Top Banner
143

Thi truong va phat trien

Jun 29, 2015

Download

Education

foreman

Thị trường và phát triển
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Thi truong va phat trien
Page 2: Thi truong va phat trien

B¶n quyÒn: Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ ®­îc gi÷ b¶n quyÒn víi cuèn s¸ch nµy

Quan ®iÓm tr×nh bµy trong cuèn s¸ch nµy lµ quan ®iÓm cña c¸c t¸c gi¶. Nh÷ngquan ®iÓm nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶n ¸nh quan ®iÓm vµ chÝnh s¸ch cña Ng©nhµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ hay cña Ban ®iÒu hµnh Ng©n hµng hay cña c¸c chÝnhphñ mµ c¸c nhµ qu¶n lý ng©n hµng ®¹i diÖn.

Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ kh«ng ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c d÷ liÖu®­îc tr×nh bµy trong Ên phÈm nµy vµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt cø hËu qu¶nµo do viÖc sö dông c¸c d÷ liÖu nµy g©y ra.

ViÖc sö dông thuËt ng÷ ®Êt n­íc, n­íc kh«ng hµm ý sù b×nh luËn cña c¸c t¸cgi¶ hoÆc cña ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ vÒ t­ c¸ch ph¸p nh©n hay c¸c vÞthÕ kh¸c cña bÊt cø vïng l·nh thæ nµo

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 3: Thi truong va phat trien

ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

Hµ Néi, 2007

B¸o c¸o tæng hîp tin

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 4: Thi truong va phat trien

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 5: Thi truong va phat trien

Môc lôc

Lêi nãi ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn: Nghiªn cøu vµ Th¶o luËn vÒ viÖc N©ng cao hiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo t¹i ViÖt Nam n¨m 2004-2007 . . . . . . . . . . . . . .5

Kinh nghiÖm vµ bµi häc rót ra tõ viÖc xuÊt b¶nB¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn (MDB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

T¨ng gi¸ trÞ ngµnh g¹o cña ViÖt Nam vµ T¨ng thu nhËp cho ng­êi nghÌo . . . . . . . .21

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång – mét h×nh thøc liªn kÕtng­êi n«ng d©n víi thÞ tr­êng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

§Èy nhanh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë n«ng th«n . . . . . . . . . . .41

Nh·n, m¸c vµ th­¬ng hiÖu cho n«ng s¶n ViÖt Nam - mét gi¶i ph¸p ®Ó c¶i thiÖn cuéc sèng cña n«ng d©n nghÌo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

B­íc ph¸t triÓn tiÕp theo: ChuyÓn ®æi hé kinh doanh c¸ thÓ thµnh doanh nghiÖp . . .61

Lao ®éng nhËp c­ vµ lao ®éng ®Þa ph­¬ng: VÞ thÕ vµ c¬ héi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Sù tham gia cña ng­êi nghÌo vµo Siªu thÞ vµ c¸c Chuçi Ph©n phèi gia t¨ng gi¸ trÞ kh¸c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

ChuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt s¶n xuÊt vµ kinh doanh phi n«ng nghiÖp: ¶nh h­ëng ®a chiÒu tíi ng­êi nghÌo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

§Ó hµnh ®éng tËp thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ cho ng­êi nghÌo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Quan hÖ hîp t¸c khu vùc c«ng céng vµ t­ nh©n nh»m c¶i thiÖndÞch vô c¬ së h¹ tÇng t¹i ViÖt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

§Ó thÞ tr­êng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n t¹i ®¸y kim tù th¸p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Di c­ vµ thÞ tr­êng lao ®éng n«ng th«n: T¸c ®éng vµ Gi¶i ph¸p . . . . . . . . . . . . . . .127

Ên phÈm M4P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 6: Thi truong va phat trien

3

N©ng cao hiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo lµ mét Dù ¸n hç trî kü thuËt khuvùc do ADB, DFID, AusAID vµ ViÖn nghiªn cøu cña ADB cã trô së chÝnh ë Tokyo®ång tµi trî. T¹i ViÖt Nam, M4P hç trî nh÷ng nghiªn cøu vµ ®iÒu tra do c¸c nhµ

nghiªn cøu trong n­íc tiÕn hµnh víi sù trî gióp cña c¸c chuyªn gia quèc tÕ. Trong qu¸tr×nh ®ã, dù ¸n gióp x©y dùng n¨ng lùc cho c¸c nghiªn cøu ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch ë mçiquèc gia vµ thóc ®Èy ®èi tho¹i gi÷a c¸c c¬ quan chÝnh phñ, c¸c c¬ quan liªn quan, khèit­ nh©n vµ c¸c ®èi t¸c ph¸t triÓn. Nh÷ng nghiªn cøu nµy tËp trung vµo nh÷ng lÜnh vùcmµ t¹i ®ã c¬ chÕ thÞ tr­êng cßn ch­a ®­îc ph¸t triÓn ®óng møc hoÆc cßn ch­a ho¹t ®éngv× lîi Ých cña ng­êi nghÌo.

KÕt qu¶ cña nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøu ®­îc phæ biÕn th«ng qua nhiÒu lo¹i Ên phÈm,trong ®ã bao gåm Kû yÕu Héi th¶o, S¸ch, B¸o c¸o dù ¸n, Tµi liÖu tham luËn vµ Tãm l­îctæng quan. Mét sè nh÷ng vÊn ®Ò næi lªn tõ c¸c nghiªn cøu ®­îc tæng kÕt vµ xuÊt b¶ntrong "B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn" (MDB) ra 2 th¸ng 1 kú víi sù phèi hîp cñaCh­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Kinh tÕ T­ nh©n (MPDF - IFC), vµ ViÖn Qu¶n lý Kinh tÕ Trung­¬ng (CIEM) thuéc Bé KÕ ho¹ch §Çu t­.

Th«ng tin trong lo¹t B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn ®­îc tr×nh bµy theo mét c¸ch kh¸cso víi nh÷ng Ên phÈm kh¸c cña M4P. B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn ®­îc viÕt theo métng«n ng÷ gÇn gòi, ®i th¼ng vµo vÊn ®Ò, vµ nªu bËt nh÷ng khÝa c¹nh cô thÓ cña c¸c kÕtqu¶ nghiªn cøu. B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn lµ mét Ên phÈm t­¬ng ®èi ng¾n víi 4trang, trong ®ã 2 trang tr×nh bµy nh÷ng kÕt qu¶ tõ nghiªn cøu vµ 2 trang cßn l¹i dµnhcho "th¶o luËn" - nh÷ng ý kiÕn b×nh luËn, gîi ý tõ c¸c ®èi t­îng liªn quan xung quanhchñ ®Ò cña B¶n tin. ViÖc cã c¸c ý kiÕn th¶o luËn tõ c¸c bªn liªn quan khiÕn B¶n tin trënªn thó vÞ h¬n, víi nhiÒu luång quan ®iÓm kh¸c nhau xung quanh chñ ®Ò.

§Õn nay tæng céng ®· cã trªn 180.000 b¶n in cña c¸c sè B¶n tin ®­îc phæ biÕn cho c¸c®èi t­îng liªn quan trong c¶ n­íc. Nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi tõ lùc l­îng ®éc gi¶ réng línnµy ®· ®­îc sö dông ®Ó c¶i tiÕn chÊt l­îng cña B¶n tin vµ ®Ó ®¶m b¶o c¸c chñ ®Ò thùchiÖn lµ hîp lý vµ mang l¹i nhiÒu th«ng tin cã Ých cho ng­êi ®äc.

Cuèn s¸ch nµy lµ tËp hîp ®Çy ®ñ 12 sè B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn ®Çu tiªn ®­îcxuÊt b¶n trong thêi gian tõ n¨m 2004 - 2007. Mçi B¶n tin ®Òu bao gåm phÇn tãm t¾t kÕtqu¶ nghiªn cøu vµ phÇn "th¶o luËn" xung quanh mçi chñ ®Ò. Chóng t«i rÊt muèn giíithiÖu cuèn s¸ch nµy tíi b¹n ®äc - nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êngViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp nãi chung, vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã lªn ng­êi nghÌonãi riªng.

Lêi nãi ®Çu

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 7: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

5

1. Giíi thiÖu vÒ Dù ¸nN©ng cao HiÖu qu¶ ThÞtr­êng cho ng­êi nghÌoN©ng cao hiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êinghÌo lµ mét Dù ¸n hç trî kü thuËt khuvùc víi thêi gian 3 n¨m do ADB, DFID vµViÖn nghiªn cøu cña ADB cã trô së chÝnhë Tokyo ®ång tµi trî. T¹i ViÖt Nam, M4Phç trî nh÷ng nghiªn cøu vµ ®iÒu tra doc¸c nhµ nghiªn cøu trong n­íc tiÕn hµnhvíi sù trî gióp cña c¸c chuyªn gia quèc tÕ.Trong qu¸ tr×nh ®ã, dù ¸n gióp x©y dùngn¨ng lùc cho c¸c nghiªn cøu ®Þnh h­íngchÝnh s¸ch ë mçi quèc gia vµ thóc ®Èy ®èitho¹i gi÷a c¸c c¬ quan chÝnh phñ, c¸c c¬quan liªn quan, khèi t­ nh©n vµ c¸c ®èit¸c ph¸t triÓn. Nh÷ng nghiªn cøu nµy tËptrung vµo nh÷ng lÜnh vùc mµ t¹i ®ã c¬ chÕthÞ tr­êng cßn ch­a ®­îc ph¸t triÓn ®óngmøc hoÆc cßn ch­a ho¹t ®éng v× lîi Ýchcña ng­êi nghÌo.

Môc ®Ých ph¸t triÓn tæng qu¸t cña M4P lµhç trî sù ph¸t triÓn cña c¸c thÞ tr­êngnh»m thóc ®Èy mét sù ph¸t triÓn kinh tÕmang l¹i lîi Ých cho ng­êi nghÌo theoh­íng bÒn v÷ng vµ nh÷ng lîi Ých tõ sùph¸t triÓn ®ã ®­îc ph©n chia mét c¸chc«ng b»ng h¬n ®ãng gãp vµo c«ng cuécxo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.

Môc tiªu cña M4P lµ (a) thùc hiÖn nh÷ngph©n tÝch vÒ sù vËn hµnh cña thÞ tr­êng vµ

møc ®é ng­êi nghÌo cã thÓ ®­îc lîi tõ ®ã,(b) x©y dùng thÓ chÕ th«ng qua c¸c ho¹t®éng nghiªn cøu, m¹ng l­íi vµ sù thóc®Èy ®èi tho¹i chÝnh s¸ch ë 3 n­íc trongvïng dù ¸n.

Nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøu do c¸c c¬quan ViÖt Nam thùc hiÖn d­íi sù hç trîcña M4P cã chñ ®Ò bao qu¸t nhiÒu vÊn ®ÒchÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ph¸t triÓn thÞtr­êng theo h­íng gi¶m nghÌo, trong ®ãbao gåm: (1) ThÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶nxuÊt, tËp trung vµo mèi quan hÖ cña thÞtr­êng ®Êt, thÞ tr­êng lao ®éng, t¨ngtr­ëng vµ gi¶m nghÌo; (2) ThÞ tr­êng vµSinh kÕ: ph¸t triÓn vµ thö nghiÖm ph­¬ngph¸p ®¸ng gi¸ sinh kÕ vµ thÞ tr­êng cã sùtham gia cña ng­êi d©n t¹i khu vùc thµnhthÞ vµ n«ng th«n ViÖt Nam; (3) Sù tham giacña ng­êi nghÌo vµ c¸c chuçi gi¸ trÞ N«ngnghiÖp, trong ®ã bao gåm c¸c nghiªn cøudùa trªn hµng ho¸ (g¹o, chÌ, c©y luång,vµ s¾n), vµ nh÷ng nghiªn cøu c¾t ngangnh­ vai trß cña siªu thÞ trong c¸c chuçi gi¸trÞ, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång,hµnh ®éng tËp thÓ, nh·n m¸c vµ th­¬nghiÖu; (4) C¸c vÊn ®Ò c¾t ngang, bao gåmvai trß cña nh÷ng thÓ chÕ liªn quan ®Õn thÞtr­êng ®èi víi t¨ng tr­ëng dµi h¹n; chÝnhthøc ho¸ doanh nghiÖp, nghiªn cøu ®iÓnh×nh vÒ doanh nh©n, c¸c mèi quan hÖ gi÷anghiªn cøu vµ ph¸t triÓn chÝnh s¸ch, thÞtr­êng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô vµ ph¸t triÓnho¹t ®éng truyÒn th«ng hiÖu qu¶ cho M4P.

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn:Nghiªn cøu vµ Th¶o luËn vÒ viÖcN©ng cao hiÖu qu¶ ThÞ tr­êngcho ng­êi nghÌo t¹i ViÖt Namn¨m 2004-2007

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 8: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

6

2. B¶n tin ThÞ tr­êng vµPh¸t triÓnSè l­îng c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thùchiÖn trong M4P mang l¹i mét khèi l­înglín c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trong mét lo¹tchñ ®Ò kh¸c nhau. Mét trong nh÷ng th¸chthøc chÝnh víi M4P lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Óngµy cµng nhiÒu c¸c ®èi t­îng liªn quantiÕp cËn ®­îc víi nh÷ng kÕt qu¶ nghiªncøu vµ th¶o luËn víi mét h×nh thøc thÝchhîp víi hä.

Trang web cña Dù ¸n(www.markets4poor.org) lµ mét nguånhoµn chØnh c¸c th«ng tin vµ tµi liÖu cña Dù¸n ë c¶ TiÕng Anh vµ TiÕng ViÖt. Tuynhiªn, M4P nhËn thÊy viÖc tiÕp cËnInternet vÉn cßn t­¬ng ®èi h¹n chÕ ë ViÖtNam, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ng­êi nghÌo, vµnhiÒu ng­êi vÉn thÝch nhËn tµi liÖu trªnb¶n in h¬n lµ nhËn trªn b¶n ®iÖn tö. V× thÕ,c¸c Ên phÈm in ë nhiÒu h×nh thøc kh¸cnhau vÉn tiÕp tôc t¹o thµnh trôc chÝnhtrong ho¹t ®éng truyÒn th«ng c¸c kÕt qu¶nghiªn cøu cña Dù ¸n, ®Æc biÖt lµ ®èi víinh÷ng ®éc gi¶ ViÖt Nam.

KÕt qu¶ cña nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøu®­îc phæ biÕn th«ng qua nhiÒu lo¹i ÊnphÈm, trong ®ã bao gåm Kû yÕu Héi th¶o,S¸ch, B¸o c¸o dù ¸n, Tµi liÖu tham luËnvµ Tãm l­îc tæng quan. Mét sè nh÷ng vÊn®Ò næi lªn trong c¸c nghiªn cøu ®­îc tængkÕt vµ xuÊt b¶n trong "B¶n tin ThÞ tr­êngvµ Ph¸t triÓn" (MDB) ra 2 th¸ng 1 kú víi sùphèi hîp cña Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn KinhtÕ T­ nh©n (MPDF - IFC), vµ ViÖn Qu¶n lýKinh tÕ Trung ­¬ng (CIEM) thuéc Bé KÕho¹ch §Çu t­.

Th«ng tin trong lo¹t B¶n tin ThÞ tr­êng vµPh¸t triÓn ®­îc tr×nh bµy theo mét c¸chkh¸c so víi nh÷ng Ên phÈm kh¸c cñaM4P. B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn ®­îcviÕt theo mét ng«n ng÷ gÇn gòi, ®i th¼ngvµo vÊn ®Ò, vµ nªu bËt nh÷ng khÝa c¹nh

cô thÓ cña c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu. B¶n tinThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn lµ mét Ên phÈmt­¬ng ®èi ng¾n víi 4 trang, trong ®ã 2trang tr×nh bµy nh÷ng kÕt qu¶ tõ nghiªncøu vµ 2 trang cßn l¹i dµnh cho "th¶o luËn"víi nh÷ng ý kiÕn b×nh luËn, gîi ý tõ c¸c ®èit­îng liªn quan xung quanh chñ ®Ò cñaB¶n tin. ViÖc cã c¸c ý kiÕn th¶o luËn tõ c¸cbªn liªn quan khiÕn B¶n tin trë nªn thó vÞh¬n, víi nhiÒu luång quan ®iÓm kh¸c nhauxung quanh chñ ®Ò. §iÒu nµy cã thÓkhuyÕn khÝch nh÷ng tranh c·i vµ th¶o luËngi÷a nh÷ng ng­êi ®äc vÒ B¶n tin.

Cho ®Õn nay, ®· cã 12 B¶n tin ThÞ tr­êngvµ Ph¸t triÓn ®­îc xuÊt b¶n, vµ mçi sètrung b×nh cã 16.000 b¶n ®­îc in. B¶n tin®­îc göi ®Õn tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phètrong c¶ n­íc, vµ tíi trªn 2/3 sè x· t¹i ViÖtNam, tíi nh÷ng ®èi t­îng cã liªn quan vµc¸c tæ chøc nh­ c¸c tr­êng ®¹i häc, c¬quan b¸o chÝ, c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸cth­ viÖn. §¹i ®a sè B¶n tin ®­îc in rab»ng TiÕng ViÖt.

QuyÓn s¸ch nµy tËp hîp l¹i ®Çy ®ñ nh÷ngB¶n tin ®· ®­îc ph¸t hµnh, trong ®ã baogåm phÇn kÕt qu¶ nghiªn cøu, phÇn th¶oluËn. D­íi ®©y lµ phÇn tãm t¾t ng¾n néidung cña 12 sè B¶n tin:

Sè 1: T¨ng gi¸ trÞ ngµnh g¹o cña ViÖtNam vµ T¨ng thu nhËp cho ng­êinghÌo - ViÖt Nam lµ n­íc xuÊt khÈu g¹olín thø hai thÕ giíi xÐt vÒ khèi l­îng,nh­ng l¹i chØ xÕp hµng thø t­ thÕ giíi xÐtvÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu. ViÖt Nam hoµn toµncã thÓ t¨ng ®­îc gi¸ trÞ g¹o xuÊt khÈu nÕunh­ c¶i thiÖn ®­îc chÊt l­îng g¹o ®Ó b¸n®­îc gi¸ cao h¬n. Tuy nhiªn, viÖc n©ngcao chÊt l­îng g¹o sÏ ®ßi hái ngµnh g¹oViÖt Nam cã nh÷ng thay ®æi trong hÖthèng chÕ biÕn vµ tiÕp thÞ.

Mét vÊn ®Ò kh¸c lµ trong h¬n mét thËp kûqua, nhê gia t¨ng ®¸ng kÓ vÒ n¨ng suÊt ëmét sè vïng, ViÖt Nam ®· tõng ®¹t ®­îc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 9: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

7

kû lôc trong khu vùc vÒ s¶n l­îng lóa vµlîi nhuËn tÝnh theo hecta, song do hÇu hÕtn«ng d©n ®Òu chØ cã diÖn tÝch trång lóanhá nªn sÏ kh«ng thÓ tho¸t nghÌo nÕu chØtrång lóa.

Sè 2: S¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp®ång – mét h×nh thøc liªn kÕt ng­êin«ng d©n víi thÞ tr­êng - Hîp ®ång lµmét c¬ chÕ quan träng ®Ó ®iÒu phèi viÖcs¶n xuÊt, ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm,lµ c«ng cô g¾n kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ cñamét chuçi gi¸ trÞ. HiÖn nay, ngµnh n«ngnghiÖp ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh hiÖn®¹i ho¸ vµ th­¬ng m¹i ho¸ nªn chuçi gi¸trÞ n«ng nghiÖp sÏ ngµy cµng trë nªn quanträng. B¶n tin nµy sÏ th¶o luËn 4 vÊn ®ÒchÝnh liªn quan ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång t¹i ViÖt Nam. §ã lµ: mèiquan hÖ gi÷a c¸c bªn tham gia vµo hîp®ång, tæ chøc c¸c thµnh viªn tham giatrong hÖ thèng hîp ®ång, tÝnh hîp lý cñac¸c lo¹i s¶n phÈm ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång,vµ h×nh thøc hîp ®ång sö dông. Nh÷ngvÊn ®Ò nµy ®ãng vai trß quan träng ®èi víithµnh c«ng cña viÖc ph¸t triÓn hÖ thèngs¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång t¹iViÖt Nam.

Sè 3: §Èy nhanh viÖc cÊp giÊy chøngnhËn quyÒn sö dông ®Êt ë n«ng th«n -ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé rÊtlín trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒnsö dông ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh n«ngth«n. Cã ®­îc quyÒn sö dông ®Êt chÝnhthøc gióp ng­êi nghÌo yªn t©m ®Çu t­ l©udµi. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn södông ®Êt còng lµm t¨ng tiÖn Ých kinh tÕcña ®Êt bëi ng­êi d©n cã quyÒn thÕ chÊp,cho thuª, trao ®æi vµ chuyÓn giao quyÒnsö dông. ViÖc thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®Êt®ai trªn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi nhanh vµthuËn tiÖn. Tuy nhiªn mÆc dï cã nh÷ngtiÕn bé nh­ vËy, nhiÒu hé gia ®×nh nghÌoë n«ng th«n vÉn gÆp ph¶i nhiÒu rµo c¶nkhi muèn tham gia vµo thÞ tr­êng ®Êt chÝnhthøc. B¶n tin nµy sÏ ®Ò cËp c¸c vÊn ®Ò

chÝnh cña thÞ tr­êng ®Êt kh«ng chÝnh thøcë n«ng th«n, c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶ncïng c¸c gi¶i ph¸p.

Sè 4: Nh·n, m¸c vµ th­¬ng hiÖu chon«ng s¶n ViÖt Nam - mét gi¶i ph¸p ®Óc¶i thiÖn cuéc sèng cña n«ng d©nnghÌo - ViÖc ph¸t triÓn nh·n, m¸c vµth­¬ng hiÖu cho c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam,®Æc biÖt lµ mÆt hµng n«ng s¶n, ®· ®­îc®Èy m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ViÖcnµy sÏ gãp phÇn c¶i thiÖn râ rÖt gi¸ trÞ vµh×nh ¶nh cña hµng hãa ViÖt Nam trªn thÞtr­êng néi ®Þa còng nh­ thÕ giíi. Do ng­êinghÌo tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊtphÇn lín nh÷ng s¶n phÈm nµy, nªn hä sÏcã thÓ ®­îc h­ëng lîi tõ viÖc ph¸t triÓnnh·n, m¸c vµ th­¬ng hiÖu cho hµng n«ngs¶n. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng lµ ph¶inhËn thøc ®­îc r»ng viÖc ph¸t triÓn nh·n,m¸c vµ th­¬ng hiÖu cho c¸c s¶n phÈmph¶i ®­îc coi lµ mét phÇn cña toµn bé qu¸tr×nh n©ng cÊp chuçi gi¸ trÞ cho s¶n phÈm.

Sè 5: B­íc ph¸t triÓn tiÕp theo: ChuyÓn®æi hé kinh doanh c¸ thÓ thµnh doanhnghiÖp – Tõ khi LuËt Doanh nghiÖp cãhiÖu lùc n¨m 2000 ®· cã mét sè l­îng línhé kinh doanh c¸ thÓ ®¨ng ký vµ trë thµnhc¸c doanh nghiÖp. MÆc dï qu¸ tr×nh nµydiÔn ra kh¸ m¹nh trong 5 n¨m qua, khuvùc kinh tÕ c¸ thÓ (bao gåm hé kinh doanhc¸ thÓ) chiÕm mét tû träng lín trong nÒnkinh tÕ ViÖt Nam. PhÇn ®Çu b¶n tin nµycung cÊp mét sè th«ng tin tæng quan vÒt×nh h×nh hé kinh doanh c¸ thÓ cña ViÖtNam. PhÇn tiÕp theo ®Ò cËp tíi mét sè lîiÝch vµ chi phÝ trong viÖc chuyÓn thµnhdoanh nghiÖp. B¶n tin còng nªu lªn nh÷ngyÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh chuyÓntõ hé kinh doanh c¸ thÓ thµnh doanhnghiÖp. PhÇn cuèi cña b¶n tin ®­a ra métsè ®Ò xuÊt vÒ qu¶n lý nhµ n­íc ë cÊptrung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng nh»m t¹o ®iÒukiÖn thóc ®Èy cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi hékinh doanh thµnh doanh nghiÖp.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 10: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

8

Sè 6: Lao ®éng nhËp c­ vµ lao ®éng ®Þaph­¬ng: VÞ thÕ vµ c¬ héi - Trong nh÷ngn¨m gÇn ®©y, c¸c dßng di chuyÓn lao®éng ë ViÖt Nam t¨ng lªn rÊt m¹nh do nhucÇu ®Çu t­ míi vµ tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔnra nhanh chãng. Lao ®éng nhËp c­ v× thÕ®· trë thµnh mét bé phËn ®¸ng kÓ cÊuthµnh lùc l­îng lao ®éng cña nhiÒu doanhnghiÖp nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ë c¸ckhu c«ng nghiÖp míi.

C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ nguyªnt¾c ®Òu ®­îc ¸p dông kh«ng cã sù ph©nbiÖt gi÷a ng­êi lao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ lao®éng nhËp c­. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, vÞthÕ vµ c¬ héi cña lao ®éng nhËp c­ so víilao ®éng ®Þa ph­¬ng kh«ng ph¶i lu«n lu«ngièng nhau do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸cnhau. B¶n tin nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ngthùc tÕ kh¸c biÖt nµy vµ chñ yÕu tËp trungvµo c¸c vÊn ®Ò ®èi víi lao ®éng lµm viÖctrong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam.Bªn c¹nh ®ã, c¸c nguyªn nh©n vµ c¸ckiÕn nghÞ chÝnh s¸ch cho c¸c vÊn ®Ò liªnquan còng sÏ ®­îc ph©n tÝch vµ th¶o luËn.

Sè 7: Sù tham gia cña ng­êi nghÌo vµoSiªu thÞ vµ c¸c Chuçi Ph©n phèi giat¨ng gi¸ trÞ kh¸c - Víi ­u ®iÓm tiÖn dông,b¸n c¸c s¶n phÈm ®óng tiªu chuÈn, gi¸ c¶niªm yÕt râ rµng vµ sù hÊp dÉn cña tÝnhhiÖn ®¹i, siªu thÞ ®ang ngµy cµng chiÕmmét thÞ phÇn lín trong thÞ tr­êng cung cÊpthùc phÈm cho mét sè l­îng ngµy cµngt¨ng nh÷ng ng­êi tiªu dïng ®« thÞ. Tõ consè 0 vµo n¨m 1990, hiÖn t¹i ViÖt Nam ®·cã trªn 120 siªu thÞ víi 9 trung t©m b¸nbu«n. Víi nhiÒu c¶i tiÕn vµ t¨ng tr­ëngvÒ quy m« kinh tÕ, siªu thÞ cã thÓ cãnh÷ng t¸c ®éng m¹nh ®Õn c¸c chuçi cungcÊp t¹i ®Þa ph­¬ng do nhu cÇu vÒ nguåncung cÊp th­êng xuyªn trªn quy m« línnh÷ng s¶n phÈm rau qu¶ ®¹t tiªu chuÈn.§iÒu nµy ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc ®ångthêi c¶ nh÷ng c¬ héi cho ng­êi nghÌo.B¶n tin sÏ tãm l­îc mét nghiªn cøu gÇn®©y cña M4P vµ Malica (Quan hÖ gi÷a

ThÞ tr­êng vµ N«ng nghiÖp cho nh÷ngthµnh phè ch©u ¸) trong ®ã cã th¶o luËnnh÷ng th¸ch thøc nãi trªn còng nh­ ®ÒxuÊt mét sè gi¶i ph¸p. §ång thêi, b¶n tincòng th¶o luËn nh÷ng t¸c ®éng cña siªuthÞ ®èi víi ng­êi nghÌo trong ba vai trß:ng­êi tiªu dïng, ng­êi bu«n b¸n vµ ng­êin«ng d©n.

Sè 8: ChuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp sang®Êt s¶n xuÊt vµ kinh doanh phi n«ngnghiÖp: ¶nh h­ëng ®a chiÒu tíi ng­êinghÌo - ViÖc chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖpsang môc ®Ých s¶n xuÊt vµ kinh doanh®ang lµ vÊn ®Ò lín ¶nh h­ëng tíi nhiÒu hégia ®×nh nghÌo ë vïng n«ng th«n vµ ven®« t¹i ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nµyt¸c ®éng tíi vÊn ®Ò nghÌo ®ãi theo nhiÒuh­íng kh¸c nhau. Khã kh¨n trong viÖctiÕp cËn ®­îc ®Êt víi gi¸ hîp lý lµ mét rµoc¶n lín cho sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinhtÕ t­ nh©n – khu vùc ®­îc coi lµ mét trongnh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinhtÕ, t¹o viÖc lµm vµ gi¶m nghÌo. ChuyÓn®æi ®Êt n«ng nghiÖp t¹o mét nguån cungcÊp ®Êt quan träng cho khu vùc t­ nh©n.Tuy nhiªn, chuyÓn ®æi ®Êt ®ai cã thÓ cãnhiÒu t¸c ®éng tiªu cùc tíi c¸c hé d©n bÞdi dêi do bÞ ph¸ vì sinh kÕ vµ ph¶i thay ®æim«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi. Ngoµi ra, vÊn®Ò an ninh l­¬ng thùc còng lµ vÊn ®Ò ®ang®­îc quan t©m hiÖn nay sau khi cã sùchuyÓn ®æi mét diÖn tÝch ®Êt trång lóa lín.

B¶n tin nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®ÒchÝnh liªn quan ®Õn nh÷ng quy tr×nh vµ thñtôc hµnh chÝnh vÒ chuyÓn ®æi ®Êt n«ngnghiÖp vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã lªn c¸ché s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ doanhnghiÖp. Ngoµi ra, b¶n tin còng ®­a ranh÷ng gîi ý nh»m c¶i thiÖn viÖc thùc thicña nh÷ng quy tr×nh nµy. Nh÷ng néi dungth¶o luËn trong b¶n tin ®­îc dùa trªn kÕtqu¶ mét nghiªn cøu do Trung t©m Qu¶n lý§« thÞ (UMC - §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi),ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý Kinh tÕ Trung­¬ng (CIEM) vµ Trung t©m §iÒu tra vµ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 11: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

9

Quy ho¹ch §Êt (COLIP), vµ Trung t©mph¸t triÓn N«ng th«n (CRP) tiÕn hµnh n¨m2005 trong khu«n khæ Dù ¸n N©ng caohiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo.

Sè 9: §Ó hµnh ®éng tËp thÓ mang l¹ihiÖu qu¶ cho ng­êi nghÌo - Khu vùcn«ng th«n ViÖt Nam cã vai trß ®Æc biÖtquan träng trong viÖc gi¶m nghÌo. N«ngnghiÖp lµ ngµnh mang l¹i c«ng ¨n viÖclµm cho phÇn lín bé phËn d©n c­ (trªn70% d©n sè), vµ phÇn lín ng­êi nghÌo®Òu sèng ë khu vùc n«ng th«n. Trong khikhu vùc n«ng nghiÖp tÊt yÕu sÏ ®­îc hiÖn®¹i ho¸ vµ th­¬ng m¹i ho¸, phÇn lín s¶nxuÊt n«ng nghiÖp trong t­¬ng lai sÏ tiÕptôc ®­îc c¸c chñ s¶n xuÊt nhá ®¶m tr¸ch.ViÖc tæ chøc n«ng d©n vµo c¸c nhãm/héinhá th«ng qua hµnh ®éng tËp thÓ lµ rÊtcÇn thiÕt trong hoµn c¶nh cña ViÖt Nam.Th«ng qua viÖc hîp t¸c víi nhau, nh÷ngng­êi n«ng d©n s¶n xuÊt nhá cã thÓ t¨ngsøc mua ®Ó tiÕp cËn ®­îc víi nh÷ngnguån cung vµ thiÕt bÞ tèt h¬n, ®ång thêithu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n tõ viÖc mëréng quy m« s¶n xuÊt.

§Ó hµnh ®éng tËp thÓ trë nªn hiÖu qu¶ -®Æc biÖt trong viÖc c¶i thiÖn sinh kÕ cñang­êi nghÌo - cÇn cã mét sè “nh©n tèthµnh c«ng”. Trong khi nh÷ng tranh luËnvÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña hµnh ®éng tËp thÓhiÖn nay cã xu h­íng tËp trung vµo h×nhthøc ph¸p lý cña nhãm, nghiªn cøu cñaDù ¸n N©ng cao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng chong­êi nghÌo (M4P) do Bé m«n HÖ thèngN«ng nghiÖp, ViÖn Khoa häc N«ng nghiÖpViÖt Nam thùc hiÖn ®­a ra gîi ý r»ng tÝnhhiÖu qu¶ cña hµnh ®éng tËp thÓ liªn quannhiÒu ®Õn c¬ chÕ qu¶n lý bªn trong vµ®Þnh h­íng thÞ tr­êng cña nhãm h¬n lµh×nh thøc ph¸p lý cña chóng. C¸c khuyÕnnghÞ ®­a ra trong B¶n tin nµy nh»m c¶ithiÖn nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng nµy th«ngqua viÖc t¨ng c­êng n¨ng lùc thµnh viªnvµ n¨ng lùc l·nh ®¹o nhãm ®«ng thêi t¨ngsù thõa nhËn vÒ mÆt luËt ph¸p ®èi víi c¸ch×nh thøc hµnh ®éng tËp thÓ.

Sè 10: Quan hÖ hîp t¸c khu vùc c«ngcéng vµ t­ nh©n nh»m c¶i thiÖn dÞch vôc¬ së h¹ tÇng t¹i ViÖt Nam - Nhu cÇu vÒhîp t¸c c«ng t­ (PPP) trong cung cÊp c¸cdÞch vô c¬ së h¹ tÇng ®ang ngµy cµng®­îc thõa nhËn réng r·i t¹i ViÖt Nam. §©ylµ c¸ch ®Ó c¶i thiÖn chÊt l­îng vµ quy m«cña c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng nhê vµoviÖc huy ®éng ®­îc c¸c nguån lùc vµ kinhnghiÖm chuyªn m«n tõ khu vùc t­ nh©n.Nh­ng ®Ó thu ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ vµ nh÷ngkÕt qu¶ tõ gi¸ trÞ ®ång vèn mµ h×nh thøcmua s¾m theo PPP cã thÓ mang l¹i, cÇnph¶i cã nh÷ng cam kÕt chÝnh trÞ tõ c¸c cÊpchÝnh quyÒn Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng.Còng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ vµ t×m gi¶i ph¸pmét sè nh÷ng c¶n trë cho PPP ®Ó cã thÓthóc ®Èy PPP trong lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng.Ngoµi ra nªn ph¸t triÓn vµ c«ng bè réngr·i mét danh môc c¸c Dù ¸n PPP. Cïngvíi ®ã, mét ®¬n vÞ chuyªn s©u vÒ PPPhoÆc ®¬n vÞ trung t©m trong ChÝnh phñ cãthÓ gióp gi¶m bít sù phøc t¹p vµ chångchÐo trong qu¸ tr×nh phª duyÖt Dù ¸nPPP. C¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc cñahÖ thèng mua s¾m c«ng còng gióp PPPs®­îc øng dông réng r·i h¬n trong c¸c lÜnhvùc vµ c¸c ®Þa ph­¬ng.

Sè 11: §Ó thÞ tr­êng ho¹t ®éng hiÖuqu¶ h¬n t¹i ®¸y kim tù th¸p: BOP lµ viÕtt¾t cña “Base of the Pyramid” (®¸y kim tùth¸p). BOP dïng ®Ó chØ ý 4 tû ng­êi, hÇuhÕt lµ ng­êi nghÌo – t¹o nªn ®¸y cña kimtù th¸p kinh tÕ thÕ giíi vµ nh÷ng lîi ÝchtiÒm n¨ng cã ®­îc tõ viÖc ®Èy m¹nh c¸cmèi liªn hÖ cña ph©n khóc ®¸y kim tù th¸pnµy víi thÞ tr­êng. Kh¸i niÖm míi vÒ ph©nkhóc ®¸y kim tù th¸p cho thÊy ng­êinghÌo cã thÓ tham gia vµo thÞ tr­êng trongvµ ngoµi n­íc trong c¶ vai trß cña ng­êitiªu thô hµng ho¸, dÞch vô vµ ng­êi s¶nxuÊt nguyªn liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊtc«ng nghiÖp vµ c¸c chuçi gi¸ trÞ. B¶n tinnµy sÏ xem xÐt kh¸i niÖm BOP, minh häab»ng mét sè vÝ dô t¹i ViÖt Nam vµ th¶oluËn c¸c biÖn ph¸p kh¶ thi ®Ó t¨ng tÝnh

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 12: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

10

hiÖu qu¶ cña viÖc mua vµ b¸n hµng ho¸,dÞch vô t¹i ®¸y kim tù th¸p.

Sè 12: Di c­ vµ ThÞ tr­êng lao ®éngn«ng th«n: T¸c ®éng vµ Gi¶i ph¸p: Qu¸tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®ang diÔn ram¹nh mÏ t¹i ViÖt Nam tÊt yÕu dÉn tíinh÷ng dßng di c­ lao ®éng lín tõ n«ngth«n ra thµnh thÞ. Trong hoµn c¶nh ®ã Dù¸n N©ng cao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng chong­êi nghÌo (M4P) ®· thùc hiÖn métnghiªn cøu vÒ "ThÞ tr­êng lao ®éng n«ngth«n vµ vÊn ®Ò di c­" ®Ó xem xÐt nh÷ngt¸c ®éng cña viÖc di c­ lªn nh÷ng khu vùcn«ng th«n cã ng­êi lao ®éng ra ®i. B¶n tin

nµy sÏ xem xÐt t×nh h×nh chung cña thÞtr­êng vµ vÊn ®Ò di c­ lao ®éng n«ng th«nt¹i ViÖt Nam, c¸c t¸c ®éng lªn ph¸t triÓnn«ng th«n vµ ®­a ra mét vµi gi¶i ph¸p.

3. Ph¶n håi tõ b¹n ®äcB¶n tinNh»m lµm cho B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸ttriÓn trë nªn h÷u dông vµ hÊp dÉn h¬n víib¹n ®äc, mçi B¶n tin göi ®i cßn ®­îc ®ÝnhkÌm mét B¶n th«ng tin ph¶n håi miÔn phÝb­u ®iÖn (xem Hép 1) ®Ó lÊy ý kiÕn, nhËnxÐt vµ gîi ý tõ ng­êi ®äc.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 13: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

11

Hép 1: Th«ng tin Ph¶n håi

§èi víi 10 sè B¶n tin ®Çu tiªn, tæng céng ®· cã 602 ph¶n håi nhËn ®­îc (xem B¶ng 1)

TH¤NG TIN PH¶N HåI“B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn”

ý kiÕn ph¶n håi, quan ®iÓm vµ nhËn xÐt cña quÝ vÞ sÏ gióp chóng t«i lµm cho b¶n tin trë nªn hiÖu qu¶ vµhÊp dÉn h¬n ®Ó b¶n tin cã thÓ ®ãng gãp nhiÒu h¬n n÷a trong viÖc t¹o lËp mét thÞ tr­êng ho¹t ®éng hiÖuqu¶ h¬n cho ng­êi nghÌo ë ViÖt Nam.

KÝnh mong quÝ vÞ dµnh chót thêi gian cung cÊp mét sè th«ng tin theo c©u hái d­íi ®©y vµ göi l¹i chochóng t«i qua email, fax hoÆc b­u ®iÖn. PhÝ göi b­u ®iÖn lµ hoµn toµn miÔn phÝ.

I. B¶n tin cã cung cÊp ®­îc nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho ¤ng/Bµ kh«ng?

Cã. Theo ¤ng/Bµ phÇn nµo lµ hay nhÊt? ______________________________________________

__________________________________________________________________________________

Kh«ng. §Ò nghÞ ¤ng/Bµ gãp ý phÇn nµo cÇn lµm tèt h¬n: ________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

II. KÕt qu¶ ph©n tÝch vµ nh÷ng quan ®iÓm nhËn xÐt trong b¶n tin nµy cã gióp Ých g× cho ¤ng/Bµ kh«ng?

Cã. ¤ng/Bµ sÏ sö dông th«ng tin nµy nh­ thÕ nµo:

__________________________________________________________________________________

Kh«ng

III. Trong c¸c b¶n tin tiÕp theo, ¤ng/ Bµ muèn th¶o luËn vÒ nh÷ng chñ ®Ò g× ?

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

IV. Nh÷ng ý kiÕn hay ®Ò nghÞ kh¸c cña ¤ng/Bµ liªn quan ®Õn B¶n tin nh­ néi dung, h×nh thøc tæchøc, c¸ch thøc ph©n phèi, v.v:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

V. ¤ng/Bµ cã gîi ý nªn göi B¶n tin nµy cho ai n÷a kh«ng?

Cã. Tªn (nh÷ng) ng­êi ®ã: ________________________________________________________

§Þa chØ: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Kh«ng

VI.Th«ng tin c¸ nh©n cña ¤ng/Bµ:

Hä vµ tªn: ________________________________________________________________________

Chøc danh:________________________________________________________________________

N¬i c«ng t¸c: ______________________________________________________________________

§Þa chØ n¬i c«ng t¸c:________________________________________________________________

LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¬ quan ¤ng/Bµ: ______________________________________________

C¸c th«ng tin liªn quan kh¸c cña ¤ng/Bµ: Email:________________________________________

Sè ®iÖn tho¹i (C¬ quan/di ®éng) __________________________

XIN C¶M ¥N!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 14: Thi truong va phat trien

Nh­ ®· thÊy trong B¶ng 1, sè l­îng ph¶nhåi do ng­êi ®äc göi vÒ t¨ng ®Òu ®Æn víimçi sè B¶n tin. Dï sè l­îng ph¶n håi nhËn®­îc chØ chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá so víi sèB¶n tin ph¸t hµnh (0,5%), nh­ng còng cÇnl­u ý r»ng nh÷ng ph¶n håi nhËn ®­îc ®Õntõ nhiÒu ®èi t­îng ng­êi ®äc kh¸c nhau,vµ tõ nhiÒu vïng kh¸c nhau. Trong sènh÷ng ®éc gi¶ göi ph¶n håi, trªn 99% c©utr¶ lêi lµ tõ nh÷ng ®éc gi¶ ViÖt Nam.

Nh­ trong B¶ng 2, trong sè nh÷ng ®éc gi¶tr¶ lêi B¶n tin rÊt cã Ých, phÇn lín cho r»ngphÇn ph©n tÝch lµ hay vµ cã Ých nhÊt. Méttû lÖ ®éc gi¶ nhá h¬n cho r»ng phÇn th¶oluËn hay h¬n phÇn ph©n tÝch, trong khi ®ãmét tû lÖ nhá h¬n cho r»ng tÊt c¶ c¸c phÇntrong B¶n tin ®Òu hay vµ h÷u Ých víi hä.

Nh÷ng ng­êi göi ph¶n håi còng chØ ra häcã thÓ sö dông th«ng tin tõ B¶n tin ThÞtr­êng vµ Ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo. Theonh­ B¶ng 3 d­íi ®©y, h¬n 32% ng­êi tr¶lêi nãi B¶n tin rÊt cã Ých cho c«ng viÖc cñahä, kho¶ng 1/4 ng­êi ®­îc hái cho r»ngB¶n tin gióp hä cã thªm kiÕn thøc, vµ trªn

19% nãi B¶n tin rÊt h÷u Ých cho c«ng viÖcqu¶n lý nhµ n­íc cña hä. §Æc biÖt quanträng víi mét Dù ¸n cã môc ®Ých phæ biÕnth«ng tin ra réng nh­ M4P, trªn 16% ng­êitr¶ lêi nãi r»ng hä sÏ sö dông th«ng tin cñaB¶n tin ®Ó tuyªn truyÒn cho nh÷ng ng­êikh¸c.

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

12

B¶ng 1

B¶ng 2

Chñ ®Ò

B¶n tin TT&PT sè 1: T¨ng gi¸ trÞ ngµnh g¹o cña ViÖt Nam vµ t¨ngthu nhËp cho ng­êi nghÌo

B¶n tin TT&PT sè 2: S¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång

B¶n tin TT&PT sè 3: §Èy nhanh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒnsö dông ®Êt ë n«ng th«n

B¶n tin TT&PT sè 4: Nh·n m¸c vµ th­¬ng hiÖu cho n«ng s¶n ViÖt Nam

B¶n tin TT&PT sè 5: B­íc ph¸t triÓn tiÕp theo: ChuyÓn ®æi hé kinhdoanh c¸ thÓ thµnh doanh nghiÖp

B¶n tin TT&PT sè 6: Lao ®éng nhËp c­ vµ lao ®éng ®Þa ph­¬ng: VÞthÕ vµ c¬ héi

B¶n tin TT&PT sè 7: Sù tham gia cña ng­êi nghÌo vµo siªu thÞ

B¶n tin TT&PT sè 8: ChuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt s¶n xuÊtvµ kinh doanh: ¶nh h­ëng ®a chiÒu tíi ng­êi nghÌo

B¶n tin TT&PT sè 9: §Ó hµnh ®éng tËp thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ chong­êi nghÌo

B¶n tin TT&PT sè 10: Quan hÖ hîp t¸c c«ng t­ nh»m c¶i thiÖn c¸cdÞch vô c¬ së h¹ tÇng t¹i ViÖt Nam

Tæng sè

Sè ph¶n håi nhËn ®­îc

2

44

52

53

75

83

82

89

83

39

602

PhÇn nµo cña B¶n tin lµ hay vµ h÷u Ých nhÊt

Kh«ng cã ý kiÕn

PhÇn ph©n tÝch lµ hay nhÊt

PhÇn th¶o luËn lµ hay nhÊt

Toµn bé B¶n tin ®Òu hay vµ h÷u Ých

Tû lÖ ph¶n håi

11.1%

48.1%

17.9%

22.9%

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 15: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

13

Trong tê Th«ng tin ph¶n håi, ®éc gi¶ còng®­îc hái ®Ó ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt cô thÓvÒ B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn.Kho¶ng 2/3 sè ng­êi göi ph¶n håi ®· ®­ara nh÷ng nhËn xÐt cô thÓ nµy. PhÇn línnh÷ng nhËn xÐt ®Òu mang tÝnh tÝch cùchoÆc phª ph¸n cã tÝnh x©y dùng cã thÓtiÕp thu ®Ó c¶i tiÕn B¶n tin. Mét vÝ dô trongsè ®ã lµ nhËn xÐt vÒ ph«ng ch÷ sö dôngtrong B¶n tin lµ qu¸ nhá - ®iÒu nµy ®·®­îc tiÕp thu trong nh÷ng sè tiÕp theo.Mét l­îng lín ng­êi ®äc mong muèn B¶n

tin nªn ®­îc xuÊt b¶n th­êng xuyªn h¬nvµ ®­îc phæ biÕn réng r·i h¬n. Sè l­îngB¶n tin ®· ®­îc ph©n phèi nhiÒu h¬ntr­íc, vµ ®Õn víi nhiÒu ®èi t­îng ®éc gi¶h¬n. Tuy nhiªn, v× nguån nh©n lùc cã h¹n,tÇn sè ra m¾t B¶n tin ®· kh«ng thÓ ®­îcn©ng lªn.

Nh×n chung, Ban Biªn tËp ®· xem xÐt tÊtc¶ nh÷ng ph¶n håi ®­îc göi ®Õn vµ rÊtc¶m ¬n nh÷ng ®éc gi¶ ®· göi ý kiÕn ph¶nhåi.

B¶ng 3

¤ng/Bµ sÏ sö dông th«ng tin nµy nh­ thÕ nµo:

Kh«ng cã ý kiÕn

B¶n tin gióp t«i cã thªm th«ng tin, kiÕn thøc

B¶n tin rÊt h÷u Ých cho c«ng viÖc cña t«i

B¶n tin rÊt h÷u Ých cho c«ng viÖc qu¶n lý nhµ n­íc cña t«i

B¶n tin rÊt cã Ých cho môc ®Ých tuyªn truyÒn

Tû lÖ tr¶ lêi

8.1%

24.1%

32.3%

18.9%

16.5%

B¶ng 4

NhËn xÐt cô thÓ vÒ B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

Kh«ng cã ý kiÕn

Ph«ng lín h¬n, thªm trang, sö dông ¶nh mµu

H×nh thøc ®Ñp, néi dung hay vµ h÷u Ých, h×nh thøc ph©n phèi hîp lý, rÊt thÝchhîp ®Ó l­u tr÷, tham kh¶o

B¶n tin nªn ®­îc ph©n ph¸t réng r·i h¬n, ph©n ph¸t nhiÒu b¶n h¬n; MongnhËn ®­îc B¶n tin th­êng xuyªn

C¸c ý kiÕn ®ãng gãp/gîi ý kh¸c (thªm th«ng tin, thªm ý kiÕn th¶o luËn, phæbiÕn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c (vÝ dô b¸o chÝ …), so s¸nh víi kinhnghiÖm c¸c n­íc …)

B¶n tin nªn ®­îc xuÊt b¶n th­êng xuyªn h¬n

Mét vµi ý kiÕn kh¸c (söa l¹i ®Þa chØ ®Ó tr¸nh thÊt l¹c, ph©n ph¸t muén …)

Tû lÖ c©u tr¶ lêi

47.0%

5.8%

11.6%

7.9%

23.9%

2.7%

1.2%

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 16: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

14

Hép 2: Mét vµi nhËn xÐt chÝnh

Víi mét B¶n tin cã néi dung hay vµ cã Ých thÕ nµy, chóng t«i mong muèn tiÕp tôc nhËn ®­îc B¶n tin ngayc¶ khi Dù ¸n kÕt thóc. H·y göi th­êng xuyªn ®Õn VAPEC, chóng t«i s½n sµng ®Æt mua.

Hoµng ThÞ Thanh Nhµn, Phã Gi¸m ®èc, Trung t©m Th«ng tin, Trung t©m Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nhD­¬ng (VAPEC)

C¸c nhµ nghiªn cøu rÊt cÇn nh÷ng th«ng tin nh­ thÕ nµy. Chóng t«i/th­ viÖn cña chóng t«i muèn ®¨ngký nhËn B¶n tin th­êng xuyªn. Chóng t«i còng muèn ®­îc ®ãng gãp ý kiÕn trong phÇn th¶o luËn.

Ng« V¨n H¶i, Nghiªn cøu viªn chÝnh, ViÖn Kinh tÕ N«ng nghiÖp

§©y lµ mét B¶n tin/DiÔn ®µn rÊt hay ®Ó tuyªn truyÒn vµ n©ng cao nhËn thøc cña mäi ng­êi. Xin h·y t¹onhiÒu c¬ héi h¬n cho nhiÒu ng­êi tham gia.

§µm Quèc ViÖt, Chñ tÞch, Héi n«ng d©n QuÕ Phong, NghÖ An

B¶n tin tuy nhá nh­ng nã ®­a ra nh÷ng th«ng tin rÊt c¬ b¶n vµ quan träng.

NguyÔn Thµnh T©m, Gi¸m ®èc, Së Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Phó Yªn

T«i hy väng B¶n tin sÏ ®­îc ph©n phèi xuèng ®¬n vÞ Êp, t×nh h×nh ë Êp rÊt thiÕu tµi liÖu häc hái liªn quan®Õn vÊn ®Ò thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn.

Vâ V¨n Dòng, Tr­ëng Êp ¤ng Nhan T©y, Méc Ho¸, Long An

B¶n tin lµ nguån th«ng tin cã ®é tin cËy cao, cã quan ®iÓm vµ lý luËn chÆt chÏ vÒ n«ng th«n vµ n«ngnghiÖp. Chóng t«i vËn dông trong chØ ®¹o n«ng d©n ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng.

Lª V¨n Hoa, Chñ tÞch Héi n«ng d©n huyÖn L¹ng Ch¸nh, Thanh Ho¸

T«i biÕt ®­îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nhê vµo B¶n tin.

K Krang, Chñ tÝch UBND x· Dak R M¨ng, Dak N«ng

B¶n tin nªn in víi ph«ng ch÷ lín h¬n vµ nhiÒu trang h¬n. B¶n tin còng nªn ®­îc xuÊt b¶n vµ ph©n phèith­êng xuyªn h¬n.

Mai V¨n Hîi, Phã gi¸m ®èc, Së C«ng nghiÖp H¶i D­¬ng

Tr×nh bµy ®Þa chØ trang web næi bËt h¬n, cã thªm nhiÒu th«ng tin vÒ th­ môc trªn website.

Adam McCarty, Kinh tÕ tr­ëng, Mekong Economics

Sö dông h×nh thøc ph©n phèi qua email.

§µm Anh NguyÖt, Phãng viªn Kinh tÕ, B¸o Quèc tÕ

Lùa chän nh÷ng ng­êi nhËn thÝch hîp cho mçi sè B¶n tin.

NguyÔn V¨n B¹t, Phã Gi¸m ®èc, Së Giao th«ng VËn t¶i HuÕ

Nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi còng ®­a ra trªn350 gîi ý mµ hä nghÜ lµ thÝch hîp chonh÷ng chñ ®Ò c¸c sè B¶n tin tiÕp theo. 20chñ ®Ò ®­îc gîi ý nhiÒu nhÊt ®­îc s¾pxÕp trong B¶ng 5 d­íi ®©y. Mét vµi chñ ®Ò®· ®­îc ®­îc thùc hiÖn thµnh c¸c sè B¶n

tin, vÝ dô nh­ ChuyÓn ®æi hé kinh doanh c¸thÓ thµnh doanh nghiÖp, Nh·n m¸c vµTh­¬ng hiÖu, Hµnh ®éng tËp thÓ, S¶nxuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång vµ nh÷ngvÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh sö dông vµ chuyÓn®æi quyÒn sö dông ®Êt.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 17: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

15

B¶ng 5

Chñ ®Ò gîi ý

ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi n­íc

Hµnh ®éng tËp thÓ

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ

Thu håi ®Êt ®ai, cuéc sèng cña ng­êi d©n sau khi thu håi ®Êt

Lao ®éng n«ng th«n

Doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ ChuyÓn ®æi doanh nghiÖp

Nh·n m¸c vµ Th­¬ng hiÖu

C«ng nghiÖp ho¸ vµ HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång

HÖ thèng qu¶n lý ®Êt ®ai

Phóc lîi x· héi/c¸c h×nh thøc b¶o vÖ ng­êi lao ®éng

øng dông khoa häc c«ng nghÖ, tiÕn bé sinh häc trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

HÖ thèng th«ng tin n«ng nghiÖp

TÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo

ChÊt l­îng s¶n phÈm n«ng nghiÖp/ An toµn thùc phÈm

ChuyÓn ®æi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

WTO vµ N«ng nghiÖp ViÖt Nam

ThÞ tr­êng ®Êt kh«ng chÝnh thøc

WTO vµ nh÷ng t¸c ®éng lªn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam

Sè ng­êi ®äc gîi ý

67

52

31

31

30

28

27

23

18

16

16

15

15

13

12

12

12

12

12

11

11

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 18: Thi truong va phat trien

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 19: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

17

Giíi thiÖu chung vÒ B¶ntin ThÞ tr­êng vµ Ph¸ttriÓn MDB Khèi l­îng lín c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu®­îc tiÕn hµnh trong khu«n khæ dù ¸nM4P ®· ®em l¹i mét sè l­îng ®¸ng kÓnh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu thuéc nhiÒu lÜnhvùc kh¸c nhau. Mét trong nh÷ng th¸chthøc lín ®Æt ra cho M4P lµ viÖc t¹o ®iÒukiÖn cho cµng nhiÒu ng­êi cã liªn quancµng tèt tiÕp cËn ®­îc víi c¸c kÕt qu¶nghiªn cøu mµ hä quan t©m vµ th¶o luËnvÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®ã theo ph­¬ng thøcphï hîp.

Trang web cña dù ¸n(www.markets4poor.org) lµ mét nguånth«ng tin vµ tµi liÖu ®Çy ®ñ thu ®­îc tõ dù¸n, ®­îc ®¨ng t¶i b»ng c¶ tiÕng Anh vµtiÕng ViÖt. Tuy nhiªn M4P x¸c ®Þnh r»ngviÖc tiÕp cËn víi Internet ë ViÖt Nam vÉncßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ngng­êi nghÌo, vµ nhiÒu ng­êi vÉn cßnmuèn xem c¸c b¶n in trªn giÊy h¬n lµth«ng tin ®iÖn tö. ChÝnh v× thÕ c¸c ÊnphÈm vÉn cßn lµ nÒn t¶ng cña c«ng t¸ctruyÒn th«ng c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cñadù ¸n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ®éc gi¶ ViÖt Nam.

KÕt qu¶ cña nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøudo dù ¸n hç trî ®· ®­îc phæ biÕn b»ngnhiÒu lo¹i Ên phÈm kh¸c nhau, nh­ tµi liÖuhéi nghÞ, héi th¶o, s¸ch, b¸o c¸o dù ¸n, tµi

liÖu th¶o luËn, th«ng b¸o ng¾n. Tuy nhiªncÇn ph¶i phæ biÕn réng h¬n n÷a nh÷ng kÕtqu¶ nghiªn cøu nµy nh»m chia sÎ th«ngtin, gãp phÇn x©y dùng c¸c m¹ng l­íinghiªn cøu. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøucòng cÇn ph¶i ®ãng gãp cho viÖc ®èi tho¹ichÝnh s¸ch vÒ c¸c thÞ tr­êng träng yÕu vµnh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ph¸t triÓn.Nh÷ng b¶n tin chÝnh x¸c vµ ®­îc phæ biÕnréng r·i vÒ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nµylµ mét c¸ch ®Ó gãp phÇn ®¹t ®­îc môctiªu trªn.

Th¸ng 6 n¨m 2003, Ch­¬ng tr×nh Ph¸ttriÓn Kinh tÕ t­ nh©n (MDPF) vµ PhßngTh­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam(VCCI) ®· khëi x­íng thµnh c«ng B¶n tinM«i tr­êng Kinh doanh (BIB), xuÊt b¶n haith¸ng mét sè, hiÖn nay ®­îc ph¸t hµnhréng r·i t¹i ViÖt Nam. Chó ý tíi sù thµnhc«ng cña BIB, M4P ®Ò xuÊt víi MDPFr»ng cÇn ph¶i nh©n réng m« h×nh nµyb»ng c¸ch ®­a ra mét dßng nh÷ng b¶n tinmíi chøa ®ùng nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t triÓn cãliªn quan ®Õn thÞ tr­êng. H×nh thøc vµ kh¸iniÖm vÒ B¶n tin “ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn(MDB) dùa trªn ®Þnh d¹ng cña BIB vµ®­îc ph¸t hµnh hai th¸ng mét sè - nh­ngvµo nh÷ng th¸ng mµ b¶n tin BIB kh«ngph¸t hµnh. Vµo cuèi n¨m 2004, M4P vµMPDF ®¹t ®­îc tháa thuËn vÒ viÖc ®ångtµi trî viÖc s¶n xuÊt MDB trªn c¬ së 50%-50%.

Kinh nghiÖm vµ bµi häc rót ra tõviÖc xuÊt b¶n b¶n tin thÞ tr­êngph¸t triÓn (MDB)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 20: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

18

Kh¸i niÖmý t­ëng vÒ MDB lµ M4P sÏ hîp t¸c víiMPDF vµ ViÖn Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng(CIEM) cïng triÓn khai, xuÊt b¶n vµ ph¸thµnh mét b¶n tin chuyªn ®Ò vÒ c¸c vÊn ®ÒthÞ tr­êng cã liªn quan ®Õn gi¶m nghÌo vµph¸t triÓn kinh tÕ. Ba nhãm tham gia cïngtriÓn khai c¸c ®Ò tµi cho b¶n tin, vµ M4P®ãng vai trß ®i ®Çu trong viÖc triÓn khaic¸c néi dung c¬ b¶n nhÊt cña b¶n tin.

Néi dung cña c¸c b¶n tin dùa tr­íc hÕtvµo c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu mµ M4P thùchiÖn. Môc tiªu cña c¸c b¶n tin lµ phæ biÕnc¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña M4P vµ t¹odiÔn ®µn trao ®æi th«ng tin vµ ý kiÕn, qua®ã gãp phÇn vµo ®èi tho¹i chÝnh s¸ch vÒnh÷ng vÊn ®Ò thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn ®­îclùa chän.

Môc ®Ých cña b¶n tin lµ:

• Gióp c¸c c¸n bé trung ­¬ng vµ ®Þaph­¬ng vµ c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnhs¸ch tiÕp cËn víi hµng lo¹t nh÷ng c¸chnh×n nhËn kh¸c nhau vÒ nh÷ng vÊn ®Òcô thÓ cã liªn quan ®Õn mèi liªn hÖ gi÷athÞ tr­êng vµ gi¶m nghÌo;

• Gióp c¸c c¸n bé ®Þa ph­¬ng hiÓu râh¬n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thÞ tr­êng cã liªnquan vµ viÖc c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c xö lývÊn ®Ò ®ã nh­ thÕ nµo;

• Th«ng tin cho céng ®ång vµ c¸c nhµ tµitrî vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thÞ tr­êng cã liªnquan ®Ó gióp hä t­¬ng t¸c mét c¸chhiÖu qu¶ h¬n víi chÝnh phñ vµ c¸c nhµho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch;

Néi dung cña B¶n tinThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓnB¶n tin lµ tµi liÖu gåm 4 trang in trªn giÊykhæ nhá h¬n A4 mét chót. Hai trang ®Çuchøa ®ùng néi dung tæng qu¸t vÒ mét vÊn

®Ò cô thÓ cña nghiªn cøu M4P, th­ênggåm mét phÇn tæng quan, c¸c vÝ dô cô thÓvµ c¸c ®Ò xuÊt. Hai trang tiÕp theo tr×nhbµy ý kiÕn cña nhiÒu ng­êi cã liªn quankh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò ®ã, bao gåm:

• C¸n bé cÊp bé cã liªn quan nghiªn cøuvÒ vÊn ®Ò cô thÓ nµy

• C¸n bé cña bé kh¸c nghiªn cøu vÒ vÊn®Ò nµy (vÝ dô: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­,Bé Tµi chÝnh, v.v.)

• Chuyªn gia thuéc c¬ quan nghiªncøu/cè vÊn ®Þa ph­¬ng nghiªn cøu vÒvÊn ®Ò nµy (vÝ dô ViÖn Qu¶n lý Kinh tÕTrung ­¬ng CIEM, V¨n phßng Nghiªncøu cña Thñ t­íng, ViÖn Kinh tÕ ThÕgiíi, v.v.)

• §¹i diÖn cña céng ®ång doanh nghiÖp(vÝ dô: mét hoÆc hai héi doanh nghiÖphoÆc doanh nghiÖp næi tiÕng)

• C¸c c¸n bé chÝnh phñ hoÆc mét hoÆchai ®Þa ph­¬ng bÞ ¶nh h­ëng ®Æc biÖtbëi vÊn ®Ò nµy, hoÆc nh÷ng ng­êi cãnh÷ng h­íng xö lý vÊn ®Ò cÇn ®­îcnªu bËt

• Chuyªn gia n­íc ngoµi, nh÷ng ng­êicã thÓ ®­a ra quan ®iÓm quèc tÕ/t­¬ngquan vÒ vÊn ®Ò nµy

§èi t­îng ®éc gi¶B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn lµ ÊnphÈm ®­îc ph¸t hµnh réng r·i nhÊt cña dù¸n M4P. Nh÷ng ng­êi tiÕp nhËn Ên phÈmnµy bao gåm:

• C¸c c¸n bé trung ­¬ng

• C¸c c¸n bé cÊp tØnh vµ huyÖn (baogåm ñy ban Nh©n d©n vµ c¸c c¬ quancã liªn quan kh¸c)

• C¸c ®¹i biÓu Quèc héi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 21: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

19

• C¸c tæ chøc quÇn chóng, c¸c tæ chøcphi chÝnh phñ (cña c¶ ®Þa ph­¬ng vµn­íc ngoµi)

• C¸c ®¹i sø qu¸n n­íc ngoµi vµ c¸c dù¸n tµi trî ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ph¸ttriÓn doanh nghiÖp

• C¸c viÖn nghiªn cøu vµ c¸c tr­êng ®¹ihäc;

Mçi b¶n tin cã tæng sè 15.000 b¶n b»ngtiÕng ViÖt vµ 2.000 b¶n b»ng tiÕng Anh®­îc l­u hµnh. B¶ng d­íi ®©y cho thÊym« h×nh ph¸t hµnh b¶n tin.

Thêi gian thùc hiÖnTõ th¸ng 11 n¨m 2004 ®Õn th¸ng 12 n¨m2006, B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn MDB®· xuÊt b¶n ®­îc 12 sè trong khu«n khægiai ®o¹n mét cña dù ¸n. Tháa thuËn liªnkÕt ban ®Çu quy ®Þnh viÖc xuÊt b¶n 6 sè.Sau khi xuÊt b¶n 3 sè ®Çu tiªn, M4P,MPDF vµ CIEM ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cñatháa thuËn liªn kÕt nµy vµ ®­a ra nh÷ng®iÒu chØnh cÇn thiÕt ®èi víi tháa thuËn hiÖnhµnh. Sau khi hoµn thµnh 6 sè ®Çu tiªn, tÊtc¶ c¸c bªn nhÊt trÝ sÏ ký tháa thuËn míi vµtiÕp tôc xuÊt b¶n 6 sè tiÕp theo.

Bµi häc rót raNhiÒu bµi häc ®· ®­îc rót ra tõ viÖc xuÊtb¶n B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn.Nh÷ng lÜnh vùc chÝnh ®em l¹i bµi häc lµ:tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch ph¶nhåi tõ ®éc gi¶, s¾p xÕp hîp lý thêi gian

biÓu vµ quy tr×nh s¶n xuÊt vµ chuÈn bÞhµng lo¹t c«ng viÖc biªn tËp trong cïngmét thêi gian.

Ph¶n håi: Sè l­îng phiÕu ph¶n håi nhËn®­îc v­ît qu¸ sù mong ®îi cña tÊt c¶ c¸cbªn. Sau khi xuÊt b¶n 6 sè ®Çu tiªn th×nhËn thÊy r»ng mét l­îng lín nh÷ng th«ngtin cã thÓ rÊt h÷u Ých vÉn ch­a ®­îc södông thÝch ®¸ng. Vµ thÕ lµ nh÷ng ng­êitham gia cè g¾ng ghi chÐp mét c¸ch cã hÖthèng vµ ph©n tÝch nh÷ng ph¶n håi nhËn®­îc. Nh­ ®· nªu trong phÇn giíi thiÖucuèn s¸ch nµy, ph¶n håi vµ ®Ò xuÊt nhËn®­îc tõ ®éc gi¶ lµ mét phÇn quan trängcña nç lùc duy tr× b¶n tin nµy sao cho h÷uÝch vµ thÝch hîp nhÊt cã thÓ.

S¾p xÕp hîp lý c¸c quy tr×nh: S¶n xuÊtmét b¶n tin 2 th¸ng mét sè cã nghÜa lµ cãtæng thêi gian 2 th¸ng tõ khi viÕt b¶n th¶olÇn ®Çu cho tíi khi in ra b¶n tin hoµn thiÖn.Víi ba bªn tham gia, viÖc cè g¾ng s¾p xÕp

B¶n tin nµy còng cã thÓ t¶i xuèng tõ trang web M4P.

Ng­êi nhËn

C¸c c¸n bé trung ­¬ng(25 bé x 50)

Giíi nghiªn cøu/cè vÊn ®Þa ph­¬ng

§¹i diÖn céng ®ång doanh nghiÖp

C¸n bé cÊp tØnh vµ huyÖn (61 tØnh x 50 c¸n bé: 3050 b¶n)(20 huyÖn x 15 tØnh x 15 c¸n bé: 4500 b¶n)

Quèc héi

B¸o chÝ

Kh¸c

Céng ®ång Quèc tÕ

Tæng

B¶n tiÕng Anh

2000

2000

B¶n tiÕng ViÖt

1250

500

1.000

7.550

500

500

3.000

700

15.000

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 22: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

20

hîp lý quy tr×nh s¶n xuÊt lµ hÕt søc quanträng, sao cho tÊt c¶ c¸c bªn cã ®ñ thêigian ®­a ra nh÷ng ph¶n håi cã ý nghÜa vµcã tÝnh chÊt x©y dùng vÒ b¶n th¶o cñaMDB tr­íc khi hoµn tÊt. ViÖc s¾p xÕp tu©nthñ 3 nguyªn t¾c chÝnh:

• Phiªn b¶n chÝnh cña MDB khi ë d¹ngb¶n th¶o ®­îc viÕt b»ng tiÕng ViÖt.§iÒu nµy ph¶n ¸nh mét thùc tÕ lµ ®a sè®éc gi¶ cña MDB lµ ng­êi ViÖt Nam.Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt MDB, ba bªnsÏ ®­a ra nhËn xÐt vµ ph¶n håi víi b¶nth¶o b»ng tiÕng ViÖt.

• Néi dung chÝnh cña MDB do nhãmM4P t¹i Hµ Néi biªn tËp dùa trªn kÕtqu¶ nh÷ng c«ng t×nh nghiªn cøu do dù¸n M4P hç trî. §iÒu nµy sÏ ®Èy nhanhtiÕn ®é thÈm tra vµ hiÖu ®Ýnh.

• V¨n b¶n chÝnh vµ nh÷ng ®o¹n th¶oluËn cã thÓ ®­îc hiÖu ®Ýnh ®Ó nhÊtqu¸n víi nhau.

LÞch tr×nh ®­îc hîp lý hãa nh­ sau: trong2 tuÇn ®Çu cña th¸ng thø nhÊt, c¸c b¶nth¶o cña v¨n b¶n chÝnh ®­îc M4P tËp hîpl¹i (b»ng tiÕng ViÖt) vµ ph©n ph¸t ®Ó lÊy ýkiÕn. Trong hai tuÇn cuèi cña th¸ng thønhÊt, phÇn dµnh cho c¸c ®o¹n th¶o luËn®­îc M4P chuÈn bÞ (b»ng tiÕng ViÖt) vµgöi ®i ®Ó lÊy ý kiÕn.

Vµo cuèi th¸ng thø nhÊt, nh÷ng nhËn xÐtvÒ b¶n th¶o ®Çu tiªn ®· ®­îc thu vÒ. B¶nth¶o ®­îc hiÖu ®Ýnh vµo cuèi tuÇn thø nhÊtcña th¸ng thø hai, vµ sau khi xem l¹i lÇncuèi cïng, c¸c b¶n tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh®­îc hoµn thiÖn vµ xuÊt b¶n vµo cuèith¸ng thø hai.

ChuÈn bÞ tr­íc néi dung cña MDB: CÇnph¶i chuÈn bÞ song song v¨n b¶n chÝnhcña Ýt nhÊt hai sè MDB ®Ó cã ngay b¶nthay thÕ trong tr­êng hîp trôc trÆc x¶y ravíi b¶n dù kiÕn xuÊt b¶n.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 23: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

21

Giíi thiÖu chung G¹o lµ nguån l­¬ng thùc chÝnh cña ®¹i ®asè ng­êi d©n ViÖt Nam víi sè hé trång lóachiÕm tíi hai phÇn ba tæng sè hé cña c¶n­íc. §èi víi kho¶ng mét phÇn n¨m d©nsè ViÖt Nam - thuéc nhãm nghÌo nhÊt,g¹o chiÕm 35% trong tæng chi tiªu cña gia®×nh. TÇm quan träng cña g¹o ®èi víi nÒnkinh tÕ quèc d©n còng ®­îc thÓ hiÖn râqua c¬ cÊu chØ sè gi¸ tiªu dïng víi tû trängmÆt hµng g¹o chiÕm tíi 20%. H¬n n÷axuÊt khÈu g¹o cßn lµ mét trong nh÷ngnguån thu ngo¹i tÖ chÝnh cña ®Êt n­íc.

Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ngµnh lóag¹o ViÖt Nam lµ s¶n l­îng vµ thêi vô cñamçi vïng trång lóa rÊt kh¸c nhau. HiÖnnay, n¨ng suÊt lóa trung b×nh ë ViÖt Namlµ 4,3 tÊn/ha/n¨m. Trong khi ®ã, mét sèvïng thuéc ®ång b»ng s«ng Cöu Long cãthÓ ®¹t tíi s¶n l­îng 10 - 12 tÊn/ha, cßnmét sè n¬i kh¸c chØ ®¹t ®­îc 2,4 tÊn/ha.

Hai thËp kû tr­íc ®©y, ViÖt Nam cßn thiÕug¹o trÇm träng. Tuy nhiªn, nhê mét lo¹tc¶i c¸ch mang tÝnh tù do ho¸ nh­ traoquyÒn tù chñ s¶n xuÊt vµ quyÒn sö dông®Êt cho hé gia ®×nh, s¶n l­îng g¹o ®· t¨nglªn ®¸ng kÓ, t¹o ra l­¬ng thùc d­ thõa vµt¨ng thu nhËp cña ng­êi trång lóa, gãpphÇn ®¸ng kÓ vµo c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶mnghÌo. N¨m 2003, s¶n l­îng lóa cña ViÖtNam ®¹t h¬n 34 triÖu tÊn so víi 12 triÖutÊn n¨m 1981. KÓ tõ n¨m 1996, ViÖt Nam®· th­êng xuyªn xuÊt khÈu h¬n 3 triÖu tÊng¹o mçi n¨m vµ trë thµnh n­íc xuÊt khÈug¹o lín thø hai thÕ giíi xÐt vÒ khèi l­îng,chØ sau Th¸i Lan. Tuy nhiªn, trong t­¬nglai, kh¶ n¨ng ®Ó t¨ng gi¸ trÞ g¹o xuÊt khÈuvµ c¶i thiÖn thu nhËp cho n«ng d©n nghÌocña ViÖt Nam cã thÓ sÏ khã kh¨n h¬n. Métnghiªn cøu gÇn ®©y vÒ “chuçi gi¸ trÞ”ngµnh g¹o ViÖt Nam cho thÊy mét sè vÊn®Ò cÇn ®­îc gi¶i quyÕt ®Ó c¶i thiÖn chÊtl­îng vµ thu nhËp tõ lóa g¹o.1

ViÖt Nam lµ n­íc xuÊt khÈu g¹o lín thø hai thÕ giíi xÐt vÒ khèi l­îng, nh­ng l¹i chØ xÕphµng thø t­ thÕ giíi xÐt vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu. ViÖt Nam hoµn toµn cã thÓ t¨ng ®­îc gi¸ trÞg¹o xuÊt khÈu nÕu nh­ c¶i thiÖn ®­îc chÊt l­îng g¹o ®Ó b¸n ®­îc gi¸ cao h¬n. Tuynhiªn, viÖc n©ng cao chÊt l­îng g¹o sÏ ®ßi hái ngµnh g¹o ViÖt Nam cã nh÷ng thay ®æitrong hÖ thèng chÕ biÕn vµ tiÕp thÞ.

Mét vÊn ®Ò kh¸c lµ trong h¬n mét thËp kû qua, nhê gia t¨ng ®¸ng kÓ vÒ n¨ng suÊt ë métsè vïng, ViÖt Nam ®· tõng ®¹t ®­îc kû lôc trong khu vùc vÒ s¶n l­îng lóa vµ lîi nhuËntÝnh theo hecta, song do hÇu hÕt n«ng d©n ®Òu chØ cã diÖn tÝch trång lóa nhá nªn sÏkh«ng thÓ tho¸t nghÌo nÕu chØ trång lóa.

T¨ng gi¸ trÞ ngµnh g¹o cña ViÖtNam vµ T¨ng thu nhËp cho ng­êinghÌo

1 PhÇn giíi thiÖu chung cña b¶n tin nµy (gåm c¶ c¸c sè liÖu) ®­îc trÝch tõ B¶n tãm t¾t Nghiªn cøu “KÕt nèi ng­êi nghÌovíi chuçi gi¸ trÞ g¹o” cña c«ng ty T­ vÊn N«ng phÈm Quèc tÕ (ACI). Trong b¶n tãm t¾t nµy, chuçi gi¸ trÞ ®­îc ®Þnh nghÜalµ “Mét chu tr×nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoÆc dÞch vô kÓ tõ giai ®o¹n s¸ng chÕ, qua c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi®Õn ng­êi tiªu dïng cuèi cïng, còng nh­ xö lý phÕ th¶i”.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 24: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

22

Nh÷ng chÝnh s¸ch cñaChÝnh phñ ®èi víi ngµnhg¹oTrong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, an ninh l­¬ngthùc lu«n lµ mét trong nh÷ng ­u tiªn hµng®Çu cña ChÝnh phñ ViÖt Nam. §iÒu nµythÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch ­u tiªn ph¸ttriÓn diÖn tÝch canh t¸c lóa vµ hÖ thèng h¹tÇng thuû lîi, còng nh­ nh÷ng chÝnh s¸chh¹n chÕ chuyÓn ®æi ®Êt trång lóa sang c¸cmôc ®Ých sö dông kh¸c.

Nhê nh÷ng chÝnh s¸ch nãi trªn vµ mét lo¹tc¸c biÖn ph¸p trong lÜnh vùc thuÕ, h¹nng¹ch vµ ®Çu t­ vµo hÖ thèng khuyÕnn«ng, quy m« vµ n¨ng suÊt trång lóa ®·®­îc c¶i thiÖn. S¶n l­îng lóa d­ thõa liªntôc tõ gi÷a nh÷ng n¨m 90 ®· lµm gi¶m mèilo vÒ an ninh l­¬ng thùc, nhê ®ã c¸c chÝnhs¸ch ®¶m b¶o ®Êt trång lóa còng ®­îc níiláng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ChÝnh phñ®· chuyÓn tõ môc tiªu n©ng cao n¨ng suÊtvµ më réng diÖn tÝch trång lóa sang ®ad¹ng vµ tèi ®a ho¸ thu nhËp. Nhê ¶nhh­ëng cña xu h­íng tù do ho¸ gÇn ®©y, lÜnhvùc g¹o xuÊt khÈu còng ®­îc më réng víisù tham gia cña nhiÒu nhµ xuÊt khÈu h¬n.

C¸c vÊn ®Ò ®Æt raPh©n tÝch vÒ “chuçi gi¸ trÞ g¹o” ®· ®Æt ranh÷ng vÊn ®Ò chÝnh sau ®©y:

• Nh÷ng hé n«ng d©n nhá sÏ kh«ng thÓtho¸t nghÌo nÕu chØ trång lóa. Trongnh÷ng n¨m qua, n¨ng suÊt vµ s¶n l­înglóa ®· t¨ng lªn, nh­ng n«ng hé nhá ëViÖt Nam hiÖn nay vÉn gÆp khã kh¨n dodiÖn tÝch ®Êt canh t¸c cña hä qu¸ nhánªn kh«ng cã ®ñ thu nhËp nÕu chØ trånglóa. BiÓu ®å 1 (trang 2) cho thÊy chi phÝvµ thu nhËp cña mét hé n«ng d©n trånglóa ®iÓn h×nh víi bèn nh©n khÈu. VíidiÖn tÝch ®Êt canh t¸c trung b×nh ë ®ångb»ng s«ng Hång lµ 0,256 ha, hé n«ng

d©n nµy cã thÓ trang tr¶i ®­îc c¸c nhucÇu tiªu dïng tèi thiÓu, song møc thunhËp nh­ vËy vÉn cßn thÊp h¬n nhiÒu sovíi chuÈn ®ãi nghÌo chÝnh thøc do BéLao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi ®­a ralµ 1,2 triÖu ®ång/ng­êi /n¨m.

• HÖ thèng chÕ biÕn g¹o bÞ ph©n chiamanh món víi tËp qu¸n “xay x¸t hai lÇn”- lóa ®­îc bãc vá trÊu t¹i c¸c c¬ së xayx¸t nhá, sau ®ã ®­îc xay x¸t lÇn thø hait¹i c¸c nhµ m¸y lín. Do vËy, c¸c lo¹i g¹okh¸c nhau ®­îc thu mua tõ nhiÒu c¬ sëxay x¸t nhá bÞ trén lÉn, lµm t¨ng tû lÖ g¹otÊm, gi¶m chÊt l­îng g¹o thµnh phÈm,dÉn ®Õn gi¶m gi¸ g¹o.

• ThÞ tr­êng g¹o bÞ chi phèi bëi c¸c hîp®ång xuÊt khÈu lín gi÷a c¸c chÝnh phñ,dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thÞ tr­êng g¹o bÞ chiphèi bëi khèi l­îng chø kh«ng ph¶i chÊtl­îng. NhiÒu khi, ®Ó ®¸p øng yªu cÇucña c¸c hîp ®ång nµy, nh÷ng nhµ m¸yxay x¸t vµ nhµ xuÊt khÈu lín chØ l·i rÊt Ýt,thËm chÝ lç. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c¸c nhµm¸y xay x¸t vµ c¸c nhµ xuÊt khÈu lín chØl·i nhê b¸n khèi l­îng lín hoÆc b¸n s¶nphÈm phô (vÝ dô nh­ c¸m g¹o).

• C«ng nghÖ chÕ biÕn g¹o l¹c hËu lµm choc¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ g¹o nh­ b¸nh,m× hay kÑo cã Ýt gi¸ trÞ gia t¨ng.

C¸c gi¶i ph¸p ë cÊp ®éhé n«ng d©n§a d¹ng ho¸ ngoµi trång lóa

Nh÷ng n«ng d©n sèng phô thuéc vµo diÖntÝch canh t¸c nhá cã thÓ cã thu nhËp caoh¬n tõ c¸c lo¹i c©y trång kh¸c hoÆc nÕu®­îc tuyÓn dông vµo lµm trong c¸c xÝnghiÖp. Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng thùc tiÔn cñanh÷ng ho¹t ®éng ®a d¹ng hãa nµy cßn phôthuéc vµo c¸c c¬ héi cã ®­îc còng nh­ chiphÝ vµ møc ®é rñi ro cña c¸c c¬ héi nµy.Ng­êi n«ng d©n cÇn ®­îc khuyÕn khÝch,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 25: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

23

®­îc cung cÊp th«ng tin vµ c¸c nguån lùccÇn thiÕt ®Ó thay ®æi. ChÝnh phñ cã thÓ hçtrî qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ nµy b»ng c¸chhç trî n«ng d©n n©ng cÊp hÖ thèng s¶nxuÊt cña hä hoÆc chuyÓn tíi nh÷ng vïngcã c¬ héi c«ng ¨n viÖc lµm tèt h¬n.

Ho¹t ®éng tËp thÓ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thamgia thÞ tr­êng cña n«ng hé nhá

C¸c s¸ng kiÕn vÒ thÓ chÕ cã thÓ gióp c¸cn«ng hé nhá phèi hîp ho¹t ®éng víi nhau.Ho¹t ®éng tËp thÓ sÏ gióp c¸c nhµ s¶nxuÊt c¸ thÓ t¨ng kh¶ n¨ng tham gia thÞtr­êng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÒu kho¶n giaodÞch cã lîi h¬n. VÝ dô, viÖc mua nguyªnliÖu ®Çu vµo víi sè l­îng lín gióp mçi c¸nh©n trong nhãm mua víi gi¸ rÎ h¬n. ViÖcphèi hîp cïng thu ho¹ch còng sÏ giópgi¶m chi phÝ thu ho¹ch vµ t¨ng thu nhËp.Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc “ho¹t ®éng tËp thÓ”kh¸c nhau nh­ hîp t¸c x·, hiÖp héi hayc©u l¹c bé. Nh÷ng h×nh thøc hîp t¸c nµycòng cã thÓ më réng ra ngoµi ph¹m vi c¸ché n«ng d©n sang c¸c ®èi t­îng kh¸c nh­c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ xay x¸t.

