Top Banner
OBEC HORNE SRNIE Druzstevna 430/1, 914 42 Home Srnie Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 NAKLADANIE s KOMUNALNYMI ODPADMI A DROBNYMI STAVEBNYMI ODPADMI V Hornom Srni, november 2013
14

Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

Mar 08, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

OBEC HORNE SRNIE

Druzstevna 430/1, 914 42 Home Srnie

Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie

12/2013

NAKLADANIE s KOMUNALNYMI ODPADMI A DROBNYMI

STAVEBNYMI ODPADMI

V Hornom Srni, november 2013

Page 2: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

Obecne zastupitel'stvo v Hornom Srni na zaklade ustanovenia § 6 ods. 1 zakona c.

369/1990 Z.z. v zneni neskorsich predpisov v siilade s ustanovenim § 39 ods. 6 zakona c.

223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov (d'alej len zakon o odpadoch) sa uznieslo na tomto vseobecne zavaznom

nariadeni (d'alej len VZN).

Vseobecne zavazne nariadenie

c. 12/2013

o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi

C1.1

Predmet upravy a vymedzenie zakladnych pojmov

Toto VZN ustanovuje podrobnosti o sposobe nakladania s komunalnymi odpadmi

(d'alej len ,,KO"), drobnymi stavebnymi odpadmi (d'alej len ,,DSO"), elektroodpadmi

(d'alej len ,,EO"), biologickym odpadom (d'alej len ,,BRO"), najma podrobnosti o sposobe

triedeneho zberu jednotlivych zloziek KO, miestach urcenych na ukladanie tychto

odpadov ako aj prava a povinnosti fyzickych a pravnickych osob pri nakladani s KO na

uzemi obce.

(l)Podl'a zakona o odpadoch (c. 223/2001 Z.z.):

a) Odpad je hnutel'na vec, ktorej sa jej drzitel' zbavuje, chce sa jej zbavit' alebo je

v sulade so zakonom alebo osobitnymi predpismi povinny sa jej zbavit'.

b) Povodca odpadu je kazdy, koho cinnost'ou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava

upravu, zmiesavanie alebo ine ukony s odpadmi, ak ich vysledkom je zmena

povahy alebo zlozenia tychto odpadov.

c) DrziteF odpadu je povodca odpadu alebo fyzicka osoba alebo pravnicka osoba,

u ktorej sa odpad nachadza. Obec sa nepovazuje za povodcu komunalneho

odpadu, ale ma povinnosti ulozene priamo zo zakona ako drzitel' odpadu/1. z. ze za

nakladanie s KO, ktory vznikol na uzemi obce a DSO, ktory vznikol na uzemi obce,

zodpoveda obec.

d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov

alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno po oddeleni zaradit' ako

samostatne druhy odpadov.

e) Komunalne odpady (d'alej len KO) su odpady z domacnosti vratane odpadov

z obalov, vznikajuce na uzemi obce pri cinnosti fyzickych osob a odpady

podobnych vlastnosti a zlozenia, ktorych povodcom je pravnicka osoba alebo

fyzicka osoba -• podnikatel', okrem odpadov vznikajucich pri bezprostrednom

vykone cinnosti tvoriacich predmet podnikania alebo cinnosti pravnickej osoby

alebo fyzickej osoby - podnikatel'a; za odpady z domacnosti sa povazuju aj odpady

z nehnutel'nosti shiziacich fyzickym osobam na ich individualnu rekreaciu, napr. zo

zahrad, chat, chalup alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouzivaneho

pre porreby domacnosti, najma garazi, garazovych stojisk a parkovacich stojisk.

Komunalnymi odpadmi su aj vsetky odpady vznikajuce v obci pri cistern verejnych

komunikacii a priestranstiev, ktore su majetkom obce alebo v sprave obce, a taktiez

pri udrzbe verejnej zelene vratane parkov a cintorinov a d'alsej zelene na

Page 3: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

pozemkoch pravnickych osob, fyzickych osob a obcianskych zdruzem. Zoznam

odpadov, ktore tvoria komunalne odpady, je uvedeny v Prilohe c. 1 tohto VZN,

ktora je jeho neoddelitel'nou sucasfou.

f) Drobne stavebne odpady (d'alej len DSO) su odpady z beznych udrziavacich prac

zabezpecovanych fyzickou osobou - nepodnikatel'om, na vykonanie ktorych sa

nevyzaduje stavebne povolenie a postacuje ohlasenie stavebnemu uradu (obci),

alebo pri ktorych nie je potrebne ani ohlasenie stavebnemu uradu (obci).

g) Objemny odpad (k. c. 20 03 07) su KO a DSO, ktore vznikaju pri nepravidelnej

cinnosti fyzickych osob - nepodnikatel'ov a ktore nie je mozne pre ich vefky rozmer

alebo presahujuci objem likvidovat' v ramci stanoveneho pravidelneho

harmonogramu vyvozu prostrednictvom standardnych nadob, zodpovedajucich

systemu zberu KO v obci, ustanovenym v tomto VZN.

h) Biologicky odpad je biologicky rozlozitel'ny odpad zo zahrad a parkov,

potravinarsky a kuchynsky odpad z domacnosti, restauracii, zo stravovacich

a z maloobchodnych zriadeni a porovnatel'ny odpad z potravinarskych zavodov.

i) Triedeny zber KO je cinnosf, pri ktorej sa oddelia zlozky komunalnych odpadov.

j) Zmesovy KO je nevytriedeny komunalny odpad alebo komunalny odpad po

vytriedeni zloziek komunalneho odpadu.

k) Mnozstvovy zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich povodca plati poplatok podl'a

osobitneho zakona vo vyske, ktora je priamo umerna mnozsrvu tychto odpadov

vyprodukovanych povodcom za dany cas.

