Top Banner
Moduł 3 Układ przeniesienia napędu – podzespoły przenoszące napęd ze skrzynki przekładniowej na koła napędowe
22

Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Aug 16, 2015

Download

Education

Szymon Konkol
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Moduł 3

Układ przeniesienia napędu – podzespoły przenoszące napęd ze skrzynkiprzekładniowej na koła napędowe

Page 2: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

1. Wały napędowe i przeguby2. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe3. Półosie i piasty kół napędowych

W tym module  zostaną   omówione  pozostałe  podzespoły  wchodzące  w skład  układuprzeniesienia napędu. Będą tu szczegółowo omówione:

• wały i przeguby,• przekładnia główna,• mechanizmy różnicowe,• półosie.

Przedstawiona zostanie budowa oraz zasada działania poszczególnych podzespołów.Dzięki   elastycznym   zawieszeniom   napędzane   koła   samochodu   przemieszczają   się

względem innych części jego układu napędowego, czemu odpowiadać musi konstrukcjakinematycznego sprzężenia tych elementów.

Przy  klasycznym rozmieszczeniu  zespołów  układu  napędowego  w pojeździe  momentobrotowy   przekazywany   jest   ze   skrzyni   biegów,   przymocowanej   do   konstrukcji   nośnejpojazdu,  na przekładnię  główną,  osadzoną  wraz  z  mechanizmem różnicowym i łożyskaminapędzanych kół w sztywnej obudowie, zwanej mostem napędowym. Służy do tego elementpośredni w postaci wału napędowego, połączonego przegubowo z wałem wyjściowym skrzynibiegów i wałem zębnika przekładni głównej. 

Gdy sprężyste części zawieszenia uginają się na skutek przejeżdżania kół napędzanychprzez nierówności drogi lub z powodu różnych obciążeń pojazdu, zmieniają się kąty tworzoneprzez geometryczne osie wszystkich tych trzech sprzężonych wałów, a zmiany te umożliwiakonstrukcja przegubów. W trakcie wzajemnych przemieszczeń  zmienia się   także odległośćpomiędzy skrzynią biegów a przekładnią główną, więc jeden z przegubów musi być osadzonyna sztywnej części wału napędowego przesuwnie, za pomocą połączenia wielowypustowego.Dla   zapewnienia   stabilności   pracy   takiego   systemu  przeniesienia   napędu   przy  większychprędkościach   obrotowych   stosuje   się   zamiast   jednego   wału   napędowego   dwa   lub   trzy,połączone wzdłużnie i podparte w miejscach połączeń dodatkowym łożyskowaniem.

W pojazdach z napędem na więcej niż   jedną  oś,  stosuje się  kilka wałów napędowychłączących   skrzynkę   biegów   ze   skrzynką   rozdzielczą,   a   następnie   skrzynkę   rozdzielcząz poszczególnymi mostami napędowymi.

Rys. 3.1 – Układ napędowy obu osi z dwoma mostami i wałami napędowymi

2

Page 3: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁRys. 3.2 – Układ przeniesienia napędu samochodu Star 66 z napędem na trzy osie

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ

W samochodach,  w  których   skrzynia  biegów  zblokowana   jest   z  przekładnią   główną,napęd   na   oba   koła   przekazywany   jest   z   mechanizmu   różnicowego   bliźniaczymi   wałaminapędowymi,   nazywanymi   półosiami.   Każda   półoś   w   takim   układzie   wyposażona   jestw przeguby   i   element   przesuwny,   kompensujący   zmiany   geometryczne   powodowanewzajemnym   przemieszczaniem   się   zespołu   napędowego   i   kół   napędzanych.   W starszychkonstrukcjach pojazdów spotykało się  półosie bez elementu przesuwnego i z  jednym tylkoprzegubem w ich połączeniu z mechanizmem różnicowym. Rozwiązanie takie, choć tańsze iprostsze, uniemożliwiało jednak prawidłową współpracę bieżnika opony z nawierzchnią drogi,ponieważ w trakcie jazdy ustawicznie zmieniał się rozstaw kół i kąt ich pochylenia.

1. Wały napędowe i przeguby

Wał   napędowy   jest   elementem   układu   przeniesienia   napędu,   którego   zadaniem   jestprzeniesienie momentu obrotowego ze skrzyni biegów lub skrzyni rozdzielczej do oddalonegomostu napędowego albo z jednego mostu napędowego do kolejnego mostu napędowego.