N©ng cao chÊt l­îng gièng

ViÖc c¶i thiÖn chÊt l­îng g¹o cÇn ph¶i®­îc b¾t ®Çu tõ viÖc c¶i thiÖn gièng vµ c¸cdÞch vô khuyÕn n«ng cho n«ng d©n.Nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n trong lÜnh vùc nh©ngièng cã thÓ mang l¹i ®éng c¬ th­¬ng m¹ithùc sù ®Ó s¶n xuÊt c¸c gièng lóa. HiÖnnay, viÖc thiÕu nh÷ng quy ®Þnh vÒ quyÒn®­îc b¶o hé cña ng­êi g©y gièng vµ c¸ctiªu chuÈn thùc thi quyÒn nµy ®· lµm gi¶m®éng c¬ n©ng cao chÊt l­îng cña c¸cc«ng ty s¶n xuÊt gièng.

Sù tham gia hiÖu qu¶ cña “bèn nhµ” vµ c¬chÕ phèi hîp s¶n xuÊt

Sù phèi hîp gi÷a “bèn nhµ” gåm nhµ n«ng,nhµ n­íc, nhµ khoa häc vµ nhµ doanhnghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lóa g¹ocÇn ®­îc t¨ng c­êng chÆt chÏ h¬n. Tuynhiªn, sù ph¶n håi vµ liªn kÕt trong lÜnhvùc khuyÕn n«ng gi÷a nhµ n«ng víi nhµkhoa häc hiÖn vÉn cßn t­¬ng ®èi yÕu. Métsè ý kiÕn cho r»ng sù phèi hîp ®a d¹nggåm nhiÒu bªn - cã thÓ lµ th­¬ng m¹i ho¸

Thu nhËp tõ trång lóa

DiÖn tÝch ®Êt tèi thiÓu mµ mét hé gia ®×nh 4 nh©n khÈu cÇn ®Ó sinh sèng

DiÖn tÝch gieo trång h»ng n¨m (ha)

ChuÈn ®ãi nghÌo cña Bé L§, TB, XH2001-2005

Vïng ®ång b»ng n«ng th«nThu nhËp

TriÖ

u §

ång

t n¨m

1

2

3

4

5

0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.28 0.3

Møc tiªu thô hé vµ chi phÝ b»ng tiÒn mÆt

H×nh 1: Víi møc diÖn tÝch ®Êt canh t¸c b×nh qu©n, thu nhËp tõ trång lóa vÉn thÊp h¬nchuÈn nghÌo

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 26: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

24

dÞch vô khuyÕn n«ng - sÏ ®¸p øng ®­îcc¸c nhu cÇu cña n«ng d©n hiÖu qu¶ h¬n.

C¸c gi¶i ph¸p mangtÝnh thÞ tr­êngT¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm b»ng c¸ch s¶n xuÊtc¸c “s¶n phÈm ®Æc s¶n”

HiÖn nay mét sè vïng miÒn nói phÝa B¾cvµ phÝa Nam ®ang ®a d¹ng hãa c¸c giènglóa ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹o ®Æc s¶n kh¸cnhau nh­ g¹o th¬m, g¹o nÕp, g¹o “s¹ch”,vµ g¹o ®Ó chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖtnh¾m tíi c¸c m¶ng thÞ tr­êng kh¸c nhau.Nhê vËy, thËm chÝ n«ng d©n nghÌo ë c¸cvïng xa x«i hÎo l¸nh còng cã thÓ tham giac¸c c¬ héi nµy b»ng c¸ch trång c¸c giènglóa ®Æc s¶n cña vïng cao hay trång lóas¹ch kh«ng dïng ph©n bãn.

Hç trî viÖc cÊp chøng nhËn vµ x©y dùngth­¬ng hiÖu s¶n phÈm

Gi¶i ph¸p s¶n xuÊt g¹o ®Æc s¶n ®¸p øngc¸c m¶ng thÞ tr­êng kh¸c nhau cã thµnhc«ng hay kh«ng cßn phô thuéc vµo kh¶n¨ng x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng c¸c lo¹igiÊy chøng nhËn ®Ó ph©n biÖt gi÷a g¹o“thµnh phÈm” ®· qua chÕ biÕn, cã th­¬nghiÖu vµ ®­îc ®ãng gãi víi g¹o “nguyªnliÖu” chØ ®­îc ph©n lo¹i vµ tiªu chuÈn hãa.Cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i giÊy chøng nhËn kh¸cnhau, tõ giÊy chøng nhËn nh·n hiÖu hµnghãa cho ®Õn giÊy chøng nhËn tªn gäi xuÊtxø ®­îc b¶o hé (PDO) vµ giÊy chøng nhËnquèc tÕ ®èi víi s¶n phÈm “s¹ch”. Khi lùachän xin cÊp lo¹i giÊy chøng nhËn nµo, cÇnxem xÐt mét sè yÕu tè c¬ b¶n nh­: chÊtl­îng s¶n phÈm, ®é an toµn thùc phÈm, tÝnhx¸c thùc (®èi víi c¸c s¶n phÈm cã tªn gäixuÊt xø ®­îc b¶o hé vµ s¶n phÈm “s¹ch”)vµ kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh xuÊt xø. Do viÖc xingiÊy chøng nhËn cã thÓ tèn kÐm, ®Æc biÖt lµ®èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu, nªn ph¹m vichøng nhËn nªn ®­îc x¸c ®Þnh cho phï hîpvíi yªu cÇu cña thÞ tr­êng môc tiªu. Ngoµi

ra, viÖc gia t¨ng gi¸ trÞ do hµng hãa ®­îccÊp chøng nhËn còng ®i kÌm víi nguy c¬lµm gi¶ giÊy chøng nhËn hay l¹m dông viÖccÊp phÐp cña nh÷ng ng­êi cã thÈm quyÒn.

§Ó chuyÓn ®æi tõ b¸n g¹o “nguyªn liÖu”sang b¸n g¹o “thµnh phÈm” cßn cã nhiÒuth¸ch thøc kh¸c n÷a. B¸n g¹o thµnh phÈmlµ mét c«ng viÖc phøc t¹p h¬n nhiÒu v× sÏcÇn nhiÒu kü n¨ng kinh doanh vµ tiÕp thÞh¬n ®Ó cã thÓ qu¶ng b¸ ®­îc th­¬ng hiÖu,x©y dùng ®­îc hÖ thèng b¸n lÎ phï hîp vµduy tr× ®­îc nguån cung cÊp ®Òu ®Æn ®Ó®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu tiªu dïng.

Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm vµ c¸c quy tr×nh

T¹o ra s¶n phÈm míi còng nh­ sù kh¸cbiÖt cña s¶n phÈm lµ nh÷ng chiÕn l­îcmÊu chèt ®Ó t¨ng thªm gi¸ trÞ cho s¶nphÈm. §Æc biÖt, nh÷ng s¶n phÈm ®· chÕbiÕn th­êng mang l¹i lîi nhuËn cao h¬n.ViÖt Nam cã nhiÒu tiÒm n¨ng s¶n xuÊt c¸cs¶n phÈm lµm tõ g¹o cã gi¸ trÞ gia t¨ngcao h¬n nh­ m×, b¸nh ngät vµ kÑo... Tuynhiªn, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, cÇn n©ngcao n¨ng lùc vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn còngnh­ kü n¨ng tiÕp thÞ vµ b¸n lÎ. Ngoµi ra,t¹o ra c¸c ®éng lùc hÊp dÉn ®Ó khuyÕnkhÝch c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn c¸c s¶nphÈm tõ g¹o cã nh÷ng s¸ng kiÕn t¹o ra vµtËn dông triÖt ®Ó c¸c c¬ héi cña m×nh cònglµ mét viÖc lµm rÊt quan träng.

N©ng cao chÊt l­îng vµgi¶m chi phÝ trong chuçigi¸ trÞ g¹oLiªn kÕt chiÒu däc vµ qu¶n lý chuçi gi¸ trÞ

Xu thÕ quèc tÕ trong viÖc ph¸t triÓn nh÷ngngµnh dùa vµo n«ng nghiÖp lµ ¸p dông m«h×nh hîp t¸c theo chiÒu däc gi÷a c¸c nh©ntè trong chuçi gi¸ trÞ nh­: liªn kÕt gi÷a n«ngd©n - nhµ chÕ biÕn – nhµ xuÊt khÈu – nhµnhËp khÈu. Xu thÕ nµy chñ yÕu ®­îc ®Þnhh­íng v× lîi nhuËn, ngoµi ra cßn do c¸c yÕu

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 27: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

25

tè kh¸c nh­ c¸c nhu cÇu ngµy cµng t¨ngcña thÞ tr­êng vÒ chÊt l­îng, an toµn thùcphÈm, tÝnh x¸c thùc vµ xuÊt xø cña s¶nphÈm. T¨ng c­êng phèi hîp gi÷a c¸c bªntham gia vµo ngµnh hµng lµ mét ph­¬ngthøc hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc c¸cyÕu tè nµy. Trong ngµnh g¹o, t¨ng c­êngphèi hîp trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn vµ tiÕp thÞsÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ giao dÞch còngnh­ c¶i thiÖn chÊt l­îng vµ møc ®é tiªuchuÈn ho¸ cña s¶n phÈm.

Cã hai ®éng lùc thóc ®Èy c¸c bªn tham giavµo ngµnh hµng t¨ng c­êng phèi hîp víinhau. Thø nhÊt, xu h­íng tiÕp tôc tù do ho¸khu vùc xuÊt khÈu sÏ ®Æt ra yªu cÇu choc¸c nhµ xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ nh÷ng“g­¬ng mÆt” míi, ph¶i n©ng cao chÊt l­îngg¹o cña ViÖt Nam. Thø hai, viÖc b¸n ®­îcnhiÒu h¬n c¸c lo¹i g¹o ®· cã “th­¬ng hiÖu”cã gi¸ trÞ cao h¬n ngay t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa

sÏ h­íng c¸c hé n«ng d©n, kÓ c¶ nh÷ngn«ng d©n nghÌo ë vïng s©u vïng xa, sangtrång lóa ®Æc s¶n. Nhê b¸n ®­îc g¹o cã gi¸trÞ cao h¬n ë c¶ thÞ tr­êng trong vµ ngoµin­íc, c¸c nhµ xuÊt khÈu/b¸n lÎ, nhµ xay x¸tvµ nhµ s¶n xuÊt sÏ cã ®éng lùc hîp t¸c víinhau chÆt chÏ h¬n nh»m ®¶m b¶o chÊtl­îng s¶n phÈm. Sù hîp t¸c hiÖu qu¶ h¬nnµy chÝnh lµ c¸ch ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c lo¹ig¹o vµ chÊt l­îng g¹o ®­îc cung cÊp tõnh÷ng nguån tin cËy. Mèi liªn kÕt chÆt chÏh¬n gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ chÕ biÕn vµviÖc hîp lý hãa hÖ thèng xay x¸t hai lÇn sÏgióp gi¶m thiÓu c¸c vÊn ®Ò nh­ sù pha t¹pc¸c lo¹i g¹o kh¸c nhau v× sù pha t¹p nµy cãnghÜa lµ chi phÝ xay x¸t cao h¬n vµ tû lÖ g¹otÊm nhiÒu h¬n. Tuy nhiªn, còng cÇn nhËnthøc r»ng sù hîp lý ho¸ hÖ thèng xay x¸tnµy l¹i ®ång nghÜa víi viÖc lµm gi¶m bít sèl­îng c¸c c¬ së xay x¸t nhá lÎ.

Th¶o luËn

C¸c vÊn ®Ò tån t¹iN«ng d©n Ýt cã kh¶ n¨ng t¨ng thunhËp tõ trång lóa

HuyÖn Chî Míi tØnh An Giang ®Êt Ýt ng­êi®«ng, diÖn tÝch canh t¸c b×nh qu©n theo®Çu ng­êi thÊp, chØ vµo kho¶ng 487m2,lµm cho thu nhËp tõ trång lóa cña n«ngd©n thÊp. V× vËy, nhiÒu hé n«ng d©n ë x·Mü Lu«ng, huyÖn Chî Míi ®· chuyÓnsang trång mµu, lµm v­ên, ch¨n nu«i ®Ócã thu nhËp cao h¬n. Ch¼ng h¹n n«ngd©n trång b¾p non theo hîp ®ång tiªu thôvíi nhµ m¸y chÕ biÕn cã thÓ quay vßng 6lÇn/c«ng b¾p/n¨m, thu nhËp cao h¬n trånglóa. Cã hé bá trång lóa ®Ó trång cá nu«ibß, vµ nu«i c¸, ®¹t doanh thu 100 triÖu®ång/n¨m trªn diÖn tÝch 0,4ha.

¤ng §ç §øc Lung, N«ng d©n Êp MüQuý, x· Mü Lu«ng, huyÖn Chî Míi, tØnhAn Giang.

Khã kh¨n trong thu mua g¹o theohîp ®ång gi÷a doanh nghiÖp vµn«ng d©n

TØnh An Giang ®· triÓn khaih×nh thøc hîp ®ång tiªu thôs¶n phÈm ®­îc vµi n¨m naytheo QuyÕt ®Þnh 80 cña Thñt­íng ChÝnh phñ, nh­ng hiÖu

qu¶ cña nh÷ng hîp ®ång ®ã kh«ng cao v×gi¸ lóa trong hîp ®ång bao tiªu kh«ng thuhót ®­îc n«ng d©n. VÝ dô, AFIEX ký hîp®ång bao tiªu víi n«ng d©n trªn 7.000 haso víi chØ tiªu trªn giao lµ 10.000ha trongvô ®«ng xu©n 2004, nh­ng thùc tÕ s¶nl­îng thu mua chØ ®¹t 5%-10% s¶n l­îng®· ký trong hîp ®ång. HÇu hÕt c¸c hé n«ngd©n ®Òu thÝch b¸n t¹i ®ång chø kh«ng chëlóa ®Õn b¸n t¹i kho hoÆc t¹i c¸c ®iÓm tËpkÕt cña doanh nghiÖp, v× nh­ vËy hä kh«ngtèn chi phÝ vËn chuyÓn; ngoµi ra ®iÒu kiÖnthu mua cña th­¬ng l¸i còng linh ®éng h¬ncho n«ng d©n, nh­ vÒ ®é Èm: trong khidoanh nghiÖp quy ®Þnh ®é Èm tèi ®a cho

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 28: Thi truong va phat trien

phÐp lµ 16% th× th­¬ng l¸i cã thÓ chÊpnhËn ®Õn 18, 19%.

¤ng Ph¹m TÊn Hßa, Tr­ëng phßng KÕho¹ch, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ngs¶n Thùc phÈm An Giang (AFIEX).

ChÊt l­îng g¹o kh«ng ®ång nhÊt,thiÕu th­¬ng hiÖu

Lµ mét doanh nghiÖp xayx¸t, mét trong nh÷ng khãkh¨n chóng t«i gÆp ph¶i lµchñng lo¹i lóa kh«ng ®ång®Òu lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt

l­îng xay x¸t (tû lÖ lóa lÐp lÉn vµo g¹onhiÒu h¬n, tû lÖ h¹t g·y cao h¬n) vµ lµmt¨ng chi phÝ. N«ng d©n ViÖt Nam trångnhiÒu gièng lóa kh¸c nhau vµ khi doanhnghiÖp thu mua, th­êng lo¹i g¹o nµo ®¹ttiªu chuÈn vÒ ®é Èm, kÝch th­íc h¹t lµ ®Óchung vµo xay lÉn chø kh«ng ph©n lo¹iriªng theo gièng.

Tuy biÕt r»ng nÕu xay x¸t trùc tiÕp tõ lóath× tû lÖ thu håi thµnh phÈm sÏ cao h¬n,nh­ng c¸c nhµ m¸y lín kh«ng cã ®iÒukiÖn ®i thu mua lóa trùc tiÕp cña n«ng d©nngay t¹i ®ång mµ chñ yÕu mua g¹o løt (®·bãc vá trÊu t¹i c¸c nhµ m¸y vÖ tinh) tõth­¬ng l¸i ®Ó kh©u vËn chuyÓn ®ì tèn kÐmh¬n vµ tiÖn viÖc kiÓm tra.

¤ng TrÇn Ngäc Trung, Gi¸m ®èc C«ngty TNHH N«ng s¶n Vinh Ph¸t

G¹o xuÊt khÈu ViÖt Nam chñ yÕu lµ g¹otr¾ng h¹t dµi, ch­a cã th­¬ng hiÖu ®Ón©ng cao gi¸ trÞ g¹o. Tiªu chuÈn g¹o xuÊtkhÈu tËp trung vµo h×nh d¸ng, mµu s¾c,thµnh phÇn tÊm, ®é Èm lµ chÝnh. MÆc dïhiÖn nay n«ng d©n ë An Giang chØ cßndïng kho¶ng n¨m, s¸u bé gièng c¶i tiÕntheo khuyÕn c¸o cña ngµnh n«ng nghiÖpnh­ng do tæ chøc s¶n xuÊt, thu mua vµchÕ biÕn ch­a tèt, ng­êi tiªu dïng cuèicïng vÉn ph¶i ¨n lo¹i g¹o hçn hîp hai, balo¹i gièng. ChÝnh v× lý do ®ã mµ gi¸ b¸n

g¹o ViÖt Nam kh«ng cao, ¶nh h­ëng ®Õnthu nhËp cña ng­êi n«ng d©n.

¤ng Ph¹m TÊn Hßa, Tr­ëng phßng KÕho¹ch, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ngs¶n Thùc phÈm An Giang (AFIEX).

C¸c gi¶i ph¸pX©y dùng ngµnh hµng g¹o ®Æc s¶n®Ó t¨ng gi¸ trÞ

§Ó gióp n«ng d©n t¨ng thunhËp tõ lóa g¹o th× nªnkhuyÕn khÝch hä ®a d¹ngho¸ gièng lóa chÊt l­îngcao, kh«i phôc s¶n xuÊt c¸c

gièng cæ truyÒn cã chÊt l­­îng ®­îc thÞtr­êng ­a chuéng, x©y dùng ngµnh hµngg¹o ®Æc s¶n ®Ó tiªu thô ë thÞ tr­êng trongn­íc mµ chóng t«i cho lµ rÊt cã tiÒm n¨ng.ViÖc ph¸t triÓn c¸c gièng ®Æc s¶n ®Þaph­¬ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn sinh th¸icña tõng vïng vµ kh«ng ®ßi hái th©m canhqu¸ cao cho nªn thÝch hîp víi ng­êinghÌo. V× vËy, ®©y lµ mét gi¶i ph¸p giópng­êi nghÌo tham gia s¶n xuÊt lóa g¹otr¸nh ®­îc viÖc c¹nh tranh víi nh÷ng héquy m« lín ë nh÷ng vïng thuËn lîi khi s¶nxuÊt c¸c gièng lóa n¨ng suÊt cao.

HiÖn nay, Bé m«n HÖ thèng N«ng nghiÖp,ViÖn Khoa häc Kü thuËt n«ng nghiÖp ®anggióp phôc tr¸ng l¹i gièng lóa T¸m xoanH¶i HËu næi tiÕng vµ tæ chøc HiÖp héi s¶nxuÊt-tiªu thô lo¹i g¹o nµy. S¶n phÈm g¹oT¸m xoan H¶i HËu ®­îc ®¶m b¶o tiªuchuÈn chÊt l­îng th«ng qua kiÓm so¸t c¸ckh©u s¶n xuÊt vµ l­u th«ng, nh·n m¸c (víimôc tiªu ®¨ng ký tªn gäi xuÊt xø), ®· ®­îctiªu thô rÊt tèt ë thÞ tr­êng Hµ Néi. M« h×nhnµy cho thÊy søc mua g¹o ®Æc s¶n ë HµNéi vµ c¸c thµnh phè lín lµ rÊt lín. §ångthêi m« h×nh nµy cßn thu hót ®­îc sù thamgia cña ng­êi nghÌo ë H¶i HËu lµ nh÷nghé n«ng d©n chØ dùa vµo s¶n xuÊt lóa.§Æc ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ ph¶i t¸c

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

26

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 29: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

27

®éng tæng hîp trong c¶ kh©u s¶n xuÊt vµl­u th«ng.

TiÕn sü §µo ThÕ Anh, Tr­ëng Bé m«nHÖ thèng N«ng nghiÖp, ViÖn Khoa häcN«ng nghiÖp ViÖt Nam (VASI).

N©ng cao chÊt l­îng g¹o th«ngqua chÊt l­îng gièng

Nh»m gióp bµ con n«ng d©nsö dông gièng ®óng chÊtl­îng ®Ó cho ra n«ng s¶nhµng ho¸ ®¹t chÊt l­îng tèth¬n, gi¸ trÞ cao h¬n, tõ n¨m

2000 ®Õn nay Trung t©m KhuyÕn n«ng(TTKN) An Giang tæ chøc huÊn luyÖn kün¨ng chän t¹o gièng lóa cho bµ con n«ngd©n. Khi tham gia m¹ng l­íi nµy vµ ®¨ngký ë TTKN cÊp huyÖn, thÞ, n«ng d©n cãquyÒn lîi lµ ®­îc ­u tiªn mua gièng lóanguyªn chñng, ®­îc kü thuËt viªn n«ngnghiÖp hç trî kü thuËt trong suèt qu¸ tr×nhs¶n xuÊt, ngoµi ra tuú theo tõng n¨m cßncã thÓ ®­îc hç trî gi¸ gièng. N«ng d©ntham gia vµo c¸c líp tËp huÊn nµy sÏ t¹othµnh m¹ng l­íi s¶n xuÊt gièng ®Ó cungcÊp cho céng ®ång ®Þa ph­¬ng. ChÊtl­îng gièng ®¹i trµ s¶n xuÊt tõ gièngnguyªn chñng sÏ ®­îc Ban ®iÒu hµnhgièng c¸c cÊp (tØnh, huyÖn) vµ kü thuËtviªn cÊp x· ®¸nh gi¸ xem cã ®¹t tiªuchuÈn kh«ng tr­íc khi ng­êi n«ng d©n®em b¸n vµ trao ®æi trªn thÞ tr­êng. Theotæng kÕt cña Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓnn«ng th«n An Giang, ®Õn cuèi n¨m 2003,h¬n 90% n«ng d©n trong tØnh ®· sö dônggièng chÊt l­îng cao.

¤ng Huúnh HiÖp Thµnh, Phã Gi¸m ®èc,Trung t©m KhuyÕn n«ng An Giang, SëN«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«ntØnh An Giang.

N©ng cao chÊt l­îng g¹o xuÊt khÈu

ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc môc tiªu an toµnl­¬ng thùc quèc gia vµo n¨m 1993 vµthËm chÝ cßn s¶n xuÊt d­ thõa g¹o ®Ó xuÊtkhÈu - chñ yÕu lµ th«ng qua c¸c hîp ®ång

gi÷a c¸c chÝnh phñ. MÆc dï chÊt l­îng g¹oxuÊt khÈu ®· ®­îc c¶i thiÖn trong nh÷ngn¨m qua nh­ng phÇn lín sè g¹o xuÊt khÈusang c¸c thÞ tr­êng T©y Phi, In-®«-nª-xia,Phi-lÝp-pin vµ I-r¾c lµ g¹o chÊt l­îng trungb×nh hoÆc thÊp. Gi¸ g¹o ký trong c¸c hîp®ång xuÊt khÈu cã khi thÊp h¬n chi phÝ v×ViÖt Nam cßn thiÕu kinh nghiÖm trongth­¬ng m¹i quèc tÕ vµ kh«ng cã mét chiÕnl­îc nh»m gi¶m thiÓu rñi ro.

ViÖt Nam cÇn ph¶i chuyÓn sang ®a d¹nghãa c¸c mÆt hµng g¹o xuÊt khÈu ®Ó b¸n ëc¸c thÞ tr­êng cao cÊp h¬n nÕu muènc¹nh tranh víi c¸c n­íc l¸ng giÒng trongviÖc s¶n xuÊt g¹o chÊt l­îng cao. §iÒunµy ®ßi hái ph¶i thay ®æi kh«ng chØ c«ngnghÖ s¶n xuÊt vµ xay x¸t mµ c¶ kü n¨ngtiÕp thÞ, x©y dùng th­¬ng hiÖu s¶n phÈmvµ t¨ng c­êng c¸c mèi liªn kÕt trong chuçigi¸ trÞ. Nh÷ng thay ®æi ®ã sÏ t¹o nªn métchiÕn l­îc xuÊt khÈu g¹o mang tÝnh kinhdoanh nhiÒu h¬n vµ thu hót sù tham gianhiÒu h¬n cña khu vùc t­ nh©n trong ho¹t®éng xuÊt khÈu.

Francesco Goletti, Chñ tÞch C«ng ty t­vÊn N«ng phÈm quèc tÕ

N©ng cao chÊt l­îngdÞch vô vµ tæ chøc hîplý c«ng t¸c khuyÕn n«ngBé phËn khuyÕn n«ng hiÖn nay chñ yÕuchØ lµm c«ng viÖc sù vô do l­¬ng bæng Ýtái, ®iÒu kiÖn lµm viÖc khã kh¨n, v× vËy häcã Ýt ®éng c¬ thËt sù ®Ó g¾n bã víi n«ngd©n vµ doanh nghiÖp. §Ó tæ chøc c«ng t¸ckhuyÕn n«ng tèt h¬n, t«i cã mét sè gîi ýnh­ sau:

- Trong tho¶ thuËn tiªu thô s¶n phÈmgi÷a doanh nghiÖp vµ hîp t¸c x·,doanh nghiÖp cã thÓ thuª c¸n békhuyÕn n«ng huÊn luyÖn n«ng d©n,theo dâi, ®«n ®èc s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cãs¶n phÈm theo chÊt l­­îng mµ doanhnghiÖp cÇn. HoÆc;

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 30: Thi truong va phat trien

- Khi hîp t¸c x· cÇn vay vèn ng©n hµng®Ó s¶n xuÊt theo hîp ®ång víi c¸cdoanh nghiÖp, ng©n hµng cã thÓ thuªc¸n bé khuyÕn n«ng theo dâi, giópn«ng d©n vÒ kü thuËt s¶n xuÊt ®Ó thùchiÖn thµnh c«ng ®­îc hîp ®ång víidoanh nghiÖp, nh­ vËy lµ còng gióp®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ ®­îc nî ng©nhµng cña hîp t¸c x·. Víi vai trß nµy,c¸n bé khuyÕn n«ng sÏ ®­îc ng©nhµng chi mét phÇn hoa hång.

Gi¸o s­ Vâ Tßng Xu©n, HiÖu tr­ëngTr­êng §¹i häc An Giang.

Thµnh lËp c¸c hiÖp héi s¶n xuÊtcña n«ng d©n

X· Mü Lu«ng ®· thµnh lËphîp t¸c x· Hoµ ThuËn víi 97x· viªn tham gia gãp vèn.Hîp t¸c x· Hoµ ThuËn lµmc¸c dÞch vô nh­ b¬m, t­íi

tiªu, cµy, xíi, lµm ®Êt; lµm ®¹i lý thu muab¾p non tõ n«ng d©n cho nhµ m¸y ®«ngl¹nh; ®Çu t­ vèn cho c¸c x· viªn nu«i bßråi chia l·i mçi bªn mét nöa. Lóc ®Çu vËn®éng bµ con tham gia hîp t¸c x· còng khãkh¨n v× hä nghÜ ®ã lµ hîp t¸c x· hay tËp®oµn s¶n xuÊt kiÓu cò, lµm theo c«ng®iÓm. HiÖn nay m« h×nh hîp t¸c x· nµy®­îc bµ con tÝn nhiÖm, x· viªn thËm chÝcßn muèn ®ãng thªm vèn ®Ó më réngthªm dÞch vô.

¤ng §ç §øc Lung, N«ng d©n Êp MüQuý, x· Mü Lu«ng, huyÖn Chî Míi, tØnhAn Giang.

§Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ th× n«ng d©n cÇn®­îc t­ vÊn tæng hîp vÒ mÆt kinh tÕ x·héi, ®µo t¹o vÒ khuyÕn n«ng vµ tiÕp cËnc¸c dÞch vô n«ng nghiÖp. N«ng d©n cÇn®­îc gióp ®ì trong c¸c vÊn ®Ò nh­ tæ chøchiÖp héi s¶n xuÊt nh»m tæ chøc l¹i ngµnhhµng, tiÕp thÞ, ®ãng gãi bao b×, ®¨ng kýnh·n m¸c hµng ho¸.., v× ®©y lµ nh÷ng viÖcmµ c¸c hé n«ng d©n c¸ thÓ khã tù thùc

hiÖn ®­îc. Nh÷ng tæ chøc n«ng d©n nµysÏ gióp gi¶m chi phÝ giao dÞch, nhê ®ã cãthÓ dïng chi phÝ tiÕt kiÖm ®­îc ®Ó ®Çu t­n©ng cao chÊt l­îng s¶n xuÊt. Nh÷ngn«ng d©n tham gia hiÖp héi sÏ cã ®­îcth«ng tin thÞ tr­êng tèt h¬n, ®­îc h­ëng lîitõ c¸c dÞch vô khuyÕn n«ng, tiÕp thÞ, t­ vÊnvÒ qu¶n lý, th­¬ng m¹i; hä còng cã thÓmua chung c¸c vËt t­ ®Çu vµo rÎ h¬n,gi¶m ®­îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt, ®¶m b¶ochÊt l­îng æn ®Þnh, ®ång nhÊt vµ ®iÒu phèi®­îc thu mua mét c¸ch chñ ®éng h¬n ®Ó®¸p øng ®­îc c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i.Tuú theo møc ®é chuyªn m«n ho¸ mµ c¸chiÖp héi cã thÓ h×nh thµnh c¸c hîp t¸c x·chuyªn ngµnh cã møc ®é tæ chøc chÆt chÏh¬n.

TiÕn sü §µo ThÕ Anh, Tr­ëng Bé m«nHÖ thèng N«ng nghiÖp, ViÖn Khoa häcN«ng nghiÖp ViÖt Nam (VASI).

Vai trß cña th­¬ng l¸i trong ngµnhhµng g¹o:

Khi kh«ng thu mua ®­îc ®ñ s¶n l­îng g¹otrùc tiÕp tõ n«ng d©n theo hîp ®ång,doanh nghiÖp ph¶i mua lóa th«ng qua hÖthèng th­¬ng l¸i. Lùc l­îng th­¬ng l¸i ë§ång b»ng s«ng Cöu Long rÊt lín vµ cãvai trß rÊt quan träng trong viÖc thu mualóa g¹o. B¶n th©n hä còng lµ ng­êi n«ngd©n, cã ph­¬ng tiÖn ®Ó thu mua tõ n«ngd©n, chë ®Õn c¬ së t­ nh©n xay x¸t råigiao g¹o løt cho doanh nghiÖp. Mét mÆtc¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ c¸c doanhnghiÖp nhµ n­íc, vÉn ký hîp ®ång víin«ng d©n theo chØ ®¹o cña nhµ n­íc (h¬nlµ tr«ng chê thu gom ®ñ s¶n l­îng g¹otheo hîp ®ång tõ hä), mÆt kh¸c vÉn thumua phÇn lín l­îng lóa tõ bé phËn th­¬ngl¸i. Lùc l­îng th­¬ng l¸i nµy ®­îc thõanhËn trªn thùc tÕ lµ kªnh tiªu thô lóa g¹oë c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long. VÊn®Ò lµ ai (c¬ quan nµo) sÏ qu¶n lý lùc l­îngnµy: doanh nghiÖp hay hîp t¸c x·? NÕuhîp t¸c x· qu¶n lý th× c¸c hîp t¸c x· sÏ cã

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

28

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 31: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

29

®iÒu kiÖn t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm cña m×nh,cßn nÕu doanh nghiÖp qu¶n lý bé phËnnµy th× doanh nghiÖp sÏ chñ ®éng ®­îclùc l­îng thu mua cña m×nh xuèng tËnruéng cña ng­êi n«ng d©n.

VÒ l©u dµi, ®Ó xuÊt khÈu c¸c lo¹i g¹o “®Æcs¶n” hoÆc g¹o chÊt l­îng cao tõ gièngthuÇn chñng g¾n víi tªn th­¬ng hiÖu (nh­Jasmine, 1490), thu mua qua th­¬ng l i̧kh«ng h¼n ®· tèt. Khi ®ã, doanh nghiÖpph¶i tù tæ chøc thu mua trùc tiÕp tõ n«ngd©n th«ng qua c¸c tho¶ thuËn vÒ ®Çu t­ vµbao tiªu s¶n phÈm mét c¸ch sßng ph¼ng,nh­ vËy míi qu¶n lý ®­îc quy tr×nh chÆt chÏngay tõ ®Çu. VÊn ®Ò nµy cÇn cã sù tham giacña nhµ khoa häc (chän t¹o gièng) vµ Nhµn­íc (quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt).

¤ng Ph¹m TÊn Hßa, Tr­ëng phßng KÕho¹ch, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ngs¶n Thùc phÈm An Giang (AFIEX).

Cñng cè mèi quan hÖ gi÷a ba nhµ:nhµ n­íc, nhµ n«ng, nhµ doanhnghiÖp

Muèn cho n«ng d©n thùc sùcã lîi th× ph¶i tæ chøc l¹i s¶nxuÊt: g¾n c¸c doanh nghiÖpcã ®Çu ra vÒ g¹o xuÊt khÈuæn ®Þnh víi c¸c hîp t¸c x·.

C¸c doanh nghiÖp ®ã sÏ dïng hîp t¸c x·lµm vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu, tiÕn tíih×nh thøc cho x· viªn mua cæ phÇn trongdoanh nghiÖp ®Ó hä cã quyÒn lîi rµngbuéc víi doanh nghiÖp vµ cã c¬ héi ®­îcchia lîi nhuËn. Chóng ta ®· cã tiÒn ®Ò tètvÒ c¸ch lµm nµy lµ C«ng ty mÝa ®­êngLam S¬n t¹i Thanh Ho¸. Cßn h×nh thøc kýhîp ®ång gi÷a doanh nghiÖp víi n«ng d©nth× kh«ng hiÖu qu¶ v× m¹nh ai nÊy b¸n,m¹nh ai nÊy mua, kÕt qu¶ lµ c¶ hai bªn®Òu chÞu thiÖt thßi.

Mèi liªn kÕt gi÷a ba nhµ bao gåm nhµn­íc, nhµ doanh nghiÖp vµ nhµ n«ng cÇn

ph¶i bÒn v÷ng nh­ kiÒng ba ch©n. Nhµn­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Ó doanh nghiÖpg¾n víi hîp t¸c x·. Khi mèi quan hÖ chÆtchÏ gi÷a doanh nghiÖp víi hîp t¸c x· ®·®­îc thiÕt lËp, doanh nghiÖp ph¶i ®­a c¸nbé kü thuËt xuèng gióp n«ng d©n s¶n xuÊt,cho hä vay tiÒn ®Ó øng dông kü thuËt. C¸cnhµ khoa häc sÏ cung cÊp nh÷ng kü thuËtmíi nhÊt cho doanh nghiÖp vµ hîp t¸c x·,vµ c¸c ng©n hµng sÏ cung cÊp tÝn dôngcho n«ng d©n ®Ó øng dông kü thuËt, ph¸ttriÓn s¶n xuÊt.

Gi¸o s­ Vâ Tßng Xu©n, HiÖu tr­ëngTr­êng §¹i häc An Giang.

ý kiÕn ng­êi tiªu dïng: S½n sµngmua g¹o ngon víi gi¸ cao h¬n

§èi víi g¹o còng nh­ c¸cmÆt hµng thùc phÈm nãichung, tiªu chuÈn quanträng nhÊt lµ an toµn, vÖsinh vµ chÊt l­îng s¶n

phÈm. Ng­êi tiªu dïng ®Òu biÕt r»ng ®Ócã ®­îc s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, ®¶mb¶o vÖ sinh th× gi¸ thµnh ph¶i cao h¬n.B¶n th©n t«i rÊt mong muèn ®­îc muanh÷ng lo¹i g¹o chÊt l­îng cao vµ s½nsµng chÊp nhËn mua víi gi¸ cao h¬n nÕug¹o ®ã thùc sù ngon. Tuy nhiªn, chÊtl­îng g¹o b¸n trªn thÞ tr­êng hiÖn nay l¹ikh«ng ®­îc ®¶m b¶o vµ trªn thùc tÕ, g¹ogi¸ cao kh«ng ch¾c ®· lµ g¹o ngon. NhiÒukhi gi¸ g¹o bÞ ®Èy lªn ®Ó ng­êi b¸n kiÕmlîi chø thu nhËp cña ng­êi n«ng d©nkh«ng hÒ t¨ng lªn, cßn ng­êi tiªu dïngph¶i tr¶ nhiÒu tiÒn mµ vÉn kh«ng thÓ mua®­îc lo¹i g¹o “tiÒn nµo cña ®Êy”. T«i ch­at×m ®­îc mét lo¹i g¹o nµo võa ý trªn thÞtr­êng v× b©y giê chØ toµn g¹o trén, kh«ngrâ xuÊt xø, chän mua lo¹i nµo hoµn toµndùa vµo sù chµo hµng cña ng­êi b¸n lÎchø kh«ng thÊy cã mét cöa hµng hay c«ngty b¸n g¹o nµo ®ñ ®é tin cËy ®èi víi ng­êitiªu dïng. G¹o ViÖt Nam cÇn ph¶i cãth­¬ng hiÖu vµ cã uy tÝn vÒ chÊt l­îng,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 32: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

30

kh«ng chØ v× môc tiªu xuÊt khÈu mµ cßn ®Ótiªu dïng trong n­íc. Ng­êi ViÖt Nam cãquyÒn ®­îc tiªu dïng lo¹i g¹o cã chÊtl­îng cao mµ hä biÕt râ nguån gèc, tiªuchuÈn vµ chÝnh hä sÏ lµ nh÷ng ng­êi tiÕpthÞ cho g¹o ViÖt Nam ë c¶ thÞ tr­êng trong

n­íc vµ n­íc ngoµi.

Bµ NguyÔn ThÞ Quúnh Chi, Chñ nhiÖmC©u l¹c bé Ng­êi tiªu dïng N÷, HéiTiªu chuÈn vµ B¶o vÖ ng­êi tiªu dïngViÖt Nam

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 33: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

31

Bèi c¶nh chung Trong ph¹m vi b¶n tin nµy, hîp ®ång s¶nxuÊt n«ng nghiÖp ®­îc hiÓu lµ tho¶ thuËngi÷a ng­êi n«ng d©n vµ ng­êi chÕ biÕn ®Ós¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm n«ngnghiÖp víi khèi l­îng, chÊt l­îng vµ møcgi¸ ®Þnh tr­íc. Chøc n¨ng chÝnh cña hîp®ång lµ t¹o c¬ së ®Ó x©y dùng mèi quanhÖ hîp t¸c gi÷a ng­êi n«ng d©n vµ ng­êichÕ biÕn. Hîp ®ång lµ c¬ së cho hai bªncïng tham gia quyÕt ®Þnh, chia sÎ rñi ro vµlîi Ých trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ngnghiÖp.

H×nh thøc hîp ®ång th­êng ®­îc vËnhµnh tèt h¬n ®èi víi nh÷ng thÞ tr­êng æn®Þnh, cã yªu cÇu cao vÒ chÊt l­îng s¶nphÈm vµ cÇn cã sù ®iÒu phèi trong chuçigi¸ trÞ. NÕu s¶n xuÊt kÐm chuyªn m«n ho¸vµ s¶n phÈm Ýt tÝnh ®Æc thï, m« h×nh hîp®ång cã thÓ sÏ kh«ng hiÖu qu¶ b»ng c¸cph­¬ng thøc mua b¸n kh¸c trªn thÞ tr­êng,v× chi phÝ giao dÞch sÏ t¨ng do ph¶i ®iÒu

phèi nhiÒu nhµ s¶n xuÊt nhá. Do ®ã, ®Óm« h×nh hîp ®ång cã thÓ ho¹t ®éng hiÖuqu¶, cÇn ph¶i c©n b»ng viÖc tham gia,®iÒu hµnh vµ tæ chøc gi÷a c¸c bªn trongchuçi gi¸ trÞ3.

S¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång ë ViÖtNamS¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång ëViÖt Nam míi chØ ph¸t triÓn gÇn ®©y. Tuynhiªn, khi ngµnh chÕ biÕn s¶n phÈm n«ngnghiÖp ngµy cµng th­¬ng m¹i ho¸ th×cµng cÇn cã hÖ thèng hîp ®ång s¶n xuÊtn«ng nghiÖp ®Ó c¸c c«ng ty lín cã thÓ liªnkÕt chÆt chÏ h¬n víi nh÷ng hé n«ng d©ns¶n xuÊt nhá.

ChÝnh phñ ViÖt Nam còng khuyÕn khÝchm« h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp®ång, vÝ dô QuyÕt ®Þnh 80/2002/TTg cña

Hîp ®ång lµ mét c¬ chÕ quan träng ®Ó ®iÒu phèi viÖc s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ tiªu thôs¶n phÈm, lµ c«ng cô g¾n kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ cña mét chuçi gi¸ trÞ2. HiÖn nay, ngµnhn«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ vµ th­¬ng m¹i ho¸ nªn chuçigi¸ trÞ n«ng nghiÖp sÏ ngµy cµng trë nªn quan träng. Víi vai trß lµ c¬ chÕ cña qu¸ tr×nhnµy, hîp ®ång s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng sÏ ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt vµ phæ biÕntrong ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam.

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp®ång1 – mét h×nh thøc liªn kÕtng­êi n«ng d©n víi thÞ tr­êng

1 Hay cßn th­êng ®­îc gäi lµ s¶n xuÊt theo hîp ®ång bao tiªu s¶n phÈm2 Chuçi gi¸ trÞ ®­îc ®Þnh nghÜa lµ “Mét chu tr×nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoÆc dÞch vô kÓ tõ giai ®o¹n s¸ng chÕ, qua c¸c

qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi ®Õn ng­êi tiªu dïng cuèi cïng, còng nh­ xö lý phÕ th¶i” (Kaplinsky, 2000).3 Williamson, Oliver (1989). “Kinh tÕ häc vÒ chi phÝ giao dÞch,” trong R. Schmalensee vµ R.D. Willig (eds.), Sæ tay vÒ

tæ chøc ngµnh, tËp 1, Amsterdam: NXB Khoa häc Elsevier B.V., trang 136-182.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 34: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

32

Thñ t­íng ChÝnh phñ (vÒ khuyÕn khÝch tiªuthô n«ng s¶n hµng ho¸ gi÷a c¸c doanhnghiÖp víi n«ng d©n th«ng qua ký kÕt hîp®ång). ChÝnh s¸ch nµy cßn thÓ hiÖn qua sùhç trî cña ChÝnh phñ ®èi víi m« h×nh hîpt¸c x· kiÓu míi ®Ó cã thÓ liªn kÕt c¸c hés¶n xuÊt nhá mét c¸ch hiÖu qu¶.

KÓ tõ khi LuËt Hîp t¸c x· cã hiÖu lùc n¨m1997, mét sè l­îng lín hîp t¸c x· theo m«h×nh “míi” ®· ra ®êi, vµ nhiÒu hîp t¸c x·cò ®· ®­îc chuyÓn ®æi. Tuy nhiªn, phÇnlín c¸c hîp t¸c x·, c¶ míi lÉn cò, ®Òu vÉnchñ yÕu tËp trung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Çuvµo vµ cung cÊp c¸c dÞch vô cho viÖc s¶nxuÊt cña ng­êi n«ng d©n chø ch­a chóträng ®Õn viÖc t×m thÞ tr­êng cho ®Çu ra. V×vËy, ®Ó ®ãng vai trß tèt h¬n trong viÖc hçtrî ng­êi n«ng d©n tham gia vµo chuçi gi¸trÞ vµ hîp ®ång, c¸c hîp t¸c x· cÇn ph¶itËp trung nhiÒu h¬n n÷a vµo viÖc t×m thÞtr­êng cho ®Çu ra.

Mét trong nh÷ng m« h×nh s¶n xuÊt n«ngnghiÖp theo hîp ®ång hiÖn ®ang ph¸t triÓnë ViÖt Nam lµ m« h×nh “hîp ®ång hai cÊp”,tøc lµ mét c«ng ty chÕ biÕn sÏ ký hîp ®ångvíi mét tæ chøc ®¹i diÖn cho n«ng d©n (vÝdô nh­ hîp t¸c x·) vµ sau ®ã tæ chøc ®¹idiÖn ®ã sÏ ký hîp ®ång víi tõng thµnh viªn.

Lµ mét m« h×nh kh¸ míi, s¶n xuÊt n«ngnghiÖp theo hîp ®ång còng cã nh÷ngtr­êng hîp thµnh c«ng vµ kh«ng thµnhc«ng. B¶n tin nµy tËp trung vµo nh÷ng vÊn®Ò mÊu chèt liªn quan tíi m« h×nh s¶n xuÊtn«ng nghiÖp theo hîp ®ång ®Ó ®­a ra métsè bµi häc gãp phÇn ph¸t triÓn thµnh c«ngm« h×nh nµy ë ViÖt Nam trong t­¬ng lai.

Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnhBèn vÊn ®Ò chÝnh sÏ ¶nh h­ëng tíi viÖctriÓn khai thµnh c«ng m« h×nh s¶n xuÊtn«ng nghiÖp theo hîp ®ång trong t­¬ng laië ViÖt Nam bao gåm:

i) mèi quan hÖ râ rµng vµ chÆt chÏ gi÷ac¸c bªn trong hîp ®ång sÏ gióp s¶nxuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång thµnhc«ng h¬n,

ii) n«ng d©n tham gia s¶n xuÊt n«ngnghiÖp theo hîp ®ång th«ng qua mét tæchøc ®¹i diÖn sÏ hiÖu qu¶ h¬n,

iii) s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ångkh«ng ph¶i lµ m« h×nh phï hîp cho tÊtc¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ ë mäi hoµnc¶nh,

iv) ph­¬ng thøc hîp ®ång cÇn ph¶i phïhîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c bªn.

Mèi quan hÖ râ rµng vµ chÆt chÏ gi÷a c¸cbªn trong hîp ®ång sÏ gióp s¶n xuÊt n«ngnghiÖp theo hîp ®ång thµnh c«ng h¬n

Quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c bªn trong hîp®ång lµ ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®¶m b¶o sùthµnh c«ng cña hîp ®ång. Quan hÖ nµythÓ hiÖn quan hÖ hîp t¸c vµ c¸c ®iÒu kiÖn­u ®·i trong hîp ®ång.

Quan hÖ hîp t¸c - Quan hÖ hîp ®ångph¶i ®­îc coi lµ quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸cbªn tham gia, chø kh«ng ph¶i lµ quan hÖc¹nh tranh, hay quan hÖ bãc lét gi÷a bªnnµy ®èi víi bªn kia. ChØ khi nµo x©y dùng®­îc lßng tin cao ®é gi÷a c¸c bªn thamgia hîp ®ång th× mèi quan hÖ nµy míi cãthÓ duy tr× l©u bÒn. Lo¹i h×nh quan hÖ nµyth­êng v­ît ngoµi khu«n khæ quan hÖth­¬ng m¹i thuÇn tuý mµ bao gåm c¶ c¸cmèi quan hÖ x· héi.

X©y dùng quan hÖ hîp t¸c tèt víi c¸c tæchøc kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo hîp®ång, vÝ dô nh­ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng,c¸c ban qu¶n lý vµ tæ chøc quÇn chóngcòng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi sùthµnh c«ng cña hîp ®ång s¶n xuÊt n«ngnghiÖp. Mèi quan hÖ chÆt chÏ sÏ hç trî viÖcthùc thi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 35: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

33

NhiÒu ph©n tÝch ®· chØ ra r»ng cÇn cã “c¬chÕ thùc thi m¹nh” trong vÊn ®Ò hîp ®ång,nh­ng trªn thùc tÕ nÕu quan hÖ hîp ®ångtån t¹i chØ v× cã “c¬ chÕ thùc thi m¹nh” th×râ rµng mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸c bªntrong hîp ®ång kh«ng ®­îc tèt l¾m.

C¸c ­u ®·i – C¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i tronghîp ®ång th­êng liªn quan chÆt chÏ ®Õnquan hÖ hîp t¸c. §Ó quan hÖ hîp ®ångtån t¹i vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai trungh¹n vµ dµi h¹n, c¸c bªn ®èi t¸c ®Òu cÇnph¶i dµnh cho nhau mét sè ­u ®·i nhÊt®Þnh ®Ó khuyÕn khÝch quan hÖ hîp ®ångph¸t triÓn. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c bªn®Òu ph¶i ®­îc h­ëng lîi tõ mèi quan hÖhîp ®ång. Møc thanh to¸n vµ c¸c ®iÒukiÖn ®µm ph¸n ph¶i hÊp dÉn ®èi víi c¶ng­êi mua vµ ng­êi b¸n vµ rñi ro ph¶i®­îc chia sÎ c«ng b»ng.

Mét h×nh thøc ­u ®·i kh¸c lµ chia sÎ quyÒnsë h÷u vµ ®ång nhÊt lîi Ých cña c¶ hai bªn,vÝ dô nh­ ng­êi n«ng d©n cã thÓ lµ c殫ng cña c«ng ty thu mua. §Ó mèi quanhÖ hîp ®ång thùc sù ph¸t triÓn, nh÷ng ­u®·i nµy ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ sënguyªn t¾c thÞ tr­êng. NÕu viÖc thµnh lËpvµ ho¹t ®éng cña mét hîp t¸c x·, hay sùtham gia vµo hÖ thèng hîp ®ång ®­îcthùc hiÖn trªn c¬ së bao cÊp th× nh÷ng ­u®·i cho mèi quan hÖ hîp t¸c sÏ kh«ng tånt¹i l©u dµi.

N«ng d©n tham gia s¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång th«ng qua mét tæ chøc ®¹idiÖn sÏ hiÖu qu¶ h¬n

§Ó nhiÒu hé n«ng d©n (dï hé s¶n xuÊt línhay nhá) ®­îc tham gia vµo chuçi gi¸ trÞ vµcïng nhau xö lý mäi t×nh huèng trong qu¸tr×nh s¶n xuÊt theo hîp ®ång mét c¸chhiÖu qu¶, cÇn ph¶i cã mét lo¹i h×nh tæ chøcnµo ®ã. Tæ chøc nµy lµ “c¬ quan tèi cao”cña ®«ng ®¶o c¸c hé n«ng d©n, ®¹i diÖncho lîi Ých cña hä, thay mÆt n«ng d©n kýkÕt hîp ®ång vµ ®iÒu phèi ho¹t ®éng.

T¹i ViÖt Nam, cã nhiÒu h×nh thøc tæ chøcchÝnh thøc vµ kh«ng chÝnh thøc cña n«ngd©n nh­ nhãm n«ng d©n, “c©u l¹c bé”n«ng d©n, vµ nhãm céng ®ång.

Tuy nhiªn, h×nh thøc tæ chøc cña n«ng d©ncã t­ c¸ch ph¸p nh©n cao nhÊt vµ cã kh¶n¨ng ký hîp ®ång n«ng nghiÖp lµ hîp t¸c x·.

Mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng dÉn®Õn thµnh c«ng cña nh÷ng tæ chøc trªn lµkh¶ n¨ng l·nh ®¹o tæ chøc. NÕu ng­êil·nh ®¹o tæ chøc n¨ng ®éng, cã quan hÖchÆt chÏ víi thÞ tr­êng vµ n¾m b¾t ®­îcth«ng tin th× tæ chøc ®ã sÏ cã kh¶ n¨ngthµnh c«ng cao h¬n trong ký kÕt hîp ®ångn«ng nghiÖp. §éng lùc cña ng­êi l·nh ®¹ocòng ®ãng mét vai trß quan träng. NÕung­êi l·nh ®¹o tæ chøc còng lµ thµnh viªncña tæ chøc, hä sÏ cã ®éng lùc m¹nh h¬n®Ó ho¹t ®éng v× lîi Ých cña c¸c thµnh viªn.

ë ViÖt Nam, viÖc tæ chøc nh÷ng hé n«ngd©n s¶n xuÊt nhá cã vai trß ®Æc biÖt quanträng. Dï ngµnh n«ng nghiÖp ®ang hiÖn®¹i ho¸ vµ th­¬ng m¹i ho¸ nh­ng s¶nxuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu vÉn do nh÷nghé s¶n xuÊt nhá ®¶m nhËn. C¸ch duy nhÊt®Ó nh÷ng hé s¶n xuÊt nhá nµy tham giatÝch cùc vµ hiÖu qu¶ h¬n vµo chuçi gi¸ trÞ®ang ngµy cµng ®­îc th­¬ng m¹i ho¸ vµtoµn cÇu ho¸ lµ hä ph¶i ®­îc tæ chøc vµ®iÒu phèi chÆt chÏ h¬n.

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ångkh«ng ph¶i lµ m« h×nh phï hîp cho tÊt c¶c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ ë mäi hoµn c¶nh

§iÒu quan träng cÇn ph¶i l­u ý lµ m« h×nhs¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ångkh«ng phï hîp víi tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶nphÈm n«ng nghiÖp. Nh×n chung, m« h×nhnµy sÏ ho¹t ®éng tèt h¬n ®èi víi c¸c s¶nphÈm ®Æc thï.

§èi víi c¸c s¶n phÈm kh«ng ®Æc thï th×chi phÝ tæ chøc chuçi gi¸ trÞ ®Ó sö dông m«h×nh hîp ®ång sÏ cao h¬n so víi chi phÝgiao dÞch thÞ tr­êng b×nh th­êng. NÕu s¶n

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 36: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

34

phÈm ®ã cã tÝnh ®Æc thï víi yÕu tè chÊtl­îng vµ chÕ biÕn ®ãng vai trß quan trängth× cÇn cã sù ®iÒu phèi nhiÒu h¬n vµ khi ®ãm« h×nh hîp ®ång cã thÓ sÏ h÷u Ých h¬n.

§iÒu nµy cã thÓ thÊy râ qua thùc tr¹ng s¶nxuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång ë ViÖtNam. ChØ mét tû lÖ nhá c¸c hîp ®ång s¶nxuÊt nh÷ng n«ng s¶n kh«ng ®Æc thï (vÝ dônh­ nh÷ng mÆt hµng g¹o th«ng dông) lµthµnh c«ng. Trong khi ®ã, phÇn lín hîp®ång s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®èi víi c¸cs¶n phÈm ®Æc thï nh­ g¹o NhËt B¶n hayng« bao tö (b¾p non) ®Òu ®­îc thùc hiÖnthµnh c«ng.

Do vËy, kh«ng thÓ ¸p dông m« h×nh s¶nxuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång cho tÊtc¶ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam.Hîp ®ång kh«ng ph¶i lµ c«ng cô liªn kÕtthÞ tr­êng cã thÓ ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸clo¹i hµng ho¸, còng nh­ víi tÊt c¶ n«ngd©n ë mäi ®Þa ph­¬ng. ViÖc quyÕt ®Þnh cã¸p dông m« h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång hay kh«ng cÇn ph¶i dùavµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i tõng ®Þa ph­¬ng.

Ph­¬ng thøc hîp ®ång cÇn ph¶i phï hîpvíi ®iÒu kiÖn cña c¸c bªn

Ph­¬ng thøc hîp ®ång còng cÇn ph¶i phïhîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c bªn. §èi víi hîp®ång gi÷a hîp t¸c x· vµ hé n«ng d©n (cãthÓ lµ hîp t¸c x· ký hµng ngµn hîp ®ångnh­ vËy mçi n¨m) th× hîp ®ång cµng ®¬ngi¶n cµng tèt.

ë ViÖt Nam, viÖc ký kÕt hîp ®ång sÏ hiÖuqu¶ vµ dÔ thµnh c«ng h¬n nÕu hîp ®ång cã®iÒu kho¶n râ rµng quy ®Þnh thêi ®iÓm cãthÓ th¶o luËn l¹i c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång.Nh÷ng thêi ®iÓm nµy cã thÓ lµ: tr­íc khihîp ®ång cã hiÖu lùc, 2 tuÇn tr­íc khi thuho¹ch vµ khi thu ho¹ch. §iÒu kho¶n nh­vËy sÏ cho phÐp quan hÖ hîp ®ång linhho¹t h¬n vµ gi¶m kh¶ n¨ng ph¸ hîp ®ång.

Hîp ®ång nªn cã nh÷ng ®iÒu kho¶n mangtÝnh ­u ®·i ®Ó t¹o ®éng lùc thu hót c¶ hai

bªn tham gia hîp ®ång, ®Æc biÖt lµ c¸c®iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶ vµ thanh to¸n. Trongbèi c¶nh ViÖt Nam, ng­êi n«ng d©nth­êng thÝch nhËn tiÒn mÆt h¬n, v× thÕ,®iÒu kho¶n thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt sÏkhuyÕn khÝch ng­êi n«ng d©n thùc hiÖn®óng hîp ®ång. Trong nhiÒu tr­êng hîp,c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh gi¸ linh ho¹t – cãthÓ lµ gi¸ thÞ tr­êng céng thªm phÇn tr¨m­u ®·i nµo ®ã - sÏ khuyÕn khÝch ng­êicung cÊp gi÷ ®óng cam kÕt thùc hiÖn hîp®ång. Cuèi cïng, hîp ®ång ph¶i c«ngb»ng vµ chia sÎ rñi ro cho tÊt c¶ c¸c bªn.

KÕt luËnRâ rµng lµ m« h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång sÏ ®ãng vai trß ngµy cµngquan träng trong ngµnh n«ng nghiÖp ViÖtNam. §Ó ®¶m b¶o lîi Ých cña m« h×nh nµy®­îc chia sÎ c«ng b»ng cho tÊt c¶ c¸cbªn tham gia th× hîp ®ång cÇn ®­îc x©ydùng trªn mét mèi quan hÖ hîp t¸c chÆtchÏ, sù tæ chøc hiÖu qu¶ vµ sö dôngph­¬ng thøc hîp ®ång phï hîp.

Mét ®iÒu quan träng kh¸c cÇn l­u ý lµ s¶nxuÊt n«ng nghiÖp theo hîp ®ång ph¶i lµ tùnguyÖn vµ dùa trªn nhu cÇu cña c¸c bªn.M« h×nh nµy kh«ng ph¶i lµ c¸ch duy nhÊtliªn kÕt ng­êi n«ng d©n vµ ng­êi chÕ biÕn.Mét m« h×nh liªn kÕt nhÊt ®Þnh lu«n phôthuéc vµo ®iÒu kiÖn vÒ con ng­êi vµ m«itr­êng còng nh­ ®Æc ®iÓm riªng cña mçi®Þa ph­¬ng.

Th¶o luËn* Mèi quan hÖ râ rµng vµ chÆt chÏgi÷a c¸c bªn trong hîp ®ång sÏgióp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp®ång thµnh c«ng h¬n

Theo t«i, mÊu chèt ®Ó viÖc s¶n xuÊt n«ngnghiÖp theo hîp ®ång diÔn ra su«n sÎ,thµnh c«ng vµ hiÖu qu¶ chÝnh lµ ë sù tincËy lÉn nhau gi÷a nhµ m¸y vµ n«ng d©n,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 37: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

35

nhµ m¸y ph¶i thùc sù coin«ng d©n lµ ‘ng­êi nhµ”,hiÓu r»ng lîi Ých cña nhµm¸y lu«n g¾n chÆt víi lîi Ýchcña n«ng d©n, r»ng n«ng

d©n ë thÕ yÕu th× cµng cÇn ph¶i gióp ®ìn«ng d©n. Víi nhËn thøc ®ã, Lam S¬n ®·trùc tiÕp cïng n«ng d©n th¸o gì ba c¸i khãtrong s¶n xuÊt lµ vèn, kiÕn thøc khoa häckü thuËt vµ ®Çu ra cho n«ng s¶n. Theo t«i,chØ khi nµo thùc sù tù nguyÖn vµ nhiÖt t×nhhç trî, ®Çu t­ cho n«ng d©n, l¨n léi vµ g¾nbã cïng n«ng d©n th× nhµ m¸y míi cã thÓ®¹t ®­îc lîi Ých cuèi cïng cho chÝnh m×nh.Ng­îc l¹i, phÝa ng­êi n«ng d©n sÏ yªnt©m s¶n xuÊt, nhËn thøc ®­îc sù g¾n bãvíi nhµ m¸y ®Ó tõ ®ã x©y dùng ý thøc b¶ovÖ nguyªn liÖu vµ chØ cung cÊp cho nhµm¸y mµ th«i.

¤ng Lª V¨n Tam, Chñ tÞch Héi ®ångQu¶n trÞ C«ng ty MÝa ®­êng Lam S¬n

Theo t«i, ®Ó cã thÓ thóc ®ÈyviÖc s¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång, ®iÒu quanträng nhÊt lµ ph¶i t¹o niÒmtin gi÷a n«ng d©n víi c«ng ty

b»ng c¸ch c«ng ty øng tr­íc mét kho¶nvèn cho n«ng d©n s¶n xuÊt, t¹o ra sù rµngbuéc nhÊt ®Þnh gi÷a hai bªn ®Ó ®¶m b¶osù cam kÕt thùc hiÖn hîp ®ång cña C«ngty. NÕu chØ ký hîp ®ång råi ®Ó ®Êy, kh«ngcã sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi th× mét tronghai bªn sÏ cã xu h­íng ph¸ vì hîp ®ångkhi thÊy cã lîi cho m×nh. §Æc biÖt, c¸chnghÜ cña n«ng d©n lµ mét khi kh«ng nî nÇng× víi c«ng ty th× viÖc ph¸ vì hîp ®ång sÏchØ ®¬n gi¶n lµ mét sù thÊt høa chø hai bªnkh«ng bÞ mÊt m¸t g× vµ còng ch¼ng thÓth­a kiÖn ®­îc nhau.

¤ng TrÇn H÷u D­, N«ng d©n tØnh An Giang

Khi tham gia ký hîp ®ång, ®iÒu chóng t«icÇn nhÊt lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn rµng buéc ®Ó®¶m b¶o hîp ®ång sÏ ®­îc thùc hiÖn nh­

c«ng ty øng vèn s¶n xuÊtcho n«ng d©n, chÝnh quyÒn®Þa ph­¬ng ®øng ra x¸cnhËn vµ gi¸m s¸t viÖc thùchiÖn hîp ®ång. Thùc tÕ,

ng­êi n«ng d©n rÊt cÇn vèn ®Ó ®Çu t­ muagièng, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt,më réng s¶n xuÊt…

¤ng §ç Quý H¹o, N«ng d©n tØnh KiªnGiang

Hîp ®ång gi÷a hîp t¸c x· víi c¸c x· viªncã quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n rµng buéc vµtr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn nÕu kh«ng thùchiÖn hîp ®ång, song th«ng th­êng th× hîpt¸c x· kh«ng c¨n cø hîp ®ång ®Ó th­a kiÖnn«ng d©n khi hä ph¸ vì hîp ®ång, mµ chØdïng biÖn ph¸p thuyÕt phôc, vËn ®éng.

¤ng NguyÔn V¨n §¶m, Chñ tÞch HTXHoµ ThuËn, tØnh An Giang

* N«ng d©n tham gia s¶n xuÊt n«ngnghiÖp theo hîp ®ång th«ng quamét tæ chøc ®¹i diÖn sÏ hiÖu qu¶ h¬n

Do mét c«ng ty kh«ng thÓtrùc tiÕp ký hîp ®ång víihµng ngµn hé n«ng d©n ®Óbao tiªu s¶n phÈm nªn hîpt¸c x· hoÆc bÊt kú tæ chøc

cña n«ng d©n nµo kh¸c víi t­ c¸ch lµng­êi ®¹i diÖn cho n«ng d©n ®Ó tho¶ thuËnvµ ký kÕt hîp ®ång víi c«ng ty cã vai trßhÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng. Tuú theon¨ng lùc vÒ vèn, tr×nh ®é khoa häc kü thuËtvµ qu¶n lý mµ hîp t¸c x· cã thÓ hç trî chon«ng d©n trong s¶n xuÊt nãi chung vµtrong viÖc ký kÕt hîp ®ång bao tiªu s¶nphÈm nãi riªng. Bªn c¹nh hîp t¸c x· th×liªn minh hîp t¸c x· ®ãng vai trß cÇu nèi,cung cÊp th«ng tin vÒ mïa vô, thÞ tr­êngn«ng s¶n, nhu cÇu doanh nghiÖp…, t­vÊn, hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp cËn chohîp t¸c x· vµ c«ng ty ®Ó t×m hiÓu vµ tháathuËn hîp ®ång bao tiªu.

¤ng Mai Thanh Hïng, Phã Chñ tÞchLiªn minh HTX §ång Th¸p

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 38: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

36

Theo kinh nghiÖm cña Lam S¬n th× méth×nh thøc liªn kÕt hîp t¸c ®Ó cñng cè mãiliªn kÕt nhµ m¸y – n«ng d©n rÊt hiÖu qu¶lµ tæ chøc HiÖp héi MÝa ®­êng Lam S¬nvíi sù tham gia cña c¶ hai phÝa n«ng d©nvµ nhµ m¸y. Víi ®iÒu lÖ, quy chÕ ho¹t®éng râ rµng, hiÖp héi nµy ®ãng vai trßtrung gian quan träng trong viÖc ®¶m b¶oquyÒn lîi cho n«ng d©n, ®Ó n«ng d©nkh«ng bÞ “lÐp vÕ” trong viÖc th­¬ng th¶ovµ ký kÕt hîp ®ång víi nhµ m¸y. Trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu ph¸tsinh v­íng m¾c vÒ bÊt cø ®iÒu kho¶n nµoth× hiÖp héi sÏ ®¹i diÖn cho n«ng d©n ®Ò®¹t nguyÖn väng víi nhµ m¸y. Mét vai trßn÷a hÕt søc quan träng cña hiÖp héi lµ södông quü phßng chèng rñi ro cña m×nh ®Ó®¶m b¶o ®êi sèng vµ thu nhËp cho n«ngd©n khi thÞ tr­êng ®­êng cã biÕn ®énghoÆc x¶y ra thiªn tai lµm ¶nh h­ëng s¶nl­îng mÝa. HiÖp héi g©y quü tõ ®ãng gãpcña c¶ n«ng d©n vµ nhµ m¸y. Cô thÓ, khigi¸ ®­êng lªn cao, n«ng d©n trÝch tiÒn b¸nmÝa ®ãng gãp cho quü, vµ nhµ m¸y còng®ãng gãp mét kho¶n t­¬ng ®­¬ng trÝch tõlîi nhuËn. Quü nµy sÏ ®­îc sö dông ®Ó b﮾p cho n«ng d©n mçi khi gi¸ mÝa xuèngthÊp ®Ó n«ng d©n kh«ng bÞ thiÖt thßi vµyªn t©m s¶n xuÊt vô mïa sau. Thùc tÕ chothÊy quü ®· ph¸t huy t¸c dông rÊt tÝch cùcvµo nhiÒu vô mÝa ®­êng nh­ n¨m 1992,1993, 1995, 1997…

¤ng Lª V¨n Tam, Chñ tÞch Héi ®ångQu¶n trÞ C«ng ty MÝa ®­êng Lam S¬n

Tr­íc ®©y, c«ng ty ký hîp®ång thu mua b¾p non víi11.000 hé n«ng d©n th× naychØ cßn 15 hîp ®ång ký víic¸c hîp t¸c x· vµ ®¹i diÖn

hé n«ng d©n (th­¬ng l¸i). ViÖc ký hîp®ång qua c¸c hîp t¸c x· gióp c«ng ty tiÕtkiÖm chi phÝ qu¶n lý, giao dÞch, t¹o ®­îcvïng nguyªn liÖu æn ®Þnh vµ t¹o c¬ së ®Ólµm ¨n cã l·i.

¤ng Huúnh Quang §Êu, Gi¸m ®ècC«ng ty DÞch vô Kü thuËt N«ng nghiÖpAn Giang ANTESCO

Vai trß cña hîp t¸c x· trongviÖc s¶n xuÊt theo hîp®ång, theo t«i lµ hÕt søcquan träng. Thùc tÕ viÖcthùc hiÖn hîp ®ång kh«ng

thµnh gi÷a c«ng ty Antesco vµ bµ conn«ng d©n tr­íc ®©y cho thÊy c«ng tykh«ng thÓ ®ñ ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc ®Ó kýkÕt trùc tiÕp víi tõng hé n«ng d©n, gi¸ms¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kiÓm tra chÊt l­îngvµ thu mua hµng cña tõng hé n«ng d©n.Ng­îc l¹i, kÓ tõ khi hîp t¸c x· Hoµ ThuËnra ®êi vµ ®øng ra ®¹i diÖn bµ con ký kÕthîp ®ång víi Antesco th× qu¸ tr×nh s¶nxuÊt vµ thu mua diÔn ra su«n sÎ, s¶nl­îng thu mua t¨ng ®Òu tõng n¨m. Hîpt¸c x· gióp ®ì øng tiÒn mua cho n«ng d©nc¸c dÞch vô ®Çu vµo nh­ gièng, t­íi tiªu vµchØ khÊu trõ khi thu mua n«ng s¶n vµocuèi vô. Trong lóc thu mua, hîp t¸c x· l¹imua hÕt hµng cho n«ng d©n chø kh«ng bál¹i lo¹i xÊu nh­ th­¬ng l¸i hay c«ng ty,còng kh«ng Ðp n«ng d©n trong viÖc ®¸nhgi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm.

NguyÔn V¨n §¶m, Chñ tÞch HTX HoµThuËn, tØnh An Giang

Trªn c¬ së kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mét mÆthµng n«ng s¶n cô thÓ cña bµ con n«ngd©n, hîp t¸c x· ®¹i diÖn cho bµ con ®i t×mthÞ tr­êng cho s¶n phÈm ®ã, cô thÓ lµ ®i t×mkiÕm vµ ®Æt vÊn ®Ò ký kÕt hîp ®ång baotiªu víi c¸c c«ng ty, tháa thuËn chi tiÕt c¸c®iÒu kho¶n vÒ quy c¸ch chÊt l­îng, s¶nl­îng, gi¸ c¶, c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc…cña hîp ®ång. Sau khi ®· ký kÕt ®­îc hîp®ång víi c«ng ty, hîp t¸c x· vÒ ®Þa ph­¬ngký hîp ®ång mua n«ng s¶n víi tõng hén«ng d©n. Hîp t¸c x· ®ãng vai trß trunggian trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång baotiªu gi÷a bµ con víi c«ng ty, cô thÓ lµ tæchøc s¶n xuÊt, h­íng dÉn kü thuËt, cungcÊp gièng, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm,mua vµ giao s¶n phÈm cho n«ng d©n.

¤ng NguyÔn V¨n M­êi, Chñ nhiÖm HTXB×nh T©y TØnh TiÒn Giang

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 39: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

37

Do hiÓu biÕt cña n«ng d©n cßn h¹n chÕ nªnnÕu trong hîp ®ång cã nh÷ng ®iÒu kho¶nkh«ng c«ng b»ng hoÆc kh«ng cã lîi chon«ng d©n th× hä chØ biÕt tõ chèi kh«ng kýhîp ®ång chø kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ò xuÊtvµ tháa thuËn c¸c ®iÒu kho¶n hîp lý h¬n,do ®ã rÊt khã t×m ®­îc tiÕng nãi chung gi÷ac«ng ty vµ ng­êi n«ng d©n. V× vËy cÇn cãmét tæ chøc trung gian ®¹i diÖn cho n«ngd©n ®øng ra ®µm ph¸n hîp ®ång.

¤ng TrÇn H÷u D­, N«ng d©n tØnh AnGiang

* S¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo hîp®ång kh«ng ph¶i lµ m« h×nh phïhîp cho tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈmvµ ë mäi hoµn c¶nh

Hîp ®ång n«ng nghiÖp ë AnGiang ®­îc ¸p dông chñyÕu víi bèn lo¹i n«ng s¶n lµlóa ®Æc s¶n, lóa chÊt l­îngcao, b¾p non vµ c¸. Trong

®ã, hîp ®ång s¶n xuÊt c¸c lo¹i “®Æc s¶n”nh­ lóa th¬m vµ b¾p non ®­îc thùc hiÖntèt h¬n do c¸c ®iÒu kho¶n ®­îc quy ®Þnhrâ rµng, chÆt chÏ, cã møc gi¸ cè ®Þnh vµbiÖn ph¸p chÕ tµi cô thÓ. Khi s¶n xuÊt s¶nphÈm ®Æc s¶n, n«ng d©n khã tiªu thô n¬ikh¸c nªn ph¶i tu©n thñ hîp ®ång ®Ó gi÷quan hÖ l©u dµi víi c¸c c«ng ty kinhdoanh. Ngoµi ra, c¸c s¶n phÈm ®Æc s¶nth­êng cã nh·n hiÖu hµng hãa, chÊt l­îngæn ®Þnh vµ gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng. Khi thamgia hîp ®ång s¶n xuÊt ®Æc s¶n, n«ng d©n®­îc tho¶ thuËn víi c«ng ty thu mua vÒgi¸ c¶ tr­íc khi ký hîp ®ång vµ th­êng®­îc c«ng ty cung cÊp gièng vµ hç trî küthuËt. C¸c lo¹i hîp ®ång n«ng s¶n kh¸cth­êng cã kÕt qu¶ thùc hiÖn kh«ng cao.Nguyªn nh©n lµ hîp ®ång kh«ng quy ®Þnhgi¸ cô thÓ mµ chØ tháa thuËn sÏ mua theogi¸ thÞ tr­êng. Nh­ vËy, nh÷ng hîp ®ångnµy gièng nh­ biªn b¶n ghi nhí chø ch­aph¶i lµ hîp ®ång kinh tÕ theo ®óng nghÜa.Mét nguyªn nh©n n÷a lµm cho tÝnh thùc thicña hîp ®ång kh«ng cao lµ do ®a sè n«ng

s¶n xuÊt khÈu ch­a cã th­¬ng hiÖu vµ gi¸c¶ kh«ng æn ®Þnh nªn khã cã thÓ ký ®­îchîp ®ång víi “gi¸ chÕt”. NÕu n«ng s¶n cãth­¬ng hiÖu th× liªn kÕt gi÷a nhµ kinhdoanh vµ nhµ s¶n xuÊt sÏ chÆt chÏ h¬n ®Ó®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, gi÷ uy tÝnlµm ¨n l©u dµi.

¤ng §oµn Ngäc Ph¶, Phã Gi¸m ®èc SëN«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«ntØnh An Giang

C¸c doanh nghiÖp hiÖn chñyÕu bu«n b¸n g¹o kh«ng rânguån gèc xuÊt xø nªnkh«ng t¹o ®­îc uy tÝn vµ cãtr¸ch nhiÖm víi chÊt l­îng

cña chÝnh s¶n phÈm kinh doanh cña m×nh.Do vËy, ®éng lùc ®Ó liªn kÕt, rµng buécgi÷a doanh nghiÖp víi n«ng d©n lµ rÊtyÕu, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng doanh nghiÖp cãthÓ thu mua g¹o ë bÊt kú ®©u nªn kh«ngcÇn ph¶i ký tr­íc hîp ®ång. Song nÕudoanh nghiÖp chñ tr­¬ng ký hîp ®ång baotiªu víi n«ng d©n ®Ó hai bªn cïng s¶nxuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng ®¶m b¶ochÊt l­îng, cã th­¬ng hiÖu th× lîi nhuËnmang l¹i cho c¶ hai bªn sÏ cïng t¨ng lªn,sù liªn kÕt sÏ chÆt chÏ, hiÖu qu¶ vµ l©ubÒn h¬n. Tr­êng hîp cña C«ng ty liªndoanh Kitoku ký hîp ®ång s¶n xuÊt vµbao tiªu s¶n phÈm g¹o Jasmine lµ mét vÝdô ®iÓn h×nh vÒ sù liªn kÕt nµy. Do vËy, cãthÓ nhËn thÊy s¶n xuÊt theo hîp ®ång sÏph¸t huy t¸c dông cao nhÊt khi mÆt hµngs¶n xuÊt vµ bao tiªu lµ mÆt hµng chuyªnbiÖt vµ ®· cã th­¬ng hiÖu.

NguyÔn TrÝ Khiªm, Chñ nhiÖm KhoaKinh tÕ - Qu¶n trÞ kinh doanh §¹i häcAn Giang

Mét ®Æc ®iÓm t¹o thuËn lîi cho viÖc thùchiÖn hîp ®ång víi n«ng d©n lµ s¶n phÈmcña chóng t«i rÊt ®Æc tr­ng, chØ cã thÓ tiªuthô ë NhËt nªn kh«ng gÆp ph¶i t×nh tr¹ngn«ng d©n ph¸ vì hîp ®ång. Kinh nghiÖmcña chóng t«i còng cho thÊy m« h×nh nµy

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 40: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

38

®· thu hót ®­îc sù tham giacña n«ng d©n nghÌo do häkh«ng ph¶i c¹nh tranh vÒn¨ng suÊt vµ s¶n l­îng víin«ng d©n giµu. ThËm chÝ

n«ng d©n nghÌo Ýt ®Êt khi tham gia hîp®ång víi c«ng ty th­êng ®¹t chÊt l­îngs¶n phÈm tèt h¬n do hä cã thÓ tù ch¨msãc kü lóa kü h¬n nh÷ng n«ng d©n nhiÒu®Êt ph¶i thuª m­ín nh©n c«ng.

¤ng Shinichi Emori, Cè vÊn Cao cÊpC«ng ty Liªn doanh Angimex-Kitocu

* Ph­¬ng thøc hîp ®ång cÇn ph¶iphï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c bªn

Vµo kho¶ng nh÷ng n¨m 89, 90, c¸c ®iÒukho¶n hîp ®ång gi÷a C«ng ty vµ bµ conn«ng d©n cßn kh¸ ®¬n gi¶n, ch­a cã sù x¸cnhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. DÇndÇn, chóng t«i x©y dùng mét mÉu hîp ®ångchÆt chÏ h¬n, bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n c¬b¶n nh­ diÖn tÝch gieo trång, vÊn ®Ò gièng,thêi gian thu ho¹ch, gi¸ c¶ tho¶ thuËn,tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn… vµ hîp ®ångnµo còng cã sù x¸c nhËn vµ gi¸m s¸t viÖcthùc hiÖn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng.

¤ng Lª V¨n Tam, Chñ tÞch H§QT C«ngty MÝa ®­êng Lam S¬n

Hîp ®ång ký gi÷a c«ng ty vµ ng­êi ®¹idiÖn n«ng d©n cña c¸c x· gÇn khu vùcnhµ m¸y quy ®Þnh râ diÖn tÝch trång lóa,gi¸ mua cña c«ng ty, c¸c tiªu chuÈn vÒ küthuËt vµ chÊt l­îng, quyÒn vµ nghÜa vôcña mçi bªn. Ng­êi ®¹i diÖn sÏ ®­îch­ëng hoa hång theo sè l­îng lóa b¸ncho c«ng ty. Gi¸ lóa ký trong hîp ®ång®­îc x¸c ®Þnh theo thêi vô vµ th«ng b¸oréng r·i cho n«ng d©n vµ ng­êi ®¹i diÖn.V× vËy, ng­êi ®¹i diÖn cã th«ng tin ®ÓquyÕt ®Þnh cã ký hîp ®ång víi c«ng ty haykh«ng vµ ng­êi n«ng d©n còng yªn t©ms¶n xuÊt. Sau ®ã, n«ng d©n mçi x· muèntham gia s¶n xuÊt lóa NhËt sÏ ®¨ng ký víing­êi ®¹i diÖn cña x· m×nh (mçi ng­êi ®¹idiÖn phô tr¸ch kh«ng qu¸ 60 n«ng d©n) vµ

ng­êi ®¹i diÖn sÏ tháa thuËn trùc tiÕp víihä vÒ gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. C«ngty sÏ cung cÊp gièng cho n«ng d©n th«ngqua ng­êi ®¹i diÖn vµ cö c¸n bé kü thuËtcña m×nh xuèng h­íng dÉn n«ng d©nngay t¹i ruéng. §Õn mïa thu ho¹ch, c«ngty mua hÕt s¶n l­îng, ngay c¶ lóa phÈmchÊt kÐm còng ®­îc mua víi møc gi¸ thÊph¬n theo tháa thuËn víi n«ng d©n.

¤ng Shinichi Emori, Cè vÊn Cao cÊpC«ng ty Liªn doanh Angimex-Kitocu

Trong sè c¸c hîp t¸c x· cung cÊp nguyªnliÖu cho c«ng ty, Antesco ®· ký hîp ®ångmua b¾p non víi hîp t¸c x· n«ng nghiÖpHßa ThuËn t¹i huyÖn Chî Míi, tØnh AnGiang ®­îc ba n¨m. Theo hîp ®ång nµy,hîp t¸c x· sÏ trång 400 ha b¾p non mçin¨m, gi¸ thu mua ®­îc x¸c ®Þnh ngay tõ®Çu vô vµ c«ng ty sÏ b¸n chÞu gièng chohîp t¸c x· råi trõ tiÒn gièng sau khi muas¶n phÈm. Sau khi ký hîp ®ång víi c«ngty, hîp t¸c x· sÏ ký hîp ®ång riªng víi c¸cx· viªn cña m×nh, cung cÊp gièng cho häcòng theo h×nh thøc b¸n chÞu vµ ph¶i ®¶mb¶o ®Ó n«ng d©n b¸n b¾p cho hîp t¸c x·chø kh«ng b¸n ra thÞ tr­êng tù do. C«ng tysÏ cö c¸n bé gi¸m s¸t xuèng hîp t¸c x·®Ó theo dâi tiÕn ®é, kü thuËt vµ kiÓm tra®iÓn h×nh.

¤ng Huúnh Quang §Êu, Gi¸m ®ècC«ng ty DÞch vô Kü thuËt N«ng nghiÖpAn Giang ANTESCO

Chóng t«i th­êng ký hîp®ång theo tõng vô s¶n xuÊttrªn c¬ së gièng lóa, quytr×nh s¶n xuÊt, vµ tho¶ thuËngi¸ sµn t¹i thêi ®iÓm ký hîp

®ång. Trong hîp ®ång cã ghi râ ®iÒukho¶n lµ hai bªn sÏ cã 3 lÇn ®Ó tho¶ thuËnl¹i gi¸ thu mua vµo thêi ®iÓm s¾p thuho¹ch sao cho s¸t víi gi¸ thÞ tr­êng. NÕusau 3 lÇn tháa thuËn vÉn kh«ng thµnhkhiÕn hîp ®ång kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc,hîp t¸c x· sÏ ®øng ra gióp n«ng d©n b¸n

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 41: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

39

lóa cho c¸c mèi kh¸c. Trong nh÷ng tr­ênghîp nµy, cã thÓ thÊy r»ng c¶ hai bªn c«ngty vµ hîp t¸c x· ®· rÊt cè g¾ng tho¶ thuËngi¸ song vÉn kh«ng thÓ “gÆp nhau” nªn®µnh ph¶i huû bá hîp ®ång. Do vËy, haibªn ®Òu thèng nhÊt kh«ng v× mét lÇn

kh«ng thùc hiÖn ®­îc hîp ®ång mµ buécph¶i “anh ®i ®­êng anh t«i ®i ®­êng t«i”trong c¸c vô mïa sau.

¤ng NguyÔn V¨n M­êi, Chñ nhiÖm HTXB×nh T©y TØnh TiÒn Giang

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 42: Thi truong va phat trien

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 43: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

41

§Êt lµ mét t­ liÖu s¶n xuÊt thiÕt yÕu cña ng­êi nghÌo. ë ViÖt Nam, nguån thu nhËp chÝnhcña kho¶ng 90% ng­êi nghÌo lµ tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. HiÖn nay, ë ViÖt Nam, quü ®Êtn«ng nghiÖp ®­îc ph©n bè t­¬ng ®èi ®ång ®Òu - chØ kho¶ng 4% hé n«ng d©n kh«ng cã®Êt n«ng nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt. V× vËy, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nguån tµi s¶n ®Êt cho ng­êinghÌo lµ mét yÕu tè quan träng cña viÖc xãa ®ãi gi¶m nghÌo.

