Top Banner
Uzatvorenie a rekultivácia skládky Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov odpadov na odpad, ktorý nie je na odpad, ktorý nie je nebezpečný nebezpečný v Banskej Štiavnici v Banskej Štiavnici 10. december 2013, Bratislava
22

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Jan 10, 2016

Download

Documents

Yanka

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici 10. december 2013, Bratislava. Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica. riadená skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný uvedená do prevádzky v r. 1991 s kapacitou 8 000 t/ročne - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadovUzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, na odpad, ktorý nie je nebezpečnýktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavniciv Banskej Štiavnici

10. december 2013, Bratislava

Page 2: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Skládka odpadov Principlac Banská ŠtiavnicaSkládka odpadov Principlac Banská Štiavnica riadená skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný uvedená do prevádzky v r. 1991 s kapacitou 8 000 t/ročne od 2002 kapacita zvýšená na 16 000 t ročne nespĺňa požiadavky sprísňujúcej sa legislatívy – nie je vybavená tesniacou HDPE

fóliou – musí byť uzatvorená do 31.12.2008 účelová finančná rezerva vytvorená počas existencie skládky nepostačovala na

zabezpečenie rekultivácie skládky po jej uzatvorení do r. 2008 sa na skládku uložilo cca 165 000 m3 odpadu, plocha skládky cca 1,6 ha

Page 3: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

01-03/2008 - tvorba projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v Banskej Štiavnici“

v 04/2008 podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) – výzva OPŽP-PO4-08-1, opatrenie: 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

žiadosť o NFP bola schválená v 07/2008 vo výške 1,61 mil. € (48,53 mil. SK), kód projektu: 24140110008

v 10/2008 - podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP č. 010/4.5MP/2008 prijímateľ NFP: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica – žiadosť o NFP– žiadosť o NFP

Page 4: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica – financovanie– financovanie

Page 5: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica – časový harmonogram realizácie projektu– časový harmonogram realizácie projektu

r. 2009 01/2009 – uzatvorenie skládky Principlac vyhotovenie vykonávacieho projektu, vrátane zemníka vybavenie potrebných povolení na realizáciu zemníka, vyhotovenie informačných tabúľ verejné obstarávania - dodávateľ stavby, stavenbý dozor, informačné

tabule a iné 21.1.2010 – odovzdanie staveniska r. 2010 realizácia stavebných prác 29.10.2010 – ukončenie stavebných prác a prevzatie zrekultivovanej skládky

Principlac 02/2011 – kolaudačné konanie, stavba povolená do užívania kolaudačným

rozhodnutím SIŽP, právoplatným od 1.3.2011

Page 6: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica Skládka odpadov Principlac Banská Štiavnica – vykonávací projekt– vykonávací projekt

Page 7: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Uzatvorená skládka pol roka pred začatím stavebných prác (07/2009).

Page 8: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Jar 2010 – Jar 2010 – začiatok začiatok

stavebných stavebných prácprác

Odbagrovanie časti pôvodnej skládky a presun odpadu.

Úprava telesa skládky do požadovaného tvaru.

Hutnenie kompaktorom.

Page 9: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Budovanie Budovanie odplyňovacích odplyňovacích studní - odvod studní - odvod skládkového skládkového

plynuplynu

Page 10: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Rok 2010 bol rekordne vlhký, množstvo zrážok komplikovalo zemné práce.

Page 11: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

06/2010 – teleso skládky 06/2010 – teleso skládky upravené do požadovaného upravené do požadovaného tvarutvaru

Podľad na severozápadnú časť.

Podľad na juhozápadnú časť.

Podľad zo severnej strany.

Page 12: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Leto 2010 – Leto 2010 – budovanie budovanie

uzatváracích vrstiev uzatváracích vrstiev skládkyskládky

Budovanie štrkovej odplyňovacej vrstvy. Od odpadu ju oddeľuje geotextília.

Odplyňovacia vrstva, na nej po oddelení geotextíliou budovanie minerálnej tesniacej vrstvy. V pozadí sú baly drenážnej textílie pripravené na rozprestretie.

Page 13: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Odplyňovacia vrstva pokrýva celé teleso skládky.

Budovanie minerálnej tesniacej vrstvy. Od štrkovej odplyňovacej vrstvy je oddelená geotextíliou.

Page 14: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Počas pravidelných kontrolných dní bol kontrolovaný priebeh stavebných prác.

Page 15: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Rozprestieranie drenážnej textílie na minerálne tesnenie.

Južný svah skládky - drenážna vrstva je hotová, vrství sa na ňu jemný štrk a krycia vrstva zeminy.

Page 16: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Pláň skládky - hotová spodná časť (70 cm) krycej vrstvy zeminy. Vľavo je vyústenie odplyňovacej studne.

Vrchná časť krycej vrstvy rozprestretá v severozápadnej časti skládky.

Page 17: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Jeseň 2010 – Jeseň 2010 – dokončovacie dokončovacie

prácepráce

Odvodňovacie priekopy

Budovanie oplotenia

Page 18: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Zasiatie trávy formou hydroosevu

Detail hydroosevu

Page 19: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Zrekultivovaná Zrekultivovaná skládka dnes – skládka dnes – zatrávnený zatrávnený kopec kopec (06/2013)(06/2013)

Page 20: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Problémy pri realizácii projektuProblémy pri realizácii projektu

najväčším problémom bola prílišná byrokracia a množstvo potrebných papierových príloh (prevažne overené, alebo s pečiatkou prijímateľa)

ďalším problémom bolo zrušenie Ministerstva životného prostredia v r. 2009 a jeho zlúčenie s Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja – pozastavenie financovania projektu na cca 4 mesiace

Chceli by sme však vyzdvihnúť ústretovosť prideleného projektového manažéra na Ministerstve životného prostredia Ing. Petru Kolekovú. V prípade akýchkoľvek problémov, bola veľmi nápomocná, vedela poskytnúť cenné rady a riešenia situácií.

Taktiež by sme chceli poďakovať REPIS-u Banská Štiavnica za ústretovosť a pomoc pri realizácii projektu.

Page 21: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici
Page 22: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici

Ing. Miloš Veverka, PhD.Ing. Miloš Veverka, PhD.koordinátor projektu

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

Email: [email protected] Tel: 0904 417 202

Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť