Top Banner
244

SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Mar 19, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

INSTRUKTIONSBOKIbiza

6P00

1273

7BD

Sue

co 6

P001

2737

BD

(11

.16)

Ibiz

a S

ueco

(11

.16)

SEAT rekommenderarSEAT ORIGINAL MOTOROLJA

SEAT rekommenderarCastrol EDGE Professional

Page 2: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

SEAT S.A. arbetar ständigt med vidareutveckling av sina versioner och modeller. Vi ber dig därför ha förståelse för att vi alltid måste förbehålla oss rätten till ändringar av den levererade bilens form, utrustning och teknik. Uppgifter, bilder och beskrivningar i denna instruktionsbok kan därför inte läggas till grund för yrkanden mot SEAT S.A.

All text, alla bilder och anvisningar i instruktionsboken baseras på informationen vid publiceringstillfället. Med undantag för fel eller utelämningar gäller informationen i instruktionsboken från och med publiceringsdatumet.

Eftertryck, kopiering eller översättning av hela eller delar av instruktionsboken är endast tillåtet efter skriftligt medgivande från SEAT S.A.

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsrätt förbehålles SEAT S.A.

Rätt till ändringar förbehålles.

❀Miljövänligt papper utan klorblekning.

© SEAT S.A. - Nytryck: 15.11.16

Om den här bruksanvisningenDenna instruktionsbok innehåller en beskriv-ning av den utrustning som medföljde bilen då denna instruktionsbok publicerades. Vissa av enheterna som beskrivs kommer att finnas tillgängliga vid en senare tidpunkt eller finns tillgängliga endast i vissa länder.

Eftersom detta är en generell instruktionsbok för IBIZA-sortimentet kan inte all utrustning och alla funktioner som beskrivs i denna in-struktionsbok erhållas för alla modelltyper eller modellvarianter. Utrustning och funktio-ner kan variera, eller vara modifierade, bero-ende på de tekniska kraven och på markna-den, vilket inte på något sätt kan tolkas som vilseledande marknadsföring.

Alternativen illustrationer som visas ger allmän vägledning och kan i vissa detaljer avvika från den utrustning som är installerad i ditt fordon.

Alternativen körindikeringar (vänster, höger, framåt och bakåt) som förekommer i denna instruktionsbok avser bilens normala rörelser under körning om inget annat anges.

Det audiovisuella materialet är endast avsett att hjälpa användare att förstå vissa bilfunk-tioner bättre. Det ersätter inte instruktionsbo-ken. Använd instruktionsboken för att få mer omfattande information och indikeringar.

Utrustning markerad med asterisk* är endast monterad som standard i vissa versioner och kan endast tillhandahål-las som extrautrustning i andra versio-ner, eller tillhandahålls endast i vissa länder.

® Alla registrerade varumärken beteck-nas med ®. Även om copyrightsymbo-len inte visas är varumärket upphovs-rättsskyddat.

>> Avsnittet fortsätter på nästa sida.

Viktiga varningar på angiven sida

Detaljerat innehåll på angiven sida

Allmän information på angiven sida

Säkerhetsinformation på angiven sida

Audiovisuellt material på en angiven sida

VARNING

Texter som föregås av denna symbol innehåll-er säkerhetsinformation. De varnar för möjlig olycks- eller skaderisk.

VIKTIGT

Texter som föregås av denna symbol beteck-nar potentiell risk för skador på bilen.

Miljövård

Texter som föregås av denna symbol innehåll-er viktig information om miljöskyddsaspekter.

Observera

Texter som föregås av denna symbol innehåll-er ytterligare information.

Denna instruktionsbok är indelad i sex stora delar, nämligen:

1. Viktig basinformation

2. Säkerhet

3. Nödfall

4. Användning

5. Råd

6. Tekniska specifikationer

I slutet av den här instruktionsboken finns ett alfabetiskt index där du snabbt kan hitta den information du söker.

Page 3: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

FörordLäs denna bruksanvisning och tillhörande bi-lagor och bekanta dig med bilen.

Utöver regelbundet underhåll och korrektskötsel av bilen bibehåller du dess rätta vär-de genom att hantera den på rätt sätt.

Av säkerhetsskäl ska informationen gällandetillbehör, modifieringar och byte av delar all-tid observeras.

All dokumentation i fordonet ska förbli i for-donet och ska därför ges vidare till den nyaägaren om fordonet säljs.

Du hittar informationen i denna handbok påföljande sätt:

● Den tematiska innehållsförteckningen somföljer handbokens allmänna kapitelstruktur.

● Visuell innehållsförteckning där bilder an-vänds för att visa sidor som innehåller "nyck-elinformation" som beskrivs i respektive ka-pitel.

● Det alfabetiska registret med många termeroch synonymer som gör det lätt att hitta deninformation du söker.

VARNING

Läs och följ alltid säkerhetsinformationenför passagerarkrockkudden fram ››› si-dan 71, Viktig information angåendepassagerarkrockkudden fram. »

Page 4: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Relaterade filmer

EcoTSI-motor

Kupébelysning och naturligt ljus››› sidan 115››› sidan 119

Trötthetsvarnare ››› sidan 167

Page 5: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Innehållsförteckning

InnehållsförteckningViktig basinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Översikt exteriör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Översikt exteriör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Vy inifrån (vänsterstyrd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Vy inifrån (högerstyrd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Så här funkar det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Öppna och stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Innan du börjar köra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Krockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Barnsäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Starta bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Meny för ljus och synlighet . . . . . . . . . . . . . . . . 21Easy Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Förarinformationssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Resdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Farthållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Varningslampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Vätskenivåreglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Nödfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Åtgärd vid punktering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Byta ett hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Snökedjor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Bogsering av bilen i nödfall . . . . . . . . . . . . . . . . 50Så här används startkablar . . . . . . . . . . . . . . . . 51Byta vindrutans torkarblad . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Säker körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Säkerheten först! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Körtips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Korrekt position för passagerare . . . . . . . . . . . . 56Pedalområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Säkerhetsbälten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Varför ska man använda säkerhetsbälte? . . . . 60Så här ställer du in säkerhetsbältet korrekt . . . 63Bältessträckare* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Krockkuddssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Kort inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Säkerhetsinstruktioner för krockkuddar . . . . . . 67Inaktivering av krockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . 69Transportera barn säkert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Säkerhet för barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Barnsäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Nödfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Självhjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Nödutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Däckreparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Byta vindrutans torkarblad . . . . . . . . . . . . . . . . 76Bogsera eller bogsera igång . . . . . . . . . . . . . . . 77Säkringar och lampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Byta glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Glödlampsbyte i enkla strålkastare . . . . . . . . . . 81Glödlampsbyte dubbel strålkastare . . . . . . . . . 83Byta AFS-strålkastarglödlampa . . . . . . . . . . . . . 84Byte av dimljuslampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Byta bakljusets glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . 86Byta positionslampor och kupélampor . . . . . . . 87

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Reglage och displayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Översikt över instrumentpanel . . . . . . . . . . . . . 90Instrument och varnings-/signallampor . . . . . 92Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Varnings- och signallampor . . . . . . . . . . . . . . . . 96Introduktion till Easy Connect-systemet* . . . . 97Systeminställningar (CAR)* . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Kommunikation och multimedia . . . . . . . . . . . . 99Rattreglage* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Öppna och stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Centrallås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Nycklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Fjärrkontroll med radiofrekvens* . . . . . . . . . . . 108Stöldskyddslarm* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Baklucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Elfönsterhissar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Lutande panoramasoltak* . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Belysning och synlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Innerbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Synlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Vindrutetorkare och bakre vindrutetorkarsys-tem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Backspeglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Säten och nackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Ställa in sätet och nackskydden . . . . . . . . . . . . 124Sätesfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Transport och praktisk utrustning . . . . . . . . . . 127Praktisk utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Bagagerummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Takräcke/bagageräcke på taket* . . . . . . . . . . . 132Luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Uppvärmning, ventilation och kylning . . . . . . . 133Uppvärmning och frisk luft . . . . . . . . . . . . . . . . 135Luftkonditionering* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Climatronic* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Köra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Address (adress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Starta och stanna motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Bromsa och parkera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Broms- och stabilitetssystem . . . . . . . . . . . . . . 147Manuell växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Automatisk växellåda* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Inkörning och ekonomisk körning . . . . . . . . . . 159

3

Page 6: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Innehållsförteckning

Motorstyrning och avgasreningssystem . . . . . . 162Körtips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Förarassistanssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Start-/stoppsystem* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Trötthetsavkänning (pausrekommenda-tion)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Backassistent "Backkamera"* . . . . . . . . . . . . . . 173Körhastighet* (farthållare – GRA) . . . . . . . . . . . 175"SEAT Drive Profile"-systemet . . . . . . . . . . . . . . 177Draganordning och släp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Släpvagnsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Eftermontera en dragkrok* . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Vård och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Tillbehör till och modifieringar av fordonet . . . 182Vård och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Vård av fordonets yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Vårda kupéutrymmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Kontroll och påfyllningsnivåer . . . . . . . . . . . . . 191Tanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Arbete i motorrummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Kylsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Bromsvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Vindrutespolarnas behållare . . . . . . . . . . . . . . . 202Bilbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Hjul och däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Vinterservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Viktig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Information om bränsleförbrukning . . . . . . . . . 211Släpvagnsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Motorinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Dimensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Alfabetiskt register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

4

Page 7: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Översikt exteriör

1 ››› sidan 112 ››› sidan 93 ››› sidan 9

4 ››› sidan 455 ››› sidan 506 ››› sidan 41

7 ››› sidan 408 ››› sidan 10

5

Page 8: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Översikt exteriör

1 ››› sidan 422 ››› sidan 413 ››› sidan 43

4 ››› sidan 445 ››› sidan 436 ››› sidan 41

7 ››› sidan 438 ››› sidan 479 ››› sidan 46

10 ››› sidan 131

6

Page 9: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Vy inifrån (vänsterstyrd)

1 ››› sidan 132 ››› sidan 213 ››› sidan 224 ››› sidan 34

5 ››› sidan 356 ››› sidan 237 ››› sidan 258 ››› sidan 24

9 ››› sidan 3910 ››› sidan 2211 ››› sidan 1412 ››› sidan 20

13 ››› sidan 3714 ››› sidan 1015 ››› sidan 1016 ››› sidan 44

17 ››› sidan 1218 ››› sidan 1219 ››› sidan 13

7

Page 10: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Vy inifrån (högerstyrd)

1 ››› sidan 222 ››› sidan 343 ››› sidan 224 ››› sidan 39

5 ››› sidan 246 ››› sidan 237 ››› sidan 258 ››› sidan 35

9 ››› sidan 2110 ››› sidan 1311 ››› sidan 1012 ››› sidan 14

13 ››› sidan 1314 ››› sidan 3715 ››› sidan 1216 ››› sidan 12

17 ››› sidan 2018 ››› sidan 4419 ››› sidan 10

8

Page 11: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Så här funkar det

Öppna och stänga

Dörrar

Bild 1 Fjärrkontrollsnyckel: Knappar

Bild 2 Mittkonsol: Centrallåsknappar

Låsa och låsa upp bilen med nyckeln

● Tryck på låsknappen ››› bild 1.

● Tryck på upplåsningsknappen ››› bild 1.

● Låsa upp bakluckan: Tryck in knappen ››› bild 1 tills alla blinkers på bilen blinkar till.

Låsa och låsa upp med centrallåsbrytaren

● Tryck på låsknappen ››› bild 2. Dörrarnakan inte öppnas från utsidan. Dörrarna kanöppnas inifrån om du drar i dörrhandtaget.

● Tryck på upplåsningsknappen ››› bild 2.

››› i Beskrivning på sidan 104

››› sidan 104

Baklucka

Bild 3 Baklucka: öppna från utsidan

Bakluckan har ett elektriskt öppningssystem.Det aktiveras med handtaget på bagageluck-an.

Detta system kan vara aktivt eller inaktivt, be-roende på fordonets situation.

Om bakluckan är låst kan den inte öppnas,men om den är upplåst fungerar öppnings-systemet och bakluckan kan öppnas.

För att låsa/låsa upp, tryck på knappen el-ler knappen ››› bild 1 på fjärrkontrollen.

En varning visas på instrumentpanelen ombakluckan är öppen eller inte helt stängd.*En ljudsignal avges dessutom om bagage-luckan öppnas medan fordonet går snabbareän 6 km/h*.

● Öppna bakluckan: Dra i frigöringsspakenoch lyft upp den ››› bild 3. Bakluckan öppnasautomatiskt.

● Stänga bakluckan: Håll i den i ett av hand-tagen på det invändiga fodret och stäng denmed ett lätt tryck.

››› i Öppna och stänga på sidan 111

››› sidan 10

9

Page 12: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Låsa upp bakluckan manuellt

Bild 4 Manuell upplåsning av bakluckan

Detta gör det möjligt att öppna fordonet omcentrallåset inte fungerar (t.ex. om batterietär tomt)

Det finns ett spår i bagageutrymmet som geråtkomst till nödöppningsmekanismen.

Öppna bakluckan från bagageutrymmets in-sida

● Sätt i nyckeln i spåret och lås upp låssyste-met genom att vrida nyckeln från höger tillvänster enligt pilen ››› bild 4.

Motorhuv

Bild 5 Lossa spaken vid förarens fotutrymme

Bild 6 Spak under motorhuven

● Öppna motorhuven: Dra i spaken under in-strumentbrädan ››› bild 5 1 .

● Lyfta upp motorhuven: tryck frigöringsspär-ren på motorhuvens undersida uppåt››› bild 6 2 . Bromskroken på motorhuvensundersida lossas.

● Lossa motorhuvens stödstag och fäst det iden avsedda hållaren i motorhuven.

››› i säkerhetsanvisningar för arbete imotorrummet på sidan 193

››› sidan 193

Elfönsterhissar*

Bild 7 Detaljbild på förardörren: reglage förelfönsterhissar

● Öppna fönstret: Tryck på -knappen.

● Stänga fönstret: Dra i knappen .

Knappar på förardörren

Fönster på vänster framdörr

Fönster på höger framdörr

1

2

10

Page 13: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Säkerhetsbrytare för inaktivering avknapparna för elfönsterhissarna i bakdör-rarna (endast fordon med 5 dörrar)

Fönster på vänster bakdörr (endast for-don med 5 dörrar)

Fönster på höger bakdörr (endast fordonmed 5 dörrar)

››› i Öppna och stänga med elfönster-hissarna* på sidan 112

››› sidan 111

Panoramasoltak*

Bild 8 På det inre takfodret: Kontroller för pa-noramasoltak

● Öppna: Tryck på knappen ››› bild 8 A engång. Om du håller den intryckt så öppnastaket till önskat läge.

3

4

5

● Stänga: Tryck på knappen ››› bild 8 A engång. Om du håller den intryckt så stängs ta-ket till önskat läge.

Återställa öppna och stänga med ett tryck

● Stäng soltaket manuellt tills det är heltstängt. Släpp knappen.

● Tryck på stängningsknappen igen och hållden nedtryckt tills fullständig öppning ochstängning har skett.

››› i Öppna eller stänga lutande pano-ramasoltak på sidan 113

››› sidan 113

››› sidan 11

Använda panoramasoltaket

Bild 9 Nödöppning av panoramasoltak/detlutande soltaket

Vid haveri kan soltaket stängas manuellt.

● Ta bort plastskyddet genom att sätta in enskruvmejsel i den bakre avdelningen.

● Sätt in en insexnyckel (4 mm) så långt sommöjligt i öppningen och stäng soltaket.

11

Page 14: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Innan du börjar köra

Ställa in framsätena manuellt

Bild 10 Framsäten: manuell sätesinställning

Framåt/bakåt: dra i spaken och flytta sä-tet framåt eller bakåt.

Höja/sänka: dra i/tryck på spaken.

Luta ryggstödet: vrid på handhjulet.

Fälla ned sätets ryggstöd (endast fordonmed 3 dörrar): dra i spaken och tryckryggstödet framåt.

››› i Ställa in framsätena på sidan 124

1

2

3

4

Ställa in nackskydden

Bild 11 Framsäte: inställning av nackskyddet

● Ta tag i sidorna på nackskyddet med bådahänderna och tryck det uppåt till önskat läge.För att sänka det gör du om samma sak ochtrycker in 1 -knappen på sidan.

››› i Ställa in eller ta bort nackskyddenfram på sidan 125

››› sidan 59, ››› sidan 125

Justering av säkerhetsbältet

Bild 12 Fästa och lossa säkerhetsbältets lås

12

Page 15: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Bild 13 Korrekta positioner för säkerhetsbäl-ten och nackskydd, sett framifrån och från si-dan

För att justera säkerhetsbältet över axeln än-drar du höjden på sätet.

Den övre delen av säkerhetsbältet ska löparakt över axeln och aldrig ligga an mot hal-sen. Säkerhetsbältet ska ligga platt och be-kvämt mot överkroppen.

Säkerhetsbältets nedre del ska ligga överbäckenet och aldrig över magen. Säkerhets-bältet ska ligga platt och bekvämt över bäck-enet.

››› sidan 61

››› sidan 63

Bältessträckare

Vid en krock dras framsätenas säkerhetsbäl-ten åt automatiskt.

Bältessträckaren kan bara aktiveras en gång.

››› i Service på och kassering av bältes-sträckare på sidan 65

››› sidan 64

Ställa in sidospeglarna

Bild 14 Detaljbild på förardörren: Reglage försidospegel

Ställa in sidospeglarna: Vrid vredet till lämp-ligt läge:

Vrid knoppen till önskat läge, justeraspeglarna på förarsidan (V, vänster) och

L/R

passagerarsidan (H, höger) i önskad rikt-ning.

Fälla in speglarna.

››› i Elektriska sidospeglar** påsidan 123

››› sidan 123

Ställa in ratten

Bild 15 Spak nere till vänster om rattstången

● Ställa in rattpositionen: Dra ››› bild 15 1 -spaken nedåt och flytta ratten till önskatläge. Lyft upp spaken igen tills den låses.

››› i Ställa in rattens läge på sidan 57

13

Page 16: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Krockkuddar

Främre krockkuddar

Bild 16 Förarkrockkudde som sitter i ratten

Bild 17 Passagerarkrockkudde fram monte-rad i instrumentpanelen

Förarkrockkudden fram är placerad i ratten››› bild 16 och passagerarkrockkudden framär placerad i instrumentbrädan ››› bild 17.Krockkuddarna markeras med ordet "AIR-BAG".

När förarens eller framsätespassagerarenskrockkuddar utlöses så sitter höljena kvar iratten respektive instrumentbrädan ››› bild 16››› bild 17.

Tillsammans med säkerhetsbältena ger detfrämre krockkuddssystemet föraren och pas-

sageraren i framsätet extra skydd för huvudoch bröstkorg vid en allvarlig frontalkrock.

Krockkuddens speciella design gör att drivg-asen töms ut ur krockkudden när en person ibilen pressas mot den. På så sätt omges ochskyddas huvudet och bröstet av krockkud-den. Efter kollisionen sjunker krockkuddenihop tillräckligt för att ge fri sikt.

››› sidan 67

Inaktivera passagerarkrockkuddenfram

Bild 18 Främre passagerarkrockkuddens bry-tare

Så här inaktiverar du passagerarkrockkud-den fram:

● Öppna handskfacket på passagerarsidanfram.

14

Page 17: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

● Sätt in nyckelbladet i spåret på inaktive-ringsbrytaren.

● Ungefär ¾ av nyckelbladets längd ska sittai (max.).

● Vrid nyckelbladet så att dess läge ändrastill . Använd inte våld. Om det är svårt attvrida runt nyckeln bör du kontrollera att dufört in nyckeln ända in.

● Kontrollera till sist signallampan på instru-mentpanelen där det står bör följande text visas: .

››› i Inaktivering av passagerarkrock-kudden fram* på sidan 70

››› sidan 69

Sidokrockkuddar*

Bild 19 Sidokrockkudde i förarsäte

Bild 20 Illustration av fullständigt utlösta si-dokrockkuddar på fordonets vänstra sida

Sidokrockkuddarna sitter i förarsätets och ipassagerarsätets ryggstöd ››› bild 19. Placer-ingen kan identifieras med hjälp av texten"AIRBAG" på ryggstödets övre del.

Tillsammans med säkerhetsbältena ger sy-stemet med sidokrockkuddar extra skydd föröverkroppen vid allvarliga sidokrockar.

Vid en sidokollision minskar sidokrockkud-darna risken för skador på de delar av passa-gerarnas kroppar som är vända mot kollisio-nen. Förutom deras normala funktion med attskydda passagerarna vid en kollision, hållerde främre och yttre säkerhetsbältena ävenkvar passagerarna vid en sidokollision. På såsätt ger dessa krockkuddar maximalt skydd.

››› i Sidokrockkuddar* på sidan 68

Huvudskyddskrockkuddar*

Bild 21 Placering och aktiveringsområde förhuvudkrockkudden

Det finns en huvudkrockkudde på varje sida iinteriören över dörrarna ››› bild 21. Krockkud-darna markeras med ordet "AIRBAG".

Området inramat i rött täcks av huvudkrock-kudden när den löses ut ››› bild 21 (utlös-ningsområde). Därför ska föremål aldrig pla-ceras eller monteras i dessa områden ››› iKrockgardiner* på sidan 68.

I händelse av en sidokollision, löser krock-gardinen ut sig på bilens krocksida.

Huvudkrockkuddarna minskar risken för ska-dor på de passagerare i sidosätena fram ochbak som utsätts för krocken.

››› i Krockgardiner* på sidan 68

15

Page 18: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Barnsäten

Viktig information angående passage-rarkrockkudden fram

Bild 22 Solskydd på passagerarsidan: airba-getikett

Bild 23 På den bakre ramen av passagerar-dörren: airbagetikett

En etikett med viktig information om passa-gerarkrockkudden är placerad på passagera-rens solskydd och/eller på dörrkarmen påpassagerarsidan.

››› i Viktig information angående pas-sagerarkrockkudden fram på sidan 71

››› sidan 70

16

Page 19: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Monteringssätt för barnsäten

Bild 24 I baksätena: Möjliga monteringssätt förbilbarnstolen

Bild ››› bild 24 A visar montering av en van-lig bilbarnstol som används med de nedremonteringsringarna och övre hållremmen.Bild ››› bild 24 B visar montering av en bil-barnstol med bilens säkerhetsbälte.

Du kan montera ett barnsäte på följande sätti baksätet och i passagerarsätet:

● Barnsäten i grupperna 0 till 3 kan säkrasmed ett säkerhetsbälte.

● Barnsäten för grupperna 0, 0+ och 1 kanmonteras utan säkerhetsbälten med hjälp av"ISOFIX"-system, med hjälp av "ISOFIX"-mon-teringsringar ››› sidan 18.

● Vid montering av vissa modeller av barns-äten från grupp I, II och III i baksätet kan pro-blem uppstå på grund av att de kommer ikontakt med nackskyddet. I sådana fall kan

nackskyddets höjd justeras eller nackskyddettas bort helt enligt instruktionerna i motsva-rande kapitel ››› sidan 125. När du tarbort barnsätet ska nackskyddet sättas till-baka i sitt ursprungliga läge.

Viktgrupp

Sätesplacering

Främrepassage-rarsätea)

Bakresidosä-

te

Bakremittsäte

Grupp 0till 10 kg

U* U U

Grupp 0+till 13 kg

U* U U

Grupp I9 till 18 kg

U* U U

Grupp II15 till 25 kg

U* U U

Grupp III22 till 36 kg

U* U U

a) Nationella lagar samt tillverkarens instruktioner ska efterföl-jas när man använder eller installerar barnstolar. »

17

Page 20: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Lämplig för universella säkerhetssystemför användning i denna viktgrupp.

För passagerarsätet så långt bak sommöjligt och så högt som möjligt och in-aktivera alltid krockkudden.

U:

*:

Systemet inkluderar montering av bilbarn-stol med en övre hållrem (Top Tether) ochnedre fästpunkter på sätet.

››› i Säkerhetsanvisningar påsidan 72

"ISOFIX"- och Top Tether-monteringssystem för barnstolar*

Barnsäten kan monteras snabbt, enkelt ochsäkert på baksätets ytterplatser med "ISO-FIX"- och Top Tether-* systemet.

Två "ISOFIX"-ringar finns monterade på varjebaksätesplats. I vissa bilar sitter ringarna påsätesramen och i andra sitter de i baksätets

golv. "ISOFIX"-ringarna sitter mellan baksä-tets ryggstöd och sätesdynan. Alla Top Te-ther-* ringarna finns på baksidan av baksä-tets ryggstöd (bakom ryggstödet eller i baga-geutrymmet).

Se tabellen nedan för att förstå ISOFIX-syste-mets kompatibilitet i fordonet.

Tillåten kroppsvikt och information om storle-kar A till F anges på etiketten på bilbarnstolarmed "universaltyp” eller "semi-universal"-certifiering.

Viktgrupp Storleksklass Elektrisk utrustning MonteringsriktningISOFIX-positioner

Bakre sidosäten

BabyskyddF ISO/L1 Bakåtvänd X

G ISO/L2 Bakåtvänd X

Grupp 0 till 10 kg E ISO/R1 Bakåtvänd IU

Grupp 0+ till 13 kg

E ISO/R1 Bakåtvänd IU

D ISO/R2 Bakåtvänd IU

C ISO/R3 Bakåtvänd IU

18

Page 21: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Viktgrupp Storleksklass Elektrisk utrustning MonteringsriktningISOFIX-positioner

Bakre sidosäten

Grupp I 9 till 18 kg

D ISO/R2 Bakåtvänd IU

C ISO/R3 Bakåtvänd IU

B ISO/F2 Framåtvänd IU

B1 ISO/F2X Framåtvänd IU

A ISO/F3 Framåtvänd IU

Grupp II 15 till 25 kg --- --- Framåtvänd ---

Grupp III 22 till 36 kg --- --- Framåtvänd ---

Lämplig för universella säkerhetssystemmed ISOFIX som godkänts för använd-ning i denna viktgrupp.

ISOFIX-position ej lämplig för barnsäker-hetssystem med ISOFIX för denna vikt-grupp eller storleksklass.

››› i Säkerhetsanvisningar påsidan 72

IU:

X:

Montera barnsätet med "ISOFIX-sy-stemen"

Bild 25 ISOFIX-monteringsringar.

Följ tillverkarens instruktioner noga vid mon-tering och borttagning av barnsätet.

● Tryck barnsätet på "ISOFIX"-monteringsr-ingarna tills du hör att barnsätet kopplas fastordentligt. Följ tillverkarens instruktionernoga om bilbarnstolen monteras med någotannat antirotationssystem.

● Dra i barnsätet på båda sidor för att säker-ställa att det sitter ordentligt.

Barnsäten med "ISOFIX"- och Top Tether-*fästsystem finns att införskaffa hos teknisksupport.

19

Page 22: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Top Tether-* förankringsbälte

Bild 26 Top Tether-ringarnas placering påbaksätets baksida

Barnsäten med Top Tether-system har ett bäl-te för att fästa barnsätet i bilens förankrings-punkt på baksidan av baksätets ryggstöd ochger således mer skydd.

Syftet med förankringsbältet är att minskabarnsätets rörelse framåt vid en krock, vilketminskar risken för skador mot huvudet frånslag mot bilens insida.

Använda Top Tether för bakåtvända barns-äten

Idag finns det mycket få bakåtvända barns-äten som har Top Tether. Läs och följ instruk-tionerna från barnsätets tillverkare noga föratt montera Top Tether-bältet på ett korrektsätt.

Säkra Top Tether* på barnsätet tillfästpunkten

Bild 27 Förankringsbälte: korrekt justeringoch montering

Säkra i förankringspunkten på baksidan avryggstödet

● Installera barnsätets Top Tether-föran-kringsbälte enligt tillverkarens anvisningar.

● För bältet under baksätets nackskydd››› bild 27 (lyft nackskyddet vid behov).

● Dra i bältet och säkra det ordentligt i rygg-stödets förankringspunkt.

● Dra åt Top Tether-bältet ordentligt enligttillverkarens instruktioner.

Frigöra förankringsbältet

● Lossa bältet enligt tillverkarens instruktio-ner.

● Tryck på låset och frigör det från förankring-en.

››› i Säkerhetsanvisningar påsidan 72

Starta bilen

Tändningslås

Bild 28 Tändningsnyckelns lägen

Slå på tändningen: Placera nyckeln i tänd-ningslåset och starta motorn.

Låsa och låsa upp ratten

● Aktivera rattlåset: Ta ur nyckeln från tänd-ningslåset och vrid ratten tills den låser sig.På fordon med automatisk växellåda måsteväxelspaken vara i P -läget för att du ska kun-na ta bort nyckeln. Vid behov trycker du inlåsknappen på väljarspaken och släpper denigen.

20

Page 23: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

● Låsa upp ratten: Sätt i nyckeln i tändnings-låset och vrid den samtidigt som ratten i rikt-ningen som pilen indikerar. Om det inte gåratt vrida ratten så kan det vara för att den ärlåst.

Slå på/av tändningen, glödstiften återupp-värms

● Slå på tändningen: Vrid nyckeln till läge2 .

● Slå av tändningen. Vrid nyckeln till läge 1 .

● Dieselfordon : Glödstiften värms uppigen när tändningen slås på

Starta motorn

● Manuell växellåda: trampa ner kopplings-pedalen fullständigt och för växelspaken tillneutralläget.

● Automatisk växellåda: Automatisk växellå-da: Trampa på bromspedalen och för växels-paken till P -läget eller till N.

● Vrid nyckeln till läge 3 . Nyckeln återgårautomatiskt till läge 2 . Tryck inte ner gaspe-dalen.

Start-/stoppsystem*

När du stannar och släpper upp kopplingenså stänger Start-/stoppsystem* av motorn.Tändningen förblir påslagen.

››› i Tändningslåslägen på sidan 143

››› sidan 143

Meny för ljus och synlighet

Strålkastarreglage

Bild 29 Instrumentbräda: ljusreglage

● Vrid reglaget till önskat läge ››› bild 29.

Sym-bol

Tändningen av-slagen

Tändningen påsla-gen

Främre dimljus,halvljus och posi-tionsljus är släckta.

Strålkastare avstäng-da eller varselljus pås-laget.

Sym-bol

Tändningen av-slagen

Tändningen påsla-gen

Ljusfunktionerna"Coming home" och"Leaving home" kanvara påslagna.

Automatisk styrningav halvljus och varsel-ljus.

Positionsljus lyser.

Halvljus avstängt Halvljus lyser.

Dimljus fram: flytta reglaget till det förstaläget från lägena , eller .

Dimljus bak: flytta reglaget fullständigtfrån lägena , eller .

Slå av dimljus: För eller vrid brytaren till läge.

››› i Tända och släcka belysningen påsidan 115

››› sidan 115

21

Page 24: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Blinkers- och helljusspak

Bild 30 Blinkers- och helljusspak

För spaken till önskat läge:

Höger blinker: Höger parkeringsljus(tändning av).

Vänster blinker: Vänster parkeringsljus(tändning av).

Helljus påslaget: Signallampa tänd påinstrumentpanelen.

Ljustuta: tänds när du trycker på spaken.Signallampa tänd.

För spaken ända ner för att slå av den.

››› i Blinkers- och helljusspak påsidan 116

››› sidan 116

1

2

3

4

Varningsblinkers

Bild 31 Instrumentbräda: knapp för varnings-blinkers

Påslagna, till exempel:

● När du närmar dig en trafikstockning

● I nödfall

● Om bilen gått sönder

● Om du bogserar eller blir bogserad

››› i Varningsblinkers på sidan 119

››› sidan 119

Kupébelysning

Bild 32 Detaljer i taket: främre kupébelysning

Regla-ge

Funktion

Stänger av kupébelysningen.

Sätter på kupébelysningen.

Sätter på dörrkontaktstyrningen (mittposi-tion).Innerbelysningen tänds automatiskt när for-donet låses upp, en dörr öppnas eller omnyckeln tas ur tändningslåset.Lamporna släcks några sekunder efter att alladörrar har stängts, fordonet har låsts ellertändningen sätts på.

Sätta på och stänga av läslampan

››› sidan 119

22

Page 25: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Vindrutetorkare och torkarblad

Bild 33 Styra vindrutetorkare och bakrutetor-kare

För spaken till önskat läge:

0 Vindrutetorkarna avstängda.

För spaken till önskat läge:

1

Intervalltorkning med vindrutetorkarna.Ställ in intervallet (fordon utan regnsen-sor) eller regnsensorns känslighet medreglaget ››› bild 33 A .

2 Långsam torkning.

3 Kontinuerlig torkning.

4 Kort torkning. Kort tryckning för snab-brengöring. Håll spaken nedtryckt längretid för att öka torkningsfrekvensen.

5

Automatisk torkning. Vindrutespolarfunk-tionen aktiveras genom att trycka spakenframåt, vindrutetorkarna går igång samti-digt.

För spaken till önskat läge:

6 Intervalltorkning för bakrutan. Torkarenkommer att torka rutan ungefär var sjättesekund.

7 Vindrutespolarfunktionen för bakrutan ak-tiveras när du trycker på spaken och bak-rutetorkarna går igång samtidigt.

››› i Vindrutetorkare på sidan 121

››› sidan 121

››› sidan 53

23

Page 26: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Easy Connect

CAR-menyinställningar (Inställningar)

Bild 34 Easy Connect: Huvudmenyn Bild 35 Easy Connect: CAR-menyn

För att välja inställningsmenyerna trycker dupå Easy Connect-systemets -knapp ochfunktionsknappen Inställningar .

Det faktiska antalet tillgängliga menyer ochnamnen på de olika alternativen beror på for-donets utrustning och elektriska enheter.

● Slå på tändningen.

● Slå på infotainmentsystemet ifall det är av-stängt.

● Tryck på systemets MENU -knapp och sedanpå ››› bild 34-knappen eller -knappenför att komma till CAR-menyn ››› bild 35.

● Tryck på funktionsknappen Inställningar föratt öppna menyn Vehicle settings (for-donsinställningar) ››› bild 35.

● För att välja en funktion i menyn trycker duin önskad knapp.

När du trycker på menyknappen visas alltidden senaste valda menyn.

När funktionsknappens kryssruta är aktiverad är funktionen aktiv.

Alla inställningar som görs med hjälp av in-ställningsmenyerna sparas automatiskt närdu stänger BACK -menyerna.

Meny Undermeny Möjliga inställningar Beskrivning

ESC system - Aktivering av det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESC) ››› sidan 147

DäckDäcktrycksövervakning Lagring av däcktryck (Kalibrering) ››› sidan 208

Vinterdäck Aktivering och inaktivering av hastighetsvarningen. Ställa in hastighetsvarningsvärdet ››› sidan 209

24

Page 27: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Meny Undermeny Möjliga inställningar Beskrivning

Förarassistans Trötthetsvarnare Aktivering/inaktivering ››› sidan 167

Parkering och manö-vrering ParkPilot Automatisk aktivering, volym fram, ljudinställningar fram, volym bak, ljudinställningar

bak, anpassa volym››› sidan 168

FordonsbelysningInvändig fordonsbelysning Instrument- och reglagebelysning, fotstödsbelysning ››› sidan 119

Coming home/Leaving home-funk‐tion Starttid för "Coming home"-funktion, starttid för "Leaving home"-funktion ››› sidan 117

Vindrutetorkare Vindrutetorkare Automatiska vindrutetorkare, torka vid backning ››› sidan 23

Öppna och stängaRadiostyrd fjärrkontroll Funktionen för bekväm öppning ››› sidan 113

Centrallåssystem Upplåsning av dörrar, automatisk låsning/upplåsning, bekräftelse genom ljudsignal ››› sidan 104

Multifunktionsdisplay -

Aktuell förbrukning, genomsnittlig förbrukning, mängd att fylla på, bekvämlighetsför-brukare, ECO Advice, körtid, körd sträcka, digital hastighetsvisning, genomsnittlighastighet, hastighetsvarning, oljetemperatur, kylmedelstemperatur, återställ data"från start", återställ data "total beräkning"

››› sidan 25

Datum och tid -Tidskälla, ställa in tid, automatisk sommartidsinställning (DST), välja tidszon, tidsfor-mat, ställa in datum, datumformat

-

Mätenheter - Avstånd, hastighet, temperatur, volym, förbrukning -

Service - Chassinummer, datum för nästa SEAT-service, datum för nästa oljebyte ››› sidan 32

Fabriksinställningar -Alla inställningar kan återställas: Förarassistans, parkering och manövrering, belys-ning, backspeglar, öppna och stänga, multifunktionsdisplay

-

››› i CAR-meny (Inställningar) påsidan 98

››› sidan 97

Förarinformationssystem

Inledning

När tändningen är påslagen är det möjligt attse displayens olika funktioner genom att rul-la genom menyerna.

I fordon med multifunktionsratt kan multi-funktionsdisplayen endast styras med knap-parna på multifunktionsratten.

Antalet menyer som visas på instrumentpa-nelen varierar beroende på typen av elektro-niksystem och utrustning som bilen är för-sedd med. »

25

Page 28: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Våra specialistverkstäder kan programmeraeller uppdatera ytterligare funktioner beroen-de på fordonets utrustningsnivå. SEAT re-kommenderar att du besöker en auktoriseradservicepartner.

Vissa menyalternativ kan endast avläsas närfordonet står stilla.

Så länge en prioritet 1-varning visas är detinte möjligt att läsa menyerna. En del var-ningar kan bekräftas så att de försvinner medknappen på vindrutetorkarspaken eller knap-pen på multifunktionsratten.

Informationssystemet ger också följande in-formation och visar (beroende på fordonetsutrustning):

Kördata ››› sidan 29■ Bilstatus■ Multifunktionsdisplay från avfärd■ Multifunktionsdisplay från tankning■ Multifunktionsdisplay total beräkning

Assistanssystem ››› Tab. på sidan 27■ Backväxel (tillval)

Navigering ››› häfte Navigationssystem

Audio ››› häfte Radio eller ››› häfte naviga-tionssystem

Telefon ››› häfte Radio eller ››› häfte naviga-tionssystem

Bil ››› Tab. på sidan 27

VARNING

En distraherad förare är en potentiell olycks-risk och kan förorsaka en olycka med per-sonskador som följd.

● Använd inte reglagen på instrumentpane-len under körning.

Styra instrumentpanelens menyer

Bild 36 Vindrutetorkarspak: Kontrollknappar

Bild 37 Höger sida på multifunktionsratten:Kontrollknappar

Förarinformationssystemet styrs med knap-parna på multifunktionsratten ››› bild 37 ellermed vindrutetorkarspaken ››› bild 36 (om bi-len inte är utrustad med multifunktionsratt).

Aktivera huvudmenyn

● Slå på tändningen.

● Om ett meddelande eller en fordonsikon vi-sas, tryck på knappen ››› bild 36 1 på vind-rutetorkarspaken eller knappen ellerknappen på multifunktionsratten ››› bild 37.

● Vid styrning via vindrutetorkarspaken: föratt visa huvudmenyn ››› sidan 27 eller föratt återgå till huvudmenyn från en annanmeny håller du ner vippknappen ››› bild 36

2 .

● Vid styrning via multifunktionsratten: visasinte huvudmenyn. För att gå från punkt tillpunkt i huvudmenyn trycker du på knappen eller upprepade gånger ››› bild 37.

26

Page 29: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Välja en undermeny

● För vindrutetorkarspakens vippomkopplare››› bild 36 2 upp eller ner eller rulla tumreg-laget på multifunktionsratten ››› bild 37 tillsdess att önskat alternativ markeras i menyn.

● Det valda alternativet visas mellan två hori-sontella linjer. Dessutom visas en triangel påhöger sida:

● För att se ett undermenyalternativ tryckerdu på knappen ››› bild 36 1 på vindrutetor-karspaken eller knappen på multifunk-tionsratten ››› bild 37.

Göra ändringar med hjälp av menyn

● Ange önskade ändringar med hjälp av vip-pomkopplaren på vindrutetorkarspaken ellertumreglaget på multifunktionsratten. Rullatumreglaget fortare för att snabbare öka ellerminska värdena.

● Markera eller bekräfta valet med knappen››› bild 36 1 på vindrutetorkarspaken ellerknappen på multifunktionsratten››› bild 37.

Meny

Meny Funktion

KördataInformation och möjliga konfiguratio-ner av multifunktionsdisplayen ››› si-dan 29, ››› sidan 97.

Meny Funktion

Assistans-system

Information och möjliga konfiguratio-ner av förarassistanssystemen ››› si-dan 97.

Navigering

Information och instruktioner från detaktiverade navigationssystemet: När envägvisning är aktiverad visas sväng-ningspilarna och avståndsstolparna.Utseendet liknar det hos Easy Connect-systemet.Om vägvisningen inte är aktiverad vi-sas färdriktningen (kompass) och nam-net på vägen du kör på ››› häfte Naviga-tion system.

AudioKanalvisning på radion.Låtnamn på cd-skivan.Låtnamn i medialäge ››› häfte Radio el-ler ››› häfte Navigationssystem.

TelefonInformation och möjliga konfiguratio-ner av fabriksinstallationen för mobilte-lefon ››› häfte Radio eller ››› häfte Navi-gationssystem.

Tidtaga-rur*

På en racingbana, mäter och memore-rar fordonets varvtider och jämför medde bästa tiderna körda tidigare ››› si-dan 31.

BilstatusVisning av aktuella varnings- och infor-mationstexter och andra systemkompo-nenter, beroende på utrustning ››› si-dan 97.

Utomhustemperaturdisplay

När utetemperaturen understiger +4°C visasdessutom en "iskristall"-symbol (varning förfrysrisk). Symbolen blinkar och förblir där-efter tänd tills temperaturen överstiger +6°C››› i Meddelande på display på sidan 94.

När bilen står still eller körs med mycket låghastighet kan den visade temperaturen varanågot högre än den faktiska utomhustempe-raturen på grund av den värme som alstrasfrån motorn.

Mätområdet för temperaturen är -40°C till+50°C.

Växlingsindikator

Bild 38 Instrumentpanelen: växlingsindikator(manuell växellåda)

Om den växel du kör på inte är det mest eko-nomiska valet rekommenderas du att växla »

27

Page 30: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

till en annan. Om ingen växel rekommende-ras betyder det att du redan använder denmest ekonomiska växeln.

Bilar med manuell växellåda

Följande displaysymboler ››› bild 38 innebär:

● Växla upp till en högre växel: Den före-slagna växeln visas till höger om den aktuel-la växeln när en högre växel rekommenderas.

● Växla ner till en lägre växel: Den föreslag-na växeln visas till vänster om den aktuellaväxeln när en lägre växel rekommenderas.

Växelrekommendationen kan ibland hoppaöver en växel (2:a 4:e).

Fordon med automatisk växellåda*

Displayen är endast synlig i tiptronic-läge››› sidan 157.

Följande displaysymboler innebär:

● Växla upp en växel

● Växla ner en växel

VIKTIGT

Växlingsindikatorn ska hjälpa till att sparabränsle, men den ska inte rekommendera denrätta växeln för varje körsituation. I vissa si-tuationer kan endast föraren välja korrektväxel (exempelvis vid omkörning, körninguppför en brant lutning eller vid körning medsläpvagn).

Observera

Displayen försvinner från instrumentpanelennär du trycker ner kopplingspedalen.

Motorhuv, baklucka och dörrar öppna

Bild 39 A: motorhuv öppen; B: bakluckan öp-pen; C: vänster framdörr öppen; D: höger bak-dörr öppen (endast för fordon med 5 dörrar)

Om motorhuven, bakluckan eller dörrarna äröppna när tändningen är påslagen visas det-

ta på instrumentpanelens display samtidigtsom en ljudsignal ljuder. Informationsskär-mens utseende kan variera beroende på typav instrumentpanel.

Illustra-tion

Nyckel till ››› bild 39

A Kör inte vidare med bilen!Motorhuven är öppen eller inte ordent-ligt stängd ››› sidan 193.

B Kör inte vidare med bilen!Bakluckan är öppen eller inte ordentligtstängd ››› sidan 9.

C, D Kör inte vidare med bilen!En dörr är öppen eller inte ordentligtstängd ››› sidan 104.

Varnings- och informationsmeddelan-den

När tändningen slås på och bilen är i rörelsegör systemet en självdiagnos av vissa kom-ponenter och funktioner. Om något fel upp-står indikeras detta på instrumentpanelensdisplay i form av en röd eller gul symbol ochmeddelanden på instrumentpanelens display(››› sidan 96, ››› sidan 35), och i vissafall med en ljudvarning. Informationsskär-mens utseende kan variera beroende på typav instrumentpanel.

28

Page 31: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Prioritet 1-varning (röda symboler)

Symbol som blinkar eller lyser med fast sken, ibland ikombination med akustiska varningar. Stanna bilen! Det är farligt att fortsätta köra ››› iVarningssymboler på sidan 97!Kontrollera och åtgärda problemet. Vid behov, begärhjälp av serviceverkstad.

Prioritet 2-varning (gula symboler)

Tänd eller blinkande symbol; delvis kombinerad medljudvarningar.En felfunktion eller vätskor som ligger under korrektnivå kan orsaka skador på bilen. ››› i Varningssymbo-ler på sidan 97Kontrollera den defekta funktionen snarast möjligt. Vidbehov, begär hjälp av serviceverkstad.

Informativ text

Information gällande olika fordonsprocesser.

Undermenyer assistanssystem

Meny i Assi-stanssys‐tem

Funktion

Trötthets-varnare*

Sätter på eller stänger av trötthets-varnaren (pausrekommendation)››› sidan 167.

Resdata

Minne

Multifunktionsdisplayen visar olika värdenför färden och för förbrukningen.

Växla mellan visningslägen på multifunk-tionsdisplayen

● I fordon utan multifunktionsratt: Tryck påvippomkopplaren på vindrutetorkarspa-ken ››› bild 36.

● I fordon med multifunktionsratt: rulla tum-reglaget ››› bild 37.

Multifunktionsdisplayens minne

Multifunktionsdisplayens är utrustad med treminnen som fungerar automatiskt: Multifunk-tionsdisplay från avfärd, multifunktionsdisp-lay från tankning och multifunktionsdisplaytotal beräkning. På displayen kan du se vilketminne som visas för närvarande.

Växla mellan minnen när tändningen är påoch minnet visas

Tryck på -knappen på vindrutetorkars-paken eller -knappen på multifunktionsrat-ten.

Meny Funktion

Multifunk-tionsdisplayfrån avfärd

Visning och lagring av värdena förfärden och förbrukningen från närtändningen sätts på tills den stängsav.Om färden fortsätter inom två tim-mar efter att tändningen har stängtsav läggs den nya informationen tillden information som redan sparats iminnet. Minnet raderas automatisktom resan avbryts i mer än 2 timmar.

Multifunk-tionsdisplayfrån tank-ning

Visning och lagring av värdena förfärden och förbrukningen. Vid tank-ning raderas minnet automatiskt.

Multifunk-tionsdisplaytotal beräk-ning

Detta minne registrerar data för ettspecifikt antal resor, maximalt 19timmar och 59 minuter eller 99 tim-mar och 59 minuter eller 1 999,9 kmeller 9 999 km, beroende på vilkenmodell av instrumentpanelen som ärinstallerad. När någon av dessagränser nåsa), raderas minnet auto-matiskt och startar om från 0.

a) Det varierar beroende instrumentpanelversionen.

Nollställa ett minne manuellt

● Välj det minne som du vill nollställa.

● Håll knappen på multifunktionsrat-ten eller -knappen på multifunktionsrattenoch håll knappen nere i 2 sekunder. »

29

Page 32: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Anpassa displayerna

I Easy Connect-systemet kan du ställa in vilkaav multifunktionsdisplayens möjliga display-er som ska visas på instrumentpanelen medknappen och funktionsknappenInställningar ››› sidan 97.

Datasammanfattning

Meny Funktion

Aktuell bräns-leförbrukning

Visning i liter/100 km under färd,liter/timme med motorn igångoch bilen stillastående.

Genomsnittligbränsleför-brukning

När tändningen slagits på visasden genomsnittliga bränsleför-brukningen i liter/100 km efter ca100 meters körning. I övriga situ-ationer visas enbart horisontellastreck. Visat värde uppdateras varfemte sekund.ACT®*: Beroende på utrustning,antal aktiva cylindrar.

Körsträcka

Ungefärlig körsträcka i km medresterande bränslemängd, förut-satt bibehållen körstil. Beräkning-en görs utifrån nuvarande bräns-leförbrukning.

Körtid Timmar (h) och minuter (min) se-dan tändningen slogs på.

Meny Funktion

Sträcka somfärdats

Sträckan som färdats visas i km(m) efter att tändningen har sla-gits på.

Medelhastighet

Medelhastigheten visas efter ca100 meters körning. I övriga situ-ationer visas enbart horisontellastreck. Visat värde uppdateras varfemte sekund.

Digital has-tighetsvisning

Aktuell hastighet visad i digitaltformat.

Speed warningat --- km/h(hastighetsvarningvid --- km/h) ellerSpeed warningat --- mph (has-tighetsvarningmph)

Om vald hastighet (mellan 30 och250 km/h) överskrids indikerasdetta med en ljudvarning och envisuell varning.

Oljetemperatur Digital visning av aktuell motorol-jetemperatur

Kylmedelstem-peraturmätare

Digital visning av aktuell kylme-delstemperatur.

Spara en hastighet med hastighetsvarning

● Välj displayen Speed warning at--- km/h (--- mph)● Tryck på knappen på vindrutetor-karspaken eller knappen på multifunk-tionsratten för att spara aktuell hastighet ochaktivera varningen.

● Slå på systemet genom att ställa in denönskade hastigheten inom 5 sekunder medhjälp av vippomkopplaren på vindrutetor-karspaken eller genom att rulla tumreglagetpå multifunktionsratten. Tryck sedan påknappen eller igen eller vänta i nå-gra sekunder. Hastigheten lagras och var-ningen aktiveras.

● Stäng av systemet genom att tryckapå eller . Den lagrade hastighetenraderas.

Visning av motoroljetemperatur

Under normala körförhållanden når motornsin drifttemperatur och oljetemperaturen lig-ger då mellan 80 °C (178°F) och 120 °C(248°F). Om motorn måste arbeta hårt ochutomhustemperaturen är hög kan motorolje-temperaturen öka. Det innebär inga problemså länge varningslamporna ››› Tab. påsidan 36 eller ››› Tab. på sidan 36 intevisas på displayen.

Fordon utan multifunktionsratt

● Tryck på vippomkopplaren ››› bild 36 2

tills huvudmenyn kommer fram. Gå till Kör-data. Välj oljetemperaturmätaren med hjälpav knappen 2 .

30

Page 33: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Fordon med multifunktionsratt

● Öppna undermenyn Kördata och rullatumreglaget tills oljetemperaturmätaren vi-sas.

Elektrisk extrautrustning

● Styrning med vindrutetorkarspaken*: Tryckpå vippomkopplaren ››› bild 36 2 tills hu-vudmenyn kommer fram. Gå till sektionenKördata. Med vippomkopplaren går du tillConvenience consumers (Bekvämlighets-förbrukare).

● Styrning med multifunktionsratt*: Medknappen 1 eller 2 går du till Kördata ochöppnar alternativet med OK. Rulla tumregla-get till höger tills Convenience consu-mers (bekvämlighetsförbrukare) visas pådisplayen.

En mätare informerar dig om det totala anta-let extrautrustningar.

Spartips

I vissa situationer som bidrar till en ökad för-brukning visas tips om hur du sparar bränsle.Minska förbrukningen genom att följa dem.Indikationerna visas automatiskt och visasendast med effektivitetsprogrammet. Tipsenförsvinner automatiskt efter en stund.

Om du vill dölja ett spartips direkt när detkommer upp trycker du på vilken knapp somhelst på vindrutetorkarspaken*/multifunk-tionsratten*.

Observera

● Om du döljer ett spartips kommer det attvisas igen nästa gång du sätter på tändning-en.

● Spartipsen visas inte i alla situationer utansnarare med långa tidsintervall mellan.

Timer*

Timern hittar du via urvalsmenyn ››› sidan 27.

Med den kan du manuellt ta varvtider på enracingbana, memorera dem och jämföra demmed fordonets bästa tider som tidigare körts.

Följande menyer kan visas:

● Stopp● Varv● Paus● Del av tid● Statistik

Växla från en meny till en annan

● Fordon utan multifunktionsratt: Tryck påvippomkopplaren på vindrutetorkarspa-ken.

● Fordon med multifunktionsratt: tryck på eller .

Menyn "Stopp"

Starta

Timern startar.Om det finns befintliga varv och de ärinkluderade i statistiken kommer denatt börja med det aktuella varvtalet.Det är bara möjligt att börja med ettnytt första varv om statistiken först haråterställts i Statistik-menyn.

Från startTimern börjar när bilen startar.Om bilen redan rör sig startar timernnär bilen har stannat.

Statistik Statistik-menyn visas på skärmen.

Menyn "Varv"

Nytt varvTimern för det aktuella varvet stannaroch ett nytt varv startar omedelbart. Ti-den för det varv du just avslutat omfat-tas av statistiken.

Del av tid En del av tiden visas i ungefär 5 sekun-der. Timern fortsätter parallellt.

Stopp Det aktuella varvet avbryts. Varvet av-slutas inte. Paus-menyn visas.

Menyn "Paus"

Fortsätt Den avbrutna timern fortsätter.

Nytt varvEn ny timer startar. Det stoppade var-vet avslutas och omfattas av statisti-ken. »

31

Page 34: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Menyn "Paus"

Avbr. varvTimer för det aktuella varvet stannaroch avbryts. Det omfattas inte av stati-stiken.

Slut Aktuell timer slutar. Varvet omfattas avstatistiken.

Menyn "Del av tid"

Del av tid En del av tiden visas i ungefär 5 sekun-der. Timern fortsätter parallellt.

Nytt varvTimern för det aktuella varvet stannaroch ett nytt varv startar omedelbart. Ti-den för det varv du just avslutat omfat-tas av statistiken.

Stopp Det aktuella varvet avbryts. Varvet av-slutas inte. Paus-menyn visas.

Menyn "Statistik"

Översikt över de senaste varvtiderna:– total tid– bästa varvtid– sämsta varvtid– medelvarvtidUpp till 10 varv kan användas, med ensammanlagd tid på 99 timmar, 59 mi-nuter och 59 sekunderOm en av de 2 gränserna har nåttsmåste du återställa statistiken för attstarta en ny timer.

Tillbaka Går tillbaka till föregående meny.

Menyn "Statistik"

Återställatill noll

All memorerad statistisk data åter-ställs.

VARNING

Försök att inte manövrera timer under tidendu kör.

● Ställ endast in timern eller titta på statistiknät fordonet står stilla.

● Manövrera inte timern i komplicerade körsi-tuationer.

Hastighetsvarnare

Hastighetsvarnaren varnar föraren när denförinställda hastigheten överskrids med3 km/h. En varningssignal hörs, och var-ningslampan och förarmeddelandetSpeed limit exceeded! (hastighets-gräns överskriden!) visas samtidigt på instru-mentpanelens display. Varningslampan släcks när hastigheten sjunker under den in-ställda maxgränsen.

Hastighetsvarningsprogrammet rekommen-deras om du vill påminnas om maxhastighe-ten, till exempel vid körning i länder med oli-ka hastighetsgränser eller med en maximalhastighet för vinterdäck.

Ställa in varning vid hastighetsbegränsning

Använd radion eller Easy Connect* för attställa in, ändra eller radera hastighetsbe-gränsningen.

● Fordon med radio: tryck på knappenINSTÄLLNINGAR > kontrollknapp DriverAssistant (förarassistans) > Speed war-ning (hastighetsvarning).

● Fordon med Easy Connect: Tryck på knap-pen System eller Vehicle systems (for-donssystem) > Driver assistant (föraras-sistans) > Speed warning (hastighetsvar-ning).

Hastighetsgränsen kan ställas in från 30 till240 km/h. Inställningen görs med intervallerom 10 km/h.

Observera

● Tänk på att det även med hastighetsvar-ningsfunktionen är viktigt att alltid hålla ettöga på hastighetsmätaren och följa de lag-stadgade hastighetsbegränsningarna.

● Den version av hastighetsvarningsfunktio-nen som är avsedd för vissa länder varnar digvid en hastighet på 120 km/h. Det här är enfabriksinställd hastighetsbegränsning.

Serviceintervaller

Serviceintervallindikeringen visas på instru-mentpanelens display ››› bild 113 3 .

32

Page 35: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

SEAT skiljer mellan service med motoroljeby-te (t.ex. oljebytesservice) och service utanmotoroljebyte (t.ex. besiktning).

I bilar med service som styrs av tid eller kör-sträcka är serviceintervallerna redan fördefi-nierade.

I bilar med LongLife-service bestäms inter-vallerna individuellt. Tack vare tekniskaframsteg har underhållsarbetet minskat be-tydligt. Tack vare tekniken som används avSEAT behöver du med denna tjänst byta oljanär fordonet kräver det. För att beräkna för-ändringen (max. 2 år) så tas hänsyn till an-vändningen och individuella körsätt. Förvar-ningen visas först 20 dagar innan datumetför motsvarande service. Antal kilometer (mi-les) som återstår till nästa service avrundasalltid till närmaste 100 km (miles) och åter-stående tid ges i hela dagar. Det aktuella ser-vicemeddelandet kan endast ses 500 km ef-ter det senaste underhållet. Innan dess visasendast linjer på displayen.

Servicepåminnelse

När tändningen är påslagen och servicedatu-met närmar sig kommer en servicepåminnel-se att visas.

Fordon utan textmeddelanden: en skiftnyck-el visas på instrumentpanelen och en in-dikation i km.

Antalet kilometer som visas är det maximalaantalet kilometer som kan köras innan nästa

service. Displayläget ändras efter några se-kunder. En klocksymbol visas tillsammansmed antalet dagar som återstår till nästa ser-vicetid.

Fordon med textmeddelanden: Service in--- km or --- days (Service om --- kmeller om --- dagar) visas på instrumentpane-lens display.

Förfallen service

Vid servicedatumet hörs en ljudvarning närtändningen slås på och skiftnyckeln som vi-sas på skärmen blinkar i några sekunder .

Fordon med textmeddelanden: Servicenow (Service nu) visas på instrumentpanel-displayen.

Läsa av ett servicemeddelande

Med tändningen påslagen, motorn avstängdoch fordonet stillastående kan aktuellt servi-cemeddelande läsas:

Tryck och håll in knappen 4 i mer än 5 se-kunder för att se servicemeddelandet.

När servicedatumet har passerat visas ett mi-nustecken framför antalet kilometer eller da-gar.

Fordon med textmeddelanden: följande med-delande visas: Service --- km (miles)or --- days ago (Service för --- km (mi-les) eller för --- dagar sedan).

Tiden kan också ställas in via -knappenoch Inställningar -funktionsknappen i EasyConnect-systemet ››› sidan 97.

Återställning av serviceintervalldisplayen

Om underhållet inte har utförts av en SEAT-återförsäljare kan displayen återställas enligtföljande:

● Slå av tändningen och håll in knappen››› bild 113 4 .

● Sätt på tändningen igen.

● Släpp knappen 4 ››› bild 113 och hållin den igen i 20 sekunder.

Observera

● Servicemeddelandet försvinner efter någrasekunder, när motorn startas eller när dutrycker på OK/RESET på vindrutetorkarspaken,eller på OK på multifunktionsratten.

● I fordon med LongLife-systemet där batteri-et har varit urkopplat under en längre tid kandatumet för nästa servicetillfälle inte faststäl-las. Serviceintervallen visas därför kanskeinte korrekt. Var i sådana fall uppmärksam påde maximalt tillåtna underhållsintervallen i››› häfte Underhållsprogram.

33

Page 36: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Farthållare

Använda farthållarsystemet (CCS)*

Bild 40 Spak för blinkers och helljus: Brytareoch reglage för att använda farthållarsyste-met

● Slå på farthållarsystemet: Flytta reglaget››› bild 40 1 till . Systemet är på. Om ing-en hastighet har programmerats in kommersystemet inte att kontrollera det.

● Aktivera farthållarsystemet: Tryck på knap-pen ››› bild 40 2 i -området. Den nuva-rande hastigheten memoreras och regleras.

● Stänga av farthållarsystemet tillfälligt: Förreglaget ››› bild 40 1 till eller tryck nerbromspedalen. Farthållarsystemet stängs avtillfälligt.

● Återaktivera farthållarsystemet: Tryck påknappen ››› bild 40 2 . Den memorise-rade hastigheten sparas och kontrollerasigen.

● Öka den sparade hastigheten under CCS-reglering: tryck på knappen 2 i . Bilenaccelererar tills den når den nya sparade has-tigheten.

● Minska den sparade hastigheten underCCS-reglering: tryck på knappen 2 i föratt minska hastigheten med 1 km/h. Hastig-heten reduceras tills den nya sparade hastig-heten nås.

● Stänga av farthållaren: Flytta reglaget››› bild 40 1 till . Systemet kopplas frånoch den memorerade hastigheten raderas.

››› i Användning på sidan 176

››› sidan 175

34

Page 37: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Varningslampor

På instrumentpanelen

Bild 41 Kombiinstrumentet på instrumentbrädan

Röda varningslampor

Central varningslampa: extra infor-mation på instrumentpanelens dis-play

-

Parkeringsbroms ilagd. ››› si-dan 145››› si-dan 146

Kör inte vidare med bilen!För låg bromsvätskenivå, eller fel ibromssystemet.

Tänd eller blinkar: Kör inte vidare med bilen!Fel i styrsystemet.

››› si-dan 142

Föraren eller en passagerare harinte spänt fast sitt säkerhetsbälte.

››› si-dan 60

Använd fotbromsen!

Gula varningslampor

Central varningslampa: extra infor-mation på instrumentpanelens dis-play

- »

35

Page 38: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Främre bromsklossar slitna.

››› si-dan 147

Lyser: Fel på ESC, eller avbrott or-sakat av systemet.

Blinkar: ESC eller ASR aktiverat.

ASR inaktiverat manuellt.Eller också: ESC i sportläge.

ABS-systemet är defekt eller funge-rar inte.

Dimljusen fram tända.››› si-dan 21

Dimbakljusen är påslagna.››› si-dan 21

Lyser eller blinkar: Fel i avgasre-ningssystemet.

››› si-dan 164

Lyser: Dieselmotorn förvärms.

››› si-dan 164Blinkar: Fel i dieselmotorstyrning-

en.

Fel i bensinmotorstyrningen.››› si-dan 163

Lyser eller blinkar: Fel i styrsyste-met.

››› si-dan 142

Däcktryck för lågt eller fel pådäcktrycksövervakningssystemet.

››› si-dan 208

Bränsletanken nästan tom.››› si-dan 96

Fel i krockkuddssystemet och bäl-tessträckarna.

››› si-dan 65

Andra varningslampor

Vänster eller höger blinker.

››› si-dan 22

Varningsblinkers påslagna.››› si-dan 119

Släpvagnsblinkers››› si-dan 178

Lyser: Tryck på bromspedalen!Blinkar: Väljarspakens låsknapphar ej ansatts.

››› si-dan 154

Lyser: Aktiverad farthållare ellerpåslagen och aktiv hastighetsbe-gränsare. ››› si-

dan 34Blinkar: Hastigheten som ställts inav hastighetsbegränsaren haröverskridits.

Helljus eller ljustuta påslaget.››› si-dan 22

På instrumentpanelens display

Bild 42 På instrumentpanelens display: dörröppen

Kör inte vidare med bilen!Med motsvarande indikering:dörr(ar), baklucka eller motorhuvöppen eller inte korrekt stängd.

