติ�องค+าน6งถึ6ง...

ก. น์โยบายที่ �คณะร'ฐม่น์ตัร ได)แถูลงไว)ตั�อร'ฐสุภาข. น์โยบายที่ �คณะร'ฐม่น์ตัร ก#าหน์ดหร�ออน์�ม่'ตั�ค. น์โยบาย แน์วที่าง และแผิน์การปฏิ�บ'ตั�ของกระที่รวงง. ก และ คจ. ข)อ ก ข และ ค

45. กระที่รวงใดิม�เหติ(พ�เศษ ติ�องการแบ�งที่�องที่��ออกเป็$นเข้ติ และให�ม�ห�วหน�าส�วนราชการป็ระจั+าเข้ติ สามารถึที่+า ไดิ�โดิยอาศ�ยกฎหมายใดิ

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 14: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 14 ~

ก. พื่ระราชบ'ญญ'ตั� ข. ระเบ ยบสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร

ค. พื่ระราชกฤษฎี กา ง. กฎีกระที่รวงจ. ม่ตั�คณะร'ฐม่น์ตัร

46. การที่��กรมใดิ จัะติ�องแบ�งที่�องที่��ออกเป็$นเข้ติและให�ม�ห�วหน�าส�วนราชการป็ระจั+าเข้ติ ม�ว�ติถึ(ป็ระสงค1ในการ แบ�งอย�างใด

ก. เพื่��อปฏิ�บ'ตั�ที่างการเง�น์ ข. เพื่��อปฏิ�บ'ตั�งาน์ว�ชาการ

ค. เพื่��อปฏิ�บ'ตั�งาน์ตัรวจสุอบ ง. เพื่��อปฏิ�บ'ตั�งาน์การว�จ'ย

จ. ข)อ ข. และ ค.

47. การแบ�งที่�องที่��ออกเป็$นเข้ติเพ,�อให�ม�ห�วหน�าส�วนราชการป็ระจั+าเข้ติป็ฏิ�บ�ติ�งานที่างว�ชาการไม�บ�งค�บใช�แก�ส�วน ราชการใดตั�อไปน์ /

ก. กระที่รวงตั�างประเที่ศ ข. สุ#าน์'กงาน์ตั#ารวจแห�งชาตั�

ค. สุ#าน์'กงาน์อ'ยการสุ+งสุ�ด ง. ข)อ ข. และ ค.

จ. ถู+กที่�กข)อ48. การที่��กระที่รวง ที่บวง กรมใดิ จัะก+าหนดิให�ม�ผ่.�ติรวจัราชการข้องกระที่รวง ที่บวง กรม ติ�องพ�จัารณาจัากส��งใดิ

ก. ล'กษณะงาน์ที่ �ม่ การตัรวจสุอบ ข. สุภาพื่และประม่าณของงาน์

ค. ภารก�จที่ �ร 'บผิ�ดชอบ ง. ข)อ ข. และ ค.

จ. ถู+กที่�กข)อ

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 15: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 15 ~

49. ติามกฎหมายว�าดิ�วยระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น การมอบอ+านาจัในการป็ฏิ�บ�ติ�ราชการแที่นนายกร�ฐมนติร� ข)อใดถู+ก (ยกเล�กแล)ว)

ก. น์ายกร'ฐม่น์ตัร ม่อบอ#าน์าจให)ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงม่หาดไที่ยข. น์ายกร'ฐม่น์ตัร ม่อบอ#าน์าจให)ปล'ดกระที่รวงค. น์ายกร'ฐม่น์ตัร ม่อบอ#าน์าจให)ร'ฐม่น์ตัร ประจ#าสุ#าน์'กน์ายก

ร'ฐม่น์ตัร ง. ข)อ ก. และ ค. ถู+กจ. ถู+กที่�กข)อ

50. ติามกฎหมายระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น การมอบอ+านาจัในการป็ฏิ�บ�ติ�ราชการแที่นข้�อใดิไม�ถึ.กติ�อง

(ความ่เด�ม่)

ก. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดม่อบอ#าน์าจให)สุ�วน์ราชการประจ#าอ#าเภอข. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดม่อบอ#าน์าจให)ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าก��ง

อ#าเภอค. ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าจ'งหว'ดม่อบอ#าน์าจให)น์ายอ#าเภอง. ข)อ ข. และ ค. ไม่�ถู+กตั)อง

จ. ข)อ ก, ข และ ค. ไม่�ถู+กตั)อง51. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการมอบอ+านาจัให�ผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิไดิ� (ยกเล�กแล�ว)

ก. น์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. ร'ฐม่น์ตัร ที่ �ม่�ใช�ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงม่หาดไที่ย

ค. ปล'ดสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ง. ปล'ดกระที่รวงศ3กษาธ�การ

จ. ก และ ครวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 16: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 16 ~

52. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการมอบอ+านาจั(ยกเล�กแล�ว)

ก. ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการจ'งหว'ดม่อบอ#าน์าจให)น์ายอ#าเภอข. น์ายอ#าเภออาจม่อบอ#าน์าจให)ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าอ#าเภอค. ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการจ'งหว'ดม่อบอ#าน์าจให)ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการ

ประจ#าก��งอ#าเภอง. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดม่อบอ#าน์าจให)ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าก��ง

อ#าเภอจ. ข)อ ก. และ ง.

53. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการมอบอ+านาจัข้องผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิก. การม่อบอ#าน์าจตั)องที่#าเป$น์หน์'งสุ�อข. ถู)าอ#าน์าจที่ �ได)ร'บม่อบม่าจากผิ+)อ��น์ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดจะม่อบ

อ#าน์าจตั�อม่�ได)เว)น์แตั�ม่อบอ#าน์าจให)รองผิ+)ว�า ราชการจ'งหว'ด

ค. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดเม่��อร'บม่อบอ#าน์าจม่าแล)วจะม่อบอ#าน์าจให)แก�ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าจ'งหว'ดตั)อง ได)ร'บความ่เห;น์ชอบจากผิ+)ร 'บม่อบอ#าน์าจช'/น์ตั)น์ก�อน์

ง. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดสุาม่ารถูม่อบอ#าน์าจให)ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าอ#าเภอได)

จ. ไม่�ม่ ข)อผิ�ด54. เม,�อร�ฐมนติร�ว�าการกระที่รวงมหาดิไที่ย มอบอ+านาจัให�ผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิ ป็ฏิ�บ�ติ�ราชการแที่นแล�ว หากผ่.�ว�า ราชการจั�งหว�ดิมอบอ+านาจัดิ�งกล�าวให�ป็ล�ดิจั�งหว�ดิป็ฏิ�บ�ติ�ราชการแที่น จัะติ�องที่+าอย�างไร

ก. สุาม่ารถูม่อบอ#าน์าจได)ที่'น์ที่

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 17: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 17 ~

ข. ม่อบอ#าน์าจแล)วรายงาน์ให)ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงม่หาดไที่ยที่ราบ

ค. ไม่�สุาม่ารถูม่อบได)เพื่ราะเป$น์อ#าน์าจเฉพื่าะตั'วง. ขอความ่เห;น์ชอบจากร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงม่หาดไที่ยก�อน์

เม่��อได)ร'บความ่เห;น์ชอบแล)วจ3งสุาม่ารถูที่#า การม่อบอ#าน์าจได)จ. ผิ�ดที่�กข)อ

55. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการมอบอ+านาจัติามพระราชบ�ญญ�ติ�ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น(ฉบ�บที่�� 7) พ.ศ. 2550

ก. ผิ+)ม่ อ#าน์าจม่อบอ#าน์าจให)ผิ+)ด#ารงตั#าแหน์�งอ��น์ได)เฉพื่าะใน์สุ�วน์ราชการเด ยวก'น์เว)น์แตั�ม่อบอ#าน์าจให)ผิ+)ว�า ราชการจ'งหว'ด

ข. ก#าหน์ดหล'กเกณฑ์�ม่อบอ#าน์าจไว)ใน์พื่ระราชกฤษฎี กาค. อ#าน์าจใน์การออกใบอน์�ญาตัที่ �กฎีหม่ายก#าหน์ดไว)เป$น์การเฉพื่าะ

อาจม่อบอ#าน์าจให)เฉพื่าะราชการซึ่3�งเป$น์ ผิ+)ใตั)บ'งค'บบ'ญชาและผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดเที่�าน์'/น์

ง. วางหล'กการสุน์'บสุน์�น์ให)ม่ การม่อบอ#าน์าจกว)างขวางข3/น์เพื่��อเน์)น์การบร�การประชาชน์ให)ม่ ความ่สุะดวก และรวดเร;ว

จ. ผิ+)ม่อบอ#าน์าจพื่�จารณาถู3งการอ#าน์วยความ่สุะดวกแก�ประชาชน์ ความ่รวดเร;วใน์การปฏิ�บ'ตั�ราชการ การ กระจายความ่ร'บผิ�ดชอบตัาม่สุภาพื่ตั#าแหน์�ง56. เม,�อม�การมอบอ+านาจัในการป็ฏิ�บ�ติ�ราชการแที่นให�แก�บ(คคลใดิแล�วผ่.�มอบอ+านาจัน�)น ย�งคงหน�าที่��อย�างไร

ก. ย'งคงม่ อ#าน์าจอย+�เช�น์เด�ม่และแก)ไขการปฏิ�บ'ตั�ราชการของผิ+)ร 'บม่อบอ#าน์าจได)

ข. ม่ หน์)าที่ �ก#าก'บตั�ดตัาม่ผิลการปฏิ�บ'ตั�ราชการของผิ+)ร 'บม่อบอ#าน์าจ

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 18: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 18 ~

ค. ม่ อ#าน์าจแน์ะน์#าและแก)ไขการปฏิ�บ'ตั�ราชการของผิ+)ร 'บม่อบอ#าน์าจได)

ง. ข)อ ข. และ ค. ถู+กจ. ก ข และ ค

57. การร�กษาราชการแที่นข้�อใดิถึ.กก. กรณ ที่ �น์ายกร'ฐม่น์ตัร ไม่�อาจปฏิ�บ'ตั�ราชการแที่น์ได)และไม่�ม่ ผิ+)

ด#ารงตั#าแหน์�งรองน์ายกร'ฐม่น์ตัร ให)ร'ฐม่น์ตัร ประจ#าสุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร เป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ข. กรณ น์ายกร'ฐม่น์ตัร ไม่�อาจปฏิ�บ'ตั�ราชการได)ให)คณะร'ฐม่น์ตัร ม่อบอ#าน์าจให)ร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ค. กรณ ที่ �น์ายกร'ฐม่น์ตัร ไม่�อาจปฏิ�บ'ตั�ราชการได)และม่ รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร หลายคน์ให)น์ายกร'ฐม่น์ตัร ม่อบหม่ายให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ง. กรณ ที่ �น์ายกร'ฐม่น์ตัร ไม่�อาจปฏิ�บ'ตั�ราชการได)และม่ รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร หลายคน์ได)ให)คณะร'ฐม่น์ตัร ม่อบหม่ายให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

จ. กรณ ที่ �ไม่�ม่ ผิ+)ด#ารงตั#าแหน์�งน์ายกร'ฐม่น์ตัร และม่ รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร หลายคน์ได)ให)คณะร'ฐม่น์ตัร ม่อบหม่าย ให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์58. ในกรณ�ที่��ร�ฐมนติร�ว�าการกระที่รวงไม�อาจัป็ฏิ�บ�ติ�ราชการแที่นไดิ�...........ข้�อใดิกล�าวถึ.กติ�อง

ก. ให)ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงแตั�งตั'/งร'ฐม่น์ตัร ช�วยว�าการกระที่รวงคน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ข. ถู)าไม่�ม่ ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงให)ปล'ดกระที่รวงเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 19: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 19 ~

ค. ถู)าม่ ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงหลายคน์ให)น์ายกร'ฐม่น์ตัร ม่อบหม่ายให)ร'ฐม่น์ตัร ช�วยว�าการกระที่รวงคน์ใด คน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ง. ถู)าไม่�ม่ ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงให)คณะร'ฐม่น์ตัร ม่อบหม่ายให)ร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการ แที่น์

จ. ข)อ ค. และ ง.