1) Vyvozca KO alebo DSO alebo oddelene zbieranych zloziek KO, vratane odpadov

z obalov, je fyzicka osoba alebo pravnicka osoba opravnena na podnikanie, ktora

realizuje zber, prepravu, zhodnocovanie, alebo zabezpecuje zneskodnovanie KO,

alebo jeho zloziek vratane odpadov z obalov, alebo DSO na zaklade zmluvy na

vykonavanie tychto cinnosti uzatvorenej s obcou Home Srnie.

ei. 2

Spolocne ustanovenia

(1) Kazdy je povinny nakladat' s odpadom alebo inak s nim zaobchadzat' takym

sposobom, ktory neohrozuje zdravie 1'udi a neposkodzuje zivotrte prostredie, a to tak,

aby nedochadzalo k:

a) riziku znecistenia vody, ovzdusia, pody, rastlin a zivocichov,

b) obt'azovania okolia hlukom alebo zapachom a

c) nepriaznivemu vplyvu na krajinu alebo miesta osobitneho vyznamu.

(2) Zakazuje sa:

a) ulozit' alebo zanechat' odpad na inom mieste ako na mieste na torn urcenom

v sulade so zakonom o odpadoch a tymto VZN,

b) zneskodnit' odpad alebo zhodnotit' odpad inak ako v sulade so zakonom

o odpadoch a tymto VZN,

c) zneskodnit' odpad vypust'anim alebo vhadzovanim do vodneho recipienta

a zneskodnovanie odpadov ukladanim do povrchovych nadrzi;

d) vykonavat' skladkovanie

Page 4: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

- kvapalnych odpadov,

odpadov, ktore su vpodmienkach skladky vybusne, korozivne, okyslicujuce,

vysoko horl'ave alebo horl'ave,

- infekcnych odpadov zo zdravotni'ckych a veterinarnych zariadeni,

- opotrebovanych pneumatik a drvenych opotrebovanych pneumatik okrem

pneumatik, ktore mozno pouzit' ako konstrukcny material pri budovani skladky,

pneumatik z bicyklov a pneumatik s va'csim priemerom ako 1 400 mm,

e) riedit' a zmiesavaf jednotlive druhy nebezpecnych odpadov alebo nebezpecne

odpady s odpadmi, ktore nie su nebezpecne za ucelom znizenia koncentracie

pritomnych skodlivin,

f) opotrebovane baterie a akumulatory zmiesavaf s odpadmi z domacnosti,

g) zneskodnovaf alebo energeticky zhodnocovat' pouzite baterie a akumulatory okrem

zneskodnovania nezhodnotitel'nych zvyskov pouzitych baterii a akumulatorov,

ktore presli procesom spracovania a recyklacie,

h) vypust'at1 odpadove oleje do povrchovych vod, podzemnych vod a do kanalizacie,

i) ulozit' alebo vypust'af odpadove oleje a akekoIVek zostatky zo spracovanf

odpadovych olejov do pody,

j) zneskodnovat' - spal'ovaf biologicky rozlozitel'ny odpad zo zahrad a z parkov

vratane odpadu z cintorinov a z d'alsej zelene na pozemkoch pravnickych osob,

fyzickych osob a obcianskych zdruzeni, ak su sucast'ou KO, okrem casti odpadu zo

zelene napadnutou chorobou, resp. skodcami,

k) zanechat' stare motorove vozidlo, ktore je vyradene z evidencie, na verejnom

priestranstve v obci a na miestach, na ktorych poskodzuje alebo ohrozuje zivotne

prostredie.

Cl. 3

Prava a povinnosti obce

(1) Za nakladanie s komunalnymi odpadmi, ktore vznikli na uzemf obce a s drobnymi

stavebnymi odpadmi, ktore vznikli na uzemf obce/ zodpoveda obec. Fyzicka osoba -

podnikatel' a pravnicka osoba, ktora prevadzkuje zariadenie spolocneho stravovania

(d'alej len ,,prevadzkovatel' kuchyne") zodpoveda za nakladanie s biologickym

rozlozitel'nym kuchynskym a restauracnym odpadom.

(2) Obec pre plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona je opravnena pozadovat' od

prevadzkovatel'a kuchyne, drzitel'a KO a DSO alebo od toho, kto naklada s KO alebo

s DSO na uzemi obce potrebne informacie, ktore musia byt' uplne a pravdive.

(3) Obec, na ktorej lizemi nie je zavedeny mnozstvovy zber, je na zaklade ziadosti

povinna zaviesf mnozstvovy zber u take] pravnickej osoby alebo podnikatel'a, ktora

preukaze, ze:

a) mnozstvo nim vyprodukovanych KO a DSO je presne meratel'ne,

b) KO a DSO su az do ich odvozu vhodne zabezpecene pred stratou, odcudzenim

alebo inym neziaducim unikom.

(4) Obec prejednava priestupky v odpadovom hospodarstve podl'a platnej legislativy.

