Top Banner
Skolans resultatutveckling 20112015 © InfoMentor 1 Skolans resultatutveckling 20112015 Vad säger statistiken? Vilka skolkommuner förbättrar resultaten? Hur tänker de? En rapport från InfoMentor För mer information kontakta Mats Rosenkvist, InfoMentor på telefon 070957 47 80 eller via [email protected] ________________________________________________________________________ InfoMentor arbetar med skolutveckling och är specialister på processerna kring skolans läroplaner, kommunikation och kvalitetsarbete – planering, undervisning och bedömning samt analys av elevernas resultat. Vi erbjuder fortbildning och en webbaserad lärplattform för skolor i Sverige och Europa.
21

Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,,...

Jul 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

1  

                                                           

 Skolans  resultatutveckling  2011-­2015      Vad  säger  statistiken?  Vilka  skolkommuner  förbättrar  resultaten?  Hur  tänker  de?  En  rapport  från  InfoMentor  

För  mer  information  kontakta  Mats  Rosenkvist,  InfoMentor    på  telefon  0709-­57  47  80  eller  via  [email protected]  ________________________________________________________________________

InfoMentor  arbetar  med  skolutveckling  och  är  specialister  på  processerna  kring  skolans  läroplaner,  kommunikation  och  kvalitetsarbete  –  planering,  undervisning  och  bedömning  samt  analys  av  elevernas  resultat.  Vi  erbjuder  fortbildning  och  en  webbaserad  lärplattform  för  skolor  i  Sverige  och  Europa.    

Page 2: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

2  

Varför  denna  sammanställning  och  rapport?    Detta  är  en  sammanställning  av  Skolverkets  offentliga  och  allmänt  tillgängliga  statistik  över  skolans  resultat  på  skol-­  och  kommunnivå.  Syftet  med  sammanställningen  är  att  visa  att  det  finns  kommuner  som  bryter  mot  trenden  med  elevers  fallande  kunskapsresultat.  Kommuner  som  istället  lyckats  förbättra  resultaten  under  läsåren  2011-­2015.  Syftet  med  rapporten  är  också  att  ge  en  inblick  i  hur  de  tänker  och  gör  med  avseende  på  skolans  styrning  och  förbättringsarbete  samt  att  relatera  det  till  forskningen  kring  framgångsrika  skolor.    Detta  är  del  1  av  rapporten  som  inkluderar  en  inblick  i  en  kommun,  Filipstad,  som  utifrån  statistiken  har  förbättrat  sina  resultat  systematiskt  under  åren  2011-­2015.  De  har  också  nått  över  90  procents  andel  gymnasiebehöriga  elever  trots  att  man  i  kommunen  tagit  emot  nyanlända  elever  varje  år  och  trots  att  man  inte  tillhör  de  kommuner  som  satsar  mest  resurser  på  skolan.  Inblicken  handlar  om  hur  de  tänker  och  gör  när  de  arbetar  systematiskt,  exempelvis:    •   rektorer  som  fått  avlastning  för  att  kunna  fokusera  på  skolans  huvuduppdrag  •   rektorer  som  gjort  två  lektionsobservationer  per  vecka  under  sex  läsår  och  på  så  sätt  

tillsammans  med  stimulerade  lärare  systematiskt  utvecklat  undervisningen  •   uppföljning  för  full  koll  på  alla  elevers  resultat  i  alla  ämnen  fyra  gånger  per  läsår  •   struktur  för  att  som  en  (1)  organisation  analysera  elevernas  resultat  i  detalj  för  att  kunna  arbeta  med  HUR  undervisningen  kan/ska  förbättras  

 Del  2  kommer  senare  under  2016  och  innehåller  fler  inblickar  i  hur  andra  kommuner  och  enskilda  skolor  som  förbättrat  resultaten  systematiskt  tänker  och  gör.        

Page 3: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

3  

En  summering  av  vad  som  blir  synligt  i  statistiken  

 

                                                       Andelen  gymnasiebehöriga  elever  2011-­2015  

                                 

 

•   31  kommuner  (11  procent)  har  lyckats  förbättra  skolresultaten,  andelen  elever    med  gymnasiebehörighet,  från  2011-­2015.  För  flera  av  dessa  kommuner  har  resultaten  succesivt  gått  uppåt  under  tre  av  fyra  år  istället  för  att  pendla  upp    och  ner  från  år  till  år.      

