Top Banner
Használati útmutató STERNRADIO IR 1 Internetrádió
53

útmutató Használati

Nov 03, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: útmutató Használati

Hasz

nála

ti útm

uta

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

In

tern

etr

ád

Page 2: útmutató Használati

1 K

ép

ek

1.1

Elő

lnéz

et

2

Page 3: útmutató Használati

1.2

Hát

uln

ézet

3

Page 4: útmutató Használati

1

zve

tle

n v

ezé

rlő

go

mb

ok

2

kij

elz

ő

3

viss

za/é

rté

ket

csö

kken

teni

4

BE

/Sta

nd

by

5

Me

6 N

AV

/SE

LE

CT

fo

rgó

ka

pcs

oló

/ha

ng

erő

+/-

7

Fa

v k

ed

venc

ek

táro

lója

8

elő

re/é

rték

et n

öve

lni

9

fén

ye

rősz

ab

ály

ozó

a k

épe

rnyő

nye

10

BE

/KI

kapc

soló

(h

áló

zati

kap

cso

ló)

11

DC

-IN

US

B a

ljza

t a

kül

ára

mfo

rrá

s cs

atla

kozt

atá

sáh

oz

12

AU

X-I

N c

satla

kozó

du

galj

13

Fe

jha

llga

tó a

ljza

t (3

,5m

m ja

ck d

uga

lj)

4

Page 5: útmutató Használati

2 T

art

alo

mje

gy

zék

1

pe

k ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

2

1.1

E

lőln

éze

t ...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 2

1

.2

tuln

éze

t ...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

3

2

Ta

rta

lom

jeg

yzé

k ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 5

3

Biz

ton

ság

i u

tas

ítá

sok

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

9

3.1

A

z a

lka

lmaz

ott

jele

k é

s sz

imbó

lum

ok ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

9

3.2

R

en

de

lteté

ssze

rű h

aszn

ála

t ...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

11

3

.3

Ha

szná

lati

útm

uta

tó c

élc

sop

ort

ja ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 1

1

3.4

S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 b

izto

nsá

gos

keze

lése

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 1

1

4

Jo

gi

útm

uta

tó ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 14

4.1

T

ud

niv

aló

k a

szü

lék

javí

tásá

val k

apc

sola

tba

n ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..16

5

A

szü

lék

elh

ely

ezé

se

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

17

6

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

be

mu

tatá

sa

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 1

9 6

.1

A s

zállí

tás

tart

alm

a ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...1

9 6

.2

A S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 k

ülö

nle

ges

tula

jdo

nsá

gai .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

19

6.3

A

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

elő

kész

ítése

az

üze

mb

ehe

lyez

ésh

ez ..

....

....

....

....

....

... 2

0 6

.3.1

A

lóza

ti tö

ltő c

satla

kozt

atá

sa ...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 2

0

5

Page 6: útmutató Használati

6.3

.2

A f

ejh

allg

ató

ha

szn

ála

ta ...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 2

1

6.4

A

szül

ék

álta

láno

s fu

nkci

ói ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 2

2

6.4

.1

A k

ész

ülé

k b

eka

pcso

lása

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 2

2

6.4

.2

A k

ész

ülé

k ki

kapc

solá

sa ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 2

2

6.4

.3

A h

an

gerő

be

állí

tása

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 2

3

7

A m

en

ü k

eze

lés

e...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 2

3

8

Az

els

ő h

asz

lat

elő

tt ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 2

4 9

In

tern

etr

ád

ió..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 2

6

9.1

A

dió

ad

ók/a

ze

ne le

játs

zása

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 2

7

9.2

A

leg

uto

ljára

ha

llga

tott

ak ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 27

9

.3

Új k

edv

enc

ek f

elvé

tele

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 2

7

9.4

K

ed

ven

cek

átn

ézé

se ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 2

8

9.5

K

özv

etle

n v

ezé

rlő g

om

bo

k ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 2

8

9.6

T

ová

bb

i fu

nkci

ók.

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 2

9

9.7

D

AB

(IR

) ...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 2

9 1

0 M

ed

ia k

özp

on

t ...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 3

0 1

1 A

ud

io b

em

en

et

AU

X ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 3

0

11

.1

He

lyi á

llom

ások

...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 3

1 6

Page 7: útmutató Használati

12

Info

rmá

ció

s k

özp

on

t ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..31

1

3 B

llít

áso

k...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 32

13

.1

Po

nto

s id

ő k

ijelz

ése

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 3

2 1

3.2

M

y m

edi

aU

ke

zelé

se ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 3

2 1

3.3

H

áló

zat .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 33

13

.3.1

WP

S h

áló

zati

kap

cso

lat .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

34

13

.3.2

zi k

on

figu

ráci

ó ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 34

13

.3.3

A h

áló

zat k

eze

lése

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 35

13

.4

A p

on

tos

idő

és

dátu

m b

eállí

tási

dok

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

35

13

.4.1

Az

idő

és

tum

be

állí

tása

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 35

13

.4.2

Az

idő

form

átu

m b

eállí

tása

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

36

13

.4.3

A d

átu

m fo

rmá

tum

beá

llítá

sa ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 3

7 1

3.4

.4 N

yári

és t

éli

idő

szám

ítás

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

37

13

.5

Éb

resz

tő ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 3

8 1

3.5

.1 S

zun

di f

unk

ció

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 3

9 1

3.5

.2 A

z é

bre

sztő

han

ge

reje

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 4

0 1

3.6

Id

őzí

tő ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 4

0 1

3.7

A

z id

őzí

tő k

i-/b

eka

pcso

lása

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

41

13

.8

A n

yelv

be

állí

tása

...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 4

2 1

3.9

A

nye

rősz

abá

lyo

zó b

eállí

tása

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 42

13

.10

A k

ijelz

ő ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 4

3 7

Page 8: útmutató Használati

13

.11

Az

en

erg

ia f

elh

asz

nál

ás b

eállí

tása

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

43

1

3.1

2 E

lalv

ás

időz

ítő

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 4

4

13

.13

Inte

rnet

dió

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 44

1

3.1

4 Id

őjá

rás .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

. 45

1

3.1

5 A

he

lyi á

llom

áso

k b

eál

lítá

sa ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

46

1

3.1

6 A

lejá

tszá

s b

eál

lítá

sa ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 4

6

13

.17

A k

ész

ülé

k ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 4

7

13

.18

Az

eq

ualiz

er .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 4

7

13

.19

A le

játs

zás

foly

tatá

sa ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 4

7

13

.20

So

ftw

are

up

date

...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.. 4

8

13

.21

Gyá

ri b

llítá

sok .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 4

8

14

A k

és

zülé

k t

iszt

ítá

sa

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

49

15

A h

ibá

k k

ikü

szö

lése

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

50

16

sza

ki a

da

tok

/ A

gy

árt

óm

ű n

yil

atk

oza

ta ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

... 5

1 8

Page 9: útmutató Használati

3 B

izto

ns

ág

i tu

dn

iva

lók

3.1

A

z a

lka

lmaz

ott

jele

k é

s s

zim

lum

ok

9

Tu

dn

ival

ók

a H

asz

lati

Útm

uta

tóv

al k

ap

cs

ola

tba

n:

O

lya

n b

izto

nsá

gi e

lőír

áso

kat

tart

alm

az,

am

ely

ek

figye

lmen

kív

ül h

agy

ása

lyo

s sz

em

ély

i sé

rülé

sekh

ez

vagy

aká

r ha

lálh

oz is

ve

zeth

etn

ek.

Ta

rtsa

be

a

köve

tke

ző u

tasí

táso

kat:

V

ES

LY

HE

LY

ZE

T!

- sú

lyo

s sz

emé

lyi s

érü

lése

k, a

me

lye

k

ha

lálh

oz v

eze

tnek

FIG

YE

LE

M -

lyos

sze

lyi s

érü

lése

k,

ese

tleg

ha

lál F

EL

HÍV

ÁS

- s

érü

lése

k

Oly

an

felh

ívás

t ta

rta

lmaz

, am

elye

ket

Ön

nek

érd

emes

be

tart

ani,

me

rt il

ymó

don

n

em

fog

tön

kre

men

ni a

szü

léke

, ne

m s

érü

lne

k é

s n

em

ves

znek

el a

z a

da

tai

és

me

gak

adá

lyo

zha

tó a

szül

ék

aka

ratla

n ü

zem

be

hely

ezé

se is

. Eze

nkí

vül

ism

ert

eti

a k

ész

ülé

k tö

bbi f

un

kció

ját

is

F

igye

lme

zte

tés

a

villa

mos

fe

szü

ltsé

g

jele

nlé

tére

T

art

son

b

e

min

den

biz

ton

ság

i e

lőír

ást

és

ne

m

érh

eti

ára

tés

Ön

t.

Soh

a

ne

ny

issa

fe

l a

kész

ülé

ket.

9

Page 10: útmutató Használati

Ezt

ta

lálj

a a

szü

lék

en

:

Be

ltéri

has

zná

lat -

az

ilyen

szi

mb

ólu

mm

al j

elz

ett

kész

ülé

kek

csak

is

ép

üle

ten

be

lüli

ha

szná

latr

a a

lka

lmas

ak.

É

rin

tésv

éde

lmi o

sztá

ly I

I -

A I

I. é

rin

tésv

éd

elm

i osz

tály

ba

ta

rtoz

ó v

illa

mo

s ké

szü

léke

k ol

yan

szü

léke

k, a

me

lyek

tel

jes

terje

dele

mb

en m

eg

erő

síte

tt

és/

vagy

ket

tős

szig

ete

léss

el r

end

elk

ezn

ek,

ugy

ana

kko

r n

em

cs

atla

kozt

ath

ató

ho

zzá

juk

védő

veze

tő. A

II.

éri

nté

své

delm

i osz

tály

ba

ta

rto

zó, s

zig

ete

lőan

yag

gal

bo

ríto

tt v

illa

mo

s ké

szül

ék

ház

a ö

nma

gáb

an

is

kép

es r

észb

en

va

gy te

ljes

egés

zbe

n b

izto

síta

ni a

szü

lék

kie

szít

ő va

gy

me

ge

rősí

tett

szi

ge

telé

sét.

A

z Ö

n k

ész

ülé

ke m

egk

apta

a C

E-j

elz

ést

, ez

azt

jele

nti,

ho

gy

telje

síti

az

öss

zes

Eu

róp

ai s

zab

ván

yt.

A

vill

am

os

kész

ülék

eke

t ne

m s

zab

ad a

no

rmá

l há

zta

rtás

i hu

llad

ékk

al e

gyü

tt

kid

obn

i. E

zeke

t - a

z e

lekt

rom

os é

s e

lekt

ron

iku

s b

ere

nd

ezés

ek h

ulla

déka

iról

sz

óló

, 20

03.

jan

r 2

7-i

20

02/9

6/E

K e

uró

pai

pa

rlam

en

ti és

tan

ács

i irá

nye

lv (

6 )

ért

elm

ébe

n -

sza

ksze

rűe

n k

ell á

rta

lma

tlan

ítan

i. A

z él

ett

arta

ma

gén

adj

a le

h

asz

lt ké

szü

léké

t árt

alm

atla

nít

ásr

a a

z e

rre

szo

lgá

ló n

yilv

áno

s g

yűjtő

hely

ek

eg

yiké

n.

10

Page 11: útmutató Használati

3.2

Re

nd

elt

eté

ssz

erű

has

znál

at

A k

ész

ülé

k in

tern

ete

n s

ug

árz

ott

rád

ióa

dáso

k vé

telé

re a

lka

lma

s. Z

en

ei m

édiu

mok

at a

W

LA

N (

WiF

i) h

áló

zato

n va

gy

Blu

eto

oth

ka

pcso

lato

n k

ere

sztü

l str

eam

elh

etü

nk.