››› si-dan 104››› si-dan 9››› si-dan 193

Lyser: Fortsätt inte att köra!Motorns kylmedelsnivå är förlåg, kylmedelstemperatur förhög

››› si-dan 199

Blinkar: Fel på motorns kylme-delssystem.

36

Page 39: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Kör inte vidare med bilen!Motorns oljetryck för lågt.

››› si-dan 196

Fel på batteriet.››› si-dan 202

Helt eller delvis fel på färdbelys-ningen.

››› si-dan 80

Fel på kurvbelysningssystemet.››› si-dan 114

Dieselpartikelfilter igensatt››› si-dan 163

Nivån för vindrutespolarvätskaför låg.

››› si-dan 202

Blinkar: Fel på oljenivåavkän-ningen. Kontrollera manuellt. ››› si-

dan 196Lyser: Inte tillräckligt med moto-rolja.

Fel i växellådan.››› si-dan 159

Startspärren aktiv.››› si-dan 143

Visning av serviceintervall››› si-dan 32

Mobiltelefon är ansluten till for-donets telefonenhet via Blue-tooth.

››› häf-te Radioeller››› häf-te navi-gations-system

Laddningsmätare för mobiltele-fonens batteri. Endast tillgängligför fabriksmonterade enheter.

Varning för frysning. Utomhus-temperaturen är lägre än +4°C.

››› si-dan 27

Start-/stoppsystemet är aktive-rat. ››› si-

dan 165

Start-/stoppsystem ej tillgäng-ligt.

Körstatus för låg bränsleförbruk-ning

››› si-dan 27

På instrumentpanelen

Bild 43 Varningslampa för inaktivering avpassagerarkrockkudden fram

Passagerarkrockkudden fram ärinaktiverad ( ).

››› si-dan 65

››› i Varningssymboler på sidan 97

››› sidan 96

Växelspak

Manuell växellåda

Bild 44 Växelschema för en 5- eller 6-växladmanuell växellåda

Växlarnas läge visas på växelspaken››› bild 44.

● Tryck ner kopplingspedalen och håll nerefoten.

● Flytta växelspaken till önskat läge.

● Släpp upp kopplingen. »

37

Page 40: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Lägga i backväxeln

● Tryck ner kopplingspedalen och håll nerefoten.

● När växelspaken är i neutralläge, tryck denuppåt, flytta den till höger så långt det gåroch sedan framåt för att välja back ››› bild 44R .

● Släpp upp kopplingen.

››› i Köra med manuell växellåda på si-dan 153

››› sidan 153

Automatisk växellåda*

Bild 45 Automatisk växellåda: Väljarspakenslägen

Parkeringslås

Backväxel

Neutral (friläge)

Drive (köra framåt)

Sportprogram: drive (köra framåt)

Tiptronic-läge: dra spaken framåt (+) föratt växla upp en växel eller bakåt (-) föratt växla ner en växel.

››› sidan 154

››› sidan 38

Manuell frikoppling av väljarspak

Bild 46 Manuell frikoppling av väljarspaken

P

R

N

D

S

+/–

Vid fel i elsystemet för det elektroniska spärr-systemet för väljarspaken (urladdat batteri el-ler en avbrunnen säkring) eller om systemet isig är defekt kan väljarspaken inte flyttas frånläge P på det vanliga sättet, vilket gör att detinte går att flytta fordonet. Du måste låsa uppväljarspaken med den manuella upplåsning-en.

● Dra åt handbromsen.

● Dra försiktigt på båda sidor på främre de-len av väljarspakens kåpa.

● Lossa även kåpans bakre del.

● För den gula plastdelen med fingret i pilensriktning ››› bild 46.

● Tryck in spärrknappen på väljarspakensknopp samtidigt som väljarspaken förs tillläge N (om väljarspaken förs tillbaka till lägeP, låses den igen).

38

Page 41: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Luftkonditionering

Hur funkar Climatronic*

Bild 47 På mittkonsolen: Climatronicreglage

Knappar/reglage

Inställning för invändig temperatur

Visning

Vald invändig temperatur

Grader Celsius eller Fahrenheit

Automatiskt luftkonditioneringsläge

Avfrostning eller avimning av vindrutan

Luftflödesriktning

Luftcirkulation

Luftkonditionering på/av

Vald fläkthastighet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Knappar/reglage

Ställ in fläkthastigheten

Givare för invändig temperatur

Avfrostning eller avimning av vindrutan

Automatisk läge

Luftfördelning mot rutorna

Luftfördelning mot överkroppen

Luftfördelning mot fötterna

Luftcirkulation

Luftkonditionering på/av

10

11

12

13

14

15

16

17

18

››› i Allmän information på sidan 133

››› sidan 139

39

Page 42: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Hur funkar den manuella luftkonditio-neringen*?

Bild 48 På mittkonsolen: Manuella luftkondi-tioneringsreglage

Temperatur

Fläkt

Luftfördelning

– Luftfördelning mot vindrutan förborttagning av imma eller frost.

– Luftfördelning mot överkroppen.

– Luftfördelning mot golvutrymmet

– Luftfördelning mot vindrutan ochgolvutrymmet.

Luftcirkulation

A/C: Slå på kylsystemet

A

B

C

D

E

››› i Allmän information på sidan 133

››› sidan 137

Hur fungerar uppvärmningen och fris-kluftsystemet?

Bild 49 På mittkonsolen: Reglage för friskluftoch värmesystem

Temperatur

Fläkt

Luftfördelning

– Luftfördelning mot vindrutan förborttagning av imma eller frost.

– Luftfördelning mot överkroppen.

– Luftfördelning mot golvutrymmet

A

B

C

– Luftfördelning mot vindrutan ochgolvutrymmet.

Luftcirkulation

››› i Allmän information på sidan 133

››› sidan 135

Vätskenivåreglering

Påfyllningskapacitet

Kapaciteter

Bränsletank 45 liter. 7 liter re-serv.

Vätskebehållare för vindrutes-polare i fordon utan strålkas-tarspolare

3 liter

Vätskebehållare för vindrutes-polare i fordon med strålkas-tarspolare

4,5 liter

D

40

Page 43: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Bränsle

Bild 50 Tanklocket fäst på tankluckan

Tankluckan lossas manuellt och sitter till hö-ger och baktill på fordonet. Tanken rymmerca 45 liter.

Öppna tanklocket

● Lyft på locket.

● Håll fast locket med en hand, sätt i nyckelni låset och vrid den 180° till vänster.

● Skruva av locket genom att vrida det mot-sols.

Stänga tanklocket

● Skruva fast tanklocket medsols till det"klickar".

● Vrid om nyckeln i låset 180° medsols, utanatt skruva av locket.

● Ta ur nyckeln och stäng luckan tills denklickar på plats. Tanklocket är säkrat med ettfäste så att du inte ska tappa det.

››› i Tanka på sidan 191

››› sidan 191

Olja

Bild 51 Mätsticka för motorolja

Bild 52 I motorrummet: Lock för påfyllning avmotorolja

Nivån mäts med hjälp av mätstickan i motor-rummet ››› sidan 196.

Oljan bör lämna ett märke mellan zonerna A

och C . Den ska aldrig överskrida zon A .

● Zon A : Fyll inte på olja.

● Zon B : Du kan fylla på olja, med se till attnivån fortfarande är inom området.

● Zon C : Tillsätt olja upp till zon B .

Fylla på motorolja

● Skruva av locket från öppningen för oljepå-fyllning.

● Tillsätt långsamt olja.

● Kontrollera samtidigt nivån för att säker-ställa att du inte tillsätter för mycket.

● När oljenivån når minst zon B skruvar dupå locket för påfyllningsöppningen ordent-ligt. »

41

Page 44: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Oljeegenskaper

Motortyp Specifikation

Bensin utan flexibla servi-ceintervall

VW 502 00/VW 504 00

Bensin med flexibla service-intervall (LongLife)

VW 504 00

Diesel. Motorer utan diesel-partikelfilter (DPF)

VW 505 01/VW 50601/VW 507 00

Diesel. Motorer med diesel-partikelfilter (DPF).Med eller utan flexibla ser-viceintervall (med eller utanLongLife)a)

VW 507 00

a) Använd endast rekommenderade oljor, annars kan motornskadas.

Motoroljetillsatser

Inga typer av tillsatser får blandas med moto-roljan. Försämringen som orsakas av dessatillsatser täcks inte av garantin.

››› i Byta motorolja på sidan 199

››› sidan 196

Kylvätska

Bild 53 Motorrum: Lock till expansionskärl förkylmedel

Kylmedelstanken sitter i motorrummet››› sidan 196.

När motorn är kall, ersätt kylmedlet när nivånär under .

Specifikationer för kylvätska

I fabriken fylls motorns kylsystem med enspecialbehandlad blandning av vatten ochminst 40 % av tillsatsen G13 (TL-VW 774 J),lila. Denna blandning ger det frostskydd sombehövs ner till -25 °C och skyddar kylsystem-ets lättmetallegeringar i motorn mot korro-sion. Det förhindrar även skållning och höjerkylmedlets kokpunkt avsevärt.

För att skydda kylsystemet måste tillsatsenalltid utgöra minst 40 % av blandningen,även i varma klimat där frostskydd inte be-hövs.

Vid behov av ytterligare skydd kan tillsatsenökas till 60 %. Utöver denna mängd avtarfrostskyddet och kylningen försämras.

När kylmedel fylls på ska du använda enblandning av destillerat vatten och minst 40% av tillsatserna G13 eller G12 plus-plus (TL-VW 774 G) (båda är lila) för att få optimaltrostskydd ››› i Fylla på kylvätska påsidan 201. Motoroljeblandningar av G13med G12 plus (TL-VW 774 F), G12 (röd) ellerG11 (grönblå) minskar korrosionsskyddet av-sevärt och bör därför undvikas ››› i Fylla påkylvätska på sidan 201.

››› i Fylla på kylvätska på sidan 200

››› sidan 199

42

Page 45: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Bromsvätska

Bild 54 Motorrum: bromsvätskebehållarenslock

Bromsvätskebehållaren är placerad i moto-rutrymmet ››› sidan 196.

Nivån bör ligga mellan markeringarna och. Om den är under , ta kontakt med enbehörig verkstad.

››› i Byte av bromsvätska på sidan 201

››› sidan 201

Vindrutespolare

Bild 55 I motorrummet: lock på behållarenför spolarvätska

Behållaren för spolarvätska sitter i motorrum-met ››› sidan 196.

För att fylla på blandar du vatten med en pro-dukt som SEAT rekommenderar.

Vid kalla temperaturer blandar du i frosts-kyddsmedel för spolarvätska.

››› i Fylla på vatten i vindrutespolarbe-hållaren på sidan 202

››› sidan 202

Batteri

Batteriet sitter i motorrummet ››› si-dan 196. Det kräver inget underhåll. Det

kontrolleras som en del av besiktningsservi-cen.

››› i Symboler och varningar för batteri-hantering på sidan 203

››› sidan 202

43

Page 46: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Nödfall

Säkringar

Säkringsplacering

Bild 56 På instrumentbrädan på förarsidan:säkringsdosans lock

Bild 57 I motorrummet: lock till säkringsdo-san

Öppna och stänga säkringsdosan under in-strumentpanelen

● Öppna: ta bort säkringsdosans lock››› bild 56.

● Stänga: klicka tillbaka locket på plats.

För att öppna motorrummets säkringsdosa

● Öppna motorhuven.

● Tryck på låsflikarna för att lossa säkri-ngsdosans lock ››› bild 57

● Lyft sedan av locket.

● För att montera locket, placera det på säkri-ngsdosan. Skjut ned låsflikarna tills de hör-bart klickar på plats.

Identifiera säkringarna under instrumentpa-nelen efter färg

Färg Amperetal

Svart 1

Lila 3

Ljusbrun 5

Brun 7,5

Röd 10

Blå 15

Gul 20

Vit eller genomskinlig 25

Färg Amperetal

Grön 30

Orange 40

››› i Inledning på sidan 78

››› sidan 78

Byte av en utlöst säkring

Bild 58 Bild av en avbrunnen säkring

Förberedelser

● Slå av tändningen, belysningen och allelektrisk utrustning.

● Öppna locket till den aktuella säkringsdo-san ››› sidan 79.

44

Page 47: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Identifiera en utlöst säkring

En säkring har gått om metallremsan är av-brunnen ››› bild 58.

● Lys på säkringen med en lampa för att seom den har löst ut.

Byta säkring

● Ta bort säkringen.

● Ersätt den utlösta säkringen med en nysom har identisk amperetal (samma färg ochmärkning) och identisk storlek.

● Sätt dit eller stäng locket till säkringsdosanigen.

Glödlampor

Glödlampor (12 V)

Ljuskälla för respektive funktion

Dubbla strålkastare Typ

Halvljusstrålkastare H7 Long Life

Helljusstrålkastare H7

Positionsljus W5W Long Life

Blinkers PY 21W

Dubbla strålkastare Typ

DRL (varselljus) LEDa)

a) Om en LED-lampa går sönder ska du ta bilen till en auktorise-rad verkstad för byte.

Enkel strålkastare Typ

Halvljus-/helljusstrålkastare H4 Long Life

Positionsljus W5W Long Life

Blinkers PY 21W

DRL (varselljus) P21W SLL

Xenon/adaptiv strålkasta-re*

Typ

Halvljus-/helljusstrålkastare D1Sa)

Positionsljus LEDb)

Blinkers PY 21W

DRL (varselljus) LEDb)

a) Ljuskällan ska bytas ut av en auktoriserad verkstad.b) Om en LED-lampa går sönder ska du ta bilen till en auktorise-rad verkstad för byte.

››› sidan 80

Åtgärd vid punktering

Förarbete

● Parkera bilen på en horisontell yta och påen säker plats så långt bort som möjligt fråntrafiken.

● Dra åt handbromsen.

● Slå på bilens varningsblinkers.

● Manuell växellåda: Lägg i 1:ans växel.

● Automatisk växellåda: För väljarspaken tillläge P.

● Om du bogserar ett släp ska det kopplasloss från bilen.

● Kontrollera verktygssatsen* ››› sidan 47och ha reservhjulet ››› sidan 73 tillhands.

● Observera gällande lagstiftning i varje land(reflexväst varningstrianglar, etc.).

● Alla passagerare ska kliva ur fordonet ochvänta på en säker plats (till exempel bakomvägräcket).

VARNING

● Följ alltid ovan nämnda steg och skydda digsjälv och andra trafikanter.

● Om du byter hjulet i en backe ska du block-era hjulet på andra sidan av bilen med ensten eller liknande för att förhindra fordonetfrån att röra sig.

45

Page 48: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Reparera däcket med däckrepara-tionssatsen

Bild 59 Standardtyp: Innehåll i däckrepara-tionssatsen

Däckreparationssatsen sitter under bottenpa-nelen i bagageutrymmet.

Täta däcket

● Skruva ur däckets ventilhatt och insats. An-vänd verktyget ››› bild 59 1 för att ta bort in-satsen. Placera den på en ren yta.

● Skaka flaskan med tätningsmedel för däck-en kraftigt ››› bild 59 10 .

● Skruva på påfyllningsslangen ››› bild 59 3

på flaskan med tätningsmedel. Flaskans tät-ning bryts automatiskt.

● Ta bort förslutningen från påfyllningsslang-en ››› bild 59 3 och skruva fast slangen pådäckventilens gänga.

● Med tätningsmedelsflaskan upp och nerfyller du däcket med innehållet i tätningsflas-kan.

● Ta bort flaskan från ventilen.

● Sätt tillbaka pluggen på däckventilen medhjälp av verktyget ››› bild 59 1 .

Pumpa upp däcket

● Skruva fast påfyllningsslangen till kom-pressorpumpen ››› bild 59 5 i ventilen.

● Kontrollera att luftningsskruven är stängd››› bild 59 7 .

● Starta motorn och låt den gå.

● Sätt i kontakten ››› bild 59 9 i bilens 12-volts eluttag ››› sidan 130.

● Slå på luftkompressorn med ON/OFF-bryta-ren ››› bild 59 8 .

● Låt kompressorn vara igång tills trycket lig-ger mellan 2,0 och 2,5 bar (29–36 psi/200–250 kPa) i max 8 minuter.

● Stäng av kompressorn.

● Skruva loss påfyllningsslangen från venti-len om den inte uppnår indikerat tryck.

● Flytta bilen 10m så att tätningsmedlet för-delas i hela däcket.

● Skruva fast kompressorpumpen i ventilen.

● Upprepa pumpprocessen.

● Om det angivna däcktrycket fortfarandeinte kan nås är däcket för svårt skadat. Slutaoch begär hjälp från en behörig tekniker.

● Stäng av kompressorn. Skruva loss påfyll-ningsslangen från däckventilen.

● När däcktrycket är mellan 2,0 och 2,5 bar,fortsätt att köra utan att överskrida 80 km/h.

● Kontrollera trycket igen efter 10 minuter››› sidan 76.

››› i TMS (Tyre Mobility System)* på si-dan 74

››› sidan 74

46

Page 49: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Byta ett hjul

Verktygssats

Bild 60 Under golvpanelen i bagageutrym-met: Verktygssats

En adapter till hjulbultar med stöld-skydd*

Bogserögla

Hylsnyckel till hjulbultar*

Domkraft*

Trådbygel för avdragning av hjulsi-dor*/clips för hjulbultslock.

››› i Verktygssats på sidan 73

››› sidan 73

1

2

3

4

5

Hjulsidor*

Bild 61 Avlägsna hjulsidan

För att komma åt hjulbultarna måste hjulsi-dorna tas bort.

Demontera

● Demontera hjulsidorna med hjälp av tråd-bygeln ››› bild 61.

● Kroka i den i en av hjulsidans öppningar.

Montera

● Montera hjulsidan på fälgen genom ett fasttryck.

● Tryck vid utskärningen för ventilen.

● Sätt sedan dit på resten av hjulsidan

Hjulbultslock*

Bild 62 Hjul: hjulbultar med lock

Avlägsna

● Sätt plastclipset (fordonsverktygen) överlocket tills det klickar fast ››› bild 62.

● Avlägsna locket med hjälp av plastclipset.

47

Page 50: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Hjulbultar med stöldskydd*

Bild 63 Hjulbult med stöldskydd, lock och ad-apter

En speciell adapter krävs för att skruva påhjulbultar med stöldskydd.

● Demontera hjulsidan* eller locket*.

● För in specialadaptern (från verktygssat-sen) i hjulbulten med stöldskydd och tryck inden så långt det går.

● För in hylsnyckeln (fordonsverktyg) så långtdet går i adaptern.

● Ta bort hjulbulten ››› sidan 48.

Observera

Anteckna kodnumret på hjulbulten med stöld-skydd och förvara det på en säker plats, meninte i fordonet. Om du behöver en ny adapterkan du beställa en från SEAT-auktoriseradservicepartners med kodnumret.

Lossa hjulbultarna

Bild 64 Hjul: lossa hjulbultarna

● För på hylsnyckeln (fordonsverktyg) sålångt det går på hjulbulten. En adapter krävsför att lossa och dra åt hjulbultar med stöld-skydd ››› sidan 48.

● Vrid hjulbulten i ca ett varv åt väns-ter ››› bild 64 (se pilen). Tryck längst ut påhylsnyckeln för att få tillräckligt med kraft.Om du inte lyckas lossa en hjulbult kan dutrycka försiktigt med en fot längs ut på hyls-nyckeln. Använd bilen som stöd och var för-siktigt så att du inte halkar.

VARNING

Lossa hjulbultarna lite (ett varv) innan du lyf-ter bilen med domkraften*. Om du inte gördet kan en olycka inträffa.

Hissa upp bilen

Bild 65 Punkter för placering av domkraft

Bild 66 Montera domkraft

● Placera domkraften* (verktygssatsen) påfast mark. Använd en lång, stadig skiva ellerliknande som stöd, vid behov. På hala under-lag (som plattor) ska en gummimatta eller lik-nande användas för att förhindra att domk-raften halkar ››› .

48

Page 51: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

● Hitta stödpunkterna på staget (nedsänktområde) i närheten av hjulet som ska bytas››› bild 65.

● Placera domkraften under domkraftfastetoch vrid veven tills domkraftens arm är direktunder den vertikala ribban under dörrtrös-keln.

● Justera domkraften så att dess arm sitterrunt ribban under dörrtröskeln och domkraf-tens rörliga basplatta står plant på marken››› bild 66.

● Fortsätt att skruva på domkraften* tills hju-let har lyfts lite grann från marken.

VARNING

● Kontrollera att domkraften* fortfarande ärstabil. Om ytan är hal eller mjuk kan domkraf-ten* halka eller sjunka, med risk för persons-kada som resultat.

● Lyft endast fordonet med domkraften* somföljde med från tillverkaren. Andra fordon kanhalka, vilket utgör en skaderisk.

● Montera domkraften* endast på stödpunk-terna avsedda för detta på staget och ställalltid in domkraften på rätt sätt. Om du integör detta kan domkraften* halka eftersomden inte har ett ordentligt tag om fordonet:risk för personskada!

● Det parkerade fordonets höjd kan varierapå grund av temperatur- eller viktändringar.

VIKTIGT

Fordonet ska inte lyftas på tvärbalken. Place-ra domkraften* endast på avsedda punkter påstaget. Annars kan fordonet skadas.

Ta av och sätta dit hjulet

Byt hjulet efter att hjulbultarna har lossatsoch bilen höjts upp med domkraften.

Ta bort hjulet

● Lossa hjulbultarna med hylsnyckeln ochlägg dem på ett plant underlag.

● Ta bort hjulet ››› .

Montera reservhjulet

Om du montera däck med en obligatoriskrullriktning ska du följa instruktionerna i››› sidan 49.

● Montera hjulet.

● Skruva på hjulbultarna och dra åt dem löstmed en hylsnyckel.

● Sänk försiktigt ned fordonet med hjälp avdomkraften*.

● Dra åt hjulbultarna i diagonala par medhjälp av hylsnyckeln.

Hjulbultarna måste vara rena och lätta attskruva. Kontrollera hjulets skick och navetsmonteringsytor innan montering av reserv-

hjulet. Dessa ytor måste vara rena innan hju-let monteras.

VIKTIGT

När du tar bort/monterar hjulet kan fälgen slåmot och skada bromsskivan. Var därför för-siktig och be en andra person hjälpa dig.

Däck med obligatorisk rullriktning

Ett riktat däckmönster kan identifieras ge-nom pilarna på sidan som pekar i rullrikt-ningen. Observera alltid rullningsriktningensom markerats när du sätter dit hjulet, så attdu får optimalt grepp, buller, slitage och vat-tenplaningsegenskaper för denna däcktyp.

Om det är absolut nödvändigt att montera re-servhjulet* mot rotationsriktningen, kör för-siktigt eftersom det betyder att däcket inteerbjuder optimala köregenskaper. Detta gäl-ler speciellt när vägytan är blöt.

Om du vill återgå till däck med riktat mönsterbyter du det punkterade däcket snarast ochåterställer den obligatoriska rullningsrikt-ningen på alla däcken.

Efterarbete

● Lättmetallfälgar: byt hjulbultslocken.

● Plåtfälgar: byt hjulsidan. »49

Page 52: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

● Lägg tillbaka alla verktyg på respektive för-varingsplats.

● Om hjulet som har bytts inte passar i re-servhjulsbaljan ska du förvara det i baggage-rummet ››› sidan 130.

● Kontrollera däcktrycket i det nymonteradedäcket så snart som möjligt.

● Om fordonet har en däcktrycksindikatorska du ställa in trycket och spara avläsningeni minnet ››› sidan 208.

● Låt kontrollera hjulbultarnas åtdragnings-moment med en momentnyckel så snart sommöjligt (det ska vara 120 Nm). Kör försiktigtunder tiden.

● Om det bytta hjulet är punkterat ska det by-tas snarast möjligt.

Snökedjor

Användning

Snökedjor ska endast användas på fram- hju-len.

● Kontrollera att de sitter korrekt efter att duhar kört några meter; rätta till dem vid behov.Följ alltid tillverkarens monteringsanvisning-ar.

● Håll hastigheten under 50 km/h.

● Om det finns fara för att du kör fast trots attdu använder kedjor, är det bäst att inaktiveradrivhjulen (ASR) i ESC ››› sidan 147.

Snökedjor förbättrar bromsförmågan samtväggreppet i vinterförhållanden.

Av tekniska skäl får snökedjor endast använ-das med följande fälg/däck-kombination.

175/70R14185/60R15

Kedjor med länkar som ej överskrider 15mm (inklusive kedjeförslutning)

215/45R16 Kedjor med länkar som ej överskrider 9mm (inklusive kedjeförslutning)

215/40R17 Kedjor med länkar som ej överskrider 7mm (inklusive kedjeförslutning)

Ta bort hjulsidorna och eventuella trimringarinnan du monterar snökedjor.

Ta bort kedjorna när vägen är snöfri. Köregen-skaperna försämras och hjulen slits kraftigt –de kan till och med bli oanvändbara.

VARNING

Snökedjorna ska dras åt korrekt enligt tillver-karens instruktioner. Det förhindrar kedjornafrån att komma i kontakt med hjulhusen.

Bogsering av bilen i nödfall

Bogsera

Bild 67 Höger sida på stötfångaren fram:Bogserögla

Bild 68 Höger sida på den bakre stötfång-aren: Bogserögla

Fäste för bogserlina

Fäst kroken eller linan i bogseröglorna.

50

Page 53: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Bogseröglorna sitter under golvpanelen i ba-gageutrymmet bredvid verktygssatsen ››› si-dan 47.

Skruva in bogseröglan i skruvanslutningen››› bild 67 och dra åt med hylsnyckeln. Denbakre bogseröglan sitter till höger under denbakre stötfångaren.

Bogserlina eller bogserstång

Bogserstången ger bättre säkerhet och mins-kar skaderisken. Använd bara bogserlina omdu inte har någon bogserstång.

En bogserlina ska vara något elastisk för attminska belastningen på båda bilarna. Bog-serlina tillverkad av syntetfiber eller liknandeelastiska material är att rekommendera.

Fäst bogserlinan eller dragbalken endast tillde befintliga bogseröglorna eller en drag-krok.

Att tänka på för föraren i dragbilen

● Bogserlinan måste vara sträckt innan dukör iväg.

● Släpp upp kopplingen försiktigt när dustartar fordonet (manuell växellåda) eller ac-celererar försiktigt (automatisk växellåda).

Körsättet

Bogsering kräver viss erfarenhet, specielltom bogserlina används. Båda förarna bör ha

erfarenhet från att bogsera fordon. Oerfarnaförare bör inte bogsera.

Dra inte för hårt med den bogserande bilenoch undvik att rycka i bogserlinan. Vid bog-sering på en obelagd väg finns alltid en riskatt fästpunkterna överbelastas och skadas.

Tändningen måste vara påslagen på bilensom bogseras för att undvika att ratten låsersig och för att kunna använda blinkers, sig-nalhorn, vindrutetorkare och vindrutespolare.

Placera växelspaken i neutralläge på fordonmed manuell växellåda. Med automatisk väx-ellåda, placera spaken i N.

Servobromsen fungerar bara när motorn ärigång. När den inte är igång måste du tryckamycket hårdare på bromspedalen.

Eftersom servostyrningen inte fungerar ominte motorn är igång behöver du användamer kraft för att styra än normalt.

››› i Anteckningar på sidan 77

››› sidan 77

Bogsera igång

Om motorn inte startar ska du först försökaatt starta den med batteriet från ett annat for-don ››› sidan 51. Försök bara att bogsera

igång fordonet om det inte hjälper att laddabatteriet. Detta sker genom att hjulen tvingasrulla.

När du bogserar igång ett fordon med ben-sinmotor ska du inte bogsera det längre änen kort sträcka, annars kan oförbränt bränslekomma in i katalysatorn.

Om din bil måste bogseras igång:

● Lägg i 2:ans eller 3:ans växel.

● Håll kopplingen nedtryckt.

● Slå på tändningen.

● När båda bilarna är i rörelse släpper du uppkopplingen.

● Så fort motorn startar trycker du ner kopp-lingen och för växelspaken till neutralläge.Det minskar risken att köra in i bilen framför.

››› i Anteckningar på sidan 77

››› sidan 77

Så här används startkablar

Startkablar

Startkabeln måste vara av tillräckligt tvä-rsnitt. »

51

Page 54: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Om motorn inte kan starta på grund av ett ur-laddat batteri, kan batteriet anslutas till ettbatteri i en annan bil för att starta motorn.

Startkablar

Startkablar måste leva upp till standardenDIN 72553 (se kabeltillverkarens instruktio-ner). Kabelns tvärsnitt måste vara minst25 mm2 för bensinmotorer och minst 35 mm2

för dieselmotorer.

Observera

● Bilarna får inte vidröra varandra eftersomelektricitet då kan strömma så fort pluspoler-na har anslutits.

● Det urladdade batteriet måste vara korrektanslutet till bilens elsystem.

Så här används startkablar: beskriv-ning

Bild 69 Skiss över anslutning i fordon utanstart-/stoppsystem

Bild 70 Skiss över anslutning i fordon medstart-/stoppsystem

Ansluta startkablarna

1. Slå av tändningen i båda bilarna ››› .

2. Anslut ena änden av den röda startkabelntill pluspolen + på bilen med det urlad-dade batteriet A ››› bild 69.

3. Anslut andra änden av den röda startka-beln till pluspolen + i bilen med hjälp-batteriet B .

4. Fordon utan start-/stoppsystem: Anslutena änden av den svarta startkabeln tillminuspolen – i bilen som ger ström B

››› bild 69.

– Fordon med start-/stoppsystem: Anslut enaänden av den svarta startkabeln X till enlämplig jordpunkt, en fast metalldel på mo-torblocket eller till själva motorblocket››› bild 70.

5. Anslut andra änden av den svarta startka-beln X till en solid metalldel som ärkopplad till motorblocket eller till självamotorblocket i bilen med det urladdadebatteriet. Anslut den inte till någon punkt inärheten av batteriet A .

6. Placera kablarna på ett sådant sätt att deinte kan komma i kontakt med någon rör-lig del i motorutrymmet.

Start

7. Starta motorn på bilen som ger hjälp ochlåt den gå på tomgång.

8. Starta motorn i bilen med det urladdadebatteriet och vänta i 2 eller 3 minuter tillsmotorn är i gång.

52

Page 55: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

Ta bort startkablarna

9. Innan du tar bort startkablarna ska strål-kastarna stängas av (om de är påslagna).

10.Sätt på värmefläkten och den uppvärmdabakrutan i bilen med tomt batteri. Dettahjälper till att minimera de spa nningstop-par som genereras när kablarna kopplasbort.

11.Med motorn är igång kopplar du bort kab-larna i motsatt ordningsföljd mot beskriv-ningen ovan.

Kontrollera att batteriklämmorna har tillräck-lig kontakt med batteripolerna.

Om motorn inte startar, ska startmotorn slåsav efter ca 10 sekunder. Försök igen efterungefär en minut.

VARNING

● Observera säkerhetsvarningarna gällandearbete i motorutrymmet ››› sidan 193,Arbete i motorrummet.

● Batteriet som ger hjälp måste ha sammaspänning som det tomma batteriet (12 V) ochungefär samma kapacitet (se märkningen påbatteriet). Om denna anvisning inte följs kanen explosion inträffa.

● Använd aldrig startkablar om ett av batteri-erna har frusit. Risk för explosion! Även efteratt batteriet har tinat kan batterisyra läcka utoch orsaka kemiska brännskador. Om ett bat-teri fryser ska det bytas ut.

● Håll gnistor, lågor och tända cigaretter bor-ta från batterier – explosionsrisk! Om dennaanvisning inte följs kan en explosion inträffa.

● Följ instruktionerna från tillverkaren avstartkablarna.

● Anslut inte minuskabeln från den andra bi-len direkt till minuspolen på det tomma bat-teriet. Gasen som batteriet avger kan antän-das av gnistor. Risk för explosion.

● Anslut inte minuskabeln från den andra bi-len till delar av bränslesystemet eller broms-ledningen.

● De icke isolerade delarna av batterikläm-morna får inte komma i kontakt med varand-ra. Startkabeln som är ansluten till batterietspluspol får inte komma i kontakt med metall-delar på bilen, eftersom det kan leda till kort-slutning.

● Placera kablarna på ett sådant sätt att deinte kan komma i kontakt med någon rörligdel i motorutrymmet.

● Luta dig inte mot batteriet. Det kan leda tillkemiska brännskador.

Observera

Bilarna får inte vidröra varandra eftersomelektricitet då kan strömma så fort pluspoler-na har anslutits.

Byta vindrutans torkarblad

Byta torkarbladen

Bild 71 Torkare i serviceläge

Bild 72 Byta torkarblad på vindrutetorkarna

För att byta bladen måste torkarna flyttas frånviloläget till serviceläget.

Byt inte vindrutetorkarna utan att de står iserviceläget, eftersom det kan leda till att »

53

Page 56: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Viktig basinformation

lacken flagas på motorhuven på grund avfriktion mot vindrutetorkararmen.

Serviceläge (för byte av torkarblad)

● Se till att inte torkarbladen har frusit.

● Slå på och av tändningen (inom ca 9 se-kunder), tryck ner spaken till vindrutetorka-ren (kort torkning). Vindrutetorkarna flyttarsig då till serviceläget ››› bild 71.

Demontera torkarbladet

● Lyft upp vindrutetorkararmen.

● Tryck ner låsfliken 1 ››› bild 72.

● Lyft torkarbladet från torkararmen.

Montera torkarbladet

● Sätt torkarbladet på torkararmen tills detklickar på plats.

● Placera torkararmarna i sin ursprungligaposition.

››› i Byta vindrutetorkarblad och bakru-tetorkarblad på sidan 76

››› sidan 76

Byta bakrutetorkarbladet

Bild 73 Demontering och montering av bak-rutans torkarblad

Demontera torkarbladet

● Lyft torkararmen från rutan

● För bladets adapter i pilens riktning och tabort bladet ››› bild 73 A.

Montera torkarbladet

● Håll torkararmens topp med en hand.

● Placera bladet som visas i ››› bild 73 B ochskjut adaptern längs det tills den fastnar.

››› i Byta vindrutetorkarblad och bakru-tetorkarblad på sidan 76

››› sidan 76

54

Page 57: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säker körning

Säkerhet

Säker körning

Säkerheten först!

Detta kapitel innehåller viktig informationoch viktiga tips, förslag och varningar som dubör läsa och tänka på både för din egen ochdina passagerares säkerhet.

VARNING

● Denna bruksanvisning innehåller viktig in-formation om användning av fordonet, bådeför föraren och passagerarna. De andra av-snitten av dokumentationen i bilen innehållerockså ytterligare information som du bör kän-na till för din egen och passagerarnas säker-het.

● Se till att dokumentationen alltid finns tillhands i fordonet. Detta är extra viktigt omfordonet lånas ut eller säljs till en annan per-son.

Körtips

Innan du kör iväg

Observera för din egen och dina passagera-res säkerhet följande punkter före varje färd:

– Säkerställ att fordonets lampor och rikt-ningsvisare fungerar korrekt.

– Kontrollera däcktrycket.

– Säkerställ att alla fönster ger tydlig och godsikt över omgivningen.

– Se till att allt bagage är korrekt säkrat ››› si-dan 130.

– Säkerställ att inga föremål kan komma i vä-gen för pedalerna.

– Ställ in framsätet, nackskyddet och speg-larna korrekt efter kroppsstorleken.

– Säkerställ att passageraren i mittensätetbak alltid har nackskyddet i rätt använd-ningsläge.

– Instruera passagerarna att ställa in nack-skydden efter sin längd.

– Skydda barn med lämpliga barnsäten ochkorrekt använda säkerhetsbälten ››› si-dan 70.

– Inta korrekt sittställning. Instruera ävenpassagerarna att inta rätt sittställning ››› si-dan 56.

– Sätt fast säkerhetsbältet ordentligt. Instru-era även passagerarna att sätta fast sinasäkerhetsbälten korrekt ››› sidan 60.

Vad påverkar körsäkerheten?

Som förare är du ansvarig för dig själv ochdina passagerare. När din koncentration ellerkörsäkerheten påverkas av någon omstän-dighet utsätter du dig själv och andra perso-ner på vägarna för fara ››› , så av den anled-ningen:

– Var alltid uppmärksam på trafiken och låtdig inte distraheras av passagerarna ellertelefonsamtal.

– Kör aldrig med nedsatt körförmåga (t.ex. pågrund av medicinering, alkohol, droger).

– Följ trafiklagarna och hastighetsgränserna.

– Sänk alltid hastigheten i enlighet med väg-laget, trafiken och väderleken.

– Vid långa färder, ta regelbundna pauser -minst varannan timme.

– Undvik om möjligt att köra när du är trötteller stressad.

VARNING

När körsäkerheten blir nedsatt under en färdökar risken för personskada och olyckor.

55

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 58: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

Säkerhetsutrustning

Äventyra aldrig din eller passagerarnas sä-kerhet. I händelse av en olycka kan säker-hetsutrustningen minska risken för persons-kada. Följande lista innehåller större delen avdin säkerhetsutrustning från SEAT:

● Trepunktssäkerhetsbälten

● Belastningsbegränsare för bältena i fram-sätena och sidosätena bak

● Bältessträckare för framsätena

● Krockkuddar fram

● Sidokrockkuddar i framsätenas ryggstöd,med skydd för bröstkorg och huvud

● "ISOFIX"-fästpunkter för "ISOFIX"-barns-ystem bak

● Nackskydd fram med inställbar höjd

● Nackskydd i mitten bak med användnings-läge och icke användningsläge

● Inställbar rattstång

Ovan nämnd säkerhetsutrustning fungerartillsammans för att ge dig och dina passage-rare det bästa möjliga skyddet i händelse aven olycka. Dessa säkerhetssystem kan dockbara vara effektivt om du och dina passage-rare sitter i rätt ställning och använder dennautrustning på rätt sätt.

Säkerheten är allas angelägenhet!

Korrekt position för passagera-re

Korrekt sittställning för föraren

Bild 74 Rätt avstånd mellan föraren och rat-ten

Bild 75 Korrekt läge för förarens nackskydd

Vi rekommenderar för din säkerhet och för attminska risken för personskada i händelse av

en olycka att du använder följande inställ-ningar för föraren:

– Ställ in ratten så att det finns ett avståndpå minst 25 cm mellan ratten och mitten pådin bröstkorg ››› bild 74.

– Flytta förarsätet framåt eller bakåt så att dukan trycka ned gas-, broms- och kopplings-pedalerna till golvet med knäna i svag vin-kel ››› .

– Säkerställ att du kan nå rattens högstapunkt.

– Ställ in nackskyddet så att dess övre kantär på samma nivå som toppen på huvudeteller så nära samma nivå som toppen påhuvudet som möjligt ››› bild 75.

– För ryggstödet till upprätt läge så att dukan vila ryggen mot det.

– Sätt fast säkerhetsbältet ordentligt ››› si-dan 60.

– Håll båda fötterna i fotutrymmet så att duhar bilen under kontroll hela tiden.

Inställning av förarsätet ››› sidan 124.

VARNING

● Felaktig sittställning för föraren kan ledatill allvarliga personskador.

● Ställ in förarsätet så att det är ett avståndpå minst 25 cm mellan mitten på bröstkorgenoch mitten på ratten ››› bild 74. Om avståndet

56

Page 59: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säker körning

är mindre än 25 cm kan det hända attkrockkuddssystemet inte skyddar dig ordent-ligt.

● Om ditt fysiska tillstånd inte tillåter att duhåller minimiavståndet på 25 cm ska du kon-takta en specialiserad verkstad. Verkstadenhjälper dig att avgöra om särskilda, specifikamodifikationer krävs.

● Håll alltid i ratten med båda händerna påringens utsida i lägena "klockan 9" och"klockan 3" när du kör. Detta minskar riskenför personskada när förarkrockkudden utlös-es.

● Håll aldrig i ratten i läget "klockan 12" ellerpå något annat sätt (t.ex. i mitten på ratten). Isådana fall kan du få skador på armarna, hän-derna och huvudet om krockkudden utlöses.

● Kör aldrig med ryggstödet långt tillbakalu-tat för att minska risken för skada på förarenvid plötslig inbromsning eller en olycka!Krockkuddssystemet och säkerhetsbältenakan bara ge optimalt skydd när ryggstödet äri upprätt läge och föraren använder säker-hetsbältet korrekt.

● Ställ in nackskyddet korrekt för att uppnåoptimalt skydd.

Ställa in rattens läge

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 13

VARNING

● Ställ aldrig in rattens position när fordonetär i rörelse, det kan leda till en olycka.

● För upp spaken ordentligt så att rattposi-tionen inte ändras av misstag under körning.Olycksrisk!

● Se till att du kan nå och hålla ordentligt omden övre delen av ratten: Olycksrisk!

● Om du ställer in ratten så att den riktas motditt ansikte får du inte ordentligt skydd avförarkrockkudden i händelse av en olycka.Säkerställ att ratten är riktad mot din bröst-korg.

Korrekt sittställning för främre passa-gerare

Vi rekommenderar för din säkerhet och för attminska risken för personskada i händelse aven olycka att du använder följande inställ-ningar för passageraren fram:

– Skjut passagerarsätet fram så långt baksom möjligt ››› .

– För ryggstödet till upprätt läge så att dukan vila ryggen mot det.

– Ställ in nackskyddet så att dess övre kantär på samma nivå som toppen på huvudeteller så nära samma nivå som toppen påhuvudet som möjligt ››› sidan 59.

– Håll alltid båda fötterna i fotutrymmet fram-för passagerarsätet fram.

– Sätt fast säkerhetsbältet ordentligt ››› si-dan 60.

Det är möjligt att inaktivera passagerarkrock-kudden under exceptionella omständigheter››› sidan 69.

Ställa in passagerarsätet fram ››› si-dan 12.

VARNING

● Felaktig sittställning för passageraren framkan leda till allvarliga personskador.

● Ställ in passagerarsätet fram så att det ärminst 25 cm mellan bröstkorgen och instru-mentbrädan. Om avståndet är mindre än 25cm kan det hända att krockkuddssystemetinte skyddar dig ordentligt.

● Om ditt fysiska tillstånd inte tillåter att duhåller minimiavståndet på 25 cm ska du kon-takta en specialiserad verkstad. Verkstadenhjälper dig att avgöra om särskilda, specifikamodifikationer krävs.

● Ha alltid fötterna i fotutrymmet när fordo-net är i rörelse – lägg aldrig upp dem på in-strumentbrädan, ut genom fönstret eller påsätet. En felaktig sittställning utsätter dig förökad risk för skada vid plötslig inbromsningeller en olycka. Om krockkudden utlösesskulle du kunna bli allvarligt skadad på grundav en felaktig sittställning. »

57

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 60: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

● För att minska risken för skada på passage-raren fram vid plötslig inbromsning eller enolycka ska du aldrig färdas med ryggstödetlångt tillbakalutat! Krockkuddssystemet ochsäkerhetsbältena kan bara ge optimalt skyddnär ryggstödet är i upprätt läge och passage-raren fram använder säkerhetsbältet korrekt.Ju längre ryggstöden lutas bakåt, desto stör-re är risken för personskada på grund av attbältet sitter fel eller sittställningen är felak-tig!

● Ställ in nackskyddet korrekt för att uppnåmaximalt skydd.

Korrekt sittställning för passagerare ibaksätet

För att minska risken för personskada vidplötslig inbromsning eller en olycka måstepassagerarna i baksätet tänka på följande:

– Sitt rakt.

– Ställa in nackskyddet i rätt läge ››› si-dan 59.

– Håll alltid båda fötterna i fotutrymmet fram-för baksätet.

– Sätt fast säkerhetsbältet ordentligt ››› si-dan 60.

– Använd ett lämpligt barnsäkerhetssystemnär du har barn i fordonet ››› sidan 70.

VARNING

● Om passagerarna i baksätet inte sitter kor-rekt kan de bli allvarligt skadade.

● Ställ in nackskyddet korrekt för att uppnåmaximalt skydd.

● Säkerhetsbältena kan bara ge optimaltskydd när ryggstöden är i upprätt läge ochpassagerarna använder sina säkerhetsbältenpå korrekt sätt. Om passagerarna i baksätetinte sitter i upprätt läge ökar risken för per-sonskada på grund av säkerhetsbältets inkor-rekta läge.

Exempel på felaktiga sittställningar

Säkerhetsbälten kan bara ge optimalt skyddom bältena ligger rätt. Felaktiga sittställning-ar minskar säkerhetsbältenas skyddsfunk-tion betydligt och ökar risken för personska-da på grund av fel läge för säkerhetsbältena.Som förare är du ansvarig för alla fordonetspassagerare, särskilt barn.

– Låt aldrig någon inta en felaktig sittställ-ning i fordonet under färd ››› .

Följande lista innehåller exempel på sittställ-ningar som skulle kunna innebära fara föralla passagerare i fordonet. Listan är inte full-ständig, men vi vill uppmärksamma dig pådetta.

När bilen är i rörelse:

● Stå aldrig upp i bilen.

● Stå aldrig på sätena.

● Stå aldrig på knä på sätena.

● Luta aldrig sätets ryggstöd långt bakåt.

● Luta dig aldrig mot instrumentbrädan.

● Ligg aldrig i baksätet.

● Sitt aldrig på sätets framkant.

● Sitt aldrig i sidled.

● Luta dig aldrig ut genom en ruta.

● Sträck aldrig ut fötterna genom en ruta.

● Lägga aldrig upp fötterna på instrument-brädan.

● Lägg aldrig upp fötterna på ett säte.

● Låt aldrig någon färdas i fotutrymmet.

● Färdas aldrig utan att använda säkerhets-bälte.

● Låt aldrig någon färdas i bagageutrymmet.

VARNING

● Felaktig sittställning ökar risken för allvar-liga personskador.

● Sitter fordonets passagerare i felaktig sitt-ställning utsätts de för allvarliga skador omkrockkuddarna utlöses och träffar en passa-gerare som intagit en felaktig sittställning.

● Innan bilen sätts i rörelse ska du inta rättsittställning och bibehålla den under hela re-san. Inför varje färd ska passagerarna

58

Page 61: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säker körning

instrueras att sitta korrekt och förbli i denställningen under färden ››› sidan 56, Korrektposition för passagerare.

Korrekt inställning av främre nack-skydd

Bild 76 Korrekt inställt nackskydd sett fram-ifrån och från sidan

Korrekt inställda nackskydd är en viktig delav passagerarskyddet och kan minska riskenför personskador i de flesta olyckssituationer.

– Ställ in nackskyddet, så långt det går, såatt ovankanten är på samma nivå som hu-vudets övre del, eller åtminstone i ögon-höjd ››› bild 76.

VARNING

● Att färdas med borttagna eller felaktigt in-ställda nackskydd ökar risken för allvarliga

personskador. Felaktig inställning av nack-skydden kan leda till dödsfall vid en olyckaoch öka risken för personskador vid plötsligainbromsningar eller oväntade manövrer.

● Nackskydden måste alltid vara inställda ienlighet med passagerarens längd.

Korrekt inställning av bakre nack-skydd

Bild 77 Ställa in baksätenas nackskydd

Nackskydden bak har 2 lägen:

● Uppfällt läge eller användningsläge A

››› bild 77. I detta läge används nackskyddetnormalt och skyddar tillsammans med säker-hetsbältena bak passageraren i baksätena.

● Viloläge, när inte används B ››› bild 77. Idetta läget förbättras förarens sikt bakåt.

För att ställa in nackskyddet i läge för an-vändning A , dra i kanterna med båda hän-

derna i pilens riktning. För att lägga det i vilo-läge B , sänk nackskyddet.

VARNING

● När en passagerare sitter i baksätet börnackskyddet ställas in i läge för användningA .

● Byt aldrig det mittersta nackskyddet bakmot något av nackskydden på yttersidorna.Risk för personskada vid olycka!

Observera

Följ instruktionerna för inställning av nack-skydden.

Pedalområdet

Pedaler

– Säkerställ att du alltid kan trycka ned gas-,broms- och kopplingspedalerna till golvetutan hinder.

– Säkerställ att pedalerna utan hinder kanåtergå till sina utgångspunkter.

– Säkerställ att bilmattorna sitter fast ordent-ligt under färden och inte hindrar pedaler-na ››› .

Använd bara bilmattor som lämnar pedalernafria och som är fastsatta så att de inte glider. »

59

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 62: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

Du kan skaffa lämpliga bilmattor hos enspecialiserad återförsäljare.

Om det blir fel i en bromskrets måste broms-pedalen tryckas ned helt för att bilen skakunna stannas.

Bära lämpliga skor

Bär alltid skor som stödjer fötterna ordentligtoch ger en god känsla för pedalerna.

VARNING

● Om pedalerna hindras kan en olycka inträf-fa. Risk för allvarliga personskador.

● Lägg aldrig och sätt aldrig fast bilmattor el-ler andra golvbeklädnader över de ursprungli-ga bilmattorna. Detta gör pedalområdetmindre och kan hindra pedalerna. Olycksrisk.

● Placera aldrig föremål i förarens fotutrym-me. Ett föremål skulle kunna komma in i pe-dalområdet och hindra användning av peda-lerna. I händelse av en snabb körnings- ellerinbromsningsmanöver kommer du inte kunnaanvända broms-, kopplings- eller gaspeda-len. Olycksrisk!

Säkerhetsbälten

Varför ska man använda säker-hetsbälte?

Antal säten

Ditt fordon har fem säten, två fram och trebak. Varje säte är utrustat med ett trepunkts-säkerhetsbälte.

För en del versioner är ditt fordon endastgodkänt för fyra säten. Två framsäten och tvåbaksäten.

VARNING

● Transportera aldrig mer än maximalt tillåtetantal passagerare i fordonet.

● Varje passagerare i fordonet måste fästaoch använda säkerhetsbältet som tillhörhans/hennes säte på rätt sätt. Barn måsteskyddas med ett lämpligt barnsäkerhetssys-tem.

Lampa för säkerhetsbälte*

Bild 78 Varningslampa på instrumentpanelen

Signallampan tänds för att påminna förarenom att använda sitt säkerhetsbälte.

Innan du startar fordonet:

– Sätt fast säkerhetsbältet ordentligt.

– Säg åt passagerarna att de ska spänna fastsäkerhetsbältena ordentligt innan du köriväg.

– Skydda barn genom att använda barnsäteavpassat efter barnets längd och vikt.

När tändningen slagits på så kommer signal-lampan på instrumentpanelen tändas* omförare eller passagerare* inte har tagit på sigsäkerhetsbältet.

En akustisk varningssignal ljuder i några se-kunder om säkerhetsbältena inte är fastspän-da när bilen kör iväg och når en hastighet på

60

Page 63: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhetsbälten

mer än ungefär 25 km/h, eller om säkerhets-bältena spänns upp medan bilen är i rörelse.Varningslampan för säkerhetsbälten blinkarockså .

Lampan släcks när föraren och passagera-ren fram spänner fast sina säkerhetsbältenmedan tändningen är på.

Säkerhetsbältets skyddsfunktion

Bild 79 Förare som använder säkerhetsbältetpå rätt sätt kastas inte framåt vid en plötsliginbromsning

Ett säkerhetsbälte som används rätt hållerkvar personen i rätt läge. Det hjälper även tillatt förhindra okontrollerade rörelser som kanorsaka allvarliga personskador samt minskarrisken för att personer kastas ur fordonet.

Passagerare som använder säkerhetsbältetpå rätt sätt tar fördel av säkerhetsbältets för-måga att absorbera kinetisk energi. Framde-

len av fordonet och andra passiva säkerhets-funktioner (som t.ex. krockkuddssystemet) ärockså konstruerade för att absorbera den ki-netiska energi som frigörs i en kollision. Till-sammans minskar alla dessa funktioner denfrigjorda kinetiska energin och följaktligenrisken för personskada. Det är därför det ärså viktigt att sätta fast säkerhetsbältena införvarje färd, även när du "bara kör runt hörnet".

Kontrollera även att alla dina passagerare an-vänder sina säkerhetsbälten. Olycksstatisti-ken har visat att användningen av säkerhets-bälten är ett verkningsfullt sätt att påtagligtminska risken för personskada och förbättrachanserna att överleva vid allvarliga olyckor.Dessutom förbättrar korrekt använda säker-hetsbälten skyddet som krockkuddar ger viden olycka. På grund av detta är det krav påatt använda säkerhetsbälte enligt lag i deflesta länder.

Även om ditt fordon är utrustat med krock-kuddar måste säkerhetsbälten sättas fastoch användas. Krockkuddarna fram aktiverasexempelvis endast i vissa frontalkollisioner.Krockkuddarna fram utlöses inte vid mindrefrontalkollisioner, mindre sidokollisioner, på-körningar bakifrån, om fordonet voltar ellerolyckor där tröskelvärdet för utlösning avkrockkuddar i styrenheten inte överskrids.

Därför ska du alltid använda säkerhetsbältetoch kontrollera att alla passagerarna i bilenhar spänt fast sina säkerhetsbälten ordent-ligt innan du kör iväg!

Säkerhetsanvisningar för användningav säkerhetsbälten

– Använd alltid säkerhetsbältet på det sättsom beskrivs i detta avsnitt.

– Säkerställ att säkerhetsbältena kan sättasfast i alla lägen och att de inte är skadade.

VARNING

● Om säkerhetsbälten används felaktigt ellerinte alls ökar risken för allvarliga personska-dor. Optimalt skydd från säkerhetsbältenauppnås endast om du använder dem korrekt.

● Sätt fast ditt säkerhetsbälte före varje färd– även när du kör i städer. De andra passage-rarna måste också använda säkerhetsbälte ialla lägen så att de inte löper risk att skadas.

● Säkerhetsbältet ger inte fullt skydd om detinte har placerats korrekt.

● Låt aldrig två passagerare (inte ens barn)dela samma säkerhetsbälte.

● Håll alltid båda fötterna i fotutrymmetframför ditt säte så länge fordonet är i rörel-se.

● Koppla aldrig loss säkerhetsbältet medanfordonet är i rörelse. Risk för livshotande ska-da.

● Säkerhetsbältet får aldrig vridas medan detanvänds.

● Säkerhetsbältet bör aldrig ligga mot hårdaeller bräckliga föremål (t.ex. glasögon eller »

61

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 64: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

pennor osv.) eftersom detta kan leda till per-sonskador.

● Låt inte säkerhetsbältet skadas eller blifastkilat eller gnidas mot vassa kanter.

● Låt aldrig säkerhetsbältet löpa under ar-men eller i något annat felaktigt läge.

● Löst sittande, bylsiga kläder (t.ex. en över-rock över en jacka) försvårar korrekt passningoch funktion för säkerhetsbältena och mins-kar deras skyddsförmåga.

● Öppningen i säkerhetsbältets lås får inteblockeras med papper eller andra föremål, ef-tersom detta kan förhindra att låstungan fäs-ter ordentligt.

● Använd aldrig bältesclips, fästringar ellerliknande föremål för att ändra bältets posi-tion.

● Nötta eller sönderslitna säkerhetsbältenoch skadade anslutningar, upprullningsdoneller delar av spännet kan orsaka allvarligapersonskador vid en olycka. Du måste därförregelbundet kontrollera skicket på alla säker-hetsbälten.

● Säkerhetsbälten som har använts i enolycka och blivit uttöjda måste bytas ut av enspecialiserad verkstad. Eventuellt måste debytas även om det inte finns några synligaskador. Bältets fästpunkt bör också kontrolle-ras.

● Försök inte att själv reparera ett skadat sä-kerhetsbälte. Säkerhetsbältena får inte tasbort eller ändras på något sätt.

● Bältena måste hållas rena.I annat fall kandet hända att indragningsmekanismen intefungerar korrekt.

Frontalkrockar och fysikens lagar

Bild 80 En förare som inte använder säker-hetsbältet kastas framåt med en våldsamkraft

Bild 81 Passageraren i baksätet som inte an-vänder säkerhetsbälte kastas framåt med envåldsam kraft och träffar föraren som använ-der säkerhetsbältet

Det är enkelt att förklara hur fysikens lagarfungerar vid frontalkrockar: När ett fordonsätts i rörelse uppstår en slags energi somkallas "kinetisk energi" både hos passagerar-na och inuti bilen.

Mängden "kinetisk energi" beror på fordo-nets hastighet och fordonets och passagerar-nas vikt. Ju högre hastighet och ju högre vikt,desto mer energi "frigörs" vid en olycka.

Den viktigaste faktorn är dock fordonets has-tighet. Om hastigheten fördubblas, till exem-pel från 25 km/h till 50 km/h, så multiplice-ras den kinetiska energin med fyra.

Eftersom passagerarna i exemplet inte ärfastspända med säkerhetsbälten måste, viden krasch mot en vägg, den kinetiska energinför alla passagerare absorberas helt av kolli-sionen.

62

Page 65: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhetsbälten

Även vid hastigheter på mellan 30 km/h och50 km/h kan krafterna som påverkar kroppar-na i en kollision lätt överstiga ett ton (1 000kg). Vid högre hastigheter är dessa krafterännu starkare.

Passagerare i fordonet som inte använder sä-kerhetsbälten är inte "fastspända" till bilen.Vid en frontalkrock rör de sig framåt i sammahastighet som fordonet färdades i precis in-nan kollisionen. Exemplet gäller inte barafrontalkrockar utan alla olyckor och kollisio-ner.

Även vid låga hastigheter är krafterna sompåverkar kroppen så starka att det inte gåratt ta emot sig med händerna. Vid en fron-talkrock kastas passagerare utan säkerhets-bälte framåt och slår våldsamt i ratten, in-strumentbrädan, vindrutan eller vad somhelst som finns i vägen ››› bild 80.

Det är även viktigt att passagerarna bak an-vänder säkerhetsbältena på rätt sätt, efter-som de annars kan kastas framåt i fordonetmed våldsam kraft om en olycka inträffar.Passagerarna i baksätet som inte användersäkerhetsbälte utsätter inte bara sig självaför fara, utan även passagerarna fram››› bild 81.

Så här ställer du in säkerhets-bältet korrekt

Sätta fast och lossa säkerhetsbältet

Bild 82 Fästa och lossa säkerhetsbältets lås

Bild 83 Positionering av säkerhetsbälte vidgraviditet

Spänn fast säkerhetsbältet

Säkerhetsbältet ger inte fullt skydd om detinte har placerats korrekt.

● Ställ in sätet och nackskyddet korrekt.

● Sätt fast bältet genom att fatta tag i spärr-plattan och dra den långsamt över bröstetoch knäet.

● För in låstungan i låset för motsvarandesäte och tryck ned till dess att den låser fastmed ett tydligt klick ››› bild 82.

● Dra i bältet för att kontrollera att låstunganär ordentligt fastspänd i låset.

Säkerhetsbältena är utrustade med ett auto-matiskt upprullningsdon på axelremmen. Fullrörelsefrihet är möjlig när man drar långsamti axelremmen. Men vid plötslig inbromsning,vid färd på brant underlag eller i kurvor och »

63

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 66: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

vid acceleration är det automatiska upprull-ningsdonet på axelremmen låst.

De automatiska upprullningsdonen på fram-sätena är utrustade med bältesförspännare››› sidan 64.

Spänna loss säkerhetsbältet

● Tryck på den röda knappen på bälteslåset››› bild 82. Låstungan frigörs och hoppar urlåset ››› .

● För tillbaka bältet för hand så att det rullarupp lätt och kanten inte skadas.

Positionera säkerhetsbälten

Säkerhetsbälten ger bara maximalt skydd närde har placerats korrekt.

VARNING

● Säkerhetsbältena ger bara det bästa skyd-det när ryggstöden är i upprätt läge och sä-kerhetsbältena har satts fast ordentligt.

● Sätt aldrig in låstungan i ett annat säteslås. Om du gör det skyddar inte säkerhetsbäl-tet dig ordentligt och risken för personskadaökar.

● Koppla aldrig loss säkerhetsbältet medanfordonet är i rörelse. Om du gör det ökar durisken för att få allvarliga eller dödliga per-sonskador.

● Ett felaktigt använt säkerhetsbälte kan or-saka allvarliga personskador vid en olycka.

● Säkerhetsbältets axeldel måste ligga påmitten av axeln och aldrig över halsen. Säker-hetsbältet måste ligga plant och bekvämtöver bröstkorgen

● Säkerhetsbältets nedre del ska ligga överbäckenet och aldrig över magen. Bältet skaligga platt och bekvämt mot bäckenet. Dra åtbältet om det behövs.

● För gravida kvinnor måste den nedre delenav säkerhetsbältet sitta så lågt som möjligtöver bäckenet, aldrig över magen, och alltidligga plant så att inget tryck utövas på buken››› bild 83.

● Spänn alltid fast upprullningsdonets låsnär du fäster ett barnsäte i grupp 0, 0+ eller 1››› sidan 70.

● Läs och följ varningarna ››› sidan 61.

Bältessträckare*

Så här fungerar bältessträckaren

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 13

Säkerhetsbältena för passagerarna fram ärutrustade med bältessträckare. Sensorer ut-löser bältessträckarna vid svåra frontal- ochsidokrockar och påkörningar bakifrån baraom säkerhetsbältet används. Då dras säker-hetsbältena in och åt samt minskar passage-rarnas framåtrörelse.

Bältessträckaren aktiveras inte vid lätta kolli-sioner, om bilen välter eller i situationer däringa stora krafter utövas på fordonet.

Observera

● Om bältessträckarna utlöses producerasett fint damm. Detta är normalt och indikerarinte en brand i bilen.

● De relevanta säkerhetskraven måste följasnär fordonet eller komponenter i systemetskrotas. Specialiserade verkstäder är bekantamed dessa bestämmelser, vilka även är till-gängliga för dig.

Service på och kassering av bältes-sträckare

Bältessträckarna är komponenter för säker-hetsbältena som installeras i fordonets sä-ten. Om du utför arbeten på bältessträckarnaeller tar bort eller installerar delar av syste-met när du utför annat reparationsarbete kansäkerhetsbältet bli skadat. Följden av dettakan bli att bältessträckarna i händelse av enolycka inte fungerar korrekt eller kanske intealls.

Bestämmelser som specialistverkstäder kän-ner till måste följas så att bältessträckarnasverkningsfullhet inte minskas och att borttag-na delar inte orsakar personskador eller mil-jöförorening.

64

Page 67: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Krockkuddssystem

VARNING

● Inkorrekt användning eller reparationersom inte utförs av behöriga mekaniker ökarrisken för allvarliga eller livshotande per-sonskador. Bältessträckarna kanske inte ut-löses eller kanske utlöses under fel omstän-digheter.

● Försök aldrig att reparera, ställa in, ta borteller installera delar till bältessträckarna ellersäkerhetsbältena.

● Bältessträckarna, säkerhetsbältena och detautomatiska upprullningsdonet kan inte re-pareras.

● Allt arbete med bältessträckarna och säker-hetsbältena, inklusive borttagning och mon-tering av delar i samband med annat repara-tionsarbete, får bara utföras av en specialise-rad verkstad.

● Bältessträckarna ger bara skydd vid enolycka och måste bytas om de har aktiverats.

Krockkuddssystem

Kort inledning

Varför är det så viktigt att använda sä-kerhetsbälte och sitta på rätt sätt?

För att krockkuddarna ska kunna ge bästamöjliga skydd ska säkerhetsbältet alltid an-vändas korrekt samtidigt som man har enkorrekt sittposition.

Krockkuddssystemet är inget substitut för sä-kerhetsbältena utan en integrerad del av bi-lens övergripande passiva säkerhetssystem.Observera att krockkuddssystemet endastkan fungera effektivt när fordonets passage-rare använder sina säkerhetsbälten korrektoch har justerat nackskydden ordentligt. Avden anledningen är det oerhört viktigt att all-tid använda säkerhetsbältet, inte enbart föratt det är lagstadgat i de flesta länder, utanäven för din egen säkerhet ››› sidan 60, Var-för ska man använda säkerhetsbälte?.