(5) Naklady na cinnosti nakladania s KO a DSO hradf obec z miestneho poplatku.

Page 5: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

(6) Na zaklade zmluvy o spolupraci s ENVI PAK, a.s., obec v stanovenych terminoch

poziada o odmenu za prevadzku miestneho integrovaneho systemu separovaneho

zberu KO, prostrednictvom ktoreho sa realizuje zber odpadov z obalov od

spotrebitel'ov. Obec sa zavazuje, ze 100 % zo zfskanej odmeny investuje do rozvoja

integrovaneho systemu separovaneho zberu KO na uzemi obce.

VCI. 4

Prava a povinnosti osob opravnenych vykonavat* zber, prepravu a zhodnocovanie

komunalneho odpadu a drobnych stavebnych odpadov

(1) Prava a povinnosti osob opravnenych vykonavat' zber, prepravu a zhodnocovanie KO

a DSO vyplyvaju z ustanoveni v zmluve o poskytovani sluzieb v oblasti nakladania

s odpadmi uzatvorenej s obcou podl'a platnej legislativy.

vCl. 5

Prava a povinnosti fyzickych osob, fyzickych osob opravnenych na podnikanie

a pravnickych osob

(1) Povodca KO a DSO, vratane odpadov z obalov, je povinny nakladat' alebo inak s nimi

zaobchadzat' v sulade s tymto VZN. Tiez je povinny:

a) zapojit' sa do systemu zberu KO, vratane odpadov z obalov, v obci

b) uzivat' zberne nadoby zodpovedajuce systemu zberu KO v obci,

c) ukladat' KO alebo ich oddelene zlozky, vratane odpadov z obalov, a DSO na licely

ich zberu na miesta urcene obcou a do zbernych nadob zodpovedajucich systemu

zberu KO, vratane odpadov z obalov, v obci,

(2) Povodca KO a DSO vratane odpadov z obalov je povinny platit' miestny poplatok za

zber, prepravu, zneskodnovanie KO a DSO podl'a platneho VZN.

(3) Na kazdeho povodcu, ktory vykonava cinnosf, alebo organizuje podujatie pre

verejnost' na verejnych priestranstvach na uzemi' obce, sa primerane vzt'ahuju

ustanovenia tohto clanku. Povodca je pri uskutocnovani uvedenej aktivity povinny

obmedzovat' vznik odpadu, zabezpecif zhodnotenie odpadu, ktory vznikne jemu

a zakaznikom (navstevnikom) v suvislosti s jeho cinnost'ou, a ak to nie je

preukazatel'ne mozne, tak zneskodnenie tychto odpadov.

(4) Odovzdanie druhotnych surovin na zhodnotenie moze pravnicka osoba resp. fyzicka

osoba opravnena na podnikanie vykonat' v ramci organizovaneho zberu obcou alebo

individualne do VKK na stojiskach triedeneho zberu alebo do zberneho dvora.

(5) Povodca/drzitel' odpadu je povinny poskytnut' pravdive a uplne informacie suvisiace

s nakladanim s KO, vratane odpadov z obalov, DSO a biologicky rozlozitel'nym

odpadom, hodnoverne preukazat' sposob nakladania s KO, vratane odpadov z obalov,

a DSO a biologicky rozlozitel'nym odpadom a umoznit' pristup kontrolnym organom

obce k stanovisfu zbernej nadoby.

Page 6: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

Cl.6

Zberne nadoby

(1) Zberne nadoby na zmesovy komunalny odpad:

- pri nehnutel'nostiach urcenych na byvanie zberne nadoby o objeme 110 a 120 1

a verkokapacitne kontajnery o objeme 1100 1,

- pri nehnutel'nostiach sluziacich ako nebytovy priestor zberne nadoby o objeme 110

1,1201, 2401 a 11001,

- 4 vel'koobjemove kontajnery (objem 7 m3).

(2) Povinnost'ou pravnickych osob a podnikatel'ov posobiacich v katastri obce Home

Srnie je bezprostredne po vykonanf ohlasovacej povinnosti zadovazit' si zbemu

nadobu na vlastne naklady (typ, objem a mnozstvo v siilade s VZN) a tuto viditel'ne

oznacif nazvom prevadzky.

(3) Pre prevadzky s pausalnym poplatkom je na jednu 120-litrovu zbernu nadobu urceny

horny pocet zamestnancov 6, za ktore bol vyrubeny a zaplateny poplatok v riadnej, t.

j. neznizenej sadzbe za cele zdanovacie obdobie. Ak prevadzka nefunguje pocas celeho

zdanovacieho obdobia (menej ako 365/366 dm), pocet zbernych nadob na pocet

zamestnancov bude pomerne prepocitany podl'a ustanovenia v prvej vete tohto

odseku.

Pri poziadavke na d'alsie zberne nadoby nad ramec ustanoveneho poctu osob na 1

nadobu (d'alej len ,,nadoby navyse")/ bude okrem pausalnemu poplatku fakturovana

suma za nadoby navyse ako sucin: - sadzby za nadobu podl'a objemu podl'a VZN

o miestnych daniach a miestnom

poplatku za KO a DSO a

- pocet nadob navyse.