59. กรณ�ที่��ป็ล�ดิกระที่รวงไม�อาจัป็ฏิ�บ�ติ�ราชการแที่นไดิ�และไม�ม�รองป็ล�ดิกระที่รวงหร,อม�แติ�ไม�อาจัป็ฏิ�บ�ติ�ราชการ ไดิ� ข้�อใดิกล�าวถึ.กติ�องเก��ยวก�บการร�กษาราชการแที่นป็ล�ดิกระที่รวง

ก. ให)ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงแตั�งตั'/งอธ�บด หร�อผิ+)ด#ารงตั#าแหน์�งเที่ ยบเที่�าเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ข. ให)ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงแตั�งตั'/งข)าราชการใน์กระที่รวงซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งไม่�ตั#�ากว�าผิ+)อ#าน์วยการกองหร�อ เที่ ยบเที่�าเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ค. ให)ปล'ดกระที่รวงแตั�งตั'/งข)าราชการใน์กระที่รวงซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งไม่�ตั#�ากว�าอธ�บด หร�อเที่ ยบเที่�าเป$น์ผิ+)ร 'กษา ราชการแที่น์

ง. ก และ ค แล)วแตั�กรณ 60. ในกรณ�ที่��ไม�ม�ผ่.�ดิ+ารงติ+าแหน�งเลข้าน(การร�ฐมนติร� หร,อม�ไม�อาจัป็ฏิ�บ�ติ�ราชการไดิ�ใครจัะเป็$นผ่.�ร�กษาราชการ แที่น ข้�อใดิกล�าวถึ.กติ�อง

ก. ผิ+)ช�วยเลขาน์�การร'ฐม่น์ตัร ผิ+)ม่ ความ่อาว�โสุข. ผิ+)ช�วยเลขาน์�การร'ฐม่น์ตัร ที่ �ร 'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงม่อบหม่ายค. ห'วหน์)าสุ#าน์'กงาน์ร'ฐม่น์ตัร กรณ ที่ �ไม่�ม่ ผิ+)ช�วยเลขาน์�การร'ฐม่น์ตัร ง. ถู)าไม่�ม่ ผิ+)ช�วยเลขาน์�การร'ฐม่น์ตัร ให)ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงแตั�ง

ตั'/งข)าราชการการเม่�องคน์หน์3�งเป$น์เป$น์

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 20: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 20 ~

ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์ จ. ข)อ ข. และ ง.

61. ในกรณ�ที่��ไม�ม�ผ่.�ดิ+ารงติ+าแหน�งรองป็ล�ดิกระที่รวง หร,อม�แติ�ไม�อาจัป็ฏิ�บ�ติ�ราชการไดิ�ใครจัะเป็$นผ่.�ร�กษาราชการ แที่น ข้�อใดิกล�าวถึ.กติ�อง

ก. พื่ระราชบ'ญญ'ตั�ระเบ ยบบร�หารราชการแผิ�น์ด�น์ม่�ได)บ'ญญ'ตั�กรณ ด'งกล�าวน์ /ไว)

ข. ปล'ดกระที่รวงจะแตั�งตั'/งข)าราชการใน์กระที่รวงซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งไม่�ตั#�ากว�าอธ�บด หร�อเที่ ยบเที่�าเป$น์ผิ+)ร 'กษา ราชการแที่น์

ค. ปล'ดกระที่รวงแตั�งตั'/งข)าราชการใน์กระที่รวงซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งไม่�ตั#�ากว�าผิ+)น์วยการกองหร�อเที่ ยบเที่�าเป$น์ ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ง. ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงจะแตั�งตั'/งข)าราชการใน์กระที่รวงซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งไม่�ตั#�ากว�าอธ�บด หร�อเที่ ยบเที่�า เป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

จ. ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงจะแตั�งตั'/งข)าราชการใน์กระที่รวงซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งไม่�ตั#�ากว�าผิ+)น์วยการกองหร�อ เที่ ยบเที่�าเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์62. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการร�กษาราชการแที่น อธ์�บดิ�

ก. กรณ ที่ �ม่ รองอธ�บด หลายคน์ให)ปล'ดกระที่รวงแตั�งตั'/งรองอธ�บด คน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ข. ถู)าไม่�ม่ ผิ+)ด#ารงตั#าแหน์�งรองอธ�บด หร�อม่ แตั�ไม่�อาจปฏิ�บ'ตั�ราชการได)ให)ปล'ดกระที่รวงแตั�งตั'/งข)าราชการใน์ กระที่รวงซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งเที่ ยบเที่�ารองอธ�บด หร�อข)าราชการตั'/งแตั�ห'วหน์)ากองหร�อเที่ ยบเที่�าข3/น์ไปเป$น์ผิ+) ร 'กษาการแที่น์รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 21: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 21 ~

ค. ถู)าร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงเห;น์สุม่ควรเพื่��อความ่เหม่าะสุม่แก�การร'บผิ�ดชอบการปฏิ�บ'ตั�ราชการใน์กรม่น์'/น์ ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงจะแตั�งตั'/งข)าราชการคน์ใดคน์หน์3�งซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งไม่�ตั#�ากว�ารองอธ�บด หร�อ เที่ ยบเที่�าเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ง. ข)อ ก. และ ข.

