Top Banner
1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2008 Introducere a. Comparativ cu anii anteriori, din analiza activităŃii de cercetare a FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea în anul 2008, a rezultat o creştere cantitativă şi mai ales calitativă a cercetării ştiinŃifice. Facultatea a pus accent pe creştertea calitativă a proiectelor sale de cercetare, abordând, pe lângă proiecte de cercetare cu caracter regional, şi proiecte europene. Remarcăm, de asemenea, că nivelul participărilor la conferinŃe a crescut, fiind frecventate conferinŃe internaŃionale cu un înalt grad de recunoaştere ştiinŃifică. În sprijinul celor anterior afirmate aducem câteva argumente: - Elaborarea documentaŃiei necesare şi depunerea proiectului din Fondul Social European (Fonduri Structurale), Universitate pentru piaŃa muncii, Axa prioritară 1, EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere, domeniul major de intervenŃie Calitatea în învăŃămîntul superior. - Pregătirea documentaŃiei aferente proiectului ERASMUS în parteneriat cu Universitatea din Ulster (Irlanda de Nord), cu tema Metode moderne de învăŃare şi evaluare. - Pariciparea în calitate de partener la proiectul de cercetare Pregătirea aprofundată a personalului din serviciul public de ocupare în parteneriat cu CNFPP AL ANOFM – Centrul Râşnov (partener principal). - Contract intern de cercetare cu scopul elaborarii Manualului achiziŃiilor publice în parteneriat cu Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Craiova, Faculatea de Management Financiar Contabil Craiova. În ceea ce priveşte cercetarea cu impact regional reŃinem următoarele contracte: - Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar - Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri PHARE. - Studiu privind Managementul Financiar Contabil Informatizat al Primăriei Comunei Câineni - Managementul financiar-contabil al administraŃiei publice locale, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea - Studiu privind contabilitatea informatizată a SC ER METAL Slatina - Studiu de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea Remarcăm, de asemenea, creşterea calităŃii activităŃilor de cercetare ştiinŃifică, afirmaŃie susŃinută de numărul important de articole cotate B sau B+, sau prezente în baze de date internaŃionale. În plus, în cursul anului 2008, Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea a fost reprezentată la ConferinŃe InternaŃionale organizate de prestigioase instituŃii de învăŃământ superior din România, după cum urmează: - La ConferinŃa InternaŃională EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a
37

Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

Sep 01, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

1

Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA

RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE

ANUL 2008

Introducere

a. Comparativ cu anii anteriori, din analiza activităŃii de cercetare a FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea în anul 2008, a rezultat o creştere cantitativă şi mai ales calitativă a cercetării ştiinŃifice. Facultatea a pus accent pe creştertea calitativă a proiectelor sale de cercetare, abordând, pe lângă proiecte de cercetare cu caracter regional, şi proiecte europene. Remarcăm, de asemenea, că nivelul participărilor la conferinŃe a crescut, fiind frecventate conferinŃe internaŃionale cu un înalt grad de recunoaştere ştiinŃifică.

În sprijinul celor anterior afirmate aducem câteva argumente: - Elaborarea documentaŃiei necesare şi depunerea proiectului din Fondul Social

European (Fonduri Structurale), Universitate pentru piaŃa muncii, Axa prioritară 1, EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe

cunoaştere, domeniul major de intervenŃie Calitatea în învăŃămîntul superior. - Pregătirea documentaŃiei aferente proiectului ERASMUS în parteneriat cu

Universitatea din Ulster (Irlanda de Nord), cu tema Metode moderne de învăŃare şi evaluare. - Pariciparea în calitate de partener la proiectul de cercetare Pregătirea aprofundată a

personalului din serviciul public de ocupare în parteneriat cu CNFPP AL ANOFM – Centrul Râşnov (partener principal).

- Contract intern de cercetare cu scopul elaborarii Manualului achiziŃiilor publice în parteneriat cu Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Craiova, Faculatea de Management Financiar Contabil Craiova. În ceea ce priveşte cercetarea cu impact regional reŃinem următoarele contracte:

- Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar - Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri PHARE.

- Studiu privind Managementul Financiar Contabil Informatizat al Primăriei Comunei Câineni

- Managementul financiar-contabil al administraŃiei publice locale, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea - Studiu privind contabilitatea informatizată a SC ER METAL Slatina - Studiu de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea

Remarcăm, de asemenea, creşterea calităŃii activităŃilor de cercetare ştiinŃifică, afirmaŃie susŃinută de numărul important de articole cotate B sau B+, sau prezente în baze de date internaŃionale. În plus, în cursul anului 2008, Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea a fost reprezentată la ConferinŃe InternaŃionale organizate de prestigioase instituŃii de învăŃământ superior din România, după cum urmează:

- La ConferinŃa InternaŃională EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES

FOR THE ROMANIAN ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a

Page 2: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

2

UniversităŃii din Oradea au fost prezentate opt lucrări ale cadrelor didactice de la Facultatea noastră. Lucrările au fost publicate în analele UniversităŃii, European Integration New Challenges For The Romanian Economy, publicaŃie cotată CNCSIS , Clasa B+.

- La ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN

KNOWLEDGE-BASED ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova au participat patru cadre didactice cu lucrări, publicate în analele UniversităŃii, Competitiveness And Stability In Knowledge-Based Economics, publicaŃie cotată CNCSIS , Clasa B+.

- La conferinŃa internaŃională – ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ITS IMPACT

ON PUBLIC HEALTH, organizată de Universitatea Transilvania din Braşov unde au participat cu lucrări un număr de 2 cadre didactice, care au fost publicate in Buletinul UniversitaŃii Transilvania, Braşov.

- La ConferinŃa internaŃională BUSSINES AND INTERNATIONAL TECHNOLOGIES. NEW APPROCHES organizată de către Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, a fost prezentă şi o lucrare din partea FacultaŃii noastre.

De reŃinut şi faptul că a continuat colaborarea cadrelor didactice ale FacultăŃii nostre cu revistele: ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Editura Dembridge Press, New York, GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA FIRMEI, Editura Tribuna Economică, CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR, Editura CECCAR etc.

Tot în cadrul activităŃilor de cercetare ştinŃifică putem încadra şi Sesiunea de Comunicări ŞtiinŃifice a Cadrelor Didactice şi StudenŃilor, organizată anual de către Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea, la care au participat, pe lângă cadre didactice şi studenŃi de laUniversitatea Spiru Haret şi invitaŃi din mediul academic sau economic românesc, fiind prezentate un număr de 58 de comunicări.

Pe de altă parte, în scopul creşterii calităŃii informaŃiei puse la dispoziŃia studenŃilor, titularii de discipline au continuat activitatea de elaborare şi actualizare a suporturilor de curs ce au fost tiparite sub formă de manuale de către Editura FundaŃiei România de Mâine sau de către alte edituri recunoscute în România.

Planul de cercetare ştiinŃifică, elaborat de către Catedra de Economie, Contabilitate, FinanŃe şi Informatică de Gestiune, are în vedere următoarele priorităŃi: elaborarea de proiecte de cercetare în domeniul economic în parteneriat cu entităŃi din sectorul public şi privat, funcŃionarea continuă a cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti, participarea cu lucrări la sesiunile de comunicări ştiinŃifice, la ConferinŃe InternaŃionale, publicarea studiilor şi articolelor cadrelor didactice şi studenŃilor în volume editoriale, elaborarea, îmbunătăŃirea şi actualizarea cursurilor, perfecŃionarea prin cursuri de masterat sau doctorat. Planul de cercetare a fost supus aprobarii Consiliului FacultăŃii, care a remarcat preocuparea cadrelor didactice atât pentru activităŃi didactice, cât şi de cercetare ştiinŃifică.

Toate metodologiile ce reglementează activitatea de cercetare ştiinŃifică a cadrelor didactice şi studenŃilor FacultăŃii au fost prelucrate în şedinŃele catedrei de Economie, Contabilitate, FinanŃe şi Informatică de Gestiune, singura catedră ce funcŃionează la nivelul FacultăŃii noastre. S-a avut în vedere permanenta informare a cadrelor didactice prin prelucrarea reglementărilor CNCSIS şi prin indicarea adreselor de internet care pot oferii noutăŃi în domeniu, ce sunt în concordanŃă cu Regulamentul cercetării şi Metodologia evaluării cercetării ştiinŃifice de la Universitatea Spiru Haret.

Lista partenerilor în activităŃile didactice şi de cercetare ştiinŃifică ai FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea cuprinde:

Page 3: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

3

a. UniversităŃi 1. Academia de Studii Economice Bucureşti 2. Universitatea din Craiova 3. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca b. Institute de cercetare 1. Institutul de cercetări Victor Slăvescu 2. Institutul Economic Român 3. Institutul de Cercetări Economice c. AgenŃi economici şi instituŃii publice 1. C.E.C 2. B.C.R. Vâlcea 3. SC Boromir 4. B.T. Asigurări 5. D.G.F.P. Vâlcea 6. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea 7. Primăria Câineni 8. Primăria Rucăr 9. CNFPP AL ANOFM - Centrul Râşnov 10. SC CREDIT PROMO SRL d. Organisme profesionale 1. CECCAR – Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România 2. AGER – AsociaŃia Generală Economiştilor din România 3. UNPIR - Uniunea NaŃionala a Practicienilor în InsolvenŃă din România Analiza realizată în cadrul catedrei, a condus la concluzia că toate cadrele didactice de

la Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea au desfăşurat, în anul 2008, o activitate de cercetare la un nivel corespunzător.

b. Strategia cercetării pentru perioada 2007-2013 a fost elaborată, publicată pe site-ul

UniversităŃii şi adusă la cunoştinŃa tuturor cadrelor didcatice. Toată documentaŃia privitoare la cercetarea ştiinŃifică pentru anul 2009 este în curs de elaborare şi afişare pe site UniversităŃii.

Obiectivele principale ale activităŃii de cercetare vizează în primul rând activitatea de cercetare desfăşurată de cadrele didactice în cadrul proiectelor contractate şi aflate în derulare precum şi obŃinerea de noi proiecte. Pe lângă aceasta se are în vedere pregătirea studenŃilor pe două direcŃii:

� însuşirea deprinderilor practice în domeniul specializărilor FacultăŃii, respectiv Contabilitate, Informatică de Gestiune, FinanŃe publice şi ale întreprinderii;

� extinderea şi aprofundarea cunoştinŃelor fundamentale, de cultură economică la nivel macroeconomic, al integrării regionale şi globalizării.