NhiÒu nhµ kinh tÕ cho r»ng quyÒn sö dông ®Êt chÝnh thøc lµ mét c«ng cô quan trängtrong viÖc ®¶m b¶o vµ gia t¨ng gi¸ trÞ ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®¶m b¶oquyÒn sö dông, gióp n«ng d©n yªn t©m ®Çu t­ l©u dµi. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông®Êt cßn lµm cho ®Êt trë thµnh mét lo¹i hµng hãa. Trong quyÓn s¸ch “BÝ Èn cña vèn” (“TheMystery of Capital”), t¸c gi¶ - nhµ kinh tÕ häc næi tiÕng Hernando de Soto - coi giÊychøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ ch×a khãa më “tµi s¶n chÕt” cña ng­êi nghÌo.

MÆc dï cã nh÷ng tiÕn bé nh­ vËy, nhiÒu hé gia ®×nh nghÌo ë n«ng th«n vÉn gÆp ph¶inhiÒu rµo c¶n khi muèn tham gia vµo thÞ tr­êng ®Êt chÝnh thøc. B¶n tin nµy sÏ ®Ò cËpc¸c vÊn ®Ò chÝnh cña thÞ tr­êng ®Êt kh«ng chÝnh thøc ë n«ng th«n, c¸c nguyªn nh©n c¬b¶n cïng c¸c gi¶i ph¸p.

§Èy nhanh viÖc cÊp giÊy chøngnhËn quyÒn sö dông ®Êt ë n«ngth«n

Tæng quan t×nh h×nh södông ®Êt ë n«ng th«nViÖt Namë ViÖt Nam, ®Êt thuéc së h÷u toµn d©n,do nhµ n­íc lµm ®¹i diÖn, nh­ng n«ngd©n ®­îc giao quyÒn sö dông trong vßng20 n¨m ®èi víi ®Êt trång c©y hµng n¨m vµ50 n¨m ®èi víi ®Êt trång c©y l©u n¨m hoÆc®Êt rõng s¶n xuÊt. QuyÒn nµy cã thÓ ®­îcgia h¹n vµ cã thÓ ®­îc coi gÇn nh­ lµquyÒn së h÷u ®Êt.

KÓ tõ khi LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 ®­îcth«ng qua, viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn

quyÒn sö dông ®Êt (th­êng gäi lµ Sæ ®á)®· ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng. N¨m2003, ë ViÖt Nam cã kho¶ng 13 triÖu hén«ng d©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp víitæng sè gÇn 100 triÖu m¶nh. TÝnh ®Õnth¸ng 10/2004, kho¶ng 92% diÖn tÝch ®Êtn«ng nghiÖp ®· ®­îc cÊp Sæ ®á. C«ng t¸ccÊp Sæ ®á cho toµn bé ®Êt n«ng nghiÖp dùkiÕn sÏ hoµn thµnh vµo cuèi n¨m 2005.

Mét kh¶o s¸t gÇn ®©y cña dù ¸n “N©ngcao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho Ng­êi nghÌo”(MMW4P)1 cho thÊy thÞ tr­êng ®Êt n«ngnghiÖp ë miÒn Nam ViÖt Nam lµ s«i ®éngnhÊt. ChØ riªng 3 huyÖn cña tØnh An Giang

1 Xem thªm Tµi liÖu Tham luËn sè 3 “T¸c ®éng cña c¸c thñ tôc giao dÞch ®Êt ®ai ®èi víi ng­êi nghÌo – ¸p dông ph­¬ngph¸p de Soto”, Dù ¸n “N©ng cao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho Ng­êi nghÌo” t¹i www.markets4poor.org

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 44: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

42

vµ HËu Giang, mçi n¨m ®· cã kho¶ng 5%sè Sæ ®á ®Êt n«ng nghiÖp ®­îc chuyÓnnh­îng. PhÇn lín c¸c giao dÞch chuyÓnnh­îng ®Êt n«ng nghiÖp ®Òu ®­îc ®¨ng kývíi phßng ®Þa chÝnh huyÖn. ViÖc gi¶m ®¸ngkÓ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµon¨m 2000 tõ 20% ®èi víi ®Êt ë vµ 10% ®èivíi ®Êt n«ng nghiÖp xuèng cßn 4% vµ 2%®· lµm gia t¨ng sè l­îng giao dÞch ®Êt ®aicã ®¨ng ký. Ngoµi viÖc nép thuÕ chuyÓnquyÒn sö dông ®Êt, ng­êi chuyÓn nh­îngquyÒn sö dông ®Êt cßn ph¶i nép lÖ phÝtr­íc b¹ lµ 1%. Kh¶o s¸t cña dù ¸nMMW4P cho thÊy viÖc thùc hiÖn c¸c thñtôc chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai cã ®¨ng ký mÊtkho¶ng 1 th¸ng, mÆc dï còng cã tr­ênghîp l©u h¬n, tõ 3 th¸ng ®Õn 1 n¨m. Chi phÝcho giao dÞch cã ®¨ng ký còng t­¬ng ®èithÊp: tõ 15.000 ®Õn 50.000 ®ång cho métgiao dÞch. ë mét sè tØnh, dÞch vô “mét cöa”®· ®­îc ¸p dông, qua ®ã ng­êi d©n chØph¶i ®Õn mét v¨n phßng giao dÞch cñachÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó thùc hiÖn mäigiao dÞch vÒ ®Êt ®ai.

N«ng d©n cã thÓ dïng Sæ ®á ®Ó thÕ chÊpvay vèn, ®Æc biÖt lµ t¹i Ng©n hµng N«ngnghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam(NH NN-PTNT). RÊt nhiÒu ng­êi d©n ®·thÕ chÊp giÊy tê ®Êt ®Ó vay vèn, riªng t¹ihai huyÖn cña tØnh An Giang, kho¶ng 15 –33% ng­êi d©n cã Sæ ®á ®· thÕ chÊp ®Óvay vèn t¹i NH NN-PTNT hµng n¨m. C¸cgiao dÞch thÕ chÊp th«ng th­êng mÊt tõ 5ngµy ®Õn 3 tuÇn, víi chi phÝ thÊp.

T×nh h×nh thÞ tr­êng ®Êtkh«ng chÝnh thøc ë n«ngth«nThÞ tr­êng ®Êt n«ng th«n vÉn cßn phæ biÕnt×nh tr¹ng sö dông vµ mua b¸n ®Êt kh«ng®¨ng ký ë mét sè lÜnh vùc cô thÓ sau:

• §Êt ë (thæ c­) khu vùc n«ng th«n.TiÕn ®é cÊp Sæ ®á cho ®Êt ë (thæ c­) ë

n«ng th«n ®­îc thùc hiÖn chËm h¬n sovíi ®Êt n«ng nghiÖp. KÕt qu¶ kh¶o s¸tcho thÊy chØ cã 2 trong sè 12 huyÖn lµ®· cÊp ®­îc Sæ ®á ®èi víi ®Êt ë choh¬n 70% sè hé. V× vËy, tû lÖ giao dÞch®Êt ë kh«ng ®¨ng ký vÉn cßn cao.

• ThÕ chÊp kh«ng ®¨ng ký. Mét h×nhthøc giao dÞch ®Êt ®ai truyÒn thèngkh«ng ®¨ng ký (th­êng gäi lµ “cè ®Êt”)vÉn diÔn ra t­¬ng ®èi phæ biÕn ë §ångb»ng S«ng Cöu Long. Theo ®ã, ng­êin«ng d©n sÏ nh­êng quyÒn sö dôngmét m¶nh ®Êt n«ng nghiÖp trong métkho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh ®Ó ®æi lÊymét kho¶n vay kh«ng tÝnh l·i. §Êt sÏ®­îc hoµn tr¶ khi chñ ®Êt hoµn l¹i tiÒn,hoÆc bÞ gi÷ nÕu kh«ng tr¶ ®­îc nî.Nh÷ng giao dÞch nh­ vËy th­êng kh«ng®­îc ®¨ng ký.

Giao dÞch ®Êt kh«ng ®¨ng ký cã thÓ lµmcho ng­êi nghÌo ph¶i mÊt mét kho¶n chiphÝ lín. Mét m¶nh ®Êt kh«ng ®­îc nhµn­íc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt chÝnhthøc th­êng sÏ x¶y ra tranh chÊp vÒquyÒn sö dông vµ ranh giíi. §Êt kh«ng®­îc cÊp Sæ ®á th× cã gi¸ b¸n rÎ h¬n rÊtnhiÒu so víi ®Êt cã Sæ ®á. §iÒu kiÖn ¸pdông trong c¸c quan hÖ thÕ chÊp ®Êtkh«ng ®¨ng ký th­êng kh«ng thuËn lîib»ng ®iÒu kiÖn cña ng©n hµng dµnh cho®Êt cã Sæ ®á.

Nguyªn nh©n Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹nggiao dÞch kh«ng ®¨ng ký nãi trªn lµ nh÷ngtrë ng¹i mµ n«ng d©n th­êng gÆp ph¶i khixin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông®Êt, tõ ®ã gi¸n tiÕp khuyÕn khÝch thÞ tr­êng®Êt kh«ng chÝnh thøc ph¸t triÓn:

Chi phÝ giao dÞch chÝnh thøc vµ kh«ngchÝnh thøc cao. Còng gièng nh­ mét sèlo¹i ®Êt phi n«ng nghiÖp ®­îc nhµ n­íccÊp, ®Êt ë mua sau n¨m 1993 còng ph¶i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 45: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

43

nép tiÒn sö dông ®Êt 20% ®Õn 100% gi¸ trÞ®Êt khi ®­îc cÊp Sæ ®á. §©y lµ mét g¸nhnÆng tµi chÝnh lín cho ng­êi nghÌo nªn ëmét sè ®Þa ph­¬ng ®· xÈy ra t×nh tr¹ngng­êi d©n kh«ng chÞu nhËn Sæ ®á tõ Uûban Nh©n d©n x·. ViÖc chuyÓn ®æi tõ ®Êtv­ên hay ao thµnh ®Êt ë còng ph¶i ®ãngtiÒn sö dông ®Êt. Trong nhiÒu tr­êng hîp,cÊp Sæ ®á ®i liÒn víi viÖc c«ng nhËn chÝnhthøc sù thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt nªnsÏ ph¶i ®ãng thuÕ chuyÓn ®æi môc ®Ých södông ®Êt.

ViÖc ¸p ®Æt thu c¸c kho¶n phÝ kh«ng chÝnhthøc cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®èi víiviÖc gi¶i quyÕt nhanh c¸c thñ tôc giao dÞch®Êt còng kh¸ phæ biÕn. Trong mét sètr­êng hîp, c¸c lo¹i phÝ ®ã cßn ®­îc hîpph¸p hãa thµnh kho¶n ®ãng gãp cho quü“ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng” v.v... C¸c lo¹i phÝ®· ®Èy ng­êi nghÌo vµo nh÷ng giao dÞch®Êt kh«ng ®¨ng ký.

ThiÕu nhËn thøc vÒ quyÒn vµ nghÜa vôcña ng­êi sö dông ®Êt n«ng th«n.NhiÒu ng­êi sö dông ®Êt kh«ng nhËn thøc®­îc tÇm quan träng cña giÊy chøng nhËnquyÒn sö dông ®Êt vµ giao dÞch ®Êt c㮨ng ký. §iÒu nµy rÊt phæ biÕn trongtr­êng hîp thõa kÕ hoÆc chuyÓn quyÒn södông gi÷a c¸c thµnh viªn cña mét gia®×nh. B¶n th©n nh÷ng ng­êi liªn quan chor»ng viÖc ®¨ng ký giao dÞch ®Êt lµ kh«ngcÇn thiÕt, mÆc dï nÕu kh«ng lµm sÏ cã thÓdÉn tíi tranh chÊp trong gia ®×nh.

Trë ng¹i trong viÖc thÕ chÊp ®Êt. Trongmét sè tr­êng hîp, nh©n viªn ng©n hµngyªu cÇu nh÷ng kho¶n phÝ kh«ng chÝnhthøc ®Ó thùc hiÖn thñ tôc thÕ chÊp. Bªnc¹nh ®ã, n«ng d©n còng th­êng kh«ng hµilßng víi tØ lÖ cho vay so víi gi¸ trÞ ®Êt thÕchÊp. Ng©n hµng NN-PTNT th­êng chØcho vay tèi ®a ®Õn 50% gi¸ trÞ m¶nh ®ÊtthÕ chÊp ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp vµ 75%gi¸ trÞ tµi s¶n trªn m¶nh ®Êt, mµ gi¸ trÞ ®Êtl¹i ®­îc x¸c ®Þnh theo khung gi¸ cña nhµ

n­íc lµ møc gi¸ th­êng thÊp h¬n nhiÒu gi¸thÞ tr­êng.

Sù can thiÖp cña chÝnh quyÒn ®Þaph­¬ng. Cã mét sè tr­êng hîp chÝnhquyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ò ra nh÷ng quy ®Þnhnh»m h¹n chÕ viÖc chuyÓn nh­îng nh÷ngm¶nh ®Êt nhá lÎ. Quy ®Þnh ®ã nh»m gi¶mviÖc ph©n chia ®Êt ®ai manh món, nh­ngcòng cã thÓ ®Èy n«ng d©n nghÌo vµonh÷ng giao dÞch ®Êt kh«ng ®¨ng ký.

§o ®¹c ®Êt kh«ng chÝnh x¸c. Trong métsè tr­êng hîp, n«ng d©n nhËn ®­îc Sæ ®ávíi nh÷ng sai sãt vÒ kÝch th­íc hoÆc vÞ trÝm¶nh ®Êt, g©y ra nhiÒu tranh chÊp. Nh÷ngsai sãt nh­ vËy rÊt phæ biÕn trong nh÷ng®ît cÊp Sæ ®á ®ång lo¹t diÔn ra ngay saukhi LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 ®­îc th«ngqua. Trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy, rârµng giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt®· kh«ng hç trî g× cho viÖc ®¶m b¶oquyÒn sö dông ®Êt cña ng­êi n«ng d©n.

Gi¶i ph¸pLuËt §Êt ®ai míi ®­îc th«ng qua th¸ng11/2003 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/7/2004.Nh÷ng thay ®æi trong LuËt míi nµy ®em l¹inhiÒu lîi Ých ®èi víi viÖc b¶o vÖ vµ ph¸ttriÓn nguån tµi s¶n ®Êt cho ng­êi nghÌo.Tuy nhiªn, vÉn cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nh­ ®·nªu trªn, vµ ®Ó gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò®ã cÇn chó ý thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau:

X©y dùng mét hÖ thèng ®¨ng ký ®ÊthiÖu qu¶. LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 quy®Þnh t¸ch chøc n¨ng qu¶n lý ®Êt ®ai cñaNhµ n­íc khái chøc n¨ng cung cÊp dÞchvô cho thÞ tr­êng ®Êt. §Ó ®¶m b¶o thùchiÖn viÖc t¸ch biÖt chøc n¨ng nµy, c¸c v¨nphßng ®¨ng ký ®Êt ®ai t¹i cÊp tØnh vµhuyÖn sÏ ®­îc thµnh lËp ®Ó cung cÊp dÞchvô cho ng­êi sö dông ®Êt, bao gåm c¶dÞch vô ®¨ng ký chuyÓn nh­îng ®Êt. §iÒuquan träng lµ nh÷ng v¨n phßng nµy ph¶i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 46: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

44

ho¹t ®éng mét c¸ch minh b¹ch vµ cã thÓcung cÊp dÞch vô nhanh vµ hiÖu qu¶, gi¶mthêi gian vµ chi phÝ giao dÞch cho ng­êi södông ®Êt.

N©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé ®ÞachÝnh. Cïng víi viÖc cã mét hÖ thèng®¨ng ký ®Êt ®ai míi, cÇn ph¶i ®Çu t­ vµoviÖc ®µo t¹o c¸n bé, bao gåm ®µo t¹o küthuËt – ®Æc biÖt lµ t¹i cÊp x· – vµ chuyÓntõ t­ duy qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­ícsang cung cÊp dÞch vô phôc vô kh¸chhµng.

Tu©n thñ ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ thêigian vµ chi phÝ. Nh÷ng kho¶n phÝ râ rµngvµ thêi gian cô thÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c lo¹igiao dÞch ®Êt ®ai kh¸c nhau ®· ®­îc quy®Þnh trong LuËt §Êt ®ai vµ c¸c nghÞ ®Þnhliªn quan. Tu©n thñ chÆt chÏ nh÷ng quy®Þnh vÒ thêi gian sÏ lµ mét biÖn ph¸p quanträng ®Ó gi¶m nh÷ng chi phÝ “b«i tr¬n”kh«ng chÝnh thøc.

T¨ng c­êng nhËn thøc cña ng­êi d©n.CÇn ph¶i ph¸t ®éng c¸c chiÕn dÞch n©ngcao nhËn thøc ®Ó t¨ng c­êng hiÓu biÕt cñang­êi d©n vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êisö dông ®Êt. §Æc biÖt, cÇn tËp trung vµohé gia ®×nh nghÌo vµ gia ®×nh chÝnh s¸ch.Ph¶i cung cÊp cho ng­êi d©n c¸c th«ng tinc«ng khai, râ rµng vÒ thñ tôc vµ chi phÝcña c¸c lo¹i giao dÞch kh¸c nhau, còngnh­ lµ thêi h¹n thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®·®­îc ®­a ra trong LuËt míi.

Quy ®Þnh chi phÝ vµ thuÕ ë møc chÊpnhËn ®­îc. TiÒn sö dông ®Êt cao sÏ lµmét trë ng¹i víi n«ng d©n khi hä xin cÊpgiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt chÝnhthøc. Kinh nghiÖm trªn thÕ giíi cho thÊyChÝnh phñ nªn bá phÝ ®¨ng ký quyÒn södông ®Êt lÇn ®Çu tiªn. ViÖc nµy sÏ khuyÕnkhÝch ng­êi d©n tham gia mét c¸ch réngr·i vµo hÖ thèng ®¨ng ký ®Êt ®ai chÝnhthøc, vµ xÐt vÒ dµi h¹n, sÏ mang l¹i nguånthu nhiÒu h¬n cho ng©n s¸ch nhµ n­íc tõnh÷ng giao dÞch sau nµy.

Thùc hiÖn ngay nh÷ng chÝnh s¸ch míicho c¸c ®èi t­îng dÔ bÞ ¶nh h­ëng.LuËt §Êt ®ai míi bao gåm mét sè ®iÓmmíi b¶o vÖ quyÒn cña c¸c ®èi t­îng dÔ bÞ¶nh h­ëng nh­ yªu cÇu ph¶i ghi tªn cñac¶ chång vµ vî vµo trong giÊy chøng nhËnquyÒn sö dông ®èi víi tµi s¶n ®Êt chung,gi¶m phÝ cho c¸c ®èi t­îng cã hoµn c¶nhkhã kh¨n vµ ®Èy nhanh viÖc cÊp ®Êt chocéng ®ång. Nh÷ng biÖn ph¸p nµy cÇn®­îc thùc hiÖn nhanh chãng.

Th¶o luËnVÊn ®ÒVÉn cßn c¸c giao dÞch kh«ng ®¨ng ký

ë huyÖn V¨n Giang, tuy ®a sè c¸c giaodÞch chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai ®Òu qua chÝnhquyÒn nh­ng vÉn cã c¸c giao dÞch chothuª ®Êt mµ n«ng d©n th­êng gäi lµ “b¸nhÕt ch­¬ng” (cho thuª dµi h¹n ®Õn tËnn¨m 2013 lµ hÕt thêi h¹n Nhµ n­íc giao®Êt cho n«ng d©n) th× th­êng lµ kh«ng®¨ng ký. C¸c giao dÞch cho thuª ®Êt nµychØ lµ viÕt giÊy tay gi÷a hai bªn, bªn thuªtr¶ tiÒn cho bªn cho thuª ®Êt hµng n¨mhoÆc 5 n¨m mét lÇn hoÆc tr¶ hÕt ngay.

Bµ NguyÔn Hång An, Tr­ëng phßng §ÞachÝnh, huyÖn V¨n Giang, tØnh H­ng Yªn

Theo t«i, c¸c giao dÞch ®Êt®ai kh«ng ®¨ng ký chñ yÕudiÔn ra ë lÜnh vùc chuyÓnnh­îng quyÒn sö dông ®Êtgi÷a c¸c hé gia ®×nh, c¸

nh©n víi nhau. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ:mét sè tr­êng hîp ch­a cã giÊy chøngnhËn quyÒn sö dông ®Êt nªn c¸c giao dÞch®Êt ®ai kh«ng thÓ tiÕn hµnh chÝnh thøc®­îc, buéc ph¶i mua b¸n trao tay; mét sètr­êng hîp kh¸c th× l¹i cè t×nh trèn tr¸nhnghÜa vô tµi chÝnh, kh«ng muèn ®¨ng kýgiao dÞch ®Ó khái ph¶i nép thuÕ chuyÓnquyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¸c kho¶n nghÜa

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 47: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

45

vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸pluËt. H¬n n÷a, cã nh÷ng kho¶n nép cßncao nªn ng­êi d©n kh«ng muèn nép.Ngoµi ra cßn cã nguyªn nh©n kh¸c, ®ã lµnhËn thøc cña ng­êi d©n cßn thÊp; Nhµn­íc còng ch­a cã chÕ tµi ®Ó xö ph¹tnghiªm c¸c tr­êng hîp giao dÞch kh«ng®¨ng ký; hå s¬ ®Þa chÝnh ë mét sè ®Þaph­¬ng ch­a ®­îc x©y dùng ®Çy ®ñ hoÆccßn thiÕu th«ng tin.

¤ng Qu¸ch C«ng Hu©n, chuyªn viªn,Vô §¨ng ký vµ Thèng kª §Êt ®ai, Bé TµiNguyªn vµ M«i tr­êng

Kho¶ng ®Çu nh÷ng n¨m 90,t«i cã mua l¹i c¸i ao cña b¸ct«i nh­ng chØ viÕt giÊy traotay th«i v× lóc ®ã x· ch­a cÊpgiÊy chøng nhËn quyÒn sö

dông ®Êt cho c¸c hé. N¨m 2000, x· cÊpgiÊy chøng nhËn sö dông ®Êt ®ång lo¹tsong t«i kh«ng lµm thñ tôc chuyÓn quyÒnsö dông ®Êt ®èi víi c¸i ao tõ b¸c t«i v× lµng­êi trong nhµ, kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸tsinh tranh chÊp, m©u thuÉn. §Õn n¨m2003, t«i b¸n l¹i c¸i ao ®ã vµ mét phÇn ®Êtv­ên cho ng­êi ngoµi, bªn mua chÞu tr¸chnhiÖm lo c¸c thñ tôc ®¨ng ký. Do trªn giÊytê, c¸i ao vÉn lµ cña b¸c t«i nªn bªn muaph¶i mÊt c«ng tiÕn hµnh ®ång thêi hai lÇnxin chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, mét lµ tõphÇn ®Êt t«i ®ang ®øng tªn, vµ mét lµ tõ c¸iao mµ b¸c t«i vÉn ®øng tªn. Thùc hiÖn c¶hai giao dÞch nµy mÊt nhiÒu thêi gian vµ chiphÝ tèn kÐm h¬n.

¤ng L­u V¨n Lùa, th«n V©n Tr¹i, x· V©nD­¬ng, huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh

N¨m 2000, t«i mua l¹i cña «ng Phæ hµngxãm 273m2 ®Êt v­ên vèn lµ ®Êt HTX ph©ncho «ng Êy tõ n¨m 1986. Khi mua, m¶nh®Êt cña «ng Phæ ch­a ®­îc cÊp Sæ ®á nªnchóng t«i chØ mua b¸n trao tay chø kh«ngra chÝnh quyÒn. Sau khi mua, t«i ®· lµmnhµ vµ më x­ëng s¶n xuÊt ®å méc trªnm¶nh ®Êt nµy. N¨m 2004, t«i muèn b¸n l¹i

song bªn mua chØ chÞu mua víi gi¸ 40triÖu víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã sæ ®á. T«i cã háiUBND x· vµ ®­îc biÕt, ®Ó cã sæ ®á, t«i sÏph¶i lµm c¸c thñ tôc chuyÓn ®æi môc ®Ýchsö dông ®Êt v­ên thµnh ®Êt ë víi kho¶nthuÕ 100% gi¸ trÞ m¶nh ®Êt, sau ®ã lµmthñ tôc hîp ph¸p ho¸ gi¸o dÞch mua ®Êt tõ«ng Phæ víi kho¶n thuÕ chuyÓn quyÒn södông ®Êt 4% vµ phÝ tr­íc b¹ 1% n÷a.Kho¶n nép nµy lµ qu¸ søc t«i, h¬n n÷a t«il¹i ®ang cÇn vèn gÊp ®Ó s¶n xuÊt nªnkh«ng thÓ chê ®îi hµng th¸ng trêi ®Ó hoµntÊt tÊt c¶ c¸c thñ tôc trªn. T«i ®· nghÜ ®Õnkh¶ n¨ng b¸n ®Êt trao tay, nh­ng rÊt Ýtng­êi chÞu mua ®Êt kh«ng cã sæ ®á, vµmøc gi¸ cao nhÊt hä tr¶ còng chØ lµ 27triÖu ®ång.

¤ng NguyÔn V¨n Ðn, thÞ trÊn Hµ Lam,huyÖn Th¨ng B×nh, tØnh Qu¶ng Nam

ThuÕ vµ phÝ vÉn cßn cao

Muèn xin giÊy chøng nhËnquyÒn sö dông ®Êt, ng­êid©n ph¶i nép mét sè kho¶nthuÕ vµ lÖ phÝ. C¸c kho¶nthu nµy ®· gi¶m kh¸ nhiÒu

so víi tr­íc ®Êy nh­ng còng lµ mét kho¶ntiÒn kh«ng nhá ®èi víi c¸c hé nghÌo. V×vËy, nÕu kh«ng cã nhu cÇu vÒ giÊy chøngnhËn quyÒn sö dông ®Êt, hä sÏ kh«ng xincÊp hoÆc còng sÏ kh«ng nhËn giÊy vÒ tõchÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng.

§Æng Th¸i S¬n, Gi¸m ®èc Trung t©mNghiªn cøu Ph¸p luËt vµ ChÝnh s¸ch§Êt ®ai, ViÖn Nghiªn cøu §Þa chÝnh, BéTµi nguyªn vµ M«i tr­êng

Theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai 2003 vµc¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh luËt ®·quy ®Þnh rÊt râ viÖc x¸c ®Þnh ®Êt ë vµ ®Êtv­ên cña c¸c hé gia ®×nh. Tuy nhiªn, c¨ncø vµo tõng mèc thêi gian theo quy ®Þnhkh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Êt thæ c­ cña c¸c hégia ®×nh ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®Êt ë. NÕucã nhu cÇu, c¸c hé gia ®×nh ph¶i tiÕn hµnh

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 48: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

46

lµm thñ tôc chuyÓn ®æi ®Êt v­ên thµnh ®Êtë vµ nép mét sè kho¶n thuÕ. §iÒu nµy sÏkhiÕn cho nh÷ng ng­êi d©n kh«ng cã nhucÇu tham gia c¸c giao dÞch bÊt ®éng s¶nmµ chØ x¸c ®Þnh ®Ó ë kh«ng muèn lµm thñtôc xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn södông ®Êt.

HiÖn ng­êi d©n th­êng chØ ph¶i chÞu c¸ckho¶n phÝ kh«ng chÝnh thøc khi hä tiÕnhµnh c¸c giao dÞch kh«ng ®¨ng ký, cßn®èi víi nh÷ng giao dÞch tiÕn hµnh ®èi víic¸c m¶nh ®Êt ®· cã giÊy chøng nhËnquyÒn sö dông ®Êt th× t­¬ng ®èi dÔ dµngvµ thuËn lîi.

Bµ §ç ThÞ Thanh V©n, Phã Tr­êngphßng Nghiªn cøu triÓn khai ChÝnhs¸ch §Êt ®ai vµ thÞ tr­êng bÊt ®éngs¶n, Trung t©m Nghiªn cøu Ph¸p luËtvµ ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai, ViÖn Nghiªn cøu§Þa chÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

HiÖn nay, Nhµ n­íc ch­a quy ®Þnh cô thÓphÝ ®o ®¹c ®èi víi c¸c giao dÞch ®Êt ®ai cãliªn quan ®Õn viÖc lËp thöa ®Êt míi. ChiphÝ nµy do tõng ®Þa ph­¬ng tÝnh to¸n vµc¸ch tÝnh l¹i ch­a hîp lý, chñ yÕu dùa trªngi¸ trÞ thöa ®Êt ®­îc giao dÞch chø kh«ngdùa trªn khèi l­îng vµ møc ®é phøc t¹pcña c«ng viÖc. §iÒu nµy còng ¶nh h­ëngtíi viÖc ng­êi d©n thùc hiÖn c¸c giao dÞch®Êt ®ai cã ®¨ng ký.

¤ng Qu¸ch C«ng Hu©n, chuyªn viªn,Vô §¨ng ký vµ Thèng kª §Êt ®ai, Bé TµiNguyªn vµ M«i tr­êng

Theo t«i, møc thuÕ vµ phÝ 5% hiÖn nay ®èivíi c¸c giao dÞch chuyÓn nh­îng ®Êt ë lµt­¬ng ®èi hîp lý. Khung gi¸ ®Êt míi còng®· s¸t víi thùc tÕ h¬n, tuy r»ng Ýt nhiÒuvÉn cßn thÊp h¬n. Khi ®Þnh gi¸, th­êng c¬quan thuÕ ®­îc phÐp céng trõ 20% so víimøc quy ®Þnh trong khung gi¸ ®Ó cho s¸tvíi thùc tÕ.

Kinh nghiÖm cña huyÖn V¨n Giang chóng

t«i trong vÊn ®Ò ®Þnh gi¸ ®Êt ®Ó thu thuÕ lµ®èi víi mçi giao dÞch chuyÓn nh­îng ®Êt,chñ tÞch UBND x· ký x¸c nhËn gi¸ chuyÓnnh­îng vµ tr×nh UBND huyÖn xem xÐt. Chicôc thuÕ huyÖn sÏ thÈm ®Þnh l¹i xem møcgi¸ ®ã hîp lý ch­a, nÕu ch­a th× sÏ ®ÒxuÊt víi UBND huyÖn ®iÒu chØnh l¹i møcgi¸. Lµm nh­ vËy, mét mÆt sÏ ®¶m b¶o thuthuÕ ®óng theo gi¸ thùc tÕ, mÆt kh¸c còng®¶m b¶o c«ng b»ng vÒ viÖc ®Þnh gi¸ vµthu thuÕ gi÷a c¸c thöa ®Êt, c¸c hé d©n,tr¸nh ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng hai thöa ®Êt cãvÞ trÝ vµ ®Þa thÕ t­¬ng tù nhau nh­ng l¹i®­îc ®Þnh gi¸ qu¸ chªnh lÖch nhau.

NguyÔn V¨n Th¸m, Chi côc Phã Chicôc ThuÕ huyÖn V¨n Giang, H­ng Yªn

ThÕ chÊp ®Êt vay vèn

Møc vay cña mçi hé d©n phôthuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­dù ¸n vay vèn vµ tµi s¶n thÕchÊp, song møc tèi ®a cã thÓ®­îc xem xÐt cho vay lµ

75% gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp ®èi víi nh÷ngtr­êng hîp vay vèn ph¶i thÕ chÊp. Th«ngth­êng, c¨n cø vµo NghÞ ®Þnh 79 th× n«ngd©n muèn vay vèn ng©n hµng trong nh÷ngtr­êng hîp ph¶i thÕ chÊp th× b¾t buéc ph¶icã Sæ ®á. Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng tr­ênghîp kh«ng cã giÊy chøng nhËn quyÒn södông ®Êt, Ng©n hµng NN-PTNT ®· linhho¹t vËn dông §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®aimíi cho phÐp dïng c¸c giÊy tê chøngnhËn chÝnh thøc kh¸c nh­ GiÊy mua b¸n®Êt cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn, quyÕt®Þnh cÊp ®Êt, phiÕu giao ®Êt hoÆc giÊy x¸cnhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÒquyÒn sö dông ®Êt, ®Êt kh«ng cã tranhchÊp ®­îc sö dông hîp ph¸p…

T« ThÞ Thu, Phã Gi¸m ®èc Ng©n hµngNN-PTNT Chi nh¸nh huyÖn V¨n Giang,H­ng Yªn

§èi víi ng­êi nghÌo, viÖc giao dÞch ®Êt ®aikh«ng ®¨ng ký, ®Æc biÖt lµ cÇm cè ®Êt sÏ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 49: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

47

cµng khiÕn cho ng­êi d©n ®· nghÌo l¹inghÌo thªm. Thùc tÕ cho thÊy, khi cÇm cè®Êt ®Ó cã vèn s¶n xuÊt, lµm ¨n nÕu gÆp rñiro còng cã thÓ khiÕn ng­êi vay kh«ng tr¶®­îc nî vµ sÏ cã thÓ bÞ mÊt ®Êt. H¬n n÷a,hÇu hÕt c¸c vô cÇm cè ®Êt kh«ng ®¨ng kýth× kho¶n vay ®Òu kh«ng t­¬ng xøng víigi¸ trÞ ®Êt. Trong khi ®ã, nÕu ng­êi d©ntiÕn hµnh thÕ chÊp ®Êt ®Ó vay vèn ng©nhµng th× cã thÓ ®­îc h­ëng c¸c chÝnhs¸ch ­u ®·i, vÝ dô tr­êng hîp gÆp rñi ro th×hä cã thÓ ®­îc xem xÐt ho·n nî.

Qu¸ch C«ng Hu©n, chuyªn viªn, Vô§¨ng ký vµ Thèng kª §Êt ®ai, Bé TµiNguyªn vµ M«i tr­êng

T«i mua ®­îc 15.000 m2 ®Êt trång vµon¨m 1995 vµ ®Õn n¨m 1998 th× nhËn ®­îcSæ ®á. T«i ®· ®µo 3 ao c¸ trªn m¶nh ®Êtnµy vµ tiÕn hµnh nu«i c¸ basa ®­îc vµin¨m nay. Do nhu cÇu më réng s¶n xuÊt,t«i cÇn thªm ®Õn 960 triÖu ®ång vèn.Nh­ng khi thÕ chÊp ®Êt ®Ó vay NH NN-PTNT, t«i chØ cã thÓ vay 70 triÖu ®ång víil·i suÊt 1,1%/th¸ng dï cã quan hÖ kh¸ tètvíi ng©n hµng bëi v× theo quy ®Þnh, giíih¹n cho vay ®èi víi ®Êt trång trät thÕ chÊplµ 50% gi¸ trÞ m¶nh ®Êt. Trong khi ®ã, nÕu®Êt cña t«i ®· ®­îc chuyÓn ®æi môc ®Ýchsö dông tõ ®Êt trång trät sang ®Êt sö dôngkh¸c th× møc vay trÇn sÏ ®­îc n©ng lªn rÊtnhiÒu, kho¶ng 500-600 triÖu ®ång. HiÖnmét mÆt t«i ph¶i vay ngoµi 300 triÖu ®ångtrong vßng 1,5 th¸ng víi l·i suÊt3%/th¸ng, mÆt kh¸c ®ang tiÕn hµnh c¸cthñ tôc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt®Ó cã thÓ vay ng©n hµng nhiÒu h¬n trongc¸c vô mïa sau.

¤ng Lý C«ng T©m, huyÖn Phó T©n, tØnhAn Giang

T«i dïng Sæ ®á hoÆc sæ ®Êt03 (®Êt canh t¸c do Nhµn­íc giao trong 20 n¨m) ®ÓthÕ chÊp vay vèn ng©n hµngNN-PT NT huyÖn V¨n

Giang. Víi Sæ ®á 2 sµo ®Êt ë, t«i xin vay30 triÖu th× ®­îc duyÖt lµ 25 triÖu. T«i thÊymøc vay nh­ vËy còng lµ hîp lý vµ thñ tôcvay kh¸ ®¬n gi¶n vµ nhanh gän.

¤ng §inh V¨n LuyÖn, x· Liªn NghÜa,huyÖn V¨n Giang, tØnh H­ng Yªn

HÖ thèng qu¶n lý ®Êt ®ai ch­a tèt

HiÖn ë mét sè ®Þa ph­¬ng x¶y ra t×nh tr¹ngsè liÖu trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ hå s¬ ®ÞachÝnh kh«ng khíp nhau, g©y khã kh¨n®¸ng kÓ cho c«ng t¸c cÊp giÊy chøngnhËn quyÒn sö dông ®Êt. §Æc biÖt lµ ënh÷ng n¬i ®ang sö dông b¶n ®å gi¶i thöa,ch­a cã b¶n ®å ®Þa chÝnh chÝnh quy.

¤ng §Æng Th¸i S¬n, Gi¸m ®èc Trungt©m Nghiªn cøu Ph¸p luËt vµ ChÝnhs¸ch §Êt ®ai, ViÖn Nghiªn cøu §ÞachÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

TiÕn tr×nh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn södông ®Êt cßn chËm mét phÇn lµ do viÖcx¸c ®Þnh nguån gèc vµ c¬ së ph¸p lý cña®Êt ®ai cßn khã kh¨n. §Æc biÖt lµ ®èi víic¸c tr­êng hîp theo quy ®Þnh cña c¸c ®Þaph­¬ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ ranh giíi gi÷a®Êt ë vµ ®Êt v­ên ®Ó cÊp giÊy chøng nhËnquyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt§Êt ®ai 2003

Bµ §ç ThÞ Thanh V©n, Phã Tr­ëngphßng Nghiªn cøu triÓn khai ChÝnhs¸ch §Êt ®ai vµ thÞ tr­êng bÊt ®éngs¶n, Trung t©m Nghiªn cøu Ph¸p luËtvµ ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai, ViÖn Nghiªn cøu§Þa chÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

N¨ng lùc c¸n bé ®Þa chÝnh cßn yÕu

NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnhLuËt ®Êt ®ai ®· quy ®Þnh râ thêi h¹n vµtr×nh tù gi¶i quyÕt ®èi víi tõng lo¹i giaodÞch ®Êt ®ai cô thÓ (vÝ dô chuyÓn môc ®Ýchsö dông ®Êt lµ 20 ngµy, xin cÊp giÊy chøngnhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ 55 ngµy…),nh­ng xÐt vÒ tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖchiÖn nay cña c¸c c¸n bé c¬ së th× viÖc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 50: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

48

®¶m b¶o ®óng thêi h¹n nµy qu¶ kh«ngph¶i lµ dÔ.

¤ng Qu¸ch C«ng Hu©n, chuyªn viªn,Vô §¨ng ký vµ Thèng kª §Êt ®ai, Bé TµiNguyªn vµ M«i tr­êng

Lùc l­îng c¸n bé ®Þa chÝnh ®Þa ph­¬nghiÖn cßn kh¸ máng, mçi x· chØ cã mét c¸nbé, cßn Phßng §Þa chÝnh huyÖn V¨n GiangchØ cã 3 ng­êi. Víi nguån nh©n lùc h¹n chÕnh­ vËy nªn rÊt khã cã thÓ ®¶m b¶o viÖchoµn thµnh c¸c thñ tôc giÊy tê cho c¸cgiao dÞch ®Êt ®ai ®óng thêi h¹n luËt ®Þnh.Th«ng th­êng ng­êi d©n sÏ ph¶i ®îi thªmkho¶ng mét tuÇn so víi thêi gian qui ®Þnh.

Bµ NguyÔn Hång An, Tr­ëng phßng §ÞachÝnh, huyÖn V¨n Giang, tØnh H­ng Yªn

Gi¶i ph¸pN©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶nlý ®Êt ®ai

Theo t«i, ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é cÊp giÊychøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë c¸c ®Þaph­¬ng, cÇn tËp trung ®Çu t­ cho c«ng t¸c®o ®¹c ®Þa chÝnh, ®Æc biÖt lµ viÖc thµnh lËpb¶n ®å ®Þa chÝnh chÝnh quy cho tõng x·.

¤ng §Æng Th¸i S¬n, Gi¸m ®èc Trungt©m Nghiªn cøu Ph¸p luËt vµ ChÝnhs¸ch §Êt ®ai, ViÖn Nghiªn cøu §ÞachÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

§Ó c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai®­îc hiÖu qu¶ vµ toµn diÖnh¬n, ®ång thêi ®Ó c¸c giaodÞch liªn quan ®Õn ®Êt ®ai®­îc ®¬n gi¶n vµ nhanh gän

h¬n, cÇn x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖubÊt ®éng s¶n gi÷a ba c¬ quan ®Þa chÝnh,thuÕ vµ ng©n hµng. ViÖc thµnh lËp c¸c v¨nphßng ®¨ng ký ®Êt ®ai theo LuËt §Êt ®aimíi sÏ t¹o nªn cÇu nèi gi÷a ba c¬ quannµy ®Ó cã thÓ cã ®­îc c¸c sè liÖu ®Êt ®aichÝnh thøc. Khi c¶ ba ngµnh nµy cïng chia

sÎ mét c¬ së d÷ liÖu chung th× c¸c thñ tôcgiao dÞch ®Êt ®ai cña ng­êi d©n sÏ dÔdµng vµ thuËn lîi h¬n.

Bµ §ç ThÞ Thanh V©n, Phã Tr­ëngphßng Nghiªn cøu triÓn khai ChÝnhs¸ch §Êt ®ai vµ thÞ tr­êng bÊt ®éngs¶n, Trung t©m Nghiªn cøu Ph¸p luËtvµ ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai, ViÖn Nghiªn cøu§Þa chÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

VÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông®Êt, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn ®·®Çy ®ñ, song mét sè mÉu hîp ®ång ¸pdông cho c¸c giao dÞch ®Êt ®ai vÉn ch­a®­îc ban hµnh. HiÖn ng­êi d©n tham giagiao dÞch ph¶i kª khai theo mÉu hîp ®ångcò vµ gÆp ph¶i mét sè ®iÓm kh«ng cßn phïhîp víi luËt míi. V× vËy, cÇn khÈn tr­¬ngban hµnh c¸c mÉu hîp ®ång míi ®ång bé®Ó c¸c giao dÞch ®Êt ®ai cã thÓ ®­îc tiÕnhµnh nhanh chãng vµ thuËn tiÖn.

¤ng Qu¸ch C«ng Hu©n, chuyªn viªn,Vô §¨ng ký vµ Thèng kª §Êt ®ai, Bé TµiNguyªn vµ M«i tr­êng

N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé ®Þa chÝnh

CÇn n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éingò c¸n bé ®Þa chÝnh c¬ së bëi lùc l­îngnµy hiÖn cßn ®ang rÊt thiÕu vµ yÕu, l¹ikh«ng ®­îc bè trÝ æn ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã,kinh phÝ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c®Þa chÝnh còng cßn h¹n chÕ, cÇn ®­îc ®Çut­ thªm.

¤ng Qu¸ch C«ng Hu©n, chuyªn viªn,Vô §¨ng ký vµ Thèng kª §Êt ®ai, Bé TµiNguyªn vµ M«i tr­êng

§éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh cÇn ®­îc båid­ìng thªm vÒ kü n¨ng, nghiÖp vô. Riªngë cÊp huyÖn th× cÇn thªm chØ tiªu, vÝ dô ëhuyÖn V¨n Giang víi ba c¸n bé kh«ng thÓgi¶i quyÕt kÞp thêi h¹n cho tÊt c¶ c¸c vôgiao dÞch trªn ®Þa bµn toµn huyÖn.

Bµ NguyÔn Hång An, Tr­ëng phßng §ÞachÝnh, huyÖn V¨n Giang, tØnh H­ng Yªn

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 51: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

49

Quy ®Þnh c¸c kho¶n thuÕ vµ phÝhîp lý

Theo t«i, khi gi¸ ®Êt banhµnh theo khung gi¸ míi ®·t­¬ng ®èi s¸t víi gi¸ thÞtr­êng th× cÇn tiÕp tôc xemxÐt viÖc gi¶m thuÕ chuyÓn

nh­îng quyÒn sö dông ®Êt ®Ó gi¶m bítg¸nh nÆng thuÕ cho ng­êi d©n vµ tõ ®ã cãthÓ khuyÕn khÝch ng­êi d©n tham gia giaodÞch chÝnh thøc. H¬n n÷a, cÇn xem l¹i vÊn

®Ò phÝ tr­íc b¹. Thùc chÊt, ®©y lµ kho¶n lÖphÝ ®Ó bï ®¾p cho c¸c thñ tôc hµnh chÝnhvµ qu¶n lý nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn ®èi víihµnh vi giao dÞch ®Êt ®ai chø kh«ng ph¶i lµthuÕ, v× vËy viÖc ®¸nh thuÕ tr­íc b¹ b»ng1% gi¸ trÞ tµi s¶n giao dÞch nh­ hiÖn nay lµkh«ng hîp lý.

¤ng Qu¸ch C«ng Hu©n, chuyªn viªn,Vô §¨ng ký vµ Thèng kª §Êt ®ai, Bé TµiNguyªn vµ M«i tr­êng

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 52: Thi truong va phat trien

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 53: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

51

ViÖc ph¸t triÓn nh·n, m¸c vµ th­¬ng hiÖu cho c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ mÆthµng n«ng s¶n, ®· ®­îc ®Èy m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ViÖc nµy sÏ gãp phÇn c¶ithiÖn râ rÖt gi¸ trÞ vµ h×nh ¶nh cña hµng hãa ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng néi ®Þa còng nh­thÕ giíi. Do ng­êi nghÌo tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phÇn lín nh÷ng s¶n phÈm nµy,nªn hä sÏ cã thÓ ®­îc h­ëng lîi tõ viÖc ph¸t triÓn nh·n, m¸c vµ th­¬ng hiÖu cho hµngn«ng s¶n. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng lµ ph¶i nhËn thøc ®­îc r»ng viÖc ph¸t triÓn nh·n,m¸c vµ th­¬ng hiÖu cho c¸c s¶n phÈm ph¶i ®­îc coi lµ mét phÇn cña toµn bé qu¸ tr×nhn©ng cÊp chuçi gi¸ trÞ1 cho s¶n phÈm.

Nh·n, m¸c vµ th­¬ng hiÖu chon«ng s¶n ViÖt Nam - mét gi¶iph¸p ®Ó c¶i thiÖn cuéc sèng cñan«ng d©n nghÌo

1 Chuçi gi¸ trÞ ®­îc ®Þnh nghÜa lµ “Mét chu tr×nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoÆc dÞch vô kÓ tõ giai ®o¹n s¸ng chÕ, qua c¸cqu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi ®Õn ng­êi tiªu dïng cuèi cïng, còng nh­ xö lý phÕ th¶i” (Kaplinsky, 2000).

Ph©n biÖt Th­¬ng hiÖu,Nh·n vµ Nh·n hiÖu hµngho¸ nh­ thÕ nµo?MÆc dï cã nhiÒu ®Þnh nghÜa chuyªn ngµnhvÒ th­¬ng hiÖu, nh·n vµ nh·n hiÖu hµngho¸ nh­ng trong b¶n tin nµy, th­¬ng hiÖu,nh·n vµ nh·n hiÖu hµng ho¸ cã thÓ ®­îchiÓu vµ ph©n biÖt víi nhau nh­ sau:

Th­¬ng hiÖu (brand) th­êng chØ cñamét tæ chøc duy nhÊt vµ dïng ®Ó chØc¸c ®Æc ®iÓm vµ tÝnh n¨ng cña mét s¶nphÈm. Chóng rÊt dÔ nhËn biÕt vµ ng­êitiªu dïng cã thÓ chØ ra nh÷ng ®Æc ®iÓm®Æc tr­ng cña mét th­¬ng hiÖu. Nh÷ng vÝdô vÒ th­¬ng hiÖu lµ Cµ Phª TrungNguyªn, xe Ford Escape vµ ChÌ LiptonBuæi s¸ng cña Anh. Th­¬ng hiÖu th­êng

®­îc b¶o vÖ bëi nh·n hiÖu hµng ho¸ (xem®Þnh nghÜa ë d­íi).

Nh·n (label) gièng víi th­¬ng hiÖu,nh­ng th­êng kh«ng thuéc ®éc quyÒncña mét tæ chøc. Nh·n dïng ®Ó giíi thiÖu®Æc ®iÓm cña mét s¶n phÈm cho ng­êitiªu dïng. VÝ dô cña nh·n cã thÓ lµ“Th­¬ng m¹i b×nh ®¼ng” hoÆc “Hµng ViÖtNam chÊt l­îng cao”.

Nh·n hiÖu hµng ho¸ (trademark) lµ c¸clogo, tõ hay h×nh ¶nh mµ c¸c tæ chøc®¨ng ký sö dông ®Ó cã ®­îc sù b¶o hévÒ mÆt ph¸p luËt cho th­¬ng hiÖu cñam×nh. Trong vÝ dô ChÌ Lipton Buæi s¸ngcña Anh ë trªn, tõ “Lipton” lµ nh·n hiÖuhµng ho¸, còng nh­ phÇn h×nh cã nÒnmµu da cam víi ch÷ “Lipton” mµu tr¾ngtrªn h×nh ®ã.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 54: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

52

Bèi c¶nh chungNÒn kinh tÕ kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng cñaViÖt Nam ®· ®­a ®Õn sù ph¸t triÓn mét thÞtr­êng víi nhiÒu s¶n phÈm tiªu dïng víic¸c nh·n hiÖu kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ hµngn«ng s¶n. §©y lµ c¬ héi cho nh÷ng doanhnghiÖp lín còng nh­ c¸c doanh nghiÖpnhá x©y dùng c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓnnh·n hiÖu ®Ó tËn dông lîi thÕ cña xu thÕth­¬ng m¹i ho¸ c¸c s¶n phÈm n«ngnghiÖp. VÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó ng­êis¶n xuÊt nghÌo cã thÓ tham gia cã hiÖuqu¶ vµ h­ëng lîi tõ xu h­íng th­¬ng m¹iho¸ n«ng nghiÖp.

Hµng n«ng s¶n chiÕm tû träng kho¶ng30% tæng sè c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cñaViÖt Nam. ViÖt Nam hiÖn lµ n­íc xuÊtkhÈu h¹t tiªu lín nhÊt thÕ giíi, xÕp thø nh×vÒ xuÊt khÈu cµ phª vµ lµ mét trong nh÷ngn­íc hµng ®Çu xuÊt khÈu g¹o, h¹t ®iÒu vµchÌ. HiÖn nay, c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈuchñ yÕu ë d¹ng th«, hoÆc ®­îc s¬ chÕ vµkh«ng cã nh·n hiÖu hay th­¬ng hiÖu.Nh­ng phÇn lín gi¸ trÞ gia t¨ng cña thµnhphÈm l¹i bÞ mÊt ®i ë c¸c n­íc thø ba, n¬inhiÒu s¶n phÈm ®­îc ®ãng gãi vµ d¸nnh·n. ViÖc xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam lµmét vÝ dô ®iÓn h×nh. Nghiªn cøu vÒ chuçigi¸ trÞ chÌ ë ViÖt Nam do dù ¸n N©ng caoHiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho Ng­êi nghÌo tiÕnhµnh cho thÊy r»ng dï lµ mét trong nh÷ngn­íc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ hµng ®Çutrªn thÕ giíi, th× ®¬n gi¸ xuÊt khÈu chÌ cñaViÖt Nam vÉn t­¬ng ®èi thÊp h¬n so víic¸c n­íc kh¸c. B¶ng 1 cho thÊy c¸c n­íccã ®¬n gi¸ xuÊt khÈu chÌ cao hµng ®ÇuthÕ giíi bao gåm Ph¸p, BØ, Anh, Mü vµC¸c TiÓu V­¬ng quèc ¶ rËp thèng nhÊt, lµnh÷ng n­íc hÇu nh­ kh«ng s¶n xuÊt chÌtrong n­íc. Ch×a khãa ®Ó c¸c n­íc nµy c㮬n gi¸ trÞ xuÊt khÈu chÌ cao lµ ph¸t triÓnnh·n m¸c vµ th­¬ng hiÖu ®Ó xuÊt khÈuchÌ thµnh phÈm cã nh·n hiÖu chø kh«ngph¶i xuÊt khÈu chÌ nguyªn liÖu th«.

N«ng d©n nghÌo cã thÓ h­ëng lîi nhê

th­¬ng hiÖu c¶ khi trùc tiÕp kinh doanhs¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu còng nh­ khicung øng s¶n phÈm cho c¸c doanhnghiÖp ®· cã s½n th­¬ng hiÖu hay ®angtrong qu¸ tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu. ViÖcs¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®· cã th­¬ng hiÖu®ßi hái sù ®iÒu phèi tèt h¬n trong chuçi gi¸trÞ, víi sù tham gia cña ng­êi trùc tiÕp s¶nxuÊt còng nh­ c¸c c«ng ®o¹n kh¸c trongtoµn bé quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶ochÊt l­îng cña nh·n hiÖu, tõ ®ã ®em l¹inhiÒu lîi Ých h¬n cho tÊt c¶ c¸c bªn thamgia. MÆt kh¸c, ng­êi n«ng d©n nghÌocòng rÊt cã thÓ sÏ bÞ lo¹i ra khái quy tr×nhnµy, do nh÷ng chuçi gi¸ trÞ chÆt chÏ h¬nsÏ h¹n chÕ sù tham gia cña nh÷ng ng­êis¶n xuÊt nghÌo thiÕu kü n¨ng cÇn thiÕt,nguån lùc nhÊt ®Þnh, kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞtr­êng vµ c¸c mèi quan hÖ x· héi hoÆcc¸c yÕu tè phi thÞ tr­êng kh¸c.

Nh­ vËy, ®©y lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh haimÆt. Thø nhÊt, nÕu nhµ cung cÊp/ng­êis¶n xuÊt nghÌo cã thÓ tham gia ®­îc vµoc«ng ®o¹n s¶n xuÊt trong chuçi gi¸ trÞ cñamét s¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu, th× nh÷ng®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó hç trî cho sù thamgia cña hä lµ g×? Cã nghÜa lµ, nÕu thùc tÕ®· cã nh÷ng tr­êng hîp ng­êi n«ng d©nnghÌo tham gia thµnh c«ng vµo chuçi gi¸trÞ kiÓu nµy, th× ®©u lµ nh÷ng nh©n tè c¬b¶n gióp hä thµnh c«ng? C¸c nh©n tè vÒtæ chøc, sù can thiÖp cña nhµ n­íc vµ t­nh©n, sù l·nh ®¹o… cã vai trß g×? Ng­îcl¹i, nÕu ng­êi n«ng d©n nghÌo bÞ lo¹i rakhái chuçi gi¸ trÞ, th× liÖu cã thÓ thiÕt lËpm« h×nh tæ chøc vµ can thiÖp nµo phï hîp®Ó t¨ng c­êng sù hîp t¸c gi÷a doanhnghiÖp víi nhµ s¶n xuÊt (hoÆc c¸c nhãmnh÷ng nhµ s¶n xuÊt) nh»m thóc ®Èy viÖcs¶n xuÊt míi, mang tÝnh s¸ng t¹o cñanh÷ng n«ng d©n nghÌo?

Cã mét sè vÊn ®Ò chÝnh cÇn ®­îc xem xÐtkhi ph¸t triÓn nh·n m¸c vµ th­¬ng hiÖuhµng n«ng s¶n ë ViÖt Nam. Nh÷ng vÊn ®Ònµy cã vai trß quan träng ®Ó ®¶m b¶o c¸c

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 55: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

53

B¶ng 1: §¬n gi¸ chÌ xuÊt khÈu cña mét sè n­íc tÝnh theo tÊn, 2002.

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

United

Ara

b Em

irate

s

United

Kingdo

m

Belgium

German

yUSA

Singapore

Nether

lands

Sri Lank

aIn

dia

Fran

ce

South

Afri

ca

China

Mal

awi

Tanz

ania

Vietna

m

Indone

sia

Uganda

Zim

babw

e

Argen

tina

Kenya

(US$)

nç lùc ph¸t triÓn nh·n m¸c vµ th­¬ng hiÖuthµnh c«ng, còng nh­ ®Ó ®¶m b¶o r»ngng­êi nghÌo ®­îc h­ëng lîi tõ viÖc nµy.C¸c vÊn ®Ò ®ã lµ (i) ViÖc ph¸t triÓn nh·nm¸c vµ th­¬ng hiÖu ph¶i ®i ®«i víi viÖc®¶m b¶o vµ t¨ng c­êng chÊt l­îng s¶nphÈm, (ii) C¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸, tiÕpthÞ vµ n©ng cao nhËn thøc vÒ th­¬ng hiÖuvÉn cßn h¹n chÕ vµ cÇn ®­îc chó trängh¬n; (iii) QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ cã vai trßquan träng vµ cÇn ®­îc b¶o hé; vµ (iv)LiÖu ng­êi s¶n xuÊt nghÌo cã thÓ tham giavµ h­ëng lîi tõ chuçi gi¸ trÞ hµng n«ng s¶ncã th­¬ng hiÖu hay kh«ng.

C¸c vÊn ®Ò vµ kiÕn nghÞchÝnhViÖc ph¸t triÓn nh·n m¸c vµ th­¬nghiÖu ph¶i ®i ®«i víi viÖc æn ®Þnh vµt¨ng c­êng chÊt l­îng

Nh­ ®· nãi ë trªn, hµng hãa chÊt l­îng

cao mµ kh«ng cã nh·n hiÖu vµ th­¬nghiÖu th­êng kh«ng ®¹t ®­îc gi¸ trÞ cao.Ng­îc l¹i, cho dï ®· cã nh·n hiÖu vµth­¬ng hiÖu th× hµng kÐm chÊt l­îng vÉnsÏ khã cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êngtrong thêi gian dµi.

VÒ c¬ b¶n, mét nh·n hiÖu hay th­¬ng hiÖusÏ gióp ph©n biÖt mét s¶n phÈm víi c¸cs¶n phÈm kh¸c trªn thÞ tr­êng nhê vµonh÷ng ®Æc tÝnh riªng biÖt vµ c¸c chøcn¨ng, chÊt l­îng s¶n phÈm ®ång nhÊt.Nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n th× ®Ó ng­êi tiªudïng tr¶ gi¸ cao h¬n cho mét s¶n phÈm,th­¬ng hiÖu hay nh·n hiÖu ph¶i ®i kÌm víichÊt l­îng hay tÝnh n¨ng cña s¶n phÈmxøng ®¸ng víi møc gi¸ ®ã.

§iÒu nµy cã nghÜa lµ viÖc ®¨ng ký b¶o hénh·n hiÖu hµng ho¸ míi chØ lµ mét trongnh÷ng b­íc cÇn lµm ®Ó x©y dùng métth­¬ng hiÖu. C¸c yÕu tè thiÕt yÕu t¹o nªnthµnh c«ng cña mét th­¬ng hiÖu lµ chÊtl­îng ®¶m b¶o, chÊt l­îng vµ c¸c ®Æc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 56: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

54

®iÓm cña s¶n phÈm æn ®Þnh, ®ång nhÊt vµliªn tôc ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµngcao cña ng­êi tiªu dïng.

ViÖc ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu, nh·n m¸c s¶nphÈm cÇn ph¶i ®i ®«i víi nç lùc n©ng caochÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o duy tr×®­îc chÊt l­¬ng ®ã. §èi víi c¸c s¶n phÈmn«ng nghiÖp, ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i ®Çu t­vµo c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, c¶i thiÖnc«ng nghÖ b¶o qu¶n s¶n phÈm sau thuho¹ch hoÆc nghiªn cøu c¸c gièng míi phïhîp h¬n.

N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn chó ý®Õn yªu cÇu cña kh¸ch hµng. CÇn thùchiÖn nghiªn cøu thÞ tr­êng c¶ trong vµngoµi n­íc ®Ó x¸c ®Þnh xem kh¸ch hµng®ang cÇn s¶n phÈm cã ®Æc ®iÓm nh­ thÕnµo vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÊt l­îng nµo lµquan träng. ViÖc nµy sÏ ®­a ra ®Þnh h­íng®Ó n©ng cao chÊt l­îng.

C¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸, tiÕp thÞ vµn©ng cao nhËn thøc vÉn cßn h¹n chÕvµ cÇn ®­îc chó träng h¬n

N©ng cao nhËn thøc lµ mét qu¸ tr×nh quanträng trong viÖc ph¸t triÓn nh·n m¸c vµth­¬ng hiÖu. ViÖc nµy bao gåm n©ng caonhËn thøc cho c¶ nhµ s¶n xuÊt lÉn ng­êitiªu dïng.

§èi víi nhµ s¶n xuÊt: cÇn ph¶i n©ng caonhËn thøc cho ng­êi s¶n xuÊt vµ c¸c doanhnghiÖp vÒ tÇm quan träng cña viÖc x©ydùng th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm cña m×nh,cô thÓ bao gåm hai vÊn ®Ò chÝnh. Mét lµn©ng cao nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cñaviÖc ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ ®Ó cã®­îc sù b¶o hé vÒ mÆt luËt ph¸p. §iÒu nµy®Æc biÖt quan träng trong bèi c¶nh ViÖtNam ®ang t¨ng c­êng héi nhËp quèc tÕ vµchuÈn bÞ gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕgiíi WTO. Hai lµ n©ng cao nhËn thøc cñang­êi s¶n xuÊt vÒ néi dung vµ c¸ch thøcx©y dùng vµ qu¶n trÞ mét nh·n hiÖu vµ chÊtl­îng s¶n phÈm ®i kÌm. NÕu c¸c doanh

nghiÖp ViÖt Nam muèn tham gia s©n ch¬iquèc tÕ, th× nhËn thøc vµ chiÕn l­îc vÒ®¨ng ký nh·n hiÖu lÉn ph¸t triÓn th­¬nghiÖu ®Òu sÏ rÊt quan träng.

§èi víi ng­êi tiªu dïng: §Ó cã thÓ b¸n®­îc s¶n phÈm víi gi¸ cao h¬n, th× cÇnn©ng cao hiÓu biÕt cña ng­êi tiªu dïng vÒs¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu hay nh·n hiÖu,còng nh­ vÒ ®Æc ®iÓm vµ chÊt l­îng cñas¶n phÈm ®ã. NÕu kh«ng cã mét chiÕnl­îc tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ n©ng cao nhËnthøc hiÖu qu¶, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng sÏkh«ng biÕt nhiÒu vÒ th­¬ng hiÖu hoÆcnh·n hiÖu, còng nh­ chÊt l­îng vµ ®é tincËy mµ th­¬ng hiÖu ®ã thÓ hiÖn. Trongtr­êng hîp nµy, khã cã thÓ b¸n ®­îc méts¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu hay nh·n hiÖuvíi gi¸ cao h¬n.

Mét trong nh÷ng trë ng¹i ®èi víi c¸c tæ chøcmuèn ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cña m×nh lµtheo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp2004, chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµmarketing chØ ®­îc chiÕm tèi ®a lµ 10%tæng chi phÝ cho ho¹t ®éng cña doanhnghiÖp. Nh­ vËy, ®iÒu kho¶n nµy h¹n chÕmøc chi cho ho¹t ®éng ph¸t triÓn th­¬nghiÖu vµ n©ng cao nhËn thøc ®èi víi doanhnghiÖp cho s¶n phÈm cña m×nh, vµ nh­ vËycã thÓ g©y khã kh¨n cho viÖc ph¸t triÓnnh÷ng th­¬ng hiÖu næi tiÕng vµ thµnh c«ng.

QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ cãvai trß quan träng vµcÇn ®­îc b¶o héViÖc ph¸t triÓn nh·n hiÖu, th­¬ng hiÖu vµcïng víi nã lµ c¶i tiÕn vµ ®¶m b¶o chÊtl­îng vµ sù ®ång nhÊt s¶n phÈm ®ßi háimøc ®Çu t­ lín c¶ vÒ c«ng søc, thêi gianvµ tiÒn b¹c. V× vËy, cÇn b¶o vÖ quyÒn sëh÷u trÝ tuÖ ®èi víi nh·n hiÖu vµ th­¬nghiÖu ®ã. NÕu mét th­¬ng hiÖu bÞ lµm nh¸imét c¸ch bÊt hîp ph¸p sÏ khiÕn th­¬nghiÖu ®ã mÊt uy tÝn vµ g©y nªn tæn thÊt kinh

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 57: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

55

tÕ ®¸ng kÓ. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, métth­¬ng hiÖu cã thÓ ®­îc b¶o vÖ b»ng c¸ch®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸, tuy nhiªn,®èi víi nh·n (label) th× cã kh¸c. VÝ dô nh­nh·n “s¹ch”, rÊt khã b¶o vÖ.

TÇm quan träng cña viÖc b¶o vÖ th­¬nghiÖu cña c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam ®· ®­îcchøng minh qua nhiÒu vÝ dô. Mét sè nh·nhiÖu næi tiÕng cña ViÖt Nam, vÝ dô nh­Vinataba, N­íc m¾m Phó Quèc vµ Cµphª Trung Nguyªn tr­íc ®©y ®· tõng bÞc¸c tæ chøc ngoµi ViÖt Nam ®¨ng ký quèctÕ, g©y khã kh¨n trong viÖc b¸n nh÷ng s¶nphÈm nµy trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Bªnc¹nh ®ã, mÆc dï t×nh h×nh b¶o hé quyÒnsë h÷u trÝ tuÖ ë ViÖt Nam ®· ®­îc c¶i thiÖn®¸ng kÓ, nhiÒu tæ chøc vÉn cßn gÆp ph¶it×nh tr¹ng nh·n hiÖu vµ th­¬ng hiÖu cñam×nh bÞ c¸c tæ chøc kh¸c sö dông métc¸ch bÊt hîp ph¸p

Ng­êi s¶n xuÊt nghÌo cã thÓ tham giavµ h­ëng lîi tõ chuçi gi¸ trÞ hµng n«ngs¶n cã th­¬ng hiÖu

Ng­êi s¶n xuÊt nghÌo hoµn toµn cã thÓh­ëng lîi tõ sù gia t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸ docã th­¬ng hiÖu vµ nh·n m¸c. §Ó ng­êinghÌo cã thÓ h­ëng lîi ®Çy ®ñ tõ qu¸ tr×nhnµy, cÇn ph¶i cã sù liªn kÕt tèt gi÷a c¸cbªn tham gia vµo chuçi gi¸ trÞ vµ møch­ëng lîi tho¶ ®¸ng ®èi víi mçi bªn.

Nghiªn cøu cña dù ¸n N©ng cao HiÖu qu¶ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo trong ngµnhhµng g¹o, chÌ vµ s¾n chØ ra r»ng so víinh÷ng ng­êi s¶n xuÊt kh«ng tham gia vµochuçi gi¸ trÞ, nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt khi®­îc tæ chøc tèt vµ tham gia vµo chuçi gi¸trÞ th­êng ®­îc h­ëng lîi nhiÒu h¬n tõ viÖct¨ng gi¸ trÞ cña thµnh phÈm. Nh÷ng ng­êis¶n xuÊt ®­îc liªn kÕt tèt h¬n trong chuçigi¸ trÞ sÏ cã thÓ ph¸t triÓn hÖ thèng vµ d©ychuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®¸p øng tèth¬n nhu cÇu cña nhµ chÕ biÕn vµ ng­êitiªu dïng vµ cã thÓ chia sÎ th«ng tin còngnh­ nhËn ®­îc sù trî gióp kü thuËt nhiÒu

h¬n tõ nh÷ng nhµ thu mua s¶n phÈm cñahä. Trong nhiÒu tr­êng hîp, nh÷ng ng­êis¶n xuÊt ®­îc liªn kÕt còng sÏ cã thÓtham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¬ chÕ quym« nhá vµ gia t¨ng thªm gi¸ trÞ cho s¶nphÈm cña m×nh tr­íc khi b¸n chóng chonhµ chÕ biÕn.

Bªn c¹nh ®ã, tÊt c¶ c¸c bªn liªn quan ®ÒusÏ cã lîi nÕu ®éng c¬ ®Ó ®¶m b¶o chÊtl­îng ®­îc ph©n chia tho¶ ®¸ng ë tÊt c¶c¸c cÊp cña chuçi gi¸ trÞ. Nh­ ®· nãi ëtrªn, ph¸t triÓn thµnh c«ng th­¬ng hiÖu vµnh·n m¸c yªu cÇu ph¶i cã sù ph¸t triÓn®ång bé vÒ chÊt l­îng vµ ®¶m b¶o chÊtl­îng th­êng xuyªn. NÕu nh÷ng ®éng lùc(vÝ dô nh­ c¸c yÕu tè vÒ gi¸) ®Ó c¸c bªntham gia chuçi gi¸ trÞ ®¶m b¶o chÊt l­înglµ kh«ng ®ñ hÊp dÉn th× viÖc n©ng tiªuchuÈn vµ ph¸t triÓn thµnh c«ng métth­¬ng hiÖu sÏ trë nªn khã kh¨n.

Ng­êi nghÌo th­êng tham gia vµo giai®o¹n s¶n xuÊt ban ®Çu nh÷ng s¶n phÈmsau nµy sÏ trë thµnh hµng hãa cã th­¬nghiÖu vµ nh·n m¸c. Mét chiÕn l­îc n©ngcÊp vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng hiÖu qu¶ cÇncã sù tham gia cña ng­êi s¶n xuÊt nh­ lµmét bé phËn cña toµn bé chuçi gi¸ trÞ cñas¶n phÈm, vµ cÇn ®¶m b¶o r»ng ng­êis¶n xuÊt nghÌo còng cã nh÷ng ®éng lùctho¶ ®¸ng ®Ó n©ng cao vµ b¶o ®¶m duy tr×chÊt l­îng.

§Ó cã thÓ tham gia ®Çy ®ñ vµo chuçi gi¸trÞ, ®iÒu quan träng lµ ng­êi s¶n xuÊtnghÌo ph¶i ®­îc tæ chøc vµ liªn kÕt víinhau còng nh­ víi c¸c bé phËn kh¸c cñachuçi gi¸ trÞ. Nh­ ®· th¶o luËn ë b¶n tinThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn sè 2, lo¹i h×nh tæchøc nµy cã thÓ lµ hîp t¸c x·, hiÖp héi hay“c©u l¹c bé n«ng d©n”. Mét yÕu tè n÷a ®Ómèi liªn kÕt nµy chÆt chÏ lµ ph¸t triÓn hÖthèng hîp ®ång n«ng nghiÖp cho c¸c s¶nphÈm chuyªn biÖt ®Ó t¹o nguån cung æn®Þnh cho c¸c s¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu vµnh·n m¸c sau nµy.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 58: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

56

ViÖc ®¶m b¶o r»ng lîi Ých tõ viÖc gia t¨nggi¸ trÞ cña s¶n phÈm sÏ ®­îc ph©n chiacho tÊt c¶ c¸c bªn tham gia vµo chuçi gi¸trÞ lµ v× lîi Ých cña tÊt c¶ c¸c bªn vµ ph¶icã møc gi¸ tho¶ ®¸ng tr¶ cho ng­êi s¶nxuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh vµ c¶i tiÕn chÊtl­îng s¶n phÈm. Ng­êi s¶n xuÊt nghÌo sÏkh«ng lµm ra s¶n phÈm chÊt l­îng caoh¬n nÕu kh«ng b¸n ®­îc víi gi¸ cao h¬n®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ liªn quan ®ÕnviÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm víi chÊt l­îngcao. NÕu kh«ng cã sù tham gia cña ng­êis¶n xuÊt vµo qu¸ tr×nh c¶i tiÕn chÊt l­îng,viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu vµ nh·n hiÖusÏ khã cã thÓ thµnh c«ng.

PhÇn Th¶o luËn• X©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng

hiÖu ph¶i g¾n liÒn víi sù æn ®ÞnhvÒ chÊt l­îng

Mét khi n«ng s¶n ®· cãth­¬ng hiÖu th× rÊt cÇn ®¶mb¶o ®­îc chÊt l­îng vµnguån hµng æn ®Þnh ®Ó cãthÓ duy tr× ch÷ tÝn cho

th­¬ng hiÖu. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, métm« h×nh hîp t¸c kh¸ hiÖu qu¶ gi÷a ng­êis¶n xuÊt vµ nhµ chÕ biÕn lµ ký kÕt hîp®ång bao tiªu s¶n phÈm, gióp cho ng­êin«ng d©n kh«ng chØ yªn t©m s¶n xuÊt mµcßn cam kÕt s¶n xuÊt theo ®óng quy tr×nh®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. Cã nh­vËy, ng­êi n«ng d©n sÏ ®­îc h­ëng gi¸ trÞgia t¨ng gi¸n tiÕp th«ng qua viÖc ph¸t triÓnkinh doanh hµng n«ng s¶n ®· cã th­¬nghiÖu trªn thÞ tr­êng. MÆt kh¸c, mét khi ®·®­îc ®¶m b¶o ®Çu ra, ng­êi n«ng d©n tËptrung s¶n xuÊt mét lo¹i n«ng s¶n nhÊt®Þnh sÏ gióp t¨ng ®­îc n¨ng suÊt vµ s¶nl­îng, gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nhtranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng.

NguyÔn Thµnh Trung, Chuyªn viªn CôcXóc tiÕn Th­¬ng m¹i Vietrade

§¨ng ký nh·n hiÖu chØ lµmét phÇn trong c¶ qu¸ tr×nhph¸t triÓn th­¬ng hiÖu s¶nphÈm. Cã th­¬ng hiÖu ®·khã, gi÷ ®­îc th­¬ng hiÖu l¹i

cµng khã h¬n víi mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò vÒchÊt l­îng, tiÕp thÞ, c¹nh tranh, ®¶m b¶o®Çu ra cho s¶n phÈm… HiÖn nay, s¶nphÈm nho Ba Mäi vÉn ®ang ë trong giai®o¹n tËp trung n©ng cao chÊt l­îng, thuhót n«ng d©n Ninh ThuËn tham gia quytr×nh s¶n xuÊt nho an toµn ®Ó ®¶m b¶ochÊt l­îng nho. Sau kho¶ng 3-5 n¨m n÷a,khi nho Ba Mäi ®· cã chÊt l­îng æn ®Þnh,chóng t«i míi chuyÓn sang giai d®¹n khaith¸c th­¬ng hiÖu víi viÖc më réng quy m«s¶n xuÊt, ®ång thêi tiÕp thÞ, qu¶ng b¸ réngr·i th­¬ng hiÖu nho Ba Mäi.

NguyÔn V¨n Mäi, n«ng d©n tØnh NinhThuËn, chñ th­¬ng hiÖu Nho Ba Mäi

KÑo dõa BÕn Tre gi÷ v÷ng ®­îc uy tÝnth­¬ng hiÖu nhê vµo chÊt l­îng æn ®Þnh vµvÖ sinh cao. §Ó th­¬ng hiÖu ®øng v÷ng,chóng t«i ph¶i liªn tôc ®a d¹ng ho¸ s¶nphÈm, t¨ng thªm mÉu m·, quy c¸ch chos¶n phÈm, tõng b­íc c¶i tiÕn, hiÖn ®¹i ho¸d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo vèn cßn kh¸ thñc«ng, th« s¬.

T«i kh«ng muèn thùc hiÖn chiÕn dÞch tiÕpthÞ, qu¶ng b¸ kÑo dõa ngay tõ b©y giê bëikhi ch­a cã ®­îc d©y chuyªn s¶n xuÊt víic«ng suÊt lín, nÕu nhËn ®­îc nhiÒu ®¬n®Æt hµng mµ kh«ng ®¸p øng ®ñ th× l¹i lµm¶nh h­ëng tíi uy tÝn cña th­¬ng hiÖu. MÆtkh¸c, nÕu kh¸ch hµng nhËn thÊy kÑo dõaBÕn Tre vÉn cßn ch­a ®­îc s¶n xuÊt theod©y chuyÒn khÐp kÝn th× cã thÓ sÏ kh«ngan t©m vÒ vÊn ®Ò an toµn vÖ sinh, vµ ®iÒunµy còng sÏ kh«ng cã lîi cho th­¬ng hiÖukÑo dõa BÕn Tre. Theo t«i, muèn x©y dùng®­îc th­¬ng hiÖu tèt, cã uy tÝn thùc sù th×cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét nÒn mãng v÷ngch¾c cho th­¬ng hiÖu Êy chø kh«ng thÓ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 59: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

57

lµm nhanh, lµm véi.

Ph¹m ThÞ Tá, Gi¸m ®èc C«ng ty §«ng¸, Chñ th­¬ng hiÖu KÑo dõa BÕn Tre

• C¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸, tiÕpthÞ vµ n©ng cao nhËn thøc vÒth­¬ng hiÖu vÉn cßn h¹n chÕ vµcÇn ®­îc chó träng h¬n

T«i nghÜ, hiÖn nay, thùc sù ng­êi n«ng d©nch­a hiÓu vÒ th­¬ng hiÖu còng nh­ lîi Ýchcña th­¬ng hiÖu, rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸cnhau ®­îc dïng chung b»ng hai tõ“th­¬ng hiÖu”. V× vËy, cÇn phæ biÕn réngr·i ®Õn nh÷ng ng­êi cã liªn quan, tõ nhµl·nh ®¹o ®Õn nhµ s¶n xuÊt, kinh doanhc¸c ph¹m trï: th­¬ng hiÖu, nh·n hiÖu, b¶ohé gièng, chøng nhËn xuÊt xø... Cã hiÓuvµ ph©n biÖt râ rµng c¸c kh¸i niÖm nµymíi cã thÓ chØ ®¹o vµ thùc hiÖn ®­îc viÖcx©y dùng vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu.

Bµ Vâ Mai, Chñ tÞch HiÖp Héi Tr¸i c©yViÖt Nam (Vinafruit)

Theo t«i, ®Ó x©y dùng vµph¸t triÓn thµnh c«ngth­¬ng hiÖu, ®iÒu kiÖn c¬b¶n nhÊt lµ ph¶i x¸c ®Þnhr»ng ®©y lµ mét sù ®Çu t­ ®Ó

ph¸t triÓn kinh doanh dµi h¹n, chø kh«ngph¶i lµ chi phÝ. NhiÒu doanh nghiÖp cßn®ang quan niÖm r»ng th­¬ng hiÖu lµ métlo¹i chi phÝ nªn ch­a ®Çu t­ ®óng tÇm choviÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu,chØ dµnh mét ng©n s¸ch tiÕp thÞ, qu¶ngc¸o h¹n hÑp, chÕ ®é ®·i ngé nh©n viªnlµm th­¬ng hiÖu h¹n chÕ… Thùc tr¹ngnµy khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp trongn­íc rÊt khã cã thÓ c¹nh tranh víi c¸cc«ng ty n­íc ngoµi vèn ®· qu¸ chuyªnnghiÖp vµ dµy d¹n kinh nghiÖm, cã tÇmnh×n dµi h¹n, l¹i m¹nh vÒ vèn trong cuécchiÕn th­¬ng hiÖu.

§Ó cã thÓ x©y dùng vµ ph¸t triÓn thµnhc«ng mét th­¬ng hiÖu hµng n«ng s¶n cña

ViÖt Nam, theo t«i, cÇn ph¶i cã chiÕn l­îcriªng chø kh«ng thÓ rËp khu«n c¸ch thøclµm th­¬ng hiÖu cña c¸c ®èi thñ n­ícngoµi t¹i ViÖt Nam vèn rÊt m¹nh vÒ nguånlùc vµ kinh nghiÖm. Tõ viÖc nghiªn cøu ®èithñ, hiÓu ®èi thñ, c«ng ty chÌ Cozy ®·v¹ch ra chiÕn l­îc marketing s¶n phÈm vµqu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu dùa trªn nguyªn t¾csö dông nguån lùc cã h¹n mét c¸ch hiÖuqu¶ nhÊt. Bªn c¹nh viÖc kÝch thÝch tinhthÇn tù hµo d©n téc, khuyÕn khÝch “ng­êiViÖt Nam dïng hµng ViÖt Nam” tõng ®­îc¸p dông víi hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm do ViÖtNam s¶n xuÊt th× riªng ®èi víi mÆt hµngn«ng s¶n, thùc phÈm, cã thÓ khai th¸cthªm yÕu tè truyÒn thèng v¨n ho¸, thãiquen tiªu dïng ®Ó qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu.C¸c doanh nghÞªp nhá còng cã thÓ liªnkÕt theo h×nh thøc hiÖp héi t¹o nªn nh÷ngphong trµo, chiÕn dÞch qu¶ng c¸o lín thuhót sù quan t©m cña ng­êi tiªu dïng.

§µo ThÕ Vinh, Gi¸m ®èc, C«ng ty CæphÇn S¶n phÈm Sinh th¸i (Eco-Products), Chñ th­¬ng hiÖu chÌ Cozy

Qua tiÕp xóc víi s¸ch vë vµ b¸o chÝ, t«inhËn thÊy th­¬ng hiÖu lµ mét vÊn ®Ò rÊtlín, phøc t¹p vµ quan träng ®èi víi méts¶n phÈm bëi th­¬ng hiÖu g¾n liÒn víichÊt l­îng, uy tÝn cña s¶n phÈm, truyÒn tõ®êi nµy sang ®êi kh¸c chø kh«ng thÓ bçngd­ng mµ thay ®æi hay huû bá. Mäi ng­êicho r»ng viÖc t«i lµ mét n«ng d©n ®· tùlµm th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm cña m×nhqu¶ lµ “t¸o b¹o”, nh­ng b¶n th©n t«i nhËnthÊy tù m×nh lµm qu¶ lµ cßn nhiÒu bÊt cËpdo thiÕu kinh nghiÖm. Ngay nh­ tªn s¶nphÈm nho Ba Mäi chÝnh lµ tªn t«i nªn d©nd· qu¸, gi¶n ®¬n qu¸, sÏ gÆp khã kh¨ntrong vÊn ®Ò xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng thÕgiíi. T«i nghÜ, viÖc lµm th­¬ng hiÖu, tõ viÖc®Æt tªn cho s¶n phÈm, thiÕt kÕ logo, baob×, nh·n m¸c cho ®Õn kÕ ho¹ch qu¶ng b¸,tiÕp thÞ ®Òu cÇn cã sù t­ vÊn cña c¸cchuyªn gia vÒ th­¬ng hiÖu.

¤ng NguyÔn V¨n Mäi, n«ng d©n tØnhNinh ThuËn, chñ th­¬ng hiÖu Nho Ba Mäi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 60: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

58

X©y dùng, qu¶n trÞ vµ ph¸ttriÓn nh·n m¸c, th­¬ng hiÖucho mét s¶n phÈm, nhÊt lµn«ng s¶n lµ mét qu¸ tr×nh rÊtl©u dµi, phøc t¹p vµ mang

tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi ho¹t ®éng kinhdoanh cña mét doanh nghÞªp. V× vËy, c¸cc¸ nh©n, doanh nghÞªp cã ý ®Þnh x©y dùngth­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm cña m×nh tèth¬n hÕt h·y nhê tíi sù t­ vÊn, hç trî cñac¸c chuyªn gia vµ dÞch vô t­ vÊn th­¬nghiÖu. Nh÷ng chuyªn gia nµy sÏ gióp x©ydùng mét chiÕn l­îc tæng qu¸t, dµi h¹n vÒth­¬ng hiÖu, tõ viÖc kh¶o s¸t thÞ tr­êngc¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, nghiªn cøu ®èithñ c¹nh tranh, x¸c ®Þnh vèn ®Çu t­ cho®Õn ý t­ëng vÒ tªn gäi cho s¶n phÈm, thiÕtkÕ mÉu m·, bao b×, biÓu t­îng, thñ tôc®¨ng ký th­¬ng hiÖu còng nh­ c¸c ho¹t®éng tiÕp thÞ, qu¶ng b¸ vµ ph¸t triÓnth­¬ng hiÖu.

