Top Banner
Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Zapracování HP do programových dokumentů Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Závěry střednědobých hodnocení ukázaly tyto největší obtíže ve vztahu k HP: • Nedostatek porozumění celkových cílů HP a jak by mohly být začleněny do implementace programu • Nízká kvalita a nejasná ex-ante analýza relevance HP principů vzhledem k opatřením v programových doplňkách • Absence indikátorů nebo jiných dat k zachycení pokroku ve vztahu k HP • Nízká kvalita reportování, často pouze opakování formulací z Program.
27

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Jan 19, 2016

Download

Documents

mrinal

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP. Závěry střednědobých hodnocení ukázaly tyto největší obtíže ve vztahu k HP: Nedostatek porozumění celkových cílů HP a jak by mohly být začleněny do implementace programu - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Zapracování HP do programových dokumentů

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Závěry střednědobých hodnocení ukázaly tyto největší obtíževe vztahu k HP:

• Nedostatek porozumění celkových cílů HP a jak by mohly být začleněny do implementace programu • Nízká kvalita a nejasná ex-ante analýza relevance HP principů vzhledem k opatřením v programových doplňkách • Absence indikátorů nebo jiných dat k zachycení pokroku ve vztahu

k HP• Nízká kvalita reportování, často pouze opakování formulací z Program. dodatku • Nedostatek vedení či podpory implementačních orgánů

Page 2: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Zapracování horizontálních témat/cílů

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

• Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide draft Working Paper for 2007-2013, byl zpracován na základě nově

navržených Směrnic, které dávají základ fondům ERDF, ESF A CF

• členské státy mohou integrovat do svých programů horizontální cíle rozličného charakteru, např.

• Udržitelný rozvoj• Rovné příležitosti• Přeshraniční spolupráce atd.

• Společné zásady:

Page 3: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Zapracování horizontálních témat/cílů

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

• Monitoring a evaluace horizontálních témat má být začleněna do všeobecného systému indikátorů programu (nebýt zvláštním systémem ukazatelů)• Systém ukazatelů intervencí SF by měl být orientován podle rozhodnutí, tzn. data nebudou sbírána bez jasného účelu.• Výstavba monitorovacího systému je drahá záležitost, proto indikátory HP by měly být aplikovány především pro opatření, která mají významný dopad na dané horizontální téma• Použít přístup krok za krokem. Je důležité být otevřen experimentům a nalézat příklady dobré praxe.• Např. neexistuje jediný příklad implementace udržitelného rozvoje, vždy záleží na situacích a daných prioritách, které se mohou velice lišit

Page 4: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Zapracování HP do programových dokumentů

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

• Vztah programových cílů a HP• Vztah priorit programu a HP - jak efektivně je HP začleněna?• Do jaké míry rozumíte průřezovým tématům ? (otázka v v dotazníkovém šetření)• Vztah/ Úroveň opatření a HP

• jak je opatření relevantní k dané HP a jaké má na ni dopady?• jaké kroky mohou být vykonány k lepší integraci HP do designu a implementace programu?• identifikace relevantních záležitostí podstatných pro podávání

zpráv• indikátory HP• struktura zprávy

Page 5: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Zapracování HP do programových dokumentů / implementace HP

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Programový dodatek – začlenění HP• V popisu opatření musí být relevantní HP integrována• Ideálně by měla zvolená HP být ve formulaci cíle• Výběr projektů – relevantní HP začleněna i v procesu výběru projektů

- Uvedení indikátoru měření HP - Stanovení cílového stavu je záležitostí případ od případu• Implementace HP je poměrně experimentální záležitost co do designu i do řízení, což vede k otázce jak tyto HP mají být vyhodnocovány, hodnoceny a zkoumány. • Adekvátní pro hodnocení HP v rámci průběžného hodnocení se ukázaly být procesy a dopady.

Page 6: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Implementace HP

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Mechanismy k práci s průřezovými tématy:

• Ustanovení „Task groups“ – za účelem objasnit cíle a vhodné oblasti HP• Ustanovené týmu na každé průřezové téma v rámci např. ŘO• Řada nástrojů ke komentování projektových návrhů a podnikatelských plánů• Poskytování poradenství, vedení a kontrolní list pro zpracovatele projektů• Využití zastřešujících organizací k širšímu publikování témat

Page 7: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Implementace HP

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Úkoly týmů v oblasti průřezových témat

• Revise témat (HP) a ustanovení operačního rámce na úrovni implementace programu a projektu. Bylo identifikováno šest témat (HP)• Zpracování akčního plánu každého průřezového tématu• Příprava indikátorů k monitorování (nejsou v práci uvedeny)• Nastavení a zlepšení komunikace mezi manažery na úrovni priorit a na úrovni projektů• Podpora při bodování a hodnocení projektů