•   125  kommuner  (43  procent)  har  haft  en  gymnasiebehörighet  som  legat  stabilt    på  +/-­  3  procentenheter  under  perioden  2011-­2015.    82  kommuner  av  dessa  befinner  sig  stabilt  på  en  nivå  under  90  procents  andel  gymnasiebehöriga  elever  varav  8  kommuner  befinner  sig  stabilt  på  en  nivå    under  80  procent.      

•   134  kommuner  (46  procent)  befinner  sig  i  en  negativ  resultatutveckling  med  fallande  kunskapsresultat  under  perioden  2011-­2015.        

     

Page 4: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

4  

Kommentarer  till  vad  som  blir  synligt  i  statistiken  

Skolans  styrning.  Bland  kommunerna  med  positiv  resultatutveckling  finns  kommuner  som  arbetat  mycket  medvetet  med  systematiskt  förbättringsarbete  och  skolans  styrning  i  enlighet  med  det  som  enligt  svensk  och  internationell  forskning  karaktäriserar  framgångsrika  skolor.    Skolans  resurser.  Denna  statistiksammanställning  pekar  på  att  en  positiv  resultatutveckling  inte  enbart  har  att  göra  med  hur  mycket  resurser  som  satsas  på  skolan.  Flera  av  de  kommuner  som  lyckats  förbättra  resultaten  rankas  lägre  än  100  och  till  och  med  lägre  än  200  i  Lärarförbundets  ranking  ’’Bästa  Skolkommun’’  –  en  ranking  som  baseras  på  både  skolkommunernas  resultat  och  de  resurser  de  satsar  på  skolan.    Nyanlända  elever.  Sammanställningen  pekar  också  på  att  den  fallande  kunskapsutvecklingen  inte  enbart  kan  kopplas  till  antalet  nyanlända  elever  under  de  senaste  åren.  Det  finns  kommuner  som  har  förbättrat  sina  resultat  trots  att  de  enligt  Migrationsverkets  statistik  fått  många  nyanlända  elever  under  perioden  fram  till  och  med  läsåret  2014/2015.  Det  finns  också  kommuner  som  haft  en  mycket  negativ  resultatutveckling  trots  att  de  tagit  emot  få  eller  i  princip  inga  nyanlända  elever.          

Page 5: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

5  

Sammanställning  av  statistiken  mer  i  detalj  –    andelen  gymnasiebehöriga  elever  2011-­2015    •   11  procent  av  landets  skolkommuner  har  haft  en  positiv  resultutveckling  2011-­2015.  

Det  är  i  absoluta  tal  31  kommuner.  15  av  dessa  kommuner  hade  vårterminen  2015  över  90  procent  andel  gymnasiebehöriga  elever.  För  flera  av  dessa  kommuner  har  resultaten  succesivt  gått  uppåt  under  tre  av  fyra  år  istället  för  att  pendla  upp    och  ner  från  år  till  år.      

•   Totalt  nådde  24  procent  av  landets  skolkommuner  90  procents  eller  högre  gymnasiebehörighet  vårterminen  2015.      

•   43  procent  av  landets  skolkommuner  har  haft  en  stabil  resultatutveckling  plus/minus    3  procentenheter  2011-­2015.  Det  är  i  absoluta  tal  125  kommuner.  Av  dessa  låg  (vårterminen  2015)  43  kommuner  mellan  90  och  100  procent,  82  kommuner  under  90  procent  varav  8  under  80  procent.      

•   46  procent  av  landets  skolkommuner  har  haft  en  negativ  resultatutveckling  2011-­2015.  Det  är  i  absoluta  tal  134  kommuner.    

•   Gemensamt  för  de  flesta  av  de  kommuner  som  både  har  utvecklat  sina  elevresultat  mest  respektive  haft  mest  negativ  resultatutveckling  är  att  de  är  små  så  kallade  landsortskommuner.  Flera  av  dem  är  kommuner  där  möjligheten  att  välja  skola  är  obefintlig.  Man  har  bara  en  högstadieskola  och  därmed  kommer  statistiken  för  flera  av  dessa  kommuner  egentligen  från  en  enskild  skola  dit  alla  kommunens  barn  kommer  efter  att  ha  gått  på  olika  skolor  under  de  tidigare  årskurserna.    