¤ng NguyÔn Träng TÊn, Gi¸m ®èc,C«ng ty T­ vÊn LANTA

• QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ cã vai trßquan träng vµ cÇn ®­îc b¶o hé

Th­¬ng hiÖu lµ tµi s¶n cñadoanh nghiÖp mµ ph¶i ®Çut­ tiÒn cña, c«ng søc míi cã®­îc, v× vËy, quyÒn së h÷utrÝ tuÖ ®èi víi th­¬ng hiÖu

cÇn ®­îc b¶o hé vÒ mÆt ph¸p lý th«ng qua®¨ng ký nh·n hiÖu. Theo t«i, nh÷ng ng­êin«ng d©n cã ý thøc x©y dùng th­¬ng hiÖucho n«ng s¶n cña m×nh lµ mét ®iÒu rÊt tèt,nh­ng nÕu hä tù ®¨ng ký nh·n hiÖu th× sÏgÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, rñi ro do kh«ngcã kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt chuyªn m«n.Do vËy, tèt h¬n hÕt lµ tham kh¶o c¸c dÞchvô vÒ ®¨ng ký vµ b¶o hé quyÒn së h÷u trÝtuÖ ®Ó nhËn ®­îc sù h­íng dÉn. Tuy ph¶itr¶ mét kho¶n phÝ t­ vÊn nh­ng hä sÏ tiÕtkiÖm ®­îc thêi gian, c«ng søc vµ tiÒn b¹c.

¤ng TrÇn Hoµng, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh,C«ng ty TruyÒn th«ng TiÕp thÞ ViÖt Nam(Vietnam Marcom)

Khi t×nh cê ph¸t hiÖn ra kÑodõa cña m×nh bÞ lµm gi¶ vµ®¸nh c¾p th­¬ng hiÖu ëTrung Quèc, t«i ®· quyÕtt©m b»ng mäi c¸ch ®i kiÖn

®Ó ®ßi l¹i th­¬ng hiÖu. §èi víi t«i, mÊtth­¬ng hiÖu lµ mÊt thÞ tr­êng, lµ kh«ngxuÊt khÈu ®­îc kÑo dõa, lµ ph¸ s¶n. V×cuéc sèng cña gia ®×nh vµ c«ng ¨n viÖclµm cña c¶ hµng ngh×n c«ng nh©n, t«ikh«ng thÓ bá qua chuyÖn nµy vµ quyÕtt©m b¶o vÖ th­¬ng hiÖu ®Õn cïng.

Bµ Ph¹m ThÞ Tá, Gi¸m ®èc, C«ng tyTNHH S¶n xuÊt Kinh doanh Tæng hîp§«ng ¸, chñ th­¬ng hiÖu KÑo dõaBÕn Tre

• Nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt nghÌo cãthÓ tham gia vµo chuçi gi¸ trÞs¶n phÈm ®· cã nh·n m¸c,th­¬ng hiÖu

X©y dùng Th­¬ng hiÖu n«ng s¶n ViÖt NamhiÖn nay ®ßi hái rÊt nhiÒu ®Çu t­ ®Ó ®¹t®­îc chuÈn ®èi s¸nh vÒ chÊt l­îng, ®ÓtruyÒn th«ng cho kh¸ch hµng nªn tõngng­êi n«ng d©n khã cã thÓ lµm ®­îc. M«h×nh phæ biÕn lµ lµm nh·n hiÖu tËp thÓ,nghÜa lµ c¸c n«ng d©n trång mét lo¹i n«ngs¶n ë mét khu vùc ®Þa lý nhÊt ®Þnh cïnggãp søc ®Ó x©y dùng nh·n hiÖu cho n«ngs¶n cña m×nh, vÝ dô nh­ v¶i thiÒu ThanhHµ. Tuy nhiªn, c¸i khã cña m« h×nh nµy lµx©y dùng ®­îc mét quy chÕ ho¹t ®éng®¶m b¶o ®­îc quyÒn lîi cña c¸c thµnhviªn tham gia vµ mét c¬ chÕ gi¸m s¸tc«ng khai, minh b¹ch. ë ®©y, theo t«i, cÇn®Õn vai trß cña nhµ n­íc, c¸c hiÖp héingµnh nghÒ nh­ lµ mét c¬ quan t­ vÊn, hçtrî, gióp so¹n th¶o quy chÕ ho¹t ®éng phïhîp. HiÖn nay ch­a cã c¬ quan, tæ chøcnµo ®øng ra hç trî so¹n th¶o quy chÕ ho¹t®éng cho nh·n hiÖu tËp thÓ vµ m« h×nhx©y dùng nh·n hiÖu tËp thÓ thµnh c«ng.

¤ng NguyÔn Thµnh Trung, Chuyªnviªn Côc Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i, BéTh­¬ng m¹i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 61: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

59

Theo t«i, xÐt trªn mÆt b»ng chung th× hiÖnn«ng d©n vÉn ch­a ®­îc h­ëng lîi tõ viÖcs¶n xuÊt c¸c mÆt hµng n«ng s¶n ®· cãth­¬ng hiÖu. HiÖn vÉn cßn qu¸ Ýt c¸c quy®Þnh cña nhµ n­íc ®¶m b¶o sù liªn kÕtchÆt chÏ hai chiÒu doanh nghiÖp – n«ngd©n còng nh­ c¸c cam kÕt cña doanhnghÞªp ®èi víi n«ng d©n s¶n xuÊt s¶nphÈm th«. B¶n th©n doanh nghiÖp cÇn ýthøc ®­îc r»ng doanh nghÞªp vµ n«ng d©nlµ “trªn cïng mét con thuyÒn”, vµ ®Ó cãmét nguån cung cÊp nguyªn liÖu æn ®Þnh,chÊt l­îng, doanh nghiªp cÇn trî gi¸, hçtrî trång gièng míi, ký hîp ®ång bao tiªu®Ó n«ng d©n thùc hiÖn ®óng quy tr×nh s¶nxuÊt mµ doanh nghiªp ®Ò ra. Cã nh­ vËyth× n«ng d©n míi cã thÓ h­ëng lîi tõ viÖcs¶n xuÊt n«ng s¶n ®· cã th­¬ng hiÖu.

¤ng §µo ThÕ Vinh, Gi¸m ®èc, C«ng tyCæ phÇn S¶n phÈm Sinh th¸i, Chñth­¬ng hiÖu chÌ Cozy

KÓ tõ khi cã th­¬ng hiÖu, khèi l­îng tiªuthô cña nho Ba Mäi ®· t¨ng ®¸ng kÓ, trungb×nh tõ 5-10 tÊn/th¸ng, trong ®ã gia ®×nht«i chØ trång ®­îc 30% sè nho, cßn l¹i lµdo kho¶ng 80 hé n«ng d©n tham gia vµodù ¸n trång nho an toµn cung cÊp. Gi¸b¸n nho còng t¨ng, kho¶ng tõ 2 – 5.000®ång/kg. Tham gia vµo dù ¸n trång nho antoµn, c¸c hé n«ng d©n kh«ng chØ ®­îc®¶m b¶o ®Çu ra cho s¶n phÈm víi gi¸ thumua cao h¬n, mµ hä cßn cã ®iÒu kiÖn c¶it¹o ®Êt ®ai cho mµu mì h¬n, t¬i xèp h¬ncòng nh­ ®¶m b¶o ®­îc søc khoÎ ng­êilao ®éng do kh«ng cßn ph¶i tiÕp xóc víithuèc trõ s©u, thuèc b¶o vÖ thùc vËt nh­

ph­¬ng ph¸p canh t¸c cò.

¤ng NguyÔn V¨n Mäi, n«ng d©n tØnhNinh ThuËn, chñ th­¬ng hiÖu Nho Ba Mäi

ViÖc x©y dùng mét th­¬ng hiÖu kh«ngph¶i ®¬n gi¶n, ®ßi hái nhiÒu vÒ kiÕn thøcchuyªn m«n, tiÒn b¹c, søc lùc… ®ã lµ rµoc¶n lín cho n«ng d©n ViÖt Nam. V× thÕ,trong tr­êng hîp nµy, nhÊt thiÕt mäi ng­êiph¶i hîp søc ®Ó cïng x©y dùng métth­¬ng hiÖu n«ng s¶n chung vèn ®· ®­îc®a sè mäi ng­êi biÕt ®Õn. Mét sè ®Æc ®iÓmchÝnh cña c¸c m« h×nh qu¶n lý x©y dùngth­¬ng hiÖu thµnh c«ng cã sù kÕt hîp gi÷ac¸c hiÖp héi vµ n«ng d©n lµ: HiÖp héi lµ tæchøc ®¹i diÖn cho mét nhãm n«ng d©n, cãtr¸ch nhiÖm ®¨ng ký th­¬ng hiÖu n«ngs¶n, ®­a ra nh÷ng tiªu chuÈn chÊt l­îngcÇn thiÕt cho th­¬ng hiÖu n«ng s¶n ®·®¨ng ký, gi¸m ®Þnh chÊt l­îng cho nh÷ngs¶n phÈm trong vïng muèn ®­îc g¾nth­¬ng hiÖu, ph¸t hµnh nh·n m¸c ®Ó d¸ntrªn bao b× s¶n phÈm, xö ph¹t nh÷ng ai viph¹m b¶n quyÒn th­¬ng hiÖu vµ tuyªntruyÒn, qu¶ng b¸ ®Ó th­¬ng hiÖu n«ng s¶n®­îc ng­êi tiªu dïng biÕt vµ tin t­ëng h¬n.Cßn ng­êi n«ng d©n trong vïng sÏ cãnhiÖm vô trång trät theo mét sè qui ®Þnhchung ®Ó cã ®­îc s¶n phÈm n«ng s¶n®óng tiªu chuÈn ®· qui ®Þnh vµ mua nh·nm¸c cho s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cñam×nh, coi nh­ ®ãng gãp mét kho¶n phÝ ®Óduy tr× ho¹t ®éng cña hiÖp héi vµ lµm c«ngt¸c qu¶ng b¸, tuyªn truyÒn, x©y dùngth­¬ng hiÖu.

¤ng NguyÔn Träng TÊn, Gi¸m ®èc,C«ng ty T­ vÊn LANTA

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 62: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

60

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 63: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

61

Tõ khi LuËt Doanh nghiÖp cã hiÖu lùc n¨m 2000 ®· cã mét sè l­îng lín hé kinh doanhc¸ thÓ2 ®¨ng ký vµ trë thµnh c¸c doanh nghiÖp. MÆc dï qu¸ tr×nh nµy diÔn ra kh¸ m¹nhtrong 5 n¨m qua, khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ (bao gåm hé kinh doanh c¸ thÓ) chiÕm mét tûträng lín trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. PhÇn ®Çu b¶n tin nµy cung cÊp mét sè th«ng tintæng quan vÒ t×nh h×nh hé kinh doanh c¸ thÓ cña ViÖt Nam. PhÇn tiÕp theo ®Ò cËp tíimét sè lîi Ých vµ chi phÝ trong viÖc chuyÓn thµnh doanh nghiÖp. B¶n tin còng nªu lªnnh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh chuyÓn tõ hé kinh doanh c¸ thÓ thµnh doanhnghiÖp. PhÇn cuèi cña b¶n tin ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt vÒ qu¶n lý nhµ n­íc ë cÊp trung­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi hé kinh doanhthµnh doanh nghiÖp.

B­íc ph¸t triÓn tiÕp theo:ChuyÓn ®æi hé kinh doanh c¸thÓ thµnh doanh nghiÖp1

1 Trong khu«n khæ b¶n tin nµy, “doanh nghiÖp” ®­îc hiÓu lµ mét trong bèn lo¹i h×nh doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cñaLuËt Doanh nghiÖp (doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, c«ng ty cæ phÇn).

2 Trong b¶n tin nµy chØ ®Ò cËp tíi hé kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp

Giíi thiÖuQu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ kinh doanhc¸ thÓ thµnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nhthóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh doanh diÔn raminh b¹ch h¬n, ®Ó c¸c ®¬n vÞ kinh doanh®ã ®­îc ®iÒu tiÕt bëi mét hÖ thèng biÖnph¸p hµnh chÝnh vµ ph¸p lý toµn diÖn vµæn ®Þnh. Qu¸ tr×nh nµy sÏ n©ng cao kh¶n¨ng dù ®o¸n vÒ m«i tr­êng kinh doanh,gióp c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c nhµ qu¶n lýdoanh nghiÖp, ng­êi lao ®éng còng nh­c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®­a ranh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp. Do ®ã, qu¸tr×nh nµy sÏ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ vËn hµnhhiÖu qu¶ h¬n vµ gãp phÇn ph©n bæ phïhîp c¸c nguån lùc cña mét quèc gia.

Hé kinh doanh c¸ thÓ ë ViÖt Nam kh«ngph¶i lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp phichÝnh thøc hoµn toµn v× cã ®¨ng ký kinh

doanh ë cÊp quËn, huyÖn. H¬n n÷a, nhiÒuquy ®Þnh liªn quan tíi viÖc thµnh lËp vµ qu¸tr×nh ho¹t ®éng cña hé kinh doanh c¸ thÓcòng gièng víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®¬ngi¶n nhÊt lµ doanh nghiÖp t­ nh©n. ë ViÖtNam c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®­îc coi lµt­¬ng ®èi chÝnh thøc, trong khi c¸c hé kinhdoanh c¸ thÓ ®­îc coi lµ t­¬ng ®èi phichÝnh thøc. H×nh 1 tr×nh bµy vÒ cÊp ®échÝnh thøc cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖpë ViÖt Nam:

HiÖn t¹i, hÖ thèng c¸c quy ®Þnh qu¶n lý ¸pdông cho hé kinh doanh c¸ thÓ cßn thiÕuthèng nhÊt vµ minh b¹ch. Dï cïng kinhdoanh mét mÆt hµng víi cïng mét quy m«,hé kinh doanh c¸ thÓ vµ doanh nghiÖp l¹i bÞ®iÒu chØnh bëi nh÷ng quy ®Þnh kh¸c nhau.MÆt kh¸c, c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ víicïng mét mÆt hµng vµ quy m« ë ®Þaph­¬ng kh¸c nhau l¹i ph¶i chÞu sù ®iÒu

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 64: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

62

chØnh bëi c¸c quy ®Þnh kh¸c nhau cñachÝnh quyÒn së t¹i. Nh×n chung, quy ®Þnhph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña hékinh doanh c¸ thÓ ë ViÖt Nam cßn kÐmtoµn diÖn, ch­a minh b¹ch vµ kh«ng ®­îcthùc hiÖn nghiªm tóc nh­ c¸c quy ®Þnhph¸p luËt ¸p dông cho doanh nghiÖp.

Kinh tÕ t­ nh©n vµ hé kinh doanh c¸ thÓ tõl©u lu«n tån t¹i trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.ThËm chÝ trong suèt c¶ thêi kú kinh tÕ kÕ

ho¹ch ho¸ tËp trung, khi ch­a ®­îc c«ngnhËn chÝnh thøc, lo¹i h×nh kinh doanh nµyvÉn cã vai trß thiÕt yÕu ®èi víi sù vËn hµnhcña nÒn kinh tÕ còng nh­ phóc lîi x· héi.Sau gÇn hai thËp kû tiÕn hµnh c«ng cuéc®æi míi, ®Æc biÖt lµ trong 5 n¨m gÇn ®©y,®· cã nhiÒu hé kinh doanh c¸ thÓ chuyÓnthµnh doanh nghiÖp.

Mét nghiªn cøu gÇn ®©y trong Dù ¸n N©ngcao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho Ng­êi nghÌo

Chñ doanhnghiÖp

Hé kinh doanhc¸ thÓ kh«ng

®¨ng ký

C¬ së s¶n xuÊthoÆc mét h×nh thøc

kinh doanh kh¸c®¨ng ký ë cÊp

x· ph­êng

Hé kinh doanhc¸ thÓ kh«ng cã

m· sè thuÕ

Hé kinh doanhc¸ thÓ cã

m· sè thuÕ

Doanh nghiÖp(doanh nghiÖp t­nh©n, c«ng ty hîp

danh, c«ng ty TNHH,C«ng ty cæ phÇn)

H×nh 1: Sù chuyÓn ®æi tõ hé kinh doanh c¸ thÓ thµnh doanh nghiÖp

Møc ®é chuyÓn ®æi

cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB)cho thÊy viÖc chuyÓn ®æi cña hé kinhdoanh c¸ thÓ thµnh doanh nghiÖp chiÕm tûlÖ lín trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp míi®¨ng ký3. Trong sè c¸c doanh nghiÖp ®­îckh¶o s¸t, gÇn mét nöa ®· cã thêi gian tiÕnhµnh s¶n xuÊt kinh doanh tr­íc khi chuyÓn®æi thµnh doanh nghiÖp, gÇn mét phÇn t­sè doanh nghiÖp ®· tõng lµ hé kinh doanhc¸ thÓ tr­íc khi ®¨ng ký thµnh lËp doanhnghiÖp. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy qu·ngthêi gian trung b×nh kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu

ho¹t ®éng kinh doanh cho ®Õn thêi ®iÓm®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp cña ®¬n vÞnµy lµ kho¶ng 4 n¨m.

Kh¶o s¸t còng cho thÊy viÖc chuyÓn tõ hékinh doanh c¸ thÓ sang doanh nghiÖpdiÔn ra m¹nh mÏ nhÊt lµ vµo kho¶ng ®Çun¨m 2000, khi LuËt Doanh nghiÖp chÝnhthøc cã hiÖu lùc. Sè l­îng c¸c hé kinhdoanh c¸ thÓ chuyÓn ®æi thµnh doanhnghiÖp ë miÒn B¾c nhiÒu h¬n ë miÒnNam. Ba phÇn t­ c¸c tr­êng hîp chuyÓn

3 Xin xem thªm “Vai trß cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ Møc ®é chÝnh thøc cña Doanh nghiÖp t­ nh©n”, Tµi liÖu thamluËn sè 2, Dù ¸n N©ng cao HiÖu qu¶ thÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo, Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, 2005 cã t¹i ®Þa chØhttp://www.markets4poor.org. Nghiªn cøu ®· tiÕn hµnh c¸c cuéc kh¶o s¸t ë 3 tØnh miÒn B¾c lµ Hµ Néi, Hµ T©y vµ ThanhHo¸ vµ 3 tØnh miÒn Nam lµ TP Hå ChÝ minh, §ång Th¸p vµ Cµ Mau víi tæng sè 120 doanh nghiÖp, 120 hé kinh doanhc¸ thÓ 50 tæ chøc tÝn dông vµ 96 c¬ quan nhµ n­íc t¹i c¸c tØnh nµy.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 65: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

63

®æi ë miÒn B¾c lµ nh÷ng hé kinh doanh c¸thÓ ®­îc thµnh lËp tõ tr­íc khi ban hµnhLuËt Doanh nghiÖp vµ ®· chuyÓn ®æithµnh doanh nghiÖp ngay sau thêi ®iÓmluËt cã hiÖu lùc, trong khi ®ã tû lÖ nµy ëmiÒn Nam lµ 40%.

Theo con sè cña Tæng côc Thèng kª n¨m2003, sè l­îng hé kinh doanh c¸ thÓ ëViÖt Nam gÊp 43 lÇn so víi sè l­îngdoanh nghiÖp víi kho¶ng 2,6 triÖu hé kinhdoanh c¸ thÓ vµ kho¶ng 60.000 doanhnghiÖp ho¹t ®éng. Kh«ng cã con sè thèngkª cô thÓ vÒ tû lÖ cña hé kinh doanh c¸ thÓtrong tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP). Consè thèng kª chÝnh thøc chØ ph©n theo khuvùc kinh tÕ c¸ thÓ nãi chung víi tû lÖ30,11% GDP n¨m 2004.

ChuyÓn ®æi thµnh doanhnghiÖp mang l¹i lîi Ýchvíi mét sè chi phÝViÖc cã thªm nhiÒu hé kinh doanh c¸ thÓchuyÓn ®æi thµnh doanh nghiÖp mang l¹ilîi Ých chung cho nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy cã®­îc lµ do cã sù n©ng cao vÒ tiªu chuÈn®iÒu kiÖn lao ®éng vµ ¶nh h­ëng ®èi víim«i tr­êng, sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm rârµng h¬n cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, thªmth«ng tin cho viÖc ph©n tÝch vµ ho¹ch ®ÞnhchÝnh s¸ch, thªm nguån thu tõ thuÕ vµ huy®éng ®­îc nhiÒu vèn h¬n do nhµ ®Çu t­

cã thªm sù tin t­ëng. Tuy nhiªn, viÖc cãnhiÒu hé kinh doanh c¸ thÓ chuyÓn thµnhdoanh nghiÖp cã thÓ lµm t¨ng khèi l­îngc«ng viÖc cho chÝnh quyÒn ®Æc biÖt lµ c¸c®Þa ph­¬ng n¨ng lùc hiÖn cßn h¹n chÕ.

§ång thêi viÖc chuyÓn tõ hé kinh doanh c¸thÓ sang doanh nghiÖp còng mang l¹i métsè lîi Ých cho chñ doanh nghiÖp. Theo quy®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam doanhnghiÖp cã mét sè quyÒn cô thÓ nh­: ®­îcphÐp thuª trªn 10 c«ng nh©n mét c¸chhîp ph¸p, ®­îc phÐp chÝnh thøc ký kÕthîp ®ång kinh tÕ, ®­îc cã ho¸ ®¬n gi¸ trÞgia t¨ng, ®­îc më chi nh¸nh, ®­îc huy®éng vèn cæ phiÕu, ®­îc kinh doanh trªn®Þa bµn réng mét c¸ch hîp ph¸p c¶ trongvµ ngoµi n­íc qua c¸c hîp ®ång xuÊtnhËp khÈu trùc tiÕp. C¸c quyÒn nµy t¹o®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réng vµph¸t triÓn kinh doanh. DÜ nhiªn c¸c chñdoanh nghiÖp còng ph¶i thùc hiÖn mét sètr¸ch nhiÖm nh­ ®¨ng ký doanh nghiÖp vµth«ng b¸o thµnh lËp doanh nghiÖp c«ngkhai trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng,cã kÕ to¸n tr­ëng víi chøng chØ, thùc hiÖnviÖc b¸o c¸o víi chÝnh quyÒn vµ ®ãng thuÕtheo c¸ch tÝnh thuÕ chuÈn mµ khong ®­îc®ãng thuÕ theo h×nh thøc thuÕ kho¸n.

Nh÷ng lîi Ých vµ chi phÝ cña viÖc chuyÓn tõhé kinh doanh c¸ thÓ sang doanh nghiÖp®­îc tãm t¾t trong b¶ng sau:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 66: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

64

C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng®Õn viÖc chuyÓn ®æithµnh doanh nghiÖpViÖc chuyÓn ®æi thµnh doanh nghiÖp cñathµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ mang l¹i nhiÒulîi Ých cho nÒn kinh tÕ nãi chung nh­ngqu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®ã sÏ kh«ng x¶y ranÕu nh­ c¸c lîi Ých ®ã lµ kh«ng râ rµng ëcÊp ®é tõng hé c¸ thÓ. Do ®ã, quyÕt ®ÞnhchuyÓn ®æi thµnh doanh nghiÖp haykh«ng l¹i phô thuéc vµo ng­êi chñ kinh

doanh. VÒ mÆt lý thuyÕt mét sè yÕu tèchÝnh cã ¶nh h­ëng tíi quyÕt ®Þnh chuyÓn®æi thµnh doanh nghiÖp gåm:

- Quy m« kinh doanh: sè l­îng lao ®énghoÆc sè vèn ®Çu t­ cã thÓ ¶nh h­ëng®¸ng kÓ ®Õn quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi

- HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - s¶nxuÊt: c¸c hé c¸ thÓ ho¹t ®éng hiÖu qu¶h¬n sÏ cã thÓ cã xu h­íng muènchuyÓn ®æi thµnh doanh nghiÖp h¬nc¸c hé kh¸c

H×nh 2: Lîi Ých vµ chi phÝ chÝnh cña viÖc chÝnh thøc ho¸ ë ViÖt Nam

C¸c mÆt thiÖt c¬ b¶nC¸c mÆt lîi c¬ b¶n

§èi víI nÒnkinh tÕ

§èi víi doanh nghiÖp

- Gia t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc chochÝnh quyÒn, ®Æc biÖt lµ chÝnhquyÒn ®Þa ph­¬ng

- Chi phÝ ®¨ng ký tèn kÐm h¬n (vµb¾t buéc ph¶i th«ng b¸o thµnh lËpdoanh nghiÖp c«ng khai)

- Ph¶i cã kÕ to¸n tr­ëng ®­îc cÊpchøng chØ

- Ph¶i thùc hiÖn b¸o c¸o víi chÝnhquyÒn nhiÒu h¬n

- Cã thÓ bÞ gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬nbëi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng

- Cã thÓ chÞu thuÕ cao h¬n (chuyÓntõ tÝnh thuÕ kho¸n thµnh ¸p c«ngthøc tÝnh thuÕ chuÈn)

- T¨ng c­êng chuÈn ho¸ c¸c ®iÒukiÖn vÒ lao ®éng vµ c¸c quy ®ÞnhvÒ t¸c ®éng m«i tr­êng

- Cã sù râ rµng h¬n trong viÖc ph©ncÊp tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn,®Æc biÖt lµ ë chÝnh quyÒn ®Þaph­¬ng

- Bæ sung thªm nguån th«ng tin ®Çuvµo cho viÖc ph©n tÝch vµ ho¹ch®Þnh chÝnh s¸ch

- T¨ng nguån thu thuÕ cho ng©ns¸ch quèc gia

- Cñng cè lßng tin cña nhµ ®Çu t­, tõ®ã gióp huy ®éng ®­îc nhiÒu vènh¬n

- QuyÒn ®­îc tiÕp cËn c¸c thÞ tr­ênglín h¬n mét c¸ch hîp ph¸p (VD:quyÒn bu«n b¸n v­ît ra ngoµi ®Þabµn mét quËn, huyÖn)

- QuyÒn ®­îc thuª h¬n 10 lao ®éngmét c¸ch hîp ph¸p

- Cã con dÊu ®Ó tiÕn hµnh c¸c giaodÞch th­¬ng m¹i mét c¸ch chÝnhthøc h¬n

- Cã ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng(VAT)

- QuyÒn ®­îc më c¸c chi nh¸nh

- Cã c¸c quan hÖ minh b¹ch dùatrªn ph¸p luËt víi chÝnh quyÒn

- Cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi nguånvèn cæ phiÕu (chØ ®èi víi C«ng tyTNHH vµ c«ng ty cæ phÇn)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 67: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

65

- XuÊt ph¸t ®iÓm cña hé kinh doanh c¸thÓ: c¸c mèi quan hÖ chÝnh trÞ vµ kinhnghiÖm kinh doanh còng cã ¶nh h­ëngtíi quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi

- C¬ së h¹ tÇng: viÖc dÔ dµng tiÕp cËnvíi trôc ®­êng giao th«ng cïng nh÷ngc¬ së h¹ tÇng kh¸c víi chi phÝ rÎ h¬n sÏcã t¸c ®éng tíi quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi

- DÔ dµng tiÕp cËn thÞ tr­êng: thÞ tr­êng®Þa ph­¬ng lín h¬n sÏ thóc ®Èy qu¸tr×nh chuyÓn ®æi

- YÕu tè ngµnh: sù tham gia vµo mét sèngµnh c«ng nghiÖp nhÊt ®Þnh cã thÓ sÏlµm gia t¨ng hoÆc gi¶m bít c¬ héichuyÓn ®æi.

Ngoµi c¸c yÕu tè nh­ trªn, nghiªn cøutrong Dù ¸n N©ng cao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êngcho Ng­êi nghÌo cña Ng©n hµng Ph¸ttriÓn Ch©u ¸ cho thÊy mét sè yÕu tè ¶nhh­ëng quan träng ®Õn quyÕt ®Þnh chuyÓn®æi tõ hé kinh doanh c¸ thÓ sang doanhnghiÖp lµ:

M«i tr­êng kinh doanh cÊp tØnh: Kh¶o s¸tcho thÊy m«i tr­êng kinh doanh cÊp tØnhcã ¶nh h­ëng kh¸ lín ®Õn xu h­íng thµnhlËp hoÆc chuyÓn ®æi thµnh doanh nghiÖp.Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ sù ph¸t triÓn cñakhu vùc kinh tÕ t­ nh©n hiÖn vÉn cßn tËptrung chñ yÕu ë mét sè tØnh thµnh. §ÆcbiÖt, riªng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh, tÝnhtõ khi LuËt Doanh nghÞªp cã hiÖu lùc, 90%c¸c c«ng ty ®­îc kh¶o s¸t lµ c¸c c«ng tymíi ho¹t ®éng vµ ®¨ng ký míi hoµn toµnkÓ tõ khi LuËt Doanh nghiÖp cã hiÖu lùc.Thµnh phè Hå ChÝ Minh còng lµ n¬i ®Çutiªn thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký kinh doanhtrªn m¹ng. §iÒu nµy cho thÊy vai trß quanträng cña m«i tr­êng kinh doanh cã tÝnhminh b¹ch cao, luËt ph¸p chÆt chÏ vµ Ýt rñiro, sÏ thóc ®Èy khu vùc kinh tÕ t­ nh©nph¸t triÓn.

HÖ thèng thuÕ: HÖ thèng thuÕ cßn t­¬ng®èi phøc t¹p víi nhiÒu chÕ ®é ­u ®·i, miÔnthuÕ vµ nhiÒu møc thuÕ suÊt kh¸c nhau ¸pdông cho c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau ®­îccoi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnhtíi sù chuyÓn ®æi h×nh thøc kinh doanhgi÷a hai nhãm hé kinh doanh c¸ thÓ vµdoanh nghiÖp. Theo kh¶o s¸t, hiÖn c¸cdoanh nghiÖp ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i vÒthuÕ h¬n víi kho¶ng 30,8% tæng sè c¸cdoanh nghiÖp ®­îc hái nãi lµ hä nhËn®­îc ­u ®·i vÒ thuÕ so víi 7,5% hé kinhdoanh c¸ thÓ ®­îc kh¶o s¸t. MÆt kh¸c,nh÷ng quy ®Þnh vÒ lo¹i thuÕ vµ c¸ch tÝnhthuÕ kh«ng hîp lý vµ chÝnh x¸c trongnhiÒu tr­êng hîp ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ngchuyÓn ®æi h×nh thøc kinh doanh hµng lo¹tgi÷a hai nhãm hé kinh doanh c¸ thÓ vµdoanh nghiÖp. Ch¨ng h¹n nh­ ë An Giang®· cã 279 doanh nghiÖp nép hå s¬chuyÓn ®æi h×nh thøc kinh doanh trong giai®o¹n 2000-2003. ChØ trong th¸ng 9 n¨m2003 ®· cã 120 doanh nghiÖp tiÕn hµnhthñ tôc nµy chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖpvµng b¹c vµ c¸c hiÖu cÇm ®å do quy ®Þnht¨ng thuÕ m«n bµi lªn gÊp 3 lÇn ®èi víidoanh nghiÖp lµm cho hä thÊy r»ng kinhdoanh d­íi h×nh thøc hé kinh doanh c¸ thÓcã lîi h¬n. Ng­îc l¹i viÖc ¸p møc thuÕkho¸n qu¸ cao víi tû lÖ t¨ng liªn tôc lµ15%/quý ë nhiÒu chî t¹i thµnh phè Hå ChÝMinh trong ®ã cã chî An §«ng ®· khiÕnmét lo¹t hé kinh doanh c¸ thÓ chuyÓnthµnh doanh nghiÖp ®Ó chÞu møc thuÕ nhÑh¬n, chØ b»ng tõ 1/3 ®Õn 1/2 so víi tr­íc.

Nghiªn cøu còng cho thÊy cho thÊy viÖctiÕp cËn tÝn dông kh«ng ph¶i lµ yÕu tè cãtÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc chuyÓn ®æithµnh doanh nghiÖp. C¸c tØnh n«ng th«nphÝa B¾c kh¶ n¨ng tiÕp cËn nguån vèn tÝndông dÔ nhÊt nh­ng l¹i lµ c¸c tØnh cã sèl­îng doanh nghiÖp Ýt nhÊt.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 68: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

66

CÇn cã c¸c biÖn ph¸p®ång bé nh»m khuyÕnkhÝch viÖc chuyÓn ®æithµnh doanh nghiÖpHiÖn vÉn cßn tån t¹i sù kh¸c biÖt râ rµngvµ ®¸ng kÓ vÒ møc ®é chuyÓn ®æi thµnhdoanh nghiÖp cña c¸c hé kinh doanh c¸thÓ gi÷a c¸c tØnh thµnh cña ViÖt Nam. C¸c®¬n vÞ kinh doanh cã cïng quy m« cã c¸cquyÕt ®Þnh kh¸c nhau vÒ viÖc ®¨ng kýthµnh lËp doanh nghiÖp dùa vµo ®Þa ®iÓmkinh doanh cña hä. B¶n tin nµy ®­a ra métsè khuyÕn nghÞ vÒ qu¶n lý kinh tÕ ë cÊptrung ­¬ng vµ cÊp tØnh.

ë cÊp trung ­¬ng, luËt cÇn ph¶i râ rµng,chÝnh x¸c vµ cô thÓ h¬n n÷a ®Ó cã sù ®iÒuchØnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanhthèng nhÊt h¬n vµ t¨ng c­êng thªm viÖcchuyÓn tõ hé kinh doanh c¸ thÓ sangdoanh nghiÖp. §iÒu nµy rÊt quan träng v×nÕu luËt cßn phøc t¹p phi thùc tÕ, ph¹m vi®iÒu chØnh qu¸ réng vµ m¬ hå sÏ dÔ bÞhiÓu theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ë c¸c tØnhkh¸c nhau trong bèi c¶nh phi tËp trungho¸ kh¸ râ nÐt ë ViÖt Nam hiÖn nay. VÝ dônh­ hÖ thèng thuÕ phøc t¹p cña ViÖt NamhiÖn nay cÇn ph¶i ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ vµcã thÓ thóc ®Èy m¹nh sù chuyÓn ®æi tõ hékinh doanh c¸ thÓ thµnh doanh nghiÖpgièng thµnh c«ng cña LuËt Doanh nghiÖp.

CÊp tØnh còng cÇn c¶i tiÕn viÖc thùc hiÖnqu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éngcña doanh nghiÖp. ViÖc thùc thi chÝnhs¸ch mét c¸ch minh b¹ch vµ kh¸ch quan®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp,h¹n chÕ c¸c quyÕt ®Þnh chñ quan ®Õn vÊn®Ò doanh nghiÖp nµo cÇn ph¶i ®­îc qu¶nlý vµ doanh nghÞªp nµo th× kh«ng, sÏ t¹ora m«i tr­êng kinh doanh b×nh ®¼ng choc¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, cÇn tr¸nhviÖc t¨ng c­êng thanh tra vµ lµm phiÒnnhiÔu c¸c doanh nghiÖp khi thùc hiÖn réngc¸c chÝnh s¸ch ®èi víi nhiÒu lo¹i h×nhdoanh nghiÖp. ViÖc gi¶m bít nh÷ng kh¸c

biÖt vµ tÝnh chñ quan trong viÖc ¸p dônghÖ thèng thuÕ nhµ n­íc ®èi víi c¸c lo¹ih×nh së h÷u doanh nghiÖp kh¸c nhau ëcÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng sÏ thóc ®Èysù chuyÓn ®æi thµnh doanh nghiÖp cña hékinh doanh c¸ thÓ.

Th¶o luËnHé kinh doanh c¸ thÓ ®ãng vai trßquan träng trong nÒn kinh tÕ

D­íi gãc ®é ph¸p lý, hé kinh doanh c¸ thÓlµ mét h×nh thøc ho¹t ®éng kinh doanhhîp ph¸p. MÆc dï kh«ng ®­îc coi lµ lo¹ih×nh doanh nghiÖp, nh­ng hé kinh doanhc¸ thÓ lµ h×nh thøc tæ chøc kinh doanh phïhîp víi nhiÒu doanh nh©n trong giai ®o¹nkhëi nghiÖp, c¸c nghÖ nh©n, hoÆc víi c¸cc¸ nh©n, hé gia ®×nh tæ chøc s¶n xuÊthµng thñ c«ng, gia c«ng hµng hãa, bu«nb¸n quy m« nhá, lµ h×nh thøc tæ chøc kinhdoanh phï hîp trong giai ®o¹n ®Çu ph¸ttriÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam.

§Æng Minh TuÊn, Tr­ëng phßng §¨ngký Kinh doanh, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­Hµ Néi

Trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, so víi béphËn doanh nghiÖp th× hé kinh doanh c¸thÓ ph¸t triÓn ph©n bè réng kh¾p, cã sèl­îng ®«ng ®¶o, cã mÆt hÇu hÕt ë nh÷ng®iÓm vïng s©u vïng xa, gãp phÇn gi¶iquyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, huy ®éng vèn ®Çut­, ®ãng gãp vµo GDP vµ nép nh©n s¸chnhµ n­íc. C¸c hé c¸ thÓ ®ãng vai trß quanträng trong l­u th«ng hµng ho¸, ®¸p øngnhu cÇu l­¬ng thùc, thùc phÈm vµ dÞch vô,b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng, th«ng qua ®ãn©ng cao hiÖu qu¶ thÞ tr­êng cho ng­êid©n, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, lµmtiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña t­nh©n, tæ hîp t¸c vµ hîp t¸c x·.

Ng« Thµnh Nh¬n, Tr­ëng phßng §¨ngký Kinh doanh, Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­Cµ Mau

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 69: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

67

Cã thÓ nãi, sù xuÊt hiÖn vµ tån t¹i cña hékinh doanh c¸ thÓ t¹i ViÖt Nam lµ mangtÝnh kh¸ch quan khi mµ nÒn kinh tÕ ViÖtNam chuyÓn ®æi tõ n«ng nghiÖp, s¶n xuÊtnhá sang thÞ tr­êng. VÒ NghÞ ®Þnh 109 cñaChÝnh phñ quy ®Þnh nh÷ng hé nµo thuª tõ10 lao ®éng trë lªn hoÆc më tõ 2 ®Þa ®iÓmkinh doanh trë lªn th× ph¶i chuyÓn ®æithµnh doanh nghiÖp, c«ng ty, xÐt vÒ mÆttÝch cùc, nã khuyÕn khÝch ho¹t ®éng s¶nxuÊt kinh doanh ph¸t triÓn quy m« h¬n,bµi b¶n h¬n, h¹n chÕ t×nh tr¹ng manh mónvµ nhá lÎ. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng cãnghÜa lµ h¹n chÕ hay ng¨n c¶n sù ph¸ttriÓn cña khu vùc hé kinh doanh c¸ thÓ,bëi ®èi t­îng nµy ®ãng vai trß lµ kªnhph©n phèi l­u th«ng v« cïng quan träng ëc¸c vïng n«ng th«n hÎo l¸nh, vïng s©uvïng xa. Theo t«i, môc ®Ých cña NghÞ ®Þnh109 lµ nh»m ph©n nhãm trong néi bé khuvùc hé kinh doanh c¸ thÓ, tõ ®ã khuyÕnkhÝch c¸c hé ®· ®¹t ®Õn mét quy m«, tr×nh®é kinh doanh s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh chuyÓnlªn m« h×nh doanh nghiÖp, c«ng ty ®Ótr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý®­îc ®ång bé.

Vò Quèc TuÊn, Chuyªn gia cao cÊp, BanNghiªn cøu cña Thñ t­íng ChÝnh phñ

Nh÷ng c¸i ®­îc vµ mÊt khi chuyÓn®æi thµnh doanh nghiÖp

Trong quan hÖ víi Nhµ n­íchiÖn nay, m« h×nh doanhnghiÖp, c«ng ty sÏ ®­îch­ëng lîi nhiÒu h¬n do cãthÓ më réng ph¹m vi vµ

m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña m×nh, cã thÓ tiÕpcËn c¸c nguån vèn tÝn dông vµ ®Êt ®ai cñaNhµ n­íc t­¬ng ®èi thuËn lîi h¬n, ®­îch­ëng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i hç trî cñaNhµ n­íc nhiÒu h¬n nh­ khuyÕn khÝch®Çu t­ trong n­íc, khuyÕn khÝch tham giavµo c¸c khu c«ng nghÞªp, chÕ xuÊt,khuyÕn khÝch tham gia vµo mét sè ngµnhs¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh... Lµ mét

doanh nghiÖp hay c«ng ty còng cã nghÜalµ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cïng con dÊu ®Ócã thÓ chñ ®éng tham gia c¸c giao dÞchkinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. VÒ phÝa Nhµn­íc, m« h×nh doanh nghiÖp, c«ng tycòng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ thuthuÕ ®­îc dÔ dµng vµ hiÖu qu¶ h¬n.

Vò Quèc TuÊn, Chuyªn gia cao cÊp, BanNghiªn cøu cña Thñ t­íng ChÝnh phñ

T«i thÊy c¸c hé c¸ thÓ nhá lÎkh«ng cã tµi s¶n g× ®¸ng kÓhÇu nh­ kh«ng cã c¬ héi vayvèn ng©n hµng. Tuy ng©nhµng cã nguyªn t¾c cña

ng©n hµng, nh­ng t«i thÊy ng©n hµng nªnmë ra c¬ héi tiÕp cËn tµi chÝnh cho nh÷nghé c¸ thÓ nghÌo lµm ¨n ch©n chÝnh. Theot«i, ng©n hµng cÇn cã c¸ch tiÕp cËn c¸ché nµy, t×m hiÓu viÖc lµm ¨n cña nh÷ng hénghÌo ®ang cè v­¬n lªn tho¸t nghÌo ®Ócã thÓ ®Çu t­ ®ång vèn ®óng ng­êi ®óngchç mét c¸ch hiÖu qu¶.

Vâ TÊn Phông, Chñ c¬ së T«m gièngPhông HiÖp, Cµ Mau

Khi cßn lµ hé kinh doanh c¸thÓ, vµ ngay c¶ b©y giê, khi®· ®¨ng ký thµnh lËp doanhnghiÖp t­ nh©n, c¸c nhu cÇucña t«i vÒ mÆt b»ng s¶n

xuÊt, ®èi t¸c xuÊt khÈu, vay vèn ng©nhµng l¹i kh«ng hÒ nhËn ®­îc sù khuyÕnkhÝch, t¹o ®iÒu kiÖn g× hÕt. C¸c héi nghÞ vÒdoanh nghiÖp võa vµ nhá th× kªu gäi ph¸ttriÓn ngµnh s¶n xuÊt thñ c«ng, nh­ng vÒ®Õn ®Þa ph­¬ng th× ®ông ®©u khã ®ã. Vayvèn víi lý do ®Çu t­ nhµ x­ëng th× kh«ng®­îc cho vay v× l©u hoµn vèn, cßn xin quü®Êt th× kh«ng nhËn ®­îc sù hç trî tõ c¸cc¬ quan chøc n¨ng. T«i thùc sù muèn ph¸ttriÓn s¶n xuÊt kinh doanh cho phï hîp víilo¹i h×nh ®¨ng ký kinh doanh nh­ng dokh«ng nhËn ®­îc sù hç trî nªn rÊt khã ®Óph¸t triÓn.

Hå ThÞ B¹ch TuyÕt, Chñ doanh nghiÖp t­nh©n S¶n xuÊt bóp bª d©n gian, Hµ Néi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 70: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

68

HiÖn t¹i, c¸c hé c¸ thÓkh«ng ph¶i chÞu c¸c quy®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ b¶ohiÓm, phßng ch¸y ch÷ach¸y, m«i tr­êng... nh­ mét

hé kinh doanh mµ chØ nh­ mét hé d©n.Cßn ®èi víi viÖc tiÕp cËn c¸c nguån vèn -tÝn dông th× hé kinh doanh còng gièng nh­mét doanh nghiÖp chÝnh thøc, nghÜa lµ chØcÇn héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ tµi s¶n thÕchÊp theo quy ®Þnh cña ng©n hµng lµ cãthÓ vay vèn tÝn dông. VÒ xuÊt nhËp khÈu,tuy kh«ng tham gia xuÊt nhËp khÈu trùctiÕp nh­ng hä l¹i hoµn toµn cã thÓ xuÊtkhÈu t¹i chç th«ng qua c¸c tæ chøc uûth¸c hoÆc trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu “phimËu dÞch” tiÓu ng¹ch. Do vËy, nÕu kh«ngtæ chøc, s¾p xÕp l¹i c¸c hé c¸ thÓ th× v«h×nh chung t¹o ra sù kh«ng c«ng b»ng ®èivíi khu vùc kinh doanh chÝnh thøc (nhÊt lµ®èi víi c¸c hé lín), võa khã qu¶n lý, võakh«ng thÓ hiÖn tinh thÇn LuËt Th­¬ng m¹i.

Vò Duy Th¸i, Phã Chñ tÞch kiªm TængTh­ ký HiÖp héi C«ng th­¬ng Hµ Néi

ChÝnh s¸ch cña BIDV lµ ®èixö b×nh ®¼ng, phï hîp víic¸c quy ®Þnh cña ng©n hµng,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi chomäi ®èi t­îng vay vèn. Tuynhiªn, ®èi víi tõng lo¹i h×nh

kinh doanh, BIDV l¹i ¸p dông møc cho vaytèi ®a kh¸c nhau. Së dÜ cã sù ph©n biÖt vÒmøc vèn cho vay nµy lµ do BIDV x¸c ®Þnhr»ng m« h×nh, quy m« vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt,qu¶n lý kh¸c nhau sÏ dÉn tíi nhu cÇu vÒvèn vay kh¸c nhau.Trong tr­êng hîp hai®èi t­îng xin vay vèn lµ hé c¸ thÓ vµ c«ngty cã cïng quy m« nh­ nhau, møc ®é ®¸pøng nh­ nhau ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖncho vay kh¸c cña ng©n hµng, th× hai ®èit­îng nµy sÏ ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng nh­nhau trong ph¹m vi “ng­ìng vay” ¸p dôngcho mçi ®èi t­îng.

NguyÔn §¾c Thanh, Tr­ëng phßng TÝndông, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓnViÖt Nam - Chi nh¸nh Sµi Gßn

Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖcquyÕt ®Þnh lo¹i h×nh hé kinh doanhc¸ thÓ hay c«ng ty

Lóc ®Çu míi kinh doanh, t«i chän lo¹i h×nhhé c¸ thÓ do muèn thö xem c«ng ¨n viÖclµm ¨n tíi ®©u, nÕu khÊm kh¸ th× míi mëréng quy m«. Hai n¨m sau, n¨m 2002, t«iquyÕt ®Þnh xin chuyÓn thµnh doanh nghiÖpt­ nh©n do thÊy h×nh thøc nµy lµ phï hîpvíi quy m« s¶n xuÊt cña m×nh h¬n c¶, víih¬n 10 nh©n c«ng th­êng xuyªn. H¬nn÷a, t«i nghÜ nÕu lµ doanh nghiÖp th× viÖcvay vèn ng©n hµng vµ xin quü ®Êt sÏthuËn lîi h¬n. MÆt kh¸c, khi ®· lµ doanhnghiÖp th× viÖc tÝnh thuÕ sÏ râ rµng vµ hîplý h¬n, ®­îc khÊu trõ ®Çu vµo ®Çu ra.

NguyÔn Minh Th¾ng, Chñ doanhnghiÖp t­ nh©n Minh Ngäc, Cµ Mau

C¬ së s¶n xuÊt cña chóngt«i do «ng cha ®Ó l¹i, më cöatõ n¨m 1921. Trong suèt 80n¨m qua, chóng t«i vÉn duytr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh

doanh ë quy m« hé gia ®×nh. T«i thÊy c¬së s¶n xuÊt cña m×nh t­¬ng ®èi nhá, chØcã mét m¸y c¸n b¸nh phë víi 2-3 nh©nc«ng, bá hµng cho c¸c mèi quen biÕt trªn®Þa bµn, nÕu ®¨ng ký c«ng ty th× “kú” qu¸.Ch¾c chØ khi nµo t«i kiÕm ®­îc hîp ®ångs¶n xuÊt b¸nh phë ®Ó xuÊt khÈu th× míitÝnh ®Õn chuyÖn lËp c«ng ty ®Ó cã thÓ lµm¨n trùc tiÕp víi ®èi t¸c n­íc ngoµi, kháicÇn qua mèi trung gian.

T¨ng Quang Hµ, Chñ c¬ së s¶n xuÊtb¸nh phë §a Kao, TP HCM

Nhê cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt®Þnh vÒ ph¸p luËt nªn khi ralµm kinh doanh t­ nh©n, t«iquyÕt ®Þnh chän ngay h×nhthøc C«ng ty TNHH v× thÊy

r»ng lo¹i h×nh nµy lµ phï hîp vµ cã lîinhÊt cho c«ng viÖc lµm ¨n kinh doanh cñat«i. Thø nhÊt, C«ng ty cã ®Çy ®ñ t­ c¸chph¸p nh©n nªn cã thÓ dÔ dµng vay vèn

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 71: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

69

ng©n hµng hay xin quü ®Êt cña Nhµ n­íc®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, hoÆc tuyÓn dôngnhiÒu lao ®éng vµ tham gia c¸c chÕ ®éb¶o hiÓm kh¸c nhau. Thø hai, viÖc tÝnhthuÕ th× cã biÓu râ rµng, l¹i ®­îc khÊu trõ®Çu vµo ®Çu ra, chø kh«ng bÞ ¸p thuÕkho¸n mét c¸ch ­íc l­îng nh­ hé c¸ thÓ.H¬n n÷a, mét khi ®· lµ C«ng ty, t«i cã thÓtù do më chi nh¸nh vµ tham gia ho¹t ®éngxuÊt nhËp khÈu, mét ®iÒu mµ t«i sÏ kh«ngthÓ lµm nÕu nh­ lµ mét hé c¸ thÓ.

Lª Trung HiÕu, Gi¸m ®èc C«ng tyTNHH Lª TrÝ, TP HCM

Theo t«i, viÖc mét c¬ së kinh doanh quyÕt®Þnh lùa chän h×nh thøc nµo kh«ng chØ phôthuéc vµo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh mµcßn c¶ vµo tËp qu¸n vµ t©m lý cña hä n÷a.Cã thÓ thÊy rÊt râ r»ng rÊt nhiÒu c¬ së kinhdoanh cña ng­êi gèc Hoa trªn ®Þa bµnquËn 5, TP Hå ChÝ Minh ®Òu duy tr× m«h×nh hé c¸ thÓ cho dï vèn kinh doanh cñahä kh¸ lín, c¸ biÖt cã nh÷ng tr­êng hîplªn ®Õn hµng tû ®ång. Mét trong nh÷ng lýdo gi¶i thÝch cho thùc tÕ nµy lµ do tËpqu¸n kinh doanh cña ng­êi Hoa kh«ngthÝch ph« tr­¬ng, hä chØ cÇn cã b¹n hµngtheo ®óng kiÓu “bu«n cã b¹n b¸n cãph­êng’ lµ ®· cã thÓ kinh doanh tèt råi,chø hä rÊt ng¹i c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õnthñ tôc qu¶n lý hµnh chÝnh cña c¸c c¬quan Nhµ n­íc.

NguyÔn §¾c Thanh, Tr­ëng phßng TÝndông, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓnViÖt Nam - Chi nh¸nh Sµi Gßn

Cã thÓ thÊy, ®a sè c¸c héchän lo¹i h×nh hé c¸ thÓ métmÆt lµ do phï hîp víi quym« kinh doanh, võa tÇmqu¶n lý, Ýt ph¶i thuª m­ín

lao ®éng, mÆt kh¸c thñ tôc ®¨ng ký kinhdoanh ®¬n gi¶n nhanh gän, kh«ng cÇn lËpsæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸ntheo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. ChØ khi nµocã nhu cÇu më réng quy m« s¶n xuÊt, t×m

®èi t¸c kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu, tiÕpcËn nguån vèn tÝn dông vµ mÆt b»ng th×míi thµnh lËp doanh nghiÖp.

Ng« Thµnh Nh¬n, Tr­ëng phßng §¨ngký Kinh doanh, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­tØnh Cµ Mau

Thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p®Ó khuyÕn khÝch chuyÓn ®æi

BiÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æimµ NghÞ ®Þnh 109 ®Ò cËp ®Õn míi chØdõng ë biÖn ph¸p hµnh chÝnh. Theo t«i,song song víi biÖn ph¸p hµnh chÝnh cßncÇn triÓn khai thªm nhiÒu biÖn ph¸p n÷ath× míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ biÖnph¸p kinh tÕ. Cô thÓ, cÇn tiÕn hµnh ®ångthêi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch, h­íngdÉn vµ trî gióp ®Ó thóc ®Èy hé c¸ thÓchuyÓn ®æi thµnh doanh nghiÖp, c«ng ty.VÝ dô nh­, cÊp m· sè thuÕ cho tÊt c¶ c¸ché c¸ thÓ ®Ó t¹o sù b×nh ®¼ng trong viÖcthùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc cñac¸c khu vùc kinh tÕ, trî gióp viÖc khëi sùkinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ lËp dù¸n, cho vay vèn, cho thuª mÆt b»ng s¶nxuÊt..., t¹o lËp sù th©n thiÖn, gÇn gòi cñachÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong c¸ch thøc®èi xö víi doanh nghiÖp, trùc tiÕp gi¶iquyÕt, th¸o gì c¸c khã kh¨n v­íng m¾ccña doanh nghiÖp... §iÒu nµy lµ v« cïngquan träng bëi hiÖn nay ®ang phæ biÕnt×nh tr¹ng chÝnh s¸ch cña Trung ­¬ng th×rÊt cëi më, th«ng tho¸ng nh­ng tõng ®Þaph­¬ng th× l¹i ch­a qu¸n triÖt ®­îc tinhthÇn Êy.

Vò Quèc TuÊn, Chuyªn gia cao cÊp, BanNghiªn cøu cña Thñ t­íng ChÝnh phñ

Nh×n vµo ®Þa bµn quËn 10, TP Hå ChÝMinh cã thÓ thÊy viÖc h­íng dÉn, hç trî, t­vÊn vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®· t¹o ®­îc sùyªn t©m ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh cña®¹i bé phËn c¸c doanh nghiÖp. T¹i QuËn10, mçi th¸ng cã thªm 20 c«ng ty, doanhnghiÖp míi thµnh lËp, trong ®ã phÇn nöa

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 72: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

70

lµ tõ hé c¸ thÓ chuyÓn lªn. Nhµ n­íc nÕucã thÓ nªn ¸p dông chÕ ®é tho¸i tr¶ métphÇn tiÒn thuÕ GTGT ®èi víi ng­êi tiªudïng khi mua hµng ho¸ vµ nhËn cung øngdÞch vô cã ho¸ ®¬n hîp ph¸p. BiÖn ph¸pnµy sÏ thóc ®Èy c¸c c¬ së kinh doanh c¸thÓ muèn tån t¹i ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é sæs¸ch kÕ to¸n vµ sö dông ho¸ ®¬n chøng tõtrong ho¹t ®éng kinh doanh, tõng b­íclµm cho c¸c c¬ së c¸ thÓ sau mét thêi gianthùc hiÖn cã ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi vµph¸t triÓn lªn c«ng ty, doanh nghiÖp.

Bïi V¨n T­êng, Chi côc Tr­ëng Chi côcThuÕ QuËn 10, TP HCM

§Ó cã chÝnh s¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶ h¬n,cÇn ph©n lo¹i râ lo¹i h×nh hé kinh doanhc¸ thÓ. Cô thÓ, cã thÓ chia lµm 3 lo¹i. ThønhÊt, nh÷ng hé bu«n b¸n vÆt t¹i mét ®Þa®iÓm nhÊt ®Þnh v× môc ®Ých c¶i thiÖn ®êisèng gia ®×nh nh­ b¸n n­íc, b¸n hoaqu¶... th× nªn miÔn thuÕ. Thø hai, nh÷nghé kinh doanh nhá phôc vô mét nhãm d©nc­ trªn ®Þa bµn (mét phè ch¼ng h¹n) th×nªn quy ®Þnh møc thuÕ cè ®Þnh hµng n¨m,®­îc cÊp thÎ m«n bµi (mét h×nh thøc cñagiÊy ®¨ng ký kinh doanh), kh«ng ®­îc cÊpho¸ ®¬n vµ do ®Þa ph­¬ng trùc tiÕp qu¶nlý. Thø ba, nh÷ng hé s¶n xuÊt kinh doanh,cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô víi sè l­îngt­¬ng ®èi lín trªn mét ph¹m vi réng, cãbiÓn hiÖu th× khuyÕn khÝch ®éng viªn häkÕt hîp víi biÖn ph¸p chÕ tµi kh¸c, ®Ó hächuyÓn ®æi sang h×nh thøc doanh nghÞªpt­ nh©n (chÝnh thøc). NÕu thùc hiÖn ®­îcsù ph©n lo¹i ®èi t­îng nµy, sÏ cã nhiÒu c¸ilîi: qu¶n lý dÔ h¬n, ®èi xö cña Nhµ n­íc,thu thuÕ ®óng ®èi t­îng, t¹o sù th«ng suètvµ c«ng b»ng vÒ nghÜa vô gi÷a c¸c lo¹ih×nh doanh nghiÖp, c«ng t¸c thèng kª tµichÝnh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c h¬n.

Vò Duy Th¸i, Phã Chñ tÞch kiªm TængTh­ ký HiÖp héi C«ng th­¬ng Hµ Néi

Møc ®é chuyÓn ®æi tõ hékinh doanh sang c«ng ty ëc¸c tØnh thµnh phè cña ViÖtNam hiÖn kh¸ kh¸c biÖt. CãthÓ thÊy, c¸c tØnh thµnh phè

cã møc ®é chuyÓn ®æi nhiÒu h¬n còngchÝnh lµ nh÷ng n¬i t¹o ra nhiÒu viÖc lµmh¬n vµ thu nhËp cao h¬n. VÝ dô nh­ m«itr­êng kinh doanh dùa vµo ph¸p luËt vµminh b¹ch h¬n ë thµnh phè Hå ChÝ Minhvµ B×nh D­¬ng ®· thu hót ®­îc khèi l­îngvèn ®Çu t­ lín ch¶y vÒ tõ c¸c tØnh thµnhphè kh¸c. Hay thËm chÝ c¸c tØnh n«ngth«n vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long nh­Cµ Mau vµ An Giang hiÖn còng ®ang thuhót c¸c nhµ ®Çu t­ tõ c¸c tØnh phÝa B¾ccña ViÖt Nam. §iÒu nµy ph¶n ¸nh mèiquan hÖ mËt thiÕt gi÷a m«i tr­êng kinhdoanh ®Þa ph­¬ng vµ møc ®é chuyÓn ®æithµnh doanh nghiÖp. Mét m«i tr­êng kinhdoanh tèt h¬n sÏ thuyÕt phôc ®­îc nhiÒudoanh nh©n ho¹t ®éng c«ng khai trong khimøc ®é chuyÓn ®æi tõ hé kinh doanh c¸thÓ sang c«ng ty lín h¬n sÏ lµm chodoanh nghiÖp trë nªn minh b¹ch h¬n, t¹odùng ®­îc lßng tin cña c¸c nhµ ®Çu t­, thuhót nhiÒu vèn vµ t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖclµm h¬n. §©y chÝnh lµ bµi häc quan trängmµ c¸c tØnh nghÌo cña ViÖt Nam cÇn hiÓuvµ nç lùc thiÕt lËp mét m«i tr­êng kinhdoanh lµnh m¹nh ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nhchuyÓn ®æi tõ hé kinh doanh c¸ thÓ sangc«ng ty. Nghiªn cøu cña chóng t«i còngchØ ra r»ng nÕu chØ cung cÊp thªm nguånvèn th× vÊn ®Ò còng vÉn ch­a thÓ ®­îcgi¶i quyÕt hiÖu qu¶.

Markus Taussig, Nhãm Nghiªn c­ó vÒChiÕn l­îc, Tr­êng Kinh doanhHarvard

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 73: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

71

Lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè s¶n xuÊt quan träng nhÊt ®Æc biÖt ë c¸c n­íc ®angph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam. Nhu cÇu vÒ më réng s¶n xuÊt t¨ng kh«ng ®ång ®Òu nhau gi÷ac¸c vïng vµ ®Þa ph­¬ng, vµ kÐo theo nã lµ nhu cÇu vÒ lao ®éng ë c¸c ®Þa ph­¬ng còngt¨ng lªn rÊt kh¸c nhau. Sù kh¸c biÖt vÒ tiÒn c«ng vµ tiÒn l­¬ng ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸cnhau vµ c¸c khu vùc kinh tÕ kh¸c nhau lµ ®éng lùc chÝnh t¹o nªn c¸c dßng di chuyÓnlao ®éng. QuyÒn vÒ di chuyÓn lao ®éng ®­îc ph¸p luËt ViÖt Nam b¶o vÖ nh­ ®· ®­îcghi t¹i ®iÒu 16 cña Bé LuËt Lao ®éng n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam banhµnh ngµy 05/07/1994 trong ®ã nªu râ: “... Ng­êi lao ®éng cã quyÒn lµm viÖc cho bÊtkú ng­êi sö dông lao ®éng nµo vµ ë bÊt kú n¬i nµo mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm...”

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c dßng di chuyÓn lao ®éng ë ViÖt Nam t¨ng lªn rÊt m¹nhdo nhu cÇu ®Çu t­ míi vµ tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔn ra nhanh chãng. Lao ®éng nhËp c­ v×thÕ ®· trë thµnh mét bé phËn ®¸ng kÓ cÊu thµnh lùc l­îng lao ®éng cña nhiÒu doanhnghiÖp nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ë c¸c khu c«ng nghiÖp míi.

C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ nguyªn t¾c ®Òu ®­îc ¸p dông kh«ng cã sù ph©n biÖtgi÷a ng­êi lao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ lao ®éng nhËp c­. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, vÞ thÕ vµc¬ héi cña lao ®éng nhËp c­ so víi lao ®éng ®Þa ph­¬ng kh«ng ph¶i lu«n lu«n gièngnhau do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. B¶n tin nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng thùc tÕ kh¸cbiÖt nµy vµ chñ yÕu tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò ®èi víi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ngµnhc«ng nghiÖp ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, c¸c nguyªn nh©n vµ c¸c kiÕn nghÞ chÝnh s¸ch choc¸c vÊn ®Ò liªn quan còng sÏ ®­îc ph©n tÝch vµ th¶o luËn.

Lao ®éng nhËp c­ vµ lao ®éng®Þa ph­¬ng: VÞ thÕ vµ c¬ héi

Tæng quan vÒ t×nh h×nhdi chuyÓn lao ®éng ëViÖt Nam nh÷ng n¨mgÇn ®©yTrong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè l­îng lao®éng cã viÖc lµm ë ViÖt Nam ®· liªn tôct¨ng lªn cïng víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Tèc®é t¨ng cña bé phËn lùc l­îng lao ®éng

nµy th­êng thÊp h¬n møc t¨ng tr­ëng kinhtÕ cã thÓ ph¶n ¸nh viÖc n¨ng suÊt lao®éng nãi chung cã thÓ ®· ®­îc t¨ng lªnhoÆc cã sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕsang c¸c ngµnh cã n¨ng suÊt lao ®éngcao h¬n. T¹i thêi ®iÓm 01/07/2004, ViÖtNam cã tæng sè 42.329,1 ngh×n ng­êi lao®éng cã viÖc lµm trong c¶ n­íc, t¨ng4,3% so víi cïng kú n¨m tr­íc1 (chØ sè nµy

1 ¦íc l­îng dùa trªn sè liÖu cña “B¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra lao ®éng - viÖc lµm 1-7-2004” (Bé Lao §éng TBXH vµ Tængcôc Thèng kª) vµ Niªn gi¸m Thèng kª 2004 (Tæng côc Thèng kª)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 74: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

72

®èi víi thêi kú 2000-2003 lµ 2,4-2,5%). Sos¸nh n¨m 2004 víi 2003, tû lÖ lao ®énglµm viÖc ë khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµthñy s¶n (khu vùc I) ®· gi¶m 1,7% vµ t¨ngt­¬ng øng ë khu vùc c¸c ngµnh c«ngnghiÖp vµ x©y dùng (khu vùc II) vµ khuvùc dÞch vô (khu vùc III) lµ 1% vµ 0,7%.Do tû lÖ t¨ng d©n sè vµ kÐo theo lµ lùcl­îng lao ®éng trong ®é tuæi ë n«ng th«ncao h¬n ë thµnh thÞ, ®iÒu dÔ nhËn ra lµ ®·cã mét sè l­îng ®¸ng kÓ lao ®éng nhËp c­tõ khu vùc n«ng th«n (víi ngµnh nghÒtruyÒn thèng lµ n«ng nghiÖp) ra khu vùcthµnh thÞ (víi ngµnh nghÒ chñ yÕu lµ c¸cngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô).

Thùc tÕ di chuyÓn lao ®éng còng x¶y rakh¸ m¹nh mÏ gi÷a c¸c vïng, c¸c tØnhtrong c¶ n­íc2. T¹i thêi ®iÓm 01/07/2004,®· cã tíi 118.127 ng­êi ë vïng duyªn h¶iNam Trung Bé ®i ra khái vïng ®Ó lµm viÖcë c¸c n¬i kh¸c, chiÕm tíi 3,78% tæng sèlao ®éng cã viÖc lµm cña ®Þa bµn. C¸c consè t­¬ng øng ®èi víi vïng ®ång b»ng s«ngCöu Long lµ 91.625 ng­êi vµ 1,27%.Ng­îc l¹i, ë vïng §«ng Nam Bé cã tíi261.122 lao ®éng di chuyÓn ®Õn, chiÕm tíi67% tæng sè lao ®éng chuyÓn ®Õn cña c¶n­íc. PhÇn lín sè lao ®éng nµy ®Õn vïng§«ng Nam Bé do søc hót cña cÇu vÒ lao®éng ®ang t¨ng lªn cña c¸c khu c«ngnghiÖp vµ c¸c khu chÕ xuÊt.

Mét kh¶o s¸t gÇn ®©y ë hai tØnh §µ N½ngvµ B×nh D­¬ng nghiªn cøu vÒ Ph©n m¶ngthÞ tr­êng lao ®éng cña Dù ¸n “N©ng caohiÖu qu¶ thÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo”(M4P)3 cho thÊy trong tæng sè 590.352ng­êi ®ang lµm viÖc ë B×nh D­¬ng, cã tíi40% hay 231.535 ng­êi nhËp c­4. Trongsè c¸c xÝ nghiÖp ®­îc kh¶o s¸t ë §µ N½ngcòng cã tíi 18% lao ®éng lµ ng­êi nhËp

c­. Sù ph©n bè cña lao ®éng ®Þa ph­¬ngvµ lao ®éng nhËp c­ ë c¸c ngµnh kh¸cnhau còng rÊt kh¸c nhau. KÕt qu¶ kh¶os¸t ®­îc thùc hiÖn ®èi víi 3 ngµnh (x©ydùng, dÖt may vµ da giÇy) cho thÊy tû lÖlao ®éng nhËp c­ ë ngµnh dÖt may (32%)d­êng nh­ cao h¬n ë ngµnh x©y dùng(25%) vµ ngµnh da giÇy (16%). §iÒu nµycã thÓ mét phÇn lµ do chi phÝ cho viÖc dichuyÓn lao ®éng vµ rñi ro cao h¬n ëngµnh nµy so víi ngµnh kh¸c. MÆt kh¸c,cã thÓ ®¬n gi¶n lµ do lao ®éng nhËp c­kh«ng cã nhiÒu thêi gian vµ kh¶ n¨ng tµichÝnh ®Ó chê ®îi vµ lùa chän cho m×nhmét c«ng viÖc tèt nhÊt.

So s¸nh vÞ thÕ vµ c¬ héigi÷a lao ®éng ®Þaph­¬ng vµ lao ®éngnhËp c­ViÖc so s¸nh vÞ thÕ vµ c¬ héi gi÷a lao ®éng®Þa ph­¬ng vµ lao ®éng nhËp c­ lµ métvÊn ®Ò phøc t¹p vµ ®iÒu quan träng lµ cÇnph¶i cã mét mÆt b»ng so s¸nh. Trongph¹m vi b¶n tin nµy, chØ mét sè mÆt c¬ b¶nnhÊt liªn quan ®Õn hai lo¹i lao ®éng nµy®­îc so s¸nh nh­ sau:

VÒ chªnh lÖch tiÒn c«ng/tiÒn l­¬ng: XÐtvÒ c¶ lý thuyÕt vµ thùc tÕ, sù chªnh lÖchvÒ tiÒn c«ng/tiÒn l­¬ng gi÷a c¸c ngµnhn«ng nghiÖp (ë n«ng th«n) vµ c«ng nghiÖp(ë thµnh thÞ) lµ yÕu tè thóc ®Èy ng­êi lao®éng di c­ ra thµnh phè vµ c¸c khu c«ngnghiÖp lµm viÖc. ViÖt Nam lµ mét n­ícn«ng nghiÖp víi ®a sè d©n sè sèng ë n«ngth«n. Thªm vµo ®ã, n¨ng suÊt lao ®éngtrong n«ng nghiÖp thÊp h¬n nhiÒu so víic¸c ngµnh c«ng nghiÖp cïng víi t×nh tr¹ng

2 “B¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra lao ®éng - viÖc lµm 1-7-2004” (Bé Lao §éng TBXH vµ Tæng côc Thèng kª)3 Xem chi tiÕt t¹i www.markets4poor.org4 Lao ®éng nhËp c­ ë ®©y ®­îc hiÓu lµ nh÷ng ng­êi kh«ng ph¶i lµ: i) ng­êi ®Þa ph­¬ng; ii) Cã hé khÈu th­êng tró t¹i ®Þa

ph­¬ng, vµ iii) ng­êi “nhËp c­ l©u n¨m”. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa trªn thùc tÕ lµ nh÷ng ng­êi “nhËp c­ l©u n¨m” thùctÕ ®­îc ®èi xö nh­ ng­êi ®Þa ph­¬ng vÒ nhiÒu mÆt vµ hä cã thÓ ®­îc cÊp hé khÈu t¹i ®Þa ph­¬ng sím.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 75: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

73

khan hiÕm ®Êt ®ai lµm cho thu nhËp vµviÖc lµm ë n«ng th«n ®Òu ë møc thÊp.ThÊt nghiÖp ë n«ng th«n sÏ t¨ng nhanhnÕu n«ng d©n kh«ng chuyÓn sang c¸c khuvùc kh¸c cña nÒn kinh tÕ.

Lao ®éng nhËp c­, theo nh­ kÕt qu¶ kh¶os¸t, th­êng cã møc tiÒn c«ng/tiÒn l­¬ng®­îc tr¶ thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi c¸c lao®éng ®Þa ph­¬ng t­¬ng ®­¬ng ®èi víicïng mét lo¹i c«ng viÖc. Nãi mét c¸chkh¸c lµ cã sù chªnh lÖch vÒ tiÒn c«ng/tiÒnl­¬ng ®­îc tr¶ gi÷a hai lo¹i lao ®éng saukhi ®· lo¹i trõ c¸c yÕu tè kh¸c nhau vÒ“nguån vèn con ng­êi” (nh­ tuæi t¸c, kinhnghiÖm, tr×nh ®é v¨n ho¸, søc khoÎ v.v...)vµ ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp (so s¸nhng­êi lao ®éng trong cïng mét ngµnh,cïng mét qui m« doanh nghiÖp v.v...).§iÒu nµy vÉn ®óng ë c¸c doanh nghiÖp®­îc kh¶o s¸t trong tr­êng hîp lÊy tængthu nhËp (bao gåm c¶ tiÒn c«ng/tiÒnl­¬ng, tiÒn th­ëng vµ c¸c kho¶n thu nhËpkh¸c) lµm chØ tiªu so s¸nh, hoÆc khi xÐtriªng c¸c xÝ nghiÖp cïng lo¹i ë tõng ®Þaph­¬ng nh­ §µ N½ng hoÆc B×nh D­¬ng.

Nguyªn nh©n cña chªnh lÖch vÒ l­¬ng gi÷alao ®éng nhËp c­ so víi lao ®éng ®Þaph­¬ng cã thÓ do c¸c lao ®éng nhËp c­ ëvÞ thÕ thÊp h¬n khi ®µm ph¸n vÒ møc tiÒnl­¬ng/tiÒn c«ng ®­îc tr¶ do tÝnh cÊp b¸chh¬n cña viÖc cã ®­îc mét viÖc lµm. ThËmchÝ trong nhiÒu tr­êng hîp hä thùc sù ®·kh«ng ®­îc ®µm ph¸n vÒ møc l­¬ng cñahä mµ ®¬n gi¶n lµ chÊp nhËn møc mµng­êi sö dông lao ®éng ®­a ra. Theo kÕtqu¶ kh¶o s¸t, c«ng nh©n nhËp c­ cã møctiÒn c«ng ®­îc tr¶ (®· bao gåm c¸c kho¶ntr¶ ngoµi l­¬ng) thÊp h¬n b×nh qu©nkho¶ng 10% so víi c«ng nh©n ®Þa ph­¬ngcã cïng nh÷ng ®Æc tÝnh vÒ “vèn con ng­êi”.

VÒ c¬ héi th¨ng tiÕn, c¬ héi ®­îc ®µot¹o: C¸c doanh nghiÖp th­êng muèn t¹oc¬ héi th¨ng tiÕn tèt h¬n cho nh÷ng ng­êilao ®éng ®Þa ph­¬ng do hä tin t­ëng ng­êi

®Þa ph­¬ng cã t©m lý æn ®Þnh, yªn t©m h¬nvíi c«ng viÖc. Mét lý do kh¸c lµ nh÷ngng­êi lao ®éng ®Þa ph­¬ng th­êng cãnh÷ng mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ g¾n bãh¬n víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ ®iÒu®ã d­êng nh­ lµ tèt h¬n ®èi víi c¸c doanhnghiÖp khi xö lý c¸c vÊn ®Ò liªn quan lîiÝch chung cña doanh nghiÖp vµ ®Þaph­¬ng. V× vËy víi hai lao ®éng nh­ nhauvÒ mäi ph­¬ng diÖn, lao ®éng ®Þa ph­¬ngcòng d­êng nh­ cã c¬ héi th¨ng tiÕn tèth¬n. §iÒu nµy ®· ®­îc kiÓm nghiÖm quakÕt qu¶ kh¶o s¸t ë §µ N½ng vµ B×nhD­¬ng. Khi ®­îc hái vÒ viÖc “Cã ph¶i métng­êi lao ®éng nhËp c­ sÏ khã ®­îc th¨ngtiÕn h¬n so víi ng­êi lao ®éng ®Þa ph­¬ngcã kh¶ n¨ng t­¬ng tù hay kh«ng”, cã tíi365 trong sè 467 c«ng nh©n ®­îc hái(chiÕm 78,16%) tr¶ lêi lµ ®óng. Trong sèlao ®éng nhËp c­ ®­îc hái cã tíi 80,93%®ång t×nh víi quan ®iÓm nµy.

Khi ë trong cïng mét doanh nghiÖp, c¬ héivÒ ®µo t¹o cña lao ®éng nhËp c­ vµ lao®éng ®Þa ph­¬ng lµ nh­ nhau. Trong métsè tr­êng hîp, c¸c lao ®éng cña ®Þaph­¬ng cã thÓ cã ­u thÕ nhá vÒ kh¶ n¨ng®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®µo t¹o ëmét sè ngµnh nghÒ nµo ®ã. Tuy vËy, ­uthÕ nµy kh«ng râ rÖt do sè l­îng c¸c khãa®µo t¹o nµy kh«ng nhiÒu vµ chÊt l­îngcña c¸c khãa ®µo t¹o nµy (nÕu cã) th­ênglµ kh«ng cao. ë mçi doanh nghiÖp, kh«ngcã lý do g× ®Ó cã sù ph©n biÖt vÒ c¬ héi®­îc ®µo t¹o gi÷a c«ng nh©n ng­êi ®Þaph­¬ng vµ c«ng nh©n nhËp c­.

VÒ c¸c rµo c¶n khi t×m viÖc: C¸c yÕu tèkhã kh¨n c¶n trë (hay rµo c¶n) khi t×m métviÖc lµm míi th­êng cã kh¸ nhiÒu ®èi víibÊt kú ng­êi lao ®éng nµo. Tuy vËy, møc®é ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè nµy cã thÓkh¸c nhau ®èi víi c¸c nhãm lao ®éngkh¸c nhau. NhËn thøc vµ ®¸nh gi¸ kh¸cnhau vÒ c¸c rµo c¶n cña c¸c nhãm lao®éng trong ®ã cã c¸c nhãm lao ®éng ®Þaph­¬ng vµ lao ®éng nhËp c­ ph¶n ¸nh sù

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 76: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

74

kh¸c nhau vÒ møc ®é ¶nh h­ëng nµy. KÕtqu¶ kh¶o s¸t cña dù ¸n MMW4P cho thÊyt×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm vµ thu nhËp thÊplµ nh÷ng c¶n trë c¬ b¶n nhÊt khi t×m viÖc.§¸nh gi¸ cña hai nhãm: lao ®éng nhËp c­vµ lao ®éng ®Þa ph­¬ng vÒ c¸c rµo c¶nnµy lµ t­¬ng ®èi gièng nhau. §iÒu ®ã cãnghÜa lµ møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tènµy trong vÊn ®Ò t×m viÖc lµm lµ kh«ngkh¸c nhau l¾m gi÷a c¸c nhãm lao ®éngnµy. Tuy nhiªn, t×nh tr¹ng søc kháe vµ vÊn®Ò thiÕu th«ng tin vÒ tuyÓn dông d­êngnh­ t¹o ra rµo c¶n lín h¬n ®èi víi ng­êilao ®éng nhËp c­.

ViÖc chñ sö dông lao ®éng cã ký kÕt hîp®ång lao ®éng víi ng­êi lao ®éng còng®­îc c¶ ng­êi lao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ lao®éng nhËp c­ cho lµ quan träng, nh­ngng­êi lao ®éng nhËp c­ cã phÇn xem nhÑh¬n yÕu tè nµy. §iÒu ®ã cã thÓ bëi hîp®ång lao ®éng ch­a ph¶i lµ mèi quan t©mhµng ®Çu cña ng­êi lao ®éng nhËp c­trong qu¸ tr×nh t×m viÖc lµm. Thay vµo ®ãmèi quan t©m chÝnh cña hä lµ tiÒn l­¬ng®­îc tr¶ vµ nh÷ng lîi Ých tr­íc m¾t, trongkhi ng­êi lao ®éng ®Þa ph­¬ng quan t©m®Õn ®é æn ®Þnh vµ ch¾c ch¾n cña c«ngviÖc h¬n.

Tuy nhiªn, trong nh÷ng ngµnh kh¸c nhau,møc ®é chªnh lÖch vÒ c¸c rµo c¶n gi÷alao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ lao ®éng nhËp c­còng kh¸c nhau. Trong khi “thiÕu viÖclµm”, “®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng tèt” vµ yÕutè “søc kháe” ®­îc ®¸nh gi¸ lµ nh÷ng rµoc¶n chÝnh khi t×m viÖc lµm míi trongngµnh da giÇy, møc ®é nghiªm träng cñac¸c vÊn ®Ò nµy ®­îc coi lµ thÊp h¬n trongc¸c ngµnh dÖt may vµ x©y dùng. VÊn ®ÒthiÕu th«ng tin vÒ tuyÓn dông ®­îc c¸cc«ng nh©n trong hai ngµnh dÖt may vµ dagiÇy nhËn thøc lµ quan träng h¬n c¸c c«ngnh©n trong ngµnh x©y dùng. §iÒu ®ã cãthÓ do b¶n th©n ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµth«ng tin vÒ thÞ tr­êng lao ®éng cña c¸cngµnh kh¸c nhau lµ kh¸c nhau.

Lao ®éng nhËp c­ nãi chung mÊt nhiÒuthêi gian h¬n lao ®éng ®Þa ph­¬ng khi t×m®­îc cïng mét c«ng viÖc míi. C¸c nguyªnnh©n cã thÓ cña hiÖn t­îng nµy lµ: i) Ng­êi®Þa ph­¬ng cã nhiÒu nguån th«ng tin, ®Çy®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi h¬n; ii) Ng­êi ®Þaph­¬ng cã c¸c mèi quan hÖ tèt h¬n so víing­êi nhËp c­ vµ iii) Nh÷ng c«ng viÖc mµng­êi ®Þa ph­¬ng t×m kiÕm th­êng cã tÝnhc¹nh tranh cao h¬n vµ v× vËy ®èi víi cïngmét c«ng viÖc nµy ng­êi nhËp c­ cã thÓ sÏmÊt nhiÒu thêi gian h¬n. Tuy nhiªn, ®iÒunµy chØ cã thÓ nãi lªn mét xu h­íng mµkh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu ®óng ë mäi lóc, mäin¬i. Còng cã nhiÒu chñ sö dông lao ®éng(®Æc biÖt lµ c¸c chñ sö dông lao ®éng ëkhu vùc t­ nh©n) thÝch tuyÓn dông nh÷ngng­êi lao ®éng nhËp c­ bëi trong mét sètr­êng hîp, nh÷ng lao ®éng nµy dÔ dµngchÊp nhËn nh÷ng ®iÒu kiÖn eo hÑp vÒ c¶tiÒn l­¬ng lÉn c¸c lîi Ých kh¸c. §ã lµ ch­akÓ ®Õn c¸c yÕu tè vÒ quan hÖ x· héi mµmét vÝ dô lµ cã nh÷ng chñ sö dông lao®éng ­a thÝch sö dông lao ®éng lµ ng­êixuÊt xø tõ quª h­¬ng cña b¶n th©n hä.Trong nh÷ng tr­êng hîp nµy lao ®éngnhËp c­ râ rµng lµ cã mét sè ­u thÕ h¬n vµthêi gian t×m viÖc cña hä sÏ ng¾n h¬n sovíi c¸c lao ®éng lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng.

Nh×n chung, cã sù kh¸c nhau vÒ møc ®éc¸c rµo c¶n ®Ó cã ®­îc cïng mét c«ngviÖc gi÷a lao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ lao ®éngnhËp c­ ë ViÖt Nam nh­ng sù kh¸c biÖtnµy kh«ng lín.

VÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi: §èi víi lao ®éngnhËp c­, ®iÒu kiÖn vÒ ¨n ë lu«n lµ mét mèiquan t©m lín. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cñadù ¸n MMW4P, gÇn 100% sè ng­êi ®­îchái bao gåm c¶ lao ®éng nhËp c­ vµ lao®éng ®Þa ph­¬ng ®Òu cho r»ng ®iÒu kiÖnvÒ nhµ ë lµ “quan träng” ®Õn “rÊt quanträng”. Tuy nhiªn vÒ mÆt nµy, ®iÒu rÊt rârµng r»ng lao ®éng nhËp c­ cã ®iÒu kiÖnbÊt lîi h¬n lao ®éng ®Þa ph­¬ng. HÇu hÕtlao ®éng nhËp c­ lµ nh÷ng ng­êi nghÌo tõ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 77: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

75

n«ng th«n vµ v× vËy hä kh«ng thÓ cã ®ñkh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó mua nhµ cho dï lµrÊt nhá. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, hä th­êngthuª nhµ chung nhau víi diÖn tÝch trªn®Çu ng­êi kh¸ nhá, th­êng lµ tèi thiÓu vµkh«ng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vÖsinh. SÏ cµng khã kh¨n h¬n ®èi víi lao®éng nhËp c­ ë nh÷ng doanh nghiÖpkh«ng cã bè trÝ khu nhµ ë cho c«ng nh©n.ë nh÷ng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp lín,t×nh tr¹ng chung lµ “cung” vÒ nhµ ë kh«ng®¸p øng ®­îc “cÇu”.

