Top Banner
YUNIT 2 - WIKA - IKAW AT AKO, MAGTULUNGAN TAYO PAGBASA - MUTYANG PAMAYANAN ARALIN 11 - WIKA – MGA PANGHALIP NA GAMIT SA PAGTATANONG PANGUNAHING KAISIPAN Ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pangngalan ay tinatawag na panghalip na pananong. PAGBASA - MAHAL KO SINA LOLO AT LOLA PANGUNAHING KAISIPAN Ang paggalang sa mga nakatatanda ay pagpapakita natin ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila Bilang ng Araw- 5 Pahina - Wika - p. 68 - 73 Pagbasa - p. 92 -99 I… LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN A. Pakikinig (Receptive) Nakasasagot sa tanong na bakit tungkol sa usapang napakinggan A. Pakikinig: Pagsagot sa tanong na bakit tungkol sa usapang napakinggan Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baitang Plaskards na nakasulat ang mga salitang sagot sa tanong na bakit .
65

Yunit II-Gr.4TM

Nov 23, 2015

Download

Documents

chrissar17
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • YUNIT 2 - WIKA - IKAW AT AKO, MAGTULUNGAN TAYO

  PAGBASA - MUTYANG PAMAYANAN

  ARALIN 11 - WIKA MGA PANGHALIP NA GAMIT SA PAGTATANONG

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ang mga salitang ginagamit

  sa pagtatanong tungkol sa

  pangngalan ay tinatawag na

  panghalip na pananong.

  PAGBASA - MAHAL KO SINA LOLO AT LOLA

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ang paggalang sa mga

  nakatatanda ay pagpapakita natin ng

  pagmamahal at pagpapahalaga sa

  kanila

  Bilang ng Araw- 5

  Pahina - Wika - p. 68 - 73

  Pagbasa - p. 92 -99

  I LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN

  A. Pakikinig (Receptive)

  Nakasasagot sa tanong na bakit

  tungkol sa usapang napakinggan

  A. Pakikinig: Pagsagot sa tanong na bakit

  tungkol sa usapang napakinggan

  Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at

  Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baitang

  Plaskards na nakasulat ang mga salitang sagot

  sa tanong na bakit .

 • B. Pagsasalita (Expressive Language)

  Nagagamit sa pangungusap ang

  isahan at maraming anyo ng

  panghalip na patanong

  C. Pagbasa

  Natutukoy ang katuturan o

  depinisyon ng mga salita

  Nasasabi ang paksa / kaisipan ng

  seleksyon

  D. Pagsulat

  Nakasusulat ng mga pangungusap

  tungkol sa karanasan at may

  wastong gamit ng bantas

  E. Pagpapahalaga

  Naipakikita ang paggalang at

  pagpapahalaga sa mga nakatatanda

  B.. Pagsasalita: Paggamit sa pangungusap

  ng isahan at maraming anyo ng

  panghalip na patanong

  C.. Pagbasa : Mahal ko sina Lolo at Lola

  * Pagtukoy sa katuturan o depinisyon

  ng mga salita

  * Pagsasabi ng paksa / kaisipan ng

  seleksiyon

  D.. Pagsulat: Pagsulat ng mga

  pangungusap tungkol sa karanasan at

  may wastong gamit ng bantas

  E.. Pagpapahalaga: Paggalang at

  pagpapahalaga sa mga nakatatanda

  Mga larawan na sumasagot sa tanong na

  bakit.

  Mga larawan na nagpapakita ng paggalang

  at pagpapahalaga sa mga nakatatanda.

  Mga mahihirap na salita na nakasulat

  plaskards

  Hiyas ng lahi 4 - CD ROM

  i-learn.vibalpublishing.com

  KATIBAYAN NG PAGTATAYA - WIKA

  Pagsasalaysay ng kuwentong narinig na may tamang

  pagkakasunod-sunod

  Pakilala at pagbubuo ng mga pares minimal na salita

  IV. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO

  A. Pakikinig I

  Ipasabi sa mag-aaral ang pamagat ng aralin at ang

  pangunahing kaisipan. Pakinggan ang kaklase habang

  binabasa ang usapan.

 • Halimbawa:

  Puso - pusa

  Bata - bato

  Biko - buko

  B.. Pagsasalita

  Pag-usapan ang mga larawan na nasa aklat p. 68.

  Itanong:

  Ano ang liga? Ano ang kadalasang dahilan kung

  bakit nagkakaroon ng liga?

  Sagutin ang mga tanong sa Sagutin at talakayin

  sa pahina 70.

  C Paglalahat - ISAISIP

  1. Basahin nang wasto ang Isaisip sa p. 70.

  2. Pag-aralan at tandaan ang mga ito.

  D. Gamitin at Sanayin

  * Paggamit sa pangungusap ng isahan at maramihang anyo

  ng panghalip na patanong

  Pagsagot sa mga pagsasanay A - D, p. 71 - 72

  E PAGSULAT (SABIHIN AT ISULAT )

  1. Sagutan ang pagsasanay sa p. 73

  2. Sumulat ng mga pangungusap tungkol sa karanasan at

  gumamit ng wastong bantas

  F.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI ( see

  original manuscript )

  2.Sumasali ba

  ako sa mga

  paliga?

  3.Nagagamit

  ko ba nang

  wasto ang

  mga

  pananalitang

  ginagamit sa

  pagtatanong?

  4. Naisusulat

  ko ba nang

  maayos ang

  pangungusap?

  5.Nagagamit

  ko nang

  wasto ang

  mga bantas?

  6.Nagagamit

  ko ba nang

  wasto ang

  mga kailanan

  ng panghalip

  sa

  pagtatanong?

  7.Nakasusulat

  ba ako ng

  mga

  pangungusap

  tungkol sa

  sariling

  karanasan?

  GABAY SA PAGWAWASTO - Wika

  Sagutin at Talakayin - p. 70

  1. Ang sagot ay makikita sa ISAISIP

 • 1. Sagutan ang pagsasanay

  G.. PAGTATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa Pagganap

  Kraytirya sa

  Pagganap

  5

  Palaging

  Ginagawa

  4

  Madalas

  Gawin

  3

  Madalang

  Gawin

  2

  Bihirang-

  Bihirang

  Gawin

  1

  Hindi

  Ginagawa

  1.Mahilig ba

  ako sa

  paglalaro ng

  basketball?

  5. saan? Isang palaruan ang tinutukoy. Saan-saan? Maraming

  palaruan.

  6. Ano? Isang laro lamang ang tinutukoy. Ano-ano?

  Maraming laro ang tinutukoy.

  Gamitin at Sanayin

  Pagsasanay A p. 71

  ANO? SINO? SAAN?

  Patintero Quezon paaralan

  Luksong tinik Rizal mall

  Taguan Aguinaldo parke

  Laurel laruan

  kantina

  Batangas

  City hall

  Pagsasanay B - p. 71

  Maaaring magkaiba-iba ang mga sagot ng mag-aaral

  Pagsasanay C - p. 72

  1. Sino-sino 6. kailan

  1. Upang magkaroon ng mabuting samahan ang mga

  mamamayan sa bawat barangay.

  2. Sino? Isang tao ang tinutukoy. Sino-sino? Maraming

  tao ang tinutukoy

  3. Kailan? Isang panahon ang tinutukoy. Kai-kailan?

  Maraming panahon ang tinutukoy.

  SABIHIN AT ISULAT - p. 73

  Maaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  SUBUKIN ANG SARILI - (see original manuscript)

  KATIBAYAN NG PAGTATAYA

  PAGBASA

  Pagpapakita ng kahusayan sa pagbabasa ng kuwento.

  Alamin ang kakayahan ng mga bata sa pag-unawa sa

  kuwento.

  PAGBASA

  Kuwento: Mahal ko sina Lolo at Lola

  1. Pagganyak :

  Itanong: Bakit kailangan magpakita ng paggalang at

  pagpapahalaga sa mga nakatatanda?

  A Pagtukoy sa Pagtukoy sa katuturan o depinisyon ng mga

  salita (Talasalitaan - ALAMIN NATIN p. 94)

  Halimbawa:

 • 2. Saan 7. Kai-kailan

  3. Saan 8. Sino-sino

  4. Saan 9. Sino-sino

  5. Ano-ano 10. Ano-ano

  6. Kalian

  Pagsasanay D - p. 72

  1. Sino 9. Ilan

  2. Kalian 10. Magkano

  3. Saan 11. Kalian

  4. Ano 12. Gaano

  5. Ilan 13. Alin-alin

  6. Alin 14. Alin

  7. Kalian 15. Kanino

  8. Alin-alin

  B. Pagsasabi ng paksa / kaisipan ng seleksiyon (ISIPIN AT

  SAGUTIN )

  * Isang mabisang paraan aupang medaling maunawaan ang

  pagtukoy sa paksa o kaisipan ng isang seleksiyon

  1.. Sagutin ang mga pagsasanay A-C, - ISIPIN AT SAGUTIN, p.

  96 - 97

  C PAGPAPAHALAGA: ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  a. Pagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa mga

  nakatatanda

  b. Sagutin ang pagsasanay sa p. 98

  D.. Paglinang ng Kakayahan (PADALUYIN ISIPAN NATIN)

  1. Pagbubuo ng tula tungkol sa lolo at lola..

  2. Isagawa ang Gawain sa p. 99

  Alinsunod sa kautusan, may kaparusahan ang

  sinumang susuway.

  Katuturan : ayon

  * Pagbasa nang maayos

  - Pagbibigay ng pamantayan sa wastong pagbasa

  a. Basahin ang kuwento nang tahimik.

  b. Basahin ang kuwento nang malakas na may

  wastong at intonasyon.

  c. Sagutin ang mga pagsasanay A C sa ALAMIN

  NATIN p. 94 - 95

  3.Nagagamit

  ko ba sa

  pangungu-

  sap ang

  katuturan o

  depinisyon

  ng mga

  salita?

  4.Nasasabi

  ko ba ang

  paksa /

  kaisipan ng

  seleksiyon?

  5.Nasasagot

  ko ba nang

  maayos ang

  mga

  pagsasanay?

  6.Naipakiki-

  ta ko ba

  ang

  paggalang

  at

  pagpapaha-

  laga sa mga

  nakakatan-

  da?

