Top Banner
23.02.13 | 20:00 | MIRYZAAL stYLus phAntAstIcus tunder, buxtehude, j.c. bAch, erlebAch de puur muziek
12

Stylus Phantasticus

Mar 22, 2016

Download

Documents

Damien Guillon is een van de meest in het oog springende contratenoren van het moment. In De Bijloke interpreteert de jonge Fransman met gambiste Friederike Heumann en haar ensemble Stylus Phantasticus – ooit opgericht door enkele vrienden die samen studeerden aan de gerenommeerde Schola Cantorum in Bazel – muziek van Buxtehude, Tunder en Erlebach en Johann Christoph Bach. Van die laatste krijgen we ‘Ach, dass ich Wassers gnug hätte’ te horen, een lament dat een schitterend voorbeeld is van de Duitse allerpersoonlijkste devotie uit de barok: ‘Oh, moge ik water genoeg hebben in mijn hoofd, moge mijn ogen bronnen zijn, zodat ik dag en nacht mijn zonden kan bewenen’.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Stylus Phantasticus

23.02.13 | 20:00 | MIRYZAAL

stYLus phAntAstIcustunder, buxtehude, j.c. bAch, erlebAch

de de

de

puur muziek

bistro

de

jong

de

Muziekcentrum Gent

de

manufactuur

Page 2: Stylus Phantasticus

2

pRogRAMMA

uItvoeRdeRs

Franz tunder (1614 - 1667)Ach herr lass deine lieben engeleinAlto solo con 4 viole

dietrich Buxtehude (1637 - 1707)Sonata VI op. prima d-moll (buxWV 257)für Violine, Viola da gamba und basso continuoGrave - Allegro - con discretione - Adagio - Vivace - Adagio - Poco allegro - Poco adagio - Presto

dietrich Buxtehudejubilate domino (buxWV 64) (ca. 1690)Alto, Viola da gamba und basso continuo

dietrich Buxtehudeciaccona e-moll (buxWV 160)transkription für zwei Violinen, Viola da gamba und basso continuo

Johann christoph Bach (1642 - 1703)lamento 'Ach, daß ich Wassers g'nug hätte'Alto è Violino, con 4 complimenti

PAUZE

dietrich BuxtehudePassacaglia d-moll (buxWV 161)transkription für zwei Violinen, Viola da gamba und basso continuo

philipp heinrich erlebach (1657 - 1714)Seine not recht überlegen wird manch tränenbad erregenAria à Alto è Stromentiaus 'harmonische Freude musikalischer Freunde', 1697

dietrich BuxtehudeSonata c-dur (buxWV 266)für 2 Violinen, Viola da gamba und basso continuoGrave - Vivace - Adagio - Poco presto - lento - Allegro

dietrich BuxtehudeKlag-lied 'Musz der tod denn auch entbinden' (buxWV 76) (1674)

philipp heinrich erlebachWer sich dem himmel übergeben, wird endlich ruh´und Glück erlebenAria à Alto è Stromentiaus 'harmonische Freude musikalischer Freunde', 1697

Damien Guillon | contratenor

Friederike Heumann | artistieke leiding

stylus phantasticusPablo Valetti, david Plantier | violenFriederike heumann | viola da gamba en artistieke leidingPatrick Sepec | cello en viola da gambajames Munro | violoneAngélique Mauillon | barokharpdirk börner | klavecimbel en orgel

Page 3: Stylus Phantasticus

3

oveR godsdIenstooRLogen en Avond-MuZIekenWe denken graag dat een componist de keuze voor bepaalde bezettingen en bij-horende compositiestijlen vooral van zijn artistieke plan laat afhangen. Of van de conventies die een bepaalde tijd en de gebruikelijke genres met zich meebrengen. De waarheid is echter vaak prozaïscher. Zo kunnen er bijvoorbeeld economische imperatieven spelen. Als een compo-nist vandaag voor symfonisch orkest wilt schrijven, moet hij zich zeer goed bewust zijn van de kosten die dat met zich mee-brengt in combinatie met een vrij beperkte 'box-office'. Maar ook andere maatschap-pelijke factoren kunnen een stevige impact hebben op de keuzevrijheid van compo-nisten. De tweede helft van de 17de eeuw biedt hiervan een schoolvoorbeeld.