Wał napędowy jest zwykle zbudowany z jednego kawałka rury i przymocowanych do jejkońców końcówek przegubów uniwersalnych.  Czasami,  w celu wyeliminowania wibracji   ihałasu, stosowany jest wał napędowy zbudowany z dwóch lekkich kawałków rury i  trzechprzegubów.

Wał napędowy z dwoma przegubami

3

Page 4: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Całkowita  długość   tego  wału  napędowego  jest   stosunkowo duża.  Podczas  gdy wałobraca   się   z   bardzo   dużą   prędkością,   powstają   tendencje   do   wibracji   i   wyginania   wału.Spowodowane jest to niewyważeniem wału. Dlatego, w celu minimalizacji drgań   i  wygięćwału, należy stosować bardzo precyzyjne masy wyrównoważające.

Rys. 3.3 – Wał napędowy z dwoma przegubami

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ

Wał napędowy z trzema przegubami

W przeciwieństwie do omówionego wyżej rodzaju, wał napędowy z trzema przegubamijest   krótszy   i   w   związku   z   tym   ma   mniejsze   tendencje   do   wyginania.   Przy   wysokichprędkościach powstaje dużo mniej wibracji.  Dzięki swoim zaletom wał napędowy z trzemaprzegubami jest obecnie stosowany najczęściej.

Rys. 3.4 – Wał napędowy z trzema przegubami

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ

Przegub uniwersalny

4

Page 5: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Przegub uniwersalny niweluje kątową  zmianę  położenia tylnego mostu w stosunku dopołożenia skrzyni biegów. Umożliwia więc płynne przekazywanie napędu na tylny most zeskrzyni biegów. Przegub uniwersalny musi spełniać następujące wymagania:

• musi   zapewnić   przekazywanie   napędu   bez   zmian   prędkości   obrotowej,   nawetw przypadku dużej zmiany położenia skrzyni biegów względem tylnego mostu,

• musi   zapewnić   płynne   przekazywanie   napędu.   Nie   może   powodować   powstaniahałasu,

• musi mieć prostą konstrukcję i powinien zapewniać prostą obsługę.

Rys 3.5 – Przegub uniwersalny

Źródło: http://www.conrad.pl/Przegub­uniwersalny­12,5­mm­x33­mm.htm?websale7=conrad&pi=226467

Przegub krzyżakowy

Przeguby krzyżakowe są często stosowane z uwagi na ich prostą konstrukcję i wysokąfunkcjonalność.  Jedna z rozwidlonych końcówek przymocowana jest do wału napędowego,druga natomiast stanowi integralną część końcówki przesuwnej lub końcówki wyposażonej wkołnierz.   Pomiędzy   dwoma   rozwartymi   końcówkami   znajduje   się   krzyżak.   Krzyżak   jestodkuwką   wykonaną   ze   specjalnego   gatunku   stali.   Posiada   cztery   czopy   wykonane   zodpowiednio utwardzonej powierzchni.

5

Page 6: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Rys 3.6 – Budowa przegubu krzyżakowego

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz1. Warszawa: WKŁW każdej obudowie umieszczone jest łożysko wałeczkowe, zmniejszające opory ruchu

pomiędzy czopem i końcówką rozwidloną. Aby zapobiec wypadnięciu łożyska w momencieosiągania przez wał dużych prędkości obrotowych, w przegubie z możliwością  demontażuzastosowano   pierścienie   osadcze,   natomiast   w   przegubach   bez   możliwości   demontażuobudowy łożysk zostały wciśnięte w końcówki rozwidlone.

Przenoszenie napędu przez przegub krzyżakowy

Poniższy   rysunek   przedstawia   zmianę   prędkości   napędzanego   wału   B,   tworzącegoz napędzającym wałem A kąt równy 30. Założenie: wał A obraca się ze stałą prędkością.

Podczas   jednego   obrotu   wału   napędzającego   A   (wału   wyjściowego   skrzyni   biegów)następuje jeden obrót wału napędzającego B (wału napędowego). Promień obrotu przegubujest  największy (r2)  przy położeniu  krzyżaka "prostopadłym" do wału napędzającego (kątobrotu  90   i  270).  Promień  obrotu  (r1)   jest  natomiast  najmniejszy  przy  "nieprostopadłym"położeniu krzyżaka i wałka napędzającego (0, 180 lub 360). Ponieważ prędkość obwodowakońcówki   rozgałęzionej   wału   napędzanego   zmienia   się   przy   każdym   obrocie   o   kąt   90,prędkość kątowa wału napędzanego zmienia się w stosunku do prędkości wału napędzającego.Zmiana   prędkości   kątowej   powiększa   się   wraz   ze   wzrostem   kąta   pomiędzy   wałemnapędzającym A  i  wałem napędzanym B.  W celu  zmniejszenia  zmian prędkości  kątowej,powinien zostać zmniejszony kąt pomiędzy obydwoma wałkami.

