Top Banner
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ .. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที2 .. 2551 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.. 2550 (จานวน 83 ข้อ ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc หรือ http://pun9.bth.cc หรือ http://valrom2012.fix.gs หรือ http://pun.fix.gs
23

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

May 28, 2015

Download

Education

Prapun Waoram

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (ชุดสู้ไม่ถอย) /แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
http://pun2013.bth.cc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

แนวขอสอบ พระราชบญญตการทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534

แกไขเพมเตมถงฉบบท 2 พ.ศ. 2551 ประกอบกบกฎกระทรวงก าหนดหลกเกณฑและวธการจดเกบขอมลทะเบยนประวตราษฎร พ.ศ. 2550

(จ านวน 83 ขอ) โดย ประพนธ เวารมย

http://pun2013.bth.cc หรอ

http://pun9.bth.cc หรอ

http://valrom2012.fix.gs หรอ

http://pun.fix.gs

Page 2: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 1

แนวขอสอบพระราชบญญตการทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพมเตมถงฉบบท 2 พ.ศ. 2551

ประกอบกบกฎกระทรวงกาหนดหลกเกณฑและวธการจดเกบขอมลทะเบยนประวตราษฎร พ.ศ. 2550 (ชดสไมถอย) โดย ประพนธ เวารมย

************************** 1. ผรกษาการตามพระราชบญญตทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534 คอตาแหนงใด

ก. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย ข. รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ ค. อธบดกรมการปกครอง ง. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย และอธบดกรมการปกครอง จ. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ

**********************************

2. ทะเบยนบานกลางใชสาหรบทาอะไร ก. ทะเบยนซงผอานวยการทะเบยนกลางกาหนดใหจดทาขนสาหรบคนตางดาว ข. ทะเบยนซงผอานวยการทะเบยนกลางกาหนดใหจดทาขนสาหรบเดกเกดใหม ค. ทะเบยนซงอธบดกรมการปกครองกาหนดใหจดขนสาหรบลงรายการบคคลทไมอาจมชอในทะเบยนบาน ง. ทะเบยนซงผอานวยการทะเบยนกลางกาหนดใหจดขนสาหรบลงรายการบคคลทไมอาจมชอในทะเบยน

บาน จ. ทะเบยนซงรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทยกาหนดใหจดขนสาหรบลงรายการบคคลสาหรบเดกเกด

ใหม **********************************

3. พระราชบญญตการทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534 ตราขนโดย ก. คาแนะนาของรฐสภา ข. คาแนะนาของสมาชกสภาผแทนราษฎรและยนยอมของวฒสภา ค. คาแนะนาของวฒสภา ง. คาแนะนาของสภานตบญญต จ. คาแนะนาและยนยอมของสภานตบญญต

**********************************

4. พระราชบญญตการทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534 มผลบงคบใชเมอใด ก. วนท 22 พฤศจกายน 2534 ข. วนถดจากวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป ค. เมอพนเกาสบวนนบแตวนถดจากวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป ง. เมอพนหนงรอยยสบวนนบแตวนถดจากวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป จ. เมอพนหนงรอยแปดสบวนนบแตวนถดจากวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป

Page 3: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 2

**********************************

5. ขอมลทะเบยนประวตราษฎร หมายความวา ขอใดกลาวไมถกตอง ก. ชอสมรส และชอบตร ข. สถานการณสมรส ค. วนเดอนปเกดและตาย ง. ประวตการทางาน จ. ชอบดามารดาหรอผรบบตรบญธรรม

**********************************

6. พระราชบญญตการทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534 ยกเลกกฎหมายฉบบใด ก. พระราชบญญตการทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2515 ข. ประกาศของคณะปฏวต ฉบบท 234 ลงวนท 31 ตลาคม 2499 ค. พระราชบญญตทะเบยนราษฎรและประกาศคณะปฎวต พ.ศ. 2515 ง. ประกาศของคณะปฏวต ฉบบท 234 ลงวนท 31 ตลาคม 2515 จ. ไมมขอใดกลาวถกตอง

**********************************

7. เลขประจาตว หมายความวา ตามขอใด ก. เลขประจาตวประชาชนทนายอาเภอออกใหแกบคคลแตละคน ข. เลขประจาตวประชาชนทนายทะเบยนออกใหแกบคคลแตละคน ค. เลขประจาตวประชาชนทอธบดกรมการปกครองออกใหแกบคคลแตละคน ง. เลขประจาตวประชาชนทรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทยออกใหแกบคคลแตละคน จ. เลขประจาตวประชาชนทรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทยและรฐมนตรวาการกระทรวงการ

ตางประเทศออกใหแกบคคลแตละคน **********************************

8. บานหมายความวา ตามพระราชบญญตการทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534 ขอใดกลาวไมถกตอง ก. แพซงจอดเปนประจาและใชเปนทอยประจา ข. เรอซงจอดชวคราวและใชเปนทอยประจา ค. โรงเรอนสาหรบทเปนอยอาศยซงมเจาบานครอบครอง ง. ยานพาหนะอนซงใชเปนทอยอาศยประจาไดดวย จ. ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************

9. กรณทนายอาเภอหรอนายทะเบยนไมอนญาตใหเพมชอ ตองแจงใหผรองตามขอใด ก. ปากเปลา ข. แจงกานน ค. แจงผใหญบาน ง. เปนลายลกษณ