จ. ข)อ ข. และ ค. ผิ�ด63. การร�กษาราชการแที่นติาม พ.ร.บ. ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ. 2534 ไม�ใช�บ�งค�บแก�ส�วนราชการใดิ

ก. กระที่รวงศ3กษาธ�การ ข. กระที่รวงการคล'งค. สุ#าน์'กงาน์ตั#ารวจแห�งชาตั� ง. กระที่รวง

กลาโหม่จ. ค และ ง

64. กรณ�เลข้าน(การกรมการป็กครอง ไม�สามารถึป็ฏิ�บ�ติ�ราชการไดิ� หากติ�องการที่��จัะแติ�งติ�)งผ่.�ร�กษาราชการแที่น เลข้าน(การป็กครองจัะติ�องที่+าอย�างไร

ก. เลขาน์�การกรม่การปกครองออกค#าสุ'�งแตั�งตั'/งห'วหน์)าฝ่Aายคน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ข. อธ�บด ออกค#าสุ'�งแตั�งตั'/งห'วหน์)าฝ่Aายคน์ใดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ค. อธ�บด ออกค#าสุ'�งแตั�งตั'/งข)าราชการใน์กรม่คน์ใดคน์หน์3�งซึ่3�งด#ารงตั#าแหน์�งไม่�ตั#�ากว�าห'วหน์)ากองหร�อ เที่ ยบเที่�าเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ง. ข)อ ข. และ ค. ถู+กจ. ผิ�ดที่�กข)อ

65. ข้�อใดิกล�าวเก��ยวก�บเร,�องการร�กษาราชการแที่นถึ.กติ�องรวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 22: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 22 ~

ก. ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์ม่ อ#าน์าจหน์)าที่ �เช�น์เด ยวก'บผิ+)ซึ่3�งตัน์แที่น์ข. กรณ ที่ �ผิ+)ด#ารงตั#าแหน์�งใดม่อบอ#าน์าจให)ผิ+)ด#ารงตั#าแหน์�งอ��น์

ปฏิ�บ'ตั�ราชการแที่น์ ให)ผิ+)ที่ �ปฏิ�บ'ตั�ราชการแที่น์ม่ หน์)าที่ �เช�น์เด ยวก'บผิ+)ซึ่3�งม่อบอ#าน์าจ

ค. กรณ ที่ �ม่ กฎีหม่ายอ��น์แตั�งตั'/งให)ผิ+)ด#ารงตั#าแหน์�งเป$น์กรรม่การหร�อให)ม่ อ#าน์าจหน์)าที่ �อย�างใด ผิ+)ร 'กษาราชการ แที่น์ย�อม่ม่ อ#าน์าจหน์)าที่ �เป$น์กรรม่การหร�อม่ อ#าน์าจหน์)าที่ �เช�น์เด ยวก'บผิ+)ด#ารงตั#าแหน์�งน์'/น์

ง. เฉพื่าะข)อ ก. และ ข. ถู+กจ. ข)อ ก. ถู3ง ค. ถู+ก

66. "ห�วหน�าคณะผ่.�แที่น" ติาม พ.ร.บ. ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ. 2534 และที่��แก�ไข้เพ��มเติ�ม (ฉบ�บที่�� 5) 2545 โดิยที่��วไป็เป็$นข้�าราชการส�งก�ดิส�วนราชการใดิ

ก. สุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ข. กระที่รวงการตั�างประเที่ศ

ค. กระที่รวงกลาโหม่ ง. กระที่รวงใดก;ได)ที่ �ได)ร'บแตั�งตั'/งจากน์ายกร'ฐม่น์ตัร

จ. กระที่รวงพื่าณ�ชย�67. กรณ�ที่��ป็ล�ดิกระที่รวงมหาดิไที่ย จัะมอบอ+านาจัเร,�องใดิเร,�องหน6�งให�ห�วหน�าคณะผ่.�แที่นในการบร�หารราชการ ในติ�างป็ระเที่ศ ติาม พ.ร.บ. ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ. 2534 และที่��แก�ไข้เพ��มเติ�ม (ฉบ�บที่�� 5) พ.ศ.2545 จัะติ�องที่+าอย�างไร

ก. ที่#าหน์'งสุ�อให)คณะร'ฐม่น์ตัร ที่ราบข. แจ)งเร��องม่อบอ#าน์าจให)ห'วหน์)าคณะผิ+)แที่น์ที่ราบโดยตัรงค. ขออน์�ม่'ตั�ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงม่หาดไที่ยก�อน์ที่ �จะที่#าการม่อบ

อ#าน์าจ

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 23: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 23 ~

ง. แจ)งเร��องการม่อบอ#าน์าจด'งกล�าวผิ�าน์กระที่รวงตั�างประเที่ศจ. ไม่�ม่ ข)อใดถู+ก

68. การจั�ดิระเบ�ยบบร�หารราชการส�วนภ.ม�ภาค เป็$นไป็ติามข้�อใดิก. จ'งหว'ด อ#าเภอ ข. สุ�วน์กลาง สุ�วน์

ภ+ม่�ภาค สุ�วน์ที่)องถู��น์ค. จ'งหว'ด อ#าเภอ ตั#าบล หม่+�บ)าน์ ง. จ'งหว'ด อ#าเภอ ก��ง

อ#าเภอจ. ไม่�ม่ ข)อใดถู+ก

69. จั�งหว�ดิส(ร�นที่ร1 ม�พ,)นที่�� 10,000 ติารางเมติร หากติ�องการจัะแบ�งเข้ติพ,)นที่�� ข้องบางอ+าเภอจั+านวน 1,000 ติาราง เมติร ให�เป็$นข้องจั�งหว�ดิบ(ร�ร�มย1 จัะติ�องที่+าอย�างไร

ก. ที่#าเป$น์ค#าสุ' �งของกระที่รวงม่หาดไที่ย ข. ตัราเป$น์พื่ระราชกฤษฎี กา

ค. ตัราเป$น์พื่ระราชก#าหน์ด ง. ตัราเป$น์พื่ระราชบ'ญญ'ตั�

จ. ออกเป$น์กฎีกระที่รวง70. หน�วยงานใดิสามารถึย,�นค+าข้อจั�ดิติ�)งงบป็ระมาณไดิ�ติามกฎหมายว�าดิ�วยว�ธ์�การและงบป็ระมาณ

ก. จ'งหว'ด ข. กล��ม่จ'งหว'ดค. อ#าเภอ ง. ก และ ขจ. ถู+กที่�กข)อ

71. ในการบร�หารราชการแผ่�นดิ�นข้องจั�งหว�ดิใดิ ใครม�หน�าที่��เป็$นที่��ป็ร6กษาข้องผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิ

ก. สุม่าช�กสุภาผิ+)แที่น์ราษฎีรใน์จ'งหว'ด ข. สุภาจ'งหว'ด

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 24: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 24 ~

ค. คณะกรรม่การจ'งหว'ด ง. คณะกรรม่การธรรม่ภ�บาลจ'งหว'ด

จ. ค และ ง72. ติามพระราชบ�ญญ�ติ�ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ.

2550 ก+าหนดิให�จั�งหว�ดิม�อ+านาจัก��ข้�อก. 6 ข)อ ข. 7 ข)อ ค. 8 ข)อ ง. ข)อ

9 จ. 5 ข)อ73. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บคณะกรรมการจั�งหว�ดิ

ก. ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าจ'งหว'ดจากกระที่รวงตั�างๆ กระที่รวงละหน์3�งคน์เป$น์กรม่การจ'งหว'ด

ข. ถู)ากระที่รวงใดม่ ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าจ'งหว'ดม่ากกว�าหน์3�งคน์ให)ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดม่อบหม่ายให) ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการจ'งหว'ดคน์หน์3�งเป$น์ผิ+)แที่น์ใน์คณะกรรม่การจ'งหว'ด

ค. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดเห;น์สุม่ควรจะแตั�งตั'/งให)ห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าจ'งหว'ดซึ่3�งปฏิ�บ'ตั�หน์)าที่ �ใน์ราชการ สุ�วน์ภ+ม่�ภาคคน์หน์3�งหร�อหลายคน์เป$น์กรม่การจ'งหว'ดเพื่��ม่ข3/น์เฉพื่าะการปฏิ�บ'ตั�หน์)าที่ �ด)าน์ใดด)าน์หน์3�งก;ได)

ง. ม่ หน์)าที่ �ให)ความ่เห;น์ชอบแผิน์พื่'ฒน์าจ'งหว'ดจ. ข และ ง กล�าวผิ�ด

74. ข้�อใดิเป็$นอ+านาจัหน�าที่��ข้องคณะกรรมการจั�งหว�ดิก. ให)ความ่เห;น์ชอบใน์การจ'ดที่#าแผิน์พื่'ฒน์าจ'งหว'ดข. ที่#าหน์)าที่ �เป$น์ที่ �ปร3กษาของผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดค. ปฏิ�บ'ตั�หน์)าที่ �อ��น์ตัาม่ที่ �กฎีหม่ายหร�อม่ตั�ของคณะร'ฐม่น์ตัร ก#าหน์ด

ง. ถู+กเฉพื่าะข)อ ข. และ ค.

75. ห�วหน�าส+าน�กงานจั�งหว�ดิม�ติ+าแหน�งใดิในคณะกรมการจั�งหว�ดิรวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 25: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 25 ~

ก. เลขาน์�การ ข. กรม่การจ'งหว'ดค. เป$น์ตัาม่ที่ �ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดม่อบหม่าย ง. ข)อ ก. และ ข.

ถู+กจ. ถู+กที่�กข)เอ

76. ใครเป็$นป็ระธ์านกรมการจั�งหว�ดิก. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ด ข. รองผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ด

ที่ �ผิ+)ว�าราชการม่อบหม่ายค. ปล'ดจ'งหว'ด ง. น์ายกองค�การบร�หาร

สุ�วน์จ'งหว'ดจ. ผิ�ดที่�กข)อ

77. กรณ�ที่��กระที่รวงใดิม�ห�วหน�าส�วนราชการป็ระจั+าจั�งหว�ดิซ6�งกรมติ�าง ๆ ในกระที่รวงน�)นส�งมาป็ระจั+าอย.�จั�งหว�ดิ มากกว�าหน6�งคน ใครเป็$นผ่.�ม�อ+านาจัก+าหนดิให�ห�วหน�าส�วนราชการคนหน6�งเป็$นผ่.�แที่นข้องกระที่รวงในคณะ กรมการจั�งหว�ดิ

ก. ปล'ดกระที่รวง ข. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดค. ร'ฐม่น์ตัร เจ)ากระที่รวง ง. ห'วหน์)าสุ�วน์

ราชการตักลงก'น์เองจ. ผิ�ดที่�กข)อ

78. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการบร�หารราชการจั�งหว�ดิก. ปล'ดจ'งหว'ดเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดรองจาก

ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดข. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดเป$น์ห'วหน์)าบ'งค'บบ'ญชาบรรดาข)าราชการ

ฝ่Aายบร�หารค. การเปล �ยน์แปลงเขตัจ'งหว'ดให)ตัราเป$น์พื่ระราชบ'ญญ'ตั�

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 26: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 26 ~

