Top Banner
Visoka tehnološka škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA POSLOVNA EKONOMIKA Tema rada: Organizacija rada preduzeća „I.S.N. Automotive“ Student: Dejan Ivanović, 4-69/2010 Profesor: dr. Miroslava Petrevska Šabac, Oktobar 2012.
14

Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

Jan 14, 2016

Download

Documents

Zion

Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA POSLOVNA EKONOMIKA Tema rada: Organizacija rada preduzeća „I.S.N. Automotive“ Student: Dejan Ivanović, 4-69 /2010 Profesor : dr. Miroslava Petrevska Š abac, Oktobar 2012. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

Visoka tehnološka škola strukovnih studijaŠabac Odsek: Informacione tehnologije       

 

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETAPOSLOVNA EKONOMIKA

  

 

Tema rada: Organizacija rada preduzeća „I.S.N. Automotive“        Student: Dejan Ivanović, 4-69/2010Profesor: dr. Miroslava Petrevska  

 Šabac, Oktobar 2012.

Page 2: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

 Sadržaj:

1. Pojam preduzeća i njegova imovina2. Vrste preduzeća3. Podaci za identifikaciju preduzeća „I.S.N. Automotive“3. Delatnost preduzeća, misija, vizija, ciljevi4. Važeći standardi u preduzeću5. Organigram preduzeća6. Literatura 

Page 3: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

1. Pojam preduzeća i njegova imovina

 Preduzeće je – samostalna ekonomska, tehnička i pravna celina u vlasništvu određenih subjekata koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta.  Samostalnost preduzeća ogleda se u 2 vida : ekonomska samostalnost preduzeća (slobodno bira predmet svojeg poslovanja, potrebne resurse i poslovne partnere) pravna samostalnost (ogleda se u činjenici da je ona pravni subjekat i da po toj osnovi stiĉe prava i obaveze, snosi odgovornost) Preduzeće proizvodi dobra i usluge za potrebe društva. Preduzeće se koristi resursima i snosi poslovni rizik. Preduzeće teži ostvarenju dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Primarni ekonomski cilj preduzeća je ostvarenje dobiti, a sekundarni cilj preduzeća je osiguranje kontinuiteta i razvoja preduzeća, proizvodeći dobra i usluge. Društveni ciljevi preduzeća mogu biti kako zadovoljstvo radnika materijalnim i društvenim položajem tako i boljitak i razvoj društvene zajednice i okruženja usled dobrog i odgovornog poslovanja preduzeća Predmet raĉunovodstvenog obuhvatanja u preduzeću su IMOVINA, OBAVEZE i REZULTAT. Imovina (engl. assets, nem. Vermögen) su sva pokretana i nepokretna dobra i/ili prava u vlasništvu pravne ili fiziĉke osobe, koja se mogu izraziti u novcu; to su sva sredstva koja se koriste u poslovanju preduzeća. Bitna karakteristika imovine je postojanje određenog stepena izvesnosti da će se njenom upotrebom ostvariti buduća ekonomska korist. Ako određeni imovinski deo zadovoljava ovaj kriterijum, zadovoljava definiciju imovine i može se u računovodstvu prikazati kao deo ukupne vrednosti imovine preduzeća. Imovina može biti materijalna (zgrada, zemljište, mašine, računari) ili nematerijalna (goodwill, tj. dobro ime preduzeća, licenca, patent). Prema veku trajanja imovina se deli na kratkoroĉnu (vek trajanja do godinu dana) i dugoročnu (vek trajanja duži od jedne godine). S obzirom na likvidnost imovina može biti likvidna ili lako promenljiva u novac (novac, bankarski depozit, raĉuni dospeli na naplatu, zalihe gotovih proizvoda), ili nelikvidna, tj. fiksna teže promenljiva u novac (zgrade, zemljište, dugoročne investicije i sl.). Imovina se u računovodstvu uglavnom vrednuje prema onom iznosu gotovine koja je bila uložena u njeno nabavljanje (troškovi koje je preduzeće imalo kako bi ostvarilo vlasništvo nad tim delom imovine). Računovodstvenim evidentiranjem mora se evidentirati kako imovina sama, prema vrsti tj pojavnom obliku a isto tako i putevi i naĉini pribavljanja imovine. Ovim se stvara logiĉna povezanost između pojedinih vrsta imovine s jedne strane, i dugova ( obaveza) i vlasničkog kapitala s druge.