Ng­êi lao ®éng nhËp c­ còng chÞu thiÖtthßi vÒ mét sè vÊn ®Ò x· héi nh­ sù mÊtc©n b»ng vÒ giíi ë c¸c khu c«ng nghiÖp vµkhu chÕ xuÊt, thiÕu ®iÒu kiÖn tiÕp xóc x·héi, thiÕu thèn t×nh c¶m do ph¶i xa ng­êith©n v.v... so víi ng­êi lao ®éng ®Þaph­¬ng. Tuy nhiªn, ë hÇu hÕt c¸c ®Þaph­¬ng, ng­êi lao ®éng nhËp c­ còng®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é vÒ y tÕ, gi¸o dôc,v.v... nh­ ng­êi lao ®éng ®Þa ph­¬ng.

Mét vµi kiÕn nghÞ chÝnhs¸chTrong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ nhau, mäing­êi lao ®éng nªn cã vÞ trÝ vµ c¬ héi b×nh®¼ng ®Ó ®¶m b¶o r»ng lao ®éng lµ nguånlùc ®­îc ph©n bè mét c¸ch hiÖu qu¶. ëViÖt Nam hiÖn nay, vÉn cßn cã sù kh¸cbiÖt ë mÆt nµy hay mÆt kh¸c vÒ vÞ thÕ vµc¬ héi gi÷a lao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ lao®éng nhËp c­. §Ó thu hÑp nh÷ng kh¸c biÖtnµy, mét sè gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch cã thÓ lµ:

i) T¨ng c­êng phæ biÕn th«ng tin vÒ thÞtr­êng lao ®éng còng nh­ c¸c chÝnhs¸ch vµ luËt ph¸p vÒ lao ®éng cho c¸c®èi t­îng lao ®éng nhÊt lµ lao ®éngnhËp c­. §iÒu nµy sÏ gióp ng­êi lao®éng cã ®­îc th«ng tin ®Çy ®ñ vµ c©nxøng vÒ c¸c c¬ héi viÖc lµm, th«ng tinvÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao®éng gióp hä cã ®­îc vÞ thÕ cÇn thiÕt khi®µm ph¸n vÒ c¸c hîp ®ång lao ®éng.

ii) N©ng cao chÊt l­îng c¬ së h¹ tÇng nhÊtlµ ë c¸c khu c«ng nghiÖp míi vµ n©ngcao chÊt l­îng c¸c dÞch vô c«ng nh­ ytÕ, gi¸o dôc v.v… trong nh÷ng vïng/®Þaph­¬ng nµy v× nhu cÇu cho nh÷ng dÞchvô nµy t¨ng m¹nh do sù chuyÓn ®Õn cñalao ®éng nhËp c­ vµ gia ®×nh cña hä.

iii) §èi víi nh÷ng tr­êng hîp lao ®éng cã®ñ ®iÒu kiÖn ®Þnh c­ l©u dµi, cÇn nhanhchãng chÝnh thøc hãa t×nh tr¹ng c­ trócña hä ë ®Þa ph­¬ng ®Ó gióp hä an t©mtrong c«ng viÖc vµ cuéc sèng.

iv Trong khi kh«ng nªn cã c¸c biÖn ph¸phµnh chÝnh cøng nh¾c h¹n chÕ di c­,chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®ång ®Òu c¸cvïng cÇn ®­îc chó träng ®Ó gi¶m bítmøc ®é di chuyÓn lao ®éng vµ v× vËy sÏgi¶m bít g¸nh nÆng vÒ c¸c vÊn ®Ò kinhtÕ vµ x· héi cña c¸c ®Þa ph­¬ng. MÆtkh¸c, t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp cÇn cãchÕ tµi ®Ó c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªmviÖc dµnh mét phÇn quü ®Êt x©y dùngc¸c khu d©n c­ cho ng­êi lao ®éng.

v) N©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng cñang­êi lao ®éng, ®Æc biÖt víi nhãm lao®éng nhËp c­ vµ lao ®éng nghÌo ®Óc¸c yÕu tè vÒ “nguån vèn con ng­êi”cña hä ®­îc n©ng cao, gi¶m bít møcchªnh lÖch vÒ thu nhËp vµ ®êi sèng víic¸c nhãm lao ®éng kh¸c.

Th¶o luËnSo s¸nh gi÷a c«ng nh©n ®Þa ph­¬ngvµ c«ng nh©n nhËp c­ vÒ l­¬ng bæng:

Lao ®éng ®Þa ph­¬ng còng ph¶i chÞu søcÐp c¹nh tranh tõ c¸c lao ®éng ngo¹i tØnh v×nh÷ng ng­êi ë n¬i kh¸c ®Õn nhiÒu khi chØcÇn cã mét viÖc lµm, hä chÊp nhËn møcl­¬ng thÊp h¬n chóng t«i, ®èi víi hä nh­vËy cßn h¬n vÒ quª kh«ng cã viÖc lµm.

§µo ThÞ Th¬m (mét c«ng nh©n ®Þaph­¬ng, C«ng ty Hamico)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 78: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

76

ë c«ng ty lao ®éng ngo¹itØnh vµ lao ®éng ®Þa ph­¬ngnhËn møc l­¬ng nh­ nhau.C«ng nh©n ngo¹i tØnh kh«nggÆp khã kh¨n g× ®¸ng kÓ, khi

®Õn ®­îc C«ng ty giíi thiÖu tíi chÝnhquyÒn ®Ó lÊy giÊy t¹m tró t¹m v¾ng. Mongmuèn cña t«i hiÖn t¹i lµ c«ng viÖc æn ®Þnh,®­îc chÝnh quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆtgiÊy tê, ®¶m b¶o an ninh.

Hå Quèc Hïng (mét c«ng nh©n ngo¹itØnh (®Õn tõ NghÖ An), C«ng tyEurowindow)

Khi xin viÖc, lao ®éng ngo¹itØnh rÊt nhiÖt t×nh, 90%kh«ng cã lùa chän nªn hä tára rÊt muèn cã ®­îc c«ngviÖc. Cßn ng­êi ®Þa ph­¬ng,

hä cã ruéng ®Êt ë ®©y nªn hä cã nh÷nglùa chän kh¸c.

Hoa Ngäc Vò (Qu¶n ®èc, ®¹i diÖn C«ng®oµn C«ng ty TNHH ThÐp Trµng An)

§iÒu thuËn lîi ®èi víi doanh nghiÖp lµc«ng nh©n ngo¹i tØnh kh«ng ®ßi hái thunhËp cao. B¶n chÊt cña hä lµ nh÷ng ng­êin«ng d©n cÇu tiÕn, muèn tho¸t ly kháicuéc sèng n«ng nghiÖp nªn nÕu t¹o ®­îcm«i tr­êng, gi¸o dôc vµ khuyÕn khÝch th×sÏ thu ®­îc kÕt qu¶ tèt.

L­¬ng Quèc B×nh (Gi¸m ®èc nhµ m¸y,C«ng ty Eurowindow)

Nãi vÒ vÞ thÕ, t«i cho r»ng kh«ng cã sùb×nh ®¼ng gi÷a lao ®éng ngo¹i tØnh vµ lao®éng së t¹i. Gi¸ trÞ cña lao ®éng ngo¹i tØnh®­îc ®¸nh gi¸ kh«ng b»ng lao ®éng së t¹i.Lao ®éng ngo¹i tØnh ®­îc tr¶ c«ng Ýt h¬nvµ hä s½n sµng chÊp nhËn møc l­¬ng thÊph¬n, lµm nh÷ng c«ng viÖc mµ lao ®éng sët¹i kh«ng muèn lµm. Ngoµi ra, gi÷a lao®éng ngo¹i tØnh vµ lao ®éng së t¹i còngkh«ng cã sù c«ng b»ng vÒ giíi, nh­ngnhiÒu khi ®iÒu nµy Ýt ®­îc nhËn thÊy. N÷®­îc tr¶ thÊp h¬n nam, nam lao ®éng

ngo¹i tØnh l¹i ®­îc tr¶ c«ng thÊp h¬n namlao ®éng së t¹i.

VÒ mÆt kinh tÕ, do tiÒn c«ng lao ®éng thÊph¬n, l¹i bÞ chñ doanh nghiÖp hay ng­êi södông lao ®éng tr¶ c«ng chËm, thiÕu sßngph¼ng nªn trong ng­êi lao ®éng trong c¸cdoanh nghiÖp dÔ n¶y sinh t©m lý b·i c«ng.Thªm vµo ®ã, hä cßn ph¶i chÞu nhiÒu thiÖtthßi do ®ång l­¬ng kh«ng t¨ng trong khigi¸ c¶ t¨ng vïn vôt. XÐt vÒ khÝa c¹nh kinhtÕ, kh«ng thÓ phñ nhËn lµ lao ®éng ngo¹itØnh cã ®ãng gãp rÊt lín, song nh÷ng g×mµ hä nhËn ®­îc l¹i kh«ng t­¬ng xøng víinh÷ng g× hä ®· ®ãng gãp.

TiÕn sÜ §Æng Nguyªn Anh (Tr­ëng phßngX· héi häc D©n sè, ViÖn X· héi häc)

VÒ c¬ héi ®­îc ®µo t¹o vµ th¨ngtiÕn trong c«ng viÖc

Lao ®éng phæ th«ng khi®­îc nhËn vµo c«ng tyth­êng qua mét kho¸ ®µot¹o trong vßng 3 th¸ng, vµ®­îc hç trî

400,000VND/th¸ng. C«ng nh©n ®· tètnghiÖp qua mét tr­êng kü thuËt th× ®µo t¹otrong vßng 1-2 th¸ng. Kho¶n trî cÊp nµynh­ nhau ®èi víi lao ®éng ngo¹i tØnh vµlao ®éng ®Þa ph­¬ng. Còng cã tr­êng hîpc«ng nh©n ngo¹i tØnh vµ c«ng nh©n ®Þaph­¬ng bÞ ph©n biÖt ë nh÷ng doanhnghiÖp kh¸c, v× hä ­u tiªn ng­êi ®Þaph­¬ng hay lao ®éng ®Þa ph­¬ng cã quanhÖ tèt h¬n… Tuy nhiªn doanh nghiÖp nµocòng sÏ cÇn nh÷ng ng­êi ®­îc viÖc, v× thÕc¸i chÝnh lµ b¶n th©n ng­êi c«ng nh©nph¶i cã ®ñ tr×nh ®é, ®¸p øng ®­îc yªu cÇuvµ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao.

TrÇn V¨n Hoa (KÕ to¸n tr­ëng, C«ng tyTr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ThÐp Trµng An)

VÒ c¸c khã kh¨n khi t×m viÖc

T«i nghÜ lao ®éng ngo¹i tØnh khã t×m ®­îcviÖc h¬n lao ®éng ®Þa ph­¬ng. Nguyªnnh©n lµ do mét sè doanh nghiÖp yªu cÇu

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 79: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

77

ng­êi lao ®éng ph¶i cã hékhÈu th­êng tró t¹i ®Þaph­¬ng vµ cã s½n tr×nh ®étay nghÒ, trong khi nh÷nglao ®éng nh­ t«i vèn lµm

n«ng nghiÖp, ch­a cã tay nghÒ ®Ó ®¸pøng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc.

NguyÔn Xu©n M¬ (mét c«ng nh©nngo¹i tØnh (®Õn tõ §¹i Tõ, Th¸iNguyªn), C«ng ty Hamico)

ViÖc cã nhiÒu c«ng nh©nngo¹i tØnh ®Õn t×m viÖc còngg©y ra c¹nh tranh ®èi víic«ng nh©n ®Þa ph­¬ng,nh­ng ®ã lµ c¹nh tranh c«ng

b»ng. §èi víi ng­êi ngo¹i tØnh cã tr×nh ®é,n¨ng lùc, ch­a ch¾c hä ®· chÊp nhËnl­¬ng thÊp ®Ó ®­îc nhËn vµo lµm viÖc v× häcòng cã nh÷ng c¬ héi kh¸c. Còng cã nh÷ngng­êi chÊp nhËn l­¬ng thÊp v× møc l­¬ng®ã vÉn cßn cao h¬n thu nhËp tõ n«ngnghiÖp vµ hä thÊy nh­ vËy lµ ®ñ.

Lª Nguyªn Kh«i (mét c«ng nh©n ®Þaph­¬ng, C«ng ty TNHH ThÐp Trµng An)

Theo t«i, lao ®éng ®Þaph­¬ng dÔ t×m viÖc lµm h¬nlao ®éng ngo¹i tØnh v× c¸cdoanh nghiÖp thÝch nhËnng­êi ®Þa ph­¬ng do hä g¾n

bã víi c«ng viÖc l©u dµi h¬n, trong khi lao®éng ë n¬i kh¸c ®Õn th­êng chØ lµm vµin¨m råi l¹i vÒ quª. Ngoµi ra, khi nhËn lao®éng ®Þa ph­¬ng vµo lµm, quan hÖ gi÷adoanh nghiÖp vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ngcòng thuËn lîi h¬n do cã cïng mèi quant©m chung.

§µo ThÞ Th¬m (mét c«ng nh©n ®Þaph­¬ng, C«ng ty Hamico)

C«ng nh©n ë tØnh kh¸c tíi gÆp nhiÒu khãkh¨n h¬n v× ph¶i thuª nhµ trä víi gi¸ caovµ ph¶i tù tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ. Chóng t«imong chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng t¹o ®iÒukiÖn cho c«ng nh©n ngo¹i tØnh trong viÖc

lµm giÊy tê t¹m tró t¹mv¾ng, x©y nhµ trä gi¸ b×nhd©n cho thuª. NÕu doanhnghiÖp trùc tiÕp liªn hÖ víi®Þa ph­¬ng vÒ c¸c vÊn ®Ò

giÊy tê, an ninh… th× sÏ thuËn lîi h¬n chong­êi lao ®éng nhËp c­.

Bïi V¨n Th¬ (mét c«ng nh©n ngo¹i tØnh(®Õn tõ Hµ Nam), C«ng ty TNHH ThÐpTrµng An)

Tuy chóng t«i kh«ng ph©n biÖt gi÷a lao®éng ®Þa ph­¬ng vµ lao ®éng ngo¹i tØnhkhi tuyÓn dông nh­ng th­êng th× c¸c lao®éng ngo¹i tØnh gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬nkhi t×m viÖc do hä ë xa, ®i l¹i khã kh¨n h¬nvµ thiÕu th«ng tin vÒ viÖc lµm, c¸c yªu cÇuvÒ tay nghÒ cña doanh nghiÖp. Cã nhiÒutr­êng hîp lao ®éng ph¶i t×m viÖc quanh÷ng kh©u m«i giíi trung gian, cã thÓ bÞlõa hoÆc mÊt thªm chi phÝ khi t×m viÖc lµm.

L­¬ng Ngäc Quy (Gi¸m ®«c C«ng tyHamico)

Trong c«ng ty chóng t«i kh«ng cã sù ph©nbiÖt c«ng nh©n ngo¹i tØnh vµ c«ng nh©n®Þa ph­¬ng. C«ng nh©n ®­îc tuyÓn vµodùa trªn tr×nh ®é n¨ng lùc, søc khoÎ ®¸pøng ®­îc tiªu chÝ ®Æt ra.

L­¬ng Quèc B×nh (Gi¸m ®èc nhµ m¸y,C«ng ty Eurowindow)

Lao ®éng ngo¹i tØnh th­êngph¶i chÊp nhËn c«ng viÖcnhiÒu khã kh¨n, bÊt tr¾c h¬nvµ v× thÕ tõ gãc ®é b¶o trî x·héi hä gÆp nhiÒu rñi ro.

Trong khi ®ã, khi ra thµnh phè lµm viÖc,m­u sinh th× quan hÖ x· héi hay vèn x· héicña hä bÞ h¹n chÕ, ®a sè ph¶i dùa vµonhau khi gÆp khã kh¨n. §Ó t×m ®­îc viÖc,hä còng dùa trªn sù giíi thiÖu gióp ®ì cñang­êi th©n quen. Tuy nhiªn tÝnh chÊt c«ngviÖc kh¸c víi lao ®éng së t¹i, th«ngth­êng hä kh«ng cã b¶o hiÓm x· héi, b¶ohiÓm y tÕ. Do c«ng viÖc thay ®æi th­êngxuyªn, thiÕu æn ®Þnh nªn lao ®éng ngo¹i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 80: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

78

tØnh kh«ng ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é. Nhµ ëcòng ph¶i tù lo liÖu. HiÖn t¹i cã mét sè ®Þaph­¬ng cã nhiÒu lao ®éng ®Õn lµm viÖc®ang thö nghiÖm m« h×nh x©y dùng nhµ ëcho c«ng nh©n lao ®éng nh­ng ph­¬ng ¸nnµy cßn nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh v× do vÞ thÕkh«ng ®­îc b×nh ®¼ng nh­ trªn nªn lao®éng ngo¹i tØnh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨ntrong viÖc t×m kiÕm c¬ héi viÖc lµm víimøc l­¬ng hay chÕ ®é t­¬ng ®èi hoÆc cã®iÒu kiÖn th¨ng tiÕn.

TiÕn sÜ §Æng Nguyªn Anh (Tr­ëng phßngX· héi häc D©n sè, ViÖn X· héi häc)

Mét sè vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh

Nh÷ng dßng lao ®éng vµ c«ng nh©n rathµnh phè ®· dÉn ®Õn nhiÒu nhu cÇu vµvÊn ®Ò x· héi cÇn ®­îc quan t©m nh­ hächµnh, kh¸m ch÷a bÖnh, viÖc lµm... Tr­íchÕt, vÉn cßn nhiÒu nhu cÇu ch­a ®­îc ®¸pøng tèt. VÝ dô nh­ tØ lÖ n¹o hót thai rÊt caoë nh÷ng n¬i cã nhiÒu lao ®éng n÷ lµmviÖc. §©y kh«ng ph¶i tÖ n¹n x· héi, mµ lµnhu cÇu cña con ng­êi. HiÖn cã qu¸ Ýt dÞchvô ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n thuËn tiÖncho lao ®éng n÷. Cßn tÖ n¹n x· héi th× x¶yra kh«ng chØ ®èi víi lao ®éng di c­ mµ c¶víi ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng, trong ®ã cãnh÷ng tÖ n¹n nh­ r­îu chÌ, nhËu nhÑt, sè®Ò, nghiÖn chÝch ma tuý… cã liªn quankh«ng Ýt ®Õn ng­êi ®Þa ph­¬ng. §Ó gi¶iquyÕt vÊn ®Ò x· héi, nªn cã s­ nh×n nhËnkh¸ch quan vµ ®óng ®¾n. CÇn x©y dùngm« h×nh dùa trªn sù phèi hîp tèt tõ baphÝa: chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, doanhnghiÖp sö dông lao ®éng vµ b¶n th©nng­êi lao ®éng. §Õn nay sù phèi hîp thµnhc«ng gi÷a c¸c bªn cßn rÊt yÕu vµ thiÕu.

TiÕn sÜ §Æng Nguyªn Anh (Tr­ëng phßngX· héi häc D©n sè, ViÖn X· héi häc)

Th«ng th­êng viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸ckhu c«ng nghiÖp, x©y dùng nhµ m¸y, c«ngx­ëng kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi víix©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­ nhµ ë, chî,

siªu thÞ, tr­êng häc, bÖnhviÖn, hÖ thèng giao th«ng vµc¸c dÞch vô x· héi kh¸c. V×thÕ viÖc thu hót lao ®éngnhËp c­ víi sè l­îng lín ®·

lµm n¶y sinh hiÖn t­îng qu¸ t¶i vÒ h¹tÇng: t¾c nghÏn giao th«ng, thiÕu ®Þa ®iÓmvµ ph­¬ng tiÖn vui ch¬i gi¶i trÝ, thiÕutr­êng häc, thiÕu gi­êng bÖnh. Do nhucÇu mét sè hµng ho¸ vµ dÞch vô t¨ng vät,nªn gi¸ c¶ sinh ho¹t bÞ ®Èy lªn cao. Ngoµira, t¹i nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng ng­êinhËp c­ ®· xuÊt hiÖn mét sè vÊn ®Ò x· héinh­ cê b¹c, m¹i d©m, ma tuý, v­ît qu¸kh¶ n¨ng qu¶n lý x· héi cña chÝnh quyÒn®Þa ph­¬ng.

¤ng §µo Quang Vinh (ViÖn phã, ViÖnKhoa häc Lao ®éng X· héi)

§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p

ViÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu c«ngnghiÖp, x©y dùng nhµ m¸y nhÊt thiÕt ph¶i®­îc thùc hiÖn ®ång thêi víi x©y dùng c¬së h¹ tÇng nh­ nhµ ë, chî, siªu thÞ, tr­ênghäc, bÖnh viÖn, hÖ thèng giao th«ng vµc¸c dÞch vô x· héi kh¸c. T¨ng c­êng qu¶nlý x· héi cho c¸n bé chÝnh quyÒn ®Þaph­¬ng còng cÇn ®­îc quan t©m. HoµnthiÖn thÓ chÕ thÞ tr­êng lao ®éng, ®Æc biÖtlµ th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng, qu¶n lýnhµ n­íc vÒ lao ®éng, c¸c tæ chøc trunggian nh­ t­ vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm, ®µot¹o. Sù phèi hîp cña c¸c ngµnh c¸c cÊptrªn ®Þa bµn cÇn ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏvµ th­êng xuyªn h¬n.

¤ng §µo Quang Vinh (ViÖn phã, ViÖnKhoa häc Lao ®éng X· héi)

Nªn cã mét c¬ chÕ phèi hîp vµ mét c¬quan chuyªn tr¸ch ®èi víi vÊn ®Ò di d©nvµ lao ®éng di c­. VÒ c¬ b¶n, cÇn ®¶mb¶o n¬i ë æn ®Þnh cho lao ®éng ngo¹i tØnhhiÖn ®ang kho¸n tr¾ng cho t­ nh©n. VÊn®Ò tuú thuéc nhiÒu vµo kh¶ n¨ng phèi hîptõ 3 phÝa: ng­êi lao ®éng, doanh nghiÖp

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 81: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

79

vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng n¬i hä ®Õn.§Æc biÖt cã an c­ th× míi l¹c nghiÖp, nªntrong vÊn ®Ò nhµ ë khi xÐt duyÖt dù ¸nhoÆc më mang c¸c khu c«ng nghiÖp, nªnquy ®Þnh chñ doanh nghiÖp ph¶i dµnh métquü ®Êt nµo ®ã lµm n¬i ¨n nghØ, x©y nhµcho ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra doanhnghiÖp còng nªn hç trî vÒ mÆt ch¨m sãcsøc khoÎ. VÒ phÝa chÝnh quyÒn ®Þaph­¬ng, nªn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ nhµ ë, ®¨ngký t¹m tró ®èi víi c«ng nh©n ngo¹i tØnh.Ngoµi ra chÝnh quyÒn còng cÇn phèi hîpvíi doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o an ninh vµgi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ph¸t sinh.VÒ phÝa ng­êi lao ®éng, cÇn cã tr¸chnhiÖm tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ®Æt ra, thùchiÖn c¸c nghÜa vô, cïng víi ng­êi d©n sët¹i gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sèng. §©ylµ mét vÊn ®Ò cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng hÖ luþx· héi lín, cÇn sù quan t©m ®óng møc cñac¸c ngµnh h÷u quan.

TiÕn sÜ §Æng Nguyªn Anh (Tr­ëng phßngX· héi häc D©n sè, ViÖn X· héi häc)

Theo t«i, ngoµi viÖc nªnt¨ng c­êng phæ biÕn th«ngtin vÒ tuyÓn dông cña doanhnghiÖp ®Õn ng­êi lao ®éngth× chÝnh s¸ch cña c¸c ®Þa

ph­¬ng vÒ ®µo t¹o nghÒ ®Ó ®¸p øng ®­îcnhu cÇu cña thÞ tr­êng còng cÇn ®­îc tiÕnhµnh mét c¸ch ®ång bé. HiÖn nay, c¸cdoanh nghiÖp tù tuyÓn dông vµ tù ®µo t¹ocho c«ng nh©n cña m×nh, nh­ng ®Õn khi

cã tay nghÒ v÷ng vµng th× l¹i x¶y ra t×nhtr¹ng lao ®éng bá viÖc. Ngoµi ra, viÖc ®µot¹o nghÒ t¹i chç cña c¸c doanh nghiÖpvÉn mang tÝnh chÊt ¨n xæi, kh«ng ®ñ ®Óc«ng nh©n cã tay nghÒ v÷ng vµng, t¸cphong lµm viÖc c«ng nghiÖp vµ nÕp sèngv¨n hãa c«ng nghiÖp. KÕt qu¶ lµ c¸cdoanh nghiÖp ph¶i chÞu mét chi phÝ tuyÓndông vµ ®µo t¹o cao, mµ thÞ tr­êng th×kh«ng cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnhnghÒ, chuyªn nghiÖp s½n sµng lµm viÖc.Cã thÓ nãi, thÞ tr­êng lao ®éng ViÖt Namgiµu tiÒm n¨ng vÒ sè l­îng nh­ng kÐm vÒchÊt l­îng. C¸c doanh nghiÖp rÊt thiÕu lao®éng lµnh nghÒ nh­ng l¹i d­ thõa lao®éng kÐm kü n¨ng. §©y lµ mét rµo c¶n lín®èi víi viÖc n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cñadoanh nghiÖp trong bèi c¶nh héi nhËpquèc tÕ.

L­¬ng Ngäc Quy (Gi¸m ®«c C«ng tyHamico)

Do ®Æc thï c«ng viÖc, hÇu hÕt lao ®éngtrong c«ng ty lµ nam giíi. Chóng t«i mongchÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng sÏ lµm râ chÝnhs¸ch nghÜa vô qu©n sù v× nhiÒu c«ng nh©n®­îc nhËn vµo chØ sau mét thêi gian ng¾nlµ bÞ gäi ®i nghÜa vô qu©n sù. §iÒu nµykhiÕn doanh nghiÖp bÞ thiÖt h¹i rÊt lín v×ph¶i ®µo t¹o c«ng nh©n mµ kh«ng södông ®­îc hä.

L­¬ng Quèc B×nh (Gi¸m ®èc nhµ m¸y,C«ng ty Eurowindow)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 82: Thi truong va phat trien

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 83: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

81

Sù tham gia cña ng­êi nghÌovµo Siªu thÞ vµ c¸c Chuçi Ph©nphèi gia t¨ng gi¸ trÞ kh¸c

1 Nghiªn cøu ®­îc thùc hiÖn víi sù phèi hîp cña Dù ¸n N©ng cao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo vµ Malica (QuanhÖ gi÷a ThÞ tr­êng vµ N«ng nghiÖp cho nh÷ng thµnh phè ch©u ¸), mét m¹ng l­íi nghiªn cøu gi÷a CIRAD, IOS, RIFAV,VAAS-ASD vµ UAF. Tãm t¾t më réng cña nghiªn cøu hiÖn cã t¹i trang web www.markets4poor.org, tµi liÖu TuÉn lÔ M4P2005, P. Moustier vµ c¸c céng sù, “Sù tham gia cña ng­êi nghÌo vµo Siªu thÞ vµ c¸c chuçi ph©n phèi gia t¨ng gi¸ trÞkh¸c”, c.tr 45-52. §ãn ®äc c¸c Tham luËn vµ s¸ch s¾p ®­îc xuÊt b¶n.

MÆc dï ph¸t triÓn víi tèc ®é kh«ng nhanh nh­ ë nh÷ng n­íc kh¸c ë ch©u ¸, siªu thÞ ®angngµy cµng trë thµnh mét bé phËn phæ biÕn trong ngµnh th­¬ng m¹i hµng ho¸ ë ViÖt Nam.Trong khi vµo n¨m 1990 ë ViÖt Nam gÇn nh­ kh«ng cã siªu thÞ nµo (N.T.Léc, 2004) th× ®Õncuèi n¨m 2001 ®· cã 70 siªu thÞ víi 32 ë Hµ Néi vµ 38 t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. §Õnth¸ng 6 n¨m 2004, sè l­îng siªu thÞ t¹i Hµ Néi ®· lªn tíi con sè 55 (thªm 9 trung t©m b¸nbu«n, tÝnh c¶ Metro), vµ n¨m 2005, riªng thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· cã 71 siªu thÞ.

Sù ph¸t triÓn cña nh÷ng chuçi ph©n phèi gia t¨ng gi¸ trÞ míi nµy (trong ®ã cã siªu thÞ) ®iliÒn víi nh÷ng ho¹t ®éng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cho ngµnh ph©n phèi thùc phÈm. §Æc ®iÓmchÝnh cña c¸c h·ng ph©n phèi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ “hiÖn ®¹i” nµy lµ chó träng ®Çu t­ vµoh×nh thøc hµng ho¸ (®ãng gãi, b¶o qu¶n), qu¶ng c¸o vµ lùa chän c¸c nhµ cung cÊp theomét sè tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng vµ kh¶ n¨ng giao hµng ®óng h¹n. Nhê vµo lîi thÕ vÒ quym« kinh tÕ, c¸c chuçi ph©n phèi gia t¨ng gi¸ trÞ còng cã nhiÒu tiÒm lùc ®Ó c¾t gi¶m c¸cchi phi ph©n phèi, mang l¹i nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ hîp lý h¬n cho ng­êi tiªu dïng.

Tuy nhiªn mét nguy c¬ lín ®Æt ra lµ ng­êi nghÌo sÏ bÞ lo¹i ra khái nh÷ng lîi Ých tiÒm tµngcña siªu thÞ. Thùc chÊt, siªu thÞ lµ mét m« h×nh ®æi míi vµ t¹o gi¸ trÞ gia t¨ng, nh­ng nhênh÷ng ph¸t kiÕn tiÕt kiÖm nh©n c«ng vµ ®Çu t­ lín (theo h×nh thøc tù phôc vô, ph©n phèiquy m« lín, trang bÞ m¸y ®Õm tiÒn) siªu thÞ l¹i cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn c«ng ¨nviÖc lµm cho ng­êi nghÌo. Sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i ë ch©u ¢u vµMü khiÕn sè l­îng viÖc lµm trong ngµnh th­¬ng m¹i bÞ sôt gi¶m, quyÒn lùc tËp trungtrong tay mét vµi c«ng ty ®a quèc gia, vÝ dô nh­ Walmart, ®iÒu kiÖn l­¬ng bæng cña ng­êilao ®éng cµng ngµy cµng kÐm, vµ xuÊt hiÖn nh÷ng vïng “sa m¹c thùc phÈm”, tøc lµnh÷ng khu vùc mµ ng­êi tiªu dïng khã t×m mua ®­îc thùc phÈm nÕu nh­ kh«ng cãnh÷ng ph­¬ng tiÖn ®i l¹i c¸ nh©n (Acheson, 1998).

ChÝnh v× thÕ, ë ViÖt Nam, th¸ch thøc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lµ lµmthÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o i) nh÷ng mÆt tiªu cùc cña siªu thÞ kh«ng v­ît qu¸ lîi Ých nã mangl¹i; ii) nh÷ng gi¸ trÞ gia t¨ng cña h×nh thøc kinh doanh míi nµy cã thÓ ®­îc ph©n phèimét c¸ch hiÖu qu¶ ®Õn ng­êi nghÌo; vµ iii) ®¶m b¶o duy tr× nh÷ng kªnh ph©n phèi giat¨ng gi¸ trÞ t¹o nhiÒu gi¸ trÞ h¬n cho ng­êi nghÌo. B¶n tin nµy sÏ tr×nh bµy tãm t¾t métnghiªn cøu ®ang ®­îc dù ¸n N©ng cao hiÖu qu¶ thÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo (DFID-ADB)vµ MALICA (Quan hÖ gi÷a ThÞ tr­êng vµ N«ng nghiÖp cho nh÷ng thµnh phè Ch©u ¸)1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 84: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

82

MÆc dï siªu thÞ vµ c¸ckªnh ph©n phèi gia t¨nggi¸ trÞ kh¸c mang l¹inhiÒu lîi Ých, sù thamgia cña ng­êi nghÌo vµonh÷ng kªnh ph©n phèinµy cßn rÊt h¹n chÕ.Trong vai trß lµ ng­êi tiªu dïng, h¬n 60%c¸c hé nghÌo ®­îc hái t¹i Hµ Néi ch­a baogiê mua hµng ë siªu thÞ, chØ cã 2,7% vµosiªu thÞ th­êng xuyªn (mét vµi lÇn trongth¸ng hoÆc mét vµi lÇn mét tuÇn). T¹ithµnh phè Hå ChÝ Minh, 33% c¸c hé nghÌoch­a bao giê ®Õn siªu thÞ ®Ó mua hµng, vµchØ cã 38,5% ®Õn siªu thÞ th­êng xuyªn.§iÒu nµy ng­îc h¼n víi con sè 2% ch­abao giê ®Õn, vµ 81,2% ®Õn siªu thÞ th­êngxuyªn cña nh÷ng hé kh«ng nghÌo trongthµnh phè Hå ChÝ Minh.

Gi¸ c¶, thêi gian vµ kho¶ng c¸ch lµ nh÷nglý do chÝnh ng­êi tiªu dïng ®­a ra ®Ó gi¶ithÝch cho viÖc kh«ng ®Õn siªu thÞ. Nh×nchung, ng­êi tiªu dïng nghÌo cã ý kiÕn rÊttèt vÒ nh÷ng kªnh ph©n phèi thùc phÈmtruyÒn thèng (chî chÝnh thøc hay kh«ngchÝnh thøc, c¸c cöa hµng b¸n lÎ nhá).Siªu thÞ vµ hµng b¸n rong trªn vØa hÌ lµhai h×nh ¶nh ®èi lËp nhau: mét bªn lµ hµngb¸n rong gi¸ rÎ vµ tiÖn lîi nh­ng chÊtl­îng kh«ng ®¶m b¶o, cßn bªn kia lµ siªuthÞ víi c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao, gi¸cao vµ mÊt nhiÒu thêi gian.

Trong vai trß cña ng­êi bu«n b¸n: víicïng mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hay khèi l­îngb¸n, siªu thÞ t¹o ra sè l­îng viÖc lµm Ýt h¬nso víi chî vµ hµng rong. Siªu thÞ ®ãnggãp kho¶ng 6% tæng sè c«ng ¨n viÖc lµm(trùc tiÕp) cña ngµnh th­¬ng m¹i b¸n lÎ vµkho¶ng 11% nÕu tÝnh c¶ sè nh©n c«nggi¸n tiÕp.3 Ngoµi ra, chØ cÇn ®Çu t­400.000 ®ång ng­êi nghÌo cã thÓ thamgia vµo b¸n hµng rong vµ c¸c chî t¹mtrong khi ®ã ®Ó gia nhËp vµo c¸c chîchÝnh thøc, hä ph¶i cã møc ®Çu t­ lªn tíi12 triÖu ®ång. H¬n n÷a v× tr×nh ®é v¨n ho¸thÊp, hä còng khã trë thµnh nh©n viªn cñac¸c siªu thÞ.

Trong vai trß lµ n«ng d©n, ng­êi nghÌokh«ng lµm viÖc trùc tiÕp ®­îc víi siªu thÞv× khã ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ngÆtnghÌo vÒ an toµn thùc phÈm vµ khèi l­îngcung cÊp. C¸c siªu thÞ yªu cÇu ng­êi cungcÊp rau qu¶ ph¶i: (i) xuÊt tr×nh ®­îc chøngchØ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng - kÓ c¶ khi chøngchØ ®· hÕt h¹n, hoÆc b»ng chøng lµ ®­îcSë N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n(NN vµ PT NT) kiÓm tra chÊt l­îng s¶nphÈm th­êng xuyªn; (ii) cã kh¶ n¨ng giaohµng rau qu¶ trùc tiÕp ®Õn siªu thÞ hµngngµy. PhÇn lín l­îng rau qu¶ cung cÊpcho c¸c siªu thÞ Hµ Néi hiÖn nay cã xuÊtxø tõ c¸c hîp t¸c x· rau an toµn “hµng®Çu” ë khu vùc ven ®« (V©n Néi, V©n Tr×,Duyªn Hµ) hoÆc c¸c c«ng ty b¸n-c«ng(trung t©m kü thuËt rau hoa qu¶ hay c«ngty B¶o Hµ). C¸c hîp t¸c x· rau an toµn

2 Ng­êi nghÌo trong nghiªn cøu ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn chuÈn nghÌo cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, tøc lµ cã møc thunhËp d­íi 80.000 VND/th¸ng ë n«ng th«n miÒn B¾c, 130.000 VND/th¸ng ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh Hµ Néi, 250.000VND/th¸ng ë tØnh L©m §ång. §èi víi khu vùc thµnh thÞ, chuÈn nghÌo ®­îc lÊy tõ sè liÖu cña héi phô n÷, tøc lµ d­íimøc thu nhËp 300.000 VND/th¸ng ë Hµ Néi vµ 500.000 VND/th¸ng ë TP HCM

3 VÝ dô nh­ nh÷ng viÖc lµm hµnh chÝnh, b¶o vÖ v.v... trong c¸c ho¹t ®éng chung cña siªu thÞ.

cïng thùc hiÖn. B¶n tin sÏ th¶o luËn vÒ nh÷ng th¸ch thøc nãi trªn còng nh­ ®Ò xuÊt métsè gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng th¸ch thøc ®ã. Cô thÓ b¶n tin sÏ th¶o luËn vÒ t¸c ®éngcña siªu thÞ ®èi víi ng­êi nghÌo2 ë ba vai trß: ng­êi tiªu dïng, ng­êi bu«n b¸n vµ ng­êis¶n xuÊt (n«ng d©n).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 85: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

83

®­îc h×nh thµnh tõ c¸c héi n«ng d©n tùnguyÖn, tËp hîp nh÷ng n«ng d©n cã quanhÖ l¸ng giÒng vµ/hoÆc quan hÖ gia ®×nh.§©y lµ nh÷ng n«ng d©n cã kh¶ n¨ng tµichÝnh cao vµ diÖn tÝch ®Êt réng (h¬n møctrung b×nh). C¸c hîp t¸c x· nµy cã xe t¶inhá ®Ó vËn chuyÓn rau qu¶ ®Õn c¸c siªuthÞ vµ cã kh¶ n¨ng thu mua rau qu¶ ®Ó®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ tÝnh ®ad¹ng chñng lo¹i.

Ých lîi siªu thÞ mang l¹icho ng­êi n«ng d©n§èi víi ng­êi n«ng d©n nghÌo, siªu thÞ cãthÓ mang l¹i mét sè lîi Ých tÝch cùc. Theonghiªn cøu nãi trªn, khi b¸n s¶n phÈm chonh÷ng kªnh b¸n lÎ chÊt l­îng cao,4 ng­êin«ng d©n cã thÓ cã thªm thu nhËp, ®Æc biÖtlµ nh÷ng ng­êi tham gia vµo c¸c tæ chøcn«ng héi. VÝ dô, khi b¸n mét kilogam cµchua th«ng th­êng cho siªu thÞ CoopMart,ng­êi n«ng d©n ë hîp t¸c x· Anh §µo (§µL¹t) thu ®­îc l·i cao h¬n 400% so víi khib¸n trong chî truyÒn thèng. T¹i Hµ Néi,n«ng d©n ë huyÖn Sãc S¬n khi cung cÊps¶n phÈm cho c«ng ty B¶o Hµ ®Ó b¸n chosiªu thÞ còng thu ®­îc møc lêi cao h¬n 23%so víi nh÷ng ng­êi kh¸c.

Nh÷ng thuËn lîi chñ yÕu mµ siªu thÞ mangl¹i cho n«ng d©n lµ æn ®Þnh vÒ gi¸ c¶ vµkhèi l­îng mua. T¹i TP Hå ChÝ Minh, gi¸rau qu¶ mµ siªu thÞ mua vµo cao h¬n 10®Õn 20% so víi gi¸ mua ë c¸c chî truyÒnthèng. T¹i c¶ TP Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi,c¸c siªu thÞ thu mua rau víi khèi l­îng æn®Þnh (hµng tuÇn) vµ víi gi¸ c¶ æn ®Þnh h¬n.C¸c møc gi¸ vµ khèi l­îng ®­îc ­íc tÝnhtrong c¸c hîp ®ång ký hµng n¨m vµ sÏtháa thuËn gi¸ vµ khèi l­îng cô thÓ hµng

tuÇn. Tuy nhiªn, sù æn ®Þnh nµy cßn tïythuéc vµo tõng siªu thÞ, vµ còng ®ang gi¶mdÇn cïng víi sù c¹nh tranh vµ ph¸t triÓncña siªu thÞ.

Nh÷ng th¸ch thøc ®Ætra cho ng­êi n«ng d©nkhi muèn cung cÊp choc¸c siªu thÞTuy nhiªn, ng­êi n«ng d©n nghÌo khicung cÊp cho siªu thÞ sÏ gÆp ph¶i mét sèth¸ch thøc liªn quan ®Õn viÖc ®¸p øngnh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, tÝnh ®a d¹ngchñng lo¹i, c¸ch thøc giao hµng. Hä cãthÓ ph¶i chÊp nhËn c¸c ®iÒu kiÖn thanhto¸n kÐm thuËn lîi vµ thùc tÕ lµ c¸c siªuthÞ cã thÓ kh«ng trung thµnh m·i víi métnhµ cung cÊp.

Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng h×nh thøc: Siªu thÞ®Æt ra mét sè yªu cÇu vÒ chÊt l­îng h×nhthøc s¶n phÈm. §Æc biÖt ë TP Hå ChÝMinh, siªu thÞ ¸p dông mét hÖ thèng ph©nlo¹i vµ chØ mua hµng lo¹i 1.5 Siªu thÞ t¹i HµNéi yªu cÇu hµng hãa ph¶i Ýt h­ háng, h×nhthøc ®ång ®Òu, vµ ®­îc ®ãng gãi.

Yªu cÇu vÒ an toµn thùc phÈm: T¹i HµNéi, siªu thÞ lùa chän nh÷ng ng­êi cungcÊp cã thÓ xuÊt tr×nh chøng chØ s¶n xuÊtrau an toµn (dï ®· qu¸ h¹n). T¹i TP HåChÝ Minh, nh÷ng c¬ së cung øng nµy ®­îcSë NN vµ PT NT thanh tra (thanh tra hµngth¸ng t¹i Cñ Chi vµ hµng n¨m t¹i §µ L¹t);Siªu thÞ Metro vµ Coopmart ®«i khi còngtù tiÕn hµnh kiÓm tra; Coopmart thu phÝkiÓm tra ®èi víi n«ng d©n cã sai ph¹m. T¹iHµ Néi, mét sè siªu thÞ vµ ng­êi cung cÊpcã mét cam kÕt: trong tr­êng hîp bÞ kh¸chhµng phµn nµn v× bÞ ngé ®éc rau mua t¹i

4 Nh÷ng kªnh b¸n lÎ nµy kh«ng chØ bao gåm siªu thÞ mµ cßn c¶ c¸c cöa hµng vµ quÇy b¸n lÎ cña c¸c c¸ nh©n hoÆctrong c¸c chî.

5 Quy ®Þnh vÒ s¶n phÈm lo¹i 1 chñ yÕu liªn quan ®Õn ®é t­¬i vµ sù kh«ng h­ h¹i cña s¶n phÈm.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 86: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

84

siªu thÞ, hai bªn ph¶i cïng hîp t¸c t×mhiÓu, x¸c ®Þnh nguån gèc vÊn ®Ò vµ t×mgi¶i ph¸p.

Yªu cÇu vÒ tÝnh ®a d¹ng chñng lo¹i:C¸c siªu thÞ ®Æt ra ¸p lùc ®èi víi ng­êicung cÊp ph¶i t¨ng tÝnh ®a d¹ng chñnglo¹i c¸c mÆt hµng rau cung øng trong khi®ã khèi l­îng mua mçi lo¹i cã thÓ qu¸ Ýt.Hîp t¸c x· Anh §µo cung øng 32 chñnglo¹i, 4 lo¹i trong sè ®ã chØ cung cÊp víikhèi l­îng Ýt h¬n 10 kg.

Yªu cÇu vÒ vËn chuyÓn: C¸c siªu thÞ yªucÇu ng­êi cung cÊp giao hµng hµng ngµy;th«ng th­êng rau qu¶ ®­îc vËn chuyÓnb»ng nh÷ng xe t¶i nhá hoÆc b»ng xe m¸y.

§iÒu kiÖn thanh to¸n: Trong khi t¹i c¸cchuçi tiªu thô truyÒn thèng, n«ng d©n ®­îcthanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ngay hoÆc chØ saumét ®Õn ba ngµy, th× t¹i TP Hå ChÝ Minh, siªuthÞ thanh to¸n sau khi b¸n hµng 15 ngµy vµth­êng qua h×nh thøc chuyÓn kho¶n.

§èi xö kh«ng c«ng b»ng víi ng­êi cungcÊp: Còng nh­ víi c¸c kªnh mua kh¸c,kh«ng ph¶i lóc nµo siªu thÞ còng trungthµnh víi mét ng­êi cung cÊp. T¹i TP HåChÝ Minh, c¸c hîp t¸c x· rau §µ L¹t phµnnµn r»ng mét vµi siªu thÞ th­êng xuyªn thay®æi nhµ cung øng ®Ó cã ®­îc møc gi¸ thÊpnhÊt cã thÓ vµ ®«i khi ph¸ vì mçi quan hÖcung cÇu kh«ng mét lêi gi¶i thÝch.

KÕt luËnë thêi ®iÓm hiÖn t¹i, siªu thÞ ch­a thÓ ®­îccoi lµ chuçi ph©n phèi gi¸ trÞ th©n thiÖn víing­êi nghÌo (®Æc biÖt t¹i Hµ Néi). Tuynhiªn siªu thÞ më ra nh÷ng c¬ héi t¹o thunhËp cho nh÷ng n«ng d©n s¶n xuÊt quym« nhá - nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng tËphîp thµnh c¸c héi vµ ®¶m b¶o ®­îc chÊtl­îng cuèi cïng cho s¶n phÈm cña m×nh.Nh÷ng khuyÕn nghÞ sau ®­îc ®­a ra ®Óngµnh ph©n phèi thùc phÈm cã nh÷ng

thay ®æi ®¸p øng ®­îc tèt h¬n nhu cÇu cñang­êi nghÌo trong vai trß lµ n«ng d©n,ng­êi bu«n b¸n, tiªu dïng.

KhuyÕn nghÞ§èi víi ng­êi n«ng d©n:

Cã thÓ ph¸t triÓn mét sè ch­¬ng tr×nh hçtrî ng­êi n«ng d©n th«ng qua c¸c héi. ThønhÊt, nªn hç trî c¸c héi n«ng d©n ®ang cãnç lùc n©ng cao chÊt l­îng n«ng s¶nth«ng qua viÖc phæ biÕn c¸c kinh nghiÖmthµnh c«ng, cung cÊp dÞch vô t­ vÊn (nªnträng t©m vµo ®µo t¹o kü thuËt vÒ n©ngcao chÊt l­îng h×nh thøc vµ an toµn thùcphÈm), gióp héi n«ng d©n tiÕp cËn c¸cch­¬ng tr×nh vay vèn, vµ gióp x©y dùngmét hÖ thèng hãa ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng(VAT) râ rµng h¬n ®Ó cã thÓ giao dÞch hîp®ång trùc tiÕp víi c¸c siªu thÞ.

Hç trî thø hai liªn quan ®Õn hÖ thèng kiÓmtra chÊt l­îng thùc phÈm cã sù tham giacña c¸c bªn. Nªn x©y dùng mét hÖ thèngtheo dâi an toµn thùc phÈm vµ ®Æt ranh÷ng h×nh ph¹t nÆng ®èi víi c¸c hµnh vivi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn thùcphÈm, c«ng nhËn chÝnh thøc nh÷ng phßngthÝ nghiÖm vµ tæ chøc cã kh¶ n¨ng chøngnhËn nguån gèc s¶n phÈm vµ ®Æc biÖtnªn khuyÕn khÝch viÖc h×nh thµnh c¸c hÖthèng kiÓm tra chÊt l­îng cã sù tham giacña nhiÒu bªn (Participatory GuaranteeSystems) ®Ó t¹o ®­îc mèi liªn kÕt l©u dµigi÷a c¸c héi n«ng d©n, héi ng­êi tiªu dïngvµ ng­êi bu«n b¸n (trong ®ã cã siªu thÞ).

Hç trî thø ba lµ c¶i thiÖn n¨ng lùc tho¶thuËn vµ ký kÕt hîp ®ång cña n«ng d©nth«ng qua viÖc tuyªn truyÒn vÒ c¸c kinhnghiÖm thµnh c«ng, (vÝ dô nh­ c©u chuyÖncña hîp t¸c x· rau Méc Ch©u ký hîp ®ångvíi n«ng d©n), ®µo t¹o n«ng d©n vÒ quyÒnvµ tr¸ch nhiÖm trong c¸c hîp ®ång cungcÊp vµ ®Æc biÖt x©y dùng c¸c quy t¾c thùchµnh tèt (®Ó c¸c siªu thÞ ¸p dông).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 87: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

85

Cuèi cïng, nªn hç trî n«ng d©n t×m ra lîithÕ vµ nh÷ng ®Æc s¶n míi (vÝ dô gièng lîn®Æc biÖt mµ chØ cã n«ng d©n ë mét sèvïng nu«i ®­îc).

§èi víi ng­êi bu«n b¸n vµ tiªudïng nghÌo:

§Ó ng­êi bu«n b¸n nghÌo vÉn duy tr× ®­îccuéc sèng vµ ng­êi tiªu dïng nghÌo cãthÓ mua s¾m ë nhiÒu kªnh b¸n lÎ kh¸cnhau, cã thÓ xem xÐt mét sè biÖn ph¸psau. Thø nhÊt, cã thÓ cho phÐp ng­êi b¸nrong ho¹t ®éng ë mét sè khu vùc nhÊt®Þnh (ngo¹i trõ trªn nh÷ng tuyÕn phèchÝnh) hay tæ chøc nh÷ng chî n«ng s¶ndµnh riªng cho n«ng d©n. Thø hai, nªn cãnh÷ng ch­¬ng tr×nh hç trî vèn ®Ó ng­êib¸n rong chuyÓn ®æi sang c«ng viÖc míi.Thø ba, chÝnh quyÒn nªn tham kh¶o ý kiÕnnh÷ng ng­êi kinh doanh khi quy ho¹ch vÞtrÝ chî míi.

Paule Moustier, CIRAD, ®iÒu phèi viªnMalica

Th¶o luËnMÆc dï siªu thÞ vµ c¸c kªnh ph©nphèi gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c mang l¹inhiÒu lîi Ých, sù tham gia cña ng­êinghÌo vµo nh÷ng kªnh ph©n phèinµy cßn rÊt h¹n chÕ.

Ng­êi nghÌo Ýt vµo siªu thÞ v×hä quen ®i chî sím, trongkhi siªu thÞ th­êng 9h míimë cöa. Ngoµi ra vµo siªuthÞ còng gÆp nhiÒu bÊt tiÖn

nh­ qu·ng ®­êng xa, tèn x¨ng, ph¶i söaso¹n trang phôc cho thÝch hîp, tr­íc khivµo ph¶i göi xe, göi ®å, gi¸ c¶ l¹i caoh¬n... Trong khi, mäi thø ë ngoµi chî rÊttiÖn lîi, t­¬i ngon víi gi¸ rÎ h¬n. Thªmn÷a, ®i chî còng t×nh c¶m h¬n v× cßn cãnh÷ng mèi quan hÖ víi nguêi b¸n, ®­îcgi¶m gi¸; trong siªu thÞ kh«ng ®­îc nh­

thÕ, thËm chÝ cßn cã c¶m gi¸c bÞ nh©n viªnan ninh theo dâi.

TrÇn Quang S¬n, TiÓu th­¬ng, chî MaiXu©n Th­ëng, thµnh phè Hå ChÝ Minh

HiÖn nay kh¶ n¨ng s¶n xuÊtcña hîp t¸c x· lµ 30tÊn/ngµy víi 15 chñng lo¹i,trong ®ã b¸n cho siªu thÞ chØkho¶ng 1,5-2 tÊn, 12 tÊn

b¸n cho c¸c bÕp ¨n tËp thÓ, phÇn cßn l¹ib¸n cho c¸c chî ®Çu mèi. Gi¸ b¸n chosiªu thÞ cao h¬n gi¸ b¸n ë chî kho¶ng 10-15% nh­ng siªu thÞ chØ lÊy c¸c s¶n phÈmlo¹i 1.

NguyÔn Hoµng, Chñ tÞch Liªn tæ s¶nxuÊt rau an toµn, T©n Phó Trung, Cñ Chi

Chóng t«i biÕt lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n nµylµ bÊt hîp ph¸p, nh­ng chóng t«i kh«ng cãc¸ch nµo kh¸c ®Ó nu«i sèng gia ®×nh m×nh.ë n«ng th«n còng Ýt ruéng vµ Ýt viÖc. NÕumµ cã mét hiÖp héi cho ng­êi b¸n rong,®­îc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶nphÈm th× sÏ rÊt tèt cho chóng t«i.

NguyÔn ThÞ Lan, ng­êi b¸n rong, tõ Hµ Nam

Ých lîi siªu thÞ mang l¹i cho ng­êin«ng d©n vµ nh÷ng th¸ch thøc ®Ætra cho ng­êi n«ng d©n khi muèncung cÊp cho c¸c siªu thÞ

Mét chÞ b¸n g¹o rong mµ t«iquen kh«ng bao giê vµosiªu thÞ mua s÷a cho connh­ng tõ ®ît truyÒn h×nh nãinhiÒu vÒ s÷a gi¶ cña Trung

Quèc, chÞ Êy nãi víi t«i sÏ vµo siªu thÞ ®Ómua ®­îc s÷a tèt. §iÒu ®ã cho thÊy ng­êinghÌo vµo siªu thÞ v× hä cã thÓ tin t­ëngvµo chÊt l­îng an toµn thùc phÈm trongsiªu thÞ.

Ph¹m ThÞ Quúnh Chi, Chñ tÞch hiÖp héing­êi tiªu dïng

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 88: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

86

Siªu thÞ th­êng cã yªu cÇukh¾t khe vÒ chÊt l­îng, baob× ®ãng gãi vµ ph­¬ng thøcvËn chuyÓn. Hä còng cãnh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau

®èi víi ng­êi cung cÊp, vÝ dô BigC cã thªmyªu cÇu hîp ®ång vÒ ®¹o ®øc, CoopMartl¹i chän ng­êi cung cÊp cã gi¸ b¸n thÊph¬n. VÒ thêi gian thanh to¸n, BigC tr¶ tiÒnsau 15-20 ngµy cßn siªu thÞ B×nh D­¬ngth× ngay sau 2 ngµy.

HiÖn t¹i c¹nh tranh gi÷a nh÷ng nhµ cungcÊp rÊt khèc liÖt nªn hîp t¸c x· ph¶i ®Çut­ thªm m¸y cµy, xe chuyªn chë, v­ên­¬m… §iÒu nµy dÉn ®Õn khã kh¨n vÒvèn, chóng t«i ph¶i ®i vay vµ v× thÕ ph¶i tr¶l·i ng©n hµng hµng th¸ng. Ngoµi ra hîpt¸c x· vÉn ch­a cã h­íng gi¶i quyÕt chos¶n phÈm sau thu ho¹ch, nªn chñ yÕu vÉnchØ t×m c¸ch ®iÒu chØnh s¶n xuÊt Ýt h¬n haynhiÒu h¬n ®Ó cung cÊp ®ñ.

NguyÔn C«ng Thõa, Chñ tÞch hîp t¸cx· DÞch vô N«ng nghiÖp tæng hîp Anh§µo, §µ L¹t

HiÖn t¹i v¶i Thanh Hµ ®· cãchøng nhËn an toµn thùcphÈm nh­ng ng­êi tiªu dïngvÉn khã ph©n biÖt ®­îc lo¹iv¶i nµy víi c¸c lo¹i v¶i kh¸c.

Chóng t«i còng ®ang cung cÊp cho 3 siªuthÞ ë Hµ Néi. B¸n cho nh÷ng siªu thÞ th× rÊtyªn t©m nh­ng thñ tôc hîp ®ång vµ thanhto¸n khã kh¨n, th«ng th­êng ph¶i sau métth¸ng chóng t«i míi ®­îc tr¶ tiÒn. Thªmn÷a siªu thÞ kh«ng mua ®øt hÕt, cã lóc v¶ibÞ tr¶ l¹i v× kÐm chÊt l­îng, khi ®ã chóngt«i sÏ rÊt khã kh¨n.

Vò §×nh B¸t, Chñ tÞch HiÖp héi v¶iThanh Hµ

HiÖn t¹i còng cã phµn nµn cña n«ng d©nvÒ viÖc thanh to¸n chËm cña siªu thÞ,nh­ng th­êng th× siªu thÞ kh«ng trùc tiÕplµm viÖc vµ gi¶i quyÕt yªu cÇu riªng lÎ cña

n«ng d©n. NÕu cã hîp t¸c x· lµm cÇu nèith× sÏ thuËn tiÖn h¬n, siªu thÞ vµ hîp t¸c x·cïng thèng nhÊt nh÷ng ®iÒu kho¶n tronghîp ®ång, trong ®ã quy ®inh vÒ thêi giangiao hµng, thêi h¹n thanh to¸n.

CoopMart còng cã ký hîp ®ång víi Së y tÕ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng rau. NÕu kÕt qu¶kiÓm tra tèt, hä sÏ x¸c nhËn s¶n phÈm cãchÊt l­îng tèt, nÕu kÕt qu¶ xÊu, chóng t«isÏ lµm viÖc víi n«ng d©n, c¶nh c¸o thËmchÝ cã thÓ c¾t hîp ®ång.

TrÇn ThÞ TuyÕt Hång, Gi¸m ®èc, SiªuThÞ CoopMart

KiÕn nghÞHiÖn nay ng­êi tiªu dïngvÉn ch­a ph©n biÖt ®­îc rauan toµn vµ rau kh«ng antoµn trªn thÞ tr­êng, v× thÕchóng t«i mong rau cña

m×nh ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn hoÆc cãmét th­¬ng hiÖu gióp ng­êi tiªu dïngph©n biÖt. Ngoµi ra, kh©u marketing s¶nphÈm cña chóng t«i còng yÕu, nÕu ®­îc®µo t¹o vµ cã thªm th«ng tin th× sÏ thuËnlîi h¬n. Chóng t«i còng mong nhµ n­¬c hçtrî vÒ gièng, vÒ kiÕn thøc khoa häc, t¹o c¬h«Þ ®Ó n«ng d©n tiÕp cËn víi c¸c nhµ khoahäc, thÞ tr­êng th«ng qua c¸c cuéc héith¶o, héi chî.

Ng« V¨n NghÞ, n«ng d©n, ch­¬ng tr×nhs¶n xuÊt rau an toµn, Thanh Xu©n, Sãc S¬n

Siªu thÞ cã thÓ hç trî n«ngd©n th«ng qua c¸c Hîp t¸cx·. VÝ dô th«ng qua Hîp t¸cx· Êp §×nh, chóng t«i ®­a ranh÷ng chØ dÉn vµ giíi thiÖu

nh÷ng yªu cÇu s¶n phÈm cña siªu thÞ tíin«ng d©n. Còng th«ng qua ®ã, n«ng d©ncã c¬ héi ®­îc hç trî kiÕn thøc tèt h¬n.C¸c hîp t¸c x· cã thÓ liªn kÕt l¹i thµnhc¸c liªn hiÖp hîp t¸c x· ®Ó ®¸p øng tèt

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 89: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

87

h¬n c¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng.

TrÇn ThÞ TuyÕt Hång, Gi¸m ®èc, SiªuThÞ CoopMart

Theo t«i, nªn cã nh÷ng buæitËp huÊn n©ng cao nhËnthøc cña n«ng d©n v× hä hiÖnch­a hiÓu hÕt ý nghÜa cñaviÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu.

Mét ®¬n vÞ trung gian nh­ Trung t©m T­vÊn vµ Hç trî N«ng nghiÖp còng rÊt cã ýnghÜa trong viÖc hç trî, theo dâi viÖc thùchiÖn c¸c hîp ®ång lín, t¹o kÕt nèi gi÷achÝnh quyÒn, ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªuthô. Ngoµi ra chóng t«i còng cã kÕ ho¹chhç trî n«ng d©n vÒ th«ng tin b»ng c¸chx©y dùng hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng.

Tõ Minh ThiÖn, Gi¸m ®èc, Trung t©m T­vÊn vµ Hç trî N«ng nghiÖp, Së N«ngnghiÖp TP HCM

ViÖt Nam thiÕu mét hÖ thèng chøng nhËnchÊt l­îng, kh«ng ph¶i hÖ thèng cñaChÝnh phñ mµ hÖ thèng chøng nhËn chÊtl­îng cña ng­êi tiªu dïng vµ ng­êi s¶nxuÊt. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o ®­îc chÊtl­îng s¶n phÈm vµ t¹o ®­îc ®ång thuËngi÷a c¸c bªn. HiÖn t¹i kh«ng cã c¬ quannµo ®ñ uy tÝn vµ tr×nh ®é ®Ó cung cÊp dÞchvô nµy, trong khi ChÝnh phñ kh«ng ®ñ søc®Ó cã thÓ chøng nhËn chÊt l­îng cho mäimÆt hµng, v× thÕ nÕu cã mét tæ chøc ®ñkh¶ n¨ng chøng nhËn chÊt l­îng hµngcung cÊp cho siªu thÞ th× sÏ mang l¹i lîiÝch ®­îc cho c¶ ng­êi tiªu dïng, ng­êibu«n b¸n vµ ng­êi s¶n xuÊt.

Gi¸o s­ §µo ThÕ TuÊn, ViÖn Khoa häcN«ng nghiÖp ViÖt Nam

ë vai trß lµ nh÷ng nhµ cung cÊp tiÒm n¨ngcho siªu thÞ, ng­êi nghÌo nªn tËp hîpthµnh nhãm. NhiÖm vô cña nhãm lµ t×mhiÓu c¸c ®Æc ®iÓm vµ c¸c dÞch vô kh¸ccña s¶n phÈm ®Ó t¨ng møc ®é hµi lßngcña siªu thÞ. ViÖc chØ s¶n xuÊt s¶n phÈman toµn sÏ lµ ch­a ®ñ vµ nhiÒu n«ng d©n

ViÖt Nam sÏ cã thÓ lµm ®­îc®iÒu nµy nÕu nhËn ®­îc trîgióp vÒ kü thuËt. Nh÷ng ng­êis¶n xuÊt ph¶i cung cÊp ®­îcdÞch vô liªn kÕt víi s¶n phÈm(vÝ dô, ®ãng gãi ®Æc biÖt, chÕ

biÕn, giao hµng, chñng lo¹i s¶n phÈm ®ad¹ng vµ ®Æc biÖt, linh ho¹t trong ®Æt hµng,v.v…) Mét sù kÕt hîp cña s¶n phÈm +dÞch vô chÝnh lµ ®iÒu c¸c siªu thÞ cÇn.Môc ®Ých cña c¸c nhãm n«ng d©n nghÌolµ t¹o ra ®­îc gi¸ trÞ th«ng qua nh÷ng ®æimíi vµ c¹nh tranh.

Jo Cadilhon, chuyªn gia marketing,v¨n phßng FAO khu vùc Ch©u ¸ Th¸iB×nh D­¬ng, Th¸i Lan

Sù ph¸t triÓn cña siªu thÞth­êng ®­îc coi lµ mét xuthÕ tÊt yÕu bëi nã ®¸p øng®­îc nh÷ng nhu cÇu cñang­êi tiªu dïng vµ ®ã còng

lµ mét h×nh ¶nh cña sù v¨n minh hiÖn ®¹i.Tuy nhiªn lo¹i h×nh ph¸t triÓn míi nµykh«ng trung lËp, nã ®ßi hái nhiÒu vèn chøkh«ng ®ßi hái nhiÒu nh©n c«ng. Trongnghiªn cøu chóng t«i ®· tÝnh to¸n ®­îcr»ng viÖc b¸n mét tÊn rau cung cÊp c«ng¨n viÖc lµm cho 13 ng­êi b¸n rong, trongkhi siªu thÞ chØ cÇn 4 ng­êi. §ã lµ lý dochÝnh ®¸ng ®Ó b¶o vÖ viÖc kinh doanhtrong chî vµ ng­êi b¸n rong vØa hÌ, víi®iÒu kiÖn hä ph¶i cam kÕt thùc hiÖn ®Çy®ñ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng an toµn thùcphÈm vµ h¹n chÕ bu«n b¸n ë nh÷ng phèsÇm uÊt. ViÖc lËp mét héi nh÷ng ng­êib¸n rong ®Ó th¶o luËn c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t®éng cña hä víi c¸c cÇp chÝnh quyÒn lµmét b­íc chuÈn bÞ cÇn thiÕt.

Paule Moustier, CIRAD – MALICA, §iÒuphèi nghiªn cøu vÒ Siªu thÞ

Lµ c¬ quan vÒ chÝnh s¸ch thÞ tr­êng trongn­íc, mét mÆt chóng t«i ph¶i gi¶i quyÕtvÊn ®Ò hµng rong, chî t¹m ®Ó ®¶m b¶omü quan ®« thÞ, mÆt kh¸c còng cÇn tÝnh

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 90: Thi truong va phat trien

®Õn nh÷ng ¶nh h­ëng vÒ c«ng ¨n viÖc lµmvµ cuéc sèng cña mét bé phËn ng­êinghÌo. ViÖc chän mét sè khu vùc dµnhriªng cho ng­êi b¸n rong lµ kh¶ thi, vÝ dônh­ chî b¸n hoa trªn phè hµng L­îc,hoÆc mét sè khu vùc kh¸c ®Ó b¸n nh÷ngmÆt hµng riªng biÖt kh¸c. Gi¶i ph¸p nµycã thÓ ®­îc b¾t ®Çu thö nghiÖm ë métkhu vùc tr­íc khi më réng ra c¸c khu vùc

kh¸c. Ngoµi ra, viÖc tæ chøc ng­êi b¸nrong vµo c¸c héi còng lµ mét ý kiÕn ®¸ngsuy nghÜ.

Phã gi¸o s­, TiÕn sÜ Kinh tÕ Hoµng Thä Xu©nVô tr­ëng Vô ChÝnh s¸ch ThÞ tr­êngtrong n­íc, Bé Th­¬ng m¹i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 91: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

89

ViÖc chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp sang môc ®Ých s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®ang lµ vÊn ®Òlín ¶nh h­ëng tíi nhiÒu hé gia ®×nh nghÌo ë vïng n«ng th«n vµ ven ®« t¹i ViÖt Nam.Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nµy t¸c ®éng tíi vÊn ®Ò nghÌo ®ãi theo nhiÒu h­íng kh¸c nhau.Khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn ®­îc ®Êt víi gi¸ hîp lý lµ mét rµo c¶n lín cho sù ph¸t triÓncña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n – khu vùc ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èyt¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o viÖc lµm vµ gi¶m nghÌo. ChuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp t¹o métnguån cung cÊp ®Êt quan träng cho khu vùc t­ nh©n. Tuy nhiªn, chuyÓn ®æi ®Êt ®ai cãthÓ cã nhiÒu t¸c ®éng tiªu cùc tíi c¸c hé d©n bÞ di dêi do bÞ ph¸ vì sinh kÕ vµ ph¶i thay®æi m«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi. Ngoµi ra, vÊn ®Ò an ninh l­¬ng thùc còng lµ vÊn ®Ò ®ang®­îc quan t©m hiÖn nay sau khi cã sù chuyÓn ®æi mét diÖn tÝch ®Êt trång lóa lín.

B¶n tin nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò chÝnh liªn quan ®Õn nh÷ng quy tr×nh vµ thñ tôchµnh chÝnh vÒ chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã lªn c¸c hé s¶nxuÊt n«ng nghiÖp vµ doanh nghiÖp. Ngoµi ra, b¶n tin còng ®­a ra nh÷ng gîi ý nh»m c¶ithiÖn viÖc thùc thi cña nh÷ng quy tr×nh nµy. Nh÷ng néi dung th¶o luËn trong b¶n tin ®­îcdùa trªn kÕt qu¶ mét nghiªn cøu tiÕn hµnh n¨m 2005 trong khu«n khæ Dù ¸n N©ng caohiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo.1

ChuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖpsang ®Êt s¶n xuÊt vµ kinhdoanh phi n«ng nghiÖp: ¶nhh­ëng ®a chiÒu tíi ng­êi nghÌo

Tæng quanViÖc thu håi ®Êt cïng víi sù ph¸t triÓn cñac¸c khu c«ng nghiÖp ®ang lµm thay ®æidiÖn m¹o cña n«ng th«n ViÖt Nam. SùchuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp víi quy m«lín ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng tr­ëng cao cñac«ng nghiÖp ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh chuyÓn®æi nµy cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn mét sèl­îng lín c¸c hé gia ®×nh nghÌo. TÝnh ®Õn

n¨m 2005, ®· cã trªn 100.000 hé bÞ thuhåi ®Êt ®Ó dµnh diÖn tÝch cho viÖc ph¸ttriÓn h¬n 190 khu vµ côm c«ng nghiÖp.

Tuy nhiªn, mèi quan hÖ gi÷a chuyÓn ®æi®Êt n«ng nghiÖp vµ gi¶m nghÌo rÊt phøct¹p. Mét mÆt, nh÷ng hé gia ®×nh bÞ di dêichÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp v× bÞ mÊt nguånsinh kÕ n«ng nghiÖp, ph¶i thay ®æi nghÒnghiÖp vµ ph¶i chuyÓn dêi khái céng ®ång

1 Xem trong “ThÞ tr­êng ®Êt c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i vµ t¸c ®éng cña chóng ®èi víi ng­êi nghÌo”, Tham luËn sè 14,N©ng cao hiÖu qu¶ thÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo, Ng©n hµng Ph¸t triÓn ch©u ¸, 2006 t¹i ®Þa chØ http://www.markets4poor.org. Nghiªn cøu thùc ®Þa ®­îc tiÕn hµnh t¹i Hµ T©y, VÜnh Phóc, Qu¶ng Nam, B×nh §Þnh, Long Anvµ CÇn Th¬ do Trung t©m Qu¶n lý §« thÞ (UMC - §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi), ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý Kinh tÕ Trung­¬ng (CIEM) vµ Trung t©m §iÒu tra vµ Quy ho¹ch §Êt (COLIP), vµ Trung t©m ph¸t triÓn N«ng th«n (CRP) thùc hiÖn.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 92: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

90

sinh sèng. MÆt kh¸c, nhê cã chuyÓn ®æi ®Êtn«ng nghiÖp, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, vènlµ khu vùc ®ang thiÕu hôt trÇm träng ®Êt víigi¸ c¶ hîp lý cho më réng kinh doanh, ®­îcbæ sung thªm nguån cung ®Êt. T¨ng kh¶n¨ng tiÕp cËn tíi ®Êt ®ai còng lµ ®iÒu kiÖnquan träng cho sù ph¸t triÓn cña khèi kinhtÕ t­ nh©n, t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o viÖc lµmvµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo.

ChÝnh v× thÕ, mét vÊn ®Ò chÝnh s¸ch lín®­îc ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó c©n ®èi ®­îcquyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c hé n«ngd©n víi lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp t­nh©n vµ c«ng nh©n trong c¸c doanhnghiÖp. Nhµ n­íc ®ãng mét vai trß quanträng trong viÖc c©n b»ng nh÷ng lîi Ýchnµy theo h­íng hiÖu qu¶, minh b¹ch vµnhÊt qu¸n.

Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnhViÖc quy ho¹ch ®Êt ®ai hiÖn naycßn ch­a hiÖu qu¶.

Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng nghiÖpnhanh chãng lµm t¨ng søc Ðp cho hÖthèng quy ho¹ch ®Êt ®ai cña ViÖt Nam.§iÒu nµy dÉn ®Õn nh÷ng quy ®Þnh kh«nghiÖu qu¶ ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt s¶n xuÊt vµ kinhdoanh vµ c«ng t¸c cÊp ®Êt nµy cho doanhnghiÖp. H¬n n÷a, quy ho¹ch sö dông ®Êtc«ng nghiÖp chÞu t¸c ®éng m¹nh bëi®­êng lèi cña Nhµ n­íc, ®ång nghÜa víi®ã lµ viÖc thu håi ®Êt chñ yÕu ®­îc thùchiÖn b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh b¾t buéc.

Trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch sö dông ®Êt ®aihiÖn nay cßn mét sè bÊt cËp sau: (i) c¸ctØnh ph¶i thuª t­ vÊn ngoµi ®Ó thùc hiÖnquy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai do c¬ quanchuyªn tr¸ch cÊp tØnh cßn h¹n chÕ vÒnh©n lùc vµ kü n¨ng; (ii) thiÕu ng©n s¸chcho ho¹t ®éng lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt

dµi h¹n (5 n¨m, 10 n¨m); (iii) khã kh¨ntrong viÖc phèi hîp lËp kÕ ho¹ch gi÷a c¸ccÊp quèc gia, cÊp ®Þa ph­¬ng vµ c¸cngµnh; (iv) chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ch­a®­îc trang bÞ ph­¬ng ph¸p khoa häc vµc«ng cô ®Ó dù ®o¸n chÝnh x¸c nhu cÇuthùc tÕ vÒ ®Êt ®ai cña khu vùc kinh tÕ t­nh©n; (v) thñ tôc ®iÒu chØnh quy ho¹ch södông ®Êt phøc t¹p;2 (vi) thÊt b¹i trong viÖcthóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ ë nh÷ng khuvùc vïng s©u vïng xa do kh«ng hÊp dÉn®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ (vÝ dô khu c«ngnghiÖp Phó C¸t ë Hµ T©y); (vii) chÝnh s¸chlùa chän lo¹i ®Êt ­u tiªn cho viÖc chuyÓn®æi môc ®Ých sö dông kh«ng ®­îc ¸p dôngnhÊt qu¸n ë mäi ®Þa ph­¬ng; hËu qu¶ lµviÖc quy ho¹ch ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖptrªn ®Êt ë cña ng­êi d©n (vÝ dô khu c«ngnghiÖp Phó Tµi, B×nh §Þnh) gÆp nhiÒu khãkh¨n vµ tèn chi phÝ; (viii) sù tham gia h¹nchÕ cña ng­êi d©n vµ c¸c doanh nghiÖpvµo ho¹t ®éng quy ho¹ch sö dông ®Êt; vµ(ix) kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇuph¸p lý trong viÖc c«ng bè quy ho¹ch södông ®Êt.

Cßn Ýt nh÷ng giao dÞch mang tÝnhthÞ tr­êng víi ®Êt s¶n xuÊt vµ kinhdoanh

C¸c chÝnh s¸ch hiÖn t¹i cña Nhµ n­íc ®Óthóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖpcßn chó träng tíi c¸c giao dÞch phi thÞtr­êng trong lÜnh vùc ®Êt ®ai, trong ®ã Nhµn­íc tiÕn hµnh thu håi ®Êt b¾t buéc tõ hén«ng d©n vµ ®øng ra cho thuª ®Êt, chøch­a chó träng c¸c giao dÞch theo c¬ chÕthÞ tr­êng nh­ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,cho thuª vµ gãp vèn b»ng ®Êt ®ai. Thu håi®Êt b¾t buéc lµ ph­¬ng thøc h÷u hiÖu ®ÓchuyÓn ®æi ®Êt sang môc ®Ých c«ngnghiÖp trong tr­êng hîp c¸c dù ¸n lín,®Æc biÖt lµ trong c¸c ®iÒu kiªn khi mµ viÖcph©n chia ®Êt manh món vµ c¸c cuécth­¬ng l­îng ph¶i tiÕn hµnh víi rÊt ®«ng

2 Mäi ®iÒu chØnh ®Òu ph¶i ®­îc Héi ®ång nh©n d©n phª duyÖt t¹i phiªn häp ®­îc tæ chøc 6 th¸ng mét lÇn.2 Mäi ®iÒu chØnh ®Òu ph¶i ®­îc Héi ®ång nh©n d©n phª duyÖt t¹i phiªn häp ®­îc tæ chøc 6 th¸ng mét lÇn.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 93: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

91

c¸c chñ së h÷u (nh­ ë ®ång b»ng S«ngHång). Tuy nhiªn ph¶i thõa nhËn r»ngviÖc thu håi víi tÝnh chÊt hµnh chÝnh b¾tbuéc nµy râ rµng ®ang g©y thiÖt thßi choc¸c hé gia ®×nh nghÌo bÞ thu håi ®Êt.

Dï NghÞ ®Þnh 1813 h¹n chÕ c¸c tr­êng hîpthu håi ®Êt b¾t buéc (§iÒu 36), viÖc giaodÞch ®Êt ®ai theo c¬ chÕ thÞ tr­êng vÉn cßnrÊt Ýt do cßn tån t¹i mét sè c¶n trë trongchÝnh s¸ch hiÖn hµnh. Thø nhÊt, tÝnh cøngnh¾c cña hÖ thèng quy ho¹ch tËp trungchñ yÕu vµo ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp doNhµ n­íc tµi trî g©y khã kh¨n cho c¸cdoanh nghiÖp chuyÓn ®æi môc ®Ých södông ®Êt. Thø hai hÖ thèng thuÕ kh«ngkhuyÕn khÝch c¸c giao dÞch mang tÝnh thÞtr­êng, bëi c¸c doanh nghiÖp mua ®Êt cñac¸c hé gia ®×nh ph¶i tr¶ tiÒn hai lÇn: chong­êi b¸n vµ cho Nhµ n­íc d­íi d¹ng tiÒnsö dông ®Êt.4 Thø ba, ch­a cã m« h×nhhiÖu qu¶ cho nh÷ng giao dÞch ®Êt ®ai métc¸ch linh ho¹t theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh­lµ m« h×nh c¸c doanh nghiÖp thuª ®Êt tõhé d©n hay tõ doanh nghiÖp kh¸c, hay m«h×nh c¸c hé gia ®×nh gãp vèn b»ng ®Êt ®aicho doanh nghiÖp.

ViÖc ®Þnh gi¸ ®Êt bÞ thu håi cßnch­a phï hîp

Trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp, Nhµ n­ícthu håi ®Êt b»ng biÖn ph¸p b¾t buéc tõ hén«ng d©n ®Ó ph¸t triÓn c¸c khu vµ cômc«ng nghiÖp. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ®Êt bÞ thu håi trong c¸c tr­êng hîp nµyphô thuéc vµo quyÕt ®Þnh chñ quan cña c¬quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ thiÕu sùtham vÊn víi c¸c hé trong diÖn bÞ di dêi.HËu qu¶ lµ cã nhiÒu sù chèng ®èi, vµtrong mét sè tr­êng hîp dÉn tíi xung ®éttõ nh÷ng tranh c·i vÒ ®Þnh gi¸ ®Êt ®ai khithu håi.

Tr­íc hÕt, gi¸ ®Òn bï ®Êt bÞ thu håi vÉnth­êng thÊp h¬n so víi møc gi¸ cña thÞtr­êng mÆc dï §iÒu 56 cña LuËt ®Êt ®aiyªu cÇu chÝnh quyÒn c¸c tØnh ph¶i quy ®Þnhgi¸ ®Êt thu håi “s¸t víi gi¸ chuyÓn nh­îngquyÒn sö dông ®Êt trong ®iÒu kiÖn b×nhth­êng”. H¬n n÷a, ng­êi cã ®Êt th­êng®­îc ®Òn bï dùa trªn ph©n lo¹i ®Êt sö dôngë hiÖn t¹i, mµ kh«ng ®­îc h­ëng nh÷ng gi¸trÞ gia t¨ng khi m¶nh ®Êt ®ã ®­îc ph©n lo¹il¹i cho môc ®Ých c«ng nghiÖp.

Thø hai, ng­êi d©n còng cho r»ng c¸cmøc gi¸ ®Òn bï kh«ng nhÊt qu¸n gi÷a c¸ckhu vùc hµnh chÝnh vµ gi÷a c¸c thêi gian®Òn bï kh¸c nhau. C¸c m¶nh ®Êt n»m s¸tnhau trong nh÷ng ®Þa giíi hµnh chÝnhkh¸c nhau cã khi ®­îc ¸p dông c¸c møcgi¸ ®Òn bï kh¸c nhau. Nh÷ng ng­êi ®­îc®Òn bï ®Êt sau l¹i ®­îc tr¶ dùa trªn khunggi¸ ®Êt míi, th­êng lµ cao h¬n. §«i khi ®Ó®Èy nhanh tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt b»ngdoanh nghiÖp cã nh÷ng tháa thuËn riªngvíi mét sè hé gia ®×nh kh¸c lµm cho c¸ché gia ®×nh ®· nhËn tiÒn ®Òn bï theo chÝnhs¸ch cña nhµ n­íc nhËn thÊy m×nh kh«ng®­îc ®èi xö c«ng b»ng.

Thø ba, viÖc ®o ®¹c ®Êt ®ai còng g©y ranhiÒu tranh c·i do diÖn tÝch ®Êt trªn sæs¸ch ®«i khi kh¸c diÖn tÝch ®Êt trªn thùc tÕ.

Nªn cho doanh nghiÖp thuª “®Êts¹ch” trong khu c«ng nghiÖp

C¸ch thøc ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖphiÖn t¹i (chñ yÕu do Nhµ n­íc khai th¸c vµqu¶n lý) cã thÓ g©y khã kh¨n cho doanhnghiÖp thuª ®Êt. §èi víi nh÷ng khu c«ngnghiÖp mµ ®Êt ch­a ®­îc gi¶i to¶ hÕt vµc¬ së h¹ tÇng vÉn ch­a ®­îc hoµn thµnh,c¸c doanh nghiÖp thuª ®Êt tèn nhiÒu thêigian vµ ph¶i bá nhiÒu chi phÝ tr­íc khidoanh nghiÖp cã thÓ ®i vµo ho¹t ®éng. T¹i

3 NghÞ ®Þnh sè 181 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt ®Êt ®ai 2003 ra ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004.4 Ngoµi sè tiÒn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, khi ®¨ng ký chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt,

doanh nghiÖp ph¶i tr¶ phÝ b»ng 100% gi¸ trÞ m¶nh ®Êt theo møc gi¸ quy ®Þnh cho ®Êt c«ng nghiÖp. Ngoµi ra, ng­êimua còng ph¶i tr¶ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt trÞ gi¸ 2% vµ phÝ tr­íc b¹ trÞ gi¸ 1% tæng gi¸ trÞ m¶nh ®Êt. Nh÷ng quy ®Þnh trong quy ho¹ch sö dông ®Êt còng lµm n¶n lßng c¸c doanh nghiÖp khi muèn thùc hiÖn giao dÞch ®Êt ®ai.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 94: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

92

khu c«ng nghiÖp Quang Minh, VÜnh Phóc,doanh nghiÖp ph¶i lµm viÖc víi 10-12 c¬quan chÝnh quyÒn vµ mÊt tõ 6 ®Õn 8 th¸ng®Ó hoµn thµnh c¸c b­íc thñ tôc tr­íc khilÊy ®­îc Chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.Trong khi ®ã, ®èi víi c¸c khu c«ng nghiÖpmµ ®Êt ®· ®­îc “gi¶i to¶ xong” th× thñ tôcthuª ®Êt cã thÓ ®­îc thùc hiÖn rÊt nhanh:t¹i khu c«ng nghiÖp §øc Hoµ 1 (Long An)hay Trµ Nãc 1 (CÇn Th¬), doanh nghiÖpchØ cÇn 7-15 ngµy ®Ó thuª ®Êt vµ nhËn®­îc Chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

ViÖc cÊp ®Êt vµ cho thuª ®Êt ë cÊptØnh cßn cã kÏ hë

Ngoµi quyÒn quy ho¹ch, chÝnh quyÒn cÊptØnh hiÖn nay ®­îc trao quyÒn tù phªchuÈn c¸c quyÕt ®Þnh cho thuª hay ph©nbæ l¹i ®Êt thu håi cho doanh nghiÖp. §iÒunµy ®· t¹o ra nh÷ng kÏ hë cho c¸c ho¹t®éng trôc lîi, t¹o ra mét sù mÐo mã vµthiÕu minh b¹ch trong viÖc cho doanhnghiÖp thuª ®Êt mÆc dï ChÝnh phñ ®· cèg¾ng t¹o sù minh b¹ch cho qu¸ tr×nh nµyb»ng c¸ch quy ®Þnh giíi h¹n vÒ thêi gianphª chuÈn c¸c quyÕt ®Þnh v.v... NhiÒudoanh nghiÖp còng cho biÕt vÒ nh÷ng khãkh¨n hä gÆp ph¶i trong viÖc tiÕp cËn th«ngtin vÒ khu ®Êt cã thÓ thuª vµ ph¶i chi nhiÒuchi phÝ t×m kiÕm tr­íc khi b¾t ®Çu c¸c thñtôc thuª ®Êt.