•   Det  är  alltså  många  likartade  kommuner  både  bland  de  med  mest  positiv  resultatutveckling  och  mest  negativ  resultatutveckling.  Det  är  landsortskommuner  ofta  med  en  historia  som  bruks-­  och  industrisamhälle  med  ungefär  lika  många  elever  samt  med  en  relativt  sett  låg  andel  föräldrar  med  akademisk  utbildning.  Kommunerna  har  antingen  många  eller  få  nyanlända  elever.  Flera  av  kommunerna  tycks  på  pappret  ha  väldigt  likartade  förutsättningar,  men  ändå  skiljer  sig  både  elevresultaten  och  resultatutvecklingen  mycket.  Detta  innebär  att  i  kommunerna  med  positiv  resultatutveckling  överpresterar  skolorna  i  förhållande  till  deras  framräknade  värde  enligt  SALSA,  det  vill  säga  Skolverkets  förklaringsmodell  för  betygsresultat.      

•   Av  de  31  kommunerna  med  positiv  resultatutveckling  finns  det  kommuner  som  har  tagit  emot  många  nyanlända  elever.  Om  man  istället  tittar  på  de  31  kommunerna  med  mest  negativ  resultatutveckling  finns  det  kommuner  som  inte  fått  några  nyanlända  elever  alls.  Se  ’’Tabeller  –  statistiksammanställning’’  på  sidan  14  nedan.    

•   Denna  sammanställning  har  inte  haft  ambitionen  att  sammanställa  alla  Sveriges  enskilda  skolors  resultat  för  sig.  För  att  ge  lite  perspektiv  på  enskilda  skolors  resultatutveckling  har  vi  också  tittat  på  alla  skolor  i  Stockholm,  Göteborg  och  Malmö.  Det  kan  observeras  att  i  Stockholms  Stad  har  16  skolor  haft  en  positiv  

Page 6: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

6  

resultatutveckling.  Det  finns  24  skolor  som  når  100  procents  gymnasiebehörighet  varje  läsår.    I  Göteborg  är  samma  siffror:  5  skolor  har  haft  en  positiv  resultatutveckling.  17  skolor  når  100  procents  gymnasiebehörighet  varje  läsår.    I  Malmö  är  siffrorna:  2  skolor  har  haft  en  positiv  resultatutveckling.  10  skolor  når    100  procents  gymnasiebehörighet  varje  läsår.    Siffrorna  för  Stockholm,  Göteborg  och  Malmö  baseras  på  data  för  de  skolor  som  har  haft  en  komplett  serie  med  data  för  alla  läsåren  2011-­2015.        

Page 7: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

7  

Så  här  har  vi  tänkt  och  gjort  

Vi  gått  igenom  alla  skolkommuners  resultat  under  perioden  2011-­2015  i  Skolverkets  offentliga  databas  SIRIS.  Statistiken  innehåller  alla  skolors  resultat  i  respektive  kommun,  både  kommunala  skolor  och  fristående  skolor.  Det  resultat  vi  har  valt  att  titta  på  är  gymnasiebehörighet  som  vi  anser  vara  det  resultat  som  summerar  skolans  uppdrag  bäst.  Meritvärdet  för  en  skola  kan  vara  missvisande  om  det  är  enskilda  elever  eller  grupper  med  elever  som  antingen  har  väldigt  höga  eller  låga  meritvärden.  Med  andra  ord  kan  en  skola  ha  ett  högt  meritvärde  men  ändå  en  stor  andel  elever  som  inte  når  gymnasiebehörighet.    

Definition  ”stabil  resultatutveckling”.  Olika  elevgruppers,  skolors  och  kommuners  resultat  varierar  över  tiden.  I  denna  statistiksammanställning  har  vi  varit  ute  efter  att  se  om  det  finns  kommuner  som  tydligt  bryter  Sveriges  skolors  och  kommuners  mönster  med  generellt  fallande  elevresultat  och  åstadkommer  tydligt  förbättrade  resultat.    Plus/minus  3  procentenheter  kan  anses  vara  stabilt  och  förändringar  utöver  det  kan  vara  mer  eller  mindre  tydliga  tecken  på  förändringar  åt  det  bättre  eller  sämre  hållet.    Vi  har  gått  igenom  alla  skolkommuners  resultat  enligt  ovan  och:  •   tittat  på  vilka,  hur  många  och  andelen  kommuner  som  har  en  stabil  

resultatutveckling,  plus/minus  3  procentenheter  2011-­2015.    •   tittat  på  vilka,  hur  många  och  andelen  kommuner  med  positiv  resultatutveckling,  mer  

än  plus  3  procentenheter  2011-­2015.  •   tittat  på  vilka,  hur  många  och  andelen  kommuner  med  negativ  resultatutveckling,  

mer  än  minus  3  procentenheter  2011-­2015.  •   tittat  efter  kommuner  där  resultaten  gått  succesivt  och  stadigt  uppåt  –  som  ett  möjligt  

tecken  på  systematiskt  förbättringsarbete  –  under  minst  tre  av  fyra  år  istället  för  att  pendla  upp  och  ner  från  år  till  år.    

