Top Banner
Utkomstskydd för arbetslösa 1.1.2016
31

Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Jan 27, 2017

Download

Kela
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Utkomstskydd för arbetslösa 1.1.2016

Page 2: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Utkomstskydd för arbetslösa

Arbetslös arbetssökande 17–64 år

Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)

Arbetslöshetskassorna FPA-byråerna

Arbetspensionsanstalterna

• inkomstrelaterad dagpenning • (alterneringsersättning)

• grunddagpenning • arbetsmarknadsstöd • alterneringsersättning

• arbetslöshetspension • arbetslöshetspension

Page 3: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Inkomstrelaterad dagpenning

Förutsättningar

• medlem i arbetslöshetskassa 26 veckor och

• förvärvsarbete i 26 veckor under 28 månader

Belopp

Längd

• högst 500 dagar

• tilläggsdagar för äldre personer

Grunddel

32,68euro/dag

Förtjänstdel

Huvudregel: 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen

Barnförhöjning 5,27 euro 7,74 euro 9,98 euro

Förhöjningsdel Omställnings- skyddstillägg

Page 4: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Syftet med grunddagpenning

Syftet med grunddagpenningen för en

arbetssökande som blivit arbetslös efter att haft

anställning eller varit företagare är

• att trygga inkomsten

• och att ersätta och lindra ekonomiska förluster

förorsakade av arbetslöshet

Page 5: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Arbetsmarknadspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsskyddet

En förutsättning är att den arbetslöse

arbetssökanden har anmält sig hos arbets- och

näringsbyrån och

• söker heltidsarbete

• är arbetsför

• står till arbetsmarknadens förfogande

• inte har kunnat erbjudas arbete eller utbildning

Page 6: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Grunddagpenning

Page 7: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Grunddagpenning – arbetsvillkor 1/2

Löntagare

haft arbete i 26 veckor under en de senaste 28

månaderna,

• arbetstiden varit minst 18 timmar/vecka

• lönen betalas enligt kollektivavtal eller

lönen för heltidsarbete minst 1 173 euro i

månaden

Page 8: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Grunddagpenning – arbetsvillkor 2/2

Företagare

• 15 månader under de 48 månaderna före

arbetslösheten varit företagare

• FöPL- och LFöPL-inkomster räknas ihop med ArPL-

inkomster och de ska vara minst 1 000 euro per

månad (1035 e/mån år 2017)

• företagsverksamhet över 4 månader beaktas

Page 9: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Grunddagpenning

Självrisktid

• 5 arbetsdagar högst för 8 kalenderveckor i rad

• fastställs endast en gång per maximalt antal

dagpenningdagar (500 dagar)

Karenser

Arbetskraftskommissionen kan ålägga en

arbetslös person 30, 60 eller 90 dagars karenstid

om han eller hon vägrar att ta emot arbete

Page 10: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Grunddagpenningens belopp

• 32,68 euro/dag

• barnförhöjning

• 1 barn 5,27 euro/dag

• 2 barn 7,74 euro/dag

• 3 eller flera barn 9,98 euro/dag

• Förhöjningsdel 4,78 euro/dag

• lagstadgade sociala förmåner och egna

arbetsinkomster minskar dagpenningbeloppet

Page 11: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Jämkad grunddagpenning

Rätt till jämkad grunddagpenning har en person

• vars anställning ändrats till halvtidsanställning

• vars arbetstid förkortats på grund av permittering

• som medan han varit arbetslös tagit emot ett heltidsarbete som varat i högst två veckor

• som har inkomster från företagsverksamhet

• vars arbete är förhindrat på grund av andra arbetstagares konfliktåtgärder

Arbetstiden får inte överskrida 75 % av maximiarbetstiden för en heltidsanställd. Från grunddagpenningen avdras 50 % av arbetsinkomsten.

Page 12: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Skyddat belopp

• Det jämkade arbetslöshetsskyddet har en skyddsdel

på 300 euro. Man kan alltså förtjäna så mycket i

månaden i brutto, utan att summan minskar på

arbetslöshetsskyddets belopp.