H¬n n÷a, do cã quyÒn tù ®Æt ra møc gi¸thuª ®Êt, c¸c tØnh ®ang cã xu h­íng ®­ara nh÷ng møc gi¸ cho thuª ®Êt ­u ®·inh»m c¹nh tranh thu hót ®Çu t­ vµo tØnhm×nh. §Êu gi¸ c«ng khai quyÒn sö dông®Êt ®­îc quy ®Þnh trong LuËt ®Êt ®ai n¨m2003 (®iÒu 58) vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖnmét c¸ch réng r·i.

Cã nhiÒu t¸c ®éng kh¸c nhau cñaqu¸ tr×nh thu håi ®Êt lªn ®êi sèngc¸c hé bÞ di dêi

Theo ­íc tÝnh s¬ bé, kho¶ng 2/3 c¸c hé bÞdi dêi ®­îc h­ëng lîi tõ nhiÒu c¬ héi viÖclµm, c¬ së h¹ tÇng ®­îc c¶i thiÖn vµ tiÒn®Òn bï ®Êt. §èi víi c¸c hé cßn l¹i, viÖc thuhåi ®Êt g©y nªn bÊt æn kinh tÕ nghiªmträng, nhÊt lµ nÕu toµn bé ®Êt s¶n xuÊtcña gia ®×nh bÞ thu håi, thay ®æi vÒ chç ëvµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh kh«ng cã®ñ tr×nh ®é häc vÊn hay c¸c kü n¨ng nghÒnghiÖp ®Ó chuyÓn sang c«ng viÖc kh¸c.H¬n n÷a, møc ®é hç trî cña Nhµ n­íc ®èivíi c¸c hé bÞ di dêi còng rÊt kh¸c nhaugi÷a c¸c tØnh nh­ng nh×n chung lµ thÊp.

Kh¶o s¸t tiÕn hµnh trong nghiªn cøu còngchØ ra r»ng h¬n mét nöa sè hé gia ®×nh®­îc nghiªn cøu c¶m thÊy viÖc thu håi ®Êtgióp c¶i thiÖn cuéc sèng cña hä. Tuynhiªn, tØ lÖ thµnh viªn cña c¸c hé bÞ thu håi®Êt cã viÖc lµm trong c¸c khu c«ng nghiÖpcßn thÊp: chØ cã 8% trong sè c¸c hé ®­îckh¶o s¸t ë Long An, CÇn Th¬ vµ 5% t¹iVÜnh Phóc, Hµ T©y. Trong khi ®ã, viÖc tiÕpcËn víi c¸c c¬ héi ®­îc ®µo t¹o l¹i còngrÊt kh¸c nhau. T¹i B×nh §Þnh 28% tæng sèhé ®­îc hái cã c¬ héi ®­îc tham gia c¸ckho¸ ®µo t¹o l¹i, trong khi ®ã t¹i Qu¶ngNam lµ 2% vµ Long An vµ CÇn Th¬ lµ 4%.Trong khi c¬ héi viÖc lµm trong c¸c khuc«ng nghiÖp vµ ®­îc ®µo t¹o l¹i cßn h¹nchÕ ®èi víi c¸c hé bi di dêi, chÝnh s¸ch cÊp®Êt lµm dÞch vô cho c¸c hé nµy ë VÜnhPhóc5 cã thÓ lµ mét s¸ng kiÕn thö nghiÖmnªn ®­îc c¸c ®Þa ph­¬ng xem xÐt.

5 QuyÕt ®Þnh 2502/2004/QD-UB (ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2004) cña tØnh VÜnh Phóc quy ®Þnh r»ng ®Êt ®Ó cung cÊp dÞch vôsÏ ®­îc cÊp cho nh÷ng hé gia ®×nh cã tõ 40% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®­îc thu håi. Tæng sè 20-100 m2 ®­îc cÊpcho mçi hé, dùa trªn c¬ së 20 m2 mét sµo ®Êt trång lóa bÞ thu håi, céng thªm 2 m2 cho mçi thµnh viªn trong gia ®×nh.ChÝnh s¸ch nµy nh»m ®em l¹i cho c¸c hé gia ®×nh bÞ thu håi ®Êt sù lùa chän kh¸c, chuyÓn sang cung cÊp dÞch vô choc¸c c«ng nh©n khu c«ng nghiÖp, vÝ dô nh­ cho thuª nhµ ë, më cöa hµng.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 95: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

93

C¸c gi¶i ph¸pQu¸ tr×nh quy ho¹ch ®Êt ®ai nªnnhËn ®­îc sù hç trî lín h¬n ®ÓtiÕp tôc ®­îc c¶i thiÖn

CÇn cung cÊp ®ñ kinh phÝ cho c«ng t¸cquy ho¹ch. Tr­íc khi th«ng qua quyho¹ch sö dông ®Êt còng cÇn cã sù thamvÊn víi ng­êi d©n vµ doanh nghiÖp. ViÖctËp huÊn c¸c ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i dù®o¸n nhu cÇu ®Êt s¶n xuÊt vµ kinh doanhcña khèi kinh tÕ t­ nh©n tõ c¸c ch­¬ngtr×nh ®µo t¹o vµ kinh nghiÖm quèc tÕ sÏ rÊtcã Ých ®èi víi c¸c nhµ lËp quy ho¹ch ®ÊtcÊp tØnh.

Ngoµi ra, còng nªn thö nghiÖm mét quytr×nh linh ho¹t ®Ó söa ®æi quy ho¹ch södông ®Êt, trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng thay®æi nhá cña quy ho¹ch cã thÓ ®­îc Uûban nh©n d©n phª duyÖt. Trong tr­ênghîp ph¶i thuª c¸c c¬ quan bªn ngoµi lËpquy ho¹ch, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quant­ vÊn nµy cÇn ®­îc quy ®Þnh râ rµngtrong hîp ®ång. C¸c tØnh ph¶i ®­îckhuyÕn khÝch lËp quy ho¹ch theo lèi phi kÕho¹ch ho¸ tËp trung. Quy ho¹ch sö dông®Êt ë cÊp trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng còngnh­ cña c¸c ngµnh kh¸c nhau nªn ®­îcphèi hîp tèt h¬n.

CÇn t¨ng c­êng nh÷ng giao dÞchtheo c¬ chÕ thÞ tr­êng trongchuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp

Nªn thö nghiÖm c¸c c¬ chÕ mµ qua ®ãc¸c hé gia ®×nh vµ c¸c doanh nghiÖp cãthÓ cho doanh nghiÖp thuª ®Êt hoÆc cãthÓ gãp vèn b»ng ®Êt ®ai vµo doanhnghiÖp, cã thÓ coi ®ã nh­ lùa chän kh¸ccho quy tr×nh thu håi ®Êt hµnh chÝnh b¾tbuéc nh­ hiÖn nay.

Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh nªn thiÕt lËpnh÷ng kªnh th«ng tin c«ng khai vµ toµndiÖn vÒ c¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ khuvùc ®Êt sÏ ®­îc sö dông cho s¶n xuÊt vµkinh doanh. Ngoµi ra, c¸c cuéc ®Êu gi¸

c«ng khai ®èi víi nh÷ng khu ®Êt hay vÞ trÝ®· s½n sµng cho thuª còng nªn ®­îc tiÕnhµnh theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ain¨m 2003.

CÇn c¶i tiÕn mét sè quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ót¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c giao dÞch thÞ tr­êngnh­ viÖc ®¸nh thuÕ nªn ®­îc tiÕn hµnhsao cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ trùc tiÕpmua quyÒn sö dông ®Êt víi gi¸ hîp lý tõng­êi d©n thay v× ph¶i tr¶ hai lÇn chi phÝgåm tiÒn mua vµ tiÒn chuyÓn ®æi môc ®Ýchsö dông ®Êt.

Nªn gi¶i quyÕt tèt h¬n c¸c vÊn ®Òtån t¹i trong qu¸ tr×nh thu håi ®Êt

§èi víi viÖc ®Þnh gi¸ ®Êt ®ai trong c¸ctr­êng hîp thu håi, nªn cã hai c¸ch tiÕpcËn: (i) thø nhÊt, c¶i thiÖn nh÷ng quy tr×nhhiÖn t¹i b»ng c¸ch tÝnh c¶ c¸c cÊu phÇncÇn thiÕt kh¸c nh­ gi¸ trÞ kinh tÕ hiÖn t¹i cña®Êt, phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng khi ®Êt ®­îc ph©nlo¹i l¹i, ®Òn bï cho c¸c rñi ro vÒ sinh kÕ,c¸c chi phÝ x· héi cho viÖc t¸i ®Þnh c­, ®µot¹o l¹i, kh«ng cã viÖc lµm v.v... vµo gi¸ ®Ònbï cho c¸c hé bÞ thu håi; (ii) thø hai, trongc¸c tr­êng hîp thu håi ®Êt quy m« lín, ®­ara c¸c b­íc thñ tôc ®Ó thùc hiÖn c¸c ®µmph¸n tËp thÓ cëi më gi÷a c¸c hé bÞ di dêi,doanh nghiÖp vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng.

C¸c dù ¸n khu c«ng nghiÖp qu¸ lín vµqu¸ tham väng ë cÊp tØnh kh«ng nªn ®­îcphª duyÖt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng ®ñnguån kinh phÝ cho viÖc gi¶i to¶ vµ t¸i ®Þnhc­ vµ g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖpthuª ®Êt trong c¸c khu c«ng nghiÖp.

CÇn thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh hiÖn cã vÒcung cÊp khu vùc t¸i ®Þnh c­ vµ th«ng b¸o®óng thêi h¹n quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®Õnng­êi d©n vµ doanh nghiÖp.

Ngoµi ra, quy ®Þnh sè l­îng lao ®éng ®Þaph­¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tiÕp nhËnlµ kh«ng hiÖu qu¶. Thay vµo ®ã, chÝnhquyÒn ®Þa ph­¬ng nªn dïng mét phÇn

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 96: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

94

nguån thu tõ ®Êt ®ai ®Ó cung cÊp c¸c dÞchvô hç trî cÇn thiÕt cho c¸c hé bÞ di dêi(®µo t¹o l¹i, t­ vÊn vµ cho vay nhá v.v.).

Th¶o luËnC¸c vÊn ®Ò chÝnh

ViÖc quy ho¹ch ®Êt ®ai hiÖn nay cßnch­a hiÖu qu¶

VÒ quy ho¹ch th× cã nghe,tr­íc hÕt lµ nghe tõ th«ng tin®¹i chóng, sau lµ theo dâic¸c cuéc häp cña Quèchéi… Chñ tr­¬ng lµ lÊy ®Êt

lµm khu c«ng nghiÖp, khi hä lµm quyho¹ch th× kh«ng hái ý kiÕn chóng t«i. NÕuchóng t«i ®­îc tham gia gãp ý th× chóngt«i kh«ng muèn ®Ó khu t¸i ®Þnh c­ ë phÝatrªn, ®­a c¸c doanh nghiÖp më ë d­íi nµy,khái « nhiÔm cho ng­êi d©n vµ lµm s¹ch®Ñp cho m«i tr­êng. NÕu m×nh ®­îc háimíi ®­îc gãp ý kiÕn, nh­ng cã ai hái ®©u,thËm chÝ sau 30 n¨m n÷a ph¶i khiÓn tr¸ch“anh” quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp, ®­akhu d©n c­ ë d­íi, khu c«ng nghiÖp lªntrªn lµm khu d©n c­ bÞ « nhiÔm bôi nÆng nÒ.

¤ng Hå Sa, tæ 8 khu 6, ph­êng TrÇnQuang DiÖu, Quy Nh¬n, B×nh §Þnh

Quy ho¹ch ë ViÖt Nam hiÖnnay ®­îc thùc hiÖn rÊt chÆtchÏ theo 4 cÊp, ngoµi quyho¹ch ngµnh cßn cã quyho¹ch c¸c vïng kinh tÕ lín.

Tuy nhiªn ë mçi vïng l¹i kh«ng cã c¬ quanhµnh chÝnh ®¶m nhiÖm c«ng t¸c gi¸m s¸t,qu¶n lý, ph­¬ng c¸ch tiÕp cËn vµ qu¶n lýv× thÕ cßn nhiÒu lç hæng vµ thiÕu chÆt chÏ.Vai trß cña Nhµ n­íc trong quy ho¹ch th×cã thÓ thÊy râ nh­ng sù tham gia cñang­êi d©n vµ c¸c doanh nghiÖp ë cÊp vim« gÇn nh­ kh«ng râ. Quy ho¹ch c¸cngµnh vµ c¸c lÜnh vùc nhiÒu chç giÉmch©n lªn nhau. Quy ho¹ch ë n­íc ta hiÖn

nay vÉn chñ yÕu vÉn lµ duy ý chÝ, thiÕunh÷ng ng­êi cã ®Çu ãc chuyªn s©u.

Mét khiÕm khuyÕt rÊt lín trong c«ng t¸cquy ho¹ch ®Êt ®ai ë ViÖt Nam hiÖn nay lµc¸c mèi quan hÖ g¾n kÕt trong quy ho¹chtæng thÓ ®Õn chi tiÕt lµ hÇu nh­ kh«ng cã,cßn thiÕu tÝnh ®ång bé, toµn diÖn. C¸c yÕutè kinh tÕ, x· héi, m«i tr­êng cña Ph¸ttriÓn bÒn v÷ng trong quy ho¹ch ®Êt ®aicña chóng ta kh«ng ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝvai trß cña nã, quy ho¹ch vÉn chØ lµ cèt®­îc duyÖt vµ ®Ó nhanh triÓn khai dù ¸n.

¤ng NguyÔn Dòng TiÕn, ViÖn tr­ëng,ViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh

Cßn Ýt nh÷ng giao dÞch mang tÝnh thÞtruêng víi ®Êt s¶n xuÊt vµ kinh doanh

Do ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cñadoanh nghiÖp g©y tiÕng ån, chóng t«i ph¶idi chuyÓn ra ngoµi khu ®« thÞ Quy Nh¬n vµtù gi¶i phãng mÆt b»ng thuª ®Êt ngoµi khuc«ng nghiÖp. C¸c tr×nh tù thñ tôc chóng t«i®· lµm gièng ®óng nh­ tr×nh tù vµ thñ tôcxin ®Êt, gi¶i phãng mÆt b»ng trong khuc«ng nghiÖp vµ hÇu nh­ kh«ng gÆp khãkh¨n g×. Thñ tôc ®¬n gi¶n, cÊp giÊy chøngnhËn quyÒn sö dông ®Êt hîp lý, thêi gian®óng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ph­¬ngthøc thanh to¸n tiÒn thuª vµ c¸c vÊn ®Òkh¸c ®Òu rÊt thuËn lîi vµ phï hîp. Nguyªnnh©n chÝnh cña nh÷ng thuËn lîi nµy lµ dochóng t«i cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi c¸cc¬ quan chøc n¨ng trong viÖc thùc hiÖnc¸c thñ tôc ®Òn bï, gi¶i to¶, lËp hå s¬ vµhoµn tÊt hå s¬. Do doanh nghiÖp kinhdoanh nªn tÊt c¶ tiÒn ®Òn bï ®Òu lÊy tõnguån vèn doanh nghiÖp. TØnh tuyªn bèhç trî 30% nh­ng ®Õn nay ch­a nhËn®­îc tiÒn hç trî.

¤ng TrÇn Thanh Sang, Gi¸m ®èc, C«ngty cæ phÇn in vµ bao b× B×nh §Þnh, 20NguyÔn V¨n Trçi, ph­êng Ng« M©y, TPQuy Nh¬n

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 97: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

95

ViÖc ®Þnh gi¸ ®Êt bÞ thu håi cßn ch­aphï hîp

T«i kh«ng chÊp nhËn viÖc®Òn bï ®Ó thu håi nh÷ngm¶nh ®Êt cña gia ®×nh bëi v×diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ vµ diÖntÝch ®uîc ®Òn bï rÊt kh¸c

nhau. Kh«ng ai tiÕn hµnh ®o ®¹c l¹i vµ t«icø tiÕp tôc ®îi. Tuy nhiªn sau ®ã kh«ngthÊy c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hay c¬ sës¶n xuÊt cña nhµ ®Çu t­ nh­ ®· cam kÕt,®ång thêi gi¸ ®Êt l¹i t¨ng cao so víi gi¸®Òn bï thÊp nªn t«i quyÕt ®Þnh gi÷ ®Êt l¹i.ThËt kh«ng c«ng b»ng khi gi¸ ®Êt ®Òn bïcho nguêi d©n chØ lµ 49.500 VND/m2 sovíi gi¸ ®Êt qu¶ng c¸o trong khu ®« thÞ2.800.000 VND/m2.

¤ng NguyÔn M¹nh Hµ, th«n Chi §«ng,x· Quang Minh, Vinh Phóc

Nªn cho doanh nghiÖp thuª “®Êt s¹ch”trong khu c«ng nghiÖp

Chóng t«i thuª 7300 m2 ®Êttrong KCN n¨m 2001 trongthêi gian 47 n¨m, trong ®ãcã 2500 m2 diÖn tÝch x©ydùng nhµ x­ëng vµ tr¶ tiÒn

thuª ®Êt hµng n¨m. Khi lµm thñ tôc thuª®Êt, do cã ng­êi quen trong Ban qu¶n lýKhu c«ng nghiÖp nªn doanh nghiÖp ®­îchç trî nhiÖt t×nh vµ kh«ng gÆp khã kh¨n g×.HiÖn t¹i doanh nghiÖp dù kiÕn më réngs¶n xuÊt. Tuy cã nhu cÇu ®Êt lín h¬nnh­ng doanh nghiÖp chØ thuª l« ®Êt 7000m2 do l« ®Êt nµy kh«ng cã nhµ d©n trong®ã. Tån t¹i lín nhÊt cña Khu c«ng nghiÖpPhó Tµi lµ cßn rÊt nhiÒu nhµ d©n ®angsinh sèng bªn trong. ChÝnh v× vËy doanhnghiÖp cßn ph¶i lo vÒ an ninh trong s¶nxuÊt kinh doanh (thùc tÕ ®· bÞ mÊt mét sètµi s¶n nhá). H¬n n÷a h¹ tÇng kü thuËt cñaKCN ch­a hoµn thiÖn vµ ch­a ®ång bé ®Ó®¸p øng nhu cÇu doanh nghiÖp, vÝ dô nh­hÖ thèng n­íc th¶i võa nhá võa chËm, vÊn

®Ò « nhiÔm m«i tr­êng…

¤ng NguyÔn H÷u Hïng, Gi¸m ®èc,C«ng ty cæ phÇn Ng©n H¶i, KCN PhóTµi, B×nh §Þnh

Cã nhiÒu t¸c ®éng kh¸c nhau cña qu¸tr×nh thu håi ®Êt lªn ®êi sèng c¸c hé bÞdi dêi

Vµo n¨m 2003-4 gia ®×nh t«i bÞ thu håi2000 m2 vµ nhËn ®­îc 93 triÖu ®ång tiÒn®Òn bï. Gia ®×nh ®· chi tiÒn ®Ó söa l¹i nhµvµ mua hai chiÕc xe m¸y míi, 30 triÖu®ång dïng ®Ó tr¶ nî. Sau khi bÞ thu håi®Êt, con trai vµ hai con d©u cña t«i ®­îcvµo lµm trong khu c«ng nghiÖp, mét contrai kh¸c ®ang häc nghÒ vµ còng sÏ ®­îcc«ng ty ®ã tuyÓn vµo lµm. C¸c con traikh¸c vÉn lµm viÖc trªn phÇn ®Êt cßn l¹inh­ng hy väng hä còng sÏ sím t×m ®­îcviÖc lµm trong khu c«ng nghiÖp. T«i thÊycuéc sèng ®ang cã nh÷ng thay ®æi tètnh­ng còng cã nhiÒu sù bÊt b×nh ®¼ngh¬n do nhiÒu ng­êi kh«ng biÕt dïngnh÷ng sè tiÒn ®Òn bï nµy ®Çu t­ vµonh÷ng häat ®éng sinh lêi. NhiÒu ng­êikh«ng cã viÖc lµm hay cã viÖc lµm thÊtth­êng v× kh«ng cã ®Êt, rÊt nhiÒu ng­êi ë®é tuæi trªn 35 kh«ng ®¹t yªu cÇu ®Ó vµolµm viÖc t¹i khu c«ng nghiÖp do thiÕu kün¨ng, kû luËt vµ sù ch¨m chØ.

¤ng NguyÔn V¨n T©n, lµng Chi §«ng,x· Quang Minh, huyÖn Mª Linh

Gia ®×nh t«i nhËn ®­îc tæng sè tiÒn ®Òn bï®Êt ë vµ c¸c hç trî kh¸c ®­îc c¶ th¶y 80triÖu ®ång, kÌm thªm 200m2 ®Êt t¹i khut¸i ®Þnh c­. Cïng víi kho¶ng 20 hé kh¸c,gia ®×nh t«i ®­îc ®Òn bï theo gi¸ ®Êt cò,thËm chÝ vµo thêi ®iÓm sau khi khung gi¸®Êt míi ®· cã hiÖu lùc. Khã kh¨n vµ mèiquan t©m lín nhÊt hiÖn nay lµ nguån thunhËp nu«i sèng gia ®×nh. B©y giê chóngt«i kh«ng cßn ®Êt n«ng nghiÖp n÷a vµcòng kh«ng thÓ kiÕm ®­îc nghÒ phï hîp.Tr­íc ®©y nguån thu nhËp chÝnh lµ tõ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 98: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

96

ch¨n nu«i gia sóc, cßn b©y giê lµ tõ tiÒnc«ng khu©n v¸c t¹i nhµ m¸y thuèc l¸ ë®Þa ph­¬ng nh­ng c«ng viÖc còng kh«ngth­êng xuyªn. Chóng t«i ®· chi 75 triÖu®ång vµo viÖc x©y dùng ng«i nhµ míi vµgiê ®©y ng«i nhµ vÉn ch­a hoµn thµnh,kh«ng biÕt kÕ sinh nhai vµ viÖc häc hµnhcña c¸c con sÏ ra sao...

ChÞ Phan ThÞ Liªn, th«n Phong Léc, x·§iÖn Th¾ng, huyÖn §iÖn Bµn, tØnhQu¶ng Nam.

C¸c khuyÕn nghÞQu¸ tr×nh quy ho¹ch ®Êt ®ai nªnnhËn ®­îc sù hç trî lín h¬n ®ÓtiÕp tôc ®­îc c¶i thiÖn

§èi víi c«ng t¸c lËp, thÈm ®Þnh vµ xÐtduyÖt quy ho¹ch, ph¶i cã c¸ch tiÕp cËnmét c¸ch hÖ thèng vµ cã sù tham gia cñac¸c nhµ qu¶n lý, nhµ chuyªn m«n cã tr×nh®é. ë cÊp vÜ m« cÇn ph¶i cã hÖ thèng ®Þnhmøc khoa häc vÒ sö dông ®Êt. N­íc tahiÖn nay vÉn thiÕu nh÷ng tiªu chuÈn ®Óph©n biÖt ®Þnh møc sö dông ®Êt cho tõngmôc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ, m«i tr­êng.Quy ho¹ch hiÖn t¹i vÉn kh«ng tÝnh ®­îcyÕu tè vÒ vèn (nguån vèn, ph­¬ng thøchuy ®éng vèn) vµ ch­a ®­îc ®Æt trong nÒnkinh tÕ thÞ tr­êng. Ph¶i ®æi míi c¸ch tiÕpcËn vÒ ph­¬ng ph¸p, c¸ch luËn chøng c¸cph­¬ng ¸n quy ho¹ch, n©ng cao tr×nh ®éng­êi duyÖt quy ho¹ch. Mäi chØ tiªu ®emra tÝnh to¸n ph¶i cè g¾ng l­îng ho¸, ®Óx¸c ®Þnh ®­îc tiªu chÝ mét c¸ch râ rµng.

¤ng NguyÔn Dòng TiÕn, ViÖn tr­ëng,ViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh

Nªn gi¶i quyÕt tèt h¬n c¸c vÊn ®Òtån t¹i trong qu¸ tr×nh thu håi ®Êt

ViÖc hç trî ®µo t¹o cho nguêi bÞ thu håi®Êt còng cÇn c©n nh¾c kü. §èi víi nh÷ngnguêi trong ®é tuæi 40-50 th­êng rÊt khã

hoµ nhËp vµo thÞ truêng lao®éng, ®ång thêi l¹i khã ®µot¹o l¹i ®­îc, c¸i hä cÇn lµth«ng tin thÞ tr­êng hay métkho¶n vèn ®Ó ®Çu t­ lµm ¨n.

ChÝnh v× vËy ch­¬ng tr×nh hç trî ng­êi mÊt®Êt (®Æc biÖt lµ ®µo t¹o nghÒ) cÇn ®uîcx©y dùng dùa trªn c¬ së nhu cÇu cñang­êi bÞ t¸c ®éng víi nhiÒu h×nh thøc ®ad¹ng nh­ hç trî vÒ tÝn dông hay hç trî vÒth«ng tin. Ngoµi ra chóng t«i còng gîi ýlËp mét hå s¬ theo dâi sù di chuyÓn cñanh÷ng hé bÞ thu håi ®Êt trong thêi gian 3n¨m ®Ó theo dâi sù thay ®æi trong cuécsèng cña hä. ViÖc chuyÓn ®æi ®Þa bµnkhiÕn nguêi d©n bÞ chuyÓn ®æi sinh kÕ cñam×nh (bao gåm m«i tr­êng, tù nhiªn, x·héi, viÖc lµm v.v...), v× vËy khi x©y dùng ®Ò¸n quy ho¹ch cÇn ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éngtiÒm n¨ng ®èi víi sinh kÕ ®Ó cã chiÕn l­îcthèng nhÊt.

Bµ NguyÔn Lan H­¬ng, Phã ViÖntr­ëng, ViÖn khoa häc Lao ®éng vµ c¸cvÊn ®Ò x· héi

ViÖc di d©n vµ æn ®Þnh cuéc sèng chong­êi d©n bÞ di dêi nªn ®­îc ®­a thµnhmét néi dung trong qu¸ tr×nh lËp, thÈm®Þnh vµ xÐt duyÖt quy ho¹ch. Nªn thuªng­êi cã tr×nh ®é chuyªn s©u lµm chñ tÞchc¸c héi ®ång thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt quyho¹ch vµ cã sù tham gia cña ng­êi d©n.Ngoµi ra víi diÖn tÝch ®Êt sau thu håi, cÇn¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµc¸c biÖn ph¸p khuyÕn n«ng vµo s¶n xuÊt.ViÖc båi th­êng cho ng­êi d©n bÞ thu håi®Êt cã thÓ b»ng hiÖn vËt, tiÒn mÆt, ®µo t¹onghÒ v.v... nh­ng cÇn ph¶i theo mét létr×nh ®Ó c¸c hé cã kÕ ho¹ch chuyÓn ®æi,æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.

¤ng NguyÔn Dòng TiÕn, ViÖn tr­ëng,ViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh

Ngoµi viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin chonguêi d©n, nªn tr¸nh viÖc t¹o ra c¸c tiÒn lÖ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 99: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

97

xÊu. VÝ dô nh­ truêng hîp c¸c hé ch©y rakh«ng chÞu di dêi th× sau ®ã l¹i ®uîc ®Ònbï hËu hÜnh h¬n. ChÝnh s¸ch gi¶i phãngmÆt b»ng cña ViÖt Nam mÊt rÊt nhiÒu chiphÝ: chi phÝ di dêi ng­êi d©n, chi phÝ lµm®uêng, nh÷ng chi phÝ tæn thÊt kh¸c sau khithi c«ng. ChÝnh v× vËy nªn cung cÊp th«ngtin ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho nguêi d©n, tr¸nht¹o ra nh÷ng tiÒn lÖ xÊu, nhÊt lµ vÒ gi¸ c¶®Êt ®ai.

Bµ NguyÔn Lan H­¬ng, Phã ViÖntr­ëng, ViÖn khoa häc Lao ®éng vµ c¸cvÊn ®Ò x· héi

CÇn t¨ng c­êng nh÷ng giao dÞchtheo c¬ chÕ thÞ tr­êng trongchuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp

NÕu quy ho¹ch vµ qu¶n lý tèt, thùc hiÖn®óng chç, ®óng thêi ®iÓm th× thÞ tr­êng bÊt®éng s¶n nµy ph¸t huy ®­îc søc m¹nh rÊtlín, ®Æc biÖt t¹o ra mét thÞ tr­êng t¨ngnguån vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµnhá. ë c¸c n­íc kh¸c, c¸c tµi s¶n bÊt®éng s¶n ®­îc kÕt nèi víi c¸c hÖ thèngng©n hµng rÊt chÆt chÏ ®Ó t¹o ra nguånvèn. TÝnh bÒn v÷ng cña quy ho¹ch ë n­ícta ®Ó hç trî thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n vÉnch­a tèt. C«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn,c¸c ho¹t ®éng sang nh­îng quyÒn së h÷u

®Êt cßn h¹n chÕ, cÇn ph¶i c¶i thiÖn nhiÒuthªm ®Ó thóc ®Èy ®­îc thÞ tr­êng bÊt ®éngs¶n vèn cã tiÒm n¨ng v« cïng lín.

¤ng NguyÔn Dòng TiÕn, ViÖn tr­ëng,ViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh

HiÖn t¹i nh÷ng v¨n b¶nph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cñaViÖt Nam ®· quy ®Þnh rÊt®Çy ®ñ vµ râ rµng vÒ c¸ctruêng hîp giao dÞch vÒ ®Êt

®ai theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn viÖcthùc hiÖn ë c¸c ®Þa ph­¬ng cßn kh¸cnhau vµ cßn nhiÒu lóng tóng. HiÖn t¹in«ng d©n cã thÓ tham gia gãp vèn b»ng®Êt cho doanh nghiÖp vµ ®uîc chia cæphÇn. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy cã hai c¸ikhã. C¸i khã thø nhÊt lµ ph¸p luËt ch­acho phÐp nguêi d©n gãp vèn b»ng ®Êt ®aivíi nguêi n­íc ngoµi, luËt ph¸p chØ quy®Þnh nguêi d©n ®uîc quyÒn trùc tiÕp liªnhÖ vµ cã quyÒn gãp vèn víi doanhnghiÖp trong nuíc. C¸i khã thø hai lµhiÖn t¹i vÉn ch­a cã m« h×nh râ rµng nµocho viÖc hîp t¸c nµy, míi chØ cã m« h×nhc¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc gãp vènb»ng ®Êt ®ai.

¤ng §µo Chung ChÝnh, Vô phã vôchÝnh s¸ch ®Êt ®ai, Bé Tµi nguyªn M«itruêng

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 100: Thi truong va phat trien

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 101: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

99

Khu vùc n«ng th«n ViÖt Nam cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc gi¶m nghÌo. N«ngnghiÖp lµ ngµnh mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho phÇn lín bé phËn d©n c­ (trªn 70% d©nsè), vµ phÇn lín ng­êi nghÌo ®Òu sèng ë khu vùc n«ng th«n. Trong khi khu vùc n«ngnghiÖp tÊt yÕu sÏ ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ vµ th­¬ng m¹i ho¸, phÇn lín s¶n xuÊt n«ng nghiÖptrong t­¬ng lai sÏ tiÕp tôc ®­îc c¸c chñ s¶n xuÊt nhá ®¶m tr¸ch. ViÖc tæ chøc n«ng d©nvµo c¸c nhãm/héi nhá th«ng qua hµnh ®éng tËp thÓ lµ rÊt cÇn thiÕt trong hoµn c¶nh cñaViÖt Nam. Th«ng qua viÖc hîp t¸c víi nhau, nh÷ng ng­êi n«ng d©n s¶n xuÊt nhá cã thÓt¨ng søc mua ®Ó tiÕp cËn ®­îc víi nh÷ng nguån cung vµ thiÕt bÞ tèt h¬n, ®ång thêi thu®­îc lîi nhuËn cao h¬n tõ viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt.

§Ó hµnh ®éng tËp thÓ trë nªn hiÖu qu¶ - ®Æc biÖt trong viÖc c¶i thiÖn sinh kÕ cña ng­êinghÌo - cÇn cã mét sè “nh©n tè thµnh c«ng”. Trong khi nh÷ng tranh luËn vÒ tÝnh hiÖuqu¶ cña hµnh ®éng tËp thÓ hiÖn nay cã xu h­íng tËp trung vµo h×nh thøc ph¸p lý cñanhãm, nghiªn cøu cña Dù ¸n N©ng cao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo (M4P)1

®­a ra gîi ý r»ng tÝnh hiÖu qu¶ cña hµnh ®éng tËp thÓ liªn quan nhiÒu ®Õn c¬ chÕ qu¶nlý bªn trong vµ ®Þnh h­íng thÞ tr­êng cña nhãm h¬n lµ h×nh thøc ph¸p lý cña chóng. C¸ckhuyÕn nghÞ ®­a ra trong B¶n tin nµy nh»m c¶i thiÖn nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng nµyth«ng qua viÖc t¨ng c­êng n¨ng lùc thµnh viªn vµ n¨ng lùc l·nh ®¹o nhãm ®«ng thêit¨ng sù thõa nhËn vÒ mÆt luËt ph¸p ®èi víi c¸c h×nh thøc hµnh ®éng tËp thÓ.

§Ó hµnh ®éng tËp thÓ mang l¹ihiÖu qu¶ cho ng­êi nghÌo

1. Kh¸i niÖm hµnh ®éngtËp thÓ vµ nh÷ng Ých lîitiÒm n¨ngTrong bèi c¶nh chuçi gi¸ trÞ s¶n phÈmn«ng nghiÖp ngµy cµng bÞ th­¬ng m¹i ho¸vµ toµn cÇu ho¸, c¸ch duy nhÊt ®Ó nh÷ngchñ s¶n xuÊt nhá vµ n«ng d©n nghÌotham gia mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ tÝch cùcvµo chuçi gi¸ trÞ ®ã lµ ph¶i tæ chøc vµ phèihîp víi nhau ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng muanh÷ng s¶n phÈm ®Çu vµo víi gi¸ hîp lý vµcã s¶n phÈm b¸n ra ë gi¸ hÊp dÉn.

Hµnh ®éng tËp thÓ cã thÓ lµ mét chiÕnl­îc quan träng ®Ó ng­êi nghÌo tËn dông®­îc nh÷ng c¬ héi kinh tÕ. ViÖc tËp hîpnh÷ng nhµ s¶n xuÊt nhá hay nh÷ng ng­êitiªu dïng l¹i, gióp lµm t¨ng kh¶ n¨ng thamgia vµo thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng th­¬ngl­îng khi mua, b¸n th«ng qua sù t¨ngtr­ëng cña quy m« kinh tÕ vµ viÖc øngdông nh÷ng dÞch vô mang tÝnh ®Þnh h­íngthÞ tr­êng kh¸c nh­ c¶i tiÕn viÖc qu¶n lýchÊt l­îng s¶n phÈm, qu¶ng c¸o, cÊp giÊychøng nhËn, nh·n m¸c s¶n phÈm v.v...Ngoµi ra cßn cã nh÷ng lîi Ých kh¸c vÒ mÆtquyÒn lîi x· héi vµ chÝnh trÞ.

1 Nghiªn cøu vÒ Hµnh ®éng tËp thÓ trong Dù ¸n N©ng cao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo do Bé m«n HÖ thèngN«ng nghiÖp, ViÖn Khoa häc N«ng nghiÖp ViÖt Nam thùc hiÖn. Th«ng tin chi tiÕt vÒ nghiªn cøu hiÖn cã t¹i trang ®iÖntö www.markets4poor.org

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 102: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

100

Søc mua

Kh¶ n¨ng thanh to¸n: Ng­êi n«ng d©nnghÌo th­êng cã mét bÊt lîi lín khi th­¬ngth¶o gi¸ c¶ cña c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo.ViÖc c¸ nh©n tõng n«ng d©n mua s¶nphÈm víi khèi l­îng nhá cho thÊy nh×nchung hä kh«ng thÓ th­¬ng l­îng gi¶mgi¸. Thªm vµo ®ã, chi phÝ ®ãng gãi ®·®­îc tÝnh vµo tæng chi phÝ ®Çu vµo th­êngt¨ng lªn khi khèi l­îng mua gi¶m ®i, lµmgi¸ thùc tÕ cña vËt t­ ®Çu vµo t¨ng lªn vµkh¶ n¨ng thanh to¸n gi¶m ®i. Hµnh ®éngtËp thÓ cã thÓ t¹o mét ®ßn bÈy t¨ng kh¶n¨ng thanh to¸n cña ng­êi n«ng d©nth«ng qua viÖc gióp hä c¶i thiÖn kh¶ n¨ngth­¬ng l­îng gi¶m gi¸ khi mua cïng lócmét khèi l­îng lín c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo.

TiÕp cËn: V× nhiÒu lÝ do, ng­êi nghÌoth­êng kh«ng thÓ mua nh÷ng s¶n phÈm®Çu vµo cã chÊt l­îng cao, trong ®ã cãc¸c lý do nh­ thiÕu kiÕn thøc vÒ c¸c tiªuchuÈn chÊt l­îng, thiÕu ®éng c¬ thÝch hîp®Ó c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm, thiÕu vèn®Ó mua nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ c¸c t­ liÖus¶n xuÊt. ViÖc tËp hîp nhau l¹i theo c¸cnhãm cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËnc¸c yÕu tè ®Çu vµo chÊt l­îng cao h¬n vµnhê ®ã t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm ®Çu ra.

Kh¶ n¨ng s½n cã: Quy m« nhá vµ s¶n xuÊtn«ng nghiÖp cã tÝnh r¶i r¸c cña ng­êinghÌo khiÕn nh÷ng nhµ cung cÊp nguyªnliÖu ®Çu vµo kh«ng d¸m m¹o hiÓm l­u tr÷c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo chÊt l­îng cao v×nhu cÇu cho nh÷ng s¶n phÈm ®ã lµ kh«ngch¾c ch¾n. Hµnh ®éng tËp thÓ gióp s¶nxuÊt diÔn ra th­êng xuyªn h¬n vµ møc ®éch¾c ch¾n lín h¬n, tõ ®ã t¹o ra ®éng c¬lín h¬n ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng hÖ thèng cungcÊp ®Çu vµo chÊt l­îng cao.

Søc b¸n

Kh¶ n¨ng ®ñ søc: Hµnh ®éng tËp thÓ giópn«ng d©n nghÌo kh¾c phôc ®­îc nh÷ngbÊt lîi vÒ quy m« s¶n xuÊt nhá vµ c¬ së h¹tÇng chÊt l­îng thÊp. Th«ng qua tæ chøc

lµm viÖc cïng nhau, kh«ng riªng lÎ, n«ngd©n cã thÓ t¨ng ®­îc n¨ng suÊt lao ®éngvµ gi¶m chi phÝ cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm®Çu ra.

TiÕp cËn: Ng­êi nghÌo s¶n xuÊt ra nh÷ngs¶n phÈm vµ dÞch vô chÊt l­îng t­¬ng ®èithÊp v× mét sè lÝ do, trong ®ã ph¶i kÓ ®ÕnviÖc thiÕu kiÕn thøc vÒ tiªu chuÈn chÊtl­îng, thiÕu ®éng c¬ hîp lý ®Ó c¶i tiÕn chÊtl­îng s¶n phÈm vµ thiÕu vèn ®Ó c¶i thiÖnchÊt l­îng ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt. Thªmvµo ®ã, ngay c¶ khi ng­êi nghÌo cã kh¶n¨ng s¶n xuÊt vµ ®­a ra ®­îc nh÷ng s¶nphÈm vµ dÞch vô chÊt l­îng cao, hä th­êngkh«ng thÓ tiÕp cËn ®­îc víi dÞch vô chøngnhËn chÊt l­îng s¶n phÈm hoÆc kh«nggiíi thiÖu ®­îc nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vôcña m×nh tíi ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng.

Kh¶ n¨ng s½n cã: ViÖc t¨ng quy m« s¶nxuÊt th«ng qua hµnh ®éng tËp thÓ vµ t¨ngsù ch¾c ch¾n vÒ cÇu th«ng qua mét c¬chÕ hîp ®ång hiÖu qu¶ lµ hai c¸ch thøc ®Ót¨ng tÝnh s½n cã cña c¸c s¶n phÈm vµ dÞchvô cña ng­êi nghÌo trªn thÞ tr­êng vµ t¨ngsù tham gia cña hä vµo c¸c chuçi gi¸ trÞ.

2. T×nh h×nh hµnh ®éngtËp thÓ ë ViÖt Nam hiÖnnayTrong khu vùc n«ng nghiÖp vµ c«ngnghiÖp cña ViÖt Nam hiÖn tån t¹i nhiÒunhãm ho¹t ®éng kh«ng chÝnh thøc, trong®ã bao gåm c¸c tæ, c¸c “c©u l¹c bé” vµc¸c nhãm céng ®ång ho¹t ®éng th«ng quac¸c ban ®¹i diÖn. Nh÷ng h×nh thøc nµy®­îc th¶o luËn d­íi ®©y nh­ lµ “nh÷ngnhãm s¶n xuÊt”. ë khu vùc chÝnh thøc,h×nh thøc liªn kÕt hµnh ®éng tËp thÓ phæbiÕn nhÊt lµ c¸c hîp t¸c x·.

- C¸c nhãm s¶n xuÊt: HiÖn t¹i ë khu vùcn«ng th«n ViÖt Nam ­íc tÝnh cã trªn100.000 nhãm s¶n xuÊt kh«ng chÝnh thøc,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 103: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

101

t¨ng 26.000 nhãm so víi n¨m 1998 vµ t¨ng10.000 nhãm so víi n¨m 2002. T¹i ®ångb»ng s«ng Cöu Long vµ vïng §«ng B¾cNam Bé, sè l­îng c¸c nhãm s¶n xuÊt nhiÒuh¬n, chiÕm trªn 60% tæng sè c¸c nhãm.

C¸c nhãm s¶n xuÊt nh×n chung ®­îc h×nhthµnh tõ nhu cÇu cña c¸c hé n«ng d©n víic¸c h×nh thøc vµ chøc n¨ng ®a d¹ng dùatrªn lÞch sö, ®Æc thï cña s¶n xuÊt vµ ®iÒukiÖn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng.Kho¶ng 25% c¸c nhãm s¶n xuÊt nµy ®· cãc¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý chÝnh thøc, ®angx©y dùng c¸c quy ®Þnh riªng cña m×nh vµcã nguån vèn vµ tµi s¶n do c¸c thµnh viªntrong nhãm ®ãng gãp. 75% cßn l¹i lµnh÷ng nhãm Ýt chÝnh thøc h¬n víi c¸cthµnh viªn hç trî lÉn nhau trong s¶n xuÊtnh­ng Ýt tÝnh h×nh thøc. Thµnh viªn cña c¸cnhãm nµy cã thÓ gióp ®ì nhau trong mïathu ho¹ch, vay tiÒn cña nhau, thiÕt lËp c¸ctæ khuyÕn n«ng hay khuyÕn l©m, cung cÊpc¸c dÞch vô cho thuª vµ söa ch÷a m¸ymãc, dÞch vô lµm ®Êt, t­íi tiªu hay kh«iphôc l¹i c¸c c¬ së h¹ tÇng thuû n«ng.

- C¸c hîp t¸c x· (HTX): ë ViÖt Nam hiÖncã trªn 15.000 HTX. Nh÷ng HTX n«ngnghiÖp nµy r¬i vµo hai nhãm chÝnh, ®ã lµnhãm c¸c HTX cò (nh÷ng nhãm ®­îcchuyÓn ®æi tõ HTX/TËp thÓ ho¹t ®éngtr­íc khi cã LuËt HTX n¨m 1997) vµ nhãmHTX míi (nh÷ng HTX ®­îc h×nh thµnh saukhi LuËt HTX n¨m 1997 ra ®êi).

C¸c HTX míi vµ cò ®Òu tæ chøc nhiÒuh×nh thøc ho¹t ®éng nh­ lµm ®Êt, s¶n xuÊtvµ cung cÊp h¹t gièng, cung cÊp dÞch vôt­íi tiªu, b¶o vÖ mïa mµng, marketing c¸cs¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ cung cÊp c¸cs¶n phÈm ®Çu vµo. Mét trong nh÷ng h×nhthøc ho¹t ®éng phè biÕn nhÊt mµ c¸c HTXthùc hiÖn lµ cung cÊp dÞch vô t­íi tiªu.Trong n¨m 2001, trªn 80% HTX cung cÊpdÞch vô t­íi tiªu.

+ C¸c hîp t¸c x· cò – Trong nhiÒu tr­ênghîp, ho¹t ®éng cña c¸c HTX cò nh×n

chung kh«ng thay ®æi khi cã luËt HTX ra®êi. X· viªn th­êng lµ nh÷ng ng­êi d©nsinh sèng ë ®Þa ph­¬ng ®ã. C¸c dÞch vôs¶n xuÊt do HTX cung cÊp chñ yÕu lµnh÷ng ho¹t ®éng nh»m khai th¸c c¬ së h¹tÇng vµ tµi s¶n cò do nh÷ng HTX tr­íc ®ã®Ó l¹i nh­ dÞch vô cung cÊp t­íi tiªu, ®iÖnvµ thuèc trõ s©u. Nh×n chung, c¸c HTX còkh«ng ph¸t triÓn nh÷ng dÞch vô vÒ s¶nphÈm ®Çu vµo (vÝ dô nh­ cung cÊp c¸cdÞch vô thuû n«ng hay ph©n bãn) hay ®Çura (nh­ tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp)cho x· viªn. Nh÷ng HTX nµy th­êng thiÕuvèn ®Ó ho¹t ®éng, vµ ¶nh h­ëng kh«ngnhiÒu ®Õn kinh tÕ hé n«ng d©n.

+ C¸c hîp t¸c x· míi – Vµo n¨m 2003 cãkho¶ng 5.717 HTX míi ®­îc thµnh lËptrong tæng sè 15.174 HTX c¸c lo¹i trªn c¶n­íc. Nh×n chung nh÷ng HTX nµy cã thÓ®­îc chia lµm hai lo¹i chÝnh: (1) HTX dÞchvô chung: cung cÊp nh÷ng dÞch vô chungnh­ ®iÖn, ph©n bãn vµ thuèc trõ s©u. Tuynhiªn lo¹i HTX nµy chiÕm mét phÇn nhátrong sè nh÷ng HTX míi ®­îc thµnh lËp.(2) HTX chuyªn s©u: nh÷ng HTX nµychiÕm mét phÇn lín trong sè c¸c HTXmíi. C¸c HTX chuyªn s©u cã môc ®Ýchs¶n xuÊt ra mét lo¹t hµng ho¸ cô thÓ, vÝ dôHTX ch¨n nu«i bß s÷a, ch¨n nu«i lîn, nu«itrång thuû s¶n, c©y ¨n qu¶, s¶n xuÊt rauan toµn hay HTX chÕ biÕn c¸c s¶n phÈmn«ng vµ l©m nghiÖp.

Nh÷ng HTX míi h×nh thµnh theo luËt HTXnh×n chung cã c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®énglinh ho¹t h¬n so víi HTX cò, c¸c x· viªntham gia do nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµkinh doanh. Tuy nhiªn, sau mét giai ®o¹nho¹t ®éng, ®«i khi nh÷ng HTX nµy ph¶i®èi mÆt víi mét sè khã kh¨n nh­ quy m«ho¹t ®éng nhá, thiÕu c¸c kü n¨ng qu¶n lývµ thiÕu c¬ chÕ ho¹t ®éng râ rµng. §iÒunµy dÉn ®Õn viÖc c¸c hé n«ng d©n kh«ngthùc sù thu ®­îc lîi Ých nµo tõ viÖc thamgia vµo HTX.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 104: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

102

3. Ch×a kho¸ dÉn ®Õnthµnh c«ngCã nhiÒu yÕu tè dÉn ®Õn sù thµnh c«ngcña c¸c nhãm hµnh ®éng tËp thÓ trongviÖc mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho c¸cthµnh viªn – vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng thµnhviªn nghÌo. Nh×n chung nh÷ng yÕu tèthµnh c«ng nµy ®Òu cã thÓ ¸p dông víic¸c nhãm hµnh ®éng tËp thÓ ë c¸c h×nhthøc tæ chøc kh¸c nhau. Nãi c¸ch kh¸c,nh÷ng yÕu tè nµy còng cã thÓ gióp métnhãm s¶n xuÊt, mét c©u l¹c bé, mét HTXmíi hay mét HTX cò thµnh c«ng.

Kh¶ n¨ng l·nh ®¹o

Mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õnsù thµnh c«ng cña nh÷ng tæ chøc hoÆcc¸c h×nh thøc hµnh ®éng tËp thÓ nµy lµkh¶ n¨ng l·nh ®¹o cña tæ chøc. NÕu béphËn l·nh ®¹o cña tæ chøc n¨ng ®éng vµkÕt nèi tèt víi th«ng tin vµ thÞ tr­êng th× tæchøc ®ã cã c¬ héi thµnh c«ng lín h¬n.Ngoµi ra, nÕu l·nh ®¹o cña tæ chøc cònglµ thµnh viªn trong ®ã th× hä sÏ cã ®énglùc lín h¬n ®Ó hµnh ®éng v× lîi Ých cña c¸cthµnh viªn cña nhãm.

Sù tham gia vµ lîi Ých thùc sù cña c¸cthµnh viªn trong nhãm

Theo LuËt HTX n¨m 2003, “HTX lµ tæchøc kinh tÕ tËp thÓ do c¸c thµnh viªn cãnhu cÇu, lîi Ých chung, tù nguyÖn gãp vèn,gãp søc lËp ra theo quy ®Þnh ®Ó ph¸t huysøc m¹nh tËp thÓ cña tõng x· viªn thamgia HTX, cïng nhau thùc hiÖn cã hiÖu qu¶c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµn©ng cao møc sèng, gãp phÇn ph¸t triÓnkinh tÕ-x· héi cña ®Êt n­íc”.

Mét trong nh÷ng nÒn t¶ng then chèt chosù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña hµnh ®éng

tËp thÓ - dï ®­îc tæ chøc d­íi h×nh thøcmét HTX hay mét c¸ch thøc Ýt chÝnh thøch¬n – lµ sù tham gia thùc sù cña c¸cthµnh viªn vµo ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cñaHTX hay nhãm ®ã, vµ c¸c thµnh viªn cã®ãng gãp còng nh­ lîi Ých thùc sù ®èi víisù thµnh c«ng cña HTX/nhãm.

Sù linh ho¹t vµ tèc ®é ®­a ra quyÕt ®Þnh

§Ó tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi trong ®iÒukiÖn thÞ tr­êng thay ®æi nhanh chãng vµ ®Ó®¸p øng ®­îc hoµn c¶nh c¹nh tranh kinh tÕngµy cµng t¨ng, mét nhãm hµnh ®éng tËpthÓ ph¶i linh ho¹t trong ho¹t ®éng ®iÒu hµnhvµ cã kh¶ n¨ng ®­a ra quyÕt ®Þnh nhanhchãng liªn quan ®Õn ®Þnh h­íng vµ ho¹t®éng cña nhãm. §iÒu nµy hµm ý c¬ chÕ raquyÕt ®Þnh vµ sù linh ho¹t nµy nªn ®­îc c©nnh¾c t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp nhãm.

C¸c mèi liªn kÕt vµ kh¶ n¨ng tham giavµo thÞ tr­êng

Mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊtcho sù thµnh c«ng cña mét nhãm hµnh®éng tËp thÓ lµ ph¹m vi kÕt nèi cña nhãm®ã víi thÞ tr­êng – vµ kh¶ n¨ng nhËn thøc®­îc sù thay ®æi - cña nguån cung ®Çuvµo vµ nhu cÇu c¸c s¶n phÈm ®Çu ra.TÇm quan träng cña mèi liªn kÕt bÒn v÷ngvíi thÞ tr­êng, th«ng qua c¬ chÕ s¶n xuÊtn«ng nghiÖp theo hîp ®ång, ®­îc th¶oluËn chi tiÕt h¬n trong B¶n tin ThÞ tr­êngvµ Ph¸t triÓn sè 2.2 H¬n n÷a trªn thÞ tr­êngnh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ n«ng nghiÖpkhã tr¸nh khái sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ theothêi gian. C¸c nhãm hµnh ®éng tËp thÓcµng ý thøc ®­îc tèt nh÷ng biÕn ®éng gi¸c¶ nµy th× hä cµng cã kh¶ n¨ng x©y dùng®­îc nh÷ng chiÕn l­îc ®¸p øng ®­îc c¸cth¸ch thøc ®Æt ra tr­íc m¾t.

2 Xem chi tiÕt trong B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn sè 2: S¶n xuÊt N«ng nghiÖp theo hîp ®ång - Mét h×nh thøc liªn kÕtng­êi n«ng d©n víi thÞ tr­êng, hiÖn cã t¹i ®Þa chØ www.markets4poor.org

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 105: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

103

4. C¸c khuyÕn nghÞHai khuyÕn nghÞ chÝnh sau ®©y ®­îc ®­ara ®Ó n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña hµnh®éng tËp thÓ vèn ®­îc coi nh­ mét c«ngcô n©ng cao søc m¹nh thÞ tr­êng vµ t¨ngthu nhËp cña c¸c hé s¶n xuÊt nhá, tõ ®ãgãp phÇn gi¶m nghÌo. Nh÷ng khuyÕnnghÞ nµy nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc thµnhviªn vµ n¨ng lùc l·nh ®¹o HTX ®Ó ®¸p øngc¸c nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµt¨ng sù thõa nhËn ®èi víi c¸c lo¹i h×nh tæ,nhãm - c¶ chÝnh thøc vµ kh«ng chÝnh thøc.

T¨ng c­êng n¨ng lùc – Nh­ ®· th¶o luËnë phÇn 3, ®Ó hµnh ®éng tËp thÓ thµnhc«ng trong hoµn c¶nh mét nÒn kinh tÕ thÞtr­êng n¨ng ®éng cÇn mét sè ®iÒu kiÖn:(1) bé phËn l·nh ®¹o cña nhãm nªn n¨ng®éng vµ s½n sµng liªn kÕt víi thÞ tr­êngbªn ngoµi, (2) c¸c thµnh viªn nªn cã lîiÝch thùc sù vµ hÕt lßng v× sù thµnh c«ngcña nhãm, (3) qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh nªnnhanh chãng vµ linh ho¹t, vµ (4) nhãmcòng nªn chñ ®éng t×m c¸ch tham gia vµothÞ tr­êng yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra.

MÆc dï ®· cã chÝnh s¸ch ñng hé mét c¸chm¹nh mÏ vµ nhÊt qu¸n viÖc thµnh lËp c¸ctæ ho¹t ®éng hîp t¸c (®Æc biÖt lµ c¸c hîpt¸c x·), vÉn rÊt cÇn thiÕt cã mét chiÕn l­îcrâ rµng nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc thµnhviªn vµ l·nh ®¹o HTX trong viÖc hiÓu rânh÷ng quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña hµnh®éng hîp t¸c ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨nghiÖn thùc cña c¸c “yÕu tè thµnh c«ng”.

Mét ch­¬ng tr×nh t¨ng c­êng n¨ng lùc vµchia sÎ th«ng tin cã thÓ ®­îc thùc hiÖnth«ng qua Liªn minh HTX ViÖt Nam, hoÆccã thÓ lµ mét cÊu phÇn vµo ch­¬ng tr×nh®µo t¹o do hÖ thèng khuyÕn n«ng (cho c¸cs¶n phÈm dùa trªn n«ng nghiÖp) hay dotrung t©m xóc tiÕn c«ng nghiÖp (cho c¸cs¶n phÈm dùa trªn c«ng nghiÖp) thùc hiÖn.

T¨ng sù thõa nhËn ®èi víi c¸c lo¹i h×nhtæ nhãm - Sù thÊt b¹i hay thµnh c«ng cña

mét nhãm hµnh ®éng tËp thÓ hÇu nh­kh«ng phô thuéc vµo h×nh thøc ph¸p lýcña nã. Nh÷ng “yÕu tè” ®· m« t¶ ë trªnquan träng ®èi víi sù thµnh c«ng cña bÊtkú hµnh ®éng tËp thÓ nµo. Trong thùc tÕ,®iÒu nµy ®ång nghÜa víi thùc tÕ lµ sÏ cãmét sè HTX rÊt thµnh c«ng vµ mét sè thÊtb¹i, hay cã nhiÒu nhãm s¶n xuÊt mang l¹ithµnh c«ng cho c¸c thµnh viªn trongnhãm vµ còng cã nhiÒu nhãm kh«ng thu®­îc kÕt qu¶ nµo ®¸ng kÓ.

Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn “thÕ hÖ tiÕptheo” cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒuchØnh hµnh ®éng tËp thÓ t¹i ViÖt Nam, c¸cnhµ lµm chÝnh s¸ch nªn nghiªn cøu nh÷ngbµi häc thu ®­îc tõ c¸c m« h×nh hµnh®éng tËp thÓ ë c¶ khu vùc chÝnh thøc vµkh«ng chÝnh thøc (bao gåm c¸c hîp t¸c x·vµ c¸c nhãm s¶n xuÊt). Ngoµi ra, còngnªn xem xÐt viÖc t¨ng c­êng sù thõa nhËn®èi víi c¸c lo¹i h×nh hµnh ®éng hîp t¸ckh«ng chÝnh thøc, nhÊt lµ ®Ó thµnh viªncña lo¹i h×nh nµy cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn®­îc nguån tÝn dông trªn c¬ së nhãm.

Th¶o luËnNh÷ng lîi Ých tiÒm n¨ng

HiÖn nay liªn hiÖp gåm 7 HTX trong ®ã cã6 HTX ch¨n nu«i vµ mét HTX thó y phôcvô c¸c HTX cßn l¹i. Víi h×nh thøc liªn kÕtnµy, ®Çu vµo cña bµ con n«ng d©n mëréng h¬n tr­íc.

Tr­íc ®©y chóng t«i kh«ng lÊy ®­îc hµngcÊp mét, nh­ng giê liªn hiÖp cã thÓ lÊy®­îc hµng cÊp 1 th¼ng tõ nhµ m¸y víi gi¸rÎ h¬n.

Tr­íc khi thµnh lËp liªn hiÖp, c¸c HTX cßnnhá lÎ kh«ng ®¸p øng ®­îc ®Çu ra chonh÷ng hîp ®ång lín. Khi thµnh mét tËpthÓ HTX th× ®Çu vµo, ®Çu ra ®Òu thuËn lîih¬n. Liªn hiÖp còng muèn x©y dùng thªmx­ëng chÕ biÕn ®Ó vÒ l©u dµi, sau khi ®·kh¼ng ®Þnh chÊt l­îng s¹ch, tù m×nh cã

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 106: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

104

thÓ tiªu thô s¶n phÈm cho m×nh.

Mai Thanh ChÝnh, Chñ tÞch Héi ®ångqu¶n trÞ, Liªn hiÖp HTX Ch¨n nu«i NamS¸ch, H¶i D­¬ng

Vµo HTX chóng t«i ®­îcviÖn Khoa häc Kü thuËtN«ng nghiÖp chuyÓn giaokhoa häc kü thuËt, huyÖntØnh t¹o ®iÒu kiÖn cho vay

vèn. Tr­íc kia chóng t«i chØ ®­îc vay 5triÖu, gÇn ®©y ®· vay ®­îc 30 triÖu trongthêi gian trung h¹n víi l·i suÊt thÊp ®Ó tusöa chuång tr¹i, mua con gièng, nguyªnliÖu ®Çu vµo. C¸c hé x· viªn nhãm l¹i ®ÓlÊy c¸m ¨n tËp trung, ngoµi ra cßn b¸n®­îc cho lß giÕt mæ ë H¶i Phßng ®Ó xuÊtkhÈu sang §µi Loan. Kinh tÕ gia ®×nh ®­îcn©ng lªn, tr­íc ®©y thu nhËp chØ 3-500.000 ®ång/th¸ng, giê cã thÓ thu ®­îctrªn 1triÖu ®ång/ng­êi tõ ch¨n nu«i, h¬nlµm n«ng nghiÖp nhiÒu lÇn.

NguyÔn Huy T­ëng, Thµnh viªn HTXch¨n nu«i Hîp TiÕn, Nam S¸ch, H¶iD­¬ng

T×nh h×nh hµnh ®éng tËp thÓ ë ViÖtNam hiÖn nay

HiÖn nay ë n­íc ta, hµnh ®éng tËp thÓ chñyÕu mang tÝnh tù nguyÖn, thÓ hiÖn ë 2 lo¹ih×nh chÝnh: HTX vµ tæ hîp t¸c. HTX th× cãnhiÒu lo¹i nh­ HTX dÞch vô, thuû s¶n…nh­ng ®«ng nhÊt lµ HTX N«ng nghiÖp víi2 nhãm: HTX cò thµnh lËp tõ nh÷ng n¨m60 ë miÒn B¾c vµ n¨m 75 ë Nam, vµ nhãmnh÷ng HTX míi. Hµnh ®éng tËp thÓ lµ xuthÕ tÊt yÕu, thÓ hiÖn tÝnh céng ®ång vµn©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt; cãnh÷ng viÖc nÕu kh«ng cã hµnh ®éng tËpthÓ th× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc, vÝ dô lµmthuû n«ng hay diÖt trõ s©u bÖnh…

Chu ThÞ H¶o, Phã côc tr­ëng, Côc HTXvµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Bé N«ngnghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

ChÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc®èi víi hµnh ®éng tËp thÓ rÊtcëi më nh­ng cßn thiÕunh÷ng qui tr×nh hµnh chÝnhchi tiÕt ®Ó c¸c c¬ quan ®Þa

ph­¬ng thùc hiÖn. Quy ®Þnh thµnh lËpHTX th× rÊt tho¸ng nh­ng thùc ra kh«ngthùc hiÖn ®­îc, vÝ dô nh÷ng chÝnh s¸chnh­ nhµ n­íc cho thuª ®Êt kh«ng lÊy tiÒn,hay HTX ®­îc quyÒn vay vèn nh­ng thùctÕ kh«ng ®­îc vay v× ng©n hµng cã c¬ chÕriªng, hay quy ®Þnh ®¸nh gi¸ HTX dùa vµolîi nhuËn HTX vµ c¸c HTX ph¶i cã l·inh­ng thùc tÕ môc ®Ých hµnh ®éng tËp thÓkh«ng ph¶i ®Ó sinh l·i, mµ lµ ®Ó trî giópc¸c ®¬n vÞ kinh tÕ sinh l·i. HiÖn t¹i vÉn lÉnlén vÒ mÆt lý luËn vµ coi HTX lµ mét ®¬nvÞ kinh tÕ, ®iÒu nµy rÊt nguy hiÓm v× nÕucoi HTX nh­ mét ®¬n vÞ kinh tÕ th× HTXph¶i ho¹t ®éng nh­ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµchÝnh s¸ch vÒ HTX sÏ kh«ng phï hîp thùctÕ.

TiÕn sÜ Vò Träng B×nh, Gi¸m ®èc, Trungt©m Ph¸t triÓn N«ng th«n, ViÖn ChÝnhs¸ch vµ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn N«ngnghiÖp N«ng th«n

Trong thêi gian trªn 10 n¨mqua, tõ n¨m 1995, khu vùckinh tÕ tËp thÓ chiÕm gÇn 8%GDP cña c¶ n­íc, nÕu céngc¶ kinh tÕ x· viªn th× chiÕm

kho¶ng 15%. §©y lµ mét tØ lÖ rÊt ®¸ng kÓ,h¬n n÷a nã lµ khu vùc cña ®¹i bé phËnnh÷ng ng­êi n«ng d©n nghÌo, ng­êi s¶nxuÊt nhá. Khu vùc kinh tÕ tËp thÓ phôc vôgÇn 15 triÖu lao ®éng lµ thµnh viªn tæ chøckinh tÕ tËp thÓ cïng víi thµnh viªn gia ®×nhcña hä. Khu vùc nµy kh«ng nh÷ng kh«ngthÓ bÞ l·ng quªn, mµ cµng cÇn ph¶i chó ýcao h¬n v× mét mÆt, nã gãp phÇn rÊt quanträng cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ, mÆt kh¸c nãt¹o viÖc lµm cho phÇn lín ng­êi lao ®éng,gãp phÇn quan träng vµo xo¸ ®ãi, gi¶mnghÌo, t¨ng thu nhËp cho thµnh viªn... Tèc®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ gia t¨ng cña khu vùc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 107: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

105

kinh tÕ tËp thÓ cã dÊu hiÖu tÝch cùc trong 3n¨m qua, t¨ng liªn tôc tõ 3,43% n¨m 2003lªn 3,83% n¨m 2004 vµ 3,98% n¨m 2005sau mét thêi dµi suy gi¶m trong giai ®o¹n1995 – 2003.

TiÕn sÜ NguyÔn Minh Tó, Vô tr­ëng, VôHîp t¸c x·, Bé KÕ ho¹ch §Çu t­

Ch×a kho¸ thµnh c«ng

Tr­íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh hµnh ®éng tËp thÓv× môc ®Ých g×. Quy m« vµ h×nh thøc cñahµnh ®éng tËp thÓ phô thuéc vµo quy m«s¶n xuÊt vµ tÝnh chuyªn nghiÖp cña n«ngd©n. Víi n«ng d©n cã quy m« s¶n xuÊtnhá th× hµnh ®éng tËp thÓ nªn ®¬n gi¶n ëh×nh thøc tæ nhãm, møc ®é liªn kÕt kh«ngqu¸ chÆt chÏ, nh÷ng quyÕt ®Þnh cña tænhãm c¸c hé gia ®×nh nhá ®­îc thay ®æirÊt linh ho¹t theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó h¹nchÕ rñi ro. Cßn víi n«ng d©n cã quy m«s¶n xuÊt lín vµ chuyªn nghiÖp ho¸ th×hµnh ®éng tËp thÓ nªn tæ chøc ë møc ®échÆt chÏ víi tÝnh ph¸p lý cao. Víi ng­êinghÌo, hµnh ®éng tËp thÓ nªn tËp trungvµo viÖc khai th¸c chia sÎ nguån lùc h¬nlµ tham gia vµo thÞ tr­êng, cßn nÕu thamgia vµo thÞ tr­êng th× nªn hµnh ®éng tËpthÓ ë møc chia sÎ th«ng tin.

TiÕn sÜ Vò Träng B×nh, Gi¸m ®èc, Trungt©m Ph¸t triÓn N«ng th«n, ViÖn ChÝnhs¸ch vµ ChiÕn l­îc Ph¸t triÓn N«ngnghiÖp N«ng th«n

Liªn hiÖp HTX ®ang dÇnph¸t triÓn lªn quy m« línnh­ më réng x­ëng chÕbiÕn, më réng ®Çu vµo vµ®Çu ra. Liªn hiÖp cã quy chÕ

ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ, cã chñ tÞchhéi ®ång, mét gi¸m ®èc phô tr¸ch ho¹t®éng chung vµ 2 phã gi¸m ®èc chuyªntr¸ch c¸c m¶ng c«ng viÖc kh¸c nhau.N«ng d©n ph¶i nh×n thÊy râ c¸i lîi chom×nh th× míi høng thó tham gia. VÝ dô hä®­îc mua s¶n phÈm ®Çu vµo rÎ h¬n mÊy

ngh×n so víi bªn ngoµi; hay trong qu¸tr×nh ch¨n nu«i, hä ®­îc t­ vÊn, tËp huÊnkü thuËt, ®­îc tËp thÓ gióp ®ì vÒ ®Çu ra(nÕu cã tho¶ thuËn b¸n cho tËp thÓ). VÒmèi liªn kÕt víi thÞ tr­êng, liªn hiÖp HTXcòng ph©n c«ng ng­êi phô tr¸ch c¸c mèiliªn kÕt vÒ ®Çu vµo, ®Çu ra.

Mai Thanh ChÝnh, Chñ tÞch Héi ®ångqu¶n trÞ, Liªn hiÖp HTX Ch¨n nu«i NamS¸ch, H¶i D­¬ng

Muèn hµnh ®éng tËp thÓ thµnh c«ng cÇncã dù ¸n tËp thÓ, cã c¬ chÕ vµ kh¶ n¨ng®iÒu phèi c¸c thµnh viªn cïng thùc hiÖn dù¸n tËp thÓ ®ã. C¬ chÕ ®iÒu phèi tËp thÓph¶i ®¶m b¶o c¸c thµnh viªn tham gia thùcsù vµo qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh môc tiªu vµ x©ydùng quyÕt ®Þnh tËp thÓ, triÓn khai ho¹t®éng tËp thÓ. §èi víi hµnh ®éng tËp thÓ ëmøc ®é chÆt chÏ, mang tÝnh chuyªnnghiÖp th× cÇn cã c¬ chÕ ph¸p lÝ ®Ó khèngchÕ, rµng buéc c¸c thµnh viªn. Cßn víihµnh ®éng tËp thÓ quy m« nhá th× nªn tËptrung vµo chia sÎ th«ng tin vµ cã c¬ chÕ®iÒu phèi bªn trong linh ho¹t. Víi hµnh®éng tËp thÓ quy m« nhá, trong liªn kÕttham gia vµo thÞ tr­êng gi÷a c¸c thµnh viªnnªn tËp trung x©y dùng mét m¹ng l­íi chiasÎ th«ng tin vÒ ®Çu vµo, ®Çu ra. Cßn víihµnh ®éng tËp thÓ quy m« lín, chuyªnnghiÖp th× thÓ hiÖn ë viÖc cïng x©y dùngmét dù ¸n tËp thÓ vµ cã c¬ chÕ ®iÒu phèitheo chiÒu däc, chiÒu ngang vµ x©y dùngliªn kÕt hîp ®ång gi÷a c¸c t¸c nh©n nh­ vÒchÊt l­îng, cung cÊp hµng, tÝn dông …

TiÕn sÜ Vò Träng B×nh, Gi¸m ®èc, Trungt©m Ph¸t triÓn N«ng th«n, ViÖn ChÝnhs¸ch vµ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn N«ngnghiÖp N«ng th«n

KhuyÕn nghÞNh÷ng ng­êi tham gia HTX hÇu hÕt lµnh÷ng ng­êi m¸u lµm ¨n, cã tinh thÇn tùgi¸c. C¸c cÊp c¸c ngµnh còng hç trînhiÒu vÒ kü thuËt, chóng t«i còng ®­îc tËp

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 108: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

106

huÊn nhiÒu, chØ cßn vÊn ®Ò®Êt vµ vèn. NÕu cã ®Êtchóng t«i sÏ ph¸t triÓn ch¨nnu«i tËp trung, lËp trang tr¹iquy m« lín, x©y v¨n phßng

giao dÞch, x©y dùng kho chøa thøc ¨nch¨n nu«i. HiÖn t¹i v¨n phßng giao dÞchvÉn ph¶i nhê hé thµnh viªn, ®Ò nghÞ xincÊp ®Êt th× ch­a ®­îc ®Þa ph­¬ng gi¶iquyÕt.

NguyÔn V¨n §oµn, Thµnh viªn HTX ch¨nnu«i Hîp TiÕn, Nam S¸ch, H¶i D­¬ng

Víi nguån vèn vay, c¬ chÕ qu¶n lý cñanhµ n­íc cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch ph©pcÊp qu¶n lý tíi quËn huyÖn ®Ó gi¶m bítquy tr×nh vµ thêi gian vay vèn. Ngoµi ra cãthÓ sö dông kÕ ho¹ch kinh doanh cña c¸cnhãm hé vµ c¸ nh©n nh­ mét ®iÒu kiÖntiªn quyÕt ®Ó xÐt vay vèn. C¸c c¬ chÕqu¶n lý nguån vèn minh b¹ch còng nªn®­îc thiÕt lËp ®Ó gi¶m bít c¸c "chi phÝkh«ng cÇn thiÕt" cho ng­êi s¶n xuÊt.

Bïi V¨n Béi, Tæ hîp ch¨n nu«i xãmKh¶, x· Quý Hoµ, huyÖn L¹c S¬n, tØnhHßa B×nh

C¸c cÊp còng ®Òu nhËn thøc®­îc khã kh¨n cña HTX,nh­ng ®Ó hç trî tèt, cÇn ph¶ihiÓu râ v× sao ph¶i hç trî.Tr­íc hÕt chÝnh s¸ch ph¶i

®ång bé, ®Çy ®ñ vÒ th«ng t­ h­íng dÉn.Ngoµi ra cÇn x©y dùng hÖ thèng c¸n béhoµn thiÖn, cã ng©n s¸ch thÝch ®¸ng, cãsù quan t©m cña c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng ®Ócã kÕ ho¹ch hµnh ®éng qu¶n lý, hç trî. Hçtrî ®µo t¹o lµ quan träng nhÊt, trong ®ãbao gåm ®µo t¹o n©ng cao ho¹t ®éng dÞch

vô, tiÕp thÞ vµ tiªu thô s¶n phÈm, giópnh©n réng m« h×nh tèt …

Chu ThÞ H¶o, Phã côc tr­ëng, Côc HTXvµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Bé N«ngnghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

Quy m« hµnh ®éng tËp thÓ cµng lín th×cµng ®ßi hái ph¶i cã thÓ chÕ rµng buécchÆt chÏ. NÕu chóng ta thóc ®Èy ®­îc thÓchÕ cña Nhµ n­íc cëi më h¬n th× hµnh®éng tËp thÓ sÏ ph¸t triÓn h¬n. Mét ®iÒun÷a lµ ®Ó ®iÒu phèi nh÷ng hµnh ®éng tËpthÓ gióp ng­êi d©n tham gia h¬n n÷a vµothÞ tr­êng ®ßi hái mét qu¸ tr×nh x©y dùngnh÷ng c«ng cô ®iÒu phèi vÒ kinh tÕ, küthuËt, c«ng nghÖ. C¸c nhµ khoa häc lµnh÷ng ng­êi ph¶i trî gióp c¸c t¸c nh©ntrong viÖc x©y dùng nh÷ng c«ng cô nµy.

§Æc biÖt hiÖn nay cÇn ph¶i cã mét sù thõanhËn cña Nhµ n­íc víi c¸c t­ th­¬ng(th­¬ng l¸i) nh­ mét t¸c nh©n kinh tÕ chÝnhthøc, v× hä kh«ng nhËn ®­îc sù trî giópcña Nhµ n­íc vµ còng kh«ng ®­îc coi lµt¸c nh©n chÝnh thèng. 80-90% n«ng s¶n®­îc giao dÞch qua nh÷ng kªnh t­ th­¬ngnµy vµ Nhµ n­íc Ýt cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸tvÒ thuÕ, còng nh­ vÒ chÊt l­îng. ChÝnh v×thÕ khi th¶o luËn x©y dùng hµnh ®éng tËpthÓ th× hä vÉn cßn ngÇn ng¹i v× sî sù ph©nbiÖt ®èi xö cña Nhµ n­íc. Hµnh ®éng tËpthÓ cña c¸c t­ th­¬ng sÏ gióp chóng ta tæchøc thÞ tr­êng tèt h¬n, thÞ tr­êng sÏ ho¹t®éng hiÖu qu¶ h¬n.

TiÕn sÜ Vò Träng B×nh, Gi¸m ®èc, Trungt©m Ph¸t triÓn N«ng th«n, ViÖn ChÝnhs¸ch vµ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn N«ngnghiÖp N«ng th«n

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 109: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

107

Nhu cÇu vÒ hîp t¸c c«ng t­ (PPP) trong cung cÊp c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng ®ang ngµycµng ®­îc thõa nhËn réng r·i t¹i ViÖt Nam bëi ®©y lµ c¸ch ®Ó c¶i thiÖn chÊt l­îng vµquy m« cña c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng nhê vµo viÖc huy ®éng ®­îc c¸c nguån lùc vµkinh nghiÖm chuyªn m«n tõ khu vùc t­ nh©n. B¶n tin nµy xin giíi thiÖu vÒ m« h×nh PPP,chØ ra mét sè nh÷ng c¶n trë ®èi víi sù ph¸t triÓn cña PPP trong dÞch vô c¬ së h¹ tÇng,còng nh­ ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh tr¸ch nhiÖm vµ sö dông®ång vèn hiÖu qu¶ mµ viÖc ph¸t triÓn PPP cã thÓ mang l¹i t¹i ViÖt Nam.

Quan hÖ hîp t¸c khu vùc c«ngcéng vµ t­ nh©n nh»m c¶i thiÖndÞch vô c¬ së h¹ tÇng t¹i ViÖt Nam

T¹i sao cÇn cã khu vùct­ nh©n tham gia vµoviÖc ®Çu t­ vµ cung cÊpc¸c dÞch vô c¬ së h¹tÇng t¹i ViÖt Nam? ViÖc nh÷ng dÞch vô c¬ së h¹ tÇng ho¹t®éng hiÖu qu¶ ®ãng vai trß rÊt quan trängtrong viÖc duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕvµ gi¶m nghÌo bÒn v÷ng. Trong suèt thËpkû qua, ®Çu t­ hµng n¨m vµo c¬ së h¹tÇng t¹i ViÖt Nam ë møc trung b×nh lµ 9-10% GDP. Møc ®Çu t­ ®ã ®· ®ãng gãp®¸ng kÓ vµo møc t¨ng tr­ëng GDP b×nhqu©n ®Çu ng­êi 7% vµ viÖc gi¶m m¹nh tûlÖ nghÌo tõ 58% xuèng cßn 29% hiÖn nay.Tuy vËy, gÇn ®©y cã mét sù ®ång thuËnmíi r»ng ®Ó duy tr× møc t¨ng tr­ëng nµytrong thËp kû tíi, vµ ®Ó më réng m¹ng l­íidÞch vô c¬ së h¹ tÇng tíi ng­êi nghÌo vµvïng hÎo l¸nh, ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇngcÇn t¨ng lªn møc 11-12% GDP. Sù xuÊthiÖn gÇn ®©y cña c¸c “nót cæ chai” tronglÜnh vùc x©y dùng c¶ng g©y lo ng¹i vÒ kh¶n¨ng gi¶m tèc ®é cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ.Trong khi nhu cÇu vÒ c¬ së h¹ tÇng ngµycµng t¨ng th× ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc vµ

nguån vèn viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc(ODA) ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy l¹i cã giíih¹n. C¸c nhµ ph©n tÝch ­íc tÝnh “lç hængtµi chÝnh” cho ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng vµokho¶ng 2,5 tû USD mét n¨m. Lç hæng nµycã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt phÇn nµo nÕu khuvùc t­ nh©n tham gia nhiÒu h¬n vµo cungcÊp c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng còng nh­c¸c dÞch vô liªn quan. Sù tham gia cñakhu vùc t­ nh©n sÏ mang l¹i 3 lîi Ých sau:

1. T¹o kÕt qu¶ tèt h¬n. Sù tham gia cñakhu vùc t­ nh©n cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶thùc hiÖn tèt h¬n, tÇm bao phñ réng h¬nvµ c¸c dÞch vô ®­îc cung cÊp víi tÝnh bÒnv÷ng cao h¬n. §iÒu nµy cã ®­îc nhê khuvùc t­ nh©n cã hiÖu qu¶ qu¶n lý cao, kh¶n¨ng ®Þnh h­íng theo yªu cÇu cña kh¸chhµng m¹nh, kh¶ n¨ng thu håi chi phÝ línvµ øng dông kü thuËt tiªn tiÕn lín h¬n. Sovíi c¸c nhµ cung cÊp c«ng, nhµ cung cÊpt­ nh©n còng ®­îc coi lµ cã ph¶n øngnhanh nh¹y h¬n víi nhu cÇu vµ sù c¹nhtranh trªn thÞ tr­êng.

2. Bæ sung ®Çu t­ tõ c¸c nguån vèn t­nh©n gióp th¸o gì nhu cÇu vÒ vèn cho c¸cdù ¸n c¬ së h¹ tÇng träng ®iÓm. H¬n n÷a,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 110: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

108

ë quèc gia mµ c¸c kho¶n chi tiªu c«ngcéng ®­îc dïng vµo môc ®Ých gi¶m nghÌonh­ ViÖt Nam, ®ãng gãp tµi chÝnh cña khuvùc t­ nh©n vµo c¬ së h¹ tÇng sÏ gióp gi¶iphãng nguån vèn ng©n s¸ch h¹n hÑp ®Ó®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc gi¶m nghÌo kh¸c.

3. C¶i thiÖn h×nh thøc mua s¾m c«ng.PPP nhÊn m¹nh vµo hiÖu qu¶ h¬n lµ c¸cyÕu tè ®Çu vµo, PPP còng lµm t¨ng tÝnhho¹t ®éng vµ t¹o c¹nh tranh. Ngoµi ra,viÖc øng dông ph­¬ng ph¸p dù to¸n chiphÝ theo “toµn bé vßng ®êi tµi s¶n” cã thÓgióp ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô trong dµih¹n. H×nh thøc mua s¾m PPP mang l¹i gi¸trÞ ®ång vèn cao h¬n so víi h×nh thøc muas¾m chÝnh phñ truyÒn thèng th«ng quaviÖc buéc c¸c nhµ ®Çu t­ t­ nh©n cïngchia sÎ víi ChÝnh phñ c¸c rñi ro trong ho¹t®éng dµi h¹n cña c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng.

Kh¸i niÖm vÒ Hîp t¸cc«ng t­ (PPP)Hîp t¸c c«ng t­ ®ang ngµy cµng trë thµnhmét c¸ch tiÕp cËn phæ biÕn ®Ó cung cÊpdÞch vô c¬ së h¹ tÇng víi sù kÕt hîp nguånlùc tõ khu vùc c«ng céng vµ t­ nh©n. Khuvùc c«ng n¾m gi÷ mét phÇn ch¾c ch¾ntrong lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng v× thÕ khi cæphÇn ho¸ hay chuyÓn ®æi hoµn toµn chokhu vùc t­ nh©n hä Ýt gÆp nh÷ng c¶n trë vÒmÆt chÝnh trÞ h¬n. Ngoµi ra còng cã nhiÒubiÕn thÓ kh¸c cña PPP. PPP cã thÓ lµ métthuËt ng÷ chung ®Ó chØ c¸c m« h×nh trong®ã khu vùc t­ nh©n tham gia ®ãng gãpnguån lùc vµ/hoÆc kh¶ n¨ng chuyªn m«nvµo cung cÊp vµ ph©n phèi mét c¸ch cãhiÖu qu¶ c¸c tµi s¶n vµ dÞch vô cña khuvùc c«ng céng (vèn lµ nh÷ng dÞch vô dokhu vùc c«ng cung cÊp). Côm tõ PPP®­îc sö dông ®Ó miªu t¶ mét lo¹t c¸c s¾pxÕp, tõ c¸c mèi quan hÖ ®èi t¸c kh«ngchÝnh thøc, thiÕu chÆt chÏ, ®Õn c¸c hîp®ång dÞch vô theo kiÓu thiÕt kÕ - x©y dùng- tµi trî - vËn hµnh vµ chuyÓn giao. Mét

®Þnh nghÜa ®­îc Uû ban Ch©u ¢u sö dôngliÖt kª mét sè nÐt ®Æc tr­ng cña c¸c dù ¸nPPP nh­ sau:

• Cã c¸c mèi quan hÖ t­¬ng ®èi l©u dµigi÷a ®èi t¸c c«ng vµ ®èi t¸c t­.