•   jämfört  kommunernas  skolresultat  med  Migrationsverkets  statistik  för:  -­  Antalet  asylsökande  barn  (barn  inskrivna  i  Migrationsverkets  mottagningssystem)  som  varit  bosatta  i  respektive  kommun  vid  utgången  av  åren  2013-­2015  i  åldersgrupperna  6-­9,  10-­12  och  13-­15.  -­  Totalt  antal  asylsökande  barn  och  nyanlända  barn  med  uppehållstillstånd  (barn  som  efter  beviljat  uppehållstillstånd  tagits  emot  i  en  kommun  under  de  senaste  24  månaderna)  som  var  bosatta  i  respektive  kommun  vid  utgången  av  året  2014  i  betygsålder,  det  vill  säga  åldersgrupperna  10-­12  och  13-­15.  Genom  att  summera  antalet  asylsökande  och  antalet  nyanlända  barn  med  uppehållstillstånd  som  bott  i  kommunerna  får  vi  fram  en  bild  av  belastningen  på  respektive  kommun  eftersom  detta  visar  hur  många  asylsökande  och  nyanlända  barn  i  skolålder  som  varje  kommun  har  haft  ansvar  för.    

•   jämfört  kommunernas  resultat  med:  Lärarförbundets  skolkommunranking  ”Bästa  Skolkommun’”  2015.  

•   tittat  på  varje  enskild  skolas  resultatutveckling  i  Stockholm,  Göteborg  och  Malmö  under  2011-­2015.    

Page 8: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

8  

Tre  aktuella  frågor  –  skolans  styrning,  skolans  resurser  och  nyanlända  elever    1.  Hur  är  resultatutvecklingen  2011-­2015  kopplad  till  forskningen  kring  framgångsrika  skolor  med  goda  resultat?  Flera  olika  aktörer  har  i  skoldebatten  pekat  på  skolans  styrning  som  en  grundläggande  förbättringsåtgärd  för  att  vända  resultatutvecklingen.  Här  kan  nämnas  Skolinspektionen,  OECD:s  expertrapport  samt  Studieförbundet  Näringsliv  och  Samhälle.  Med  skolans  styrning  menas  hur  kommuner  och  rektorer  styr  sin  egen  verksamhet,  sin  organisation  och  hur  de  använder  resurserna  för  att  förbättra  resultaten.  Skolans  styrning  handlar  också  om  det  som  alla  huvudmän  och  rektorer  har  ansvar  för  enligt  skollagen:  ”att  systematiskt  och  kontinuerligt  följa  upp  verksamheten,  analysera  resultaten  i  förhållande  till  de  nationella  målen  och  utifrån  det  planera  och  utveckla  utbildningen”.  Det  senare  omfattar  därmed  också  specifikt  hur  lärarna  kan  förbättra  undervisningen.  Det  finns  både  svensk  och  internationell  forskning  kring  vad  som  är  best  practice  när  det  gäller  skolans  styrning,  dvs.  vad  som  karaktäriserar  framgångsrika  skolor  med  goda  resultat.  Enligt  Skollagen  ska  skolor  dessutom  grunda  sin  verksamhet  på  evidensbaserad  vetenskaplig  grund  eller  beprövad  erfarenhet.    Därför  blir  frågorna  kring  hur  kommuner  som  förbättrar  sina  skolresultat  tänker  och  gör  extra  intressanta.  Hur  stämmer  detta  överens  med  forskningen  kring  framgångsrika  skolor  och  arbetet  med  systematiskt  förbättringsarbete.      Det  finns  exempel  på  kommuner  i  denna  statistiksammanställning  som  pekar  på  att  det  finns  en  koppling  mellan  en  positiv  resultatutveckling,  resultatstyrning  och  forskningen  kring  framgångsrika  skolor  med  goda  resultat.  Det  finns  kommuner  som  har  arbetat  mycket  medvetet  med  skolans  styrning  och  tät  resultatuppföljning  flera  gånger  per  läsår.  Kommuner  som  har  arbetat  med  lektionsobservationer  och  systematiskt  förbättringsarbete  utifrån  resultaten  har  tydligt  förbättrat  sina  resultat.  Se  exempel  nedan.      2.  Hur  är  resultatutvecklingen  2011-­2015  kopplad  till  resurserna  som  kommuner  lägger  på  skolan?  Det  finns  skolkommunsrankingar  med  kriterier  som  både  handlar  om  resultat  och  resurser.  En  av  dessa  är  Lärarförbundets  ”Bästa  skolkommun”.  De  sätter  fokus  på  att  det  är  viktigt  att  satsa  resurser  som  ger  lärare  och  elever  goda  förutsättningar  att  lyckas.      Samtidigt  visar  sammanställningen  att  många  av  de  kommuner  som  har  haft  en  positiv  resultatutveckling  2011  -­  2015  hamnar  långt  ner  i  Lärarförbundets  ranking.  Detta  pekar  med  andra  ord  på  att  det  inte  enbart  handlar  om  mängden  resurser  som  finns  tillgängliga  utan  också  om  hur  resurserna  används.  Den  här  statistiksammanställningen  visar  dock  även  att  många  av  de  kommuner  som  har  en  mycket  negativ  resultatutveckling  generellt  sett  satsar  mindre  resurser  på  skolan.          