(4) Povinnost'ou fyzickych osob je zabezpecif si prenajom potrebneho mnozstva zbernych

nadob na odpad od obce. Pocet zbernych nadob nie je viazany na pocet rodin

uzivajucich nehnutel'nost' s rovnakym siipisnym cislom, ale na pocet osob trvale

byvajucich na torn istom supisnom cisle takto:

a) Pre rodinne a bytove domy v pomere 1 zberna nadoba o objeme 120 litrov pre 6

osob pri 14-dnovom zvozovom cykle. Horna hranica poctu osob pri 1 zbernej

nadobe o objeme 120-litrov na 5 sa znizuje, ak je v rodine osoba, ktora pouziva

jednorazove plienky; v tomto pripade moze byt' druha vydana zberna nadoba

starsia, resp. pouzita (aj plechova) podl'a moznosti obce.

b) Pri vel'koobjemovych 1 100-litrovych zbernych nadobach umiestnenych pri•v v

bytovych domoch na uliciach Za kostolom, Cernavska, Zeleznioia a Cementarska

v pomere 1 nadoba pre 55 osob byvajucich v bytovom dome, za ktore bol vyrubeny

a zaplateny poplatok pri 14-dnovom zvozovom cykle.

V pripadoch uvedenych v bode a) a b):

- pocet nadob nie je zavisly od poctu domacnosti alebo rodin byvajucich v rodinnom

alebo bytovom dome,

- do poctu osob sa nezapocitavaju fyzicky nepritomne osoby, t. j. osoby v zahranici,

osoby zijuce a platiace poplatok v mieste prechodneho pobytu, osoby, ktorych

6

Page 7: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

pobyt nie je znamy atd'v ktorym bol poplatok odpusteny podl'a VZN o miestnych

daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

(5) Ak ma domacnost' poziadavku na d'alsiu zbernu nadobu a nedosahuje pocet osob

stanovenych na 2 a viac nadob, d'alsia zberna nadoba jej bude pridelena na zaklade

pisomnej ziadosti. Platba za vyvoz tejto nadoby nie je zohl'adnena v miestnom

poplatku, ale je fakturovana podl'a aktualnej fakturacie zmluvneho vyvozcu.

(6) Kazda fyzicka osoba, ktora uziva prenajate zberne nadoby, manipuluje s nimi alebo

inak s nimi naklada, je povinna s nimi setrne zaobchadzat' a chranit' ich pred

poskodenim a stratou.

(7) Zbernu nadobu a stanoviste je kazdy povinny udrziavat' v cistote na vlastne naklady;

pri akejkol'vek manipulacii s KO dbat' na to, aby nedoslo k znecisteniu verejnych

a otvorenych priestranstiev, najma okolia zbernych nadob, okamzite odstranif

sposobene znecistenie a zbernu nadobu po ulozeni odpadu riadne uzatvorit'.

(8) Do nadob nie je dovolene sypat' honici popol a skvaru a zalievat' vodou, alebo odpady

v zbernych nadobach zapal'ovat'.

(9) Ak dojde k poskodeniu nadoby uzivatel'om, opravu si vykona na vlastne naklady,

alebo si narok na nadobu uplatni u obce s povinnost'ou uhradit' zostatkovii cast'

obstaravacej ceny nadoby vratane dopravy. Minimalna zivotnost' zbernej nadoby je 10

rokov u plechovej 110-litrovej KUKA nadoby, u plastovej 120 litrovej nadoby 12

rokov. (Vypocet zostatkovej hodnoty nadoby v pripade poskodenia, resp. odcudzenia

sa vypocita nasledovne: obstaravacia cena minus 10 %-ny odpis za kazdy ukonceny

rok uzivania u plechovej KUKA nadoby, u plastovej 120-litrovej nadoby obstaravacia

cena minus 8,3 % -ny odpis za kazdy ukonceny rok uzivania).

(10) Odcudzenie alebo poskodenie zbernej nadoby je uzivatel' povinny hlasit' v obecnom

tirade, rovnako ako poskodenie nadoby vyvozcom.

(ll)Vlastnici/uzivatelia chat v zahradkarskych osadach, ktori nemaju v obci trvaly pobyt

a platia poplatok z dovodu obcasneho uzivania nehnutel'nosti, su povinni zapojit' sa

do systemu zberu KO v obci - - triedenie komunalneho odpadu, kompostovanie

biologicky rozlozitel'neho odpadu, zmesovy KO ukladat' do pridelenej nadoby. Obec si

vyhradzuje pravo na zmenu uvedeneho systemu vyvozu KO zo zahradkarskej osady

podl'a poziadaviek zmluvneho vyvozcu, obce alebo vlastnikov nehnutel'nosti

v zahradkarskej osade.

(12)Vlasrnici nehnuternosti sluziacich na prechodne ubytovanie, individualnu rekreaciu,

ako zahrada, byt, nebytovy priestor, ktori nemaju v obci trvaly/prechodny pobyt, su

povinni dodrziavat' ustanovenia tohto VZN primerane pomerom. Zbernu nadobu si

zabezpecia prenajmom starsej pouzitej nadoby od obce alebo zadovazenim zbernej

nadoby zodpovedajucej systemu zberu v obci (typ, objem) na vlastne naklady.

(13)Vlastnici/uzivatelia chat v chatovej oblasti a v zahradkarskych osadach, ktori maju

v obci trvaly/prechodny pobyt, su povinni si vzniknuty odpad zobrat' a ulozit' do

svojich zbernych nadob pri rodinnych alebo bytovych domoch.