• C¬ cÊu nguån vèn bao gåm c¶ vèn cñakhu vùc c«ng céng vµ t­ nh©n.

• Cã c¬ quan vËn hµnh ®ãng vai trß quanträng t¹i mçi giai ®o¹n cña dù ¸n (thiÕtkÕt, hoµn thiÖn, thùc hiÖn, cÊp vèn).

• §èi t¸c c«ng chó träng vµo viÖc x¸c®Þnh c¸c môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc.

• Cã sù ph©n chia rñi ro gi÷a ®èi t¸cthuéc khu vùc c«ng vµ khu vùc t­ nh©n.

ViÖc mua s¾m theo PPP còng trë nªn phæbiÕn mét phÇn v× nh÷ng hÊp dÉn tõ gãc ®ésö dông ng©n s¸ch (chi phÝ cña dù ¸n PPP®­îc ­íc tÝnh râ rµng; khu vùc c«ng thu®­îc kÕt qu¶ biÕt tr­íc trªn c¬ së chi phÝ®· ®­îc ­íc tÝnh). VÝ dô, trong c¸c m«h×nh S¸ng kiÕn Tµi chÝnh T­ nh©n (PFI)®­îc sö dông ë Ch©u ¢u vµ óc, ChÝnhphñ thanh to¸n mét kho¶n chi phÝ theo®Þnh kú (hµng th¸ng) cho c¸c dÞch vô vµs¶n phÈm ®· ®­îc tho¶ thuËn tr­íc.Ngoµi viÖc c¶i thiÖn ®­îc tÝnh minh b¹chtrong mua s¾m c«ng, mua s¾m theo PPPgióp thay ®æi g¸nh nÆng kinh phÝ tõph­¬ng thøc truyÒn thèng (thanh to¸ntr­íc mét kho¶n tiÒn lín) sang thanh to¸n®Þnh kú dÔ qu¶n lý vµ dÔ dù ®o¸n h¬ntrong suèt thêi gian dù ¸n.

Nh÷ng lîi thÕ vµ h¹nchÕ cña PPP Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn PPP kh«ng nªn®­îc nh×n nhËn nh­ mét “c©y ®òa thÇn”trong mäi t×nh huèng mµ chØ phï hîp trongmét sè tr­êng hîp cô thÓ. Trong hÇu hÕtc¸c tr­êng hîp mua s¾m c«ng, tham

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 111: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

109

nhòng cÇn ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch cÈnträng v× vÉn lu«n cã nguy c¬ cao. Thªmvµo ®ã, viÖc chó träng vµo ph©n phèi c¸cs¶n phÈm ®ång nghÜa víi viÖc cÇn n©ng

cao h¬n tÝnh minh b¹ch vµ tÝnh tr¸chnhiÖm. C¸c thuËn lîi vµ h¹n chÕ chÝnh cñaPPP ®­îc tãm t¾t t¹i b¶ng d­íi ®©y:

Nh÷ng kinh nghiÖm vÒhîp t¸c c«ng t­ ë ViÖtNam? Nh÷ng tiÒm n¨ngph¸t triÓn?T¹i ViÖt Nam, hîp t¸c c«ng t­ ®­îc ¸pdông hÇu hÕt ë nh÷ng dù ¸n theo h×nhthøc hîp ®ång X©y Dùng - VËn hµnh -ChuyÓn giao (BOT) vµ nh÷ng Hîp ®ångHîp t¸c Kinh doanh (BCC). Trong 12 n¨mqua, ®· cã 18 dù ¸n theo h×nh thøc nh­vËy, chñ yÕu trong lÜnh vùc n¨ng l­înghoÆc viÔn th«ng. Sè l­îng dù ¸n khiªmtèn nµy chØ chiÕm kho¶ng 15% tæng sèvèn ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng. Riªng métdù ¸n khÝ ®èt lín ®· chiÕm mét nöa trongtæng sè vèn ®Çu t­ nµy. PPP sÏ tiÕp tôc

®­îc ph¸t triÓn nh­ mét c¸ch huy ®éngvèn t­ nh©n quèc tÕ cho c¸c dù ¸n c¬ sëh¹ tÇng lín. Dù th¶o NghÞ ®Þnh BOT gÇn®©y còng cho thÊy nç lùc cña ChÝnh phñtrong viÖc thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ t­ nh©n.Tuy nhiªn cÇn ph¶i tiÕp tôc c¶i thiÖn h¬nn÷a vÒ néi dung cña nghÞ ®Þnh v× nh÷ngph¶n håi ®èi víi Dù th¶o nghÞ ®Þnh ban®Çu cho thÊy vÉn cßn kho¶ng c¸ch língi÷a kú väng cña ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ®Çu t­ tiÒm n¨ng.

Mét Héi th¶o gÇn ®Çy do Dù ¸n N©ng caoHiÖu qu¶ thÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo(M4P) tæ chøc1 ®­a ra gîi ý: PPP cã thÓ®­îc sö dông ®a d¹ng h¬n. C¸ch tiÕp cËncña PPP kh«ng chØ giíi h¹n trong nh÷ng

Nh÷ng thuËn lîi chÝnh cña PPP

* TËn dông ®­îc kü n¨ng, c«ng nghÖ hiÖn ®¹ivµ tÝnh hiÖu qu¶ cña khu vùc t­ nh©n

* Buéc khu vùc c«ng céng ngay tõ ®Çu ph¶ichó träng vµo ®Çu ra vµ lîi Ých (thay v× c¸cyÕu tè ®Çu vµo).

* §­a vèn t­ nh©n vµo vµ gióp gi¶m nhÑ g¸nhnÆng tµi chÝnh cho dù ¸n

* Rñi ro ®­îc chia sÎ gi÷a c¸c ®èi t¸c kh¸cnhau

* Sù ch¾c ch¾n vÒ ng©n s¸ch

* Trong m« h×nh S¸ng kiÕn Tµi chÝnh T­ nh©n(PFI), khu vùc c«ng céng chØ thanh to¸n khidÞch vô ®· ®­îc cung cÊp

* ViÖc nguån vèn “bÞ rñi ro” lµ mét ®éng c¬ tèt®Ó c¸c c«ng ty t­ nh©n ho¹t ®éng hiÖu qu¶h¬n

Nh÷ng th¸ch thøc chÝnh cña PPP

* PPP cã thÓ lµm cho khu vùc c«ng céng bÞ mÊtquyÒn kiÓm so¸t qu¶n lý vµ v× vËy cã thÓ khãchÊp nhËn trªn gãc ®é chÝnh trÞ.

* LiÖu khu vùc c«ng céng cã ®ñ n¨ng lùc vµ kün¨ng ®Ó ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc PPP vµt¹o mét m«i tr­êng ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch ­u®·i thÝch ®¸ng?

* LiÖu khu vùc t­ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc chuyªnm«n ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn PPP?

* Kh«ng thÓ chuyÓn giao rñi ro tuyÖt ®èi

* ViÖc mua s¾m cã thÓ tèn nhiÒu thêi gian vµchi phÝ

* C¸c cÊu tróc dµi h¹n th­êng t­¬ng ®èi kÐmlinh ho¹t

1 Kû yÕu Héi th¶o Quan hÖ ®èi t¸c khu vùc c«ng céng t­ nh©n ®Ó c¶i thiÖn viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng chong­êi nghÌo tæ chøc t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi th¸ng 6 n¨m 2006.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 112: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

110

hîp ®ång BOT trong lÜnh vùc n¨ng l­îngmµ cßn cã thÓ ®­îc sö dông trong nhiÒulÜnh vùc kh¸c víi quy m« nhá h¬n, ®ångthêi cã thÓ mang l¹i nhiÒu c¬ héi h¬n tõ thÞtr­êng míi næi lªn cho c¸c nhµ thÇu vµc¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Mét sè vÝ dô®¸ng chó ý ë ViÖt Nam cã thÓ kÓ ra ®©y lµt­ nh©n kinh doanh xe buýt ë Hµ Néi, hîp®ång “ThiÕt kÕ, X©y dùng, Cho thuª(DBL)” ®Ó cung cÊp n­íc s¹ch ë mét sètØnh miÒn B¾c2 hay vÝ dô vÒ tµi trî PPPcña Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ Thµnhphè Hå ChÝ Minh3 .

PPP cã thÓ ®­îc sö dôngthÕ nµo ®Ó gióp ®ì ng­êinghÌo? - Sö dông trî cÊpmét c¸ch th«ng minh Trong mét sè tr­êng hîp, x¸c ®Þnh gi¸dÞch vô (hay c¬ cÊu phÝ) theo ®óng nguyªnt¾c cña thÞ tr­êng kh«ng cho phÐp cungcÊp c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng ®Õn ng­êinghÌo. Khi ®ã, sö dông trî cÊp mét c¸chth«ng minh lµ c¸ch ®Ó ®¶m b¶o nh÷ngdÞch vô nµy ®Õn ®­îc víi hä. Trong nh÷ngtr­êng hîp nµy, ng©n s¸ch nhµ n­íc ®­îcsö dông ®Ó bæ sung hoÆc thay thÕ cho phÝthu tõ ng­êi sö dông, v× thÕ nhµ cung cÊpdÞch vô vÉn ®¶m b¶o ®­îc thanh to¸n æn®Þnh cho dÞch vô m×nh cung cÊp. ¦u ®iÓmcña ph­¬ng ph¸p nµy lµ duy tr× ®­îc lîiÝch kinh tÕ cña nhµ cung cÊp dÞch vô vµtr¸nh tæn h¹i cho sù ph¸t triÓn dµi h¹n cñathÞ tr­êng. Trî cÊp dùa trªn kÕt qu¶ g¾nviÖc thanh to¸n dÞch vô víi viÖc cung cÊpnh÷ng dÞch vô cô thÓ (hoÆc ®Çu ra cñadÞch vô). C¸ch thanh to¸n dùa trªn kÕtqu¶ nµy chuyÓn rñi ro ho¹t ®éng sang c¸c

nhµ cung cÊp dÞch vô. Nhµ cung cÊp nh×nchung ph¶i tù bá vèn ®Ó ph¸t triÓn vµ cungcÊp. Hä chØ ®­îc thanh to¸n sau khi hoµnthµnh viÖc cung cÊp dÞch vô.

Mét vÝ dô vÒ sö dông trî cÊp mét c¸chth«ng minh lµ hÖ thèng cung cÊp n­íc ®«thÞ t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. §©y lµ métch­¬ng tr×nh nh»m më réng nh÷ng dÞch vôv× ng­êi nghÌo th«ng qua viÖc gi¶m thÊttho¸t n­íc vµ trî cÊp ®­êng èng dÉn choc¸c hé gia ®×nh nghÌo. Víi mçi hé gia ®×nhnghÌo sö dông n­íc tiÕt kiÖm tõ Dù ¸ngi¶m thÊt tho¸t n­íc, Tæng c«ng ty cÊpn­íc Sµi Gßn (SAWACO) nhËn ®­îc sùhç trî vÒ kinh phÝ tõ ch­¬ng tr×nh “trî cÊpdùa trªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng”. Thªm vµo®ã, mét ®¬n vÞ t­ nh©n còng ®­îc ký kÕt®Ó ®¶m nhËn viÖc gi¶m thÊt tho¸t n­íc t¹imét trong s¸u khu vùc cña thµnh phè dùatrªn nguyªn t¾c hîp ®ång dÞch vô c¹nhtranh, dùa trªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng.

Nh÷ng c¶n trë ®èi víisù ph¸t triÓn cña PPPt¹i ViÖt NamSù ph¸t triÓn cña Quan hÖ c«ng t­ t¹i ViÖtNam gÆp khã kh¨n ë hÇu kÕt c¸c giai ®o¹ntrong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn dù ¸n vµ ë c¸ccÊp chÝnh quyÒn kh¸c nhau. Tuy nhiªn,nh÷ng khã kh¨n chÝnh cã thÓ kÓ ra lµ:

1. ThiÕu mét khung ph¸p lý râ rµng t¹om«i tr­êng cho sù tham gia cña khuvùc t­ nh©n. Vai trß cña c¸c c«ng ty t­nh©n trong vËn hµnh c¸c c«ng tr×nhth­¬ng m¹i cã liªn quan ®Õn tµi s¶nnhµ n­íc vÉn ch­a ®­îc x¸c ®Þnh rârµng, vÝ dô ch­a cã c¸c h×nh thøc hîp

2 Hîp ®ång cã tÝnh chÊt s¸ng kiÕn “ThiÕt kÕ, X©y dùng, Cho thuª (DBL)” cho phÐp c¸c nhµ thÇu t­ nh©n cã thÓ tham giavµo viÖc cung cÊp n­íc s¹ch cho nh÷ng thÞ trÊn nhá ë 4 tØnh phÝa B¾c (dï nh÷ng tµi s¶n nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷ucña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ nhµ n­íc).

3 Trong vai trß lµ mét “nhµ ®Çu t­ më ®­êng”, quü ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (HIFU) cã kh¶ n¨nghuy ®éng nguån vèn t­ nh©n dµi h¹n cho nhiÒu dù ¸n trong ®ã bao gåm dù ¸n cung cÊp n­íc, ®­êng thu phÝ vµ nhµë chi phÝ thÊp.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 113: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

111

®ång thÝch hîp ®Ó cho phÐp khu vùc t­nh©n tham gia vµo mét sè lÜnh vùc dÞchvô c«ng céng

2. Ph¸t triÓn dù ¸n cßn nhiÒu h¹n chÕ.Nh÷ng dù ¸n cã kh¶ n¨ng nhËn ®­îctµi trî tõ phÝa ng©n hµng cßn thiÕu v¾ngë ViÖt Nam. Mét sè dù ¸n c¬ së h¹ tÇngcã tiÒm n¨ng rÊt lín nh­ng vÞ trÝ ­u tiªnthùc sù vµ ®é tin cËy cña nghiªn cøukh¶ thi cho c¸c dù ¸n nµy th­êngkh«ng râ rµng. Thªm vµo ®ã vai trßt­¬ng ®èi cña ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ®Çu t­ nh©n trong viÖc chia sÎ c¸c chiphÝ vµ rñi ro cña ph¸t triÓn dù ¸n cßn rÊtm¬ hå.

3. Nhµ ®Çu t­ vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn cãquan ®iÓm rÊt kh¸c nhau vÒ c¸ch thøcthu håi vèn (“x· héi ho¸”) vµ nguyªnt¾c cña viÖc “ng­êi dïng tr¶ tiÒn”.

4. ThiÕu/ h¹n chÕ kh¶ n¨ng trong tiÕpcËn nh÷ng h×nh thøc tµi trî dµi h¹n

5. N¨ng lùc h¹n chÕ ë c¶ hai phÝa ChÝnhphñ vµ khu vùc t­ nh©n trong viÖc ph¸ttriÓn vµ thùc hiÖn PPP. ChÝnh phñ cÇncã n¨ng lùc ®Ó thiÕt kÕ dù ¸n hoµnchØnh víi møc rñi ro vµ h×nh thøc ­u ®·ihÊp dÉn cho khu vùc t­ nh©n. §ångthêi ChÝnh phñ còng cÇn cã kh¶ n¨ngqu¶n lý bao qu¸t ®­îc nh÷ng hîp t¸cdµi h¹n nµy (trong suèt thêi h¹n cñahîp ®ång hîp t¸c).

KhuyÕn nghÞ1. ChÝnh quyÒn c¸c cÊp trung ­¬ng vµ

®Þa ph­¬ng cÇn cã nh÷ng tÝn hiÖu rârµng cho thÊy h×nh thøc mua s¾mtheo PPP ®­îc thùc hiÖn mét c¸chnghiªm tóc. §iÒu nµy cã thÓ ®i kÌm

víi mét sè ho¹t ®éng mang tÝn hiÖu tÝchcùc, trong ®ã bao gåm (a) x©y dùng vµc«ng bè khai mét danh môc râ rµng c¸cdù ¸n ­u tiªn dµnh cho PPP, (b) ®¶mnhËn vµ/hoÆc giao thùc hiÖn nh÷ngnghiªn cøu kh¶ thi ®¸ng tin cËy vÒ métsè dù ¸n PPP, vµ (c) thµnh lËp mét “§¬nvÞ PPP” trung t©m hoÆc mét c¬ quanchuyªn tr¸ch ®Ó xóc tiÕn c¸c b­íc trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n PPP.

2. X©y dùng n¨ng lùc cho ph­¬ng thøcmua s¾m c«ng vµ qu¶n lý PPP, víi:(a) mét khung ph¸p lý râ rµng cho PPP,trong ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch vµ h­íngdÉn râ rµng víi nh÷ng yªu cÇu cô thÓvÒ kü thuËt, m«i tr­êng, x· héi vµ luËtph¸p ®èi víi tõng lÜnh vùc; (b) c¸c lùachän x©y dùng dù ¸n PPP vµ qu¶n lýrñi ro; (c) c¶i c¸ch hÖ thèng mua s¾mc«ng, bao gåm viÖc sö dông nh÷ngmÉu hîp ®ång chuÈn ®Ó øng dông PPPtrong cung cÊp dÞch vô; (d) ®µo t¹onh©n viªn vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc,®Æc biÖt trong ph¹m vi c¸c tØnh vµ c¸cbé liªn quan.

3. Ph¸t triÓn Dù ¸n - thµnh lËp vµ thùchiÖn c¸c dù ¸n PPP thÝ ®iÓm t¹i mçitiÓu ngµnh c¬ së h¹ tÇng chÝnh ®Ó hächái kinh nghiÖm vµ nh©n réng trongt­¬ng lai.

4. Ph¸t triÓn nh÷ng c¬ chÕ hç trî huy®éng vèn nh­ thÞ tr­êng tr¸i phiÕu,hÖthèng ®¸nh gi¸ tÝn nhiÖm4 v.v

5. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng cho PPP trong®ã bao gåm i) nh÷ng chiÕn dÞch qu¶ngb¸ th«ng tin vÒ tæng chi phÝ dÞch vô cungcÊp, ii) thóc ®Èy v¨n ho¸ “ng­êi dïngchÞu chi phÝ” ë nh÷ng ng­êi tiªu dïnggiµu cã, iii) ph¸t triÓn vµ phæ biÕn réngr·i h¬n c¸c c¬ héi ®Ó nh÷ng nhµ cung

4 HÖ thèng ®¸nh gi¸ tÝn nhiÖm ®­îc sö dông ®Ó c¶i thiÖn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng vèn th«ng qua viÖc cung cÊp th«ngtin vÒ chÊt l­îng ®Çu t­ cho c¸c nhµ ®Çu t­. HÖ thèng ®¸nh gi¸ ®é tin cËy (hay nguy c¬ thua lç) cña nh÷ng n¬i ph¸thµnh c¸c lo¹i chøng tõ ghi nî nh­ c¸c c«ng ty, thµnh phè, tæ chøc phi chÝnh phñ, hay chÝnh phñ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 114: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

112

cÊp t­ nh©n tham gia vµo mua s¾mPPP, iv) ph¸t triÓn hÖ thèng tiªu chuÈncho c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng quy m« nhá®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c nhµcung cÊp chÊt l­îng tèt, ®­îc chøngnhËn - nh÷ng ng­êi cã thÓ b¾t ®Çu x©ydùng th­¬ng hiÖu cho m×nh vµ thu ®­îclîi Ých kinh tÕ tõ quy m« s¶n xuÊt.

Th¶o luËnT¹i sao cÇn cã khu vùc t­ nh©ntham gia vµo viÖc cung cÊp c¸cdÞch vô c¬ së h¹ tÇng?

Lîi Ých thùc sù PPP mang l¹i lµ tÝnh tr¸chnhiÖm, s¸ng t¹o, nhÊn m¹nh hiÖu qu¶ vµkÕt qu¶ c«ng viÖc tõ khu vùc t­ nh©n. VíiPPP, ChÝnh phñ sÏ tr¶i qua mét qu¸ tr×nhx¸c ®Þnh nh÷ng kÕt qu¶ m×nh muèn ®¹t®­îc vµ g¾n kÕt khu vùc t­ nh©n vµo ®ãth«ng qua h×nh thøc hîp ®ång. Nhê ®ã,ng©n s¸ch, viÖc cÊp vèn vµ nh÷ng kÕt qu¶hay dÞch vô mµ ng­êi d©n ë ®Þa ph­¬ngthùc sù nhËn ®­îc sÏ cã mèi liªn hÖ rârµng h¬n.

Paul Reddel, Phô tr¸ch ch­¬ng tr×nhkhu vùc §«ng ¸ vµ Th¸i B×nh D­¬ng,PPIAF

Nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho kÕt cÊu h¹ tÇngGiao th«ng VËn t¶i ®Õn n¨m 2020 lµ rÊtlín, trung b×nh hµng n¨m cÇn 117.744ngh×n tû ®ång t­¬ng ®­¬ng 7,4 tû ®« la Mü.Trong khi ®ã kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c¸cnguån vèn hiÖn cã cho ®Çu t­ kÕt cÊu h¹tÇng Giao th«ng VËn t¶i nh­ vèn ng©ns¸ch, ODA, tr¸i phiÕu chÝnh phñ… vµokho¶ng 2-3 tû ®« la Mü, t­¬ng ®­¬ng 20%-30% nhu cÇu vèn.

§Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­,Bé Giao th«ng VËn t¶i chñ tr­¬ng, ngoµic¸c nguån vèn hiÖn cã, sÏ thu hót ®a d¹ngc¸c nguån vèn, gåm nguån vèn tõ khu vùct­ nh©n (th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕuc«ng tr×nh, ®Çu t­ trùc tiÕp (BOT, BT...)),

vµ tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trong vµ ngoµin­íc (th«ng qua h×nh thøc vay theo l·isuÊt thÞ tr­êng).

Ph¹m Thanh B×nh, Chuyªn viªn Vô KÕho¹ch vµ §Çu t­, Bé Giao th«ng vËn t¶i

Dù ¸n hîp t¸c c«ng t­ kh¸c nh÷ng dù ¸nkh¸c ë chç nã huy ®éng ®­îc c¸c nguånlùc vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cña doanhnghiÖp t­ nh©n th«ng qua ®Êu thÇu vµ chÞusù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Qu¸ tr×nh vËnhµnh, ®iÒu tiÕt, triÓn khai dù ¸n sÏ tèt h¬n.Nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh tham gia®Êu thÇu Nhµ n­íc qu¶n lý ®­îc vµ hiÖuqu¶ cña ®ång vèn ®­îc ph¸t huy tèt h¬n.

¤ng Bïi VÜnh Kiªn, Phã chñ tÞch Uûban Nh©n d©n tØnh B¾c Ninh

Kinh nghiÖp vµ tiÒm n¨ng cña PPPt¹i ViÖt Nam

Dùa trªn chñ tr­¬ng x· héi ho¸ c«ng t¸cvËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe buýt cña Uûban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi, cïng víim«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho c¸cdoanh nghiÖp tham gia, chóng t«i tiÕnhµnh ®Êu thÇu cho c¸c tuyÕn xe buýt míimë. ViÖc ®Êu thÇu nµy mang l¹i chi phÝho¹t ®éng thÊp nhÊt, thu hót ®­îc nhiÒunhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc tham gia, vµ cãnhiÒu c¬ héi ®Ó c¹nh tranh h¬n. Lo¹i hîp®ång sö dông cho lo¹i h×nh hîp t¸c nµy®­îc c¨n cø trªn c¬ së chi phÝ tæng kÕthîp víi qu¶n lý doanh thu tuyÕn, thêi gianhîp ®ång khai th¸c tuyÕn lµ 5 n¨m vµ cã®iÒu chØnh.

MÆt ®­îc cña lo¹i h×nh hîp t¸c nµy lµ nãt¹o ra kh¶ n¨ng tham gia cña c¸c doanhnghiÖp t­ nh©n vµo vËn t¶i hµnh kh¸chc«ng céng b»ng xe buýt, ®ång thêi gióp®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña Thµnh phè mµkh«ng ph¶i ®Çu t­ thªm ph­¬ng tiÖn (164xe t­¬ng ®­¬ng trªn 130 tØ ®ång), gi¶mdÇn chi phÝ vËn hµnh. Tuy nhiªn vÉn cßnnh÷ng mÆt ch­a ®­îc, ®ã lµ triÓn khai

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 115: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

113

ch­a ®ång bé, thêi gian ch­a ®¶m b¶otheo tiÕn ®é, viÖc hç trî l·i suÊt, cho thuª®Êt… ch­a ®­îc thÓ hiÖn c«ng b»ng gi÷ac¸c thµnh phÇn kinh tÕ.

Kü s­ TrÇn Hïng TuÊn, Gi¸m ®èc Trungt©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®«thÞ, Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi

C«ng ty chóng t«i ®· tr¶i qua 2 giai ®o¹n®Êu thÇu, thø nhÊt lµ giai ®o¹n s¬ tuyÓn ®Ócã nhµ thÇu ®ñ tiªu chuÈn vÒ tµi chÝnh vµchuyªn m«n, sau ®ã lµ ®Êu thÇu chÝnhthøc ®Ó chän ra nhµ thÇu ®¶m b¶o gi¸n­íc b¸n ra cho nh©n d©n ë møc thÊpnhÊt. §ã lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®Óchóng t«i th¾ng thÇu.

¤ng TrÇn V¨n T¸m, Gi¸m ®èc c«ng tyTh­¬ng m¹i vµ x©y dùng TuÊn §øc

(Nhµ thÇu DBL)

§èi víi nh÷ng dù ¸n c¬ sëh¹ tÇng vèn ®ßi hái l­îngvèn lín mµ doanh thu thuhåi l¹i chØ cã thÓ thÊy saumét thêi gian dµi cÇn ph¶i

cã nh÷ng “nhµ ®Çu t­ më ®­êng”. HIFU®ãng vai trß mét “nhµ ®Çu t­ më ®­êng”nh­ vËy. ChiÕn l­îc chung cña HIFU khithµnh lËp c¸c c«ng ty cæ phÇn lµ tham gia®Çu t­ kh«ng qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ cñac«ng ty, phÇn cßn l¹i ®­îc huy ®éng réngr·i tõ c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc kh¸c. ViÖch×nh thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn sÏ ®¶mb¶o ®­îc møc vèn ®èi øng tèi thiÓu theoluËt ®Þnh (30%), qua ®ã cã thÓ tiÕp tôc huy®éng tÝn dông phÇn vèn cßn l¹i (70%) ®Óthùc hiÖn c¸c dù ¸n.

Sau mét thêi gian dù ¸n ho¹t ®éng æn®Þnh, HIFU sÏ thùc hiÖn chiÕn l­îc tho¸tvèn ®èi víi phÇn vèn gãp cña HIFU vµdïng nguån vèn nµy ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­ vµoc¸c dù ¸n kh¸c. KÕ ho¹ch tho¸t vèn cñaHIFU còng g¾n víi thÞ tr­êng chøng kho¸nnh»m t¹o thªm hµng hãa vµ gãp phÇn

ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn ®ång thêi t¹o ®iÒukiÖn cho t­ nh©n tiÕp tôc tham gia ®Çu t­c¸c dù ¸n nµy.

Bµ Giao ThÞ YÕn, Tæng gi¸m ®èc Quü®Çu t­ Ph¸t triÓn §« thÞ Thµnh phè HåChÝ Minh (HIFU)

PPP cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó gióp®ì ng­êi nghÌo nh­ thÕ nµo? - Södông trî cÊp mét c¸ch th«ng minh

Dù ¸n më réng ph¹m vi dÞch vô th«ng quaviÖc gi¶m thÊt tho¸t n­íc (Dù ¸n 2) ®­îcthùc hiÖn theo kho¶n viÖn trî dùa trªn kÕtqu¶ ho¹t ®éng (OBA) trÞ gi¸ 5 triÖu ®« lacña Ng©n hµng ThÕ giíi. §iÒu kiÖn ®Ó®­îc thùc hiÖn lµ Dù ¸n gi¶m thÊt tho¸tn­íc thµnh phè Hå ChÝ Minh (Dù ¸n 1)®­îc thùc hiÖn thµnh c«ng. Còng theo®iÒu kiÖn nµy, víi mçi m3 n­íc tiÕt kiÖm®­îc tõ Dù ¸n 1 th× mét hé gia ®×nh nghÌosÏ ®­îc l¾p ®­êng èng vµ ®ång hå n­íc ëDù ¸n 2. Tæng céng sÏ cã kho¶ng 30.000hé gia ®×nh nghÌo h­ëng lîi tõ ch­¬ngtr×nh. NÕu kh«ng cã sù hç trî nµy, c¸c hésÏ ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ, vµo kho¶ng150 ®« la hoÆc h¬n. §iÒu kiÖn ®Ó ®­îc l¾plµ c¸c hé ph¶i dïng n­íc cña dù ¸n trongthêi gian Ýt nhÊt ba th¸ng (cã tr¶ tiÒn).Ngoµi ra c¸c hé còng ph¶i ®ãng gãp métkho¶n tõ 300.000 – 500.000 ®ång vµo tiÒnchi phÝ l¾p ®Æt.

Trî cÊp dùa trªn c¬ së ho¹t ®éng nµy t¹ora c¬ héi tèt cho ng­êi nghÌo ®­îc tiÕpcËn víi dÞch vô n­íc s¹ch. §ång thêi nãgióp c¸c c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cã ýthøc râ rµng h¬n ®Ó ho¹t ®éng hiÖu qu¶ v×môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña thµnhphè. C¸c bªn nh­ Uû ban Nh©n d©nThµnh phè, Së Th­¬ng binh X· héi rÊthoan nghªnh s¸ng kiÕn nµy.

¤ng V­¬ng Quang Sang, Gi¸m ®ècBan qu¶n lý Dù ¸n gi¶m thÊt tho¸t n­ícthµnh phè Hå ChÝ Minh

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 116: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

114

C¸c khã kh¨n cña khu vùc t­ nh©ntrong viÖc tham gia cung cÊp dÞchvô c¬ së h¹ tÇng

Kh«ng riªng chØ Thµnh phèHå ChÝ Minh mµ t×nh h×nhchung cña c¶ n­íc lµ thiÕukinh nghiÖm thùc tÕ vµ thiÕuquy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®iÒu

chØnh viÖc ®Çu t­ t­ nh©n tham gia vµodÞch vô c¬ së h¹ tÇng. HiÖn nay trong LuËt®Çu t­ 2005 vµ trong dù th¶o NghÞ ®Þnhh­íng dÉn thi hµnh LuËt ®· cã quy ®Þnh®iÒu chØnh viÖc sö dông vèn nhµ n­íc ®Ótham gia c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vµcung cÊp dÞch vô h¹ tÇng (tr­íc ®©y c¸cvÊn ®Ò nµy chØ ®­îc ®iÒu chØnh trong nghÞ®Þnh vÒ BOT). Thµnh phè Hå ChÝ Minh cãsè l­îng dù ¸n nhiÒu h¬n c¸c tØnh kh¸cnh­ng l¹i rÊt thiÕu kinh nghiÖm thµnhc«ng.

HiÖn t¹i luËt cho phÐp trong mét dù ¸n h¹tÇng kü thuËt cã sù tham gia cña c¶ khuvùc c«ng vµ t­. LuËt còng quy ®Þnh nh÷ngh×nh thøc ®¶m b¶o, vÝ dô b¶o ®¶m kh«ngquèc h÷u ho¸, ®èi víi nhµ ®Çu t­ n­ícngoµi cho chuyÓn ®æi ra ngo¹i tÖ nh÷ng thunhËp chÝnh ®¸ng, b¶o ®¶m t«n träng hîp®ång BOT (hoÆc BT). Trong hoµn c¶nh luËtthay ®æi, Nhµ n­íc còng quy ®Þnh luËtkh«ng håi tè, ®¶m b¶o nhµ ®Çu t­ ®­îc ¸pdông nh÷ng ®iÒu kho¶n thuËn lîi h¬n.

¤ng L­¬ng V¨n Lý, Phã gi¸m ®èc Së KÕho¹ch §Çu t­ Thµnh phè Hå ChÝ Minh

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, lo¹i h×nh hîpt¸c nµy gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh,vÒ vèn ®Ó ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn, khã kh¨n vÒcë së vËt chÊt cña doanh nghiÖp nh­ gara, x­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a, khochøa…, c¬ chÕ chÝnh s¸ch hç trî doanhnghiÖp cßn thiÕu, gi÷a doanh nghiÖp Nhµn­íc vµ doanh nghiÖp t­ nh©n cßn ch­a®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng.

Kü s­ TrÇn Hïng TuÊn, Gi¸m ®èc Trungt©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®«thÞ, Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi

C¸c khuyÕn nghÞ§èi víi mét sè ngµnh thuéclÜnh vùc h¹ tÇng ®« thÞ,chóng t«i ­u tiªn kªu gäi ®Çut­ c¸c dù ¸n vÒ h¹ tÇng giaoth«ng (tuyÕn giao th«ng

huyÕt m¹ch, hÖ thèng giao th«ng n«ngth«n, ®­êng bé vµ ®­êng s¾t xuyªn ¸…),h¹ tÇng b­u chÝnh viÔn th«ng (c¸c dù ¸nhiÖn ®¹i ho¸ ngµnh, ph¸t triÓn ®ång bé h¹tÇng th«ng tin quèc gia…), kÕt cÊu h¹ tÇng®« thÞ vµ khu d©n c­ (x©y dùng ®ång bé vµtõng b­íc hoµn thiÖn hÖ thèng kÕt cÊu h¹tÇng ®« thÞ…). C¨n cø vµo môc tiªu, lÜnhvùc vµ nhiÖm vô cña nh÷ng dù ¸n ­u tiªn®· nªu ë trªn, Bé KÕ ho¹ch §Çu t­ cïngvíi c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®· h×nhthµnh danh môc c¸c dù ¸n ­u tiªn kªu gäi®Çu t­ t­ nh©n trong vµ ngoµi n­íc tronggiai ®o¹n 2006 – 2010.

¤ng Ph¹m Quèc TuÊn, Phã vô tr­ëngVô KÕt cÊu h¹ tÇng vµ §« thÞ, Bé KÕho¹ch vµ §Çu t­

LuËt ®Çu t­ 2005 ®· míi h¬n vµ t¹o ®iÒukiÖn cho PPP. ViÖc t¹o m«i tr­êng ph¸p lýcho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng b×nh®¼ng lµ rÊt quan träng, v× khi ®ã khu vùc t­nh©n míi an t©m tËp trung ®­îc tµi chÝnh,nguån lùc cho nh÷ng dù ¸n vèn cÇn ®Çu t­lín, thêi gian thu håi vèn dµi. VÒ h×nh thøc®Çu t­, ®Ò nghÞ ngoµi BOT, BTO, BT nªncã thªm BOO víi hµnh lang ph¸p lý b¶o®¶m. Tr­íc ë thµnh phè Hå ChÝ Minh còngcã dù ¸n cÊp n­íc BOO ®Êu thÇu c«ngkhai nh­ng khi thùc hiÖn còng nh­ng gÆpnhiÒu khã kh¨n v× ch­a cã quy ®Þnh ph¸plý râ rµng. Nhê sù th¸o gì, ñng hé h×nhthøc míi nµy cña c¸c cÊp h÷u quan vµ Uûban Nh©n d©n Thµnh phè nªn hiÖn nay dù¸n ®ang triÓn khai tèt.

HiÖn t¹i theo qui ®Þnh th× tû träng vèn chñsë h÷u yªu cÇu cña nhµ ®Çu t­ trong dù¸n BOT lµ 30% (70% lµ vèn vay). Nªnch¨ng h¹ thÊp tû lÖ nµy xuèng cßn kho¶ng

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 117: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

115

20% nh­ng ph¶i ®¶m b¶o vèn thùc bëinÕu lµ vèn “¶o” th× dù ¸n sÏ gÆp nhiÒu khãkh¨n, thËm chÝ ®ç vì v× chñ ®Çu t­ kh«ngcã ®ñ ®èi øng. §iÒu nµy t¹o g¸nh nÆngkh«ng cÇn thiÕt vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, chØnªn quy ®Þnh lµ 15-20% ®Ó t¹o ®iÒu kiÖncho hä. Vèn lµ mét phÇn nh­ng còng cÇntÝnh ®Õn n¨ng lùc qu¶n lý, kh¶ n¨ng l·nh®¹o cña nhµ ®Çu t­.

Víi nh÷ng dù ¸n c¬ së h¹ tÇng, nguån vèntrong n­íc cßn h¹n chÕ, chØ ®¶m b¶o chonh÷ng dù ¸n trong thêi gian ng¾n h¹n,hiÖn t¹i HIFU vÉn ®ang t×m kiÕm nguånvèn nh÷ng dù ¸n dµi h¹n cho c¬ së h¹tÇng (thêi gian 30 – 40 n¨m). Tuy nhiªn®èi víi nh÷ng dù ¸n nµy, thêi gian chuÈnbÞ dµi, v× vËy liÖu cã thÓ xem xÐt gi¶i ph¸pho¸n chuyÓn vèn, tøc lµ tr­íc tiªn sÏ vaytrong n­íc vµ sau ®ã thÈm ®Þnh dù ¸n vµho¸n chuyÓn vèn vay. VÒ l©u dµi cÇnkhuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty t­nh©n ph¸t triÓn thµnh tËp ®oµn lín th× míi®ñ kh¶ n¨ng vÒ vèn, vÒ nh©n lùc, vÒ qu¶ntrÞ ®iÒu hµnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­rÊt lín ë lÜnh vùc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇngcña thµnh phè Hå ChÝ Minh.

Bµ Giao ThÞ YÕn, Tæng gi¸m ®èc Quü®Çu t­ Ph¸t triÓn §« thÞ Thµnh phè HåChÝ Minh

Nªn thµnh lËp mét quü ph¸ttriÓn Dù ¸n vµ ChÝnh phñnªn chÞu nh÷ng chi phÝ khëi®Çu ®Ó ph¸t triÓn vµ thiÕt kÕdù ¸n, tõ giai ®o¹n b¾t ®Çu

®Õn lóc nhËn ®­îc tµi trî tõ ng©n hµng vµgi¶i quyÕt ®Çy ®ñ c¸c mÆt vÒ kü thuËt, m«itr­êng, x· héi, tµi chÝnh, luËt ph¸p, ký kÕt

hîp ®ång vµ gi¶m nhÑ rñi ro. NÕu ChÝnhphñ ®¶m nhËn phÇn ph¸t triÓn dù ¸n,ChÝnh phñ sÏ cã vÞ trÝ thuËn lîi h¬n ®Ó x¸c®Þnh rñi ro vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý m×nhnªn nhËn vµ cÇn sù trî gióp g× tõ khu vùct­ nh©n. §iÒu nµy còng gióp ChÝnh phñ cã®­îc dÞch vô c¹nh tranh h¬n so víi nh÷ngc¸ch truyÒn thèng kh¸c. Qu¸ tr×nh nµy cÇnnhiÒu thêi gian nh­ng vÒ l©u dµi, ChÝnhphñ sÏ thu ®­îc gi¸ trÞ tèt nhÊt tõ ®ång vènbá ra.

Víi ViÖt Nam, tr­íc hÕt nªn cã mét nghiªncøu ®Ó x¸c ®Þnh dù ¸n nµo cã tiÒm n¨ngthu hót ®Çu t­ t­ nh©n vµ x¸c ®Þnh nh÷ngviÖc cÇn lµm ®Ó ®Þnh râ rñi ro vµ th«ng tinmµ c¸c nhµ ®Çu t­ yªu cÇu. Trong mçi lÜnhvùc nªn chän ra c¸c dù ¸n thÝ ®iÓm. KinhnghiÖm thu ®­îc tõ nh÷ng dù ¸n thÝ ®iÓmnµy sÏ gióp cñng cè thªm khung chÝnhs¸ch vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh. Trong qu¸ tr×nh®ã nh÷ng khãa ®µo t¹o x©y dùng n¨ng lùccòng sÏ ®­îc tæ chøc.

Ngoµi ra còng nªn cã mét c¬ quan chuyªntr¸ch vÒ PPP nh­ mét ®¬n vÞ trung t©mPPP cho c¸c bé, ban, ngµnh. C¬ quan nµycã thÓ ®¶m nhËn viÖc chuÈn bÞ chÝnh s¸ch,cung cÊp hç trî vÒ thÓ chÕ trong qu¸ tr×nhph¸t triÓn vµ thùc hiÖn Dù ¸n, phô tr¸chviÖc x©y dùng n¨ng lùc cho c¸n bé ®Þaph­¬ng víi sù trî gióp cña c¸c c¬ quanchuyªn ngµnh. Qu¸ tr×nh x©y dùng khungthÓ chÕ ph¸p lý cÇn nhiÒu thêi gian nh­ngcã thÓ ®­îc hç trî b»ng c¸c mÉu hîp ®ångcho c¸c m« h×nh PPP kh¸c nhau.

TS. Anand Chiplunkar, Phã chñ tÞchcao cÊp TËp ®oµn ph¸t triÓn c¬ së h¹tÇng (ILFS)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 118: Thi truong va phat trien

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 119: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

117

Kh¸i niÖm míi vÒ ph©n khóc ®¸y kim tù th¸p (BOP) cho thÊy ng­êi nghÌo cã thÓ thamgia vµo thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc trong c¶ vai trß cña ng­êi tiªu thô hµng ho¸, dÞchvô vµ ng­êi s¶n xuÊt nguyªn liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ c¸c chuçi gi¸trÞ. B¶n tin nµy sÏ xem xÐt kh¸i niÖm BOP, minh häa b»ng mét sè vÝ dô t¹i ViÖt Nam vµth¶o luËn c¸c biÖn ph¸p kh¶ thi ®Ó t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc mua vµ b¸n hµng ho¸,dÞch vô t¹i ®¸y kim tù th¸p.

§Ó thÞ tr­êng ho¹t ®éng hiÖuqu¶ h¬n t¹i ®¸y kim tù th¸p

Th«ng tin c¬ b¶nBOP lµ viÕt t¾t cña “Base of the Pyramid”(®¸y kim tù th¸p). BOP dïng ®Ó chØ ý 4 tûng­êi, hÇu hÕt lµ ng­êi nghÌo – t¹o nªn®¸y cña kim tù th¸p kinh tÕ thÕ giíi vµnh÷ng lîi Ých tiÒm n¨ng cã ®­îc tõ viÖc ®Èym¹nh c¸c mèi liªn hÖ cña ph©n khóc ®¸ykim tù th¸p nµy víi thÞ tr­êng. KÓ tõ bµi viÕtchÝnh thøc ®Çu tiªn vÒ ®Ò tµi nµy ra ®êi vµon¨m 20021, ®Õn nay BOP ®ang ngµy cµng®­îc biÕt ®Õn nhiÒu h¬n nh­ mét c¸ch t­duy vµ mét m« h×nh kinh doanh.

Trªn thÕ giíi, mèi quan t©m vµ lÜnh vùcträng t©m cña nh÷ng nghiªn cøu vÒ BOPlµ thÞ tr­êng hµng ho¸ vµ dÞch vô tiÒmn¨ng t¹i ch©n kim tù th¸p. Tuy nhiªn, lýthuyÕt nµy cã thÓ ®­îc ¸p dông mét c¸chdÔ dµng khi coi BOP lµ mét n¬i cung cÊpc¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô. Trªn b×nh diÖn vÜm«, cã thÓ thÊy mét thùc tÕ lµ c¸c n­ícc«ng nghiÖp ho¸ th­êng coi nh÷ng n­íckÐm ph¸t triÓn h¬n lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ngcho c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô, ®ång thêicòng lµ nguån cung cÊp c¸c nguyªn liÖuth« vµ c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo trung gian

cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. ë tÇmvi m«, c¸c nhµ s¶n xuÊt lín ®ang t¨ngc­êng s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ dÞchvô víi sè l­îng lín, cã gi¸ c¶ vµ cã ®Æc®iÓm (s¶n phÈm) phï hîp yªu cÇu cñang­êi tiªu dïng thu nhËp thÊp. Ngoµi ra,c¸c c«ng ty nµy còng ngµy cµng nhËnthøc râ vÒ lîi Ých cña viÖc giao mét phÇnquy tr×nh s¶n xuÊt cho nh÷ng ®¬n vÞ s¶nxuÊt quy m« nhá, nh­ c¸c hé gia ®×nh haynhãm c¸c nhµ s¶n xuÊt.

T¹i ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp®ang nh¾m môc tiªu vµo thÞ tr­êng ®angt¨ng tr­ëng nhanh cña ng­êi tiªu dïng ®«thÞ tÇng líp trung vµ th­îng l­u b»ngnh÷ng s¶n phÈm ®iÖn tö, ®iÖn tho¹i di®éng hay quÇn ¸o thêi trang. Nh­ng cãmét thùc tÕ ®¸ng ghi nhËn lµ trªn 75%ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam l¹i ®ang ë khuvùc n«ng th«n, vµ thu nhËp cña hä thÊph¬n nhiÒu so víi ng­êi tiªu dïng thµnh thÞ.Theo kÕt qu¶ §iÒu tra møc sèng hé gia®×nh ViÖt Nam n¨m 2004, tû lÖ nghÌo ëViÖt Nam lµ 19,5%, tuy nhiªn tû lÖ nghÌoë thµnh thÞ chØ lµ 3,6% trong khi tû lÖ nµyë n«ng th«n lµ 25%.2

1 C. K. Prahalad vµ Stuart Hart, 2002. Sù thÞnh v­îng t¹i ®¸y Kim tù th¸p (The Fortune at the Bottom of the Pyramid),ChiÕn l­îc + Kinh doanh, Sè 26, 2002.

2 GSO (2004), ” §iÒu tra møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam”, Tæng côc thèng kª, Hµ Néi, ViÖt Nam. Sè liÖu trÝch dÉn trªn®­îc tÝnh to¸n dùa trªn ChuÈn nghÌo cò n¨m 2004. Theo Th«ng c¸o B¸o chÝ vÒ tû lÖ hé nghÌo n¨m 2002 vµ 2004 víichuÈn nghÌo ¸p dông cho giai ®o¹n 2006 – 2010 cña Tæng côc Thèng kª c«ng bè ngµy 20/7/2005, tû lÖ hé nghÌo n¨m2004 cña c¶ n­íc lµ 18,1%, trong ®ã khu vùc thµnh thÞ lµ 8,6% vµ khu vùc n«ng th«n 21,2%. ChuÈn nghÌo ¸p dôngcho giai ®o¹n 2006 – 2010 ë møc 200 ngh×n/ng­êi/th¸ng cho khu vùc n«ng th«n vµ 260 ngh×n/ng­êi/th¸ng cho khu vùcthµnh thÞ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 120: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

118

TÇm quan träng cña BOPNh÷ng m« h×nh kinh doanh truyÒn thèngcho r»ng ng­êi nghÌo kh«ng ph¶i lµ métph©n ®o¹n thÞ tr­êng quan träng vµ, v× thÕ,nªn “t¹m thêi dïng” c¸c s¶n phÈm kh«ng®¹t yªu cÇu vµ kh«ng ®­îc ph©n phèi métc¸ch hiÖu qu¶. M« h×nh kinh doanh BOPchØ ra r»ng ng­êi nghÌo lµ thÞ tr­êng v«cïng quan träng, hä cã nhu cÇu vµ cã kh¶n¨ng thanh to¸n ®èi víi nh÷ng hµng ho¸vµ dÞch vô ®¹t tiªu chuÈn tèt.

Còng t­¬ng tù nh­ vËy, m« h×nh kinhdoanh truyÒn thèng cho r»ng ng­êi nghÌokh«ng ph¶i lµ bé phËn quan träng haythùc tÕ cña chuçi gi¸ trÞ hµng ho¸ chÊtl­îng cao, v× thÕ hä kh«ng ®­îc coi nh­®èi t¸c kinh doanh hay nguån cung chos¶n xuÊt. M« h×nh kinh doanh BOP chothÊy nÕu doanh nghiÖp s½n sµng hîp t¸cvíi c¸c nhµ cung cÊp BOP ®Ó kh¾c phôcc¸c c¶n trë vÒ tÝnh s½n sµng, kh¶ n¨ng®¸p øng vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn th× ng­êinghÌo sÏ trë thµnh nh÷ng m¾t xÝch rÊthiÖu qu¶ trong chuçi gi¸ trÞ.

Nh÷ng m« h×nh ph¸t triÓn truyÒn thèngcòng cho r»ng lîi nhuËn cña doanhnghiÖp (®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp lín)vµ lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng vµ s¶n xuÊtnghÌo th­êng kh«ng song hµnh. Theo m«h×nh kinh doanh BOP, nÕu doanh nghiÖpthõa nhËn tiÒm n¨ng cña ng­êi tiªu dïngvµ s¶n xuÊt nghÌo th× c¬ chÕ thÞ tr­êng cãthÓ gióp ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ph¸t triÓnmét c¸ch hiÖu qu¶.

B¸n hµng t¹i ®¸y kim tùth¸pKh¸i niÖm ph¸t triÓn mét chiÕn l­îc kinhdoanh ®Ó cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vôcho nh÷ng ng­êi tiªu dïng t¹i ®¸y kim tùth¸p ®­îc dùa trªn mét sè luËn ®iÓm chñchèt sau. Thø nhÊt, mÆc dï ng­êi tiªu

dïng t¹i ph©n khóc ®¸y cña kim tù th¸p cãmøc thu nhËp kh¶ dông (dµnh cho tiªudïng) thÊp h¬n so víi nhãm nh÷ng ng­êithu nhËp cao nh­ng hä vÉn s½n sµng tr¶mét møc gi¸ hîp lý cho hµng ho¸ vµ dÞchvô m×nh cÇn, chõng nµo nh÷ng hµng ho¸vµ dÞch vô ®ã phï hîp víi nhu cÇu cña hävµ ®­îc cung cÊp mét c¸ch hîp lý.

Thø hai, ng­êi tiªu dïng t¹i ph©n khóc ®¸ykim tù th¸p cã nhËn thøc t­¬ng ®èi tèt vÒth­¬ng hiÖu hµng ho¸ vµ tiÕp cËn ®­îc c¸cnguån vµ m¹ng l­íi th«ng tin. §iÒu nµygióp hä trë nªn s¸ng suèt kh«ng kÐm g×nhãm ng­êi tiªu dïng ë ®Ønh kim tù th¸p.Trong mét sè tr­êng hîp, ®Æc biÖt lµ ®èivíi hµng ho¸ thiÕt yÕu, ng­êi tiªu dïng t¹i®¸y kim tù th¸p thËm chÝ cßn khã tÝnh h¬nbëi chi phÝ cho nh÷ng thiÕt yÕu phÈm nµychiÕm tØ träng lín trong tæng chi tiªu cña häso víi nh÷ng ng­êi tiªu dïng giµu cã.

Cuèi cïng, (vµ trong nhiÒu tr­êng hîp lµluËn ®iÓm quan träng nhÊt cho c¸c m«h×nh kinh doanh BOP) nh×n chung, møc lîinhuËn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm b¸n chothÞ tr­êng BOP Ýt h¬n so víi b¸n t¹i ph©n®o¹n thÞ tr­êng giµu cã h¬n bëi gi¸ hµngho¸ b¸n ë thÞ tr­êng BOP t­¬ng ®èi thÊp.Nh­ng quy m« lín cña thÞ tr­êng t¹i ch©nkim tù th¸p l¹i gióp c«ng ty cã thÓ thu ®­îctæng lîi nhuËn lín. Nãi c¸ch kh¸c, chänBOP lµ thÞ tr­êng môc tiªu lµ chiÕn l­îckinh doanh sö dông lîi thÕ vÒ quy m«: nhêgia t¨ng khèi l­îng b¸n bï ®¾p cho lîinhuËn ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m.

Ch×a khãa thµnh c«ng khi nh¾m ®Õn thÞtr­êng BOP lµ “t¹o ra søc tiªu thô” – nãic¸ch kh¸c lµ ph¶i ®¶m b¶o ®Ó ng­êi tiªudïng nghÌo ë ch©n kim tù th¸p cã kh¶n¨ng vµ s½n sµng mua hµng ho¸ vµ s¶nphÈm doanh nghiÖp cung cÊp. Ph­¬ngph¸p ®Ó b¶o ®¶m ng­êi nghÌo cã thÓ tiªuthô s¶n phÈm ®­îc Prahalad vµ Hart m«t¶ trong “3 ch÷ A”.3

3 “3 ch÷ A” lµ viÕt t¾t cña Affordability (Kh¶ n¨ng thanh to¸n), Access (TiÕp cËn), Availibility (TÝnh s½n sµng). C¸c yÕu tènµy còng ®­îc th¶o luËn kü trong B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÕn sè 9 ”Hµnh ®éng tËp thÓ”, hiÖn cã t¹i ®Þa chØ www.mar-kets4poor.org.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 121: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

119

Kh¶ n¨ng thanh to¸n. Hµng ho¸ vµ dÞchvô nh¾m vµo thÞ tr­êng BOP nªn cã møcgi¸ phï hîp. Ng­êi tiªu dïng BOP cã møcthu nhËp kh¶ dông thÊp h¬n so víi nh÷ngng­êi tiªu dông ë vÞ trÝ cao trªn kim tù th¸pkinh tÕ, v× thÕ gi¸ s¶n phÈm lµ yÕu tè quant©m hµng ®Çu. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng thanhto¸n cña ng­êi tiªu dïng mµ kh«ng lµmgi¶m chÊt l­îng s¶n phÈm, c¸c doanhnghiÖp ®· ¸p dông nhiÒu chiÕn l­îc, trong®ã cã chiÕn l­îc sö dông kÝch cì ®ãng gãinhá h¬n (vÝ dô nh­ nh÷ng tói dÇu géi ®Çusö dông mét lÇn), c¸c mÆt hµng kh«ng cãth­¬ng hiÖu, vµ nh÷ng c¸ch thøc muahµng s¸ng t¹o.

TiÕp cËn. M« h×nh tiªu thô hµng ho¸ vµdich vô nªn tÝnh ®Õn n¬i sinh sèng cñang­êi nghÌo còng nh­ ph­¬ng thøc lµmviÖc cña hä. HÇu hÕt nh÷ng ng­êi tiªudïng BOP ph¶i lµm viÖc c¶ ngµy ®Ó cã ®ñtiÒn mua thiÕt yÕu phÈm cho ngµy ®ã. §­ahµng ho¸ vµ dÞch vô ®Õn ®­îc víi nh÷ngng­êi tiªu dïng nµy cã nghÜa lµ t¹o ®iÒukiÖn ®Ó hä mua ®­îc hµng ho¸ vµ dÞch vôt¹i thêi ®iÓm vµ thêi gian thuËn tiÖn ë gÇnn¬i sinh sèng.

TÝnh s½n sµng. Theo Prahalad vµ Hart,quyÕt ®Þnh mua cña ng­êi tiªu dïng BOPth­êng dùa trªn sè tiÒn hä cã trong tay t¹imét thêi ®iÓm cô thÓ nµo ®ã. Hä kh«ng thÓtr× ho·n quyÕt ®Þnh mua. V× thÕ tÝnh s½nsµng lµ mét yÕu tè then chèt ®Ó phôc vông­êi tiªu dïng BOP.

VÝ dô t¹i ViÖt Nam

T¹i ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp ®· s¶nxuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô nh¾m vµo thÞtr­êng BOP trong nhiÒu n¨m nh­ng nh÷ngmÆt hµng ®ã th­êng cã chÊt l­îng thÊp vµkh«ng ®­îc ph©n phèi mét c¸ch hiÖu qu¶.S¶n phÈm chÊt l­îng cao th­êng ®­îcnh»m vµo thÞ tr­êng giµu cã h¬n.

Tuy nhiªn, trong mét vµi n¨m gÇn ®©y,mét sè c«ng ty b¾t ®Çu s¶n xuÊt hµng ho¸

vµ dÞch vô chÊt l­îng cao cho thÞ tr­êngBOP vèn rÊt réng lín t¹i ViÖt Nam. Nh÷ngmÆt hµng nµy bao gåm xµ b«ng, dÇu géi®Çu vµ kem ®¸nh r¨ng ®ãng gãi kÝch cìnhá, m¸y tÝnh c¸ nh©n gi¸ rÎ, thÎ ®iÖntho¹i di ®éng tr¶ tr­íc víi mÖnh gi¸ nhá vµnh÷ng s¶n phÈm b¶o hiÓm dµnh chong­êi thu nhËp thÊp.

Trong khi nh÷ng c«ng ty ®a quèc gia nh­Procter & Gamble (P&G) vµ Unilever ®angë tuyÕn ®Çu ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr­êngBOP ViÖt Nam, c¸c c«ng ty trong n­íccòng b¾t ®Çu ®ang coi ®©y lµ nh­ mét thÞtr­êng tiÒm n¨ng vµ tiÕn hµnh cho ranh÷ng s¶n phÈm, ®ång thêi thiÕt lËp hÖthèng ph©n phèi ®Ó t¨ng tÝnh hîp lý cñagi¸ c¶, tÝnh s½n sµng vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËntíi s¶n phÈm cña thÞ tr­êng BOP. Mét vµivÝ dô lµ bét giÆt Lix ®­îc ph©n phèi th«ngqua mét hÖ thèng c¸c nhµ ph©n phèi vµb¸n lÎ nhá (®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµtÝnh s½n sµng) ®ång thêi ®­îc b¸n trongnh÷ng tói kÝch cì nhá (®Ó gi¶m gi¸ thµnh).

V× chi phÝ tiÕp thÞ vµ ®ãng gãi chiÕm mét tûträng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm,nhiÒu s¶n phÈm ViÖt Nam nh¾m vµo ph©nkhóc thÞ tr­êng BOP ®· chän c¸ch ®ãnggãi chi phÝ t­¬ng ®èi thÊp (vÝ dô nh­ th¶od­îc hay nÊm kh«) vµ c¸c ho¹t ®éngqu¶ng b¸ t­¬ng ®èi Ýt tèn kÐm vµ h¹n chÕtrong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng hãa (vÝ dô,nh÷ng ®Æc s¶n ®Þa ph­¬ng nh­ kÑo dõaBÕn Tre).

Mua hµng t¹i ®¸y kimtù th¸pKh¸i niÖm BOP cßn hµm ý ¸p dông ph©nkhóc ®¸y kim tù th¸p ®Ó nãi vÒ mét thÞtr­êng n¬i c¸c doanh nghiÖp cã thÓ mua,chø kh«ng chØ b¸n, hµng ho¸ vµ dÞch vôt¹i ®ã. Còng nh­ tr­êng hîp b¸n t¹i BOP,“3 ch÷ A” – ba yÕu tè chñ yÕu ¶nh h­ëng®Õn kh¶ n¨ng tham gia vµo thÞ tr­êng cña

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 122: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

120

ng­êi tiªu dïng nghÌo - còng cã thÓ ®­îc¸p dông khi nãi ®Õn kh¶ n¨ng tham giavµo thÞ tr­êng cña ng­êi tiªu dïng nghÌovíi vai trß ng­êi cung cÊp.

Kh¶ n¨ng ®¸p øng - Ng­êi nghÌo th­êngchÞu nhiÒu thiÖt thßi trong vai trß ng­êicung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô v× quy m«s¶n xuÊt nghÌo nµn vµ c¬ së h¹ tÇng kÐmchÊt l­îng. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ häkh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi nh÷ngnhµ cung cÊp giµu cã vÒ kh¶ n¨ng thanhto¸n cho hµng ho¸ vµ dÞch vô phï hîp víinhu cÇu. Th«ng qua viÖc liªn kÕt l¹i víinhau thay v× ho¹t ®éng riªng lÎ, ng­êinghÌo cã thÓ ®¹t ®­îc n¨ng suÊt cao vµgi¶m chi phÝ cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm.

TiÕp cËn - S¶n phÈm cña ng­êi s¶n xuÊtnghÌo th­êng khã tiÕp cËn tíi c¸c thÞtr­êng chÊt l­îng cao do c¸c c¶n trë vÒyÕu tè ®Þa lý vµ do ng­êi s¶n xuÊt nghÌochØ cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vôchÊt l­îng t­¬ng ®èi thÊp vµ kh«ng cã ®ÆctÝnh kh¸c biÖt.

ë mét quèc gia nh­ ViÖt Nam, t×nh tr¹ng®ãi nghÌo ë n«ng th«n vµ c¸ch trë vÒ ®Þalý cã ¶nh h­ëng lÉn nhau. Víi nh÷ng vïngt­¬ng ®èi hÎo l¸nh, viÖc vËn chuyÓn hµngho¸ hay cung cÊp dÞch vô gÆp nhiÒu khãkh¨n vµ tèn nhiÒu thêi gian. §iÒu nµycòng cã nghÜa s¶n phÈm cña ng­êi s¶nxuÊt nghÌo khã cã thÓ tham gia ®­îc vµonh÷ng thÞ tr­êng chÊt l­îng cao.

TÝnh s½n sµng - Ngoµi yÕu tè hµng ho¸ vµdÞch vô ph¶i cã chÊt l­îng cao, dÔ tiÕp cËnvµ gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, mét ®iÒu kiÖn tiªnquyÕt n÷a ®Ó cã thÓ kÕt nèi ®­îc víi chuçigi¸ trÞ lµ s¶n phÈm ph¶i cã chÊt l­îng æn®Þnh vµ lu«n s½n sµng ®¸p øng ®­îc nhucÇu mäi lóc vµ mäi sè l­îng ®Æt ra. Tuynhiªn, viÖc thiÕu æn ®Þnh vÒ nhu cÇu ®Çura vµ thiÕu vèn ho¹t ®éng còng gãp phÇnlµm cho ng­êi nghÌo kh«ng cã kh¶ n¨ngtrë thµnh nguån cung tin cËy c¸c hµng

ho¸ vµ dÞch vô cho c¸c t¸c nh©n kh¸ctrong chuçi gi¸ trÞ.

VÝ dô tõ ViÖt Nam

So víi kh¸i niÖm b¸n t¹i BOP, kh¸i niÖmmua tõ BOP - tøc ng­êi nghÌo cung cÊp®Çu vµo cho c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt c«ngnghiÖp – thu hót nhiÒu sù quan t©m cñac¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch t¹i ViÖtNam h¬n, thÓ hiÖn trong nhiÒu chÝnh s¸chph¸t triÓn n«ng nghiÖp. §iÒu nµy ®Æc biÖt®óng víi nhiÒu s¶n phÈm n«ng nghiÖp. DolÞch sö ph©n phèi ®Êt, ViÖt Nam cã rÊt Ýtn«ng trang quy m« lín, s¶n xuÊt n«ngnghiÖp hÇu hÕt do nh÷ng nhµ s¶n xuÊtquy m« hé gia ®×nh n¾m gi÷. §iÒu nµy®ång nghÜa víi viÖc ®Ó ph¸t triÓn c¸cchuçi gi¸ trÞ s¶n phÈm n«ng nghiÖp (phôcvô c¶ xuÊt khÈu vµ thÞ tr­êng néi ®Þa), c¸ct¸c nh©n cña chuçi gi¸ trÞ ph¶i liªn kÕt víinh÷ng ng­êi n«ng d©n nghÌo s¶n xuÊtnhá cung cÊp vËt t­ n«ng s¶n.

Mét ®iÒu quan träng n÷a lµ cÇn ®¶m b¶ocho ng­êi nghÌo tham gia vµo chuçi gi¸ trÞmét c¸ch cã lîi nhÊt cho hä chø kh«ng chØdõng l¹i ë viÖc t¨ng c­êng sù tham giatrong vai trß lµ ng­êi cung cÊp ®Çu vµo.HiÖn t¹i Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓnN«ng th«n ®ang xóc tiÕn m« h×nh s¶n xuÊtn«ng nghiÖp theo hîp ®ång (contractfarming) ®Ó hç trî ng­êi nghÌo cung cÊpc¸c vËt t­ n«ng s¶n hiÖu qu¶ h¬n. NghÞ®Þnh 80 cña ChÝnh phñ vÒ s¶n xuÊt n«ngnghiÖp theo hîp ®ång, LuËt Hîp t¸c x· vµDù th¶o luËt vÒ Héi còng ®ang cã nh÷ngquy ®Þnh khuyÕn khÝch nç lùc nµy. §iÒunµy ®· mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnhtrong tr­êng hîp cña c¸c s¶n phÈm ®Æcs¶n nh­ g¹o NhËt B¶n hay ng« bao tö. §èivíi mét sè mÆt hµng n«ng s¶n phè biÕnh¬n, m« h×nh hîp ®ång s¶n xuÊt theo hîp®ång cã hiÖu qu¶ thÊp h¬n nh­ng vÉn cãmét sè tr­êng hîp rÊt ®¸ng chó ý. VÝ dônh­ nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n (Thanh Ho¸)®· thiÕt lËp ®­îc ph¸t triÓn mét mèi quan

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 123: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

121

hÖ hîp t¸c rÊt hiÖu qu¶ vµ hµi hoµ gi÷ang­êi n«ng d©n nghÌo vµ chuçi gi¸ trÞ.4

C¸c khuyÕn nghÞ Hai khuyÕn nghÞ sau ®©y ®­îc ®­a ra choc¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch nh»m thóc®Èy nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tÝch cùc cña m«h×nh BOP t¹i ViÖt Nam. §ã lµ (i) thõa nhËntÇm quan träng cña chÊt l­îng vµ (ii) x©ydùng nh÷ng m« h×nh liªn kÕt víi thÞ tr­ênghiÖu qu¶.

Thõa nhËn tÇm quan träng cña chÊt l­îng– Ng­êi tiªu dïng t¹i ch©n kim tù th¸pngµy cµng ®­îc tiÕp cËn víi nhiÒu nguånth«ng tin h¬n: ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh,b¸o chÝ, internet, c¸c m¹ng l­íi x· héiv.v... Khi m¹ng l­íi ph©n phèi ®­îc c¶ithiÖn, hä sÏ cã nhiÒu kh¶ n¨ng lùa chänh¬n. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc hä ngµycµng ®ßi hßi c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng caoh¬n. Còng t­¬ng tù nh­ vËy, khi ng­êinghÌo cã môc tiªu trë thµnh mét bé phËntrong chuçi gi¸ trÞ vµ trë thµnh ng­êi cungcÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp,vÊn ®Ò chÊt l­îng l¹i cµng cã ý nghÜaquan träng. Hä sÏ kh«ng thÓ c¹nh tranh®­îc víi nh÷ng nhµ s¶n xuÊt quy m« lín,c¶ trong vµ ngoµi n­íc, nÕu kh«ng duy tr×chÊt l­îng cao. Khi nÒn kinh tÕ héi nhËpvµ c¸c kªnh ph©n phèi trong n­íc vµ n­ícngoµi më cöa nhiÒu h¬n, kh¶ n¨ng c¹nhtranh b»ng chÊt l­îng thËm chÝ cßn trënªn quan träng h¬n n÷a.

§Ó khuyÕn khÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt c¶ithiÖn chÊt l­îng, nªn ®­a ra bé tiªu chuÈntin cËy vµ cã thÓ ¸p dông cho c¸c lo¹ihµng ho¸ vµ dÞch vô. Nh÷ng tiªu chuÈnnµy nªn ph¶n ¸nh mét c¸ch hiÖu qu¶ t×nhh×nh thùc tÕ vµ cã tÝnh kh¶ thi trong hoµn

c¶nh ViÖt Nam. Nh÷ng tiªu chuÈn nµy nªndo Nhµ n­íc quy ®Þnh (nh­ trong tr­ênghîp tiªu chuÈn chÊt l­îng s¶n phÈm caosu) hay do nh÷ng c¬ quan kh«ng thuécchÝnh phñ (nh­ chøng nhËn tiªu chuÈnnh·n m¸c vµ xuÊt xø s¶n phÈm cho n­ícm¾m Phó Quèc5) Ngoµi ra, ph¸p lÖnh b¶ohé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ còng cÇn ®­îcthùc thi mét c¸ch nghiªm ngÆt ®Ó t¨ngniÒm tin vµo chÊt l­îng vµ tÝnh trung thùccña s¶n phÈm.

X©y dùng nh÷ng m« h×nh liªn kÕt hiÖu qu¶víi thÞ tr­êng – §iÒu nµy bao gåm viÖc c¶ithiÖn hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theohîp ®ång ®Ó liªn kÕt c¸c nhãm n«ng d©nmét c¸ch hiÖu qu¶ vµo khu vùc n«ngnghiÖp ®ang ngµy cµng th­¬ng m¹i ho¸.Ngoµi ra, viÖc c¶i thiÖn hµnh ®éng tËp thÓ(vÝ dô nh­ c¶i tiÕn c¸c m« h×nh hîp t¸c x·hay héi/nhãm n«ng d©n) còng lµ mét c¸ch®Ó t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cho c¸c liªn kÕt gi÷ac¸c nhãm n«ng d©n.

M« h×nh liªn kÕt hiÖu qu¶ víi thÞ tr­êngcòng bao gåm møc ®é tin t­ëng cao h¬ngi÷a c¸c nh©n tè trong mèi liªn kÕt. T¹odùng niÒm tin gi÷a c¸c cÊp ®é trong chuçigi¸ trÞ cã nghÜa lµ mçi bªn tham gia vµoc¸c kh©u liªn kÕt ph¶i tin r»ng c¸c bªnkh¸c sÏ t«n träng nh÷ng tho¶ thuËn ®· ®Ætra. Trong tr­êng hîp s¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ nh÷ngnhµ chÕ biÕn ph¶i ®Æt lßng tin vµo ng­êin«ng d©n, r»ng hä sÏ cung cÊp hµng ho¸ë møc gi¸ vµ tiªu chuÈn ®· tho¶ thuËn.Ng­îc l¹i, ng­êi n«ng d©n còng ph¶i tint­ëng r»ng ng­êi chÕ biÕn sÏ t«n trängnh÷ng cam kÕt ®Æt ra trong hîp ®ång.

NghÞ ®Þnh 80 vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång ®ang ®­îc rµ so¸t vµ söa®æi l¹i, nªn xem xÐt nh÷ng yÕu tè nµy

4 Xem chi tiÕt trong B¶n tin thÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn sè 2: KÕt nèi ng­êi n«ng d©n víi thÞ tr­êng qua s¶n xuÊt n«ng nghiÖptheo hîp ®ång, hiÖn cã t¹i ®Þa chØ www.markets4poor.org.

5 §Ò tµi nh·n m¸c vµ tiªu chuÈn chÊt l­îng do Nhµ n­íc hay c¸c héi ng­êi s¶n xuÊt, c¸c c¬ quan quy ®Þnh ®­îc th¶oluËn chi tiÕt trong B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn sè 4 vÒ Nh·n m¸c vµ Th­¬ng hiÖu cho n«ng s¶n ViÖt Nam, hiÖn cãt¹i ®Þa chØ www.markets4poor.org.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 124: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

122

trong phÇn liªn kÕt ng­êi nghÌo víi thÞtr­êng, ®ång thêi quy ®Þnh râ rµng nh÷ngbiÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy viÖc liªn kÕt dùatrªn lßng tin.

Th¶o luËnB¸n hµng t¹i ®¸y kim tù th¸p

Theo nghiªn cøu thÞ tr­êng cña CMS, tiÒmn¨ng thÞ tr­êng ph©n khóc ®¸y ë ViÖt Namlµ rÊt lín v× thÕ c«ng ty quyÕt ®Þnh th©mnhËp thÞ tr­êng nµy th«ng qua dßng s¶nphÈm m¸y tÝnh Th¸nh Giãng ra m¾t n¨m2004 víi gi¸ tõ 5,5 – 6 triÖu/chiÕc vµch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh x¸ch tay gi¸ rÎ n¨m2006 víi gi¸ d­íi 10 triÖu ®ång/chiÕc. C¸cs¶n phÈm nµy nh¾m ®Õn ®èi t­îng häcsinh, sinh viªn, gi¸o viªn… th«ng qua hÖthèng ph©n phèi trªn toµn quèc. Tr­íc khicã ch­¬ng tr×nh, ®èi t­îng nµy Ýt muahµng nh­ng chØ sau ch­¬ng tr×nh 1 n¨m,sè l­îng b¸n ®· t¨ng chiÕm 10% doanhsè c«ng ty. Chóng t«i kÕt hîp víi nh÷ng®èi t¸c lín nh­ Intel, Microsoft… ®Ó gi¶mchi phÝ s¶n xuÊt mµ vÉn ®¶m b¶o chÊtl­îng m¸y t­¬ng ®­¬ng s¶n phÈm cïnglo¹i cña c¸c h·ng tªn tuæi nh­ Acer, HP,Toshiba... HÖ thèng ®¹i lý, trung t©m b¶ohµnh trªn toµn quèc t¹o ®iÒu kiÖn thuËnlîi cho ng­êi tiªu dïng sö dông s¶n phÈmcña c«ng ty vµ ®­îc h­ëng nh÷ng chÕ ®édÞch vô sau b¸n hµng mét c¸ch tèt nhÊt.Ngoµi ch­¬ng tr×nh Th¸nh Giãng, ch­¬ngtr×nh m¸y tÝnh x¸ch tay gi¸ rÎ ®­îc ®¸nhgi¸ kh¸ thµnh c«ng, kh«ng ®ñ hµng ®Ób¸n... Chóng t«i còng gÆp nhiÒu khã kh¨nv× møc lîi nhuËn thÊp trong khi chi phÝ bára lín. Tuy nhiªn ë giai ®o¹n b­íc ®Çunµy, c«ng ty chó träng nhÊt ®Õn sù ®étph¸, x©y dùng vµ c¹nh tranh th­¬ng hiÖu.

¤ng Lª Quèc Th¸i, Tr­ëng nhãmTruyÒn th«ng sã 2, CMS

Khi gÆp khã kh¨n, ng­êi nghÌo th­êng Ýtcã biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh. Häth­êng tù tiÕt kiÖm cho b¶n th©n vµ gia

®×nh, dùa vµo ng­êi th©n,b¹n bÌ, kh«ng d¸m ®Õn c¬së y tÕ ®Ó kh¸m ch÷a bÖnh®Þnh kú v× eo hÑp vÒ tµichÝnh. Hä còng Ýt tham gia

c¸c dÞch vô tµi chÝnh (vµ thùc sù nh÷ngdÞch vô nµy còng kh«ng cã nhiÒu), chÝnh v×thÕ chóng t«i ®­a ra dÞch vô B¶o HiÓmNh©n Thä B­u ChÝnh víi 2 s¶n phÈm ®Çutiªn lµ Ph­íc An Gia vµ Ph­íc An B×nh víimôc tiªu phôc vô nh÷ng ng­êi lao ®éngthu nhËp trung b×nh vµ thÊp. V× chØ nh»m®Õn nh÷ng ®èi t­îng nµy nªn nh÷ng s¶nphÈm b¶o hiÓm cã møc phÝ thÊp, chØ víi2,5 triÖu ®ång (tèi thiÓu) gãp phÝ duy nhÊtcho 15 n¨m, vµ møc phÝ hµng n¨m chØ tõ26.000 ®ång, khi rñi ro kh¸ch hµng ®·®­îc quyÒn lîi b¶o hiÓm ®Õn 100 triÖu®ång. Ngoµi ra møc l·i suÊt tiÕt kiÖm camkÕt 7,1% còng lµ møc hÊp dÉn so víi c¸cs¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞtr­êng hiÖn nay. Thªm n÷a c¸c s¶n phÈmcña Prevoir ®­îc thùc hiÖn qua hÖ thèngb­u côc, phôc vô 7/7 ngµy vµ 24/24 giê,thñ tôc ®¨ng ký rÊt dÔ dµng, kh«ng yªucÇu kh¸m søc khoÎ (chØ ph¶i tr¶ lêi 6 c©uhái søc khoÎ), tÊt c¶ ®Òu ®­îc thùc hiÖnt¹i b­u côc ®Þa ph­¬ng.

¤ng §oµn B¸ T­íc, Tr­ëng phßng TiÕpthÞ vµ B¸n hµng, C«ng ty Tr¸ch nhiÖmh÷u h¹n B¶o hiÓm Nh©n thä PrÐvoirViÖt Nam

Khi x©y dùng m« h×nh kinh doanh t¹i BOP,chóng t«i x¸c ®Þnh ®ã lµ nh÷ng ng­êi cãthu nhËp vµ cã nhu cÇu mua s¾m, c­ trótrªn c¶ n­íc, kh«ng nhÊt thiÕt chØ ë c¸cvïng n«ng th«n. NÕu ë thµnh phè, c¸c s¶nphÈm ®¸nh vµo c¸i t«i cña ng­êi d©n th× ën«ng th«n ng­êi tiªu dïng l¹i cã xu h­ínglùa chän c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu, c©n nh¾cgi÷a nhu cÇu gia ®×nh vµ nhu cÇu b¶n th©n.Hä chñ yÕu mua hµng t¹i c¸c kªnh ph©nphèi truyÒn thèng, chÝnh v× thÕ kh«ng thÓ®­a s¶n phÈm ®Õn víi ng­êi thu nhËp thÊpnÕu kh«ng ®­a s¶n phÈm ®Õn nh÷ng n¬i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 125: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

123

ng­êi ta cã thÓ mua nh­ chî truyÒn thèng,quÇy t¹p ho¸. Ngoµi ra hä còng h¹n chÕtiªu tiÒn vµ cã tÝnh to¸n rÊt kü vÒ gi¸, theonghiªn cøu cã ®Õn 9/10 ng­êi tiªu dïngtÝnh gi¸ theo ®¬n vÞ s¶n phÈm.

Khi x©y dùng ch­¬ng tr×nh kinh doanh,chóng t«i chó träng x©y dùng ch­¬ng tr×nhl©u dµi, c©n nh¾c kü kh¶ n¨ng tµi chÝnh v×chi phÝ ph©n bæ ®Õn vïng s©u vïng xa lµrÊt lín. Ngoµi ra còng chó träng ®Õn c¸c®èi t¸c kinh doanh, c¸c kªnh marketing,b¸o chÝ ®Ó cã thÓ x· héi ho¸, tËn dông®­îc c¸c nguån lùc. Cïng víi ®ã lµ viÖctèi ®a ho¸ hÖ thèng c¸c nhµ ph©n phèigióp thµnh lËp m¹ng l­íi ph©n phèi ë c¸ctØnh thµnh nhá, vµ kh«ng ngõng nç lùc ®Óc¾t gi¶m chi phÝ nh»m môc ®Ých gi¶m gi¸thµnh, ®ång thêi ®¶m b¶o chÊt l­îng.Doanh nghiÖp cã thÓ s¸ng t¹o trong kh©u®ãng gãi, vÝ dô nh­ n­íc x¶ v¶i Downy®ùng trong tói, cã thÓ mua vÒ ®æ l¹i vµo lä®Ó gi¶m chi chÝ cho nhµ s¶n xuÊt ®ångthêi gi¶m gi¸ s¶n phÈm. Ngoµi ra còngcÇn ph©n chia c¸c giai ®o¹n v× kh«ng thÓngay lËp tøc th©m nhËp ®Õn c¸c vïng s©u,vïng xa, cÇn ®Æt môc tiªu tr­íc hÕt lµ c¸cthµnh phè lín, råi c¸c thµnh phè cÊp 2,cÊp 3 vµ c¸c ®Þa bµn xa h¬n.

Trong ch­¬ng tr×nh marketing vµ khuyÕnm¹i cña m×nh, P&G tËp trung vµo gi¸ trÞmçi nh·n hµng. Mçi s¶n phÈm ®Òu cã gi¸trÞ riªng cña nã, vÝ dô Pantene cho tãcsu«n mÒm vµ m­ît, Head&Shoulders trÞgµu… Ngoµi ra ng­êi tiªu dïng cÇn ®­îccung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin s¶n xuÊt, thêigian vµ tÇn sè sö dông. Thªm vµo ®ã häcòng rÊt quan t©m ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nhkhuyÕn m·i nh­ mua 10 tÆng 1. C¸cdoanh nghiÖp còng cã thÓ tËn dông c¬ héiliªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ nghÖ thuËt ®Ó tæchøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, marketings¸ng t¹o ®Ó ®­a s¶n phÈm ®Õn víi ng­êitiªu dïng.

¤ng Vò V¨n Th¾ng, Gi¸m ®èc Tµi chÝnhvµ §èi ngo¹i, P&G ViÖt Nam

Mua hµng t¹i ®¸y kim tù th¸p

Ecolink chän h­íng s¶n xuÊt vµ ph©n phèis¶n phÈm chÌ h÷u c¬ lµ s¶n phÈm ®ét ph¸vµo thÞ tr­êng. §ã lµ s¶n phÈm chÌ t­¬icanh t¸c theo quy tr×nh n«ng nghiÖp h÷uc¬ kh«ng sö dông c¸c chÊt ho¸ häc, sau®ã ®­îc chÕ biÕn thµnh chÌ kh« theo métquy tr×nh s¶n xuÊt ®¶m b¶o vÖ sinh, kh«nglÉn víi c¸c nguyªn liÖu th«ng th­êngkh¸c, vµ tuyÖt ®èi kh«ng sö dông ho¸chÊt. Víi mét quèc gia s¶n l­îng chÌ®øng thø 8 thÕ giíi vµ 6 triÖu d©n nghÌosèng nhê vµo c©y chÌ nh­ ViÖt Nam th×dïng chÌ h÷u c¬ còng chÝnh lµ c¸ch h÷uhiÖu ®Ó gióp ng­êi n«ng d©n. HiÖn t¹ichóng t«i ®ang hîp t¸c ®Çu t­ vµo mét sèvïng chÌ ®Æc s¶n nh­: T©n C­¬ng (Th¸iNguyªn), Suèi Giµng - Suèi Bu (Yªn b¸i),B¾c Hµ (Lµo Cai) ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈmnµy theo mét quy tr×nh s¶n xuÊt chuyªnnghiÖp, ®¶m b¶o chÊt l­îng. Chóng t«icïng lµm viÖc víi n«ng d©n ®Ó s¶n xuÊtc¸c s¶n phÈm chÌ xanh h÷u c¬, chÌ ­íph­¬ng hoa tù nhiªn, (chÌ sen, chÌ nhµi)h÷u c¬, chÌ ®en h÷u c¬… HiÖn t¹i c¸c s¶nphÈm cña Ecolink ®· ®­îc xuÊt khÈu tíic¸c n­íc §øc, Italy, Ph¸p, Mü, BØ… vµcòng ®ang ®­îc b¸n t¹i mét sè kh¸ch s¹nvµ nhµ hµng t¹i ViÖt Nam vÝ dô nh­Metropole.

Bµ NguyÔn BÝch H¹nh, Gi¸m ®èc ®iÒuhµnh, C«ng ty Ecolink

IKEA cã phèi hîp víi Dù ¸n N©ng caoHiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo thùchiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn chuçi cungcÊp nguyªn liÖu th« tõ c©y tre Thanh Ho¸víi môc ®Ých nh»m kh¾c phôc nh÷ng thiÕuhôt cña chuçi cung cÊp tre trªn thÞ tr­êngChóng t«i ®· hç trî mét sè x­ëng s¬ chÕthÝ ®iÓm víi c¸c nhãm n«ng d©n/doanhnghiÖp n«ng th«n ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ giat¨ng cho n«ng d©n trong chuçi cung cÊp.X­ëng s¬ chÕ thùc hiÖn ý t­ëng c¾t vµph©n chia bôi tre theo ®Þa ®iÓm, tèi ­u ho¸viÖc sö dông nguyªn liÖu nh»m t¹o thªm

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 126: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

124

gi¸ trÞ gia t¨ng. KÕt qu¶ chóng t«i thu ®­îcrÊt kh¶ quan víi viÖc lµm míi cho 540 lao®éng, sè l­îng hé n«ng d©n liªn quan trùctiÕp ®Õn dù ¸n ­íc tÝnh tõ 3.000 ®Õn 5.000hé, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ng­êi n«ng d©ncòng ®­îc n©ng cao, ®ång thêi ®¶m b¶onguån nguyªn liÖu chÊt l­îng cho c¸c nhµcung cÊp nguyªn liÖu tù nhiªn.