Ez

a

kész

ülé

k ki

záró

lag

ma

gán

hasz

latr

a k

ész

ült,

ipa

ri/k

ere

sked

elm

i alk

alm

azá

sra

ne

m

alk

alm

as.

3

.3 H

asz

lati

útm

uta

tó c

élc

so

po

rtja

E

z a

Has

zná

lati

Útm

uta

tó m

ind

en

kin

ek s

zól,

aki a

kés

zülé

ket

elh

ely

ezi

, ke

zeli,

tis

ztít

ja v

ag

y á

rtal

mat

laní

tja.

3.4

S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 b

izto

nsá

go

s k

eze

lés

e 1

1 K

érj

ük,

ta

rtsa

be

az

itt f

elso

rolt

öss

zes

bizt

onsá

gi e

lőír

ást

. Ön

ilym

ódo

n c

sökk

en

the

ti a

ba

lese

t va

gy

sérü

lés

kock

áza

tát,

me

góvj

a a

kés

zülé

ket

a sé

rülé

stő

l és

tesz

va

lam

it a

rnye

zetv

éd

ele

m é

rde

kéb

en

is.

Fig

yelm

ese

n o

lvas

sa e

l az

öss

zes

biz

tons

ági

elő

írás

t, é

s ő

rizze

me

g a

kés

őbb

i b

ete

kin

tés

céljá

ból.

vess

e a

z eb

be

n a

ha

szn

ála

ti ú

tmu

tató

ba

n é

s a

kés

zülé

k h

áto

lda

lán

olv

ash

ató

öss

zes

figye

lmez

teté

st é

s tu

dni

való

t.

FIG

YE

LM

EZ

TE

S!

S

oh

a n

e n

yiss

a fe

l a k

észü

léke

t!

Éle

tve

szé

lye

s a

z á

ram

ala

tti a

lka

trés

zek

me

géri

nté

se!

11

Page 12: útmutató Használati

Ta

rtsa

be

a k

öve

tkez

ő u

tasí

táso

kat,

eze

kke

l eg

yré

szt k

ön

nyeb

b a

szü

léke

t a

re

nd

elte

tésé

ne

k m

eg

fele

lőe

n h

aszn

áln

i, m

ásr

észt

így

me

gel

őzh

ető

k a

kész

ülé

k m

egh

ibás

odá

sai é

s a

sze

mél

yi s

érü

lése

k is

.

- S

ajá

t ma

ga n

e fo

gjo

n h

ozz

á a

szü

lék

javí

tásá

hoz

. E

zt b

ízza

inká

bb

kép

zett

é

s sz

aktu

dáss

al r

en

delk

ező

sza

kem

be

rre!

Fo

rdu

ljon

a v

evő

szo

lgá

latu

nk

kire

nde

ltség

eih

ez!

- A

szül

éke

t cs

akis

az

itt m

egje

lölt

körn

yeze

ti kö

rülm

ény

ek é

s a

dott

ság

ok

me

llett

sza

ba

d h

aszn

áln

i.

- N

e t

egy

e k

i a k

észü

léke

t csö

pög

ő-

vagy

frö

ccse

nő v

ízn

ek.

Am

en

nyib

en

víz

ke

rült

a k

ész

ülé

kbe

, azo

nn

al v

ála

ssza

le a

z e

lekt

rom

os h

álóz

atr

ól é

s é

rte

síts

e a

sze

rvíz

t.

- N

e h

ely

ezz

e a

szü

léke

t fű

tőte

st, h

ősu

rzó

va

gy h

ason

ló k

öze

léb

e,

eze

k u

gya

nis

szü

ksé

gte

len

ül t

ová

bb m

ele

gít

ik a

z üz

em

köz

ben

úgy

is

felm

ele

ged

ő ké

szü

léke

t.

- A

szül

ék

nyi

lvá

nva

ló m

egh

ibá

sodá

sa,

hib

ás

műk

ödé

se,

vag

y sé

rülé

se

ese

tén

, va

gy h

a fü

stö

t, fu

rcsa

sza

go

t é

rez

a k

ész

ülé

k kö

zelé

be

n,

azon

na

l é

rte

síts

e a

sze

rvíz

t. 1

2

Page 13: útmutató Használati

- A

szül

éke

t cs

akis

a h

áló

zati

töltő

re n

yom

tato

tt fe

szül

tsé

gge

l sza

bad

h

asz

lni!

Ne

pró

lja m

eg

a k

ész

ülé

ket

ettő

l elté

rő f

eszü

ltsé

grő

l m

űkö

dte

tni.

- S

oh

a n

e h

aszn

áljo

n s

érü

lt ké

szü

léke

t. -

So

ha

ne

has

zná

lja a

kés

zülé

ket

fürd

őká

db

an,

zuh

anyz

ób

an, ú

szó

me

de

nce

va

gy f

olyó

/frö

ccse

víz

zelé

be

n!

Ez

ese

tbe

n Ö

nt á

ram

üté

s é

rhe

ti és

/va

gy

me

ghi

bás

odh

at a

kés

zülé

k.

- N

e k

erü

ljön

ide

gen

rgy,

pl.

tű,

érm

e, s

tb.

a k

észü

lék

bel

sejé

be

. N

e é

rjen

a

lóza

ti é

rintk

ező

khöz

fém

tárg

gya

l vag

y a

z u

jjáva

l. A

vetk

ezm

ény

rövi

dzá

rlat i

s le

het

. -

Ez

a k

ész

ülé

k n

em v

aló

arr

a, h

og

y a

zt k

orlá

tozo

tt fiz

ika

i, é

rzé

ksze

rvi v

agy

sz

elle

mi k

épe

ssé

gű,

va

gy

kellő

ta

pas

zta

lat

és/v

ag

y tu

dást

lkül

öző

sz

emé

lyek

(a

gye

reke

ket i

s b

ele

ért

ve)

öná

llóa

n h

aszn

áljá

k.

K

ivév

e,

ha a

biz

tons

águ

kért

fe

lelő

s sz

em

ély

has

zná

la k

özb

en f

elü

gye

li ők

et,

vagy

elő

zőle

g tá

jéko

zta

tta ő

ket

arr

ól,

ho

gyan

kel

l ha

szn

áln

i a k

ész

ülé

ket.

Soh

a

ne

hag

yja

fel

ügy

ele

t né

lkü

l a g

yere

ket,

ho

gy a

z ö

nálló

an

ha

szn

álja

a

kész

ülé

ket.

- T

ilos

áté

pít

eni a

kés

zülé

ket.

13

Page 14: útmutató Használati

4 J

og

i útm

uta

A T

ech

niS

at e

zen

nel k

ijele

nti,

ho

gy

a S

TE

RN

RA

DIO

IR

típ

usú

vev

őké

szü

lék

m

eg

fele

l a 2

01

4/5

3/E

U ir

ány

elv

köv

ete

lmé

nye

ine

k.

Az

EU

Me

gfe

lelő

ségi

n

yila

tko

zat

telje

s sz

öve

ge

a

köv

etk

ező

inte

rne

tcím

en

áll

ren

de

lkez

ésre

:

htt

p:/

/ko

nf.t

sat.

de/?

ID=

22

712

A T

ech

niS

at n

em t

ehe

tő fe

lelő

ssé

a t

erm

ék a

zon

me

ghib

áso

saié

rt,

am

ely

ek k

üls

ő b

eha

tás,

ko

pás

vagy

sza

ksze

rűtle

n k

eze

lés,

ille

tékt

ele

n

üze

mb

ehe

lye

zés,

áté

píté

s va

gy m

ódos

ítás

és

bal

ese

t kö

vetk

ezt

ébe

n

kele

tkez

tek.

A m

űsz

aki v

álto

zta

táso

k é

s n

yom

tatá

si h

ibá

k jo

ga f

enn

tart

va. A

jele

nle

gi

álla

po

t dá

tum

a: 2

0/0

2.

M

áso

lás

és s

oks

zoro

sítá

s cs

ak a

kia

en

ge

dély

éve

l. A

Has

zná

lati

útm

uta

min

dko

ri ak

tuál

is v

álto

zatá

t P

DF

fo

rmát

um

ba

n a

Tec

hni

Sa

t cé

g h

on

lap

járó

l tö

lthe

ti le

: w

ww

.tec

hni

sat.

de.

14

Page 15: útmutató Használati

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

és

a T

ech

niS

at

a cé

g b

eje

gyze

tt te

rmék

véd

jeg

yei:

Te

ch

niS

at

Dig

ital

Gm

bH

Te

chn

iPa

rk

Ju

lius-

Sa

xle

r-S

tra

ße

3

D

-54

55

0 D

au

n/E

ifel

w

ww

.te

chni

sat.d

e A

z ú

tmu

tató

ban

em

líté

sre

kerü

lt cé

gek

, in

tézm

ény

ek v

ag

y m

árk

ák n

eve

i véd

jeg

yek

vagy

a m

ind

enk

ori

tula

jdon

os b

eje

gyze

tt v

édj

egy

ei.

15

Page 16: útmutató Használati

4.1

Tu

dn

ival

ók

a k

észü

lék

jav

ítás

ával

ka

pc

so

latb

an

Ez

a te

rmék

min

őség

elle

rzés

en

ese

tt á

t és

ren

del

kezi

k a

vásá

rlás

tum

átó

l szá

mít

ott

24

napo

s te

rmék

fele

lőss

ég

i ga

ran

ciáv

al.

sárlá

si b

izo

nyla

tkén

t ő

rizze

me

g a

vás

árlá

si b

lokk

ot.

A

term

ékfe

lelő

ssé

gi g

ara

nci

a ir

ánti

igé

nyé

vel f

ord

uljo

n a

ke

resk

ed

őhö

z.

M

eg

jeg

yzés

: H

a a

szü

lékk

el k

apc

sola

tba

n k

érd

ése

van

, ill

. to

váb

bi

info

rmá

ció

szü

ksé

ges

, ké

rjük,

hív

ja a

szak

i Fo

rró

dró

tot:

h

étf

őtő

l pé

nte

kig

8:0

0 -

18

:00

h k

özö

tt e

zen

a n

éme

t vo

nal

as

szá

mo

n:

+

49

392

5/9

22

0.

A

javí

tási

relm

ét k

özve

tlen

ül,

on

line

is e

lkü

ldh

eti

err

e a

cím

re:

ww

w.t

ech

nisa

t.de

/re

pa

ratu

r.

A

me

nny

ibe

n a

kés

zülé

k sz

erv

ízb

e v

aló

bek

üld

ése

szü

ksé

ges

sé v

álik

, ki

záró

lag

ezt

a c

íme

t ha

szn

álja

:

Te

chn

iSa

t D

igita

l Gm

bH

Se

rvic

e-C

en

ter

N

ord

str.

4a

3

94

18

Sta

ßfu

rt

16

Page 17: útmutató Használati

5 A

kés

zülé

k e

lhel

yezé

se

>

A k

ész

ülé

ket

szilá

rd, s

tab

il é

s ví

zszi

nte

s fe

lüle

ten

he

lyez

ze e

l. B

izto

síts

on

szel

lőzé

st a

kés

zülé

knek

.

Me

gje

gyz

és:

>

Ne

he

lye

zze

a k

ész

ülé

ket p

uha

fe

lüle

tre

, p

éld

ául s

zőn

yeg

re, t

aka

róra

, va

gy

füg

gön

y é

s fa

lisző

nye

g k

öze

léb

e.

Ilym

ód

on u

gya

nis

elz

áró

dha

tnak

a k

ész

ülé

k sz

ellő

zőny

ílása

i. É

s íg

y m

ár

nem

biz

tosí

tha

tó a

me

gfe

lelő

lég

ára

mlá

s a

szü

lék

szá

ra.