Krockkudden blåses upp inom några sekun-der, så om du inte sitter korrekt när krockkud-den utlöses kan du få livshotande skador.Det är därför mycket viktigt att alla passage-rare i bilen har en korrekt sittposition underkörning.

Hård inbromsning innan en olycka kan ledatill att en passagerare utan säkerhetsbältekastas fram mot området där krockkudden lö-

ser ut. I sådana fall kan den utlösande krock-kudden orsaka allvarliga eller dödliga skadorpå passageraren. Detta gäller även barn.

Håll alltid längsta möjliga avstånd mellan digsjälv och den främre krockkudden. På så sättkan krockkudden fram blåsas upp helt närden löser ut och ge maximalt skydd.

De viktigaste faktorerna som kan lösa ut enkrockkudde är: olyckstypen, kollisionsvinkelnoch fordonets hastighet.

Huruvida krockkuddarna löses ut berorfrämst på bilens fartminskningsgrad, somuppstår vid kollisionen och som upptäcks avstyrenheten. Om den fartminskningsgradsom uppstår vid kollisionen och som mäts avstyrenheten ligger under de specificerade re-ferensvärdena kommer den främre krockkud-den, sidokrockkudden och/eller krockgardi-nen inte att lösas ut. Observera att de synligaskadorna på en bil som varit med i en olycka,oavsett hur allvarlig, inte är en avgörandefaktor för om krockkuddarna skulle ha löstsut.

VARNING

● Att använda säkerhetsbältet på ett felaktigtsätt eller att ha en felaktig sittposition kanleda till allvarliga eller dödliga skador. »

65

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 68: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

● Alla fordonets passagerare, inklusive barn,som inte är korrekt fastspända kan få allvarli-ga eller dödliga skador om krockkudden lö-ses ut. Barn upp till 12 år ska alltid åka i bak-sätet. Låt aldrig barn åka i bilen om de inte ärfastspända med säkerhetsbälte eller om sä-kerhetsbältessystemet inte är lämpligt förderas ålder, storlek eller vikt.

● Om du inte använder säkerhetsbälte ellerom du lutar dig framåt eller åt sidan underkörning eller har en felaktig sittposition,finns en betydligt ökad risk för skador. Dennaökade skaderisk ökas ytterligare om du träf-fas av en utlöst krockkudde.

● För att minska skaderisken från en utlöstkrockkudde ska säkerhetsbältet alltid använ-das på ett korrekt sätt.

● Justera alltid framsätena på ett korrektsätt.

Beskrivning av krockkuddssystem

Krockkuddssystemet består huvudsakligenav (enligt fordonsutrustningen):

● ett elektroniskt styr- och övervakningssys-tem (styrenhet)

● krockkuddar fram för förare och passagera-re

● sidokrockkuddar

● krockgardiner

● en signallampa på instrumentbrädan››› sidan 67

● brytare för den främre passagerarkrockkud-den

● en kontrollampa för att slå på/av främrepassagerarkrockkudden

Krockkuddssystemets drift övervakas elektro-niskt. Krockkuddssystemets signallampatänds i några sekunder varje gång som tänd-ningen slås på (självdiagnos).

Ett fel har uppstått i systemet om signallam-pan :

● inte tänds då tändningen sätts på ››› si-dan 67

● släcks efter 4 sekunder efter att tändningenhar slagits på

● släcks och tänds igen efter att tändningenhar satts på

● tänds eller blinkar medan fordonet kör.

Krockkuddssystemet löser inte ut om:

● om tändningen är avstängd

● vid en mindre frontalkrock

● vid en mindre sidokollision

● vid en kollision i bakänden

● om bilen voltar

VARNING

● Säkerhetsbältena och krockkuddarna kanendast ge maximalt skydd om passagerarna

sitter på ett korrekt sätt ››› sidan 56, Korrektposition för passagerare.

● Låt en specialiserad verkstad kontrollerakrockkuddssystemet omedelbart om ett felhar uppstått i systemet. Annars kanske intesystemet löser ut korrekt eller inte löser utalls vid en frontalkrock.

Aktivering av krockkudde

Krockkuddarna löses ut extremt snabbt, inomen tusendels sekund, för att ge extra skyddvid en olycka. Ett fint damm kan utvecklasnär krockkudden löses ut. Detta är normaltoch indikerar inte en brand i bilen.

Luftkuddesystemet fungerar bara när tänd-ningen är på.

Vid vissa typer av olyckor kan flera krockkud-dar aktiveras samtidigt.

Vid mindre frontal- och sidokollisioner, på-körningar bakifrån eller om fordonet hamnarpå taket eller voltar, kommer krockkuddarnainte aktiveras.

Aktiverande faktorer

De förhållanden som leder till aktivering avkrockkuddssystemet i varje enskild situationkan inte generaliseras. Vissa faktorer spelaren viktig roll, såsom egenskaperna hos före-målet som fordonet träffar (hårt/mjukt), träff-vinkel, fordonets hastighet etc.

66

Page 69: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Krockkuddssystem

Fartminskningsbanan är avgörande vid akti-vering av krockkuddar.

Kontrollenheten analyserar kollisionsbananoch aktiverar respektive säkerhetssystem.

Om fartminskningshastigheten är under detfördefinierade referensvärdet i kontrollenhe-ten kommer inte krockkuddarna utlösas,även om olyckan kan orsaka omfattande ska-dor på fordonet.

Följande krockkuddar utlöses vid allvarligafrontalkrockar

● Förarkrockkudden

● Passagerarkrockkudde fram

Följande krockkuddar utlöses vid allvarligasidokollisioner

● Främre sidokrockkudden på kollisionssidan

● Bakre sidokrockkudden på kollisionssidan

● Krockgardinen (huvudkrockkudde) på kolli-sionssidan

Vid en olycka där krockkudden har aktiverats

● tänds innerbelysningen (om reglaget för in-nerbelysningen är i läget för instegsbelys-ning)

● varningsblinkers slår på

● alla dörrar låses upp

● bränsleförsörjningen till motorn stryps

Krockkuddssignallampa och bältes-sträckare

Signallampan övervakar alla krockkuddaroch bältessträckare i bilen, inklusive styren-heter och kabelanslutningar.

Övervakning av airbag- och bältessträckar-system

Både airbag- och bältessträckarsystemensfunktion övervakas konstant elektroniskt.Signallampan tänds i några sekunder var-je gång som tändningen sätts på (självdiag-nos).

Systemet måste kontrolleras när signallam-pan :

● inte tänds då tändningen sätts på

● släcks efter 4 sekunder efter att tändningenhar slagits på

● släcks och tänds igen efter att tändningenhar slagits på

● tänds eller blinkar medan fordonet kör

Vid fel lyser lampan konstant. Låt en specia-listverkstad kontrollera krockkuddssystemetomedelbart.

Om någon av krockkuddarna har inaktiveratsav en serviceverkstad blinkar varningslam-pan flera sekunder längre efter verifieringoch släcks sedan om inget fel föreligger.

VARNING

● Om fel föreligger kan inte airbag- och bäl-tessträckarsystemet utföra sina skyddsfunk-tioner på ett korrekt sätt.

● Om ett fel uppstår ska systemet omedel-bart kontrolleras hos en specialistverkstad.Annars kanske inte krockkuddssystemet ochbältessträckarna löses ut, eller löses ut kor-rekt, vid en olycka.

Säkerhetsinstruktioner förkrockkuddar

Krockkuddar fram

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 14.

VARNING

● Säkerhetsbältena och krockkuddssystemetger bara maximalt skydd om passagerarnahar korrekt sittställning ››› sidan 56, Korrektposition för passagerare.

● I utlösningsområdet mellan passagerarenfram och krockkuddarna får det under ingaomständigheter finnas andra passagerare,husdjur och föremål.

● Krockkuddarna ger endast skydd för enolycka och ska därför bytas ut efter att de harlöst ut. »

67

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 70: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

● Det är också viktigt att inte fästa några fö-remål, som dryckeshållare eller telefonfäs-ten, på ytorna som täcker airbagenheterna.

● Försök inte att på något sätt modifierakrockkuddssystemets komponenter.

Sidokrockkuddar*

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 15.

VARNING

● Om du inte använder säkerhetsbältet, omdu lutar dig framåt eller inte sitter korrekt närbilen är i rörelse, är det större risk för att duskadar dig om systemet med sidokrockkud-dar aktiveras vid en olycka.

● För att sidokrockkuddarna ska kunna gemaximalt skydd ska den föreskrivna sittposi-tionen alltid följas med säkerhetsbältenafastsatta under körning.

● Passagerare på ytterplatserna får aldrigplacera föremål eller husdjur i utlösningsom-rådet mellan dem och krockkuddarna, ellerlåta barn eller andra passagerare sitta i dettaområde. Det är också viktigt att aldrig fästanågra tillbehör (som dryckeshållare) på dör-rarna. Det försämrar det skydd som sidok-rockkuddarna ger.

● De inbyggda klädkrokarna ska endast an-vändas för lätta kläder. Lämna aldrig tungaeller vassa i fickorna.

● Stora krafter, som kraftiga slag eller spark-ar, får ej riktas mot ryggstödets stoppning ef-tersom systemet kan skadas. I sådana fallkommer inte sidokrockkuddarna att lösas ut.

● Skyddsöverdrag får under inga omständig-heter sättas över säten med sidokrockkuddeom inte överdragen har godkänts för använd-ning i din bil. Eftersom krockkudden aktiverasfrån ryggstödets sida skulle konventionellaöverdrag hindra sidokrockkudden och minskakrockkuddens effektivitet betydligt.

● Skador på sätets originaldynor eller på si-dokrockkuddarnas sömmar måste reparerasomedelbart av en specialiserad verkstad.

● Krockkuddarna ger endast skydd för enolycka och ska därför bytas ut efter att de harlöst ut.

● Allt arbete med sidokrockkuddssystemeteller demontering och montering av krock-kuddekomponenter vid annat reparationsar-bete (såsom demontering av framsätet) fårendast utföras hos en specialiserad verkstad.Annars kan det leda till fel på krockkuddssys-temets funktion.

● Försök inte att på något sätt modifierakrockkuddssystemets komponenter.

● Sido- och huvudkrockkuddarna styrs avsensorer som sitter på framdörrarnas insida.För att säkra korrekt funktion hos sidokrock-kudden och gardinskyddet (huvud) ska var-ken dörrarna eller dörrpanelerna ändras pånågot sätt (t.ex. montering av högtalare). Omframdörren är skadad kanske inte krock-kuddssystemet fungerar korrekt. Allt arbete

på framdörren ska utföras av en specialiseradverkstad.

● Vid en sidokollision kommer inte sidokrock-kuddarna att fungera om sensorerna inte mä-ter tryckökningen på dörrarnas insida kor-rekt, på grund av luft som trycks ut genomområdena med hål eller öppningar i dörrpa-nelen.

● Kör aldrig om de inre dörrpanelerna har de-monterats eller om panelerna inte har monte-rats korrekt.

● Kör aldrig bilen om högtalarna i dörrpane-lerna har demonterats, såvida inte hålen efterhögtalarna har förslutits på ett korrekt sätt.

● Kontrollera alltid att öppningarna har för-slutits eller täckts om extra högtalare ellerannan utrustning monteras inuti dörrpaneler-na.

● Allt arbete på dörrarna ska utföras av enauktoriserad specialiserad verkstad.

Krockgardiner*

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 15.

VARNING

Krockkuddarna löser ut i väldigt hög hastig-het på en bråkdel av en sekund.

● Blockera inte huvudkrockkuddarnas utlös-ningsområden.

68

Page 71: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Krockkuddssystem

● Fäst aldrig föremål i krockgardinens skyddeller utlösningsområde.

● Passagerarna i framsätena och i de yttrebaksätena ska aldrig ha andra passagerare,djur eller föremål i utlösningsområdet mellansig och krockkuddarna. Se till att alla med-passagerare, inklusive barn, görs medvetnaom detta.

● Klädhängarna är endast avsedda för lättaklädesplagg. Lämna aldrig tunga eller vassa ifickorna.

● Montera inte tillbehör på dörrarna.

● Använd endast solskydd som har godkäntsför ditt fordon.

● Vrid inte solskydden mot fönstren om före-mål, såsom pennor eller garagefjärrkontrol-ler, är fästa vid dem.

Inaktivering av krockkuddar

Inaktivering av passagerarkrockkud-den fram*

Bild 84 I handskfacket: brytare för aktiveringoch inaktivering av passagerarkrockkudden

Bild 85 Mitten av instrumentpanelen: signal-lampa i mittkonsolen för inaktiverad främrepassagerarkrockkudde

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 14

Om du monterar ett bakåtvänt barnsäte i detfrämre passagerarsätet måste främre passa-gerarkrockkudden inaktiveras.

När främre passagerarkrockkudden är inakti-verad, innebär detta att endast den främrepassagerarkrockkudden är inaktiverad. Allaandra krockkuddar i bilen är fortfarande akti-va.

Aktivera passagerarkrockkudden fram

– Slå av tändningen.

– Öppna handskfacket på passagerarsidanfram.

– Sätt in nyckeln i hålet till brytaren som an-vänds för att inaktivera den främre passa-gerarkrockkudden ››› bild 84. Ca 3/4 avnyckeln kan stickas in.

– Vrid sedan nyckeln varsamt till -läget.Tvinga inte in nyckeln om du möter mot-stånd, och se till att du har stuckit in nyck-eln helt och hållet.

– Kontrollera att, när tändningen är påsla-gen, signallampan påinstrumentpanelen ››› bild 85 inte tänds››› . »

69

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 72: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

VARNING

● Det är förarens ansvar att kontrollera attnyckelreglaget är inställt på rätt läge.

● Du ska enbart inaktivera passagerarkrock-kudden när du, i undantagsfall, måste använ-da ett bakåtvänt barnsäte ››› sidan 70,Transportera barn säkert.

● Montera aldrig ett barnsäte bakåtvänt ipassagerarsätet om inte passagerarkrockkud-den fram har inaktiverats. Om så görs finnsdet risk för dödsfall.

● Så fort barnsätet inte längre behövs i pas-sagerarsätet ska främre passagerarkrockkud-den aktiveras igen.

● Inaktivera endast passagerarkrockkuddennär tändningen är avstängd.Annars kan feluppstå i krockkuddssystemet som kan ledatill att krockkudden inte löses ut ordentligt,eller inte löses ut alls vid en olycka.

● Lämna aldrig nyckeln i omkopplaren för in-aktivering av krockkudden, eftersom den kanskadas eller aktivera eller inaktivera krock-kudden under körning.

● Om varningslampan inte lyser konstant när passagerarkrockkud-den är inaktiverad kan det vara fel på krock-kuddssystemet.

– Låt en specialistverkstad kontrollerakrockkuddssystemet omedelbart.

– Placera aldrig ett barnsäte i passagerar-sätet! Passagerarkrockkudden kan lösasut vid en olycka trots att det är fel på sy-

stemet, vilket kan leda till att barnet kanfå allvarliga eller dödliga skador.

– Det är osäkert huruvida passagerarkrock-kudden kommer att lösas ut vid enolycka. Varna alla passagerare om detta.

Transportera barn säkert

Säkerhet för barn

Inledning

Från olycksstatistik vet vi att det av säker-hetsskäl är att rekommendera att barn under12 år åker i baksätet. Beroende på ålder,längd och vikt ska barn som färdas i baksätetanvända barnstol eller säkerhetsbälte. Av sä-kerhetsskäl ska barnsätet monteras i baksä-tet, antingen i mitten eller bakom passage-rarsätet.

Fysikens lagar och krafterna som uppstår viden kollision gäller även barn ››› sidan 62. Tillskillnad från vuxna har barn inte fullt utveck-lade muskler och skelett. Det innebär attbarn är utsatta för en större skaderisk.

För att minska risken för personskador skabarn alltid använda speciella säkerhetsbäl-ten anpassade för barn när de åker i bilen.

Vi rekommenderar användning av barnsäker-hetsprodukter från SEAT-originaltillbehör-sprogrammet som innefattar säkerhetssys-tem för alla åldrar och tillverkas av "Peke"(inte för alla länder).

Dessa säkerhetssystem har specialutvecklatsoch godkänts i enlighet med bestämmelseECE-R44.

70

Page 73: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Transportera barn säkert

Följ tillverkarens instruktioner och observeralagstadgade krav vid montering och använd-ning av barnsäten. Läs och följ alltid ››› si-dan 71.

Vi rekommenderar att du alltid har tillverka-rens instruktioner för barnsätet tillsammansmed den andra dokumentationen i bilen.

Viktig information angående passage-rarkrockkudden fram

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 16.

Läs och följ alltid säkerhetsinformationen iföljande kapitel:

● Säkerhetsavstånd till passagerarkrockkud-den ››› sidan 65.

● Föremål mellan passageraren och passage-rarsidans krockkudde ››› i Krockkuddarfram på sidan 67.

Den främre krockkudden på passagerarsidanutgör, när den är aktiverad, en allvarlig riskför ett barn som sitter bakåtvänt, eftersomkrockkudden kan träffa sätet med sådan kraftatt den kan orsaka allvarliga eller livshotandeskador. Barn upp till 12 år ska alltid åka ibaksätet.

Därför rekommenderar vi bestämt att barnåker i baksätet. Detta är den säkraste platseni bilen. Alternativt kan passagerarkrockkud-

den inaktiveras med en nyckelbrytare ››› si-dan 69. När barn åker med i bilen ska ettbarnsäte som är lämpligt för varje barns ål-der och storlek användas.

VARNING

● Om ett barnsäte monteras i passagerarsä-tet ökar riskerna för att barnet ska få allvarli-ga eller dödliga skador vid en olycka.

● En utlösande passagerarkrockkudde kanslå till det bakåtvända barnsätet och slungaiväg det med stor kraft mot dörren, taket ellerryggstödet.

● Montera aldrig ett barnsäte bakåtvänt ipassagerarsätet om inte passagerarkrockkud-den fram har inaktiverats. Risk för dödligaskador på barnet! Om det är nödvändigt att, iundantagsfall, transportera ett barn i passa-gerarsätet måste passagerarkrockkuddenförst inaktiveras ››› sidan 69, Inaktivering avpassagerarkrockkudden fram*. Om passage-rarsätet kan justeras i höjd ska det sättas idet högsta läget.

● Om bilen inte är utrustad med nyckelbryta-re för inaktivering av krockkudden ska bilenlämnas till teknisk support.

● Alla passagerare i fordonet, speciellt barn,ska ha korrekt sittposition och använda sä-kerhetsbältet korrekt under körning.

● Ha aldrig barn eller spädbarn i knät. Detkan leda till dödliga skador för barnet!

● Låt aldrig ett barn åka i bilen utan att varakorrekt fastsatt, eller stå upp eller stå på knäi sätet under körning. Vid en olycka kan bar-

net slungas genom bilen och orsaka dödligaskador på sig själv och andra passagerare.

● Om barn har en felaktig sittposition när bi-len är i rörelse utsätts de för större risk förskador vid en plötslig inbromsning eller enolycka. Det är extra viktigt om barnet sitter ipassagerarsätet och krockkudden löser ut viden olycka; detta kan leda till allvarliga skadoreller dödsfall.

● Ett lämpligt barnsäte skyddar ditt barn!

● Lämna aldrig ett barn ensamt i barnsäteteller i bilen då det, beroende på årstid, kanuppstå mycket höga temperaturer inuti enparkerad bil, vilket kan vara livsfarligt.

● Barn som är kortare än 1,5 meter får inteanvända normala säkerhetsbälten utanbarnsäte eftersom det kan orsaka skador påbuk och nacke vid en plötslig inbromsning el-ler en olycka.

● Låt inte bältet vridas och placera det på rättplats ››› sidan 60.

● Endast ett barn får sitta i ett barnsäte ››› si-dan 71, Barnsäten.

● Om en barnstol monteras i baksätet börbarnlåset aktiveras ››› sidan 107.

Barnsäten

Säkerhetsanvisningar

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 16. »

71

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 74: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkerhet

VARNING

Vid resor med bil måste barn sitta fast medett säkerhetssystem som är lämpligt för dessålder, vikt och storlek.

● Läs och följ alltid information och varningargällande användning av barnsäten ››› si-dan 71.

VARNING

Monteringsringarna är endast utformade föranvändning med barnsäten med "ISOFIX"-och Top Tether-* system för barnsäten.

● Fäst aldrig andra barnsäten utan "ISOFIX"-eller Top Tether-* systemet, fästbälten ellerandra föremål i monteringsringarna – det kanleda till att barnet får livshotande skador.

● Se till att barnsätet är monterat korrektmed "ISOFIX"- och Top Tether-* monteringsr-ingarna.

VARNING

En felaktig montering av bilbarnstolen ökarrisken för skada vid krock.

● Bind aldrig förankringsbältet i en krok i ba-gageutrymmet.

● Bind eller fäst aldrig bagage eller andra fö-remål på de nedre förankringspunkterna(ISOFIX) eller de övre (Top Tether).

Barnsäten indelade i grupper

Använd enbart barnsäten som är officielltgodkända och lämpliga för barnet.

Barnsäten lyder under reglementet ECE-R 44.ECE-R betyder: Economic Commission for Eu-rope Regulation.

Barnsätena är indelade i fem olika kategori-er:

Grupp 0: Upp till 10 kg (upp till ca 9 måna-der)

Grupp 0+: Upp till 13 kg (upp till ca 18 må-nader)

Grupp 1: från 9 till 18 kg (upp till ca 4 årsålder)

Grupp 2: från 15 till 25 kg (upp till ca 7 årsålder)

Grupp 3: Från 22 till 36 kg (över 7 års ålder)

Barnsäten som har testats och godkänts en-ligt standarden ECE R44 bär testmärket påbarnsätet (bokstaven E i en cirkel med test-numret under).

Följ tillverkarens instruktioner och observeralagstadgade krav vid montering och använd-ning av barnsäten.

Vi rekommenderar att du alltid lägger tillver-karens instruktioner för barnsätet tillsam-

mans med den andra dokumentationen i bi-len.

SEAT rekommenderar att du använder barns-äten från katalogen Original Accessories.Dessa barnsäten har utvecklats och testatsför att användas i SEAT-fordon. Du kan hittarätt barnsäte till din modell och åldersgrupphos din SEAT-återförsäljare.

VARNING

Läs och följ alltid information och varningargällande användning av barnsäten ››› si-dan 71.

72

Page 75: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Självhjälp

Nödfall

Självhjälp

Nödutrustning

Varningstriangel*

Användning av reflekterande varningstriang-lar är obligatorisk i vissa länder. Samma gäl-ler för förstahjälpensats och en uppsättningreservglödlampor.

Varningstriangeln återfinns under förvarings-facket som återfinns under golvet i bagageut-rymmet.

Observera

● Varningstriangeln ingår inte i fordonetsstandardutrustning.

● Varningstriangeln måste uppfylla lagkra-ven.

Förstahjälpensats och brandsläckare*

Förstahjälpensatsen ryms i förvaringsutrym-met som återfinns under golvet i bagageut-rymmet.

Brandsläckaren* är fäst i golvmattan i baga-geutrymmet med kardborrband.

Observera

● Förstahjälpensatsen och brandsläckareningår inte i fordonets standardutrustning.

● Förbandslådan ska uppfylla gällande be-stämmelser.

● Kontrollera utgångsdatumen på förbands-lådans innehåll. Efter att det har gått ut bördu köpa en ny.

● Brandsläckaren måste uppfylla gällandebestämmelser.

● Säkerställ att brandsläckaren är fullt funge-rande. Brandsläckaren bör kontrolleras regel-bundet. Etiketten på brandsläckaren har upp-gift om datum för nästa kontroll.

● Innan du förvärvar tillbehör och nödutrust-ning, se instruktionerna i "Tillbehör och re-servdelar" ››› sidan 182.

Verktygssats

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 47

Vissa av de listade enheterna fås endast medvissa modellversioner, eller finns som extra-utrustning.

VARNING

● Den fabrikslevererade domkraften är en-dast utvecklad för att byta hjul på den härmodellen. Försök aldrig använda den för att

lyfta tyngre fordon eller annan last. Risk förpersonskada.

● Använd endast domkraften på plant ochjämnt underlag.

● Starta aldrig motorn när bilen står på endomkraft. Olycksrisk.

● Om arbete ska utföras på bilens underredemåste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. An-nars finns det risk för personskada.

Observera

Domkraften är i allmänhet underhållsfri. Vidbehov bör den smörjas med universalfett.

Reservhjul (nödhjul)*

Reservhjulet är placerat under golvpanelen ibagagerummet och sitter monterat med envingmutter.

Hur reservhjulet ska användas

Om du någon gång får punktering eller för-sämrat däcktryck så är reservhjulet endastavsett för tillfällig användning tills du kom-mer till en verkstad. Byt det mot ett normalthjul så snart som möjligt.

Observera följande restriktioner vid använd-ning av reservhjulet. Det här nödreservhjulethar specialutvecklats för din bil och kan där-för inte bytas ut mot ett reservhjul från en an-nan bil. »

73

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 76: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Nödfall

Inga andra typer av däck (normala sommar-eller vinterdäck) får sättas på det kompaktatillfälliga reservhjulet.

Snökedjor

Av tekniska skäl bör snökedjor inte användasmed nödhjulet.

Om du får punktering på ett av framhjulennär du använder snökedjor ska nödhjuletmonteras som ett bakhjul. Montera snöked-jorna på bakhjulet som du har demonteratoch ersätt det punkterade framhjulet meddetta hjul.

Uttagning av reservhjul på fordon med SEATSOUND 6-högtalare (med subwoofer)*

● Demontera subwooferns golvpanel (matta)på följande vis:

● Ta bort mattan genom att dra den uppåt.

● Koppla bort subwooferns högtalarkabel.

● Vrid låshjulet motsols.

● Avlägsna subwoofer och reservhjulet.

● När du byter ut reservhjulet, placera sub-woofer högtalaren åt det håll pilen visar ochmed ordet "FRONT" pekande framåt.

● Återanslut högtalarkabeln och skruva åtlåshjulet ordentligt medurs, så att subwoofer-systemet och hjulet sitter på plats ordentligt.

VARNING

● När du har monterat nödhjulet ska du kon-trollera däcktrycket så snart som möjligt . Attinte göra det kan leda till en olycka. Däckt-rycket anges på etiketten på insidan av tan-kluckan.

● Kör inte i mer än 80 km/h med nödhjuletmonterat: olycksrisk!

● Undvik kraftig acceleration, hård inbroms-ning och snabb kurvtagning: olycksrisk!

● Använd aldrig mer än ett nödhjul samtidigt,det kan leda till olyckor.

● Inga andra typer av däck (normala sommar-eller vinterdäck) får sättas på det kompaktatillfälliga reservhjulet.

Däckreparation

TMS (Tyre Mobility System)*

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 46

Med däckreparationssatsen* (TMS) kan dupå ett säkert sätt laga punkteringar som harorsakats av främmande föremål med diame-ter på upp till cirka 4 mm i diameter. Avlägs-na inte det främmande föremålet (skruven,spiken etc) från däcket.

Efter reparation av däcket med hjälp av tät-ningsmedlet måste däcktrycket kontrollerasefter ca 10 minuters körning.

Använd endast däckreparationssatsen påegen hand om bilen är parkerad på en säkerplats, du vet hur du ska göra och du har till-gång till en däckreparationssats! I annat fallska en yrkesman anlitas.

Använd inte tätningsmedel i följande fall:

● Om fälgen är skadad

● Om temperaturen understiger -20°C

● Om skadan på däcket är större än 4 mm

● Om du har kört med mycket lågt eller ingetdäcktryck

● Om tätningsmedelsflaskan har passerat ut-gångsdatumet

VARNING

Det kan vara farligt att använda tyre mobilitysystem, i synnerhet vid arbete nära vägba-nan. Följ nedanstående instruktioner så attdu inte riskerar en olycka eller personskada:

● Stanna bilen på ett säkert sätt så snart sommöjligt. Parkera den på tryggt avstånd frånannan trafik.

● Parkera på ett plant och stabilt underlag.

● Se till att passagerarna, speciellt barn, intebefinner sig inom arbetsområdet.

● Varna övriga trafikanter genom att slå påvarningsblinkers.

● Använd endast tyre mobility system påegen hand om du vet hur du ska göra. I annatfall ska en yrkesman anlitas.

74

Page 77: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Självhjälp

● Däckreparationssatsen används som entillfällig lösning i nödfall tills du kan köra tillden närmsta specialiserade verkstad.

● Byt det lagade däcket snarast möjligt.

● Tätningsmedlet är hälsovådligt och måsteavlägsnas omedelbart om det kommer i kon-takt med huden.

● Håll alltid däckreparationssatsen utomräckhåll för småbarn.

● Använd aldrig en domkraft, även om den ärgodkänd för din bil.

● Stäng av motorn, dra åt handbromsen hårtoch (om manuell växellåda) lägg i en växel såatt bilen inte kan börja rulla.

VARNING

Ett däck påfyllt med tätningsmedel har intesamma egenskaper som ett normalt däck.

● Kör aldrig snabbare än 80 km/h.

● Undvik kraftig acceleration, hård inbroms-ning och snabb kurvtagning.

● Kör i ca 10 minuter vid högst 80 km/h ochkontrollera sedan däcket.

Miljövård

Avfallshantera den tomma eller utgångna tät-ningsmedelsflaskan enligt miljöbestämmel-serna.

Observera

● En ny flaska tätningsmedel kan köpas hosen SEAT-återförsäljare.

● Läs den separata instruktionsboken fråndäckreparationssatsen* tillverkare.

Däckreparationssystemets olika de-lar*

Bild 86 Standardtyp: Innehåll i däckrepara-tionssatsen

Däckreparationssatsen förvaras under last-golvet i bagageutrymmet. Satsen består avföljande delar ››› bild 86:

Demonteringsverktyg för däckventiler

Dekal med texten "max. 80 km/h" eller"max. 50 mph"

1

2

Påfyllningsslang med lock

Luftkompressor

Påfyllningsslang

Varning genom övervakningssystemet fördäcktryck (den kan också vara integreradi kompressorn)

Luftningsskruv (alternativt har kompres-sorn en knapp istället)

PÅ/AV-knapp

12 V-kontakt

Flaska med tätningsmedel

Reservdäckventil

Borttagningsverktyget för ventilpluggar 1

har ett mellanrum vid nedre änden för venti-lelementet. Ventilkäglan kan skruvas i eller urendast på detta sätt. Detta gäller även ersätt-ningsventilen 11 .

VARNING

Vid luftpåfyllningen kan kompressorn och på-fyllningsslangen bli varma.

● Skydda händer och hud från de varma de-larna.

● Håll den varma påfyllningsslangen ochkompressorn åtskilda från lättantändligt ma-terial.

● Låt dem svalna innan du lägger tillbakadem där de förvaras.

● Om däcktrycket inte når upp till minst 2,0bar är däcket för svårt skadat, och »

3

4

5

6

7

8

9

10

11

75

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 78: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Nödfall

tätningsmedlet kan inte täta däcket helt. Körinte vidare med bilen. Uppsök specialisthjälp.

VIKTIGT

Stäng av kompressorn efter maximalt åtta mi-nuters drift så att den inte riskerar att över-hettas! Innan den slås på igen behöver densvalna några minuter.

Kontrollera efter 10 minuters körning

Skruva fast påfyllningsslangen ››› bild 86 5

igen och kontrollera däcktrycket på mätaren6 .

1,3 bar och lägre:

● Stanna bilen! Däcket kan inte tätas tillräck-ligt med hjälp av däckreparationssatsen.

● Du bör skaffa professionell hjälp ››› .

1,4 bar och högre:

● Fyll på luft till korrekt däcktryck.

● Återuppta försiktigt din resan utan att över-skrida 80 km/t, tills du når närmaste specia-listverkstad och byt däcket.

VARNING

Om du fortsätter köra med ett skadat däckkan en olycka och personskada inträffa.

● Avbryt körningen om däcktrycket understi-ger 1,3 bar.

● Uppsök specialisthjälp.

Byta vindrutans torkarblad

Byta vindrutetorkarblad och bakrute-torkarblad

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 53.

Ett bra torkarblad bak är viktigt för sikten.Skadade torkarblad ska bytas direkt.

Vindrutans torkarblad levereras som stan-dard med ett lager av grafit. Detta lager an-svarar för att de torkar tyst. Om grafitlagretskadas kommer torkningen att höras mer.

Kontrollera skicket på torkarbladen regelbun-det. Om torkarna skrapar över glaset ska debytas ut om de är skadade eller rengöras omde är smutsiga ››› .

Om detta inte leder till önskat resultat kanvindrutetorkararmarnas inställningsvinkelvara felaktig. De ska då kontrolleras hos enspecialistverkstad och korrigeras vid behov.

VARNING

Kör inte om du inte har bra sikt genom alla ru-torna!

● Rengör vindrutetorkarbladen och alla rutorregelbundet.

● Torkarbladen ska bytas en eller två gångerom året.

VIKTIGT

● Skadade eller smutsiga vindrutetorkare kanrepa glaset.

● Använd aldrig bränsle, nagellacksborttag-ningsmedel, lacknafta eller liknande produk-ter att rengöra rutorna med. Det kan skadavindrutetorkarbladen.

● Flytta aldrig bakrutetorkaren för hand. Detkan orsaka skador.

● För att förhindra skador på motorhuven ochvindrutetorkararmarna ska de senare endastlyftas från vindrutan när de står i servicelä-get.

Observera

● Vindrutetorkararmarna kan endast flyttastill serviceläget när motorhuven är stängd or-dentligt.

● Serviceläget kan även användas om du tillexempel vill sätta ett skydd över vindrutanunder vintertid för att hålla den fri från is.

76

Page 79: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Självhjälp

Bogsera eller bogsera igång

Anteckningar

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 50

Var vänlig observera följande punkter vid an-vändning av bogserlina:

Att tänka på för föraren i dragbilen

– Kör bilen långsamt tills linan är sträckt. Ac-celerera sedan gradvis.

– Starta och växla varsamt. Accelerera försik-tigt om den bogserande bilen har automa-tiskt växellåda.

– Tänk på att bromsservon och servostyr-ningen inte fungerar på bilen som bogse-ras. Bromsa tidigare än normalt och tryckner pedalen varsamt.

Att tänka på för föraren i den bogserade bi-len

– Se till att bogserlinan alltid förblir sträcktvid bogsering.

Bogsera bilar med automatisk växellåda

● Sätt väljarspaken i läge "N".

● Kör inte snabbare än 50 km/h.

● Bogsera inte längre än 50 km.

● Om en havererad bil bogseras måste detgöras med framhjulen upphöjda.

VARNING

Om fordonet inte har någon el fungerar intebromsljusen, blinkers och alla andra lampor.Bogsera inte fordonet. Om du inte följer den-na instruktion kan det leda till olyckor.

VARNING

Fordonets köregenskaper och bromsprestan-da förändras kraftigt vid bogsering. Följ ned-anstående instruktioner så att du inte riske-rar en allvarlig olycka och personskada:

● Föraren av den bogserade bilen:

– Tryck ner bromspedalen mycket hårdare,eftersom bromsservot inte fungerar. Senoga till att du inte kolliderar med detbogserande fordonet.

– Styrningen är betydligt trögare än nor-malt eftersom styrservot inte fungerarnär motorn är avstängd.

● Föraren av dragbilen:

– Gasa mycket försiktigt.

– Undvik plötsliga inbromsningar och ma-növrer.

– Bromsa tidigare och jämnare än vanligt.

VIKTIGT

Vid bogseringsstart kan bränsle komma in ikatalysatorn och skada den.

Observera

● Följ lagstadgade krav vid bogsering ochbogseringsstart.

● Sätt på varningsblinkers på båda bilarna.men var dock uppmärksam på lagstiftninggällande det motsatta.

● Av tekniska orsaker ska bilar med automa-tisk växelåda inte bogseringsstartas.

● Om det inte finns något smörjmedel i växel-lådan på grund av skador på bilen måste dedrivande hjulen höjas upp under bogsering.

● Om bilen måste bogseras längre än 50 kmska framhjulen höjas upp under bogseringenoch bogseringen ska utföras av en kvalifice-rad person.

● Ratten är låst när bilen inte har någonelektrisk ström. Bilen måste då bogserasmed framhjulen upphöjda. Bogsering ska ut-föras av en kvalificerad person.

● Fästet för bogserlinan ska alltid förvaras ibilen.

77

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 80: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Nödfall

Fäste för bogserlina

Bild 87 Fäste för bogserlina fram på fordonet

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 50

Montering av den främre bogseröglan

– Ta fram bogseröglan som finns i bilensverktygssats.

– Ta bort den främre kåpan genom att tryckapå dess vänstra sida. För bilar med FR-fi-nish, tryck och dra uppåt. För resten avSport-finishen, avlägsna kåpan genom attinfoga en skruvmejsel i nedre springan ochbända försiktigt.

– Bulta öglan så långt det går till vänster i pi-lens riktning ››› bild 87.

Montering av den bakre bogseröglan

Det finns en bogserögla bak till höger underden bakre stötfångaren.

Säkringar och lampor

Säkringar

Inledning

Vid tidpunkten för tryckning av denna bruks-anvisning var det inte möjligt att ge en aktu-ell specifikation över säkringarna och deraspositioner, beroende på att bilmodeller, ut-rustning och säkringarnas skyddsuppgifterständigt uppdateras. Detaljerad informationom säkringarnas placering finns att få hos enserviceverkstad.

En säkring skyddar ofta flera elektriska kom-ponenter. På motsvarande sätt kan en elekt-risk komponent skyddas av flera säkringar.

Byt säkring först när orsaken till problemethar fastställts. Om även den nya säkringenutlöses efter endast en kort tid måste elsys-temet snarast undersökas av en serviceverk-stad.

VARNING

De höga spänningarna i elsystemet kan föror-saka elstötar, brännskador och till och meddödsfall!

● Rör aldrig vid tändningssystemets elektris-ka ledningar.

● Var försiktig så att du inte orsakar kortslut-ning i elsystemet.

VARNING

Om olämpliga eller reparerade säkringar an-vänds eller om en krets bryggas utan säkringkan brand och allvarliga skador inträffa.

● Använd aldrig en säkring med högre ampe-retal än specificerat. Vid säkringsbyte måsteen säkring med samma amperetal (sammafärg och märkning) och storlek användas.

● Försök aldrig reparera en säkring.

● Ersätt aldrig en säkring med en metallbit,en häftklammer eller liknande.

VIKTIGT

● För att undvika skador på bilens elsystemska alltid tändningen, belysningen och allelektrisk utrustning stängas av samt nycklar-na tas ut ur tändningen innan en säkring bytsut.

● Om en säkring ersätts med en säkring medhögre amperetal kan följdskador på andra de-lar av elsystemet uppstå.

● Skydda säkringslådorna när de öppnas såatt damm och fukt inte kommer in eftersomelsystemet då kan skadas.

● Var försiktig när du öppnar och stängerlocken så att inga säkringar rubbas ur sittläge och förorsakar elproblem.

Observera

● Vissa komponenter kräver flera säkringar.

78

Page 81: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkringar och lampor

● Flera komponenter kan vara säkrade via ensäkring.

● Bilen har ytterligare säkringar utöver desom beskrivs här. Byte av dessa ska göras aven serviceverkstad.

● Platser som inte har en säkring visas inte iföljande tabeller.

● En del utrustningar som anges i tabellernanedan gäller endast för vissa modeller eller ärtillvalsutrustning.

● Observera att även om listan ovan var exaktvid tidpunkten för tryckning, kan den ändras.

Säkringar till vänster om instrument-panelen

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 44

Vid säkringsbyte måste en säkring med sam-ma amperetal (samma färg och märkning)och storlek användas.

Styrbox 1

Nr Förbrukare/Ampere

1 Lampor, vänster 40

2 Centrallås 40

3 Effekt C63 (30 Effekt) 30

4 PTC-relä (Motorglöd) 50

Nr Förbrukare/Ampere

5Vänster pelarkontakt A stift 22 (motorför stängning av förarruta)

30

6För stängning av vänster bakruta (mo-tor)

30

7 Signalhorn 20

9 Panoramasoltak 30

10 Aktiv upphängning 7,5

11 Relä för strålkastarspolare 30

12 MIB-display 5

13(RL-15) SIDO Kl.15 försörjning(ingångar 29 och 55)

30

14

Borttagning av tändningsnyckel, dia-gnos, spak för strålkastare (blinkers),tända halvljus/positionsljus (roteran-de ljus)

7,5

15Luft- och värmereglage (försörjning)

7,5Reglage för automatisk växellåda

16 Instrumentpanel 5

17 Dwa-sensor, larmsignal 7,5

23 Dubbel vindruterengörarpump 7,5

24Motorvärmare, värmestyrbox (försörj-ning)

30

26 12 V Reläuttag 20

27 Motor för bakrutetorkare 15

Nr Förbrukare/Ampere

28 Tändare 20

29Styrenhet för krockkuddar, varnings-lampa för inaktivering av krockkudde

10

30

Backväxel, styrspak för spegel, RKA,slå på uppvärmda säten, inv. tryck AC,värmereglage AC (försörjning), elekt-rokromatisk spegel, PDC-reglage, slåpå främre och bakre dimljus (roteran-de ljus).

7,5

31 Bensinmätare 5

32

AFS-strålkastare, strålkastarregulator(signal och inställning), LWR-cent, dia-gnostik, spak för strålkastare(till/från), dimmer (strålkastarinställ-ning)

7,5

33 Start-stopprelä, kopplingssensor 5

34 Uppvärmda munstycken 5

35Försörjning av Soundaktor-reglage,GRA och Kühlerlüfter-central

5

36 Uppvärmda säten 10

37 Extra diagnostik 10

38 Försörjning höger ljus A/66 40

39 ABS-pump (bakre batteri) 40

41 Uppvärmd bakruta 30

42 Fönsterreglage passagerarsida 30

43 Fönsterreglage höger bak 30 »79

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 82: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Nödfall

Nr Förbrukare/Ampere

44 Backkamera 10

45 Vindrutetorkarspak, diagnostik 10

47 ABS-ventil (bakre batteri) 25

49

EKP TDI-relä (bränslepumpförsörjning) 30

EKP MPI-relä (bränslepumpförsörj-ning)

20

TFSI-pumpmätarreglage 15

50 Multimediaradio (strömförsörjning) 20

51 Uppvärmda speglar 10

53 Regnsensor 5

54 30 ZAS (tändningsbrytare) 5

55 Uppvärmda säten 10

Säkringsplacering i motorrummet

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 44

Vid säkringsbyte måste en säkring med sam-ma amperetal (samma färg och märkning)och storlek användas.

Nr Förbrukare/Ampere

1Fläkt, kondensor 40

TK8-fläkt, kondensor 50

Nr Förbrukare/Ampere

2 Glödstift 50

3ABS-pump 40

EMBOX2-13 (TA8) 20

4 PTC glödfas 2 40

5 PTC glödfas 3 40

6 BDM, 30 ReF 5

7 MSG (KL30) 7,5

8 Vindrutetorkare 30

9Kontroll automatisk växellåda, AQ 160Styrbox

30

10ABS-ventil 25

EMBOX2-11 (TA8) 5

11 Motor för vakuumpump 20

12

Insprutare

10TDI bränslemätarjusterare, TA8 avgas-temperatursensor

13 Servosensor 5

14Kylmedelspump hög/låg temperatur,mätare (relä EKP)

10

15 50 reglage motordiag 5

16 Startmotor 30

17 Reglage motor (MSG KL87) 20

Nr Förbrukare/Ampere

18PTC-relä, TOG-sensorer, motorventiler,PWM-fläkt

10

19 Lambdasensorer 15

20

Glödstiftrelä, Heizrohr 5

Tändspole 20

Färdigkopplad motor (kylmedels-pump, variabel styrventil, solenoid-ventilfilter med aktivt kol, tryckventil,sekundär luftinsläppsventil)

10

Byta glödlampor

Allmän information

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 45

Stäng av den defekta komponenten innanglödlampan byts.

Vidrör inte glödlampans glasdelar med barahänderna. Då kommer fingeravtrycken pålampan att förångas av värmen som lampangenererar. Detta leder till minskad livslängdför lampan och kondensbildning på reflek-torn, vilket försämrar dess effektivitet.

En glödlampa ska endast bytas ut mot en avsamma typ. Beteckningen står på glödlam-pans sockel eller på lampglaset.

80

Page 83: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkringar och lampor

Xenonstrålkastare

Med denna slags strålkastare kan använda-ren byta ut blinkers-glödlampan. Byte avhel-/halvljusglödlampan måste utföras av enserviceverkstad, eftersom komplexa elementmåste demonteras från bilen och det auto-matiska styrsystemet måste återställas.

Xenon-glödlamporna avger 2,5 gånger ljus-flödet och har en genomsnittlig livslängdsom är fem gånger längre än en halogenlam-pas.Det innebär att glödlamporna inte behö-ver bytas under bilens livslängd, förutom vidextraordinära omständigheter.

VARNING

● Var extra försiktig vid arbete med kompo-nenter i motorutrymmet om motorn är varm.Det finns risk för brännskador.

● Glödlampor är mycket känsliga för tryck.Glaset kan gå sönder när du rör vid glödlam-pan och orsaka personskador.

● Högspänningsdelen hos gasurladdnings-lampor* (xenonljus) måste hanteras korrekt.Om så görs finns det risk för dödsfall.

● Var försiktig så att du inte skadar dig påvassa delar i strålkastarhuset vid byte avglödlampor.

VIKTIGT

● Ta bort tändningsnyckeln innan du börjararbeta på det elektriska systemet. Annarskan kortslutning uppstå.

● Stäng av lamporna eller parkeringsljusetinnan en glödlampa byts.

Miljövård

Be din återförsäljare om råd gällande korrektavyttring av använda glödlampor.

Observera

● Beroende på väderförhållandena (kallt ellerblött) kan framljus, dimljus, bakljus och blin-kers bli tillfälligt immiga. Detta påverkar intefordonsbelysningens livslängd. Genom attsätta på belysningen kommer området därljusstrålen går igenom snart att immas av.Kanterna kan dock förbli immiga.

● Kontrollera att all belysning på bilen (spe-ciellt yttre belysning) fungerar korrekt medregelbundna intervaller. Det ökar inte barasäkerhet för dig själv, utan även för andrapersoner som använder vägen.

● Kontrollera att den nya glödlampan är avkorrekt typ innan du byter glödlampa.

● Rör inte vid glödlampans glas med händer-na, använd en trasa eller pappershandduk.Fingeravtryck på lampan kommer att förån-gas av värmen som lampan genererar, ochfastnar då på reflektorn, vilket försämrar dessyta.

Glödlampsbyte i enkla strål-kastare

Glödlampornas plats

Bild 88 Enkla strålkastare

Positionsljus - Halvljus/Helljus

Blinkerslampa

DRL (varselljus)

A

B

C

81

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 84: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Nödfall

Blinkers och varselljus

Bild 89 Enstaka varselljus

Bild 90 Enkel blinkerslampa

– Öppna motorhuven.

– Vrid lamphållaren ››› bild 89 1 eller››› bild 90 2 åt vänster och dra.

– Ta bort glödlampan genom att trycka inlamphållaren och samtidigt vrida den mot-sols.

– Montera den nya lampan genom att utförastegen i omvänd ordning.

Hel-/halvljusstrålkastare och posi-tionsljus

Bild 91 Enkla strålkastare

Bild 92 Hel-/halvljus och positionsljus förenkla strålkastare

Ta bort locket

– Öppna motorhuven.

– För öglorna ››› bild 91 1 i pilens riktningoch ta bort locket.

Byta strålkastaren för halvljus/helljus

– Ta bort kontakten ››› bild 92 3 från glöd-lampan.

– Lossa fjäderhållaren ››› bild 92 2 genomatt trycka inåt till höger.

– Dra ut glödlampan och montera den nya såatt basens tapp sitter korrekt i reflektornsfördjupning.

– Anslut kontakten.

– Montera på locket och förslut remmen. Setill att packningen sitter ordentligt på hu-sets kåpa under arbetet.

– Kontrollera att den nya glödlampan funge-rar.

Byta positionsljus

– Ta bort lamphållaren ››› bild 92 4 utåt.

– Ta bort glödlampan genom att dra ut denoch sätt i den nya.

– Montera den nya lampan genom att utförastegen i omvänd ordning.

– Montera på locket och förslut remmen. Setill att packningen sitter ordentligt på hu-sets kåpa under arbetet.

82

Page 85: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkringar och lampor

– Kontrollera att den nya glödlampan funge-rar.

Glödlampsbyte dubbel strål-kastare

Glödlampornas plats

Bild 93 Dubbel strålkastare

Positionsljus

Helljusstrålkastare

Halvljusstrålkastare

Blinkers

DRL (varselljus)

A

B

C

D

E

Positionsljus och helljus

Bild 94 Dubbel strålkastare

Bild 95 Positionsljus och helljusstrålkastare

Ta bort locket

– Öppna motorhuven.

– För öglan 1 i pilens riktning och ta bortlocket ››› bild 94.

Byta positionsljus

– Ta bort kontakten ››› bild 95 2 genom attdra den utåt.

– Ta bort glödlampan genom att dra ut denoch sätt i den nya.

– Montera den nya lampan genom att utförastegen i omvänd ordning.

– Montera på locket och förslut remmen. Setill att packningen sitter ordentligt på hu-sets kåpa under arbetet.

– Kontrollera att den nya glödlampan funge-rar.

Byta helljusglödlampa

– Ta bort kontakten ››› bild 95 3 genom attdra den utåt.

– Dra ut glödlampan och montera den nya såatt den sitter korrekt i reflektorns utskär-ning.

– Montera den nya lampan genom att utförastegen i omvänd ordning.

– Montera på locket och förslut remmen. Setill att packningen sitter ordentligt på hu-sets kåpa under arbetet.

– Kontrollera att den nya glödlampan funge-rar.

83

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 86: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Nödfall

Halvljusstrålkastare

Bild 96 Dubbel strålkastare

Bild 97 Halvljusstrålkastare

– Öppna motorhuven.

– För öglorna ››› bild 96 1 i pilens riktningoch ta bort locket.

– Ta bort kontakten ››› bild 97 2 från glöd-lampan.

– Lossa fjäderhållaren ››› bild 97 3 genomatt trycka inåt till höger.

– Dra ut glödlampan och montera den nya såatt basens tapp sitter korrekt i reflektornsfördjupning.

– Anslut kontakten.

– Montera på locket och förslut remmen. Setill att packningen sitter ordentligt på hu-sets kåpa under arbetet.

– Kontrollera att den nya glödlampan funge-rar.

Blinker

Bild 98 Blinkerslampa

– Öppna motorhuven.

– Vrid lamphållaren ››› bild 98 1 till vänsteroch dra.

– Ta bort glödlampan genom att trycka inlamphållaren och samtidigt vrida den mot-sols.

– Montera den nya lampan genom att utförastegen i omvänd ordning.

Byta AFS-strålkastarglödlampa

Glödlampornas position

Bild 99 AFS-strålkastarens glödlampor

Blinkers

Xenon-strålkastare (halvljus/helljus)

Byte av xenonlampor

Tillvägagångssättet för byte av lamporna ärdetsamma för båda sidor av bilen.

A

B

84

Page 87: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkringar och lampor

VARNING

Den här typen av lampa ska bytas hos en spe-cialistverkstad.

Blinkerslampa

Bild 100 Blinkerslampa

– Öppna motorhuven.

– Vrid lamphållaren ››› bild 100 A till vänsteroch dra.

– Ta bort glödlampan genom att trycka inlamphållaren och samtidigt vrida den mot-sols.

– Montera den nya lampan genom att utförastegen i omvänd ordning.

Byte av dimljuslampor

Glödlampa till dimljus fram

Bild 101 Dimljus fram

Bild 102 Dimljus fram

– Ta bort skruven ››› bild 101 1 från dimlju-sets lilla galler med en skruvmejsel.

– Demontera sedan clipsen som återfinnslängs med gallrets kant med varsam kraft.

– Ta bort skruvarna (3 st.) ››› bild 102 2 föratt få bort dimljuset.

– Ta bort metallclipset på dimljusets övre delgenom att dra utåt från bilen ››› bild 102

3 .

Dimljusglödlampa (FR-version)

Bild 103 Dimljus: åtkomst till kontaktstycketoch till glödlampshållaren

– Avlägsna de 4 bultarna A ››› bild 103 fråninsidan av hjulhuset och de 2 nedersta bul-tarna B ››› bild 103 från stötfångaren medhjälp av en skruvmejsel.

– Dra stötfångaren för att frigöra den fråndess fästen för att komma åt kontaktstyck-et och glödlampshållaren »

85

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 88: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Nödfall

Observera

På grund av att det är svårt att komma åtglödlamporna till dimljusen är det bäst attlåta en serviceverkstad eller specialiseradverkstad byta dem åt dig.

Ta bort lamphållaren

Bild 104 Dimljus fram

– Ta bort kontakten ››› bild 104 1 från glöd-lampan.

– Vrid lamphållaren ››› bild 104 2 till vänsteroch dra.

– Ta bort glödlampan genom att trycka inlamphållaren och samtidigt vrida den mot-sols.

– Montera den nya lampan genom att utförastegen i omvänd ordning.

– Kontrollera att glödlampan fungerar kor-rekt.

Byta bakljusets glödlampor

Översikt över LED-bakljus

LED

● Bromsljus

● Positionsljus

Glödlampor

● Eftermonterat dimljus

● Backljus

● Blinkers

Åtkomst till bakljus

Bild 105 Åtkomst till bakljus

● Öppna bakluckan.

● Skruva skruven i pilens riktning för hand el-ler med en skruvmejsel ››› bild 105.

● Ta bort bakljusets glödlampa genom attdra den utåt.

86

Page 89: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säkringar och lampor

Byta bakljusets glödlampor

Bild 106 Byta bakljusets glödlampor

Bild 107 Byta bakljusets glödlampor

● Lossa kontakten från huset A ››› bild 105.

● Ta bort lamphållaren genom att separeraden från huset. Det görs genom att trycka fli-karna B i pilarnas riktning ››› bild 106.

● När lamphållaren har tagits bort, tryck i denriktning som pilen 1 visar samtidigt som duvrider i den riktning som pilen 2 visar.››› bild 107

Byta glödlampor. LED-lampor

Utför samma åtgärd som för ljus förseddamed glödlampor.

Vid behov, demontera kontakten som omden vore en glödlampa.

Om bromsljuset och/eller sidoljuset medLEDS behöver bytas, måste bakljuset bytas.

Byta positionslampor och ku-pélampor

Blinkers

Bild 108 Blinkers

– Tryck blinkersenheten till vänster eller hö-ger för att ta bort lampan.

– Ta bort lamphållaren från blinkersenheten.

– Ta bort den defekta glödlampan och sättdit en ny.

– För in lamphållaren i blinkersenhetens styr-ning tills den klickas på plats.

– Montera först blinkersenheten i öppningeni chassit och fäst flikarna 1 ››› bild 108.Montera sedan glödlampan som pilen 2

visar ››› bild 108.

Nummerskyltsbelysning

– Sätt in den flata delen av en skruvmejsel idet speciella spåret och ta bort glödlam-pan.

– Ta bort lamphållaren genom att vrida dentills den lossnar.

– Byt lampan.

– Montera lamphållaren genom att vrida dentills den sitter ordentligt.

– Montera lampan i utrymmet och tryck tillsdu hör ett "klick".

87

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 90: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Nödfall

Extra bromsljus*

På grund av svårigheten med att byta dennalampa bör detta arbete endast utföras av enserviceverkstad.

Kupébelysning och främre läslampor

Bild 109 Främre läslampa

Ta bort glaset

– För in en liten skruvmejsel mellan husetoch glaset ››› bild 109.

– Ta försiktigt bort glaset genom att bändadet för att undvika att det skadas.

Byta glödlamporna

– Dra glödlamporna utåt.

– Håll och tryck mot en av sidorna för att tabort mittlampan.

Montering

– Fortsätt i motsatt ordningsföljd genom atttrycka försiktigt på sidolampans ytterkant.

– Montera först glaset med fästflikarna överbrytarens ram. Tryck sedan på den främredelen tills de två långa flikarna klickar i stö-det.

Bagagerumsbelysning*

Bild 110 Bakluckeljus

Bild 111 Bakluckeljus

– Ta ut glödlampan genom att trycka på insi-dans kant med den flata sidan av en skruv-mejsel ››› bild 110.

– Tryck glödlampan åt sidan och ta bort denfrån huset ››› bild 111.

88

Page 91: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt
Page 92: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Bild 112 Instrumentbräda

90

Page 93: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Reglage och displayer

Funktion

Reglage och displayer

Översikt över instrumentpanel

Dörröppningsspak

Ljusreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Räckviddsreglering för strålkasta-re* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Ventilationsmunstycken

Spak för:

– Blinkers/helljus . . . . . . . . . . . . . . . . 116

– Farthållare* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Instrumentpanel och varningslam-por:

– Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

– Varnings- och indikeringslam-por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ratt med signalhorn och

– Förarkrockkudde . . . . . . . . . . . . . . . . 65

– Fordonsdatorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

– Reglage för radio, telefon, naviga-tion och röststyrningssystemet››› häfte Radio

– Paddelreglage för tiptronic-väx-ling (automatisk växellåda) . . . . . 157

1

2

3

4

5

6

7

Ratt- och tändningslås . . . . . . . . . . . . 143

Spak för:

– Vindrutetorkare och -spolare . . . . 121

– Vindrutans spolar-/torkarsys-tem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

– Reglage multifunktionsdisp-lay* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Infotainmentsystem:

Beroende på utrustning, handsk-fack med: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

– CD-spelare* och/eller SD-kort*››› häfte Radio

Passagerarkrockkudde* . . . . . . . . . . 14

Knappar för:

– Värme och ventilation . . . . . . . . . . . 135

– Luftkonditionering* . . . . . . . . . . . . . 137

– Climatronic* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Beroende på utrustning, knapparför:

– SEAT Drive Profile . . . . . . . . . . . . . . . 177

– Parkeringsassistent . . . . . . . . . . . . . 168

– Varningsblinkers . . . . . . . . . . . . . . . 119

– Kontrollampa för Airbag off* . . . .67, 69

Beroende på utrustningen:

– USB/AUX-IN-ingång . . . . . . . . . . . . 103

– Cigarettändare/eluttag . . . . . . . . . 129

8

9

10

11

12

13

14

15

Mugghållare/Askkopp . . . . . . . . . . . . 128

Reglage i mittkonsolen:

– Start-stopp-knapp . . . . . . . . . . . . . . 165

– Däcktrycksövervakning* . . . . . . . . 208

– Uppvärmd bakruta . . . . . . . . . . . . . . 120

– Uppvärmda säten* . . . . . . . . . . . . . 125

– Centrallås* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Handbromshandtag . . . . . . . . . . . . . . 145

Växelspak

– Automatisk växellåda* . . . . . . . . . . 154

– Manuell växellåda . . . . . . . . . . . . . . 153

Förvaringsutrymme

Pedaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Spak för rattstångsinställning* . . . . 13

Spak för att öppna motorhuven . . . 194

Säkringsbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Reglage för justering av de elektris-ka sidospeglarna* . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Reglage för elfönsterhiss* . . . . . . . . 111

Observera

En del av den utrustning som listas här finnsendast i vissa modellversioner eller som ex-trautrustning.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

91

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 94: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Instrument och varnings-/signallampor

Instrument

Översikt över instrumentpanelen

Bild 113 Kombiinstrumentet på instrumentbrä-dan

Instrumentens utformning beror på modellenoch motorn.

Varvräknare (med motorn igång, varv perminut i hundratal) ››› sidan 93.

Början på den röda zonen indikerar maxi-malt varv på varje växel efter inkörningoch med varm motor. Det är dock kloktatt växla upp till en högre växel eller föraväljarspaken till D (eller lyfta foten från

1

gaspedalen) innan nålen når den rödazonen ››› .

Display över motorns kylvätsketempera-tur ››› sidan 95.

Mätare på skärmen ››› sidan 93.

Justeringsknapp och display ››› si-dan 95.

Hastighetsmätare.

2

3

4

5

Bränslemätare ››› sidan 96.

VARNING

En distraherad förare är en potentiell olycks-risk och kan förorsaka en olycka med per-sonskador som följd.

● Använd inte reglagen på instrumentpane-len under körning.

6

92

Page 95: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Instrument och varnings-/signallampor

VIKTIGT

● För att undvika motorskador får varvräknar-nålen överskrida gränsen till den röda zonenendast korta ögonblick.

● När motorn är kall, undvik höga varvtal ochkraftig acceleration, och belasta inte motornhårt.

Miljövård

Genom att växla upp i tid minskar du bådebränsleförbrukningen och ljudnivån.

Varvräknare

Varvräknaren visar antalet motorvarv per mi-nut ››› bild 113 1 .

Tillsammans med växlingsindikatorn gervarvräknaren dig möjlighet att köra bilensmotor med ett lämpligt varvtal.

Det röda områdets början på mätaren visardet maximala motorvarvtal som får användasunder kort tid när motorn är varm och harkörts in ordentligt. Innan detta område nåsska du växla upp till en högre växel i fordonmed manuell växellåda, eller sätta väljarspa-ken i läge "D" vid automatisk växellåda, ellersläppa upp gaspedalen.

Vi rekommenderar att du undviker höga varv-tal och att du följer rekommendationerna påväxlingsindikatorn. Se den ytterligare infor-

mationen i ››› sidan 27, Växlingsindika-tor.

VIKTIGT

Låt aldrig varvräknarens nål 1 ››› bild 113 gåin i den röda zonen på mätaren i mer änmycket korta perioder. Annars finns det riskatt motorn skadas.

Miljövård

Att växla upp tidigt hjälper dig att sparabränsle och minimera utsläpp och motorbul-ler.

Meddelande på display

Olika typer av information kan visas på in-strumentpanelens display ››› bild 113 3 , be-roende på aktuell utrustning:

● Motorhuv, baklucka och dörrar öppna››› sidan 28.

● Informations- och varningstexter.

● Körsträcka.

● Tid.

● Navigeringsinstruktioner.

● Utomhustemperatur.

● Kompass.

● Växelspakposition ››› sidan 154.

● Rekommenderad växel (manuell växellåda)››› sidan 27.

● Multifunktionsdisplay och menyer med oli-ka inställningsalternativ ››› sidan 25.

● Serviceintervall ››› sidan 32.

● Sekundär hastighetsmätare ››› si-dan 25.

● Hastighetsvarningsfunktion ››› si-dan 32.

● Statusvisning för start-/stoppsystem ››› si-dan 165.

● Körstatus för låg bränsleförbrukning (ECO)››› sidan 94

● Identifieringsbokstäver på motorn (MKB).

● Display för hantering av aktiv cylinder(ACT®)* ››› sidan 160

Körsträcka

Vägmätaren registrerar bilens totala kör-sträcka.

Vägmätaren (tripp) visar körsträckan sedanvägmätaren nollställdes. Den sista siffran ifärdminnet visar en sträcka på 100 meter el-ler en tiondels mile.

● Tryck snabbt ner knappen ››› bild 113 4

för att återställa färdminnet till 0.

● Håll knappen 4 nertryckt i ca 3 sekunderså visas det tidigare värdet på nytt. »

93

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 96: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Tid

● För att ställa in tiden hålls knappen››› bild 113 4 nertryckt i mer än 3 sekunderför att välja timma eller minut.

● För att fortsätta ställa in tiden trycker du påden övre eller nedre delen av knappen 4 .Håll ned knappen för att rulla genom minu-terna snabbt.

● Tryck ner knappen 4 igen för att slutförainställningen av tiden.

Tiden kan också ställas in via -knappenoch Inställningar -funktionsknappen i EasyConnect-systemet ››› sidan 97.