 • E.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI. (pls. see

  original manuscript )

  Sagutan ang mga pagsasanay

  F.. PAGTATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa Pagganap

  Kraytirya sa

  Pagganap

  5

  Napakaayos

  4

  Maayos

  3

  Maayos-

  ayos

  2

  Di-Gaanong

  Maayos

  1

  Walang

  Kaayusan

  1.Naipaki-

  kita ko ba

  nang

  maayos ang

  pagbasa?

  2.Natutukoy

  ko ba ang

  katuturan

  o

  depinisyon

  ng mga

  salita

  GABAY SA PAGWAWASTO - PAGBASA

  A. ALAMIN NATIN

  Pagsasanay A p. 94

  1. e 6. c

  2. d 7. g

  3. a 8. f

  4. b 9. j

  5. i 10. h

  Pagsasanay B p. 95

  1.. kasama 6. parte

  7.Nakabu-

  buo ba ako

  ng tula

  tungkol sa

  aking lolo

  at lola?

  8.Naoobser-

  bahan ko

  ba ang

  reaksiyon

  ng aking

  lolo at lola

  matapos

  kong ibigay

  ang nabuo

  kong tula?

  Pagsasanay C - p. 97

  1.. a.

  b.

  c.

  2. a.

  b.

  c.

  3. a.

  b.

  c.

  C. ISAPUSO AT DAMHIN NATIN P. 98

  1.. masayang mukha 6. Masayang mukha

  2. Masaya 7. masaya

  3. Masaya 8. masaya

  4. Masaya 9. Malungkot na mukha

  5. Masaya 10. Malungkot

  D. PADALUYIN ANG ISIPAN P. 99

 • 2.. mababawasan 7. iniukol

  3.. pamamaraan 8. mahusay

  4.. kaakibat 9. pagtulong

  5.. pagsupoprta 10. Batas

  Pagsasanay C. - p. 95

  1.. ani 4. gawi

  2.. pugad 5. dama

  3.. henerasyon

  B. ISIPIN AT SAGUTIN NATIN

  Pagsasanay A - p. 96

  1.. Ito ay tungkol sa Linggo ng Nakatatandang Pilipino

  2. Ang layunin ay bigyang pagpapahalaga ang ating

  nakatatandang mahal sa buhay

  3. Upang mapahalagahan ang mga kasanayang magtuturo sa

  kabataan tungo sa kaunlaran at kapayapaan.

  4. Opo, sila ang magsisilbing huwaran ng mga kabataan.

  5. Isabuhay ang magaganda nilang karanasan.

  Pagsasanay B - p. 97

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mga mag-aaral.

  E.. SUBUKIN ANG SARILI - (see original manuscript )

  Sagutan ang pagsasanay

  ARALIN 12 - WIKA PANGHALIP NA NAGPAPAHAYAG NG KARANASAN

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Nagagamit ang mga panghalip

  sa anumang pagpapahayag ng

  karanasan

  PAGBASA - RAMON MAGSAYSAY: TULAY SA PAGKAKAISA

  PANGUNAHING KAISIPAN

 • Ang pagtutulungan at

  pagkakaisa ay dapat isapuso ng

  bawat isa upang lahat ay maging

  masaya

  Bilang ng Araw- 5

  Pahina - Wika - p. 74 - 81

  Pagbasa - p. 100 108

  I LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN

  A. Pakikinig (Receptive)

  Nagagamit ang mga panghalip sa

  anumang pagpapahayag ng

  karanasan

  B. Pagsasalita (Expressive Language)

  Nakapagpapahayag ng sariling

  karanasan na ginagamit ang

  panghalip sa pakikipagkapuwa

  C. Pagbasa

  Nakikilala ang mga salita sa ibat

  ibang kayarian

  A. Pakikinig: Paggamit ng mga panghalip

  sa anumang pagpapahayag ng karanasan

  B.. Pagsasalita: Pagpapahayag ng sariling

  karanasan na ginagamit ang panghalip

  sa pakikipagkapuwa

  C.. Pagbasa : Ramon Magsaysay: Tulay sa

  Pagkakaisa

  - Pagkilala ng mga salita sa ibat ibang

  kayarian

  - Pagpili ng detalye na sumusuporta sa

  pangunahing ideya

  D. Pagsulat: Pagsulat ng wasto ng

  pangunahing ideya sa seleksiyong binasa

  Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at

  Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baitang

  Plaskards na nakasulat ang mga panghalip

  Mga pangungusap na may panghalip sa

  anumang pagpapahayag

  Mga larawan na maaaring gamitan ng mga

  panghalip

  Mga mahihirap na salita na nakasulat

  plaskards

  Hiyas ng lahi 4 - CD ROM

  i-learn.vibalpublishing.com

 • Napipili ang detalye na

  sumusuporta sa pangunahing ideya

  D. Pagsulat

  Naisusulat ang posibleng bunga ng

  nakatalang sanhi

  E. Pagpapahalaga

  Naipakikita ang mga Gawain na

  magbubunga ng pagkakaunawaan at

  pagkakaisa

  E.. Pagpapahalaga: Pagkakaisa at

  pagtutulungan

  KATIBAYAN SA PAGTATAYA WIKA

  Paggamit ng mga panghalip sa anumang pagpapahayag

  ng karanasan

  Pagpapahayag ng sariling karanasan na ginagamit ang

  panghalip sa pakikipagkapuwa

  Halimbawa:

  Pakikiisa at pagtulong sa mga gawain

  B. Pagsasalita

  1. Gamitin nang wasto ang mga panghalip sa pagpapahayag

  ng karanasan

  1V. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO

  WIKA

  Tumawag ng isang mag-aaral. Ipabasa ang pamagat

  ng aralin at ang pangunahing kaisipan. Pag-usapan ito.

  A. Pakikinig

  Pag-usapan ang mensahe tungkol sa

  pagtutulungan.

  Itanong: Paano ka tumutulong sa inyong

  pamayanan? Ano ang iyong ginagawa?

  3.Nakatulong ba

  ako nang buong

 • 2.. Sagutin ang mga tanong sa SAGUTIN AT TALAKAYIN sa

  p. 76

  C.. Paglalahat - ISAISIP

  - Basahin nang wasto ang Isaisip sa p. 76 - 77

  - Pag-aralan at tandaan ang mga ito.

  D.. Gamitin at Sanayin

  1. Pagpapahayag ng sariling karanasan na ginagamit ang

  panghalip sa pakikipagkapuwa

  2. Sagutan ang mga pagsasanay A E, p. 78 - 80.

  E SABIHIN AT ISULAT

  1. Isulat ang posibleng bunga ng nakatalang sanhi

  2. Basahin at Sagutan ang pagsasanay sa p. 81

  F.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI

  1. Sagutan ang pagsasanay (SEE ORIGINAL MANUSCRIPT)

  G.. PAGTATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa PagganapKraytirya sa

  Pagganap

  5

  Napakahu-

  say

  4

  Mahusay

  3

  Mahusay-

  husay

  2

  Di-gaanong

  Mahusay

  1

  Paghusayan

  pa

  1.Nagamit ko

  ba ang

  panghalip

  nang buong

  husay sa

  pagpapa-

  hayag ko ng

  karanasan?

  2.Nakilala ko

  ba at

  nagamit ang

  mga

  panghalip sa

  pagtanggap

  at pagtanggi?

  Pagsasanay B p. 78

  husay sa aming

  pamayanan?

  4.Nanghihikayat ba

  ako ng kapuwa ko

  bata upang

  tumulong sa aming

  pamayanan?

  5.Nakapagpapa-

  hayag ba ako ng

  sariling karanasan

  na gamit ang

  panghalip sa

  pakikipagkapuwa?

  6.Napananatili ko

  bang malinis ang

  aming kapaligiran?

  7.Naisusulat ko ba

  ang posibleng

  bunga ng

  nakatalang sanhi?

  GABAY SA PAGWAWASTO WIKA

  A. SAGUTIN AT TALAKAYIN p. 76

  1. Maaaring magkaiba-iba ang maging pananalita ng mag-

  aaral

  2. Basahin at pag-aralan ang ISAISIP. Tandaan ang mga ito

  sa p. 76 77.

  B.. GAMITIN AT SANAYIN

  Pagsasanay A p. 78

  1.

  2. Ako ikaw siya

  3. Tayo kayo sila

  4. Tayo kayo sila

  5. Ako ikaw siya

 • 1. siya 4. nila

  2. niya 5. Siya

  3. sila

  Pagsasanay C p. 79

  1.. niya 6. Niya

  2. sila 7. Silang

  3. nilang 8. Kanilang

  4. niyang 9. Silang

  5. sila 10. Tayo

  Pagsasanay D - p. 79.

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mga mag-aaral.

  Pagsasanay E - p. 80

  1. b 7. A

  2. A 8. D

  3. C 9. C

  4. B 10. A

  5. C 11. C

  6. D 12. d

  C.. SABIHIN AT ISULAT - p. 81

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mga mag-aaral.

  Bunga

  1.. Sama-sama sila at tulong-tulong sa mga Gawain.

  2. Mabilis natatapos ang anumang Gawain.

  3. Mabilis at maayos na naidaos ito.

  4. Malalaman nila kung saan mapupunta ang ibinabayad

  buwan-buwan.

  5. Malalaman ng lahat ang pera ng samahan

  6. Masaya at medaling matatapos ang proyekto.

  7. Hindi matatapos ang anumang gawain.

  6. Tayo kayo sila

  11. Lumulusog ang mga bata.

  12. magkakaroon ng away.

  D.. SUBUKIN ANG SARILI (see original manuscript )

  KATIBAYAN SA PAGTATAYA PAGBASA

  Pagkilala sa mga salita sa ibat ibang kayarian

  Halimbawa:

  Tulong - payak

  Tumutulong - maylapi

  Tulong-tulong - inuulit

  Pagpili sa detalye na sumusuporta sa

  pangunahing ideya

  PAGBASA

  Kuwento: Ramon Magsaysay: Tulay sa Pagkakaisa

  1. Pagganyak :

  Itanong: Paano magbubunga ng pagkakaunawaan at

  pagkakaisa ang mga gawain natin?

  A Pagkilala ng mga salita sa ibat ibang kayarian (Talasalitaan -

  ALAMIN NATIN p. 103 )

  1. Pagbasa nang maayos

  * Pagbibigay ng pamantayan sa wastong pagbasa

 • 8. Madaling natatapos ang anumang Gawain.

  9. kukulangin ang pondo ng samahan.