În al doilea rând, din punct de vedere conceptual, lucrările propuse pentru proiectare şi realizare sunt încadrate în trei mari sfere de investigaŃie: integrarea economică a României în structurile Uniunii Europene, adaptarea la exigenŃele dezvoltării durabile şi adoptarea tehnicilor şi mijloacelor ştiinŃifice şi practice specifice societăŃii cunoaşterii.

În al treilea rând, având în vedere faptul că majoritatea absolvenŃilor FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe vor activa pe plan local, prioritare vor fi studiile şi analizele având ca obiect realităŃile economice regionale.

Page 4: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

4

Pentru Centrul de cercetare ştiinŃifică din cadrul facultăŃii au fost elaborate: Regulament propriu de funcŃionare al Centrului de cercetare din cadrul FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea, Centru acreditat de către Senatul UniversităŃii SPIRU HARET; Planul de cercetare ştiinŃifică al Centrului pentru perioada 2007-2013 a fost înaintat către Departamentul de Management al Cercetării ŞtiinŃifice din cadrul UniversităŃii SPIRU HARET

c. Pagina de internet a FacultăŃii privind cercetarea ştiinŃifică este structurată şi completată cu informaŃia existentă la data curentă, fiind în curs de actualizare cu elemente specifice cercetării ştiinşifice pentru anul 2009.

d. Facultatea nu are acreditate analele, dar a publicat în fiecare an lucrările prezentate

la Sesiunile de Comunicări ŞtiinŃifice ale Cadrelor Didactice şi StudenŃilor în volume editoriale, la edituri acreditate CNCSIS (Editura FundaŃiei România de Mâine, Editura Cartea Universitară Bucureşti şi Editura Sitech Craiova). La nivelul UniversităŃii Spiru Haret există acreditat volumul de Analele, seria Economică, iar Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea intenŃionează să solicite publicarea, într-un volum al acestei serii, a lucrărilor ştiinŃifice ale cadrelor didactice.

e. Analiza activităŃii cadrelor didactice Analiza realizată a condus la concluzia că toate cadrele didactice de la Facultatea de

Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcae au desfăşurat activitate de cercetare în cursul anului 2008.

Prin valoarea lucrărilor lor s-au remarcat următoarele cadre didactice: � prof. univ. dr. LuminiŃa Ionescu

• a publicat volumul Control financiar-fiscal şi expertiză contabilă, fundamente teoretice şi practice, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-731-597-7, 184 p.

• a participat cu comunicare la Congresul internaŃional World Congress on Science Economics and Culture, Bucureşti, 2008;

• a participat cu comunicare la Congresul internaŃional CECCAR, Bucureşti, 2008; • a realizat documentaŃia pentru grantul „Internal control, public accountancy and

organization culture”; • a obŃinut premiul 'President's Prize in Economics' (2008) pentru cartea 'Internal

Control, Public Accountancy, and Organization Culture' - Denbridge Press, Academic Division, New York.

� conf. univ. dr. Elena Diaconu • cinci participari la conferinŃe internaŃionale, cu articole publicate în reviste de

categoria B ŞI B+; • patru articole publicate în reviste acreditate CNCSIS sau incluse în baze de

date internaŃionale; • participarea în colectivul de realizare a manualului de Contabilitate Pubică,

aflat în curs de tipărire la Editura FundaŃiei România de Mâine; • membru în patru colective de cercetare în contractele încheiate cu instituŃii

publice şi mediul de afaceri. � conf. univ. dr. Dan Mircea Trană

• 2 cărŃi de specialitate: Informatică pentru Economişti (3 vol.)(coautor asistent univ.drd. Radu Dan Trană - USH) şi Elemente de econometrie pentru

previziune (coautor cu prof.univ.dr. Adrian Bădescu de la ASE Bucureşti), Editura Sitech 2008

Page 5: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

5

• două articole publicate în revista Economics, Management, and Financial Markets DENBRIDGE Press New York;

• participare cu o lucrare la ConferinŃa internaŃională „Business an Informational Technologies. New Approches” organizată de Universitatea Spiru Haret, Facultatae de management Financiar Contabil Craiova

• patru comunicări la sesiuni ştiinŃifice naŃionale; • membru în patru colective de cercetare în contractele încheiate cu instituŃii

publice şi mediul de afaceri. • responsabil al cercului ştiinŃific studenŃesc Informatica de gestiune-

� prof. univ. dr. Lucian Popescu • a publicat în 2008 un volum editorial de 528 de pagini privind problemele

legate de salarizarea personalului, la Editura Economică, Bucureşti; • cinci articole publicate în reviste acreditate CNCSIS; • două comunicări la sesiuni ştiinŃifice.

� lect. univ. drd. Loredana Popescu • patru comunicări la sesiuni ştiinŃifice internaŃionale publicate în reviste

acreditate CNCSIS categoria B+. • Comunicare la sesiuni stiinŃifice internaŃionale publicate în reviste acreditate

CNCSIS categoria B. • o comunicare la sesiunea de comunicări ştiinŃifice a UniversităŃii Spiru Haret.

f. În activitatea de cercetare ştiinŃifică au fost implicaŃi şi studenŃii, ei participând la

sesiunea de comunicări ştiinŃifice organizată de facultatea noastră cu articole şi studii de caz la problemele teoretice abordate.

S-au remarcat urmatorii studenŃi:

Petronela Maria Vlăsceanu Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA al

despăgubirilor încasate şi a bunurilor constatate lipsă pe timpul transportului; Eliana MiriŃoiu, Gabriela Sîrbu, Marga (Teodorescu) Strâmbeanu, Drăghici (Diaconescu) Elena. ModalităŃi de calcul ale contribuŃiilor la asigurările de sănătate;

Cătălin Ştefan Diaconu, Elena Gîlcă, Giorgiana Elena Potopeanu Regimul juridic, fiscal şi contabil privind operaŃiunile de leasing

g. Toate cadrele didactice au fost implicate în activitatea de cercetare ştiinŃifică, sub diverse forme.

h. Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe din Râmnicu Vâlcea îşi propune pentru anul

2009 să crescă calitatea proiectele de cercetare, atât a celor în curs de derulare cât şi a celor care se vor derula în anul viitor. Trebuie să beneficiem de deschiderea pe care o avem prin aderarea la Uniunea Europeană şi să accesăm cît mai multe proiecte europene, ceea ce presupune şi o recunoaştere europeană a calităŃii cadrelor didactice din facultatea nostră. Cadrele didactice trebuie să participe la conferinŃe şi congrese naŃionale şi internaŃionale , să publice aricole şi studii în reviste acreditate CNCSIS.

Page 6: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

6

Capitolul A. Personalul angrenat în cercetarea ştiinŃifică

1.

Numărul cadrelor didactice cu norma de bază la Facultatea nostră a scăzut de la 14, în anul 2007, la 13 în 2008, având un post didactic scos la concurs. În cadrul FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea toate cadrele didactice cu norma de bază la acestaă Facultate, au fost implicate în activităŃi de cercetare ştiinŃifică, dar nu toate la nivelul exigenŃelor impuse de către Universitatea noastră. Considerăm că un număr de 3 cadre didactice au avut rezulate excelente în cercetare, 6 au realizat lucrări de cercetare ştiinŃifică la nivel foarte bun , 2 cadre didactice au obŃinut calificativul bine, iar restul de 2 doar satisfacător. Calificativele au fost stabilite în baza unei grile de evaluare de tip CNCSIS, arobată de către Consiliul FacultăŃii şi a Fişei individuale.

2. Analiza activităŃii de cercetare ştiinŃifică pe anul 2008 pentru

cadrele didactice anagajate cu carte de muncă

Nr. crt.

Nume prenume

Probleme cercetate

Proiecte Rezultate ale cercetării

1. Conf. univ. dr. Trană Mircea Dan

Informatică economică

Studiu de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar-Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri PHARE Studiu privind contabilitatea informatizată a SC ER METAL Slatina, SC ER METAL Slatina.

Site Documenta-Ńie administrare site

Material de analiză manag.resurse

umane Material MFC

Primărie

Studiu privind informatizarea

activ. de contabilitate

Studii , Cursuri valorificate prin

publicare 2. Conf.

univ. dr. Diaconu Elena

Contabilitate Studiu de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea

Site DocumentaŃie

administrare site Material de analiză

Page 7: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

7

Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar-Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri PHARE Studiu privind contabilitatea informatizată a SC ER METAL Slatina, SC ER METAL Slatina.

manag.resurse umane

Material MFC Primărie

Studiu privind informatizarea

activ. de contabilitate

Studii , Cursuri valorificate prin

publicare 3. Prof. univ.

dr. Popescu Lucian

Contabilitate Studii , Cursuri valorificate prin

publicare

4. Prof. univ. dr. LuminiŃa Ionescu

Contabilitate Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar-Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri PHARE

Material MFC Primărie

Studii , Cursuri valorificate prin

publicare

5. Lect. univ. drd. Popescu Loredana

Gestiunea firmei, Marketing

Studii prezentate la congrese

internationale si valorificate prin

publicare 6. Lect. univ.

drd. Crăciunescu Gabriela

Economie Studii , Cursuri valorificate prin

publicare

7. Lect. univ. drd. Belgun Gheorghe

Informatică economică

Studii , Cursuri valorificate prin

publicare

Page 8: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

8

8. Lect. univ. dr. Grădinaru Gheorghe

Management, Asigurari

Studii , Cursuri valorificate prin

publicare

9. Asist univ. drd. Bălan Adriana

Management Valorificate prin publicare

10. Asist univ. drd. Şuiu Ion

Contabilitate Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar-Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri PHARE Studiu privind contabilitatea informatizată a SC ER METAL Slatina, SC ER METAL Slatina.

Material MFC Primărie

Studiu privind informatizarea

activ. de contabilitate

Studii , Cursuri valorificate prin

publicare 11. Asist univ.

drd. Predescu Antoniu

FinanŃe, Economie

Studii prezentate la congrese

internationale si valorificate prin

publicare 12. Asist.

univ. Urea Ion

Statistică, Matematică economică

Valorificate prin publicare

13. Asist. univ. Trană Radu Dan

Informatică economică

Studiu de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar-Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri PHARE

Site DocumentaŃie

administrare site Material de analiză

manag.resurse umane

Material MFC Primărie

Page 9: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

9

Studiu privind contabilitatea informatizată a SC ER METAL Slatina, SC ER METAL Slatina.

