Top Banner
Welch Allyn Connex ® ProBP™ 3400 digitalt blodtrykksapparat Bruksanvisning
80

Welch Allyn ProBP 3400

Mar 28, 2016

Download

Documents

harsathe

Brukermanual Welch Allyn ProBP 3400 digital blodtrykksapparat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Welch Allyn Connex ProBP 3400digitalt blodtrykksapparat

  Bruksanvisning

 • 2011 Welch Allyn. Med enerett. Som sttte for tiltenkt bruk av produktet som er beskrevet i denne hndboken, giskjperen av produktet tillatelse til kopiere denne hndboken for intern bruk, fra mediet levert av Welch Allyn. Allannen bruk, reproduksjon eller distribusjon av hele eller deler av denne hndboken er ikke tillatt uten skriftligtillatelse fra Welch Allyn.

  Welch Allyn skal ikke holdes ansvarlig for skade p personer som forrsakes av ulovlig eller feilaktig bruk avproduktet, eller som kan vre et resultat av at instruksjoner, forsiktighetsvarsler, advarsler eller anvisninger omtiltenkt bruk i denne brukerhndboken ikke er blitt fulgt.

  Welch Allyn, SureBP Technology og Welch Allyn FlexiPort er registrerte varemerker for Welch Allyn. Navnet oglogoen Bluetooth er registrerte varemerker tilhrende Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av WelchAllyn skjer p lisens.

  Programvaren i dette produktet er underlagt opphavsrett 2011 tilhrende Welch Allyn eller Welch Allynsleverandrer. Med enerett. Programvaren er beskyttet av amerikanske opphavsrettslover og internasjonalekonvensjoner som gjelder p verdensbasis. I henhold til disse lovene er lisensinnehaveren berettiget til brukekopien av programvaren innlemmet i apparatet som tilsiktet ved bruk av produktet det er innlemmet i. Programvarenkan ikke kopieres, dekompileres, utsettes for omvendt utvikling ("reverse-engineering"), demonteres eller p annenmte omgjres til en menneskelig lesbar form. Dette er ikke et salg av programvare eller kopi av programvaren. Allerettigheter, titler og eierskap tilhrer fortsatt Welch Allyn eller Welch Allyns leverandrer.

  Hvis du vil ha informasjon om et Welch Allyn-produkt, kan du kontakte Welch Allyns tekniske sttte(www.welchallyn.com/support) eller ringe:

  USA

  CanadaEuropeisk kundesenter

  TysklandJapan

  MalaysiaSingapore

  SpaniaStorbritannia

  +1 800 535 6663+1 315 685 4560+1 800 561 8797+353 46 90 67790+49 695 098 5132+81 4 2703 6084+603 7875 3341+65 6419 8100+34 917 499 357+44 207 365 6780

  Australia

  KinaFrankrike

  ItaliaLatin-Amerika

  NederlandSr-Afrika

  Sverige

  +61 2 9638 3000

  +86 21 6327 9631+33 155 69 58 49+39 026 968 2425+1 305 669 9003+31 202 061 360+27 11 777 7555+46 85 853 6551

  103701 (CD)

  DIR 80016218 Ver. B

  Welch Allyn, Inc.4341 State Street Road

  Skaneateles Falls, NY 13153-0220, USA

  www.welchallyn.com

  Representant i juridiske sprsml

  Welch Allyn, Limited

  Navan Business Park

  Dublin Road

  Navan, County Meath

  Irland

 • Innhold

  Oppsett av apparat ................................................................................. 1

  Introduksjon ............................................................................................. 3Beregnet bruk .................................................................................................................................... 3

  Symboler .................................................................................................. 5

  Generelle advarsler og forsiktighetsregler ............................................ 9

  NIBP advarsler og forsiktighetsregler .................................................. 13

  Innholdsliste .......................................................................................... 15

  Kontroller og indikatorer ...................................................................... 17

  Skjermelementer ................................................................................... 19

  Koblinger ................................................................................................ 21

  Blodtrykksslange og mansjett .............................................................. 23Valg av blodtrykksmansjett ........................................................................................................... 23

  Nettransformator ................................................................................... 25Montering av strmtransformator og stikkontakt/strmledning ............................................. 25Lade apparatet ................................................................................................................................ 26

  Oppsett ................................................................................................... 27Sett inn batteriet .............................................................................................................................. 27Monter apparatet ............................................................................................................................ 28Monter strmkabel og stikkontakt/strmledning ....................................................................... 28Lad opp ProBP 3400 ........................................................................................................................ 28Frste oppstart ................................................................................................................................ 28

  iii

 • Batteri .................................................................................................... 31

  Oppstart ................................................................................................. 33

  Hvilemodus ............................................................................................ 35

  Blodtrykksmling ................................................................................... 37

  Innstillinger ............................................................................................ 39Innstillingsmatrise ........................................................................................................................... 39Mlenhet .......................................................................................................................................... 39Forhndsinnstillinger for blodtrykk .............................................................................................. 40Bluetooth trdls teknologi ........................................................................................................... 40Avanserte innstillinger ................................................................................................................... 41

  Datahistorikk .......................................................................................... 45Gjennomg data .............................................................................................................................. 45Slett data .......................................................................................................................................... 45

  Vedlikehold og service ......................................................................... 47Kalibrering av apparatet ................................................................................................................ 47Bytte batteriet .................................................................................................................................. 47Rengjring av apparatet ................................................................................................................ 48

  Spesifikasjoner ...................................................................................... 51Fysiske spesifikasjoner .................................................................................................................. 51Tekniske spesifikasjoner ............................................................................................................... 51Elektriske spesifikasjoner .............................................................................................................. 52Miljspesifikasjoner ....................................................................................................................... 52Avhending av produktet ................................................................................................................. 53

  Standarder og samsvar ........................................................................ 55Generelt radiosamsvar ................................................................................................................... 55

  Veiledning og produsenterklring ...................................................... 57Strlings- og immunitetsinformasjon ........................................................................................... 57

  Garanti .................................................................................................... 61

  Feilsking .............................................................................................. 63Unyaktige blodtrykksmlinger .................................................................................................... 63Mansjetten blses opp og luften slippes ut uten at blodtrykksverdi vises .......................... 64Mansjetten blses ikke opp ......................................................................................................... 65Mansjett hopper av ......................................................................................................................... 65Mansjetten slipper luften ut for sakte ......................................................................................... 65Mansjetten fylles ut over forhndsinnstilte verdier for SureBP-trykk mens apparatet er ibruk .................................................................................................................................................... 66Apparat starter ikke ........................................................................................................................ 66Bluetooth-feilsking ....................................................................................................................... 67

  iv Innhold Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Vedlegg .................................................................................................. 69ProBP 3400 godkjent tilbehr ........................................................................................................ 69Konfigurasjonsalternativer ............................................................................................................ 72

  Bruksanvisning Innhold v

 • vi Innhold Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Oppsett av apparat

  Fr frstegangs bruk av ProBP 3400, m apparatet konfigureres. Se under Oppsett for merinformasjon.

  1

 • 2 Oppsett av apparat Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Introduksjon

  Denne bruksanvisningen er en omfattende veiledning laget for hjelpe deg med forstmulighetene og driften av ProBP 3400 utvendig blodtrykksapparat. Informasjonen i dennebruksanvisningen inkluderer alle tilgjengelige valg p apparatet. Les gjennom dennebruksanvisningen fr forsk p sette opp, konfigurere, bruke, feilske eller vedlikeholdeapparatet.

  Beregnet brukProBP 3400 mler automatisk systolisk og diastolisk trykk (bortsett fra p nyfdte) og pulsfrekvens,samt beregner Mean Arterial Pressure (MAP).

  Apparatet er beregnet til bruk av leger og kvalifisert medisinsk personell. Det er kun tilgjengelig forsalg ved bestilling fra en lege eller lisensiert helsearbeider/institusjon.

  3

 • 4 Introduksjon Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Symboler

  DokumentasjonssymbolerAdvarsel: Advarsler i denne hndboken angir forhold eller bruk som kan fre til sykdom,skade eller dd.

  Forsiktig: Forsiktighetsvarsler i denne hndboken angir forhold eller bruk som kan skadeutstyret eller annen eiendom, eller fre til tap av data.

  Se betjeningsinstrukser.

  Strmsymboler(grnn lysindikator) Koblet til eksternstrmkilde, batteriet ladet

  Batteriet lades

  (gul indikator) Koblet til ekstern strmkilde,batteriet lades

  Oppladbart batteri

  Ikke koblet til ekstern strmkilde Batteriladeniv

  KnappesymbolerAv/p G tilbake til forrige skjermbilde

  Blodtrykk start/stopp Velg

  5

 • Navigering (opp, ned, venstre, hyre)

  Symboler som gjelder transport, lagring og miljForsiktig kan knuses Grenser for relativ

  fuktighet

  Temperaturgrenser Litiumionbatteri

  Kan resirkuleres Apparatet skalbehandles somspesialavfall forresirkulering

  Denne siden opp Oppbevares trt

  IPX Utstyret er ikke beskyttet mot inntrengning av vske

  TilkoblingssymbolerFungerer med trdls Bluetooth-teknologi USB-tilkobling

  Utstyr kobles til via trdls Bluetooth-teknologi Bluetooth-radio erdeaktivert eller ikke sattopp

  Diverse symbolerOppfyller viktige krav i direktiv om medisinsk utstyr93/42/EF

  Representant i juridiskesprsml

  Trdls radiovarsling i Europa. EU-gyldig radioutstyr iklasse 1.

  Australsk EMC-rammeverk

  Intertek ETL-oppfring Type BF-deler brukt

  6 Symboler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Klasse II-utstyr Tilgjengelig for salg pbestilling fra lege ellerautorisert leverandr avhelsetjenester

  Serienummer Produsent

  Bestillingsnummer Ring for vedlikehold

  Ikke-ioniserende elektromagnetisk strling

  Bruksanvisning Symboler 7

 • 8 Symboler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Generelle advarsler og forsiktighetsregler

  ADVARSEL Informasjonen i denne bruksanvisningen er en omfattenderettledning i bruken av ProBP 3400. For best resultat, les gjennom helebruksanvisningen fr apparatet tas i bruk.

  ADVARSEL Apparatet er beregnet for bruk av medisinsk personell. Selv ombruksanvisningen illustrerer medisinske hurtigsjekk teknikker, skal bare erfarenthelsepersonell som vet hvordan pasientens vitale tegn skal innhentes og tolkes,bruke dette apparatet.

  ADVARSEL Apparatet er kun beregnet for bruk under oppsyn av helsepersonell.

  ADVARSEL Apparatet er ikke beregnet for kontinuerlig observering. Ikke forlatapparatet uten tilsyn mens det tar mlinger av en pasient.

  ADVARSEL Apparatet er ikke beregnet for bruk under pasienttransport.

  ADVARSEL Brann- og eksplosjonsfare. Bruk ikke apparatet i nrvr avlettantennelige anestetiske stoffer med luft, oksygen eller dinitrogenoksid, ioksygenanrikede omgivelser eller i noen andre potensielt eksplosive milj.

  ADVARSEL Bruk bare tilbehr godkjent av Welch Allyn. Bruk av tilbehr som ikkeer godkjent for apparatet kan pvirke pasientens og operatrens sikkerhet, og kanredusere produktytelse og nyaktighet. For garantere pasientens sikkerhet ogoptimalisere produktets ytelse, bruk kun tilbehr og utstyr som er anbefalt for ellervedlagt apparatet. Bruk tilbehret i henhold til tilbehrsprodusentensbruksanvisning.

  ADVARSEL Se over blodtrykksmansjetten og annet tilbehr for slitasje ellerskade hver tredje mned. Skift ut etter behov.