Enkele decennia eerder, in de vroege 17de eeuw, had Heinrich Schütz de zoge-naamde "meerkorige stijl" in Duitsland geïntroduceerd. Hij had de werkwijze geleerd van zijn leermeester, de Italiaan Giovanni Gabrieli. Verschillende koren en instrumentale ensembles werden door-heen monumentale kerken (denk aan de Dom van Venetië) verdeeld, waarbij ze het publiek soms helemaal omringden. Een mooi voorbeeld hiervan is Schütz' 'Saul, Saul, was verfolgst du mich', waarin de van zijn paard gebliksemde "dertiende apostel" uit alle hoeken van de kerk aangesproken

wordt. Dergelijke grootse opstellingen getuigen van een zekere luxe en boden componisten heel wat mogelijkheden tot experiment. De uitvoeringen moeten bovendien indrukwekkend zijn geweest (de 16de-eeuwer had immers geen erva-ring met dolby surround).

Politiek gezien is die vroege 17de  eeuw in West-Europa op zijn zachtst gezegd woelig te noemen. Er werden volop gods-dienstoorlogen uitgevochten, een aan-slepende clash tussen katholicisme en protestantisme(n). Duitsland zat mid-denin de conflictengolf: het was immers het thuisland van de Lutherse reformatie dat volgens de paus iets te gretig zieltjes won. Het katholicisme sloeg terug op ver-schillende fronten onder de noemer van een grootse Contrareformatie, die zich maatschappelijk vooral liet voelen tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). Heel wat Duitse mannen moesten ten strijde trekken, en aan dat lot ontsnapten ook de muzikanten niet! Daarbij kwam dat de sterftecijfers piekten door epidemieën en dat reizen ronduit gevaarlijk was  –  feno-menen die op hun beurt ook weer samen-hingen met de oorlog. Die situatie dunde de muziekkapellen aan de hoven en in de kerken aanzienlijk uit, waardoor de monumentale meerkorigheid vaak onre-aliseerbaar werd. De componisten moes-ten zich wel schikken door voor kleinere, intiemere bezettingen te gaan schrijven.

stYLus phAntAstIcustunder, buxtehude, j.c. bAch, erlebAch

Page 4: Stylus Phantasticus

4

We zien die omslag zich voltrekken in het oeuvre van Schütz, en de situatie blijft haar weerslag hebben op de generatie na hem, de componisten die werkzaam waren tussen de vroegbarokke meester en Johann Sebastian Bach. Deze nu vaak wat vergeten generatie staat centraal in dit concert, met een focus op Dietrich Buxte-hude. Bach zelf legde destijds maar liefst 400 kilometer heen én terug te voet af om de man te horen spelen in de Marienkir-che van Lübeck!

De stad Lübeck en haar Marienkirche waren in die periode een belangrijk muzi-kaal centrum in het noorden van Duits-land. De muzikale ondersteuning van de liturgische diensten was er van zeer hoog niveau, maar dat was niet de enige reden: de kerk vormde ook het decor voor een opmerkelijke, nieuwe muziekpraktijk, de 'Abendmusiken'. Dat waren concer-ten die los van de diensten georganiseerd werden en wellicht vooral een publiek van zakenmensen aantrokken die tegelijk fungeerden als sponsors van de praktijk. De toegang was gratis maar de geldschie-ters kregen uiteraard de beste plaatsen en bij vocale werken een gedrukt libretto. Hoewel hoven en kerken nog steeds de grootste invloed hadden op het artistieke leven, begon de burgerij langzaam maar zeker haar plaats te veroveren door de injectie van privégelden in de kunstenwe-reld, een fenomeen dat uiteindelijk in de 19e  eeuw tot volle wasdom zou komen met de verhuis van het kunstmuziekle-ven naar de burgerlijke salons en publieke concert- en operahuizen.

