Top Banner
50

Visokošolski strokovni študijski program - fd.si · doc. Mojca Perše MIKSER 2010, Beograd - Mednarodni festival kreativnosti in inovativnosti v kategoriji Ghost Project, prejel

Jun 05, 2018

ReportDownload

Documents

nguyentu

 • Visokoolski strokovni tudijski program

  1. stopnje DIZAJN

  Notranja oprema

  Vizualne komunikacije

  Tekstilje in oblaila

  Dizajn management

  Nakit nova smer

 • Fakulteta za dizajn, samostojni visokoolski zavod,

  pridruena lanica Univerze na Primorskem, je bila ustanovljena z namenom, da

  omogoi visokoolsko izobraevanje na podroju oblikovanja in sicer podrobneje

  na podrojih oblikovanja notranje opreme, vizualnih komunikacij,

  tekstilij in oblail ter dizajn managementa.

  Poleg tega fakulteta izvaja tudi raziskovalno, umetniko in strokovno dejavnost, z

  namenom prispevati h konkurennosti podjetij, lokalnega okolja v katerem deluje

  in ire regije, ter posledino izboljanja kakovosti ivljenja in bivanja.

 • Fakulteta za dizajn lahko svoj razvoj gradi na nekaterih primerjalnih prednostih,

  ki so:

  - relativna majhnost in s tem posledino fleksibilnost pri delovanju,

  - samostojnost pri sprejemanju poslovnih odloitev,

  - pridrueno lanstvo Univerzi na Primorskem,

  - interdisciplinarnost tudijskih smeri,

  - primerljivost tudijskih programov s tujimi sorodnimi tudijskimi programi,

  - aplikativnost raziskovalnih rezultatov, produktov in konceptov,

  - intenzivna vkljuenost v mednarodne povezave (zdruenja, institucije,

  platforme),

  - relativno visok dele mobilnosti zaposlenih in tudentov,

  - mona povezanost z gospodarskimi subjekti ( predvsem z lesno in pohitveno

  industrijo),

  - stabilno financiranje prve stopnje dodiplomskega tudijskega programa

  DIZAJN,

  - visoko strokoven in motiviran kader.

 • Dizajn je bistven spremljevalec novih tehnologij. Dobra patentna strategija in

  varovanje zamisli ustvarjalcev ali podjetij so pomembni gradniki tehnoloko

  naravnanih inovacij.

  Prav zato, je poslanstvo Fakultete za dizajn, dejavno prispevati k razvoju

  drube znanja, s spodbujanjem lovekove radovednosti in elje po znanju,

  raziskovanju in ustvarjanju, na matinem podroju delovanja - podroju

  oblikovanja, ter graditi sinergije z drugimi zdruenji in institucijami doma in

  v tujini. Izobraziti elimo oblikovalsko mislee in drubeno odgovorne

  oblikovalce, ki bodo usposobljeni za vodenje najzahtevnejih oblikovalskih

  procesov, kajti dizajn je umetnika in znanstvena disciplina ter ustvarjalno

  miselni proces, kot taken, pa tudi element uspenega poslovanja vsakega

  podjetja. Je tudi nain izraanja vrednosti blagovne znamke in orodje za

  vizualizacijo strategije kreativnega procesa.

  POSLANSTVO

 • Poslanstvo temelji na principih umetnikega in na principih znanstvenega razvoja

  oblikovalskega procesa in inkubacije ideje.

  Za razvoj fakultete je bistven dizajn thinking , usmerjen v trajnostno oblikovanje,

  ekologijo in zeleno tehnologijo ter razvoj odlinosti zelenih inovacij.

  Pri tem nas vodi zavedanje o pomenu doseganja vrhunske pedagoke,

  znanstvene in umetnike dejavnosti, upotevaje edinstvenost posameznika ter

  spotljiv odnos do njegovega dela in okolja v katerem ustvarja.

  POSLANSTVO

 • Fakulteta za dizajn bo, kot izobraevalni, raziskovalni in umetniko

  naravnani visokoolski zavod, predstavljala stiie v domaem in

  globalnem okolju, v katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale

  inovacije iz umetnike in raziskovalne sfere v gospodarstvo in drubo,

  pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem

  podroju.

  Vizija fakultete je postati v svetovnem merilu dobro prepoznana institucija,

  s kakovostnimi pedagogi, raziskovalci in angairanimi tudenti.