Page 9: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

9  

3.  Hur  är  skillnaderna  i  resultatutveckling  kopplad  till  antalet  nyanlända  elever?  Skolverket  har  kommit  fram  till  att  ”Elever  som  invandrat  efter  skolstartsålder  har  haft  en  avgörande  betydelse  för  den  försämrade  gymnasiebehörigheten  på  nationell  nivå  under  de  senaste  åren  –  både  genom  att  andelen  elever  ökat  och  genom  att  deras  gymnasiebehörighet  försämrats  kraftigt.”    Skolminister  Gustav  Fridolin  hävdar  i  Dagens  Nyheter  den  10  januari  2016  apropå  fallande  gymnasiebehörighet  att  ’’De  senaste  årens  fall  och  särskilt  det  senaste  har  handlat  uteslutande  om  nyanlända  elever  som  kom  till  Sverige  från  sexan  och  uppåt’’.    Denna  statistiksammanställning  pekar  på  att  den  fallande  kunskapsutvecklingen  inte  enbart  kan  kopplas  till  antalet  nyanlända  elever  under  de  senaste  åren.  Det  finns  kommuner  som  har  förbättrat  sina  resultat  trots  att  de  fått  många  nyanlända  elever.  Det  finns  också  kommuner  som  haft  mycket  negativ  resultatutveckling  trots  att  de  i  princip  inte  tagit  emot  några  nyanlända  elever  alls.  Att  säga  att  de  fallande  resultaten  uteslutande  beror  på  nyanlända  elever  är  att  ge  alla  skolor,  rektorer  och  lärare  helt  fel  signal.  Hur  kommer  resultaten  under  de  kommande  åren  att  påverkas  av  antalet  nyanlända  elever?  Det  är  viktigt  att  följa  och  diskutera.  Det  är  också  viktigt  att  förstå  för  alla  kommuners,  rektorers  och  alla  pedagogers  motivation.  Göteborgs  Stad  och  andra  kommuner  har  lyft  fram  denna  viktiga  fråga  och  vill  kunna  särskilja  resultaten  för  olika  elevgrupper  inklusive  nyanlända  elever  enligt  den  nya  definitionen  som  innebär  att  elever  räknas  som  nyanlända  till  och  med  det  fjärde  året  efter  att  de  börjat  i  svensk  skola.            

Page 10: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

10  

Vad  innebär  best  practice    utifrån  forskningen  om  framgångsrika  skolor  med  goda  resultat?  

