Top Banner

of 38

SEDA Annual Report_2011

Jun 01, 2018

ReportDownload

Documents

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  1/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  2/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  3/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  4/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  5/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  6/38

  Pn. Badriyah Abd. MalekChief Execu ve O ffi cer

  Datuk Loo Took GeeMember of Authority

  Dato Kok Soo ChonMember of Authority

  5 MEMBER OF AUTHORITY

  Tan Sri Dr Fong Chan Chairman

  Dr. Pola SinghMember of Authority

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  7/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  8/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  9/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  10/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  11/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  12/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  13/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  14/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  15/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  16/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  17/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  18/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  19/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  20/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  21/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  22/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  23/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  24/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  25/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  26/38

  2011 ACTIVITIES AKTIVITI 2011

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  27/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  28/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  29/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  30/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  31/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  32/38

  57 FINANCIAL REPORT[Contd]

  PENYATA KEWANGAN [Samb.]

  PENYATA PENGERUSI DAPEMBANGUNAN TENAGA

  Kami, Tan Sri Dato merupakan Pengerusi dTENAGA LESTARI S

  pada pendapat AnggLembaran Imbangan, PTunai yang berikut ini badalah disediakan untukedudukan PIHAK BEpada 31 Disember kewangannya bagi tahu

  Bagi pihak Anggota PMALAYSIA:

  TAN SRI DATO SERIPengerusi

  Tarikh:

  PN. BADRIYAH AB. MKetua Pegawai Ekseku

  Tarikh:

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  33/38

  59 FINANCIAL REPORT[Contd]

  PENYATA KEWANGAN [Samb.]

  LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DI

  HARTA, KELENGKAPAN DAN PERALATA

  ASET SEMASA

  Tunai dan Setara Tunai

  Jumlah Aset Semasa LIABILITI SEMASA

  Pelbagai Pemiutang Pendapatan Tertunda Perbelanjaan Terakru

  Jumlah Liabili t Semasa

  ASET SEMASA BERSIH

  DIBIAYAI OLEH:

  DANA TERKUMPUL Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu

  Kumpulan Wang Pembangunan Lebihan Kendalian Bersih Bagi Tahun Kew

  Nota yang terdapat pada muka surat 63 - 68 merupak

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  34/38

  61 FINANCIAL REPORT[Contd]

  PENYATA KEWANGAN [Samb.]

  PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TEMPOH KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

  NOTA RM

  PENDAPATAN

  Pelbagai Pendapatan 10 2,783,749Geran 11 11,929,916

  14,713,665TOLAK : PERBELANJAAN

  Emolumen 12 403,469Perkhidmatan dan Bekalan 13 1,808,286Caj Bank 98Susutnilai 4 360,462Program SAVE 1,744,357

  4,316,672

  LEBIHAN KENDALIAN SEBELUM CUKAI 10,396,993

  TOLAK : CUKAI -

  LEBIHAN KENDALIAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN 10,396,993

  PENYATA PERUBAHAN EKUITI BAGI TEMPOH KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

  PENYATA PERUBAHAN EKUITI

  Dana Terkumpul 1 September 2011 -

  Lebihan Kendalian Bersih Bagi Tahun Kewangan 10,396,993

  Dana Terkumpul pada 31 Disember 2011 10,396,993

  Nota yang terdapat pada muka surat 63 - 68 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini dan hendaklah dibaca bersama-sama.

  PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TEMPO

  Aliran Tunai dari ak t vi t operasi Lebihan Kendalian sebelum cukai

  Pelarasan bagi:Pendapatan Faedah Susutnilai Lebihan operasi sebelum perubahan modal kerjaPertambahan Kumpulan Wang Pembangunan Pelbagai Pemiutang Pendapatan Tertunda Perbelanjaan Terakru

  Tunai bersih yang diperolehi dari ak vi

  Aliran Tunai dari ak vi pelaburanHibah Bank Pembelian Harta, Kelengkapan dan peralatan

  Tunai bersih yang diperolehi dari ak vi Penambahan bersih tunai dan setara tunai

  Tunai dan setara tunai pada akhir tahun

  Tunai dan Setara Tunai terdiri daripada :Baki di bank Tunai ditangan

  Nota yang terdapat pada muka surat 63 - 68 merupak

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  35/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  36/38

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  37/38

  67 FINANCIAL REPORT[Contd]

  PENYATA KEWANGAN [Samb.]

  9. KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

  Kumpulan Wang Pembangunan adalah terdiri daripada geran dan wang yang diterima oleh SEDA Malaysia bagi tujuan

  membiayai program pembangunan dan ak vi industri Tenaga Boleh Baharu dan Kecekapan Tenaga yang sedia ada.

  PENYATA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

  RM

  Baki pada 1 September 2011 0

  Geran Program Sustainability Achieved Via Energy E ffi ciency 3,501,058 Geran Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 10,022,382 Geran Renewable Energy Business Facility 10,000,000 Geran Program Malaysian Building Integrated Photovoltaic 2,223,000 Geran Program Energy Month 685,218 Geran Program Upskilling Workforce for OGE 250,000

  26,281,658

  Tolak :Susutnilai 185,559

  Belanja Operasi 1,744,357

  1,929,916

  Baki pada 31 Disember 2011 24,751,742

  10. PENDAPATAN

  Pendapatan yang diterima oleh SEDA Malaysia adalah wang yang didapa daripada , yuran la han dan hibah bank seper yang diperuntukkan di bawah Akta Pihak Berkuasa Pembanguna Tenaga Lestari 2011 (Akta 726).

  RM

  Fi Tutorial E-Fit Online 10,905 Fi Penda f aran Renewable Energy Industry 38,000 Fi Feed in Tari ff Applica on 2,697,594 Fi Feed in Tari ff Processing 3,000 Jualan Borang Feed In Tari ff 100 Hibah Bank 33,850 Lain-lain Pendapatan 300

  2,783,749

  11. GERAN

  Ini merupakan geran yang diberikan olehkewangan, perbelanjaan operasi dan modal

  Geran Akaun Amanah Industri Bekalan ElePelunasan Kumpulan Wang Pembangunan

  12. KOS KAKITANGAN

  Gaji dan Upah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Pertubuhan Keselamatan Sosial Faedah Kewangan lain

  Jumlah kakitangan SEDA Malaysia pada ak

  13. PERKHIDMATAN DAN BEKALAN

  Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup U li dan perhubungan Sewaan Makanan dan Minuman Bekalan dan bahan-bahan lain Lain-lain penyelenggaraan Perkhidmatan Professional, lain-lain perkhi

 • 8/9/2019 SEDA Annual Report_2011

  38/38

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.