Tussen  1641 en  1667 was Franz Tunder organist aan de Marienkirche, en hij was het die de eerste 'Abendmusiken' organi-seerde. Op zijn eerste concerten was er enkel orgelmuziek te horen, maar gelei-delijk aan breidde hij de bezettingen uit tot er uiteindelijk volledige oratoria met koor en meerdere muzikanten werden uitgevoerd. Tunder werd als kerkorganist opgevolgd door Buxtehude, die ook de organisatie van de 'Abendmusiken' op zich nam. Beide heren componeerden naast orgelmuziek heel wat religieuze vocale werken. Als organist genoten ze in dat opzicht meer vrijheid dan de cantor. Die laatste moest immers composities voor-zien voor de officiële muzikale momenten tijdens de diensten en daarvoor diende hij bepaalde regels respecteren. Het gebruik van protestante koraalmelodieën (die we ook nog steeds horen bij Thomaskan-tor Johann Sebastian Bach) was bijvoor-beeld zo een opgelegde muzikale richtlijn. Tunder daarentegen behield bijvoorbeeld wel de koraaltekst in zijn 'Ach Herr lass deine lieben Engelein' maar liet de "offi-ciële" koraalmelodie voor wat ze was en componeerde een nieuwe. Op de 'Abend-musiken' had de clerus immers niets in de pap te brokken!

Page 5: Stylus Phantasticus

5

BIo

FrEDErikE HEUmAnnFrederike Heumann studeerde viola da gamba bij Jordi Savall en Paolo Pandolfo aan de Schola Cantorum Basiliensis, waar ze het diploma behaalde van solist in Oude Muziek Uitvoering. Daarna ontving ze een beurs van de Cité Internationale des Arts in Parijs.

Ze stond op verschillende podia in Europa, Canada, Brazilië, Japan, de Ver-enigde Staten en Israël, als soliste of gast-muzikante bij ensembles zoals Hespe-rion XXI en Le Concert des Nations (Jordi Savall), Concerto Vocale (René Jacobs), Le Concert d'Astrée (Emmanuelle Haïm), Les  Arts Florissants (William Christie), Ensemble Café Zimmermann, Le  Poème Harmonique, Lucerne Festival Orchestra (Claudio Abbado) en Bayerische Staats-oper (Ivor Bolton).

Haar eigen ensemble, Stylus Phantasticus, was te gast op verschillende Europese fes-tivals waar ze muziek uit de 17e eeuw uit-voerden. Ze werkten samen met bekende zangers zoals Maria Cristina Kiehr, Victor Torres, Roberta Invernizzi, Andreas Scholl en Furio Zanasi.

Sinds 2011 geeft Friederieke Heumann les aan het conservatorium van Würzburg.

dAMIen guILLonContratenor Damien Guillon vatte zijn muzikale studies aan onder leiding van J.M.  Noël aan La  Maîtrise de  Bretagne. Als jongenssopraan zong hij solorollen in verschillende barokke oratoria en de 'Toverfluit' van Mozart. In 1998 begon hij zijn hogere muziekstudies aan het Centre de Musique Baroque de Versailles. Hij studeerde er bij bekende docenten zoals Noëlle Barker, Maarten Koningsberger, Howard Crook en Jérôme Corréas, zich specialiserend in barokrepertoire. Naast zang studeerde Guillon orgel bij Frédé-ric Desenclos en Véronique Le Guen. Hij behaalde diploma's basso continuo en klavecimbel aan het conservatorium van Boulogne.