Kompass

När tändningen och navigationssystemet ärpå visas kardinalpunkten som motsvarar for-donets färdriktning på instrumentpanelen.

Väljarspaksposition

Den valda växeln visas på sidan av väljarspa-ken och på instrumentpanelens display. I lä-gena D och S, och med Tiptronic, visas ocksåden motsvarande växeln.

Rekommenderad växel (manuell växellåda)

Den växel som rekommenderas med avseen-de på bästa bränsleekonomi visas på instru-mentpanelen under körning ››› sidan 27.

Sekundär hastighetsdisplay (mph ellerkm/h)

Förutom på hastighetsmätaren kan hastighe-ten även visas i en annan mätenhet (i mileseller i km per timma).

Det här alternativet kan inte inaktiveras påmodeller som är ämnade för länder i vilkaden sekundära hastigheten alltid måste varasynlig.

Den sekundära hastighetsdisplayen kan stäl-las in i Easy Connect-systemet via knappen och funktionsknappen Inställningar ››› si-

dan 97.

Hastighetsvarning

När hastighetsinställningen överskrids indi-keras det på instrumentpanelens display.Detta är mycket användbart, t.ex. vid använd-ning av vinterdäck som inte är utformade föratt köras över en viss hastighet ››› si-dan 32.

Hastighetsvarningen kan ställas in i EasyConnect-systemet via knappen och funk-tionsknappen Inställningar ››› sidan 97.

Start-/stopp-funktionsdisplay

Uppdaterad information om fordonets statusvisas på instrumentpanelen ››› sidan 165.

Körstatus för låg bränsleförbrukning (ECO)*

Beroende på utrustning kan "ECO"-displayenvisas på instrumentpanelen vid körning närfordonets status är låg bränsleförbrukningtack vare hantering av aktiv cylinder (ACT®)*››› sidan 30.

Identifiera bokstäverna på motorn (MKB)

Håll knappen ››› bild 113 4 nertryckt i merän 15 sekunder för att visa motorns identifi-eringsbokstäver (MKB). För att göra dettamåste tändningen vara påslagen och motornavstängd.

VARNING

Observera säkerhetsvarningarna ››› i Var-ningssymboler på sidan 97.

VARNING

Även om yttertemperaturen ligger över frys-punkten kan vissa vägar och broar vara isbe-lagda.

● När utetemperaturen överstiger +4°C och"iskristallsymbolen" inte visas kan det ändåfinnas is på vägbanan.

● Förlita dig inte enbart på temperaturvis-ningen!

Observera

● Det finns olika versioner av instrumentpa-nelen, och instruktionerna på skärmen kan

94

Page 97: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Instrument och varnings-/signallampor

därför variera. För displayer utan varnings- el-ler informationstexter indikeras fel enbart ge-nom varningslamporna.

● Beroende på utrustning kan vissa inställ-ningar och instruktioner även utföras i EasyConnect-systemet.

● När flera varningssymboler visas samtidigtvisas en symbol i taget under några sekunderoch finns kvar tills felet åtgärdats.

Trippmätare

Bild 114 Instrumentpanel: Trippmätare ochåterställningsknapp

Sträckan som färdats visas i "kilometer" ellermiles "m". Det är möjligt att ändra måttenhet(kilometer "km"/miles "m") i radion/EasyConnect*. Var vänlig se bruksanvisningen förEasy Connect* för fler detaljer.

Vägmätare/färdminne

Vägmätaren visar bilens totala körsträcka.

Färdminnet visar den totala körsträckan se-dan den återställdes senast. Den används föratt mäta de korta körningarna. Den sista siff-ran i färdminnet visar en sträcka på 100 me-ter eller en tiondels mile.

Färdminnet kan återställas till noll genom atttrycka på 0.0/SET ››› bild 114.

Displayfel

Om det uppstår ett fel i instrumentpanelen vi-sas bokstäverna DEF i färdminnets display.Låt reparera felet omedelbart, eller så fort detär möjligt.

Kylmedelstemperaturmätare

I fordon utan kylvätsketermometer lyser ensignallampa vid höga kylvätsketemperatu-rer ››› sidan 199. Observera ››› .

Kylmedelstemperaturmätaren 2 ››› bild 113fungerar bara med tändningen påslagen. Varvänlig läs följande information om de olikatemperaturområdena för att undvika skadorpå motorn.

Kall motor

Om endast dioderna i den nedre delen avskalan tänds tyder det på att motorn ännu

inte har nått driftstemperatur. Undvik högavarvtal och tung acceleration och låt inte mo-torn arbeta hårt.

Normal temperatur

Under normal drift tänds dioderna upp tillmittersta området, vilket innebär att motornhar nått driftstemperaturen. Vid höga utom-hustemperaturer och när motorn får arbetahårt kan dioderna tändas ända upp till detövre området. Det är inget att oroa sig för sålänge signallampan på instrumentpane-lens digitala display inte tänds.

Värmeområde

När dioderna tänds på displayens övre områ-de och signallampan visas visas på instru-mentpanelen ligger kylmedelstemperaturenpå för hög nivå ››› sidan 199.

VIKTIGT

● För att garantera lång livslängd för motornska man undvika höga varvtal och höga kör-hastigheter och inte låta motorn arbeta hårtde första ca 15 minuterna när motorn är kall.Hur lång tid det tar innan motorn är varm be-ror också på utomhustemperaturen. Användvid behov motoroljetemperaturen* ››› si-dan 30 som vägledning.

● Extra lampor och andra tillbehör som mon-teras framför luftintaget minskar den kylande »

95

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 98: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

effekten av kylmedlet. Vid höga utomhustem-peraturer och hög motorbelastning finns detrisk för överhettning av motorn.

● Den främre spoilern ser också till att denkylande luften fördelas korrekt när fordonetkörs. Om spoilern är skadad kan det reducerakyleffekten, vilket kan leda till överhettningav motorn. Uppsök specialisthjälp.

Bränslenivå

Bild 115 Bränslemätare

Displayen 6 ››› bild 113 fungerar bara medtändningen påslagen. När displayen når re-servmarkeringen tänds den nedre lysdiodenmed rött sken och signallampan syns ››› si-dan 92. När bränslenivån är mycket låg blin-kar den nedre lysdioden i rött.

Den kvarvarande sträckan innan bränsletan-ken är tom visas på instrumentpanelen 3

››› bild 113.

Information om bränsletankens volym i dittfordon finns i avsnitt ››› sidan 40.

VIKTIGT

Kör aldrig slut på bränsletanken helt och hål-let. En oregelbunden bränsleförsörjning kanorsaka feltändning. På så sätt kan oförbräntbränsle nå fram till avgassystemet, vilket kanleda till överhettning av katalysatorn ochskador.

Varnings- och signallampor

Varningssymboler

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 35

Det finns röda (prioritet 1) och gula (prioritet2) varningssymboler.

Varningsrapporter, prioritet 1 (röd)

Om ett av dessa fel uppstår blinkar ellertänds varningslampan samtidigt som treljudvarningar ljuder. Det föreligger en var-ning om fara. Stanna bilen och stäng av mo-torn. Kontrollera och åtgärda felet. Sök pro-fessionell hjälp vid behov.

Om flera fel av prioritet 1 upptäcks samtidigtvisas de efter varandra i ca två sekunder i ta-get tills felen är avhjälpta.

Vid varningsmeddelande om fel av prioritet 1visas inga menyer på displayen.

Exempel på varningsmeddelanden av priori-tet 1 (röd)

● Bromssystemsymbol med varningsmed-delandet STOP BRAKE FLUID INSTRUC-TION MANUAL (Stopp Bromsvätska Bruksan-visning) eller STOP BRAKE FAULT IN-STRUCTION MANUAL (Stopp Bromsfel Bruks-anvisning).

● Kylmedelssymbol med varningsmedde-landet STOP SEE COOLANT INSTRUCTIONMANUAL (Stopp se Kylmedel i Bruksanvis-ning).

● Motoroljetryckssymbol med varnings-meddelandet STOP ENGINE OIL PRESSU-RE LOW! INSTRUCTION MANUAL (StoppLågt Motoroljetryck Bruksanvisning).

Varningsrapporter, prioritet 2 (röd)

Om ett av dessa fel uppstår tänds motsvaran-de varningslampa samtidigt som en ljudvar-ning hörs. Kontrollera motsvarande funktionsnarast möjligt även om bilen kan användasutan risk.

Om flera varningsmeddelanden av prioritet 2upptäcks samtidigt visas symbolerna eftervarandra i ca två sekunder i taget. Efter enförutbestämd tid försvinner informationstex-ten och symbolen visas som en påminnelse idisplayens kant.

96

Page 99: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Introduktion till Easy Connect-systemet*

Prioritet 2 varningsmeddelanden visas inteförrän alla Prioritet 1 varningsmeddelandenhar åtgärdats!

Exempel på varningsmeddelanden av priori-tet 2 (gul):*

● Bränslevarningslampan med informations-texten PLEASE REFUEL (Tanka).

VARNING

Om varningslamporna och varningsmedde-landena ignoreras kan bilen oväntat stoppamitt i trafiken vilket kan leda till en olyckamed åtföljande personskada.

● Ignorera aldrig varningslampor eller text-meddelanden.

● Stanna bilen på ett säkert sätt så snart sommöjligt.

● Parkera bilen vid sidan av vägen, och se tillatt inget lättantändligt material såsom torrtgräs eller bränsle under bilen kan komma ikontakt med avgassystemet.

● Ett stillastående fordon intill en trafikeradväg utgör en potentiell olycksrisk. Varna vidbehov andra trafikanter genom att sätta påvarningsblinkers och placera ut varnings-trianglar.

● Innan du öppnar motorhuven, stäng av mo-torn och låt den svalna.

● Motorutrymmet är ett farligt område i allafordon och kan ge upphov till allvarliga ska-dor ››› sidan 193.

VIKTIGT

Om tända signallampor och textmeddelandenignoreras kan följdskador uppstå på bilen.

Introduktion till Easy Con-nect-systemet*

Systeminställningar (CAR)*

CAR-meny (Inställningar)

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 24

För att välja inställningsmenyerna trycker dupå Easy Connect-systemets -knapp ochfunktionsknappen Inställningar .

Det faktiska antalet tillgängliga menyer ochnamnen på de olika alternativen i dessa me-nyer beror på fordonets utrustning och elekt-riska enheter.

Genom att trycka på menyknappen kommerdu alltid till den senast använda menyn.

När funktionsknappens kryssruta är aktiverad är funktionen aktiv.

Genom att trycka på menyknappen kom-mer du alltid till den senast använda menyn.

Alla inställningar som görs med hjälp av in-ställningsmenyerna sparas automatiskt närmenyerna stängs. »

97

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 100: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Funktionsknappar i menynVehicle settings (For-donsinställningar)

Page (Sida)

ESC system ››› sidan 147

Däck ››› sidan 208

Förarassistans ››› Tab. på sidan 24

Parkering och manövrering ››› sidan 168

Fordonsbelysning ››› Tab. på sidan 24

Speglar och vindrutetorkare ››› Tab. på sidan 24

Öppna och stänga ››› Tab. på sidan 24

Multifunktionsdisplay ››› Tab. på sidan 24

Datum och tid ››› Tab. på sidan 24

Enheter ››› Tab. på sidan 24

Service ››› sidan 93

Fabriksinställningar ››› Tab. på sidan 24

VARNING

En distraherad förare är en potentiell olycks-risk och kan förorsaka en olycka med per-sonskador som följd. Att använda Easy Con-nect-systemet under körning kan distraheradig från trafiken.

98

Page 101: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kommunikation och multimedia

Kommunikation och multi-media

Rattreglage*

Allmän information

Ratten har en flerfunktionsmodul som kananvändas för att styra ljud, telefon och ra-dio/navigering utan att föraren distraheras.

Det finns två versioner av flerfunktionsmodu-len:

● Ljudsystem + telefonversion utan röststyr-ning (MID): För att styra ljudfunktionerna somfinns (radio, CD, MP3, iPod®1), USB1), SD1))och Bluetooth-system från ratten.

● Ljudsystem + telefonversion med röststyr-ning (HIGH): För att styra ljudfunktionernasom finns (radio, CD, MP3, iPod®1), USB1),SD1)) och Bluetooth-system från ratten.

1) Beror på fordonsutrustningen.99

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 102: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Använda telefon och ljudsystem utan röststyrning (MID)

Bild 116 Reglage på ratten

Knapp Radio Media (utom AUX) AUX Telefon Navigering

AVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst lägeVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst lägeVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst lägeVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst lägeVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst läge

BKort tryckning: Öppna telefon-

menyn på instrumentpanelena).Kort tryckning: Öppna telefon-

menyn på instrumentpanelena).Kort tryckning: Öppna telefon-

menyn på instrumentpanelena).

Kort tryckning: besvara/avslutasamtal, öppna telefonmenyn.Håll in: Avvisa inkommande

samtal/växla till privatläge/återuppringninga).

Kort tryckning: Öppna telefon-menyn på instrumentpanelena).

C Sök efter den senaste kanalenKort tryckning: gå till föregåen-

de låtHåll in: snabbspola bakåt

Ingen funktion Ingen funktion Ingen funktion

D Sök efter nästa kanalKort tryckning: gå till nästa låt

Håll in: snabbspola framåtIngen funktion Ingen funktion Ingen funktion

E , FByt meny på instrumentpane-

lena)Byt meny på instrumentpane-

lena)Byt meny på instrumentpane-

lena)Byt meny på instrumentpane-

lena)Byt meny på instrumentpane-

lena)

G MID: Byt källa MID: Byt källa MID: Byt källa MID: Byt källa MID: Byt källa

100

Page 103: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kommunikation och multimedia

Knapp Radio Media (utom AUX) AUX Telefon Navigering

HVrid: Nästa/föregående förin-

ställda kanalb)

Tryck: Styr MFD

Vrid: Nästa/föregående låtb)

Tryck: Styr MFDVrid: Ingen funktion

Tryck: Styr MFDVrid: Styr MFDTryck: Bekräfta

Vrid: Byter meny eller minne påinstrumentpanelen

Tryck: Arbetar på instrumentpa-nelen

a) Beroende på bilens utrustningspaket.b) Bara om instrumentbrädan är i audiomenyn.

Använda telefon och ljudsystem med röststyrning (HIGH)

Bild 117 Reglage på ratten

Knapp Radio Media (utom AUX) AUX Telefona) Navigeringa)

AVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst lägeVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst lägeVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst lägeVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst lägeVrid: Höja/sänka volymen

Tryck: Ljudlöst läge

BKort tryckning: öppna telefon-menyn på instrumentbrädana).

Håll in: återuppringninga)

Kort tryckning: öppna telefon-menyn på instrumentbrädana).

Håll in: återuppringninga)

Kort tryckning: öppna telefon-menyn på instrumentbrädana).

Håll in: återuppringninga)

Kort tryckning: besvara/avslutasamtal, öppna telefonmenyn.Håll in: avvisa inkommandesamtal/växla till privat-/åter-

uppringningsläge

Kort tryckning: öppna telefon-menyn på instrumentbrädana).

Håll in: återuppringninga) »

101

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 104: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Knapp Radio Media (utom AUX) AUX Telefona) Navigeringa)

C Sök efter den senaste kanalenKort tryckning: gå till föregåen-

de låtHåll in: snabbspola bakåt

Ingen funktion Ingen funktionb) Radio-/mediafunktioner (utomAUX)

D Sök efter nästa kanalKort tryckning: gå till nästa låt

Håll in: snabbspola framåtIngen funktion Ingen funktionb) Radio-/mediafunktioner (utom

AUX)

E , F Byt meny på instrumentpanelenByt meny på instrumentpane-

lenByt meny på instrumentpane-

lenByt meny på instrumentpanelen Byt meny på instrumentpanelen

GAktivera/inaktivera röststyr-

ninga)Aktivera/inaktivera röststyr-

ninga)Aktivera/inaktivera röststyr-

ninga) Ingen funktionb) Aktivera/inaktivera röststyrning

H

Vrid: Nästa/föregående förin-ställda kanalc)

Tryck: Styr MFD eller bekräftarmenyalternativet på instrument-brädan beroende på menyalter-

nativet

Vrid: Nästa/föregående låtc)

Tryck: Styr MFD eller bekräftarmenyalternativet på instru-

mentbrädan beroende på me-nyalternativet

Vrid: Styr menyn på instrument-brädan beroende på dess platsTryck: Styr MFD eller bekräftar

menyalternativet på instru-mentbrädan beroende på me-

nyalternativet

Vrid: Styr menyn på instrument-brädan beroende på dess platsTryck: Styr MFD eller bekräftar

menyalternativet på instru-mentbrädan beroende på me-

nyalternativet

Vrid: Styr menyn på instrument-brädan beroende på dess platsTryck: Styr MFD eller bekräftar

menyalternativet på instrument-brädan beroende på menyalter-

nativet

a) Beroende på bilens utrustningspaket.b) När ett samtal rings, radio-/mediefunktioner (utom AUX).c) Bara om instrumentbrädan är i audiomenyn.

102

Page 105: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kommunikation och multimedia

Multimedia

USB/AUX-IN-ingång

Bild 118 USB/AUX-IN-ingång

Beroende på funktioner och land kan bilenvara utrustad med USB/AUX-IN-anslutning.

USB/AUX-IN-ingången sitter över förvarings-utrymmet i den främre mittkonsolen››› bild 118.

Användningsinstruktionen finns i respektivebruksanvisning till ljud- eller navigeringssys-temet.

103

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 106: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Öppna och stänga

Centrallås

Beskrivning

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 9.

Centrallåssystemet gör det möjligt för dig attlåsa och låsa upp alla dörrar och bakluckanbara genom att trycka på knappen.

Centrallåset kan aktiveras genom att använ-da något av följande alternativ:

● nyckeln, genom att infoga den i förardör-rens cylinder och vrida den i öppningsrikt-ningen. Beroende på fordonsversionen låserdu antingen upp alla dörrar eller bara förar-dörren. Du låser alla dörrar när du låser for-donet med nyckeln.

● den inre centrallåsknappen ››› sidan 106.

● fjärrkontroll med radiofrekvens, med hjälpav knapparna på nyckeln ››› sidan 108.

Olika funktioner finns tillgängliga för att för-bättra fordonets säkerhet:

Låssystem "Safe*"

Selektivt* upplåsningssystem

Självlåsande system som förhindrar oav-siktlig upplåsning

-

-

-

Automatiskt hastighetsberoende lås-nings och upplåsningssystem*

Nödupplåsningssystem

Låsa upp bilen*

Tryck på knappen ››› bild 122 på fjärr-kontrollen för att låsa upp alla dörrarnaoch bakluckan.

Låsa bilen*

Tryck på knappen ››› bild 122 på fjärr-kontrollen eller vrid om nyckeln i dörrenför att låsa alla dörrarna och bakluckan.

VARNING

● Vårdslös låsning eller låsning utan godöverblick från utsidan kan leda till blåmär-ken, särskilt i fallet med barn.

● När du låser ett fordon, lämna aldrig barnensamma inne i fordonet, eftersom det blirsvårt att ge hjälp från utsidan om det behövs.

● Låsta dörrar hindrar inkräktare från att tasig in, exempelvis när du stannat vid ett tra-fikljus.

Observera

I stöldförebyggande syfte är bara förardörrenförsedd med låscylinder.

-

-

-

-

"Safe"-säkerhetssystem**

Detta är en stöldförebyggande anordningmed dubbla dörrlås och en inaktiveringsfunk-tion för bagagerummet som förhindrar in-brott.

Aktivering

Systemet "Safe" aktiveras när fordonet låsesmed nyckeln eller fjärrkontrollen.

För att aktivera det med nyckeln, sätt in den idörrlåscylindern och vrid i låsningsriktning-en.

För att aktivera systemet med fjärrkontrollen,tryck på låsknappen på fjärrkontrollen engång.

När systemet en gång har aktiverats är detinte möjligt att öppna dörrarna från utsidaneller insidan. Bakluckan kan inte öppnas.Centrallåsknappen fungerar inte.

När tändningen slås av visar instrumentpane-len att "Safe"-systemet är påslaget.

Inaktivering

Vrid nyckeln insatt i låscylindern två gånger ilåsningsriktningen.

För att aktivera systemet med fjärrkontrollen,tryck på låsknappen på fjärrkontrollen tvågånger inom mindre än fem sekunder.

Vid inaktiveringen av "Safe"-systemet inakti-veras även larmets volymetriska sensor.

104

Page 107: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Öppna och stänga

Med "Safe" avslaget kan dörrarna öppnasfrån insidan men inte från utsidan.

Se "Selektivt upplåsningssystem*"

Status för "Safe"

På förardörren finns en varningslampa somär synlig utifrån bilen genom bilfönstret ochsom visar "Safe"-systemets status.

Man ser att "Safe"-systemet är aktiverat påden blinkande varningslampan. Indikatornblinkar på alla fordon, vare sig de har utrus-tats med larm eller inte, tills de låses upp.

Kom ihåg:

Safe aktiverat med eller utan larm: varnings-lampan blinkar kontinuerligt.

Safe avaktiverat utan larm: varningslampanförblir släckt.

Safe inaktiverat med larm: varningslampanförblir släckt.

VARNING

Ingen bör vara kvar i bilen om "Safe"-syste-met är aktiverat, eftersom det blir omöjligtatt öppna dörrarna vare sig från insidan ellerav andra personer från utsidan i nödsituatio-ner. Risk för dödsfall. Passagerarna kan blifast i fordonet i nödläge.

Selektivt upplåsningssystem*

Med detta system kan man låsa upp anting-en förardörren eller hela fordonet.

Upplåsningsknapp för förardörren

Lås upp en gång. Använd antingen nyckelneller fjärrkontrollen.

När nyckeln har satts in i låscylindern, vrid engång i upplåsningsriktningen. Förardörrenförblir utan "Safe" och är upplåst. I bilar ut-rustade med larm, se avsnittet om stöld-skydd ››› sidan 109.

Med fjärrkontrollen, tryck på upplåsnings-knappen på fjärrkontrollen. "Safe"-syste-met inaktiveras för hela fordonet, bara förar-dörren blir upplåst och både larmet och var-ningslampan är också avslagna.

Låsa upp alla dörrar och bagagerummet

Upplåsningsknappen på fjärrkontrollen mås-te tryckas in två gånger så att alla dörraroch bagagerummet kan öppnas.

Tryck två gånger inom 5 sekunder för att in-aktivera "Safe"-systemet för hela fordonet,för att låsa upp alla dörrar och för att använ-da bagagerummet. Varningslampan och lar-met (bara fordon utrustade med ett sådant)stängs av.

Låsa upp bagagerummet

Se ››› sidan 9.

Aktivera det selektiva upplåsningssystemet*

Med dörren öppen, sätt in en nyckel i startcy-lindern och slå på tändningen. Sätt in denandra nyckeln i förardörrens lås och vrid den iöppningsriktningen under minst 3 sekunder.Blinkers-lamporna blinkar två gånger.

Avaktivera det selektiva upplåsningssyste-met*

Med dörren öppen, sätt in en nyckel i startcy-lindern och slå på tändningen. Sätt in denandra nyckeln i förardörrens lås och vrid den ilåsningsriktningen under minst 3 sekunder.Blinkers-lamporna blinkar en gång.

Självlåsande system som förhindraroavsiktlig upplåsning

Detta är ett stöldförebyggande system somförhindrar att fordonet låses upp oavsiktligt.

Om fordonet är upplåst och ingen av dörrar-na (inklusive bakluckan) öppnas inom 30 se-kunder låses det igen automatiskt.

Automatiskt hastighetsberoende lås-nings och upplåsningssystem*

Detta är ett säkerhetssystem som förhindraråtkomst till fordonet från utsidan när det ärigång (t.ex. när du stannar vid ett trafikljus). »

105

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 108: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Låsa

Dörrarna låses automatiskt om hastighetenär över 15 km/h. Bakluckan låses automa-tiskt om hastigheten är över 6 km/h.

Om fordonet stannas och någon av dörrarnaöppnas låses alla dörrarna igen när man star-tar igen och överskrider nämnda hastighe-ten.

Låsa upp

När tändningsnyckeln tas ur återgår fordonettill den status det hade före självlåsning.

Varje dörr kan låsas upp och öppnas enskiltfrån insidan (till exempel när en passagerarekliver ur). För att göra detta, manövrera spa-ken på dörrens insida.

Aktivera systemet*

Med tändningen påslagen, tryck på låsnings-knappen på centrallåssystemet inom 3 till 10sekunder.

Inaktivera systemet*

Med tändningen påslagen, tryck på upplås-ningsknappen på centrallåssystemet inom 3till 10 sekunder.

I båda fallen, om manövern har utförts kor-rekt blinkar låsningslampan ››› bild 119.

VARNING

Dörrhandtagen får inte manövreras medanfordonet är i rörelse: dörren öppnas då.

Observera

Om krockkuddarna utlöses vid en olycka lå-ses fordonet upp, förutom bagagerummet.Det är möjligt att låsa fordonet från insidanmed centrallåset sedan tändningen har sla-gits av och slagits på igen.

Centrallåsknapp*

Bild 119 Centrallåsknapp

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 9

Med centrallåsknappen kan du låsa och låsaupp fordonet från insidan.

Centrallåsknappen fungerar även med tänd-ningen avslagen, förutom om "safe"-syste-met är aktiverat.

Observera följande om du låser fordonet medcentrallåsknappen:

● Genom att låsa dörrarna och bakluckan för-hindras åtkomst utifrån (av säkerhetsskäl,t.ex. vid stopp vid trafikljus).

● Det går inte att låsa förardörren när den äröppen. Detta förhindrar att användaren glöm-mer nyckeln inuti fordonet.

● Alla dörrar kan låsas upp separat från for-donets insida. Gör detta genom att dra i dörr-frigöringsspaken en gång.

VARNING

● Om fordonet är låst kan barn och rörelse-hindrade personer bli fast i det.

● Upprepad manövrering av centrallåset göratt centrallåsknappen inte fungerar under nå-gra sekunder. Då kan fordonet bara låsas uppom det har varit låst tidigare. Centrallåsetfungerar igen efter några sekunder.

● Centrallåsknappen fungerar inte när fordo-net låses från utsidan (med fjärrkontrollen el-ler nyckeln).

Observera

● Fordonet låst, -knappen.

● Fordonet upplåst, -knappen.

106

Page 109: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Öppna och stänga

Barnsäkert lås3 Gäller för fordon: Endast för 5-dörrars:

Bild 120 Barnsäkert lås på vänster dörr

Det barnsäkra låset förhindrar att bakdörrar-na öppnas från insidan. Detta system för-hindrar att minderåriga öppnar en dörr oav-siktligt medan fordonet är i rörelse.

Denna funktion är fristående från fordonetselektroniska öppnings- och låsningssystem.Den påverkar bara bakdörrarna. Det kan baraaktiveras och inaktiveras manuellt enligt ne-dan:

Aktivera det barnsäkra låset

– Lås upp fordonet och öppna dörren där duvill aktivera det barnsäkra låset.

– Med dörren öppen, vrid spåret i dörrenmed tändningsnyckeln, moturs för vänster-dörrar och ››› bild 120 medurs för högerdör-rar.

Inaktivera det barnsäkra låset

– Lås upp fordonet och öppna dörren varsbarnsäkra lås du vill inaktivera.

– Med dörren öppen, vrid spåret i dörrenmed tändningsnyckeln, moturs för höger-dörrar och medurs för vänsterdörrar››› bild 120.

När det barnsäkra låset har aktiverats kandörren bara öppnas från utsidan. Det barns-äkra låset kan aktiveras och inaktiveras ge-nom att sätta in nyckeln i spåret medan dör-ren är öppen (se beskrivningen ovan).

Nycklar

Nyckeluppsättning

Bild 121 Nyckeluppsättning

Nyckeluppsättningen kan bestå av följande,beroende på ditt fordons version:

● en fjärrkontrollsnyckel ››› bild 121 A

● en nyckel utan fjärrkontroll B ,

● en nyckelsnibb av plast* C

eller

● två nycklar utan fjärrkontroll B

● en nyckelsnibb av plast* C

Dubblettnycklar

Om du behöver en ersättningsnyckel, besöken serviceverkstad och ta med fordonetsidentifikationsnummer (chassinumret).

VARNING

● Felaktig användning av nycklarna kan orsa-ka allvarliga olyckor.

● Lämna aldrig barn eller rörelsehindradepersoner ensamma i fordonet. Det kan händaatt de inte kan ta sig ur fordonet eller klarasig själva vid nödläge.

● Okontrollerad användning av nyckeln kanstarta motorn eller aktivera elektronisk ut-rustning (t.ex. elektriska fönsterhissar) ochskapa risk för olyckor. Dörrarna kan låsasmed fjärrkontrollsnyckeln. Det kan utgöra etthinder för hjälp i en nödsituation.

● Glöm aldrig nycklarna inuti fordonet. Obe-hörig användning av ditt fordon skulle kunnaleda till person- eller materialskada ellerstöld. Ta därför alltid nyckeln med dig när dulämnar fordonet. »

107

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 110: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

● Ta aldrig bort nyckeln från tändningen ombilen är i rörelse. Annars kan styrningenplötsligt låsas och det blir omöjligt att styrafordonet.

VIKTIGT

Det finns elektroniska komponenter i fjärr-kontrollsnyckeln. Undvik att blöta ned nyck-larna och utsätta dem för slag.

Fjärrkontroll med radiofrek-vens*

Låsa upp och låsa bilen

Bild 122 Tilldelning av knapparna på fjärr-kontrollsnyckeln

Bild 123 Räckvidd för fjärrkontrollen med ra-diofrekvens

Fjärrkontrollen med radiofrekvens användsför att låsa och låsa upp fordonet på avstånd.

Genom att använda knappen 4 ››› bild 122på fjärrkontrollen fälls nyckeln ut.

Låsa upp fordonet ››› bild 122 1 .

Låsa fordonet ››› bild 122 2 .

Låsa upp bakluckan. Tryck på knappen ››› bild 122 3 tills alla blinkers på fordonetblinkar kort. När upplåsningsknappen 3

trycks in har du 2 minuter på dig att öppnadörren. När den tiden har passerat låses denigen.

Dessutom blinkar batteriindikatorn på nyck-eln ››› bild 122.

Fjärrkontrollens sändare och batterierna ärinbyggda i nyckeln. Mottagaren finns inutifordonet. Max räckvidd beror på olika fakto-

rer. Räckvidden minskar vartefter batteriernabörjar bli svaga.

VARNING

Läs och följ de relevanta varningarna ››› iNyckeluppsättning på sidan 107.

Observera

● Fjärrkontrollsnyckeln med radiofrekvensfungerar bara när du är inom räckvidd››› bild 123.

● Om fordonet inte kan låsas upp eller låsasmed fjärrkontrollen med radiofrekvens måstefjärrkontrollsnyckeln synkroniseras på nytt.Vänd dig till din serviceverkstad.

Byta batteri

Om batteriindikatorn inte blinkar när dutrycker på knapparna måste batteriet bytas.

VIKTIGT

Användning av olämpliga batterier kan skadafjärrkontrollen med radiofrekvens. Byt av denanledningen alltid det uttjänta batteriet motett annat med av samma storlek och styrka.

Miljövård

Uttjänta batterier kan kasseras på lämplig av-fallsstation eller via en godkänd tjänst, dåderas komponenter kan påverka miljön.

108

Page 111: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Öppna och stänga

Synkronisera fjärrkontrollsnyckeln

Om det inte går att låsa upp eller låsa dörrenmed fjärrkontrollen bör den synkroniseras pånytt.

När fordonet är öppet:

– Tryck på -knappen 2 ››› bild 122 på fjärr-kontrollen.

– Stäng sedan fordonet med nyckelbladetinom en minut.

När fordonet är stängt:

– Tryck på -knappen 1 ››› bild 122 påfjärrkontrollen.

– Stäng sedan fordonet med nyckelbladetinom en minut.

Det är möjligt att fordonet inte längre kanöppnas och stängas med fjärrkontrollen omknappen trycks in upprepade gånger utan-för fjärrkontrollen med radiofrekvens effekti-va räckvidd. Fjärrkontrollsnyckeln måste syn-kroniseras om.

Reservfjärrkontrollsnycklar finns på ditt servi-cecenter, där de måste matchas mot lås-ningssystemet.

Upp till fem fjärrkontrollsnycklar kan använ-das.

Stöldskyddslarm*

Beskrivning av stöldlarmsystemet*

Stöldlarmet gör det svårare att bryta sig in ifordonet eller stjäla det. Systemet avger hör-bara och synliga varningssignaler när ett för-sök görs att bryta sig in i det.

Stöldlarmsystemet sätts på automatiskt närbilen låses. Systemet aktiveras omedelbartoch sidoblinkern på förardörren blinkar till-sammans med blinkers och indikerar att lar-met och låssäkerhetssystemet (dubbelt lås)har slagits på.

Om någon av dörrarna eller motorhuven äröppen ingår de inte i fordonets skyddszonnär larmet slås på. Om dörren eller motorhu-ven sedan stängs inkluderas de automatiskt ifordonets skyddszoner och blinkers blinkarnär dörrarna stängs.

● Blinkerslampan blinkar två gånger vid öpp-ning och inaktivering av larmet.

● Blinkerslampan blinkar en gång vid stäng-ning och aktivering av larmet.

När löser systemet ut ett larm?

Systemet utlöser ett larm om följande otillåt-na handlingar utförs när bilen är låst:

● Bilen öppnas mekaniskt utan att tändning-en slås på inom 15 sekunder (på vissa mark-nader såsom i Nederländerna, aktiveras lar-met direkt)

● En dörr öppnas

● Motorhuven öppnas

● Bakluckan öppnas

● Tändningen slås på med en icke valideradnyckel

● Rörelser förekommer i kupéutrymmet (for-don med volymsensor)

● Fordonet bogseras1)

● Lutningsvinkel för bilen1)

● Överdriven manipulering av larmet

● Hantering av batteriet

I så fall kommer de akustiska signalerna attljuda och blinkers blinkar i ca 30 sekunder.Denna cykel kan upprepas upp till 10 gångerberoende på land.

Öppna alla dörrarna i manuellt läge

I fordon utan ett larm öppnas alla dörrar närförardörren öppnas manuellt.

Stänga av larmet

För att inaktivera stöldlarmet ska du vridanyckeln i öppningsriktningen, öppna dörren »

1) Med fordon utrustade med bärgningsskydd109

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 112: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

och slå på tändningen eller trycka på upplås-ningsknappen på fjärrkontrollen.

I fordon utrustade med stöldlarmsystem hardu 15 sekunder på dig att sätta in nyckeln itändningslåset och slå på tändningen om for-donet öppnas med förardörrens nyckel.

I annat fall utlöses larmet i 30 sekunder ochtändningen blockeras.

Observera

● Efter 28 dagar släcks indikatorlampan föratt förhindra att batteriet töms om fordonethar stått parkerad under längre tid. Larmsys-temet förblir aktiverat.

● Larmet utlöses igen om försök görs att öpp-na en annan skyddszon.

● Larmsystemet kan aktiveras eller inaktive-ras med fjärrkontrollen med radiofrekvens››› sidan 108.

● Stöldlarmet aktiveras inte när fordonet harlåsts från insidan med hjälp av centrallåsk-nappen .

● Om bilbatteriet har låg eller ingen laddningkommer stöldlarmet inte att fungera korrekt.

● Fordonsövervakningen fortsätter att varaaktiv även om batteriet är frånkopplat eller avnågon anledning inte fungerar.

● Larmet utlöses genast om en av batterikab-larna kopplas från när larmsystemet är aktivt.

Invändig övervakning och bärgnings-skyddssystem*

Övervaknings- eller kontrollfunktion inkorpo-rerad i stöldlarmet* som känner av obehörigtintrång i fordonet med hjälp av ultraljud.

Aktivering

– Det sätts på automatiskt när stöldlarmetaktiveras.

Inaktivering

– Öppna fordonet med nyckeln, antingen me-kaniskt eller genom att trycka på -knap-pen på fjärrkontrollen. Tiden från det attdörren öppnas tills nyckeln sätts in i kon-takten bör inte överskrida 15 sekunder, ef-tersom larmet annars löser ut.

– Tryck två gånger på -knappen på fjärrkon-trollen. Den volymetriska sensorn och lut-ningssensorerna inaktiveras. Larmsystemetförblir aktiverat.

Den invändiga övervakningen och bärgnings-skyddssystemet slås automatiskt på igennästa gång fordonet låses.

Den invändiga övervakningen och bärgnings-sensorn (lutningssensor) slås automatiskt pånär stöldlarmet slås på. För att kunna aktive-ra det måste alla dörrar och bakluckan varastängda.

Om du vill koppla bort den invändiga över-vakningen och bärgningslarmet måste detgöras varje gång som fordonet låses; i annatfall kopplas de automatiskt in.

Den invändiga övervakningen och bärgnings-larmet bör stängas av om djur lämnas i detlåsta fordonet (annars utlöser deras rörelserlarmet) eller när fordonet till exempel trans-porteras eller måste bogseras med bara enaxel på marken.

Falska larm

Kupéövervakningen fungerar bara korrekt omfordonet är helt stängt. Följ gällande lagkrav.

Följande fall kan ge upphov till falskt larm:

● fönster öppnas (delvis eller helt)

● lutande soltak öppet (delvis eller helt)

● rörliga föremål inuti fordonet som t.ex.papper, saker som hänger från backspegeln(luftfräschare) osv.

Observera

● Om fordonet låses igen och larmet aktive-ras utan den volymetriska sensorfunktionenaktiveras larmet med alla sina funktionerutom den volymetriska sensorn vid låsningpå nytt. Denna funktion aktiveras igen närlarmet slås på igen om det inte medvetet slåsav.

110

Page 113: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Öppna och stänga

● Om larmet har utlösts av den volymetriskasensorn indikeras detta av att indikatorn påförardörren blinkar när fordonet öppnas. Den-na blinkning är annorlunda än blinkningensom visar att larmet är aktiverat.

● Vibrationen från en mobiltelefon som läm-nats inuti fordonet kan få det invändiga över-vakningslarmet att utlösas, då båda senso-rerna reagerar på rörelser och skakning inutifordonet.

● Om någon dörr eller bakluckan är öppennär larmet aktiveras, aktiveras bara larmet.Det invändiga övervaknings- och bärgnings-skyddssystemet aktiveras bara när alla dörrarär stängda (inklusive bakluckan).

Baklucka

Öppna och stänga

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 9

VARNING

● Stäng alltid bakluckan ordentligt. Risk förolycka eller personskada.

● Bakluckan får inte öppnas när backljuseneller dimljusen bak är tända. Det kan skadabakljusen.

● Stäng inte bakluckan genom att trycka nedden med handen på bakrutan. Glaset kankrossas. Skaderisk!

● Kontrollera att bakluckan är låst sedan denstängts. I annat fall kan den öppna sig ovän-tat under körningen.

● Låt aldrig barn leka i eller runt bilen. Ettlåst fordon kan utsättas för extremt höga el-ler låga temperaturer, beroende på årstiden,och orsaka allvarlig personskada eller sjuk-dom. Det skulle även kunna ha dödliga kon-sekvenser. När bilen inte används ska alladörrar och bakluckan stängas och låsas.

● Stängs bakluckan utan att kontrollera attdet är säkert kan du eller andra personer ska-das allvarligt. Kontrollera att ingen finns i vä-gen för bakluckan.

● Kör aldrig med bakluckan öppen eller hal-vöppen, avgaser kan tränga in i fordonet. För-giftningsrisk!

● Om du bara öppnar bakluckan, lämna intenyckeln inne i fordonet. Fordonet kan inteöppnas om nyckeln lämnas inuti.

Elfönsterhissar

Öppna och stänga med elfönsterhis-sarna*

Bild 124 Detaljer i förardörren: reglage förfram- och bakrutor (5-dörrars fordon med el-fönsterhissar för fram- och bakrutor)

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 10

Elfönsterhissarna fram och bak kan manövre-ras med reglagen i förardörren. De andra dör-rarna har var sin brytare till sina fönster.

Stäng alltid fönstren helt om du parkerar for-donet eller lämnar det obevakat ››› .

Du kan inte använda elfönsterhissarna undercirka 10 minuter efter att ha stängt av tänd-ningen om varken förardörren eller främrepassagerardörren har öppnats och nyckelninte har tagits ut ur tändningen. »

111

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 114: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Säkerhetsbrytare inte intryckt: knapparna ibakdörrarna är aktiverade.

Säkerhetsbrytare intryckt: knapparna i bak-dörrarna är inaktiverade.

VARNING

Observera säkerhetsvarningarna ››› i Nyck-eluppsättning på sidan 107.

● Felaktig användning av elfönsterhissarnakan resultera i personskada.

● Stäng aldrig bakluckan utan att kontrolleraatt det är säkert, annars kan du eller andrapersoner skadas allvarligt. Kontrollera attingen finns i vägen för ett fönster.

● Om tändningen slås på skulle den elektris-ka utrustningen kunna aktiveras med risk förpersonskada t.ex. i de eldrivna fönstren.

● Dörrarna kan låsas med fjärrkontrollsnyck-eln. Det kan utgöra ett hinder för hjälp i ennödsituation.

● Ta därför alltid nyckeln med dig när du läm-nar fordonet.

● Elfönsterhissarna fungerar tills tändningenhar stängts av och en av framdörrarna haröppnats.

● Använd vid behov säkerhetsbrytaren för attinaktivera elfönsterhissarna bak. Säkerställatt de har inaktiverats.

Observera

Om det inte går att stänga fönstret därför attdet kärvar eller på grund av ett hinder öppnas

fönstret igen automatiskt ››› sidan 112. Omdetta inträffar, kontrollera varför fönstret intekunde stängas innan du försöker stänga detigen.

Öppna och stänga med ett tryck*

Öppna och stänga med ett tryck innebär attdu inte behöver hålla ned knappen.

Knapparna ››› bild 124 1 , 2 , 4 och 5 hartvå lägen för att öppna fönster och två för attstänga dem. Detta gör det lättare att öppnaoch stänga fönstren till önskat läge.

Enstegsstängning

– Dra snabbt upp fönsterknappen till detandra läget. Fönstret stängs helt.

Enstegsöppning

– Tryck snabbt ned fönsterknappen till detandra läget. Fönstret öppnas helt.

Återställa öppna och stänga med ett tryck

– Den automatiska funktionen för att öppnaoch stänga fungerar inte om batteriet harfrånkopplats tillfälligt. Funktionen kan åter-ställas enligt följande:

– Stäng fönstret så långt det går genom attlyfta och hålla i den elektriska fönsterbryta-ren.

– Släpp brytaren och lyft sedan upp den igeni 1 sekund. Då aktiveras den automatiskafunktionen igen.

Om du trycker på (eller drar i) en knapp tillförsta steget öppnas (eller stängs) fönstrettills du släpper knappen. Om du trycker på el-ler lyfter knappen snabbt till andra stegetöppnas (öppna med ett tryck) eller stängs(stänga med ett tryck) fönstret automatiskt.Om du manövrerar knappen medan fönstretöppnas eller stängs stannar det i det läget.

Tillbakarullningsfunktion

Tillbakarullningsfunktionen minskar riskenför personskada när fönster stängs med el-fönsterhissarna.

● Om hinder uppstår när ett fönster stängs,stannar fönstret i det läget automatiskt ochsänks omedelbart ››› .

● Kontrollera sedan varför fönstret intestängs innan du försöker igen.

● Om du försöker inom nästa 10 sekunderoch fönstret stängs igen med svårighet ellerom det finns ett hinder slutar automatiskstängning att fungera under 10 sekunder.

● Om det fortfarande finns hinder för fönstretstannar fönstret i det läget.

● Om det inte finns någon uppenbar anled-ning till att fönstret inte kan stängas, försökstänga det igen genom att dra i knappen

112

Page 115: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Öppna och stänga

inom tio sekunder. Fönstret stängs med max-imal kraft. Tillbakarullningsfunktionen är nuinaktiverad.

Om det går mer än 10 sekunder öppnasfönstret helt när du manövrerar en av knap-parna. Stängning med ett tryck aktiverasigen.

VARNING

● Felaktig användning av elfönsterhissarnakan resultera i personskada.

● Ta alltid med dig tändningsnyckeln när dulämnar fordonet, även om du bara tänker varaborta en kort tid. Säkerställ att barn aldriglämnas ensamma inuti bilen.

● Elfönsterhissarna fungerar tills tändningenhar stängts av och en av framdörrarna haröppnats.

● Stängs fönstren utan att kontrollera att detär säkert kan du eller andra personer skadasallvarligt. Kontrollera att ingen finns i vägenför ett fönster.

● Låt aldrig personer bli kvar i fordonet närdu stänger fordonet från utsidan. Fönstretkan inte öppnas ens i nödläge.

● Tillbakarullningsfunktionen förhindrar inteatt fingrar eller andra kroppsdelar kläms motfönsterramen. Olycksrisk.

Bekväm öppning/stängning*

Med dörrlåset*

– Håll nyckeln i dörrlåset i förardörren anting-en i låsnings- eller upplåsningsläge tillsalla fönstren antingen har öppnats ellerstängts.

– Släpp nyckeln för att avbryta denna funk-tion.

Med fjärrkontrollen

– Håll låsnings-/upplåsningsknappen ned-tryckt så att de eldrivna fönstren öpp-nas/stängs; om du slutar att trycka påknappen stannar fönstrets höjnings-/sänk-ningsfunktion.

– Om den automatiska höjningen stoppasoch öppningsknappen hålls nedtryckt ome-delbart därefter sänks fönstren.

– När fönstren har stängts helt blinkar blin-kers.

Lutande panoramasoltak*

Öppna eller stänga lutande panora-masoltak

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 11

Panoramasoltaket/det lutande soltaket öpp-nas och stängs genom att använda brytarennär tändningen har slagits på.

Stäng alltid panoramasoltaket/det lutandesoltaket helt om du parkerar fordonet ellerlämnar det obevakat ››› .

Det lutande soltaket kan manövreras underupp till tio minuter efter det att tändningenhar slagits av förutsatt att förardörren ochfrämre passagerardörren inte är öppna.

Solskydd

Solskyddet öppnas och stängs manuellt(oberoende av det glidande/lutande solta-ket).

VARNING

● Inkorrekt användning av det lutande solta-ket kan resultera i personskada.

● Stäng aldrig det lutande soltaket utan attförst kontrollera att det inte finns några hin-der. Risk för allvarlig personskada för dig el-ler andra personer. Kontrollera att ingen finnsi vägen för det lutande soltaket.

● Ta alltid fordonets nyckel med dig när dulämnar fordonet.

● Lämna aldrig barn eller rörelsehindradepersoner ensamma i fordonet, särskilt om de »

113

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 116: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

har åtkomst till nycklarna. Oövervakad an-vändning av en nyckel kan innebära att mo-torn startas eller att elektrisk utrustning an-vänds (t.ex. det elektriska lutande soltaket)med risk för olycka. Dörrarna kan låsas medfjärrkontrollsnyckeln. Det kan utgöra ett hin-der för hjälp i en nödsituation.

● Det lutande soltaket fortsätter att fungeratills en av framdörrarna öppnas och nyckelnstas ut ur tändningen.

● Säkerställ att inget föremål och/eller del avföremål finns mellan glaset och soltaket närfunktionen öppning/stängning med ett tryckåterställs.

Bekväm stängning*

Med dörrlåset

– Håll nyckeln i dörrlåset i förardörren i lås-ningsläge tills det lutande soltaket ärstängt.

– Släpp nyckeln för att avbryta denna funk-tion.

Med fjärrkontrollen

– Tryck på låsningsknappen på fjärrkontrol-len under cirka 3 sekunder. Det lutande sol-taket stängs.

– Tryck på upplåsningsknappen för att avbry-ta funktionen.

Tillbakarullningsfunktion för det lu-tande soltaket*

Det lutande panoramasoltaket har en till-bakarullningsfunktion som förhindrar attfingrar blir klämda mot takets öppning. Till-bakarullningsfunktionen förhindrar att fingrarblir klämda mot takets öppning. Det lutandesoltaket stannar och öppnas omedelbart igenom den hindras vid stängning.

Belysning och synlighet

Belysning

Kontrollampor

Lyser

Dimbakljusen är påslagna ››› sidan 116.

Lyser

Dimframljus* påslagna ››› sidan 116.

Lyser

Vänster eller höger blinkers.Signallampan blinkar dubbelt så fort vid fel på en blin-kers.

Lyser

Helljus eller ljustuta på ››› sidan 116.

När tändningen slås på ska flera varnings-och signallampor lysa i några sekunder närsystemet gör ett funktionstest. Lampornaslocknar efter några sekunder.

VARNING

Observera säkerhetsvarningarna ››› i Var-ningssymboler på sidan 97.

114

Page 117: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Belysning och synlighet

Tända och släcka belysningen

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 21

De lagar för ljusanvändning som gäller i detland du kör måste följas.

Föraren ansvarar personligen för korrekt lju-sanvändning och ljusinställning i alla situa-tioner.

VARNING

Kör aldrig med endast positionsljusen pås-lagna, det innebär olycksrisk. Positionsljusenär inte tillräckligt starka för att lysa upp vä-gen och för att andra personer på vägen skakunna se dig. Använd alltid halvljusstrålkas-tarna om det är mörkt eller om det är dåligsikt.

Observera

● Halvljusstrålkastarna fungerar bara närtändningen är på. Positionsljusen tänds auto-matiskt när tändningen slås av.

● Om ljusen är tända efter att nyckeln tagitsur tändningslåset ljuder en summer när förar-dörren är öppen. Det är en påminnelse om attstänga av ljusen.

● Dimbakljuset kan blända förare bakom dig.Använd endast dimbakljuset när sikten ärmycket dålig. Av detta skäl visas en varningpå instrumentpanelen när du överskrider ca

60 km/h: Turn off the fog light!(Släck dimljuset!).

● Vid användning av ljusen som beskrivs härska aktuella lagstadgade krav följas.

Automatisk belysning*

Aktivering

– Vrid reglaget till läget , så tänds indika-tionen.

Inaktivering

– För ljusreglaget till .

Automatisk belysning

Om automatisk strålkastarkontroll är påsla-gen slås halvljusstrålkastarna på automatisktav en fotodetektor om du exempelvis kör in ien tunnel.

VARNING

● Även om den automatiska strålkastarkon-trollen är påslagen tänds inte halvljusstrål-kastarna i dimma. Halvljusstrålkastarna mås-te därför slås på manuellt.

Observera

● För bilar med automatiska strålkastarsys-tem ljuder den akustiska signalen enbart omljusreglaget är i läget eller när nyckeln tas urtändningslåset eller .

● Om den automatiska ljusfunktionen viddagsljuskörning är påslagen kan inte dimlju-sen fram eller bak tändas.

● Vid användning av ljusen som beskrivs härska aktuella lagstadgade krav följas.

● Sätt inga dekaler på vindrutan framför sen-sorn. Det kan orsaka störningar eller fel pådet automatiska belysningssystemet.

● Regnsensorn slår på halvljusstrålkastarnanär vindrutetorkarna har varit igång konstanti några sekunder och stänger av strålkastarnanär den konstanta torkningen eller intervall-torkningen har varit avstängd i några minu-ter.

Varselljus

››› Tab. på sidan 2

Varselljusen aktiveras automatiskt när tänd-ningen slås på.

Varselljusen är signalenheter för att öka tra-fiksäkerheten. Lamporna är inbyggda i strål-kastarna och tänds varje gång tändningenslås på om ljusreglaget är i läge 0 eller .De stängs av automatiskt när halvljuset slåspå.

VARNING

Positions- eller varselljusen lyser inte till-räckligt starkt för att lysa upp vägen eller föratt andra trafikanter ska uppmärksamma dig. »

115

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 118: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

● Använd alltid halvljus vid regn eller dåligsikt.

● Bakljusen lyser inte när varselljusen är pås-lagna. Om bakljusen är avstängda har andratrafikanter svårt att se bilen i mörker, vidregn eller om sikten i övrigt är dålig.

Observera

Se lagstadgade krav för varje land.

Dimljus

Bild 125 Instrumentbräda: ljusreglage

Slå på dimframljus*

● För reglaget från läge eller tilldet första stoppet och dra det. Symbolen på ljusreglaget tänds.

Slå på dimbakljuset (bilar med dimframljus)

● Vrid ljusreglaget från läge eller till det andra stoppet och dra ut det ››› iTända och släcka belysningen på sidan 115.En lampa på signal- och varningslamppane-len tänds.

Slå på dimbakljuset (bilar utan dimframljus)

● Vrid ljusreglaget till slutet från läge eller och dra den. En lampa på signal- och var-ningslamppanelen tänds.

Blinkers- och helljusspak

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 22

Parkeringsljus

● Slå av tändningen och ta ur nyckeln urtändningslåset.

● För spaken upp eller ner för att sätta på hö-ger respektive vänster parkeringsljus.

Halvautomatiska blinkers

Halvautomatisk blinkers aktiveras när du drarspaken så långt som möjligt uppåt eller ned-åt och sedan släpper spaken. Blinkerslam-pan blinkar tre gånger.

Funktionen för halvautomatisk blinkers akti-veras och inaktiveras i Easy Connect-syste-

met via knappen och funktionsknappenInställningar ››› sidan 97.

I fordon utan denna meny kan den här funk-tionen inaktiveras hos en specialiserad verk-stad.

VARNING

Helljuset kan blända andra förare. Olycksrisk!Använd aldrig helljus eller ljustuta om detkan blända andra förare.

Observera

● Om bilens halvautomatiska blinkers är akti-va (tre blinkningar) samtidigt som föraren ak-tiverar bilens blinkers åt andra hållet, så slu-tar den att blinka och blinkar bara en gång åtandra hållet.

● Blinkersen fungerar bara med tändningenpåslagen. Motsvarande varningslampa el-ler blinkar på instrumentpanelen. Signal-lampan blinkar när bilens blinkers är akti-verade, förutsatt att ett släp är korrekt kop-plat till bilen. Om en blinkerslampa är trasigblinkar signallampan med dubbel hastighet.Om släpets blinkerslampor är trasiga tändsinte kontrollampan tänds inte signallam-pan. Byt lampan.

● Helljuset kan slås på endast om halvljusetredan är påslaget. Varningslampan tändssedan på instrumentpanelen.

● Ljustutan är tänd så länge som du drar ispaken – även om inga andra lampor är på.

116

Page 119: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Belysning och synlighet

Varningslampan tänds sedan påinstrumentpanelen.

● När parkeringsljusen är påslagna tändsstrålkastaren och bakljuset på motsvarandesida av bilen. Parkeringsljusen fungerar en-bart om nyckeln har tagits ut ur tändningslå-set. Om ljuset är på, kommer ljudvarning närförardörren är öppen.

● Om blinkersspaken är aktiverad efter attnyckeln har tagits ur tändningslåset ljuder ensignal när förardörren öppnas. Detta är en på-minnelse om att stänga av bilens blinkers,såvida du inte vill att parkeringsljusen skavara på.

Coming home/Leaving home-funktio-nen*

Coming Home-funktionen styrs manuellt ochLeaving Home-funktionen styrs med hjälp aven fotodetektor. Leaving Home-funktionenstyrs med hjälp av en fotodetektor.

Om någon av funktionerna Coming Home el-ler Leaving Home är inkopplad tänds de främ-re sidomarkeringsljusen, halvljusen, baklju-sen och nummerskyltsljuset för att det ska blilättare att se.

Coming home-funktion

Coming Home-funktionen aktiveras genomatt slå av tändningen och ge en kort blink-ning med ljusen. När förardörren öppnas

tänds Coming Home-belysningen. Om förar-dörren redan är öppen vid den korta ljus-blinkningen tänds Coming Home-belysning-en direkt.

När den sista dörren eller bakluckan stängsstartar Coming Home-funktionen och av-stängningen av strålkastarna fördröjs.

Coming Home-belysningen stängs av i följan-de situationer:

● När den bestämda tidsperioden för fördröjdavstängning av belysningen när alla bildörraroch bakluckan har stängts är till ända.

● Om någon av dörrarna eller bakluckan för-blir öppen 30 sekunder efter aktiveringen.

● Om ljusreglaget förs till läget .

● Om tändningen slås på.

Automatisk Leaving home-funktion

Leaving Home-funktionen aktiveras när bilenlåses upp om:

● ljusreglaget är i läget och och

● fotodetektorn känner av "mörker".

Leaving Home-belysningen stängs av i följan-de situationer:

● Om tidsperioden för fördröjd avstängningav strålkastarna är till ända.

● Om bilen låses igen.

● Om ljusreglaget förs till läget .

● Om tändningen slås på.

Manuell Leaving home-funktion

I bilar utan automatiskt strålkastarsystem(ljussensor) aktiveras den manuella LeavingHome-funktionen automatiskt när du kom-mer tillbaka till bilen och låser upp den (omden manuella Coming Home-funktionen varaktiverad när du lämnade bilen).

Observera

● För att aktivera funktionerna Coming Homeeller Leaving Home måste ljusreglaget vara iläge och ljussensorn känna av mörker.

● Om tändningsnyckeln tas ur medan ljusenär på, blinkar ljusen kort och förardörren öpp-nas, inga ljudvarning hörs eftersom när funk-tionen Coming Home är på, stängs ljuset au-tomatiskt av efter en kort tid (förutom närljusreglaget är i läge eller .

117

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 120: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Adaptiva strålkastare* (för körning ikurvor)

Bild 126 Kurvljus med adaptiva strålkastare

Vid körning i kurvor belyser strålkastarna deviktigaste områdena av vägen.

Denna kurvbelysning ger bättre belysning påsidan av vägen och i kurvområdet. Den dyna-miska belysningen styrs automatiskt beroen-de på hastigheten och rattens vinkel.

De två huvudstrålkastarna förs i en annanvinkel för att undvika att bilens front kommerhelt i mörker.

Observera

Systemet fungerar från en hastighet på ca 10km/h (6 mph).

Dimljus med kurvfunktion*

Det här är en kompletterande ljuskälla tillhalvljuset för att lysa upp vägen i kurvor.

Kurvljuset fungerar med lamporna tända vidkörning under 40 km/h (25 mph). Det aktive-ras när ratten vrids eller blinkers tänds.

Framåtväxel

● Om ratten vrids till höger eller om högerblinkers slås på, tänds höger dimljus.

● Om ratten vrids till vänster eller om vänsterblinkers slås på, tänds vänster dimljus.

Vid backning tänds båda dimljusen.

Observera

När dimljuset är på aktiveras kurvfunktionenoch båda strålkastarna är konstant tända.

Instrument- och reglagebelysning,ljusräckviddsreglage

Bild 127 Instrumentpanel: ljusräckviddsreg-lage

Instrument- och reglagebelysning

Ljusstyrkan på instrument, reglage och dis-player kan justeras via infotainmentsystem-ets knapp CAR och funktionsknappenInställningar ››› sidan 24.

Instrumentbelysningen (vissa siffror och visa-re), mittkonsolbelysningen och belysningenav displayerna regleras av en fotodiod i in-strumentpanelen.

Instrumentbelysningen (visarna) slås på närtändningen är på och och ljuset av. Instru-mentbelysningen dimmas automatiskt nernär dagsljuset börjar avta. Den slocknar heltnär omgivningsljuset är väldigt svagt. Dennafunktion har som syfte att påminna förarenom att slå på halvljuset när ljusförhållandenablir dåliga.

118

Page 121: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Belysning och synlighet

Räckviddsreglering för strålkastare

Genom att använda den elektriska avstånds-kontrollen för strålkastarna kan du justerastrålkastarnas avstånd efter bilens last››› bild 127. På så sätt undviker du att bländamötande trafik mer än nödvändigt. Genomatt använda korrekt strålkastarinställning fårföraren samtidigt bästa möjliga belysning påvägen framför.

Strålkastarna kan justeras endast när halvlju-set är påslaget. Vrid hjulet nedåt för att sän-ka strålkastarkäglan från grundinställningen0.

Dynamisk räckviddsreglering för strålkastare

Fordon med gasurladdningslampor (xenon-lampor) är utrustade med dynamisk räck-viddsreglering för strålkastare. När du slårpå lamporna regleras deras avstånd automa-tiskt efter bilens last.

Bilar med gasurladdningslampor har ingenmanuell avståndskontroll för strålkastarna.

Varningsblinkers

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 22

Varningsblinkers används för att uppmärk-samma andra personer på vägen om din bilnär du är i en nödsituation.

Om din bil havererar:

1. Parkera bilen på säkert avstånd från trafi-ken.

2. Tryck på knappen för att aktivera bilensvarningsblinkers ››› .

3. Slå av tändningen.

4. Dra åt handbromsen.

5. För manuell växellåda, lägg i 1:ans växeloch för automatisk växellåda, lägg i P.

6. Använd varningstriangeln för att uppmärk-samma andra personer på vägen.

7. Ta alltid fordonets nyckel med dig när dulämnar fordonet.

När bilens varningsblinkers är påslagna blin-kar alla blinkers simultant. De två blinkers-lamporna och blinkerslampan i knappen blinkar samtidigt. Bilens varningsblinkersfungerar även när tändningen är avstängd.

VARNING

● Olycksrisken ökar om bilen havererar. An-vänd alltid varningsblinkers och varnings-triangel för att uppmärksamma andra perso-ner på vägen om din stillastående bil.

● På grund av de höga temperaturer som kanuppstå i katalysatorn bör du aldrig parkera iområden där katalysatorn kan komma i kon-takt med lättantändliga material, exempelvistorrt gräs eller utspilld bensin. Det kan orsa-ka en brand.

Observera

● Om bilens varningsblinkers är på underlång tid kommer batteriet att laddas ur, ävenom tändningen är av.

● Vid användning av varningsblinkers enligtbeskrivningen här ska aktuella lagstadgadekrav följas.

Innerbelysning

Kupébelysning och läslampor

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 22

Bagageutrymmesbelysning

Lampan tänds när bakluckan öppnas, ävennär tändningen är avslagen och belysningenär avstängd. Av den anledningen är det vik-tigt att se till att bakluckan alltid är stängd.

Handskfacksbelysning

När handskfacket på passagerarsidan öpp-nas tänds handskfacksbelysningen automa-tiskt och stängs av igen när handskfacketstängs.

Omgivningsljus*

››› Tab. på sidan 2 »

119

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 122: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Omgivningsbelysningen lyser upp mittkonso-len och fotutrymmet.

Den tänds helt när dörrarna öppnas och blirsvagare under körning, när halvljuset är pås-laget.

Styrkan hos omgivningsbelysningen* kan ju-steras via menyn Easy Connect (se justerabelysning > invändig fordonsbelys-ning ››› sidan 24).

Observera

Om inte alla bildörrarna är stängda släcks in-nerbelysningen efter ca 10 minuter, förutsattatt nyckeln har tagits ur och läget för insteg-sbelysning har valts. Därigenom förhindrasbatteriet från att laddas ur.

Synlighet

Uppvärmd bakruta

Bild 128 Mittkonsolen: reglage för uppvärm-ning av bakrutan

Den uppvärmda bakrutan fungerar endastnär motorn är igång. När den aktiveras tändsen lampa i knappen.

Efter ca 8 minuter stängs bakrutans upp-värmningsanordning av automatiskt.

Miljövård

Den uppvärmda bakrutan ska stängas av såfort rutan är avimmad. Genom att spara elekt-risk ström sparar du också bränsle.

Observera

För att undvika skador på batteriet kan denhär funktionen kopplas ur automatiskt, och

aktiveras igen när normala driftförhållandenhar uppnåtts.

Solskydd

Bild 129 Solskydd på förarsidan

Solskydden för föraren och passagerarenfram kan dras ut ur sina mittre hållare och vri-das mot dörrarna i pilens riktning ››› bild 129.Dra dem aldrig neråt.

Förarens solskydd har förvaringsfack för kortoch passagerarens solskydd har en ma-keupspegel med skydd*.

Observera

Felaktig användning av solskydden (t.ex. attdra dem neråt när de är öppna) kan leda tilltrasiga gångjärn. Sådana skador täcks inte avbilens garanti.

120

Page 123: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Belysning och synlighet

Vindrutetorkare och bakre vind-rutetorkarsystem

Signallampa*

Lyser

Spolarvätskenivån för låg

Den här lampan är en påminnelse om att fyllapå spolarvätska så fort tillfälle ges ››› si-dan 202.

Vindrutetorkare

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 23

VARNING

● Slitna och smutsiga torkarblad försämrarsikten och säkerhetsnivån under körning.

● I kalla förhållanden ska du inte användaspolnings-/torkningssystemet utan att förstha värmt upp vindrutan med värme- och ven-tilationssystemet. Spolarvätskan kan annarsfrysa på vindrutan och försämra synlighetenmot vägen.

● Observera alltid varningarna ››› si-dan 53.

VARNING

l Regnsensorn* kanske inte känner av till-räckligt med regn för att aktivera torkarna.

● Vid behov sätts torkarna på manuellt omvatten på vindrutan förhindrar sikten.

VIKTIGT

Kontrollera alltid att torkarbladen inte harfrusit fast på glaset innan de används i isigaförhållanden. Om du sätter på torkarna närtorkarbladen har frusit fast på vindrutan kanbåde torkarbladen och torkarmotorn skadas.

Observera

● Vindrutetorkarna fungerar endast när tänd-ningen är påslagen.

● Värmeavgivningen från de uppvärmda mun-styckena* styrs automatiskt när tändningenär påslagen, beroende på yttertemperaturen.

● I vissa bilversioner med larm fungerar vind-rutetorkarna endast i lägena för intervall ochregnsensor när tändningen är påslagen ochmotorhuven stängd.

● När intervalltorkningsfunktionen är på stårintervallerna i direkt proportion till hastighe-ten. På så sätt blir intervallerna kortare ju for-tare bilen körs.

● Om du stannar bilen med vindrutetorkarna iläge 1 eller 2 ändras de automatiskt till enlångsammare hastighet. Den inställda hastig-heten återupptas när bilen kör igen.

● När den "automatiska vindrutetorkaren"har aktiverats så kommer vindrutan att torkasigen efter ca 5 sekunder, så länge som bilenär i rörelse (droppfunktion). Om du aktiverartorkarna inom mindre än 3 sekunder efterdroppfunktionen, påbörjas en ny tvättse-kvens utan att den sista torkningen utförs.För att "droppfunktionen" ska fungera igen,måste du slå av och sedan på tändningenigen.

● Sätt inga dekaler på vindrutan framförregnsensorn*. Det kan orsaka störningar ellerfel på sensorn.

Bakrutetorkare

Bild 130 Vindrutetorkarspak: bakrutetorkare

Sätta på intervalltorkning

– För spaken framåt till positionen 6

››› bild 130. Torkaren kommer att torka ru-tan ungefär var sjätte sekund. »

121

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 124: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Stänga av intervalltorkning

– Dra tillbaka spaken mot ratten från positio-nen 6 . Torkarna fortsätter att torka en kortstund om du stänger av dem medan de är irörelse.

Slå på vindrutans torkar- och spolarsystem

– För spaken ända fram till positionen 7

››› bild 130. Rutans torkare och spolare ar-betar samtidigt. Bakrutespolarsystemetfungerar så länge du håller spaken i det härläget.

– Släpp spaken. Spolarsystemet stoppas ochtorkarna fortsätter att torka till cykelns slut.

– För spaken mot ratten för att stänga av.

VARNING

● Slitna och smutsiga torkarblad försämrarsikten och säkerhetsnivån under körning.

● Observera alltid varningarna ››› si-dan 53.

VIKTIGT

Kontrollera alltid att torkarbladet inte har fru-sit fast på glaset innan det används i isigaförhållanden. Om du sätter på torkaren närtorkarbladet har frusit fast på rutan kan bådetorkarbladet och torkarmotorn skadas.

Observera

● Bakrutetorkaren fungerar endast när tänd-ningen är påslagen.

● När du lägger i backväxeln med strålkastar-torkaren aktiverad startas eventuellt tork-ningen, beroende på modellversion.

Strålkastarspolare*

Strålkastarspolarna rengör strålkastarnas lin-ser.

Strålkastarspolarna aktiveras automatisktnär vindrutespolaren används och vindrute-torkarspaken dras mot ratten i minst 1,5 se-kund, förutsatt att hel- eller halvljuset är pås-laget. Rengör strålkastarna från smuts (insek-ter etc.) regelbundet, t.ex. när bilen tankas.

Observera

● För att strålkastarspolarna ska fungerarkorrekt under vintertid ska munstyckshållar-na på stotfangaren hållas fria från snö och istas bort med avisningsspray.

● Vindrutetorkarna aktiveras med jämna mel-lanrum för att ta bort vatten, och strålkastar-torkarna aktiveras var tredje cykel.

Backspeglar

Innerbackspegel

Det är farligt att köra om du inte kan se or-dentligt genom bakrutan.

Innerbackspegel med automatisk avbländ-ning*

Bländskyddsfunktionen aktiveras varje gångsom tändningen slås på.

När bländskyddsfunktionen är aktiverad,mörknar den inre backspegeln automatisktberoende på mängden ljus som den taremot. Bländskyddsfunktionen inaktiveras ombackväxeln läggs i.

Observera

● Den automatiska avbländningsfunktionenfungerar endast som den ska om bakfön-strets solskyddet* Är indraget och det intefinns några andra föremål som hindrar ljusetfrån att nå den inre backspegeln.

● Om du måste sätta upp någon typ av dekalpå vindrutan ska den inte sättas framför sen-sorerna. Det kan göra att bländskyddsfunk-tionen inte fungerar korrekt, eller inte funge-rar alls.

122

Page 125: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Belysning och synlighet

Fälla in sidospeglarna manuellt

Bilens sidospeglar kan fällas in. För att göradet ska spegelhusen tryckas in mot bilen.

Observera

Innan tvätt av bilen i en automatisk biltvättska speglarna fällas in för att undvika skador.

Elektriska sidospeglar**

Bild 131 Reglage för sidobackspeglar

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 13

Sidospeglarna kan justeras med hjälp av vri-dreglaget på förardörren.

Grundinställning för sidospeglar

1. Vrid vredet ››› bild 131 till läget L (vänstersidospegel).

2. Vrid reglaget för att justera sidospegeln såatt du har god synlighet bakåt.

3. Vrid vredet till läget R (Höger sidospegel).

4. Vrid reglaget för att justera sidospegeln såatt du har god synlighet bakåt ››› .

Eluppvärmda sidobackspeglar*

– Tryck på avimningsknappen ››› bild 128

– Speglarna immas av i några minuter så attinte batteriet ska laddas ur i onödan.

– Tryck på knappen igen för att upprepa funk-tionen vid behov.

– Uppvärmningen av sidospeglarna aktiverasinte vid temperaturer över cirka +20°C.

Fälla in sidospeglarna elektriskt*

– Vrid reglaget ››› bild 131 till läge för attfälla in sidospeglarna. Sidospeglarna skaalltid fällas in om du kör igenom en auto-matisk biltvätt. På så sätt förhindrar duskador på dem.

Fälla ut sidospeglarna igen*

– Vrid vredet till läge L eller R för att flytta till-baka sidospeglarna till ursprungsläget››› .

VARNING

● Konvexa eller asfäriska speglar ökar synfäl-tet men föremål verkar mindre och längre

bort i speglarna. Om du använder sådanaspeglar för att uppskatta avståndet till en bilbakom dig vid byte av fil är det lätt att begåett misstag. Olycksrisk.

● Om möjligt ska den inre backspegeln an-vändas för att uppskatta avståndet till bilarbakom.

● Var försiktig så att inte fingret fastnar mel-lan spegeln och spegelbasen när speglarnafälls tillbaka. Skaderisk!

Miljövård

Sidospeglarnas uppvärmning ska stängas avnär den inte längre behövs. Annars är detonödigt slöseri med bränsle.

Observera

● Om den elektriska justeringen inte skullefungera kan speglarna justeras för hand ge-nom att trycka lätt på spegelglasets kant.

● För bilar med elektriska sidospeglar bör föl-jande punkter observeras: om spegelhusetsjustering ändras genom yttre påverkan (t. ex.en stöt vid manövrering), måste spegeln vi-kas in helt elektriskt. Återjustera inte back-spegelhuset för hand eftersom det stör spe-geljusteringsfunktionen.

● Sidospeglarna kan justeras var för sig ellersimultant enligt beskrivningen ovan.

● Sidospeglarnas infällningsfunktion är inteaktiv i hastigheter över 40 km/h (25 mph).

123

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 126: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Säten och nackskydd

Ställa in sätet och nackskyd-den

Ställa in framsätena

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 12

VARNING

Kapitlet Säker körning innehåller viktig infor-mation, tips, förslag och varningar som duska läsa och följa för din egen säkerhet ochför dina passagerares säkerhet ››› sidan 55.

VARNING

● Ställ aldrig in förarsätet eller främre passa-gerarsätet medan fordonet är i rörelse. Du in-tar en felaktig sittställning när du ställer insätet. Olycksrisk. Ställ bara in förarsätet ellerfrämre passagerarsätet när fordonet står stil-la.

● Minska risken för personskada för förarenoch passageraren fram vid plötslig inbroms-ning eller en olycka genom att aldrig köramed ryggstödet lutat bakåt. Maximalt skyddav säkerhetsbältet kan endast uppnås närryggstöden är i upprätt läge och föraren ochpassageraren fram har ställt in sina säker-hetsbälten korrekt. Ju längre ryggstöden lu-

tas bakåt, desto större risk för personskadapå grund av inkorrekt positionering av bältet!

● Var försiktig när du ställer in sätets höjd iframåt-/bakåtläge. Personskador kan orsa-kas om sätets höjd ställs in utan tillräckligtförsiktighet och uppmärksamhet.

● För att flytta sätet framåt eller bakåt, drauppåt i spaken och inte i sidled, då kraftenden utsätts för i denna riktning kan skadaden.

Fälla ner och fälla upp framsätenasryggstöd

3 Följande gäller för fordon med 3 dörrar:

Bild 132 Framsäten: spak för att fälla nerryggstödet

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 12

Bilar utan Easy-Entry-funktion

– För att fälla ryggstödet dra spaken 1 upp-åt och tryck sätet framåt.

– För att fälla upp ryggstödet, tryck det ba-kåt.

Bilar med Easy-Entry-funktion

– För att fälla ryggstödet dra spaken 1 upp-åt och tryck sätet framåt. Du kan trycka sät-tet framåt samtidigt för att underlätta in-steget till baksätet.

– För att fälla upp sätet, flytta först sätet helttillbaka.

Funktionen Easy-Entry underlättar åtkomstentill bilens baksäte. Återför sätet till sitt ur-sprungliga läge innan du lyfter upp ryggstö-det. Sätet infogar sig när ryggstödet är upp-lyft.

124

Page 127: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Säten och nackskydd

Ställa in eller ta bort nackskyddenfram

Bild 133 Ställa in och ta bort nackskydden

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 12

Ställa in höjd (framsäten)

– Tryck på knappen vid sidan och dra uppåttill önskat läge.

– Tryck på knappen och tryck nackskyddetnedåt för att sänka det.

– Se till att den låser fast ordentligt i ett avlägena.

Ställa in höjd (baksäten)

– Tryck på knappen vid sidan och dra uppåttill önskat läge.

– Tryck på knappen och tryck nackskyddetnedåt för att sänka det.

– Kontrollera att nackskyddet låser fast or-dentligt i ett av lägena ››› sidan 59.

Ta bort nackskyddet

– Tryck nackskyddet uppåt så långt det går.

– Tryck på knappen ››› bild 133 (pil).

– Dra nacksskyddet ut ur fästet utan att släp-pa knappen.

Sätta i nackskyddet

– Sätt in nackskyddet i ledarna på ryggstö-det.

– Tryck nedåt på nackskyddet.

– Ställ in nackskyddet efter kroppsstorleken››› sidan 59.

VARNING

● Kör aldrig om nackskyddet har tagits bort.Risk för personskada.

● Kör aldrig om nackskydden är i ett felaktigtläge (nedersta läget), då föreligger risk förallvarlig personskada.

● När du har satt in nackskyddet måste dualltid ställa in det korrekt efter längden föratt uppnå optimalt skydd.

● Observera säkerhetsvarningarna i ››› iKorrekt inställning av främre nackskydd påsidan 59.

Observera

● Luta sätets ryggstöd försiktigt framåt föratt sätta i och ta bort de bakre nackskydden.

● När du sätter i nackskydden igen ska dusätta i rören så långt som möjligt i ledarnautan att trycka på knappen.

Sätesfunktioner

Uppvärmda säten*

Bild 134 Reglage för framsätesvärme

Framsätenas sittdynor och ryggstöd kan vär-mas upp elektriskt.

– Tryck på aktuell brytare ››› bild 134 för attslå på sätesuppvärmningen.

– Tryck en gång för att slå på uppvärmningenmed maximal effekt. De två lysdiodernatänds ››› bild 134. Efter 15 minuter med »

125

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 128: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

hög intensitet släcks den övre lysdioden,systemet inaktiveras i 2 minuter och aktive-ras sedan på nytt med låg intensitet (dennedre lysdioden förblir tänd permanent).

– Tryck på brytaren igen för att ställa in upp-värmningen på minimal styrka. (Den nedrelysdioden tänds).

– För att koppla ur uppvärmningen, tryck påbrytaren igen.

VIKTIGT

För att undvika att skada värmeelementen,stå inte på knä på sätet eller utöva hårt tryckpå en enskild punkt på sätesdynan eller rygg-stödet.

Observera

Säten uppvärms elektriskt endast när motorngår.

Fälla ner baksätet

Bild 135 Fälla upp den bakre sätesdynan

Bild 136 Knapp för upplåsning av det bakreryggstödet

Fälla ned sätet

– Ta bort nackskyddet ››› sidan 125.

– Dra uppåt på framkanten på sätesdynan››› bild 135 1 i pilens riktning.

– Lyft dynan 2 framåt i pilens riktning.

– Dra frigöringsknappen ››› bild 136 i pilensriktning och fäll ryggstödet framåt.

– Sätt in nackskydden i utrymmena baktill påsätesdynan som blir synliga när sätesdy-nan har fällts ned.

Fälla sätet framåt

– Ta bort nackskydden från utrymmena i sä-tesdynan.

– Lyft på ryggstödet och sätt tillbaka nack-skydden i sätesdynan innan du sätter fastden och snäpp sedan fast sätet korrekt ilåsskenorna.

– När ryggstödet har låsts, dra i mittensäker-hetsbältet eller direkt i ryggstödet och kon-trollera att ryggstödet har satts fast i läge.

– Kontrollera att lägesspaken är i neutraltläge.

– Sänk ned dynan och tryck den bakåt ned-anför säkerhetsbältets spännen.

– Tryck nedåt på dynans framdel.

På ett delat baksäte*, kan ryggstödet och dy-nan sänkas respektive höjas i två delar.

VARNING

● Var försiktig när du fäller ryggstödet bakåt!Personskador kan orsakas om sätets höjdställs in utan tillräckligt försiktighet och upp-märksamhet.

126

Page 129: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Transport och praktisk utrustning

● Låt inte säkerhetsbältena fastna eller ska-das när du fäller upp ryggstödet.

● När du har fällt upp ryggstödet, kontrolleraatt det har låst fast i korrekt läge. Gör dettagenom att dra i mittensäkerhetsbältet ellerdirekt i ryggstödet och kontrollera att läges-spaken är i neutralt läge.

● Det automatiska trepunktssäkerhetsbältetfungerar bara korrekt när mittensätets rygg-stöd har låst fast korrekt.

Transport och praktisk ut-rustning

Praktisk utrustning

Handskfack

Bild 137 Passagerarsida: handskfack

Bild 138 Handskfack: förvaringsutrymme förförarhandbok

Utrymmet kan öppnas genom att man drar ispaken ››› bild 137.

I detta utrymme kan dokument i A4-format,en 1,5-liters vattenflaska etc. förvaras.

Beroende på bilens utrustning är CD-spela-ren placerad i handskfacket. För denna ut-rustning finns separata användarinstruktio-ner i motsvarande bruksanvisning.

VARNING

Håll alltid förvaringsutrymmets lock stängtnär bilen är i rörelse för att minska risken förpersonskada som orsakas av plötslig in-bromsning eller av olycka.

Förvaringsutrymme på förarsidan

Bild 139 Utrymme på förarsidan

Det finns ett förvaringsutrymme på förarsi-dan.

127

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 130: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Förvaringsfack under framsätena*

Bild 140 Förvaringsutrymme under högerpassagerarsäte fram

Öppna

– Utrymmet öppnas genom att dra i spakenoch hjälpa till med handen.

Stänga

– Tryck inåt på locket tills den stängda lådan"snäpper" i läge.

Observera

Förvaringslådan klarar en maximal vikt på 1,5kg.

Förvaringsficka i sätet*

Bild 141 Förvaringsficka

Det finns en förvaringsficka på framsätenasbaksida.

Förvaringsutrymme i framdörrens pa-nel*

I detta förvaringsutrymme kan en 1,5-litersvattenflaska etc. förvaras.

Främre dryckeshållare*

Bild 142 Främre dryckeshållare i mittkonso-len

I mittkonsolen framför växelspaken finns tvåmugghållare ››› bild 142.

VARNING

● Placera inte varma drycker i dryckeshållar-na. Vid plötsliga eller normala manövrar, vidplötslig inbromsning eller vid en olycka, kanden heta drycken skvätta. Risk för brännska-dor.

● Använd aldrig styva material (till exempelglas eller keramik) då dessa kan orsaka per-sonskada vid en olycka.

● Vid färd ska mugghållaren alltid varastängd för att förhindra faror i händelse avplötslig inbromsning eller olycka.

128

Page 131: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Transport och praktisk utrustning

Bakre dryckeshållare*

Bild 143 Mugghållare i mittkonsolen

I den bakre delen av mittkonsolen, bakomhandbromsen, finns en mugghållare* monte-rad ››› bild 143.

Denna mugghållare rymmer upp till en 1-li-tersflaska.

Askkopp fram*

Bild 144 Askkopp fram

Öppna och stänga askkoppen

– Öppna askkoppen genom att lyfta på locket››› bild 144.

– Stäng genom att trycka locket nedåt.

Tömma askkoppen

– Ta ur askkoppen och töm den.

VARNING

Lägg aldrig papper i askkoppen. Het askaskulle kunna tända pappret i askkoppen ochorsaka brand.

Cigarettändare*

Bild 145 Cigarettändare

– Tryck in cigarettändaren ››› bild 145 för attaktivera den ››› .

– Vänta på att cigarettändaren åker ut.

– Dra ut cigarettändaren och tänd cigarettenpå den glödande spolen.

VARNING

● Felaktig användning av cigarettändarenkan leda till allvarliga personskador eller or-saka brand.

● Var försiktig när du använder tändaren.Vårdslöshet eller ouppmärksamhet vid an-vändning av cigarettändaren kan orsakabränder och allvarliga personskador.

● Tändaren fungerar bara när tändningenslås på eller motorn går. Undvik risken förbrand genom att aldrig lämna barn ensammainuti fordonet.

129

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 132: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Eluttag

Bild 146 Eluttag fram

Eluttaget på 12 V för cigarettändaren kanockså användas till andra elektriska kompo-nenter med märkeffekt på upp till 120 watt.Fordonets batteri töms dock när motornstängs av. Se ››› sidan 182 för ytterligare in-formation.

VARNING

Eluttagen och de anslutna tillbehören funge-rar bara när tändningen är påslagen eller närmotorn går. Felaktig användning av uttageneller elektriska tillbehör kan leda till allvarli-ga personskador eller orsaka brand. Undvikrisken för personskada genom att aldrig läm-na barn ensamma inuti fordonet.

VIKTIGT

Använd alltid korrekt typ av kontakt för attundvika skador på uttaget.

Observera

● Batteriet töms om elektriska apparater an-vänds när motorn är avstängd.

● Innan du använder några elektriska tillbe-hör, se instruktionerna i ››› sidan 182.

Bagagerummet

Lasta bagageutrymmet

Bild 147 Placera tunga föremål så långt framsom möjligt

Allt bagage och andra lösa föremål måste sä-kras ordentligt i bagagerummet. Osäkradeföremål som rör sig fram och tillbaka skullekunna påverka fordonets säkerhet eller köre-genskaper genom att ändra tyngdpunkten.

– Fördela lasten jämnt i bagagerummet.

– Placera tunga föremål så långt fram sommöjligt i bagagerummet ››› bild 147.

– Placera de tunga föremålen först.

– Fäst tunga föremål i de förmonterade fäs-töglorna med* ››› sidan 131.

– Säkra lös last med ett lastnät* eller medicke-elastiska band fästa i fästöglorna*.

VARNING

● Löst bagage och andra föremål i bagage-rummet kan orsaka allvarliga personskador.

● Packa alltid föremål i bagagerummet ochfäst dem i fästöglorna med*.

● Vid plötsliga manövrar eller olyckor kanlösa föremål kastas framåt och skada fordo-nets passagerare eller till och med andra per-soner. Denna ökade risk för personskadaökas ytterligare om ett löst föremål träffas aven krockkudde som blåses upp. Om det hän-der kan föremål skjutas utåt som en projektil.Risk för livshotande skada.

● Förvara alltid alla föremål i bagagerummetoch använd lämpliga grepp för att fästa dem,särskilt i händelse i av tunga föremål.

● Överskrid aldrig de tillåtna axelvikterna el-ler tillåten maxvikt. Om de angivna vikternaöverskrids kan bilens köregenskaper föränd-ras, vilket kan leda till olyckor, personskadorsamt skador på bilen.

130

Page 133: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Transport och praktisk utrustning

● Observera att tyngdpunkten kan förändrasvid transport av tunga föremål, vilket kan på-verka hanteringen av bilen och leda till olyck-or. Det är därför viktigt att du anpassar has-tigheten och körstilen därefter för att undvikaolyckor.

● Lämna aldrig bilen utan tillsyn, särskilt närbakluckan är öppen. Barn skulle kunna klätt-ra in i bagageutrymmet, stänga om sig och bliinstängda med risk för dödsfall.

● Låt aldrig barn leka i eller runt bilen. Stängoch lås alla dörrar och bakluckan när du läm-nar fordonet. Innan du låser fordonet, säker-ställ att inga vuxna eller barn finns kvar i for-donet.

● Följ de allmänna anvisningarna om ››› si-dan 55.

VIKTIGT

Hårda föremål på hatthyllan kan skava motledarna i värmeelementet för bakruteupp-värmningen och skada dessa.

Observera

● Däcktrycket måste anpassas efter lasten.Kontrollera vid behov däcktrycket på den eti-kett som finns på insidan av tankluckan ››› si-dan 205.

● Luftcirkulation i fordonet bidrar till attminska imma på fönstren. Förbrukad luftsläpps ut genom ventilationsspringor i sidanpå bagageutrymmet. Säkerställ att ventila-tionsspringorna aldrig täcks över.

● Band för att fästa last i fästöglorna med*finns i tillbehörsbutiker.

Fästöglor*

Bild 148 Fästöglornas placering i bagage-rummet

Det kan finnas fyra fästöglor i bagagerummetför att fästa bagage eller andra föremål med››› bild 148 (pilar).

– Använd alltid lämpliga och oskadade bandför att säkra bagage och andra föremål ifästöglorna ››› i Lasta bagageutrymmetpå sidan 130.

– Dra upp fästöglorna för att fästa banden.

T.ex. Ett föremål som väger 4,5 kg ligger löst ifordonet. Under en frontalkrock i en hastig-het på 50 km/h genererar detta föremål enkraft som motsvarar 20 gånger sin vikt. Detinnebär att föremålets faktiska vikt ökar till

ca 90 kg. Du kan tänka dig hur allvarliga ska-dorna blir om "föremålet" träffar en passage-rare när det flyger genom bilens inre. Dennaökade risk för personskada ökas ytterligareom ett löst föremål träffas av en krockkuddesom blåses upp.

VARNING

● Om bagage eller andra föremål fästs i fäs-töglorna med olämpliga eller skadade fäst-band, kan personskador uppstå vid inbroms-ningar eller olyckor.

● Fäst aldrig ett barnsäte i fästöglorna.

Hatthylla

Bild 149 Hatthylla

Ta bort hyllan

– Haka loss öglorna ››› bild 149 B från sinafästen A . »

131

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 134: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

– Ta bort locket från springan i viloläget ochdra utåt.

VARNING

Placera inte tunga eller hårda föremål påhatthyllan eftersom de utsätter fordonetspassagerare för fara vid plötslig inbromsning.

VIKTIGT

● Innan bakluckan stängs, säkerställ att hatt-hyllan är i rätt läge.

● Ett överbelastat bagagerum kan innebäraatt hatthyllan inte är i rätt läge och att denkan bli böjd eller skadad.

● Ta bort hyllan om bagageutrymmet är över-belastat.

Observera

● Säkerställ att sikten bakåt inte blockerasnär du placerar klädesplagg på bagagerum-mets lock.

Takräcke/bagageräcke på ta-ket*

Inledning

Observera följande om du planerar att med-föra last på taket.

● Av säkerhetsskäl rekommenderar vi endastbagageräcken och tillbehör från SEAT-aukto-riserade servicepartners.

● Det är mycket viktigt att du exakt följermonteringsinstruktionerna som medföljerstängerna och är särskilt noggrann när duplacerar ut bagageutrymmets täcklister på desärskilda husen på de längsgående stänger-na. Du måste också beakta deras position re-lativt färdriktningen såsom anges i instruk-tionsboken. Underlåtenhet att följa dessa in-struktioner kan leda till skada på karossen.

● Var särskilt uppmärksam på åtdragnings-momentet för fästbultarna och kontrolleradem efter att ha färdats en kortare sträcka.Dra vid behov åt bultarna och kontrolleradem regelbundet.

● Fördela lasten jämnt. En maxlast på 40 kgtillåts för varje stödstång i takräckesystemetoch lasten måste fördelas jämnt längs helalängden. Max tillåten last för hela taket (in-klusive stödsystemet) på 75 kg får dock inteöverskridas liksom fordonets totalvikt. Se av-snittet "Tekniska data".

● Vid transport av tunga eller stora föremålpå taket måste hänsyn tas till varje ändring inormalt fordonsbeteende på grund av enändring i tyngdpunkten eller ökat vindmot-stånd. Av denna anledning måste lämplighastighet iakttas och lämplig körstil använ-das.

● I fordon utrustade med glidande/lutandesoltak*, se till att taket inte träffar lasten närdet öppnas.

Sätta dit tvärslåarna på bagageräcketpå taket

Bild 150 Ibiza-modellen: fästpunkter för tak-lasthållarens räcken

Bild 151 Ibiza SC-modellen: fästpunkter förtaklasthållarens räcken

132

Page 135: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Luftkonditionering

Takräckena är grunden i en serie taklasthålla-re. Av säkerhetsskäl måste särskilda fästenanvändas för säker transport av bagage, cykl-ar, skidor, surfingbrädor eller båtar på taket.Lämpliga tillbehör finns att köpa hos auktori-serade SEAT-återförsäljare.

Säkra alltid takräckena och taklasthållarenordentligt. Observera alltid monteringsin-struktionerna som följer med takräckena ochtaklasthållaren i fråga.

Ibiza-modellen

De främre och bakre fästpunkterna 1 och 2

är endast synliga när dörrarna är öppna››› bild 150.

Ibiza SC-modellen

De främre fästpunkterna 1 är endast synliganär dörrarna är öppna: de bakre fästpunkter-na 3 har markerats med pilar på sidorutansövre kant ››› bild 151.

VARNING

Felaktig montering och användning av tak-räcken och taklasthållare kan göra att helasystemet lossnar från taket och orsakar enolycka och skador.

● Följ alltid tillverkarens monteringsanvis-ningar.

● Använd endast takräcken och taklasthålla-re som är i perfekt skick och ordentligt säkra-de.

● Säkra takräckena och taklasthållaren or-dentligt.

● Kontrollera de gängade förbanden och in-fästningarna före färd och spänn åt dem vidbehov efter att du har kört en kort sträcka.Om du gör en längre resa, kontrollera degängade förbanden när du stannar för rast.

● Passa alltid in de särskilda takfästena kor-rekt för hjul, skidor, vindsurfingbrädor etc.

● Ändra inte eller reparera takräckena ellertaklasthållaren.

Observera

Läs alltid monteringsanvisningarna som föl-jer med takräckena och taklasthållaren nogaoch förvara dem i bilen.

Luftkonditionering

Uppvärmning, ventilation ochkylning

Allmän information

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 39

Kombifilter

Kombifiltret (kombinerat partikelfilter och ak-tivt kolfilter) fungerar som ett hinder mot för-oreningar i utomhusluften, inklusive dammoch pollen.

För att klimatanläggningen ska arbeta medhögsta effektivitet måste kombifiltret bytas utvid de intervall som anges i underhållspro-grammet.

Om filtret förlorar sin effektivitet i förtid pågrund av användning i områden med myckethöga föroreningsnivåer måste pollenfiltretbytas oftare än vad som anges i servicesche-mat.

VARNING

Nedsatt sikt genom fönstren ökar risken förallvarliga olyckor.

● Kontrollera alltid att det inte finns is ellersnö på fönsterrutorna och att de inte immar »

133

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 136: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

igen för att upprätthålla en god sikt överomgivningen.

● Högsta värmeeffekt för att avfrosta fönstrenså fort som möjligt är endast tillgänglig närmotorn har nått normal drifttemperatur. Körendast när du har god sikt.

● Använd alltid värmesystemet, friskluftsys-temet, luftkonditioneringen och uppvärmdbakruta för att bibehålla god sikt utåt.

● Lämna aldrig luftåtercirkulationen på underen längre tid. Om kylsystemet stängs av ochluftcirkulationsläget slås på kan fönstrenimma igen väldigt snabbt och begränsa sik-ten avsevärt.

● Stäng av luftåtercirkulationsläget när detinte behövs.

VARNING

Kvav eller använd luft ökar tröttheten ochminskar förarens koncentration vilket kan re-sultera i en allvarlig olycka.

● Låt aldrig friskluftfläkten vara avstängd ochanvänd aldrig luftcirkulationen under enlängre tid eftersom luften i kupén inte förny-as.

VIKTIGT

● Om du misstänker att luftkonditioneringenär skadad, slå av den med knappen A/C föratt förhindra vidare skada och låt den kon-trolleras av en specialiserad verkstad.

● Reparationer på luftkonditioneringen krä-ver specialistkunskaper och specialverktyg.Vi rekommenderar därför att du tar fordonettill en specialiserad verkstad.

Observera

● Om luftfuktigheten och temperaturen utan-för bilen är hög kan kondens droppa från kyl-systemets förångare och bilda en pöl underbilen. Detta är normalt och inget tecken påläckage.

● Håll luftintagen framför vindrutan fria frånsnö, is och löv så att inte värme och luftkon-ditionering förhindras och för att undvika attfönstren immar igen.

● Luften från munstyckena flödar genom ku-péutrymmet och ut genom springor i baga-geutrymmet som är konstruerade för dettaändamål. Undvik därför att blockera dessaspringor med någon slags föremål.

● Luftkonditioneringen fungerar effektivastmed fönstren och det glidande/lutande solta-ket* stängda. Om temperaturen inuti fordo-net blir för hög på grund av solen kan lufteninuti dock kylas av snabbare genom att öpp-na fönstren en kort tid.

● Rök inte medan luftcirkulationsläget ärpåslaget, då rök som dras in i luftkonditio-neringen lämnar rester på förgasaren ochframkallar en permanent obehaglig lukt.

● Vid låga utomhustemperaturer stängs kom-pressorn av automatiskt och kan inte ens slåspå med knappen AUTO .

● Det är tillrådligt att slå på luftkonditioner-ingen minst en gång i månaden för att smörjasystemets packningar och förhindra läckage.Om en minskning av kyleffekten upptäcks,bör en serviceverkstad kontaktas för att kon-trollera systemet.

● För att korrekt drift ska säkerställas fårgallren på respektive sida om skärmen inteblockeras.

● Slå av kompressorn en kort stund när mo-torn är kraftigt ansträngd.

Ekonomisk användning av luftkondi-tioneringen

När luftkonditioneringen slås på förbrukarkompressorn motorkraft och inverkar påbränsleförbrukningen. Tänk på följandepunkter så att systemet arbetar under denkortaste möjliga tiden.

● Om fordonets kupéutrymme har överhet-tats på grund av stark solstrålning är det bästatt öppna fönstren eller dörrarna och släppaut den heta luften.

● Under rörelse bör inte luftkonditioneringenslås på om fönstren eller soltaket* är öppna.

134

Page 137: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Luftkonditionering

Ventilationsmunstycken

Bild 152 Ventilationsmunstycken

Luftfördelning

Symbol ››› sidan 135C

Huvudluftutgång genommunstycken

1/2

5

1, 2, 5

3/4

Munstyckena 3 och 4 kan stängas elleröppnas separat med hjälp av spjälorna ochluftflödet kan riktas efter behov.

Uppvärmning och frisk luft

Reglage

Bild 153 Uppvärmningsreglage på instru-mentpanelen

● Använd vridreglagen A , B och C

››› bild 153 för att ställa in temperaturen,fläkthastigheten och luftriktningen.

● Tryck på knappen D för att slå på och avluftcirkulationsläget. När funktionen har akti-verats tänds en varningslampa på knappen.

Temperatur

Temperaturen ställs in med brytare A . Öns-kad temperatur inuti fordonet kan inte varalägre än omgivningstemperaturen. Max vär-meeffekt som behövs för att frosta av fön-stren snabbt kan bara uppnås när motorn harnått driftstemperaturen. »

135

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 138: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Fläkt

Luftflödet kan ställas in på fyra hastighetermed brytare B . Fläkten bör alltid vara in-ställd på den lägsta hastigheten vid långsamkörning.

Luftfördelning

Reglage C för inställning av luftflöde i öns-kad riktning.

– Luftfördelning mot vindrutan för borttag-ning av imma. Av säkerhetsskäl rekommen-deras det inte att att sätta på luftcirkulatio-nen.

– Luftfördelning mot överkroppen.

– Luftfördelning mot golvutrymmet

– Luftfördelning mot vindrutan och golvut-rymmet.

VARNING

● För din säkerhet bör fönstren aldrig immasigen eller täckas med snö eller is. Detta ärviktigt för att säkerställa god sikt. Bekantadig med korrekt användning av värme- ochventilationssystemet, inklusive avi-mnings-/avfrostningsfunktionerna för fön-stren.

Observera

● Ta del av de allmänna anmärkningarna››› sidan 133.

Luftcirkulation

Luftcirkulation förhindrar att obehaglig luktkommer in i kupén.

Ansluta luftcirkulation

I alla positioner för vredet C förutom uppti-ning:

● Tryck på knappen D ››› bild 153. Lampan iknappen tänds.

Koppla ur luftcirkulationen

● Om lampan lyser trycker du på knappen D

så att den slocknar. Det visar att luft utifrånkan släppas in.

Om vredet C ››› bild 153 är i upptiningslägeär cirkulationsspjället alltid öppet, och luftutifrån släpps alltid in.

Om vredet C vrids från något läge till uppti-ningsläge så inaktiveras luftcirkulationen au-tomatiskt.

VARNING

● I luftcirkulationsläge kommer ingen kallluft utifrån in i fordonet. Fönstren kan snabbtimma igen om värmen slås av. Lämna därföraldrig luftcirkulationsläget påslaget underlång tid (olycksrisk).

Ventilation eller uppvärmning i bilen

Ventilera inuti bilen

– Vrid temperaturväljaren ››› bild 153 A mo-turs.

– Vrid fläktbrytaren B till någon av huvudin-ställningarna 1-4.

– Ställ in luftflödet på önskad riktning medluftfördelningsreglaget C .

– Öppna de aktuella ventilationsmunstyck-ena.

Invändig värme

– Vrid temperaturväljaren ››› bild 153 A me-durs för att välja önskad temperatur.

– Vrid fläktbrytaren B till någon av huvudin-ställningarna 1-4.

– Ställ in luftflödet på önskad riktning medluftfördelningsreglaget C .

– Öppna de aktuella ventilationsmunstyck-ena.

Avfrosta vindrutan

– Vrid temperaturväljaren ››› bild 153 A me-durs för att nå maxtemperatur.

– Vrid fläktens brytare B till inställning 4.

– Vrid luftfördelningsreglaget till .

– Stäng utlopp 3 .

136

Page 139: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Luftkonditionering

– Öppna och vrid utlopp 4 mot sidofön-stren.

Hålla vindrutan och sidorutorna imfria

– Vrid temperaturväljaren ››› bild 153 A tilluppvärmningsområdet.

– Vrid fläktbrytaren B till någon av huvudin-ställningarna 2-3.

– Vrid luftfördelningsreglaget till .

– Stäng munstyckena 3

– Öppna och vrid munstyckena 4 mot sido-fönstren.

När fönstren är avimmade kan, i förebyggan-de syfte, reglage C ställas in , därmeduppnås större komfort samtidigt som fön-stren hindras från att imma igen.

Uppvärmning

Max värmeeffekt som behövs för att frosta avfönstren snabbt kan bara uppnås när motornhar nått driftstemperaturen.

Observera

Kom ihåg att kylmedlets temperaturen börvara optimal för att säkerställa att värmesys-temet fungerar korrekt (utom i fordon utrusta-de med extra värme*).

Luftkonditionering*

Reglage

Bild 154 Luftkonditioneringsreglage på in-strumentpanelen

Temperaturväljare ››› sidan 138

Fläktreglage. Det finns fyra hastighetsin-ställningar för fläkten. Vid låg hastighetrekommenderas du ställa in fläkten påminst 1 för att förbättra intaget av friskluft.

Luftfördelningsreglage ››› sidan 138

Luftcirkulationsknapp ››› sidan 138

A/C -knappen – används för att slå påkylsystemet ››› sidan 138

Luftkonditioneringssystemet fungerar baranär motorn går och fläkten är påslagen.

A

B

C

D

E

● Med vreden A , B och C ››› bild 154 kandu justera temperaturen, luftriktningen ochluftfördelningen.

● För att slå på eller av en funktion, tryck påaktuell knapp D eller E . När funktionen haraktiverats tänds en röd varningslampa påknappen.

Ta bort imma från vindrutan

● Vrid luftfördelningen till .

● Vrid fläktreglaget till en av de två nivåernaberoende på den hastighet som krävs.

● Vrid temperaturreglaget till önskad kom-fortnivå.

● Stäng munstyckena 3

● Öppna och vrid munstyckena 4 mot sido-fönstren.

VARNING

För din säkerhet bör fönstren aldrig immasigen eller täckas med snö eller is. Detta ärviktigt för att säkerställa god sikt. Bekantadig med korrekt användning av värme- ochventilationssystemet, inklusive avi-mnings-/avfrostningsfunktionerna för fön-stren.

Observera

Ta del av de allmänna anmärkningarna.

137

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 140: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Fordonets invändiga värmesystem el-ler luftkonditioneringen

Invändig värme

– Du stänger av kylsystemet med ››› bild 154A/C -knappen (lampan i knappen slocknar).

– Vrid temperaturväljaren A för att ställa inönskad temperatur inne i fordonet.

– Vrid fläktens brytare till någon av inställ-ningarna 1–4.

– Ställ in luftfördelningsreglaget C på denluftflödeskonfiguration som önskas: (mot vindrutan), (mot bröstet), (motfotutrymmet) och (mot vindrutan och fo-tutrymmet).

Invändig luftkonditionering

– Stäng av kylsystemet med knappen A/C

(lampan i knappen tänds).

– Vrid temperaturreglagebrytaren tills önskadinvändig temperatur har uppnåtts.

– Vrid fläktens brytare till någon av inställ-ningarna 1–4.

– Ställ in luftfördelningsreglaget på den luft-flödeskonfiguration som önskas: (motvindrutan), (mot bröstet), (mot fotut-rymmet) och (mot vindrutan och fotut-rymmet).

Uppvärmning

Max värmeeffekt som behövs för att frosta avfönstren snabbt kan bara uppnås när motornhar nått driftstemperaturen.

Kylsystem

När luftkonditioneringen är påslagen sjunkertemperaturen och luftfuktigheten. På så sätt,om luftfuktigheten ute är extremt hög för-hindrar luftkonditioneringen att fönstren im-mas över och komforten förbättras.

Om luftkonditioneringen inte fungerar kandet bero på följande orsaker:

● Motorn har stannat.

● Fläkten är avstängd.

● Utomhustemperaturen är lägre än cirka+3°C.

● Luftkonditioneringssystemets kompressorhar tillfälligt slagits av på grund av förhöjdtemperatur på kylmedlet.

● Det är fel på luftkonditioneringens säkring.

● Annat fordonsfel. Låt en specialiserad verk-stad kontrollera luftkonditioneringen.

Luftcirkulation

Luftcirkulationsläget används för att undvikaatt obehaglig doft, t.ex. vid körning i tunnlareller i bilköer, kommer in i kupén.

Om vredet C ››› bild 154 är i upptiningslägetså är luftcirkulationsspjället alltid öppet(lampan i knappen är släckt).

Om vredet C vrids från något läge till uppti-ningsläge så inaktiveras luftcirkulationen au-tomatiskt.

Ansluta luftcirkulation

I alla positioner för vredet C förutom uppti-ning:

● Tryck på knappen D ››› bild 154. Lampan ireglaget tänds som ett tecken på att luftcirku-lationen i kupén har aktiverats.

Koppla ur luftcirkulationen

I alla positioner för vredet C förutom uppti-ning:

● Tryck på knappen D igen så slocknar lam-pan i knappen. Det indikerar att luftcirkulatio-nen från utsidan av bilen har aktiverats.

När vredet C är i upptiningsläget så släppsutomhusluft alltid in i kupén.

VARNING

I luftcirkulationsläge kommer ingen kall luftutifrån in i fordonet. Om luftkonditioneringenslås av kan fönstren snabbt immas igen. Läm-na därför aldrig luftcirkulationsläget påslagetunder lång tid (olycksrisk).

138

Page 141: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Luftkonditionering

Observera

● När du växlar till backväxeln kopplas luft-cirkulationen automatiskt in för att förhindraatt avgaser kommer in i fordonet när du fär-

das bakåt. Varningslampan på knappen tänds inte.

● Om temperaturreglaget vrids till den kallas-te inställningen (blå punkt) och brytaren A/C

aktiveras, aktiveras funktionen "Luftcirkula-tion" automatiskt för att kyla ned fordonet

snabbt med mindre energiförbrukning; dessfunktionsindikator tänds.

● Om funktionen inte inaktiveras genom enknapptryckning, kommer den att inaktiverasefter ca 20 minuter.

Climatronic*

Allmän information

Bild 155 Climatronic: reglage.

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 39

Climatronic håller automatiskt en behagligtemperatur. För att göra detta reglerar syste-met automatiskt temperaturen hos den till-förda luften och anpassar fläktens hastighet

och luftfördelningen. Systemet tar även hän-syn till den effekt solljuset ger, så att ingenmanuell justering är nödvändig. Den har ock-så en fuktgivare som automatiskt hjälper tillatt ta bort imma från vindrutan.

Automatiska funktioner ››› sidan 140 germaximal komfort oavsett årstid. »

139

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 142: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Beskrivning av Climatronic

Kylläget fungerar endast om följande villkorär uppfyllda:

● Motorn är igång

● Utomhustemperaturen är över +2°C(+36°F);

● A/C 18 ››› bild 155 påslagen.

Starta Climatronic

Motsvarande funktion slås på när en knapptrycks in. Luftkonditioneringen slås på omden var avstängd. Ett undantag är knapp 17

››› bild 155 (luftcirkulation).

Stänga av Climatronic

● Vrid reglaget 10 åt vänster till segmenten ikolumn 9 ››› bild 155 slocknar.

● Efter 1 sekund vrider du reglaget igen såatt displayen stängs av.

För att säkerställa att motorer med hög belas-tning får kylning stängs kompressorn till luft-konditioneringen av om kylmedlet blir varmt.

Rekommenderad inställning för alla årstider

● Ställ in önskad temperatur. Vi rekommen-derar +22 °C.

● Tryck på knappen AUTO 13 ››› bild 155.

● Justera ventilerna 3 och 4 ››› sidan 135 såatt luftflödet riktas lätt uppåt.

Växla mellan grader Celsius och grader Fah-renheit

Håll in knapparna AUTO och A/C ››› bild 155 i2 sekunder samtidigt. Informationen visas påskärmen i den önskade enheten.

Observera

● Du bör uppsöka en specialverkstad en gångom året för att rengöra Climatronic-systemet.

● Kupétemperaturgivaren 11 ››› bild 155finns längst ner. Den får inte täckas för meddekaler eller liknande, eftersom detta kan hanegativ inverkan på Climatronics funktioner.

Automatiskt läge

Automatiskt läge används för att hålla enkonstant temperatur och avimma rutornainne i bilen.

Slå på automatiskt läge

● Ställ in kupétemperaturen på mellan +16°Coch +29°C.

● Justera ventilerna 3 och 4 ››› sidan 135 såatt luftflödet riktas lätt uppåt.

● Tryck in knappen AUTO 13 ››› bild 155 ochAUTO som visas på skärmen.

Om du trycker på knapparna för luftfördel-ning eller ökar/minskar fläkthastighetenkopplas det automatiska läget från. Tempera-turen fortsätter dock att regleras.

Justera temperaturen

● När du slår på tändningen kan reglaget 1

››› bild 155 användas för att ställa in den öns-kade innertemperaturen.

Det går att välja innertemperaturer från+16°C (+64°F) till +29°C (+84°F). Inom dethär intervallet regleras temperaturen automa-tiskt. Om en temperatur under +16°C angesså visas texten "LO" på skärmen. Om en tem-peratur över +29°C (+84°F) har valts så visastexten "HI" på skärmen. I båda lägena arbe-tar Climatronic med maximal kyl- eller värme-effekt. Temperaturen är inte reglerad.

Vid långvarig onormalt fördelning av luftflö-det från ventilerna (i synnerhet sittbrunnarna)och kraftiga temperaturväxlingar, t.ex. om dulämnar bilen, kan känsliga personer bli för-kylda.

Luftcirkulation

Luftcirkulationsläget används för att undvikaatt obehaglig doft, t.ex. vid körning i tunnlareller i bilköer, kommer in i kupén.

Slå på luftcirkulationsläget

● Tryck på knappen 17 ››› bild 155 och symbolen visas på skärmen.

140

Page 143: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Stänga av luftcirkulationsläget

● Tryck på knappen 17 ››› bild 155 och symbolen försvinner från skärmen.

VARNING

Läs och följ säkerhetsinformationen ››› iAllmän information på sidan 133.

Observera

Om luftcirkulationsläget är aktivt i 15 minu-ter börjar symbolen att blinka på skärmenför att uppmärksamma föraren om att cirkula-tionsläget har använts under lång tid. Omluftcirkulationsläget inte inaktiveras kommersymbolen att fortsätta blinka i ca 5 minuter.

Fläktval

Climatronic reglerar automatiskt fläkthastig-heten efter kupétemperaturen. Det är dockmöjligt att ställa in fläkthastigheten manuelltefter tycke och smak.

● Vrid reglaget 10 ››› bild 155 moturs (sänkhastigheten) eller medurs (öka hastigheten).

Climatronic stängs av när fläkten stängs av.

VARNING

Läs och följ säkerhetsinformationen ››› iAllmän information på sidan 133.

Vindruteavfrostning

Slå på vindruteavfrostning

● Tryck på knappen 12 ››› bild 155.

Stänga av vindruteavfrostning

● Tryck flera gånger på knappen 12

››› bild 155 eller tryck på knappen AUTO .

Temperaturen regleras automatiskt. Luftflö-det ökar från ventilerna 1 och 2 ››› sidan 135.

Köra

Address (adress)

Introduktion

Servostyrningen är inte hydraulisk utan elekt-romekanisk. Fördelen med den här styrning-en är att inga hydrauliska slangar, hydraulol-ja, pump, filter eller andra delar behövs. Detelektromekaniska systemet sparar bränsle.Ett hydrauliskt system behöver konstanttryck, men elektromekanisk styrning behöverbara kraft när det används.

I bilar med elektromekanisk styrning justerasservostyrningen automatiskt efter bilens has-tighet, rattvridmoment och hjulriktning. Ser-vostyrningen fungerar endast när motorn ärpå.

VARNING

Om inte servostyrningen fungerar så måstedu använda mycket mer kraft för att vrida rat-ten. Det påverkar säkerheten kraftigt.

● Servostyrningen fungerar endast när mo-torn är på.

● Låt aldrig bilen röra sig medan motorn äravslagen.

● Dra aldrig ur nyckeln ur tändningslåset närbilen körs. Rattlåset kan låsas, så att inte bi-len kan styras. »

141

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 144: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Observera

Tändningen måste vara påslagen på bilensom bogseras för att undvika att ratten låsersig och för att kunna använda blinkers, sig-nalhorn, vindrutetorkare och vindrutespolare.

Signallampa

Kontrollampan ska tändas i några sekundernär tändningen slås på. Den ska slockna såfort motorn startas.

Den lyser rött

Den elektromeka-niska styrningen harskadats.

Låt en specialiserad verkstadkontrollera styrningen omedel-bart.

Den lyser gult

Nedsatt funktion förelektromekaniskstyrning.

Låt en specialiserad verkstadkontrollera styrningen omedel-bart.Om inte den gula varningslam-pan tänds igen när motorn harstartas om och bilen har kört enkort sträcka, så behöver du intelämna den till en specialiseradverkstad.

12-voltsbatteriet harkopplats ur och se-dan återanslutits.

Kör bilen en kort sträcka i 15–20 km/h.

Blinkar med gult ljus

Rattstången gårtrögt.

Vrid ratten lite åt båda hållen.

Rattstången låserinte och låser inteupp.

Ta bort nyckeln från tändningenoch slå sedan på tändningenigen. Kontrollera om möjligtmeddelandena som visas på in-strumentpanelens display.Fortsätt inte köra om: styrstång-en fortsätter att vara låst efter atttändningen har slagits på. Upp-sök specialisthjälp.

VARNING

Om du ignorerar textmeddelanden och var-ningslamporna när de tänds kan bilen stannai trafiken och orsaka olyckor och allvarligaskador.

● Ignorera aldrig varningslampor eller text-meddelanden.

● Stanna bilen vid första möjliga tillfälle påen säker plats.

Observera

Att inte bry sig om textmeddelande och sig-nallamporna när de tänds kan leda till att bi-len skadas.

Information gällande olika fordon-sprocesser.

Lås alltid ratten innan du lämnar bilen. Dåblir den svårare att stjäla.

Mekaniskt rattlås

Rattstången låses när nyckeln dras ut urtändningslåset och bilen står stilla.

Aktivera rattlåset

● Parkera bilen ››› sidan 145.

● Avlägsna tändnyckeln.

● Vrid ratten något tills rattlåset griper in.

Låsa upp rattlåset

● Vrid ratten något tills rattlåset öppnas.

● Sätt nyckeln i tändlåset.

● Håll ratten i denna position och slå påtändningen.

Elektromekanisk styrning

I bilar med elektromekanisk styrning justerasservostyrningen automatiskt efter bilens has-tighet, rattvridmoment och hjulriktning. Ser-vostyrningen fungerar endast när motorn ärpå.

Tänk på att det krävs mycket mer kraft än nor-malt för att styra bilen om servostyrningeninte fungerar korrekt eller om den inte funge-rar alls.

142

Page 145: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Servostyrning

Servostyrning hjälper föraren i kritiska situa-tioner. Vid motstyrning hjälper det till medextra moment ››› .

VARNING

Servostyrningen och ESC hjälper tillsammansföraren att styra bilen i kritiska situationer.Men föraren har alltid det yttersta ansvaretför att styra bilen. Servostyrningen tar intebort ansvaret.

Starta och stanna motorn

Tändningslåslägen

Bild 156 Tändningsnyckelns lägen

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 20

Tändning avslagen, rattlås 1

I detta läge är ››› bild 156 tändningen ochmotorn AVSLAGNA och ratten kan bli låst.

För att Rattlåset ska fungera utan tändnings-nyckeln, vrid ratten tills den låser fast med etthörbart klickljud. Du bör alltid låsa ratten närdu lämnar fordonet. Detta hjälper dig att fö-rebygga stöld av fordonet ››› .

Slå på tändningen eller glödstiftssystemet2

Vrid tändningsnyckeln till detta läge ochsläpp den. Om nyckeln inte kan vridas ellerom den är svår att vrida från läge 1 till läge

2 , rör ratten från en sida till den andra tillsden frigörs.

Starta 3

Motorn startas när nyckeln är i detta läge.Elektriska enheter med hög strömförbrukningstängs samtidigt av tillfälligt.

Varje gång bilen startas på nytt, ska tänd-ningsnyckeln vridas till position 1 . Låset förupprepade starter på tändningen förhindrareventuell skada på startmotorn om motornredan går.

VARNING

● Tändningsnyckeln får INTE tas ut ur låsetförrän fordonet har stannat helt. I annat fallkan ratten bli omedelbart låst - olycksrisk!

● Ta alltid ur nyckeln när du lämnar fordonet,även om det blir kortvarigt. Detta är särskiltviktigt om barn eller rörelsehindrade perso-ner lämnas ensamma i fordonet. De skulleoavsiktligt kunna starta motorn eller användaelektrisk utrustning som t.ex. elfönsterhis-sar, vilket kan leda till en olycka.

● Oövervakad användning av nyckeln kan in-nebära att motorn eller ett elektriskt systemstartas, t.ex. elfönsterhissarna. Detta kan re-sultera i allvarlig personskada.

VIKTIGT

Startmotorn fungerar bara när motorn harslagits av (tändningsnyckelläge 3 ).

Elektronisk startspärr "SAFE"

Den elektroniska startspärren förhindrar obe-höriga personer från att köra fordonet.

Inuti nyckeln sitter ett chip som inaktiverarden elektriska startspärren automatiskt närnyckeln sätts i tändningslåset.

Startspärren aktiveras igen automatiskt såfort nyckeln tas ut ur tändningslåset.

Motorn kan bara startas med en originalnyck-el från SEAT med rätt kod.

Om följande meddelande* visas på instru-mentpanelens display: SAFE, så kan bileninte startas. »

143

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 146: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Motorn kan dock startas om en korrekt kodadSEAT-nyckel används.

Observera

Perfekt funktion säkerställs för fordonet omoriginalnycklar från SEAT används.

Starta bensinmotorer

Motorn kan bara startas med en originalnyck-el från SEAT med rätt kod.

– För växelspaken till friläget och tryck nerkopplingspedalen och håll den i detta lägeså att startmotorn slår på motorn.

– Vrid tändningsnyckeln till startläget ››› si-dan 143.

– Släpp tändningsnyckeln så fort motornstartar; startmotorn får inte arbeta när mo-torn har startats.

När du har startat en mycket varm motor kandu behöva trycka ned något på gaspedalen.

När du startar en kall motor kan det höras litemissljud under de första sekunderna tills ol-jetrycket har byggts upp i de hydrauliska ven-tilkompensatorerna. Detta är normalt ochinget du behöver oroa dig över.

Om motorn inte startar omedelbart, slå avstartmotorn efter 10 sekunder och försökigen efter en halv minut. Om motorn fortfa-

rande inte startar bör säkringen till bränsle-pumpen kontrolleras ››› sidan 78, Säkringar.

VARNING

● Starta aldrig eller kör motorn i oventileradeeller stängda utrymmen. Avgaserna innehål-ler kolmonoxid, en luktlös och färglös giftiggas. Risk för dödsolycka. Kolmonoxid kan or-saka medvetslöshet och dödsfall.

● Lämna aldrig bilen utan uppsikt om motorngår.

● Använd aldrig "kallstartssprayer" eftersomdessa kan explodera eller få motorn att gåmed höga varvtal. Risk för personskada.

VIKTIGT

● När motorn är kall bör du undvika höga mo-torvarvtal, körning med full gas och överbe-lastning av motorn. Risk för skador på mo-torn.

● Fordonet bör inte knuffas eller bogserasmer än 50 meter för att starta motorn. Ickeförbränt bränsle kan komma in i katalysatornoch skada den.

● Innan du försöker knuffstarta ett fordon el-ler bogsera det för att starta det bör du förstförsöka starta det med hjälp av ett annat for-dons batteri. Följ de allmänna anvisningarnaom ››› sidan 51, Så här används startkab-lar.

Miljövård

Värm inte upp motorn genom att köra motornmed fordonet stillastående. Börja köra ome-delbart och kör försiktigt. Detta hjälper mo-torn att uppnå driftstemperatur snabbare ochminskar utsläpp.

Starta dieselmotorer

Motorn kan bara startas med en originalnyck-el från SEAT med rätt kod.

– För växelspaken till friläget och tryck nerkopplingspedalen och håll den i detta lägeså att startmotorn slår på motorn.

– Vrid tändningsnyckeln till läget ››› bild 1562 . Varningslampan tänds för motorför-

värmning.

– När varningslampan släcks, vrid nyckeln tillläget 3 för att starta motorn. Tryck inte nergaspedalen.

– Släpp tändningsnyckeln så fort motornstartar. Startmotorn bör inte köras samti-digt.

När du startar en kall motor kan det höras litemissljud under de första sekunderna tills ol-jetrycket har byggts upp i de hydrauliska ven-tilkompensatorerna. Detta är normalt ochinget du behöver oroa dig över.

Om några problem uppstår med att startamotorn, se ››› sidan 51.

144

Page 147: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Glödstiftssystem för dieselmotorn

Undvik onödig urladdning av batteriet ge-nom att inte använda någon större elektriskutrustning medan glödstiften förvärms.

Starta motorn så fort varningslampan förglödstiftet slocknar.

Starta motorn sedan bränsletanken har körtshelt torr

Om bränsletanken har körts helt tom kan detta längre tid än normalt (upp till en minut) attstarta motorn sedan du fyllt på dieselbränsle.Detta beror på att bränslesystemet först mås-te tömma ut luft.

VARNING

Observera säkerhetsvarningarna ››› i Star-ta bensinmotorer på sidan 144.

VIKTIGT

● När motorn är kall bör du undvika höga mo-torvarvtal, körning med full gas och överbe-lastning av motorn. Risk för skador på mo-torn.

● Fordonet bör inte knuffas eller bogserasmer än 50 meter för att starta motorn. Ickeförbränt bränsle kan komma in i katalysatornoch skada den.

● Innan du försöker knuffstarta ett fordon el-ler bogsera det för att starta det bör du förstförsöka starta det med hjälp av ett annat for-dons batteri. Följ de allmänna anvisningarna

om ››› sidan 51, Så här används startkab-lar.

Miljövård

Värm inte upp motorn genom att köra motornmed fordonet stillastående. Du bör börja köraså fort motorn har startat. Detta hjälper mo-torn att uppnå driftstemperatur snabbare ochminskar utsläpp.

Slå av motorn

– Stanna fordonet.

– Vrid tändningsnyckeln till läget ››› bild 1561 .

Sedan motorn har slagits av kan radiatorfläk-ten fortsätta att gå i upp till 10 minuter. Detär också möjligt att fläkten slår på sig självom kylmedlets temperatur ökar på grund avvärmen som ackumuleras i motorutrymmeteller på grund av att det utsatts för solstrål-ning under längre tid.

VARNING

● Slå aldrig av motorn innan fordonet är heltstillastående.

● Servobromsen fungerar bara när motorngår. När motorn är avslagen krävs mer kraftför att bromsa. Normal bromsning kan inte ut-

föras och risk för olyckor och allvarlig per-sonskada kan föreligga.

● Rattlåset kan bli omedelbart låst när nyck-eln tas ut ur tändningen. Fordonet kan intestyras. Olycksrisk.

● Servostyrningen fungerar inte när motornär avstängd, och det krävs mer kraft för attvrida ratten.

● Om nyckeln dras ut ur tändningslåset såkanske rattlåset griper in, och då kan inte bi-len styras.

VIKTIGT

När motorn har gått med tung last underlängre tid kan värme ackumuleras i motorut-rymmet och orsaka skada på motorn. Kör där-för motorn på tomgång ungefär 2 minuter in-nan du slår av.

Bromsa och parkera

Bromsförmåga och bromssträcka

Bromsverkan beror direkt på slitningsgradenpå bromsbeläggen slitage. Slitaget påbromsbeläggen beror till stor del på undervilka omständigheter fordonet används ochpå körsättet. Om du ofta kör i stadstrafik, kör »

145

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 148: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

korta sträckor eller har en sportig körstil re-kommenderar vi att du kontrollerar bromsbe-läggens tjocklek hos en serviceverkstad ofta-re än vad som rekommenderas i underhålls-programmet.

Om du kör med våta bromsar, till exempelnär du har kört igenom vatten, i kraftigt regneller t.o.m. efter att du har tvättat bilen, för-sämras bilens bromsverkan eftersom broms-skivorna är blöta eller t.o.m. fastfrusna (påvintern). Om så är fallet måste bromsarna"torkas" genom att trycka på bromspedalenflera gånger.

VARNING

Längre bromssträckor och fel i bromssyste-met ökar risken för olyckor.

● Nya bromsbelägg måste köras in och harinte den rätta friktionen under de första 200kilometrarna. Denna reducerade bromsförmå-ga kan kompenseras genom att du trycker litehårdare på pedalen, vilket även gäller närbromsbeläggen senare ska bytas ut.

● Om bromsarna är blöta eller frusna eller omdu kör på vägar som har saltats kan broms-verkan vara lägre än normalt.

● Bromsarna överhettas om de används förmycket i branta backar. Innan du kör nedfören lång och brant backe är det tillrådligt attdu sänker hastigheten och växlar till en lägreväxel eller intervall (beroende på typ av väx-ellåda). På så sätt kan du utnyttja motor-bromsningen och skona bromsarna.

● Låt aldrig bromsarna "släpa" genom atttrycka lätt på bromspedalen. Kontinuerligbromsning får bromsarna att överhettas ochbromssträckan ökar. Tryck ner bromspedalenoch släpp den sedan växelvis.

● Låt aldrig fordonet röra sig med motorn av-slagen. Bromssträckan ökar betydligt närbromsservot inte är aktivt.

● Om bromsvätskan tappar sin viskositet ochutsätts för kraftig användning kan ångbubb-lor bildas i bromssystemet. Detta minskarbromsarnas effektivitet.

● Spoilers fram som är skadade eller intestandard kan begränsa luftflödet till bromsar-na och få dem att överhetta. Ta del av de ak-tuella instruktionerna innan du köper tillbe-hör ››› sidan 182, Modifieringar.

● Om det blir fel på en bromskrets ökarbromssträckan betydligt. Kontakta omedel-bart en specialiserad verkstad och undvikonödiga resor.

Kontrollampa

I situationer när varningslampan lyser är *

● bromsvätskenivån är för låg ››› sidan 201.

● det är fel på bromssystemet.

Den här varningslampan kan tändas tillsam-mans med varningslampan för ABS-systemet.

VARNING

● Om bromsvarningslampan inte släcks, ellerom den tänds under körning, är bromsvätske-nivån i behållaren för låg. Det finns risk förolyckor ››› sidan 201, Bromsvätska. Stannabilen och kör inte längre. Tillkalla tekniskhjälp.

● Om bromsvarningslampan lyser tillsam-mans med ABS-lampan kan detta bero påett ABS-fel. Detta kan leda till att bakhjulensnabbt låser sig när du bromsar. Detta i sintur kan leda till att bakänden slirar. Risk försladd! Stanna bilen och sök teknisk hjälp.