 Framgångsrika  skolor  med  bra  resultat  har  en  rektor  som:  •   fokuserar  på  skolans  huvuduppdrag  –  både  kunskapsmål  och  sociala  mål  •   förmår  att  samla  lärare  och  personal  till  en  (1)  organisation  •   förstår  att  skapa  både  struktur  och  en  kultur  som  samspelar  på  skolan  •   skapar  förutsättningar  för  undervisning  och  lärande  •   leder  undervisning  och  lärande  på  skolan  •   kopplar  ihop  skolvardagen,  klassrummen  och  undervisningen  med  elevernas  och  

skolans  resultat    Framgångsrika  skolor  med  bra  resultat  har:  •   tydliga  mål  och  planer  •   struktur  och  rutiner    •   höga  förväntningar  på  både  lärare  och  elever  oavsett  deras  bakgrund  •   engagerade  lärare  som  är  delaktiga  och  får  möjlighet  att  utvecklas  •   fokus  på  en  regelbunden  kedja  med  resultat  –  analys  –  förbättringar  –  genomförande  

–  resultat  –  analys  –  förbättringar  –  genomförande  …      Källor:  Leithwood  &  Riehl  (2000)  What  we  know  about  successful  school  leadership,  PA:  Laboratory  for  student  success,  Temple  University  Höög  &  Johansson  (2015)  Framgångsrika  skolor  –  mer  om  struktur,  kultur,  ledarskap.  Studentlitteratur          

Page 11: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

11  

Så  här  har  de  tänkt  och  gjort  i  Filipstad    som  gått  från  84  till  93  procents  gymnasiebehörighet  på  6  år  Andel  nyanlända  elever  i  snitt  per  år  2010-­2014:  7,2  procent  Andel  bosatta  nyanlända  elever  i  betygsålder  vid  årsskiftet  2014:  10,0  procent  Ranking  i  Lärarförbundets  ranking  ”Bästa  skolkommun”  2015:  261.    Det  är  givetvis  många  olika  saker  som  har  bidragit  till  den  goda  resultatutvecklingen  i  Filipstad.  Här  är  några  viktiga  saker  som  också  skiljer  sig  från  hur  många  andra  skolor  och  kommuner  gör.    Uppföljning  och  analys  av  alla  elevers  resultat  i  alla  ämnen  fyra  gånger  per  läsår  Resultaten  för  alla  elever  i  alla  årskurser  och  alla  ämnen  sammanställs  fyra  gånger  per  år  baserat  på  det  arbete  som  alla  lärare  i  Sverige  har  i  uppdrag  att  göra.  Då  går  rektorerna  tillsammans  med  lärarna  igenom  varje  klass,  grupp  och  elev  för  att  diskutera  VAR  och  HUR  resurserna  ska  användas  för  att  stötta  alla  elever  på  bästa  sätt.    Rektorerna  har  genomfört  två  lektionsobservationer  per  vecka  i  sex  år  Med  samma  underlag  för  lektionsobservationer  och  klassrumsbesök  har  rektorerna  tillsammans  med  lärarna  systematiskt  utvecklat  undervisningen.  Rektorerna  har  haft  i  uppdrag  av  skolchefen  i  kommunen  att  genomföra  två  klassrumsbesök  varje  vecka.  Varje  klassrumsbesök  har  följts  av  ett  samtal  med  aktuell  lärare  kring  HUR  undervisningen  kan  förbättras.      Rektorerna  har  fått  avlastning  för  att  kunna  fokusera  på  sitt  huvuduppdrag  För  att  kunna  arbeta  som  pedagogiska/didaktiska  ledare  har  rektorerna  fått  avlastning  med  rutinuppgifter  kring  ekonomiuppföljning.  Dessa  har  istället  hanterats  av  en  resurs  på  skolförvaltningen.  Rektorerna  har  också  medvetet  delegerat  uppgifter  kring  administration  till  sina  skolassistenter.  Rektorerna  berättar  att  de  trots  detta  inte  har  kunnat  genomföra  två  lektionsobservationer  exakt  varje  vecka  men  över  tiden  har  detta  gjort  att  det  har  kunnat  fokusera  på  lektionsobservationer.    Matematik-­  och  Svenska-­utvecklare  Redan  innan  Förstelärarreformen  så  har  man  i  Filipstad  haft  lärare  som  på  halva  sin  tjänst  har  haft  i  uppgift  att  hjälpa  övriga  lärare  i  kommunen  med  att  utveckla  undervisningen  i  dessa  ämnen.  Med  ett  tydligt  paket  för  systematiskt  kvalitetsarbete  med  olika  diagnostiska  prov  och  andra  verktyg  för  varje  årskurs  har  de:  

-­   Hjälpt  lärarna  att  analysera  elevernas  resultat    -­   Utifrån  resultaten  arbetat  med  lärarna  kring  HUR  undervisningen  kan  och  

behöver  utvecklas      Källor:  Intervjuer  och  samtal  vid  flera  tillfällen  under  2012-­2016:  Tage  Nordkvist,  Grundskolechef/Skolchef  i  Filipstads  kommun  2009-­2015  Rektorsgrupp  och  ämnesutvecklare/lärare  i  Filipstad        

Page 12: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

12  

Reflektioner  och  förutsättningar  för  denna  sammanställning    Angående  skolans  resultat.  Det  är  viktigt  att  komma  ihåg  att  betygen  och  alla  resultat  kring  den  svenska  skolans  kunskapsuppdrag  grundar  sig  på  läroplanen  och  kunskapskraven.  