  10. Silay magkakasakit.

  C PAGPAPAHALAGA: ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  Pagpapakita ng mga Gawain na magbubunga ng

  pagkakaunawaan at pagkakaisa

  Sagutin ang pagsasanay sa p. 107

  D.. Paglinang ng Kakayahan (PADALUYIN ISIPAN NATIN)

  * Sagutan ang pagsasanay sa p. 108

  E. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI

  * Sagutan ang mga pagsasanay ( See Original Manuscript )

  F. PAGATATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa PagganapKraytirya sa

  Pagganap

  5

  napakagal-

  ing

  4

  Magaling

  3

  Magaling-

  galing

  2

  di-

  gaanong

  magaling

  1

  Kailangan

  pang

  galingan

  1. Nakikilala ko ba

  ang mga salita

  sa ibat ibang

  kayarian?

  2. Nagagamit ko ba

  ang mga

  kayarian ng

  mga salita sa

  pangungusap?

  3.Nakabubuo ba ako

  ng mga salita sa

  ibat ibang kayarian?

  4.Napipili ko ba ang

  detalye na

  sumusuporta sa

  pangunahing ideya?

  a. Basahin ang kuwento nang tahimik.

  b. Basahin ang kuwento nang malakas na may

  wastong at intonasyon.

  2. Sagutin ang mga pagsasanay A C sa ALAMIN

  NATIN p. 103 - 104

  B.. Pagpili sa detalye na sumusuporta sa pangunahing ideya

  Pagsagot sa mga pagsasanay A-C ng ISIPIN AT SAGUTIN,

  p. 105 - 106

  GABAY SA PAGWAWASTO PAGBASA

  B. ALAMIN NATIN

  Pagsasanay A p. 103

  1. Tambalan 6. Tambalan

  2. Maylapi 7. Inuulit

  3. Payak 8. Payak

  4. Inuulit 9. Payak

  5. Payak 10. maylapi

  Pagsasanay B p. 104

  1. Kataga - maylapi - lalong-lalo - mababang-loob

  2. Higit - ikatlong - araw-araw - poso-artesyano

  3. Anak - pangulo - - magbalik-loob

  4. Bata - nagsasaad

  5. Lupa - paggalang

  Pagsasanay C p. 104

  1. anak 3. palad

  a.. kaanak a. pinalad

  b. Anakin b. nagkapalad

  c. Anak-anakan c. mapalad

 • 5.Naipakikita ko ba

  ang mga Gawain na

  magbubunga ng

  pagkakaunawaan at

  pagkakaisa?

  6.Nasasagot ko ba ang

  mga pagsasanay sa

  mga aralin

  7.Nababasa ko ba

  nang may wastong

  intonasyon at tono

  ang seleksiyon

  A. ISIPIN AT SAGUTIN NATIN

  Pagsasanay A p. 105

  1. Magsaysay is my Guy

  2. Paghanga, paggalang, at pagmamahal

  3. Agosto 31, 1907 sa Iba, Zambales

  4. Mabuting lider, mababang-loob, matapat, at matulungin

  5. Nagsilbi siyang tulay ng dalawang pangkat

  6. Pagpaparami ng produktong pansakahan, reporma sa lupa

  7.

  8. Bumagsak ang erop[lenong sinsakyan

  9.

  10.

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  Pagsasanay B - p. 106

  1. Itinatag ang National Resettlement Rehabilitation Adm;

  Magna Carta of Labor; SSS

  2. Napagbago ang saloobin at paniniwala ng mahihirap sa

  mayayaman

  3. Nagtatag ng mga proyektong pangkabuhayan

  4. Ang mga rebeldeng sumuko ay binigyan ng lupang

  sakahan at tirahan.

  d. Kamag-anak d. bukas-palad

  e. Anak-pawis e. sinamang-palad

  f. Anak-araw f. palarin

  2.. aral 4. buhay

  a. pinag-aralan a. buhay-alamang

  b. paksang-aralin b. buhay-mayaman

  c. kamag-aral c. buhay-buhay

  d. aralin d. mabuhay

  e. aral-aralan e. pambuhay

  f. silid-aralan f. hanapbuhay

  g. pinag-aral g. buhayin

  h. takdang-aralin h. kabuhayan

  C.. ISAPUSO AT DAMHIN NATIN p. 107

  1. 6.

  2. 7.

  3. 8.

  4. 9.

  5. 10.

  D.. PADALUYIN ISIPAN NATIN - p. 107 - 108

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

 • Pagsasanay C - p. 106

  1. __/__ 2. __/__

  ___ _____

  __/__ _____

  __/__ __/__

  _____ __/__

  __/__ __/__

  __/__

  E.. SUBUKIN ANG SARILI (see Original Manuscript)

  ARALIN 13 - WIKA PANG-URI

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ang bahagi ng pananalitang

  nagbibigay-turing sa mga pangngalan

  at panghalip ay tinatawag na

  panghalip

  PAGBASA - Si Robin, ang Bayani

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Wala nang hihigit pa sa

  Pag-aalay ng buhay para sa iba.

 • Bilang ng Araw- 5

  Pahina - Wika - p. 82 - 89

  Pagbasa - p. 108 - 117

  I LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN

  A.. Pakikinig (Receptive)

  Natutukoy ang mga pang-uri

  B.. Pagsasalita (Expressive Language)

  Nagagamit ang mga pang-uri sa

  paglalarawan ng tao, bagay, lugar,

  at pangyayari

  C.. Pagbasa

  Natutukoy ang kahulugan ng

  salitang maylapi

  Nahihinuha ang namamayaning

  damdamin sa kuwentong binasa

  D.. Pagsulat

  Nakasusulat ng liham ng

  pangungumusta at pagbati

  E.. Pagpapahalaga

  A. Pakikinig: Pagtukoy ng mga pang-uri

  B.. Pagsasalita: Paggamit ng mga pang-uri

  sa paglalarawan ng tao, bagay, lugar, at

  pangyayari

  C.. Pagbasa : Si Robin, ang Bayani

  - Pagtukoy ng lkahulugan ng salitang

  maylapi

  - Paghinuha sa namamayaning

  damdamin ng kuwentong binasa

  D.. Pagsulat: Pagsulat ng liham ng

  pangungumusta at pagbati

  E.. Pagpapahalaga: Pagiging matulungin,

  Maawain at mapagmalasakit sa kapuwa

  - Pagiging matulungin, maunawain, at

  mapagmalasakit sa kapuwa

  Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at

  Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baitang

  Plaskards na nakasulat ang mga pang-uri

  Mga pangungusap na may mga pang-uri na

  nakasulat sa plaskard

  Mga larawan na nagpapakita ng mga pang-

  uri

  Mga mahihirap na salita na nakasulat

  plaskards

  Hiyas ng lahi 4 - CD ROM

  i-learn.vibalpublishing.com

 • Napahahalagahan ang pagiging

  matulungin, maunawain, at

  mapagmalasakit sa kapuwa

  KATIBAYAN SA PAGTATAYA WIKA

  Pagtukoy ng mga pang-uri

  Paggamit ng mga pang-uri sa paglalarawan ng tao,

  bagay, lugar, at pangyayari

  Halimbawa:

  Masipag, magalang, malaki, malawak, masaya

  1V. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO

  WIKA

  Tumawag ng isang mag-aaral. Ipabasa ang pamagat

  ng aralin at ang pangunahing kaisipan. Pag-usapan ito.

  D.. Gamitin at Sanayin

  1. Paggamit ng mga pang-uri sa paglalarawan ng tao,

  bagay, lugar, at pangyayari.

  2. Sagutan ang mga pagsasanay A C, p. 86 - 88.

  E SABIHIN AT ISULAT

  - Basahin at suriin ang mga modelo ng liham sa p. 89

  A. Pakikinig

  Pag-usapan ang mensahe ng napakinggang kuwento.

  B.. Pagsasalita

  Itanong: Ano-anong katangian ng mga Pilipino ang

  hinangaan ng karamihan sa inyong binasa? Mayroon

  din ba kayong katangiang tinataglay na tulad ng

  inyong binasa?

  1.. Sagutin ang mga tanong sa SAGUTIN AT

  TALAKAYIN sa p. 84 - 85

  C.. Paglalahat - ISAISIP

  - Basahin nang wasto ang Isaisip sa p. 85

  - Pag-aralan at tandaan ang mga ito.

  5.Nakasusulat

  ba ako ng

  liham na

  pangungumusta

  at pagbati?

 • - Basahin at Sagutan ang pagsasanay sa p. 89

  F.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI

  1. Sagutan ang pagsasanay (SEE ORIGINAL MANUSCRIPT)

  G.. PAGTATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa PagganapKraytirya sa

  Pagganap

  5

  Napakahu-

  say

  4

  Mahusay

  3

  Mahusay-

  husay

  2

  Di-gaanong

  Mahusay

  1

  Paghusayan

  pa

  1.Nasabi ko

  ba ang

  pamagat ng

  aralin at ang

  pangunahing

  kaisipan nito?

  2.Natukoy ko

  pa ang mga

  pang-uri?

  3.Nasabi ko

  ang mga

  pang-uring

  ginamit sa

  paglalarawan

  ng tao,

  bagay, at

  pangyayari sa

  binasang

  pahayag?

  4.Naibigay ko

  ba ang pang-

  uring ginamit

  sa

  pangungu-

  sap?

  Pagsasanay B p. 87

  1. Kabataang Pilipino malikhain

  2. yoyo mabigat

  6.Nasagot ko ba

  ang mga

  pagsasanay sa

  aralin?

  GABAY SA PAGWAWASTO WIKA

  A. SAGUTIN AT TALAKAYIN p. 84 - 85

  # 1, 2, 3, 4, 5 - Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng

  mag-aaral

  3.. Tao

  Maliit, tanyag

  Maparaan, malikhain

  The Magician, mahirap

  Masikap

  Malikhain

  Bagay

  Luma

  Maganda, matibay

  Mabaho

  Lugar

  Malaki

  Masaya

  B.. GAMITIN AT SANAYIN

  Pagsasanay A p. 86

  Maaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

 • 3. mamahaling Parker Pen

  4. Basa at sariwa tinta

  5. malayong pook

  6. Mabisang gamot

  7. Gintong medalya

  8. Sikat sing-along System

  9. Maayos at maganda sing-along system

  10. Masarap ketsup

  Pagsasanay C - p. 87

  1. Magalaw 4. kagubatan

  2. Mataas 5. maliliit

  3. Patag

  Pagsasanay D - p. 88

  1. D 6. c

  2. E 7. B

  3. A 8. H

  4. G 9. F

  5. I 10. J

  C.. SABIHIN AT ISULAT - P. 89

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mga mag-aaral.