Handbroms

Bild 157 Handbroms mellan framsätena

Handbromsen bör dras åt ordentligt så attden förhindrar att fordonet oavsiktligt rullariväg. Aktivera alltid handbromsen när dulämnar bilen och när du parkerar.

146

Page 149: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Dra åt handbromsen

– Dra åt handbromsen ordentligt ››› bild 157.

Lossa handbromsen

– Dra handbromsen lätt uppåt och tryck påfrigöringsknappen i pilens riktning››› bild 157 och för ner handbromsspakenhelt ››› .

Dra alltid åt handbromsen hela vägen, så attrisken för att man ska kunna köra iväg närden fortfarande är dragen, minskar ››› .

Varningslampan för handbromsen tändsnär handbromsen dragits åt och tändningenslås på. Varningslampan släcks när hand-bromsen frigörs.

VARNING

● Använd aldrig handbromsen för att stoppaett fordon medan det är i rörelse. Broms-sträckan är betydligt längre, eftersom broms-verkan endast appliceras på bakhjulen.Olycksrisk!

● Om handbromsen bara frigörs delvis över-hettas bakbromsarna, vilket kan försämrabromssystemets funktion och leda till enolycka. Detta gör också att bromsklossarnabak slits snabbare.

VIKTIGT

Dra alltid åt handbromsen innan du lämnarfordonet. Ställ även in 1:ans växel. På bilar

med en automatisk växellåda, ställ väljarspa-ken i läge P.

Parkering

Handbromsen bör alltid dras åt ordentligt närfordonet är parkerat.

Notera alltid följande punkter när du parkerarfordonet:

– Använd bromspedalen för att stanna fordo-net.

– Dra åt handbromsen.

– Ställ in 1:ans växel.

– Slå av motorn och ta ut nyckeln ur tänd-ningen. Vrid ratten något för att koppla inrattlåset.

– Ta alltid nycklarna med dig när du lämnarfordonet ››› .

Ytterliga information om att parkera i backar:

Vrid ratten så att fordonet rullar mot trottoar-kanten om det börjar rulla.

● Om fordonet parkeras i nedförsbacke, skadu vrida framhjulen så att de pekar mot trot-toarkanten.

● Om fordonet parkeras i uppförsbacke, skadu vrida framhjulen så att de pekar bort fråntrottoarkanten.

● Säkra fordonet som vanligt genom att draåt handbromsen ordentligt och lägga i 1:ansväxel.

VARNING

● Vidta åtgärder för att minska risken för per-sonskador när du lämnar fordonet utan till-syn.

● Parkera aldrig där det heta avgassystemetskulle kunna tända lättantändliga material,som t.ex. torrt gräs, låga buskar, spillt bräns-le osv.

● Låt aldrig fordonets passagerare bli kvar ifordonet när det är låst. De kan inte öppnafordonet inifrån och kan bli instängda i fordo-net vid nödläge. Låsta dörrar försinkar hjäl-pen till fordonets passagerare vid nödläge.

● Lämna aldrig barn ensamma i fordonet. Dekan sätta fordonet i rörelse, till exempel ge-nom att frigöra handbromsen eller växelspa-ken.

● Beroende på väderleksförhållandena kandet bli mycket varmt eller kallt inuti fordonet.Detta kan ha dödliga konsekvenser.

Broms- och stabilitetssystem

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)*

Det elektroniska stabilitetskontrollsystemetminskar risken för sladd och förbättrar fordo-nets stabilitet och väggrepp. »

147

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 150: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESC)omfattar det elektroniska differentiallåset(EDL) och antispinnsystemet (ASR). ESC arbe-tar tillsammans med ABS. Båda varningslam-porna tänds vid fel på ESC- eller ABS-syste-men.

ESC startas automatiskt när motorn startas.

ESC-systemet är alltid aktivt och kan intekopplas från. Med Easy Connect-systemet gårdet bara att inaktivera ASR eller välja sportlä-get.

ASR kan inaktiveras om du vill kunna slira››› sidan 149.

Till exempel:

● Vid körning med snökedjor.

● Vid körning i djup snö eller på lösa under-lag.

● När bilen sitter fast, för att kunna gungaden fram och tillbaka.

Tryck på knappen för att slå på ASR igen närdu inte längre behöver kunna slira.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)*

ESC minskar risken att sladda genom attbromsa hjulen ett och ett.

Systemet använder rattvinkeln och väghas-tigheten för att beräkna den riktningsförändr-ing som föraren önskar och jämför dem kon-stant med bilens faktiska beteende. När avvi-

kelser uppstår, exempelvis om fordonet bör-jar sladda, bromsar ESC automatiskt tillämp-ligt hjul.

Krafterna på det bromsade hjulet för bilentillbaka till ett stabilt tillstånd. Om bilen ten-derar att överstyra (bakänden åker ut) inve-rkar systemet på framhjulet på utsidan avsvängen.

Signallampa

Det finns två signallampor för den elektronis-ka stabilitetskontrollen. Om lampan ärtänd eller släckt ger information om funktionoch urkopplingsstatusen.

Båda kontrollamporna tänds när tändningensätts på och ska släckas igen efter ca två se-kunder. Det är den tid det tar att utföra funk-tionskontrollen.

Den här kontrollen innefattar ABS, EDL ochTCS. Den innefattar även nödbromshjälpen(BAS).

Signallampan har följande funktioner:

● Den blinkar vid körning med aktivASR/ESC.

● Den lyser vid fel på ESC.

● Eftersom ESC fungerar tillsammans medABS; tänds ESC-lampan också om ett ABS-feluppstår.

Om ESC-signallampan tänds och förblirtänd efter att motorn har startats kan det be-

tyda att systemet har stängt av ESP tempo-rärt. Om så är fallet kan ESC aktiveras på nyttgenom att tändningen slås av och sedan slåspå igen. Om varningslampan släcks betyderdet att systemet fungerar korrekt.

Lampan ger information om systemets ur-kopplingsstatus:

● Den förblir tänd när ASR kopplas ur efter attknappen har tryckts in eller om vi väljerESC-sportläge, endast via Easy Connect.

VARNING

● Glöm inte att den elektroniska stabilitets-kontrollen inte kan trotsa fysikens lagar.Tänk på detta, särskilt på hala och blöta vä-gar och när du drar ett släp.

● Anpassa alltid körstilen efter vägförhållan-dena och trafikläget. Den större säkerhetenfrån ESC ska inte uppmuntra dig till att ta nå-gra risker.

VIKTIGT

● För att ESC ska fungera korrekt måste allafyra hjulen vara försedda med samma däck.Skillnad i däckens rullningsradie kan leda tillatt systemet reducerar motoreffekten när det-ta inte är önskvärt.

● Alla ändringar som görs på bilen (exempel-vis av motor, bromssystem, växellåda ellerkombinationen av hjul och däck) kan påverkafunktionen hos ABS, EDL, ESC och ASR.

148

Page 151: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Antispinnsystem (ASR)*

Antispinnsystemet hindrar de drivna hjulenfrån att slira när bilen accelererar. Systemetinnefattar alltid ABS.

Beskrivning och användning av antispinn-reglering under acceleration (ASR)

På framhjulsdrivna fordon ingriper antispinn-systemet, minskar motorkraften och förhind-rar att drivhjulen slirar under acceleration. Sy-stemet fungerar över hela varvtalsområdettillsammans med ABS-bromsarna. Om detuppstår ett ABS-fel, slutar också ASR att fun-gera.

Antispinnsystemet hjälper bilen att börja rörasig, accelerera och köra uppför backar närdet är halt, vilket annars kan vara svårt ellertill och med omöjligt.

ASR slås automatiskt på när motorn startas.Vid behov kan det slås på och stängas av viasystemet Easy Connect.

När ASR-systemet är inaktiverat tänds var-ningslampan . Antispinnsystemet ska nor-malt sett vara aktiverat. Endast under särskil-da omständigheter, när det är nödvändigt attkunna slira med däcken, kan systemet stäng-as av med ESC-knappen, exempelvis i följan-de situationer:

● Med kompakt reservhjul.

● Vid användning av snökedjor.

● Vid körning i djup snö eller i mjuk terräng.

● Vid "gungning" av bilen när den har körtfast.

Antispinnsystemet ska slås på igen så snartsom möjligt.

Signallampa

Det finns två kontrollampor för antispinnsys-temet: och . Båda kontrollamporna tändsnär tändningen sätts på och ska släckas igenefter ca två sekunder. Det är den tid det taratt utföra funktionskontrollen.

Lampan har följande funktion:

● Om den blinkar när ASR är aktivt när fordo-net körs.

Om systemet inaktiveras eller om det är felpå det förblir lampan tänd. Varningslampantänds också om ett fel skulle uppstå på ABSeftersom ASR fungerar tillsammans med ABS.Se ››› sidan 149 för ytterligare information.

Lampan ger information om systemets ur-kopplingsstatus:

● Den fortsätter lysa när ASR stängs av viaEasy Connect.

Via Easy Connect aktiveras ASR-funktionenpå nytt och varningslampan släcks.

VARNING

● Kom ihåg att inte ens antispinnregleringenkan besegra fysikens lagar. Tänk på detta,särskilt på hala och blöta vägar och när dudrar ett släp.

● Anpassa alltid körstilen efter vägförhållan-dena och trafikläget. Den större säkerhetenfrån antispinnsystemet ska inte uppmuntradig till att ta några risker.

VIKTIGT

● För att se till att ASR fungerar korrekt skalikadana däck monteras på alla fyra hjulen.Skillnad i däckens rullningsradie kan leda tillatt systemet reducerar motoreffekten när det-ta inte är önskvärt.

● Alla ändringar som görs på bilen (exempel-vis av motor, bromssystem, växellåda ellerkombinationen av hjul och däck) kan påverkafunktionen hos ABS, EDL, ESC och ASR.

Koppla in/ur ESC och ASR

ESC sätts på automatiskt när motorn startaroch fungerar endast när motorn är igång ochomfattar ABS-, EDS- och ASR-systemen.

Funktionerna ASR och ESC ska endast stäng-as av i situationer där fästförmågan är otill-räcklig. Sådana situationer kan vara:

● Körning i djup snö eller på ytor som ej ärfasta. »

149

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 152: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

● För att "få loss" fordonet om det fastnar.

Sätt då på ASR- och ESC-funktionerna igen.

Beroende på utrustning och version är detmöjligt att antingen stänga av endast ASR,eller annars aktivera ESC Sport-läget.

ESC i "Sport"-läge

Sportläget kan aktiveras via menyn Easy Con-nect ››› sidan 97. ESC:s möjligheter att stabi-lisera fordonet är begränsade; antispinnsys-temet (ASR) inaktiveras ››› .

Signallampan att tändas. I fordon med ettförarinformationssystem* visas alternativetelectronic stability control(ESC) option: sport (elektronisk stabi-litetskontroll (ESC): sport). Varning! Be-gränsad stabilitet.

Inaktivera ESC "Sport"-läge

Via Easy Connect-systemets meny ››› si-dan 97. Varningslampan kommer att stäng-as av. I fordon med ett förarinformationssys-tem* visas alternativet electronic sta-bility control (ESC) option: on(elektronisk stabilitetskontroll (ESC): på).

Inaktivera ASR

Easy Connect-systemets meny används föratt stänga av ASR ››› sidan 97. Antispinnsys-temet inaktiveras.

Signallampan att tändas. I fordon med ettförarinformationssystem* visas ASR isdisabled (ASR avaktiverat).

Aktivera ASR

Easy Connect-systemets meny ››› sidan 97används för att sätta på ASR. Antispinnsyste-met aktiveras.

Signallampan slocknar. I fordon med ettförarinformationssystem* visas ASR isenabled (ASR aktiverat).

● Aktivera eller avaktivera ASR- eller ESC-funktionen i Easy Connect-systemet medhjälp av knappen och funktionsknappar-na Inställningar och ESC System .

VARNING

Du bör slå på ESC Sport-läget endast om tra-fiksituationen och din körförmåga tillåter digatt göra det på ett säkert sätt: risk för sladd!

● Med ESC i Sport-läge begränsas stabiliser-ingsfunktionen för att tillåta en sportigarekörning. Drivhjulen kan spinna och fordonetkan sladda.

Observera

Om ASR kopplas från eller ESC:s sportlägeväljs, farthållare* att stängas av.

Elektronisk differentialspärr (EDS)*

EDL fungerar tillsammans med ABS i fordonutrustade med elektronisk stabilitetskontroll(ESC)*.

EDL-systemet hjälper bilen att börja köra, ac-celerera och köra i uppförsbacke i våta förhål-landen där det annars kan vara svårt eller tilloch med omöjligt.

Det använder ABS-sensorn för att övervakahastigheten på de drivande hjulen.

Vid hastigheter på upp till 80 km/h (50 mph)kan systemet kompensera skillnader i de dri-vande hjulens varvtal med ca 100 varv/min.Orsaken till skillnaderna kan vara partiellthalt vägunderlag. Det gör det genom attbromsa det hjul som har tappat fästet ochdistribuera mer drivkraft till det andra drivnahjulet via differentialväxeln.

För att förhindra att skivbromsen på detbromsande hjulet överhettas stoppas EDL au-tomatiskt om det utsätts för överdriven be-lastning. Bilen fortsätter att fungera normaltutan EDL-systemet. Av denna anledning infor-meras inte föraren om att EDL-systemet harstängts av.

EDL aktiveras automatiskt igen när bromsenhar kylts ned.

150

Page 153: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Signallampa

Ett fel på EDL indikeras av ABS-signallampan ››› sidan 151. Ta bilen till en specialis-tverkstad så snart som möjligt.

VARNING

● Tryck försiktigt på gaspedalen vid accelera-tion på halt underlag, som is eller snö. TrotsEDL-systemet kan de drivna hjulen börja spin-na. Detta kan på försämra bilens stabilitet.

● Anpassa alltid din körstil efter vägförhål-landena och trafiksituationen. Låt inte denextra säkerhet som EDL-systemet ger frestadig till att ta risker under körningen.Det kanleda till olyckor.

VIKTIGT

Modifieringar av bilen (t.ex. av motorn,bromssystemet, växellådan eller någon an-nan komponent som påverkar hjulen ochdäcken) kan påverka effektiviteten hos EDL-systemet ››› sidan 182.

Hydraulisk bromsassistans (HBA)*

Funktionen för hydraulisk bromsassistans(HBA) finns endast i bilar med ESC.

De flesta förare bromsar i tid i en nödsitua-tion, men inte med maximal kraft. Detta ledertill onödigt långa bromssträckor.

Det är då som bromsassistanssystemet kom-mer till nytta. När bromspedalen trampas nersnabbt tolkar bromskontrollen det som ennödsituation. Bromskontrollen bygger dåsnabbt upp fullt bromstryck så att ABS-brom-sarna kan aktiveras snabbare och effektivare,vilket kortar ner bromssträckan.

Minska inte trycket på bromspedalen, efter-som bromsassistanssystemet inaktiveras au-tomatiskt så fort du släpper bromsen.

Aktivering av automatiska varningslampor

Bromslamporna blinkar automatiskt för attvisa att bilen bromsar plötsligt eller är i ennödsituation. Om nödinbromsningen fortsät-ter tills bilen står still tänds varningslampor-na och bromslamporna fortsätter att lysakonstant från det ögonblicket. Varningslam-porna stängs av automatiskt när bilen börjarrulla igen eller när varningslampornas knapptrycks in.

VARNING

● Olycksrisken är högre om du kör för fort,om du inte håller avståndet till bilen framföroch när vägbanan är hal eller våt. Den ökadeolycksrisken kan inte minskas av bromsassis-tanssystemet.

● Bromsassistanssystemet kan inte trotsa fy-sikens lagar. Hala och våta vägar är farligaäven med bromsassistanssystemet! Därför ärdet viktigt att du anpassar hastigheten efterväg- och trafikförhållandena. Låt inte de extra

säkerhetsfunktionerna fresta dig att ta riskerunder körningen.

Antiblockeringssystem (ABS)

Det låsningsfria bromssystemet (ABS) för-hindrar att hjulen låser sig vid inbromsningoch är en viktig del av fordonets aktiva säker-hetssystem.

Hur ABS fungerar

Om ett av hjulen roterar för långsamt i förhål-lande till väghastigheten och är på väg att lå-sas, minskar systemet bromstrycket på dethjulet. Föraren uppmärksammas på dennakontrollprocess genom en pulseringen avbromspedalen och hörbart ljud. Det är en var-ning till föraren om att ett eller flera hjul ten-derar att låsa sig och att ABS-systemet hargripit in. I en sådan situation är det viktigt atthålla bromspedalen helt nedtryckt så attABS-systemet kan reglera bromsningen."Pumpbromsa" inte.

Om du bromsar in hårt på ett halt väglaguppnås bästa möjliga kontroll eftersom hju-len inte låser sig.

ABS-systemet garanterar dock inte en kortarebromssträcka i alla förhållanden. Broms-sträckan kan till och med bli längre om dubromsar på grus eller nysnö som täcker ettvått underlag. »

151

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 154: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Signallampa

Signallampan tänds under några sekun-der när tändningen slås på. Den släcks se-dan igen när systemet har gått igenom en au-tomatisk testsekvens.

Det är fel på ABS-systemet om:

● Signallampan inte tänds då tändningensätts på,

● Signallampan inte släcks igen efter någrasekunder.

● Signallampan tänds när bilen är i rörelse.

Bilen kan fortfarande bromsas på normaltsätt utan ABS-funktionen. Ta bilen till en spe-cialistverkstad så snart som möjligt.

Om det föreligger ett fel på ABS-systemet, såtänds ESC* och däcktryckets signallamporockså.

Bromssystemfel

Om ABS-varningslampan tänds tillsam-mans med bromsvarningslampan , förelig-ger ett fel i ABS-funktionen och i bromssyste-met ››› .

VARNING

● De låsningsfria bromsarna kan inte trotsafysikens lagar. Hala och våta vägar är farligaäven med ABS-bromsar! Om du märker attABS-systemet arbetar (för att motverka låstahjul under inbromsning) ska du sakta ner

hastigheten direkt så att den lämpar sig förtrafik- och vägförhållandena. Låt inte de extrasäkerhetsfunktionerna fresta dig att ta riskerunder körningen.

● Hur effektivt ABS-systemet är beror ocksåpå däcken på bilen ››› sidan 204.

● Om växellådan eller bromssystemet modifi-eras kan ABS-systemets effektivitet försäm-ras betydligt.

VARNING

● Innan motorhuven öppnas bör du läs ochobservera varningarna på ››› sidan 193, Arbe-te i motorrummet.

● Om bromssystemets varningslampa tänds tillsammans med ABS-varningslampan stanna omedelbart bilen och kontrollerabromsvätskenivån i behållaren ››› sidan 201,Bromsvätska. Om bromsvätskenivån har un-derstigit "MIN"-markeringen får du inte köravidare. Olycksrisk. Tillkalla teknisk hjälp.

● Om bromsvätskenivån är korrekt kan felet ibromssystemet ha orsakats av ett fel i ABS-systemet. Detta kan leda till att bakhjulensnabbt låser sig när du bromsar. Detta i sintur kan leda till att bakänden slirar. Risk försladd! Stanna bilen och sök teknisk hjälp.

Elektronisk differentialspärr (XDS)*

När man kör i en kurva medger differentialvä-xeln att det yttre hjulet roterar i en högre has-

tighet än det inre hjulet. På så sätt får dethjul som roterar snabbare (ytterhjulet) lägrevridmoment än det inre hjulet. Det kan inne-bära att det vridmoment som går till det inrehjulet är för högt i vissa situationer, vilket göratt hjulet slirar. Å andra sidan får det yttrehjulet ett lägre vridmoment än det kan över-föra. Detta orsakar en övergripande förlust avlateralt grepp på framaxeln, vilket resulterar iunderstyrning eller "förlängning" av körba-nan.

Genom att använda ESP-givarna och signaler-na kan XDS-systemet upptäcks och korrigerasdenna detta.

Via ESC bromsar XDS det inre hjulet och mot-verkar det överdrivna vridmomentet på dettahjul. Det gör att förarens önskade körbanablir betydligt mer precis.

XDS-systemet arbetar tillsammans med ESC-systemet och är alltid aktivt, även när antis-pinnregleringen ASR har kopplats ur eller ESCär i Sport-läge.

Bromsservo

Bromsservot ökar det tryck du lägger påbromspedalen. Det fungerar endast när mo-torn är igång.

Om bromsservon inte fungerar, exempelvispå grund av fel, eller om bilen bogseras,måste du trampa ner bromspedalen betydligt

152

Page 155: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

hårdare för att kompensera för den bristandeservoassistansen.

VARNING

Bromssträckan kan också påverkas av exter-na faktorer.

● Låt aldrig bilen rulla med motorn avstängd.Om du inte följer denna instruktion kan detleda till olyckor. Bromssträckan ökar betyd-ligt när bromsservot inte är aktivt.

● Om bromsservot inte fungerar, t.ex. när bi-len bogseras, måste du trampa ner bromspe-dalen betydligt hårdare än normalt.

Backkörningsassistent*

Denna funktion finns bara i fordon som är ut-rustade med ESC.

Backkörningsassistenten hjälper föraren attflytta sig från och uppför en backe när fordo-net står stilla.

Systemet håller bromsarna ansatta i upp tilltvå sekunder efter det att föraren tar fotenfrån bromspedalen. Det förhindrar att bilenrullar bakåt när det startas. Under dessa tvåsekunder har föraren tillräckligt med tid attsläppa kopplingspedalen och accelerera utanatt fordonet rör sig och utan att handbrom-sen behöver användas, vilket gör det lättare,bekvämare och säkrare att rulla iväg.

Dessa är de grundläggande driftsvillkoren:

● stå på en ramp eller lutning/backe,

● dörrarna är stängda,

● bilen står helt stilla,

● motorn är igång och bromspedalen är ned-tryckt,

● en växel eller neutralläget (vid manuell väx-ling) är ilagt och väljarspaken är i läge S, Deller R för automatisk växellåda.

Det här systemet är också igång vid backningi uppförsbacke.

VARNING

● Om du inte startar fordonet omedelbart se-dan du tagit bort foten från bromspedalenkan fordonet börja rulla baklänges under vis-sa förhållanden. Tryck ned bromspedalen el-ler dra åt handbromsen omedelbart.

● Om du får motorstopp, tryck ned bromspe-dalen eller dra åt handbromsen omedelbart.

● När du kör i bilkö i uppförsbacke och villförhindra att fordonet oavsiktligt rullar bak-länges när du startar ska du hålla bromspe-dalen nedtryckt i några sekunder innan dukör.

Observera

Officiell service eller en specialiserad verk-stad kan bekräfta om ditt fordon är utrustatmed detta system.

Manuell växellåda

Köra med manuell växellåda

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 37

Vissa versioner av modellen kan ha en 6-väx-lad manuell växellåda och schemat för dettavisas på växelspaken.

Backväxeln kan bara läggas i när bilen är stil-lastående. När motorn går och innan du läg-ger i denna växel, vänta cirka 6 sekundermed kopplingspedalen ordentligt nedtrycktför att skydda växellådan.

Backljusen slås på när backväxeln har valtsoch tändningen är påslagen.

VARNING

● Medan motorn är på sätts bilen i rörelsenär en växel läggs i och kopplingen släppsupp.

● Välj aldrig backväxeln när fordonet är i rö-relse. Olycksrisk.

Observera

● Vila inte handen på växelspaken medan dukör. Trycket från din hand skulle kunna orsa-ka förtida slitage på väljargafflarna i växellå-dan. »

153

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 156: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

● När du växlar bör du alltid trycka ned kopp-lingspedalen för att undvika onödigt slitageoch onödiga skador.

● Undvik att "slira" på kopplingen för atthindra bilen från att rulla bakåt i backar. Det-ta orsakar förtida slitage och skada på kopp-lingen.

● Lämna inte foten på kopplingspedalen;även om trycket är obetydligt kan det orsakaförtida slitage på kopplingslamellen. Användfotstödet när du inte behöver växla.

Växlingsindikator3 Gäller bilar: med manuell växellåda

Den rekommenderade växeln för att sparabränsle indikeras i vissa bilar på instrument-panelens skärm.

Visning Innebörd

Den optimala växeln är vald.

Det rekommenderas att byta till en högreväxel.

Det rekommenderas att byta till en lägreväxel.

Information angående "renlighet" för diesel-partikelfiltret

Avgassystemövervakningen registrerar attdieselpartikelfiltret är nästan igensatt och bi-drar till självrengöring genom att rekommen-

dera optimal växel. Av detta skäl kan det varanödvändigt att tillfälligt köra med ett högremotorvarvtal ››› sidan 163.

VARNING

Växlingsindikatorn är endast en hjälpfunk-tion som aldrig får ersätta omsorgsfull kör-ning.

● Det är förarens ansvar att välja rätt växelberoende på situationen (t. ex. omkörning,körning i uppförs- eller nedförsbacke ellerbogsering av släp).

Miljövård

Rätt växelval kan bidra till att spara bränsle.

Observera

Indikationen för rekommenderad växelstängs av när kopplingen trycks ned.

Automatisk växellåda*

Körprogram

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 38

Den automatiska växellådan har två växellå-deprogram.

Välja det normala programmet

– Lägg väljarspaken i läge D.

Välja sportprogrammet

– Lägg väljarspaken i läge S.

Om du väljer normala programmet, D, kör dui ekonomiläge, dvs. programmet är utformatför att minska bränsleförbrukningen. Växellå-dan växlar upp till en högre växel så fort sommöjligt och ned till en lägre växel så sentsom möjligt.

Om du väljer sportprogrammet, S kör du påett sportigt sätt, dvs. ett program där växling-ar till högre växlar fördröjs för att kunna an-vända motorns fulla kraft.

Väljarspakslägen

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 38

154

Page 157: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Väljarspakens lägen

Den valda växeln visas på sidan av väljarspa-ken och på displayen1) i kombiinstrumentet.Den för närvarande valda växeln för den au-tomatiska växellådan visas också på dis-playen.

Växelindikator för tiptronic

Om den automatiska växellådan växlas ma-nuellt visas alltid de valda växlarna på skär-men1).

P - parkeringslås

När väljarspaken befinner sig i detta läge ärdrivhjulen låsta mekaniskt.

Position P för spaken får bara väljas om for-donet är stillastående.

För att flytta väljarspaken från läget P måstelåsknappen på väljarspakens handtag ochbromspedalen tryckas ned samtidigt medtändningen påslagen.

För att flytta väljarspaken till läge P, tryck nerlåsknappen och vid behov tryck ner bromspe-dalen.

R - Backväxel

Backväxeln läggs i i detta läge.

Backväxeln får bara läggas i när fordonet ärstillastående och motorn går på tomgång.

För att flytta väljarspaken till läge R, tryck nedlåsknappen och tryck samtidigt ned broms-pedalen med tändningen påslagen.

Med väljarspaken i läge R och tändningenpåslagen sker följande:

● Backljusen tänds.

● Luftkonditioneraren växlar automatiskt tillluftcirkulationsläge.

● Vindrutetorkaren startar om den är påsla-gen.

● Parkeringshjälpen* slås på.

N - Neutral (friläge)

Om detta läge väljs är växellådan i friläge.Kraft överförs inte till hjulen och motorn haringen bromsfunktion.

Använd aldrig läget N för att köra nedför enlång nedförsbacke. Det finns ingen motor-broms och bromsarna utsätts för överdrivenbelastning.

Du riskerar att skada den automatiska växel-lådan om du kör nedför backar med växelväl-jaren i läge N och motorn avstängd.

D - Drive (framåt)

I detta läge växlar växellådan automatiskt tillen lägre eller högre växel allt enligt motornsbehov, körstilen och hastigheten. Motornsbromseffekt vid körning i nedförsbacke ärmycket begränsad när väljarspaken befinnersig i detta läge. På instrumentpanelen visasden valda växeln liksom väljarspaken i lägeD.

När du kör i hastigheter under 5 km/h ellernär bilen står stilla så trycker du ner broms-pedalen för att ändra spaken från position Ntill läget D.

S - Standardkörningsläge (sportprogram)

När väljarspaken befinner sig i läge S, växlarden senare automatiskt upp till en högre väx-el och växlar ned till en lägre växel jämförtmed läget D. På detta sätt är det möjligt attdra full fördel av motorns reservkraft beroen-de på motorns behov, körstilen och hastighe-ten. Motorns bromseffekt vid körning i ned-försbacke är mycket begränsad. På instru-mentpanelen visas den valda växeln liksomväljarspaken i läge S.

För att välja växelintervallet S, tryck på låsk-nappen på växelspaken. »

1) Bilar med den enklaste utrustningsnivån visar inteväljarspakens läge på skärmen.

155

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 158: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

VARNING

● Som förare bör du aldrig lämna bilen ommotorn är igång och en växel är ilagd. Om dumåste lämna fordonet medan motorn är igångmåste du lägga i parkeringsbromsen och stäl-la väljarspaken i läget P.

● Om motorn körs och läget D eller R är ilagt,kommer du att behöva hålla kvar bilen medhjälp av fotbromsen. Bilen fortsätter annarsatt krypköra framåt eftersom kraftöverföring-en inte avbryts helt även om motorn går påtomgång.

● Accelerera aldrig medan du flyttar på väl-jarspaken, annars kan du orsaka en olycka.

● Flytta aldrig väljarspaken till R eller P underkörningen. Olycksrisk!

● Innan du kör nedför en lång och brantbacke är det tillrådligt att du sänker hastig-heten och växlar till en lägre växel.

● Om du stannar fordonet i uppförsbacke,håll alltid fotbromsen starkt nedtryckt för attförhindra att det rullar baklänges.

● Låt aldrig bromsen ligga i och använd intebromspedalen för ofta eller under långa peri-oder. Konstant bromsning får bromsarna attöverhettas och minskar påtagligt bromsarnasverkan. Detta ökar bromssträckan och kan or-saka fel på bromssystemet.

● Låt aldrig bilen rulla nerför en sluttningmed växeln i läge N, eller med växelväljaren iläge D, även om motorn inte är igång.

● Om fordonet rör sig okontrollerat kan enolycka och allvarliga personskador inträffa.

VARNING

Slå aldrig av motorn innan fordonet är stillas-tående. Du kan förlora kontrollen över fordo-net. Detta kan ge upphov till en olycka ellerallvarlig personskada.

● Krockkuddarna och bältessträckarna funge-rar inte när tändningen är avslagen.

● Servobromsen fungerar inte med motornavslagen. Du behöver mera kraft för att stop-pa fordonet.

● Servostyrningen fungerar inte när motorninte går. Av den anledningen är det mycketsvårare att vrida ratten.

● Ta aldrig bort nyckeln från tändningen ombilen är i rörelse. Rattlåset kan kopplas inplötsligt och du kan inte styra fordonet.

VIKTIGT

Om du låter fordonet förflytta sig medan mo-torn är avslagen eller med väljarspaken i lä-get "N" ska du ta bort foten från gaspedalenoch vänta tills motorn börjar köra på tomgånginnan du återgår till läget "D".

Väljarspakslås

Bild 158 Automatisk växellåda

Väljarspaklåset i läge P eller N förhindrar attväxlar läggs in oavsiktligt och får fordonet attförflytta sig.

Väljarspaklåset frigörs enligt följande:

– Slå på tändningen.

– Håll ner bromspedalen och tryck samtidigtpå väljarspakslåset till vänster om väljars-paken ››› bild 158.

Varningslampan på instrumentpanelentänds när bromspedalen ska tryckas ned.Detta är viktigt när väljarspaken förs ut ur lä-gena P eller N.

Väljarspaklåset aktiveras bara när fordonetstår stilla eller rullar långsammare än 5km/h. Vid hastigheter över 5 km/h inaktive-ras väljarspaklåset automatiskt i läge N.

156

Page 159: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Väljarspaklåset kopplas inte in om väljarspa-ken snabbt passerar läget N (t. ex. vid växlingfrån R till D). Detta gör det möjligt att, till ex-empel, "gunga" fordonet fram och tillbakaom det har fastnat i snö eller lera. Väljarspak-låset kopplas automatiskt in om bromspeda-len inte trycks ned och spaken befinner sig iläget N i mer än 1 sekund.

Välja växel manuellt i tiptronic-läge*

Bild 159 Växla med tiptronic

Bild 160 Ratt med reglage för automatiskväxellåda

Med tiptronic-systemet kan föraren välja väx-el manuellt.

Växla med väljarspaken

– För väljarspaken från läge D åt höger ini tip-tronic-växelkulissen.

– Tryck väljarspaken lätt framåt ››› bild 159+ för att växla upp till högre växlar.

– Tryck väljarspaken lätt bakåt ››› bild 159 -

för att växla ned till lägre växlar.

Växla med paddelväxlarna på ratten*

– Tryck den högra paddelväxeln + mot rat-ten för att växla uppåt ››› bild 160.

– Tryck den vänstra paddelväxeln - mot rat-ten för att växla nedåt ››› bild 160.

När du använder paddelväxlarna på rattenkan du komma i manuellt körläge oavsett detförvalda körläget.

Allmän information om att köra i tiptronic-läge

Vid acceleration lägger den automatiska väx-ellådan/automatiska DSG-växellådan i enhögre växel kort innan motorn når sitt maxi-malt tillåtna varvtal.

Om en lägre växel väljs växlar den automatis-ka växellådan/automatiska DSG-växellådanbara ned när motorn inte kan överskrida sittmaximalt tillåtna varvtal.

Om "tiptronic" väljs när bilen körs och denväxellådan/automatiska DSG-växellådan är itreans växel och väljarspakens läge D, kom-mer också "tiptronic"-läget att vara i treansväxel.

Växla med paddelväxlarna på ratten i norma-la programmet eller sportprogrammet

Om paddelväxlarna ››› bild 160 används inormala programmet eller sportprogrammetväxlar systemet tillfälligt till "tiptronic"-läget.För att avsluta "tiptronic"-läget igen, tryck påden högra paddelväxeln + mot ratten i cirkaen sekund. Du lämnar också "tiptronic"-lägetom paddelväxlarna inte rörs under en visstid. »

157

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 160: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Observera

● Paddelväxlarna på ratten kan manövrerasmed väljarspaken i vilket läge som helst ochmed fordonet i rörelse.

Körtips

Växellådan ändrar utväxling automatiskt vart-efter fordonet förflyttar sig.

Start

– Starta motorn med väljarspaken i läge P el-ler N.

Köra

– Tryck ner och håll bromspedalen nedtryckt.

– Håll nere låsknappen (knappen till vänsterpå väljarspaken) och välj R eller D.

– Släpp väljarspaken och vänta en litenstund på att växellådan lägger i växeln (enliten rörelse kan kännas).

– Släpp upp bromspedalen och tryck på gas-pedalen ››› i Väljarspakslägen på si-dan 156.

Stanna kort

– Om du stannar kortvarigt, håll fordonet stil-la genom att trycka ner fotbromspedalenhårt för att förhindra att bilen förflyttar sigbakåt i en backe eller "kryper" framåt, t.ex.

vid trafikljus. Väljarspaken behöver inteställas i lägena P eller N för detta.

– Tryck inte ner gaspedalen.

Parkera

– Tryck och håll ned bromspedalen tills bilenstannar ››› i Väljarspakslägen på si-dan 156.

– Dra åt handbromsen.

– Tryck ned låsknappen och för samtidigt väl-jarspaken till P och släpp upp låsknappen.

Köra i uppförs- och nedförsbacke

– Tryck väljarspaken från läget "D" åt högertill väljargrinden för tiptronicfunktionen.

– Tryck väljarspaken lätt bakåt för att växlaned.

Hålla bilen still i backe

– Bromspedalen måste alltid hållas nedtrycktför att förhindra att fordonet "rullar bak-länges" ››› i Väljarspakslägen på si-dan 156. Försök inte att förhindra fordonetfrån att "rulla baklänges" genom att ökamotorvarvtalet medan olika växlar väljs.

Starta fordonet i uppförsbacke

– Dra åt handbromsen.

– Med en växel vald, gasa långsamt ochsläpp samtidigt handbromsen.

Ju brantare backe, desto lägre växel behövs.Detta ökar motorns bromskraft. Till exempelvid körning nedför en mycket brant backe itredje växeln. Om motorns bromskraft interäcker till ökar bilens hastighet. Den automa-tiska växellådan växlar uppåt för att förhindraatt motorn rusar. Använd fotbromsen för attminska hastigheten och växla till 3:ans väx-eln med Tiptronic* ››› i Väljarspakslägenpå sidan 156.

Fordonet har en automatisk förregling somförhindrar att väljarspaken läggs i ett läge förframåtkörning eller backning från lägena Peller N om inte bromspedalen trycks ned.

Tändningsnyckeln kan inte tas ur om inte väl-jarspaken befinner sig i läge P.

Varningslampa "Trycka ned bromspedalen"

När varningslampan bredvid väljarspakentänds, tryck ned bromspedalen. Detta är nöd-vändigt när den automatiska växellådans väl-jarspak flyttas ur lägena P eller N. Ett text-meddelande eller instruktioner att utföranödvändiga åtgärder kan visas på instru-mentpanelen.

VIKTIGT

● Om du stannar fordonet i uppförsbacke, för-sök inte att förhindra det från att rulla bak-länges genom att trycka ned på gaspedalen

158

Page 161: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

när en växel har valts. Den automatiska väx-ellådan kan i annat fall överhettas och orsakaskada. Dra handbromsen uppåt eller tryckned bromspedalen helt för att förhindra attfordonet rullar iväg.

● Om du låter fordonet rulla medan motorninte går eller med väljarspaken i läget N tarden automatiska växellådan skada av bris-tande smörjning.

Kick-down-funktion

Denna funktion möjliggör maximal accelera-tion.

Om du trycker ned gaspedalen kraftigt växlarväxellådan automatiskt ned, beroende påhastighet och motorns varvtal, till en lägreväxel så fordonet accelererar maximalt.

Växellådan växlar inte förrän motorn når detmaximalt bestämda motorvarvtalet för väx-eln.

VARNING

Du kan förlora kontrollen över fordonet om duaccelererar på halt väglag. Risk för allvarligpersonskada.

● Var särskilt försiktig när du använder kick-down-funktionerna på halt väglag. Vid häftigacceleration skulle fordonet kunna tappa väg-greppet och sladda.

● Du bör bara använda kickdown-funktionennär trafik- och väderleksförhållandena tillåteratt den används på ett säkert sätt.

Fel på växellådan

Växellåda: Fel! Stanna bilenoch placera spaken i läge P.

Det är något fel på växellådan. Stanna fordo-net på en säker plats och fortsätt inte attköra. Uppsök specialisthjälp.

Växellåda: Systemfel! Du kanfortsätta köra.

Låt omedelbart åtgärda felet hos en speciali-serad verkstad.

Växellåda: Systemfel! Du kanfortsätta köra med begränsning-ar. Backväxeln avaktiverad

Ta bilen till en specialiserad verkstad och låtomedelbart reparera felet.

Växellåda: Systemfel! Du kanfortsätta köra i D tills motornstängs av

Stanna fordonet på en säker plats långt bortfrån trafiken. Uppsök specialisthjälp.

Växellåda: för varm. Anpassadin körning efter det

Fortsätt att köra i låg hastighet. När varnings-lampan släcks kan du fortsätta köra på nor-malt sätt.

Växellåda: tryck på bromsenoch lägg i en växel igen.

Om felet orsakats av en växellåda med högtemperatur visas det här förarmeddelandetnär växellådan har svalnat igen.

Inkörning och ekonomisk kör-ning

Köra in en ny motor

Motorn måste köras in de första 1 500 kilo-meterna.

Upp till 1 000 kilometer

– Kör inte i hastigheter över 2/3 av maxhas-tigheten.

– Accelerera inte hårt.

– Undvik höga motorvarvtal.

– Dra inte ett släp.

Från 1 000 till 1 500 kilometer

– Hastigheterna kan successivt ökas till maxi-mal väghastighet eller maximalt tillåtet mo-torvarvtal (varv/min). »

159

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 162: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Under de första timmarnas körning är den in-vändiga friktionen i motorn större än senare,då alla rörliga delar har satt sig.

Miljövård

Om motorn körs in försiktigt förlängs desslivslängd och oljeförbrukningen minskas.

Inkörning av däck och bromsbelägg

Nya däck bör köras in försiktigt under de för-sta 500 kilometrarna. Nya bromsbelägg börköras in försiktigt under de första 200 kilo-metrarna.

Under de första 200 kilometrarna kan dukompensera för den minskade bromsverkangenom att anbringa mera tryck på bromspe-dalen. Vid hård inbromsning blir broms-sträckan längre med nya bromsbelägg änmed bromsbelägg som har blivit inkörda.

VARNING

● Nya däck ger inte maximalt grepp i börjanutan måste köras in. Kör särskilt försiktigtunder de första 500 kilometrarna.

● Nya bromsbelägg måste "köras in" och harinte de rätta friktionsegenskaperna under deförsta 200 kilometrarna. Den minskadebromsverkan kan dock kompenseras genomatt trycka litet hårdare på bromspedalen.

Miljöanpassning

Miljöskyddet är en hög prioritet i utveckling-en, materialvalet och tillverkningen av dinnya SEAT.

Konstruktiva åtgärder för att uppmuntraåtervinning

● Förband och anslutningar konstruerade förenkel demontering.

● Modulär konstruktion som underlättar de-montering.

● Ökad användning av en enda sorts materi-al.

● Plastdelar och elastomerer är märkta enligtISO 1043, ISO 11469 och ISO 1629.

Materialval

● Användning av återvunnet material.

● Användning av kompatibla plaster i delarvars komponenter är svåra att separera.

● Användning av återvunna material och/el-ler material hämtade från förnyelsebara käl-lor.

● Begränsning av flyktiga ämnen, inklusivearomer, i plastmaterial.

● Användning av CFC-fria kylvätskor.

Förbud mot tungmetaller, med undantag avdet som föreskrivs i lagen (Bilaga II till ELV-direktivet 2000/53/EC): kadmium, bly, kvick-silver, krom VI.

Tillverkningsmetoder

● Minskad mängd tinner i skyddsvaxet förhålrum.

● Användning av plastfilm som transport-skydd.

● Användning av lösningsmedelsfria häftme-del.

● Användning av CFC-fria kylvätskor i kylar-systemen.

● Återvinning och energiåtervinning av rester(RDF).

● Förbättrad kvalitet på avloppsvattnet.

● Användning av system för återvinning avrestvärme (termisk återvinning, entalpihjuletc.).

● Användning av vattenbaserade färger.

Ekonomisk och miljövänlig körning

Bränsleförbrukning, miljönedsmutsning ochslitage på motorn, bromsarna och däcken be-ror till stor del på din körstil. Genom att an-vända en ekonomisk körstil och förutse tra-fiksituationen framför dig kan du enkeltminska bränsleförbrukningen med 10–15 %.Nedan anges några tips om hur du kan mins-ka nedsmutsning samtidigt som du spararpengar.

160

Page 163: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

Hantering av aktiv cylinder (ACT®)

Beroende på fordonets utrustning, kan fordo-net ha stöd för hantering av aktiv cylinder(ACT®).

Den aktiva cylinder hanteringen (ACT®) kanautomatiskt avaktivera vissa motorcylindrarom körsituationen inte kräver för mycketström. När den har inaktiverats, sprutas ingetbränsle in i dessa cylindrar och därmed mins-kas bränsleförbrukningen. Antalet aktiva cy-lindrar kan se på instrumentpanelens display››› sidan 30.

Kör med förutseende av trafiksituation

Ett fordon använder mest bränsle vid accele-ration. När du förutser situationen behöverdu bromsa mindre och därför accelereramindre. Om möjligt, låt fordonet rulla med enväxel ilagd, till exempel om du får syn på ettrödljus längre fram. Bromsverkan som upp-nås på det sättet bidrar till att minska slitagetpå bromsarna och däcken; utsläpp ochbränsleförbrukning minskas till noll (urkopp-ling på grund av inaktivitet).

Växla tidigt för att spara energi

Ett effektivt sätt att spara bränsle på är attväxla till en högre växel snabbt genom väx-larna. Då motorn körs med höga varvtal pålåga växlar förbrukas onödigt mycket bräns-le.

Manuell växellåda: Växla från första till andraväxel så fort som möjligt. Vi rekommenderaratt du så fort det är möjligt växlar till en hög-re växel när du når 2000 varv/min. Följ indi-kationen för "rekommenderad växel" som vi-sas på instrumentpanelen ››› sidan 154.

Undvik att köra med hög hastighet

Vi råder dig att inte köra i den topphastighetsom fordonet medger. Bränsleförbrukning,avgasutsläpp och bullernivåer ökar mycketsnabbt vid högre hastigheter. Körning i mått-liga hastigheter bidrar till att spara bränsle.

Undvik tomgång

Det är god idé att slå av motorn när du väntari en bilkö, vid järnvägsövergångar eller vidtrafikljus med lång röd fas. Bränslet som spa-rats efter bara 30–40 sekunder är mer än denmängd som behövs för att starta om motorn.

Det tar lång tid för motorn att bli varm närden går på tomgång. Mekaniskt slitage ochutsläppet av föroreningar är också särskiltstora under denna första uppvärmningsfas.Därför är det bäst att köra iväg så fort du harstartat motorn. Undvik att köra motorn påhöga varvtal.

Periodiskt underhåll

Periodiskt underhållsarbete garanterar att duinnan du påbörjar en färd inte förbrukar merän den nödvändiga mängden med bränsle.

En motor som har fått god service ger dig för-delen med förbättrad bränsleeffektivitet lik-som maximal tillförlitlighet och ett högreandrahandsvärde.

En motor som fått undermålig service kan för-bruka upp till 10 % mer bränsle än nödvän-digt.

Undvik korta resor

För att minska förbrukning och utsläpp av för-orenande gaser bör motorn och avgasfiltrer-ingssystemen uppnå optimal driftstempera-tur.

Med kall motor är bränsleförbrukningen pro-portionerligt högre. Motorn blir inte upp-värmd och bränsleförbrukningen normalise-ras inte förrän du har kört cirka fyra kilome-ter. Därför rekommenderar vi att du undvikerkorta färder när det är möjligt.

Upprätthåll rätt däcktryck

Tänk på att du sparar bränsle genom att hållalämpligt tryck i däcken. Om däcktrycket är en-dast en bar för lågt kan bränsleförbrukningenöka med upp till 5 %. På grund av större rull-motstånd ökar ett lågt tryck även slitaget pådäcken och försämrar köregenskaperna.

Trycket i däcken bör alltid kontrolleras närdäcken är kalla. »

161

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 164: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Använd inte vinterdäck året runt eftersom deökar bränsleförbrukningen med upp till10 %.

Undvik onödig vikt

Med tanke på att varje kilo med extra viktökar bränsleförbrukningen, rekommenderarvi att du alltid kontrollerar bagageutrymmetför att se till att ingen onödig last transporte-ras.

Ett takräcke lämnas ofta på plats för bekväm-lighetens skull, även när det inte längre be-hövs. Vid en hastighet på 100–120 km/h an-vänder fordonet cirka 12 % mer bränsle pågrund av det extra vindmotstånd som tak-räcket orsakar även när det inte används.

Spara elektricitet

Motorn aktiverar växelströmsgeneratorn,som alstrar elektricitet. Vid ett behov avelektricitet ökar även bränsleförbrukningen.Slå, av denna anledning, alltid av elektriskakomponenter när du inte behöver dem. Ex-empel på komponenter som använder myck-et elektricitet är: fläkten vid höga hastighe-ter, bakruteuppvärmningen och sätesvärme*.

Observera

● Om ditt fordon har Start/stopp rekommen-derar vi inte att du stänger av den funktionen.

● Det är tillrådligt att stänga fönstren vid kör-ning i mer än 60 km/h.

● Kör inte med foten vilande på kopplingspe-dalen, eftersom trycket kan få lamellen attsnurra, mer bränsle förbrukas och det kanbränna kopplingslamellen och orsaka ett all-varligt fel.

● Håll inte bilen still i en backe med kopp-lingen: använd fotbromsen eller handbrom-sen, med den senare som starthjälp. Bränsle-förbrukningen blir lägre och du undviker attkopplingslamellen skadas.

● Använd i nedförsbackar motorbromsen medden växel som lämpar sig bäst för lutningen.Bränsleförbrukningen blir "noll" och brom-sarna tar inte skada.

Motorstyrning och avgasre-ningssystem

Inledning

VARNING

● På grund av de höga temperaturer som kanuppstå i avgasreningssystemet (katalysatorneller dieselpartikelfiltret), ska du inte parkerafordonet på platser där avgaserna kan kom-ma i kontakt med lättantändliga material un-der bilen (t.ex. på gräs eller i skogsbryn).Brandrisk!

● Applicera inte vax på fordonets undersida inärheten av avgassystemet: Brandrisk!

Observera

Om signallamporna , , eller fort-sätter lysa kan det tyda på motorproblem, attbränsleförbrukningen kan öka eller försäm-rad motoreffekt.

Katalysator

Upprätthålla katalysatorns funktionsduglig-het

– Använd bara blyfri bensin i bensinmotorer,då bly skadar katalysatorn.

– Låt inte bränslenivån i tanken bli för låg.

– Vi byte av motorolja, fyll inte på för mycketmotorolja ››› sidan 198, Fylla på motorolja.

– Bogsera aldrig fordonet för att starta det;använd vid behov startkablar ››› si-dan 51.

Om du märker feltändning, ojämn gång ellerkraftförlust när fordonet är i rörelse, minskaomedelbart hastigheten och låt fordonet in-spekteras hos närmaste specialiserade verk-stad. I allmänhet tänds avgasvarningslam-pan när något av de tidigare nämnda felenförekommer ››› sidan 96. Om detta inträffarkan oförbränt bränsle komma in i avgassyste-met och släppas ut i miljön. Katalysatorn kanskadas genom överhettning.

162

Page 165: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Köra

VIKTIGT

Kör aldrig bränsletanken helt tom, eftersomoregelbunden bränsletillförsel kan orsakaproblem med tändningen. Detta låter oför-bränt bränsle komma in i avgassystemet, vil-ket skulle kunna orsaka överhettning ochskada katalysatorn.

Miljövård

Även när emissionskontrollsystemet fungerarperfekt är det möjligt att man känner luktenav svavel i avgaserna under vissa omständig-heter. Detta beror på svavelhalten i detbränsle som används. Problemet kan ganskaofta lösas genom att byta till ett annat bräns-lemärke.

Partikelfilter till dieselmotor*

Bild 161 Fordonsdataetikett på baksidan avunderhållsprogrammets

Din bil har ett DPF (dieselpartikelfilter) omfordonsdatadekalen (på baksidan av "Under-hållsprogram") innehåller koden PR 7GG››› bild 161.

Dieselpartikelfiltret eliminerar merparten avsotet från avgassystemet. Under normala kör-förhållanden rengör filtret sig självt. Om det-ta inte går (exempelvis på grund av attmånga korta sträckor körs) kan filtret sättasigen av sot och varningslampan för die-selmotorns partikelfilter tänds. Detta repre-senterar inget fel, utan är en varning som in-dikerar att filtret inte har kunnat regenererasautomatiskt och att du måste utföra en ren-göringscykel som indikeras nedan.

Sotackumulering i dieselmotorns partikelfil-ter*

Om varningslampan tänds ska du hjälpafiltret att rengöra sig självt genom att köra påett korrekt sätt.

Det görs genom att köra på fjärde eller femteväxeln i ca 15 minuter (automatisk växellåda:växelläge S) i en hastighet på 60 km/h ochmed ett varvtal på ca 2 000 varv/min. På såsätt bränns ansamlingen av sot i filtret bort.När rengöringen har utförts korrekt släckslampan.

Om lampan inte slocknar, eller de tre lam-porna tänds (partikelfilter , fel i avgasre-ningssystem och glödstift ), kör bilen

till en auktoriserad verkstad och avhjälp fe-len snarast.

VARNING

Anpassa alltid körningen efter väderförhål-landet, terrängen och trafiken. Den rekom-menderade körningen ska aldrig leda till ille-gala manövrar i trafiken.

VIKTIGT

● Ditt fordon är inte avsett för att användabiodieselbränsle. Tanka aldrig under någrasom helst omständigheter med biodiesel. An-vändningen av biodieselbränsle kan skadamotorn och bränslesystemet. Tillsats av bio-diesel i dieselbränsle av dieseltillverkaren ienlighet med standarden EN 590 är tillåtenoch skadar inte motorn eller bränslesyste-met.

● Användning av dieselbränsle med hög sva-velhalt kan avsevärt förkorta livslängden pådieselpartikelfiltret. Närmaste serviceverk-stad kan berätta i vilka länder det finns die-selbränsle med hög svavelhalt.

Motorstyrning*

Den här varningslampan övervakar motor-styrningen för bensinmotorer.

Varningslampan (Elektronisk effektkont-roll) tänds när tändningen slås på för att visa »

163

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 166: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

att lampan fungerar korrekt. Den ska slocknaså fort motorn startas.

Om det uppstår fel på det elektroniska motor-styrningssystemet under körning tänds var-ningslampan. Ta bilen till en specialiseradverkstad så snart som möjligt så att de kanundersöka motorn.

Avgasreningssystem*

Signallampa blinkar:

Vid feltändning som kan skada katalysatorn.Sänk hastigheten och kör försiktigt till när-maste specialistverkstad för kontroll av mo-torn.

Signallampan lyser:

om ett fel har uppkommit under körning somhar försämrat kvaliteten på avgaserna (t.ex.fel på lambdasond). Sänk hastigheten ochkör försiktigt till närmaste specialistverkstadför kontroll av motorn.

Förvärmnings-/felsystem för motor*

Varningslampan tänds för att visa att tänd-stiften förvärms.

Signallampan tänds

Om kontrollampan lyser när motorn star-tas innebär det att glödstiften förvärms. Mo-torn kan startas direkt när lampan slocknar.

Signallampa blinkar

Om ett fel på motorstyrningssystemet upp-står under körning börjar tändstiftsystemlam-pan att blinka . Ta bilen till en specialise-rad verkstad så snart som möjligt så att dekan undersöka motorn.

Körtips

Köra utomlands

Vid körning utomlands måste hänsyn tas tillföljande:

● För fordon utrustade med katalysator, sä-kerställ att blyfri bensin kommer att finnasunder resan. Se kapitlet "Tanka". Bilistorgani-sationerna har information om bensinsta-tionskedjor som säljer blyfri bensin.

● I vissa länder säljs inte din bilmodell ochvissa reservdelar finns därför inte tillgängli-ga. Det kan även hända att serviceverkstä-derna i de länderna enbart kan utföra vissareparationer.

SEAT-importörer och -återförsäljare lämnargärna upplysningar om de tekniska förbered-

elser ditt fordon behöver och även om nöd-vändigt underhåll och möjligheter till repara-tioner.

Självhäftande remsor för stålkastare

I länder med vänstertrafik kan det asymmet-riska halvljuset blända mötande trafik.

För att förhindra bländning måste du sättahäftlappar på vissa delar av strålkastarnaslinser. Ytterligare information lämnas av dinserviceverkstad.

I fordon med adaptiva strålkastare måste ro-tationssystemet först kopplas ur. Besök enspecialiserad verkstad för att göra detta.

Körning på översvämmade vägar

När du kör genom vatten, t.ex. på en över-svämmad väg, ska du observera följande föratt undvika att skada bilen:

● Vattnet ska aldrig nå högre än den nedrekanten på karossen.

● Kör i gånghastighet.

VARNING

Efter att du har kört genom vatten, lera, dyetc. kan bromseffekt försenas lite på grund avfukt på bromsskivorna och bromsklossarna.Att bromsa försiktigt flera gånger tar bortfukten och återställer full bromsverkan.

164

Page 167: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Förarassistanssystem

VIKTIGT

● Att köra i översvämmade områden kan all-varligt skada fordonskomponenter som t.ex.motorn, växellådan, löpverket eller elsyste-met.

● När du kör genom vatten måsteStart-/stoppsystem* stängas av ››› si-dan 165.

Observera

● Kontrollera vattendjupet innan du kör in iett översvämmat område.

● Stanna inte i vattnet, backa inte och stänginte av motorn av någon anledning.

● Observera att mötande fordon kan stänkavatten som kan överstiga den högsta tillåtnavattennivån för ditt fordon.

● Undvik att köra genom saltvatten (korro-sion).

Förarassistanssystem

Start-/stoppsystem*

Beskrivning och användning

Start-stoppfunktionen stoppar motorn närfordonet har stannats och startar den auto-matiskt vid behov.

Bilar med manuell växellåda

– När bilen står still ska du lägga den i frilägeoch släppa kopplingspedalen. Motornstängs av. Varningslampan på instru-mentpanelens display.

– När kopplingspedalen trycks ned startarmotorn igen. Varningslampan släcks.

Fordon med automatisk växellåda

– Använd fotbromsen för att stanna fordonetoch håll bromspedalen nedtryckt. Motornstängs av. Varningslampan visas på dis-playen.

– När du släpper upp bromspedalen startarmotorn igen. Varningslampan släcks.

Villkor för start-stoppfunktionen

● Förarens säkerhetsbälte måste vara fast-satt.

● Motorhuven måste vara stängd.

● Motorn måste hålla driftstemperatur.

● Ratten måste vara rak.

● Fordonet måste vara på plant underlag.

● Backväxeln får inte vara ilagd.

● Inget släp får vara påkopplat.

● Temperaturen i kupéutrymmet måste liggainom bekvämlighetsgränserna (knappen A/C

bör vara aktiverad).

● Vindrutans avimningsfunktion måste varaavslagen.

● Om en ökning av luftflödet inte begärs.

● Temperaturen får inte vara inställd på HI el-ler LO.

● Förardörren måste vara stängd.

● För dieselmotorer får dieselpartikelfiltretinte vara i regenereringsläge.

● Batteriladdningen får inte vara svag tillnästa start.

● Batteritemperaturen måste ligga mellan-1°C och +55°C.

Avbrott på start-stoppfunktionen

I följande situationer avbryts start-stoppfunk-tionen och motorn startar automatiskt:

● Fordonet börjar röra sig.

● Bromspedalen trycks ner flera gånger iföljd.

● Batteriet har blivit för urladdat.

● Start-stoppsystemet har inaktiverats manu-ellt. »

165

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 168: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

● Vindrutans avimningsfunktion har slagitspå.

● Innertemperaturen överstiger komfortgrän-serna ( A/C -knappen).

● Om luftflödet ökas med fler än 3 tryckning-ar.

● Temperaturinställningen HI eller LO harvalts.

● Temperaturen på motorns kylmedel är förlåg.

● Det är fel på växelriktaren, kilremmen är tillexempel sönder.

● Om något av villkoren som beskrivs i före-gående avsnitt inte uppfylls.

När motorn slås av av start-stoppfunktionenvisas detta på instrumentpanelen.

Om start-stoppfunktionen inte är påslagen, tänds en varningslampa visas på instru-mentpanelen.

VARNING

Låt under inga omständigheter fordonet för-flytta sig med motorn avslagen. Du kan förlo-ra kontrollen över fordonet. Detta kan ge upp-hov till en olycka eller allvarlig personskada.

● Servobromsen fungerar inte med motornavslagen. Du behöver mera kraft för att stop-pa fordonet.

● Servostyrningen fungerar inte när motorninte går. Av den anledningen är det mycketsvårare att vrida ratten.

● Stäng av start-stoppsystemet när du körgenom vatten (när du kör över bäckar osv.).

Observera

● För fordon med start-stoppfunktionen ochen manuell växellåda, när motorn startasmåste man trycka ned kopplingspedalen.

● När villkoren för start-stoppfunktionen inteuppfylls visas indikatorn för start-stopp påinstrumentpanelen nedtonat.

● Om ratten vrids mer än 270º är det intemöjligt att starta fordonet igen. För att startafordonet, räta upp ratten så att den är vriden imindre än 270º.

● Det finns olika versioner på instrumentpa-nelen; visningen av indikationer på skärmenkan vara olika.

Aktivera och inaktivera start-stopp-funktionen

Bild 162 Knapp för start-stoppfunktionen

Varje gång tändningen slås på aktiverasstart/stopp-funktionen automatiskt.

Inaktivera start-stoppfunktionen manuellt

– Tryck på knappen ››› bild 162 på mitt-konsolen. När start-stoppfunktionen slåsav tänds indikatorlampan.

– Om start-stoppfunktionen är i drift startarmotorn omedelbart.

Slå på start-stoppfunktionen manuellt

– Tryck på knappen ››› bild 162 på mitt-konsolen. Varningslampan släcks.

166

Page 169: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Förarassistanssystem

Trötthetsavkänning (pausre-kommendation)*

Inledning

››› Tab. på sidan 2

Trötthetsavkänningen informerar föraren närdennes körstil visar tecken på trötthet.

VARNING

Låt inte bekvämligheten med trötthetsavkän-ningssystemet locka dig att ta risker underkörning. Ta regelbundna pauser med tillräck-lig längd vid långa körningar.

● Föraren har alltid ansvar för att kunna köramed sin fulla kapacitet.

● Kör aldrig om du är trött.

● Systemet kan inte känna av förarens trött-het i alla situationer. Se informationen i av-snittet ››› sidan 167, Systembegränsningar.

● I vissa situationer kan systemet felaktigttolka en avsedd körmanöver som trötthet.

● Inga varningar ges i händelse av så kalladmikrosömn!

● Var noga med att följa indikationerna på in-strumentpanelen och agera efter behov.

Observera

● Trötthetsavkänningen är endast utvecklatför körning på motorvägar och välasfalteradevägar.

● Om det är fel på systemet ska det kontrol-leras hos en specialiserad verkstad.

Funktion och användning

Bild 163 På instrumentpanelens display:Trötthetsavkänningssymbolen

Trötthetsavkänningen bedömer körstilen hosföraren när en körning startas och gör entrötthetsberäkning. Denna jämförs konstantmed den aktuella körstilen. Om systemetupptäcker att föraren är trött ges en ljudvar-ning samtidigt som en visuell varning visasmed en symbol och kompletterande medde-lande på instrumentpanelens display››› bild 163. Meddelandet på instrumentpa-nelens display visas i ca 5 sekunder och upp-repas sedan om det aktuella fallet så kräver.Systemet sparar det senast visade meddelan-det.

Meddelandet på instrumentpanelens displaykan stängas av genom att trycka på knappen på vindrutetorkarspaken eller på

knappen på multifunktionsratten››› sidan 25.

Meddelandet kan återkallas till instrument-panelens display med hjälp av multifunk-tionsdisplayen ››› sidan 25.

Användningsförhållanden

Körstilen beräknas endast i hastigheter överca 65 km/h och upp till ca 200 km/h.

Sätta på och stänga av

Trötthetsavkänningen kan aktiveras eller in-aktiveras i Easy Connect-systemet med knap-pen och funktionsknappen ››› si-dan 97. En markering visar att ändringen haraktiverats.

Systembegränsningar

Trötthetsavkänningen har vissa begränsning-ar i systemet. Följande förhållanden kan be-gränsa trötthetsavkänningen eller hindra denfrån att fungera.

● I hastigheter under 65 km/h

● I hastigheter över 200 km/h

● Vid kurvtagning

● På vägar i dåligt skick

● Vid ofördelaktiga väderförhållanden »

167

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 170: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

● När en sportig körstil används

● Om föraren distraheras kraftigt

Trötthetsavkänningen återställs när fordonetstår still i mer än 15 minuter, när tändningenstängs av samt när föraren har kopplat losssäkerhetsbältet och öppnat dörren.

Vid långsam körning under lång tid (under 65km/h) utför systemet automatiskt en ny trött-hetsberäkning. Vid körning i högre hastighetberäknas körstilen på nytt.