Damien Guillon werkt vandaag als solist met ensembles zoals Le  Poème Harmo-nique, A  Sei Voci, Café Zimmermann, Les  Paladins, Les  Musiciens du Paradis, Suonare Cantare en La  Grande Ecurie. Hij zong solopartijen in verschillende cantates en de 'H-moll Messe' van Bach, de 'Messiah' van Haendel, motetten van Delalande, de 'Lamentaties' van Cavalieri en Zelenka en het 'Stabat Mater' van Per-golesi.

Guillon was te gast op grote barokfestivals zoals die van Arques La Bataille, Beaune, Utrecht, Lissabon en Versailles.

Page 6: Stylus Phantasticus

6

teksten

Ach heRR, LAss deIne LIeBen engeLeInAch Herr, lass deine lieben Engelein am letzten Ende die Seele meinin Abrahams Schoss tragen,den Leib in seinem Schlafkämmerleingar sanft ohn einige Qual und Peinruhen bis an jüngsten Tag.

Ach heeR, LAAt uw LIeve engeLtJesAch heer, laat uw lieve engeltjesaan het eind mijn zielnaar Abrahams Schoot brengen. Laat mijn lichaam in zijn slaapkamertje,zacht, zonder enige kwelling of pijn,rusten tot aan de jongste dag.

Alsdann vom Tod erwecke mich,dass meine Augen sehen dichin ewige Freude, o Gottes Sohn,mein Heiland und Genadenthron.Herr Jesu Christ, erhöre mich,ich will dich preisen ewiglich.

Wek me dan op uit de dood, dat mijn ogen u kunnen zienin eeuwige vreugde, o zoon van God, mijn Heiland en troon der genade.Heer Jezus Christus, verhoor mijn gebed, Ik zal u eeuwig prijzen.

Amen. Amen.

JuBILAte doMInoJubilate Domino omnis terracantate et exultate et exultate et psallitePsallite Domino chitara et voca psalmiPsallite Domino in chitarain buccinis et voce tubaejubilate in conspectu regis Domini

JuBILAte doMInoJuich de Heer toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. Zing voor de heer bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken. Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de heer, uw koning, verschijnt.

kLAg LIedMusz der Tod denn auch entbinden,was kein Fall entbinden kann?Musz sich der mir auch entwinden,der mir klebt dem Herzen an?

kLAAgLIedMoet de dood nu echt gaan scheidenwat door niets te scheiden valt? Wordt ook hij aan mij ontnomen, die mijn hart heeft ingepalmd?

Ach! der Väter trübes ScheidenMachet gar zu herbes Leiden,wenn man unsre Brust entherzt,solches mehr als tödlich schmerzt.

Ach, het droeve gaan der vad’renbrengt ons al te zware smart,snijdt brutaal in onze ad’ren als wordt uitgerukt ons hart.

Page 7: Stylus Phantasticus

7

Unsre Herzen sind die Väter,die bedenken was uns kränkt;sie sind unsre Seufzer-Beterfür das, was kein Kind nicht denkt,sie erkennen diese Zeitenund der Erde Eitelkeiten;drum ihr Ach vom eitlen Loszhält der Höchste teur und grosz.

Onze harten zijn de vad’ren,zij die weten wat ons krenkt;Zij die zuchten en die biddenvoor al waar geen kind aan denkt,Zij aanschouwen deze tijdenen de aardse ijdelheden; En hun klacht van ’t ijdle lothoudt de Hoogste kostbaar en groot.

Solcher ist mir auch gewesenmein Herr Vater, welcher mirtausend Segen hat gelesenvor der reichen Himmelstürdurch sein Flehen, dessen Lehrenund sein Sorgen mich verehrentäglich mit Vergnüglichkeit,die nach Gott Er mir bereit.

Zo is ook voor mij geweest, mijn vader, de Heer, die mijduizend zegeningen heeft gegevenvoor de rijke hemelpoort.Door de smeekbedes van hem wiens lessenen wiens zorgen mij elke dag vereren met vreugde,die Hij zoals God bereid is te geven.