  VIZIJA

 • TRAJANJE TUDIJA

  Visokoolski strokovni tudijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6

  semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih tok po ECTS. Kandidati se lahko

  vpiejo na redni in izredni tudij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni

  tudij.

  V visokoolski strokovni tudijski program Dizajna se lahko vpie kdor, je

  opravil:

  maturo,

  poklicno maturo,

  zakljuni izpit v katerem koli tiriletnem srednjeolskem izobraevanju.

  Kandidati se lahko vpiejo na redni in izredni tudij. Pogoji za vpis so enaki za

  redni in izredni tudij.

  Naziv: DIPLOMIRANI DIZAJNER/DIZAJNERKA z navedbo tudijske

  smeri

 • Preizkus nadarjenosti

  Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa

  nadarjenosti za tudij dizajna.

  Preizkus nadarjenosti za tudij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se

  preverja sposobnost kandidata glede na:

  nadarjenost za oblikovanje,

  kreativnost,

  sposobnost opazovanja in vizualnega izraanja,

  sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),

  kvaliteto izvedbe.

  Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

  1. po prvem prijavnem roku: 4. do 6. 7. 2018, Prevale 10, 1236 Trzin

  2. po drugem prijavnem roku: 10. in 11. 9. 2018, Prevale 10, 1236 Trzin

  PREIZKUS NADARJENOSTI

 • e bo preizkus nadarjenosti uspeno opravilo veje tevilo kandidatov kot je

  razpisnih mest, bo komisija za sprejemne izpite FD tevilo kandidatov sprejela

  na osnovi naslednjih kriterijev:

  - uspeh pri preizkusu umetnike nadarjenosti: 90% tok

  - sploni uspeh pri zakljunem izpitu, poklicni maturi oz. sploni maturi: 5% tok

  - sploni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % tok

 • SOBOTNA AKADEMIJA

  SOBOTNA AKADEMIJA

  PRIPRAVLJALNI TEAJI ZA SPREJEMNE IZPITE NA FAKULTETI ZA DIZAJN

  SOBOTNA AKADEMIJA MOTIVACIJSKA PODJETNIKA DELAVNICA V POVEZAVI Z DIZAJN

  MANAGEMENTOM Predavatelj: izr. prof. dr. Jordan Berginc

  SOBOTNA AKADEMIJA ZA CELOSTNO GRAFINO PODOBO IN OBLIKOVANJE VIZUALNIH

  KOMUNIKACIJ Predavatelj: doc. mag. Barbara Dovear

  SOBOTNA AKADEMIJA ZA OBLIKOVANJE MODNIH DODATKOV IN OBLAIL

  Predavatelj: izr.prof. Tanja Devetak

  SOBOTNA AKADEMIJA ZA EKO INOVACIJE IN TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE

  Predavatelj: viji predavatelj Almina Durakovi, mag.dizajna

  SOBOTNA AKADEMIJA ZA MODNI STILIZEM IN MODNO KOMUNICIRANJE

  Predavatelj: Tea Hegedu

  SOBOTNA AKADEMIJA ZA STILIZEM PROSTORA

  Predavatelj: doc. Inge Kalan Lipar

  SOBOTNA AKADEMIJA ZA ARHITEKTURNO RISBO PROSTORA

  Predavatelj: iva Slavec, u.d.i.a.

  SOBOTNA AKADEMIJA ZA ILUSTRACIJO

  Predavatelj: doc. Darko Birsa

  SOBOTNA AKADEMIJA ZA KONCEPTUALNO OBLIKOVANJE V NAKITU

  Predavatelj: doc. dr. Petra Bole

 • SMER REDNI IZREDNI

  Notranja oprema 30

  30

  Vizualne komunikacije 25 25

  Tekstilije in oblaila 15 15

  Dizajn management 30

  Nakit 10

  TEVILO PROSTIH VPISNIH MEST NA REDNEM IN IZREDNEM TUDIJU JE ZA DRAVLJANE RS IN DRAVLJANE DRAV LANIC EU NASLEDNJE:

 • Umetnika dejavnost FD predstavlja sodelovanje na projektih z

  izrazitim umetnikim, izraznim in konceptualnim pristopom, kjer se

  dizajn uveljavlja kot drubeno angairano podroje delovanja.