Parkeringshjälp

Allmän information

Olika system finns tillgängliga för hjälp vidparkering eller manövrering i trånga utrym-men, beroende på ditt fordons utrustningsni-vå.

Den bakre parkeringshjälpen är en akustiskhjälp som varnar för föremål bakom bilen››› sidan 169.

Under parkering varnar Parking System Plusföraren med varningsljud och visuella var-ningar om hinder framför och bakom bilen››› sidan 169.

VARNING

● Var alltid uppmärksam (även när du tittarrakt fram) på trafiken och omgivningen runtfordonet. Hjälpsystemet är inte en ersättningför din egen trafikmedvetenhet. När du kör intill eller ut ur en parkeringsplats eller vid lik-nande manövrar ligger alltid ansvaret på för-aren.

● Anpassa alltid hastigheten och körstilen ef-ter sikten, vädret, väglaget och trafiksituatio-nen.

● Ultraljudssensorerna har döda vinklar därhinder och personer inte registreras. Var ex-tra uppmärksam på barn och djur.

● Ha alltid kontroll över fordonets omgivningvisuellt: Använd speglarna för ytterligarehjälp.

VIKTIGT

Parkeringshjälpfunktionerna kan påverkasnegativt av faktorer som kan skada fordoneteller föremål i närheten:

● Under vissa omständigheter upptäcker el-ler visar inte systemet vissa föremål, t.ex.

– Föremål som exempelvis kedjor, drag-stänger, staket, stolpar och smala träd.

– föremål som är placerade över givarna,såsom utskjutningar i en vägg.

– föremål med vissa ytor eller strukturer,såsom nätstängsel eller pudersnö.

● Vissa ytor på föremål och klädesplagg re-flekterar inte signalerna från ultraljudssen-

sorn. Systemet kan inte korrekt registrera så-dana föremål eller personer som bär sådanaplagg.

● Signalerna från ultraljudssensorn kan på-verkas av externa ljudkällor. I vissa situatio-ner kan de förhindras att registrera personereller föremål.

● Observera att låga hinder som systemetdetekterar kanske inte längre registreras avsensorerna vartefter bilen kommer närmareså att systemet inte ger vidare varningar. Un-der vissa förhållanden detekteras inte hellervissa objekt, såsom höga trottoarkanter somkan skada fordonets undersida.

● Om den första varningen från ParkPilot ig-noreras kan bilen orsakas stora skador.

● Slag eller skador på kylargrill, stötfångare,hjulhus och underrede kan ändra givarnasplacering. Detta kan påverka parkerings-hjälpfunktionen. Låt en specialiserad verk-stad kontrollera funktionen.

Observera

● I vissa situationer kan systemet ge en var-ning även om det inte finns något föremål iområdet, t.ex.

– ojämna eller stensatta underlag ellermark med högt gräs

– med externa ultraljudskällor, såsom ren-göringsfordon eller andra fordon

– Vid störtregn, intensiva snöfall eller tätaavgaser;

168

Page 171: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Förarassistanssystem

– om registreringsskylten (bak eller fram)inte sitter fast ordentligt på stötfångaren

– eller på vissa platser, exempelvis krönetpå en kulle.

● För att systemet ska fungera ordentligt, setill att hålla ultraljudssensorerna rena ochfria från snö och is. Täck dem inte med tejpeller andra föremål.

● Om du rengör ultraljudssensorerna medhögtrycksspruta eller ångrengöring, använddem kortvarigt och alltid på ett avstånd avminst 10 cm.

● Eftermontering av tillbehör på bilen, somen cykelhållare, kan störa parkeringshjälpen.

● För att bekanta dig med systemet rekom-menderar vi att du övar på att parkera i ettområde eller en parkering som är fri från tra-fik. Det ska vara bra väder och ljusa förhållan-den.

● Förutom indikationerna kan ljudvarningar-nas ton och volym ändras ››› sidan 172.

● I bilar utan förarinformationssystem kandessa parametrar ändras hos en SEAT-aukto-riserad servicepartner eller hos en specialise-rad verkstad.

● Var vänlig se informationen om att köramed släp ››› sidan 172.

● Easy Connect-systemets display har en korttidsfördröjning i visningen.

Bakre parkeringshjälp*

Den bakre parkeringshjälpen hjälper förarenvid parkering via varningsljud.

Beskrivning

Den bakre stötfångaren har integrerade sen-sorer. När sensorerna känner av ett föremåluppmärksammas du på detta genom en ljud-varning.

Se särskilt till att sensorerna inte täcks avfästmedel, rester eller liknande eftersom detkan påverka systemfunktionen. Rengörings-anvisningar ››› sidan 186.

De bakre sensorernas ungefärliga mätområ-de är:

vid sidorna 0,60 m

i mitten 1,60 m

När du närmar dig föremålet blir intervallenmellan ljudvarningarna kortare. När du nårfram till ca 0,30 m från föremålet blir varning-en konstant. Fortsätt inte att köra framåt (el-ler bakåt) ››› i Allmän information på si-dan 168, ››› i Allmän information på si-dan 168!

Om du bibehåller avståndet fram till föremå-let börjar ljudvarningens volym att sjunka ef-ter fyra sekunder (påverkar inte den konstan-ta varningens ton).

Aktivera/inaktivera

Parkeringshjälpen sätts på automatiskt närbackväxeln läggs i. Aktiveringen bekräftasmed en kort varning.

När backväxeln läggs ur så stängs parker-ingshjälpen av omedelbart.

Parking System Plus*

Bild 164 Övervakat område

Parking System Plus hjälper dig vid parkeringgenom visuella varningar och ljudvarningar.

De främre och bakre stötfångarna har integre-rade sensorer. När de registrerar ett hinder såvarnas du med ljudsignaler och med visuellasignaler i Easy Connect-systemet.

Vid risk för frontalkrockar avges varningsljud-en från bilens front, och vid risk för krockbakifrån avges varningsljuden från den bakredelen. »

169

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 172: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Se särskilt till att sensorerna inte täcks avfästmedel, rester eller liknande eftersom detkan påverka systemfunktionen. Rengörings-anvisningar ››› sidan 186.

Sensorernas ungefärliga mätområde är:

1,20 m

0,60 m

1,60 m

0,60 m

När du närmar dig föremålet blir intervallenmellan ljudvarningarna kortare. När du nårfram till ca 0,30 m från föremålet blir varning-en konstant: Fortsätt inte att köra framåt (el-ler bakåt)!

Om du bibehåller avståndet fram till föremå-let börjar ljudvarningens volym att sjunka ef-ter fyra sekunder (påverkar inte den konstan-ta varningens ton).

A

B

C

D

Använda parkeringshjälpen

Bild 165 Mittkonsolen: Knapp för parkerings-hjälp

Slå på parkeringshjälpen manuellt

● Tryck på knappen en gång.

Stänga av parkeringshjälpen manuellt

● Tryck på knappen igen.

Stänga av visuell parkeringshjälp manuellt(varningsljuden förblir aktiva)

● Tryck på någon knapp på huvudmenyn i detfabriksinstallerade infotainmentsystemet

● ELLER: tryck på funktionsknappen BACK(Tillbaka).

Slå på parkeringshjälpen automatiskt

● Lägg in backväxeln eller flytta väljarspakentill läget R.

● ELLER: Om bilen närmar sig ett hinder fram-ifrån i en hastighet under 10 km/h ››› si-dan 171, Automatisk aktivering. Hindret re-gistreras vid ett avstånd på ca 95 cm om denautomatiska påslagningen har aktiverats i in-fotainmentsystemet. En förenklad display vi-sas.

Stänga av parkeringshjälpen automatiskt

● För väljarspaken till läge P.

● ELLER: accelerera till över ca 10 km/h fram-åt.

Stänga av parkeringshjälpens ljud tillfälligt

● Tryck på funktionsknappen som sitter påratten.

Ändra från förenklad till fullständig vy

● Lägg in backväxeln eller flytta väljarspakentill läget R.

● ELLER: tryck på bilikonen i förenklad vy.

Växla vid behov till vy bakåt (backkamera"RVC")

● Lägg in backväxeln eller flytta väljarspakentill läget R.

● ELLER: Tryck på funktionsknappen RVC.

En kort bekräftelsesignal ljuder och knapp-symbolen tänds med gult sken när systemetaktiverats.

170

Page 173: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Förarassistanssystem

Automatisk aktivering

Bild 166 Miniatyrvisning av automatisk akti-vering

När Parking System Plus aktiveras automa-tiskt visas en miniatyr av bilen och segmen-ten visas till vänster på skärmen ››› bild 166.

Automatisk aktivering sker vid långsam kör-ning mot ett hinder framför bilen. Det skerbara varje gång som hastigheten minskar tillunder ca 10 km/h första gången.

Om parkeringshjälpen slås av med hjälpav -knappen måste följande åtgärder vid-tas för att den ska slås på automatiskt:

● Stäng av tändningen och sätt på den igen.

● ELLER: accelerera till över 10 km/h för attsedan sänka farten under denna hastighetigen.

● ELLER: ställ väljarspaken i läget P och flyttaden sedan från detta läge.

● ELLER: sätt på och stäng av den automatis-ka aktiveringen i Easy Connect-systemetsmeny.

Den automatiska aktiveringen med miniatyr-visning av parkeringshjälpen kan sättas påoch stängas av i Easy Connect-systemetsmeny ››› sidan 24:

● Slå på tändningen.

● Välj kontrollknappen: CAR > Settings (in-ställningar) > Parking and manoeuvring(parkering och manövrering).

● Välj alternativet Automatic activation(automatisk aktivering). När funktionsknap-pens kryssruta är aktiverad är funktionenpå.

Om systemet har aktiverats automatiskt, såavges bara ett varningsljud om det finns före-mål framför bilen närmare än 50 cm.

VIKTIGT

Parkeringshjälpen aktiveras bara automatisktnär du kör sakta. Om körsättet inte är anpas-sat till situationen kan olyckor och allvarligaperson- eller materialskador uppstå.

Segment i visuell indikering

Bild 167 Parkeringshjälpsdisplayen på skär-men för Easy Connect-systemet

Avståndet till hindret kan uppskattas medhjälp av segmenten runt fordonet.

Segmenten indikeras optiskt enligt följande:

ett vitt segment visas närhindret inte är inom bilens körbana ellerom körriktningen leder bort från hindretoch det är mer än 30 cm från bilen.

hinder i bilens körbana när-mare än 30 cm visas med gul färg.

hinder som är närmare bilenän 30 cm visas med röd färg.

Och med SEAT Media System Plus/Navi Sy-stem-anläggningarna indikeras bilens förvän-tade väg med ett gult spår, baserat på ratt-vinkeln. »

Vita segment:

Gula segment:

Röda segment:

171

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 174: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Alltid när hindret finns i bilens färdriktninghörs motsvarande varningssignal.

När fordonet närmar sig ett hinder visas seg-menten närmare fordonet. När det näst sistasegmentet visas betyder det att bilen är i kol-lisionszonen. I kollisionszonen visas hindreni rött, även de utanför fordonets väg. Fortsättinte att köra framåt (eller bakåt) ››› i All-män information på sidan 168, ››› i Allmäninformation på sidan 168!

Anpassa ljudvarningar och visuellavarningar

Inställningarna för ljudvarningar och visuellavarningar styrs via Easy Connect*.

Automatisk aktivering

on – aktiverar alternativet Automaticactivation (automatisk aktivering) ››› si-dan 171.

off – inaktiverar alternativet Automaticactivation (automatisk aktivering) ››› si-dan 171.

Främre volym*

Volymen i det främre området.

Ljudinställningar fram/skärpa*

Inställning (ton) av ljudet i det främre områ-det.

Bakre volym*

Volym i det bakre området.

Ljudinställningar bak/skärpa*

Inställning (ton) av ljudet i det bakre områ-det.

Reglera volym

När parkeringshjälpen är påslagen kommerden aktiva ljud/videokällan att sänkas tillden valda volyminställningen.

Felmeddelanden

Om parkeringshjälpen är aktiverad eller pås-lagen och ett meddelande om fel på parker-ingshjälpen visas, har systemet drabbats avett fel.

Om felet inte försvinner innan tändningenslås av kommer det inte att indikeras nästagång parkeringshjälpen aktiveras vid back-ning.

Parking System Plus*

Om det finns ett fel i parkeringshjälpen kom-mer ett meddelande visas på instrumentpa-nelen om detta fel. Dessutom kommer nyckel-LED-lampan att blinka.

Om det finns ett fel i en sensor visas symbo-len på Easy Connect-displayen fram-för/bakom bilen. Om det är fel på en sensor

bak visas endast hinder i områdena A ochB ››› bild 164. Om det är fel på en sensor

fram visas endast hinder i områdena C ochD .

Låt omedelbart åtgärda felet hos en speciali-serad verkstad.

Draganordning

I bilar med fabriksinstallerad draganordningså aktiveras inte de bakre parkeringshjälp-sensorerna när släpet ansluts, även om back-växeln läggs genom att växelväljaren flyttastill läget R eller knappen trycks in.

Parking System Plus

Avståndet till eventuella hinder bakom fordo-net visas inte på skärmen och indikeras intemed ljudsignaler.

Skärmen för Easy Connect-systemet visarbara föremål framför bilen, och bilens körba-na döljs.

172

Page 175: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Förarassistanssystem

Backassistent "Backkamera"*

Drift och säkerhetsvarningar

VARNING

● Backassistenten möjliggör inte exakt be-räkning av avståndet till olika objekt (män-niskor, fordon etc.) och kan inte heller över-skrida systemets gränser. Detta innebär attden kan orsaka allvarliga olyckor och per-sonskador om den används på fel sätt. För-aren bör därför hela tiden ha noggrann kon-troll på hur omgivningen ser ut för att kunnaframföra fordonet på ett säkert sätt.

● Kameraobjektivet utvidgas och förvrängersynfältet, och visar föremål på skärmen på ettannorlunda, mindre skarpt sätt. Uppfattning-en om avståndet förvanskas också på grundav denna effekt.

● Vissa objekt kan på grund av bildskärmensupplösning inte alltid visas på ett tillfreds-ställande sätt, eller kanske inte kan visasalls. Var särskilt uppmärksam på smala stol-par, staket, räcken och träd, som kanske intevisas på skärmen och som kan orsaka skadorpå fordonet.

● Backassistenten har blinda fält där det integår att visa människor eller föremål (småbarn, djur och vissa andra objekt detekterasinte i detta synfält). Övervaka därför fordo-nets omgivning hela tiden.

● Håll kameralinsen ren och fri från is ochsnö och täck inte över den.

● Systemet kan inte ersätta förarens upp-märksamhet. Övervaka alltid såväl parker-ingsåtgärden som området kring fordonet.Anpassa alltid hastigheten och körstilen eftersikten, vädret, väglaget och trafiksituationen.

● Låt dig inte distraheras från trafiken när dutittar på bildskärmen.

● Bilderna på backassistentens skärm är en-bart tvådimensionella. På grund av att djup-dimensionen saknas är det svårare att upp-täcka uppstickande föremål och gropar, omde ens går att se överhuvudtaget.

● Fordonets vikt ändrar representationen avde orienteringslinjer som visas. Den breddsom representeras av linjer minskar med for-donets vikt. Var särskilt uppmärksam på for-donets omgivningar om fordonets bagageut-rymme har lastats tungt.

● I följande situationer verkar de objekt, ellerandra fordon, som visas på navigeringssys-temets skärm vara längre bort, eller närmare,än de faktiskt är. Var särskilt uppmärksam iföljande situationer:

– Vid förflyttning från horisontellt plan tillen sluttning.

– Vid förflyttning från en sluttning till hori-sontellt plan.

– Om fordonet är tungt lastat baktill.

– När fordonet närmar sig objekt som intebefinner sig på markytan eller som stick-er upp från den. Sådana föremål kan varaäven ligga utanför kamerans synfält närdu backar.

Observera

● Det är viktigt att du är mycket försiktig ochuppmärksam innan du känner till hur syste-met fungerar.

● Backassistenten fungerar inte om bakluck-an är öppen.

Användningsanvisningar

Bild 168 På stötfångaren bak: placering avbackassistentens kamera

››› Tab. på sidan 2

En kamera på den bakre stötfångaren hjälperföraren att backa vid parkering eller manövre-ring ››› bild 168. Kamerabilden visas med ori-enteringslinjer, som systemet projicerar påinfotainmentsystemets skärm. Längst ner påskärmen visas den del av stötfångaren som »

173

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 176: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

motsvarar området där nummerplåten är pla-cerad, och som används som referens avföraren.

Inställningar för backassistent:

I backassistenten kan du justera bildens ljus-styrka, kontrast och färg .

Ändra inställningarna:

● Parkera bilen på en säker plats.

● Lägg i parkeringsbromsen.

● Slå på tändningen.

● Slå på infotainmentsystemet om det be-hövs.

● Lägg in backväxeln eller flytta väljarspakentill läget R.

● Tryck på funktionsknappen till höger ombilden.

● Ändra inställningarna enligt behov i menyngenom att trycka på funktionsknapparna –/+eller manövrera rullningsknappen.

Nödvändiga villkor för parkering och manö-vrering med backassistenten

Systemet ska inte användas under följandeomständigheter:

● Om den bild som visas inte är tillförlitlig el-ler förvanskad, exempelvis vid dålig sikt ellerom linsen är smutsig.

● Om området bakom fordonet inte visas sär-skilt tydligt, eller fullständigt.

● Om fordonet är tungt lastat baktill.

● Om kamerans position och installationsvin-kel har ändrats, t.ex. vid en kollision bak-ifrån. Låt en serviceverkstad undersöka sy-stemet.

Lära sig systemet

För att lära dig hur systemet, och dess orien-teringslinjer, fungerar rekommenderar SEATatt du övar dig på att parkera och manövreramed backassistenten där det inte är så myck-et trafik, eller på en parkeringsplats, när väd-ret och sikten är bra.

Göra rent kameraobjektivet

Håll kameraobjektivet rent och fritt från snöoch is:

● Fukta kameraobjektivet med ett alkoholba-serat rengöringsmedel för glas av standard-typ och gör rent objektivet med en torr duk.

● Avlägsna snö med en liten borste.

● Använd avfrostningsspray för att avlägsnaeventuell is.

VIKTIGT

● Använd aldrig rengöringsprodukter medslipverkande egenskaper för att rengöra ka-meraobjektivet.

● Använd aldrig hett eller varmt vatten för attavlägsna snö eller is från kameraobjektivet.Detta kan skada kameran.

Parkering och manövrering med back-assistenten

Bild 169 Bild på infotainmentsystemetsskärm: orienteringslinjer

Aktivera och inaktivera systemet

● Backassistenten aktiveras när tändningenär påslagen, eller när motorn är igång, närbackväxeln läggs i (manuell växellåda) ellernär väljarspaken förs till läge R (automatiskväxellåda).

● Systemet inaktiveras i 8 sekunder efter attbackväxeln lagts ur (manuell växellåda) ellerom väljarspaken flyttas från läge R (automa-tisk växellåda). Systemet inaktiveras även di-rekt efter att tändningen slagits av.

174

Page 177: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Förarassistanssystem

● Kameran slutar visa bilder vid hastigheteröver 15 km/h när backväxeln är ilagd.

I kombination med Parking System Plus ››› si-dan 168 slutar kameran filma direkt när back-växeln läggs ur eller väljarspaken flyttas frånläget R och istället visas optisk informationfrån parkeringshjälpsystemet.

I kombination med systemet går det ocksåatt dölja backkamerabilden:

● Tryck på någon av infotainmentsystem-knapparna på displayen.

● ELLER: Tryck på bilminiatyren som visas tillvänster på skärmen (som växlar till hels-kärmsläget i det optiska systemet Parking Sy-stem Plus).

Om du vill visa backkamerabilden igen:

● Lägg ur backväxeln eller flytta väljarspa-ken, lägg in backen igen eller flytta väljarspa-ken till läget R.

● ELLER: Tryck på funktionsknappen RVC1)

Orienteringslinjernas innebörd

››› bild 169

Sidolinjer: förlängning av fordonet (bi-lens ungefärliga bredd plus backspeglar-na) på vägbanan.

Slutet på sidolinjerna: området på väg-banan, märkt med gröna ändar, ca 2 me-ter bakom bilen.

Mittlinje: indikerar ett avstånd på vägba-nan om ca 1 meter bakom fordonet.

Röd horisontell linje: indikerar ett säker-hetsavstånd på vägbanan om ca 40 cen-timeter vid fordonets bakparti.

Parkeringsmanöver

● Ställ bilen framför en parkeringsruta ochlägg i backväxeln (manuell växellåda) ellerflytta väljarspaken till läge R (automatisk väx-ellåda).

● Backa långsamt och vrid ratten så att si-doorienteringslinjerna leder dig mot parker-ingsplatsen.

● Styr fordonet in i parkeringsrutan så att si-doorienteringslinjerna löper parallellt medfordonet.

1

2

3

4

Körhastighet* (farthållare –GRA)

Användning

Bild 170 Spak för blinker och helljus: reglageoch vippomkopplare för farthållare

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 34

CCS kan hålla farten på mellan 30 km/h och180 km/h.

När hastighetsinställningen har sparats kandu ta bort foten från gaspedalen.

När farthållaren är på och en hastighet ärprogrammerad, tänds indikatorsymbolen på instrumentpanel* varningslampan. »

1) VARNING: Funktionsknappen RVC (backkamera)aktiveras bara och är tillgänglig när backväxeln lagtsin eller väljarspaken flyttas till läget R.

175

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 178: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Om farthållaren stängs av är symbolen av-slagen. Systemet kommer även att inaktive-ras helt när 1:ans växel läggs i.*

Slå på farthållaren

● Flytta reglaget ››› bild 170 1 åt vänster tillON.

Ställa in hastighet

● Tryck kort på den nedre delen av vippbryta-ren SET– ››› bild 170 2 när du kör i den has-tighet du vill ställa in.

När du släpper vippbrytaren ställs den aktu-ella hastigheten in och hålls konstant.

Stänga av farthållaren

● Flytta reglaget 1 åt höger till OFF eller slåav tändningen när fordonet är stillastående.

VARNING

Det kan vara farligt att använda farthållarsys-temet om det inte är möjligt att köra med enkonstant hastighet.

● Använd inte farthållarsystemet när du kör ität trafik, på vägar med många kurvor eller påvägar med dåliga förhållanden (som t.ex. is,halt underlag eller löst grus), eftersom dettakan orsaka en olycka.

● Slå alltid av farthållarsystemet när du haranvänt det så att oavsiktlig användning und-viks.

● Det är farligt att använda en fast hastighetsom är för hög för den aktuella vägen, trafi-ken eller väderleksförhållanden. Olycksrisk.

Observera

Farthållarsystemet kan inte upprätthålla kon-stant hastighet vid körning i nedförsbacke.Den kommer att öka p.g.a. fordonets vikt. An-vänd fotbromsen för att få fordonet att saktain.

Justera den sparade hastigheten*

Hastigheten kan ändras utan att röra gaspe-dalen eller bromsen.

Ställa in en högre hastighet

● Tryck på den övre delen av vippbrytarenRES+ ››› bild 170 2 för att öka hastigheten.Fordonet fortsätter att accelerera så länge duhåller vippbrytaren nedtryckt. När du släpperbrytaren lagras den nya hastigheten.

Ställa in en lägre hastighet

● Tryck på den nedre delen av vippomkoppla-ren SET– ››› bild 170 2 för att minska has-tigheten. Fordonet sänker automstiskt has-tigheten så länge du håller brytaren ned-tryckt. När du släpper brytaren lagras den nyahastigheten.

När du ökar hastigheten med gaspedalenoch sedan släpper pedalen återställer syste-met automatiskt den inställda hastigheten.Detta blir dock inte fallet om fordonets has-tighet är mer än 10 km/h högre än den lagra-de hastigheten under längre tid än 5 minuter.Hastigheten måste då lagras igen. Hastighe-ten måste då sparas igen.

Farthållaren slås av om du sänker hastighe-ten genom att trycka ned bromspedalen. Ak-tivera farthållaren igen genom att trycka engång på den övre delen av vippbrytaren RES+ ››› bild 170 2 .

Inaktivera farthållaren tillfälligt*

Farthållarsystemet slås av i följande situatio-ner:

● om bromspedalen trycks ner,

● om kopplingspedalen trycks ner,

● om fordonet accelereras till över 180 km/h,

● när spaken 1 flyttas mot OFF utan attkopplas in helt.

För att fortsätta med farthållningen ska dusläppa upp broms- eller kopplingspedalen el-ler sänka fordonets hastighet till under 180km/h och trycka en gång på den övre delenav vippbrytaren RES+ ››› bild 170 2 .

176

Page 179: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Förarassistanssystem

Stänga av systemet helt

Bilar med manuell växellåda

Systemet stängs av helt genom att du förreglaget ››› bild 170 1 helt åt höger (OFF in-kopplad) eller, när bilen står stilla, slår avtändningen.

Fordon med automatisk växellåda

För att helt koppla ur systemet måste väljars-paken befinna sig i något av följande lägen:P, N, R eller 1 eller slå av tändningen när for-donet står stilla.

"SEAT Drive Profile"-systemet

Funktion och användning

Bild 171 I mittkonsolen: knapp för att ställain systemet "SEAT Drive Profile"

Systemet "SEAT Drive Profile" ändrar fjäd-ringskarakteristiken och servostyrningsegen-skaperna.

du kan välja mellan 2 olika inställningar medolika egenskaper.

CONVENI-ENCE

Balanserad inställning, passar för vardags-bruk.

SPORTGer fordonet sportigare egenskaper ochpassar för ett sportigt körsätt.

Inställningarna kan ändras när bilen står stil-la eller körs. När en "SEAT Drive Profile"-in-ställning ändras så aktiveras den genast.

Välja systeminställning

● Slå på tändningen om det behövs.

● Välj SPORT genom att trycka på knappen ››› bild 171 tills den tänds.

Läget CONVENIENCE är aktivt när knappen är släckt. Inställningen förblir aktiv

även när tändningen slås av.

Fordonsversionen CUPRA

Driftlägena för CUPRA är normal och Sport istället för Comfort och Sport. När bilen star-tas är läget alltid normal. Det senaste valetförsvinner när bilen stängs av.

VARNING

Om du ändrar "SEAT Drive Profile" så föränd-ras köregenskaperna. Låt aldrig "SEAT DriveProfile"-systemet uppmuntra dig till att tastörre risker.

● Anpassa alltid hastigheten och körstilen ef-ter sikten, vädret, väglaget och trafiksituatio-nen.

VARNING

Om du ignorerar textmeddelanden och var-ningslamporna när de tänds kan bilen stannai trafiken och orsaka olyckor och allvarligaskador.

● Ignorera aldrig varningslampor eller text-meddelanden.

● Stanna bilen vid första möjliga tillfälle påen säker plats.

VIKTIGT

Att inte bry sig om textmeddelande och sig-nallamporna när de tänds kan leda till att bi-len skadas.

Observera

Om "SEAT Drive Profile"-systemet indikerarett fel, så visas symbolen på instrumentpa-nelen tillsammans med meddelandet Fault:Damping setting (Fel: Fjädringsinställ-ning).

177

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 180: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Indikering på displayen och varnings-lampa

Det finns ett fel i "SEAT Drive Profile"-fjädringen.

Uppsök en specialiserad verkstad genast och be demkontrollera "SEAT Drive Profile"-fjädringen.Om den gula varningslampan inte tänds när motornstartas igen och bilen har körts en kort bit, så behöverdu inte ta bilen till en specialiserad verkstad.

En del varnings- och signallampor tänds kortnär tändningen slås på för att kontrollera vis-sa funktioner. Lamporna slocknar efter någrasekunder.

VARNING

Om du ignorerar textmeddelanden och var-ningslamporna när de tänds kan bilen stannai trafiken och orsaka olyckor och allvarligaskador.

● Ignorera aldrig varningslampor eller text-meddelanden.

VARNING

Om du ändrar "SEAT Drive Profile"-inställ-ningarna medan fordonet körs kanske du dis-traheras och orsakar en olycka.

VIKTIGT

Om du inte uppmärksammar när kontrollam-porna tänds och de meddelanden som följerkan det leda till att fordonet skadas.

Observera

Om inte "SEAT Drive Profile"-systemet funge-rar enligt beskrivningen i det här kapitlet skadu genast låta kontrollera det hos en specia-liserad verkstad.

Draganordning och släp

Släpvagnsläge

Vad måste du tänka på när du bogse-rar ett släp?

Ditt fordon kan användas för att bogsera ettsläp när det har utrustats med rätt utrust-ning.

Om bilen har en fabriksmonterad dragkrokhar den redan de nödvändiga tekniska modi-fikationerna och uppfyller kraven som gällerför bogsering av släp. Om du vill eftermonte-ra en dragkrok, se ››› sidan 180.

Kontakter

Ditt fordon är utrustat med en 12-stiftskon-takt för den elektriska anslutningen mellansläpet och fordonet.

Om släpet har ett 7-stiftsuttag måste du an-vända en adapterkabel. Dessa finns hos allaservicecenter.

Släpets vikt/belastning på dragstång

Överskrid aldrig den tillåtna vikten för släp.Om du inte lastar släpet upp till den maxi-malt tillåtna vikten för släpet kan du sedanköra upp för motsvarande brantare lutningar.

De angivna maxvikterna för släp gäller baravid höjder upp till 1 000 m över havet. Med

178

Page 181: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Draganordning och släp

ökad höjd försämras motorkraften på grundav minskad luftdensitet och därför även for-donets förmåga att köra i uppförsbacke. Max-vikt för släp måste minskas i motsvarandegrad. Den sammanlagda vikten på fordonetoch släpet måste minskas med 10 % för varjeytterligare 1 000 m (eller del därav). Denkombinerade bruttovikten är den faktiska vik-ten på det lastade fordonet plus den faktiskavikten på det lastade släpet. Använd när såär möjligt släpet med maximalt tillåten drag-stångsbelastning på kulleden på draganord-ningen, men överskrid inte den angivna grän-sen.

Siffrorna för släpvikter och dragstångslastersom anges på dataskylten på draganordning-en är bara till för certifieringsändamål. Dekorrekta siffrorna för din specifika modell,som kan vara lägre än dessa siffror för drag-anordningen, anges i fordonets dokument el-ler i ››› kapitel Tekniska data.

Fördela lasten

Fördela laster i släpet så att tunga föremål ärså nära axeln som möjligt. Laster i släpetmåste säkras för att förhindra att de rör sig.

Däcktryck

Ställ in däcktrycket på maximalt tillåtet tryckenligt etiketten på insidan av bensinlocket.Ställ in däcktrycket för släpets däck i enlighetmed släptillverkarens rekommendationer.

Sidobackspeglar

Kontrollera om du kan se tillräckligt mycketav vägen bakom släpet med de vanliga back-speglarna. I annat fall bör du låta montera yt-terligare sidospeglar. Båda sidospeglar börmonteras på ledade förlängningshållare.Ställ in speglarna så att du har tillräcklig siktbakåt.

VARNING

Låt aldrig någon person åka i släpet. Dettakan resultera i dödliga olyckor.

Observera

● Dragning av ett släp ställer ytterligare kravpå fordonet. Vi rekommenderar ytterligareservice mellan de normala besiktningsinter-vallen om fordonet ofta används för att bog-sera ett släp.

● Ta reda på om särskilda bestämmelser gäl-ler för bogsering av släp i ditt land.

Draganordningens kulkoppling*

Instruktioner om montering och nedmonter-ing av bogseranordningens kulkopplingmedföljer kulkopplingen.

VARNING

Bogseranordningens kulkoppling måste för-varas säkert i bagageutrymmet för att för-

hindra att den kastas genom fordonet och or-sakar personskada.

Observera

● Enligt lag måste kulkopplingen nedmonte-ras om släpet inte bogseras och den skym-mer nummerplåten.

Körtips

Att köra med släp kräver alltid extra försiktig-het.

Viktfördelning

Viktfördelningen mellan ett lastat släp medett icke lastat fordon är mycket ofördelaktig.Om detta inte kan undvikas, kör extra lång-samt på grund av den obalanserade viktför-delningen.

Hastighet

Fordonets och släpets stabilitet minskar medökad hastighet. Av den anledningen är dettillrådligt att inte köra i maximalt tillåten has-tighet i dåliga väg-, väderleks- eller vindför-hållanden. Detta gäller särskilt vid körning inedförsbacke.

Du bör alltid sänka hastigheten omedelbartom släpet uppvisar minsta tecken på sling-rande. Försök aldrig få stopp på "slingran-det" genom att öka hastigheten. »

179

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 182: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Funktion

Bromsa alltid i god tid. Om släpvagnen haren påskjutsbroms ska du bromsa försiktigt ibörjan och sedan hårt. Detta förhindrar deryckningar som kan orsakas av att släpetshjul låser sig. Välj en låg växel i god tid innandu kör nedför en brant nedförsbacke. Dettagör att du kan använda motorbromsen för attfå fordonet att köra saktare.

Överhettning

Vid mycket höga temperaturer och i långabackar där du kör med en låg växel och högamotorvarvtal ska du löpande övervaka omkylmedelstermometern visar alltför hög tem-peratur ››› sidan 199.

Eftermontera en dragkrok*

Bild 172 IBIZA/IBIZA SC: fästpunkter för drag-krok

Om en dragkrok ska monteras sedan fordo-net har köpts måste detta utföras enligt in-struktionerna från dragkrokens tillverkare.

Fästpunkterna A för dragkroken finns på bi-lens undersida.

Avståndet mellan mittpunkten på kulkopp-lingen och marken bör aldrig vara lägre ändet angivna värdet, även med fullt lastat for-don och inklusive med maxbelastning pådragstången.

Höjningsvärden för fastsättande av dragkroken:

bild 172 IBIZA/IBIZA SC

B 65 mm (minimum)

C 350 mm till 420 mm (fullt lastad bil)

D 959 mm

E 438 mm

F 209 mm

Montera en dragkrok

● Körning med ett släp innebär en extra påf-restning på fordonet. Kontakta därför ett be-hörig servicecenter innan du monterar endragkrok och kontrollera om kylsystemet be-höver modifieras.

● Lagkraven i ditt land måste efterlevas (t.ex.montering av separat varningslampa).

● Vissa fordonskomponenter, till exempelden bakre stötfångaren, måste demonterasoch monteras på nytt. Fästbultarna för drag-kroken måste dras åt med en momentnyckel

180

Page 183: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Draganordning och släp

och ett strömuttag måste anslutas till fordo-nets elsystem. Detta kräver specialiseradekunskaper och verktyg.

● Siffrorna i bilden visar höjningsvärdet ochfästpunkterna som måste beaktas när du ef-termonterar en dragkrok.

VARNING

Dragkrokar bör monteras på en specialiseradverkstad.

● Om dragkroken monteras felaktigt förelig-ger allvarlig risk för olycka.

● För din egen säkerhet ska du följa instruk-tionerna från dragkrokens tillverkare.

VIKTIGT

● Om strömuttaget installeras felaktigt kanfordonets elsystem skadas.

Observera

● SEAT rekommenderar att dragkrokar mon-teras av en specialiserad verkstad. För vissaversioner kan detta innebära att en värmeiso-lerande platta måste monteras.Därför rekom-menderar vi att du använder en SEAT-återför-säljare. SEAT är inte ansvarigt om plattan inteinstalleras korrekt.

● På grund av avgasrörets särskilda kon-struktion rekommenderar vi att inte monteraen konventionell dragkrok på en del sportver-sioner. Kontakta din serviceverkstad.

181

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 184: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

Tips

Vård och underhåll

Tillbehör till och modifieringarav fordonet

Tillbehör, byte av delar och modifier-ingar

Ditt fordon är konstruerat för att erbjuda aktivoch passiv säkerhet med hög standard.

Innan du köper tillbehör och reservdelar, ochinnan du gör tekniska ändringar på ditt for-don, rekommenderar vi att du rådgör medditt behöriga SEAT-servicecenter.

SEAT:s återförsäljare ger dig gärna senasteinformationen om användningen, juridiskakrav och rekommendationer från tillverkarenangående tillbehör och reservdelar.

Vi rekommenderar att du endast använderSEAT-godkända tillbehör® och SEAT-godkän-da reservdelar®. På det sättet kan SEAT ga-rantera att produkten ifråga är lämplig, tillför-litlig och säker. Auktoriserade SEAT-service-partners har den erfarenhet och de medelsom krävs för att säkerställa att delar monte-ras korrekt och professionellt.

Trots kontinuerlig övervakning av marknadenkan inte SEAT utvärdera tillförlitligheten, sä-

kerheten och lämpligheten hos delar somSEAT inte har godkänt. Av den anledningenkan inte SEAT påta sig ansvar för några icke-originaldelar som används, även om dessadelar har godkänts av ett officiellt provning-sorgan eller täcks av ett officiellt godkännan-deintyg.

All efterhandsmonterad utrustning som haren direkt påverkan på förarens kontroll överfordonet, t.ex. farthållaren eller elektronisktstyrd upphängning, måste godkännas avSEAT för användning i ditt fordon och vara e -märkt (EU:s godkännandesymbol).

Om fler elektriska enheter monteras sominte har att göra med kontrollen över självafordonet, såsom kylenheter, bärbara datorereller kylfläktar, så måste de vara CE -märkta(EU:s förklaring om överensstämmelse förtillverkare).

VARNING

Tillbehör, t.ex. telefonhållare eller mugghål-lare, bör aldrig monteras på skydden för ellerinom arbetsradien för krockkuddar. I annatfall finns det risk för personskada om krock-kudden utlöses vid en olycka.

Modifieringar

Ändringar måste alltid utföras enligt våraspecifikationer. Obehöriga ändringar på deelektroniska komponenterna eller program-

vara i fordonet kan orsaka funktionsfel. Pågrund av sättet som de elektroniska kompo-nenterna är sammanlänkade i nätverk, kanandra indirekta system påverkas av felen.Detta kan allvarligt nedsätta säkerheten,leda till överdrivet slitage på komponenteroch även göra fordonets registreringshand-lingar ogiltiga.

SEAT:s tekniska servicepartners kan inte hål-las ansvariga för skador som orsakas av änd-ringar och/eller arbete som utförts inkorrekt.Därför rekommenderar vi att allt arbete utförsav en SEAT-serviceverkstad med SEAT® -origi-naldelar.

VARNING

Varje typ av arbete eller ändring som utförsinkorrekt på ditt fordon kan leda till funk-tionsfel och orsaka olyckor.

Takantenn*

Fordonet kan vara försett med en vikbar* ochstöldskyddad* takantenn som kan fällas ba-kåt, till exempel när bilen går igenom en au-tomatisk biltvätt.

Så här viker du

Lossa på antennstångens skruv och luta an-tennen bakåt till vågrätt läge och skruva se-dan fast den igen.

182

Page 185: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Vård och underhåll

Så här återställer du antennen till funktions-läge

Fortsätt i omvänd ordning mot föregående in-struktion.

VIKTIGT

Om en automatisk biltvättstunnel används,dra ner antennen parallellt med taket innandu kommer in i tunneln och undvik skada ge-nom att inte dra åt antennen.

Mobiltelefoner och tvåvägsradio

SEAT har godkänt användningen av mobilte-lefoner och tvåvägsradio i fordonet under föl-jande villkor:

● Den externa antennen ska vara korrekt in-stallerad.

● Sändningseffekten ska vara högst 10 watt.

Optimal räckvidd för utrustningen uppnås en-dast med en extern antenn.

Rådfråga först ett behörigt servicecenter omdu vill använda en mobiltelefon eller tvåvägs-radio med en sändningseffekt som överstiger10 watt. Där får du information angående detekniska möjligheterna att montera denna ut-rustning.

Mobiltelefoner och tvåvägsradios bör endastmonteras av en specialiserad verkstad, tillexempel en SEAT-återförsäljare.

VARNING

● Koncentrera dig alltid huvudsakligen påkörningen. Om du distraheras medan du körkan en olycka ske.

● Sätt aldrig fast telefonens hållare på ytorsom täcker krockkuddeenheterna eller inomkrockkuddarnas räckvidd. Det finns stor riskför personskada om krockkudden utlöses.

● När du använder mobiltelefonen eller två-vägsradio i fordonet utan en extern antennkan elektromagnetisk strålning inne i fordo-net överskrida tillåtna gränser. Detta kanäven inträffa med externa antenner som intehar installerats korrekt.

VIKTIGT

Iakttas inte ovanstående villkor kan elektro-niken fungera fel. De vanligaste orsakerna tillfel är:

● ingen extern antenn,

● extern antenn felaktigt installerad,

● sändningseffekt som överstiger 10 watt.

Observera

Följ användningsinstruktionerna till din mo-biltelefon/tvåvägsradio.

Vård och rengöring

Allmänna anmärkningar

Underhålla bilen

Regelbunden skötsel och tvätt bidrar till attupprätthålla värdet av bilen. Detta kan ävenvara ett av kraven för att få garantianspråkgodkända i händelse av korrosion på karos-sen eller lackningsfel.

Det bästa sättet att skydda ditt fordon motskadliga effekter i miljön är korrekt underhålloch frekvent rengöring. Ju längre substansersom t.ex. insektrester, fågelspillning, kåda,vägsmuts, industrispill, tjära, sot eller väg-salt och andra aggressiva material blir kvarpå fordonet, desto mer skada orsakar de pålacken. Höga temperaturer, såsom starkt sol-ljus, förstärker ytterligare den korrosiva effek-ten.

Efter vintern då vägarna saltas är det viktigtatt bilens undersida spolas av ordentligt.

Produkter för underhåll av fordonet

Bilvårdsprodukter finns hos din serviceverk-stad. Behåll produkternas instruktioner tillsdu har använt dem färdigt. »

183

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 186: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

VARNING

● Bilvårdsprodukter kan vara giftiga. Av denanledningen måste de alltid förvaras förslut-na i sina ursprungliga behållare. Håll demutanför räckhåll för barn. Underlåtenhet kanleda till förgiftning.

● Läs alltid och följ instruktionerna och var-ningarna på förpackningen innan du använ-der bilvårdsprodukter. Felaktig användningkan orsaka hälsoproblem eller skada fordo-net. Användningen av vissa produkter kan geupphov till skadliga ångor; de bör användas iväl ventilerade lokaler.

● Använd aldrig bränsle, terpentin, motorol-ja, nagellackborttagningsmedel eller andraflyktiga vätskor. Dessa är giftiga och mycketlättantändliga. Risk för brand och explosion.

● Innan du tvättar fordonet eller utför under-håll, slå av motorn, dra åt handbromsen or-dentligt och ta ut nyckeln ur tändningen.

VIKTIGT

Försök aldrig att avlägsna smuts, lera ellerdamm om fordonets yta är torr. Använd aldrigen torr duk eller svamp till rengöringen. Dettaskulle kunna skada fordonets lack eller föns-ter. Blöt smuts, lera och damm med rikligtmed vatten.

Miljövård

● Försök att välja bilvårdsprodukter som inteskadar miljön.

● Avfall från bilvårdsprodukter ska inte kas-seras tillsammans med vanligt hushållsav-fall. Läs informationen om kassering på för-packningen.

Vård av fordonets yttre

Automatisk bilvättunnel

Fordonets lack är så slitstark att fordonet nor-malt kan tvättas utan problem i en automa-tisk biltvättunnel. Förslitningen på lacken be-ror dock till stor del på typen av biltvättunnel,borstarna som används, vattenfiltreringenoch typen av rengörings- och skyddsproduk-ter.

Innan du kör genom en biltvätt, var nogamed att vidta de vanliga försiktighetsåtgär-derna som t.ex. att stänga fönster och soltak.Det finns inget annat att anmärka på.

Om fordonet har specialtillbehör som t.ex.spoilers eller takräcke eller antenn för komra-dio o.s.v. rekommenderar vi att du först råd-gör med den som driver biltvätten.

Efter tvätt, kan bromsarna behöva någon tidatt svara eftersom bromsskivorna och -beläg-gen kan vara våta eller till och med frusna påvintern. "Torka" bromsarna genom att brom-sa flera gånger.

VARNING

Vatten, is och salt i bromssystemet kan mins-ka bromseffekten. Olycksrisk.

VIKTIGT

Dra inte åt antennen innan du kör fordonetgenom biltvätten om den är nedfälld eftersomden kan skadas.

Tvätta för hand

Tvätta fordonet

– Luckra först upp smutsen och skölj bortden med vatten.

– Rengör fordonet från topp till botten meden mjuk svamp, en handske eller en borste.Använd mycket lätt tryck.

– Skölj ofta ur svampen eller handsken medrent vatten.

– Speciellt bilschampo bör bara användasmed mycket envis smuts.

– Lämna hjulen, tröskelpanelerna osv. till sistoch använd en annan svamp eller handske.

– Skölj fordonet noga med vatten.

– Torka fordonets yta försiktigt med ett säm-skskinn.

184

Page 187: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Vård och underhåll

– Vid kalla temperaturer, torka gummität-ningarna och deras ytor så att de inte fry-ser. Applicera silikonspray på gummität-ningarna.

Efter att fordonet har tvättats:

– Undvik plötslig, tvär bromsning efter tvätt."Torka" bromsarna genom att bromsa fleragånger.

VARNING

● Tvätta fordonet med tändningen avslagen.

● Skydda händerna och armarna mot vassametallkanter när du rengör underredet, inutihjulhusen osv. Risk för personskada.

● Vatten, is och salt i bromssystemet kanminska bromseffekten. Olycksrisk.

VIKTIGT

● Avlägsna aldrig smuts, lera eller damm omfordonets yta är torr. Använd aldrig en torrduk eller svamp till rengöringen. Då kan lack-en eller glaset på fordonet repas.

● När du tvättar bilen med en slang ska duinte rikta vattnet mot låscylindrarna ellerspringorna runt dörrarna, bagageluckan ellertakluckan. Risk för igenfrysning.

Miljövård

För att skydda miljön ska fordonet enbarttvättas i särskilda tvättanläggningar, för attförhindra giftigt avloppsvatten med oljerester

från att rinna ner i avloppssystemet. På endel platser är det förbjudet att tvätta fordonutanför tvättbås.

Observera

Tvätta inte bilen i direkt solljus.

Tvätta bilen med högtryckstvätt

Var särskilt försiktig när du använder hög-tryckstvätt!

– Följ alltid högtryckstvättens instruktioner,särskilt de rörande trycket och sprutav-ståndet.

– Öka sprutavståndet för mjuka material ochmålade stötfångare.

– Använd inte högtryckstvätt för att avlägsnais eller snö från fönster ››› sidan 186.

– Använd inte koncentrerade sprutmunstyck-en ("roterande strålar") ››› .

– Undvik plötslig, tvär bromsning efter tvätt."Torka" bromsarna genom att bromsa fleragånger. ››› sidan 145.

VARNING

● Tvätta aldrig däck med en koncentreradstråle ("roterande stråle"). Även om du tvät-tar snabbt och på långt avstånd kan du skadadäcken. Det kan även leda till en olycka.

● Vatten, is och salt i bromssystemet kanminska bromseffekten. Olycksrisk.

VIKTIGT

● Använd inte vatten som är varmare än 60ºC. Detta kan skada fordonet.

● För att undvika skada på fordonet, håll till-räckligt avstånd från känsliga material somt.ex. böjliga slangar, plast, ljuddämpnings-material o.s.v. Detta gäller även rengöring avstötfångare målade i samma färg som karos-sen. Ju närmare ytan munstycket är, destostörre förslitning på materialet.

Dekaler ditsatta på fabriken

Följ dessa anvisningar så att dekalerna inteskadas:

● Använd inte högtryckstvätt.

● Använd inte fönsterskrapor eller isskraporför att ta bort is eller snö från dekalerna.

● Polera inte dekalerna.

● Använd inte smutsiga trasor eller svampar.

● Tvätta helst med en mjuk svamp och mjukneutral såpa.

185

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 188: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

Sensorer och kameraobjektiv

● Använd en lite borste för att ta bort snö ochavisningsspray för att ta bort is.

● Gör rent sensorer med en produkt utan lös-ningsmedel och en mjuk, torr duk.

● Fukta kameraobjektivet med ett alkoholba-serad rengöringsmedel för glas av standard-typ och gör rent objektivet med en torr duk.

VIKTIGT

● Om du gör rent fordonet med en högtrycks-tvätt:

– Hålla dig på lämpligt avstånd från senso-rerna på främre och bakre stötfångare.

– Gör inte rent kameraobjektiven eller om-rådena runt omkring dem med högtrycks-tvätt.

● Använd aldrig varmt eller hett vatten för attta bort snö och is från backkamerans objektiveftersom det kan spräcka objektivet.

● Använd aldrig slipande rengöringsmedel påobjektivet.

Underhåll av fordonets lack

Regelbunden vaxning skyddar lacken.

Du behöver applicera vax på fordonet om intevatten bildar små droppar och rinner avlackytorna när de är rena.

Kvalitativa hårdvaxprodukter produkter finnsatt köpa hos din serviceverkstad.

Regelbunden applicering av vax hjälper tillatt skydda lacken mot föroreningar i miljön››› sidan 183. Det är också verksamt i skyddetmot mindre repor.

Även om en vaxlösning används regelbundeti tvättunnel är det tillrådligt att skydda lackenmed en beläggning med hårdvax minst tvågånger om året.

Polera lacken

Polering behövs bara om lacken har tappatglansen och glansen inte kan återställas ge-nom att applicera vax. Poleringsprodukterkan köpas av din serviceverkstad.

Fordonet måste vaxas efter polering om po-lermedlet som används inte innehåller vax-sammansättningar som tätar lacken ››› si-dan 186, Underhåll av fordonets lack.

VIKTIGT

Förhindra skada på lacken:

● Använd inte polermedel och hårdvax pålackade delar med matt yta eller på plastde-taljer.

● Polera inte bilen i sandiga eller dammigamiljöer.

Vård av plastdetaljer

Om normal rengöring inte räcker för plastde-larna, rengör dem med en godkänd lösnings-medelsfri produkt för rengöring och skötselav plast.

VIKTIGT

● Flytande luftfräschare direkt på fordonetsventilationsmunstycken kan skada plastde-larna om vätskan oavsiktligt spills.

● Rengöringsprodukter som innehåller lös-ningsmedel skadar materialet.

Rengöring av fönster och speglar

Rengöra fönster

– Fukta fönstren med kommersiellt tillgäng-ligt, alkoholbaserat glasrengöringsmedel.

– Torka fönstren med ett rent sämskskinn el-ler en luddfri duk.

Avlägsna snö

– Använd en liten borste för att avlägsna snöfrån fönstren och speglarna.

Avlägsna is

– Använd en avisningsspray.

Torka fönstren med en ren duk eller ett rentsämskskinn. Sämskskinnen som använts på

186

Page 189: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Vård och underhåll

målade ytor är inte lämpliga för rengöring avfönster, eftersom de har smutsats ned medvaxavlagringar som kan smeta ut sig på fön-stren.

Använd om möjligt en avisningsspray för attavlägsna is. Om du använder en isskrapa,skjut den bara i en riktning utan att svängaden.

Avlägsna gummi, olja, fett och silikonavlagr-ingar med fönsterrengöringsmedel eller sili-konborttagningsmedel.

Vaxavlagringar kan avlägsnas med ett sär-skilt rengöringsmedel från din serviceverk-stad. Vaxavlagringar på vindrutan kan orsakaatt torkarbladen rör sig ryckigt. Tillsätter manett fönsterrengöringsmedel som löser vax tillrengöringsvätskan för vindrutan förhindrardet att torkarbladen rör sig ryckigt, men vax-avlagringarna avlägsnas inte.

VIKTIGT

● Använd aldrig varmt eller hett vatten för attavlägsna snö och is från fönster och speglar.Detta kan få glaset att spricka!

● Bakrutans värmeelement sitter på insidanav fönstret. Förhindra skador genom att intesätta dekaler över uppvärmningselementenpå fönstrets insida.

Rengöra vindrutetorkarblad

Rena torkarblad förbättrar sikten.

1. Använd en mjuk trasa för att ta bort dammoch smuts från vindrutans torkarblad.

2. Rengör vindrutans torkarblad med fönster-rengöringsmedel. Avlägsna hårt sittandesmuts med en svamp eller duk.

Skötsel av gummitätningar

Om gummitätningar vårdas noga fryser deinte så snabbt.

1. Använd en mjuk duk för att avlägsnadamm och smuts från gummitätningarna.

2. Använd en specialiserad vårdprodukt tillgummitätningarna.

Gummilisterna på dörrar, fönster, etc förblirsmidiga och håller längre om de då och dåbehandlas med en lämplig gummivårdpro-dukt (till exempel silikonspray).

Omsorg med gummitätningarna förhindrarockså förtida åldrande och läckor. Dörrarnablir lättare att öppna. Om gummitätningarvårdas noga fryser de inte så snabbt på vin-tern.

Dörrlåscylinder

Dörrarnas låscylindrar kan frysa på vintern.

För att avisa låscylindrarna bör du bara an-vända spray med smörjande och antikorrosi-va egenskaper.

Rengöra kromdetaljer

1. Rengör kromdelar med en fuktig duk.

2. Polera kromdelar med en mjuk, torr duk.

Om detta inte ger ett tillfredsställande resul-tat, använd en särskild kromrengöringspro-dukt. Kromrengöringsprodukter avlägsnarfläckar från ytan.

VIKTIGT

Förhindra repning av kromytor:

● Använd aldrig rengöringsprodukter medslipverkan på krom.

● Rengör eller polera inte kromdelar i en san-dig eller dammig miljö.

Stålfälgar

– Rengör regelbundet stålfälgar med en se-parat svamp. »

187

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 190: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

Avlägsna bromsdamm med industridammsu-gare. Eventuella skador på färgen på stålfälg-ar ska repareras innan de börjar rosta.

VARNING

● Tvätta aldrig däck med en cylindrisk stråle.Även om du tvättar snabbt och på långt av-stånd kan du skada däcken. Det kan ävenleda till en olycka.

● Vatten, is och salt i bromssystemet kanminska bromseffekten. Olycksrisk. Undvik di-rekt efter tvätt plötslig, tvär bromsning. "Tor-ka" bromsarna genom att bromsa flera gång-er ››› sidan 145, Bromsförmåga och broms-sträcka.

Lättmetallfälgar

Varannan vecka

– Tvätta bort salt och bromsdamm från lätt-metallfälgar.

– Rengör fälgarna med ett syrafritt rengör-ingsmedel.

Var 3:e månad

– Applicera en hårdvaxblandning på hjulen.

Lättmetallfälgar kräver regelbunden vård föratt bevara sitt utseende. Om vägsalt ochbromsdamm inte avlägsnas ofta skadas alu-miniumytan.

Använd alltid ett syrafritt rengöringsmedel tilllättmetallfälgar.

Bilpolermedel eller andra medel med slipver-kan bör inte användas för att underhålla fäl-garna. Om skyddsbeläggningen skadas, t.ex.av flygande stenar, bör det skadade områdetrepareras omedelbart.

VARNING

Observera säkerhetsvarningarna ››› i Stål-fälgar på sidan 188.

Underredsskydd

Fordonets underrede har en beläggning somskyddar det från kemisk och mekanisk ska-da.

Skyddsbeläggningen kan skadas vid körning.Vi rekommenderar att du kontrollerar skydds-beläggningen under karossen och på driv-komponenterna och återställer den vid behovföre och efter vintersäsongen.

Vi rekommenderar att du besöker din auktori-serade serviceverkstad för att utföra repara-tionsarbete och extra korrosionsskyddsarbe-te.

VARNING

Applicera inte tätningsmedel eller belägg-ningar med korrisionsskydd på avgasrör, ka-talysator eller värmesköldar på avgassyste-

met. Värmen från avgassystemet eller motornkan få dem att antändas. Risk för brand.

Rengöra motorrummet

Var särskilt noga när du rengör motorrummet

Korrosionsskyddsbehandling

Motorutrymmet och ytan på kraftenheten fårkorrosionsskyddsbehandling på fabriken.

Gott korrosionsskydd är särskilt viktigt påvintern då fordonet ofta körs på saltade vä-gar. För att förhindra att salt fräter på fordo-net bör hela motorutrymmet noga rengörasföre och efter vintern.

Serviceverkstäder har rätt produkter för attrengöra och bevara samt nödvändig verk-stadsutrustning. Av den anledningen rekom-menderar vi att du låter dem utföra detta ar-bete.

Korrosionsskyddet brukar avlägsnas om mo-torutrymmet rengörs med fettborttagnings-lösningar eller om du låter motorn rengöras.När du låter detta arbete utföras, säkerställatt alla ytor, fogar, förband och komponenteri motorutrymmet får korrosionsskyddsbe-handling.

188

Page 191: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Vård och underhåll

VARNING

● När du arbetar i motorutrymmet, följ alltidsäkerhetsvarningarna ››› sidan 193.

● Innan du öppnar motorhuven ska du slå avmotorn, dra åt handbromsen ordentligt ochalltid ta ut nyckeln ur tändningen.

● Låt motorn svalna innan du rengör motor-rummet.

● Rengör inte fordonets underrede, hjulhuseneller hjulens kanter utan att skydda händeroch armar. Du kan skära dig på vassa metall-delar. Underlåtenhet kan leda till personska-da.

● Fukt, is och salt i bromssystemet kan på-verka bromsarnas effektivitet. Olycksrisk.Undvik direkt efter tvätt plötslig, tvär broms-ning.

● Rör aldrig kylarfläkten. Den är temperatur-styrd och kan starta automatiskt, även närnyckeln har tagits ut ur tändningen!

Miljövård

Bränsle-, fett- och oljeavlagringar kan avlägs-nas när motorn tvättas. Det smutsiga vattnetmåste rengöras i en oljeseparator. Av dennaanledning bör tvättning av motorn bara utfö-ras av en specialiserad verkstad eller en ben-sinstation.

Vårda kupéutrymmet

Rengöra plastdetaljer och instrument-brädan

– Rengör plastdelar och instrumentpanelenmed en ren, torr duk.

– Om detta inte ger ett tillfredsställande re-sultat, använd en särskild lösningsmedels-fri plastrengöringsprodukt.

VARNING

Rengör aldrig instrumentbrädans och krock-kuddemodulens yta med rengöringsmedelsom innehåller lösningsmedel. Lösningsme-del gör att ytan blir porös. Om krockkuddenutlöses kan plastdelar lossna och orsaka per-sonskador.

VIKTIGT

Rengöringsprodukter som innehåller lös-ningsmedel skadar materialet.

Rengöra trädetaljer*

– Rengör trädetaljerna med en ren duk fuktadmed vatten.

– Om detta inte ger ett tillfredsställande re-sultat, använd en mild tvållösning.

VIKTIGT

Rengöringsprodukter som innehåller lös-ningsmedel skadar materialet.

Rengöra klädsel och textilier

Sätesbeklädnad av tyg och tygdetaljer pådörrarna, takbeklädnad osv. kan rengörasmed ett speciellt rengöringsmedel för interiö-rer eller med torrskum och en mjuk borste.

Rengöra radio- och klimatreglage

Använd en mjuk, fuktad duk för att rengöraradion och/eller klimatreglagen. Vid mer en-vis smuts kan en neutral tvållösning använ-das.

Rengöra skinn*

Normal rengöring

– Fukta en bomulls- eller ylleduk med vattenoch torka av läderytorna.

Rengöra envisa fläckar

– Mer envis smuts kan avlägsnas med ensvag tvållösning (ren flytande tvål; tvåmatskedar utspätt i en liter vatten) och enduk. »

189

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 192: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

– Låt inte vattnet sugas in i lädret eller i söm-marna.

– Torka sedan av med en mjuk, torr duk.

Underhålla läder

– Lädret ska behandlas två gånger om åretmed en särskild lädervårdsprodukt somfinns hos din serviceverkstad.

– Applicera dessa produkter sparsamt.

– Torka sedan av med en mjuk duk.

SEAT gör allt som står i sin makt för att beva-ra denna naturprodukts genuina egenskaper.På grund av de naturliga egenskaperna hosde speciellt utvalda hudarna som används ärdet färdiga lädret i viss mån känsligt för fettoch smuts osv. så viss försiktighet krävs iden vardagliga användningen och när manvårdar lädret.

Damm och sandkorn i porerna och sömmarnakan repa och skada ytan. Om fordonet befin-ner sig i solstrålning under långa perioderbör lädret skyddas för att förhindra att detbleknar. Vissa små variationer i naturligt lä-der med hög kvalitet är dock normalt.

VIKTIGT

● Använd inte lösningsmedel, polermedel avvax, fläckborttagare eller liknande produkterpå läder.

● För att undvika skador bör envisa fläckartas bort av en specialiserad verkstad.

Rengöra säkerhetsbälten

Ett smutsigt säkerhetsbälte kanske inte fun-gerar korrekt. Kontrollera regelbundet alla sä-kerhetsbälten och håll dem rena.

Rengöring av säkerhetsbälten

– Dra det smutsiga säkerhetsbältet rakt utoch rulla ut det.

– Rengör smutsiga säkerhetsbälten med enmild tvållösning.

– Låt det torka.

– Rulla inte ihop säkerhetsbältet innan dethar torkat.

Om stora fläckar bildas på bältena kan deinte dras in korrekt i det automatiska upprull-ningsdonet.

VARNING

● Använd inte kemiska rengöringsmedel påsäkerhetsbältena, eftersom detta kan försva-ga bältena. Säkerställ att säkerhetsbältenainte kommer i kontakt med korrosiva vätskor.

● Kontrollera säkerhetsbältenas skick medjämna mellanrum. Om du märker att bältes-remmarna, beslagen, upprullningsdonen ellerlåsen på något bälte har skadats måste bältetbytas ut av en specialiserad verkstad.

● Försök inte att själv reparera ett skadat sä-kerhetsbälte. Säkerhetsbältena får inte tasbort eller ändras på något sätt.

VIKTIGT

Låt säkerhetsbälten torka helt efter rengöringinnan du rullar in dem. Bältenas upprull-ningsdon kan annars skadas.

190

Page 193: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kontroll och påfyllningsnivåer

Kontroll och påfyllningsni-våer

Tanka

Tanka

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 41

Om det automatiska påfyllningsmunstycketfungerar korrekt stängs det av automatisktnär bränsletanken är "full". Försök aldrig fyllapå ytterligare efter denna punkt eftersom ex-pansionstanken då kommer att fyllas. Bräns-le kan då läcka ut vid varma omgivningstem-peraturer.

Korrekt bränslegrad för din bil kan ses påskylten på insidan av tankluckan.

VARNING

● Bränsle är lättantändligt och kan orsakaallvarliga brännskador och andra skador.

– Rök inte och kom inte i kontakt med gnis-tor när du tankar fordonet eller en reserv-dunk, med bränsle. Detta utgör en explo-sionsrisk.

– Följ lagstadgade krav för användning avreservdunk med bränsle.

– Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inteförvaring av reservdunk med bränsle i bi-

len. Dunken kan skadas vid en olycka ochbörja läcka.

● Om du, under extraordinära omständighe-ter, måste ha en reservdunk med bränsle meddig ska följande observeras:

– Fyll aldrig reservdunken inuti eller på bi-len. En elektrostatisk uppladdning kanbildas under påfyllningen och göra attbränsleångorna antänds. Detta kan ledatill explosion. Sätt alltid dunken på mar-ken vid påfyllning.

– För in bränslemunstycket så långt sommöjligt i dunkens öppning.

– Om reservdunken är gjord av metall mås-te påfyllningsmunstycket vara i kontaktmed dunken under påfyllning. Det för-hindrar att elektrostatisk uppladdningbildas.

– Spill aldrig bränsle i bilen eller i baga-geutrymmet. Bränsleångor är explosiva.Risk för dödsfall.

VIKTIGT

● Bränslespill ska tas bort från lacken ome-delbart.