Studiu privind informatizarea

activ. de contabilitate

Studii , Cursuri valorificate prin

publicare 14. Asist.

univ. Călin Cristina

Contabilitate Valorificate prin publicare

Prezentăm în continuare detaliat activitatea de cercetare pentru cadrele didactice

anagajate cu carte de muncă: • Prof.univ.dr. Lucian Popescu

CărŃi publicate

Salarizarea personalului, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2008

Articole publicate în reviste şi / sau volume

a. Model de impozitare a salariilor cu cota unica si baza progresiva, Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 1/ 2008 ianuarie, pag. 7 ÷ 16, Editura Tribuna Economică – 2008, ISSN 1453-7516

b. Comentarii asupra unor modificări recente privind legislaŃia de asigurări sociale Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 1/ 2008 ianuarie, pag. 22 ÷ 44, Editura Tribuna Economică – 2008, ISSN 1453-7516 (coautor Elena Diaconu)

c. Modificarea şi completarea legislaŃiei de asigurări şi protecŃie socială, Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 2/ 2008 februarie, pag. 45 ÷ 57, Editura, Tribuna Economică – 2008, ISSN 1453-7516 (coautor Ion Şuiu)

d. Calcule privind salariile în anul 2008, Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 3/ 2008 februarie, pag. 17 ÷ 28, Editura Tribuna Economică – 2008, ISSN 1453-7516

e. Model for personal income taxation with flat rate and progressive basis (II), Revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 1 / ianuarie, 2008- Editura CECCAR – Partea II, pag. 50 ÷ 55 (6 pg)- 2008), ISSN 1454-9263

f. Calculul salariului brut în funcŃie de salariul net, Revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 7 / iulie 2008 - Editura CECCAR, pag. 43 ÷ 50 (8 pg) – 2008, ISSN 1454-9263

Page 10: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

10

g. Amortizarea fiscală în România postaderare, Revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 12 / decedmbrie 2008 - Editura CECCAR, pag. 43 ÷ 49 (7 pg) – 2008, ISSN 1454-9263

h. Amortizarea fiscală, Analele USH, 2008(B)

i. Standarde internaŃionale de contabilitate pentru sectorul public din România, Revista Contabilitate, Expertiză şi Auditul Afacerilor, Nr12-2008(B+)

Participări la acŃiuni ştiinŃifice pe plan intern (2008): 1) Lucian POPESCU: "NoutăŃi privind taxarea salariilor în anul 2008". SESIUNEA DE

COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008;

2) Lucian POPESCU: "Taxarea salariilor în România anului 2008". SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XVI-a, 09 mai, Bucureşti, 2008;

• Prof.univ.dr. LuminiŃa Ionescu

CărŃi de cercetare cu autor unic publicate la edituri academice din străinătate: Internal Control, Public Accountancy and Organization Culture, Denbridge Press, New York, 2008 ISBN 978-0-9798022-8-7, Library of Congress Control Number 2008927684, 226 p. CărŃi de cercetare cu autor unic publicate la edituri academice din România Control financiar-fiscal şi expertiză contabilă, fundamente teoretice şi practice, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-731-597-7, 184 p. Manuale autor unic şi coautor publicate la edituri academice din România Contabilitate publică, Ed. FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, ISBN in curs de aparitie , 220 p. Articole publicate în reviste academice străine cotate ISI/incluse în baze internaŃionale de date: 1. Towards Establishing Efficient Internal Controls, Economics, Management, and

Financial Markets (New York, USA), 3(1) 2008, ISSN 1842-3191, pp. 87-92

2. The Appropriateness of An Internal Control System, Economics, Management, and

Financial Markets (New York, USA), 3(1) 2008, ISSN 1842-3191, pp. 135-140

3. Internal Control Effectiveness and Risk-Management Process, Review of

Contemporary Philosophy, (New York, USA), 7, 2008, ISSN 1841-0295, pp.371-375

4. Cost Accounting, Organization Performance and Corporate Strategy, Review of Contemporary Philosophy, (New York, USA), 7, 2008, ISSN 1841-0295, pp.321-3325

5. Human Resource Management Practices, Organizational Performance, And The Measurement of Effectiveness, Economics, Management, and Financial Markets (New York,

USA), 3(2) 2008, ISSN 1842-3191, pp. 64-71

6. Assessing Organizational Effectiveness And Corporate Culture, Economics,

Management, and Financial Markets (New York, USA), 3(2) 2008, ISSN 1842-319, pp. 132-

139

7. Developing Internal Control Systems, Corporate Forms, And The Reliability of Financial Reports, Economics, Management, and Financial Markets (New York, USA), 3(3)

2008, ISSN 1842-319, pp. 13-20

Page 11: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

11

8. Organizational Behavior And Knowledge Management Processes, Economics,

Management, and Financial Markets (New York, USA), 3(3) 2008, ISSN 1842-319, pp. 95-

102

Articole publicate în reviste academice româneşti (recunoscute de CNCSIS) cele mai recente: 1.Raportul de expertiză contabilă şi importanŃa acestuia în activitatea profesionistului contabil, Revista Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor nr. 7/2008, ISSN 1454-9263, pp. 51-58 2.Rolul profesionistului contabil în dezvoltarea societăŃii româneşti, Revista Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor nr. 11/2008, ISSN 1454-9263, pp. ......... Comunicări la manifestări ştiinŃifice internaŃionale publicate în volume cu ISBN 1. The Reform of the Public Sector Accounting in Romania: past, present and future, June 2008, Coimbra Portugal, Ed. Coimbra University Press, ISBN 978-989-8074-39-3, pp. 201-217 2. The Public Sector Accountant of the Future – Competencies, skills, 19-20 June 2008, Academia de Studii Economice, Bucuresti, pp. 117-118(in curs de aparitie) 3. Accounting Measurement and Corporate Governance, Simpozion InternaŃional, 25-29 August 2008, New-York, Ed. Ars Academica, Bucureşti, ISBN 978-973-88931-1-5, pp. 56-70, 4. Internal Corporate Governance and Firm Performance, Simpozion InternaŃional, 25-29 August 2008, New-York, Ed. Ars Academica, Bucureşti, ISBN 978-973-88931-1-5, pp. 70-81 5. Accountancy Firm Difficulties – Consequences of Globalization, Congresul profesiei contabile din Romania , Bucureşti 1-2 septembrie 2008, ISSN 1844-7767, pp. 255-271 Comunicări la manifestări ştiinŃifice naŃionale publicate în volume cu ISBN 1. FuncŃiile bilanŃului contabil conform Standardelor InternaŃionale de Contabilitate pentru

Sectorul Public, Sesiunea anuală de comunicări ştiinŃifice a cadrelor didactice Facultatea de Management Financiar Contabil, Ed. FRM, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-163-230-8, pp. 139-145

2. Expertiza contabilă judiciară şi rolul acesteia în activitatea financiar-contabilă, Sesiunea anuală de comunicări ştiinŃifice a facultăŃii Contabilitate şi FinanŃe Rm. Vâlcea, Martie 2008, în curs de apariŃie

Traduceri materiale de cercetare publicate în volume cu ISBN Richard Swinburne – ProvidenŃa şi problema răului, Editura Ars Academica, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-88931-0-8, pp. 296

• Conf.univ.dr. Dan Mircea Trană I. Lucrări publicate în volume:

Informatică economică, 3 vol., 584 pag., (coautor cu Radu Dan Trană), Editura Sitech Craiova, 2008, ISBN 978-606-530-056-9

Elemente de econometrie pentru previziune (coautor cu Adrian Victor Bădescu şi Radu Nicolae Cristea), Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN978-973-746-0 II. Articole publicate în volume: Generarea de documente complexe utilizând XML, în volumul Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate informatizată, Editura Sitech Craiova, 2008, ISBN 978-973-746-733-1

Page 12: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

12

Utilizarea fişierelor în limbajele de programare Turbo Pascal şi Visual Basic, în volumul Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate informatizată, Editura Sitech Craiova, 2008, ISBN 978-973-746-733-1 III. Alte activităŃi editoriale

Coordonator la lucrarea PROBLEME TEORETICE ŞI PRACTICE ALE ECONOMIEI ŞI ÎNVĂłĂMÂNTULUI ÎNTR-O SOCIETATE INFORMATIZATĂ, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 978-973-746-731-1 Contracte de cercetare ştiinŃifică

Proiect din fonduri structurate, Axa prioritară 1, „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.2. „Calitate în învăŃământul superior”, depus în decembrie 2008

Contractul nr. 6 – 2008 încheiat în 5.09.2008 privind elaborarea de studii de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea. Articole publicate în reviste

ModalităŃi de abordare a proiectării sistemelor informatice de gestiune integrate în revista Economics, Management, and Financial Markets, volume 3, number 4, December 2008, Editura Dembridge Press, New York, ISSN 1842-3191

Documente complexe cu XML, în curs de publicare în rev. STUDII şi CERCETĂRI de CALCUL ECONOMIC şi CIBERNETICĂ ECONOMICĂ – Academia de Studii Economice Bucureşti , Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ISSN 0585-7511, nr. 4, decembrie 2008

Utilizarea Microsoft EXCEL în activităŃile de birotică şi didactice, în revista Economics, Management, and Financial Markets, volume 3, number 4, December 2008, Editura Dembridge Press, New York, ISSN 1842-3191

E-Gouvernement and Information Systems developement in the Public sector în revista Economics, Management, and Financial Markets, volume 3, number 2, June 2008, Editura Dembridge Press, New York, ISSN 1842-3191

Remarks upon the Informational and Processing System of Developement, Book of Abstracts, The 2th International Conference on „Busines an Information Technologies.

New approaches”, Spiru Haret University, Faculty of Financial Management Accounting

Craiova, 24-25 Octomber 2008

• Conf.univ.dr. Elena Diaconu Contracte de cercetare ştiinŃifică

1. Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial

areas and business incubator in the municipality of Rucar-Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri FARE. 2. Studiu privind Managementul Financiar Contabil Informatizat al Primăriei Comunei Câineni, Primăria Comunei Câineni. 3. Managementul financiar-contabil al administraŃiei publice locale, Primăria Municipiului Vâlcea.