Ilyen

ese

tbe

n m

ég

a k

észü

lék

ki is

gyu

llad

ha

t. >

N

e h

ely

ezz

e a

szü

léke

t hős

ug

árz

ó,

vagy

tőte

st k

öze

lébe

. A

kés

zülé

k n

e le

gye

n k

itéve

köz

vetle

n n

apsü

tésn

ek é

s ne

ke

rüljö

n r

endk

ívül

po

ros

hel

yre

sem

. >

U

gya

ncsa

k ne

hel

yezz

e e

l a k

ész

ülé

ket n

agy

rata

rta

lmú

he

lyis

égb

en,

min

t p

l. a

ko

nyha

, va

gy

sza

una

, miv

el a

lecs

ap

ódó

ko

nde

nzv

íz a

szü

léke

t ká

rosí

that

ja. A

kés

zülé

k sz

ára

z kö

rnye

zetb

en

és

a m

érs

ékel

t ég

övb

en

való

h

asz

latr

a k

észü

lt, n

em

sza

bad

kite

nni c

sep

eg

ő va

gy

frö

ccse

vízn

ek.

17

Page 18: útmutató Használati

>

Go

nd

oljo

n a

rra

is,

hog

y a

szü

lék

lába

ado

tt e

setb

en

nyo

mot

ha

gyh

at

eg

yes

búto

rfel

üle

teke

n. E

zért

teg

yen

egy

alá

téte

t a

kész

ülé

k a

lá.

>

Vis

zon

t ne

teg

yen

se

mm

ilye

n n

eh

éz t

árg

yat a

szül

ékr

e.

>

H

a a

szü

léke

t hid

eg

he

lyrő

l me

leg

ebb

hel

yre

visz

i, a

kész

ülé

k b

els

ejé

be

n p

ára

csa

dha

t le

. E

bbe

n a

z es

etb

en

rjon

néh

ány

órá

t, m

ielő

tt h

asz

nála

tba

ve

szi.

>

A

lóza

ti ká

be

l vag

y a

töl

tő le

gye

n m

ind

enko

r kö

nn

yen

elé

rhe

tő a

zért

, h

og

y a

szü

léke

t gy

ors

an

le le

he

sse

n vá

lasz

tan

i az

elek

trom

os

lóza

tról

!

>

A h

áló

zati

dug

alj

(ko

nn

ekto

r) le

gye

n m

inél

zele

bb

a k

ész

ülé

khez

.

>

A k

ész

ülé

k cs

atla

kozó

dug

ójá

t te

ljese

n b

e k

ell

nyom

ni a

fal

i ko

nn

ekto

rba

.

>

Csa

k m

egf

ele

lő, k

önn

yen

ho

zzá

férh

ető

ko

nne

kto

rt h

aszn

áljo

n é

s n

e e

gy

elo

sztó

n k

ere

sztü

l csa

tlako

ztas

sa a

szü

léke

t!

>

A k

ész

ülé

k m

egh

ibá

sod

ása

ese

tén

, va

gy h

a f

üstö

t, é

gett

sza

go

t é

rez,

a

zonn

al h

úzz

a k

i a h

álóz

ati

dug

ót

a k

onn

ekt

orb

ól!

>

H

a h

uza

mos

abb

ide

ig,

pl.

hos

szab

b u

tazá

s el

őtt,

nem

ha

szná

lja a

szü

léke

t, e

lőtt

e á

ram

tala

níts

a (

húz

za k

i a h

álóz

ati

du

gót

a

kon

nekt

orb

ól)!

18

Page 19: útmutató Használati

6

A S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 b

em

uta

tás

a 6

.1

A s

zállí

tás

ta

rta

lma

19

rjü

k, h

ogy

az

üzem

beh

ely

ezé

s el

őtt

elle

rízz

e,

hog

y a

szá

llítá

s ta

rta

lma

hiá

nyt

ala

n-e

a

z al

áb

biak

sze

rint:

1

db

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

1 d

b h

áló

zati

táp

egy

ség

1

db

ha

szn

ála

ti ú

tmu

tató

6

.2

A S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 k

ülö

nle

ge

s t

ula

jdo

ns

ág

ai

19

A S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 a

z in

tern

ete

s rá

dió

adá

sok

véte

léhe

z sz

üks

ége

s W

LA

N-v

éte

li e

gys

ég

gel,

vala

min

t az

alá

bbi

tul

ajd

ons

ágo

kka

l és

fun

kció

kka

l ren

del

kezi

k:

- sz

íne

s ké

pern

yő.

- kü

lön

nyo

gom

b a

z al

ább

i rád

ióa

dáso

kho

z: R

ad

io B

2 D

eut

schl

an

d,

Ra

dio

Go

ld,

Sta

r*S

at

Ra

dio

, D

eu

tsch

lan

dfu

nk,

Kla

ssik

Rad

io.

- in

tern

ete

s rá

dió

adá

sok

véte

le é

s m

ed

ia s

tre

amin

g -

WL

AN

(W

iFi)

hál

óza

ti ka

pcso

lat

- ze

ne

lejá

tszá

sa B

lue

too

th k

apc

sola

ton

ke

resz

tül

- é

bre

sztő

funk

ció

t id

őpo

ntt

al

- ki

kap

csol

ás

időz

ítő

- ir

án

yítá

s o

kost

ele

fon

on lé

vő A

PP

-pa

l 19

Page 20: útmutató Használati

6.3

A

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

elő

szít

és

e a

z ü

zem

be

hel

yez

és

he

z 2

0

6.3

.1 A

lóza

ti t

ölt

ő c

sa

tlak

ozt

atá

sa

M

ielő

tt b

ed

ugja

a k

on

nekt

orb

a, e

llen

őrí

zze

, h

ogy

a h

álóz

ati

táp

egy

ség

en

fe

ltün

tett

üze

mi f

esz

ülts

ég

meg

eg

yezi

k-e

a h

elyi

ele

ktro

mos

lóza

téva

l.

FIG

YE

LM

EZ

TE

S!

N

e f

og

ja m

eg

ne

dve

s ké

zzel

a h

áló

zati

dug

ót,

kül

ön

ben

Ön

ára

tést

sz

enve

d!

Fig

ye

lem

!

Úg

y ve

zess

e a

lóza

ti ká

bel

t, h

ogy

sen

ki n

e b

oto

ljon

el b

enn

e.

>

D

ug

ja b

e a

z e

gyü

ttszá

llíto

tt h

áló

zati

tápe

gysé

g d

ugó

ját

a D

C-I

N je

lzé

aljz

atb

a, a

mi a

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

tuljá

n t

alá

lha

tó.

Azt

án

du

gja

be

a

táp

egy

ség

du

gój

át

a h

ely

i ele

ktro

mos

lóza

ti ko

nn

ekto

rba

. 2

0

Page 21: útmutató Használati

6.3

.2

A f

ejh

all

ga

tó h

as

zná

lata

2

1 H

all

ás

káro

so

s!

Ne

na

gy h

ang

erő

vel h

allg

ass

on z

ené

t a

fejh

allg

ató

ján

ke

resz

tül!

Ez

ma

rad

and

ó

ha

llásk

áro

sod

ást o

kozh

at.

Mie

lőtt

felr

akja

a f

ejh

allg

ató

t, e

lőbb

veg

ye le

a h

ang

erő

t m

inim

ális

szi

ntr

e.

C

saki

s 3,

5 m

m ja

ck d

ug

ós f

ejha

llga

tót h

asz

nál

jon

. >

D

ug

ja b

e a

fejh

allg

ató

du

gójá

t a k

észü

lék

hát

uljá

n ta

lálh

ató

a F

ejh

allg

ató

a

ljza

t b

a. M

ind

en

kizá

róla

g a

fejh

allg

ató

ban

lesz

hal

lhat

ó, a

szü

lék

ha

ngs

zóró

ja il

yenk

or

eln

émul

. >

H

a is

t a h

ang

szó

rón

ke

resz

tül a

karja

hal

lan

i a m

űso

rt,

akk

or

húz

za k

i a

fe

jha

llga

tó d

ugó

ját

a c

satla

kozó

jáb

ól.

Fig

ye

lem

!

A t

úl n

ag

y h

ang

erő

, kül

önö

sen

a f

ejh

allg

ató

k e

seté

ben

, ma

rad

an

ha

llásk

áro

sod

ást o

kozh

at!

21

Page 22: útmutató Használati

6.4

A k

észü

lék

ált

alá

no

s f

un

kc

iói

22

6.4

.1 A

szü

lék

bek

ap

cso

lás

a

>

Ah

og

yan

az

elő

bb

ism

ert

ett

ük, ú

gy

kész

ítse

elő

a S

TE

RN

RA

DIO

IR

1

kész

ülé

ket

az ü

zem

elte

tésh

ez.

>

Ka

pcs

olja

a k

észü

lék

tuljá

n ta

lálh

ató

lóza

ti ka

pcso

ló g

omb

ot

ON

-állá

sba

.

>

A B

E/k

észe

nlé

t go

mb

me

gnyo

sáva

l leh

et b

eka

pcso

lni a

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

-t.

A k

ész

ülé

k e

lső

be

kap

cso

lásá

t kö

vető

en a

zonn

al m

egj

ele

nik

az

ilyen

kor

szok

áso

s, ú

n. "

Be

üzem

elő

va

rázs

ló".

Ta

rtsa

be

az

ezz

el k

apc

sola

tos

köve

tkez

ő e

lőír

ások

at!

6.4

.2

A k

és

zülé

k k

ikap

cs

olá

sa

>

A

BE

/ké

sze

nlé

t g

omb

röv

id m

eg

nyo

más

áva

l kés

zen

léti

üzem

mód

ba

h

ely

ezi

a k

ész

ülé

ket.

A k

épe

rnyő

n -

a m

inde

nko

ri k

on

figu

ráci

ón

ak

me

gfe

lelő

en

- m

egje

leni

k a

pon

tos

idő

/ d

átu

m é

s a

z Ö

n ta

rtó

zko

dás

i h

ely

én

ész

lelh

ető

időj

árá

sról

szó

ló in

form

áció

k.

>

A

me

nny

ibe

n te

ljese

n k

i aka

rja k

apc

soln

i a S

TE

RN

RA

DIO

IR

1-t

, ak

kor

állí

tsa

a h

áló

zati

kapc

soló

gom

bo

t O

FF

-állá

sba

.

22

Page 23: útmutató Használati

6.4

.3

A h

an

ge

rő b

llítá

sa

23

>

A k

ívá

nt

han

ge

rőt

a f

org

ók

ap

cs

oló

+/-

val

tu

dja

be

állí

tan

i. A

be

állít

ott

ha

ng

erő

me

gje

len

ik a

pe

rnyő

n is

, e

gy o

szlo

pdia

gra

mm

fo

rmá

jáb

an

. 7

A m

en

ü k

eze

lés

e A

me

nüb

ől j

uth

atu

nk

el a

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

öss

zes

funk

ciój

áh

oz é

s b

eállí

tása

iho

z. A

m

en

ü e

zekk

el a

gom

bok

kal k

eze

ljük:

ME

NU

, ⊳

, �

és

a f

org

ók

ap

cso

lóva

l. A

men

ü

alm

enü

kre

va

n o

sztv

a, a

z a

dott

üze

mm

ód

tól f

ügg

ően

s é

s m

ás

men

üpo

nto

kat é

s b

eka

pcs

olh

ató

funk

ció

kat

talá

lun

k. A

men

ü m

eg

nyitá

sáh

oz c

sak

egy

sze

rűen

röv

ide

n

nyo

mja

me

g a

ME

NU

go

mb

ot.

Az

alm

enü

be

úgy

leh

et á

tme

nni,

hog

y e

lőb

b

me

gny

omja

a ⊳

va

gy a

� g

omb

ot,

eze

kk m

eg

mu

tatjá

k a

z al

me

nüt,

ma

jd e

zek

utá

n a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t ny

om

ja m

eg

, ezz

el n

yitja

ki a

kiv

ála

szto

tt a

lme

nüt

.