  D.. SUBUKIN ANG SARILI (see original manuscript )

  KATIBAYAN SA PAGTATAYA PAGBASA

  Pagtukoy sa kahulugan ng salitang maylapi

  Halimbawa:

  Ganda

  Maganda

  kagandahan

  Paghihinuha sa mga namamayaning damdamin sa

  kuwentong binasa

  Halimbawa:

  Takot

  Tuwa

 • PAGBASA

  Kuwento: Si Robin, Ang Bayani

  1. Pagganyak :

  Itanong: Bakit mahalaga ang pagiging matulungin,

  maawain, at mapagmalasakit sa kapuwa?

  A Pagtukoy sa kahulugan ng salitang maylapi (Talasalitaan -

  ALAMIN NATIN p. 111)

  2. Pagbasa nang maayos

  * Pagbibigay ng pamantayan sa wastong pagbasa

  a. Basahin ang kuwento nang tahimik.

  b. Basahin ang kuwento nang malakas na may

  wastong at intonasyon.

  3. Sagutin ang mga pagsasanay A C sa ALAMIN

  NATIN p. 111-113

  B.. Paghinuha sa namamayaning damdamin ng kuwentong binasa

  Pagsagot sa mga pagsasanay A-C ng ISIPIN AT SAGUTIN,

  p. 113 115.

  C PAGPAPAHALAGA: ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  Pagpapahalaga sa pagiging matulungin, maawain, at

  mapagmalasakit sa kapuwa

  Sagutin ang pagsasanay sa p. 116

  D.. Paglinang ng Kakayahan (PADALUYIN ISIPAN NATIN)

  * Sagutan ang rubric sa p. 117

  E. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI

  * Sagutan ang mga pagsasanay ( See Original Manuscript )

  G. PAGATATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa Pagganap

  pangamba

  4. Nahihinuha ko

  ba ang

  namamayaning

  damdamin ng

  tauhan sa

  kuwentong

  aking binasa?

  3.Nagagamit ko ba

  sa pangungusap ang

  mga salitang

  tumutukoy sa

  damdmin ng isang

  tao

  4.Nailalapat ko bas a

  tunay na buhay ang

  pangyayari sa binasa?

  5.Naipakikita ko ba

  ang pagiging

  matulungin,

  maawain, at

  mapagmalasakit sa

  kapuwa?

  6.Nasasagot ko ba ang

  mga pagsasanay sa

  mga aralin

  7.Nababasa ko ba

  nang may wastong

  intonasyon at tono

  ang seleksiyon?

  GABAY SA PAGWAWASTO PAGBASA

 • Kraytirya sa

  Pagganap

  5

  napakagal-

  ing

  4

  Magaling

  3

  Magaling-

  galing

  2

  di-

  gaanong

  magaling

  1

  Kailangan

  pang

  galingan

  3. Natutukoy ko

  ba ang

  kahulugan ng

  salitang

  maylapi?

  Pagsasanay B p. 112

  1. Makatapos 6. Manggamot

  2. Nagsikap 7. Nagtungo

  3. Natupad 8. Sinalubong

  4. Pinasalamatan 9. binabayaran

  5. Tumulong 10. magkakaibigan

  Pagsasanay C p. 112 113

  1.. mabagal 5. Ikinagagalak

  2.. nagdarasal 6. Malaki

  3. isinama 7. Nakababasa

  4. matiyaga

  B.. ISIPIN AT SAGUTIN NATIN

  Pagsasanay A p. 113

  1. Isang lindol

  2. Sa Christian College of the Phil, Cabanatuan

  3. Gumagapang

  4. Humingi ng flashlight at tubig at bumalik

  5. a.. pagbalik sa loob ng guho

  b.. inilabas niya ang dalawang guro at lima pang katao

  c. pagliligtas sa isang tao nang salakayin ng aso

  d. paghatid sa ospital ng nasagasaang tao

  A.. ALAMIN NATIN

  Pagsasanay A p. 111

  1. Maylapi 6. Maylapi

  2. Maylapi 7. Maylapi

  3. Payak 8. Payak

  4. Maylapi 9. Maylapi

  5. Payak 10. Payak

  Pagsasanay C p. 115

  1. b 5. A

  2. a 6. B

  3. b 7. B

  4. d

  C.. ISAPUSO AT DAMHIN NATIN P. 116

  Sagutan ang rubric sa p. 116

  D.. PADALUYIN ISIPAN NATIN - P. 117

  Ang mga sagot ng mag-aaral ay maaarig magkakaiba.

  E.. SUBUKIN ANG SARILI - ( see original manuscript )

 • e. pagpigil sa pagnanakaw ng manok.

  6. mamamatay

  7. mahirap lamang sila. Ayaw niyang maging pabigat

  8. nabagsakan ng bato

  9. Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  Pagsasanay B - p. 114

  1. galit 4. Sabik

  2. inis 5. Galit

  3. tuwa 6. Takot

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  ARALIN 14 - WIKA IBAT IBANG PANDAMA

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ibat iba ang ating pandama.

  Nakatutulong ang mga ito sa ating

  Paningin, pandinig, pang-amoy,

  panlasa, at pansalat.

  PAGBASA - KAYA PALA

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Pang-unaway lagging laan sa

  Tunag na magkaibigan.

  Bilang ng Araw- 5

 • Pahina - Wika - p. 90 - 97

  Pagbasa - p. 118 - 127

  I LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN

  A. Pakikinig (Receptive)

  Natutukoy ang mga pang-uri

  B. Pagsasalita (Expressive Language)

  Nakapaglalarawan ng ibat ibang

  pandama: paningin, panlasa,

  panghipo, pandinig, at pang-amoy

  C. Pagbasa

  Natutukoy ang mga panlaping

  ginagamit sa pagpapahaba ng salita

  Nakapagbibigay-hinuha tungkol sa

  maaaring kalabasan ng mga

  pangyayari sa binasa

  D. Pagsulat

  Nakasusulat ng liham pangkaibigan

  na nagbabalita

  E. Pagpapahalaga

  Napahahalagahan ang pagkakaibigan

  A. Pakikinig: Pagtukoy sa mga pang-uri

  B. Pagsasalita: Paglalarawan ng ibat ibang

  pandama: paninbgin, panlasa, panghipo,

  pandinig, at pang-amoy

  C.. Pagbasa : Kaya Pala

  * Pagtukoy sa mga panlaping

  ginagamit sa pagpapahaba ng salita

  * Pagbibigay hinuha tungkol sa

  maaaring kalabasan ng mga

  pangyayari sa binasa

  D.. Pagsulat:

  * Pagsulat ng liham pangkaibigan na

  nagbabalita

  D.. Pagpapahalaga:

  * Pagpapahalaga sa Pagkakaibigan

  Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at

  Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baiting

  Plaskards na nakasulat ang mga

  Pang-uri

  Mga pangungusap na may pang-uri na

  nakasulat sa plaskard

  Mga larawan na nagpapakita ng mga

  Pang-uri

  Mga mahihirap na salita na nakasulat

  plaskards

  Hiyas ng lahi 4 - CD ROM

  i-learn.vibalpublishing.com

 • KATIBAYAN SA PAGTATAYA - WIKA

  Pagtukoy sa mga pang-uri

  Paglalarawan ng ibat ibang pandama tulad ng paningin,

  panlasa, panghipo, pandinig, at pang-amoy.

  1V. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO

  WIKA

  Tumawag ng isang mag-aaral. Ipabasa ang pamagat

  ng aralin at ang pangunahing kaisipan. Pag-usapan ito.

  Itanong: Ano ang maaaring magawa ng isang kabataang

  tulad mo upang mapangalagaan ang ating kapaligiran?

  E SABIHIN AT ISULAT

  Pagsulat ng liham pangkaibigan na nagbabalita p. 97

  F.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI pls. see

  original manuscript

  1. Sagutan ang pagsasanay

  G.. PAGTATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa PagganapKraytirya sa

  Pagganap

  5

  Napakahu-

  say

  4

  Mahusay

  3

  Mahusay-

  husay

  2

  Di-gaanong

  Mahusay

  1

  Paghusayin

  Pa

  A. Pakikinig

  Pag-usapan ang mga pang-uri. Itanong: Paano

  mo malalaman kung ang salitang ginamit sa kuwento

  ay pang-uri?

  B. Pagsasalita

  1. Gamitin nang wasto ang mga pang-uri sa pangungusap.

  2.. Sagutin ang mga tanong sa SAGUTIN AT TALAKAYIN sa

  p. 92

  C.. Paglalahat - ISAISIP

  - Basahin nang wasto ang Isaisip sa p. 93

  - Pag-aralan at tandaan ang mga ito.

  D.. Gamitin at Sanayin

  1. Pagkilala sa mga pang-uri

  2. Sagutan ang mga pagsasanay A F, p. 93 - 96

  GABAY SA PAGWAWASTO WIKA

  A. SAGUTIN AT TALAKAYIN

  Ang mga sagot ng mag-aaral ay maaaring magkaiba-iba

  p. 92

  B.. GAMITIN AT SANAYIN

  Pagsasanay A p. 93

  1. C 3. C

 • 1. Nakikila-

  la ko ang

  ang mga

  pang-uri?

  2.Nailalara-

  wan ko ba

  ang ibat

  ibang

  pandama?

  3.Nakasusulat

  ba ako ng

  liham

  pangkaibigan

  na

  nagbabalita?

  3. Nagagamit

  ko ba ang

  angkop na

  pang-uri sa

  pangungusap?

  6.Nasubok ko

  ba ang aking

  sarili na

  masagot nang

  wasto ang

  mga

  pagsasanay?