4.Contractul nr. 6 – 2008 încheiat în 5.09.2008 privind elaborarea de studii de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea.

5. Proiect din fonduri structurate, Axa prioritară 1, „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”,

Page 13: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

13

Domeniul major de intervenŃie 1.2. „Calitate în învăŃământul superior”, depus în decembrie 2008.

6. Contract intern de cercetare cu scopul elaborarii Manualului achiziŃiilor publice în parteneriat cu Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Craiova, Faculatea de Management Financiar Contabil Craiova.

Cursuri: 1. Contabilitate publică-Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.

Manifestări ştiinŃifice ( internaŃionale şi naŃionale)

1. The Analysis of the Categories of interests at OLTCHIM SA, La ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-

BASED ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova .(B+)

2. The Quality of the book-keeping information-essentiall condition in order to make efficient decisions-, La ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY,

organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea (B+) 3. The particularities of tourism and public feeding processes and their influence

upon the accounting management, La ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY,

organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea (B+) 4. Natural Environment And Accounting La conferinŃa internaŃională – ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ITS IMPACT ON PUBLIC HEALTH, organizată de Universitatea Transilvania din Braşov, (B) 5. Calitatea informaŃiei contabile – CondiŃie esenŃială pentru elaborarea deciziilor

eficiente, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008.

Articole publicate: 1. Regimul juridic, fiscal şi contabil al salariilor şi obligaŃiilor aferente în România în

anul 2007, Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o

societate bazată pe cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008 2. Comentarii asupra unor modificări recente privind legislaŃia de asigurări sociale,

Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 1/ 2008 ianuarie, pag. 22 ÷ 44, Editura Tribuna Economică – 2008 3. The conceptual basis of accounting for reporting entites, Economics, Management,

and Financial Markets,2008 4. The importance of outsourcing for companies, Economics, Management, and

Financial Markets,2008 • Lect.univ.dr. Gheorghe Grădinaru Cursuri publicate

1.Asigurări, Editura FRM, Bucureşti, 2008 2.Asigurări şi Reasigurări, Bucureşti, 2008

Manifestări ştiinŃifice

Page 14: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

14

1.Managementul riscului, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008.

• Lect.univ.dr. Gheorghe Belgun Contracte dec cercetare

1. Proiect din fonduri structurate, Axa prioritară 1, „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.2. „Calitate în învăŃământul superior”, depus în decembrie 2008, valoare solicitată 976811 lei. CărŃi publicate 1. Auditarea sistemelor informatice, Editura Conphys, 2008 2. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Editura Conphys, 2008

3.Sisteme informatice financiar bancare, Editura Conphys, 2008 Manifestări ştiinŃifice

1.Paradigme de programare, lect.univ.drd. Gheorghe Belgun, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008.

2.Hipercubul şi tehnologia OLAP, lect.univ.drd. Gheorghe Belgun, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008.

Articole publicate: 1. Limbaje de modelare a realităŃii virtuale, Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate bazată pe cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

• Lect.univ.dr. Loredana Popescu

Contracte de cercetare 1. Proiect din fonduri structurate, Axa prioritară 1, „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.2. „Calitate în învăŃământul superior”, depus în decembrie 2008. 2. Contract intern de cercetare cu scopul elaborarii Manualului achiziŃiilor publice în

parteneriat cu Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Craiova, Faculatea de Management Financiar Contabil Craiova.

Manifestări ştiinŃifice( naŃionale şi internaşionale) 1. Strategic objectives in human resources management at Oltchim S.A, La ConferinŃa

InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE

ROMANIAN ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea (B+)

Page 15: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

15

2. The Analysis of the Categories of interests at OLTCHIM SA, La ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-BASED

ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova(B+) 3. The Analysis of the Information Specify for Financial Communication, La

ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-

BASED ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova(B+) 4. The role of the categories in interests in consolidating the image Oltchim SA- La

ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR

THE ROMANIAN ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea (B+) 5. Natural Environment And Accounting La conferinŃa internaŃională – ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ITS IMPACT ON PUBLIC HEALTH, organizată de Universitatea Transilvania din Braşov, (B) 6. Asimetria de informaŃii şi impactul său asupra deciziei de finanŃare, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008.

Articole publicate 1. ParticularităŃile sistemului de comunicare în domeniul financiar, Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate bazată pe cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

• Lect.univ.drd. Gabriela Bobora

Contracte de cercetare 1. Proiect din fonduri structurate, Axa prioritară 1, „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.2. „Calitate în învăŃământul superior”, depus în decembrie 2008. Manifestări ştiinŃifice

1.The total Own Income Deviation Analysis of the Local Budget in Râmnicu Vâlcea in Comparision with with Planned Level from 2000 to 2006 , , La ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-BASED

ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova 2. ImplicaŃii ale politicii fiscale asupra nivelului preŃurilor, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008.

Articole publicate

1. Abordări teoretice ale eficienŃei cheltuielilor publice, Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate bazată pe cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008 2. The role of organizational culture as a potent environmental stimulus, Economics, Management, and Financial Markets,2008

Page 16: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

16

3. The role of organizational leaders play in shaping the role orientations of employees through creating the right culture environment, Economics, Management, and Financial Markets,2008 • Asist.univ.drd. Adriana Bălan Manifestări ştiinŃifice( naŃionale şi internaşionale)

1. Strategic objectives in human resources management at Oltchim S.A, La ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE

ROMANIAN ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea (B+) 2. Strategia analizei conjuncturale de motivare a personalului şi sisteme inovative de recompensare financiară, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008.

Articole publicate 1. Despre motivaŃia personalului în condiŃiile societăŃii contemporane, Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

• Asist.univ.drd. Radu Dan Trană I. Lucrări publicate în volume:

Informatică economică, 3 vol., 584 pag., (coautor cu Radu Dan Trană), Editura Sitech Craiova, 2008, ISBN 978-606-530-056-9 II. Articole publicate în volume: Generarea de documente complexe utilizând XML, în volumul Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate informatizată, Editura Sitech Craiova, 2008, ISBN 978-973-746-733-1

Utilizarea fişierelor în limbajele de programare Turbo Pascal şi Visual Basic, în volumul Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate informatizată, Editura Sitech Craiova, 2008, ISBN 978-973-746-733-1 Contracte de cercetare ştiinŃifică

Proiect din fonduri structurate, Axa prioritară 1, „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.2. „Calitate în învăŃământul superior”, depus în decembrie 2008.

Contractul nr. 6 – 2008 încheiat în 5.09.2008 privind elaborarea de studii de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea. Articole publicate în reviste

Utilizarea Microsoft EXCEL în activităŃile de birotică şi didactice, în revista Economics, Management, and Financial Markets, volume 3, number 4, December 2008, Editura Dembridge Press, New York, ISSN 1842-3191

E-Gouvernement and Information Systems developement in the Public sector în revista Economics, Management, and Financial Markets, volume 3, number 2, June 2008, Editura Dembridge Press, New York, ISSN 1842-3191

Page 17: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

17

• Asist.univ.drd. Ion Şuiu Contracte de cercetare

1. Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar-Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri FARE. 2. Studiu privind Managementul Financiar Contabil Informatizat al Primăriei Comunei Câineni, Primăria Comunei Câineni. 3. Managementul financiar-contabil al administraŃiei publice locale, Primăria Municipiului Vâlcea.

Cursuri: 1. Contabilitate publică-Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.

Articole publicate:

1. Modificarea şi completarea legislaŃiei de asigurări şi protecŃie socială Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 2/ 2008 februarie, Editura Tribuna Economică - 2008 - ISSN 1453-7516.

2. Inflation-the main target variable of monetary policy-Economics, Management,

and Financial Markets-Denbridge Press-New York, 2008-ISSN 1842-3191.

Manifestări ştiinŃifice ( internaŃionale şi naŃionale)

1. The Analysis of the Information Specify for Financial Communication, International Conference COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-BASED ECONOMICS, May 2008, Craiova, România (B+).

2. Financial accounting and management accounting suppliers of information about costs in company’s management from Romania, The International Scientific Conference- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY, May 2008, Oradea, România, ISSN 1844-5519, (B+).

3. Juridical treatment and accounting regarding the damages caused by an employee to his employer- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY, May 2008, Oradea, România, ISSN 1844-5519, (B+).

4. DirecŃii de perfecŃionare a contabilităŃii de gestiune şi calculaŃiei costurilor în condiŃiile aplicării metodei standard cost la întreprinderile de panificaŃie, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINłIFICE A CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EdiŃia a XV-a, 04 - 05 aprilie, Rm. Vâlcea, 2008.

• Asist.univ. Cristina Călin Contracte de cercetare Proiect din fonduri structurate, Axa prioritară 1, „EducaŃia şi formarea profesională

în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.2. „Calitate în învăŃământul superior”, depus în decembrie 2008.

Articole publicate: 1. Corectarea erorilor contabile, Probleme teoretice şi practice ale economiei şi

învăŃământului într-o societate bazată pe cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

Page 18: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

18

2. Răspunderea expertului contabil, Probleme teoretice şi practice ale economiei şi învăŃământului într-o societate bazată pe cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

Manifestări ştiinŃifice naŃionale 1. SituaŃii financiare vs. PerformanŃele companiei, asist. univ. Călin Cristina, USH ,

Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

• Asist.univ.drd. Antoniu Predescu

Manifestări ştiinŃifice Sesiunea internaŃională de comunicări ştiinŃifice de la Sibiu (15-16 mai 2008),

intitulată „INTEGRATIVE RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND THE MEMBER STATES”, prezentându-mi lucrarea, anume “Is There an Economic Growth Tax?”. Articole publicate:

1. Influence of The Financial Factors on Cash Flow, as Determining Factor of Firms’ Investments Decisions Seria Stiinte Economice, Tom XVII” ISSN-1582-5450 2. Funding the State Budget with Taxes and Public Debt From the Perspective of Economic Growth Modelling – The Diamond Model Case “Analele Universitatii din Oradea – Seria Stiinte Economice, Tom XVII” ISSN-1582-5450 3. „Cererea agregată – Un catalizator al inflaŃiei”, în „Revista de FinanŃe publice şi Contabilitate” nr. 7-8 /2008, ISSN 1582-9774 4. „Impozitarea profitului – o dublă impozitare”, în „Tribuna Economică” nr. 4/2008 ISSN 1018-0451 5. „Impozitarea creşterii economice – câteva linii directoare”, în „Revista de FinanŃe publice şi Contabilitate” nr. 4 /2008, ISSN 1582-9774

• Asist.univ. Ion Urea

Contracte de cercetare Contract intern de cercetare cu scopul elaborarii Manualului achiziŃiilor publice în

parteneriat cu Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Craiova, Faculatea de Management Financiar Contabil Craiova.