  ADVARSEL Fare for unyaktig mling. Ikke bruk apparatet p pasienter som erkoblet til hjerte-/lungemaskiner.

  ADVARSEL Fare for elektrisk stt. Ikke pne apparatet eller prv reparere det.Det er ingen deler inne i apparatet som kan byttes av brukeren av ProBP 3400 annetenn batteriene. Utfr kun rutinemessige rengjrings- og vedlikeholdsprosedyrersom er grundig beskrevet i denne bruksanvisningen. Inspeksjon og service avinnvendige deler skal kun utfres av kvalifisert servicepersonell.

  9

 • ADVARSEL Apparatet er i samsvar med gjeldende innenlandske oginternasjonale standarder for elektromagnetiske forstyrrelser, og skal ikke skapeproblemer for annet utstyr eller bli pvirket av andre apparater. Som enforhndsregel, unng bruke apparatet i nrheten av annet utstyr.

  ADVARSEL Welch Allyn er ikke ansvarlig dersom noe fast installasjon pvirkes.Welch Allyn anbefaler at kunder kontakter deres servicerepresentant eller annetkvalifisert servicepersonale for sikre profesjonell installasjon slik at sikkerhet ognyaktighet til fastmontert tilbehr blir ivaretatt.

  ADVARSEL Apparatet er ikke sikkert sammen med en hjertestarter.

  ADVARSEL Apparatet kan slutte fungere riktig dersom det mistes eller skades.Ikke bruk apparatet dersom du oppdager tegn p skader. Kvalifisertservicepersonell m kontrollere at apparat som har blitt mistet eller skadet fungererordentlig fr det kan brukes igjen.

  ADVARSEL Defekte batterier kan skade apparatet. Hvis batteriet viser tegn pskader, lekkasje eller sprekker, m det skiftes ut umiddelbart, og kun med et batterisom er anbefalt for eller vedlagt apparatet.

  ADVARSEL Feil kassering av batterier kan forrsake en eksplosjon ellerforurensningsfare. Kast aldri batterier i sppelbeholdere. Sett aldri fyr p batteriet.Resirkuler alltid batterier i henhold til lokale regler.

  ADVARSEL Feil behandling av batteriet kan fre til varmeutvikling, ryk, lekkasjeeller brann.

  ADVARSEL Ikke fjern merkelappen fra batteriet.

  ADVARSEL Ikke demonter, endre p eller lodde batteriet.

  ADVARSEL Ikke direktekoble eller kortslutt de positive (+) og negative (-)batteripolene.

  ADVARSEL For unng kortslutning, hold alltid batteripolene bort frametallgjenstander.

  ADVARSEL Ikke utsett batteriet for temperaturer over 80 C/176 F.

  ADVARSEL Dersom nyaktigheten til en mling er under tvil, sjekk pasientensvitale tegn p en alternativ mte, og s ta en kontroll for se om apparatet fungerersom det skal.

  ADVARSEL For sikre pasienten mot elektrisk stt, og riktig lading av batteriet,bruk bare den vedlagte eksterne strmforsyningen til opplading av apparatet.

  ADVARSEL Fare for elektrisk stt. Bruk USB-inngangen bare for tilkobling avapparater som er i samsvar med IEC 60601-1 eller andre IEC-standarder som errelevante for apparatet. Brukeren er ansvarlig for kontrollere at systemetsamsvarer med kravene i standarden IEC 60601-1 dersom tilleggsutstyr kobles tilProBP 3400.

  ADVARSEL Fare for elektrisk stt. Fr du rengjr apparatet, koble strmledningenfra strmuttak og apparatet.

  10 Generelle advarsler og forsiktighetsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Vr forsiktig Vr forsiktig s ikke vann eller noe annet flytende kommer inn ikoblingene p apparatet. Skulle dette skje, trk koblingene med varm luft. Sjekknyaktigheten til alle operative funksjoner.

  Vr forsiktig Apparatet er ikke varmebestandig. Ikke dampsteriliser.

  Vr forsiktig Bruk apparatet innenfor den oppgitte temperatursonen. Apparatetvil ikke fungere i forhold til spesifikasjoner dersom det blir brukt utenfor dissetemperatursonene.

  Vr forsiktig Trekk alltid ut ekstern strmkilde fra stikkontakten fr apparatetflyttes p.

  Bruksanvisning Generelle advarsler og forsiktighetsregler 11

 • 12 Generelle advarsler og forsiktighetsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • NIBP advarsler og forsiktighetsregler

  ADVARSEL ProBP 3400 er ikke beregnet til mle blodtrykk p nyfdte. AAMISP10:2002-standarden definerer nyfdte som barn 28 dager eller yngre hvis fdt vedtermin (37 ukers svangerskap eller mer); ellers opptil 44 svangerskapsuker.

  ADVARSEL For garantere sikkerhet og nyaktighet ved blodtrykksmling avbarn, er den gjenbrukbare barnemansjetten (REUSE-08) og engangsmansjetten forbarn (SOFT-08) de minste mansjettene som er godkjent for bruk til sm barn.Barnets arm m passe innenfor det merkede omrdet p mansjetten.

  ADVARSEL Ikke la blodtrykksslangen eller mansjetten ligge i klem. Dette kanforrsake systemfeil eller vre til fare for pasientes sikkerhet.

  ADVARSEL NIBP-avlesninger kan vre unyaktige for pasienter som opplevermoderat til alvorlig arytmi.

  ADVARSEL Fare for unyaktig mling. Ikke bruk apparatet p pasienter somopplever kramper eller skjelvinger.

  ADVARSEL Bruk kun blodtrykksmansjetter og slanger som er registrert somgodkjent tilbehr for sikre trygge og nyaktige NIBP-mlinger.

  ADVARSEL Fare for pasientskade. Nr flere blodtrykksmlinger blir tatt psamme pasient, sjekk regelmessig mansjettplassering og ekstremitet for muligischemi, blmerker og/eller neuropati.

  ADVARSEL Ikke la en blodtrykksmansjett vre p pasienten i mer enn 3 minutternr den er fyllt over 15 mmHg. Overdreven stram mansjett kan forrsake vensblokkering, perifer nerveskade, misfarging av lemmet og fare for pasienten.

  ADVARSEL Fare for unyaktig mling. Ikke plasser mansjetten slik at den kanforstyrre passende sirkulasjon. Ikke plasser mansjetten p et omrde dersirkulasjonen blir satt i fare eller p eventuelle ekstremiteter som brukes forintravense infusjoner.

  ADVARSEL Blodtrykksmansjetten m plasseres riktig for sikre nyaktigblodtrykk og pasientens sikkerhet. Dersom du fester mansjetten for lst (forhindrerriktig oppblsing), kan det fre til unyaktige NIBP-avlesninger.

  ADVARSEL Fare for pasientskade. Installer aldri luerlser p Welch Allynblodtrykksslanger. Bruk av disse koblingene p mansjettslangen skaper en risiko for feilaktig koble denne slangen til pasientens intravense slange og introdusere luftinn i pasientens sirkulasjonssystem.

  13

 • ADVARSEL NIBP-mlinger kan bli unyaktige ved overdreven bevegelse. Bevegekstremitet og mansjett s lite som mulig under blodtrykksmlingen.

  ADVARSEL Posisjon og fysiologisk tilstand til subjektet kan pvirke enblodtrykksmling.

  ADVARSEL Dersom blodtrykksmansjetten ikke er p niv med hjertet, merkdifferansen i mlingen som skyldes den hydrostatiske effekten. Legg til 0,2 kPa (1,80mmHg) til den viste mlingen for hver 2,5 cm (inch) over hjerteniv. Trekk fra 0,2 kPa(1,80 mmHg) til den viste mlingen for hver 2,5 cm (inch) under hjerteniv.

  ADVARSEL Riktig strrelse p blodtrykksmansjett og plassering er ndvendig fornyaktig blodtrykksmling. Se Valg av blodtrykksmansjett for informasjon omstrrelse.

  14 NIBP advarsler og forsiktighetsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Innholdsliste

  Pakk opp ProBP 3400 og alt tilbehr og se over om det mangler noe. Ta vare p emballasjen i tilfellefraktskader, eller for retur til Welch Allyn i forbindelse med reparasjon eller garantiservice. Meldifra om ethvert tegn p fraktskade til transportren. Meld ifra om manglende eller delagte deler tilditt Welch Allyn servicesenter.

  Alle ProBP 3400 apparater inkluderer flgende komponenter:

  ProBP 3400 Apparat. Dette apparatet mler automatisk systolisk og diastolisk trykk (bortsett frap nyfdte) og pulsfrekvens, samt beregner Mean Arterial Pressure (MAP).

  CD med bruksanvisning. Les gjennom hele bruksanvisningen fr ProBP 3400 tas i bruk. LagreCDen for senere bruk.

  Batteri. Sett inn batteriet fr apparatet tas i bruk. Se under Batteri for mer informasjon.

  Blodtrykksmansjett(er). Se under Blodtrykksslange og mansjett for mer informasjon.

  Blodtrykksslange. Latex-fri trykkslange med koblinger for kunne feste forskjelligemansjettstrrelser til Welch Allyn ProBP 3400 apparatet.

  USB-kabel. Kobles til batterieliminator og apparat for gi strm til ProBP 3400 og lade opp detinterne batteriet.

  Batterieliminator og stikkontakt/strmledning. Batterieliminator og stikkontakt (ellerstrmledning) monteres og kobles til USB-kabelen for gi strm til ProBP 3400 og lade opp detinterne batteriet.

  Welch Allyn serviceverkty CD. Welch Allyn serviceverktyet tilbyr vedlikeholdsvirksomheterfor utvalgte Welch Allyn produkter.

  Oppstartsveiledning. Bruk oppstartsveiledningen for sette opp apparatet forfrstegangsbruk.

  Garanti. Gjr ferdig ProBP 3400 garantien i dag p www.welchallyn.com/warranty.

  15

 • 16 Innholdsliste Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Kontroller og indikatorer

  1. Av/p-knappen: Styrer strmtilfrselen til apparatet.2. Blodtrykk start/stopp-knappen: Innleder en ny blodtrykkssyklus fra startskjermen. Gjentatt

  trykk p knappen avbryter en pgende blodtrykksmling. Denne knappen tar brukeren tilbaketil startskjermen.

  3. Navigering opp-knappen: Uthever det forrige valget i skjermvinduet eller ker numeriskeverdier.

  4. Tilbake-knappen: Tar brukeren tilbake til det forrige skjermbildet.5. Navigering hyre-knappen: Uthever kategorien Innstillinger i skjermvinduet eller uthever

  alternativer p hyre side.6. Ladingsindikator: Angir om apparatet er koblet til en ekstern strmkilde og lades.7. Navigering ned-knappen: Uthever det neste valget i skjermvinduet eller reduserer

  numeriske verdier.8. Velg-knappen: Velger listeelementer som er uthevet.9. Navigering venstre-knappen: Uthever kategorien Gjennomgang i skjermvinduet, eller

  uthever alternativer p venstre side.

  17

 • 18 Kontroller og indikatorer Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Skjermelementer

  Systolisk blodtrykk (mmHg eller kPa), diastolisk blodtrykk (mmHg eller kPa), MAP (mmHg eller kPa),pulsfrekvens (bpm), dato, tid, registernummer og batteriniv.

  Merk Det kan vre at din modell ikke inneholder alle disse valgene

  1. NIBP skjermbildet: Viser systoliske og diastoliske verdier av NIBP-mlinger.2. Bluetooth-radiostatus (dersom inkludert): Indikerer statusen til Bluetooth-radioen.3. USB: Indikerer om USB er tilkoblet.4. Batteriniv-indikator: Viser batterinivet.5. Dato: Viser nvrende dato.6. Klokke: Viser nvrende tid.7. Identifisert mlenummer: Viser hvilken mling apparatet er p. ProBP 3400 apparatet

  beholder opptil 50 mlinger i minnet.8. MAP: Viser MAP-verdien.9. Innstillinger: Viser innstillingsmenyen nr den blir valgt.10. Oversikt: Viser oversiktsmenyen nr den blir valgt.11. Pulsfrekvens skjermbildet: Viser pulsfrekvensen.