Dieser nun wird mir entrissen,Ach! Wie heftig ist der Schmerz,dasz ich den nun musz vermissen,der war meines Herzens Herz!Dieses soll mein Trost nun werden,weil ich lebe auf der Erdendasz ich sein in Lust und Peindankbar eingedenk will sein.

Hij wordt mij nu ontnomen,Ach, hoe heftig is de smart, dat ik hem nu zo moet missen, die was het hart van mijn hart!Dit moet nu mijn troost wezen, omdat ik op aarde leef,dat ik hem bij vreugde en verdrietdankbaar wil herinneren.

Schlafe wohl, du Hochgeliebter,lebe wohl, du seelge Seel;ich, dein Sohn, nun Hochbetrübter,schreib auf deines Grabes Höhl:"Allhie liegt, des Spielens Gabenselbsten Gott erfreuet haben:darumb ist sein Geist beglücktzu des Himmels Chor gerückt."

Slaap zacht, teergeliefde, het ga u goed, gij goede ziel; Ik, uw zoon, de diep bedroefde, schrijf op uw grafkamer"Hier ligt, wiens gaven tot spelen zelfs God hebben verblijd: Daarom is zijn geest in blijdschapnaar het hemelse koor gegaan."

Page 8: Stylus Phantasticus

8

MeIne seuFZeR, MeIne kLAgenMeine Seufzer, meine Klagenschicke ich nur vergebens über mich!Ich muß leben, doch in lauter Furcht und Zagen,Himmel, und du kannst es geben,ach warum verschließt du dich!Meine Seufzer...

MIJn geJAMMeR en gekLAAgMijn gejammer en geklaagheeft geen enkele zin!Ik moet leven,maar met niets dan angst en beven,hemel, en jij kunt het geven, ach, waarom blijf je gesloten!Mijn gejammer…

Meine Tränen, meine Schmerzen,meine Not,alles zielet auf den Tod!Denn die Stürme, die sich regen in dem Herzen,sind wie nagendes Gewürme,das mit bangem Schrecken droht.Meine Tränen...

Mijn tranen, mijn verdriet, mijn nood,alles leidt naar de dood!Want de stormen die woeden in mijn hart, zijn als knagend ongedierte,dat angstwekkend naderbij komt.Mijn tranen…

Meine Tränen, meine Schmerzen,mein Verlustist dem Himmel schon bewußt!Wollt ihr Feinde, über meinen Jammer scherzen,und verstellt ihr euch, ihr Freunde,bleibt der Trost in meiner Brust:Meine Tränen...

Van mijn tranen, mijn verdriet,mijn verliesis de hemel zich bewust!Hebben jullie, mijn vijanden, leedver-maak, En bedriegen jullie, vrienden, mij, toch is er nog troost in mijn hart: Van mijn tranen…

LAMento: Ach, dAss Ich wAsseRs genug hätte Ach, daß ich Wassers genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, daß ich Tag und Nacht beweinen könnte meine Sünden.

LAMento: Ach, hAd Ik MAAR ZoveeL wAteR

Ach, kon mijn hoofd maar zo vol water zijndat mijn ogen bronnen van tranen waren, zodat ik dag en nacht mijn zonden kon bewenen.

Meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer worden,

Mijn hoofd kan de zonden niet langer bevatten,als een zwaar gewicht zijn ze me te hevig geworden,

Page 9: Stylus Phantasticus

9

darum weine ich so, und meine beiden Augen fließen mit Wasser. Meines Seufzens ist viel und mein Herz ist betrübet, denn der Herr hat mich voll Jammers gemacht am Tage seines grimmigen Zorns.

daarom huil ik zo, en stroomt het water uit mijn ogen.Ik kan alleen maar zuchten en ben treurig in mijn hart,want de Heer heeft mij droevig gemaaktop de dag van zijn grimmige toorn.