  Tunog ng kampana - pandinig

  Mabaho - pang-amoy

  Dagundong ng kulog - pandinig

  Malabo - paningin

  Matabang - panlasa

  2. A 4. b

  Pagsasanay B p. 94

  Pandinig panlasa

  Pandama pandama

  Pandinig paningin

  Paningin pang-amoy

  Pagsasanay C p. 95

  Singkit - paningin

  Masamyo - pang-amoy

  Bulungan - pandinig

  Nunal - paningin

  Matamis - panlasa

  Magaspang - pansalat

  Mahina - pandinig

  Maulas - pansalat

  Toyo - panlasa

  Patis - panlasa

  Lagaslas ng ilog - pandinig

  Asin - panlasa

  Pino - pansalat

  Maligasgas - pansalat

  Malayo - paningin

  Salamin - paningin

  Mabango - pang-amoy

  Aliw-iw ng tubig ng batis - pandinig

 • Pagsasanay D - p. 96

  1. Palabati 9. masunurin

  2. Masipag 10. Matapat

  3. Matipid 11. Matapat

  4. Magalang 12. Matampuhin

  5. Masinop 13. Maramdamin

  6. Masayahin 14. Mapagpakumbaba

  7. Palabati 15. Mapagparaya

  8. Maagap

  C.. SABIHIN AT ISULAT - P. 97

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral.

  D.. SUBUKIN ANG SARILI (see original manuscript)

  KATIBAYAN SA PAGTATAYA PAGBASA

  Pagtukoy ng mga panlaping ginagamit sa pagpapahaba ng

  salita

  Halimbawa: magdala

  Mag - unlapi

  Pagbibigay-hinuha sa maaaring kalabasan

  ng pangyayari

  PAGBASA

  Kuwento: Kaya Pala

  1. Pagganyak :

  Itanong: Paano ipakikita ang pagiging mabuting kaibigan?

  2. Pagbasa nang maayos

  * Pagbibigay ng pamantayan sa wastong pagbasa

  a. Basahin ang kuwento nang tahimik.

  b. Basahin ang kuwento nang malakas na may

  wastong at intonasyon.

  A Pagbibigay ng mga kahulugang literal sa mga tambalang-salita

  (Talasalitaan - ALAMIN NATIN p. 122)

  1. Sagutan ang mga pagsasanay A - C, p. 122 - 123

  B.. Pagbibigay-hinuha sa maaaring kalabasan ng pangyayari

  1. Pagsagot sa mga pagsasanay A-C sa ISIPIN AT SAGUTIN,

  p. 124 - 126

  C PAGPAPAHALAGA: ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  1. Pagpapahalaga sa Pagkakaibigan

  2. Sagutin ang mga pagsasanay sa p. 127

  D. Paglinang ng Kakayahan (PADALUYIN ISIPAN NATIN)

  * Sagutan ang pagsasanay sa p. 127

 • E.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI ( see

  original manuscript)

  * Sagutan ang mga pagsasanay

  F. PAGTATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa Pagganap

  Kraytirya sa

  Pagganap

  5

  napakagal-

  ing

  4

  Magaling

  3

  Magaling-

  galing

  2

  di-

  gaanong

  magaling

  1

  Kailangan

  pang

  galingan

  1.Natutukoy ko ba

  ang mga panlaping

  ginagamit sa

  pagpapahaba ng

  salita?

  2.Nauuri ko ba ang

  salitang-ugat at

  panlapi ng mga

  salita?

  3.Nakapagbibigay-

  hinuha ba ako

  tungkol sa maaaring

  kalabasan ng mga

  pangyayari sa

  binasa?

  4.Napahahalagahan

  ko ba ang

  pagkakaibigan?

  5. Nagiging

  mabuting kaibigan

  ba ako?

  6. Nasasagutan ko ba

  nang buong husay ang

  mga pagsasanay sa

  mga aralin?

  GABAY SA PAGWAWASTO PAGBASA

  A. ALAMIN NATIN

  Pagsasanay A p. 122 - 123

  1.. kilala - in - hulapi

  2. tanim - nag - unlapi

  3. tanim - pinag an - kabilaan

  4. sigaw - ipag-um-an - laguhan

  5. pinta - in an - kabilaan

  6. hila - in - unlapi

  7. dilig - mag - unlapi

  8. awit - -an - hulapi

  9. hupa - -um- - gitlapi

  10. tahimik - ka - unlapi

  Pagsasanay B - p. 123

  1. Magka -an - kabilaan

  2. um- - gitlapi

  3. um- - gitlapi

  4. Na- - unlapi

  5. Ka- -an - kabilaan

  6. an - hulapi

  7. an - hulapi

  8. Ka- -an - kabilaan

  9. Pinag- -um- -an - laguhan

  10. Ka- -han - kabilaan

  Pagsasanay C - p. 123

  Maaaring magkaiba-iba abng sagot ng mag-aaral

  B. ISIPIN AT SAGUTIN NATIN

  Pagsasanay A - p. 124

 • Pagsasanay B p. 125

  1. a. Madaling malulutas ang problema ng bawat isa

  b.. kaiinggitan sila

  2. a. Paglalayuin niya ang dalawa

  b.. Igagawa niya ng kuwento upang magkagalit ang

  dalawa

  3. a. Kakausapin ng dalawa si Carol

  b.. Malalaman ng dalawa na hindi pala totoo ang

  kuwento ni Carol

  4. a. Hihingi ng pasensya si Carol sa dalawa

  b.. Tatanggapin ng dalawa ang paghingi ng pasensiya ni

  Carol.

  5. a. Hindi na sisiraan ni Carol ang dalawa.

  b.. Magiging magandang halimbawa sila sa iba.

  Pagsasanay C p. 126

  1. Magwawagi si Andrea sa paligsahan sa pag-awit.

  2. Magiging mahusay na mang-aawit si Andrea.

  3. Sisikat sa pagsayaw si Amy.

  4. Matatanggap si Amy ng director.

  5. Magugustuhan ng director ang pagsasayaw ni Amy.

  C. ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  Maaaring magkaiba-iba abng sagot ng mag-aaral

  D.. PADALUYIN ISIPAN NATIN

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral.

  E.. SUBUKIN ANG SARILI

 • Pagpapahalaga sa Pagkakaibigan

  1. / 6. /

  2. / 7. /

  3. / 8. /

  4. / 9. /

  5. / 10. /

  ARALIN 15 - ANTAS NG PAGHAHAMBING

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ang pang-uri ay may tatlong

  antas: lantay, pahambing, at pasukdol

  PAGBASA - SALAMAT PO, DOKTOR

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ang kusang-loob na pagtulong

  sa kapuwa ay tunay na gawaing

  dakila.

  Bilang ng Araw- 5

  Pahina - Wika - p. 98 - 105

  Pagbasa - p. 128 - 137

  I LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN

  A. Pakikinig (Receptive) A. Pakikinig: Pagsasabi sa napakinggang

  katuwiran, pagpapasiya, at paniniwala

  Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at

  Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baitang

 • Nasasabi ang napakinggang

  katuwiran, pagpapasiya, at

  paniniwala

  B. Pagsasalita (Expressive Language)

  Napaghahambing ng katangiang

  taglay ng tao, bagay, at lugar na

  may ibat ibang antas

  C. Pagbasa

  Napipili ang angkop na kahulugan

  ng salita sa diksiyunaryo

  Natutukoy ang sanhi at bunga ng

  mga pangyayari sa seleksiyong

  binasa

  D. Pagsulat

  Naipahahayag ang naiisip sa

  pagsulat ng liham pangkaibigan

  E. Pagpapahalaga

  Napahahalagahan ang pagtulong sa

  kapuwa

  B.. Pagsasalita: Paghahambing ng

  katangiang taglay ng tao, bagay, at lugar

  na may ibat ibang antas

  C.. Pagbasa : Salamat Po, Doktor

  * Pagpili ng angkop na kahulugan

  ng salita sa diksiyunaryo

  * Pagtukoy ng sanhi at bunga ng

  mga pangyayari sa seleksiyong

  binasa

  D.. Pagsulat:

  * Pagpapahayag ng naiisip sa pagsulat

  ng liham pangkaibigan

  E.. Pagpapahalaga:

  * Pagpapahalaga sa pagtulong sa

  kapuwa

  Plaskards na nakasulat ang mga

  Salitang ginagamit sa paghahambing

  Mga pangungusap na may mga salitang

  ginagamit sa paghahambing na nakasulat

  sa plaskard

  Mga larawan na may paghahambing

  Mga mahihirap na salita na nakasulat

  plaskards

  Hiyas ng lahi 4 - CD ROM

  i-learn.vibalpublishing.com

 • KATIBAYAN SA PAGTATAYA - WIKA

  Pagsasabi ng napakinggang katuwiran, pagpapasiya, at

  paniniwala

  Paghahambing ng katangiang taglay ngf tao, bagay, at

  lugar na may ibat ibang antas

  1V. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO

  WIKA

  Tumawag ng isang mag-aaral. Ipabasa ang pamagat

  ng aralin at ang pangunahing kaisipan. Pag-usapan ito.

  E SABIHIN AT ISULAT

  Ipahayag ang naiisip at nadarama sa pagsulat ng

  liham pangkaibigan

  Pag-aralan ang mga bahagi ng liham.

  - Ipasagot ang pagsasanay p. 105

  F.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI (see

  original manuscript)

  1. Sagutan ang pagsasanay

  G.. PAGTATAYA (Evaluation)

  Katibayan sa Pagganap

  Kraytirya sa

  Pagganap

  5

  napakahu-

  say

  4

  Mahusay

  3

  Mahusay-

  husay

  2

  di-

  gaanong

  mahusay

  1

  Kailangan

  pang

  husayan

  A. Pakikinig

  Pag-usapan ang - Mas makulay ang paglalarawan kapag

  pinaghambing ang mga katangian

  Itanong: Paano nagiging kampeon ang isang manlalaro?

  B. Pagsasalita

  1... Sagutin ang mga tanong sa SAGUTIN AT TALAKAYIN sa

  p. 100

  C.. Paglalahat - ISAISIP

  - Basahin nang wasto ang Isaisip sa p. 100

  - Pag-aralan at tandaan ang mga ito.

  D.. Gamitin at Sanayin

  1. Paghambingin ang katangiang taglay ng tao, bagay, at

  lugar na may ibat ibang antas.

  2. Sagutan ang mga pagsasanay A E, p. 101 - 103

  5..Naipaha-

  hayag ko ba

  ang naiisip at

  nadarama sa

  pagsulat ng

  liham

  pangkaibigan?

  6.Nasubok ko

  ba ang aking

  sarili na

  masagot nang

  wasto ang mga

  pagsasanay?

  GABAY SA PAGWAWASTO WIKA

  A. SAGUTIN AT TALAKAYIN p. 100

  Maaaring magkaiba-iba ang mga sagot ng mag-aaral.