Page 4: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 3

จ. ไมมขอใดกลาวถกตอง **********************************

10. การขอเพมชอโดยมหลกฐานสตบตรแบบเกา ซงไมมเลขประจาตวประชาชน ตองยนคารองทใด

ก. สานกทะเบยนใดกได ข. สานกทะเบยนทบคคลนนเกด ค. สานกทะเบยนกลาง ง. สานกทะเบยนจงหวด จ. สานกทะเบยนทออกสตบตร

**********************************

11. เมอนายทะเบยนไดรบการตอบรบการแจงยายเขา (ท.ร.6 ตอน 2) จากสานกทะเบยนปลายทางแลว ใหนายทะเบยนตรวจสอบรายการบานเพอแจงการยายเขาในใบแจงการยายทอย กบทะเบยนบานในชองยายออก ใหปฏบตตามขอใดตอไปน

ก. แจงตนทางทราบกอนดาเนนการตอ ข. หากถกตองตรงกน นายทะเบยนลงชอกากบในทะเบยนบาน ค. หากไมถกตอง นายทะเบยนแกไขในทะเบยนบานใหถกตองตรงกน แลวลงชอกากบในทะเบยนบาน ง. ถกเฉพาะขอ ข. และขอ ค. จ. ถกทกขอ

**********************************

12. เดกในสภาพแรกเกดหรอเดกออน หมายความวา เดกเกดใหมทมอายตามขอใด ก. 1 ชวโมง ข. 24 ชงโมง ค. 1 วน ง. 7 วน จ. ไมเกน 28 วน

**********************************

13. ผเยาวซงมชอในทะเบยนบานคนเดยว จะทาหนาทเปนเจาบานไดหรอไม ขอใดกลาวถกตองทสด

ก. ไมได ข. ได ค. ไดถาผเยาวรองขอตอศาล ง. ไดถานายทะเบยนพจารณาเหนวา ผเยาวสามารถทาหนาทดงกลาวได จ. ได หากกานนหรอผใหญบานในตาบลนนรบรอง

**********************************

Page 5: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 4

14. ใครเปนผแจงยายออกจากทะเบยนบานกลาง ก. นายทะเบยนกลาง ข. นายทะเบยนทองถน ค. นายทะเบยนอาเภอ ง. ผมชออยในทะเบยนกลาง จ. ผมสวนไดเสย

**********************************

15. ปนกษตร หมายความตามขอใด ก. ปปฏทน ข. ปงบประมาณ ค. ป พ.ศ. ง. ปตามปฏทนหลวง จ. ไมมขอใดกลาวถกตอง

**********************************

16. ใบแจงการยายทอย มชอยายทอย จานวน 4 คน ในขณะทเจาบานมาแจงยายเขาปรากฏวาผยายทอยเสยชวต 1 คน นายทะเบยนจะรบแจงการยายเขาในทะเบยนบานไดกคน ขอใดกลาวถกตองทสด

ก. 1 คน ข. 1 คน คอผเสยชวต ค. 3 คน ง. 3 คน เฉพาะคนทมชวตอย จ. 4 คน

**********************************

17. ทะเบยนบานแบบใหม (สมดพก) เรมใชครงแรกทจงหวดใด ก. จงหวดนนทบร ข. กรงเทพมหานคร ค. จงหวดสงขลา ง. จงหวดสราษฎรธาน จ. จงหวดสงขลาและจงหวดสราษฎรธาน

**********************************

18. การเพมชอในทะเบยนบาน โดยอาศยหลกฐานสตบตร ใบแจงการยายทอย หรอทะเบยนบานแบบเดม ผใดมอานาจอนญาต

ก. นายอาเภอ ข. ปลดอาเภอ

Page 6: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 5

ค. นายทะเบยนบานกลาง ง. นายทะเบยน จ. อธบดกรมการปกครอง

**********************************

19. คนสญชาตไทยเกดในตางประเทศแลวเดนทางเขามาในประเทศ ขอเพมชอในทะเบยนบาน อานาจอนมต คอผใด

ก. นายอาเภอ ข. ปลดอาเภอ ค. นายทะเบยนบานกลาง ง. นายทะเบยน จ. อธบดกรมการปกครอง

**********************************

20. บคคลทจะลงรายการในทะเบยนบาน ท.ร. 14 ไดจะตองเปนกรณใด ก. บคคลตางดาว ข. บคคลตางดาวทมใบสาคญประจาตวคนตางดาว ค. บคคลเขาเมองโดยชอบดวยกฎหมายอยชวคราว ง. บคคลสญชาตไทย จ. ถกเฉพาะขอ ข. และ ขอ ง.

****************************************************

21. เมอนายทะเบยนรบแจงการตายไดออกมรบตรใหแกผแจงแลว ขอใดกลาวไมถกตอง

ก. ตอน 3 สงสานกงานสาธารณสขในพนท ข. ตอน 1 ใหผแจง ค. ตอน 1 สงใหกานนในพนท ง. ตอน 2 สงสานกทะเบยนกลาง จ. ขอ ข. และขอ ง. กลาวไมถกตอง

**********************************

22. กรณทมคนตายนอกบาน ตองแจงการตายตอนายทะเบยนทองท ขอใดกลาวไมถกตอง

ก. ภายใน 24 ชวโมงนบแตเวลาตาย ข. ภายใน 3 วน สาหรบทองทมมการคมนาคมไมสะดวก ค. ภายใน 24 ชวโมงนบแตเวลาพบศพ ง. ภายใน 7 วน สาหรบทองทมการคมนาคมไมสะดวก จ. ขอ ก. และขอ ง. กลาวไมถกตอง