• Under en jämkningsperiod på en månad är

skyddsdelen 300 euro och under en

jämkningsperiod på 4 veckor är den 279 euro.

Page 13: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Maximitiden för grunddagpenning

Huvudregel

• 500 dagar

• när man fått dagpenning i 500 dagar,

kan dagpenningen utbetalas på nytt efter att

man arbetat en tid och uppfyller arbetsvillkoret

på nytt

Page 14: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Maximitiden för grunddagpenning

Tilläggsdagar till arbetslöshetsskyddet för

personer som är födda

• mellan åren 1950-1954 och fyllt 59 år

• mellan åren 1955-1956 och fyllt 60 år

• år 1957 eller senare och fyllt 61 år innan

maximitiden på 500 dagar löpt ut

Dessutom förutsätts att personen arbetat 5 år

under de föregående 20 åren. Tilläggsdagar för

grunddagpenning utbetalas till den

kalendermånads slut då personen fyller 65 år.

Page 15: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Arbetsmarknadstöd

Page 16: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Syftet med arbetsmarknadsstöd

Syftet med arbetsmarknadsstödet är

• att förbättra förutsättningarna för personer som

för första gången kommer ut på

arbetsmarknaden eller för långtidsarbetslösa

att söka arbete eller återvända till

arbetsmarknaden

och

• att trygga utkomsten för arbetslösa som söker

arbete eller deltar i sysselsättningsfrämjande

åtgärder

Page 17: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Arbetsmarknadsstöd

En arbetslös har rätt till arbetsmarknadsstöd om

• arbetsvillkoret inte uppfylls eller

• personen har fått inkomstrelaterad dagpenning eller

grunddagpenning för maximal tid eller för de s.k.

”tilläggsdagarna” och

• är i behov av ekonomiskt stöd (behovsprövning)

Beviljas inte

• om en person är under 17 år

• om en 17-årig person inte har yrkesutbildning

• om en 18–24-årig person vägrat ta emot arbete eller

utbildning eller låtit bli att söka in till utbildning

Page 18: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Arbetsmarknadsstöd, väntetid

• väntetiden är 5 månader för den som kommer

ut på arbetsmarknaden för första gången;

gäller ej för den som blivit klar med sin

yrkesutbildning vid en läroinrättning

• i väntetiden inräknas den tid som man är

arbetssökande, har arbete, är företagare eller

deltar i en sysselsättningsfrämjande åtgärd

• arbetsmarknadsstöd utbetalas under

väntetiden om man deltar i arbetspraktik,

arbetskraftspolitisk utbildning etc.

Page 19: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Arbetsmarknadsstöd, självrisktid

• 5 arbetsdagar under högst 8 kalenderveckor i

följd

• självrisktiden gäller i ett år

• vid ett nytt kalenderår börjar en ny självrisktid

om rätten till arbetsmarknadsstöd avbryts för

mer än 13 dagar

Page 20: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Inkomsternas inverkan på arbetsmarknadsstöd

Behovsprövning • egna bruttoinkomster som hänför sig till

arbetslöshetstiden Ej behovsprövning

• under dagar i sysselsättningsfrämjande åtgärder

• för personer som fyllt 55 år och som uppfyller arbetsvillkoret

Page 21: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Arbetsmarknadsstödets belopp

• 32,680 euro/dag

- 50 % för personer som bor hos sina föräldrar

• Från arbetsmarknadsstödet avdras

- för ensamstående, 75 % av den inkomst som överstiger inkomstgränsen

- för försörjningsskyldiga, 50 % av den inkomst som överstiger inkomstgränsen

• Varje barn höjer inkomstgränsen för försörjningsskyldiga med 106 euro/barn/mån

• Förhöjningsdelen för dagar i sysselsättningsfrämjande åtgärder 4,80 euro/dag

• Barnförhöjning

• 1 barn 5,27 euro/dag

• 2 barn 7,74 euro/dag

• 3 barn eller flera 9,98 euro/dag Lön av deltidsarbete och vissa socialförmåner kan inverka på arbetsmarknadsstödets belopp.