tRocknet euch IhR heIssen ZähRenTrocknet euch ihr heißen Zähren,Augen sucht euch aufzuklären,Seufzer steigt nicht mehr empor!Denn die Sonne bricht hervor.Was mich bis hieher gedrücket,Furcht und Peinwird nun überwunden sein,alles ist vorbei gerücket.Trocknet euch…

dRoog nu, BItteRe tRAnenDroog nu, bittere tranen, ogen, licht weer op, gejammer, wees niet meer te horen!Want de zon breekt door.Wat mij tot hiertoe heeft bedrukt,angst en pijnmoet nu overwonnen zijn, alles is voorbij. Droog nu…

Recht getan und gut Gewissenist ein sanftes Ruhekissen,drauf die Unschuld Lager hält.Wohl, wer sich dies auch bestellt.Als denn läßt sich´s freudig lachen,ob der Neidnebst der Falschheit dieser Zeitgleich ein scheel Gesichte machen.Recht getan…

Goede daden en een zuiver geweten zijn het zachte hoofdkussen, waar de onschuld woont.Zalig hij die daar in slaagt.Vrolijk lachen wordt mogelijk,voor wie zich ver houdt van de nijdvan de slechtheid der tijdom alles te benijden.Goede daden…

Stillet euch ihr heißen Zähren,Augen sucht euch aufzuklären,Seufzer, was bewegt euch noch?Denn der Himmel liebt mich doch.Dem hab´ ich mich überlassen,dieser wacht,und so kann bei düstrer Nachtsich mein Herz auch mutig fassen.Stillet euch…

Bedaar nu, bittere tranen ogen, licht weer op, waarom nog dat geweeklaag? De hemel houdt immers van mij.Ik heb mijn lot in Zijn handen gelegd, Hij wacht,en zo kan bij donk’re nachtmijn hart tot rust komen.Bedaar nu…

Page 10: Stylus Phantasticus

10

Page 11: Stylus Phantasticus

11

programma van 20 tot en met 24 maart 2013

WO | 20.03.13 | 20:00hermesenensemble, veenfabriek & transparant, wim henderickx (compositie en muzikale leiding)Medea

dO | 21.03.13 | 20:00 | Kraakhuis | uItVerKOchtsweet honey in the RockGospel met een scherp kantje

Vr | 22.03.13 | 20:00Les Muffatticaldara's 'Madalena ai Piedi di christo'

ZA | 22.03.13 | 15:00 | bibliotheekZO | 24.03.13 | 11:00 | bibliotheeknic BalthazarMuzikale vertellingen voor kinderen

ZA | 23.03.13 | 17:00 | KraakhuisZA | 23.03.13 | 20:00 | KraakhuisJoris Blanckaertthe Wandering Womb

korting in Museum dr. guislain & in de Bijloke

Met uw ticket van een concert tijdens de lamentatie-week 'Vrouwenleed' in Muziekcentrum de bijloke krijgt u het kortingstarief voor de tentoonstelling 'nerveuze vrouwen' in Museum dr. Guislain. de tentoonstelling toont een zorgvuldig uitgekozen collectie waarin de blik op 'de hysterische vrouw' kritisch onder de loep wordt genomen. een thema dat naadloos aansluit bij de lamentatieweek 'Vrouwenleed' van de bijloke.

deze kortingsactie werkt ook omgekeerd: gaat u naar de tentoonstelling 'nerveuze vrouwen' in Museum dr. Guislain? Vraag dan een voucher aan de balie. Op vertoon ervan krijgt u in Muziekcentrum de bijloke het reductietarief op een ticket voor een concert naar keuze in de lamentatieweek 'Vrouwenleed'.

de lamentatieweek 'Vrouwenleed' in Muziekcentrum de bijloke loopt van 20 t.e.m. 24 maart 2013. de ten-toonstelling 'nerveuze vrouwen' loopt tot 26 mei 2013 in Museum dr. Guislain.