  Umetnika dejavnost je vkljuena v vse predstavitve, razstave,

  raziskave, publikacije in javno pojavnost.

  tudenti in pedagogi sodelujejo na razlinih projektih in razstavah kot

  so: Mesec Oblikovanja, ar lesa, Ambient, Young Creative Chevrolet,

  Svetlobna gverila, Mesec oblikovanja, Design Week ipd.

  Svojo umetniko komponento pa krepijo

  v mednarodnem okolju s lanstvom v zdruenju GIDE, DME

  AWARD, ALICE, BORDER-CROSSINGS, ICSID, ELIA.

  UMETNIKA DEJAVNOST

 • GOINGREEN GLOBAL

  WDO

  GIDE

  A.L.I.C.E

  BORDER CROSSING

  DME

  UMETNIKA DEJAVNOST

 • The Faculty of Design with the new International

  Platform GoinGreenGlobal and all other networks

  and competences is already developing Sustainable

  Design for a New European Renaissance and

  therefore we can be the home of the flowering of 3rd

  Millenium Reneissance!

  We are planning to establish a GoinGreenGlobal

  platform with enterprises and European centres of

  Design in October 2018.

  International Platform GoinGreenGlobal

 • WDO, prej znana kot Mednarodno zdruenje industrijskega oblikovanja (ICSID),

  je mednarodna nevladna organizacija, ki promovira industrijsko oblikovanje in njene

  sposobnosti ustvarjanja boljih proizvodov, sistemov, storitev in izkuenj; bolje

  poslovno okolje in gospodarske subjekte; in ne nazadnje bolje okolje in drubo.

  WDO ima v Organizaciji Zdruenih narodov poseben svetovalni status.

  Sestavlja jo 140 lanov iz 40 drav po svetu.

  .

  WDO - World Design Organization

 • GIDE je mednarodni konzorcij visokoolskih zavodov s

  podroja oblikovanja, ki sodelujejo z namenom obogatiti

  izkunje tudentov na podroju 3D, arhitekture in notranje

  opreme. Konzorcij je bil ustanovljen leta 2003. Skupino

  sestavlja sedem partnerskih institucij iz VB, Belgije, Nemije,

  Italije, vice, Slovenije in kotske.

  Institucije partnerice: Slovenija Fakulteta za dizajn

  Nemija Hochschule Magdeburg Stendhal

  kotska Duncan of Jordan Stone College of Art and Design

  Dundee

  Anglija Leeds College of Art

  vica - SUPSI Scuola Professionale, Lugano

  Belgija Thomas More College Mechelen

  Italija Politecnico di Milano

  GIDE

 • The A.L.I.C.E. (Alice | Landscape | Interiors |

  Culture | Emotions)

  Z namenom promocije, ozaveanja pomena in

  vloge oblikovanja v razvoju trajnostne drube in

  oblikovanja kot interdisciplinarnega

  intelektualnega procesa, ki je usmerjen k uporabi

  ter aplikaciji raziskovalnih rezultatov v konne

  produkte, je Fakulteta za dizajn ustanovila

  interesno skupino z imenom A.L.I.C.E

  (Architecture | Landscape | Interiors | Culture |

  Emotions).

  Skupina A.L.I.C.E. je namenjena tako

  strokovnjakom, profesorjem, pedagogom kot tudi

  tudentom, ki bodo v njej sodelovali na razlinih

  nivojih, z razlinimi prispevki in na razlinih

  interdisciplinarnih projektih.

  A.L.I.C.E.

 • Od leta 2011 Fakulteta za dizajn, smer Notranja oprema in Katedra za notranjo

  opremo in arhitekturo prostora, sodeluje na mednarodni platformi treh univerz in

  treh fakultet iz Zdruenih drav Amerike, kotske in Slovenije. Tri intitucije, trije

  dravni koordinatorji, ve smeri oblikovanja, ez 150 tudentov, ve kot 10

  mentorjev druno oblikujemo projekt in medkulturno komunikacijo, ki nas

  spremljana na, za javnost zaprti, spletni strani Border Crossing.