  19

 • 20 Skjermelementer Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Koblinger

  1. Monteringsfeste2. Skrue til batterideksel3. Kobling til blodtrykksslange4. Tilkobling USB/ekstern strmledning

  21

 • 22 Koblinger Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Blodtrykksslange og mansjett

  Finn frem og ha tilgjengelig ProBP 3400, blodtrykksmansjett og blodtrykksslange.

  1. Se over blodtrykksslangen; legg merke til at den ene enden har en enkel, gr Welch AllynFlexiPort, og den andre enden er enkel med to nedsenkede hull.

  2. Press den enkle enden p blodtrykksslangen helt inn p de to slvfargedeblodtrykkskoblingene p apparatet. Pass p at slangen sitter godt fast.

  3. Fest Welch Allyn Flexiport-koblingen p blodtrykksmansjetten.

  Valg av blodtrykksmansjettRiktig strrelse p mansjetten er viktig for nyaktig blodtrykksmling. Dersom mansjetten er forliten eller stor kan det fre til uriktige hye eller lave respektive mlinger. Dersom en kan velgemellom to mansjettstrrelser, bruk den strste mansjetten.

  Apparatet bruker oscillometrisk metode for fastsl blodtrykket. Derfor kan du fortsatt oppn ennyaktig blodtrykksavlesning selv om mansjetten gr forbi antecubital fossa (byen i albuen).

  Ml armens omkrets (midt mellom albuen og skulderen) for finne riktig mansjettstrrelse.

  Stram mansjetten rundt pasientens overarm og kontroller at arterieindeksmerket ligger mellom deto grensene som utgjr omrdet som indikerer riktig strrelse p mansjetten.

  Flgende tabeller gir ml for Welch Allyn-blodtrykksmansjetter.

  Mansjettstrrelse Mykgjenbrukbarmansjett i ettstykke(5 pr pakke)

  Gjenbrukbarmansjett i ettstykke(1 pr pakke)

  Omkrets (cm) Omkrets (in)

  Lite barn (strrelse 8) Myk-08 Gjenbruk-08 12,0 16,0 4,7 6,3

  Barn (strrelse 9) Myk-09 Gjenbruk-09 15,0 21,0 5,9 8,3

  Liten voksen (strrelse10)

  Myk-10 Gjenbruk-10 20,0 26,0 7,9 10,2

  Voksen (strrelse 11) Myk-11 Gjenbruk-11 25,0 34,0 9,8 13,4

  Voksen lang (strrelse11L)

  Myk-11L Gjenbruk-11L 25,0 34,0 9,8 13,4

  23

 • Mansjettstrrelse Mykgjenbrukbarmansjett i ettstykke(5 pr pakke)

  Gjenbrukbarmansjett i ettstykke(1 pr pakke)

  Omkrets (cm) Omkrets (in)

  Stor voksen (strrelse12)

  Myk-12 Gjenbruk-12 32,0 43,0 12,6 16,9

  Stor voksen lang(strrelse 12L)

  Myk-12L Gjenbruk-12L 32,0 43,0 12,6 16,9

  Lr (strrelse 13) Myk-13 Gjenbruk-13 40,0 55,0 15,7 21,7

  For bestillingsinformasjon, se ProBP 3400 godkjente tilbehr i vedlegget.

  24 Blodtrykksslange og mansjett Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Nettransformator

  Montering av strmtransformator og stikkontakt/strmledning

  Strmtransformatoren og stikkontakten er pakket separat og m monteres fr bruk.Strmtransformatoren monteres til en kontakt, for mobil standardinnstilling for ProBP 3400.

  1. Reguler rillene i stikkontakten eller strmledningen med foringen som ligger rundttransformatoren.

  Vr sikker p at de to gaffelpluggene p stikkontakten eller strmledningen og stpselet pstikkontakten p strmtransformatoren er justert.

  2. Skyv stikkontakten eller strmledningen inni transformatoren til den sitte godt p plass.

  25

 • Lade apparatetLade ProBP 3400 med Welch Allyn-strmforsyning.

  For lade opp apparatet:

  1. Sett USB B-tilkoblingen i USB/strmkontakten p baksiden av apparatet.

  2. Sett den andre enden av USB-kablen inn i USB kontakten p strmtransformatoren, plugg stransformatoren til hovedstrmkilden.

  26 Nettransformator Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Oppsett

  Fullfr flgende steg, fr du bruker ProBP 3400 for frste gang:

  Sett inn batterietBatteriet fraktes separat fra ProBP 3400 apparatet. Batteriet m lades og installeres i apparatetseks timer fr bruk.

  1. Fjern skruen fra batteridekselet med en Phillips skrutrekker.

  2. Fjern batteridekselet.

  3. Fjern batteriet fra forsendelsesesken.

  4. Bruk retningslinjer p batterimerket, sett inn batteriet med positiv (+) ende frst inn ibatterirommet.

  5. Bytt ut batteriet i batteridekselet.

  6. Sikre skruen med en skrutrekker.

  27

 • Monter apparatetFor monteringsinstruksjoner, se bruksinstruksjoner til tilbehr.For monteringsvalg, se ProBP 3400 godkjente tilbehr i vedlegget.

  Monter strmkabel og stikkontakt/strmledning1. Reguler rillene i stikkontakten eller strmledningen med foringen som ligger rundt

  transformatoren.

  2. Skyv stikkontakten eller strmledningen inni transformatoren til den sitte godt p plass.

  Lad opp ProBP 3400For lade opp apparatet:

  1. Sett USB B-tilkoblingen i USB/strmkontakten p baksiden av apparatet.

  2. Sett den andre enden av USB-kabelen inn i USB-kontakten p strmtransformatoren, plugg stransformatoren til hovedstrmkilden.

  Frste oppstartFor fullfre den frste konfigurasjonen, m du skru p apparatet og velge sprk, dato og tid.

  1. Trykk p Strm p/Strm av-knappen. Etter at apparatet er p, vil et vindu med Sprkvises p skjermen.

  2. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere riktig alternativ.

  3. Trykk p Velg-knappen for velge rett sprk. Et bekreftelsesvindu vil vises for ditt sprk.

  Angi dato og datoformatNr du har valgt sprk, angir du dato og datoformat for apparatet:

  1. Feltet Datoformat utheves. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-knappene for g til riktig formatalternativ.

  2. Trykk p Velg-knappen for godta det viste datoformatet.

  3. Trykk p Navigering ned-knappen for utheve datoen.

  4. Trykk p Velg-knappen. Det frste numeriske feltet utheves og kan redigeres.

  5. Trykk p Navigering opp-knappen for ke tallverdien. Trykk p Navigering ned-knappen for redusere tallverdien.

  6. Trykk p Navigering hyre-knappen for g til neste felt.

  7. Gjenta trinnene 5 og 6 for redigere flere tallverdier.

  8. Trykk p Navigering hyre-knappen for utheve OK-knappen.

  9. Trykk p Velg-knappen for godta den viste datoen.

  10. Trykk p Navigering ned-knappen for utheve Neste-knappen.

  11. Trykk p Velg-knappen for g til skjermbildet for klokkeslett og klokkeslettformat.

  28 Oppsett Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Angi klokkeslett og klokkeslettformat1. Feltet Klokkeslettformat utheves. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-

  knappene for g til riktig formatalternativ.

  2. Trykk p Velg-knappen for godta det viste klokkeslettformatet.

  3. Trykk p Navigering ned-knappen for utheve klokkeslettet.

  4. Trykk p Velg-knappen. Det frste numeriske feltet utheves og kan redigeres.

  5. Trykk p Navigering opp-knappen for ke tallverdien. Trykk p Navigering ned-knappen for redusere tallverdien.

  6. Trykk p Navigering hyre-knappen for g til neste felt.

  7. Gjenta trinnene 5 og 6 for redigere flere tallverdier.

  8. Trykk p Navigering hyre-knappen for utheve OK-knappen.

  9. Trykk p Velg-knappen for godta verdien.

  10. Trykk p Navigering ned-knappen for utheve Neste-knappen.

  11. Trykk p Velg-knappen for fullfre innstillingsprosessen. Startskjermen vises p apparatet.

  Bruksanvisning Oppsett 29

 • 30 Oppsett Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Batteri

  ADVARSEL Defekte batterier kan skade apparatet. Hvis batteriet viser tegn pskader, lekkasje eller sprekker, m det skiftes ut umiddelbart, og kun med et batterisom er anbefalt for eller vedlagt apparatet.

  ADVARSEL Feil kassering av batterier kan forrsake en eksplosjon ellerforurensningsfare. Kast aldri batterier i sppelbeholdere. Sett aldri fyr p batteriet.Resirkuler alltid batterier i henhold til lokale regler.

  ADVARSEL Feil behandling av batteriet kan fre til varmeutvikling, ryk, lekkasjeeller brann.

  ADVARSEL Ikke fjern merkelappen fra batteriet.

  ADVARSEL Ikke demonter, endre p eller lodde batteriet.

  ADVARSEL Ikke direktekoble eller kortslutt de positive (+) og negative (-)batteripolene.

  ADVARSEL For unng kortslutning, hold alltid batteripolene bort frametallgjenstander.

  ADVARSEL Ikke utsett batteriet for temperaturer over 80 C/176 F.

  ADVARSEL Fare for elektrisk stt. Ikke pne apparatet eller prv reparere det.Det er ingen deler inne ProBP 3400 i apparatet som kan byttes av brukeren annetenn batteriene. Utfr kun rutinemessige rengjrings- og vedlikeholdsprosedyrersom er grundig beskrevet i denne bruksanvisningen. Inspeksjon og service avinterne deler skal kun utfres av kvalifisert servicepersonell.

  ProBP 3400 apparatet blir drevet av et litiumion oppladbart batteri.

  Batteriet fraktes separat fra ProBP 3400 apparatet. Batteriet m lades og installeres i apparatetseks timer fr bruk.

  For installere batteriet:

  1. Fjern skruen fra batteridekselet med en Phillips skrutrekker.

  2. Fjern batteridekselet.

  3. Fjern batteriet fra forsendelsesesken.

  4. Bruk retningslinjer p batterimerket, sett inn batteriet med positiv (+) ende frst inn ibatterirommet.

  5. Bytt ut batteridekselet.

  31

 • 6. Sikre skruen med en skrutrekker.

  Batteriet lader nr ProBP 3400 er koblet til en ekstern strmkilde. Nr ProBP 3400 lader vil

  symbolet vise en gul indikator og batteriets ladningsindikator vil vises p Startskjermen.Batteriets ladningsindikator vil kun vises nr apparatets strm er p. Nr batteriet er ladet vil

  symbolet vise en grnn indikator og batteriindikatoren er stdig med alle segmenterkontinuerlig vist p Startskjermen. En operatr kan bruke apparatet mens det lader; midlertidig vilbatteriet lades fortere nr apparatet ikke er i bruk.

  Batteriet kan d dersom ProBP 3400 ikke blir ladet eller brukt p lang tid. Dersom dette skulle skje,lad batteriet ved koble ProBP 3400 til en ekstern strmkilde. Lad batteriet i minst seks timer frapparatet blir koblet fra strmtilfrselen.

  Hvis ProBP 3400 ikke skal brukes over en lengre periode m batteriet fjernes fr du lagrerapparatet.