Page 8: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

(14) Vlastnici/uzivatelia chat v chatovych oblastiach su povinni udrziavat' verejne

otvorene priestranstva v okoli tychto uzemi v cistote a poriadku. Je zakazane

akykol'vek odpad z chatovych oblasti ukladat' na verejnych priestranstvach a zakladat'

nepovolene skladky.

VC1.7

Umiestnenie zbernych nadob, pokyny k zberu

(1) Pri vybere stanovisfa je potrebne dodrziavat' hygienicke a esteticke zasady a dbat'

okrem ineho aj na to, aby nebol ruseny vzhl'ad okolia a dbat' na to, aby zberne nadoby

boli umiestnene na spevnenom podklade.

(2) Umiestnit' zberne nadoby tak, aby boli v den vyvozu riadne pripravene na

vyprazdnenie, t. j. aby bol umozneny pristup k nadobam a odpad v nich riadne

ulozeny. Na miestach hromadneho umiestnenia zbernych nadob je zakazane menit'

zoskupenie nadob, alebo ich inak premiestnovat'.

(3) Ak nastanu okolnosti, ktore znemoznuju alebo podstatne st'azuju pristup ku stojisku,

je povodca/drzitel' odpadu povinny postarat' sa o ich vynesenie az na miesto, kde je

pristup mozny a postarat' sa o toto miesto.

Cl. 8

Zmesovy komunalny odpad, objemny odpad, odpad z verejnych a otvorenych

priestranstiev a odpad z cistenia ulic

(1) Odpady, ktore je zakazane ukladat' do nadob na zmesovy KO:

a) zlozky KO, pre ktore je v prislusnej lokalite obce organizovany triedeny zber

v zmysle systemu triedeneho zberu KO

b) objemny odpad, drobny stavebny odpad,

c) odpad zo zahrad a parkov,

d) odpad z cistenia kanalizacie,

e) odpad z cistenia ulic,

f) odpad s obsahom skodlivin,

g) odpad toxicky, radioakrivny, vybusny, horl'avy, zieravy a infekcny,

h) hygienicky a epidemiologicky zavadny odpad (tela uhynutych zvierat),

i) fekalie z chovu hospodarskych, ve!T<ych exotickych a vol'ne zijucich zvierat

(3) Odvoz zariadeni domacnosti (napr. radiatory, stary nabytok, umyvadla), ktore su

vymienane v ramci udrzby, rekonstrukcie alebo inej stavebnej cinnosti, je povinny

zabezpecit' povodca odpadu u vykonavatera tychto prac alebo u ineho vyvozcu, ktory

je opravneny uvedenu cinnost' vykonavaf. Povodca odpadu je povinny na poziadanie

obce predlozit' doklad o odovzdani a prevzati odpadu.

(4) Zmesovy odpad, ktory vznika na verejnych a otvorenych priestranstvach obce, je

kazdy na uzemi obce povinny ukladat' do nadob na poulicne smeti.

Page 9: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

(5) Je zakazane ukladat' tento odpad mimo nadoby alebo znecist'ovaf ni'm verejne

a otvorene priestranstva.

(6) Do poulicnych nadob na odpadky je zakazane ukladat' iny odpad ako zmesovy, ktory

vznika pri pobyte na verejnych a otvorenych priestranstvach (napr. odpady

z domacnosti, z podnikatel'skej cinnosti, z trhovisk a pod.).

(7) Vyprazdnovanie a cistenie nadob na poulicne odpadky zabezpecuje obec.

Cl.9

Vseobecne ustanovenia k zberu triedeneho odpadu

(1) Kazdy povodca odpadu je povinny obmedzovat' tvorbu odpadu a zo vzniknuteho

odpadu vytried'ovat' vyuzitel'ne zlozky a odpad s obsahom skodlivm.

(2) Financne prostriedky zfskane predajom vytriedenych zloziek KO budu pouzite

vylucne v oblasti komunalneho odpadoveho hospodarstva.

(3) Zberne nadoby na triedeny zber sluzia iba na oznacene zlozky KO, vratane odpadov

z obalov. Do tychto zbernych nadob je zakazane ukladat' iny druh odpadu a vyberat'

z nich ulozeny odpad. Ulozenie odpadu na ine miesto nez na miesto urcene obcou je

priestupkom a obec bude d'alej postupovat' podl'a platnej legislati'vy.

Ci. 10

Zbierane druhy triedeneho odpadu, zberne nadoby

(1) Papier a lepenka (k. c. 20 01 01) zbiera sa: noviny, casopisy, zosity,

kancelarsky, baliaci, leskly papier, knihy, lepenky, vlnite lepenky, kartony;

Odpad nesmie obsahovat': pergamenovy papier, asfaltovy a dechtovy papier, bnisny

papier, uhl'ovy papier, obaly z rrvanliveho mlieka a osviez. napojov - tetrapaky;

papier znecisteny od olejov a inych skodlivych latok /napr. pizza krabice/, plienky,

lepiaca paska, kovove alebo plastove sucasti papierovych vyrobkov /sanony.../

Na zber papiera lepenky su urcene 1100-litrove kontajnery modrej farby oznacene

nalepkou PAPIER umiestnene na stojiskach triedeneho zberu v obci. V zbernom dvore

je umiestneny 1 uzatvoreny kontajner s vrchnymi vekami o objeme 6,2 m3.