3. Analiza activităŃii de cercetare ştiiŃifică pentru cadrele didactice care nu sunt încadrate cu carte de muncă la USH

• Prof.univ.dr Adrian Victor Badescu

1.CărŃi / monografii Elemente de econometrie pentru previziune, Editura SITECH-Craiova-editura acreditata de C.N.C.S.I.S. 2008, ISBN 978-973-746-727-0, 200 pagini, autori : Adrian Victor Bădescu,N.R.Cristea, D.M.Trana.

2. Cursuri universitare

Page 19: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

19

Econometrie financiară, Curs digital ECOFIN pentru Master on-line , FINANłE, FABBV, ASE, Bucuresti,130 pagini, 2008-2009, autor Adrian Victor Badescu

3. Articole

3.1. Articole publicate în reviste indexate in baza internaŃională INSPEC-I S I (cotare Thomson Reuters)

A Fuzzy Approach To Different Public Acquisitions Procedures, B. Sacal, Adrian Victor Badescu, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research vol.42 Nr.1-2, pag.97-108, 2008, ISSN 00424-267X, Revista cotata I S I.

3.2. Articole , studii si comunicări publicate în volume

1. Management Decisions in Insurance, A.V.Badescu. Adriana Simion Istrate, The Proceedings of the 3-rd International Conference on Knowledge Management Projects, Systems and Tehnologies ,ISBN 978-606-505-124-9, 22-23 octombrie 2008, Bucuresti, Romania

2. Portfolio Decisions of Insurances Companies, A. V. Badescu, Adriana Simion Istrate, Annals of The Oradea University,2008, Vol. VII, paginile 2347-2351, ISSN 1583-0691,

publicatie cotata CNCSIS , Categoria B+.

3. O abordare fuzzy a deciziilor deterministe, B.Sacal. A. M. Badescu, A.V.Badescu, în Revista Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică,revista cotata

C.N.C.S.I.S., Categoria B+, nr.2, 2008, vol42, ISSN 0585-7511, pag107-118.

4. Investment On The Insurance Market From Romania ,A.V.Badescu, Adriana Simion Istrate, in Integrative Relations Between The European Union Institutions And The Member States, Sibiu, 2008, pag. 496-500, ISBN 978-973-739-594-8

4 . Comunicări ştiinŃifice

1. Management Decisions in Insurance, A.V.Badescu. Adriana Simion Istrate, The 3-rd International Conference on Knowledge Management Projects, Systems and Tehnologies , 22-23 octombrie 2008, Bucuresti, Romania

2. Portfolio Decisions of Insurances Companies, A. V. Badescu, Adriana Simion Istrate, Annual Session of Scientific Papers , I M T Oradea , 2008, 29-30 mai, 2008, Baile Felix,

Romania., publicata in , Annals of The Oradea University, Vol. VII, paginile 2347-2351,

ISSN 1583-0691, publicatie cotata CNCSIS , Clasa B+.

3. Investment On The Insurance Market From Romania, A.V.Badescu, Adriana Simion Istrate, The International Economic Conference: „Integrative Relations Between The European Union Institutions And The Member States „ , 15-16 mai 2008, Sibiu, Romania.

5. Proiecte de cercetare-dezvoltare

1. Cercetari exploratorii privind eleborarea unui sistem inteligent de optimizare a deciziilor financiare,Proiect nr.18o5, 2009-2012, in cadrul programului "Idei - Proiecte de cercetare exploratorie", Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior - Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, CNCSIS-UEFISCSU, Director de Proiect Prof.univ.dr.Adrian Victor Badescu., ASE-Bucuresti.

Page 20: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

20

2. Sistem inteligent de asistare a deciziei in planificareasi proiectarea avansata a produselor si proceselor-iDesign, Proiect nr 12-092/2008, din cadrul Programului 4, Parteneriate in domenii prioritare, 2008-2011, Coordontor Proiect U.L.B. Sibiu, ASE-

partener, A.Badescu-membru in colectivul de cercetare.

3. Studiu privind metode si tehnici de analiza si evolutie a unei ramuri industrialeromanesti, Contract cu FEPIMM SC SERVICII IMMSRL, nr 13/24 03.2008.

Director de Proiect Angela Galupa.. (A.Badescu-membru in colectivul de cercetare )

4. Tehnici de evaluare comparativa a calificarii universitare in Romania, Grant Nr.91-047/2008, Parteneriate in domeniile prioritare, Autoritatea Contractanta Centrul National de Management Programe, Director Proiect Spircu Liliana. (A.Badescu-membru in colectivul de cercetare )

• Prof. univ. dr. Dorin Dobrişan CărŃi de cercetare în colaborare / Studii în volume colective publicate la edituri academice din străinătate „Monetary Policy, Inflation, and Output Growth Dynamics”, în Economic Stability. The Role of Inflation Targeting, Icfai University Press, India, septembrie 2008 (în curs de apariŃie) CărŃi publicate la edituri academice acreditate din România Monedă şi credit, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2008, 180 p. ISBN: 978-973-601-1 Articole publicate în reviste academice străine incluse în baze de date internaŃionale Reviste academice străine cu profil economic „Optimal Monetary Policy and Fiscal Restrictions”, în Economics, Management,

and Financial Markets, New York, 3 (1), 2008, pp. 82–86. ISSN 1842-3191 „The Monetary Transmission Mechanism and Open Market Operations”, în

Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (1), 2008, pp. 158–162. ISSN 1842-3191

„The Transmission Mechanism of Monetary Policy and the Risks Posed by the Global Imbalances”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (1), 2008, pp. 163–167. ISSN 1842-3191 „The Effect of the Policy Rules on Long-Run Uncertainty about Expected Inflation”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (1), 2008, pp. 168–172. ISSN 1842-3191

„Identifying Monetary Policy Shocks and Global Financial Integration”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (2), 2008, pp. 114–121. ISSN 1842-3191

„Real-World Monetary Policy Targets”, în Economics, Management, and Financial

Markets, New York, 3 (2), 2008, pp. 177–184. ISSN 1842-3191

„Global and Domestic Business Cycle Developments”, în Economics, Management,

and Financial Markets, New York, 3 (2), 2008, pp. 185–192. ISSN 1842-3191 „Is Financial Exclusion from Basic Bank Transaction Accounts a Good Broad

Indicator of Financial Exclusion in a Country?”, în Economics, Management, and

Financial Markets, New York, 3 (2), 2008, pp. 193–200. ISSN 1842-3191

„Strategic Competition Behavior in Heterogeneous Market Structure”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (3), 2008, pp. 68–75. ISSN 1842-3191

Page 21: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

21

„Overnight Loans, Lending Relationships, and Interbank Market”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (3), 2008, pp. 118–125. ISSN 1842-3191

„Firm Heterogeneity as an Important Channel of Transmission for Monetary Policy”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (3), 2008, pp. 126–133. ISSN 1842-3191

„Low Inflation and Small Fiscal Deficits”, în Economics, Management, and

Financial Markets, New York, 3 (3), 2008, pp. 134–141. ISSN 1842-3191

„Influencing Exchange Rate Movements”, în Economics, Management, and

Financial Markets, New York, 3 (4), 2008, pp. 57–64. ISSN 1842-3191

„Methods for Analyzing Systemic Financial Stability of Banking Systems”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (4), 2008, pp. 198–205. ISSN 1842-3191

„Complete Congruence of National Monetary Policies”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (4), 2008, pp. 206–213. ISSN 1842-3191 „The Potential Role of the Monetary Regime in Accounting for Any Differences in

Macroeconomic Outcomes”, în Economics, Management, and Financial Markets, New York, 3 (4), 2008, pp. 214–221. ISSN 1842-3191 Reviste academice străine cu secŃiune de economie

„Assets-in-Place and Investment Opportunities”, în [ECONOMICS AND SOCIETY] Linguistic and Philosophical Investigations, New York, 7, 2008, pp. 266–270. ISSN 1841-0295

„Multinational Firm Activity and FDI Flows”, în [ECONOMICS AND SOCIETY] Linguistic and Philosophical Investigations, New York, 7, 2008, pp. 300–304. ISSN 1841-0295

„Stock Liquidity and Capital Expenditures”, în [ECONOMICS AND SOCIETY] Review of Contemporary Philosophy, New York, 7, 2008, pp. 261–265. ISSN 1841-5261

„Do Larger Firms Tend to Have Multiple Bank Relationships?”, în [ECONOMICS AND SOCIETY] Review of Contemporary Philosophy, New York, 7, 2008, pp. 289–293. ISSN 1841-5261 „Smooth Output and Inflation Fluctuations”, în [ECONOMICS AND SOCIETY]

Analysis and Metaphysics, New York, 7, 2008, pp. 143–147. ISSN 1584-0778 „Financial Constraints and Imperfect Capital Markets”, în [ECONOMICS AND

SOCIETY] Analysis and Metaphysics, New York, 7, 2008, pp. 188–192. ISSN 1584-0778

PrezenŃă în colective editoriale ale unor publicaŃii prestigioase străine / româneşti editor al revistei academice americane Economics, Management, and Financial Markets şi fac parte din conducerea editorială, departamentul de economie, a încă trei reviste academice americane, toate apărând sub egida Denbridge Press din New York, şi fiind incluse în baze de date internaŃionale: Linguistic and Philosophical Investigations, Review of Contemporary Philosophy, şi Analysis and Metaphysics.. Sunt membru în colectivul editorial al Denbridge Press, New York, care figurează între primele 40 de edituri academice din Statele Unite.

• Conf .Univ. Dr Cristache Ristea

Proiect cercetare Pregătirea aprofundată a personalului din serviciul public de ocupare în parteneriat cu CNFPP AL ANOFM – Centrul Râşnov.