  University of Dundee , DJCAD Duncan of Jordanstone College of Art & Design, Scotland

  University of North Texas, College of Visual Arts and Design, Texas, USA

  University of Primorska, Faculty of Design, Slovenia

  OCAD University, Ontario College of Art & Design, Toranto, Canada

  Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, The Netherland

  University of Lapland, Faculty of Art and Design, Finland

  BORDER CROSSING

 • Design Management Europe Award je edino tovrstno zdruenje v Evropi, ki

  zdruuje 24 partnerjev lanic iz 17 drav z namenom strateko spodbujati

  Design Management na vseh nivojih delovanja.

  DME

 • RAZSTAVE

  UMETNIKA DEJAVNOST

 • RAZSTAVE

 • RAZSTAVE

 • RAZSTAVE

 • MODNE REVIJE

 • SODELOVANJA

  TEKMOVANJA

  NATEAJI

 • SODELOVANJA S PODJETJI JUB, kemina industrija d.o.o.,

  BAUTA d.o.o. lesene skeletne hie,

  Donar d.o.o.,

  Gigodesign d.o.o.,

  R ineniring doo.

  RC31, Center kreativne pohitvene industrije,

  Javor, lamelirani program d.d.

  lmpakta les d.o.o.

  Blai, robni trakovi,

  Intitut za celulozo in papir,

  Palmieri d.o.o.,

  Pohitvo lskra d.o.o.,

  Lescom d.o.o.,

  Luka Koper,

  lnpo d.o.o.,

  ODU Koper,

  SBI lzola,

  DMJZTB Nova Gorica,

  Pohitvo Erjavec,

  Baloh International,

  Kalcer d.o.o.,

  Velux Slovenije,

  Schachermayer d.o.o.,

  Sabod d.o.o.,

  SPIRIT Slovenija,

  Plastika Skaza

 • SEJMI

 • SOCIALNI PROJEKTI

 • NAGRADE

  98 nagrad v Sloveniji in tujini

  1. nagrada za production design,

  Mixer Design Expo (Beograd)

  7. nagrad za prispevek k

  trajnostnemu razvoju drube

  RED DOT (oji izbor)

  naziv perspektivni mladi oblikovalec

  v sklopu Meseca oblikovanja

 • NAGRADE

  Serija lesenih svetil ERALUX

  Mentorici:

  prof. dr. Jasna Hrovatin

  doc. Mojca Pere

  Ghost Project Exhibition - Mixer festival 2012,

  Beograd

  nagrada za sodelvovanje na razstavi Ghost

  Project Exhibition - Mixer festival, Beograd

  NEU/NOW Festival, Porto, Portugalska

  JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD ZA

  PRISPEVEK K TRAJNOSTNEM RAZVOJU

  DRUBE

 • NAGRADE tudenti:

  MATIC TREVEN,

  ANE STARE,

  DAA MID

  Ambient Ljubljana 2012 - Top ideje 2012

  Nagrada za najlepi razstavni prostor na sejmu

  Ambient

  Nagrada PERSPEKTIVNI 2013 na Mesecu

  Oblikovanja

 • NAGRADE lui DOMEK

  tudenta:

  MATIC TREVEN

  DAA MID

  AMBIENT LJUBLJANA 2013

  Najlepi razstavni prostor na TOP IDEJE 2013

  Nagrada TOP 10 za lu DOMEK

 • NAGRADE

  FlExAholic police Mentorice:

  prof. dr. Jasna Hrovatin

  doc. Mojca Pere

  MIKSER 2010, Beograd - Mednarodni festival kreativnosti in

  inovativnosti v kategoriji Ghost Project, prejel priznanje v pod-

  kategoriji Proizvodnja

  Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnem

  razvoju drube 2009, nagrada astni naziv Young Creative

  Ambasador za Slovenijo za leto 2010

  Mesec Oblikovanja - Perspektivni 2010

 • FD stremi h kakovostemu mednarodnemu sodelovanju.

  Osnovni cilji mednarodne dejavnosti so: sodelovanje med fakulteto in tujimi

  izobraevalnimi institucijami (partnericami) na podroju mobilnosti ter tujimi

  podjetji, ki nudijo tudentom monost praktinega usposabljanja in s tem

  pridobivanje mednarodnih delovnih izkuenj.

  Redefiniranje dolgoronih ciljev nam je omogoilo, da potekajo izmenjave na

  kvalitetnejem nivoju, znotraj oblikovane mree partnerstev se nadgrajujejo

  kompetence tudentov, visokoolskih uiteljev in sodelavcev ter podpornega

  osebja.