 • 1. Nasasabi ko ba

  ang

  napakinggang

  katuwiran,

  pagpapasiya, at

  paniniwala?

  2.Nakapaghahamb-

  ing ba ako ng

  katangiang taglay ng

  tao, bagay, at lugar

  na may ibat ibang

  antas?

  3.Nasasabi ko ang

  pantay at di-pantay

  na katangian?

  4.Naipahahayag ko

  ba ang naiisip at

  nadarama sa

  pagsulat ng liham

  pangkaibigan?

  4.Nagagamit ko ba

  nang maayos ang

  mga paghahambing

  ng katangian ng

  tao, bagay, at lugar

  sa pangungusap?

  11. Magkasimputi si Joan at Rica.

  12. Mas mataas ang iskor ng pangkat Tactfullness at Solidarity.

  13. Kasintaas ng poste ang bahay.

  14. Sintamis ng lansones ang mansanas.

  15. Higit na paborito ko ang basketball kaysa taguan.

  Maaari ring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral.

  Pagsasanay D p. 103

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral.

  B.. GAMITIN AT SANAYIN

  Pagsasanay A p. 101

  1. Mas mahusay

  2. Higit na mataas

  3. Hindi lubhang malaki

  4. Higit n malaki

  5. Di gaanong mahaba

  Pagsasanay B - p. 101 - 102

  1.. Higit na matamis ang mangga kaysa bayabas.

  2. Magsing yaman ang kultura ng Mangyan at Tboli.

  3. Di-lubhang matipid ang mga Tagalog tulad ng mga

  Ilokano.

  4. Di-hamak na maalalahanin ang mga Pilipino kaysa mga

  Hapon.

  5. Mas mataas ang Amerikano kaysa Tsino.

  6. Magsintalino si Ronald at Luz.

  7. Kasimbilis tumakbo si Rey ni Rod.

  8. Kasinlapit ang bahay ni Ruben at Rodel sa paaralan.

  9. Parehong bilog ang bola at buwan.

  10. Magkasing sustansya ang gatas at gulay.

  PAGBASA

  Kuwento: Salamat Po, Doktor

  1. Pagganyak :

  Itanong: Bakit mahalaga ang pagtulong sa kapuwa?

  2. Pagbasa nang maayos

  * Pagbibigay ng pamantayan sa wastong pagbasa

  a. Basahin ang kuwento nang tahimik.

  b. Basahin ang kuwento nang malakas na may

  wastong at intonasyon.

  A Pagpili nang angkop na kahulugan ng salita sa diksiyonayo

 • Pagsasanay E - p. 103

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral.

  C.. SABIHIN AT ISULAT - p. 104 - 105

  Maaaring mag-iiba-iba ang sagot ng mag-aaral.

  D.. SUBUKIN ANG SARILI (see original manuscript)

  KATIBAYAN SA PAGTATAYA PAGBASA

  Pagpili ng angkop na kahulugan ng salita sa

  diksiyunario

  Halimbawa:

  Bulo - bisiro, guya

  Natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa

  seleksiyong binasa

  Halimbawa:

  Sanhi: napakalakas na ulan

  Bunga: Bumaha ang buong kapaligiran

  2. Natutukoy

  ko ba ang

  sanhi at

  bunga ng

  mga

  pangyayari

  (Talasalitaan - ALAMIN NATIN p. 131)

  1. Sagutan ang mga pagsasanay A-B, p. 131 - 132

  B.. Pagtukoy ng mga pangyayaring sanhi at bunga

  1.. Pagsagot sa mga pagsasanay A-D sa ISIPIN AT SAGUTIN,

  p. 133 - 134

  C PAGPAPAHALAGA: ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  Pagtulong sa kapuwa

  Sagutin ang pagsasanay sa p. 135

  D. Paglinang ng Kakayahan (PADALUYIN ISIPAN NATIN)

  * Sagutan ang pagsasanay sa p. 135

  I.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI ( see

  original manuscript)

  * Sagutan ang mga pagsasanay

  J.. PAGTATAYA ( Evaluation)

  Katibayan sa PagganapKraytirya sa

  Pagganap

  5

  Palaging

  Ginagawa

  4

  Madalas

  Gawin

  3

  Madalang

  Gawin

  2

  Bihirang-

  bihirang

  Gawin

  1

  Hindi

  Ginagawa

  1. Napipili ko

  ba ang angkop

  na kahulugan

  ng salita sa

  diksiyunaryo?

  B. ISIPIN AT SAGUTIN

  Pagsasanay A - p. 133

  1.. Sila ay nagtuturuan

  2. Wala si Teacher Je at Mommy niya.

  3. Dahil sa kahirapan

  4. Pinag-aral niya ito

 • sa

  seleksiyong

  binasa?

  3. Napahahala-

  gahan ko ba

  ang pagtulong

  sa kapuwa?

  4.Nagagamit ko

  ba nang wasto

  ang mga salita sa

  pangungusap?

  5.Nababasa ko ba

  nang wasto ang

  seleksyon sa

  pagbasa?

  6.Naipadarama ko

  ba sa aking

  kapuwa ang

  pagiging

  matulungin?

  GABAY SA PAGWAWASTO PAGBASA

  A. ALAMIN NATIN

  Pagsasanay A - p. 131 - 132

  1.. a 6. A

  2. b 7. A

  3. b 8. B

  4. a 9. B

  5. b 10. a

  Pagsasanay B - p. 132

  1. Hilig 6. Batang

  2. Hindi talaga itinanim 7. Lupang natatamnan ng mga

  3. Init halaman

  4. Nilaga 8. Bantayan

  5. Parte 9. Ugali na

  10.. kunin

  5. matalino siya

  6. Ipagpapaaral daw sa ibang bata

  7. Gawin mo sa iba ang ginawa ko sa iyo.

  8. darami ang tutulong sa kapuwa

  9. Si Dr. Ochoco ay matulungin.

  Si Lota ay marunong tumanaw ng utang na loob.

  Pagsasanay B - p. 134

  11. Walang mapasukang trabaho dito si Mang Dindo

  Kaya napilitan itong mangibang bayan

  12. Mahusay makisama sa kasambahay si Dona Erica

  Kaya tapat sa kaniya ang kaniyang mga empleyado

  13. Matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa si Aling Teresa

  Kaya naman marami na siyang ipon

  14. Mahal ng kasambahay si Dona Juana

  Sapagkat napakabait nito

  Pagsasanay D - p. 134

 • 5.. Malinis ang mga kanal sa amin

  Dahil sa bayanihan ng mga mamamayan

  6. Magagalang ang mga anak ni Mang Jose

  Dahil mabubuti silang magulang

  7. Dahil sa kakulangan ng trabaho

  Marami ang nangibang bayan

  8. Nilagyan ni Mang Manny ng pataba ang mga tanim na

  kamatis

  Kaya naman makalipas ang dalawang lingo, namulaklak na

  ang mga ito

  9. Inipon lahat ni Lita ang kaniyang suweldo

  Nang makasapat nagpatuloy ito sa pag-aaral

  10. Sa hanggang makatapos ng kolehiyo

  iniwan ni Jaime ang nayon at nakipagsapalaran sa lungsod

  Pagsasanay C p. 134

  1. Nabasa siya ng ulan

  2. Guro ng musika si Mommy

  3. Nag blow-out siya

  4. Natuwa ang lahat

  5. Bumaha

  C ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  Sagutan ang pagsasanay sa p. 135

  D.. PADALUYIN ANG ISIPAN NATIN p. 135

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  E.. SUBUKIN ANG SARILI

 • 1. Matalino siya

  2. Nag-ensayo ka

  3. Mabait siya

  4. Masipag ang anak

  5. Malinis ang paligid

  ARALIN 16 - WIKA PASUKDOL NA PAGHAHAMBING

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ang paghahambing na nasa

  antas na pasukdol ay nagpapahayag

  ng katangiang nangingibabaw sa lahat

  PAGBASA - PAGTUTULUNGAN SA GITNA NG KALAMIDAD

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ang pagtutulungan sa panahon

  ng kagipitan ay higit na kailangan

  Bilang ng Araw- 5

  Pahina - Wika - p. 106 - 113

  Pagbasa - p. 136 - 141

  I LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN

  A. Pakikinig (Receptive) A.. Pakikinig: Paghahambing ng tao, bagay,

  lugar, at pangyayari sa antas na

  pasukdol

  Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at

  Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baitang

 • Nakapaghahambing ng tao, bagay,

  lugar, at pangyayari sa antas na

  pasukdol

  B. Pagsasalita (Expressive Language)

  Natutukoy ang pangungusap sa

  talata na walang kinalaman sa

  paksa

  C. Pagbasa

  Nagagamit ang dating kaalaman sa

  pagbibigay ng kahulugan sa ibang

  salita at parirala

  Napipili ang kaisipang opinion at

  katotohanan

  D. Pagsulat

  Nakasusulat ng sagot sa isang liham

  na pangkaibigan

  E. Pagpapahalaga

  Naipakikita ang pagtutulungan sa

  panahon ng kalamidad

  B.. Pagsasalita: Pagtukoy ng mga

  pangungusap sa talata na walang

  kinalaman sa paksa

  C.. Pagbasa Kuwento - Pagtutulungan sa

  Gitna ng Kalamidad

  D.. Pagsulat: Pagsulat ng sagot sa isang

  liham na pangkaibigan

  E.. Pagpapahalaga: Pagtutulungan sa

  panahon ng kalamidad

  Mga larawan na nagpapakita ng pasukdol

  na paghahambing

  Mga salitang may ibat ibang pasukdol na

  paghahambing

  Mga pangungusap na may pasukdol na

  pahahambing

  Hiyas ng lahi 4 - CD ROM

  i-learn.vibalpublishing.com

 • KATIBAYAN SA PAGTATAYA - WIKA

  Paghahambing ng tao, bagay, lugar, at pangyayari sa

  antas na pasukdol

  Halimbawa: malaking-malaki

  Pinakamagaling

  Ubod ng laki

  Pagtukoy ng mga pahambing na pasukdol sa

  pangungusap

  C.. Paglalahat - ISAISIP

  - Basahin nang wasto ang Isaisip sa p. 108

  - Pag-aralan at tandaan ang mga ito.