• Conf .Univ. Dr Gheorghe Bonciu

Page 22: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

22

Creditul destinat consumului în dreptul comunitar european, comunicare la Sesiunea de Comunicări ştiinŃifice ale Cale Cadrelor Didactice şi StudenŃilor, Universitatea Spiru Haret, Centrul Râmnicu Vâlcea • Lector. Univ.Dr Petre Vlăsceanu

Articole publicate

Costurile contribuŃiilor sociale şi diminuarea muncii la negru, Revista FinanŃe Publice şi contabilitate , nr.10

SoluŃionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opŃiune de rambursare – Procedură simplificată sau extinderea birocraŃiei, Revista FinanŃe Publice şi contabilitate , nr.3

• Lector. Univ.Drd Ion Stroescu Articole publicate

Politica monetară europeană, lect. univ. drd. Ion Stroescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea Rezerva minimă obligatorie (RMO) – Instument al politicii monetare, lect. univ. drd. Ion Stroescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

Capitolul B. Cercetare pe bază de contracte/granturi/proiecte (parte 1)

SecŃiunea 1. Titlurile contractelor/granturilor/proiectelor propuse spre finanŃare în cursul anului 2008

Precizăm în acest sens proiectul din Fondul Social European Universitate pentru piaŃa

muncii , Axa prioritară 1, EducaŃia Ńi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere, domeniul major de intervenŃie Calitatea în învăŃămîntul superior pe care Facultatea l-a abordat, a completat cererea de finanŃare şi a transmis documentele solicitate. Valoarea propusă este de 976811 lei.

De asemenea am demarat un proiect ERASMUS împreună cu Universitatea din Ulster Irlanda de Nord, legat de Metode moderne de învăŃare şi evaluare, la care vom primi acordul pâna în data de 15 februarie.

Este în curs de definitivarea participarea, în calitate de partener, a FacultăŃii nostre la proiect cercetare Pregătirea aprofundată a personalului din serviciul public de ocupare în parteneriat cu CNFPP AL ANOFM – Centrul Râşnov.

Amintim, de asemenea, că este în curs de semanre un proiect de contract intern având drept obiectiv elaborarea Manualului achiziŃiilor publice în parteneriat cu Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Craiova, Facultatea de management Financiar Contabil Craiova, valoarea totala propusă a contractului fiind de 30000 EURO.

SecŃiunea 2 Titlurile contractelor/granturilor/proiectelor aprobate spre finanŃare în cursul anului 2008

Page 23: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

23

Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar-Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri FARE, val. 3500 lei. Studiu de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea, 10800 lei.

MenŃionăm că ambele contracte au fost finalizate, lucrările efectuate au fost facturate, iar la data întocmirii raportului s-au incasat 6000 lei din totalul de 14300 lei.

SecŃiunile 3, 4 nu este cazul

Capitolul C - Cercetare pe bază de contracte/granturi/proiecte 2

SecŃiunea 1 nu este cazul

SecŃiunea 2 Titlurile contractelor în derulare

1. Technical, utility and Road Infrastructure for the development of the industrial areas and business incubator in the municipality of Rucar - Proiect coordonat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finanŃat cu fonduri FARE, val. 3500 lei. 2. Studiu privind Managementul Financiar Contabil Informatizat al Primăriei Comunei Câineni, Primăria Comunei Câineni, val. 10500 lei. 3. Managementul financiar-contabil al administraŃiei publice locale, Primăria Municipiului Vâlcea, val. 5000 lei. 4. Studiu privind contabilitatea informatizată a SC ER METAL Slatina, SC ER METAL Slatina, val. 1000 lei. 5. Studiu de cercetare privind promovarea imaginii firmei SC CREDIT PROMO SRL Râmnicu Vâlcea. Valoare 10800 lei. Aşa cum rezultă din conŃinutul capitolului B Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Rm. Vâlcea are în curs de derulare patru contracte de cercetare din care trei cu instituŃii ale administraŃiei publice şi unul cu o societate comercială.

Capitolul D. Rezultatele cercetării

1. Activitatea publicistică din anul 2008 (cuprinde cursuri originale, teze de doctorat, cărŃi de specialitate, tratate ştiinŃifice, articole publicate în anale sau volume) Nr. crt.

Nume prenume

Titlu curs Teză doctorat

CărŃi în Ńară şi străinătate

Sesiuni de comunicări/ Anale/Articole

1. Conf. univ. dr. Trană Mircea Dan

Elemente de econometrie pentru previziune(coautor), Editura Sitech, Craiova,2008

Informatică Economică (3

vol) Editura Sitech, Craiova, 2008

1. Utilizarea fişierelor în programele Turbo Pascal, SCSCDS, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

Page 24: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

24

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008 2.Generarea de documente complexe utilizând XLM, SCSCDS, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

2. Conf. univ. dr. Diaconu Elena

Contabilitate publică Editura FRM , Bucureşti, 2008

1. Regimul juridic,

fiscal şi contabil al

salariilor şi

obligaŃiilor aferente

în România în anul

2007, Probleme

teoretice şi practice

ale economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

3. Conf. univ. dr. Popescu Lucian

Salarizarea personalului,

Editura Tribuna

Economică, 2008.

4. Prof. univ. dr. LuminiŃa Ionescu

1.Contabilitate publică, Editura FRM , Bucureşti, 2008

1.Control financiar-fiscal şi expertiză contabilă, fundamente teoretice şi practice Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2008 2.Internal Control, Public

1. Expertiza contabilă judiciară şi rolul acesteia în activitatea financiar-contabilă; 2. FuncŃiile bilanŃului contabil conform IPSAS; 3. Internal Control, Public Accountancy and Organization

Page 25: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

25

Accountancy and Organization Culture, Denbridge Press, New York,

Culture; 4. The Public Sector Accountant of the Future 5. Rolul comunicării cu privire la piaŃa contabilităŃii europene, Probleme teoretice şi practice

ale economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

5. Lector.Univ.Dr

Grădinaru Gheorghe

1.Asigurări, Editura FRM, Bucureşti, 2008 2.Asigurări şi Reasigurări, Bucureşti, 2008

6. Lect. univ. drd. Popescu Loredana

1. ParticularităŃile sistemului de comunicare în domeniul financiar, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

7. Lect. univ. drd. Crăciunescu Gabriela

1. Abordări teoretice ale eficienŃei cheltuielilor publice, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

8. Lect. univ. drd. Belgun

1. Auditarea sistemelor

1. Limbaje de modelare a realităŃii

Page 26: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

26

Gheorghe informatice, Editura Conphys, 2008 2. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Editura Conphys, 2008 3.Sisteme informatice financiar bancare, Editura Conphys, 2008

virtuale, Probleme

teoretice şi practice

ale economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

9. Asist. Univ. drd. Bălan Adriana

Despre motivaŃia personalului în condiŃiile societăŃii contemporane, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

10. Asist univ. drd. Şuiu Ion

Contabilitate publică, Editura FRM, 2008

1. Regimul juridic,

fiscal şi contabil al

salariilor şi

obligaŃiilor aferente

în România în anul

2007, Probleme

teoretice şi practice

ale economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

11. Asist univ. drd. Predescu Antoniu

1. Influence of The

Financial Factors on Cash Flow, as Determining Factor of Firms’ Investments Decisions Seria Stiinte Economice, Tom XVII” ISSN-1582-5450 2. Funding the State

Page 27: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

27

Budget with Taxes and Public Debt From the Perspective of Economic Growth Modelling – The Diamond Model Case “Analele Universitatii din Oradea – Seria Stiinte Economice, Tom XVII” ISSN-1582-5450

12. Asist. univ.Drd Trană Radu Dan

Informatică Economică (3 vol) Editura Sitech, Craiova,2008

1. Utilizarea fişierelor în programele Turbo Pascal, SCSCDS, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008 2.Generarea de documente complexe utilizând XLM, SCSCDS, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

13. Asist. univ. Călin Cristina

1. Corectarea erorilor contabile, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008 2. Răspunderea

Page 28: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

28

expertului contabil, Probleme teoretice

şi practice ale

economiei şi

învăŃământului într-

o societate bazată pe

cunoaştere, Editura Sitech, Craiova, 2008

2. ARTICOLE ŞTIINłIFICE

(cuprinde articolele publicate în reviste ISI, CNCSIS, non-CNCSIS, baze de date internaŃionale, biblioteci virtuale)

Nr. crt. Nume şi prenume Denumere articol Tipul de revistă 1. Popescu Lucian Model de impozitare a

salariilor cu cota unica si

baza progresiva

Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 1/ 2008 ianuarie, pag. 7 ÷ 16, Editura Tribuna Economică - 2008

2. Popescu Lucian Diaconu Elena

Comentarii asupra unor

modificări recente

privind legislaŃia de

asigurări sociale

Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 1/ 2008 ianuarie, pag. 22 ÷ 44, Editura Tribuna Economică - 2008

3. Popescu Lucian Şuiu Ion

Modificarea şi

completarea legislaŃiei

de asigurări şi protecŃie

socială

Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 2/ 2008 februarie, pag. 45 ÷ 57, Editura Tribuna Economică - 2008

4. Popescu Lucian

Calcule privind salariile

în anul 2008

Revista „Gestiunea şi contabilitatea firmei” nr. 3/ 2008 februarie, pag. 17 ÷ 28, Editura Tribuna Economică - 2008

5. Popescu Lucian

Model for personal

income taxation with flat

rate and progressive

basis (II)

Revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 1 / ianuarie, 2008- Editura CECCAR – Partea II, pag. 50 ÷ 55 (6 pg)- 2008

6. Popescu Lucian

Calculul salariului brut

în funcŃie de salariul net Revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 7 / iulie 2008 - Editura CECCAR, pag. 43 ÷ 50 (8 pg) - 2008

7. Popescu Lucian Amortizarea fiscală în Revista „Contabilitatea,

Page 29: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

29

România postaderare expertiza şi auditul afacerilor” nr. 12 / decedmbrie 2008 - Editura CECCAR, pag. 43 ÷ 49 (7 pg) - 2008

8. Ionescu Luminita Towards Establishing Efficient Internal

Controls

Economics, Management, and

Financial Markets (New York,

USA), 3(1) 2008 9. Ionescu Luminita The Appropriateness of

An Internal Control System

Economics, Management, and

Financial Markets (New York,

USA), 3(1) 2008 10. Ionescu Luminita Internal Control

Effectiveness and Risk-Management Process,

Review of Contemporary

Philosophy, (New York, USA),

7, 2008, 11. Ionescu Luminita Cost Accounting,

Organization Performance and

Corporate Strategy

Review of Contemporary

Philosophy, (New York, USA),

7, 2008

12. Ionescu Luminita Human Resource Management Practices,

Organizational Performance, And The

Measurement of Effectiveness

Economics, Management, and

Financial Markets (New York,

USA), 3(2) 2008,

13 Ionescu Luminita Assessing Organizational Effectiveness And Corporate Culture

Economics, Management, and

Financial Markets (New York,

USA), 3(2) 2008 15 Ionescu Luminita Developing Internal

Control Systems, Corporate Forms, And

The Reliability of Financial Reports

Economics, Management, and

Financial Markets (New York,

USA), 3(3) 2008

16 Ionescu Luminita Organizational Behavior And Knowledge

Management Processes

Economics, Management, and

Financial Markets (New York,

USA), 3(3) 2008 17 Ionescu Luminita Raportul de expertiză

contabilă şi importanŃa

acestuia în activitatea

profesionistului contabil,

Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor nr. 7/2008

19 Ionescu Luminita Rolul profesionistului

contabil în dezvoltarea

societăŃii româneşti

Revista Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor nr. 11/2008

20 Predescu Antoniu „Impozitarea profitului – o dublă impozitare”

în „Tribuna Economică” nr. 4/2008

21 Predescu Antoniu „Impozitarea creşterii economice – câteva linii directoare”

Revista de FinanŃe publice şi Contabilitate” nr. 4 /2008, ISSN 1582-9774

22 Diaconu Elena The conceptual basis of accounting for reporting

entites.