**********************************

23. การขนยายโครงกระดกของคน ตองขออนญาตนายทะเบยนหรอไม ขอใดกลาวถกตอง

Page 7: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 6

ก. ตองขออนญาต ข. แจงใหกานนทราบ เพอขออนญาตนายทะเบยน ค. แจงใหกานนทราบ แตไมตองขออนญาตนายทะเบยน ง. หากโครงกระดก ยงไมไดเผาตองขออนญาต จ. ไมตองขออนญาต เพราะโครงกระดก (อฐ) มใชศพ

**********************************

24. การแกไขรายการในเอกสารทะเบยนราษฎร กรณผรองไมมเอกสารราชการมาแสดง จะตองสอบสวนพยานหลกฐานแลวรวบรวมเสนอใคร พจารณาสงใหแกไข ขอใดกลาวถกตองทสด

ก. นายอาเภอ ข. นายอาเภอทองท ค. นายทะเบยน ง. นายทะเบยนกลาง จ. อธบดกรมการปกครอง

**********************************

25. ชาวไทยภเขาทยงไมมหลกฐานสญชาตไทย สามารถรองขอลงรายการสญชาตไทย ในทะเบยนบาน โดยยนคารองตอนายทะเบยนแหงทองทภมลาเนา เพอตรวจสอบและรวบรวมเสนอตอใคร

ก. นายทะเบยน ข. นายอาเภอ ค. ผวาราชการจงหวด ง. นายทะเบยนกลาง จ. อธบดกรมการปกครอง

**********************************

26. นายทะเบยนและผชวยนายทะเบยนประจาสานกทะเบยนมกคน

ก. นายทะเบยนมหลายคน ผชวยนายทะเบยนมคนเดยว ข. นายทะเบยนหนงคน ผชวยนายทะเบยนหนงคน ค. นายทะเบยนสองคน ผชวยนายทะเบยนสองคน ง. นายทะเบยนมไดคนเดยว แตผชวยนายทะเบยนมกคนกได จ. นายทะเบยนหาคน ผชวยนายทะเบยนมกคนกได

**********************************

27. ทองถน หมายความวา กรงเทพมหานคร เทศบาล เมองพทยา และหนวยการปกครองทองถนอนทใคร โดยอนมตรฐมนตรกาหนดใหเปนทองถนตามพระราชบญญตการทะเบยนราษฎร

ก. ปลดกระทรวงมหาดไทย ข. อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน

Page 8: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 7

ค. ผอานวยการทะเบยนกลาง ง. ผวาราชการจงหวด จ. นายทะเบยนอาเภอ

**********************************

28. นายทะเบยน หมายความวา ตามพระราชบญญตการทะเบยนราษฎร ขอใดกลาวไมถกตอง ก. นายทะเบยนประจาสานกทะเบยนเฉพาะกจ นายทะเบยนประจาสานกทะเบยนสาขา ข. นายทะเบยนประจาสานกทะเบยนทองถน ค. นายทะเบยนผรบแจง ง. นายทะเบยนประจาสานกทะเบยนจงหวด นายทะเบยนกรงเทพมหานคร จ. นายทะเบยนองคการบรหารสวนตาบล

**********************************

29. นายทะเบยนผรบแจง ผซงผอานวยการทะเบยนกลางไดประกาศแตงตง ขอใดกลาวถกตอง ก. นายกเทศมนตร ข. นายกองคการบรหารสวนตาบล ค. กานน (ในฐานะผใหญบานของหมบานนนๆ) ง. ผใหญบานทกหมบาน จ. ขอ ค. และ ขอ ง. กลาวถกตอง

**********************************

30. เดกในสภาพแรกเกดหรอเดกออน ขอใดกลาวถกตอง ก. เดกทเกดใหม ไมเกน 24 ชวโมง ข. เดกทเกดใหม ไมเกน 48 ชวโมง ค. เดกทเกดใหม ไมเกน 7 วน ง. เดกเกดใหมทมอายไมเกน 28 วน จ. ไมมขอใดกลาวถกตอง

**********************************

31. การแจงเกดเกนกาหนด ขอใดกลาวถกตอง ก. การแจงเกดตอนายทะเบยนลาชา ข. การแจงเกดนอกสานกทะเบยน ค. การแจงเกดเกน 15 วน ง. การแจงเกดตอนายทะเบยนผรบแจงเมอพนเวลาทกฎหมายกาหนด จ. การแจงเกดตอนายทะเบยนนอกสานกทะเบยน เมอพนเวลาทกฎหมายกาหนด

**********************************

32. การแจงตายเกนกาหนด ขอใดกลาวถกตอง ก. การแจงตายเกน 24 ชวโมง ข. การแจงตายเกน 48 ชวโมง

Page 9: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 8

ค. การแจงตายนอกสานกทะเบยน ง. การแจงตายตอนายทะเบยนผรบแจงเมอพนเวลาทกฎหมายกาหนด จ. การแจงตายตอนายทะเบยนนอกสานกทะเบยน เมอพนเวลาทกฎหมายกาหนด

**********************************

33. คนตางทองท ขอใดกลาวถกตอง ก. คนทมชอในทะเบยนบานของสานกทะเบยนอน ข. คนทมชอและรายการบคคลในทะเบยนบานกลาง ค. คนทมชอและรายการบคคลในทะเบยนของสานกทะเบยนอน ง. คนทไมมชอและรายการบคคลในทะเบยนบาน จ. คนทยงไมไดยายเขาทะเบยนภายในกาหนด