(2) Sklo (k. c. 20 01 02) - zbiera sa: ciste nevratne fl'ase z bieleho a farebneho skla,

nevyuzitel'ne resp. rozbite tabule skla z okien a dveri, fl'ase od zavaranin, kozmeriky

a pod., ocistene od zvyskov povodneho obsahu

Odpad nesmie obsahovat': ziarovky, keramiku, zrkadla, drotene sklo, porcelan,

kovove uzavery na fl'ase, plexisklo, ziarivky, autosklo, TV obrazovky.

Na zber skla su urcene 1100-litrove GAM A kontajnery zelenej farby so spodnyrn

vysypom umiestnene na stojiskach triedeneho zberu v obci. V zbernom dvore je

umiestneny 1 kontajner s integrovanymi vekami o objeme 14 m3.

(3) Plasty (k. c. 20 01 39) - zbiera sa: PET fl'ase od pitnych vod a napojov, jedlych olejov,

LD - PE folia - igelitove tasky , strec-folia HD - PE fl'ase, polystyren, bandasky od

destilovanej vody, tekutych mydiel, plastove obaly od mliecnych vyrobkov, PP fl'ase

(od citronovych stiav a ostatne fl'ase oznacene PP)

Page 10: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

Odpad nesmie obsahovat': PET fTase znecistene olejovymi a ropnymi latkami, vrstvene

obalove materialy, plastikove nadoby, penove a ine plasticke latky, molitan, linoleum,

guma, kabelky, znecistene plastove kvetinace.

Na zber plastov su urcene 1100-Iitrove kontajnery zltej farby umiestene na stojiskach

triedeneho zberu v obci. V zbernom dvore je umiestneny 1 uzatvoreny kontajner

s vrchnymi vekami o objeme 6,2 m3.

(4) Kovy (k. c. 20 01 40) - zbiera sa: zelezny srot, ine kovy.

Odpad nesmie obsahovat': ine primesi ako napr. sklo, plasty, drevo a ine.

Na zber kovov je v zbernom dvore umiestneny 1 kontajner s vekom o objeme 14,6 m3.

(5) Viacvrstvove obaly - tetrapaky (k. c. 20 01 99) - zbiera sa: napojove obaly vsetkych

velkosti, obaly od trvanliveho mlieka a ostatnych mliecnych napojov a vyrobkov s

uzatvaraci'mi plastovymi vieckami, rozstrihnute, zbavene zvyskov povodneho

obsahu7 t. j. umyte, suche, zviazane ocel'ovym drotom alebo spagatom do balikov po

cca 10-15 ks.

Odpad nesmie obsahovat': zvysky povodneho obsahu, nevhodne primesi ako drevo/

kamene, blato, alebo ine predmety, ktore nesuvisia s tymito obalmi.

Na zber tetrapakov su v suterene zakladnej skoly umiestnene bigbagy. Zber v casev

skolskeho vyucovania prebieha v budove ZS, v obdobi prazdnin je mozne tento

odpad doniest' do zberneho dvora. Odpad neupraveny podia pokynov uvedenych

vyssie nebude odobraty.

(6) Pouzite akumulatory (k. c. 20 01 33) - zber organizuje obec po predchadzajucej

dohode so zmluvnym odberatel'om. 2!ber je spravidla 2x rocne (na jar a na jesen)

oznameny miestnym rozhlasom a prebieha podomovym sposobom. Pocas roka je na

odkladanie autobaterii urcena cast' uzatvoreneho kontajnera na elektroodpad

v zbernom dvore.

(7) Elektroodpad (k. c.20 01 35, 20 01 36) - zbierajii sa: vyradene elektrospotrebice,

chladnicky, elektronicky odpad. Odpad musi obsahovat' vsetky siiciastky vratane

kablov.

Zber sa pocas roka sustred'uje v zbernom dvore a 2x rocne (na jar a na jesen) po

vyhlaseni miestnym rozhlasom prebieha podomovym sposobom prostrednictvom

zmluvneho vyvozcu.

Odpad nesmie obsahovat': tonery, akumulatorove baterie, diskety, CD nosice,

videokazety, ziarovky, ziarivky.

(8) Ziarivky a iny elektroodpad obsahujuci ortut' (k. c. 20 01 21): zbiera sa: ziarivky,

ziarovky.

Pouzity odpad je mozne odovzdaf v obecnom urade zamestnancovi obce, ktory ich

uklada na osobitne miesto v OcU, aby nedoslo k ich poskodeniu a znecisteniu

zivotneho prostredia.

(9) Lieciva (k. c. 20 01 32) - zbieraju sa: nepouzite lieciva, lieciva po uplynuti doby

pouziternosti, ortut'ove teplomery (k. c. 20 01 21).

Odpad je mozne odovzdat' v lekarni do urceneho kontajnera.

(10) Baterie, monoclanky (k. c. 20 01 33) - zbieraju sa pouzite baterie roznych velT^osti.

10

Page 11: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

Odpad sa zbiera v ramci environmentalneho projektu Strom zivota ,,Baterky na

spravnom mieste" do kartonovych recykloboxov, ktore sii umiestnene v zakladnej

skole a v obecnom urade.

(11) Jedle tuky a oleje (k. c. 20 01 25) - zbiera sa: jedle tuky a oleje po priprave jedal, ktore

neobsahuju viac ako 10 % primesi a necistot v plastovej alebo sklenej nadobe.