  MEDNARODNA DEJAVNOST

 • S pomojo programa Erasmus + spodbujamo in

  krepimo mobilnost tudentov in zaposlenih na

  instituciji.

  Z vzpostavljeno mreo partnerjev v Evropi skrbimo za

  pretok znanja.

  Mobilnost posameznikov, ki se na tak nain

  vkljuujejo v tudijski proces, prispeva k obogatitvi

  unega procesa, ki na inovativen nain nadgrajuje in

  dopolnjuje zadane tudijske obveznosti.

  ERASMUS

 • Erasmus+ bilateralni sporazumi 2014/2020: England

  Leeds College of Art and Design

  University of Portsmouth, Portsmouth

  Belgium

  Thomas More Mechelen

  Bolgaria

  National Academy of Art, Sofia

  Denmark

  Kolding School of design

  Estonia

  Tallinn University, Haapsalu College

  Finland

  Lahti University of Applied Arts

  France

  ENSAD Ecole nationale superieure des arts decoratifs

  Croatia

  Sveuilite u Splitu

  Sveuilite u Zagrebu

  Meimursko veleuilite u akovcu

  Ireland

  The National College of Art and Design, Dublin

  Italy

  Universita di Bologna

  Accademia di Belle Arti di Bologna

  Politecnico di Milano

  Latvia

  Art Academy of Latvia

  Primerno za tudente vseh treh oddelkov

  Litva

  Vilnius Academy of Arts

  Vilnius College of Design

  Hungary

  BKF University of Applied Sciences

  Germany

  Kunsthochschule Berlin

  Hochschule Magdeburg-Stendal, Magdeburg

  Norway

  Bergen National Academy of Arts

  ERASMUS

  Oslo National Academy of the Arts, Department of Design

  Poland

  Academy of Fine Arts in Gdansk

  Lodz University of Technology

  Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz

  Poznan university of life sciences

  Academy of Fine Arts in Warsaw

  Viamoda Industrial University

  Faculty of Architecture

  Romania

  Universitatea din Oradea

  Portugal

  Instituto Politecnico de Castelo Branco, Castelo Branco

  IADE Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, Lizbona

  Instituto Politecnico de Lisboa, Lizbona

  ESAD Escola Superior de Artes e Design, Porto

  ESCOLA Superior de tecnologias eartes de Lisboa (ESTAL)

  Spain

  Escola de Disseny i Art, Barcelona

  Universidad de Sevilla

  Escuela de Arte y Superior de Diseo de Valencia

  EASDA Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant

  Sweden

  The Swedish School of Textiles, University of Bors

  Goeteborgs Universitet, Gothenburg

  Turkey

  Amasya University

  Istanbul Technical University

  Mimar Sinan Fine Arts University

  Isik University

  Yeni Yzyil University

  Nisantasi University

  Izmir University of Economics

  Yasar Universitesi

  Mersin Universitesi

  https://www.uoradea.ro/

 • FD je vkljuena tudi v program Ceepus - srednjeevropski program za izmenjavo

  tudentov in profesorjev), ki je regionalni program in deluje na osnovi mre. Tako

  imenovane "mree" morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete

  /oddelki, od katerih sta vsaj dve iz razlinih drav. Mrea kot celota kandidira za

  doloeno tevilo mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih

  tudentov profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave. Cilj

  programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti tudentov in profesorjev med

  sodelujoimi dravami ter izkoristiti prijateljske povezave in monosti za

  oblikovanje skupnih tudijskih programov. Partnerji v programu Ceepus:

  Faculty of Design, associated member of University of Primorska, Slovenia

  University of Sarajevo, BiH, Academy of Fine Arts

  University of Zagreb, Croatia, Faculty of Forestry

  University of Split, Croatia, Arts Academy, Department of Visual Communications Design

  Chisinau Ion Creanga state Pedagogical University, Faculty of Fine Arts and Design

  Poznan University of Life Sciences, Poland, Department of Furniture Design

  Belgrade University, Serbia, Faculty of Forestry - Department of Wood Processing

  Non- State Academy of Fine Arts, Belgrade, Serbia, Department of Design

  University of Novi Sad, Serbia, Faculty of Technical Sciences, Graphic Engineering and design

  University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles

  CEEPUS

 • ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

  Razvojni center kreativne pohitvene industrije RC31

  Po kreativni poti do znanja - PKP

  Kompetenni center za razvoj kadrov v lesarstvu KOCles

  RRI v verigah in mreah

  CRP - Ciljni raziskovalni program (socialni turizem)

 • Aktivno in kvalitetno staranje v domaem okolju

  Projekt smo izvajali s tudenti tretjega letnika v okviru praktinega usposabljanja.