**********************************

34. คนในทองท ขอใดกลาวถกตอง ก. คนทมชอในทะเบยนบานของสานกทะเบยนอน ข. คนทมชอและรายการบคคลในทะเบยนบานกลาง ค. คนทมชอและรายการบคคลในทะเบยนของสานกทะเบยนอน ง. คนทมชอและรายการบคคลในทะเบยนบานของสานกทะเบยนแหงทองทนน จ. คนทยงไมไดยายเขาทะเบยนภายในกาหนด

**********************************

35. บดา ขอใดกลาวถกตอง ก. บดาทใหการอปการะ ข. บดาทแจงเกด ค. บดาตามความเปนจรง ง. บดาบญธรรม จ. บดาทจดทะเบยนสมรส

**********************************

36. การแจงยายทอยปลายทาง ขอใดกลาวถกตองทสด ก. การยายทอยขามจงหวด ข. การยายทอยขามอาเภอ ค. การแจงยายทอยจงหวดทตนมชออยไปอกจงหวดหนง ง. การแจงยายจากสานกทะเบยนบานกลาง ไปอยในสานกทะเบยนอาเภอ จ. การแจงยายทอยโดยผยายทอย ตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองท

**********************************

37. การแจงยายทอยปลายทาง ขอใดกลาวถกตองทสด ก. การยายทอยขามจงหวด ข. การยายทอยขามอาเภอ

Page 10: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 9

ค. การแจงยายทอยจงหวดทตนมชออยไปอกจงหวดหนง ง. การแจงยายจากสานกทะเบยนบานกลาง ไปอยในสานกทะเบยนอาเภอ จ. การแจงยายทอยโดยผยายทอย ตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองท

**********************************

38. ใหเจาบานแจงการการยาย กรณมผอยในบานยายทอยออกจากบาน ตอนายทะเบยนผรบแจง ภายในกวน นบแตวนทผอยในบานยายออก

ก. 3 วน ข. 7 วน ค. 15 วน ง. 30 วน จ. 45 วน

**********************************

39. ใหเจาบานแจงการการยาย เมอมผยายทอยเขาอยในบาน ตอนายทะเบยนผรบแจง ภายในกวน นบแตวนทยายเขาอยในบาน

ก. 3 วน ข. 7 วน ค. 15 วน ง. 30 วน จ. 45 วน

**********************************

40. นายทะเบยนทองถน (เทศบาล) ขอใดกลาวถกตอง ก. นายกเทศมนตร ข. ปลดเทศบาล ค. ผอานวยการกอง ง. เจาหนาทบรหารงานทะเบยน จ. เจาหนาททะเบยน

**********************************

41. นายทะเบยนกรงเทพมหานคร ขอใดกลาวถกตอง ก. ผวาราชการกรงเทพมหานคร ข. ปลดกรงเทพมหานคร ค. ผอานวยการกอง ง. เจาหนาทบรหารงานทะเบยน จ. เจาหนาททะเบยน

**********************************

Page 11: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 10

42. นายทะเบยนจงหวด ขอใดกลาวถกตอง ก. ผวาราชการจงหวด ข. ปลดจงหวด ค. ผอานวยการกอง ง. เจาหนาทบรหารงานทะเบยน จ. เจาหนาททะเบยน

**********************************

43. นายทะเบยนอาเภอ ขอใดกลาวถกตอง ก. นายอาเภอ ข. ปลดอาเภอ ค. ปลดฝายทะเบยนและบตร ง. ปลดอาเภอผเปนหวหนาประจากงอาเภอ จ. นายอาเภอ หรอปลดอาเภอผเปนหวหนาประจากงอาเภอ

**********************************

44. ตาแหนงใด เปนผอานวยการทะเบยนกลาง มอานาจออกระเบยบ หลกเกณฑ วธปฏบต รวมทงแบบพมพเพอปฏบตตามพระราชบญญตการทะเบยนราษฎร

ก. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย ข. ปลดกระทรวงมหาดไทย ค. อธบดกรมการปกครอง ง. อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน จ. ผวาราชการจงหวด

**********************************

45. นายทะเบยนจงหวด จะมอบอาจใหใครเปนผชวยนายทะเบยนจงหวด ปฏบตราชการแทนนายทะเบยนจงหวดกได

ก. หวหนาสวนราชการประจาจงหวด ข. หวหนาสานกงานจงหวด ค. ทองถนจงหวด ง. จาจงหวด จ. ปลดจงหวด

**********************************

46. นายทะเบยนทองถน (เทศบาล) อาจมอบอานาจใหใคร ทสามารถแตงตงเปนผชวยนายทะเบยนทองถนปฏบตราชการแทนนายทะเบยนทองถน

ก. รองนายกเทศมนตร ข. ทปรกษานายกเทศมนตร

Page 12: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 11

ค. สมาชกสภาเทศบาล ง. รองปลดเทศบาล จ. เลขานการนายกเทศมนตร

**********************************

47. ใครทไมได เปนเจาพนกงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามพระราชบญญตการทะเบยนราษฎร

ก. ปลดเทศบาล ข. นายกเทศมนตร ค. รองปลดเทศบาล ง. ปลดเมองพทยา จ. นายอาเภอ

**********************************

48. การจดเกบขอมลทะเบยนราษฎรตามทผอานวยการทะเบยนกลางกาหนด ไมรวมถงขอใด

ก. ประวตอาชญากรรม ข. ทะเบยนคนตาย ค. ประวตราษฎรจากสจบตร ง. ทะเบยนเกยวกบสถานภาพการสมรส จ. ทะเบยนเกยวดวยชอบคคล

**********************************

49. ถามคนเกดในบาน ใหเจาบานหรอบดาหรอมารดาแจงตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองททคนเกดในบานภายในกวนนบแตวนเกด