Rys.  3.7  –  Wykres zmian prędkości  kątowej  wału  napędowego w stosunku do wałkawyjściowego skrzynki biegów przy zastosowaniu przegubu krzyżakowego

6

Page 7: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ

Różnice prędkości kątowej są niwelowane przez przeguby uniwersalne, umieszczone nakońcu wału napędzającego  (strona skrzyni  biegów)  i  na końcu wału  napędzanego  (stronaskrzyni biegów) i na końcu wału napędzanego (strona tylnego mostu). Ponadto wał napędzanyi wał napędzający umieszczone są względem siebie równolegle. Zapewnia to stała prędkośćobrotową i stałość przekazywanego momentu.

Przegub elastycznyIm bardziej zbliżona do prostej  będzie linia łącząca skrzynię  biegów, wał napędowy i

mechanizm różnicowy, tym mniej wibracji i hałasu będzie wytwarzał ten układ. Dlatego też,w   niektórych   samochodach   osobowych   z   klasycznym   układem   napędowym   są   ostatniostosowane   wały   napędowe,   których   kąty   połączeń   dają   linię   prostą.   Aby   dodatkowozmniejszyć wibracje i hałas, wały takie wyposażone są w przeguby elastyczne. 

Rys 3.8 – Przegub elastyczny wału Opla Omega

Źródło: http://www.samli.pl/katalog/a_lkopermxsni_84_237_1264/0/64825/___(_­___KM)/Układ_napędowy_skrzynie_wały/Przeniesienie_napędu_(Wał_napędowy_Przegub_Połoś)/BOGE­88­082­A_(Przegub_elastyczny_wału).html

Przeguby homokinetyczne stosowane na półosiach napędowychPrzeguby   homokinetyczne  mają   dość   skomplikowaną   budowę,   a   dla   sprawnego

wykonania   swojego   zadania   muszą   być   wykonane   bardzo   precyzyjnie.   Rolą   przegubównapędowych jest przenoszenie napędu, a zarazem umożliwienie skrętu kół pojazdu. Przegubysynchroniczne płynnie przenoszą moment obrotowy, a jednocześnie pozwalają na prace bez

7

Page 8: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

przyśpieszeń i szarpnięć. W praktyce kąty załamania przegubów nie przekraczają 47 stopni.W praktyce można spotkać następujące przeguby homokinetyczne:

• przegub Weissa,• przegub Rzeppa,• przegub Birfielda,• przegub Tracta.

Przegub Weissa może przenosić moment przy kącie załamania do 35°. Jest zbudowany zczterech kul, które przenoszą moment obrotowy, tocząc się po prowadnicach wykonanych wwidełkach części napędzanej i napędzającej przegubu.

Rys. 3.9 – Przegub homokinetyczny Weissa

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz1. Warszawa: WKŁ

Przegub Rzeppa działa na  takiej samej zasadzie  jak przegub Weissa,  z  tą   różnicą,  żewidełki z prowadnicami zostały zastąpione kulistą czaszą i piastą.

Rys. 3.10 – Przegub Rzeppa

8

Page 9: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ

Przegub   Birfielda  może   przenosić   moment   przy   kącie   załamania   ponad   40°,   a   takukształtowane   bieżnie,   że   zbędne   jest   stosowanie   elementów   środkujących.   Odpowiednieukształtowanie   prowadnic   zapewnia   samoczynne   ustawienia   się   kul   w   położeniuzapewniającym jednakowe prędkości kątowe.Rys. 3.11 – Przegub Birfielda

9

Page 10: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ

Przegub   Tracta   może   przenosić   moment   obrotowy   pod   kątem   50°.   Zbudowany   jestz płaskich widełek połączonych ze sobą dwoma pośrednimi ogniwami, które sprzęgają się zapomocą występu i wcięcia o charakterystycznych kształtach.