  D.. Gamitin at Sanayin

  1. Pagkilala sa mga pahambing na pasukdol

  2. Sagutan ang mga pagsasanay A D, p. 109 - 111

  E SABIHIN AT ISULAT

  Pagsulat ng sagot sa isang liham na pangkaibigan

  - Ipasagot ang pagsasanay sa p. 113

  F.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI (see

  original manuscript)

  1. Sagutan ang pagsasanay

  G.. PAGTATAYA (Evaluation)

  1V. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO

  WIKA

  Tumawag ng isang mag-aaral. Ipabasa ang pamagat

  ng aralin at ang pangunahing kaisipan. Pag-usapan ito.

  A. Pakikinig

  Pag-usapan ang kuwento. Itanong: Ano ang masasabi mo

  sa katangian ng maraming Pilipino?

  B. Pagsasalita

  Pag-usapan ang mga pasukdol na pahambing.

  Itanong: Paano mo malalaman kung ang salitang

  ginamit sa kuwento ay may pahambing na pasukdol?

  1. Gamitin nang wasto ang mga pahambing na pasukdol sa

  pangungusap.

  2.. Sagutin ang mga tanong sa SAGUTIN AT TALAKAYIN sa

  p. 108

  5. Nagagamit ko basa pangungusap ang

  mga pahambing na

  pasukdol??

  GABAY SA PAGWAWASTO WIKA

  A. SAGUTIN AT TALAKAYIN p. 108

  Maaaring magkaiba-iba ang mga sagot ng mag-aaral.

  B.. GAMITIN AT SANAYIN

  Pagsasanay A p. 109

  1. Pinakamatapang

  2. Ubod ng sipag

 • Katibayan sa PagganapKraytirya sa

  Pagganap

  5

  napakahu-

  say

  4

  Mahusay

  3

  Mahusay-

  husay

  2

  di-

  gaanong

  mahusay

  1

  Kailangan

  pang

  husayan

  1.Nakapaghahamb-

  ing ba ako ng tao,

  bagay, lugar, at

  pangyayari sa antas

  na pasukdol?

  2.Natutukoy ko ba

  ang pangungusap sa

  talata na walang

  kinalaman sa paksa?

  3.Nakasusulat ba

  ako ng sagot sa

  isang liham na

  pangkaibigan?

  4.Nasasabi ko ba

  ang mga pahambing

  na pasukdol sa

  pangungusap?

  7 Walang kasing ganda ang Mayon.

  8.. Pagkamahal-mahal ang kuwintas ni Ning.

  9. Ubod ng anghang ang siling labuyo.

  10. Walang kaparis ang bisikleta ni Alexis.

  11. Sakdal ng galling umawit si Sarah Geronimo.

  12. Walang kasing tamis ang manggang ito.

  13. Saksakan ng taas ang Mt. Apo.

  14. Napakatamis ng saging na ito.

  15. Hari ng linamnam ng Avocado.

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral.

  Pagsasanay D - p. 111

  3. Pagkaganda-ganda

  4. Mapayapang-mapayapa

  5. Sikat na sikat

  6. Napakahusay

  7. Mabangong-mabango

  8. Hari ng tamis

  9. Saksakan ng sipag

  10. Ulo ng yaman

  Pagsasanay B - p. 109

  1. Unang laro - blue team; ikalawang laro - blue team;

  ikatlong laro - blue team.

  2. Yellow team

  3. Blue team

  4. Red team

  Pagsasanay C p. 110

  1.

  2. Ubod ng talino si Jose Rizal.

  3. Hari ng bilis si Manny Pacquiao.

  4. Pinakamataas ang Mt. Everest.

  5. Saksakan ng lalim ang Philippine Deep.

  6. Ulo ng tapang ang aso ko.

  PAGBASA

  Kuwento: Pagtutulungan sa Gitna ng Kalamidad

  1. Pagganyak :

  Itanong: Paano maipakikita ang pagtutulungan sa

  panahon ng kagipitan?

  2. Pagbasa nang maayos

 • Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral.

  C.. SABIHIN AT ISULAT - p. 112 - 113

  Maaaring mag-iiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  D.. SUBUKIN ANG SARILI

  KATIBAYAN SA PAGTATAYA PAGBASA

  Paggamit ng dating kaalaman sa pagbibigay ng

  kahulugan sa ibang salita at parirala

  Halimbawa:

  - Diskansado ako kapag tumutulong sa akin

  ang kapatid ko.

  - Dating alam na makatutulong upang malaman

  ang kahulugan ng diskansado.

  - Ang kaalaman tungkol sa kapag tumutulong

  sa akin ang kapatid ko.

  - Kahulugan ng diskansado - hindi hirap

  Pagpili sa kaisipang opinyon at katotohanan

  F. PAGTATAYA ( Evaluation)

  Katibayan sa PagganapKraytirya sa

  Pagganap

  5

  Palaging

  Ginagawa

  4

  Madalas

  Gawin

  3

  Madalang

  Gawin

  2

  Bihirang-

  bihirang

  Gawin

  1

  Hindi

  Ginagawa

  1.Nagagamit ko

  ba ang dating

  kaalaman sa

  pagbibigay ng

  kahulugan sa

  ibang salita at

  parirala?

  * Pagbibigay ng pamantayan sa wastong pagbasa

  a. Basahin ang kuwento nang tahimik.

  b. Basahin ang kuwento nang malakas na may

  wastong at intonasyon.

  A Paggamit sa dating kaalaman sa pagbibigay ng kahulugan sa

  ibang salita at parirala

  (Talasalitaan - ALAMIN NATIN p. 138)

  1. Sagutan ang mga pagsasanay p. 139

  B.. Pagpili sa kaisipang opinion at katotohanan

  Pagsagot sa mga pagsasanay A-B sa ISIPIN AT SAGUTIN,

  p. 140 - 141

  C PAGPAPAHALAGA: ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  Pagtutulungan sa panahon ng kalamidad

  Sagutan ang mga pagsasanay sa p. 141

  D.. Paglinang ng Kakayahan (PADALUYIN ISIPAN NATIN)

  * Sagutan ang pagsasanay sa p. 141

  E.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI ( see

  original manuscript)

  * Sagutan ang mga pagsasanay

  B.. ISIPIN AT SAGUTIN NATIN

 • 2.Napipili ko ba

  ang kaisipang

  opinion at

  katotohanan?

  3.Naipakikita ko

  ba ang

  pagtutulungan sa

  panahon ng

  kalamidad?

  4.Nakikiisa ba ako

  sa anumang

  Gawain?

  5.Gumagawa ba

  ako ng paraan

  kapag kailangan

  nila ang tulong?

  6.Tumutulong ba

  ako sa panahon ng

  kalamidad?

  GABAY SA PAGWAWASTO PAGBASA

  A.. ALAMIN NATIN

  Pagsasanay A p. 139

  1. B 5. B

  2. D 6. A

  3. A 7. C

  4. d

  * Pagpili sa kaisipang opinion at katotohanan

  Pagsasanay A - p. 140

  1. Opinion 4. Katotohanan

  2. Opinion 5. Katotohanan

  3. Katotohanan 6. Opinion

  Pagsasanay B - p. 141

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mg-aaral

  C PAGPAPAHALAGA: ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  Pagtutulungan sa panahon ng kalamidad

  Maaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  D.. Paglinang ng Kakayahan (PADALUYIN ISIPAN NATIN)

  * Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  E.. Pagpapalalim ng Kakayahan - SUBUKIN ANG SARILI ( see

  original manuscript)

  ARALIN 17 - WIKA PANDIWA

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Ang pandiwa ay bahagi ng

  pananalita na nagsasabi ng kilos o

  galaw. Karaniwan itong binubuo ng

  salitang-ugat at panlapi

  PAGBASA - SI ALLEN SA ENGKANTASYA

 • PANGUNAHING KAISIPAN

  Sa hirap man o ginhawa,

  pamilya ang lagi nating

  makakasama

  Bilang ng Araw- 5

  Pahina - Wika - p. 114 - 119

  Pagbasa - p. 142 - 149

  I LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN

  A. Pakikinig (Receptive)

  Natutukoy ang mga pandiwa sa

  seleksiyong binasa

  B. Pagsasalita (Expressive Language)

  Natutukoy ang mga sinabi ng

  tauhan sa kuwentong napakinggan

  C. Pagbasa

  Naibibigay ang kahulugan ng mga

  salitang may kaugnayan sa ibang

  asignatura

  Natutukoy ang mga pangyayaring

  nagsasaad ng katotohanan o

  pantasya

  D. Pagsulat

  A. Pakikinig: Pagtukoy ng mga pandiwa sa

  seleksiyong binasa

  B. Pagsasalita: Pagtukoy sa mga sinabi ng

  tauhan sa kuwentong napakinggan

  C. Pagbasa Kuwento - Si Allen sa

  Engkantasya

  Pagbibigay kahulugan ng mga salitang

  may kaugnayan sa ibang asignatura

  Pagtukoy ng mga pangyayaring

  nagsasaad ng katotohanan o

  pantasya

  D. Pagsulat: Pagsulat ng posibleng sanhi at

  bunga batay sa tsart

  E. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa

  pamilya

  Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at

  Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baitang

  Mga salitang nagbibigay kilos na nakasulat

  sa plaskard

  Mga larawan na nagpapakita ng kilos

  Hiyas ng lahi 4 - CD ROM

  i-learn.vibalpublishing.com

 • Nakasusulat ng posibleng sanhi at

  bunga batay sa tsart

  E. Pagpapahalaga

  Naipakikita ang pagpapahalaga sa

  pamilya

  KATIBAYAN NG PAGTATAYA

  WIKA

  Pagtukoy sa mga pandiwa s seleksiyong binasa

  Pagtukoy sa nga sinabi ng tauhan sa kuwentong

  napakinggan

  Pagsulat ng posibleng sanhi at bunga batay sa tsart

  IV. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO

  Tumawag ng isang mag-aaral at ipabasa ang pamagat

  ng aralin at ang pangunahing kaisipan. Magpakita ng ibat

  ibang kilos at ipasabi kung anong kilos ang mga ito.

  A.. PAKINGGAN / BASAHIN

  * Pakikinig

  Ipatukoy ang mga pandiwa na nasa binasang

  seleksyon

  * Pagsasalita

  Pag-usapan ang mga larawan sa aklat p. 114 - 115

  1. Paano mo pahahalagahan ang iyong kakayahan at

  kalakasan?