A m

enü

bez

árá

sa: t

öb

bszö

r ny

om

ja m

eg a

ME

NU

gom

bo

t és

ris v

issz

aju

t a

me

nüb

e, a

hol

vál

aszt

ha

t a

leh

ető

ség

ek k

özö

tt.

A

z e

lvé

gze

tt b

eál

lítá

sok

csak

akk

or

ma

rad

nak

me

g ta

rtó

san

, ha

azt

a

forg

ók

ap

cso

ló m

egn

yom

ásáv

al a

zoka

t elm

en

tett

e. H

a e

hely

ett

a M

EN

U

go

mbo

t ny

omja

me

g, a

z e

ddig

i be

állí

táso

k e

lves

zne

k é

s n

em

is le

szn

ek

elm

entv

e (

a M

EN

U g

omb

itt

“vis

sza

”-g

ombk

én

t műk

ödi

k).

23

Page 24: útmutató Használati

Jele

n H

asz

nála

ti Ú

tmu

tató

ba

n a

fu

nkci

ót

és a

hoz

zá t

art

ozó

go

mb

ot v

asta

go

n

szed

tük.

A k

ép

ern

yőn

me

gje

len

ő ü

zen

ete

ket

ped

ig [

szö

gle

tes

róje

lbe

n].

Va

nn

ak o

lya

n sz

öve

ges

üze

nete

k is

(pl

. ad

atb

evi

tel a

me

nüb

en

, va

gy

ad

ó in

form

áci

ók),

am

ely

ek t

úl h

ossz

úak

ahh

oz,

hog

y m

egj

ele

nh

esse

ne

k a

pe

rnyő

n.

Eze

ket

a k

észü

lék

eg

y ki

s id

ő m

úlv

a f

ényú

jsá

gké

nt

futta

tva

írja

ki.

8 A

z e

lső

has

zná

lat

elő

tt

A

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

els

ő h

aszn

ála

ta e

lőtt

au

tom

atik

usa

n b

ein

dul

az

ún

. "B

eüze

me

lő v

ará

zsló

".

M

inde

n b

llítá

st p

ers

ze k

éső

bb

rmik

or

dosí

tan

i le

het.

>

A

fo

rgó

ka

pc

so

ló v

al v

ála

ssza

ki a

z Ö

nne

k m

egf

ele

l nye

lve

t és

utá

na

a

forg

ók

ap

cso

ló i

smét

elt

meg

nyo

más

ával

zár

ja i

s le

ezt

a m

űv

elet

et.

>

E

zutá

n o

lvas

sa e

l az

Ada

tvé

delm

i Nyi

latk

oza

tot é

s n

yom

ja m

eg

a

forg

ók

ap

cso

ló-t

. E

zze

l elju

tott

a k

öve

tkez

ő te

end

őig

.

>

Mo

st a

zon

go

ndo

lko

zzo

n e

l, ho

gy

a S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 k

észe

nlé

ti ü

zem

mód

ban

is m

ara

djo

n-e

az

inte

rne

ten

. E

z jó

l jö

he

t pl.

az

AP

P-p

al v

aló

ke

zelé

s es

eté

n.

Vis

zon

t ne

fel

ed

je, h

ogy

(a

kés

zen

léti

üzem

dba

n)

ezá

ltal m

egn

öve

ked

het

2

4

Page 25: útmutató Használati

az

ára

mfo

gya

sztá

s.

>

Eze

k u

tán

indí

tsa

el a

WL

AN

-há

lóza

ti ka

pcso

lat v

ará

zsló

t é

s á

llíts

a b

e a

z in

tern

etk

ap

csol

ato

t. >

V

ála

szo

ljon

[Ja

]-n

el,

ho

gy a

va

rázs

ló e

lind

uljo

n. V

ála

ssza

a [

Ja

(W

PS

)]-t

, h

a a

ka

pcs

ola

tot W

PS

dol

ássa

l aka

rja lé

tre

hoz

ni (

felté

ve,

ho

gy

ezt

az

Ön

ro

ute

re is

tám

og

atja

).

V

ála

ssza

a [

Nei

n],

am

enn

yib

en m

ajd

sőb

b a

kar

fogl

alk

ozni

a h

áló

zati

kapc

sola

t be

állí

tásá

val.

>

Ha

[J

a]

-va

l vá

lasz

olt,

me

gje

len

ik a

z e

lérh

ető

köz

els

égb

en

lévő

WL

AN

-há

lóza

tok

listá

ja.

A f

org

ók

ap

cso

lóv

al

lass

za k

i a s

ajá

t W

LA

N-já

t

és

nyom

ja m

eg

a f

org

ók

ap

cso

ló-t

, ez

zel l

ezá

rja

ezt

a m

űve

lete

t. >

A

jels

zó m

ega

dás

a

Eh

he

z te

gye

az

alá

bbia

kat:

az

els

ő ka

rakt

er

(egy

szá

m)

jele

nik

meg

a

kép

ern

yőn

. A

ddig

forg

assa

fo

rgó

ka

pcs

oló

t, am

íg m

eg

ne

m je

lenl

ik a

jels

els

ő sz

ám

a v

ag

y b

etű

je.

Az �

go

mb

meg

nyo

más

áva

l rö

gzít

i azt

a b

izo

nyos

sz

ámo

t va

gy b

etű

t. E

zutá

n a

pro

gra

m a

jels

zó k

öve

tke

kara

kte

rére

u

gri

k. I

smé

telje

min

dad

dig

a fe

nti

lép

ése

ket,

am

íg b

e n

em

írja

a t

elje

s je

lszó

t. V

ége

zetü

l nyo

mja

meg

a f

org

óka

pc

so

lót.

25

Page 26: útmutató Használati

Ha

ro

ssz

szá

mo

t vag

y b

etű

t ír

t be

, ak

kor

a ⊳

gom

bb

al t

udja

törö

lni a

zt.

Inte

rne

trá

dió

A D

IGIT

RA

DIO

10

IR

kés

zülé

ket

inte

rne

tes

rád

ióve

vőve

l lá

tták

el.

Ah

hoz

, ho

gy

eg

y á

llom

ást,

dió

ad

ót f

ogh

ass

on

és

hallg

ath

ass

on

az

inte

rne

ten

, szü

ksé

ge

van

e

gy

inte

rne

t ka

pcso

latr

a a

WLA

N-R

ou

ter

WiF

i há

lóza

tán

ke

resz

tül.

>

Nyo

mja

me

g a

ME

NU

go

mbo

t és

a fo

rgók

apc

soló

val v

álas

sza

ki a

z

Ön

ne

k te

tsző

[In

tern

et

rád

ió]a

t. M

ost

nyom

ja m

eg

a f

org

óka

pcso

lót.

>

Me

gje

len

ik e

gy li

sta

és

hoz

zá a

fu

nkci

ó:

K

ed

ve

nce

im -

ide

kerü

l fe

lvé

telr

e a

z Ö

nne

k te

tsző

, ke

dven

c rá

dió

adó

. R

ád

ióad

ó/z

en

e -

Ben

ne

me

gta

lálh

ató

min

den

inte

rne

tes

rád

ióad

ó, a

soru

k je

llege

sze

rint

re

nde

zve

.

Alt

ató

dió

áll

om

ás

- E

z a

me

gfe

lelő

dió

ad

ó a

z e

lalv

ásh

oz!

A

le

gu

toljá

ra h

allg

ato

tt a

- E

bb

en

azt

az

ad

ót t

alá

lja,

amit

uto

ljára

h

allg

ato

tt.

Sze

rvíz

- e

z e

gy o

lyan

alm

enü,

am

elyb

en

be

tud

ja á

llíta

ni a

z a

k ke

resé

sén

ek,

az ú

jak

felv

éte

lén

ek

vagy

ép

pe

n a

z A

PP

-pa

l va

ló k

eze

lés

rész

lete

it.

>

rge

sse

a f

org

ók

apc

so

ló t

és

utá

na

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pc

soló

t, e

zze

l

ind

ítja

el a

lasz

tott

funk

ció

t. 2

6

Page 27: útmutató Használati

9.1

A

dió

ad

ók

va

gy

a z

en

e l

ejá

tszá

sa

>

A f

org

óka

pcso

lóva

l vál

ass

za k

i a [

rád

ióa

/ze

ne

] m

enü

t ny

omja

me

g a

fo

rgók

apc

soló

t.

A r

ád

ióa

/zen

e m

en

übe

n m

eg

talá

lja a

z ö

ssze

s in

tern

et

rád

ióál

lom

ás,

amel

yek

külö

nbö

ző k

ate

riák

sze

rin

t van

nak

cs

opo

rtos

ítva

. >

A

fo

rgók

apc

soló

val a

ka

tegó

ria/o

rszá

g/m

űso

rfa

jta a

lap

ján

vál

ass

za a

zt a

z a

t, a

mel

y Ö

nne

k m

egfe

lel,

ma

jd n

yom

ja m

eg

a f

org

óka

pcs

oló

t, e

zutá

n

ha

llga

tha

tja a

kiv

ála

szto

tt a

t. 9

.2

A l

eg

uto

ljára

hal

lga

tott

ak

27

>

A f

org

óka

pcso

lóva

l vál

ass

za k

i [A

le

gu

toljá

ra h

all

ga

tott

ad

ó]t

, íg

y tu

dja

á

tnéz

ni a

leg

uto

ljára

hal

lga

tott

ad

óka

t. >

E

zutá

n a

fo

rgó

ka

pc

so

ló -

val v

ála

sszo

n ki

egy

adó

t és

ism

ét n

yom

ja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

-t.

9.3

Ú

j k

ed

ven

cek

fe

lvé

tele

2

7 >

E

gy

kedv

enc

ad

ót

úg

y tu

d e

lme

nte

ni,

ha a

z ad

ó h

allg

atá

sa k

özb

en n

yom

va

tart

ja a

ked

ven

cek

FA

V g

om

bot.

Ekk

or

a k

épe

rnyő

fel

ső r

ész

én

me

gje

len

ik

eg

y M

ap

pa

jel

(ez

lesz

az

1. a

).

27

Page 28: útmutató Használati

>

Am

en

nyib

en

tová

bb

i ad

óka

t kív

án

elm

en

ten

i, is

telje

meg

az

elő

ző lé

st.

Ha

r le

gal

ább

egy

ad

ót e

lme

nte

tt, a

kko

r m

egj

ele

nik

a k

ed

ve

nc

ek l

ista

tele

i kö

zött

. Mos

t m

ár

eld

ön

the

ti, h

ogy

az

újo

nna

n a

ked

ven

cek

közé

e

lmen

tend

ő a

t a li

stáb

a fe

lve

szi,

vagy

az

egy

ik b

eje

gyzé

st e

zze

l az

új

ad

att

al f

elü

lírja

. A

fo

rgó

kap

cso

ló v

al v

ála

ssza

ki a

telt,

aho

vá e

lme

nti

ezt

az

ad

ót

és n

yom

ja m

eg a

fo

rgó

kap

cs

oló

t, e

zze

l sik

erü

la m

en

tés.

9.4

K

ed

ve

nce

k á

tné

zés

e 2

8

>

Ho

gya

n le

he

t me

gné

zni,

me

ly a

k va

nn

ak a

ke

dve

ncek

zött

? N

yom

ja m

eg

vid

en

a F

AV

gom

bot

és a

fo

rgó

ka

pcs

oló

va

l vál

assz

on

ki e

gy a

dót

a

listá

ból

. N

yom

ja m

eg

a fo

rgók

ap

cso

lót

és e

zzel

ris

hal

lgat

ha

tja a

z a

t.

9.5

zve

tlen

vez

érl

ő g

om

bo

k

E

zekk

el a

nyo

gom

bokk

al n

ag

yon

gyo

rsa

n r

áállh

at a

kív

ánt

dió

állo

sra

.