Rys. 3.12 – Przegub Tracta

10

Page 11: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ

Łożysko podporowe wału napędowegoŁożysko   to   podpiera   w   środku   obie   części   wału   napędowego.   Mocowane   jest   przy

pomocy kołnierza do wielowypustu, znajdującego się na końcu przedniego wału napędowego.Tak   jak   zostało   to   przedstawione   na   poniższym   rysunku,   składa   się   z   gumowej   tulei,stanowiącej obudowę   łożyska i podpierającej wał napędowy. Tuleja  jest  przymocowana dopodwozia   samochodu   przy   pomocy   wspornika.   Wał   napędowy   składa   się   za   dwóchoddzielnych   części.   Wibracje   wału   pochłaniane   są   przez   gumową   tuleję.   Zapobiega   toprzenoszeniu   wibracji   na   karoserię   samochodu.   Wibracje   i   drgania,   powstające   podczasdużych prędkości obrotowych wału napędowego, są ograniczane dzięki łożysku podporowemu(do absolutnego minimum).

11

Page 12: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

3.13 – Łożysko podporowe

Źródło: www.motointegrator.pl

2. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe

Mechanizm różnicowy,  zwany  też  dyferencjałem  jest  niezbędny w każdym pojeździe,który jest zdolny do poruszania się po łuku. Wówczas koła lewe i prawe samochodu pokonująróżną drogę. Co zrobić, aby toczyły się one po swoich torach ruchu bez poślizgu, osiągającróżne prędkości obrotowe? Odpowiedzią jest mechanizm różnicowy.

12

Page 13: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Budowa i zasada działania mechanizmu różnicowegoKoło talerzowe (1) przekładni głównej jest na stałe przymocowane do obudowy. Napędza

je   koło   zębate   przenoszące   moment   obrotowy   pochodzący   pośrednio   od   silnika.  Kołotalerzowe nie  bierze  udziału w rozdziale  momentu pomiędzy kołami.  Wewnątrz  obudowyznajdują się dwa koła koronowe (3), które są połączone za pomocą wielowypustu z półosiami(4), tak więc jeśli obraca się którekolwiek z nich (lewe lub prawe), to będzie obracać się takżei półoś przymocowana do tego koła zębatego.

Rys. 3.14 – Mechanizm różnicowy z kołami zębatymi stożkowymi

Źródło: Budowa pojazdów samochodowych, T. Rychter

Pozostałe stożkowe koła zębate nazywane są satelitami (5).  Są one połączone z kołamikoronowymi i obracają się wokół czopów krzyżaka (6), na których są zamocowane. Krzyżakobraca   się   razem   z   obudową   (2).   Jeśli   więc   koła   samochodu   obracają   się   z   taką   samąprędkością, działanie mechanizmu różnicowego nie jest potrzebne, to koła koronowe obracająsię z taką samą prędkością względem siebie, a satelity poruszają się razem z nimi, ale nieobracają się wokół osi czopów krzyżaka.

Jedyny sposób,  w  jaki  można wprawić  w ruch koła  koronowe,  opiera  się  właśnie nasatelitach. Koła koronowe nie są bezpośrednio połączone z niczym innym. Oba koła koronoweobracają się z taką samą prędkością, w wyniku nazwijmy to “pchania” ich przez satelity (tenie obracają się wokół własnej osi), które otrzymują ruch od krzyżaka, ten od obudowy, a taod koła talerzowego.

13

Page 14: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Rys. 3.15 – Mechanizm różnicowy

Źródło: http://autokult.pl/2011/03/31/mechanizm­roznicowy

Jeśli  wystąpi  różnica prędkości obrotowych pomiędzy kołami samochodu, zaczyna siępraca satelitów. Oprócz tego, że nadal poruszają się razem z kołami koronowymi (ten ruchjest naturalnym następstwem faktu, że napędzane jest koło talerzowe, które obraca się wraz zobudową  dyferencjału,  a  wraz  z  nią  obraca  się  krzyżak z satelitami),   to   różnica  w  ilościobrotów pomiędzy prawym, a lewym kołem koronowym wymusza obrót satelitów wokół ichwłasnej osi – wokół ramion krzyżaka. 

Dzięki obrotom satelitów możliwe są różne prędkości obrotowe kół koronowych. Łatwosobie wyobrazić, że gdybyśmy przyspawali satelity na stałe do kół koronowych, te musiałybyponownie   zawsze   obracać   się   z   tą   samą   prędkością.   Obrót   satelitów   wokół   krzyżakapowoduje, że prędkość  obrotowa drugiego koła zmniejszy się o taką  samą  wartość,  o jakąwzrosła prędkość koła pierwszego.