  B.. SAGUTIN AT TALAKAYIN

  Sagutan ang mga tanong sa p. 116

  C.. Paglalahat - ISAISIP

  1. Basahin nang wasto at pag-aralan ang ISAISIP, p. 116

  2.. Tandaan ito

  D. GAMITIN AT SANAYIN

  4.Nasasabi ko ba

  ang mga

 • * Pagtukoy sa mga sinabi ng tauhan sa kuwentong

  napakinggan

  Pagsagot sa pagsasanay A-D, p. 117 - 118

  E.. SABIHIN AT ISULAT - p. 119

  Basahin at sagutan ang mga pagsasanay p. 119

  F.. SUBUKIN ANG SARILI - pls. see original manuscript

  Ipasagot ang mga pagsasanay

  G.. PAGTATAYA (EVALUATION)

  Katibayan sa Pagganap

  Kraytiya sa

  Pagganap

  5

  Napaka-

  husay

  4

  Mahusay

  3

  Mahusay-

  husay

  2

  Di-Gaanong

  Mahusay

  1

  Kailangan

  Pang

  Paghusayan

  1.natukoy

  ko ba ang

  mga

  pandiwa sa

  seleksyong

  binasa?

  2.Natukoy

  ko ba ang

  mga sinabi

  ng tauhan sa

  kuwen-tong

  napaking-

  gan?

  3.Nakasulat

  ba ako ng

  posibleng

  sanhi at

  bunga batay

  sa tsart?

  pandiwa sa

  pangungusap?

  5.Nakapagbibi-

  gay ba ako ng

  halimbawa ng

  pandiwa?

  5.Nagagamit ko

  ba ang mga

  pandiwa sa

  pangungusap?

  6.Nakapagbibi-

  gay ba ako ng

  mga halimbawa

  ng pandiwa?

  GABAY SA PAGWAWASTO - WIKA

  A. SAGUTIN AT TALAKAYIN

  Ang sagot ng mag-aaral ay maaaring magkakaiba

  B. GAMITIN AT SANAYIN

  Pagsasanay A B p. 117

  Ang sagot ng mag-aaral ay maaaring magkakaiba

  Pagsasanay C p. 118

  1. Sumapit

  2. Binigyan - palipat

  3. Naghanda - palipat

  4. Nilagyan - palipat

  5. Pinaliguan

  6. Sinuklayan

  7. Binihisan - palipat

  8. Iniregalo - palipat

  9. Binigyan - palipat

  10. Maglaro - palipat

 • Pagsasanay D p. 118

  1. Magsisikap

  2. Makakita

  3. Makakamit

  4. Masuklian

  5. gagaan

  C.. SABIHIN AT ISULAT

  1. 5 lamang ang nagdala ng pahayagan

  2. 2,190

  3. para ipagbili at gamitin sa proyekto ang pinagbilhan

  4. palaging bumibili ng pahayagan ang kanilang mga

  magulang

  5. hindi ito magtatagumpay

  D SUBUKIN ANG SARILI - ( see original manuscript)

  KATIBAYAN NG PAGTATAYA PAGBASA

  Pagbibigay ng kahulugan ng mga salitang may kaugnayan

  sa ibang asignatura

  Halamang namumulaklak - agrikultura

  Mga awiting Pilipino - Musika

  Pagtukoy sa mga pangyayaring nagsasabi ng

  katotohanan o pantasya

  Halimbawa:

  Naging ginto ang mga bato sa paligid

  A PAGBASA

  Kuwento: Si Allen sa Engkantasya

  1. Pagganyak

  Itanong: Bakit kailangang pahalagahan ang pamilya?

  2.. Pagbasa nang maayos

  * Pagbibigay ng pamantayan sa wastong pagbasa

  a. Basahin ang kuwento nang tahimik.

  b. Basahin nang malakas.

  c. Pagbasa sa mahahalagang pangyayari sa kuwento

  B.. Pagtukoy sa salita na nagbibigay-pahiwatig sa kahulugan ng

  mga salita(Talasalitaan Alamin Natin - p. 145 )

  1.. Pagpapakita ng pahiwatig na salita na may kaugnayan sa

  ibang asignatura na nakasulat sa

  kartolina. Ipagamit ito sa pangungusap at hayaang

  maibigay ang kahulugan nito.

  2. Pagsagot sa mga pagsasanay A C sa p. 145 146

  C. Pagtukoy sa pangyayaring nagsasaad ng katotohanan o

  pantasya ( Isipin at Sagutin Natin )

  1. Paghanap ng mga mahahalagang pangyayari sa

  Kuwento. Ipasabi ang bilang ng talata at pahina.

  2. Sagutin ang mga pagsasanay A-C sa p. 147 - 148 (Isipin at

  Sagutin)

  D PAGPAPAHALAGA: ISAPUSO AT DAMHIN NATIN

  Pagpapahalaga sa Pamilya

  1 Sagutin ang pagsasanay sa p. 149.

  E.. Paglinang ng Kakayahan - PADALUYIN ISIPAN NATIN

  1. Sagutin ang mga pagsasanay sa p. 149

 • Naging buhok ni Adan ang ulan F. Pagpapalalim ng Kakayahan (SUBUKIN ANG SARILI ) pls. see

  original manuscript

  1. Sagutan ang mga pagsasanay

  G.. PAGTATAYA ( Evaluation)

  Katibayan sa PagganapKraytirya sa

  Pagganap

  5

  Palaging

  Ginagawa

  4

  Madalas

  Gawin

  3

  Madalang

  Gawin

  2

  Bihirang-

  bihirang

  Gawin

  1

  Hindi

  Ginagawa

  1.Pinahahalagahan

  ko ba ang aming

  pamilya?

  2.Nagiging pabigat

  ba ako sa aming

  pamilya?

  3.Inaalala ko ba

  ang kanilang

  kalagayan?

  4.Naibibigay ko ba

  ang kahulugan ng

  mga salitang may

  kaugnayan sa

  ibang asignatura?

  5.Natutukoy ko ba

  ang mga

  pangyayaring

  nagsasabi ng

  katotohanan o

  pantasya?

  6.Naipakikita ko ba

  ang pagpapahalaga

  sa pamilya?

  10. Nagagawa ko

  ba at naisusulat

  nang maayos ang

  pagsagot sa mga

  pagsasanay?

  GABAY SA PAGWAWASTO

  PAGBASA

  A. ALAMIN NATIN

  Pagsasanay A, p. 145 - 146

  1. Agrikultura 6. kasaysayan

  2. Sining 7. Kasaysayan

  3. Musika 8. Edukasyon sa Pagpapalakas

  4. Musika 9. Musika

  5. Edukasyon sa Pagpapalakas 10. musika

  Pagsasanay B p. 146

  1. agham 6. sining

  2. musika 7. Musika

  3. agham 8. Kasaysayan

  4. sibika 9. Heograpiya

  5. Sining Pantahanan 10. Agrikultura

  Pagsasanay C p. 146

  Maaaring magkaiba-iba ang sagot ng mag-aaral

  B. ISIPIN AT SAGUTIN NATIN

  Pagsasanay A - p. 147

  1. Lagi siyang pinagagalitan at inuutusan

  2. Isang bata na enkantada

  3. Dinala sa Enkantansya, pinasyal, at pinakain

  4. Nagging babae ang bata

  5. Sa Enkantasya

 • 6. Sa kaparangan nakita bulaklak, instrumentong

  tumutugtog

  7. Nais mo bang dumito sa Enkantasya?

  8. Nais niyang bumalik sa kanilang tahanan.

  Pagsasanay B p. 148

  1. Katotohanan 6. katotohanan

  2. Pantasya 7. pantasya

  3. Katotohanan 8. Pantasya

  4. Pantasya 9. Katotohanan

  5. Pantasya 10. Katotohanan

  Pagsasanay C - p. 148

  1. / 6.

  2. 7. /

  3. / 8. /

  4. 9. /

  5. 10.

  C. ISAPUSO AT DAMHIN NATIN P. 149

  1. Masayang mukha 6. Malungkot na mukha

  2. Malungkot 7. Masaya

  3. Masaya 8. Masaya

  4. Masaya 9. Masaya

  5. Masaya 10. Malungkot

 • D. PADALUYIN ISIPAN NATIN - P. 149

  Ang mga sagot ng mag-aaral ay maaarig magkakaiba.

  E. SUBUKIN ANG SARILI - ( see original manuscript )

  ARALIN 18 - WIKA ASPEKTONG NAGANAP NA

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Kapag naganap na ang

  pangyayari, mayroon tayong angkop

  na paraan ng pagsasabi

  PAGBASA - SI TOTO AT SI MACKO

  PANGUNAHING KAISIPAN

  Hayop man ay nakararamdam

  din kung silay pinahahalagahan

  Bilang ng Araw- 5

  Pahina - Wika - p. 120 - 125

  Pagbasa - p. 150 157

 • I LAYUNIN II.. PAKSANG ARALIN III.. MGA KAGAMITAN / SANGGUNIAN

  A. Pakikinig (Receptive)

  Naibibigay ang wastong anyo ng

  pandiwa sa aspektong naganap na

  B. Pagsasalita (Expressive Language)

  Nasusuri at nagagamit ang

  aspektong naganap na

  C. Pagbasa

  Naibibigay ang kahulugan ng mga

  salita sa pamamagitan ng

  denotasyon

  Naitatala ang impormasyon sa

  binasang teksto

  D. Pagsulat

  Nakasusulat ng talatang naglalahad

  tungkol sa isang paksa

  E. Pagpapahalaga

  B. Pakikinig: Pagbibigay ng wastong anyo

  ng pandiwa sa aspektong naganap na

  B.. Pagsasalita: Pagsusuri at paggamit sa

  pangungusap ng aspektong naganap na

  C.. Pagbasa : Si Toto at si Macko

  D.. Pagsulat: Pagsulat ng talatang

  naglalahad tungkol sa isang paksa

  E.. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng

  pagpapahalaga sa mga hayop

  Textbook: Hiyas ng lahi, Aklat sa Wika at

  Pagbasa, K-12 Serye, Ikaapat na baitang

  Plaskards na nakasulat ang mga salitang may

  kilos.

  Mga larawan na nagpapakita ng mga

  salitang may kilos o pandiwa

  Mga mahihirap na salita na nakasulat

  plaskards

  Hiyas ng lahi 4 - CD ROM

  i-learn.vibalpublishing.com