Nyo

mja

me

g r

övid

en

az

eg

yik

go

mbo

t ez

ek k

özül

:

1

RA

DIO

B2

De

uts

chla

nd

2

R

AD

IO G

old

3

ST

AR

*SA

T R

AD

IO

4

D

eu

tsch

lan

dfu

nk

5

K

lass

ik R

AD

IO

E

zekr

e a

zve

tlen

vez

érlő

gom

bok

ra n

em

leh

et h

elyi

adó

t el

me

nte

ni.

28

Page 29: útmutató Használati

9.6

T

ov

áb

bi f

un

kció

k 2

9 >

N

yom

ja m

eg

a �

gom

bot

és

nézz

e m

eg

, mily

en

meg

jele

níté

si le

he

tősé

ge

k kö

zül v

ála

szth

at.

Ug

yan

is e

gye

s in

tern

ete

s rá

dió

adó

k kü

ldik

az

épp

a

sba

n lé

vő z

en

eszá

m c

ímé

t va

gy m

ás

info

rmác

iót,

ez

leh

et a

kár

az

idő

járá

s is

. >

N

yom

ja m

eg

a ⊳

go

mbo

t, e

zze

l vis

szat

ér

a k

orá

bb

i néz

eth

ez.

Inn

en

is

t le

hív

ha

tja a

legu

tóbb

hal

lga

tott

adó

k lis

tájá

t és

lasz

tha

t e

gy

sika

t.

9.7

D

AB

(IR

) 29

Ez

a D

AB

(IR

) fu

nkc

ió a

zoka

t az

inte

rne

tes

rád

ióa

dók

at l

istá

zza

ki,

amel

yek

DA

B

ad

óké

nt i

s ü

zem

eln

ek.

Eze

k ha

llga

tásá

hoz

r an

tenn

a s

em k

ell,

miv

el Ö

n e

zeke

t az

in

tern

ete

n st

rea

me

li.

>

Nyo

mja

me

g a

ME

NU

go

mbo

t és

a fo

rgók

apc

soló

val v

álas

sza

ki a

z Ö

nne

k te

tsző

[D

AB

(IR

)ad

ót.

Mo

st n

yom

ja m

eg a

forg

óka

pcso

lót.

>

A f

org

óka

pcso

lóva

l vál

ass

zon

ki e

gy

ad

ót é

s is

t nyo

mja

me

g a

zt a

zért

, h

og

y rö

gtö

n h

allg

ath

ass

a is

a k

ivá

lasz

tott

ad

ót.

>

Ha

eg

y ke

dve

lt ad

ót

fel s

zere

tne

ve

nn

i a k

edv

enc

ek

közé

, va

gy

csa

k m

eg

a

karja

eze

ket

nézn

i, ol

vass

a e

l mé

geg

ysze

r a

9.3

és

9.4

po

nto

kat é

s kö

vess

e a

z o

ttan

i uta

sítá

soka

t!

29

Page 30: útmutató Használati

10

Me

dia

cen

ter

A

Me

dia

cen

terb

en

az

Ön

lóza

tán

lévő

UP

nP

-Se

rve

ren

táro

lt ze

nei

diu

mok

at

ha

llga

tha

tja m

eg.

>

N

yom

ja m

eg

a M

EN

U g

om

bot é

s a

forg

óka

pcso

lóva

l vál

assz

a k

i a

[Me

dia

-Ce

nte

r] t

. Mos

t ism

ét n

yom

ja m

eg

a fo

rgók

apc

soló

t.

>

lass

za k

i az

[UP

nP

] je

let é

s e

zek

utá

n p

ed

ig a

z U

Pn

P-S

erv

er-

t.

A m

egj

ele

diu

mo

k kü

llem

e é

s sz

ort

íroz

ása

az

ado

tt U

Pn

P-S

erv

er

be

állí

tása

itól f

üg

g.

>

V

ála

sszo

n k

i az

ezek

utá

n a

fo

rgó

ka

pcs

oló

-va

l eg

y ze

ne

szám

ot

és

ha

llga

ssa

me

g, d

e e

lőtte

a f

org

ók

ap

cso

ló t

nyo

mja

me

g.

11

Au

dió

be

men

et

AU

X

E

zzel

a fu

nkc

ióva

l egy

lső

szü

lékt

ől é

rke

ző h

ang

ot l

ehe

t le

játs

zan

i a

ST

ER

NR

AD

IO I

R 1

ha

ngs

zóró

ján

ke

resz

tül.

>

D

ug

ja b

e a

lső

kés

zülé

k d

ugó

ját a

z A

UX

IN

-be

men

etb

e

(12

, 3

,5m

m

szte

reo

du

), a

mi a

told

alon

van

.

>

Nyo

mja

me

g a

ME

NU

go

mbo

t és

a fo

rgók

apc

soló

val k

ere

sse

me

g a

z [A

UX

] je

lzé

st. M

ost i

smé

t ny

omja

me

g a

fo

rgók

apc

soló

t.

30

Page 31: útmutató Használati

A le

játs

zás

és

an

nak

a s

zabá

lyzá

sa a

kül

ső a

szül

éke

n tö

rté

nik

. A

h

an

ge

rő n

e tú

l ha

lkra

állí

tsa

, ez

zel e

lke

rülh

ető

k a

ró m

ellé

kzö

reje

k.

11

.1

He

lyi

állo

más

ok

31

Eb

be

n a

He

lyi á

llo

so

k m

enü

be

n a

z ö

ssze

s in

tern

ete

s rá

dió

állo

más

m

eg

talá

lha

tó,

ors

zág

ok

és

kfle

. ka

teg

óriá

k sz

eri

nt c

sopo

rto

sítv

a.

>

Nyo

mja

me

g a

ME

NU

go

mbo

t és

a fo

rgók

apc

soló

val v

álas

sza

ki a

[He

lyi

állo

más

ok

] kö

zül a

z Ö

nn

ek

tets

ző a

dót

. M

ost

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t!

>

lass

zon

eg

y ka

teg

óriá

t, m

ajd

az

ott

ani e

gyi

k ad

ót.

Ezt

az

adó

t a

fo

rgó

ka

pc

so

ló m

egn

yom

ása

utá

n tu

dja

hal

lga

tni.

A

z in

tern

ete

s rá

dió

állo

sokk

al k

ap

cso

lato

s a

lapv

ető

tud

niva

lók

a 9

. p

on

tba

n t

alá

lha

tók.

Az

ors

zág

beá

llítá

sát

a m

en

ü >

be

állí

tás

ok

> H

ely

i ál

lom

áso

k b

eál

lítá

sa

me

nüb

en

tud

ja e

lvég

ezn

i. 1

2 I

nfo

rmá

ció

s k

özp

on

t E

bb

en

töb

bfé

le in

fót

is le

hív

hat

: id

őjá

rás

ada

tok,

tőzs

de

árf

oly

am

ok,

va

gy a

saj

át

kész

ülé

ke a

dat

ait

is.

3

1

Page 32: útmutató Használati

>

Nyo

mja

me

g a

ME

NU

go

mbo

t és

a fo

rgók

apc

soló

val v

álas

sza

ki a

[In

form

ác

iós

zpo

nt]

ot.

Mos

t ny

om

ja m

eg

a f

org

ók

ap

cso

ló t

!

>

lass

zon

ki e

gy

funk

ció

t és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

kap

cso

lót,

így

tud

ja

me

gné

zni a

z a

dato

kat.

A

he

lyi a

ktuá

lis id

őjá

rási

ada

tok

meg

ism

eré

séh

ez e

lőb

b a

dja

me

g a

ta

rtó

zko

dási

hel

yét.

A h

ely

i id

őjá

rási

ada

tok

kész

enl

éti

üze

mm

ód

ban

is

me

gje

len

nek

a k

épe

rnyő

n, a

me

nn

yib

en e

zt k

orá

bba

n e

ng

edé

lyez

te.

(hál

óza

ti ka

pcso

lato

k: k

észe

nlé

ti üz

em

d).

13

Be

állí

tás

ok

E

bb

en

a m

en

übe

n a

kés

zülé

k ö

ssze

s o

lya

n b

eál

lítá

sa m

egta

lálh

ató

, am

ely

ne

m e

gy

biz

onyo

s fu

nkc

ióh

oz k

apcs

olh

ató

. >

N

yom

ja m

eg

a M

EN

U g

om

bot é

s a

forg

óka

pcso

lóva

l men

jen

be

a [

Be

áll

ítá

so

k]

men

übe

. M

ost

nyo

mja

meg

a f

org

ók

ap

cs

oló

t!

13

.1 A

po

nto

s id

ő k

ije

lzé

se

E

bb

en

a m

en

übe

n m

eg

adh

atja

, h

ogy

a p

ont

os

idő

mily

en

fo

rmá

tum

ban

jele

nje

n

me

g k

észe

nlé

ti üz

em

mód

ba

n. M

en

etkö

zben

lass

zon

az

ana

lóg

va

gy a

dig

itális

ki

jelz

és

közö

tt.

13

.2

My

me

dia

U k

eze

lése

3

2

Eb

be

n a

me

ben

be

-/ki

kap

cso

lni a

z o

kost

ele

fon

on

lévő

AP

P-p

al v

aló

irán

yítá

si

dot

. 3

2

Page 33: útmutató Használati

13

.3 A

lóza

t It

t, a

lóza

t al

att

eg

y ké

szü

léke

t le

he

t csa

tlako

ztat

ni a

me

glé

vő W

LA

N-

lóza

tho

z.

>

Eh

he

z vá

lass

za a

[W

LA

N-b

eál

lítá

s]

> [

Ak

tivá

lás

] a

lme

nüt

. Ezu

tán

a

kész

ülé

k ki

listá

zza

az

elé

rhe

tő k

öze

lsé

gbe

n lé

vő W

LA

N h

áló

zato

kat.

>

A

Sc

roll

rad

va

l vál

ass

za k

i a s

ajá

t W

LA

N-já

t és

nyo

mja

meg

a

forg

ók

ap

cso

ló -

t, e

zzel

lezá

rja e

zt a

vele

tet.

>

A j

els

zó m

ega

dás

a

Eh

he

z te

gye

az

alá

bbia

kat:

az

els

ő ka

rakt

er

(egy

szá

m)

jele

nik

meg

a

kép

ern

yőn

. A

ddig

forg

assa

fo

rgó

ka

pcs

oló

t, a

míg

me

g n

em je

len

lik a

z Ö

n

álta

l kita

lált

jels

zó e

lső

szá

ma

va

gy b

etű

je.

Az �

gom

b m

eg

nyo

sáva

l rö

gzí

ti az

t a

biz

ony

os

szá

mo

t va

gy b

etű

t. E

zutá

n a

pro

gra

m a

jels

köve

tke

kara

kter

ére

ug

rik. I

smé

telje

min

da

ddi

g a

fe

nti l

épé

seke

t, a

míg

b

e n

em í

rja a

telje

s je

lszó

t. V

ége

zetü

l nyo

mja

meg

a f

org

óka

pc

so

lót.

Ha

ro

ssz

szá

mo

t vag

y b

etű

t ír

t be

, ak

kor

a ⊳

gom

bb

al t

udja

törö

lni a

zt.

33

Page 34: útmutató Használati

13

.3.1

A W

PS

hál

óza

ti k

apc

sola

t 3

4

Ha

az

Ön

hál

óza

ti ro

ute

re t

ámo

ga

tja a

WP

S-f

unk

ció

t (W

i-F

i Pro

tect

ed

Se

tup

), a

kkor

g

yors

an

és

eg

ysze

rűen

lét

re l

eh

et

hoz

ni

a W

LA

N-k

apc

sola

tot

(a k

apc

sola

t W

PS

dol

ású

lesz

).