Odpad nesmie obsahovat' technicke oleje a viac ako 10 % necistot a inych primesi.

Precedeny olej v plastovych fl'asiach je mozne odovzdat' pri kulturnom dome (obecny

dvor) v pracovnych dnoch v case od 7.00 - 14.00 hod.) prevadzkovym zamestnancom

obce, ktory naplnene fl'ase ukladaju do prepravky, odkial' ich zmluvny vyvozca cca 4x

rocne odvaza na d'alsie spracovanie vo vlastnej prevadzke.

(12) Satstvo, textilie, odpady inak nespecifikovane - obuv (k. c. 20 01 10; 20 0111; 20 01

99) - zbiera sa: pouzite odevy, textilie, zaclony, zavesy, postel'na bielizen, textilne

hracky, postel'ne prikryvky, deky, obuv. Neznecisteny, suchy a zabaleny textil je

mozne vhodit' do pristavenych a oznacenych kontajnerov patriacich zmluvnym

odberatel'om, ktory pravidelne zabezpecuju vyprazdnovanie kontajnerov na vlastne

naklady. Je urceny na opatovne vyuzitie a na humanitarne ucely. Pripadny

jednorazovy zber pre charitu (spravidla v klubovni kulrurneho domu) obec vyhlasi

miesmym rozhlasom.VSatstvo a textilie nesmu byt' znecistene priemyselnymi olejmi, vlhke, roztrhane alebo

inak znehodnotene.

(13) Biologicky rozlozitelny odpad zo zahrad, parkov a cintorinov (k. c. 20 02 01) - je

zakazane vhadzovat' do zbernych nadob na KO. Povodca odpadu z rodinnych

domov prednostne zhodnocuje odpad zo zelene na vlastnom pozemku domacim

kompostovanim. 2-krat rocne v jarnych a jesennych mesiacoch obec pre fyzicke osoby

na obecnom dvore pri kulturnom dome vycleni velT<oobjemove kontajnery na odpad

zo zahrad (konare z orezu stromov). Tento odpad si povodca dovezie a premiestni do

kontajnera.

(14) Biologicky rozlozitel'ny kuchynsky a restauracny odpad (k. c. 20 01 08) - je zakazane

vhadzovat' do zbernych nadob na KO. NakoFko prieskum zhodnocovania biologicky

rozlozitel'neho kuchynskeho odpadu u obcanov obce v r. 2013 preukazal moznost'

ekologicky zhodnotif tento odpad u 95 % obcanov, obci zabezpecuje odvoz

kuchynskeho odpadu zmluvne. Ekologicke zhodnotenie povinne vyseparovaneho

kuchynskeho a restauracneho odpadu zabezpecuje Regionalne centrum biologicky

rozlozitelneho odpadu Nemsova (d'alej len ,,RC BRO").

(15) Drobne stavebne odpady (k. c.: 17 09 04 - zmes betonu, tehal, obkladaciek, dlazby,

keramiky a pod., vytriedene od zeminy, drevenych, sklenych a i. sucasti): je zakazane

vhadzovat' do zbernych nadob na KO Zber len pre fyzicke osoby organizuje obec Ix

rocne do velTcoobjemovych kontajnerov na obecnom dvore pri kulturnom dome.

Povodca si odpad dovezie, zaeviduje do zoznamu osob odovzdavajiicich DSO

a nasledne si odpad premiestni do VOK.

Odstranenie vacsieho mnozstvo stavebneho odpadu je povodca povinny si zabezpecit'

sam prostredm'ctvom opravnenej osoby a na vlastne naklady, rovnako ako fyzicka

u

Page 12: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

a pravnicka osoba, u ktorej vznika stavebny odpad na zaklade stavebneho alebo

buracieho povolenia.

(16) Opotrebovane pneumatiky (k. c. 16 01 03): zbieraju sa len pneumatiky z osobnych

motorovych vozidiel do priemeru 900 mm (nie bicyklove, motocyklove a ine male).

Odpad sa zbiera v zbernom dvore pocas celeho roka. Po dohode s vedenim a.s.

CEMMAC je odovzdavany na energeticke zhodnotenie.

Tab. 1: Prehl'ad zloziek triedeneho odpadu a umiestnenie odpadu

Druh triedeneho odpadu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)12)

13)

14)

15)

16)

17)

papier a lepenka

sklo

plasty

kovy

viacvrstvove obaly - tetrapaky

baterie a akumulatory

elektroodpad

ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut'

lieciva

baterie - monoclanky

jedle oleje a tuky

satstvo, textilie

biologicky rozlozitel'ny odpad (z orezu

stromov)

biologicky rozlozitel'ny kuchynsky

a restauracny odpad

objemny odpad

drobny stavebny odpad

opotrebovane pneumatiky

Frekv. vyvozu /

zberu

1x14 dni

1 x 30 dni

1 x 14 dni

p.p.

p.p.