Andelen  gymnasiebehöriga  är  definierade  så  här  enligt  Skolverket/SIRIS:  ”Andel (%) behöriga till yrkesprogram - Andel  elever  som  är  behöriga  att  söka  till  yrkesprogram.  För  att  en  elev  ska  vara  behörig  krävs  godkänt  betyg  i  ämnena    svenska/svenska  som  andraspråk,  engelska  och    matematik  samt  i  5  ytterligare  ämnen,  totalt  8  ämnen.  Andelen  beräknas  av  de  elever    som  fått  eller  skulle  ha  fått  betyg  enligt  det  mål  och  kunskapsrelaterade  betygssystemet    (elever  som  saknar  godkänt  betyg  i  alla  ämnen  ingår).  Elever  som  ej  fått  betyg  enligt  det  mål  och  kunskapsrelaterade  betygssystemet  ingår  ej.  Observera  att  om  antalet  EJ    behöriga  är  1-­4,  så  visas  andelen  behöriga  som  ~100.  Inför  gymnasievalet  2011  infördes  fyra  olika  krav  på  behörighet  till  gymnasieskolan.    Förutom  behörighetskravet  till  yrkesprogram  finns  det  tre  olika  krav  på  att  vara  behörig    till  högskoleförberedande  program,  vilket  innebär  att  ha  godkänt  betyg  i  totalt  12  ämnen.  Att  vara  behörig  till  yrkesprogrammen  används  som  ett  sammanfattande  mått  för    behörighet  till  gymnasieskolan  i  redovisning  över  tid  då  det  är  detsamma  som  att  vara    behörig  till  något  av  gymnasieskolans  program.  På  riksnivå  är  det  endast  1  procent  som  enbart  är  behörig  till  yrkesprogrammen.”    Den  officiella  statistik  och  de  data  som  är  underlag  för  denna  sammanställning  bygger  på  betygen  vårterminen  i  årskurs  9.  Under  det  första  läsåret  i  tidsserien  gällde  den  förra  läroplanen.  De  följande  fyra  läsåren  i  tidsserien  är  alltså  de  första  fyra  läsåren  med  den  nya  läroplanen  Lgr11  och  den  nya  betygsskalan  som  infördes  samtidigt.  Likvärdigheten  och  säkerheten  i  skolornas  och  lärarnas  bedömningar  och  deras  betygssättning  kan  därför  antas  variera.  

Vi  har  valt  att  titta  på  den  officiella  statistiken  på  det  som  som  beskrivits  ovan.  Skola,  utbildning  och  lärande  är  en  komplex  process  med  många  olika  dimensioner.  Denna  sammanställning  har  inte  ambitionen  att  förklara  alla  orsaker  till  resultaten  utan  att  ge  perspektiv  på  att  det  finns  skolkommuner  som  lyckas  förbättra  sina  resultat  och  ställa  detta  mot  forskningen  kring  framgångsrika  skolor.    Fem  år  är  generellt  sett  en  kort  tidsperiod  för  att  kunna  avgöra  om  något  är  en  stabil  trend.  Sammanställningen  pekar  på  att  det  går  att  åstadkomma  positiva  och  bestående  förändringar  på  relativt  kort  tid.  Det  är  givetvis  viktigt  att  följa  resultatutvecklingen  under  de  kommande  åren.    

Skolverkets  databas  SIRIS  är  inte  100  procentigt  komplett.  Det  saknas  data  för  vissa  skolor  och  vissa  läsår.  Detta  har  dock  en  mindre  betydelse  för  denna  sammanställning  av  resultaten.  Data som bygger på färre än 10 elever dubbelprickas i tabellerna. Då visas två prickat (**) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (*) istället för utfall.  

