Top Banner
5

Uloga veterinarske struke u lovstvu - niv.ns.ac.rsniv.ns.ac.rs/StariSajt/tr31084/fajlovi/16/117.2016.pdf · Obradoviæa 3, Novi Sad, Srbija 3 Poljoprivredni Fakultet, Univerziteta

Feb 23, 2018

Download

Documents

lamngoc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Uloga veterinarske struke u lovstvu - niv.ns.ac.rsniv.ns.ac.rs/StariSajt/tr31084/fajlovi/16/117.2016.pdf · Obradoviæa 3, Novi Sad, Srbija 3 Poljoprivredni Fakultet, Univerziteta
Page 2: Uloga veterinarske struke u lovstvu - niv.ns.ac.rsniv.ns.ac.rs/StariSajt/tr31084/fajlovi/16/117.2016.pdf · Obradoviæa 3, Novi Sad, Srbija 3 Poljoprivredni Fakultet, Univerziteta

Uloga veterinarske struke u lovstvuSrbije i nekim zemljama EuropskeUnije

Miroslav I. Uroševiæ1, Zoran A. Ristiæ2, Jovan Mirèeta3,Jelena Petroviæ4, Radomir Ratajac4

1 Nauèni Institut za reprodukciju i veštaèko osemenjavanje domaæih �ivotinja“Temerin”, 21235 Temerin, Industrijska zona bb, Srbija([email protected])

2 Prirodno-matematièki Fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, Trg DositejaObradoviæa 3, Novi Sad, Srbija

3 Poljoprivredni Fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradoviæa 8,Novi Sad, Srbija

4 Nauèni Institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Rumenaèki put 20, Novi Sad, Srbija

Sa�etak

U našoj regiji (Zapadnog Balkana) lovsto ima dugu tradiciju, a mesodivljaèi veliki ekonomski, ali i nutritivni znaèaj, prije svega zbogsadr�aja visoko vrijednih bjelanèevina i manje kolièine masti, ali iobièaja i tradicionalne kuhinje. Meðutim, da bi se postigla odgo-varajuæa razina zdravstvene sigurnosti mesa divljaèi, mo�da naj-znaèajniju ulogu ima veterinarska struka. Tu se misli prije svega nahigijenu mesa divljaèi, odnosno provedbu preventivnih mjera zasprijeèavanje prenošenja uzroènika zoonoza sa divljih �ivotinja naljude. U lancu hrane „od šume do stola“, ovisno od zakonskih pro-pisa u pojedinim dr�avama ima više sudionika: lovci, lovoèuvari,„pregledavaèi mesa divljaèi“ odnosno „osposobljene osobe“, ovlaš-teni veterinari, veterinarski inspektori. Bez obzira na nivo znanjaodnosno odgovornosti u ovom procesu, svima je zajednièka neop-hodnost kontinuirane edukacije, odnosno osvje�avanje teorijskih ipraktiènih znanja i vještina. Obzirom da postoje brojne poteškoæe uprovedbi domaæih propisa i prilagoðavanju zakonodavstvuEuropske Unije, u ovom radu je napravljena analiza i usporedbasustava kontinuirane edukacije iz podruèja veterinarske medicine ulovstu u nekim zemalja EU i Srbije. Konkretno, dani su primjeriedukacije u školskom i vanškolskom sustavu Austrije, Njemaèke iHrvatske kao èlanica EU, i Srbije, kao zemlje kandidata za èlanstvo u

64 Zbornik sa�etaka

PRIRODA I DIVLJAÈ Izazovi lovstva u 21. stoljeæu

Page 3: Uloga veterinarske struke u lovstvu - niv.ns.ac.rsniv.ns.ac.rs/StariSajt/tr31084/fajlovi/16/117.2016.pdf · Obradoviæa 3, Novi Sad, Srbija 3 Poljoprivredni Fakultet, Univerziteta

EU. U tom kontekstu, analizirani su i najva�niji segmenti zakonskihpropisa koji ureðuju higijenu mesa divljaèi. Kako bi ovakva analizadobila i praktiènu dimenziju, naveden je primer projekta koji semo�e sufinancirati iz fondova Europske Unije („IPA“, „IPARD“,„TAIEX“ i dr.), a odnosi se na struènu tematiku veterinarske medi-cine u lovstvu. Projekt bi se realizirao u okviru prekograniènesuradnje („IPA/CBC“) izmeðu partnera iz Srbije i Hrvatske na temumjera za sprovoðenje higijene mesa divljaèi. Partneri bi bili lovaèkeudruge iz pograniènih podruèja, a trajao bi 12 mjeseci. Cilj projektabi bilo osposobljavanje lovaca za provedbu pregleda mesa divljaèinakon odstrijela, i generalno podizanje svijesti svih navedenihsudionika u lancu hrane „od šume do stola“ o znaèaju kontrolezdravstvene ispravnosti i kvalitete tijekom prerade mesa divljaèi,kao i plasmana na tr�ištu odnosno u privatnim domaæinstvima iugostiteljskim objektima.