W   mechanizmach   różnicowych   można   spotkać   także   przekładnie   planetarne.  Zasadadziałania jest ta sama, z tym że w miejsce satelitów stosuje się pary kół walcowych. Każdasatelita  częścią  długości   swoich  zębów współpracuje  z  kołem walcowym jednej  półosi,  apozostałą  częścią  długości zębów współpracuje z drugim, identycznym satelitą.  To z koleizazębione jest z kołem walcowym drugiej półosi. To rozwiązanie spotykane jest nieco rzadziejze względu na skomplikowanie, stosowanie dużej ilości satelitów, a przez to wzrost ciężarucałego dyferencjału.

14

Page 15: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

3.16 – Mechanizm różnicowy

Źródło: Budowa nadwozi i podwozi samochodowych, S. Orzełowski

Podczas poślizgu kół na śniegu moment obrotowy otrzymuje koło, które stawia mniejszeopory.   Satelity   “biegają”   po   obwodzie   nieruchomego   koła   koronowego   napędzając   te   podrugiej stronie, a wraz z nim półoś napędową.  Koło to obraca się dwukrotnie szybciej niżobracałoby się podczas ruchu obu kół. Taka sytuacja jest niekorzystna w wielu przypadkachi dlatego stosuje się mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu. 

Przekładnia główna (samochody z napędem na tylne koła)Zredukowane przez skrzynię biegów obroty silnika przekazywane są za pośrednictwem

wału   napędowego   do   przekładni   głównej,   w   której   następuje   kolejna   ich   redukcja.Jednocześnie,   przed   przekazaniem   napędu   na   koła   samochodu,   następuje   zwiększeniemomentu. Poza tym następuje prostopadła lub prawie prostopadła zmiana kierunku obrotów.Dodatkowo koła mechanizmu różnicowego powodują powstanie różnicy prędkości obrotowejnapędzanych kół  podczas   jazdy samochodu po  łuku. Pozwala  to na  łagodne pokonywaniezakrętów bez wprowadzania poślizgu koła o nawierzchnię drogi.

Przekładnia główna (samochody z napędem na przednie koła i z silnikiem umieszczonymz przodu pojazdu)

W samochodach   z  poprzecznie  umieszczonym  silnikiem,  napęd  przekazywany   jest   zpominięciem   wału   napędowego,   bezpośrednio   przez   skrzynię   biegów.   W   samochodach   zpodłużnie   umieszczonym   silnikiem   zachodzi   konieczność   prostopadłej   zmiany   kierunkuobrotów silnika. W układzie przeniesienia napędu znajduje się wał napędowy. W silnikachumieszczonych poprzecznie, gdzie nie zachodzi konieczność zmiany kierunku ruchu, napędprzekazywany jest bezpośrednio do mechanizmu różnicowego i dalej przez półosie napędowedo kół samochodu.

15

Page 16: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Przełożenie przekładni głównejPrzełożenie przekładni głównej może być wyrażone poniższym wzorem:

i=ab

(i) przełożenie(a) ilość zębów koła talerzowego(b) ilość zębów zębnika

Jeżeli, na przykład, ilość zębów koła talerzowego równa jest 43, a ilość zębów zębnika –10, to przełożenie przekładni głównej wynosi 43/10 = 4.300. 

Przełożenie  przekładni  głównej  przeważnie  nie   jest   równe  liczbie   całkowitej   (np.  4).Pozwala to na uniknięcie współpracy ciągle tych samych dwóch zębów. Zmniejszane jest wten   sposób   zużycie   kół   zębatych.   W   momencie   przekazywania   obrotów   i   momentu   doprzekładni głównej następuje zmniejszenie obrotów i wzrost momentu wprost proporcjonalniedo przełożenia przekładni głównej. 

Przełożenie całkowitePrzełożenie całkowite składa się z przełożenia skrzyni biegów i z przełożenia przekładni

głównej.RrT = RG x RrF

gdzie:RrT = przełożenie całkowiteRG = przełożenie skrzyni biegówRrF = przełożenie przekładni głównej

Konstrukcja mechanizmu różnicowego (silnik z przodu, napęd na tył)Przekładnia   główna   i   mechanizm   różnicowy   stanowią   jeden   układ   mechaniczny,

zainstalowany   bezpośrednio   w   obudowie   mechanizmu   różnicowego,   który   z   koleiumieszczony jest w obudowie tylnego mostu. 