>

V

ála

ssza

ki a

[W

LA

N (

WP

S P

BC

)] -

t é

s ny

omja

meg

a f

org

ók

ap

cso

ló-t

.

>

Ön

ne

k 12

0 m

p á

ll re

nd

elke

zésr

e a

hho

z, h

ogy

a r

ou

teré

n m

egn

yom

ja a

W

PS

-go

mb

ot.

>

A k

apc

sola

t au

tom

atik

usa

n lé

tre

jött

!

13

.3.2

zi k

on

fig

urá

ció

Itt

Ön

zze

l vé

gzi e

l a h

áló

zati

rou

ter

beá

llítá

sát.

>

V

ála

ssza

ki a

z [k

ézi

kon

fig

urá

ció

] t é

s n

yom

ja m

eg

a f

org

ók

ap

cso

lót.

>

lass

za k

i az

[há

lóza

t] o

t és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t.

>

M

ost

itt k

ell b

llíta

ni,

hog

y h

aszn

álja

-e m

ajd

a r

oute

r D

HC

P s

zerv

eré

t.

lön

ben

r cs

ak a

z IP

cím

et k

ell

kézz

el m

ega

dni

. 3

4

Page 35: útmutató Használati

>

Az

[SS

ID e

ing

ebe

n] m

enü

ben

ad

ja m

eg

az

Ön

WL

AN

lóza

ta n

evé

t. E

lősz

ör

az

első

ka

rakt

er

(egy

szá

m)

jele

nik

meg

a k

épe

rnyő

n.

Ad

dig

forg

ass

a

forg

ók

ap

cso

ló t,

am

íg

me

g n

em

jele

nlik

az

SS

ID e

lső

szám

a v

agy

be

tűje

. A

z �

gom

b

me

gny

omá

sáva

l rög

zíti

azt

a b

izo

nyos

szá

mo

t va

gy b

etű

t. E

zutá

n a

pro

gra

m a

vetk

ező

ka

rakt

erre

ug

rik.

Ism

éte

lje m

ind

add

ig a

fen

ti lé

pés

eke

t, a

míg

be

n

em

írja

a t

elje

s S

SID

-t.

Vég

eze

tül n

yom

ja m

eg

a f

org

óka

pc

so

lót.

1

3.3

.3 A

lóza

t k

eze

lése

35

Itt

az

öss

zes,

elő

zőle

g m

ár

kon

figu

rált

lóza

t meg

jele

nik.

lass

za k

i az

Ön

nek

m

eg

fele

lőt

a fo

rgó

kap

cs

oló

va

l. 1

3.4

A

po

nto

s id

ő é

s d

átu

m b

eáll

ítá

si

do

k 3

5 1

3.4

.1 A

z id

ő é

s d

átu

m b

eál

lítá

sa

35

A p

on

tos

idő

t és

a d

átu

mo

t va

gy

kézz

el a

dja

me

g, v

agy

pe

dig

ha

gyja

a

uto

ma

tikus

an

fris

süln

i a h

álóz

ato

n k

ere

sztü

l. A

uto

ma

tik

us

beá

llít

ás

>

A p

on

tos

idő

au

tom

atik

us b

eállí

tásá

ho

z lé

pje

n a

[b

llít

ás

> d

átu

m i

> d

átu

m é

s id

ő b

eáll

ítás

a].

men

üb

e.

>

A f

org

óka

pcso

lóva

l vál

ass

za k

i az

[au

tom

ati

ku

s f

eli

sme

rés

] t

men

üt

és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

.t.

35

Page 36: útmutató Használati

zi b

eáll

ítás

>

A p

on

tos

idő

zi b

llítá

sáh

oz lé

pje

n a

[b

llít

ás

> d

átu

m id

ő

> d

átu

m

és

id

ő b

llítá

sa]

men

üb

e.

>

A

fo

rgók

apc

soló

val v

ála

ssza

ki a

z [

zi b

eál

lítá

s]t

me

t és

nyo

mja

meg

a

forg

ók

ap

cso

lót.

>

Írja

be

egy

s u

tán

elő

szö

r a

tum

ot,

ma

jd e

zutá

n a

po

nto

s id

őt

a

forg

ók

ap

cso

ló v

al.

Min

den

szá

m u

tán

nyo

mja

meg

az �

gom

bo

t, a

miv

el

átu

grik

a k

öve

tke

ző s

zám

ra.

>

M

iutá

n b

efe

jeze

tt m

inde

n b

llítá

st, n

yom

ja m

eg

a p

onto

s id

ő

elm

enté

shez

a f

org

ók

ap

cs

oló

t.

1

3.4

.2 A

z id

ő f

orm

átu

m b

llítá

sa

A

z id

ő f

orm

átu

m b

eál

lítá

sai a

lmen

übe

n 1

2 v

ag

y 2

4 ó

rás

kije

lzés

zött

lasz

tha

t.

>

A f

org

óka

pcso

lóva

l vál

ass

za k

i a [

az

idő

form

átu

m b

llítá

sa]

men

üt

és

nyo

mja

me

g is

t a f

org

ók

ap

cs

oló

t.

>

A f

org

ók

ap

cs

oló

val

lass

za k

i az

egyi

k fa

jta k

ijelz

ést:

[24

órá

s k

ijel

zés

]

36

Page 37: útmutató Használati

[12

órá

s k

ijel

zés

] >

A

lasz

tás

rögz

ítés

hez

nyo

mja

meg

ism

ét a

fo

rgó

ka

pc

so

lót.

1

3.4

.3 A

tum

fo

rmá

tum

beá

llít

ása

3

7 A

tum

fo

rmá

tum

be

állí

tása

alm

en

übe

n m

ega

dha

tja a

dát

um

kije

lzé

si m

ódjá

t. >

A

fo

rgók

apc

soló

val v

ála

ssza

ki a

[a

tum

form

átu

m b

llítá

sa

] m

en

üt é

s

nyo

mja

me

g is

t a f

org

ók

ap

cs

oló

t.

>

A f

org

ók

ap

cs

oló

val

lass

za k

i, m

ely

ike

t fo

gja

has

zná

lni:

[YY

YY

-MM

-DD

] (é

v, h

ón

ap,

na

p)

[D

D-M

M-Y

YY

Y]

(nap

, hó

na

p, é

v)

[MM

-DD

-YY

YY

] (n

ap,

hón

ap,

év)

>

A

lasz

tás

rögz

ítés

hez

nyo

mja

meg

ism

ét a

fo

rgó

ka

pc

so

lót.

1

3.4

.4 N

ri é

s t

éli

idő

szám

ítá

s 3

7 C

sak

azt

jelö

lje b

e a

me

nüb

en,

ho

gy a

lkal

maz

za-e

Ön

a n

yári

idős

zám

ítást

. >

A

fo

rgók

apc

soló

val v

ála

ssza

ki a

[a

ny

ári

/té

li id

ős

zám

ítá

s b

llít

ása

] m

en

üt

és

nyom

ja m

eg

ism

ét a

fo

rgó

ka

pc

soló

t.

37

Page 38: útmutató Használati

>

lass

za k

i a

forg

ók

apc

so

ló[A

N]

val,

ho

gy m

űkö

djö

n-e

a n

yári

idős

zám

ítás

vagy

[A

US

] (n

em).

Utó

bb

i ese

tbe

n a

li id

ősz

ámít

ás le

sz a

ktiv

álv

a.

>

A v

ála

sztá

s rö

gzít

ésh

ez n

yom

ja m

eg is

t a f

org

ók

ap

cs

oló

t.

13

.5 é

bre

sztő

A S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 r

en

del

kezi

k é

bre

sztő

fun

kció

val i

s, a

hol k

ét

idő

pon

tot i

s b

e

leh

et á

llíta

ni.

>

A

z e

lső

éb

resz

tő b

eállí

tásá

hoz

me

nje

n a

[b

eáll

ítás

> é

bre

szt

ő >

éb

res

ztő

1 v

agy

a é

bre

sztő

2]

men

üb

e.

It

t a

z é

bre

sztő

1 p

éld

ájá

n m

uta

tjuk

be

a b

eállí

tást

:

>

A f

org

ók

ap

cs

oló

bre

sztő

1]

vála

ssza

ki a

z é

bre

sztő

1 m

enü

t és

nyo

mja

m

eg

a f

org

óka

pc

soló

.t.

>

A [

EIN

] á

llásb

an

be

kap

cso

lja a

z éb

resz

tőt,

az [

AU

S],

ped

ig k

ika

pcs

olja

a

korá

bba

n m

ár

be

állít

ott

éb

resz

tést

. N

yom

ja m

eg

a f

org

óka

pcso

lót,

ezz

el

átv

eszi

a b

llítá

st.

>

lass

za k

i az

éb

resz

tés

ism

étlé

sét:

[N

ap

on

ta]

vagy

[E

gys

zer]

. E

zek

utá

n

r cs

ak a

na

poka

t kel

l be

jelö

lni,

am

iko

r m

egs

zóla

l az

éb

resz

tő.

Nyo

mja

me

g

a g

omb

ot ⊳

és

eze

k u

tán

[id

őp

on

t]o

t.

>

A f

org

óka

pcso

lóva

l állí

tsa

be

az

éb

resz

tés

idő

po

ntjá

t. N

yom

ja m

eg m

ind

en

szám

be

állí

tása

utá

n a

fo

rgó

kap

cso

lóva

l az

� g

omb

ot é

s e

zek

utá

n u

toljá

ra

a f

org

ók

apc

so

ló t

. 3

8

Page 39: útmutató Használati

>

Mo

st p

edi

g á

llíts

a b

e a

z éb

resz

tés

mód

ját.

Ez

lehe

t [h

an

g],

[da

llam

] va

gy

kapc

soljo

n b

e a

z [in

tern

etr

ád

ió].

En

nél

a le

gut

ols

ó v

ála

sztá

sná

l [in

tern

etr

ádi

ó]

ad

ja m

eg

az

egy

ik a

dót

is a

ked

venc

ek k

özü

l. A

lasz

tás

rög

zíté

shez

nyo

mja

m

eg

ism

ét

a fo

rgó

kap

cso

lót.

>

A

z é

bre

sztő

1 b

e v

an

állí

tva

és

be

is v

an

ka

pcso

lva

. A

z é

bre

sztő

óra

kik

ap

cs

olá

sa a

z é

bre

szté

s u

tán

>

N

yom

ja m

eg

a B

E/k

ész

en

lét

go

mbo

t, a

mi k

ika

pcso

lja a

z é

bre

sztő

han

gjá

t. 1

3.5

.1 S

zun

di

fun

kc

39

Ha

a s

zund

i fu

nkc

iót

a b

llíto

tt é

s b

eka

pcs

olt

éb

resz

tőve

l egy

ütt

sze

retn

é h

aszn

áln

i, a

kko

r kö

zbe

n a

szu

ndi

t be

- és

ki i

s ka

pcso

lha

tja.

>

A s

zun

difu

nkci

ó b

e-

és

kika

pcso

lásá

hoz

men

jen

a [

be

áll

ítá

s >

éb

resz

tő >

s

zun

di-

éb

resz

tő]

me

nüb

e. M

ost

nyo

mja

meg

a f

org

ók

ap

cso

ló t

! >

A

fo

rgók

apc

soló

val v

ála

ssza

ki b

llítá

st:

[Ki],

[5 p

erc

], [1

0 p

erc]

, [2

0 p

erc

],

[30

pe

rc],

[60

pe

rc],

[12

0 p

erc

] és

a v

égé

n n

yom

ja m

eg a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t.

>

Nyo

mja

m

eg

a

forg

ók

ap

cso

lót

akko

r,

ha

a

sz

und

ifun

kció

t e

gy

aktív

é

bre

szté

s m

elle

tt s

zere

tné

bek

ap

cso

lni.