ง. จะให)ม่ ผิ+)ช�วยผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดเป$น์ผิ+)ช�วยผิ+)สุ' �งการและปฏิ�บ'ตั�ราชการแที่น์ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดก;ได)

จ. ฐาน์ะของปล'ดจ'งหว'ดตัาม่กฎีหม่ายเป$น์ผิ+)ที่#าหน์)าที่ �เป$น์ผิ+)ช�วยเหล�อผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดม่�ใช�ผิ+)ช�วยสุ'�ง79. กรณ�ที่��ผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิไม�อาจัป็ฏิ�บ�ติ�ราชการไดิ� หากม�รองผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิ อย.� 2 คน ใครเป็$นผ่.�ม�อ+านาจั แติ�งติ�)งรองผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิคนใดิคนหน6�งเป็$นผ่.�ร�กษาราชการแที่น

ก. ร'ฐม่น์ตัร ว�าการกระที่รวงม่หาดไที่ยข. ปล'ดกระที่รวงม่หาดไที่ยค. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดง. ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดแตั�งตั'/งโดยขอความ่เห;น์ชอบจากปล'ด

กระที่รวงม่หาดไที่ยจ. ไม่�ม่ ใครแตั�งตั'/งเป$น์โดยตั#าแหน์�งโดยรองผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดที่ �ม่

ความ่อาว�โสุตัาม่ระเบ ยบแบบแผิน์ของที่าง ราชการ80. ติามพระราชบ�ญญ�ติ�ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ.

2534 ผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิม�อ+านาจั ก��ข้�อก. 8 ข. 9 ค. 10 ง. 11 จ. 12

81. ข้�อใดิไม�ใช�อ+านาจัหน�าที่��ข้องผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิก. ย'บย'/งการกระที่#าใด ๆ ของข)าราชการพื่ลเร�อน์ใน์ม่หาว�ที่ยาล'ยไว)

ช'�วคราว แล)วรายงาน์กระที่รวงศ3กษาธ�การข. ประสุาน์งาน์และร�วม่ม่�อก'บข)าราชการที่หารใน์การพื่'ฒน์าจ'งหว'ดค. เสุน์อขอจ'ดตั'/งงบประม่าณจ'งหว'ดและรายงาน์ให)กระที่รวง

ม่หาดไที่ยที่ราบง. ก#าก'บการปฏิ�บ'ตั�หน์)าที่ �ของพื่น์'กงาน์องค�กรร'ฐบาลหร�อ

ร'ฐว�สุาหก�จ

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 27: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 27 ~

จ. ควบค�ม่การบร�หารราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์ตัาม่กฎีหม่าย82. กรณ�ที่��ส�วนราชการใดิ ติ�องการให�ข้�าราชการในส�งก�ดิม�อ+านาจัหน�าที่��ในการบร�หารราชการส�วนภ.ม�ภาค เช�นเดิ�ยวก�บผ่.�ว�าราชการจั�งหว�ดิ จัะติ�องที่+าอย�างไร

ก. ออกพื่ระราชบ'ญญ'ตั� ข. ออกพื่ระราชฎี กาค. ออกเป$น์ม่ตั�คณะร'ฐม่น์ตัร ง. ออกระเบ ยบ

กระที่รวงจ. ออกกฎีกระที่รวง

83. ข้�อใดิเป็$นการแบ�งส�วนราชการจั�งหว�ดิก. จ'งหว'ด อ#าเภอข. จ'งหว'ด อ#าเภอ ราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์ค. สุ#าน์'กงาน์จ'งหว'ด สุ�วน์ราชการตั�าง ๆ ซึ่3�งกระที่รวง ที่บวง กรม่

ได)ตั' /งข3/น์ม่ หน์)าที่ �เก �ยวก'บราชการของ กระที่รวง ที่บวง กรม่น์'/น์

ง. ข)อ ก. และ ค. ถู+กจ. ข)อ ก. และ ข. ถู+ก

84. ข้�อใดิเป็$นหน�าที่��ข้องส+าน�กงานจั�งหว�ดิก. งาน์เลขาน์�การผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ด ข. ราชการที่'�วไปค. การวางแผิน์พื่'ฒน์าจ'งหว'ด ง. ข)อ ข. และ ค. ถู+กจ. ถู+กที่�กข)อ

85. ข้�อใดิเป็$นอ+านาจัหน�าที่��ข้องอ+าเภอที่��เพ��มเติ�มไป็จัากอ+านาจัหน�าที่��ข้องจั�งหว�ดิติามพระราชบ�ญญ�ติ�ระเบ�ยบ บร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ. 2550

ก. สุ�งเสุร�ม่ สุน์'บสุน์�น์ และจ'ดให)ม่ ศ+น์ย�บร�การร�วม่

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 28: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 28 ~

ข. ประสุาน์งาน์ก'บองค�กรปกครองสุ�วน์ที่)องถู��น์เพื่��อร�วม่ม่�อก'บช�ม่ชน์ใน์การด#าเน์�น์งาน์ให)ม่ แผิน์ช�ม่ชน์

ค. ประสุาน์งาน์ก'บองค�กรปกครองสุ�วน์ที่)องถู��น์และประน์ ประน์อม่ข)อพื่�พื่าที่ระหว�างเพื่��อให)เก�ดความ่สุงบ เร ยบร)อยใน์สุ'งคม่

ง. ก และ คจ. ก ข และ ค

86. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการไกล�เกล��ยและป็ระน�ป็ระนอมข้�อพ�พาที่ข้องป็ระชาชนติามระเบ�ยบบร�หารราชการ แผ่�นดิ�น

ก. น์ายอ#าเภอเป$น์ผิ+)ที่#าหน์)าที่ �ไกล�เกล �ยและประน์อม่ข)อพื่�พื่าที่ค+�กรณ ฝ่Aายใดฝ่Aายหน์3�งม่ ภ+ม่�ล#าเน์าอย+�ใน์อ#าเภอ