3.17 – Konstrukcja mechanizmu różnicowego (silnik z przodu, napęd na tył)

16

Nakrętka regulacyjna

Obudowa mechanizmu różnicowego

ZębnikTylna półoś

Tuleja kołnierzowa

UszczelniaczSatelita

Page 17: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁRys. 3.18 – Konstrukcja mechanizmu różnicowego

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ

Konstrukcja mechanizmu różnicowego (silnik z przodu, napęd na przód)W   samochodach   z   silnikiem   umieszczonym   poprzecznie   z   przodu   i   z   napięciem   na

przednie   koła   mechanizm   różnicowy   jest   zintegrowany   ze   skrzynią   biegów.   Mechanizmróżnicowy   jest   zamontowany   pomiędzy   obudową   skrzyni   biegów   i   obudową   przekładnigłównej. 

Rys. 3.19 – Konstrukcja mechanizmu różnicowego (silnik z przodu, napęd na przód)

17

Łożysko stożkowe Koło talerzowe

Koło koronowe

Łożysko boczne

Koło talerzowe z obudową      mechanizmu różnicowego

Koło koronoweObejma bocznego łożyska

Obudowa przekładni głównej Nakrętka 

regulacyjnaSkładana przekładka

Łożysko

Uszczelniacz

Tuleja kołnierzowa

Page 18: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ3. Półosie i piasty kół napędowych

Półosie napędowePółosie napędowe przenoszą  napęd z mechanizmu różnicowego do kół samochodu. W

przypadku samochodów z silnikiem umieszczonym z przodu i z napędem na przednie koła,półoś napędowa musi spełniać dwa dodatkowe wymagania:

1) Powinna posiadać mechanizm niwelujący zmiany jej długości związane z ruchem kółdo góry i do dołu.

2) Ponieważ koła samochodu używane są do zmiany kierunku ruchu i jednocześnie donapędu pojazdu, półosie napędowe powinny zachowywać identyczny kąt skrętu koła izapewniać jednakową prędkość kół.

Na poniższych rysunkach przedstawione zostały warunki pracy przednich kół.

Rys. 3.20 – Warunki pracy przednich kół przy pokonywaniu zakrętów

Źródło: Materiały szkoleniowe Toyota Motor Poland

Rys. 3.21 – Warunki pracy przednich kół podczas unoszenia się i opadania

18

Page 19: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: Materiały szkoleniowe Toyota Motor PolandRysunek 3.20 przedstawia koła podczas pokonywania zakrętów, rysunek 3.21 natomiast

ilustruje pracę kół podczas unoszenia i opadania. Tak jak jest to pokazane na obu rysunkach,kątowe przekoszenia osi zewnętrznego przegubu (od strony kół samochodu) jest największepodczas pokonywania zakrętów. Dlatego przegub zewnętrzny został zaprojektowany do pracynawet przy zgięciu przekraczającym 40°. Im większy jest kąt przekoszenia osi tym mniejszyjest promień skrętu samochodu. Dopuszczalny kąt przekoszenia osi przegubu wewnętrznego(od   strony   skrzyni   biegów)   nie   musi   być   tak   duży   jak   kąt   przekoszenia   osi   przegubuwewnętrznego. Wynosi on przeważnie około 20°. Jednak z uwagi na zmianę długości półosinapędowych,   zwłaszcza   podczas   unoszenia   i   opadania   kół   na   nierównościach   drogi,wymagana   jest   konieczność   wysuwu   w   kierunku   osiowym.   Wielkość   wysuwu   waha   sięprzeważnie   od   25   do   50   mm.   Oprócz   spełnienia   wymagań   dotyczących   wielkości   kątaprzekoszenia   osi   i   wielkości   wysuwu,   półosie   napędowe   powinny   ponadto   zapewniaćjednakową  prędkość  kół   i  małe  opory  wysuwu.  Jednocześnie  musi  być  zapewniona cichapraca mechanizmu, niskie wibracje i dobra kierowalność pojazdu.