Economics, Management, and Financial Markets,2008

Page 30: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

30

23 Diaconu Elena The importance of

outsourcing for

companies,

Economics, Management, and Financial Markets,2008

24 Şuiu Ion Inflation – the main

target variable of

monetary policy

Economics, Management, and Financial Markets,(3)2008

25 Dan Mircea Trana Radu Dan Trană

E-Government and

information Systems

Developement in Public

Sector

Economics, Management, and Financial Markets,(3)2008

26 Dan Mircea Trana Radu Dan Trană

ModalităŃi de abordare a proiectării sistemelor informatice de gestiune integrate

Economics, Management, and Financial Markets, volume 3, number 4, December 2008, Editura Dembridge Press, New York, ISSN 1842-3191

27 Dan Mircea Trana Radu Dan Trană

Utilizarea Microsoft EXCEL în activităŃile de birotică şi didactice

Economics, Management, and Financial Markets, volume 3, number 4, December 2008, Editura Dembridge Press, New York, ISSN 1842-3191

28 Dan Mircea Trana Radu Dan Trană

E-Gouvernement and Information Systems developement in the Public sector

în revista Economics, Management, and Financial Markets, volume 3, number 2, June 2008, Editura Dembridge Press, New York, ISSN 1842-3191

29 Dan Mircea Trana

Remarks upon the Informational and Processing System of Developement,

Book of Abstracts, The 2th

International Conference on

„Busines an Information

Technologies. New

approaches”, Spiru Haret

University, Faculty of

Financial Management

Accounting Craiova, 24-25

Octomber 2008 30 Crăciunescu Gabriela The role of

organizational culture as

a potent environmental

stimulus,

Economics, Management, and Financial Markets,2008

31 Crăciunescu Gabriela The role of

organizational leaders

play in shaping the role

orientations of employees

through creating the

right culture environment

Economics, Management, and Financial Markets,2008

32 Antoniu Predescu „Cererea agregată – Un catalizator al inflaŃiei”, în „Revista de FinanŃe

„Revista de FinanŃe publice şi Contabilitate” nr. 7-8 /2008, ISSN 1582-9774

Page 31: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

31

publice şi Contabilitate” nr. 7-8 /2008, ISSN 1582-9774

33 Antoniu Predescu „Impozitarea profitului – o dublă impozitare”

„Tribuna Economică” nr. 4/2008 ISSN 1018-0451

34 Antoniu Predescu „Impozitarea creşterii economice – câteva linii directoare”

„Revista de FinanŃe publice şi Contabilitate” nr. 4 /2008, ISSN 1582-9774

Capitolul E. Rezultate ale cercetării 2

Prof. univ. dr. Ionescu LuminiŃa a obŃinut premiul 'President's Prize in Economics' (2008) pentru cartea 'Internal Control, Public Accountancy, and Organization Culture' - Denbridge Press, Academic Division, New York.

Capitolul F. Sesiuni ştiinŃifice, conferinŃe, seminarii

Sesiunea ştiinŃifică anuală a Cadrelor didactice şi StudenŃilor de la Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea, s-a desfăşurat în luna aprilie 2008, materialele prezentate de cadrele didactice şi de către studenŃi fiind în curs de publicare, la editura Sitech, Craiova, editură acreditată CNCSIS.

Lucrările prezentate în cadrul sesiunii: SecŃinile pentru cadre didactice:

2. Sistem informatic pentru activitatea de secretariat a unei primării, conf. univ. dr. Dan Mircea Trană, asist. univ. Radu Dan Trană, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

3. NoutăŃi privind taxarea salariilor în anul 2008, conf. univ.dr. Lucian Popescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

4. Calitatea informaŃiei contabile – CondiŃie esenŃială pentru elaborarea deciziilor eficiente, conf. univ. dr. Elena Diaconu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

5. ImplicaŃiile utilizării IAS 12 în contabilitatea entităŃilor economice, lect.univ.dr. Paul Diaconu, ASE , Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Bucureşti

6. NaŃional în contabilitatea şi fiscalitatea lichidării şi fuziunii societăŃilor comerciale, lect.univ.drd. Lucian – Dorel IlincuŃă , USH , Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

7. CompetenŃe pentru o societate informatizată, lect.univ.dr. LuminiŃa Şerbănescu, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Piteşti

8. Elemente cheie ale organizării educaŃiei la distanŃă, lect.univ.dr. LuminiŃa Şerbănescu , Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Piteşti

9. Aspecte privind fuziunea societăŃilor comerciale, lect.univ.drd. Mihaela Dumitru, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Piteşti

Page 32: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

32

10. Reflectarea în contabilitate a operaŃiunilor din sectorul de panificaŃie, lect.univ.drd. Mihaela Dumitru, , Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Piteşti

11. Opinii cu privire la interacŃiunea dintre dreptul fiscal şi dreptul contabil, Ec.drd Ionel Militaru, Director Executiv Adjunct DGFP Vâlcea

12. Criteriile unui sistem fiscal optimal, Ec. drd. Ionel Militaru, Director Executiv Adjunct DGFP Vâlcea

13. Auditarea securităŃii sistemelor informaŃionale computerizate, asist. univ. drd. Ramona Maria Chivu , Ec. Marin Chivu , USH , Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

14. Evaluarea – cuantificarea monetară a unor prezente şi viitoare câmpuri de observare ale contabilităŃii, asist. univ. drd. Floarea Georgescu, USH , Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

15. SituaŃii financiare vs. PerformanŃele companiei, asist. univ. Călin Cristina, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

16. DirecŃii de perfecŃionare a contabilităŃii de gestiune şi calculaŃiei costurilor în condiŃiile aplicării metodei standard cost la întreprinderile de panificaŃie,asist.univ. Ion Şuiu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

16 .Expertiza contabilă judiciară şi rolul acesteia, prof. univ. dr. LuminiŃa Ionescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea 17. Comportamentul pieŃei forŃei de muncă, prof. univ. dr. Gheorghe Pistol, USH ,

Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea 18. Politica de dezvoltare regională în România, prof. univ. dr. Mariana Cristina Cioponea, USH, Facultatea de FinanŃe Bănci, Bucureşti

19. FinanŃarea prin fondurile structurale şi de coeziune în perioada 2008-2013 , prof. univ. dr. Mariana Cristina Cioponea, USH, Facultatea de FinanŃe Bănci, Bucureşti; Cercetător ştiinŃific Delia Aureliana Nedu, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare, “Victor Slăvescu” al Academiei Române

20. Creditul destinat consumului în dreptul comunitar european, conf. univ. dr. Gheorghe Bonciu, conf. univ. dr. Dorin Dobrişan, USH, Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

21. Managementul pe bază de motivare a activităŃilor contabile în cadrul firmei

moderne, conf.univ.dr. Lăcrămioara Rodica Haiduc , ec.drd. Iulian Hurloiu , USH, Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

22. Planificarea auditului intern – responsabilitate majoră a managementului pentru

eficienŃa activităŃii, lect.univ.dr. Bianca Florentina Preda, USH , Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

23. SoluŃionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opŃiune

de rambursare – Procedură simplificată sau extinderea birocraŃiei, lect.univ.dr. Petre Vlăsceanu, USH, Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

24. Managementul riscului, lect.univ.dr. Gheorghe Grădinaru, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

25. Paradigme de programare, lect.univ.drd. Gheorghe Belgun, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

26. Hipercubul şi tehnologia OLAP, lect.univ.drd. Gheorghe Belgun, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

27. Asimetria de informaŃii şi impactul său asupra deciziei de finanŃare, lect.univ.drd. Loredana Popescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

28. ImplicaŃii ale politicii fiscale asupra nivelului preŃurilor, lect.univ.drd. Gabriela Cătălina Crăciunescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

Page 33: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

33

29. Politica monetară europeană, lect. univ. drd. Ion Stroescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

30. Rezerva minimă obligatorie (RMO) – Instument al politicii monetare, lect. univ. drd. Ion Stroescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

31. Strategia analizei conjuncturale de motivare a personalului şi sisteme inovative de

recompensare financiară, asist.univ.drd. Daniela Adriana Bălan, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

32. Controverse privind controlul financiar fiscal – Evaziuneafiscală, ec drd. Iulian Hurloiu , USH , Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

33. Impactul politicilor fiscale în agricultura României , ec. drd. Bogdan Mihail Preda , USH , Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

34. Impozitarea companiilor din România în ceea ce priveşte câştigurile obŃinute din relaŃiile dintre companii, asist.univ.drd. Antoniu Predescu, USH , Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea

35. Standarde de performanŃă privind auditul intern al entităŃilor economice, asist.univ. Liana Gădău , USH , Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

SecŃiunile pentru studenŃi

1. Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA al despăgubirilor încasate şi a

bunurilor constatate lipsă pe timpul transportului, studenta Petronela Maria Vlăsceanu