Kljuène rijeèi: veterinarska medicina, lov, meso divljaèi, edukacija,Zapadni Balkan

Zahvala: Prikazani rad je dio istra�ivanja provedenih u okviru

znanstvenih projekata „TR-31084“ i „III-46005“ odobrenih od strane

srbijanskog Ministarstva obrazovanja i znanosti.

Zbornik sa�etaka 65

PRIRODA I DIVLJAÈ Izazovi lovstva u 21. stoljeæu

Page 4: Uloga veterinarske struke u lovstvu - niv.ns.ac.rsniv.ns.ac.rs/StariSajt/tr31084/fajlovi/16/117.2016.pdf · Obradoviæa 3, Novi Sad, Srbija 3 Poljoprivredni Fakultet, Univerziteta

The Importance of VeterinaryLegislation in Hunting in Accordancewith EU Standards

Miroslav I. Urosevic1, Zoran A. Ristic2, Jovan Mirceta3,Jelena Petroviæ4, Radomir Ratajac4

1 Scientific institute for reproduction and artificial insemination of domesticanimals “Temerin”, 21235 Temerin, Industrijska zona bb, Serbia; e-mail:[email protected]

2 Faculty of sciences, University of Novi Sad, Trg Dositeja Obradoviæa 3, Novi Sad,Serbia

3 Faculty of agriculture, University of Novi Sad, Trg Dositeja Obradoviæa 8, NoviSad, Serbia

4 Scientific Veterinary Institute “Novi Sad”, Rumenacki put 20, Novi Sad, Serbia

Abstract

In our region (West Balkan), it exist a long tradition of hunting anduse of game meat, because of big economic and nutritional signi-ficance. Primary reason is the high content of valuable proteins andsmall amounts of fat, but there are also customs and traditionalcuisine. However, in order to achieve an adequate level of healthsafety of game meat, probably the most important role is played bythe veterinary profession. This refers primarily to the game meathygiene and implementation of measures to prevent transmissionof zoonotic agents from wild animals to humans. In general, in thefood chain “from the forest to the fork”, depending to the legisla-tion in some countries, there are more participants: hunters, hun-ting guards, “game meat Examiners” or “trained persons”, autho-rized veterinarians, veterinary inspectors. Regardless of the level ofknowledge and responsibility in this process, all of them share theneeds of continuing education, or refresh the theoretical andpractical knowledge and skills. Considering that there are manydifficulties in the implementation of national legislation and adaptthe legislation of the European Union, in this paper we made ananalysis and comparison of the system of continuing education inthe field of veterinary medicine in the hunting of some EU countriesand Serbia. In particular, there are examples of education in schools

66 Book of Abstracts

NATURE AND WILDLIFE The Challenge of Wildlife Management in 21st Century

Page 5: Uloga veterinarske struke u lovstvu - niv.ns.ac.rsniv.ns.ac.rs/StariSajt/tr31084/fajlovi/16/117.2016.pdf · Obradoviæa 3, Novi Sad, Srbija 3 Poljoprivredni Fakultet, Univerziteta

and „out of school“ systems in Austria, Germany and Croatia as amembers of the EU and Serbia, as a candidate country for EUmembership. In this context, there are analyzed also the mostimportant items of legislation concerning the game meat hygiene.To give this analysis and practical dimension, there are specified oneexample of a project which can be financed from the funds of theEuropean Union (“IPA”, “IPARD”, “TAIEX” et al.), referring to thetheme of expertise veterinary medicine in hunting. The projectwould be implemented in the context of cross-border cooperation(„IPA/CBC“) between partners from Serbia and Croatian on thesubject of measures to implement the game meat hygiene. Partnerswould be the hunting associations from the cross border area, withthe duration of last 12 months. The aim of the project would betraining of hunters for the implementation of the examination ofgame meat after hunting, and generally raising awareness of allthese participants in the food chain “from the forest to the fork”about the importance of safety and quality during the processing ofgame meat, and further placement on the market or in privatehouseholds and restaurants.

Key words: veterinary medicine, hunting, game meat, Education,Western Balkans

Acknowledgements: The presented work is part of the research

done in scientific projects „TR-31084“ and „III-46005“ granted by the

Serbian Ministry of Education and Science.

Book of Abstracts 67

NATURE AND WILDLIFE The Challenge of Wildlife Management in 21st Century