Długość półosi napędowychDługość półosi napędowych zależy od silnika i od skrzyni biegów. Ponadto w zależności

od rodzaju konstrukcji skrzyni biegów długość prawej i lewej półosi może być identyczna lubzupełnie różna. Jeżeli półosie napędowe są różnej długości, to sztywność półosi dłuższej jestniższa od sztywności półosi  krótszej.  W takim przypadku podczas przenoszenia momentudochodzi  do  wibracji   skrętnych.  Może   to  doprowadzić  do  powstania  nadmiernego hałasu,wibracji i w konsekwencji do niepewnego prowadzenia pojazdu.

W celu zniwelowania wibracji na osiach napędowych stosuje się:1) Półoś z dynamicznym amortyzatorem.2) Półoś z wydrążeniem.3) Półoś z wałkiem pośrednim.

Rys. 3.22 – Półoś napędowa z gumowym tłumikiem drgań

19

Page 20: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

Źródło: http://moto1.cba.pl/?p=332

OSIEOsie podobnie jak półosie napędowe utrzymują koła samochodu. Konstrukcja osi różni

się w zależności od rodzaju zawieszenia i układu przeniesienia napędu (napęd na przedniekoła i silnik umieszczony z przodu, silnik umieszczony z przodu i napęd na cztery koła itd.).

Przednie osie bez półosi napędowychOsie przednie w samochodach z silnikiem umieszczonym z przodu i z napędem na tylne

koła,  używane są   tylko do przenoszenia obciążeń   i   stanowią  część  układu kierowniczego.Poprzez   zwrotnice,   obciążenie   z   przednich   kół   przekazywane   jest   do   innych   elementówzawieszenia   samochodu.  Koło   samochodu  przymocowane   jest  do  zwrotnicy  przy  pomocydwóch stożkowych łożysk wałeczkowych. Na krętka blokująca dokręcona jest w taki sposób,aby zapewnić określone napięcie wstępne. Wałek osi (znajdujący się wewnątrz osi) utrzymujekoła i przenosi moment napędowy do kół samochodu. 

Przednie osie z półosiami napędowymiW przednich osiach występujących w samochodach z silnikiem umieszczonym z przodu i

z napędem na przednie koła nie ma części nazywanych „wałki przednich osi”. Zamiast nich,zastosowano półosie napędowe odpowiadające za ruchy samochodu do góry i do dołu oraz wprawo i w lewo. Półosie napędowe przekazują napęd bezpośrednio do kół samochodu. W tymrodzaju przednich osi  wykorzystywane są   skośne  łożyska kulkowe.  Napięcie wstępne  tychłożysk jest zapewnione przez dokręcenie wymaganym momentem nakrętki blokującej piastękoła.

Tylne osie bez półosi napędowychTylne osie w samochodach z silnikiem umieszczonym z przodu i z napędem na przednie

koła   służą   wyłącznie   do   przenoszenia   obciążeń.   Podobnie   jak   w   osiach   przednich,   jakołożyska   osi   wykorzystywane   są   skośne   łożyska   kulkowe.   Napięcie   wstępne   tych   łożyskzapewnione jest przez dokręcenie wymaganym momentem.

Tylne osie z półosiami napędowymiTylne osie w samochodach z silnikiem umieszczonym z przodu pojazdu i z napędem na

tylne  koła,  nie   tylko  przenoszą   obciążenia,  ale   także  przekazują   napęd z   silnika  na  koła.Istnieją dwa rodzaje tylnych osi: sztywne i niezależne. Sztywne zawieszenie posiada wałek

20

Page 21: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

tylnej osi w obudowie tylnej osi. Wałki osi są długimi pojedynczymi wałkami przenoszącyminapęd   bezpośrednio   z   mechanizmu   różnicowego   do   kół   samochodu.   W zawieszeniuniezależnym nie ma obudowy osi. Mechanizm różnicowy jest przymocowany do nadwoziasamochodu. Wałki tylnych osi przechodzą przez wahacze i przenoszą napęd z mechanizmuróżnicowego do kół samochodu.

PIASTA WOLNEGO KOŁAPiasta  wolnego koła   jest  urządzeniem służącym do przyłączania  lub  odłączania  przednichpółosi  napędowych.  Okresowo w samochodach z napędem na 4 koła,  nawet w przypadkuwłączenia   napędu   tylko   dwa   koła,   przednie   koła   samochodu   połączone   są   z   przednimipółosiami napędowymi. W konsekwencji, razem z obrotami kół samochodu następuje obrótprzednich półosi, przedniego mechanizmu różnicowego oraz przedniego wału napędowego. Wprzypadku zainstalowania piasty wolnego koła i ustawienia dźwigni piasty koła w położenie“FREE” następuje odłączenie przednich kół  od półosi  napędowych.  W związku z  tym, wczasie obrotów kół samochodu, półosie napędowe, przedni mechanizm różnicowy i przedniwał  napędowy pozostają  bez   ruchu.  W czasie   jazdy  z  włączonym napędem na  dwa kołanastępuje   zmniejszenie   zużycia   paliwa,   maleją   straty   mocy   i   równocześnie   następujezmniejszenie hałasu.