ก. 3 วน ข. 7 วน ค. 15 วน ง. 30 วน จ. 45 วน

**********************************

50. คนเกดนอกบาน ใหบดาหรอมารดาแจงตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองททมคนเกดนอกบานหรอแหงทองททจะพงแจงได ภายในกวนนบแตวนเกด ในกรณจาเปนไมอาจแจงไดตามกาหนด ใหแจงภายหลงไดแตตองไมเกนกวนวนนบแตวนเกด

ก. 3 วน / 7 วน ข. 7 วน / 7 วน ค. 15 / 7 วน ง. 15 วน / 15 วน

Page 13: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 12

จ. 15 วน / 30 วน **********************************

51. หากพบเดกในสภาพแรกเกดหรอเดกออนซงถกทอดทงใหนาเดกนนไปสงและแจงตอพนกงานฝายปกครองหรอตารวจ หรอเจาหนาทของกระทรวงใด ซงปฏบตงานในทองททตนพบเดกนนโดยเรว

ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงยตธรรม ค. กระทรวงศกษาธการ ง. กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย จ. กระทรวงวฒนธรรม

**********************************

52. หากมคนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองททมคนตายภายในตามขอใดนบแตเวลาตาย

ก. 1 วน ข. 24 ชวโมง ค. 3 วน ง. กอนฌาปณกจศพ จ. หลงฌาปณกจศพ

**********************************

53. ในกรณไมมเจาบานใหผพบศพแจงภายในตามขอใดนบแตเวลาพบศพ

ก. 24 ชวโมง ข. 1 วน ค. 3 วน ง. กอนฌาปณกจศพ จ. หลงฌาปณกจศพ

**********************************

54. คนตายนอกบาน ใหบคคลทไปกบผตายหรอผพบศพแจงตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองททมการตายหรอพบศพ แลวแตกรณ หรอแหงทองททจะพงแจงได ภายในตามขอใดนบแตเวลาตายหรอเวลาพบศพ ในกรณเชนนจะแจงตอพนกงานฝายปกครองหรอตารวจกได

ก. 24 ชวโมง ข. 1 วน ค. 3 วน ง. กอนฌาปณกจศพ จ. หลงฌาปณกจศพ

Page 14: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 13

**********************************

55. ถาในทองทใดการคมนาคมไมสะดวก ผอานวยการทะเบยนกลางอาจขยายเวลาออกไปตามทเหนสมควรแตตองไมเกนกวน นบแตเวลาตายหรอเวลาพบศพ

ก. 1 วน ข. 3 วน ค. 7 วน ง. 15 วน จ. 30 วน

**********************************

56. ใหกงสลไทยหรอขาราชการสถานทตไทยทใคร แตงตงใหเปนนายทะเบยน มหนาทรบจดทะเบยนคนเกดและคนตายทมขนนอกราชอาณาจกรสาหรบคนสญชาตไทยและคนตางดาวทไดรบอนญาตใหมถนทอยในราชอาณาจกรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอง หลกฐานการจดทะเบยนดงกลาวใหใชเปนสตบตรและมรณบตรได

ก. นายกรฐมนตร ข. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย ค. รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ ง. อธบดกรมการปกครอง จ. ขอ ข. และขอ ค. ถก

**********************************

57. เมอมคนเกดหรอคนตาย ผทาคลอดหรอผรกษาพยาบาลตองออกหนงสอรบรองการเกดหรอการตายตามแบบพมพทใคร กาหนดใหแกผมหนาทตองแจง

ก. นายกรฐมนตร ข. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย ค. รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ ง. ผอานวยการทะเบยนกลาง จ. ขอ ข. และขอ ค. ถก

**********************************

58. หามมใหผใดเกบ ฝง เผา ทาลาย หรอยายศพไปจากสถานทหรอบานทมการตาย เวนแตไดรบอนญาตจากนายทะเบยนผรบแจง

ก. นายอาเภอ ข. นายทะเบยน ค. ผวาราชการจงหวด ง. เจาหนาทตารวจ จ. นายทะเบยนผรบแจง

Page 15: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 14

**********************************

59. ในกรณทมความจาเปนตองยายศพ เพอความปลอดภยหรอสวสดภาพของประชาชน ใหใครมอานาจกระทาได

ก. นายทะเบยน ข. พนกงานฝายปกครอง ค. ตารวจ ง. พยาบาล จ. พนกงานฝายปกครองหรอตารวจ

**********************************

60. ใหใครแลวแตกรณจดทาทะเบยนคนเกดทะเบยนคนตาย จากสตบตรและมรณบตรตามแบบพมพและวธการทผอานวยการทะเบยนกลางกาหนด

ก. นายทะเบยน ข. นายอาเภอ ค. นายทะเบยนอาเภอ ง. นายทะเบยนทองถน จ. ขอ ค. และขอ ง. กลาวถกตอง

**********************************

61. การแกไขเปลยนแปลงทะเบยนคนเกด ทะเบยนคนตายหรอสตบตรและมรณบตรใหเปนไปตามระเบยบทใครกาหนด

ก. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย ข. รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ ค. ปลดกระทรวงมหาดไทย ง. ผอานวยการทะเบยนกลาง จ. ขอ ก.และขอ ข. ถก