  32 Batteri Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Oppstart

  Trykk p Strm p/strm av-knappen for sl apparatet p eller av. Ved hver oppstart vil lysetp skjermen bli tent og ProBP 3400 viser modellnummeret. Nr den interne sjekken er ferdig viserskjermen startbildet med alle verdier nullstilt, og apparatet er klart til bruk.

  Dersom en ekstern strmkilde blir frakoblet, vil ProBP 3400 automatisk sl seg av etter 30 minutteruten bruk. Dersom apparatet er koblet til en ekstern strmkilde, vil apparatet automatisk sl seg avetter tre timer uten bruk.

  Dersom en systemfeil blir oppdaget, vil apparatet vise en systemfeilmelding som inneholder etskiftenkkelikon , og en systemfeilkode som hjelper servicepersonell i diagnose av problemet.

  33

 • 34 Oppstart Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Hvilemodus

  Hvilemodusen forlenger batteriets levetid. Skjermen blir svart og gr i hvilemodus to minutter ettersist mling eller tastetrykk.

  Trykk en knapp for f ProBP 3400 ut av hvilemodus.

  Dersom en ekstern strmkilde blir frakoblet, vil ProBP 3400 automatisk sl seg av etter 30 minutteruten bruk. Dersom apparatet er koblet til en ekstern strmkilde, vil apparatet automatisk sl seg avetter tre timer uten bruk.

  35

 • 36 Hvilemodus Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Blodtrykksmling

  Overarmen er foretrukket mlested p voksne og barn. Srg for at pasientens arm er avslappet og iro under mling.

  ADVARSEL Risiko for unyaktig mling. Ikke plasser mansjetten p et sted derden kan hemme ndvendig sirkulasjon. Ikke plasser mansjetten p et sted der denkan hemme sirkulasjonen, eller p en ekstremitet som brukes til intravens infusjon.

  ADVARSEL Blodtrykksmansjetten m festes p riktig mte for sikre nyaktigmling og pasientsikkerhet. Hvis mansjetten festes for lst (hindrer ordentligoppblsing), kan det gi unyaktige NIBP-mlinger.

  ADVARSEL Pasienten skal ikke ha blodtrykksmansjetten p i mer enn 3 minutternr den er oppblst til over 15 mmHg. For stram mansjett kan fre til venskongestion, perifer nerveskade, misfarging av ekstremiteten og ubehag forpasienten.

  ADVARSEL ProBP 3400 skal ikke brukes til blodtrykksmling p nyfdte. AAMISP10:2002-standarden definerer nyfdte som barn opp til og med 28 dager gamlehvis de er fdt p termin (i 37. svangerskapsuke eller senere); ellers opp til 44.svangerskapsuke.

  Starte blodtrykksmlinger:

  1. Trykk p Av/p-knappen for sl p apparatet.

  2. Juster strrelsen p blodtrykksmansjetten, og plasser den rundt pasientens utildekte overarm,slik at arteriemarkren ligger over brakialarterien. Det skal ikke vre plass til mer enn to fingremellom mansjetten og armen.

  3. Trykk p Blodtrykk start/stopp-knappen p startskjermen.

  ProBP 3400 blser opp mansjetten til korrekt trykk og viser trykket nr luften slippes ut avmansjetten.

  Hvis apparatet har SureBP-funksjonen (mler blodtrykk under oppblsing): Trykk p Blodtrykk start/stopp-knappen p startskjermen. ProBP 3400 blser opp mansjetten tilkorrekt trykk og mler blodtrykket under oppblsingen. I den systoliske visningen vises trykketi mansjetten mens mlingsprosessen pgr. Hvis apparatet ikke kan fastsl blodtrykket mensmansjetten blses opp p grunn av pasientbevegelse, for mye sty eller en arytmi, grapparatet over til bruke Step-algoritmen for oppblsing av mansjetten til et hyere trykk, ogprver deretter mle blodtrykket mens luften slippes ut av mansjetten.

  Hvis du trykker p Blodtrykk start/stopp-knappen i lpet av mlingsprosessen, avbrytesmlingen og luften slippes straks ut av mansjetten.

  37

 • Nr prosessen er fullfrt, viser ProBP 3400-apparatet systoliske og diastoliske verdier samtpulsfrekvens. I tillegg vises MAP-beregning hvis denne funksjonen er aktivert.

  38 Blodtrykksmling Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Innstillinger

  1. P startskjermen trykker du p Navigering hyre-knappen. Innstillinger er uthevet.

  2. Trykk p Velg-knappen. Innstillingsmenyen vises.

  3. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-knappen for utheve menyene Enhet,Forhndsinnstillinger for trykk, Bluetooth-radio og Avansert.

  Merk Menyalternativet Bluetooth-radio er bare tilgjengelig for apparatersom har denne Bluetooth-lisensierte funksjonen. NIBP-algoritmener bare tilgjengelig for apparater som har den SureBP-lisensiertefunksjonen.

  InnstillingsmatriseInnstillinger > Mleenhet

  Forhndsinnstillinger for trykk

  Bluetooth-radio

  Avansert > Antall mlinger

  Databehandling

  Dato

  Klokkeslett

  MAP

  NIBP-algoritme

  Sprk

  MlenhetFor velge mlenhet:

  1. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene fra Innstillingsskjermen for markeremleenheten.

  2. Trykk p Velg-knappen. Mlenhet-menyen vises.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere mmHg eller kPa.

  39

 • 4. Trykk p Velg-knappen for velge mleenhet.

  Standard mleenhet er mmHg.

  Forhndsinnstillinger for blodtrykkFor velge forhndsinnstillinger for blodtrykk:

  1. Fra startskjermen bruk Opp eller Ned navigerings-knappene fra startskjermen for markere forhndsinnstillinger for blodtrykk.

  2. Trykk p Velg-knappen. Forhndsinnstillinger for blodtrykk-menyen vises.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere nsket blodtrykk.

  4. Trykk p Velg-knappen for velge blodtrykk.

  Standard pumpetrykk er 160 mmHg eller 21,3 kPa.

  Bluetooth trdls teknologiFor f trdls dataoverfring fra ProBP 3400 til et annet apparat med Bluetooth-teknologi, m duaktivere Bluetooth-teknologien p begge apparatene, og deretter opprette forbindelse mellomapparatene. Ved opprette en forbindelse vil en unikt trdls link mellom de to Bluetooth trdlsteknologi apparatene aktiveres.

  Standardinnstilling for Bluetooth-radio er Aktivert.

  Aktiver Bluetooth-radio og koble sammen apparateneNr du forsker koble sammen ProBP 3400 med mlapparatet, m du holdeapparatene flere meter eller fot fra hverandre.

  For aktivere Bluetooth-radioen og koble til din Bluetooth trdls teknologi-aktivert apparat:1. Fra Innstilingskjermen bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere

  Bluetooth-radio

  2. Trykk p Velg-knappen.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere Aktiver.

  4. Trykk p Velg-knappen for bekrefte valget ditt.

  5. Bruk Ned navigerings-knappen for markere Koble sammen-knappen.

  6. Trykk p Velg-knappen for plassere ProBP 3400 i Tilkoblingsmodus.

  7. Aktiver Bluetooth-funksjonen p mlapparatet og sk etter ProBP 3400.

  Se mlapparatets brukerhndbok for apparatspesifikke instruksjoner.

  8. Velg ProBP 3400 fra listen over oppdagede apparater p mleapparatet ditt.

  9. Legg in PIN (1234) for koble ProBP 3400 til mlapparatet ditt.

  ProBP 3400 sttter enkel sammenkoblingsfunksjon som tillater apparatet koble seg sammenmed mlapparater, uten be om PIN. Funksjonen er tilgjengelig for mlapparatet som erkompatibel med Bluetooth versjon 2.1 eller hyere.

  10. Nr koblingen er fullfrt vil ProBP 3400 koble seg automatisk til mlapparatet ditt og forske gjenopprette forbindelse med mlapparatet hver gang ProBP 3400 skrus p.

  40 Innstillinger Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Nr apparatene er koblet sammen vil symbol vise seg i venstre hjrne av ProBP 3400skjermen.

  Koble ProBP 3400 til et mlapparatNr ProBP 3400 er koblet til et mlapparatet vil de forske automatisk oppnforbindelse hver gang du skrur p ProBP 3400. Hvis apparatet ikke kobles til i lpetav 60 sekunder etter at ProBP 3400 er sltt p, vil Bluetooth-radioen sl seg av for spare batteristrm.

  Hvis ProBP 3400 ikke oppretter forbindelse automatisk,

  1. Trykk p Strm p/Strm av-knappen for sl av apparatet.

  2. Vr sikker p at du oppholder deg flere meter eller fot unna mlapparatet.

  3. Trykk p Strm p/Strm av-knappen for sl p apparatet.

  Avanserte innstillingerFor se eller endre avanserte innstillinger:

  1. Fra innstillingsskjermen bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere denAvanserte menyen.

  2. Trykk p Velg-knappen. Den avanserte menyen vises.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere mlenummer,informasjonskontroll, dato, tid, MAP eller sprkskjerm.

  MlenummerFor se mlenummer:

  1. Fra den avanserte skjermen bruk Opp eller Ned navigerings-knappene fra startskjermenfor markere mlenummer.

  2. Trykk p Velg-knappen. Totalt antall avlesninger tatt fra apparatet vises.

  3. Bruk Ned navigerings-knappen for avslutte.

  DatastyringProBP 3400 kan lagre opp til 50 lesninger p det interne minnet. Datastyringsfunksjonen tillater deg styre hvordan andre lesninger skal lagres.

  1. Fra den avansert skjermen bruk Opp eller Ned navigerings -knappene for markeredatastyring.

  2. Trykk p Velg-knappen.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere automatisk overskrivning eller beom omskrivning.

  Dersom automatisk overskriving velges vil apparatet overskrive tidligere avlesninger, startermed avlesning 1 s snart det interne minnet er fullt. Hvis Be om overskriving velges, mbrukeren bekrefte lagringen for hver avlesning nr minnet er fullt.

  4. Trykk p Velg-knappen for bekrefte valget ditt.

  Standard datastyringsinnstillinger er satt til automatisk overskriving.

  Bruksanvisning Innstillinger 41

 • Velg datoEndre datoen som vises p startskjermen:

  1. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-knappene i Avansert-skjermbildet for utheve datoen.

  2. Trykk p Velg-knappen for redigere verdien.

  3. Feltet Datoformat utheves. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-knappene for g til riktig formatalternativ.

  4. Trykk p Velg-knappen for godta det viste datoformatet.

  5. Trykk p Navigering ned-knappen for utheve datoen.

  6. Trykk p Velg-knappen. Det frste numeriske feltet utheves og kan redigeres.

  7. Trykk p Navigering opp-knappen for ke tallverdien. Trykk p Navigering ned-knappen for redusere tallverdien.

  8. Trykk p Navigering hyre-knappen for g til neste felt.

  9. Gjenta trinnene 7 og 8 for redigere flere tallverdier.

  10. Trykk p Navigering hyre-knappen for utheve OK-knappen.

  11. Trykk p Velg-knappen for godta verdien.

  Velg klokkeslettEndre klokkeslettet som vises p startskjermen:

  1. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-knappene i Avansert-skjermbildet for utheve klokkeslettet.

  2. Trykk p Velg-knappen for redigere verdien.

  3. Feltet Klokkeslettformat utheves. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-knappene for g til riktig formatalternativ.