A k

épe

rnyő

n m

egj

ele

nik

a [

szu

nd

i]

és

a b

eál

líto

tt id

őp

ont.

39

Page 40: útmutató Használati

13

.5.2

Az

ébre

szt

ő h

an

ge

reje

4

0

>

En

ne

k a

be

állí

tásá

hoz

me

nje

n a

[b

eál

lítá

s >

éb

res

ztő

> é

bre

szt

ő-

ha

ng

erő

].m

enü

be

. Mos

t ny

omja

me

g a

fo

rgó

kap

cs

oló

t!

>

A

ha

nge

rőt

a fo

rgó

kap

cso

ló v

al á

llíth

atja

be

, a

gén

ism

ét n

yom

ja m

eg a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t a b

llítá

s á

tvé

telé

he

z.

1

3.6

Az

idő

zítő

Az

idő

zítő

köd

ése

ha

son

lít a

hh

oz,

aho

gy a

tojá

sóra

is m

űkö

dik

. A

be

állít

ott

idő

e

ltelté

vel m

egs

zóla

l a h

an

gje

lzé

s.

>

A

z id

őzí

tő b

eállí

tásá

hoz

me

nje

n a

[b

eáll

ítás

> id

őzí

tő]

és n

yom

ja m

eg a

forg

ók

ap

cso

ló t

.

>

A ⊳

és �

gom

bok

kal m

ost

beá

llíth

atja

az

idő

t (p

, mp

). A

z �

go

mbb

al

velh

ető

a s

zám

, a ⊳

go

mbb

al c

sökk

en

. N

yom

ja m

eg

a f

org

óka

pcs

oló

t és

m

áris

ind

ul a

z id

őzít

ő.

>

A

be

állí

tott

idő

elte

ltéve

l me

gszó

lal a

ha

ngj

elz

és.

A f

org

ók

apc

so

lóva

l

leh

et a

ha

ng

ot k

ikap

cso

lni.

40

Page 41: útmutató Használati

13

.7

Az

idő

zítő

ki-

/be

kap

cso

lása

4

1 E

zzel

a fu

nkc

ióva

l beá

llíth

atju

k a

zt a

z id

ősá

vot,

am

iko

r a

dió

be

lesz

ka

pcso

lva.

. M

inde

zt a

rád

ió a

uto

ma

tikus

an h

ajtj

a v

ég

re.

>

Az

idő

zítő

beá

llítá

sáh

oz m

en

jen

a [

beá

llít

ás >

idő

zítő

] és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

kap

cso

ló t

. >

V

ála

ssza

a [

BE

] -t

és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

kap

cso

lót é

s m

áris

elk

ezd

heti

a

kon

figu

rálá

st.

>

lass

za k

i az

éb

resz

tés

ism

étlé

sét:

[N

ap

on

ta]

vagy

[E

gys

zer]

. E

zek

utá

n

r cs

ak a

na

poka

t kel

l be

jelö

lni,

mik

or

szól

aljo

n m

eg

az

éb

resz

tő.

Nyo

mja

m

eg

a ⊳

go

mbo

t és

eze

k u

tán

az

[id

őp

on

t]o

t.

>

A f

org

óka

pcso

lóva

l állí

tsa

be

az

idő

t (ó

ra :

pe

rc)

eg

ymás

utá

n. E

lősz

ör

az

ind

ulá

s, m

ajd

a le

állá

s id

őpo

ntjá

t. M

ind

en s

zám

beá

llítá

sa u

tán

nyo

mja

m

eg

az �

go

mb

ot.

Nyo

mja

me

g a

forg

óka

pcso

lót,

am

ive

l elm

en

ti az

id

őp

onto

t.

>

Le

gu

toljá

ra v

ála

sszu

k ki

az

adó

t a

[fo

rrá

s]

men

übe

n.

A f

org

ók

ap

cso

ló v

al

vála

sszo

n e

gy a

dót

a k

edve

nce

i kö

zül é

s is

mét

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t.

41

Page 42: útmutató Használati

>

Az

időz

ítő m

ost

már

akt

ív é

s b

e (il

l. ki

) is

fogj

a k

apcs

olni

a S

TE

RN

RA

DIO

IR

1-t

a

korá

bba

n m

ega

dott

időp

on

tokb

an.

Am

eny

iben

ki k

ell

kapc

soln

i az

időz

ítőt,

m

en

jen

ebb

e a

men

übe

:

[be

áll

ítá

s >

idő

zítő

ki-

/be

kap

cs

olá

sa]

> [

KI]

.

13

.8 A

ny

elv

kiv

ála

sztá

sa

>

A

nye

lv b

llítá

sáho

z m

enj

en

a [

be

állí

tás

> n

yelv

] és

nyo

mja

meg

a

forg

ók

ap

cso

ló t.

>

A f

org

ók

ap

cs

oló

val

lass

za k

i az

egyi

k re

nd

elke

zésr

e á

lló n

yelv

et é

s

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t a

beá

llítá

sok

átv

éte

léh

ez.

13

.9 A

fén

ye

rős

zab

ály

ozó

beá

llít

ása

Ezz

el a

fun

kció

val a

pern

yő fé

nye

rejé

t le

he

t be

állí

tan

i.

>

A f

én

yerő

szab

ály

ozó

beá

llítá

sáh

oz

men

jen

a [

be

áll

ítá

s >

fén

ye

rősz

ab

ály

ozó

] és

nyo

mja

meg

a f

org

ók

ap

cs

oló

t.

>

A

fo

rgó

ka

pc

so

ló v

al v

ála

sszo

n:

vag

y [e

ne

rgie

tak

aré

ko

s]

(fé

nye

rő a

sze

nlé

ti ü

zem

dba

n)

vagy

[B

E]

(a f

ény

erő

no

rmá

l rá

dió

ha

szn

ála

t m

elle

tt).

>

A

nye

rőt a

fo

rgó

kap

cso

lóva

l tu

dja

sza

lyo

zni.

A b

eál

lítá

sok

átv

éte

léh

ez

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t.

42

Page 43: útmutató Használati

13

.10

A k

ijel

A k

ép

ern

yő m

űkö

dh

et s

zín

es v

agy

mo

noc

hro

m ü

zem

mód

ban

. >

A

per

nyő

üze

mm

ód

be

állít

ásá

hoz

me

nje

n a

[b

eál

lítá

s >

pe

rny

ő]

és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t.

>

A f

org

ók

ap

cs

oló

val

lass

za k

i az

üzem

mód

ot:

[szí

ne

s]

vag

y

[Mo

no

chro

m]

és a

be

állít

áso

k á

tvét

elé

hez

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t.

13

.11

A t

ak

aré

ko

s e

ne

rgia

felh

as

zná

lás

A S

TE

RN

RA

DIO

IR

1 a

uto

ma

tikus

an

kés

zen

léti

üzem

mód

ba

kapc

sol,

ha n

em s

zól

eg

y rá

dió

ad

ó s

e, a

ke

zelő

je k

orá

bb

an

leh

alk

íto

tta a

kés

zülé

ket

és

az

utó

bb

i id

őbe

n

senk

i se

m n

yúlt

a k

észü

lékh

ez.

Ezt

a f

unk

ció

t ki l

eh

et k

ap

csol

ni é

s az

au

tom

atik

usa

n

kika

pcs

olá

s e

ltelt

idő

tart

amo

t is

elő

re b

e le

he

t állí

tan

i. >

A

ta

karé

kos

ene

rgia

felh

aszn

álá

s b

llítá

sáho

z m

enje

n a

[b

eáll

ítá

s >

en

erg

iata

ka

réko

ss

ág]

me

nüb

e é

s n

yom

ja m

eg

a f

org

ók

apcs

oló

t.

>

A f

org

ók

ap

cs

oló

val

állí

tsa

be

, m

i tö

rté

nje

n:

[KI]

va

gy [

5 p

], [

15

p],

[3

0 p

] é

s a

be

állít

áso

k á

tvé

telé

he

z ny

om

ja m

eg

a f

org

óka

pc

soló

t.

43

Page 44: útmutató Használati

13

.12

Ela

lvá

s id

őzí

A

z e

lalv

ás

időz

ítő

a S

TE

RN

RA

DIO

IR

1-t

az

elő

re b

eállí

tott

idő

elte

ltéve

l a

uto

ma

tikus

an

kés

zen

léti

üzem

be

állí

tja.

>

A

ela

lvás

idő

zítő

be

állí

tásá

hoz

me

nje

n a

[b

eáll

ítás

> e

lalv

ás

idő

zítő

] és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t.

>

A

fo

rgó

ka

pc

so

ló v

al it

t is

állí

tsa

be

, m

i tö

rté

nje

n:

[KI]

vag

y vá

lass

zon

a

ren

de

lkez

ésre

álló

időt

art

ambó

l egy

Ön

nek

me

gfe

lelő

ho

sszú

ságú

t és

nyo

mja

m

eg

a b

eállí

táso

k á

tvé

telé

hez

a f

org

ók

apc

so

lót.

A k

ika

pcso

lási

g m

ég

re

nde

lkez

ésr

e á

lló id

őta

rta

m m

egje

leni

k a

pe

rnyő

n

(ág

y sz

imbó

lum

). A

me

nnyi

be

n n

incs

szü

ksé

ge

az

ela

lvás

időz

ítő

re,

kap

cso

lja

ki:

[ela

lvá

s i

zítő

] >

[K

I].

1

3.1

3 In

tern

et

rád

44

A

z in

tern

etr

ád

ió m

űkö

dte

tésé

hez

me

g k

ell

sza

bni a

z át

men

eti

táro

ló m

ére

tét

és b

e ke

ll á

llíta

ni a

lejá

tszá

s m

inős

égé

t is

.

>

Eh

he

z m

enje

n e

l a [

beá

llít

ás >

In

tern

et

rád

ió]

me

nüb

e é

s ny

om

ja m

eg

a

forg

ók

ap

cso

lót.

>

lass

za k

i a f

org

ók

ap

cs

oló

tme

ne

ti t

áro

ló]

t és

a f

org

ók

ap

cso

ló v

al

de

finiá

lja a

z á

tmen

eti

táro

ló m

ére

tét.

44

Page 45: útmutató Használati

>

A le

játs

zás

min

ősé

ge

be

állít

ásá

ho

z a

fo

rgó

kapc

soló

val v

ála

ssza

ki a

[h

an

gm

inő

g]

et é

s ez

ek u

tán

a [

ma

gas

] va

gy

[ala

cso

ny]

ha

ngs

zín

t.

Ezt

a b

llítá

st a

ú

gy m

en

the

ti e

l, h

ogy

me

gny

omja

a f

org

ók

ap

cso

ló.

13

.14

Idő

járá

s A

he

lyi i

járá

si a

dato

k ké

szen

léti

üze

mm

ódb

an

is m

egj

ele

nne

k a

kép

ern

yőn,

a

me

nnyi

be

n e

zt k

orá

bba

n e

nge

lye

zte

(be

állí

táso

k >

lóza

t >

lóza

t elle

rzé

se a

b

eka

pcs

olá

sko

r).

> A

ktiv

álá

s).

>

Az

idő

járá

si a

da

tok

he

lysz

íné

nek

beá

llítá

sáh

oz m

enj

en

a [

beá

llít

ás

>

Idő

járá

s]

és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

ka

pcs

oló

t.

>

lass

za a

[h

ely

i be

állí

tás

] t,

eze

k u

tán

a k

észü

lék

akt

uál

is h

ely

szín

ét,

de

b

árm

i más

he

lye

t is

. >

V

ála

ssza

a [

rsé

kle

t e

gys

ég

e]

me

nüt

és je

lölje

be

az

egyi

ket:

Ce

lsiu

s va

gy F

ahr

en

heit.