Page 8: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Implementace HP

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Zkoumané otázky ve vztahu k výsledkům a dopadům:• počet a poměr projektů k jednotlivým HP• relevance HP k programovému dokumentu• účinek HP na budoucí design projektů• účinek HP na organizaciKomparativní analýza s ostatními evaluacemi Cíle 1 dospěla k následujícím závěrům:• existují rozdílné HP• existují omezené údaje o dopadech HP na projekt• HP nebyly prioritou OP• existuje různá a většinou omezená kapacita monitorovacího systému směrem k HP

Page 9: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Monitorování a monitorovací systém

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Monitorování • je činnost, která metodicky upravuje a systematicky se

zabývá sběrem, tříděním, agregováním a ukládáním relevantních informací pro potřeby kontroly řízených procesů

Monitorovací systém

• je proces zahrnující metodiku a informační systém pro monitorování a pravidla, zásady a postupy, jak monitorování provádět

Page 10: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Monitorování HP

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Monitorování a hodnocení HP je součástí celkových uspořádání platných pro RPS i jednotlivé OP. • Platí, že ŘO má

• celkovou odpovědnost za monitorování programu• správný, efektivní, systematický a včasný monitoring v

průběhu implementace programu• sběr dat a zadávání do monitorovacího systému• informování EK o průběhu a výsledcích programu

• Monitorovací výbor má dohlížecí roli• Monitorovací systém SF má poskytovat relevantní data HP• Většinou existuje omezená kapacita MS vzhledem k HP• Existují omezené údaje o dopadech HP na projekt

Page 11: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Monitorování HP a ukazatele

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

ŘO OP – odpovídá za ukazatele pro horizontální témata

ŘO RPS – odpovídá za komunikaci k HP, metodicky řídí a koordinuje přístupy k jejich naplňování

Ukazatele, které umožňují pohled na plnění horizontálních témat, jsou součástí společného jádra ukazatelů (core indicators) „Ukazatele pro monitorování a hodnocení: Indikativní metodika, MMR ČR, metodické listy č.7“

Page 12: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Povinnost hodnotit horizontální priority v souvislosti s příjmem pomoci ze strukturálních fondů a to jak

• na úrovni Rámce podpory Společenství, • tak na úrovni operačních programů.

Hodnocení HP zkoumá, zda • váha, kterou jim Evropská komise přiřazuje, je odpovídajícím způsobem zohledněna ve všech programových dokumentech a následně, • zda strukturální fondy přispívají k naplňování těchto priorit. • Evaluace HP výrazně přispívá ke zlepšení, příp. doplnění v přípravě na další programovací období.

Page 13: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

• Povinností řídících orgánů je hodnotit aktivity podniknuté v rámci OP z hlediska horizontálních priorit a analyzovaná data začlenit v rámci zvláštní kapitoly do výroční a hodnotící zprávy adresované Monitorovacímu výboru RPS.

• Kvantitativní data (počet projektů zacílených, pozitivních nebo neutrálních k horizontálním tématům) bude možné získat z MSSF

Central.

• Kvalitativním zdrojem dat pro zprávy Monitorovacímu výboru RPS budou řídícím orgánům výše zmíněné kapitoly projektů týkající se horizontálních priorit.

Page 14: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Popis možného způsobu hodnocení HP

1. vyčlenění problematiky horizontálních priorit a jejich zpracování specializovanou tématickou hodnotící studií

přínosy: - zajistí, že HP se dostane patřičné pozornosti- usnadní výběr oborových expertů jako hodnotitelů- užitečné, pokud je problematika dané HP nová: - specifický přístup napomůže k postupným změnám pokud jsou zpracovány v rámci více programů, - mohou napomoci šíření aktivní výměnu zkušeností

Page 15: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Popis možného způsobu hodnocení HP

rizika:

- zvýšené náklady na další studii- riziko, že HP bude stále vnímána jako odlehlé téma- riziko nedostatečné kontinuity

Page 16: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Popis možného způsobu hodnocení HP

2. posuzování horizontálních priorit jako součást hlavních hodnotících aktivit

přínosy:- zajistí kontinuitu: HP bude hodnocena v rámci všech fází

hodnocení (ex-ante, mid-term a ex-post)- užitečné, pokud je HP dobře srozumitelná - může pozměnit vnímání HP jako horizontálního tématu,

relevantního ke všem aspektům a fázím programování- může být efektivnější z hlediska nákladů v porovnání se

zpracováním samostatné studie

Page 17: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

2. posuzování horizontálních priorit jako součást hlavních hodnotících aktivit

rizika:- riziko povrchního vnímání HP jako pouze jednoho z mnoha elementů, kterými je nutné se zabývat – nikoliv však nejdůležitějšího- HP bude hodnocena spíše kvalitativně než kvantitativně

Page 18: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Současný proces střednědobých hodnocení OP a začlenění požadavku na hodnocení HP