  4. Trykk p Velg-knappen for godta det viste klokkeslettformatet.

  5. Trykk p Navigering ned-knappen for utheve klokkeslettet.

  6. Trykk p Velg-knappen. Det frste numeriske feltet utheves og kan redigeres.

  7. Trykk p Navigering opp-knappen for ke tallverdien. Trykk p Navigering ned-knappen for redusere tallverdien.

  8. Trykk p Navigering hyre-knappen for g til neste felt.

  9. Gjenta trinnene 7 og 8 for redigere flere tallverdier.

  10. Trykk p Navigering hyre-knappen for utheve OK-knappen.

  11. Trykk p Velg-knappen for godta verdien.

  MAP1. Fra den avansert skjermen bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere MAP.

  2. Trykk p Velg-knappen.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere Av eller P.

  42 Innstillinger Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • 4. Trykk p Velg-knappen for bekrefte valget ditt.

  Standard MAP-innstillinger er p.

  NIBP-algoritmeEndre NIBP-algoritmen for apparatet:

  1. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-knappene i for utheve NIBP-algoritmen.

  2. Trykk p Velg-knappen for redigere verdien.

  3. Trykk p Navigering opp- eller Navigering ned-knappene for utheve SureBP eller Step.

  4. Trykk p Velg-knappen for godta den viste verdien.

  Hvis SureBP er valgt, blser apparatet opp mansjetten til korrekt trykk og mler blodtrykketunder oppblsingen. I den systoliske visningen vises trykket i mansjetten mensmlingsprosessen pgr. Hvis Step er valgt, blser apparatet opp mansjetten og mlerderetter blodtrykket mens luften slippes ut av mansjetten. Hvis apparatet ikke kan fastslblodtrykket mens mansjetten blses opp p grunn av pasientbevegelse, for mye sty eller enarytmi, gr apparatet over til bruke Step-algoritmen for oppblsing av mansjetten til ethyere trykk, og prver deretter mle blodtrykket mens luften slippes ut av mansjetten.

  Standard NIBP-algoritme er SureBP.

  SprkFor endre apparatets sprk:

  1. Fra den avansert skjermen bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere sprk.

  2. Trykk p Velg-knappen. Sprkskjermen vil vises.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere riktige sprkalternativ.

  4. Trykk p Velg-knappen for velge et sprk.

  En pop-up bekreftelsesskjerm vil vise ditt sprkvalg.Standard sprk er engelsk.

  Bruksanvisning Innstillinger 43

 • 44 Innstillinger Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Datahistorikk

  I oversiktsmenyen fr en tilgang til datahistorikk. Data blir vist med nummer, dato, tid mlingen bletatt, diastolisk/systolisk verdi, MAP og pulsfrekvens tatt nr mlingen ble gjort.

  Gjennomg data1. Fra Startskjermen trykk p den Hyre navigerings-pilen. Menyalternativene for

  gjennomgang er markert.

  2. Trykk p Velg-knappen. Oversiktmenyen vises.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere nsket avlesning.

  Slett data1. Fra Startskjermen trykk p den Hyre navigerings-pilen. Menyalternativene for

  gjennomgang er markert.

  2. Trykk p Velg-knappen. Blodtrykk, pulsfrekvens, MAP-data (dersom aktivert), dato og tidvises.

  3. Bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere nsket avlesning.

  4. Trykk p Velg-knappen for slette valgt avlesning. En pop-up-bekreftelse vil vise seg pskjermen; bruk Opp eller Ned navigerings-knappene for markere sletting av valgtavlesning, sletting av alle avlesinger eller for avslutte, uten lagre endringene.

  5. Trykk p Velg-knappen for bekrefte sletting av valgte eller alle avlesinger eller trykk p Blodtrykk Start/Stopp for avslutte uten lagre endringene dine.

  45

 • 46 Datahistorikk Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Vedlikehold og service

  Kalibrering av apparatetWelch Allyn anbefaler rlig kalibrering av ProBP 3400.

  For kalibrere ProBP 3400,

  Bruk Welch Allyn serviceverkty.

  Send apparatet til et Welch Allyn servicesenter i nrheten.

  Bytte batterietADVARSEL Defekte batterier kan skade apparatet. Hvis batteriet viser tegn pskader, lekkasje eller sprekker, m det skiftes ut umiddelbart, og kun med et batterisom er anbefalt for eller vedlagt apparatet.

  ADVARSEL Feil kassering av batterier kan forrsake en eksplosjon ellerforurensningsfare. Kast aldri batterier i sppelbeholdere. Sett aldri fyr p batteriet.Resirkuler alltid batterier i henhold til lokale regler.

  ADVARSEL Feil behandling av batteriet kan fre til varmeutvikling, ryk, lekkasjeeller brann.

  ADVARSEL Ikke fjern merkelappen fra batteriet.

  ADVARSEL Ikke demonter, endre p eller lodde batteriet.

  ADVARSEL Ikke direktekoble eller kortslutt de positive (+) og negative (-)batteripolene.

  ADVARSEL For unng kortslutning, hold alltid batteripolene bort frametallgjenstander.

  ADVARSEL Ikke utsett batteriet for temperaturer over 80 C/176 F.

  ADVARSEL Fare for elektrisk stt. Ikke pne apparatet eller prv reparere det.Det er ingen deler inne ProBP 3400 i apparatet som kan byttes av brukeren annetenn batteriene. Utfr kun rutinemessige rengjrings- og vedlikeholdsprosedyrersom er grundig beskrevet i denne bruksanvisningen. Inspeksjon og service avinterne deler skal kun utfres av kvalifisert servicepersonell.

  ProBP 3400 apparatet blir drevet av et litiumion oppladbart batteri.

  47

 • For fjerne batteriet:

  1. Fjern skruen fra batteridekselet med en Phillips skrutrekker.

  2. Fjern batteridekselet.

  3. Fjern batteriet fra batteridekselet.

  4. Fjern batteriet fra forsendelsesesken.

  5. Bruk retningslinjer p batterimerket, sett inn batteriet med positiv (+) ende frst inn ibatterirommet.

  6. Bytt ut batteriet i batteridekselet.

  7. Sikre skruen med en skrutrekker.

  Hvis ikke ProBP 3400 skal brukes over en lengre periode m batteriet fjernes fr du lagrerapparatet.

  Rengjring av apparatetADVARSEL Fare for elektrisk stt. Fr du rengjr apparatet, koble strmledningenfra strmuttak og apparatet.

  ADVARSEL Vr forsiktig s ikke vann eller noe annet flytende kommer inn ikoblingene p apparatet. Skulle dette skje, trk koblingene med varm luft. Sjekknyaktigheten til alle operative funksjoner.

  Vr forsiktig Apparatet er ikke varmebestandig. Ikke dampsteriliser.

  Flgende rengjringsmidler kan brukes p apparatet:

  CaviWipes

  Sani-ClothPlus

  70 prosent isopropylalkohol

  10 prosent klorblekemiddel/90 prosent vann

  Merk Rengjr apparatet regelmessig i henhold til institusjonens protokoller og standardereller lokale forskrifter.

  CaviWipes eller Sani-Cloth PlusFlg retningslinjene til produsenten av rengjringsmiddelet.

  1. Ved bruk av CaviWipes eller Sani-Cloth Plus, trker du av overflaten p apparatet for fjernealle rester.

  2. La apparatoverflaten trke i minimum 10 minutter fr du bruker apparatet.

  70 prosent isopropylalkoholTrk av apparatet med en ren klut som er lett fuktet med 70 prosent isopropylalkohol.

  48 Vedlikehold og service Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • 10 prosent klorblekemiddel/90 prosent vann1. Trk av apparatet med en ren klut som er lett fuktet med en opplsning av 10 prosent

  blekemiddel og vann.

  2. Rens med en ren klut lett fuktet med vann.

  3. La apparatoverflaten trke i minimum 10 minutter fr du bruker apparatet.

  Rengjring av tilbehretTrk av NIBP-slangen og gjenbruksmansjetter med en klut fuktet i en mild vaskemiddelopplsning.

  De samme rengjringsmidlene som brukes p apparatet kan brukes p stativet ogfastmonteringstilbehret.

  Merk Rengjr apparatet regelmessig i henhold til institusjonens protokoller og standardereller lokale forskrifter.

  Bruksanvisning Vedlikehold og service 49

 • 50 Vedlikehold og service Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Spesifikasjoner

  Fysiske spesifikasjonerUtfrelseDette avsnittet beskriver normale omrder for ProBP 3400 apparatet.

  BlodtrykksnyaktighetBlodtrykksnyaktighet oppfyller eller overstiger ANSI.AAMI SP10:2002-standarder for ikke-invasivtblodtrykksnyaktighet (5 mmHg gjennomsnittsfeil, 8 mmHg standardavvik). Blodtrykksnyaktigheter kun gyldig for trykkmling i overarmen.

  Mansjettrykkomrde 0 til 300 mmHg

  Systolisk omrde 60 til 250 mmHg

  Diastolisk omrde 30 til 160 mmHg

  Gjennomsnittlig arterietrykk (MAP)-omrdeMAP er en beregnet mling som viser en gjennomsnittligverdi.

  40 til 190 mmHg

  Pulsfrekvens 35 til 199 slag i minuttet

  Pulsfrekvensnyaktighet 5,0%

  Overtrykksavbrytelse 300 mmHg 15 mmHg

  Tekniske spesifikasjonerStrrelse Hyde: 15,0 cm (5,91 inches)

  Bredde: 8,0 cm (3,15 inches)

  Dybde: 5,6 cm (2,20 inches)

  Vekt 450 g (0,99lb)

  Monteringsfeste Tilpasset bevegelig stativ

  Tilpasset veggfeste

  Tilpasset bordfeste

  Brbar mulighet Kan bli brukt som et hndholdt apparat

  51

 • Elektriske spesifikasjonerStrmkrav: Inngang: 100-240 VAC, 0,18 A, 50-60 Hz

  Utgang: 5 VDC, 0,5 A

  Beskyttelsesgrad: Anvendt Type BF-del

  Sikkerhetsklassifisering: Klasse 2

  Internt drevet: Batteri, litiumionstype, 3,7 V, 2100 mAh, 7,8 Wh

  Utstyret er ikke beskyttet mot inntrengning av vske: IPX

  Drift av sikkerhetsmodus: Kontinuerlig drift

  Standarder: Apparatet er i samsvar med flgende standarder:

  EN/IEC 60601-1

  EN/IEC 60601-1-2

  EN 1060-1:1996 spesifikasjoner for ikke-invasiveblodtrykksmlere - Del 1: Generelle krav

  EN 1060-3:1997 spesifikasjoner for ikke-invasiveblodtrykksmlere - Del 3: Utfyllende krav for for elektromekaniskblodtrykksmlesystemer

  FCC-underdel 15C

  FCC ID #PI4411B, IC 1931B-BTM411

  MiljspesifikasjonerADVARSEL Brann- og eksplosjonsfare. Bruk ikke apparatet i nrvr avlettantennelige anestetiske stoffer med luft, oksygen eller dinitrogenoksid, ioksygenanrikede omgivelser eller i noen andre potensielt eksplosive milj.

  Vr forsiktig Bruk apparatet innenfor den oppgitte temperatursonen. Apparatetvil ikke fungere i forhold til spesifikasjoner dersom det blir brukt utenfor dissetemperatursonene.

  Driftstemperatur 10C til 40 C (50 til 104 F)

  Lagringstemperatur -20C til 50 C (-4 til 122 F)

  Driftshyde -170 til 4877 m (-557 til 16,000 ft.)

  Lagringsfuktighet 15% til 95%, (ikke-kondenserende)

  52 Spesifikasjoner Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Avhending av produktetKast ikke dette produktet som usortert kommunalt avfall. Gjr produktet klart for ny bruk ellerresirkulering i henhold til Europaparlamentets EF-direktiv 2002/96/EF og WEEE-direktivet.Direktivet gjelder ikke dersom produktet er forurenset. Direktivet gjelder ikke dersom produktet blirforurenset.