BInnenkoRt: LAMentAtIeweek 'vRouwenLeed'

elk seizoen rond Pasen verdiepen we ons in artistieke projecten die verlies, dood en treurnis verwoorden, met dit jaar het thema 'Vrouwenleed'. We richten de blik op iconische, archetypische vrouwenfiguren als medea, de Griekse koningsdochter die haar twee bloedeigen zoontjes doodde en maria magdalena, zondares par excellence, maar wel-licht ook de geliefde van jezus. 'Medea' inspireerde Peter Verhelst tot een fonkelnieuw verhaal en Wim henderickx tot nieuwe muziek. Muziektheaterensemble de Veenfabriek en Muziektheater transparant zorgen voor de theatrale toets. het wedervaren van Maria Magdalena, wenend tussen andere vrouwen aan de voet van het kruis, krijgt gestalte in het ontieglijk mooie, pakkende 18de-eeuwse oratorium 'Maddalena ai piedi di christo' van caldara. een lang gekoesterde droom van de bijloke wordt daarmee verwezenlijkt, dankzij les Muffatti. nic Balthazar, Joris Blanckaert en Sweet Honey in the rock maken het plaatje compleet.

Page 12: Stylus Phantasticus

BInnenkoRt

Bespreekbureau Muziekcentrum de Bijloke gentj. Kluyskensstraat 2, 9000 Gentdi - vr 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00Za 13:00 - 17:0009 269 92 92 | [email protected] | www.debijloke.be

colofontekst programmaboekje | Maarten QuantenVertaling liedteksten | els Versnickv.u. | daan bauwens© Muziekcentrum de bijloke Gent

Muziekcentrum de bijloke is mobiel dankzij het partnership met Gent Motors (www.gentmotors.be)

ZO | 24.02.13 | 17:00 | Miryzaal (hoogpoort 64)docentenconcert: duo Almaviva, evelyne Bohen (sopraan), Johan Fostier (gitaar)de Falla, Granados, rodrigo, Villa-lobos

WO | 27.02.13 | 20:00 | KraakhuisBecca stevens BandPrachtige mix van pop, jazz en folk

Vr | 01.03.13 | 18:00 | concertzaalZA | 02.03.13 | 18:00 | concertzaalen Avant Marseen wereldreis vol muzikale creativiteit van jonge, getalenteerde kunstenaars meer info op www.debijloke.be

ZO | 03.03.13 | 16:00deFilharmonie, harmen cnossen (dirigent)Kidconcert: de Franse Assepoester

WO | 06.03.13 | 14:00 | KraakhuisYossif Ivanov (viool), Luc devos (piano)Van beethoven, Prokofjev, Saint-Saëns

dO | 07.03.13 | 20:00the king's singersbrahms, Schubert, Schumann, Sibelius, Arcadelt, Vautor, Gibbons, Wilbye, lassus, Mendelssohn-bartholdy

Vr | 08.03.13 | 20:00Amsterdam Baroque orchestra & choir, ton koopman (dirigent)Georg Philip telemann

ZA | 09.03.13 | 15:00 | KraakhuisWO | 13.03.13 | 15:00 | Kraakhuistangerijnlive muziektheater vol humor, ontroering en spelplezier

ZA | 09.03.13 | 20:00 | uItVerKOchtsymfonieorkest vlaanderen, seikyo kim (dirigent), keisuke toyama (piano)Glinka, rachmaninov, brahms

WO | 13.03.13 | 20:00 | Miryzaal (hoogpoort 64)edding kwartet & Michel Renard (altviool)jadin, Wolfgang Amadeus Mozart

dO | 14.03.13 | 20:00 | KraakhuisYodo kurahashi ensemblejapanse 17de-eeuwse kamermuziek

ZO | 17.03.13 | 17:00 | Miryzaal (hoogpoort 64)docentenconcert: Big Band van het conservato-rium | school of Arts gent, Marc godfroid (muzikale leiding)jazz/Pop