Page 22: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Sysselsättningsfrämjande åtgärder Kostnadsersättning Resestöd Alterneringsersättning

Page 23: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Sysselsättningsfrämjande åtgärder

Den arbetslöshetsförmån personen skulle ha rätt till som arbetslös utbetalas för dagar i sysselsättningsfrämjande åtgärder • arbetskraftsutbildning • studier på eget initiativ • karriär- och utbildningsplanering • arbets- och utbildningsprövning • invandrares frivilliga studier • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Man kommer överens med arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) om deltagande i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Page 24: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Kostnadsersättning

Under tiden för arbetsmarknadsutbildning betalas

• 9 euro/dag i ersättning för uppehälle

• 18 euro/dag i förhöjd kostnadsersättning

om utbildningen sker utanför arbetspendlings-

regionen

• kostnadsersättning utomlands om utbildningen

eller arbetspraktiken i samband med den sker

utomlands

Dessutom kan kostandsersättning utbetalas för

en av arbetskraftsmyndigheten anordnad kurs i

jobbsökande på 5–20 dagar eller för

arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Page 25: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Utbetalning av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd

Betalas ut för högst 5 dagar/vecka; arbetsmarknadsstödet är inte

tidsbegränsat men grunddagpenningen betalas för max 500 dagar

• till den som har deltidsarbete kan grunddagpenning/

arbetsmarknadsstöd betalas även en gång per månad

Förutsättningar

• en anmälan om arbetslöshetstiden till FPA-byrån

• anmälan vid bestämda tidpunkter hos arbets- och näringsbyrån

4 veckor 4 veckor 2 veckor

självrisktid

anmälan till arbetskrafts- byrån 5 dagar

1. utbetalningen 2. utbetalningen

Page 26: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Arbetsmarknadsstöd som betalas som resestöd

• Arbets- och näringsbyrån bestämmer om

utbetalningen av resebidrag

• betalas som ersättning för kostnader som

uppkommer då ett arbete tas emot

• kan beviljas en person som är berättigad till

arbetsmarknadsstöd och tar emot ett

heldagsarbete som varar minst 2 månader och

som är beläget utanför pendlingsregionen

• betalas för högst 4 månader

• är lika stort som arbetsmarknadsstödet till fullt

belopp

Page 27: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Alterneringsersättning

• alterneringsledigheten grundar sig på ett avtal som ingås mellan en heltidsanställd arbetstagare och en arbetsgivare

• till arbetstagaren betalas alterneringsersättning

• förutsätter minst 20 år i arbetslivet

Tid

• arbetstagaren är ledig utan avbrott 100-180 kalenderdagar

Belopp

• 70 % av arbetslöshetsdagpenningens belopp

• sociala förmåner och lön minskar alterneringsersättningens belopp

Page 28: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

FPA står till tjänst

Page 29: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

FPA:s e-tjänster 1/2

• Det går enkelt att ansöka om följande

arbetslöshetsförmåner på www.fpa.fi/etjanst:

• Grunddagpenning

• Arbetsmarknadsstöd

• Man kan även anmäla arbetslöshetstid via e-tjänsten.

2013

Page 30: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

FPA:s e-tjänster 2/2

• Man loggar in till e-tjänsten med nätbankskoder eller med

mobil-ID

• Även bilagorna kan skickas in elektroniskt

• På e-tjänstens startsida ser kunden

• följande och tidigare utbetalningar

• ansökans status

• Påminnelser om t.ex. bilagor som saknas eller som inte skickats

• Kunden får stödet snabbare när ansökan görs på webben.

30

Page 31: Systemet med utkomsskydd_for_arbetslosa 2016

Servicenummer och tidsbokning

• FPA:s servicenummer för arbetslöshetsstöd 020 692 230

betjänar mån–fre kl. 8–18

• Om det är kö kan kunden be att bli uppringd

• Kundrådgivare ringer upp kunden inom en timme

• Det kostar inget extra för kunden

• Kunden kan boka tid till FPA-byrån på webben eller genom att

ringa servicenumret

• Boka tid på webben. Då man bokar tid ska man uppge sitt

telefonnummer och finländska personnummer.

• Alternativt kan man boka tid genom att ringa upp servicenumret för

arbetslöshetsstöd.

31