**********************************

62. ใหกงสลไทยหรอขาราชการสถานทตไทยทใคร แตงตงใหเปนนายทะเบยน มหนาทรบจดทะเบยนคนเกดและคนตายทมขนนอกราชอาณาจกรสาหรบคนสญชาตไทยและคนตางดาวทไดรบอนญาตใหมถนทอยในราชอาณาจกรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอง หลกฐานการจดทะเบยนดงกลาวใหใชเปนสตบตรและมรณบตรได

ก. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย ข. รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ ค. ปลดกระทรวงมหาดไทย ง. ผอานวยการทะเบยนกลาง จ. ขอ ก.และขอ ข. ถก

Page 16: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 15

**********************************

63. ผยายทอยจะเปนผแจงการยายออกและยายเขา โดยไปแจงตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองททไปอยใหมภายในกวนนบแตวนยายออกกได โดยใหนาสาเนาทะเบยนบานพรอมดวยคายนยอมเปนหนงสอของเจาบานท เ ขาไปอยใหมแสดงตอนายทะเบยนผรบแจงและเสยคาธรรมเนยมตามทกาหนดในกฎกระทรวง

ก. 2 วน ข. 3 วน ค. 7 วน ง. 15 วน จ. 30 วน

**********************************

64. ในการแจงการยายทอยเขาในบานใด ถานายทะเบยนผรบแจงเหนวามผยายเขาอยเปนจานวนมาก ไมวาจะเปนคราวเดยวหรอหลายคราว และเมอไดตรวจสภาพบานแลวเหนวา การยายเขาอยในบานจะเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยเรองใด นายทะเบยนผรบแจงมอานาจไมรบแจงการยายเขาอยในบานได

ก. ผงเมอง ข. สงแวดลอม ค. สาธารณสข ง. ทะเบยนราษฎร จ. การเลอกตง

**********************************

65. เมอผอยในบานออกจากบานทตนมชออยในทะเบยนบานไปอยทอนเกนจานวนเทาใด และเจาบานไมทราบวาผนนไปอยทใด ใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบยนผรบแจง

ก. 90 วน ข. 120 วน ค. 6 เดอน ง. 180 วน จ. 1 ป

**********************************

66. เมอผอยในบานออกจากบานทตนมชออยในทะเบยนบานไปอยทอน และเจาบานไมทราบวาผนนไปอยทใด ใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบยนผรบแจง ภายในกวน นบแตวนครบตามกฎหมายกาหนด

ก. 7 วน ข. 15 วน

Page 17: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 16

ค. 30 วน ง. 45 วน จ. 60 วน

**********************************

67. เมอผอยในบานออกจากบานทตนมชออยในทะเบยนบานไปอยทอน และเจาบานไมทราบวาผนนไปอยทใด ใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบยนผรบแจง และใหนายทะเบยนผรบแจงเพมชอและรายการผนนอยางไร

ก. ในทะเบยนบานชวคราว ข. ในทะเบยนคนหาย ค. ในทะเบยนบานกลาง ง. ในทะเบยนคนตางดาว จ. จาหนายออกอยางเดยว

**********************************

68. เมอผอยในบานออกจากบานทตนมชออยในทะเบยนบานไปอยทอน และเจาบานไมทราบวาผนนไปอยทใด ใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบยนผรบแจง และใหนายทะเบยนผรบแจงเพมชอและรายการผนนอยางไร

ก. ในทะเบยนบานชวคราว ข. ในทะเบยนคนหาย ค. ในทะเบยนบานกลาง ง. ในทะเบยนคนตางดาว จ. จาหนายออกอยางเดยว

**********************************

69. ใหทกบานมเลขประจาบาน บานใดยงไมมเลขประจาบานใหเจาบานแจงตอนายทะเบยนผรบแจงเพอขอเลขประจาบานภายในกวนนบแตวนสรางบานเสรจ

ก. 3 วน ข. 7 วน ค. 15 วน ง. 30 วน จ. 45 วน

**********************************

70. ใหนายทะเบยนผรบแจงกาหนดเลขประจาบานใหแกผแจงซงมบานอยในเขตสานกทะเบยนทองถนภายในกวน

ก. 3 วน ข. 7 วน

Page 18: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 17

ค. 15 วน ง. 30 วน จ. 45 วน

**********************************

71. ถามบานอยนอกเขตสานกทะเบยนทองถนใหกาหนดเลขประจาบานภายในกวน ก. 3 วน ข. 7 วน ค. 15 วน ง. 30 วน จ. 45 วน

**********************************

72. ถามบานอยหลายหลงในบรเวณเดยวกน ใหกาหนดเลขประจาบานอยางไร ก. เลขเดยวแตมทบ ข. เพยงเลขเดยว ค. ทกหลง ง. เลขเรยงตามชน จ. เลขเรยงดานหนาทางเขาไปดานหลง

**********************************

73. การเพมชอและรายการของบคคลลงในทะเบยนบานหรอทะเบยนบานกลาง ใหเปนไปตามระเบยบทใครกาหนด

ก. รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย ข. รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ ค. ปลดกระทรวงมหาดไทย ง. ผอานวยการทะเบยนกลาง จ. ขอ ก.และขอ ข. ถก

**********************************

74. ผใดรอบานซงมเลขประจาบานโดยผนนไมประสงคจะปลกบานในทดนนนอกตอไป หรอรอเพอไปปลกในทอน ใหแจงตอนายทะเบยนผรบแจงภายในกวน นบแตวนรอเสรจ เพอจาหนายเลขประจาบานและทะเบยนบาน