 

Page 13: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

13  

Migrationsverkets  statistik  över  nyanlända  elever  är  inte  sammanställd  på  ett  sätt  så  att  det  går  att  veta  exakt  hur  många  elever  som  gick  i  varje  kommun  och  på  varje  skola  under  respektive  läsår.  Här  har  vi  tillsammans  med  Migrationsverkets  Statistikteam  diskuterat  och  arbetat  fram  ett  sätt  att  beskriva  belastningen  på  respektive  kommun  –  hur  många  asylsökande  och  nyanlända  barn  i  skolålder  som  andel  av  totalt  antal  elever  varje  kommun  har  haft  ansvar  för.  Läs  mer  under  ”Så  här  har  vi  tänkt  och  gjort”  ovan.  

SALSA  är  en  statistisk  modell  som  jämför  skolors  resultat  av  slutbetygen  i  årskurs  9  efter  att  viss  hänsyn  tagits  till  elevsammansättningen.  Det  är  föräldrarnas  utbildningsnivå  och  fördelningen  pojkar/flickor  samt  andelen  nyinvandrade  elever  eller  elever  som  har  okänd  bakgrund  som  utgör  bakgrundsfaktorerna.    OBS.  Kommunernas  resultat  har  i  denna  sammanställning  inte  jämförts  med  Skolverkets  statistikmodell  SALSA  för  betygsresultat  eftersom  SALSA  bara  gäller  enskilda  skolor  och  inte  finns  sammanräknat  för  hela  kommuner.     OBS.  Den  statistik  som  är  underlag  för  denna  sammanställning  gäller  för  tiden  fram  till  vårterminen  2015.  Många  av  Sveriges  skolkommuner  har  haft  extra  utmaningar  med  nyanlända  elever  under  flera  år.  Statistiken  omfattar  inte  den  extrema  period  med  nyanlända  elever  som  började  andra  halvåret  2015  och  som  kommer  att  påverka  svenska  skolor  och  kommuner  under  de  kommande  åren.      

Page 14: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

14  

Tabeller  –  statistiksammanställning        De  31  kommunerna  med  positiv  resultatutveckling    

   Källor:  Skolverkets  databas  ”SIRIS”,  Lärarförbundets  ranking  ”Bästa  skolkommun”  2015.  Migrationsverkets  statistik  över  nyanlända  barn  (antalet  nyinskrivna  i  Migrationsverkets  mottagningssystem  för  asylsökande)    Kolumn  A  –  Kommuner.  Fetmarkerade  kommuner  =  kommuner  som  succesivt  förbättrat  sina  resultat  minst  tre  av  fyra  år  i  tidsserien  istället  för  att  resultaten  åkt  upp  och  ner  från  år  till  år. Kolumn  B  –  Andelen  gymnasiebehöriga  elever  –  förbättring  eller  försämring  i  procentenheter  från  2011  till  2015.  Kolumn  C  till  G  –  Andelen  gymnasiebehöriga  elever  för  respektive  läsår  2011-­2015  från  Skolverkets  databas  SIRIS.  Kolumn  H  –  Andelen  nyanlända  elever  i  snitt  per  läsår  som  andel  av  totalt  antal  elever  i  kommunen  läsåret  2014/2015.  Nyanlända  elever  i  åldersgrupperna  6-­9,  10-­12  och  13-­15  under  perioden  2010  –  2014.  Kolumn  H  –  Totalt  antal  nyanlända  asylsökande  elever  och  antal  nyanlända  elever  med  beviljat  uppehållstillstånd  i  betygsålder  för  grundskolan  per  den  2014-­12-­31  som  andel  av  totalt  antal  elever  i  kommunen  läsåret  2014/2015.  Kolumn  J  –  Placering  i  Lärarförbundets  ranking  ”Bästa  skolkommun”  2015.  Kolumn  K  –  Totalt  antal  elever  i  grundskolan  läsåret  2014/2015  enligt  Skolverkets  databas  SIRIS.      

Page 15: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

15  

 

Alla  övriga  kommuner    

 

 

   

Page 16: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

16  

 

 

   

Page 17: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

17  

 

 

   

Page 18: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

18  

 

 

   

Page 19: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

19  

 

 

   

Page 20: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

20  

 

 

   

Page 21: Vad säger statistiken - Vilka skolkommuner …...Skolans(resultatutveckling(201142015(((( ( ©InfoMentor((5(Sammanställning,av,statistiken,mer,i,detalj,–,, andelengymnasiebehörigaelever2011B2015,,

Skolans  resultatutveckling  2011-­2015    

      ©  InfoMentor    

21