Rys. 3.23 – Piasta wolnego koła KIA Sportage

Źródło: http://kia.auto.pl/piasta­sprzegla­wolnego­kola­sportage­p­1911.html

Zablokowana piasta wolnego kola W   momencie   przekręcania   pokrętła   ustawczego   do   pozycji   “LOCK”   (zablokowane),

popychacz   zapadki   popchnięty   przez   sprężynę   przesuwa   się   do   środka   wzdłuż   ukośnegorowka znajdującego się w pokrętle ustawczym. Jednocześnie sprzęgło jest popychane przezpopychacz zapadki i zazębia się z wielowypustem znajdującym się na zewnętrznym obwodziewewnętrznej piasty. Sprzęgło jest przez cały czas zazębione z obudową i z piastą. Przednia

21

Page 22: Układ przeniesienia napędu- podzespoły przenoszące napęd

półoś napędowa i obudowa są więc ze sobą połączone. Jeżeli sprzęgło i wewnętrzna piasta niezazębiają się ze sobą, natychmiast popychacz zapadki jest pchany przez ściskaną sprężynę.Wielowypusty sprzęgła i wewnętrznej piasty pchają się nawzajem. Jednak w momencie, gdykoło samochodu lub półoś napędowa obróci się nieznacznie, nastąpi zazębienie się sprzęgła iwewnętrznej   piasty.   Sprzęgło   przesunie   się   do   środka   i   półoś   napędowa   połączy   się   zobudową.

Odblokowana piasta wolnego kołaW   momencie   przekręcenia   pokrętła   ustawczego   do   pozycji   “FREE”   (odblokowane)

popchnięty  przez  ściskaną   sprężynę  popychacz  zapadki  przesuwa się  na  zewnątrz  wzdłużukośnego rowka znajdującego się na pokrętle ustawczym. Jednocześnie popychacz zapadki isprzęgło   są   przyciągane   do   siebie   przez   rozciąganą   sprężynę.   Przesuwają   się   razem   nazewnątrz,   przerywają   połączenie   między   sprzęgłem   i   wewnętrzną   piastą.   Umożliwia   toswobodny obrót  wewnętrznej  piasty dookoła  tulei  pierścienia zabezpieczającego.  Nawet wprzypadku, gdy pokrętło ustawcze znajduje się w położeniu „FREE” sprzęgło i wewnętrznapiasta lub wielowypust obudowy są cały czas zazębione z pewną siłą. Ponieważ niemożliwyjest ruch sprzęgła na zewnątrz, następuje rozciąganie sprężyny, powodujące tylko dalszy ruchpopychacza na zewnątrz. Następnie w momencie obrotu koła lub półosi napędowej znika siłazazębiająca wielowypusty. Sprzęgło jest pociągnięte przez sprężynę, co powoduje przerwaniepołączenia pomiędzy sprzęgłem i wewnętrzną piastą.

Były to podstawowe informacje dotyczące układu przeniesienia napędu i występującychw   nim   podzespołów.   Aby   powtórzyć   i   utrwalić   wiadomości,   obejrzyj   teraz   prezentacjęmultimedialną oraz materiał video. Nie zapomnij również o wykonaniu zadań przypisanychdo tego modułu. 

W następnym module  zostaną   omówione  pozostałe   elementy  układu  hamulcowego.Omówiona   i   przedstawiona   będzie   budowa   i   zasada   działania   podstawowych   rozwiązańkonstrukcyjnych hamulców stosowanych w pojazdach samochodowych. 

Bibliografia:

1. Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1. Warszawa: WKŁ.

2. Gabryelewicz M. (2011), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 2. Warszawa: WKŁ.

3. Praca zbiorowa (2008), Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Warszawa: REA.

4. Fundowicz P. Radzimierski M. Wieczorek M, (2013), podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podręcznik do nauki zawodu. Warszawa: WSIP.

5. Praca zbiorowa (2003), Budowa pojazdów samochodowych. Warszawa: REA.

22