ก. 7 วน ข. 15 วน ค. 30 วน ง. 45 วน จ. 60 วน

Page 19: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 18

**********************************

75. การยายบานซงเคลอนยายได หรอการยายแพหรอเรอหรอยานพาหนะอนซงใชเปนทอยประจาไปอยหรอจอด ณ ทอน ถาอยหรอจอดเกนกวน เจาบานตองแจงการยายออกและยายเขาตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองททไปอยหรอจอดใหมภายในกวนนบแตวนครบกาหนดตามกฎหมายกาหนด

ก. 90 วน / 7 วน ข. 180 วน / 15 วน ค. 180 วน / 30 วน ง. 190 วน / 15 วน จ. 365 วน / 15 วน

**********************************

76. การยายบานซงเคลอนยายได หรอการยายแพหรอเรอหรอยานพาหนะอนซงใชเปนทอยประจาไปอยหรอจอด ณ ทอน ถาอยหรอจอดเกนกวน เจาบานตองแจงการยายออกและยายเขาตอนายทะเบยนผรบแจงแหงทองททไปอยหรอจอดใหมภายในกวนนบแตวนครบกาหนดตามกฎหมายกาหนด

ก. 90 วน / 7 วน ข. 180 วน / 15 วน ค. 180 วน / 30 วน ง. 190 วน / 15 วน จ. 365 วน / 15 วน

**********************************

77. เพอประโยชนของการทะเบยนราษฎร ใหมการสารวจตรวจสอบทะเบยนราษฎรบางทองทหรอทวราชอาณาจกรไดโดยตราเปนกฎหมายใด

ก. พระราชบญญต ข. พระราชกาหนด ค. พระราชกฤษฎกา ง. กฎกระทรวง จ. ประกาศกระทรวง

**********************************

78.ใหผอานวยการทะเบยนกลางรวบรวมรายงานยอดจานวนราษฎรทวราชอาณาจกรทมอยในวนทเทาใดของปทลวงมา

ก. 30 มถนายน ข. 31 กรกฎาคม ค. 31 สงหาคม

Page 20: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 19

ง. 30 กนยายน จ. 31 ธนวาคม

**********************************

79.ใหผอานวยการทะเบยนกลางรวบรวมรายงานยอดจานวนราษฎรทวราชอาณาจกรทมอยของปทลวงมา และประกาศในราชกจจานเบกษาภายในเดอนใด ของทกป

ก. มกราคม ข. กมภาพนธ ค. มนาคม ง. เมษายน จ. พฤษภาคม

**********************************

80. เพอความถกตองของการทะเบยนราษฎร ใหนายทะเบยนมอานาจเรยกเจาบาน หรอบคคล ใด ๆ มาชแจงขอเทจจรงหรอใหแสดงหลกฐานตาง ๆ ไดตามความจาเปน และเมอมเหตอนควรสงสยใหมอานาจเขาไปสอบถามผอยในบานใด ๆ ไดตามอานาจหนาท หากไมมาตามทนายทะเบยนเรยก ไมยอมชแจงขอเทจจรง ผนนมโทษอยางไร

ก. ทงจาทงปรบ ข. จาคก 1 ป ปรบไมเกน 10,000 บาท ค. จาคก 6 เดอน ปรบไมเกน 1,000 บาท ง. จาคก 1 ป จ. ปรบไมเกน 1,000 บาท

**********************************

81.ใหนายทะเบยนหรอผซงนายทะเบยนมอบหมายเปนหนงสอมอานาจเขาไปในบานในเขตทองททพระราชกฤษฎกากาหนดเพอสารวจตรวจสอบทะเบยนราษฎรเทาทจาเปนในระหวางเวลาพระอาทตยขนและพระอาทตยตก ใหเจาบานชแจงตอบคาถามตามความจรงและใหลงลายมอชอในรายการสารวจตรวจสอบเพอรบรองขอความในรายการทสารวจตรวจสอบนน หากเจาบานไมยอมใหดาเนนการดงกลาว ผนนมโทษอยางไร

ก. ทงจาทงปรบ ข. จาคก 1 ป ปรบไมเกน 10,000 บาท ค. จาคก 6 เดอน ปรบไมเกน 1,000 บาท ง. จาคก 1 ป จ. ปรบไมเกน 1,000 บาท

**********************************

Page 21: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 20

82. ผใด นาสาเนาเอกสารทะเบยนบานทไดจากนายทะเบยน นาไปใชประโยชนในทางธรกจหรอในเรองอนทไมเกยวกบหนาทของทางราชการหรอตามวตถประสงคทรองขอ ตองระวางโทษอยางไร

ก. ทงจาทงปรบ ข. จาคก 1 ป ปรบไมเกน 10,000 บาท ค. จาคก 6 เดอนถง 5 ป และปรบไมเกน 10,000 บาท ง. จาคก 6 เดอนถง 5 ป และปรบตงแต 10,000 บาทถง 100,000 บาท จ. จาคก 6 เดอนถง 5 ป และปรบไมเกน 100,000 บาท

**********************************

83. ผใด ทา ใช หรอแสดงหลกฐานอนเปนเทจ หรอกระทาการเพอใหตนเอง หรอผอนมชอหรอมรายการอยางหนงอยางใดในทะเบยนบานหรอเอกสารการทะเบยนราษฎรอนโดยมชอบ ตองระวางโทษอยางไร

ก. จาคกตงแตสามเดอนถงสามป หรอปรบตงแตหนงหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจาทงปรบ ข. จาคกตงแตหกเดอนถงสามป หรอปรบตงแตสองหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจาทงปรบ ค. จาคกตงแตหนงป หรอปรบตงแตสองหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจาทงปรบ ง. จาคกตงแตสามป หรอปรบตงแตสองหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจาทงปรบ จ. จาคกตงแตหกเดอนถงหาป หรอปรบตงแตสองหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจาทงปรบ

********************************** แนวขอสอบชดนอาจเปนประโยชนไมมากกนอย ขอเปนสวนหนงในการแบงปน (แจกฟร)

แตอยาลมไปดระเบยบฉบบเตมดวยนะครบ เผอผมพมพผดหรอเฉลยผดไมวาเปนแนวขอสอบอนๆกตาม เฉลยแนวขอสอบอยดานลาง หากมความผดพลาดประการใด กขออภยไว ณ ทนดวย หากจะกรณาสงขอผดพลาดมาทางเมล [email protected] ใหทราบดวย

จะขอบพระคณอยางยง เพอไดจะปรบปรงแกไขใหถกตอง ขอใหโชคดในการสอบทกคน

จากเวบไซต http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs

เฉลยแนวขอสอบดานลาง

Page 22: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 21

เฉลย แนวขอสอบพระราชบญญตการทะเบยนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพมเตมถงฉบบท 2 พ.ศ. 2551 (ชดสไมถอย)

โดยประพนธ เวารมย ดงนครบ

ขอ 1 จ. ขอ 31 ง. ขอ 61 ง. ขอ 2 ง. ขอ 32 ง. ขอ 62 ข. ขอ 3 จ. ขอ 33 ค. ขอ 63 ง. ขอ 4 ง. ขอ 34 ง. ขอ 64 ค. ขอ 5 ง. ขอ 35 ค. ขอ 65 ง. ขอ 6 ง. ขอ 36 จ. ขอ 66 ค. ขอ 7 ข. ขอ 37 จ. ขอ 67 ค. ขอ 8 ข. ขอ 38 ค. ขอ 68 ค. ขอ 9 ง. ขอ 39 ค. ขอ 69 ค. ขอ 10 จ. ขอ 40 ข. ขอ 70 ข. ขอ 11 ง. ขอ 41 ข. ขอ 71 ง. ขอ 12 จ. ขอ 42 ก. ขอ 72 ข. ขอ 13 ง. ขอ 43 จ. ขอ 73 ง. ขอ 14 ง. ขอ 44 ค. ขอ 74 ข. ขอ 15 ง. ขอ 45 จ. ขอ 75 ข. ขอ 16 ง. ขอ 46 ง. ขอ 76 ข. ขอ 17 จ. ขอ 47 ข. ขอ 77 ค. ขอ 18 ง. ขอ 48 ก. ขอ 78 จ. ขอ 19 ง. ขอ 49 ค. ขอ 79 ค. ขอ 20 จ. ขอ 50 จ. ขอ 80 จ. ขอ 21 ค. ขอ 51 ง. ขอ 81 จ. ขอ 22 ข. ขอ 52 ข. ขอ 82 ง. ขอ 23 จ. ขอ 53 ก. ขอ 83 ข. ขอ 24 ข. ขอ 54 ก. อาน ทบทวน ขอ 25 ข. ขอ 55 ค. สๆ สๆ ขอ 26 ง. ขอ 56 ค. เพอ อนาคต ขอ 27 ค. ขอ 57 ง. เปนกาลงใจ ใหทกคน ขอ 28 จ. ขอ 58 จ. สงคมแหง การแบงปน ขอ 29 จ. ขอ 59 จ. ไมมความ สาเรจใด ขอ 30 ง. ขอ 60 จ. ปราศจาก ความมงมน http://pun2013.bth.cc

Page 23: แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่

รวบรวมเผยแพรโดย ประพนธ เวารมย http://pun2013.bth.cc http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs หนา 22

ชดนอาจเปนประโยชนไมมากกนอย ขอเปนสวนหนงในการแบงปน (แจกฟร) แตอยาลมไปดพ.ร.บ/ระเบยบฉบบเตมดวยนะครบ เผอผมพมพผดไมวาจะเปนแนวขอสอบอนๆกตาม

ในการรวบรวมสรปหรอแนวขอสอบทแจกฟรนน กมแรงบนดาลใจ จากการเดนทางสอบตงแตป 2547 จนไดบรรจเปนขาราชการสวนทองถน (พนกงานสวนทองถน) เมอวนท 1 มถนายน 2548 เพราะชวงนนไมมทรพย (เงน)

ในการซอหนงสอในการอานเตรยมตวสอบเหมอนคนอน ทเขามทรพยสนมากพอ (แลวแตบญ วาสานาทเขาสรางมา อนนไมวาใครครบ)

จงไดรวบรวมทงแนวขอสอบ และสรปเตรยมตวสอบใหกบพ ๆ นองๆ ทเตรยมตวสอบสวนราชการตางๆ อาจไมตรงประเดน แตอาจจะเปนแนวทางสาหรบคนมเวลานอย หรอมทรพยนอย (เงน)

ทจะซอหนงสอทอาจารยผเชยวชาญหรอสถาบนตว ทไดจดทาและจาหนายตามรานหนงสอทดงๆครบ หากมความผดพลาดประการใด กขออภยไว ณ ทนดวย

หากจะกรณาสงขอผดพลาดมาทางเมล [email protected] ใหทราบดวย จะขอบพระคณอยางยง เพอไดจะปรบปรงแกไขใหถกตอง

ขอใหโชคดในการสอบทกคน สๆสๆเพออนาคต ไมมความสาเรจใด ปราศจากความมงมน

จากเวบไซต http://pun2013.bth.cc

http://pun9.bth.cc http://valrom2012.fix.gs

http://pun.fix.gs