  For ytterligere informasjon om avhending, se www.welchallyn.com/weee, eller kontakt Welch Allynkundeservice p +44 207 365 6780.

  Bruksanvisning Spesifikasjoner 53

 • 54 Spesifikasjoner Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Standarder og samsvar

  Generelt radiosamsvarBluetooth trdlst kort m brukes i henhold til produsentens instruksjoner som beskrevet ibrukerdokumentasjonen som flger med produktet.

  Dette utstyret er i samsvar med Del 15 av FCC-reglene og reglene til canadiske ICES-003. Drift ergjenstand for flgende to forhold: (1) Dette utstyret kan ikke forrsake skadelige forstyrrelser og (2)dette utstyret m tle eventuelle pfrte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forrsakeunsket drift.

  Federal Communications Commission (FCC)Dette apparatet er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er gjenstand for flgende to forhold:

  Apparatet kan ikke forrsake skadelig forstyrrelse.

  Dette apparatet m akseptere all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forrsakeunsket drift.

  Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet av klasse B, ihenhold til Del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utviklet for gi rimelig beskyttelse motskadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstrleradiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan detforrsake skadelig forstyrrelse til radiokommunikasjon. Imidlertid er det ingen garanti for atforstyrrelse ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forrsaker skadeligforstyrrelse i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastsls ved sl utstyret av og p, oppfordresbrukeren til prve korrigere forstyrrelsen ved ett eller flere av flgende tiltak:

  Snu eller flytt mottakerantennen

  ke avstanden mellom utstyret og mottakeren

  Koble utstyret til et uttak p en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet

  Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp

  Brukeren kan finne flgende hefte utarbeidet av Federal Communications Commission nyttig:

  The Interference Handbook

  Dette heftet er tilgjengelig fra U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Varenr.004-000-0034504.

  Welch Allyn er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-forstyrrelse som er forrsaket avuautorisert modifikasjon av enheter inkludert med dette Welch Allyn produktet, eller utskiftningeller tilkobling av andre kabler og annet utstyr enn det som er spesifisert av Welch Allyn.

  55

 • Korrigering av forstyrrelse forrsaket av slik uautorisert modifikasjon, utskiftning eller tilkobling vilvre brukerens ansvar.

  Industry Canada (IC)Dette apparatet er i samsvar med RSS 210 fra Industry Canada.

  Drift er gjenstand for flgende to forhold: (1) dette apparatet kan ikke forrsake forstyrrelser og (2)dette apparatet m akseptere all forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forrsake unsket driftav dette apparatet.

  Lutilisation de ce dispositif est autorise seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pasproduire de brouillage et (2) l utilisateur du dispositif doit tre prt accepter tout brouillageradiolectrique reu, mme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement dudispositif.

  Dette digitale apparatet av klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003.

  Cet appareil numrique de la classe B est conform la norme NMB-003 du Canada.

  EUBluetooth-radioen som dette utstyret inneholder er i samsvar med EUs grunnleggende krav R&TTE-direktiv (1999/5/EF).

  56 Standarder og samsvar Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Veiledning og produsenterklring

  Strlings- og immunitetsinformasjon

  Elektromagnetisk emisjon

  Apparatet er tiltenkt for bruk i elektromagnetiske milj som spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren avapparatet skal forsikre seg om at den brukes i et slikt milj.

  Emisjonstest Overholdelse Elektromagnetisk milj - retningslinjer

  RF-emisjonCISPR 11

  Gruppe 1 Apparatet bruker kun RF-energi for interne funksjoner. RF-utstrlingen er derfor meget lav, og det er ikke sannsynlig at denvil forrsake forstyrrelser for elektronisk utstyr i nrheten.

  RF-emisjonCISPR 11

  Klasse B Apparatet er egnet for bruk i andre institusjoner enn hjem og desom er direkte tilknyttet offentlig strmforsyningsnettverk somforsyner bygning brukt som hjem, gitt at flgende advarsel flges:

  ADVARSEL Dette utstyret/systemet er kuntiltenkt bruk av leger. Dette utstyret/systemetkan forrsake radioforstyrrelser eller kanforstyrre drift av nrliggende utstyr a. Det kanvre ndvendig foreta reduksjonstiltak, foreksempel snu eller flytte apparatet ellerskjerme plasseringen.

  HarmoniskeemisjonerIEC 61000-3-2

  Klasse B

  Spenningsfluktua-sjoner/flimringIEC 61000-3-3

  Overholder

  a Apparatet inneholder en 5 GHz ortogonal frekvensdelt multipleksingssender eller en 2,4 GHz frekvens-hoppingssender med spredt spektrum for trdls kommunikasjon. Radioen drives i henhold til kravene tilforskjellige instanser, inkludert FCC 47 CFR 15.247 og R&TTE-direktiv (1995/5/EC). Senderen er ekskludert fraEMC-kravene i 60601-1-2:2007, men br vurderes nr mulige forstyrrelsesproblemer mellom denne og andreenheter vurderes.

  57

 • Elektromagnetisk immunitet

  Apparatet er tiltenkt for bruk i elektromagnetiske milj som spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren avapparatet skal forsikre seg om at den brukes i et slikt milj.

  Immunitetstest IEC 60601testniv

  Overholdelses-niv

  Elektromagnetisk milj -retningslinjer

  Elektrostatiskutladning (ESD)IEC 61000-4-2

  6 kV kontakt 8 kV luft

  6 kV kontakt 8 kV luft

  Gulvene skal vre av tre, betong ellerkeramiske fliser. Dersom gulvene er dekketmed syntetisk materiale, br den relativefuktigheten vre minst 30 %.

  Elektrisk raskttransient/eksplosjonIEC 61000-4-4

  2 kV forstrmforsynings-ledninger1 kV for inngende/utgende ledninger

  2 kV forstrmforsynings-ledninger1 kV for inngende/utgende ledninger

  Lysnettkvaliteten skal vre tilsvarendesom for et typisk forretnings- ellersykehusmilj.

  StrmsttIEC 61000-4-5

  1 kVdifferensialmodus 2 kV vanlig modus

  1 kVdifferensialmodus 2 kV vanlig modus

  Lysnettkvaliteten skal vre tilsvarendesom for et typisk forretnings- ellersykehusmilj.

  Spenningsfall, korteforstyrrelser ogspenningsvaria-sjoner i inngendestrmforsynings-ledningerIEC 61000-4-11

  >95 % fall i 0,5 syklus

  60 % fall i 5 syklus

  30 % fall i 25 syklus

  >95 % fall p 5sekunder

  >95 % fall i 0,5 syklus

  60 % fall i 5 syklus

  30 % fall i 25 syklus

  >95 % fall p 5sekunder

  Lysnettkvaliteten skal vre tilsvarendesom for et typisk forretnings- ellersykehusmilj. Hvis brukeren av apparatetkrever kontinuerlig drift understrmforstyrrelser, anbefales det atapparatet fr strm fra en avbruddsfristrmforsyning eller et batteri.

  Elektromagnetisk immunitet

  Apparatet er tiltenkt for bruk i elektromagnetiske milj som spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren avapparatet skal forsikre seg om at den brukes i et slikt milj.

  Immunitetstest IEC 60601testniv

  Overholdelseniv Elektromagnetisk milj -retningslinjer

  Brbart og mobilt utstyr for RF-kommunikasjons skal ikke brukes nrmeredeler av apparatet, inkludert kabler, ennden anbefalte separasjonsdistansenberegnet fra formelen som gjelderfrekvensen til senderen.

  Anbefalt separasjonsavstand

  Ledningsbundet RFIEC 61000-4-6

  3 Vrms150 kHz til 80 MHz

  3 Vrms d= (1,17)

  RF-strlingIEC 61000-4-3

  3 V/m 80 MHz til1 GHz

  3 V/m d= (1,17) 80 til 800 MHz

  d= (2,33) 800 MHz til 2,5 GHz

  58 Veiledning og produsenterklring Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Elektromagnetisk immunitet

  derP er maksimum utgende nominellmotoreffekt av senderen i watt (W) ogd erden anbefalte separasjonsdistansen imeter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere,som fastsltt av en underskelse aav detelektromagnetiske omrdet, skal vremindre enn samsvarsniv i hvertfrekvensomrde b. Det kan oppstinterferens i nrheten av utstyr som ermerket med flgende symbol:

  Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det hyeste frekvensomrdet.Merknad 2: Det kan hende at disse retningslinjene ikke gjelder i alle situasjoner. Elektromagnetiskforplantning pvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.aElektromagnetisk forplantning for eksempel basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trdls) oglandmobilradioer, amatrradio, AM og FM radiokringkastinger og TV-kringkastinger kan ikke forutsesteoretisk med nyaktighet. Elektromagnetiske underskelser p stedet br derfor vurderes for evaluere detelektromagnetiske miljet p grunn av faste RF-sendere. Hvis den mlte feltstyrken p stedet der apparatetbrukes overstiger gjeldende RF-samsvarsniver ovenfor, skal apparatet observeres for bekrefte normaldrift. Hvis abnormal ytelse observeres, kan ytterligere tiltak vre ndvendig, for eksempel snu eller flytteapparatet.bOver frekvensomrdet 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrkeene vre mindre enn 3 V/m.

  Anbefalte separasjonsdistanser mellom brbart og mobilt utstyr for RF-kommunikasjon og apparatet

  Apparatet er tiltenkt bruk i et elektromagnetisk milj der utstrlte RF-forstyrrelser blir kontrollert. Kunden ellerbrukeren av apparatet kan bidra til forhindre elektromagnetisk interferens ved opprettholde enminimumsavstand mellom brbart og mobilt utstyr for RF-kommunikasjon (sendere) og apparatet somanbefalt nedenfor, i henhold til maksimum utgangseffekt fra kommunikasjonsutstyret.

  Separasjonsdistanse i henhold til frekvensen til senderen (m)

  Nominell maks.utgangseffekt frasender (W)

  150 kHz til 80MHz

  d= (1,17)

  80 MHz til 800MHz

  d= (1,17)

  800 MHz til 2,5 GHz

  d= (2,23)

  0,01 0,11667 0,11667 0,23333

  0,1 0,36894 0,36894 0,73785

  1 1,1667 1,1667 2,3333

  10 3,6894 3,6894 7,3785

  100 11,667 11,667 23,3333

  For sendere med nominell, maksimal utgangseffekt som ikke er nevnt ovenfor er anbefalt separasjonsavstanddi meter (m) for sendere med nominell, maksimal utstrlt effekt som ikke er listet opp ovenfor d, kan beregnes

  Bruksanvisning Veiledning og produsenterklring 59

 • Anbefalte separasjonsdistanser mellom brbart og mobilt utstyr for RF-kommunikasjon og apparatet

  med den ligningen som gjelder for senderfrekvensen, der P er nominell utstrlt effekt for senderen i watt (W) iflge produsenten av senderen.

  Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det hyeste frekvensomrdet.

  Merknad 2: Det kan hende at disse retningslinjene ikke gjelder i alle situasjoner. Elektromagnetiskforplantning pvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

  60 Veiledning og produsenterklring Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Garanti

  Welch Allyn vil garantere at ProBP 3400 apparatet og batteriets materiale er fri for defekter ogutfrelse og yte i samsvar med produsentens spesifikasjoner i en periode p et r fra kjpedatoenWelch Allyn eller dets autoriserte distributrer eller agenter.

  Garantiperioden gjelder fra kjpsdatoen. Kjpsdatoen er: 1) den fakturerte forsendelsesdatoendersom apparatet ble kjpt direkte fra Welch Allyn, 2) datoen som er oppgitt underproduktregistrering, 3) dato for kjp av produktet fra en Welch Allyn autorisert distributr som skaldokumenteres med en kvittering fra distributr.