2. Costurile contibuŃiilor sociale şi diminuarea muncii la negru, studenta Elena Raluca Vlăsceanu

3. RemuneraŃiile personalului şi contabilitatea acestora, studenŃii Florin Cristi Chiriac, Elena Mădălina(Deaconescu) Ceauşescu

4. ModalităŃi de calcul ale contribuŃiilor la asigurările sociale de sănătate, studenŃii Eliana MiriŃoiu, Gabriela Sîrbu, Marga (Teodorescu)Strîmbeanu, Elena (Drăghici) Diaconescu

5. Leasing, studenta Gabriela (Stoica) Anescu 6. Subsistem informatic de calcul al salariilor la SC MTFLORA SRL Rm. Vâlcea,

studenŃii D-tru Chivu, Maria OnuŃ, Maria (Drăgoescu) Toşu, Maria (Jianu) Vancea

7. Automatizarea activităŃii de evidenŃă a stocurilor de materiale şi materii prime la

societatea SC RMR ARGEŞ SA, studenŃii Ion Ovidiu Angelescu, Elena Carmen Buşegeanu, Liliana Elena Olteanu, Dumitru Tăbîrcă

8. EvidenŃa cărŃilor la SC UNIVERS LIBRA, studenŃii Elvis Nicolae Rizoiu, Maria (Garoafă) Popescu

9. Studiu privind contabilitatea remuneraŃiilor datorate personalului, studenŃii Elena (Gîlcă) Bărdaşu, Severin D. Grigorescu, Daniela Elena (Mirescu) Popa

10. Aspecte semnificative privind remunerarea personalului, studenŃii Elena Constantinescu, Alina Mihaela (Zotica) Constantinescu, Floarea (Rizoiu) Stana

11. Contabilitatea situaŃiilor financiare anuale cu aplicaŃie la “SC Olăneşti Riviera

SRL”, studenŃii Amelia (Dumitraşcu) Bărbulescu, Simona (Dascălu) GhiŃescu, Carmen (Şuilea) Predişor, Valerica (Necşulescu) Vega

12. EvidenŃa vânzărilor la „SC CRIBO – EXIM SRL”, studenŃii Daniela Amza, Andreea Iulia Cârceag, Georgiana Elena (Nica) Cosma, Teodor Giani Man

Page 34: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

34

13. Analiza asigurărilor de sănătate în sistem Medisystem, studenŃii Maria (Manea) Horhat, Dumitra NuŃu

14. Creditarea pe termen lung pentru persoanele fizice de la BCR , Maria Alina (Guran) Bucura, Ramona Elena Popescu, Dragoş Sitaru

15. Analiza rezultatelor întreprinderii cu studiu de caz la SC Perfect SRL,Rm.Vâlcea,

studenŃii Robert C-tin Băjan, Hăulică Bianca

16. Venituri extrabugetare realizate de inspectoratul teritorial de muncă Vălcea, studenta Nicoleta (Nanora) CăpăŃână

SecŃiunea 2. Participări la Sesiuni de Comunicări ştiinŃifice internaŃionale

� Prof.Univ.Dr. LuminiŃa Ionescu

1. The Reform of the Public Sector Accounting in Romania: past, present and future, June 2008, Coimbra Portugal, Ed. Coimbra University Press, ISBN 978-989-8074-39-3, pp. 201-217

2. The Public Sector Accountant of the Future – Competencies, skills, 19-20 June 2008, Academia de Studii Economice, Bucuresti, pp. 117-118(in curs de aparitie)

3. Accounting Measurement and Corporate Governance, Simpozion InternaŃional, 25-29 August 2008, New-York, Ed. Ars Academica, Bucureşti, ISBN 978-973-88931-1-5, pp. 56-70,

4. Internal Corporate Governance and Firm Performance, Simpozion InternaŃional, 25-29 August 2008, New-York, Ed. Ars Academica, Bucureşti, ISBN 978-973-88931-1-5, pp. 70-81

5. Accountancy Firm Difficulties – Consequences of Globalization, Congresul profesiei contabile din Romania , Bucureşti 1-2 septembrie 2008, ISSN 1844-7767, pp. 255-2 Nationale

� Conf.Univ.Dr Diaconu Elena

6. The Analysis of the Categories of interests at OLTCHIM SA, La ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-

BASED ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova .

7. The Quality of the book-keeping information-essentiall condition in order to make efficient decisions-, La ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY,

organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea 8. The particularities of tourism and public feeding processes and their influence

upon the accounting management, La ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY,

organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea 9. Natural Environment And Accounting La conferinŃa internaŃională –

ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ITS IMPACT ON PUBLIC HEALTH, organizată de Universitatea Transilvania din Braşov

Page 35: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

35

� Conf.univ.dr. Dan Mircea Trană Remarks upon the Informational and Processing System of Developement, The

2th International Conference on „Busines an Information Technologies. New approaches”,

Spiru Haret University, Faculty of Financial Management Accounting Craiova, 24-25

Octomber 2008 � Lect univ drd. Popescu Loredana

Strategic objectives in human resources management at Oltchim S.A, La ConferinŃa

InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN

ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea . The Analysis of the Categories of interests at OLTCHIM SA, La ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-BASED

ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova The Analysis of the Information Specify for Financial Communication, La ConferinŃa

InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-BASED

ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova The role of the categories in interests in consolidating the image Oltchim SA- La

ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE

ROMANIAN ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea

� Lect univ drd. Craciunescu Gabriela The total Own Income Deviation Analysis of the Local Budget in Râmnicu Vâlcea in

Comparision with with Planned Level from 2000 to 2006 , , La ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-BASED ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova

� Asist. Univ. drd. Balan Adriana Strategic objectives in human resources management at Oltchim S.A, La ConferinŃa

InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN

ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea

� Asist. Univ. drd. Şuiu Ion

Financial accounting and management accounting suppliers of information about costs in company’s management from Romania La ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea

Juridical treatment and accounting regarding the damages caused by an employee to his employer La ConferinŃa InternaŃională- EUROPEAN INTEGRATION NEW

CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Oradea

The Analysis of the Information Specify for Financial Communication, La ConferinŃa InternaŃională - COMPETITIVENESS AND STABILITY IN KNOWLEDGE-BASED

ECONOMICS, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii din Craiova

� Asist. Univ. drd. Antoniu Predescu

Page 36: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

36

Sesiunea internaŃională de comunicări ştiinŃifice de la Sibiu (15-16 mai 2008),

intitulată „INTEGRATIVE RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND THE MEMBER STATES”, prezentându-mi lucrarea, anume “Is There an Economic Growth Tax?”.

Capitolul G. Cercetare ştiinŃifică studenŃească În cadrul FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe, Rm. Vâlcea sunt organizate şi

funcŃionează trei cercuri ştiinŃifice studenŃeşti care acoperă întreaga gamă de discipline de specialitate.

Nr crt

Denumire Responsabil

1 Fenomene financiar-bancare interne şi internaŃionale

Conf.univ.dr. LuminiŃa Ionescu

2 DirecŃii de evoluŃie a contabilităŃii în perspectiva aderării la UE

Conf.univ.dr. Lucian Popescu

3

Informatica de gestiune – domeniu de vârf în informatizarea şi conducerea activităŃilor financiar-contabile

Conf.univ.dr. Dan Mircea

Trană

La Sesiunea ştiinŃifică organizată în luna aprilie 2008 au participat cu comunicări 41

studenŃi, grupaŃi în 14 colective de cercetare. Principalele lucrări prezentate au fost:

� Costurile contribuŃiilor sociale şi diminuarea muncii la negru, studenta Elena Raluca Vlăsceanu.

� ModalităŃi de calcul ale contribuŃiilor la asigurările de sănătate, colectiv format din studenŃii: Eliana MiriŃoiu, Gabriela Sîrbu, Marga (Teodorescu) Strâmbeanu, Drăghici (Diaconescu) Elena.

� Automatizarea activităŃii de evidenŃă a stocurilor de materiale şi materii prime la societatea SC RMR ARGEŞ SA, colectiv format din studenŃii: Angelescu Ovidiu, Buşegeanu Carmen Elena, Olteanu Liliana Elena, Tăbârcă Dumitru.

� Contabilitatea situaŃiilor financiare anuale cu aplicaŃie la SC Olăneşti Riviera SRL, colectiv format din studenŃii: Bărbulescu (Dumitraşcu) Amelia, GhiŃescu (Dascălu) Simona, Predişor (Şuilea) Carmen, Vega (Necşulescu) Valerica. În încheirea Raportului de autoevaluare a activităŃii de cercetare ştiinŃifica în anul 2008 la Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Râmnicu Vâlcea, apreciem faptul că toate cadrele didactice au desfăşurat această activitate la nivelul corespunzător calificativelor acordate: 3 excelent, 6 foarte bine, 2 bine şi 2 satisfăcător. Am întâmpinat greutăŃi în abordarea contractelor cu mediul de afaceri sau cu instituŃiile publice datorate bugetului mic alocat de către acestea pentru cercetare. În ceea ce priveşte proiectele din Fonduri Structurale sau Strategice, greutăŃile întâmpinate se datorează lipsei de experienŃă în întocmirea documentaŃiei necesare. Am realizat totusi paşi importanŃi prin depuinrea unei cereri de finanŃare a FacultăŃii

Page 37: Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI ... · 1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ

37

pentru derualrea unui proiect din FSE şi aşteptăm răspunsul din partea AMPOSTDRU. Am fost soliciatŃi ca parteneri în cadrul unui Proiect din Fonduri Strategice şi am făcut demersurile necesare derulării unui Proiect de tip ERASMUS. Pentru anul 2009 ne propunem să derulăm proiectele amintite şi pentru care aşteptăm aprobarea cererilor de finanŃare. De asemenea vom avea în lucru proiectul pe bază de contract intern privind elaborarea unui Manual al achziŃiilor publice şi a unui produs program corespunzător acestui sector de activitate. Prin valorificarea rezultatului cercetării la instituŃii publice sau agenŃi economici interesaŃi de achiziŃiile publice trebuie să asigurăm finalizarea activităŃii nostre de cercetare. În plus vom aborda InstituŃii publice şi agenŃi economici în vederea abordării, pe bază de contracte de cercetare a temelor solicitate de către acestea.

Decan, Responsabil cercetare ştiinŃifică, Conf. univ. dr. Trană Dan Mircea Prof. univ. dr. Ionescu LuminiŃa