>

A

[k

ész

en

lét

ala

tti

kije

lzé

s]

me

nüb

en

tud

ja a

z id

őjá

rás

kije

lzé

sét

kész

en

léti

üze

mm

ód

ide

jére

akt

ivál

ni v

agy

kik

ap

cso

lni.

45

Page 46: útmutató Használati

13

.15

A h

ely

i áll

om

ás

ok

be

állí

tása

4

6

Itt

a h

ely

i DA

B(I

R)

adó

kat

leh

et b

eál

lítan

i, va

lam

int m

agá

t a

fun

kció

t be

- é

s ki

kap

csol

ni.

>

E

hhe

z m

enje

n e

l a [

beá

llítá

s >

he

lyi

ad

ók

beá

llítá

sa]

me

nübe

és

nyo

mja

me

g a

forg

ók

ap

cs

oló

t.

>

V

ála

ssza

a [

he

lyi b

llítá

s]

t és

az [

au

tom

ati

ku

s f

eli

sm

eré

s]t

, h

a a

z Ö

n ta

rtó

zko

dási

hel

ye k

ide

ríth

ető

az

Ön

IP

cím

e a

lap

ján

, de

lehe

t m

áské

pp

is:

ad

ja m

eg

egy

más

utá

n a

z o

rszá

go

t, a

me

gyé

t és

a v

áro

st.

A

z U

SA

-n b

elü

l eh

hez

ele

ge

ndő

a p

osta

i irá

nyí

tósz

ám m

eg

adá

sa is

.

>

A [

DA

B(I

R)]

me

nüb

en

be

- va

gy k

ikap

cso

lha

tja e

zt a

fun

kció

t.

13

.16

A l

ejá

tszá

s b

llítá

sa

46

E

bb

en

a m

en

übe

n a

z ad

ott

zen

esz

ám

vag

y m

app

a U

Pn

P fö

lött

i le

játs

zási

djá

t le

he

t kon

figu

ráln

i.

>

Me

nje

n e

l a [

be

állí

tás

> l

ejá

tszá

s-b

llít

ás

ok

] m

enü

be é

s ny

om

ja m

eg

a

forg

ók

ap

cso

ló t

.

>

lass

zon

eg

y le

játs

zási

dot

és

nyo

mja

me

g a

fo

rgó

kap

cs

oló

t a

be

állí

táso

k á

tvé

telé

hez

. 4

6

Page 47: útmutató Használati

13

.17

A k

ész

ülé

k A

be

áll

ítá

s >

a k

észü

lék

me

nüb

en

átn

evez

he

ti a

kés

zülé

két é

s le

hív

ha

tja a

z A

PP

ke

zelé

séve

l és

az a

da

tvé

dele

mm

el k

ap

csol

ato

s ös

sze

s tu

dniv

aló

t. 1

3.1

8 E

qu

aliz

er

Ezz

el a

ha

ngs

zín

t tu

dja

sza

bál

yozn

i úg

y, h

ogy

a k

észü

lék

az e

lőre

b

ep

rog

ram

ozo

tt g

örb

ékh

ez ig

azít

ja a

zt a

lejá

tszá

s id

ejé

n.

>

Me

nje

n e

l a [

be

állí

tás

> E

qu

aliz

er]

me

nüb

e é

s ny

omja

me

g a

fo

rgó

kap

cs

oló

t.

>

A f

org

ók

ap

cs

oló

val

lass

zon

ki e

gy e

lőze

tes

be

állít

ás

képe

t é

s n

yom

ja m

eg

a fo

rgók

apc

soló

t az

elm

enté

shez

. 1

3.1

9 A

le

játs

zás

fo

lyta

tás

a 4

7 A

lejá

tszá

s a

uto

ma

tiku

s fo

lyta

tásá

t eb

ben

az

alm

enü

ben

lehe

t b

e-

vagy

ki

kap

csol

tatn

i. >

Á

llíts

a b

e a

fo

rgó

ka

pc

so

ló[B

E]

vagy

[K

I] é

s ny

omja

me

g az

elm

enté

shez

a f

org

ók

ap

cs

oló

t.

47

Page 48: útmutató Használati

13

.20

So

ftw

are

fri

ssí

tés

H

a e

gy

SW

upd

ate

r a

letö

ltésr

e, e

zt e

z a

z a

lme

mut

atja

me

g. T

art

sa b

e a

pe

rnyő

n o

lvas

hat

ó u

tasí

táso

kat

és a

SW

fris

síté

s a

latt

se

mm

iké

pp

ne

ka

pcso

lja

le a

kés

zülé

ket

az e

lekt

rom

os

lóza

tról

. E

ttől t

ön

kre

me

he

t a k

ész

ülé

k, d

e e

zen

túl

aká

r m

egb

ízh

ata

tlan

is le

het

a m

űkö

dés

e.

1

3.2

1 G

yári

beá

llít

áso

k

Ha

vis

sza

aka

rja á

llíta

ni a

kés

zülé

ket a

szá

llítá

sko

ri á

llap

otb

a,

akk

or

zze

át

a

gyá

ri b

llítá

soka

t.

>

Me

nje

n e

l a [

be

állít

ás >

Gy

ári

be

állít

áso

k] m

enü

be é

s ny

om

ja m

eg

a

forg

ók

ap

cs

oló

t.

>

Ezt

a v

ála

szt

adja

: fo

rgó

kap

cso

ló[I

GE

N]

és

a k

ész

ülé

k vi

ssza

áll

a g

yári

ala

pbe

állí

táso

kra

. E

zutá

n a

kés

zülé

k a

z ú

n. "

Be

üzem

elő

va

rázs

ló"-

val

újr

a in

dul

. R

észl

ete

seb

b in

form

áci

ót a

„8

Els

ő ü

zem

beh

ely

ezé

s“

feje

zetb

en

, a

24

. old

alo

n t

alá

l. 4

8

Page 49: útmutató Használati

14

Tis

ztít

ás

A

z á

ram

üté

s m

eg

elő

zése

érd

eké

ben

a k

észü

léke

t ne

tis

ztíts

a n

edve

s ru

val

vagy

foly

ó v

íz a

latt.

Tis

ztít

ás e

lőtt

min

den

kép

p á

ram

tala

nít

sa a

kés

zülé

ket (

húzz

a ki

a k

onn

ekto

rbó

l) é

s ka

pcso

lja is

ki!

N

e h

asz

nál

jon

a ti

sztí

tásh

oz

dörz

sszi

vacs

ot,

roló

po

rt v

ag

y o

ldós

zert

(a

lkoh

olt

vag

y b

enz

int)

.

Eze

ket

se h

aszn

álja

: só

svíz

, ro

varö

lősz

er,

kló

r- v

agy

sav

tart

alm

ú o

ldó

sze

rek

(s

zalm

iák)

.

A k

ész

ülé

khá

zat

puh

a, v

ízze

l me

gne

dve

síte

tt r

uh

áva

l

tiszt

ítsa

. E

zeke

t se

has

zná

lja: s

pir

itus,

old

ósz

ere

k; m

ert

eze

k

old

hat

ják

és t

önkr

ete

het

ik a

kés

zülé

khá

z fe

lüle

tét.

A

per

nyő

höz

csa

k e

gy p

uh

a p

am

utk

end

őt h

aszn

áljo

n.

Ese

tleg

teh

et a

p

am

utke

nd

őre

pic

i ne

m-a

lká

li, h

ígít

ott,

víz

- va

gy a

lkoh

olb

ázi

sú s

zap

pan

os

lúg

ot.

A

fe

lüle

tet ó

vato

san

törö

lje á

t a p

amu

tke

ndő

vel.

49

Page 50: útmutató Használati

15

A h

ibá

k k

ikü

szö

lés

e H

a a

szü

lék

nem

elő

írá

s sz

erin

t m

űkö

dik

, el

len

őriz

ze a

z a

láb

bi t

áb

láza

tok

ala

pjá

n.

A h

iba

jel

leg

e L

eh

ets

ég

es

ok

/me

go

ldá

s A

szül

éke

t n

em le

het

b

eka

pcs

oln

i.

A k

ész

ülé

k n

em k

ap

ára

mot

.

Csa

tlako

ztas

sa h

ely

ese

n a

hál

óza

ti tá

pe

gysé

ge

t

a k

onn

ekto

rba

és

a k

ész

ülé

kbe

.

Ne

m h

allh

ató

ha

ng.

N

öve

lje a

ha

nge

rőt.

A k

ijelz

ő n

em k

apc

sol b

e.

lass

za le

a k

ész

ülé

ket

az e

lekt

rom

os

lóza

tról

és

u

tán

a h

ely

ezze

ism

ét á

ram

alá

.

A k

ész

ülé

ket

nem

leh

et

be

kap

cso

lni.

lass

za le

a k

ész

ülé

ket

az e

lekt

rom

os

lóza

tról

és

u

tán

a h

ely

ezze

ism

ét á

ram

alá

.

Nin

cs W

LA

N k

apc

sola

t E

llen

őríz

ze a

kon

figu

ráci

ót

a

ro

ute

rén

.

Elle

nőr

ízze

, ho

gy h

elye

s W

LA

N

je

lszó

t ad

ott-

e m

eg

. H

a a

hib

át a

leír

t lé

pés

ek

utá

n se

m le

het

me

gszü

nte

tni,

hívj

a a

Műs

zaki

Fo

rród

róto

t! 5

0

Page 51: útmutató Használati

16

sza

ki

ada

tok

/ A

gyá

rtó

zlem

én

ye

Fe

nn

tart

juk

a jo

got

a m

űsza

ki v

álto

zta

táso

kra

, té

vedé

sek

előf

ord

ulh

atn

ak.

Mily

en

kül

ső fo

rrás

ból

pes

a r

ád

véte

lre

? In

tern

et,

háló

zat,

AU

X

Ára

me

llátá

s D

C 5

V /

1 A

, am

it az

egy

ütts

zállí

tott

h

áló

zati

tápe

gys

ég

biz

tosí

t.

Csa

tlako

zók

AU

X =

3,5

mm

-es

jack

fejh

allg

ató

: 3,5

mm

-es

jack

lóza

ti tá

peg

ysé

g a

ljzat

a: m

icro

US

B

WL

AN

lóza

t 8

02

.11

b/g

/n (

WL

AN

)

Titk

osítá

s: W

EP

, W

PA

, WP

A

2

(PS

K),

WP

S

Str

ea

min

g U

Pn

P,

DL

NA

T

ám

oga

tott

fájlt

ípu

sok:

WM

A,M

P3

,

Ára

mfe

lvét

el

üze

m k

özb

en

ma

x.:

5 W

kész

enl

étb

en

: < 1

W

ly

32

0 g

Üze

mi h

őmé

rsé

kle

t 0

°C-3

5°C

51

Page 52: útmutató Használati

rete

k (s

z x

ma

x m

é) m

m-b

en

18

0 x

107

x 5

0

Az

eg

tts

záll

íto

tt h

áló

zati

ltő

szak

i a

da

tai

Gyá

rtó

Te

chn

iSa

t D

igita

l Gm

bH

(Cé

gb

írós

ág

Witt

lich

HR

B 1

156

1)

Ju

lius-

Sa

xle

r-S

tra

ße

3

D

-54

55

0 D

au

n

A m

ode

ll je

lölé

se

AD

06

00

501

000

EU

Be

me

neti

fesz

ülts

ég

10

0 -

24

0 V

/ A

C

A b

em

en

eti

váltó

ára

m f

rekv

enci

ája

5

0/6

0 H

z

Kim

enő

fesz

ülts

ég

DC

5,0

V

Kim

enő

ára

m

1,0

A

Kim

enő

telje

sítm

én

y 5

,0 W

Átla

gos

üze

mi h

até

kony

ság

75

,3 %

Te

ljesí

tmé

nyfe

lvét

el n

ullt

elje

sítm

ény

me

llett

0,0

7 W

52

Page 53: útmutató Használati