  Garantien dekker ikke skade forrsaket av: 1) hndtering under frakt, 2) vedlikehold i strid medmerkede instruksjoner, 3) endring eller reparasjon som ikke er autorisert av Welch Allyn og 4)ulykker.

  Produktets garanti er ogs underlagt flgende betingelser og begrensninger:

  Tilbehr dekkes ikke av garantien. Se bruksanvisninger for individuelt tilbehr oggarantiinformasjon.

  Forsendelseskostnader for returnere apparatet til et Welch Allyn servicesenter er ikke inkludert.

  Et servicenummer m hentes fra Welch Allyn fr du returnere produktet eller tilbehr til WelchAllyn's et utpekt servicesenter for reparasjon. For f et servicenummer kontakt Welch Allynteknisk support.

  DENNE GARANTIEN GJELDER OVER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORETTT,INKLUDERT MED IKKE BEGRENSET TIL, SALGBARHET OG EGENHET FOR ET BESTEMT FORML.WELCH ALLYN'S FORPLIKTELSE UNDER DENNE GARANTIEN ER BEGRENSET TIL REPREASJONELLER ERSTATTNING AV PRODUKTER SOM INNEHOLDER FEIL. WELCH ALLYN ER IKKEANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER SOM EN FLGE AV ET PRODUKTS DEFEKTSOM DEKKES AV GARANTIEN.

  61

 • 62 Garanti Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Feilsking

  Unyaktige blodtrykksmlingerMulig rsak Tiltak og forklaring

  Feil mansjettstrrelse Bruk kun godkjente Welch Allyn mansjetter.Ml armens omkrets midt mellom albuen ogskulderen. (Se Valg av blodtrykksmansjett for finneriktig mansjettstrrelse).

  Pasientens armposisjon Pass p at pasientens arm er p hjerteniv.

  Bevegelse av armen under blodtrykksmlingen Hold armen stille under blodtrykksmlingen.

  Bevegelse kan fre til unyaktigheter.

  Blodtrykk tatt over klr Ta blodtrykket p en bar arm.

  Arytmi Sjekk om hjertefrekvensen er regelmessig (kjenn ppulsen eller sjekk apparatet).Moderat til alvorlig hjerteforstyrrelser kan gjre detvanskelig mle blodtrykket nyaktig.

  Forandring i blodtrykket mellom auskultatorisk mlingog ProBP 3400 mling

  Sjekk blodtrykket rett fr ProBP 3400 mling.Blodtrykk er dynamisk og endrer seg. Det er normaltat blodtrykket svinger med 5 til 10 mmHg.

  Feil referanse Bruk den riktige Korotkoff-lyden for fastsl diastoliskblodtrykk. Mange likestiller uriktig det diastoliske

  blodtrykket kun ved fravr av lyd (fase 5). ProBP3400 ble utviklet etter anbefalingene fraAmerican Heart Association, som fastslr at fase5 skal brukes dersom ikke lyden fortsetter til 0mmHG. I det tilfellet skal forandring ilydkvaliteten (fase 4) brukes.

  Ikke slipp luften ut av mansjetten raskere enn 3mmHG/sekund. En av de viktigste rsakene til feil ved

  auskultatorisk blodtrykksmling er ved slippeluften ut av mansjetten for raskt. The American

  63

 • Mulig rsak Tiltak og forklaring

  Heart Association anbefaler ikke slippe luftenut av mansjetten raskere enn 3 mmHG/sekund.

  Bruk kun et sphygmomanometer som er kalibrert. Et ukalibrert sphygmomanometer kan resultere i

  unyaktige blodtrykksmlinger.

  Drlige auskultasjonslyder oppdaget av observatr. Bruk hykvalitets stetoskop. F en annen observatrtil sjekke pasientens blodtrykk.

  Mansjetten blses opp og luften slippes ut uten atblodtrykksverdi vises

  Mulig rsak Korrigerende tiltak og forklaring

  Lekkasje i det pneumatiske systemet For rask oppblsning. Kontroller forbindelsermellom NIBP-mansjett og slange kan vises.

  Mansjettrykket er for hyt. Avslutter kan vises.

  NIBP-luftlekkasje. Kontroller forbindelsermellom mansjett og slange kan vises.

  Kan ikke fastsl NIBP. Kontrolleroppblsingsinnstillingene kan vises.

  Kontroller at alt mansjettilbehret sitter godt.Kontroller nye at det ikke er lekkasje frablodtrykksmansjetten, mansjettslangen ogtrykkslangen som er festet til ProBP 3400.

  Armbevegelse under mlingen Kan ikke fastsl NIBP. Kontrollerforbindelsene; reduser pasientbevegelser kanvises.

  Hold armen rolig under blodtrykksmlingen.Bevegelse kan gi unyaktige mlinger som flge avartefakter, lange mlingstider og feilmeldinger.

  Artefakt som flge av bevegelse i mansjettslange ellertrykkslange

  Kan ikke fastsl NIBP. Kontroller atforbindelser og slanger ikke har knekk kanvises.

  Ikke berr mansjettslangen eller trykkslangen underblodtrykksmlingen.

  Bevegelse kan gi unyaktigheter som flge avartefakt.

  Brukeren kan ha trykket p Blodtrykk start/stopp-knappen

  NIBP-mling avbrutt av bruker vises. Trykk p Blodtrykk start/stopp-knappen for starteblodtrykksmling.

  64 Feilsking Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Mansjetten blses ikke oppMulig rsak Korrigerende tiltak og forklaring

  Forbindelsene mellom apparat og mansjett er lse Kontroller alle forbindelsene.

  Apparatet brukes i et ugunstig milj. Omgivelsestemperaturen er utenfordriftsintervallet. Ml p nytt kan vises.Utfr mling med apparatet innenfortemperaturintervallet som er angitt underMiljspesifikasjoner.

  Interne feil oppstod eller feilmelding vises NIBP-funksjonen virker ikke. Kontakt servicekan vises.Kontakt et Welch Allyn-servicesenter.

  Mansjett hopper avMulig rsak Tiltak og forklaring

  Feil mansjettstrrelse Se Valg av blodtrykksmansjett for finne riktigmansjettstrrelse. Dersom mansjetten fortsetter hoppe av, gi beskjed til biomedisinsk departementeller Welch Allyn teknisk support.

  Mansjett ikke anvendt trygt Glatt ut borrelsen fr mansjetten blses opp.

  Mansjett anvendt p vrangen Sett mansjetten p igjen. Kontroller at Welch Allynmerket vender bort fra armen.

  Mansjetten slipper luften ut for sakte

  Mulig rsak Tiltak og forklaring

  Pasientens bevegelser F pasienten til sitte stille.

  Ikke ha armen tett inntil brystkassen, da respirasjonenkan pvirke hastighet og nyaktighet tilblodtrykksmlingen.

  Arytmi Sjekk om hjertefrekvensen er regelmessig (kjenn ppulsen eller sjekk apparatet).

  Moderat til alvorlig hjerteforstyrrelser kan gjre detvanskelig mle blodtrykket nyaktig.

  Liten lekkasje i trykkluftsystem Sjekk mansjetten og trykkslangen for lekkasjer.

  Bruksanvisning Feilsking 65

 • Mansjetten fylles ut over forhndsinnstilte verdier forSureBP-trykk mens apparatet er i bruk

  Mulig rsak Korrigerende tiltak og forklaring

  Apparatet er endret fra SureBP- til Step-algoritme Hvis apparatet ikke kan fastsl blodtrykket mensmansjetten blses opp p grunn av pasientbevegelse,for mye sty eller en arytmi, gr apparatet over til bruke Step-algoritmen for oppblsing av mansjetten tilet hyere trykk, og prver deretter mle blodtrykketmens luften slippes ut av mansjetten.

  Armbevegelse under blodtrykksmlingen Hold armen rolig under blodtrykksmlingen.

  Bevegelse kan gi unyaktigheter som flge avartefakt.

  Blodtrykket mles gjennom klesplagg Ml blodtrykket p en utildekket arm.

  Arytmi Kontroller at hjerterytmen er jevn (ta pulsen ellerkontroller apparatet).Det kan vre vanskelig mle et nyaktig blodtrykkved moderate til kraftige uregelmessigheter ihjerterytmen.

  Apparat starter ikkeMulig rsak Tiltak og forklaring

  Svakt batteri Koble til apparatet. Sjekk koblinger mellom ProBP3400 og batterieliminatoren, deretter mellombatterieliminatoren og veggkontakten.

  Batteri installert feil Bruk retningslinjer p batterimerket, sett inn batterietmed positiv (+) ende frst inn i batterirommet.

  Apparatet slr seg ikke p Trekk ut apparatet fra veggkontakten og sjekk etterbrudd p ledningen. Dersom koblingene er sikre, sjekkelektrisk uttak for strm. Ladeindikatoren lyserdersom koblingene er gode og apparatet er pluggetinn i et uttak som virker.Plugg apparatet inn i et uttak som er kjent at virker.

  Apparater slr seg ikke p dersom batteriet er heltutladet. Koble apparatet til en ekstern strmkilde iminst 15 minutter fr et nytt forsk p sl det p.Dersom apparatet slr seg p, lad batteriet i minstseks timer fr apparatet blir koblet frastrmtilfrselen.

  Bytt batteriet.

  Gi beskjed til biomedisinsk departement eller WelchAllyn teknisk support.

  66 Feilsking Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Mulig rsak Tiltak og forklaring

  Systemfeil Apparatet viser en systemfeilmelding som inneholder

  et skiftenkkelikon , og en systemfeilkode somhjelper servicepersonell i diagnose av problemet.

  Bluetooth-feilsking

  ProBP 3400 og mlapparatet vil ikke kobles sammen

  Mulig rsak Tiltak og forklaring

  Bluetooth-radio er ikke tilgjengelig p ProBP 3400 Se Bluetooth avsnitt for trdls teknologi forinstruksjoner for tilgjengeliggjre apparatetsBluetooth- funksjon.

  ProBP 3400 er ikke i sammenkoblingsmodus Se Bluetooth avsnitt for trdls teknologi forinstruksjoner for tilgjengeliggjre sammenkobling avapparatet.

  Det er ikke for stor avstand mellom ProBP 3400 ogmlapparatet

  Plasser ProBP 3400 nrmere mlapparatet.

  Feil PIN ble skrevet inn for en Bluetooth 2.0 tilkobling Dersom en PIN er ndvendig skriv inn 1234.

  Det er et problem med mlapparatet Se hndbok for operativsystem og maskinvare forvidere feilskning

  ProBP 3400 og mlapparatet er ikke koblet sammen

  Mulig rsak Tiltak og forklaring

  ProBP 3400og mlapparatet er ikke koblet sammen. Flg instruksjonene for koble ProBP 3400 til etmlapparat.

  Dersom sammenkoblingen ble forskt: Fullfr sammenkoblingsprosessen en gang til Se avsnitt om feilsking for ProBP 3400 og

  mlapparatet vil ikke kobles sammen.

  Det er ikke for stor avstand mellom ProBP 3400 ogmlapparatet

  Plasser ProBP 3400 nrmere mlapparatet.

  Mlapparatet og/eller programvaren ble ikke startet iriktig rekkeflge

  Sammenkoblingsprosessen bli ikke fullfrt i riktigrekkeflge.1. Avslutt programmet p datamaskinen.2. Skru av, sl deretter p ProBP 3400.3. Start dataprogrammet p nytt.

  Bruksanvisning Feilsking 67

 • Mulig rsak Tiltak og forklaring

  Det er et problem med mlapparatet Se hndbok for operativsystem og maskinvare forvidere feilskning.