Ngoµi tr­êng hîp vÒ ph¸t triÓn chuçi cungcÊp c©y tre Thanh Ho¸, IKEA còng cãnhiÒu ch­¬ng tr×nh lµm viÖc víi thÞ tr­êngBOP nh­ ®å gèm, vËt liÖu tù nhiªn,nguyªn liÖu dÖt may.

¤ng Mikael Demitz-Helin, Gi¸m ®èckinh doanh khu vùc §«ng Nam ¸, IKEA

TÇm quan träng cña BOP

Khi nghe mét sè quan ®iÓmcña c¸c tËp ®oµn lín nh­Canon, LG-ViÖt Nam, BPViÖt Nam, Unilever, t«i c¶mthÊy rÊt sèt ruét. Hä ®ang rÊt

quan t©m ®Õn thÞ tr­êng ph©n khóc ®¸yKim tù th¸p ë ViÖt Nam trong khi c¸cdoanh nghiÖp trong n­íc l¹i kh«ng quant©m mÊy. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉnth­êng quen quan t©m ®Õn ng­êi nghÌotheo “tr¸ch nhiÖm x· héi” - kiÓu tõ thiÖnchø ch­a chó ý ®Õn nhãm ng­êi nµy nh­mét “ph©n khóc thÞ tr­êng”. Thùc tÕ ®¸ykim tù th¸p ë ViÖt Nam t­¬ng ®èi réng, tûlÖ nghÌo gi¶m m¹nh tõ 58,1% n¨m 1993xuèng cßn 19,5% trong n¨m 2004 trªntæng sè 85 triÖu d©n, chuÈn nghÌo còng®­îc thay ®æi theo xu h­íng t¨ng, t­¬ngøng chuÈn quèc tÕ lµ 2 ®« la/ngµy.

TiÕn sÜ Ph¹m ThÞ Thu H»ng, ViÖntr­ëng ViÖn ph¸t triÓn doanh nghiÖp,Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖpViÖt Nam

HiÖn t¹i ë ViÖt Nam, chóng t«i ®ang cãkho¶ng 50.000 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶nxuÊt, 180.000 c«ng nh©n gi¸n tiÕp, vµ 43nhµ cung cÊp cung cÊp l­îng s¶n phÈm

t­¬ng ®­¬ng 620,000 m3 gç.Nh÷ng lÜnh vùc mµ IKEAthùc hiÖn (nh­ ®å gèm, vËtliÖu tù nhiªn, gç, vËt liÖu dÖtmay…) ®Òu ®­îc dùa trªn

kinh nghiÖm s½n cã, dåi dµo ë ViÖt Namvµ lîi thÕ vÒ gi¸ nh©n c«ng rÎ, nh÷ng viÖcIKEA lµm chØ t¨ng c­êng ¸p dông c«ngnghiÖp ho¸ trong s¶n xuÊt Thùc ra gi÷aviÖc c¸c doanh nghiÖp lµm kinh doanh vµ®ãng gãp cho x· héi kh«ng cã g× m©uthuÉn nhau, hä cã thÓ kiÕm ®­îc lîi nhuËnvµ cïng lóc ®ã ®ãng gãp cho céng ®ång.

¤ng Mikael Demitz-Helin, Gi¸m ®èckinh doanh khu vùc §«ng Nam ¸, C«ngty IKEA

P&G chØ míi tËp trung vµo thÞ tr­êng ®¸ykim tù th¸p trong vµi n¨m gÇn ®©y. HiÖn t¹ikÕt qu¶ kinh doanh cña P&G ®¹t ®­îc t¹iBOP rÊt kh¶ quan, trªn 50% doanh thu vµc«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®­îc tiÕnhµnh ngoµi c¸c thµnh phè ®iÓm. C¸c nh·nhµng chiÕn l­îc ®¹t 90% qua c¸c kªnhph©n phèi chñ yÕu t¹i tÊt c¶ c¸c tØnh thµnhdï chóng t«i chØ cã 14 nhµ ph©n phèi.

¤ng Vò V¨n Th¾ng, Gi¸m ®èc Tµi chÝnhvµ §èi ngo¹i, C«ng ty P&G ViÖt Nam

4 tû ng­êi nghÌo nhÊt trªnthÕ giíi t¹i ph©n khóc ®¸ykim tù th¸p lµ mét thÞ tr­êngtiªu thô vµ cung cÊp nguyªnliÖu khæng lå. Nã ®­a l¹i

nh÷ng th¸ch thøc cã mét kh«ng hai chonh÷ng ng­êi ho¹t ®éng ph¸t triÓn, c¸cc«ng ty ®a quèc gia, chÝnh phñ vµ c¶ c¸cdoanh nghiÖp vµ c¸ nh©n t¹i BOP. Víinh÷ng b­íc chuÈn bÞ ®óng ®¾n, c¸c c«ngty ®a quèc gia cã thÓ më réng ho¹t ®éngkinh doanh cña m×nh b»ng c¸ch më réngtiªu thô t¹i BOP. Hä còng cã thÓ t¹o ra gi¸trÞ vµ ®em l¹i c¬ héi cho ng­êi d©n nghÌot¹i ®©y th«ng qua viÖc mua hµng hãa tõc¸c c«ng ty t¹i BOP hoÆc khai th¸c chuçigi¸ trÞ ®Þa ph­¬ng, ®­a c¸c doanh nghiÖp

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 127: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

125

®Þa ph­¬ng ra thÞ tr­êng thÕ giíi. C¸cdoanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng còng cÇn nhËnthøc râ vÞ trÝ lµm viÖc t¹i thÞ tr­êng BOPcña m×nh. HÇu hÕt hä khi ®­îc hái ®Òu tr¶lêi môc ®Ých chÝnh cña m×nh lµ "xuÊtkhÈu". Hä quªn mÊt r»ng m×nh ®ang ë métthÞ tr­êng ®ang lín m¹nh, cßn nhiÒu nhucÇu ch­a ®­îc ®¸p øng vµ m×nh ®ang ë vÞtrÝ tèt nhÊt ®Ó tËn dông c¬ héi. C¸c nhµho¹t ®éng ph¸t triÓn vµ c¸c c«ng ty ®aquèc gia còng cã thÓ thu ®­îc nh÷ng b­íctiÕn lín trong c«ng cuéc xãa ®ãi gi¶mnghÌo nÕu cïng hîp t¸c ®Ó khai th¸c thÞtr­êng réng lín vµ ngµy cµng lín m¹nhnµy.

¤ng James Grall, Chñ tÞch, Chñ tÞchTËp ®oµn gi¶i ph¸p ph¸t triÓn

KhuyÕn nghÞ§Ó hç trî ng­êi thu nhËp thÊp trë thµnhng­êi tiªu dïng hoÆc nhµ cung cÊp tiÒmn¨ng tr­íc hÕt cÇn cã mét sù tuyªn truyÒnqu¶ng b¸ réng r·i. Mét sè c¸c tËp ®oµnkinh doanh lín ë ViÖt Nam ch­a nhËn thøc®­îc hÕt tiÒm n¨ng to lín vµ lîi Ých tõ ph©nkhóc ®¸y nµy cña thÞ tr­êng. Hay nãi métc¸ch kh¸c, chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c¸cdoanh nghiÖp th­êng Ýt chó ý ®Õn ph©n®o¹n nµy. §ã lµ ®iÒu rÊt ®¸ng tiÕc. MÆtkh¸c ®Ó hç trî ng­êi cã thu nhËp thÊp trëthµnh c¸c nhµ cung cÊp hµng hãa dÞch vôcã chÊt l­îng cho c¸c DN lín, cÇn ph¶i cãchÝnh s¸ch hç trî doanh nghiÖp nhá vµ cùcnhá mét c¸ch phï hîp, th«ng qua hç trîtay nghÒ, n©ng cao chÊt l­îng, x©y dùngth­¬ng hiÖu v.v... ®Ó hä ®Þnh vÞ ®­îc trongtoµn bé chuçi gi¸ trÞ. §©y còng lµ c¸ch thøctèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi nghÌo cãthÓ tiÕp cËn thÞ tr­êng mét c¸ch bÒn v÷ng.

TiÕn sÜ Ph¹m ThÞ Thu H»ng, ViÖntr­ëng ViÖn ph¸t triÓn doanh nghiÖp,Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖpViÖt Nam

Chóng t«i ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ khèi

l­îng s¶n phÈm b»ng c¸ch gióp ng­êin«ng d©n hiÓu râ c¸c yªu cÇu chÊt l­îngvµ mong muèn cña kh¸ch hµng. Mét c¸chcã thÓ lµm lµ cung cÊp cho hä c¸c mÉu vËtvíi ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®Ó hä biÕt yªu cÇu côthÓ lµ g×. NÕu chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng®¸p øng møc yªu cÇu ®· tho¶ thuËn th× sÏph¶i båi th­êng vµ cuèi cïng bÞ tr¶ l¹i.§iÒu nµy cã thÓ rÊt tèn kÐm v× ng­êi n«ngd©n ph¶i mua l¹i nh÷ng s¶n phÈm vµ ph¶ichÞu chi phÝ vËn chuyÓn. Ngoµi ra, ®Ó ®¶mb¶o ng­êi s¶n xuÊt hiÓu ®Çy ®ñ c¸c ®iÒukho¶n, c¸c tµi liÖu vµ hîp ®ång cña c«ngty còng ®­îc chuyÓn hÕt sang tiÕng ViÖt,c«ng ty còng ph¶i ch¾c ch¾n ng­êi s¶nxuÊt ®­îc th«ng b¸o vµ n¾m râ ®­îc c¸cyªu cÇu.

¤ng Mikael Demitz-Helin, Gi¸m ®èckinh doanh khu vùc §«ng Nam ¸, IKEA

§Ó cã ®­îc c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp cãchÊt l­îng cao, rÊt cÇn cã nh÷ng ng­êi s¶nxuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp cã tr×nh ®écao vµ sù hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©utõ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp tíi tiªu thô. §Ó®¶m b¶o nguån cung, chóng t«i ®· gióp tæchøc ng­êi n«ng d©n thµnh c¸c nhãm s¶nxuÊt kinh doanh nh­ nhãm së thÝch chÌH÷u c¬, Hîp t¸c x· ChÌ H÷u c¬. Ngoµi racßn gióp t­ vÊn vµ x©y dùng bé m¸y ®iÒuhµnh nhãm/hîp t¸c x·, tæ chøc ®µo t¹o c¸cgi¶ng viªn n«ng d©n, c¸n bé ®iÒu hµnh vµgióp x©y dùng th­¬ng hiÖu cho tõng lo¹is¶n phÈm ®Æc tr­ng… Ngoµi ra Ecolinkcòng ¸p dông nguyªn t¾c Th­¬ng m¹i c«ngb»ng trong kinh doanh, coi c¸c tæ chøcn«ng d©n nh­ ®èi t¸c kinh doanh b×nh®¼ng, l©u dµi, ®«i bªn cïng cã lîi.

Bµ NguyÔn BÝch H¹nh, Gi¸m ®èc ®iÒuhµnh, C«ng ty Ecolink

HiÖn t¹i thÞ phÇn m¸y tÝnh CMS ë thÞtr­êng BOP cßn thÊp, chóng t«i hi vängsau khi Nhµ n­íc cÊm nhËp khÈu m¸ytÝnh cò, ®ång thêi nhËn thøc vÒ th­¬nghiÖu cña ng­êi tiªu dïng ®­îc n©ng lªn,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 128: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

126

gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ h¬nth× sè l­îng ng­êi tiªu dïngsö dông s¶n phÈm sÏ ®­îcn©ng lªn. Ngoµi ra khã kh¨nnhÊt vÉn lµ viÖc thay ®æi suy

nghÜ, c¸ch nh×n nhËn cña ng­êi tiªu dïngvÒ m¸y tÝnh ViÖt Nam. Chóng t«i ®ang tÝchcùc cïng víi c¸c ®¹i lý trong hÖ thèngph©n phèi, biÖn ph¸p khuyÕn m·i, c¸cph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®Ó ®­a th«ng tinvµ s¶n phÈm ®Õn víi ng­êi tiªu dïng.

¤ng Lª Quèc Th¸i, Tr­ëng nhãmTruyÒn th«ng sè 2, C«ng ty CMS

Ng­êi s¶n xuÊt nhá vµ ng­êi ch¬i nhá cãvÞ trÝ riªng cña hä vµ hä rÊt thµnh c«ng, vÝdô nh­ n­íc röa chÐn Mü H¶o vµ bét giÆtV× D©n. Mü H¶o so víi Unilever th× rÊt nhávµ hä còng kh«ng qu¶ng c¸o nhiÒu nh­ng

n­íc röa chÐn Mü H¶o ®ang rÊt thµnhc«ng víi 52% thÞ phÇn. V× thÕ vÊn ®Òkh«ng ph¶i anh nhá hay anh lín, mµ vÊn®Ò ë chç cã mét m« h×nh phï hîp. Hay bétgiÆt V× D©n ë ngoµi miÒn B¾c, ho¹t ®éngs¶n xuÊt cña hä còng rÊt ®¬n gi¶n, bao b×thËm chÝ cßn lµ ®ãng vµo bao t¶i lín, chë®Õn c¸c cöa hiÖu b¸n theo kg… nh­ng hä®ang sèng rÊt khoÎ. §iÒu ®ã cho thÊy vaitrß cña c¸c chiÕn l­îc, vµ nh÷ng ho¹t®éng cô thÓ trong chiÕn l­îc ®ã. TÊt c¶nh÷ng ng­êi ch¬i nhá ®Òu cã quyÒn chiÕnth¾ng nÕu hiÓu râ ®èi t­îng kh¸ch hµngcña m×nh, m« h×nh kinh doanh vµ cã métqu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc ®óng ®¾n.

¤ng Vò V¨n Th¾ng, Gi¸m ®èc Tµi chÝnhvµ §èi ngo¹i, P&G ViÖt Nam

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 129: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

127

Cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ ®« thÞ ho¸ ®ang tiÕp diÔn ë ViÖt Nam, khu vùcthµnh thÞ sÏ tiÕp tôc ®­îc më réng vµ vïng n«ng th«n ngµy cµng bÞ thu hÑp l¹i. ¸p lùc®èi víi khu vùc n«ng th«n sÏ gia t¨ng vµ v× vËy, kh«ng thÓ tr¸nh khái sù tån t¹i c¸c dßngdi c­ lao ®éng lín tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ trong thêi gian tíi. Trong khu«n khæ Dù ¸nN©ng cao HiÖu qu¶ ThÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo (M4P) mét nghiªn cøu vÒ "ThÞ tr­ênglao ®éng n«ng th«n vµ vÊn ®Ò di c­" ®· ®­îc thùc hiÖn ®Ó xem xÐt nh÷ng t¸c ®éng cñaviÖc di c­ lªn nh÷ng khu vùc n«ng th«n cã ng­êi lao ®éng ra ®i. B¶n tin nµy sÏ ph¶n ¸nht×nh h×nh chung cña thÞ tr­êng lao ®éng n«ng th«n vµ vÊn ®Ò di c­ lao ®éng n«ng th«nt¹i ViÖt Nam, mét sè t¸c ®éng, còng nh­ ®­a ra mét vµi kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p ®èi víi vÊn®Ò nµy.

Di c­ vµ thÞ tr­êng lao ®éng n«ngth«n: T¸c ®éng vµ Gi¶i ph¸p

I. Tæng qu¸t vÒ thÞtr­êng lao ®éng n«ngth«n vµ vÊn ®Ò di c­ lao®éng n«ng th«n trongvµi n¨m gÇn ®©ySù ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¶ n«ng th«n vµthµnh thÞ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ngnh÷ng ®· thóc ®Èy n«ng th«n ViÖt Namph¸t triÓn mµ cßn ®Æt ra mét sè th¸ch thøccho khu vùc nµy. VÒ c¬ b¶n ViÖt Nam vÉnlµ mét n­íc n«ng nghiÖp víi 73% d©n sèsèng ë n«ng th«n (sè liÖu n¨m 2005)1. TûlÖ d©n sè n«ng th«n cã gi¶m xuèng trongthËp kû qua nh­ng quy m« gi¶m kh«nglín. Trong giai ®o¹n 1996-2004 tû lÖ nµychØ gi¶m xuèng kho¶ng 5%. Còng trongkho¶ng thêi gian ®ã lùc l­îng lao ®éngn«ng th«n t¨ng lªn, trung b×nh ë møc 0,5%triÖu ng­êi/n¨m. N¨ng suÊt n«ng nghiÖpt¨ng cao trong thêi gian qua, mét mÆt ®·

gióp ®¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc cho ®Êtn­íc, mÆt kh¸c t¹o ra sù d«i d­ lao ®éng ën«ng th«n. Víi ®iÒu kiÖn khan hiÕm diÖntÝch ®Êt, ®Æc biÖt lµ ®Êt n«ng nghiÖp, vµ sùt¨ng tr­ëng d©n sè cao ë n«ng th«n so víikhu vùc thµnh thÞ, vÊn ®Ò d­ thõa lao ®éngngµy cµng næi cém vµ trë nªn nghiªmträng h¬n ë khu vùc n«ng th«n trong suèt20 n¨m qua. ThÊt nghiÖp vµ b¸n thÊtnghiÖp ®· vµ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò lín v×kh¶ n¨ng t¹o ra viÖc lµm cho lao ®éng ën«ng th«n lµ rÊt yÕu. MÆc dï nh÷ng con sèthÊt nghiÖp chÝnh thøc ë khu vùc n«ng th«nthùc tÕ thÊp h¬n ë khu vùc thµnh thÞ (1,2%ë n«ng th«n so víi 5,6% ë thµnh thÞ trongn¨m 2004), thùc chÊt t×nh tr¹ng b¸n thÊtnghiÖp vµ khan hiÕm viÖc lµm x¶y ra rÊtphæ biÕn ë n«ng th«n. TÊt c¶ c¸c nh©n tènµy cïng víi kho¶ng c¸ch vÒ thu nhËpgi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®· sinh ra c¸cdßng di c­ tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ.

1 Niªn gi¸m Thèng kª 2005 (Tæng côc Thèng kª)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 130: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

128

T×nh h×nh ph©n bè ng­êi di c­ theovïng2

Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña M4P, lao®éng di c­ diÔn ra m¹nh trong mét vµi n¨mgÇn ®©y víi n¬i ®Õn chÝnh lµ hai ®Çu Namvµ B¾c. HÇu hÕt nh÷ng ng­êi di c­ ®Òu ra®i tõ vïng n«ng th«n vµ chñ yÕu v× c¸c lýdo kinh kÕ. XÐt theo ph©n bè ng­êi di c­theo vïng, tû lÖ ng­êi di c­ ®i ë vïngDuyªn h¶i Nam Trung Bé chiÕm cao nhÊtso víi c¸c vïng miÒn kh¸c víi 3,3% lùcl­îng lao ®éng ®Þa ph­¬ng trong n¨m2004.3 Tû lÖ nµy ë khu vùc §ång b»ngs«ng Hång, ven biÓn B¾c Trung Bé vµ§ång b»ng s«ng Cöu Long lµ xÊp xØ 1%.XÐt vÒ n¬i ®Õn, §«ng Nam Bé lµ vïng cãtû lÖ ng­êi di c­ ®Õn lín nhÊt so víi 8 khuvùc kh¸c cña c¶ n­íc chiÕm ®Õn 4,2%tæng sè lao ®éng ®Þa ph­¬ng. Ngoµi ra,khu vùc nµy còng lµ n¬i tiÕp nhËn 67% sèl­îng ng­êi lao ®éng di c­ ë ViÖt Nam, c¸ckhu vùc tiÕp theo lµ §«ng B¾c Bé vµ §ångb»ng s«ng Hång víi tû lÖ lao ®éng di c­®Õn chiÕm lÇn l­ît lµ 11% vµ 8%. ë cÊp®Þa ph­¬ng, nh÷ng tØnh c«ng nghiÖp ho¸m¹nh lµ nh÷ng ®Ých ®Õn chÝnh cña lao®éng di c­, trong ®ã 5 ®Þa ®iÓm quan trängnhÊt lµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi,B×nh D­¬ng, Qu¶ng Ninh vµ §µ N½ng. Haivïng ®ång b»ng chÝnh cña c¶ n­íc nµy cãsù d­ thõa lín vÒ lao ®éng vµ thêi gian lao®éng n«ng nhµn cao dÉn ®Õn møc ®ét­¬ng ®èi cao cña di c­ lao ®éng néi vïng.KÕt qu¶ nghiªn cøu còng cho thÊy 77%ng­êi lao ®éng di c­ ®Õn Hµ Néi lµ tõnh÷ng tØnh kh¸c trong khu vùc §ång b»ngs«ng Hång, trong khi ®ã, lao ®éng ®Õn tõkhu vùc §ång b»ng s«ng Cöu Long di c­®Õn Thµnh phè Hå ChÝ Minh còng cã méttû lÖ ®¸ng kÓ ®¹t 31,4%.

Lao ®éng n«ng th«n di c­ chñ yÕulµ lao ®éng trÎ, häc vÊn vµ taynghÒ thÊp

Mét ®iÒu kh«ng ng¹c nhiªn lµ ng­êi lao®éng di c­ hÇu hÕt trÎ do lùc l­îng lao®éng n«ng th«n còng vÉn cßn trÎ. Theo sèliÖu §iÒu tra Di c­ n¨m 2004 (Tæng côcThèng kª), 66,2% ng­êi di c­ ë khu vùc§ång b»ng s«ng Hång, 68,4% ë vïng§«ng Nam Bé vµ gÇn 80% ng­êi di c­ ëkhu vùc däc bê biÓn B¾c Trung Bé (caonhÊt c¶ n­íc) lµ d­íi 30 tuæi. Cã thÓ hiÓur»ng nh÷ng lao ®éng trÎ cã nhiÒu ®éng c¬®Ó di c­ h¬n nh­ng tû lÖ cao trªn còngph¶n ¸nh nhu cÇu lín vÒ lao ®éng trÎ t¹inh÷ng khu ®« thÞ hay khu c«ng nghiÖp.

XÐt vÒ tr×nh ®é häc vÊn, ng­êi lao ®éng ®Õntõ khu vùc §ång b»ng s«ng Hång vµ vïng§«ng B¾c Bé cã tr×nh ®é häc vÊn trung b×nhcao nhÊt. 35,53% lao ®éng di c­ tõ §ångb»ng s«ng Hång vµ 25,9% lao ®éng di c­ tõvïng §«ng B¾c Bé cã tr×nh ®é phæ th«ngtrung häc; 5,8% vµ 2,9% lao ®éng di c­ tõ 2vïng nµy cã tr×nh ®é ®¹i häc. Mét ®iÒu ®¸ngchó ý lµ trong khi tû lÖ ng­êi lao ®éng di c­ë ViÖt Nam ®· qua tr×nh ®é trung häc phæth«ng lµ 30,4%, th× tû lÖ nµy ë khu vùc §ångb»ng s«ng Cöu Long vµ cao nguyªn TrungBé chØ lµ 19% vµ 15,6%. Trong sè nh÷nglao ®éng di c­ tõ vïng cao nguyªn Trung Bévµ §ång b»ng s«ng Cöu Long, 80% míi chØhoµn thµnh gi¸o dôc trung häc c¬ së. Tronghoµn c¶nh kinh tÕ ph¸t triÓn n¨ng ®éng cñavïng §«ng Nam Bé, viÖc tû lÖ ng­êi lao®éng di c­ ®Õn cã tr×nh ®é häc vÊn trªn møctiÓu häc nh­ng thÊp h¬n tû lÖ trung b×nh cñac¶ n­íc còng cho thÊy t×nh h×nh khã kh¨ncña c¸c tØnh miÒn Nam trong viÖc huy ®éng

2 Mét sè thuËt ng÷ ®­îc dïng trong b¶n tin nµy nh­ sau: i) Ng­êi di c­ vÜnh viÔn: Lµ nh÷ng ng­êi ®i khái x· (hoÆc ®Õnx·) trong Ýt nhÊt 1 n¨m vµ kh«ng dù ®Þnh quay l¹i quª cò; ii) Ng­êi di c­ t¹m thêi: lµ nh÷ng ng­êi trong 3 n¨m qua ®ikhái x· (hoÆc ®Õn x·) Ýt nhÊt trong hai th¸ng liªn tiÕp nh­ng kh«ng ph¶i lµ di c­ vÜnh viÔn iii) Ng­êi di c­ ®i: nãi tíinh÷ng ng­êi di c­ ë ®Þa ph­¬ng hä xuÊt ph¸t (®iÓm ®i); iv) Ng­êi di c­ ®Õn: nãi tíi nh÷ng ng­êi di c­ ë ®iÓm tiÕp nhËndi c­ (®iÓm ®Õn).

3 Tû lÖ nµy chØ ¸p dông víi nh÷ng ®èi t­îng tõ 15 tuæi trë lªn.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 131: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

129

lao ®éng cã tr×nh ®é häc vÊn cao. Trongn¨m 2004, tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é trunghäc c¬ së di c­ ®Õn khu vùc nµy lµ 46%trong khi tû lÖ trung b×nh cña c¶ n­íc lµ51,3%. §iÒu nµy cho thÊy ngay c¶ nh÷ngvïng c«ng nghiÖp ho¸ m¹nh, lao ®éng di c­th­êng cã tr×nh ®é häc vÊn t­¬ng ®èi thÊpvµ v× thÕ phÇn lín hä chØ cã thÓ lµm nh÷ngviÖc kh«ng ®ßi hái nhiÒu kü n¨ng.

§éng lùc chÝnh ng­êi lao ®éng ra®i lµ ®Ó “t×m kiÕm viÖc lµm” vµ ®Ócã “®iÒu kiÖn sèng tèt h¬n”

Lý do ®Ó ng­êi lao ®éng di c­ rÊt kh¸cnhau gi÷a c¸c vïng, nh­ng vÉn ph¶n ¸nhmét xu h­íng chung. Theo kÕt qu¶ §iÒutra di c­ n¨m 2004 (Tæng côc Thèng kª), lýdo quan träng nhÊt ®Ó ng­êi lao ®éng di c­®Õn Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ®Ó t×m kiÕm viÖc lµm (47% ng­êi ®­îc háië Hµ Néi vµ 59% ng­êi ®­îc hái ë Thµnhphè Hå ChÝ Minh). §èi víi vïng §«ng NamBé vµ cao nguyªn Trung Bé, 48% vµ 50%ng­êi ®­îc hái l¹i tr¶ lêi lµ “®Ó cã ®iÒu kiÖnsèng tèt h¬n”. T×m viÖc lµm còng lµ lý doquan träng thø hai cho ng­êi lao ®éng dic­ tõ vïng §«ng Nam Bé. Khi kÕt hîp l¹i,hai lý do “t×m kiÕm viÖc lµm” vµ “®iÒu kiÖnsèng tèt h¬n” lµ nh÷ng ®éng lùc chÝnh ®Óng­êi lao ®éng di c­. Nh÷ng kÕt qu¶ tõ®iÒu tra cña M4P còng cho thÊy t×nh h×nht­¬ng tù, thËm chÝ cßn ®Ëm nÐt h¬n. Trongsè 8 x· ®­îc ®iÒu tra, ®éng c¬ quan trängnhÊt cña di c­ ®i trong vßng 3 n¨m gÇn ®©ylµ “t×m kiÕm viÖc lµm”. GÇn 90% ng­êi dic­ ®i t¹m thêi chuyÓn ®Õn nh÷ng khu vùckh¸c ®Ó lµm viÖc vµ ®èi víi ng­êi di c­ vÜnhviÔn, tû lÖ nµy còng lªn tíi 75,6%. Ngoµi racòng cã nh÷ng lý do kh¸c ®Ó di c­ ®i nh­“kÕt h«n” hoÆc “häc tËp”, nh­ng ®ã kh«ngph¶i lµ lý do chÝnh cña viÖc di c­.

II. T¸c ®éng cña di c­tíi thÞ tr­êng lao ®éngn«ng th«n vµ ph¸t triÓnn«ng th«nMÆc dï ®· cã nhiÒu nghiªn cøu ph©n tÝchnh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña di c­ ëViÖt Nam, vai trß cña di c­ trong ph¸t triÓnthÞ tr­êng lao ®éng vµ ph¸t triÓn n«ng th«nnh×n chung cßn ch­a ®­îc quan t©m ®óngmøc. Nh÷ng t¸c ®éng c¶ tÝch cùc vµ tiªucùc cña di c­ ®èi víi ®Þa ph­¬ng cã d©n ®ilµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt ph¶i ®­îc t×mhiÓu. Nh÷ng lîi Ých tiÒm n¨ng cña di c­ baogåm (i) Gi¶i quyÕt vÊn ®Õ lao ®éng d­ thõa®Þa ph­¬ng, (ii) TiÒn ng­êi lao ®éng göi vÒ,(iii) C¸c kü n¨ng thu ®­îc, (iv) §Çu t­4.Nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cã thÓ cã lµ (i)“Ch¶y m¸u chÊt x¸m” cña nh÷ng ng­êi lao®éng cã tr×nh ®é häc vÊn t­¬ng ®èi cao, (ii)ThiÕu lùc l­îng lao ®éng n«ng nghiÖp, vµ(iii) C¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c…

Di c­ liªn tØnh gióp gi¶m l­îng lao®éng d­ thõa ë khu vùc n«ng th«n

ë møc ®é hé gia ®×nh, viÖc di c­ cã thÓ g©yra viÖc thiÕu lao ®éng t¹m thêi. §iÒu nµy®Æc biÖt ®óng v× thÞ tr­êng lao ®éng n«ngth«n ë ViÖt Nam vÉn ch­a thùc sù ph¸ttriÓn. T×nh tr¹ng lao ®éng di c­ cïng víiviÖc ph©n bè ®Êt kh«ng thÓ ®iÒu chØnh métc¸ch linh ho¹t khiÕn mét sè khu vùc ®Êtn«ng nghiÖp, ®Æc biÖt ë miÒn B¾c, ®· bÞ bákh«ng. §iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ngthiÖt h¹i rÊt lín cho toµn x· héi. Nh­ngnh÷ng kÕt qu¶ trong nghiªn cøu cña M4Pcho thÊy s¶n l­îng n«ng nghiÖp trongnh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng bÞ ¶nh h­ëngnhiÒu tõ di c­. §iÒu nµy ®­a ra gîi ý r»nglao ®éng di c­ chØ ®¬n gi¶n gi¶m bít l­înglao ®éng d­ thõa ë khu vùc n«ng th«n.

4 Lîi Ých sè (iii) vµ (iv) cã ®­îc khi ng­êi di c­ trë vÒ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 132: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

130

Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu thu ®­îc còngrÊt ®a d¹ng. Tr­íc hÕt, nã cho thÊy c¶ viÖclµm tõ khu vùc n«ng nghiÖp vµ phi n«ngnghiÖp ë khu vùc n«ng th«n kh«ng gi¶iquyÕt ®­îc vÊn ®Ò viÖc lµm cho lao ®éng®Þa ph­¬ng vµ di c­ ®i chñ yÕu lµ dßng dichuyÓn gi÷a c¸c tØnh. Trong sè 8 x· ®­îc®iÒu tra, di c­ ®i chñ yÕu lµ di c­ ra tØnhkh¸c. GÇn 70% ng­êi lao ®éng t¹m thêi dic­ ®Õn c¸c tØnh kh¸c, trong khi tû lÖ nµy ®èivíi ng­êi di c­ vÜnh viÔn lµ kho¶ng 50%.Dßng di chuyÓn quan träng nhÊt lµ dßng dic­ ®i t×m viÖc lµm, vµ ®a sè ng­êi di c­thuéc nhãm cã thu nhËp trung b×nh. Trongsè nh÷ng ng­êi di c­ ®i, trung b×nh 64,1%ng­êi di c­ ®i t¹m thêi vµ 47% ng­êi di c­®i vÜnh viÔn n»m trong nhãm cã thu nhËptrung b×nh. Thùc tÕ nµy cã thÓ nãi lªn mét®iÒu r»ng nh÷ng ng­êi nghÌo nhÊt thËmchÝ kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng (c¶ vÒ tµi chÝnhvµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nh­ tr×nh ®é v¨nhãa tèi thiÓu) ®Ó di c­ ®i khái ®Þa ph­¬ng.

TiÒn ng­êi lao ®éng göi vÒ ®­îc södông chñ yÕu cho tiªu dïng hµngngµy

TiÒn ng­êi lao ®éng göi vÒ chñ yÕu ®­îcsö dông chi tiªu cho tiªu dïng hµng ngµyvµ trong tØnh. Trong 2 n¨m võa qua, trongtÊt c¶ nh÷ng môc chi tiªu, trªn 90% (thËmchÝ gÇn 100%) sè tiÒn ng­êi lao ®éng di c­göi vÒ ®­îc sö dông trong ph¹m vi tØnh, trõnh÷ng chi tiªu cho gi¸o dôc (tû lÖ chi tiªutrong tØnh thÊp h¬n chót Ýt ë møc 81,5%).Trong néi bé c¸c tØnh, tiÒn ng­êi lao ®énggöi vÒ ®­îc sö dông chñ yÕu cho tiªu dïnghµng ngµy, söa ch÷a hoÆc x©y dùng nhµcöa, tr¶ nî hoÆc thanh to¸n tiÒn häc.L­îng tiÒn chi cho tiªu dïng hµng ngµychiÕm ®Õn mét phÇn ba tæng sè chi tiªu tõtiÒn ng­êi lao ®éng göi vÒ. §iÒu nµy chothÊy sè tiÒn nµy rÊt quan träng ®èi víi ®êisèng hµng ngµy cña nh÷ng hé gia ®×nh cãng­êi lao ®éng di c­.

¶nh h­ëng cña di c­ tíi sö dônglao ®éng cña doanh nghiÖp vµ c¸ché gia ®×nh

Mét ph¸t hiÖn thó vÞ lµ cã sù khan hiÕm c¸cc«ng nh©n cã tay nghÒ cao chø kh«ng ph¶ic¸c c¸n bé qu¶n lý hay chuyªn m«n.32,3% c¸c doanh nghiÖp ®­îc ®iÒu tracòng ®ång ý víi ®iÒu nµy. Møc ®é khã t×mc¸c c¸n bé qu¶n lý chØ ®øng thø 2 víi23,5% c¸c doanh nghiÖp ®ång ý. VÒ mÆtchÝnh s¸ch thu hót lao ®éng, c¸c doanhnghiÖp cho r»ng t¨ng l­¬ng lµ biÖn ph¸pquan träng nhÊt ®Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng lao®éng di c­. Tuy vËy, ®Õn 76,5% c¸c doanhnghiÖp ®­îc hái thõa nhËn kh«ng gÆp khãkh¨n khi cã nhiÒu ng­êi di c­ ®i khái ®Þaph­¬ng, trong khi chØ cã 5,9% c¸c doanhnghiÖp ®­îc hái cho r»ng hä "bÞ ¶nh h­ëngnhiÒu" vµ 17,7% cho biÕt hä "bÞ ¶nh h­ëngrÊt Ýt”. §iÒu nµy mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh ëkhu vùc n«ng th«n, l­îng lao ®éng d«i d­lín h¬n so víi nhu cÇu cña doanh nghiÖp.

H¬n mét nöa c¸c hé gia ®×nh ®­îc kh¶os¸t cho r»ng sÏ khã thuª lao ®éng h¬n vµolóc mïa vô. XÐt vÒ ph©n bè ®Þa lý th× c¸cx· ë miÒn Nam cã vÎ gÆp nhiÒu khã kh¨nh¬n trong viÖc thuª m­ín lao ®éng trongc¶ thêi ®iÓm chÝnh vô vµ kh«ng chÝnh vô.C¸c hé gia ®×nh cã ng­êi di c­ ®i tin ch¾cr»ng cã nhiÒu ng­êi di c­ ®i lµ tèt. C¸c hégia ®×nh kh«ng cã ng­êi di c­ vµ ®¹i diÖncña c¸c x· còng chia sÎ quan ®iÓm nµynh­ng víi møc ®é kh¼ng ®Þnh Ýt m¹nh mÏh¬n. Mét nöa trong sè c¸c doanh nghiÖp®­îc ®iÒu tra nghÜ r»ng nhiÒu lao ®éngkh«ng kü n¨ng di c­ sÏ cã t¸c ®éng tèt ®Õnm«i tr­êng kinh doanh cña ®Þa ph­¬ng.§¹i diÖn c¸c x· ®ång ý víi c¸c hé gia ®×nhr»ng nªn khuyÕn khÝch thËm chÝ c¶ c¸c lao®éng tay nghÒ cao di c­. C¸c ý kiÕn còngcho r»ng di c­ ®i lµ tèt cho c¶ c¸c thµnhviªn kh¸c trong gia ®×nh. Tuy nhiªn ®iÒunµy cã vÎ kh«ng lu«n ®óng víi tr­êng hîptrÎ em.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 133: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

131

III. C¸c khuyÕn nghÞLao ®éng di c­ trë thµnh mét vÊn ®Ò thùcsù cÇn gi¶i quyÕt trong nh÷ng n¨m gÇn®©y. §Ó khu vùc n«ng th«n nãi chung vµ thÞtr­êng lao ®éng n«ng th«n nãi riªng cã sùph¸t triÓn tèt nhÊt, nghiªn cøu xin ®­a ranh÷ng ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch sau:

• Mét mÆt, di c­ lao ®éng n«ng th«n nªn®­îc khuyÕn khÝch ®Ó gi¶i quyÕt l­înglao ®éng d«i d­. MÆt kh¸c còng cÇn cãc¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch lao ®éng ël¹i vïng n«ng th«n. §ång thêi, c¸c biÖnph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng n«ngnghiÖp vµ phi n«ng nghiÖp còng nªn®­îc chó ý ®Ó gi¶m t¶i t×nh tr¹ng thiÕulao ®éng t¹m thêi ë n«ng th«n do di c­.

• Di c­ lao ®éng lµm thay ®æi lùc l­înglao ®éng ë cÊp hé gia ®×nh vµ do ®ãviÖc ph©n phèi ®Êt s¶n xuÊt n«ngnghiÖp theo c¬ chÕ hiÖn nay trë nªnkÐm hiÖu qu¶. §iÒu cÇn lµm lµ ph¶i thiÕtlËp ®­îc mét “thÞ tr­êng” quyÒn sö dông®Êt n«ng nghiÖp linh ho¹t vµ hiÖu qu¶.Khi ®ã, ®Êt n«ng nghiÖp cã thÓ ®­îc södông hiÖu qu¶ h¬n. Mét trong nh÷nggi¶i ph¸p cã thÓ lµ t¨ng thêi gian hiÖulùc cña quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp.

• MÆc dï phÇn lín c¸c ®èi t­îng (trongnghiªn cøu) ë ®Þa ph­¬ng ®Òu cã sùnhÊt trÝ r»ng di c­ ®i khái n«ng th«n ®·mang l¹i t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi ph¸ttriÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng, nh­ng ®©y chØlµ nh÷ng t¸c ®éng gi¸n tiÕp th«ng quasù khÊm kh¸ h¬n cña c¸c hé gia ®×nh cãng­êi di c­ ®i. V× vËy, sù ph¸t triÓn bÒnv÷ng cña ®Þa ph­¬ng kh«ng thÓ chØ dùatrªn nh÷ng lîi Ých cã ®­îc tõ di c­. Ph¸ttriÓn c¬ së h¹ tÇng víi nhiÒu c¬ héi viÖclµm phi n«ng nghiÖp vµ thu hót ®Çu t­cã thÓ lµ nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®Óthóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i cÊp x·.

• Kh«ng nªn qu¸ chó träng vµo nh÷ngchÝnh s¸ch gi÷ lao ®éng cã tay nghÒ ë

l¹i ®Þa ph­¬ng trong thêi ®iÓm hiÖn nay,v× nhu cÇu ®èi víi lo¹i lao ®éng nµy ëcÊp x· cßn thÊp, ch­a t¹o ®­îc ®iÒukiÖn khai th¸c tèi ®a hiÖu qu¶ cña nhãmlao ®éng nµy. §iÒu nµy hoµn toµnkh«ng m©u thuÉn víi mét sè chÝnh s¸chkhuyÕn khÝch vµ thu hót mét sè l­îng“võa ®ñ” c¸c lao ®éng cã kü n¨ng ë l¹icÊp x·.

• Nªn s½n cã c¸c th«ng tin vÒ n¬i ®Õn baogåm c¬ héi viÖc lµm, thñ tôc ®¨ng ký,kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®Õn c¸c dÞch vô x·héi vµ hç trî x· héi v.v... t¹i cÊp x· ®Ónhê ®ã c¸c hé gia ®×nh cã c¨n cø h¬nkhi ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ di c­ ®i. TrongnhiÒu tr­êng hîp, ®iÒu nµy cã thÓ gióphä tr¸nh nh÷ng rñi ro do thiÕu th«ng tinhay th«ng tin sai lÖch. CÇn x©y dùngmét sè ®iÓm hái ®¸p th«ng tin t¹i c¸c®Þa ph­¬ng cã nhiÒu ng­êi di c­ ®i.

• C¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn cung cÊpnhiÒu c¬ héi vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vµnªn coi ®©y lµ mét biÖn ph¸p then chèt®Ó gióp ®ì nh÷ng ng­êi di c­. Mét chiÕnl­îc ®µo t¹o c¸c c«ng nh©n cã kü n¨ngvíi gi¸o tr×nh cã tÝnh thùc tÕ cao nªn®­îc xem lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch.

• Con em cña nh÷ng ng­êi di c­, ®Æc biÖtlµ cña nh÷ng ng­êi di c­ t¹m thêi nªn®­îc quan t©m nhiÒu h¬n v× ®«i khi vÊn®Ò nµy ®· bÞ sao l·ng t¹i c¸c vïng n«ngth«n. ChÝnh quyÒn cÊp x·, cÊp th«n,hoÆc c¸c hiÖp héi ë ®Þa ph­¬ng cã thÓ®ãng vai trß tÝch cùc trong viÖc nµy.ThËm chÝ gi¸o viªn t¹i c¸c vïng cã tû lÖdi c­ cao cßn cã thÓ r¬i vµo t×nh tr¹ng“thÊt nghiÖp b¸n phÇn” do con em cñanh÷ng ng­êi di c­ di chuyÓn cïng víigia ®×nh hä. Trong dµi h¹n, mét sù ph¸ttriÓn c©n b»ng gi÷a c¸c vïng nªn ®­îcnhÊn m¹nh b»ng viÖc ®Çu t­ tèt h¬n c¬së h¹ tÇng n«ng th«n ®Ó tõ ®ã h¹n chÕnh÷ng dßng di c­ lín tõ khu vùc n«ngth«n.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 134: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

132

Th¶o luËn

ThÞ tr­êng lao ®éng n«ng th«n vµvÊn ®Ò di c­ lao ®éng n«ng th«n

T«i ®· lµm ë x­ëng s¾t ®­îch¬n 2 n¨m do mét anh cïngquª giíi thiÖu víi chñ x­ëngë ®©y. ë x­ëng s¾t cã nhiÒu®ång h­¬ng lµm viÖc víi

nhau vµ hîp víi ng­êi chñ. Thu nhËp 뮩y cao h¬n so víi ë nhµ. ViÖc ruéng®ång ë nhµ ®· cã bè mÑ, anh chÞ lo. §ÕnchÝnh vô th× t«i göi tiÒn vÒ nhµ ®Ó thuªthªm ng­êi lµm.

V× kinh tÕ ®Þa ph­¬ng m×nh ch­a ph¸t triÓnnªn ph¶i ra ngoµi. Cuéc sèng ë ®©y kh¸choµn toµn ë quª: ¨n uèng ®¶m b¶o søckhoÎ h¬n, biÕt c¸ch ¨n mÆc h¬n. C¬ héiph¸t triÓn th× ë ®©u còng vËy: ph¶i do m×nht×m tßi. Nh­ng ra ngoµi cã nhiÒu c¬ héi ®ÓgÆp gì b¹n bÌ, häc hái h¬n ë nhµ. Lµmn«ng nghiÖp ë nhµ ch©n lÊm tay bïn mµ®Çu ãc kh«ng më mang ®­îc nhiÒu. §i rangoµi th× ®­îc tiÕp xóc vµ cã c¸i nh×n réngh¬n. T«i häc xong cÊp 2 th× ®i lµm lu«n. ëquª còng nhiÒu thanh niªn cïng tÇm tuæira ngoµi lµm, chñ yÕu lµ l¸i xe, x©y dùngv.v... Ýt ng­êi ®­îc lµm trong bé m¸y hµnhchÝnh v× häc thøc cßn ch­a cao.

NguyÔn T¸ §¹i, C«ng nh©n x­ëng s¾t,Th«n Trung L¹c, huyÖnYªn Phong, tØnhB¾c Ninh

HiÖn t¹i trong ®Þa ph­¬ngcòng cã hiÖn t­îng d­ thõalao ®éng v× tr­íc kia ë th«ncã trªn 100 mÉu ®Êt nh­ngnay bÞ thu håi nªn bµ con

kh«ng cã ruéng. Mét sè ng­êi d©n thamgia chî bóa, dÞch vô; mét sè ®i lµm thuªcho chñ gç, chñ s¾t, mét sè lªu læng, tôtËp quËy ph¸, nghiÖn hót, cê b¹c g©y rat×nh h×nh phøc t¹p. Mét sè ®èi t­îng ®i lµmthuª ë ®Þa ph­¬ng kh¸c cã thu nhËp æn

®Þnh tõ 1-1,2 triÖu/th¸ng. §èi t­îng cãtr×nh ®é th× cã c¬ héi t×m c«ng viÖc vµ thunhËp æn ®Þnh; cßn nh÷ng ng­êi kh«ng cãtr×nh ®é th­êng lµm thuª, bèc v¸c víi thunhËp thÊp, vÊt v¶ vµ kh«ng æn ®Þnh.

NguyÔn V¨n L­¬ng, Tæ tr­ëng C«ng anth«n Phï L­u, x· T©n Hång, huyÖn TõS¬n, tØnh B¾c Ninh

T«i nghÜ kh«ng nªn gäi lµ di c­, mµ nªngäi lµ dßng di chuyÓn lao ®éng tõ n«ngth«n ra ®« thÞ, trong ®ã lín nhÊt lµ dßnglao ®éng ra c¸c thµnh phè lín t×m viÖclµm trong khu vùc kh«ng chÝnh thøc. Dßngdi chuyÓn cña lao ®éng nµy sÏ t¨ng rÊt línv× 3 lý do. Thø nhÊt c¸c khu c«ng nghiÖpph¸t triÓn vµ xu h­íng ®« thÞ ho¸ ngµycµng t¨ng khiÕn sè viÖc lµm míi ë khuvùc ®« thÞ t¨ng nhanh t¹o ra søc hót cñadi d©n. HiÖn t¹i d©n c­ ®« thÞ míi chØchiÕm 26-28% nh­ng trong t­¬ng lai sÏmë réng lªn. Lý do thø hai lµ lùc ®Èy cñadi d©n do tham gia cña khu vùc n«ngnghiÖp trong tæng GDP ®ang gi¶m rÊtm¹nh (n¨m 2005 chiÕm 20,9% cßn n¨mnay lµ 18-19%). HiÖn nay diÖn tÝch ®Êtn«ng nghiÖp cã kho¶ng 9,3 triÖu ha, chØdïng hÕt 22 triÖu lao ®éng, trong khi khuvùc n«ng th«n cã trªn 30 triÖu lao ®éng.Nh­ vËy cã kho¶ng 10 triÖu lao ®éng d­thõa. §iÒu nµy t¹o ra lùc ®Èy t¹o thµnhdßng lao ®éng tõ n«ng th«n ra ®« thÞ vµdßng xuÊt khÈu lao ®éng. Lý do thø 3 lµt¸c ®éng ®iÒu phèi cña ¸p lùc thÞ tr­êngtheo quan hÖ cung cÇu vµ gi¸ c¶. Ph©nho¸ giµu nghÌo diÔn ra rÊt m¹nh t¹o ra xuh­íng tù ®iÒu chØnh 2 ®Çu vµ ng­êi lao®éng ph¶i ®i t×m chç lµm cã thu nhËp cao®Ó gi¶m møc ®é ph©n ho¸, nÕu kh«ngmuèn ®i th× ph¶i ®­a c«ng nghÖ, vèn vµo®Ó t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng trong s¶nxuÊt n«ng nghiÖp.

TiÕn sÜ NguyÔn H÷u Dòng, ViÖn tr­ëngViÖn Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi, BéLao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 135: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

133

Theo mét nghiªn cøu gÇn ®©y cña Tængcôc Thèng kª vµ Quü D©n sè Liªn HîpQuèc, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnhkhiÕn dßng lao ®éng n«ng th«n, ®Æc biÖtlao ®éng trÎ di chuyÓn ra thµnh phè lµ v× lýdo kinh tÕ, ®Ó t×m kiÕm viÖc lµm trong c¸ckhu c«ng nghiÖp ë ®« thÞ, vµ trong c¶ khuvùc kinh tÕ kh«ng chÝnh thøc. §èi víi c¸ché gia ®×nh ë n«ng th«n, viÖc göi mét vµithµnh viªn ra thµnh phè lµm viÖc cã thÓ coilµ mét chiÕn l­îc t¹o thu nhËp, bëi hä cãthÓ kiÕm tiÒn ngoµi thµnh phè ®Ó dïng chonh÷ng ®Çu t­ vµ chi tiªu ë nhµ.

RoseMarie Greve, Gi¸m ®èc quèc gia,Tæ chøc Lao ®éng Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam

T¸c ®éng cña di c­ lªn thÞ tr­ênglao ®éng n«ng th«n vµ ph¸t triÓnn«ng th«n

ë nhµ chØ tr«ng vµo mïa vô, nªn thu nhËpë ®©y cña m×nh göi vÒ cho bè mÑ chñ yÕu®Ó phôc vô cuéc sèng hµng ngµy vµ ®Óthuª nh©n c«ng ®Ó gióp c«ng viÖc ®ång¸ng khi ®Õn thêi vô. Mét th¸ng ch¾t chiugöi vÒ ®­îc kho¶ng 800.000 ®ång. Sè tiÒnnµy so víi ë ®©y lµ b×nh th­êng nh­ng víië nhµ th× l¹i cao. §èi víi ng­êi lao ®éng dic­ n«ng th«n ë B¾c Ninh th× kh«ng ph¶i ®i®©u ngoµi tØnh, v× ngay trong tØnh còng ®ñc¬ héi ®Ó ng­êi B¾c Ninh lµm viÖc. Còngcã nh÷ng ng­êi di c­ ra lµm viÖc ë Hµ Néinh­ng ®ßi hái ph¶i cã häc thøc cao.

NguyÔn T¸ §¹i, C«ng nh©n x­ëng s¾t,th«n Trung L¹c, huyÖn Yªn Phong, tØnhB¾c Ninh

ë x· §¹i §ång th× c¬ b¶nng­êi d©n lµm n«ng nghiÖp.Nhµ n«ng hiÖn giê mçi khÈu®­îc mét sµo ruéng mµ mçisµo cÊy ®­îc 1 t¹ thãc/vô th×

kh«ng thu ®­îc nhiÒu tiÒn trong khi mçi vômÊt 6 th¸ng trêi. TiÒn ¨n uèng, sinh ho¹t,viÖc häc hµnh cña con c¸i chñ yÕu lµ dùavµo tiÒn göi vÒ. T«i kiÕm còng chØ ®ñ chitiªu hµng ngµy, ®Ó ra ®­îc Ýt, mçi n¨m chØ

vµi ba triÖu. Ngay tiÒn häc hµnh cho conc¸i hay x©y nhµ còng cßn vay m­în nhiÒu,chø chØ ®i lµm thÕ nµy th× vÉn kh«ng ®ñ.

ë x· ng­êi ta ®i lµm quanh n¨m, trõ ngµymïa th× quay vÒ. Còng cã ng­êi lµm ë xa,nÕu vî con lµm ®­îc ruéng n­¬ng th× hä®i quanh n¨m. Nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®écao th× hä dÔ ®i lµm tho¸t ly lu«n. V× t«i tuæinhiÒu råi (trªn 40), nªn chØ cÇn æn ®Þnh vµquen råi th× cø lµm ®Ó kiÕm c¬m th«i. §èit­îng trÎ th× cßn cã thÓ cã thêi gian ®Ó ®ihäc nghÒ mét vµi n¨m ®­îc, chø bän t«icÇn ®i lµm lu«n, kh«ng thÓ mÊt thªm métvµi ba n¨m n÷a.

NguyÔn §×nh L¨ng, th«n §¹i Th­îng, x·§¹i §ång, huyÖn Tiªn Du, tØnh B¾c Ninh

Di c­ trong kinh tÕ thÞ tr­êng lµ hiÖn t­îngb×nh th­êng, ®ã lµ yÕu tè tÝch cùc ®Ón©ng cao møc sèng ng­êi d©n nh­ngcòng cã mét sè t¸c ®éng tiªu cùc do dßngdi chuyÓn lao ®éng tõ n«ng th«n ra thµnhthÞ ®­îc ®iÒu tiÕt tù do theo quy luËt thÞtr­êng mµ ch­a cã sù qu¶n lý vµ tæ chøccña Nhµ n­íc. T¸c ®éng tiªu cùc thø nhÊtlµ ng­êi lao ®éng ra ®i chÞu nhiÒu rñi ro,c«ng viÖc kh«ng æn ®Þnh, thu nhËp thÊp,kh«ng ®­îc b¶o vÖ, kh«ng ®­îc h­ëngchÝnh s¸ch phóc lîi x· héi, häc hµnh cñacon c¸i kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. Thø hai,ng­êi ë l¹i chñ yÕu lµ ®èi t­îng ®· trªn 35tuæi, ng­êi giµ, phô n÷, trÎ em. §iÒu nµylµm ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt trongn«ng nghiÖp, khiÕn viÖc ¸p dông c«ngnghÖ cao hay t¨ng n¨ng suÊt ®Ó tæ chøcs¶n xuÊt hµng ho¸ n«ng nghiÖp gÆp nhiÒukhã kh¨n v× nguån nh©n lùc thiÕu ®µot¹o. Mét t¸c ®éng thø 3 n÷a lµ c¸c vÊn ®Òx· héi ph¸t sinh, mét bé phËn lao ®éng dic­ sa vµo tÖ n¹n x· héi nh­ nghiÖn hót,m¹i d©m, lµm c¬ cÊu x· héi, gia ®×nh ën«ng th«n biÕn ®éng.

TiÕn sÜ NguyÔn H÷u Dòng, ViÖn tr­ëngViÖn Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi, BéLao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 136: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

134

C¸c khuyÕn nghÞë x· thØnh tho¶ng héi th­¬ng binh cãtruyÒn ®¹t c«ng v¨n tuyÓn lao ®éng ®in­íc ngoµi nh­ Malaixia nh­ng th«ng tinvÒ nh÷ng c«ng viÖc xung quanh ®Þaph­¬ng th× l¹i kh«ng cã. NÕu ë x· kh«nggiíi thiÖu viÖc lµm, tù anh em ph¶i ®i t×mqua nh÷ng anh em kh¸c. Trong x· còngcã mét sè tÖ n¹n n¶y sinh nh­ hót hÝt, trémc¾p, cê b¹c do thiÕu c«ng ¨n viÖc lµm. TûlÖ nµy tuy Ýt nh­ng nÕu trªn x· cã c«ngv¨n hay cã th«ng tin viÖc lµm giíi thiÖucho nh÷ng ®èi t­îng nµy th× sÏ tèt h¬n. CãthÓ ®­a th«ng tin vÒ c«ng ¨n viÖc lµm tíihä b»ng nhiÒu c¸ch, vÝ dô nh­ giíi thiÖudÞch vô Internet...

NguyÔn T¸ §¹i, C«ng nh©n x­ëng s¾t,th«n Trung L¹c, huyÖn Yªn Phong, tØnhB¾c Ninh

T¸c ®éng cña viÖc di chuyÓnlao ®éng nµy lµ rót bít lao®éng ra khái n«ng nghiÖpn«ng th«n chuyÓn sang c¸clÜnh vùc kh¸c, nhê ®ã cã thÓ

tËp trung ho¸ ®Êt ®ai vµ më réng quy m«s¶n xuÊt. Nh÷ng ng­êi cã søc lao ®éngnh­ng kh«ng cã vèn vµ kh¶ n¨ng qu¶n lýnªn chuyÓn thµnh lao ®éng chuyªnnghiÖp ë nh÷ng lÜnh vùc kh¸c ®Ó dµnh ®Êtcho nh÷ng ng­êi cã vèn, cã kh¶ n¨ngqu¶n lý, cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸lín.

Quy m« ®Êt n«ng nghiÖp ViÖt Nam manhmón nhÊt thÕ giíi. Víi quy m« nh­ thÕ th×kh«ng thÓ ¸p dông ®­îc c¸c tiÕn bé khoahäc kü thuËt hay c¬ giíi ho¸. §Ó t¨ng kh¶n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n ph¶i tËptrung ho¸ ®Êt ®ai, muèn tËp trung ho¸ ®Êt®ai th× ph¶i rót bít lao ®éng ra. §©y lµ quyluËt tÊt yÕu vµ lµ hai vÕ cña mét vÊn ®Ò.

Trong chÝnh s¸ch cña ngµnh n«ng nghiÖp,quan ®iÓm chung lµ ph¶i rót cµng nhanhcµng tèt lao ®éng ra khái n«ng th«n ®Ó tËp

trung ho¸ s¶n xuÊt trªn quy m« lín, vµchuyÓn kÕt cÊu n«ng th«n tõ thuÇn n«ngsang ®a d¹ng ho¸ theo h­íng phi n«ngnghiÖp. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn kÕt cÊuc«ng viÖc ë ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp cßnch­a hoµn chØnh th× cã mét h­íng kh¸c lµt¹o thªm nhiÒu viÖc lµm phi n«ng nghiÖp,dÞch vô, thñ c«ng nghiÖp… ë n«ng th«n®Ó ng­êi d©n “li n«ng bÊt li h­¬ng”. NhêvËy lao ®éng n«ng th«n vÉn chuyÓn rakhái n«ng nghiÖp nh­ng chuyÓn chËmh¬n vÒ ®« thÞ vµ phï hîp h¬n víi søc hót,søc chøa cña ®« thÞ.

TiÕn sÜ §Æng Kim S¬n, ViÖn tr­ëng,ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn l­îc Ph¸ttriÓn N«ng nghiÖp N«ng th«n

C¸ch gi¶i quyÕt lµ t¹o ®iÒukiÖn ®Ó ng­êi d©n vÉn lµmnh÷ng ngµnh nghÒ kh¸cngay t¹i ®Þa ph­¬ng, tøc lµc«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸

ngay t¹i n«ng th«n. CÇn ph¸t triÓn thÞtr­êng lao ®éng n«ng th«n th«ng qua viÖcph¸t triÓn c«ng nghiÖp nhá vµ võa, c«ngnghiÖp chÕ biÕn, dÞch vô ®Ó ph¸t triÓnngµnh nghÒ, gióp ng­êi n«ng d©n chuyÓndÞch sang c«ng nghiÖp t¹i chç. Víi ng­êilµm n«ng nghiÖp th× cÇn h­íng dÉn ®­ac«ng nghÖ (nhÊt lµ c«ng nghÖ sinh häc)vµ chuyÓn sang c¬ cÊu c©y trång vËt nu«icã gi¸ trÞ cao. VÒ mÆt chÝnh s¸ch, cÇn®¶m b¶o viÖc di chuyÓn lao ®éng theo®óng quy luËt, cã sù hç trî cña nhµ n­ícvµ ®­îc b¶o vÖ. BiÖn ph¸p cô thÓ lµ x©ydùng nh÷ng gi¸ ®ì vÒ mÆt x· héi, ph¸ttriÓn hÖ thèng giíi thiÖu dÞch vô viÖc lµmvµ kÕt nèi víi ng­êi lao ®éng (hÖ thèngth«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng hiÖn nay míichØ ®¸p øng ®­îc 15-20% nhu cÇu). Ngoµira cßn cÇn cã chÝnh s¸ch vÒ x· héi nh­gi¸o dôc cho con c¸i ng­êi lao ®éng, nhµcöa, y tÕ, vÖ sinh m«i tr­êng...

CÇn ph¶i cã ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ngth«n g¾n víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Thø nhÊtlµ lµm sao ®Ó ®a d¹ng ®­îc sinh kÕ cña

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 137: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

135

ng­êi nghÌo th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nhph¸t triÓn sinh kÕ, dÞch vô… Thø hai lµ hçtrî lao ®éng n«ng th«n tham gia thÞ tr­ênglao ®éng cã tr¶ c«ng. Thø ba lµ cÇn ph¸ttriÓn céng ®ång g¾n víi c¶i t¹o m«i tr­êng,cung cÊp c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n, x©ydùng c«ng tr×nh phóc lîi d©n sinh.

§èi víi lao ®éng n«ng th«n tr×nh ®é cao,khi häc xong, nÕu t×m c¸ch ë thµnh phèth× ph¶i c¹nh tranh rÊt lín, nhiÒu ng­êiph¶i lµm tr¸i ngµnh nghÒ. Theo mét ®iÒutra cña chóng t«i th× ®èi víi ®èi t­îng cãtr×nh ®é ®¹i häc ë n«ng th«n, 50% muèn ël¹i thµnh phè, h¬n 40% ®i ®©u còng ®­îcmiÔn lµ ë thµnh thÞ vµ chØ cã 5% thùc sùmuèn vÒ ®Þa ph­¬ng m×nh. VÒ chÝnh s¸chcã thÓ tiÕn hµnh ®µo t¹o t¹i chç, cötuyÓn... Ngoµi ra cã thÓ thùc hiÖn mét sèchÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®èi víi gi¸o viªnnh­ t¨ng l­¬ng vµ t¹o c¬ héi ph¸t triÓn,®ång thêi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nhá vµvõa ë ®Þa ph­¬ng ®Ó t¹o thÞ tr­êng cho lao®éng tr×nh ®é cao trë vÒ.

TiÕn sÜ NguyÔn H÷u Dòng, ViÖn tr­ëngViÖn Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi, BéLao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi

Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖpnªn xem xÐt tiÕn hµnh øngdông c¬ giíi ho¸ vµ c¸c tiÕnbé c«ng nghÖ ®Ó bï ®¾p l¹inh÷ng thiÕu hôt lao ®éng.

VÝ dô nh­ trong mïa thu ho¹ch h¹t ®iÒu ëB×nh Ph­íc, rÊt nhiÒu n«ng d©n vµ ng­êithu mua than phiÒn vÒ thiÕu lao ®éng ®Óthu ho¹ch, b¸n vµ vËn chuyÓn h¹t ®iÒu.ViÖc c¬ giíi ho¸ kh«ng ph¶i lóc nµo còngdiÔn ra mét c¸ch dÔ dµng. Nh­ng nh­trong vÝ dô h¹t ®iÒu, ho¹t ®éng s¶n xuÊtcã thÓ ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã tæ chøch¬n trong nh÷ng hîp t¸c x· hay hiÖp héi®Ó c¸c qu¸ tr×nh cã thÓ ®­îc c¬ giíi ho¸mét c¸ch thuËn lîi.

ChÊt l­îng cña c¸c dÞch vô viÖc lµm vµc¸c hç trî ®èi víi lao ®éng di c­ nªn ®­îc

c¶i thiÖn. ë Qu¶ng Ng·i chóng t«i b¾t gÆpmét tr­êng hîp rÊt thó vÞ: trung t©m ®µot¹o nghÒ thùc ra lµ mét trung t©m dÞch vôviÖc lµm. Trung t©m nµy cã c¸c chøc n¨ngkÕt hîp: hä n¾m ®­îc nhu cÇu cña thÞtr­êng lao ®éng vµ c¸c yªu cÇu cña doanhnghiÖp, tõ ®ã tæ chøc nh÷ng buæi tËp huÊntr­íc di c­ cho nh÷ng lao ®éng n«ng th«n®Õn trung t©m t×m viÖc. ë ViÖt Nam cãnh÷ng ®¬n vÞ hç trî viÖc lµm cho ng­êi lao®éng nh­ Phßng Lao ®éng Th­¬ng binhX· héi, C«ng ®oµn... nh­ng nh÷ng ng­êilao ®éng ë c¸c nhµ m¸y l¹i th­êng kh«ng®­îc biÕt tíi. C¸c th«ng tin hç trî vÒquyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng, vÒ c¸c h×nhthøc, quyÒn lîi trong hîp ®ång cã thÓ®­îc gi¶i quyÕt tèt h¬n th«ng qua chÝnhs¸ch hç trî viÖc lµm, ho¹t ®éng t­ vÊn lao®éng, c«ng ®oµn...

Víi chÝnh s¸ch ®Çu t­ cña ChÝnh phñvµ chÝnh s¸ch chñ ®éng thu hót ®Çu t­n­íc ngoµi cña c¸c tØnh, c«ng nghiÖp ho¸®ang ngµy cµng më réng vµ më ra nhiÒuc¬ héi cho ng­êi lao ®éng. NÕu nh­ métng­êi lao ®éng n«ng th«n lµm viÖc t¹ithµnh phè Hå ChÝ Minh thu nhËp ®­îc$40-60/th¸ng trong khi ®iÒu kiÖn sèng vµan ninh kh«ng ®­îc nh­ ý th× cã thÓ häsÏ s½n sµng lµm viÖc t¹i quª ë Qu¶ngNg·i víi møc l­¬ng $52/th¸ng. HiÖn t¹i ëthÞ x· §ång Xoµi tØnh B×nh Ph­íc cã rÊtnhiÒu c¬ héi, vµ ng­êi ta ®ang tiÕn hµnhx©y dùng mét trung t©m ®µo t¹o cã tÝnhchÊt th­¬ng m¹i ®Çu tiªn ®Ó t­ vÊn choc¸c doanh nghiÖp nhá trong viÖc qu¶n lý,®µo t¹o, viÖc lµm. §ã lµ bëi hä nh×n thÊyrÊt nhiÒu c¬ héi ë ®©y, tõ nh÷ng ng­êi sÏ®æ ®Õn lµm ¨n vµ c¶ tõ nh÷ng lao ®éng ®Þaph­¬ng muèn ë l¹i quª lµm viÖc.

Trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, c¸c c¬quan chøc n¨ng nªn dù ®o¸n h­íng ph¸ttriÓn cña thÞ tr­êng lao ®éng n«ng th«n vµcoi ®ã lµ mét néi dung trong chÝnh s¸ch®Çu t­ vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. NÕuchÊt l­îng lao ®éng ®Þa ph­¬ng kh«ng

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 138: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

136

®¸p øng ®ñ yªu cÇu, nªn cã kÕ ho¹ch ®µot¹o nghÒ ®Ó n©ng cÊp lao ®éng n«ngth«n cho môc ®Ých c«ng nghiÖp ho¸.ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«nnªn chó ý h¬n ®Õn yÕu tè lao ®éng,hiÖn giê vÊn ®Ò nµy cßn ch­a ®­îc chó ý®óng møc.

Kees VAN DER REE, Cè vÊn tr­ëng, Tæchøc Lao ®éng Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam

ViÖc cung cÊp th«ng tin vÒc¸c c¬ héi hiÖn cã chong­êi lao ®éng lµ rÊt quanträng. HiÖn t¹i cã rÊt nhiÒuc¬ héi míi më ra nh­ng

ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc th«ng tin ®Çy®ñ. Mét sè biÖn ph¸p cô thÓ cã thÓ lµm lµphæ biÕn réng r·i th«ng tin vÒ c¸c c¬ héimíi, giíi thiÖu cho c¸c häc sinh trongtr­êng häc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh nh­mét h­íng sinh kÕ míi, x©y dùng nh÷ngc¬ héi viÖc lµm phi n«ng nghiÖp, n©ng cÊpho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp... HiÖnnay c«ng nghÖ còng ®­a l¹i cho ho¹t ®éngs¶n xuÊt vµ tiÕp thÞ cña ng­êi n«ng d©n rÊtnhiÒu c¬ héi, vÝ dô nh­ mét sè n«ng d©nNhËt B¶n b¸n th¼ng hµng ho¸ cho c¸cnhµ hµng t¹i c¸c thµnh phè lín th«ng quaInternet, hay t«i còng nghe nãi vÒ mét sèn«ng d©n ch©u Phi sö dông Internet ®Ób¸n s¶n phÈm trªn ph¹m vi toµn cÇu chøkh«ng chØ ë trong ph¹m vi quèc gia. Ng­êin«ng d©n còng rÊt cÇn nh÷ng th«ng tinnh­ lo¹i s¶n phÈm nµo cã thÓ b¸n ë thÞtr­êng nµo, theo tiªu chuÈn chÊt l­îngnµo, c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nh·nm¸c, kÕ ho¹ch tiÕp thÞ... Víi nh÷ng nhãmth«ng tin nµy, cÇn cã nh÷ng dÞch vô ph¸t

triÓn kinh doanh ®Ó cung cÊp th«ng tin vµhç trî ng­êi kinh doanh ®Þa ph­¬ng.

HiÖn t¹i hÇu hÕt ng­êi lao ®éng trÎ ®Òu t×mkiÕm viÖc lµm th«ng qua ng­êi th©n tronggia ®×nh, hä hµng, bÌ b¹n chø kh«ngth«ng qua c¸c kªnh chÝnh thøc. §iÒu nµycã lîi Ých lµ hä nhËn ®­îc mét sù hç trî vµb¶o vÖ nµo ®ã nh­ng còng cã h¹n chÕ lµkh«ng ®­îc th«ng tin vÒ nh÷ng c¬ héi hiÖncã. ChÝnh v× vËy mét hÖ thèng th«ng tin thÞtr­êng lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt, còng nh­nh÷ng mèi liªn hÖ gi÷a nhµ tr­êng, c¸c c¬së ®µo t¹o vµ céng ®ång doanh nghiÖp.HÖ thèng t­ vÊn nghÒ nghiÖp trong c¸ctr­êng häc hiÖn nay nªn ®­îc cñng cè.Nh÷ng ng­êi lao ®éng trÎ cÇn ®­îc biÕtvÒ nh÷ng c¬ héi cña m×nh, nh÷ng c«ngviÖc hiÖn cã trªn thÞ tr­êng vµ hä ph¶i lµmg× ®Ó chuÈn bÞ cho nh÷ng c«ng viÖc ®ã.T¹i nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi hiÖn nay,ng­êi lao ®éng trÎ kh«ng chØ ®­îc ®µot¹o ®ñ ®Ó phï hîp cho mét lo¹i c«ng viÖccô thÓ mµ hä ®­îc ®µo t¹o ®Ó cã kh¶ n¨ngchñ ®éng tham gia vµo thÞ tr­êng viÖc lµm.§ã lµ kh¶ n¨ng tù häc kh«ng ngõng ®ÓtÝch luü nh÷ng kü n¨ng míi, vµ ®Ó chuyÓndÔ dµng tõ lÜnh vùc nµy sang lÜnh vùc kiacña nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ thay ®æi, c«ngnghÖ vµ c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt thay ®æinªn ng­êi lao ®éng còng cÇn mét sù linhho¹t ®Ó thÝch nghi víi nh÷ng thay ®æi ®ã.§µo t¹o ®Ó cã kh¶ n¨ng chñ ®éng thamgia vµo thÞ tr­êng viÖc lµm chÝnh lµ ®Ómang cho hä kh¶ n¨ng nµy.

RoseMarie Greve, Gi¸m ®èc Quèc gia,Tæ chøc Lao ®éng Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 139: Thi truong va phat trien

137

Cô quan ñaïi dieän thöôøng truù Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ (ADB) taïi Vieät Nam ñang thöïc hieänmoät Döï aùn hoã trôï kyõ thuaät khu vöïc taïi Vieät Nam, Laøo, Campuchia mang teân "Naâng cao Hieäu quaûThò tröôøng cho Ngöôøi ngheøo" (M4P). Muïc tieâu cuûa M4P laø (a) thöïc hieän nhöõng phaân tích veà söï vaänhaønh cuûa thò tröôøng vaø möùc ñoä ngöôøi ngheøo coù theå ñöôïc lôïi töø ñoù, (b) xaây döïng theå cheá thoâng quacaùc hoaït ñoäng nghieân cöùu, lieân keát maïng löôùi vaø söï thuùc ñaåy ñoái thoaïi chính saùch ôû 3 nöôùc trongvuøng döï aùn.

Vôùi muïc ñích ñöa keát quaû cuûa caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu ñeán ñöôïc vôùi nhieàu ngöôøi hôn, M4P xuaátbaûn moät soá aán phaåm chính, ñoù laø:

• Baûn tin Thò tröôøng vaø Phaùt trieån (MDB): ra maét 2 thaùng 1soá vôùi nhöõng chuû ñeà lieân quan ñeán thò tröôøng. Baûn tinñöôïc ra maét vôùi söï hôïp taùc cuûa Vieän Quaûn lyù Kinh teáTrung öông (CIEM) vaø Chöông trình Phaùt trieån Kinh teá Tönhaân (MPDF)

• Toùm löôïc toång quan: taøi lieäu ngaén, khoaûng4 trang toùm taét laïi nhöõng coâng trìnhnghieân cöùu trong M4P. Taøi lieäu naøy daønhcho nhöõng ñoái töôïng ñoäc giaû khoâng chuyeân.

• Tham luaän: baùo caùo chuyeân saâu veà caùccoâng trình nghieân cöùu, töø 20-30 trang, trongñoù bao goàm thoâng tin veà caùc phöông phaùp,keát quaû nghieân cöùu vaø caùc gôïi yù chính saùch.Taøi lieäu naøy daønh cho nhöõng ngöôøi ñang laøm vieächay caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch cuûa lónh vöïc ñoù.

• Baùo caùo khaùc

BAÛN TIN THÒ TRÖÔØNG VAØ PHAÙT TRIEÅN (MDB)

Soá 1 Taêng giaù trò ngaønh gaïo cuûa Vieät Nam vaø taêng thu nhaäp cho ngöôøi ngheøo

Soá 2 Saûn xuaát noâng nghieäp theo hôïp ñoàng

Soá 3 Ñaåy nhanh vieäc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát ôû noâng thoân

Soá 4 Nhaõn maùc vaø thöông hieäu cho noâng saûn Vieät Nam

Soá 5 Böôùc phaùt trieån tieáp theo: Chuyeån ñoåi hoä kinh doanh caù theå thaønh doanh nghieäp

Soá 6 Lao ñoäng nhaäp cö vaø lao ñoäng ñòa phöông: Vò theá vaø cô hoäi

Soá 7 Söï tham gia cuûa ngöôøi ngheøo vaøo sieâu thò vaø caùc chuoãi gia taêng giaù trò khaùc

Soá 8 Chuyeån ñoåi ñaát noâng nghieäp sang ñaát saûn xuaát vaø kinh doanh: AÛnh höôûng ña chieàu tôùingöôøi ngheøo

Soá 9 Ñeå haønh ñoäng taäp theå mang laïi hieäu quaû cho ngöôøi ngheøo

AÁN PHAÅM M4P

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 140: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

138

Soá 10 Quan heä hôïp taùc coâng tö nhaèm caûi thieän nhöõng dòch vuï cô sôû haï taàng taïi Vieät Nam

Soá 11 Ñeå thò tröôøng hoaït ñoäng hieäu quaû hôn taïi ñaùy kim töï thaùp (BOP)

Soá 12 Thò tröôøng lao ñoäng noâng thoân vaø vaán ñeà di cö

Soá 13 Caûi thieän vieäc quaûn lyù vaø hoã trôï haøng rong ôû Haø Noäi

Soá 14 Hôïp taùc coâng tö ñeå caûi thieän vieäc röûa tay baèng xaø boâng vaø ngaên ngöøa beänh ôû treû em

TOÙM LÖÔÏC TOÅNG QUAN

Soá 1 Keát noái noâng daân ngheøo vôùi chuoãi giaù trò ngaønh gaïo

Soá 2 Chính thöùc hoaù khu vöïc tö nhaân ôû Vieät Nam vaø vai troø cuûa chính quyeàn ñòa phöông

Soá 3 Taùc ñoäng cuûa caùc quy trình giao dòch treân thò tröôøng ñaát ñai ñoái vôùi ngöôøi ngheøo

Soá 4 Söï tham gia cuûa ngöôøi ngheøo vaøo chuoãi giaù trò ngaønh cheø

Soá 5 Hieäu quaû vaø hieäu löïc cuûa taøi chính vi moâ ôû Vieät Nam

Soá 6 Khaùi nieäm Hôïp ñoàng: Nhöõng aùp duïng vôùi chuoãi giaù trò ôû Vieät Nam

Soá 7 Caùc baøi hoïc veà chuyeån ñoåi giuùp hieåu roõ söï vaän haønh cuûa thò tröôøng

Soá 8 Caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng vaø sinh keá cuûa ngöôøi ngheøo

Soá 9 Caùc chieán löôïc caûi caùch xaõ hoäi do nhaø nöôùc chæ ñaïo: Quaûn lyù theo Ñaëc quyeàn, Mua coângngheä vaø Taêng tröôûng daøi haïn

Soá 10 Thöông maïi hoaù vaø vieäc giaûm ñoùi ngheøo

Soá 11 Ñaùnh giaù sinh keá vaø thò tröôøng coù söï tham gia cuûa ngöôøi daân taïi Ñaø Naüng

Soá 12 Phaân ñoaïn thò tröôøng lao ñoäng vaø Chính saùch giaûm ngheøo

Soá 13 Söï tham gia cuûa ngöôøi ngheøo vaøo sieâu thò vaø caùc chuoãi phaân phoái gia taêng giaù trò khaùc

Soá 14 Thò tröôøng ñaát coâng nghieäp vaø kinh doanh vaø taùc ñoäng leân ngöôøi ngheøo

Soá 15 Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi ngheøo vuøng cao tham gia vaøo thò tröôøng thoâng qua chuoãigiaù trò caây tre: Caûi thieän chieán löôïc cuûa caùc nhoùm saûn xuaát ñòa phöông

Soá 16 Thò tröôøng lao ñoäng noâng thoân vaø vaán ñeà di cö

THAM LUAÄN

Soá 1 Söï tham gia cuûa ngöôøi ngheøo vaøo chuoãi giaù trò ngaønh cheø

Soá 2 Chính thöùc hoaù khu vöïc tö nhaân ôû Vieät Nam vaø vai troø cuûa chính quyeàn ñòa phöông

Soá 3 Taùc ñoäng cuûa caùc quy trình giao dòch treân thò tröôøng ñaát ñai ñoái vôùi ngöôøi ngheøo

Soá 4 Heä thoáng thò tröôøng vaø caùc xaõ ngheøo

Soá 5 Thò tröôøng caùc yeáu toá saûn xuaát ôû Vieät Nam: Voán - Ñaát ñai - Lao ñoäng

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 141: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

139

Soá 6 Chieán löôïc truyeàn thoâng: Thu huùt vaø keát noái moïi ngöôøi

Soá 7 Thöông maïi hoaù Noâng nghieäp, caùc chuoãi giaù trò vaø vieäc giaûm ñoùi ngheøo

Soá 8 Ñaùnh giaù sinh keá vaø thò tröôøng coù söï tham gia cuûa ngöôøi daân taïi Ñaø Naüng

Soá 9 Naâng cao Hieäu quaû Thò tröôøng cho ngöôøi ngheøo - Giôùi thieäu khaùi nieäm

Soá 10 Phaân loaïi thò tröôøng lao ñoäng vaø Chính saùch giaûm ngheøo

Soá 11 Söï tham gia cuûa ngöôøi ngheøo vaøo sieâu thò vaø caùc chuoãi phaân phoái gia taêng giaù trò khaùc

Soá 12 Laøm theá naøo ñeå nhöõng can thieäp phaùt trieån döïa treân nghieân cöùu coù taùc ñoäng hieäu quaû hôn ñeánchính saùch vaø thöïc haønh?

Soá 13 Vieät Nam: Tieán tôùi baûo trôï xaõ hoäi toaøn dieän: Cô cheá tö nhaân ñeå ñeán ñöôïc vôùi ngöôøi ngheøo

Soá 14 Thò tröôøng ñaát coâng nghieäp vaø kinh doanh vaø taùc ñoäng leân ngöôøi ngheøo

Soá 15 Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi ngheøo vuøng cao tham gia vaøo thò tröôøng thoâng qua chuoãi giaùtrò caây tre: Caûi thieän chieán löôïc cuûa caùc nhoùm saûn xuaát ñòa phöông

Soá 16 Maïng löôùi trao ñoåi gaén keát coù theå giuùp ngöôøi ngheøo ôû tænh An Giang nhö theá naøo?

Soá 17 Caùc xu höôùng vaø möùc ñoä bieán ñoåi theo vuøng trong moâ hình tieâu duøng hoä gia ñình taïi Vieät Nam

Soá 18 Thò tröôøng lao ñoäng noâng thoân vaø vaán ñeà di cö

CAÙC AÁN PHAÅM KHAÙC

1 Con ñöôøng doanh nhaân - Vöôn leân töø khoù khaên (15 tröôøng hôïp nghieân cöùu ñieån hình)

2 Nhöõng theå cheá naøo quan troïng cho söï taêng tröôûng daøi haïn ôû Vieät Nam?

3 Döï aùn Naâng cao Hieäu quaû Thò tröôøng cho ngöôøi ngheøo: Baùo caùo Hoäi thaûo khôûi ñoäng

4 Keát noái noâng daân vôùi thò tröôøng thoâng qua Saûn xuaát Noâng nghieäp theo Hôïp ñoàng

5 Tuaàn leã M4P 2005

6 Con ñöôøng doanh nhaân - Vöôn leân töø khoù khaên (30 tröôøng hôïp nghieân cöùu ñieån hình)

7 Sieâu thò vaø ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam

8 Con ñöôøng doanh nhaân: Caùc tröôøng hôïp nghieân cöùu ñieån hình

9 Soå tay ñaùnh giaù sinh keá vaø thò tröôøng coù söï tham gia cuûa ngöôøi daân (PMA)

10 Soå tay chuoãi giaù trò

11 Saûn xuaát noâng nghieäp theo hôïp ñoàng: 30 tröôøng hôïp nghieân cöùu ñieån hình

12 Kyû yeáu Hoäi thaûo Hôïp taùc coâng tö (PPPs)

13 Kyû yeáu Hoäi thaûo Phaùt trieån cô hoäi thò tröôøng taïi ñaùy kim töï thaùp (BOP)

14 Tuaàn leã M4P 2006

15 Saùch taäp hôïp caùc Baûn tin Thò tröôøng vaø Phaùt trieån (MDB)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 142: Thi truong va phat trien

B¶n tin ThÞ tr­êng vµ Ph¸t triÓn

140

www.markets4poor.org

Xin haõy gheù thaêm website cuûa M4P thöôøng xuyeân ñeå coùñöôïc baûn ñieän töû caùc baùo caùo vaø thoâng tin môùi nhaát veà caùcsöï kieän, hoaït ñoäng vaø cô hoäi vôùi M4P. Chuùng toâi raát mongnhaän ñöôïc söï phaûn hoài vaø tham gia töø caùc baïn!

Haàu heát nhöõng aán phaåm cuûa M4P ñeàu coù ôû baûn Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät. Baûn in coù theå ñöôïc laáytaïi Trung taâm Thoâng tin ADB (GF02, 23 Phan Chu Trinh, Haø Noäi), baûn ñieän töû coù theå ñöôïc taûixuoáng taïi ñòa chæ www.markets4poor.org.

Ñeå coù theâm thoâng tin, xin lieân heä vôùi:

Döï aùn Naâng cao Hieäu quaû Thò tröôøng cho ngöôøi ngheøo (M4P)Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙGF02, 23 Phan Chu Trinh, Haø NoäiÑieän thoaïi: (844) 933 1374 Fax: (844) 933 1373Email: [email protected]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 143: Thi truong va phat trien

GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè 163-2007/CB/312-05/GTVT, do Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶icÊp ngµy 1/8/2007. In 1000 cuèn, khæ A4, thiÕt kÕ t¹i C«ng ty in Hoµng Minh.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com