ข. ม่ คณะบ�คคลผิ+)ที่#าหน์)าที่ �ไกล�เกล �ยประน์อม่ข)อพื่�พื่าที่โดยความ่เห;น์ชอบจากคณะกรรม่การจ'งหว'ด ซึ่3�งค'ดจากบ�คคลที่ �ม่ ความ่ร+ )หร�อประสุบการณ�เหม่าะสุม่

ค. เป$น์ข)อพื่�พื่าที่ที่างแพื่�งเก �ยวก'บที่ �ด�น์และม่รดกโดยไม่�จ#าก'ดค�ณสุม่ที่ร'พื่ย�

ง. ผิ+)เป$น์ประธาน์คณะบ�คคลที่#าหน์)าที่ �ไกล�เกล �ยและประน์อม่ข)อพื่�พื่าที่ได)แก�น์ายอ#าเภอ พื่น์'กงาน์อ'ยการประจ#าจ'งหว'ดหร�อปล'ดอ#าเภอ

จ. ก และ ค87. ข้�อใดิกล�าวผ่�ดิเก��ยวก�บการไกล�เกล��ยและป็ระนอมข้�อพ�พาที่ข้องป็ระชาชนติามระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น

ก. ข)อพื่�พื่าที่เก �ยวก'บที่างแพื่�งก'บที่ �ด�น์ม่รดก และข)อพื่�พื่าที่ที่างแพื่�งอ��น์ที่ �ม่ ที่�น์ที่ร'พื่ย�ไม่�เก�น์สุองแสุน์บาที่

ข. แยกระบบการไกล�เกล �ยข)อพื่�พื่าที่ใน์ที่างแพื่�งและใน์ที่างอาญาออกจากก'น์อย�างช'ดเจน์รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 29: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 29 ~

ค. ใน์ที่างอาญาตั)องเป$น์คด อ'น์ยอม่ความ่ก'น์ได)เว)น์แตั�เป$น์คด เก �ยวก'บเพื่ศ เด;กและเยาวชน์

ง. อาย�ความ่ฟ>องร)องสุะด�ดหย�ดลงน์'บแตั�ว'น์ที่ �ย��น์ข)อพื่�พื่าที่เว)น์แตั�ใน์ที่างอาญาอาย�ความ่ร)องที่�กข�ให)เร��ม่น์'บใหม่�น์'บแตั�ว'น์ที่ �จ#าหน์�ายข)อพื่�พื่าที่

จ. ข)อตักลงตัาม่สุ'ญญาประน์ ประน์อม่ยอม่ความ่ม่ ผิลเช�น์เด ยวก'บค#าช /ของอน์�ญาโตัตั�ลาการ88. อ+าเภอ ก. ไม�ม�ผ่.�ดิ+ารงติ+าแหน�งนายอ+าเภอเน,�องจัากนายอ+าเภอคนเดิ�มย�ายไป็ดิ+ารงติ+าแหน�งที่��อ+าเภอ ข้. กรณ�น�)หากติ�องการที่��จัะให�ม�การแติ�งติ�)งผ่.�ร�กษาราชการแที่นนายอ+าเภอจัะติ�องที่+าอย�างไร

ก. ให)ผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ดแตั�งตั'/งปล'ดอ#าเภอ หร�อห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าอ#าเภอ ม่ ผิ+)อาว�โสุตัาม่ระเบ ยบแบบแผิน์ของที่างราชการเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ข. ให)ปล'ดอ#าเภอหร�อห'วหน์)าสุ�วน์ราชการประจ#าอ#าเภอผิ+)ม่ อาว�โสุตัาม่ระเบ ยบแบบแผิน์ของที่างราชการเป$น์ ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์

ค. ให)น์ายอ#าเภอคน์เด�ม่แตั�งตั'/งผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์ก�อน์ที่ �จะเด�น์ที่างไปร'บตั#าแหน์�งใหม่�

ง. ปล'ดอ#าเภอผิ+)ม่ ความ่อาว�โสุเป$น์ผิ+)ร 'กษาราชการแที่น์จ. ไม่�ม่ ข)อถู+ก

89. การย(บ และเป็ล��ยนเข้ติอ+าเภอ ให�จั�ดิที่+าโดิย...................?

ก. พื่ระราชบ'ญญ'ตั� ข. พื่ระราชกฤษฎี กาค. ระเบ ยบกระที่รวงม่หาดไที่ย ง. ประกาศกระที่รวง

ม่หาดไที่ยจ. กฎีกระที่รวง

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 30: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 30 ~

90. บ(คคลติ�อไป็น�) กฎหมายม�ไดิ�ก+าหนดิติ�องให�ส�งก�ดิกระที่รวงมหาดิไที่ย

ก. น์ายอ#าเภอ ข. ผิ+)ช�วยผิ+)ว�าราชการจ'งหว'ด

ค. ปล'ดจ'งหว'ด ง. ห'วหน์)าสุ#าน์'กจ'งหว'ด จ. ข)อ ค. และ ง.

เฉลย โดยประพื่'น์ธ� เวาร'ม่ย� เจ)าหน์)าที่ �ว�เคราะห�น์โยบายและแผิน์

เฉลยพระราชบ�ญญ�ติ�ระเบ�ยบบร�หารราชการแผ่�นดิ�น พ.ศ.