  ProBP 3400 og mlapparatet mistet sammenkoblingen

  Mulig rsak Tiltak og forklaring

  Uventet tap av Bluetooth-kommunikasjonProBP 3400 slo seg av

  1. Avslutt mlprogrammet.2. Sl av ProBP 34003. Start p nytt ProBP 34004. Star mlprogrammet p nytt.

  Det er ikke for stor avstand mellom ProBP 3400 ogmlapparatet

  Plasser ProBP 3400 nrmere mlapparatet.

  Det er et problem med mlapparatet Se hndbok for operativsystem og maskinvare forvidere feilskning

  68 Feilsking Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Vedlegg

  ProBP 3400 godkjent tilbehr

  Flexiport mansjetter (uten latex)

  Delenummer Modell Beskrivelse

  Gjenbruk-08 Gjenbrukbar Mansjett, gjenbruk, LITE BARN, 2-slangers

  Gjenbruk-09 Gjenbrukbar Mansjett, gjenbruk, BARN, 2-slangers

  Gjenbruk-10 Gjenbrukbar Mansjett, gjenbruk, LITEN VOKSEN, 2-slangers

  Gjenbruk-11 Gjenbrukbar Mansjett, gjenbruk, VOKSEN, 2-slangers

  Gjenbruk-11L Gjenbrukbar Mansjett, gjenbruk, VOKSEN LANG, 2-slangers

  Gjenbruk-12 Gjenbrukbar Mansjett, gjenbruk, STOR VOKSEN, 2-slangers

  Gjenbruk-12L Gjenbrukbar Mansjett, gjenbruk, STOR VOKSEN LANG, 2-slangers

  Gjenbruk-13 Gjenbrukbar Mansjett, gjenbruk, LR, 2-slangers

  Myk-08 Engangs Mansjett, myk, LITE BARN, 2-slangers (boks med 5)

  Myk-09 Engangs Mansjett, myk, BARN, 2-slangers (boks med 5)

  Myk-10 Engangs Mansjett, myk, LITEN VOKSEN, 2-slangers (boks med 5)

  Myk-11 Engangs Mansjett, myk, VOKSEN, 2-slangers (boks med 5)

  Myk-11L Engangs Mansjett, myk, VOKSEN LANG, 2-slangers (boks med 5)

  Myk-12 Engangs Mansjett, myk, STOR VOKSEN, 2-slangers (boks med 5)

  Myk-12L Engangs Mansjett, myk, STOR VOKSEN LANG, 2-slangers (boks med5)

  Myk-13 Engangs Mansjett, myk, LR, 2-slangers (boks med 5)

  69

 • Blodtrykkstilbehr (uten latex)

  Delenummer Modell Beskrivelse

  3400-30 ProBP 3400 Dobbeltslanget blodtrykksslange (152,40 cm)

  3400-31 ProBP 3400 Dobbeltslanget blodtrykksslange (304,80 cm)

  Monteringsalternativer

  Delenummer Beskrivelse

  4600-61 Flyttbart stativ med kurv og monteringssett for ProBP 3400

  4601-61 Veggfeste med kurv for ProBP 3400

  4602-61 Bordfeste for ProBP 3400

  Tilbehr og reservedeler

  Delenummer Beskrivelse

  BATT11 Litiumionbatteri, 1-celle

  3400-925 ProBP 3400 USB-kabel, 2,44 m (8 ft)

  3400-926 ProBP 3400 USB-kabel, 0,30 m (16 inches)

  4600-100 5W strmforsyning monteringssett (til bruk sammen medflyttbart stativt)

  3400-561 ProBP 3400 kurvadapter med skrue

  3400-461 ProBP 3400 veggadapter med skrue

  PWCD-5WW-B Strmledning, for hndholdt, bord- eller veggfestet ProBP3400, Nord Amerika

  PWCD-5WT-B Strmledning B, for montert p flyttbart stativ ProBP 3400,Nord Amerika

  PWCD-5WW-2 Strmledning 2, for hndholdt, bord- eller veggfestet ProBP3400, Europa

  PWCD-5WT-2 Strmledning 2, for montert p flyttbart stativ ProBP 3400,Europa

  PWCD-5WW-4 Strmledning 4, for hndholdt, bord- eller veggfestet ProBP3400, Storbritannia

  PWCD-5WT-4 Strmledning 4, for montert p flyttbart stativ ProBP 3400,Storbritannia

  70 Vedlegg Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Delenummer Beskrivelse

  PWCD-5WW-6 Strmledning 6, for hndholdt, bord- eller veggfestet ProBP3400, Australia/New Zealand

  PWCD-5WT-6 Strmledning 6, for montert p flyttbart stativ ProBP 3400,Australia/New Zealand

  PWCD-5WW-C Strmledning C, for hndholdt, bord- eller veggfestet ProBP3400, Kina

  PWCD-5WT-C Strmledning C, for montert p flyttbart stativ ProBP 3400,Kina

  PWCD-5WW-7 Strmledning 7, for hndholdt, bord- eller veggfestet ProBP3400, Sr-Afrika

  PWCD-5WT-7 Strmledning 7, for montert p flyttbart stativ ProBP 3400,Sr-Afrika

  PWCD-5WT-J Strmledning N, for montert p flyttbart stativ ProBP 3400,Japan

  3400-100 Batterideksel

  Service

  Delenummer Beskrivelse

  S1-3400 Omfattende Partner Program, ProBP 3400, 1 r

  S2-3400 Biomed Partner Program, ProBP 3400, 1 r

  S3-3400 Investerings Pro Partner Program, ProBP 3400, 1 r

  S4-3400 Forebyggende Partner Program, ProBP 3400, 1 r

  103521 Welch Allyn Serviceverkty CD

  Lisensierte funksjoner

  Delenummer Beskrivelse

  3400-SUREBP SureBP aktiveringskode

  3400-BT Bluetooth aktiveringskode

  Litteratur/Dokumentasjon

  Delenummer Beskrivelse

  Bruksanvisning

  Bruksanvisning Vedlegg 71

 • Delenummer Beskrivelse

  103701 Utstyr, CD, Brukerhndbok, ProBP 3400

  Oppstartsveiledning

  407673 Oppstartsveiledning ProBP 3400

  Bruksanvisning, festealternativer

  104388 Bruksanvisning, festeinstruksjoner for ProBP 3400 flyttbartstativ

  104387 Bruksanvisning, festeinstruksjoner for ProBP 3400veggfeste

  104386 Bruksanvisning, festeinstruksjoner for ProBP 3400bordfeste

  KonfigurasjonsalternativerModell Beskrivelse

  34BFHT-B* Inkluderer Welch Allyn SureBP teknologi, Bluetooth trdls teknologi,oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11 og strrelse 12 FlexiPort mansjetter,hndholdt konfigurasjon

  34BFWT-B* Inkluderer Welch Allyn SureBP teknologi, Bluetooth trdls teknologi,oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11 og strrelse 12 FlexiPort mansjetter,veggfestet konfigurasjon

  34BFST-B* Inkluderer Welch Allyn SureBP teknologi, Bluetooth trdls teknologi,oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11 og strrelse 12 FlexiPort mansjetter,flyttbart stativ konfigurasjon

  34XFHT-B* Inkluderer Welch Allyn SureBP teknologi, oppladbart litiumion-batteri, strrelse11 og strrelse 12 FlexiPort mansjetter, hndholdt konfigurasjon

  34XFWT-B* Inkluderer Welch Allyn SureBP teknologi, oppladbart litiumion-batteri, strrelse11 og strrelse 12 FlexiPort mansjetter, veggfestet konfigurasjon

  34XFST-B* Inkluderer Welch Allyn SureBP teknologi, oppladbart litiumion-batteri, strrelse11 og strrelse 12 FlexiPort mansjetter, flyttbart stativ konfigurasjon

  34BXHT-B* Inkluderer Bluetooth trdls teknologi, oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11og strrelse 12 FlexiPort mansjetter, hndholdt konfigurasjon

  34BXWT-B* Inkluderer Bluetooth trdls teknologi, oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11og strrelse 12 FlexiPort mansjetter, veggfestet konfigurasjon

  34BXST-B* Inkluderer Bluetooth trdls teknologi, oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11og strrelse 12 FlexiPort mansjetter, flyttbart stativ konfigurasjon

  34XXHT-B* Inkluderer oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11 og strrelse 12 FlexiPortmansjetter, hndholdt konfigurasjon

  72 Vedlegg Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitalt blodtrykksapparat

 • Modell Beskrivelse

  34XXWT-B* Inkluderer oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11 og strrelse 12 FlexiPortmansjetter, veggfestet konfigurasjon

  34XXST-B* Inkluderer oppladbart litiumion-batteri, strrelse 11 og strrelse 12 FlexiPortmansjetter, flyttbart stativ konfigurasjon

  *Erstatt siste tegn i modellnummeret med regionalkoden listet i tabellen under.

  Tilbehr og reservedeler

  Kode Region

  6 Austrialia/New Zealand - Orange

  C Kina

  2 Europa

  J Japan (kun flyttbart stativ)

  B Nord Amerika

  7 Sr-Afrika

  4 Storbritannia

  Bruksanvisning Vedlegg 73

 • InnholdOppsett av apparatIntroduksjonBeregnet bruk

  SymbolerDokumentasjonssymbolerStrmsymbolerKnappesymbolerSymboler som gjelder transport, lagring og miljTilkoblingssymbolerDiverse symboler

  Generelle advarsler og forsiktighetsreglerNIBP advarsler og forsiktighetsreglerInnholdslisteKontroller og indikatorerSkjermelementerKoblingerBlodtrykksslange og mansjettValg av blodtrykksmansjett

  NettransformatorMontering av strmtransformator og stikkontakt/strmledningLade apparatet

  OppsettSett inn batterietMonter apparatetMonter strmkabel og stikkontakt/strmledningLad opp ProBP 3400Frste oppstartAngi dato og datoformatAngi klokkeslett og klokkeslettformat

  BatteriOppstartHvilemodusBlodtrykksmlingInnstillingerInnstillingsmatriseMlenhetForhndsinnstillinger for blodtrykkBluetooth trdls teknologiAktiver Bluetooth-radio og koble sammen apparateneKoble ProBP 3400 til et mlapparat

  Avanserte innstillingerMlenummerDatastyringVelg datoVelg klokkeslettMAPNIBP-algoritmeSprk

  DatahistorikkGjennomg dataSlett data

  Vedlikehold og serviceKalibrering av apparatetBytte batterietRengjring av apparatetCaviWipes eller Sani-Cloth Plus70 prosent isopropylalkohol10 prosent klorblekemiddel/90 prosent vannRengjring av tilbehret

  SpesifikasjonerFysiske spesifikasjonerTekniske spesifikasjonerElektriske spesifikasjonerMiljspesifikasjonerAvhending av produktet

  Standarder og samsvarGenerelt radiosamsvarFederal Communications Commission (FCC)Industry Canada (IC)EU

  Veiledning og produsenterklringStrlings- og immunitetsinformasjon

  GarantiFeilskingUnyaktige blodtrykksmlingerMansjetten blses opp og luften slippes ut uten at blodtrykksverdi visesMansjetten blses ikke oppMansjett hopper avMansjetten slipper luften ut for sakteMansjetten fylles ut over forhndsinnstilte verdier for SureBP-trykk mens apparatet er i brukApparat starter ikkeBluetooth-feilskingProBP 3400 og mlapparatet vil ikke kobles sammenProBP 3400 og mlapparatet er ikke koblet sammenProBP 3400 og mlapparatet mistet sammenkoblingen

  VedleggProBP 3400 godkjent tilbehrFlexiport mansjetter (uten latex)Blodtrykkstilbehr (uten latex)MonteringsalternativerTilbehr og reservedelerServiceLisensierte funksjonerLitteratur/Dokumentasjon

  KonfigurasjonsalternativerTilbehr og reservedeler