DOCUMENT RESOURCES FOR EVERYONE
Documents tagged
History of computers
Technology History of computers

1. d The evolution of the modern-daayy ccoommppuutteerr ssttaarrtteedd iinn CChhiinnaaaatt aarroouunndd 550000 BBCC.. TThhee aabbaaccuuss wwaass pprroobbaabbllyy tthhee oorriiggiinnaallccoouunnttiinngg…