  Projekt AQUA

 • Projekt Po kreativni poti do znanja (PKP)

  Brezasnost tradicije v sodobnem slovenskem spominku. Interdisciplinarna skupina tudentov Fakultete za dizajn (TO, NO, VK) in tudenti UP.

 • Zasnova turistine vasi in oprema tipine

  idrijske rudarske hie.

  Interdisciplinarna skupina tudentov Fakultete

  za dizajn (NO, VK, DM) in tudenti FF, UP,

  ALUO.

  Projekt Po kreativni poti do znanja (PKP)

 • PODPORNE SLUBE FAKULTETE ZA DIZAJN

 • Aktivnosti v zvezi s prijavnimi in vpisnimi postopki;

  Aktivnosti v zvezi s sprejemnimi izpiti in tudijskimi

  obveznostmi;

  Obveanje tudentov, sprejemanje vlog tudentov;

  Izdaja razlinih potrdil;

  Nudi podporo tudentom izvaja informativno in

  svetovalno delo.

  REFERAT ZA TUDIJSKE ZADEVE

  Vodja referata: ga. Mileva Mikovi

  referat@fd.si ; 059 23 50 10

 • Posredovanje informacij in organizacija mobilnosti

  tudentov;

  Program Erasmus +;

  Mrea CEEPUS;

  Program med. izmenjav NFM

  Pomo tudentom tutorstvo

  Pisarna za mednarodno dejavnost

  Vodja: mag. Maja Cergol Lipnik

  maja.cergol@fd.si; 059 23 50 11

 • Izvaja knjinino informativno dejavnost;

  Tehnini pregledi diplom,

  Vodja: mag. Maja Peteh

  Knjiniar: Domen Lo

  Delovni as: pon pet: 8.30 11.30; tor: 16-18

  Knjinica

 • Obveanje tudentov o zaposlitvenih monostih in

  monostih praktinega usposabljanja;

  Organizacija seminarjev, predavanj in obiskov

  delodajalcev

  Karierno svetovanje (pomo pri pripravi CV-jev in

  portfolijev)

  Karierno svetovanje: 1. torek v mesecu, po predhodni

  najavi

  Prijava na novinik!

  Karierni center

  Vodja: mag. Veronika Gruden

  veronika.gruden@fd.si; 059 23 50 02

 • Organizacija Sobotnih akademij;

  Organizacija teajev, delavnic, poletnih ol

  za izpopolnjevanje in poglabljanje znanja;

  Promocijske aktivnosti fakultete.

  Akademija za vseivljenjsko uenje (VU)

  Vodja: Petra Kocjani

  petra.kocjancic@fd.si; 059 23 50 04

 • Podpora katedram pri izvedbi pedagokega,

  znanstvenega in umetnikega dela;

  Izvajanje praktinega usposabljanja;

  Koordinatorji praktinega usposabljanja:

  TO: Lidija Rotar: lidija.rotar@fd.si

  NO: doc. Mojca Pere; mojca.pere@fd.si

  VK: Domen Lo: domen.lo@fd.si

  Laboratoriji FD

  Laboratorij za kreativne industrije ( vodja: doc. Mojca Pere)

  Laboratorij za vizualne komunikacije ( vodja: Domen Lo)

  Laboratorij za produktno oblikovanje ( vodja: Almina Durakovi)

 • Podpora katedram pri izvedbi pedagokega, znanstvenega in umetnikega dela;

  Center za sodelovanje z gospodarstvom;

  Organizacija umetnikih dogodkov in znanstvenih forumov;

  Lokacija: Gerbieva 51, Ljubljana

  HDMI med drugim nudi tudentom in mentorjem monost predstavitve svojih

  projektov v obliki razstav in drugih dogodkov.

  Hia za dizajn management in inovacije (HDMI)

  Vodja: Manca Matii Zver, mag.diz.

  manca.maticic@fd.si; 059 33 55 90

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.