2x rocne

priebezne, 2x/rok

priebezne, 2x/rok

pocas celeho roka

pocas celeho roka

pocas celeho roka

pocas celeho roka

pocas celeho roka

2x rocne

pocas celeho roka

2x rocne

Ix rocne

pocas celeho roka

Miesto zberu

stojiska TO + zberny dvor

stojiska TO + zberny dvor

stojiska TO + zberny dvor

zbemy dvor

zS

zberny dvor

zberny dvor / podomovy zber

OcU, lekaren

lekaren

v budove OcU, ZS

obecny dvor pri kult. dome

3 ks kontajnery

domace kompostoviska, RC

BRO Nemsova

VOK-y na obecnom dvore pri

kult. dome

domace kompostoviska, skr-

movanie, RC BRO Nemsova

VOK-y rozmiestnene po obci

obecny dvor pri kult. dome

zberny dvor

Tab. 2: Stojiska zberu triedeneho odpadu:

Lokalizacia stojiska

Vul. Vlarska pri byvalom hranicnom priechod s CR

•^ul. Zeleznicna c. 164/11 - Zdravotne stredisko

Vul. Zeleznioia c. 129/9

-vul. Cernavska c. 160/23

areal CEMMAC, a.s. - pre potreby a.s.

ul. Cementarska, pri bytovom dome c. 134/3

Zlozka triedeneho odpadu

/ pocet nadob

plasty

1

1

1

1

2

1

papier

1

1

1

1

4

1

sklo

1

0

1

1

1

1

textil

0

0

0

1

0

0

12

Page 13: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

ul. Kamenecka, neobyvany dom sup. c. 297/3

ul. Kamenecka oproti domu sup. c. 333/63

ul. Potocna pri Poste Home SrnieV

dvor ZS Home Srnie, vchod od ul. Potocna

ul. Suhradska - pri Kulturnom dome Home Srnie

ul. Suhradska pri nehnutel'nosri sup. c. 386/1 (CBA)

ul. Druzstevna pri OcU Home Srnie

krizovatka ul. Zahumenska, J. Kral'a, Pnidova

ul. Na Hornom konci pri detskom ihrisku

ul. Za kostolom - medzi bytovymi domami

ul. Diibravska c. 957/4 - 9-bytovka pri MS

ul. Skolska c. 959/1A pri 16-bytovke pri MS

1

2

3

1

1

2

3

2

2

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CL 11

Zberny dvor

(1) Zberny dvor odpadov v Hornom Srnf sa nachadza a ul. Potocna, c. p. 11710/2, k. u.

Home Srnie.

(2) Odpad v zbernom dvore mozu odovzdaf len obcania, ktori maju v obci Home Srnie

trvaly pobyt a platia miesrny poplatok z dovodu trvaleho pobytu. Pri dovoze odpadu

je nutne preukazat' sa dokladom totoznosti. Recyklovatel'ne zlozky odpadu v zbernom

dvore mozu odovzdat' aj pravnicke osoby, resp. podnikatelia, posobiaci na uzemi obce

Home Srnie, ktori platia miesrny poplatok.

(3) V zbernom dvore sa siistred'uju triedene odpady vratane odpadov z obalov:

- papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad (EO), pneumatiky.

CL 12

Nepovolene skladky komunalneho odpadu na uzemi obce

(1) Vlastnik pozemku je povinny vykonat' opatrenia na zamedzenie zakladania

nepovolenych skladok na jeho pozemkoch.

(2) Povinnosfou kazdeho obyvatel'a obce je ohlasit' obci, resp. d'alsim organom

prislusnym konat' vo veciach odpadoveho hospodarstva toho, kto na uzemi obce

zaklada nepovolenu skladku.

CL 13

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneskodnovanie komunalnych odpadov

a drobnych stavebnych odpadov

(1) Vysku poplatku za zber, prepravu a zneskodnovanie KO a DSO na uzemi obce Home

Srnie urci platne VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne

odpady a drobne stavebne odpady na uzemi obce Home Srnie.

13

Page 14: Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie 12/2013 ...d) Triedenie odpadov vratane odpadov z obalov je delenie odpadov podia druhov alebo oddel'ovanie zloziek odpadov, ktore mozno

CI.14

Priestupky a kontrola nad dodrziavanim ustanoveni VZN

(1) Na priestupky a ich prejednavanie sa vzt'ahuju vseobecne predpisy o prejednavanf

priestupkov, ak tento zakon neustanovuje inak.

(2) Starosta obce moze ulozit' pravnickej osobe pokutu do vysky 6 638 €, ak pravnicka

osoba porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto VZN. Pokuta je prijmom obce

(3) Kontrolu dodrziavania ustanoveni tohto VZN vykonava obec prostredmctvom

kontrolnych organov obce, ktorymi pre ucely dodrziavania tohto VZN su:

- poslanci obecneho zastupitel'stva

- clenovia komisif pri obecnom zastupitel'stve

- povereni pracovnici vyvozu KO

- organy poverene konat' a rozhodovat' vo veciach stavebnych, ochrany zivotneho

prostredia, ochrany zdravia, priestupkov

- kontrolor obce

- ine osoby poverene starostom obce.

Cl. 15f

Ucinnosf

(1) Tymto nariadenim sa rusi VZN c. 1/2012.

(2) Toto Vseobecne zavazne nariadenie obce Home Srnie bolo schvalene na zasadnuti

obecneho zastupitel'stva dna 11.12. 2013 uznesenim c. 157.

(3) Toto nariadenie nadobuda ucinnost' dnom 1.1.2014.

V Hornom Srni dna 13.12. 2013

Jozef H u s e r k a

starosta obce

VYVESENE DNA: 13.12.2013

ZVESENEDNA: .

14