Page 4: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

2. Vrste preduzeća  Svako preduzeće ima niz specifičnosti i zato se podela može izvršiti na više načina:  prema delatnosti, prema veličini, prema vlasništvu, ostale podele. 1. Prema delatnosti preduzeća mogu biti: proizvodna,trgovinska,uslužna,finansijska i dr. 2. Prema veličini mogu biti: mala,srednja ivelika, zavisno od broja zaposlenih, godišnjeg prihoda i vrednosti imovine ili kapitala. 3. Prema vlasništvu delimo ih na: društva lica – ortačko i komanditno društvoVlasnici sopstvenom imovinom neograničeno garantuju za obaveze preduzeća,društva kapitala – akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, javna preduzeća,Vlasnici garantuju za obaveze preduzeća do visine svojih uloga.

Page 5: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

3. Podaci za identifikaciju preduzeća „I.S.N. Automotive“

Page 6: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

3. Delatnost preduzeća, misija, vizija, ciljevi  Kompanija I.S.N. Automotive osnovana je 2007.godine a zvanično je počela sa radom kao ovlašćeniMercedes-Benz diler u oktobru 2008.-e godine. Centar je izgrađen i posluje prema važećim Mercedes-Benz standardima. I.S.N. Automotive pokriva tržište Zapadne Srbije i nudi celokupnu prodajno servisnu uslugu za vozila putničkog i teretnog programa Mercedes-Benz grupacije.  

Prodajno servisni centar nalazi se na prostoru od 35.000 m2 i predstavlja jedan od najmodernijih autocentara u našoj zemlji.  Servis je opremljen najsavremenijom servisnom i dijagnostičkom opremom, velikim brojem standardnih i specijalnih alata kao i lagerom rezervnih delova, tako da je u potpunosti osposobljen za pružanje servisnih usluga na putničkim, lakim komercijalnim i teretnim vozilima. U ovom višenamenskom prostoru objedinjeni su svi zahtevi i potrebe tržišta i klijenata: prodaja novih putničkih, komercijalnih i teretnih vozilaservis putničkih vozilaservis kombi i teretnih vozilaprodaja originalnih rezervnih delova i opremeautomatska perionica za putnička i teretna vozilavulkanizerske uslugereglaža trapa Politika preduzeća je njeno što bolje pozicioniranje na tržištu i zadovoljenje svih potreba tržišta kako u segmentu prodaje novih vozila tako i u segmentu servisiranja svih vozila. Kao osnovna misija i cilj je maksimalno zadovoljiti klijente i izaći im uvek i po bilo koju cenu u sustret njihovim realnim zahtevim i potrebama.  Vizija preduzeća je da bude lider na domaćem tržištu i samim tim ispred svih ostalih Mercedes-Benz dilera u pružanu usluga zahtevne klijentele a svesni da samo kvalitetnom uslugom mogu da ostvare taj cilj.

Page 7: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

4. Važeći standardi u preduzeću  Preduzeće “I.S.N. Automotive” posluje po važećim Mercedes-Benz nacionalnim standardima propisanim za tržište republike Srbije.

Page 8: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije
Page 9: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije
Page 10: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije
Page 11: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije
Page 12: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije
Page 13: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

5. Organigram preduzeća

Page 14: Visoka tehnolo ška škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

6. Literatura http://www.ets-becej.edu.rs/files/FA%20PREDAVANJA1.pdf - str 2. [preuzeto: 26.10.2012.] http://nastavapreduzetnistva.wordpress.com/2012/02/19/vrste-preduzeca/ - str 3. [preuzeto: 26.10.2012.]