• Cílem Evaluace je zjištění

• dosaženého pokroku v implementaci programu, • jeho relevance ve vztahu k dosažení cílů, • zkoumání efektivnosti implementačního systému, • monitorování, finančního řízení a • úspěšnosti začlenění horizontálních témat do programu

Page 19: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Analýza implementačního systému se zaměří zejména na:

• znalost problematiky horizontálních priorit a využití pracovníky implementace;

Analýza monitorovacího systému se zaměří zejména na :

• vhodné nastavení informačních systémů, jejich provázanost (KP – ZS – ŘO – RPS – PJ/PO - SOFP), posouzení zda jsou relevantní data k dispozici v potřebném čase;• hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení z hlediska zjistitelnosti a konzistence s indikátory RPS a dalších OP,

Page 20: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

• správná definice ukazatelů a provázání indikátorů a ukazateli;• komplexnost indikátorů a monitorovacích ukazatelů ve smyslu zachycení programových cílů, výsledků, výstupů a dopadů,

• vhodné nastavení monitorovacích ukazatelů vzhledem k horizontálním prioritám;

• relevance, spolehlivost a měřitelnost indikátorů včetně kvality používaných dat;• objektivnost a naplňování monitorovacích ukazatelů u realizovaných projektů, k nimž se žadatel zavázal v projektové žádosti;.

Page 21: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Hodnocení

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

• objektivnost a naplňování monitorovacích ukazatelů u realizovaných projektů, k nimž se žadatel zavázal v projektové žádosti;

• vhodnost a úplnost monitorovacích zpráv KP vzhledem k údajům potřebným k monitorování průběhu realizace projektu;

• monitorovací proces – zodpovědnost za kvalitní sběr, analýzu a interpretaci, poskytování dat, příp. existence sankcí;

• procesní analýza IS Monit – vypovídací schopnost systému a jeho provázanost s MSSF Central;

• posouzení vypovídající schopnosti a využitelnosti sestav včetně návrhů na zlepšení.

Page 22: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Reporting – podávání zpráv

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

- ŘO podává zprávu o implementaci každého opatření. Součástí by měla být data a zpráva o horizontálních indikátorech

- Otázka šablony/templatu, ŘO a relevantní NNO, shody reportingu s ostatními opatřeními a OP

- Roční implementační zprávy a informace o HP (např. může i obsahovat data generovaná, data sociální inkluze, data regionálního charakteru)

Page 23: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Reporting – podávání zpráv

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

- Některé HP se překrývají (sociální inkluze/rozvoj venkova; gender/široké pojetí rovnosti), proto zvolený indikátor pro jeden HP může být relevantní i pro další

- Zpráva o HP by měla být podávána v souladu s ostatními existujícími procedurami. poskytuje ji implementační oddělení, komentuje ji ŘO a předkládá MV. Následně zprávy o HP, doplněné o připomínky z MV, budou předkládány Řídícím orgánem dále….. procedura Irska udává sekretariát tří koordinujících výborů na podzim

Page 24: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Reporting – podávání zpráv

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

V souladu s čl. 37 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 budou ŘO RPS i ŘO OP odpovědné za předkládání výročních a závěrečných zpráv o provádění implementaci příslušné pomoci z EU.

• Každá monitorovací zpráva bude zejména obsahovat:

-změny v podmínkách, které mají význam pro provádění pomoci -pokrok v realizaci s ohledem na dosažení stanovených cílů, vyjádřených kvantitativně na příslušné úrovni pomocí ukazatelů

- finanční provádění pomoci

Page 25: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Reporting – Výroční zpráva

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Obsah Výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci

- kroky, které učinily ŘO a MV pro zajištění kvality a účinnosti provádění pomoci (opatření pro monitorování, finanční kontrolu

a hodnocení;

- souhrn problémů a nápravných opatření; využití technické pomoci; kroky učiněné pro zajištění shody s politikami Společenství).

- zpráva o HP není vysloveně požadována!

Page 26: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Příklad z UKVe snaze zavádět horizontální témata do všech programů financovaných SF ustanovila implementační agentura ve Skotsku (Eastern Scotland European partnership, www.esep.co.uk) koncem roku 2002 pozice národního poradce pro rovné příležitosti a poradce pro udržitelný rozvoj. Oba poradci mají rozdílné role a jiné oblasti politiky, přesto stále více spolupracují. To dokazuje, že existuje podobnost ve způsobu, jakým jsou jednotlivé HP pojaty a v designu vhodných řešení a v jejich provádění. Zavádění HP do jednotlivých opatření má různé účinky. Existují oblasti, kde budou zapotřebí extra cílené aktivity

Page 27: Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP

Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz

Děkuji za pozornost

Dr. Marie [email protected]

Tel. 222 074 109, 603 22 70 66