2534 และแก�ไข้เพ��มเติ�มถึ6งฉบ�บที่�� 7 (พ.ศ.2550)

(1) ติอบ จั. ถู+กที่�กข)อ (ม่าตัรา 3/1)

(2) ติอบ จั. ถู+กที่�กข)อ (ม่าตัรา 3/1)และระเบ ยบว�ธ การบร�หารก�จการบ)าน์เม่�องที่ �ด (3) ติอบ ง. สุ�วน์กลาง สุ�วน์ภ+ม่�ภาค (ม่าตัรา 4)

(4) ติอบ ค. ค�ณภาพื่และปร�ม่าณของสุ�วน์ราชการน์'/น์ๆ (ม่าตัรา 5)

(5) ติอบ จั. ถู+กที่�กข)อ (ม่าตัรา 3/1)

(6) ติอบ จั. ที่�กข)อม่ ฐาน์ะเป$น์น์�ตั�บ�คคล (ม่าตัรา 7)

(7) ติอบ ก. พื่ระราชบ'ญญ'ตั� (ม่าตัรา 8)

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 31: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 31 ~

(8) ติอบ ข้ (ผ่�ดิเพราะว�า) ให)สุ#าน์'กงาน์ข)าราชการพื่ลเร�อน์ และสุ#าน์'กงาน์พื่'ฒน์าระบบราชการม่ หน์)าที่ �การตัรวจสุอบด+แลม่�ให)สุ�วน์ราชการฯ (ค#าตัอบ ด+ ม่าตัรา 8 ที่ว� วรรคสุาม่ สุ�วน์ข)ออ��น์ด+ ม่าตัรา 8 ที่ว�วรรคแรก และม่าตัรา 8 ตัร ,ม่าตัรา 8 จ'ตัวา)(9) ติอบ จั. ข)อ ข. และ ข)อ ค. (ม่าตัรา 8 ที่ว� วรรคสุาม่)

(10) ติอบ ข้. พื่ระราชกฤษฎี กา (ม่าตัรา 8 ตัร )(11) ติอบ ข้. พื่ระราชกฤษฎี กา (ม่าตัรา 8 จ'ตัวา)(12) ติอบ ง. กฎีกระที่รวง (ม่าตัรา 8 ฉ)

(13) ติอบ จั. ข)อ ข.และ ค. (ม่าตัรา 8 จ'ตัวา)(14) ติอบ จั. ข)อ ก.และ ง. (ม่าตัรา 8 สุ'ตัตั)

(15) ติอบ ก. น์ายกร'ฐม่น์ตัร (ม่าตัรา 9 วรรคสุาม่)

(16) ติอบ ง. ม่อบหม่ายให)รองน์ายกร'ฐม่น์ตัร คน์ใดคน์หน์3�งปฏิ�บ'ตั�หน์)าที่ �แที่น์น์ายกร'ฐม่น์ตัร แล)วแตั�กรณ (ม่าตัรา 10 วรรคสุ �)(17) ติอบ ง. ม่าตัรา 11 9 ข)อ (ม่าตัรา 11)

(18) ติอบ ค. สุ'�งให)ราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์รายงาน์การปฏิ�บ'ตั�ราชการ (ม่าตัรา 11 (1))

(19) ติอบ จั. ย'บย'/งได) ก. ข. และ ค. (ม่าตัรา 11 (1))

(20) ติอบ ค. กรณ ที่ �ราชการสุ�วน์ที่)องถู��น์ปฏิ�บ'ตั�ราการตั�อน์โยบายหร�อม่ตั�ของคณะร'ฐม่น์ตัร (ม่าตัรา 11 (1))

(21) ติอบ ค. ม่ อ#าน์าจบ'งค'บบ'ญชาผิ+)ว�าการไฟฟ>าสุ�วน์ภ+ม่�ภาค (ม่าตัรา 11)

(22) ติอบ ค. แตั�งตั'/งรองอธ�บด กรม่สุ�งเสุร�ม่การปกครองที่)องถู��น์ ไปด#ารงตั#าแหน์�งอธ�บด กรม่การปกครอง โดยให)ร'บเง�น์เด�อน์จากกรม่การปกครอง (ม่าตัรา 11 (4) (5) )

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ

Page 32: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

~ 32 ~

(23) ติอบ ข้. เม่��อคณะร'ฐม่น์ตัร ให)ความ่เห;น์ชอบแล)ว (ม่าตัรา 11

วรรคที่)าย )(24) ติอบ ง. ข)อ ก และ ค. ถู+ก (ม่าตัรา 13 วรรคสุอง )(25) ติอบ ก. ราชการการเม่�อง (ม่าตัรา 13 วรรคแรก )(26) ติอบ จั. ไม่�ม่ ข)อใดถู+ก (ม่าตัรา 14)

(27) ติอบ ค. เป$น์ผิ+)บ'งค'บบ'ญชาข)าราชการสุ+งสุ�ดของสุ�วน์ราชการใน์สุ#าน์'กน์ายกร'ฐม่น์ตัร ยกเว)น์ข)าราชการของสุ�วน์ราชการซึ่3�งห'วหน์)าสุ�วน์ราชการข3/น์ตัรงตั�อน์ายกร'ฐม่น์ตัร (ม่าตัรา 16)

(28) ติอบ ง. ผิ+)ช�วยปล'ดกระที่รวง (ม่าตัรา 13 ม่าตัรา 14 ม่าตัรา 16)(29) ติอบ จั. ข)อ ข. และ ค. (ม่าตัรา 7 และม่าตัรา 18)

(30) ติอบ ง. ออกเป$น์ระเบ ยบบร�หารราชการโดยอน์�ม่'ตั�คณะร'ฐม่น์ตัร (ม่าตัรา 18 วรรคสุาม่)*****************

ก#าล'งเฉลยอ)างม่าตัราอย+�ย'งไม่�เสุร;จด ลองที่#าด+ก�อน์น์�ะที่ �ร 'ก

รวมรวมโดิย ป็ระพ�นธ์1 เวาร�มย1 จันที่ . ว�เคราะห1นโยบายและแผ่น เที่ศบาลติ+าบลนาป็2าแซง อ+าเภอป็ที่(ม ราชวงศา จั�งหว�ดิอ+านาจัเจัร�ญ