Top Banner
VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Sl. Glasnik RS br.38/2008
37

VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

Sep 03, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

VREDNOVANJEMINISTARSTVA ZA NAUKU

• Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

Sl. Glasnik RS br.38/2008

Page 2: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

• Definicije kategorija publikacija

• Vrednosti rezultata M i broj bodova –određivanje indeksa kompetentnosti

• Tabelarno izraženi uslovi za naučna zvanja

• Kategorije domaćih časopisa

Page 3: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

•Kategorije radova (definicije za svaku kategorijurada) kao i broj bodova koji svaki rad nosi dati su uPravilniku Ministarstva naukehttp://www.nauka.gov.rs/cir/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=37

•a skraćena verzija na MFhttp://www.medical.uns.ac.rs/opsirnije.php?id=35

Page 4: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 5: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 6: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 7: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 8: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 9: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 10: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 11: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

Vrednosti rezultata M i broj bodova –određivanje indeksa kompetentnosti

M23………M24??? 2008/2009

Page 12: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

Vrednosti rezultata M i broj bodova –određivanje indeksa kompetentnosti

Page 13: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 14: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 15: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

Kategorije domaćih časopisa

Page 16: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 17: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 18: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 19: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 20: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

KATEGORIZACIJA DOMAĆIH ČASOPISA

Page 21: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

Strani časopisi

• Za radove koji su objavljeni u međunarodnim časopisima sa ISI liste kategorija časopisa se može pronaći na sajtu KoBSONA, deo servisi, pretraživanje časopisa, u polju gde piše IF kliknuti na stubičasti grafikon, gde je za svaku godinu, određenom bojom data kategorija časopisa.

Page 22: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

Kategorizacija međunarodnih časopisa

Page 23: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

Kategorizacija časopisa

Page 24: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 25: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 26: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

Ako časopis nema impakt faktor a vi nađete da je indeksiran u WEB OF SCIENCE to znači da je časopis na takozvanoj SCI EXPANDED listi

takve časopise zaključno sa 2008. svrstavamo u M23 i dodeljujemo 3 boda a u

2009. pišemo SCI-e M24 i dodeljujemo 2 boda / u skladu sa odlukom matičnog

naučnog odbora za medicinu Ministarstva za nauku

Page 27: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

• Provera da li je rad publikovan u časopisu na ISI listi može da se izvrši preko KoBSONA, Web of Science / period 1996-tekuća godina prema autoru, naslovu...

Page 28: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

primer

Page 29: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

• Da li se časopis koji nema imakt faktor nalazi na SCI expanded listi može se proveriti na http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D

• ili na sajtu Web of Science

Page 30: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

• Za časopise, domaće i strane, koji su na proširenoj SCI listi i još nemaju impakt faktor neophodno je naglasiti da su sa proširene SCI liste (SCI-expanded - SCI-e). Prema Matičnom naučnom odboru za medicinu Ministarstva nauke oni su za 2009. godinu kategorija M24 i vrednuju se sa 2 boda.

Page 31: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

• Zaključno sa 2008. godinom, M24 kategorija obuhvatala je domaće časopise koji su odlukom Ministarstva za nauku uvršteni u ovu kategoriji (M24) a nisu na SCI listi. Vrednost M24 za taj period je 3 boda.

• U tom periodu časopisi koji su na proširenoj SCI listi imali su kategoriju M23 i nosili su tri boda.

Page 32: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

INDEKS KOMPETENTNOSTI

• Sabiranjem bodova koji pripadaju određenoj kategoriji publikacije dobije se ukupan indeks kompetentnosti datog autora

• Pri pisanju spiska radova radove poređati po M kategorijama (M) OD NAJZNAČAJNIJEG –– NAJMANJEG M DO NAJVEĆEG M

Page 33: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

SEMINARSKI RAD broj 2

• Obavezan• 4 studenta• Prva strana• Na štampanu verziju kartona naučnog radnika

(slobodan izbor) zaposlenog na Medicinskom fakultetu napisati M kategorije radova i broj bodova

• Karton preuzeti sa sajta http://apv-nauka.ns.ac.rs• Predati na predavanjima do 12. juna

Page 34: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je

http://apv-nauka.ns.ac.rs

Page 35: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 36: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je
Page 37: VREDNOVANJE MINISTARSTVA ZA NAUKU - mf.uns.ac.rs studije/Ispiti/MIkategorizacija radova.pdf · Kategorizacija časopisa. Ako . č . asopis nema impakt faktor a vi na. đ. ete da je