● Låt aldrig tanken bli helt tom. Oregelbun-den bränsleförsörjning kan orsaka feltänd-ning. Det kan resultera i att oförbränt bränslekommer in i katalysatorn och orsakar skador.

● Vid påfyllning av bränsletanken efter attden har blivit helt tom på en bil med diesel-motor måste tändningen sättas på i minst 30sekunder innan motorn startas. När du sedan

startar motorn kan det ta längre tid än nor-malt (upp till en minut) för motorn att tända.Det beror på att bränslesystemet måste avluf-ta sig självt innan start.

Miljövård

Försök inte att fylla på ytterligare bränsle ef-ter att det automatiska påfyllningsmunstyck-et har slagit ifrån. Det kan leda till att bräns-let svämmar över om det blir varmt.

Bränsle

Typer av bensin

Rätt bensintal anges på insidan av tankluck-an.

Fordonet är utrustat med en katalysator ochfår endast köras med blyfri bensin. Bensinenmåste uppfylla den europeiska standardenEN 228 eller den tyska standarden DIN51626-1 och måste vara blyfri. Du kan fyllapå med en högsta etanolandel på 10 %(E10). Bensintyperna skiljs åt med oktantal(RON).

Följande anges på etiketten på insidan avtankluckan. »

191

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 194: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

95-oktanig blyfri bensin eller 91-oktanig bly-fri bensin

Vi rekommenderar att du använder 95-okta-nig bensin. Om det inte finns tillgängligt:vanlig 91-oktanig bensin, med en mindre ef-fektminskning.

Blyfri bensin med minst 95 oktan

Du ska använda 95-oktanig bensin somlägst.

Om 95-oktanig bensin inte finns kan du inödfall tanka med vanlig 91-oktanig bensin.Kör i så fall på låga motorhastigheter ochmed lite gas. Tanka igen så snart du kan.

98-oktanig blyfri bensin eller 95-oktanig bly-fri bensin

Vi rekommenderar att du använder 98-okta-nig bensin. Om det inte finns tillgängligt: 95-oktanig bensin, med en mindre effektminsk-ning.

Om 95-oktanig bensin inte finns kan du inödfall tanka med vanlig 91-oktanig bensin.Kör i så fall på låga motorhastigheter ochmed lite gas. Tanka igen så snart du kan.

Bensintillsatser

Kvaliteten på bränslet påverkar motorns be-teende, prestanda och livslängd. Därför skabensinen som du använder innehålla lämpli-ga metallfria tillsatser som tillverkaren hartillsatt. Dessa tillsatser hjälper till att förhind-

ra korrosion, hålla bränslesystemet rent ochförhindra avlagringar från att bildas i motorn.

Om bensin av hög kvalitet med metallfria till-satser inte finns tillgänglig eller om motor-problem uppstår måste de nödvändiga till-satserna läggas till vid tankningen ››› .

Det är inte alla bensintillsatser som har visatsig vara effektiva. Användningen av olämpli-ga bränsletillsatser kan orsaka avsevärd ska-da på motorn och katalysatorn. Metalltillsat-ser bör aldrig användas. Metalltillsatser kaningå i bensintillsatser som minskar knack-ningsbenägenheten eller oktantalet ››› .

SEAT rekommenderar "genuina bränsletillsat-ser för bensinmotorer från VolkswagenGroup". Dessa tillsatser kan köpas hos SEAT-återförsäljare, som också tillhandahåller in-formation om hur de används.

VIKTIGT

● Tanka inte om pumpen visar att bränslet in-nehåller metall. LRP (lead replacement petrol(blyersatt bensin)) bränslen innehåller högakoncentrationer av tillsatser. Användning avdessa kan skada motorn!

● Tanka Tanka aldrig med bränsle som inne-håller en stor del etanol (t.ex. E50, E85). Det-ta kan skada bränslesystemet.

● Även om du bara fyller en full tank medblyat bränsle eller med andra metalltillsatserså försämrar detta katalysatorns effektivitetordentligt.

● Använd endast bränsletillsatser som ärgodkända av SEAT. Oktanhöjande tillsatsereller anti-knacktillsatser kan innehålla me-talltillsatser som kan skada motorn eller ka-talysatorn allvarligt. Dessa tillsatser får inteanvändas.

● Vid användning av bensin med lägre okta-ntal än det korrekta för motorn kan ett högtmotorvarvtal och fullt gaspådrag skada mo-torn.

Observera

● Du får använda bensin med ett högre okta-ntal än det som rekommenderas till din mo-tor.

● I länder där blyfri bensin inte finns tillgäng-liga kan du tanka med bensin med ett lågtblyinnehåll.

Dieselbränsle

Se informationen på insidan av tankluckan.

Vi rekommenderar att du använder Diesel -bränsle som uppfyller den europeiska stan-darden EN 590. Om diesel som uppfyller deneuropeiska standarden EN590 inte finns till-gänglig måste cetantalet vara 51, som lägst.Om motorn är utrustad med ett partikelfiltermåste svavelinnehållet vara lägre än 50 ppm.

192

Page 195: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kontroll och påfyllningsnivåer

Vinteranpassad diesel

Sommarbränsle blir tjockare på vintern ochföljaktligen blir det svårare att starta motorn.Därför erbjuder bensinstationer i vissa länderäven vinterdiesel som är mer flytande i kyla(vinteranpassad diesel).

Vatten i bränslefiltret1)

Om din bil har en dieselmotor och är utrustadmed ett bränslefilter med vattenavskiljare,så kan följande varning visas på instrument-

panelen: Vatten i bränslefilt-ret. Om så är fallet, ta bilen till en speciali-serad verkstad så att de kan dränera bränsle-filtret.

VIKTIGT

● Bilen är inte konstruerad för att användabiodiesel (FAME-bränsle). Bränslesystemetskadas om du använder biodiesel.

● Blanda inte bränsletillsatser, t.ex. "thin-ner", bensin eller liknande tillsatser, meddieselbränsle.

● Om diesel med låg kvalitet används kan detbli nödvändigt att dränera bränslefiltret ofta-re är vad som specificeras i underhållspro-grammet. Vi rekommenderar att du får dettagjort hos en specialiserad verkstad. Om vat-ten samlas i filtret kan detta orsaka prestan-daproblem i motorn.

Arbete i motorrummet

säkerhetsanvisningar för arbete i mo-torrummet

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 10

Innan arbetet påbörjas på motorn eller i mo-torutrymmet:

1. Slå av motorn och ta ut nyckeln ur tänd-ningen.

2. Dra åt handbromsen.

3. För växelspaken till neutralläget eller väl-jarspaken till läge P.

4. Vänta tills motorn har svalnat.

5. Håll barn borta från bilen.

6. Öppna motorhuven ››› sidan 194.

Du ska inte utföra något arbete i motorutrym-met om du inte vet exakt hur du ska utföra ar-betet och har korrekt verktyg. Låt en speciali-serad verkstad utföra arbetet om du är osäk-er.

Alla bruksvätskor och förbrukningsartiklar,såsom kylmedel, motorolja, tändstift och bat-terier, är under konstant utveckling. SEAT in-formerar kontinuerligt serviceverkstädernaom ändringar. Därför rekommenderar vi att

du skaffar bruksvätskor och förbrukningsar-tiklar från en serviceverkstad. Var vänlig ob-servera relevanta instruktioner ››› sidan 182.Bilens motorrum är ett farligt område ››› .

VARNING

Allt arbete på motorn eller i motorrummet,t.ex. kontrollera och fylla på vätskor, involve-rar fara för skada, brännsår och t.o.m. eld.

● Öppna aldrig motorhuven om du ser ånga,rök eller kylmedel komma från motorutrym-met. Annars finns det risk för allvarligabrännskador. Vänta tills du inte längre kan seånga eller kylmedel och låt sedan motornsvalna innan du försiktigt öppnar motorhu-ven.

● Slå av motorn och ta ut nyckeln ur tänd-ningen.

● Ansätt handbromsen och för växelspakentill neutralläget eller väljarspaken till läge P.

● Håll barn borta från bilen.

● Rör aldrig varma motordelar. Det finns riskför brännskador.

● Spill aldrig vätskor på en varm motor ellerett varmt avgassystem. Det innebär brand-risk.

● Undvik att orsaka kortslutning i elsyste-met, speciellt vid de punkter där startkablaransluts ››› sidan 52. Batteriet kan explo-dera. »

1) Giltig för marknaden: Algeriet.193

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 196: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

● Rör aldrig kylarfläkten. Den är temperatur-styrd och kan starta automatiskt, även närmotorn har stängts av och nyckeln har tagitsut ur tändningen.

● Täck aldrig över motorn med isolerandematerial som en filt. Risk för brand!

● Skruva inte av locket på kylmedlets expan-sionstank när motorn är het. Om kylmedlet ärvarmt är kylsystemet under tryck!

● Skydda ansiktet, händerna och armarnamot kylmedel och ånga genom att täcka lock-et med en stor, tjock trasa.

● Se alltid till att inga föremål, såsom rengör-ingstrasor eller verktyg, lämnas kvar i motor-rummet.

● Om du måste utföra arbete under bilen skalämpliga bockar användas för att ytterligarestötta bilen – olycksrisk! En hydraulisk dom-kraft är inte tillräckligt för att stötta bilen vil-ket medför risk för skador.

● Om arbete måste utföras då motorn startaseller är igång finns ytterligare en potentielltdödlig säkerhetsrisk från roterande delar, så-som drivremmar, generator, kylfläkt etc. samtfrån tändningssystemet med högspänning.Du ska även observera följande:

– Rör aldrig vid tändningssystemets elekt-riska ledningar.

– Se till att smycken, lösa kläder och långthår inte fastnar i roterande motordelar.Risk för dödsfall. Innan något arbete på-börjas; ta av smycken, sätt upp och täcköver långt hår och bär åtsittande kläder.

– Accelerera aldrig med växel ilagd utan attförst vidta nödvändiga säkerhetsåtgär-der. Bilen kan komma i rörelse även omhandbromsen är åtdragen. Risk för döds-fall.

● Om arbete måste utföras på bränslesyste-met eller på elektriska komponenter måste,förutom ovanstående varningar, även nedan-stående säkerhetsanvisningar följas.

– Koppla alltid bort batteriet från bilens el-system. Bilen måste vara upplåst när det-ta utförs, annars löses larmet ut.

– Rök inte.

– Arbeta aldrig nära öppen låga.

– Ha alltid en brandsläckare till hands.

VARNING

Om motorn inte är riktigt stängd kan denplötsligt öppnas när du kör så att föraren inteser något. Detta kan leda till en allvarligolycka.

● När du stängt motorhuven ska du alltidkontrollera att den är riktigt säkrad av låsme-kanismen i låshållaren. Motorhuven måsteligga tätt mot den omgärdande karossen.

● Om du kör och märker att motorhuven inteär riktigt stängd, ska du genast stanna ochstänga den riktigt.

● Öppna och stäng endast motorhuven näringen är i närheten av den.

VIKTIGT

Se till att inte blanda ihop bruksvätskor vidpåfyllning av dem. Användning av fel vätskorkan orsaka allvarliga fel och skador på mo-torn.

Miljövård

Läckage av bruksvätskor är skadligt för mil-jön. Av den anledningen ska du regelbundetkontrollera marken under bilen. Om du upp-täcker fläckar av olja eller andra vätskor skabilen kontrolleras hos en specialistverkstad.

Öppna motorhuven

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 10

Motorhuven öppnas från insidan av bilen.

Kontrollera att vindrutetorkarna är i vilolägeinnan motorhuven öppnas.

VARNING

Hett kylmedel kan orsaka brännskador!

● Öppna aldrig motorhuven om du ser ånga,rök eller kylmedel komma från motorutrym-met.

● Vänta till ånga, rök eller kylmedel inte läng-re kommer upp från motorhuven och öppnasedan försiktigt.

194

Page 197: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kontroll och påfyllningsnivåer

● När du arbetar i motorutrymmet, följ alltidsäkerhetsvarningarna ››› sidan 193.

Stänga motorhuven

– Lyft motorhuven något.

– Lossa stödstaget och sätt tillbaka det idess hållare.

– Låt motorhuven falla från en höjd på ca 30cm så att den låser sig.

Tryck inte nedåt om motorhuven inte stängs.Öppna den igen och låt den falla igen på detsätt som beskrivs ovan.

VARNING

Om motorhuven inte stängs ordentligt kanden öppnas under körning och helt hindrasikten mot vägen. Olycksrisk.

● Kontrollera alltid att motorhuven är ordent-ligt låst efter att den har stängts. Motorhu-ven måste ligga tätt mot den omgärdande ka-rossen.

● Om du upptäcker att motorhuvens spärrinte är låst under körning ska bilen stannasomedelbart för att stänga motorhuven.Olycksrisk.

195

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 198: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

Avläsa nivåer

Bild 173 Diagram över olika elements placering

Bild 174 För fordon med batteriet i bagageut-rymmet

De olika vätskorna i fordonet måste kontrolle-ras då och då. Fyll aldrig på med felaktigavätskor, annars kan motorn skadas allvarligt.

Expansionskärl för kylmedel1

Mätsticka för motorolja

Lock för påfyllning av motorolja

Behållare för bromsvätska

Bilbatteri

Vindrutespolarnas behållare

Kontroll och påfyllning av vätskenivå utförsför ovanstående komponenter. Dessa åtgär-der beskrivs i ››› sidan 193.

Översikt

Du hittar ytterligare förklaringar, instruktioneroch begränsningar angående de tekniskaspecifikationerna i ››› sidan 210.

2

3

4

5

6

Observera

Delarnas placering kan variera beroende påmotor.

Motorolja

Allmän information

Motorn kommer med en särskild multigrade-olja som kan användas året runt.

Eftersom användning av högkvalitetsolja ärviktigt för att motorn ska fungera korrekt ochen lång livslängd, ska du endast användaolja som uppfyller VW-standarder när du fyl-ler på eller byter olja.

196

Page 199: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kontroll och påfyllningsnivåer

Specifikationerna (VW-standarder) på följan-de sida ska finnas på oljans behållare.Närbehållaren visar de specifika standardernaför bensin- och dieselmotorer tillsammans in-nebär det att oljan kan användas för bådamotortyperna.

Vi rekommenderar att oljebytet, som visas iunderhållsprogrammet, utförs av en auktori-serad serviceverkstad eller en specialiseradverkstad.

Korrekta oljespecifikationer för din motorfinns i listan över ››› sidan 42.

Serviceintervall

Serviceintervall kan vara flexibla (LongLife-service) eller fasta (beroende på tid/kör-sträcka).

Om den PR-kod som sitter på baksidan av un-derhållsprogrammets häfte är PR QI6 betyderdet att din bil har programmerats med under-hållsprogrammet LongLife. Om koden är QI1,QI2, QI3, QI4 eller QI7 innebär det att servi-ceintervallet är beroende av körtid/kör-sträcka.

Flexibla serviceintervall (LongLife-servicein-tervall*)

Särskilda oljor och processer har utvecklatssom, beroende på egenskaper och indivi-duella körprofiler, tillåter förlängning av olje-byte (LongLife-serviceintervall).

Eftersom den här oljan är mycket viktig förförlängningen av serviceintervallet ska denendast användas om följande punkter följs:

● Undvik att blanda den med olja för fastaserviceintervall.

● Endast under extraordinära förhållanden,om oljenivån är för låg ››› sidan 198 ochLongLife-olja inte finns tillgänglig, är det till-låtet att fylla på (en gång) med olja för fastaserviceintervall ››› sidan 42 (högst 0,5 li-ter).

Fasta underhållsintervall*

Om din bil inte har "LongLife-serviceinterval-let" eller om det har inaktiverats (på begä-ran), kan du använda oljor för fasta servicein-tervall, vilka också visas i ››› sidan 42. Idet här fallet måste ditt fordon servas efterett fast intervall på 1 år/15 000 km (10 000miles) (det som inträffar först) ››› häfte Un-derhållsprogram.

● Under extraordinära omständigheter, omoljenivån är för låg ››› sidan 198 och du intekan få tag i den olja som specificerats för dittfordon, kan du fylla på med en liten mängdolja som uppfyller specifikationen ACEA A2eller ACEA A3 (bensinmotorer) eller ACEA B3eller ACEA B4 (dieselmotorer) (upp till 0,5 l).

Bilar med dieselpartikelfilter*

Underhållsprogrammet visar huruvida din bilär utrustad med dieselpartikelfilter eller inte.

Endast motoroljan VW 507 00, med reduce-rad askbildning, kan användas i dieselmoto-rer utrustade med partikelfilter. Användningav andra typer av oljor orsakar högre kolparti-kelkoncentration och förkortar livslängdenför DPF. Därför:

● Undvik att blanda den här oljan med andramotoroljor.

● Endast under extraordinära förhållanden,om oljenivån är för låg ››› sidan 198 och duinte kan få tag i den olja som specificerats fördin bil, kan du använda en liten mängd olja(en gång) som uppfyller specifikationernaVW 506 00, VW 506 01, VW 505 00,VW 505 01 eller ACEA B3/ACEA B4. (upp till0,5 l).

Observera

Innan en lång resa rekommenderar vi att duskaffar en motorolja som uppfyller motsva-rande VW-specifikationer och förvarar den ibilen. På så sätt har du alltid tillgång till kor-rekt motorolja för påfyllning.

Varningslampa

Denna varningslampa lyser rött, röd tyderdetta på att motoroljetrycket är för lågt. »

197

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 200: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

Om denna varningssymbol blinkar och åtföljsav tre ljudvarningar, slå av motorn och kon-trollera oljenivån. Fyll på olja vid behov››› sidan 198.

Om kontrollampan blinkar även fast oljenivånär korrekt ska du stanna bilen. Motorn fårinte ens gå på tomgång! Tillkalla tekniskhjälp.

Kontrollera oljenivå

Om varningslampan är gul ska motorolje-nivån kontrolleras så snart som möjligt. Fyllpå olja så fort möjlighet ges ››› sidan 198.

Fel på oljenivågivare*

Om gula varningslampan blinkar ska bilentas till en specialistverkstad för kontroll av ol-jenivågivaren. Innan så har gjorts rekommen-derar vi att oljenivån kontrolleras vid varjetankning.

Kontrollera motoroljenivån

Bild 175 Mätsticka för motorolja

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 41

Kontrollera oljenivå

– Parkera bilen i horisontellt läge.

– Kör motorn på tomgång en kort stund tillsdrifttemperaturen uppnås och stäng sedanav den.

– Vänta ca två minuter.

– Dra ut mätstickan. Torka av mätstickan meden ren trasa och sätt tillbaka den genom atttrycka ner den så långt det går.

– Dra sedan ut oljestickan igen och kontrolle-ra oljenivån. Fyll på motorolja vid behov.

Beroende på hur du kör och de förhållandensom bilen används i kan oljeförbrukningenvara upp till 0,5 l/1000 km. Oljeförbrukning-

en är sannolikt högre under de första5 000 km. Av den anledningen måste oljeni-vån kontrolleras regelbundet, helst vid tank-ning och innan en resa.

VARNING

Allt arbete som utförs i motorutrymmet ellerpå motorn måste utföras med försiktighet.

● När du arbetar i motorutrymmet, följ alltidsäkerhetsvarningarna ››› sidan 193.

VIKTIGT

Starta inte motorn om oljenivån ligger överområde A . Det kan leda till skador på mo-torn och katalysatorn. Kontakta en service-verkstad.

Fylla på motorolja

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 41

Innan motorhuven öppnas bör du läsa ochobservera varningarna ››› i säkerhetsanvis-ningar för arbete i motorrummet på si-dan 193.

Placeringen av öppningen för påfyllning avolja visas i skissen över motorutrymmet ››› si-dan 196.

Motoroljespecifikation ››› sidan 42.

198

Page 201: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kontroll och påfyllningsnivåer

VARNING

Olja är mycket lättantändligt. Se till att ingenolja kommer i kontakt med varma motordelarunder påfyllning.

VIKTIGT

Starta inte motorn om oljenivån ligger överområde A . Det kan leda till skador på mo-torn och katalysatorn. Kontakta en speciali-serad verkstad.

Miljövård

Oljenivån får aldrig vara över område A . An-nars kan olja föras in genom vevhusventila-tionen och komma ut i atmosfären via avgas-systemet.

Byta motorolja

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 41

Motoroljan måste bytas enligt intervallerna iserviceschemat.

Vi rekommenderar därför att du vänder digtill en serviceverkstad för byte av motorolja.

Intervallerna för byte av motorolja visas i ser-viceprogrammet.

VARNING

Byt oljan själv endast om du har den specia-listkunskap som krävs!

● Innan motorhuven öppnas bör du läs ochobservera varningarna på ››› sidan 193, sä-kerhetsanvisningar för arbete i motorrummet.

● Vänta tills motorn har svalnat. Het olja kanorsaka brännskador.

● Använd ögonskydd för att undvika skador,t.ex. brännskador från syra, från oljestänk.

● Håll armen i horisontellt läge när oljeav-tappningspluggen tas bort med fingrarna föratt undvika att olja rinner ner för armen.

● Tvätta huden noggrant om den kommer ikontakt med motorolja.

● Motorolja är giftigt! Använd olja måste för-varas på säker plats utom räckhåll för barn.

VIKTIGT

Inga tillsatser ska användas i motoroljan.Detta kan resultera i skador på motorn. Ska-dor orsakade av sådana tillsatser täcks inteav fabriksgarantin.

Miljövård

● På grund av avyttringsproblemen, special-verktygen och den specialistkunskap somkrävs, rekommenderar vi att låta en service-verkstad byta motoroljan och oljefiltret.

● Häll aldrig ut olja i avloppet eller i marken.

● Använd lämplig behållare vid avtappningav använd olja. Behållaren måste vara till-räckligt stor för att rymma all motorolja.

Kylsystem

Signallampa

Ett fel har uppkommit om:

● Lampan inte släcks igen efter några se-kunder.

● Lampan tänds eller blinkar när fordonetkörs och tre ljudsignaler hörs ››› .

Det betyder antingen på att kylmedelsnivånär för låg eller att kylmedelstemperaturen ärför hög.

För hög kylmedelstemperatur

Om lampan tänds, stanna bilen, slå avmotorn och vänta på att den ska svalna. Kon-trollera kylmedelsnivån.

Om kylmedelsnivån är korrekt kan överhett-ningen bero på ett fel på kylarfläkten. Kon-trollera kylarfläktens säkring och byt vid be-hov ››› sidan 78.

Om signallampan tänds igen efter att en kortsträcka har körts, stanna bilen! Stäng av mo-torn. Kontakta en serviceverkstad eller speci-aliserad verkstad. »

199

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 202: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

Kylmedelsnivån är för låg

Om lampan tänds, stanna bilen, slå avmotorn och vänta på att den ska svalna. Kon-trollera först kylmedelsnivån. Om kylmedels-nivån är under "MIN"-markeringen fyller dupå med kylmedel ››› .

VARNING

● Om bilen står still på grund av tekniskt felför du den till ett säkert avstånd från trafiken.Stäng av motorn, sätt på varningsblinkersoch sätt ut varningstriangeln.

● Öppna aldrig motorhuven om du kan se el-ler höra ånga eller kylmedel som ångar ut urmotorutrymmet. Risk för brännskador. Väntatill du inte längre kan se eller höra flyendeånga eller kylmedel.

● Motorrummet är ett farligt område. Innanarbete utförs i motorutrymmet ska motornstängas av och svalna. Observera alltid var-ningarna ››› sidan 193.

Fylla på kylvätska

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 42

Fyll på kylmedel när nivån är under marker-ingen MIN (minimum).

Kontrollera kylmedelsnivån

– Parkera bilen i horisontellt läge.

– Slå av tändningen.

– Läs av kylmedelsnivån på expansionskärletför kylmedel. När motorn är kall bör kylme-delsnivån vara mellan markeringarna. Närmotorn är varm kan nivån ligga något ovan-för den övre markeringen.

Fylla på kylmedel

– Vänta tills motorn har svalnat.

– Täck locket på expansionskärlet för kylme-del med en duk och skruva upp den försik-tigt åt vänster ››› .

– Fyll på kylmedel endast om det fortfarandefinns kylmedel i expansionskärlet, annarskan du skada motorn. Om det inte finnskylmedel i expansionskärlet ska du slutaköra. Låt en serviceverkstad åtgärda pro-blemet ››› .

– Om det fortfarande finns kylmedel i expan-sionstanken ska du fylla på upp till denövre markeringen.

– Fyll på med kylmedel tills nivån är stabil.

– Skruva på locket ordentligt.

Förlust av kylmedel indikerar vanligtvis ettläckage i kylsystemet. Kör fordonet direkt tillen specialiserad verkstad och låt undersökakylsystemet. Om det inte finns något läckagei kylsystemet inträffar kylmedelsförlust en-dast om kylmedlet kokar och tvingas ut ur sy-stemet på grund av överhettning.

VARNING

● Kylsystemet är trycksatt. Skruva inte avlocket till expansionskärlet för kylvätska närmotorn är varm: risk för brännskador!

● Frostskyddsmedlet och kylmedlet kan ut-göra en hälsorisk. Därför ska frostskydds-medlet förvaras i originalbehållaren på säkerplats utom räckhåll för barn. Underlåtenhetkan leda till förgiftning.

● Om du arbetar i motorutrymmet ska dukomma ihåg att, även om tändningen är av,kan kylarfläkten starta automatiskt.Detta ut-gör en skaderisk.

VARNING

Om det inte finns tillräckligt med frosts-kyddsmedel i kylsystemet kan fel uppstå imotorn, vilket kan leda till allvarliga skador.

● Kontrollera att procentdelen tillsats är kor-rekt med avseende på den lägsta, förväntadetemperaturen i området som fordonet an-vänds i.

● När utomhustemperaturen är väldigt lågkan kylmedlet frysa och fordonet immobilise-ras. Om det händer fungerar inte heller vär-mesystemet och passagerare med olämpligklädsel kan frysa ihjäl.

200

Page 203: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kontroll och påfyllningsnivåer

VIKTIGT

Fyll inte på expansionstanken med kylmedelom den är tom! Luft kan komma in i kylsyste-met. Om så är fallet ska du sluta köra. Upp-sök specialisthjälp. Annars finns det risk förskador på motorn.

VIKTIGT

Originaltillsatser ska aldrig blandas med kyl-medel som inte är godkända av SEAT. Annarsfinns en risk att motorn och dess kylsystemskadas allvarligt.

● Om vätskan i expansionsbehållaren inte ärlila utan exempelvis brun, indikerar det attG13-tillsatsen har blandats med en olämpligkylvätska. Kylmedlet måste då bytas så snartsom möjligt! Detta kan resultera i allvarligafel och skador på motorn.

Miljövård

Kylvätska och tillsatser kan förorena miljön.Om vätskor spills ska de samlas upp och kas-seras på lämpligt sätt för att skydda miljön.

Bromsvätska

Kontrollera bromsvätskenivån

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 43

Bromsvätskebehållarens placering visas iskissen över motorutrymmet ››› sidan 196.Bromsvätskebehållaren har ett svart och gultlock.

Bromsvätskenivån sjunker något när bilenanvänds eftersom bromsbeläggen justerasautomatiskt efter slitage.

Om nivån sjunker betydligt på kort tid ellersjunker under "MIN"-markeringen kan detdock finnas en läcka i bromssystemet. En dis-play på instrumentpanelen varnar dig ombromsvätskenivån är för låg ››› sidan 96.

VARNING

Innan motorhuven öppnas för kontroll avbromsvätskenivån, läs och observera var-ningarna ››› sidan 193.

Byte av bromsvätska

Intervallerna för byte av bromsvätskan visas iunderhållsprogrammet.

Vi rekommenderar därför att du vänder digtill en serviceverkstad för byte av motorolja.

Innan du öppnar motorhuven, läs varningar-na ››› i säkerhetsanvisningar för arbete imotorrummet på sidan 193 i avsnittet "Sä-kerhetsanvisningar för arbete i motorutrym-met".

Med tiden blir bromsvätskan hygroskopiskoch absorberar vatten från omgivningsluften.Om vatteninnehållet i bromsvätskan är förhögt kan bromssystemet rosta. Detta sänkerockså bromsvätskans kokpunkt avsevärt.Kraftig användning av bromsarna kan då or-saka ett ånglås som kan försämra bromsef-fekten.

Använd alltid korrekt bromsvätska. Användenbart bromsvätska som uttryckligen uppfyl-ler VW:s 501 14-standard.

Du kan köpa VW 501 14-standardbromsväts-ka hos en SEAT-återförsäljare eller en SEAT-auktoriserad servicepartner. Om ingen finnstillgänglig, använd endast högkvalitativbromsvätska som lever upp till standardenDIN ISO 4925 KLASS 4 eller USA-standardenFMVSS 116 DOT 4.

Används någon annan slags bromsvätska el-ler en som inte är av hög kvalitet kan det på-verka bromssystemets funktion och minskadess effektivitet. Använd aldrig en broms-vätska vars behållare inte uppger att den le-ver upp till standarden VW 501 14, DIN ISO4925 KLASS 4 eller USA-standarden FMVSS116 DOT 4.

VARNING

Bromsvätska är giftig. Gammal bromsvätskaförsämrar bromseffekten. »

201

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 204: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

● Innan motorhuven öppnas för kontroll avbromsvätskenivån, läs och observera var-ningarna ››› sidan 193.

● Bromsvätska ska förvaras i den förslutnaoriginalbehållaren på säker plats utom räck-håll för barn. Risk för förgiftning.

● Utför bromsvätskebyte enligt underhålls-programmet. Kraftig användning av bromsar-na kan orsaka ett ånglås om bromsvätskananvänds i systemet för länge. Det påverkarbromsarnas effektivitet och bilens säkerhetbetydligt. Det kan även leda till en olycka.

VIKTIGT

Bromsvätska skadar lacken på bilen. Torka avbromsvätska från lacken omedelbart.

Miljövård

Bromsbeläggen och bromsvätskan måstesamlas upp och kasseras enligt gällande be-stämmelser. Nätverket med SEAT:s tekniskasupport har nödvändig utrustning och kvalifi-cerad personal för uppsamling och avyttringav detta avfallsmaterial.

Vindrutespolarnas behållare

Fylla på vatten i vindrutespolarbehål-laren

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 43

Med Vindrutespolaren och strålkastarspolar-na får vätska från vindrutespolarbehållaren imotorrummet. Behållaren rymmer cirka 3 li-ter, i fordon med strålkastarspolarna* rym-mer den cirka 4,5 liter.

Behållaren sitter i motorutrymmet.

Det räcker inte med enbart vatten för att ren-göra vindrutan och strålkastarna. Vi rekom-menderar att du alltid fyller på med en annanrengöringsprodukt i vindrutespolarvätskan.På marknaden finns det många godkändarengöringsprodukter för vindrutan, medmycket rengörande och frostskyddandeegenskaper som kan användas året runt. Följutspädningsinstruktionerna på förpackning-en.

VARNING

Allt arbete som utförs i motorutrymmet ellerpå motorn måste utföras med försiktighet.

● När du arbetar i motorutrymmet, följ alltidsäkerhetsvarningarna ››› sidan 193.

VIKTIGT

● Häll aldrig frostskyddsmedel ämnat för ky-laren eller andra tillsatser i vindrutespolar-vätskan.

● Använd alltid godkända vindruterengö-ringsprodukter och späd dem enligt instruk-tionerna. Om du använder andra spolarväts-kor eller tvållösningar kan de små hålen i defläktformade munstyckena bli täppta.

Bilbatteri

Symboler och varningar för batteri-hantering

Läs extrainformationen noggrant ››› si-dan 43

Använd ögonskydd

Batterivätska är extremt korrosivt. Användskyddshandskar och ögonskydd.

Öppen eld, lågor, gnistor och rökning är förbju-det!

En mycket explosiv blandning av gaser frigörs närbatteriet är under laddning.

Håll barn utom räckhåll för syra och batterier!

202

Page 205: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Kontroll och påfyllningsnivåer

VARNING

Var alltid medveten om risken för personska-dor och kemiska brännskador samt risken förolyckor eller brand vid arbete med batterietoch det elektriska systemet.

● Bär ögonskydd. Skydda ögon, hud och klä-der från syra och partiklar som innehåller bly.

● Batterivätska är extremt korrosivt. Användskyddshandskar och ögonskydd. Luta aldrigbatterierna. Det kan leda till att syra spills utgenom hålen.

● Skölj ögonen omedelbart med rent vatten iflera minuter om de kommer i kontakt medbatterisyra. Uppsök sedan läkare direkt. Tvät-ta av syrastänk på huden eller kläderna medtvållösning och skölj med rikligt med vatten.Om syra sväljs av misstag ska läkare uppsö-kas omedelbart.

● Öppen eld, lågor, gnistor och rökning ärförbjudet. Undvik att orsaka gnistor ellerelektrostatisk laddning vid hantering av kab-lar och elektrisk utrustning. Kortslut aldrigbatteripolerna. Gnistor med hög energi kanorsaka personskador.

● En mycket explosiv blandning av gaser fri-görs när batteriet är under laddning. Batterierska endast laddas i välventilerade rum.

● Håll barn borta från syra och batterier.

● Innan arbete med det elektriska systemetska motorn, tändningen och alla elektriskaenheter stängas av. Koppla ur batteriets mi-nuspol. När en glödlampa byts behöver dubara stänga av lampan.

● Inaktivera stöldskyddssystemet genom attlåsa upp bilen innan batteriet kopplas ur. Omså inte görs kommer larmet att lösas ut.

● När batteriet kopplas ur från bilens elekt-riska system ska först minuskabeln kopplasur och sedan pluskabeln.

● Stäng av all elektrisk utrustning innan bat-teriet kopplas in på nytt. Återanslut förstpluskabeln och sedan minuskabeln. Växlaaldrig om anslutningarnas polaritet. Dettakan leda till elektrisk brand.

● Ladda aldrig ett fruset batteri eller ett bat-teri som har tinat. Det kan leda till explosionoch kemiska brännskador. Byt alltid ett batte-ri som har frusit. Ett urladdat batteri kan ävenfrysa vid temperaturer omkring 0°C.

● Se till att ventilationsslangen alltid är an-sluten till batteriet.

● Använd aldrig ett defekt batteri. Detta kanleda till explosion. Byt ut ett skadat batteriomedelbart.

● För fordon med batteriet i bagageutrym-met: Kontrollera att batteriets ventilations-slang sitter ordentligt fast.

VIKTIGT

● Koppla aldrig ur batteriet om tändningen ärpå eller motorn igång. Det kan skada detelektriska systemet eller den elektriska ut-rustningen.

● Batteriet får inte utsättas för direkt solljusunder längre tid eftersom den intensiva ultra-violetta strålningen kan skada batterihuset.

● Om bilen lämnas i kalla förhållanden underlängre tid ska batteriet skyddas från att "fry-sa". Om batteriet fryser kommer det att ska-das.

Varningslampa

Lyser

Generatorfel.

Signallampan tänds när tändningen slåspå. Den ska slockna så fort motorn är igång.

Om kontrollampan tänds under körningladdar inte generatorn längre batteriet. Köromedelbart till en specialistverkstad.

Undvik att använda elektrisk utrustning sominte är absolut nödvändig eftersom det töm-mer batteriet.

Kontrollera batteriets elektrolytnivå

Elektrolytnivån ska kontrolleras regelbundetför bilar som kör långt, i varma länder och igamla batterier.

– Öppna motorhuven och öppna batteriluck-an i fronten ››› i säkerhetsanvisningar förarbete i motorrummet på sidan 193 ››› iSymboler och varningar för batterihanter-ing på sidan 203. För bilar med batterietunder reservhjulet ska bakluckan öppnas »

203

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 206: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

och mattan lyftas upp. Batteriet sitter bred-vid reservhjulet.

– Kontrollera färgvisningen i det "magiskaögat" på batteriets ovansida.

– Om det finns luftbubblor i fönstret knackardu försiktigt på det så att de försvinner.

Batteriets placering visas i skissen över mo-torutrymmet ››› sidan 196. Batteriets placer-ing i bagagerummet kan ses i ››› bild 174.

Det "magiska ögat" som sitter på batterietsovansida ändrar färg efter dess laddning ochelektrolytnivå.

Två olika färger kan visas:

● Svart: korrekt laddningstatus.

● Genomskinlig/gul: batteriet måste bytas.Kontakta en specialiserad verkstad.

Ladda eller byta batteri

Batteriet är underhållsfritt och kontrollerasunder besiktningsservicen. Allt arbete på bil-batteriet kräver specialistkunskaper.

Om du ofta kör korta sträckor eller om bileninte körs under långa perioder ska batterietkontrolleras hos en specialistverkstad mellandet schemalagda underhållet.

Om batteriet har laddats ur och du har pro-blem med att starta bilen kanske batteriet ärskadat. Om så är fallet rekommenderar vi att

ett auktoriserat servicecenter kontrollerarbatteriet, som då laddar eller byter batteriet.

Ladda batteriet

Bilbatteriet får endast laddas hos en specia-listverkstad.Det beror på att de monteradebatterierna omfattar specialteknologier ochmåste laddas i en kontrollerad miljö.

Byta ett bilbatteri

Batteriet har utvecklats för att passa de loka-la förhållandena och har speciella säkerhets-funktioner.

Riktiga SEAT-batterier uppfyller specifikatio-nerna för underhåll, prestanda och säkerhetför din bil.

VARNING

● Vi rekommenderar användning av under-hållsfria eller cykelfria, läcksäkra batteriersom uppfyller standarderna T 825 06 ochVW 7 50 73. Denna standard gäller från 2001.

● Innan arbete med batteriet måste du läsaoch följa varningarna ››› i Symboler ochvarningar för batterihantering på sidan 203.

Miljövård

Batterier innehåller giftiga ämnen som sva-velsyra och bly. De måste avyttras på ett kor-rekt sätt och får inte avyttras tillsammansmed hushållsavfallet.

Hjul

Hjul och däck

Allmän information

Undvika skador

– Om du måste köra över en trottoar eller lik-nande föremål ska du köra mycket lång-samt och i en rak vinkel.

– Håll fett, olja och bränsle borta från däck-en.

– Kontrollera däcken regelbundet beträffandeskador (skåror, sprickor, blåsor m.m.). Tabort främmande föremål som satt sig imönstret.

Förvara däck

– När du tar av däcken ska de märkas för attfå samma rotationsriktning när de sätts påigen.

– När hjulen och/eller däcken tas av ska deförvaras på en sval, torr och helst mörkplats.

– Däck som inte är monterade på en fälgmåste förvaras stående.

Nya däck

Nya däck måste köras in ››› sidan 160.

204

Page 207: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Hjul

Mönsterdjupet på nya däck kan variera efterdäckens typ, fabrikat och mönster.

Dolda skador

Skador på däck och fälgar är ofta inte synli-ga. Om du upptäcker ovanliga vibrationer el-ler att bilen drar åt ena sidan, kan det betydaatt ett av däcken är skadat. Däcken ska ome-delbart kontrolleras av en serviceverkstad.

Däck med riktat däckmönster

På däck med riktade däckmönster visas rota-tionsriktningen av en pil på sidan av däcket.Observera alltid rotationsriktningen vid mon-tering av hjulet. Det garanterar optimaltgrepp och hjälper till att undvika vattenpla-ning, överdrivet buller och slitage.

VARNING

● Nya däck har inte maximalt grepp under deförsta 500 km. Kör därför extra varsamt föratt undvika olyckor.

● Kör aldrig med skadade däck. Det kan ävenleda till en olycka.

● Om du upptäcker ovanliga vibrationer ellerom bilen drar åt ena sidan under körning skadu stanna bilen omedelbart och kontrolleradäcken beträffande skador.

Däcktrycksövervakning

Bild 176 Var finns däcktryckstabellen?

Korrekt däcktryck är angivet på etiketten påtanklockets insida ››› bild 176.

1. Läs på etiketten för korrekt däcktryck. Vär-dena på etiketten gäller för sommardäck.

2. Trycket i däcken bör endast kontrollerasnär däcken är kalla. De något högre tryck-en för varma däck får inte minskas.

3. Justera däcktrycket efter den last du kör.

Däcktryck

Ett korrekt däcktryck är speciellt viktigt vidhöga hastigheter. Trycket ska därför kontrol-

leras minst en gång i månaden och innan enlängre resa.

Däcktrycket kan justeras för medelhög belas-tning för en bättre körkomfort ("comfort"-däcktryck) beroende på bil. När du kör medcomfort-däcktryck kan bränsleförbrukningenöka något.

VARNING

Ett däck kan lätt spricka om trycket är förlågt, vilket kan leda till en olycka.

● Ett däck med otillräckligt tryck sträcks mervid konstant höga hastigheter. Det gör attdäcket blir för varmt vilket kan leda till möns-terseparering och punktering. Följ därför all-tid de rekommenderade däcktrycken.

● Om däcktrycket är för lågt eller för högtslits däcken i förtid och bilen blir svår atthantera. Olycksrisk!

Miljövård

Däck med för lite tryck ökar bränsleförbruk-ningen.

205

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 208: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

Livslängd för däck

Bild 177 Däckens mönsterslitageindikatorer

Bild 178 Skiss för att byta plats på hjulen

Däckens livslängd beror på däcktryck, körstiloch montering.

Slitagevarnare

Originaldäcken på din bil har 1,6 mm höga"mönsterslitagevarnare" ››› bild 177, utsprid-da över hela mönstret. Beroende på fabrikat

finns det 6 eller 8 indikatorer jämnt fördeladerunt däcket. Märkningar på däckens sida(t.ex. bokstäverna "TWI" eller andra symbo-ler) visar mönsterslitageindikatorernas pla-cering. Enligt lag är det minsta tillåtna möns-terdjupet 1,6 mm (mätt i mönsterspårenbredvid mönsterslitagevarnarna). Slitna däckmåste bytas. Andra siffror kan gälla i export-länder ››› .

Däcktryck

Felaktigt däcktryck orsakar slitage i förtid ochkan leda till punktering. Av den anledningenska däcktrycket kontrolleras minst en gång imånaden ››› sidan 205.

Körsättet

Tvär kurvtagning, häftig acceleration och hår-da inbromsningar ökar slitaget på däcken.

Byta plats på hjulen

Om framdäcken är betydligt mer slitna änbakdäcken rekommenderar vi att man byterplats på dem enligt bilden ››› bild 178. Alladäck får då ungefär samma livslängd.

Hjulbalansering

Hjulen på nya bilar är balanserade. Undernormal körning kan dock olika faktorer göradem obalanserade, vilket leder till vibrationeri styrningen.

Obalanserade hjul ska balanseras eftersomde annars kan orsaka överdrivet slitage påstyrningen, upphängningen och däcken. Etthjul måste också balanseras på nytt om ettnytt däck monteras på det.

Felaktig hjulinställning

Felaktig hjulinställning leder till överdrivetdäckslitage, vilket försämrar bilens säkerhet.Om däcken sits onormalt mycket, ska du låtaen serviceverkstad kontrollera hjulinställ-ningen.

VARNING

Olycksrisken är mycket hög om ett däck fårpunktering under körning.

● Däcken måste bytas senast när mönstersli-tageindikatorerna är slitna ››› sidan 206. Omdu inte följer denna instruktion kan det ledatill olyckor. Slitna däck har dåligt grepp vidhöga hastigheter på blöta vägar och det inne-bär också en högre risk för "vattenplaning".

● Ett däck med otillräckligt tryck sträcks mervid konstant höga hastigheter. Det gör attdäcket överhettas. Detta kan leda till möns-terseparering och punktering. Olycksrisk. Följdärför alltid de rekommenderade däcktryck-en.

● Om däcken slits onormalt mycket, ska dulåta en serviceverkstad kontrollera hjulin-ställningen.

● Håll kemikalier som olja, bränsle ochbromsvätska borta från däcken.

206

Page 209: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Hjul

● Skadade hjul och däck måste bytas ome-delbart!

Miljövård

Däck med för lite tryck ökar bränsleförbruk-ningen.

Nya däck och hjul

Nya däck och hjul måste köras in.

Däcken och fälgarna är en viktig del av bilenskonstruktion. De däck och fälgar som hargodkänts av SEAT matchar bilens egenskaperoch bidrar till god väghållning och säker kör-ning ››› .

Däck ska minst bytas parvis och inte ett ochett (dvs. båda framdäcken eller båda bak-däcken tillsammans). Kunskap om däckbe-teckningen gör det lättare att välja korrektdäck. Radialdäck har däckbeteckningen ut-märkt på sidan av däcken, t.ex.

195/65 R15 91TDenna beteckning innehåller följande infor-mation:

Däckbredd i mm

Höjd/bredd-förhållande i %

Däckkonstruktion: Radial

Fälgdiameter i tum

195

65

R

15

Belastningskod

Hastighetsklass

Däcken kan även ha följande information:

● En rotationsriktningssymbol

● "Reinforced" indikerar däck för tung drift.

Tillverkningsdatumet visas också på sidan avdäcket (möjligen enbart på däckets insida).

"DOT ... 1103..." betyder t.ex. att däcket hartillverkats under vecka 11 år 2003.

Vi rekommenderar att däck- och hjularbetenutförs av din serviceverkstad. De är bekantamed tillvägagångssättet och har alla nödvän-diga specialverktyg och reservdelar samtlämpliga anläggningar för avyttring av gamladäck.

Alla auktoriserade serviceverkstäder har fullinformation om tekniska krav vid monteringeller byte av däck, hjul eller fälgar.

VARNING

● Vi rekommenderar att du enbart använderhjul och däck som SEAT har godkänt för dinmodell. Om så inte görs kan hanteringen avbilen försämras. Olycksrisk.

● Undvik att köra bilen med däck som är merän 6 år gamla. Om du inte har något alterna-tiv ska du alltid köra långsamt och med extraförsiktighet.

● Använd aldrig gamla däck eller däck somdu inte vet hur de har använts "tidigare".

91

T● Om fälgarna är eftermonterade måste du setill att luftflödet till bromsarna inte hindras.Det kan innebära att bromsarna överhettas.

● Alla fyra hjul måste ha radialdäck av sam-ma typ, storlek (rullningsomkrets) och däck-mönster.

Miljövård

Gamla däck måste tas om hand enligt de lag-stadgade krav som gäller i det aktuella lan-det.

Observera

● Kontakta en auktoriserad SEAT-verkstad föratt få veta om hjul eller däck med annan stor-lek än de ursprungligen monterade av SEATkan monteras, och om tillåtna kombinationermellan framaxeln (axel 1) och bakaxeln (axel2).

● Av tekniska skäl är det generellt sett intemöjligt att använda hjul från andra bilar. Detkan även gälla bilar av samma modell. An-vändning av hjul och däck som inte har god-känts av SEAT för användning på din modellkan ogiltigförklara bilens typgodkännandeför användning på allmänna vägar.

● Om reservdäcket inte är av samma typ somde som är monterade på bilen (t.ex. vinter-däck), ska du endast använda reservdäcketunder en kort period och köra varsamt. Mon-tera det normala hjulet så snart som möjligt.

207

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 210: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tips

Hjulbultar

Hjulbultarnas konstruktion matchar fälgarna.Om andra fälgar är monterade måste korrekthjulbultar med rätt längd och korrekt forma-de bulthuvuden användas. Det säkrar att hju-len monteras ordentligt och att bromssyste-met fungerar som det ska.

Under vissa omständigheter ska du inte an-vända hjulbultar från en annan bil, även omdet är samma modell ››› sidan 182.

VARNING

Om hjulbultarna inte dras åt ordentligt kanhjulet lossna under körning. Olycksrisk.

● Hjulbultarna måste vara rena och lätta attskruva. Applicera aldrig fett eller olja på dem.

● Använd endast hjulbultar som tillhör hjulet.

● Om hjulbultarnas föreskrivna åtdragnings-moment är för lågt kan de lossna medan bi-len är i rörelse. Olycksrisk! Om åtdragnings-momentet är för högt kan hjulbultarna ochgängorna skadas.

VIKTIGT

Föreskrivet åtdragningsmoment för hjulbultartill stål- och lättmetallfälgar är 120 Nm.

Däcktryck

Bild 179 Mittkonsolen: knapp för däcköver-vakningssystem

av däcken Däckövervakningslampa * jäm-för hjulrotationerna och med detta hjuldia-metern hos alla hjul med hjälp av ESC. Omhjuldiametern förändras, kommer däckkon-trollampan att tändas. Hjuldiametern för-ändras när:

● Däcktrycket är otillräckligt.

● Däcket är skadat.

● Bilen är obalanserad på grund av last.

● Hjulen på en axel är under större tryck (tillexempel vid körning med släp eller i brantasluttningar).

● Snökedjor har monterats på bilen.

● Reservhjulet används.

● Hjulet på en axel byts.

Justering av däcktryck

Efter justering av däcktrycket eller byte av etteller fler hjul måste knappen ››› bild 179 hål-las nedtryckt när tändningen är på tills enljudsignal hörs.

Spara det nya däcktrycket i Easy Connect-sy-stemet med knappen och funktionsknap-pen Settings ››› sidan 24.

Om hjulen är under stor belastning (till exem-pel vid körning med släp eller tung last) mås-te däcktrycket ökas till rekommenderat värdeför full last (se skylten på tankluckans insi-da). Om knappen för däckövervakningssyste-met trycks ned bekräftas de nya däcktrycken.

Däcktryckskontrollampan tänds

Om ett däcks däckstryck är mycket lägre ändet förarinställda värdet, kommer däcktrycks-signallampan ››› att tändas.

VARNING

● När varningslampan för däcktryck tändsska hastigheten sänkas omedelbart ochplötsliga manövrar och plötslig inbromsningundvikas. Stanna när det är möjligt och kon-trollera däckens tryck och status.

● Föraren ansvarar för att upprätthålla kor-rekt däcktryck. Av den anledningen skadäcktrycket kontrolleras regelbundet.

● Under vissa förhållanden (till exempel vidsportig körning, i vinterförhållanden eller i

208

Page 211: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Hjul

lerspår) kan däckvarningslampan tändas senteller fungera felaktigt.

Observera

Om batteriet är frånkopplat, tänds den gulavarningslampan när tändningen slås på.Den ska släckas efter en kort körning.

Vinterservice

Vinterdäck

I vinterförhållanden förbättrar vinterdäckhanteringen av bilen betydligt. Sommardäck-ens utformning (bredd, gummiblandning,däckmönster) ger sämre grepp på is och snö.

Vinterdäcken måste fyllas på till ett tryck somär 0,2 bar högre än det specificerade trycketför sommardäck (se skylten på insidan avtankluckan).

Vinterdäck måste monteras på alla fyra hju-len.

Information om tillåtna storlekar på vinter-däck finns i bilens registreringsdokumenta-tion. Använd endast vinterdäck av radialtyp.Alla däckstorlekar som listas i bilens doku-mentation gäller även för vinterdäck.

Vinterdäck förlorar sin effektivitet när mönst-ret är slitet ner till ett djup på 4 mm.

Hastighetskoden ››› sidan 207, Nya däck ochhjul fastställer följande hastighetsgränser förvinterdäck: ›››

max. 160 km/h

max. 180 km/h

max. 190 km/h

max. 210 km/h

I vissa länder måste bilar som kan överskridahastighetskoden för de monterade däcken haett tillämpligt märke i förarens synfält. Mär-kena kan fås från din serviceverkstad. Lag-stiftningen i varje land måste följas.

Ha aldrig vinterdäck monterade under onö-digt långa tidsperioder. Bilar med sommar-däck är lättare att hantera när vägarna är friafrån snö och is.

Om du har ett tomt däck, se anmärkningarnagällande reservdäcket ››› sidan 207, Nya däckoch hjul.

VARNING

Den maximala hastigheten för vinterdäckenfår inte överskridas. Om hastigheten över-skrids kan detta leda till skador på däcken el-ler olyckor.

Miljövård

Montera på sommardäcken igen så snart sommöjligt. De är tystare, slits inte lika fort ochminskar bränsleförbrukningen.

Q

S

T

H

209

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 212: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska data

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Viktig information

Viktigt

Informationen i fordonsdokumentationen haralltid företräde framför informationen i dennainstruktionsbok.

Alla tekniska data som beskrivs i den här do-kumentationen gäller standardmodellen iSpanien. Bilens datakort som innefattas i un-derhållsprogrammet eller i bilens registre-ringsdokumentation visar vilken typ av motorsom är monterad i bilen.

Siffrorna kan skilja sig för olika modeller, förspecialfordon, för andra länder och om extra-utrustning har monterats.

Förkortningar som används i avsnittet Tek-niska specifikationer

kW Kilowatt, mått på motoreffekt.

PS (hk)Pferdestärke (hästkrafter), tidigare an-vänt som beteckning för motoreffekt.

rpm(varv/min)

Revolutions per minute (varv per minut) -motorvarvtal.

Nm Newtonmeter, enhet för vridmoment.

CZCetantal, indikation på dieselbränsletständvillighet.

RONResearchoktantal, indikation på bensin-ens knackmotstånd.

Fordonsidentifikationsdata

Bild 180 Etikett med fordonsdata (bagageut-rymme)

Bild 181 Chassinummer

Bilar till vissa exportländer har ingen typs-kylt.

210

Page 213: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska specifikationer

Chassinummer

VIN finns i Easy Connect, på etiketten medfordonsinformation och under vindrutan, påförarsidan ››› bild 181. Chassinumret finnsdessutom i motorutrymmet, på höger sida.Numret är graverat på övre sidobalken och ärdelvis övertäckt.

Typskylt

Typskylten sitter på högra B-stolpen.

Etikett med fordonsdata

Dataetiketten är placerad på reservhjulsbal-jans insida i bagageutrymmet och på under-hållsprogrammets bakre omslag.

Etiketten med fordonsdata visar följande in-formation: ››› bild 180

Fordonsidentifikationsnummer (chassi-nummer)

Fordonstyp, modell, kapacitet, motortyp,finish, motoreffekt och växellådstyp

Motorkod, växellådskod, utvändig lack-kod och invändig utrustningskod

Extrautrustning och PR-nummer

Chassinummer

Bilens identifikationsnummer (chassinum-mer) kan avläsas från utsidan av bilen genomen visare på vindrutan ››› bild 181. Öppning-en finns vid vindrutans nedre hörn. Chassi-numret är tryckt på den högra vattendräner-

1

2

3

4

ingskanalen. Vattendräneringskanalen sittermellan fjäderbensfästet och stötfångaren.Öppna motorhuven för att se chassinumret››› sidan 193.

Information om bränsleförbruk-ning

Bränsleförbrukning

De godkända förbrukningsvärdena har erhål-lits från mätningar som har utförts av god-kända EU-laboratorier enligt gällande lag-stiftning (för mer information, se Europeiskaunionens publikationsbyrå på webbplatsenEUR-Lex: © Europeiska unionen, http://eur-lex.europa.eu/) och gäller för de angivna for-donsegenskaper.

Värdena som gäller bränsleförbrukningenoch CO2-utsläpp anges i dokumentationensom följer med vid köpet av fordonet.

Bränsleförbrukningen och CO2-utsläpp kanvariera beroende på utrustning/funktioner påvarje enskilt fordon samt körsätt, väglag, tra-fikförhållanden, miljöförhållanden, last ochantalet passagerare.

Observera

I praktiken, och med hänsyn till nämnda fak-torer, kan förbrukningsvärdena skilja sig från

de som beräknats i de aktuella europeiskaförordningarna.

Vikter

Tjänstevikten syftar till grundmodellen meden bränsletank fylld till 90 % och utan extra-utrustning. Värdet innefattar även 75 kg förförarens vikt.

Specialversioner, påmonterad extrautrust-ning eller eftermonterade tillbehör kommeratt öka bilens vikt ››› .

VARNING

● Observera att tyngdpunkten kan förändrasvid transport av tunga föremål, vilket kan på-verka hanteringen av bilen och leda till olyck-or. Anpassa alltid hastigheten och körstilenefter vägens förhållanden och krav.

● Överskrid aldrig axlarnas bruttovikt ellerfordonets bruttovikt. Om tillåten axelbelast-ning eller tillåten totalvikt överskrids kan bi-lens köregenskaper förändras och resultera iolyckor, personskador och skador på bilen.

211

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 214: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska data

Släpvagnsläge

Släpvagnsvikter

Släpvagnsvikt

De godkända släpvagnsvikterna och drag-stångsbelastningarna har bestämts efter om-fattande tester enligt noga definierade krite-rier. De godkända släpvagnsvikterna gällerför fordon i EU för maxhastigheter på80 km/h (under vissa omständigheter upp till100 km/h). Värdena kan vara annorlunda iandra länder. Alla data i dokumentation somföljer med fordonet har företräde framför des-sa data ››› .

Dragstångsbelastning

Den maximalt tillåtna dragstångsbelastning-en på dragkrokens ledkula får ej överstiga 75kg.

För körsäkerhetens skull rekommenderar viatt bogsering alltid görs med maximal drag-stångsbelastning. Om belastningen är för li-ten ger släpet en dålig respons på vägen.

Om maximalt tillåten dragstångsbelastninginte kan uppnås (t.ex. vid små, tomma ochlättviktiga enaxlade släp eller tandemaxladesläp med en hjulbas på mindre än 1 meter)krävs enligt lag minst 4 % av den faktiskasläpvagnsvikten för dragstångsbelastningen.

VARNING

● Av säkerhetsskäl ska du inte köra snabbareän 80 km/h när du drar ett släp. Det gälleräven i länder där högre hastigheter är tillåt-na.

● Överskrid aldrig de maximala släpvagnsvik-terna eller dragstångsvikterna. Om tillåtenaxelbelastning eller tillåten totalvikt över-skrids kan bilens köregenskaper förändrasoch resultera i olyckor, personskador ochskador på bilen.

Hjul

Däcktryck, snökedjor, hjulbultar

Däcktryck

Etiketten med däcktrycksvärden sitter på insi-dan av tankluckan. De däcktrycksvärden somvisas gäller för kalla däck De något högretrycken för varma däck får inte minskas. Denågot högre trycken för varma däck får inteminskas ››› .

Däcktrycket är 0,2 bar högre än hos motsva-rande sommardäck.

Snökedjor

Snökedjor får endast monteras på framhjulenoch endast på följande däck:

175/70R14185/60R15

Kedjor med länkar som ej överskrider 15mm (inklusive kedjeförslutning)

215/45R16 Kedjor med länkar som ej överskrider 9mm (inklusive kedjeförslutning)

215/40R17 Kedjor med länkar som ej överskrider 7mm (inklusive kedjeförslutning)

Hjulbultar

Efter att hjulen har bytts, ska åtdragningsmo-ment kontrolleras så snart som möjligt meden momentnyckel ››› . För stål- och lättme-tallfälgar är åtdragningsmomentet 120 Nm.

VARNING

● Kontrollera däcktrycket minst en gång i må-naden. Att kontrollera däcktrycket är mycketviktigt. Om däcktrycket är för högt eller förlågt ökar risken för olyckor, speciellt i högahastigheter.

● Om hjulbultarnas åtdragningsmoment ärför lågt kan de lossna medan fordonet är i rö-relse. Olycksrisk! Om åtdragningsmomentetär för högt kan hjulbultarna och gängornaskadas.

Observera

Vi rekommenderar att du kontaktar ditt auk-toriserade servicecenter för information omlämplig storlek på hjul, däck och snökedjor.

212

Page 215: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska specifikationer

Motorinformation

Bensinmotor 1.0 MPI 55 kW (75 hk)

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

55 (75)/6 200 95/3 000–4 300 3/99995 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikter IBIZAIBIZA

Start/stoppIBIZA SC

IBIZA SCStart/stopp

Topphastighet (km/h) 172 172 172 172

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 9,5 9,5 9,5 9,5

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 14,3 14,3 14,3 14,3

Maximal tillåten vikt (kg) 1 530 1 540 1 530 1 540

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 043 1 049 1 043 1 049

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 790 800 790 800

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 790 790 790

Maximal taklast (kg) 75 75 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 520 520 520 520

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 000 1 000 1 000 1 000

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 800 800 800 800

213

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 216: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska data

Bensinmotor 1.2 TSI 66 kW (90 hk)

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

66 (90)/4 400–5 400 160/1 400–3 500 4/1 19795 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikter IBIZA IBIZA SC

Topphastighet (km/h) 184 184

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 7,0 7,0

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 10,7 10,7

Maximal tillåten vikt (kg) 1 580 1 580

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 089 1 089

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 840 840

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 790

Maximal taklast (kg) 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 540 540

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 100 1 100

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 000 1 000

214

Page 217: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska specifikationer

Bensinmotor 1.6 MPI 66 kW (90 hk)

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

66 (90)/4 250–6 000 155/3 800–4 000 4/1 59895 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikter IBIZA IBIZA SC

Topphastighet (km/h) 185 185

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 7,0 7,0

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 10,6 10,6

Maximal tillåten vikt (kg) 1 570 1 570

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 079 1 079

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 830 830

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 790

Maximal taklast (kg) 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 530 530

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 000 1 000

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 000 1 000

215

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 218: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska data

Bensinmotor 1,0 EcoTSI 70 kW (95 hk) Start-Stop

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

70 (95)/5 000–5 500 160/1 500–3 500 3/99995 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikter IBIZAIBIZA

ecomotiveIBIZA SC

IBIZA SCecomotive

Topphastighet (km/h) 187 191 187 191

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 6,9 6,9 6,9 6,9

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 10,4 10,4 10,4 10,4

Maximal tillåten vikt (kg) 1 590 1 590 1 590 1 590

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 095 1 095 1 095 1 095

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 850 850 850 850

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 790 790 790

Maximal taklast (kg) 75 75 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 540 500 540 500

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 000 500 1 000 500

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 900 500 900 500

216

Page 219: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska specifikationer

Bensinmotor 1,0 EcoTSI 81 kW (110 hk) Start-Stop

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

81 (110)/5 000–5 500 200/2 000–3 500 3/99995 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikterIBIZA

Manuell växellådaIBIZA

Automatisk växellådaIBIZA SC

Manuell växellådaIBIZA SC

Automatisk växellåda

Topphastighet (km/h) 197 197 197 197

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 6,3 6,2 6,3 6,2

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 9,2 9,3 9,2 9,3

Maximal tillåten vikt (kg) 1 600 1 630 1 600 1 630

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 109 1 140 1 109 1 140

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 860 900 860 900

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 780 790 780

Maximal taklast (kg) 75 75 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 550 570 550 570

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 100 1 100 1 100 1 100

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 000 1 000 1 000 1 000

217

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 220: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska data

Bensinmotor 1.2 TSI 81 kW (110 hk)

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

81 (110)/4 600–5 600 175/1 400–4 000 4/119795 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikter IBIZA IBIZA SC

Topphastighet (km/h) 197 197

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 6,2 6,2

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 9,1 9,1

Maximal tillåten vikt (kg) 1 590 1 590

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 102 1 102

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 860 860

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 780 780

Maximal taklast (kg) 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 550 550

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 100 1 100

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 100 1 100

218

Page 221: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska specifikationer

Bensinmotor 1.6 MPI 81 kW (110 hk)

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

81 (110)/5 800 155/3 800–4 000 4/1 59895 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikterIBIZA

Manuell växellådaIBIZA

Automatisk växellådaIBIZA SC

Manuell växellådaIBIZA SC

Automatisk växellåda

Topphastighet (km/h) 196 197 196 197

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 6,4 6,6 6,4 6,6

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 9,8 8,7 9,8 8,7

Maximal tillåten vikt (kg) 1 580 1 620 1 580 1 620

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 085 1 126 1 085 1 126

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 840 890 840 890

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 780 790 780

Maximal taklast (kg) 75 75 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 540 560 540 560

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 100 1 100 1 100 1 100

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 100 1 100 1 100 1 100

219

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 222: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska data

Bensinmotor 1,4 EcoTSI ACT 110 kW (150 hk) Start-Stop

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

110 (150)/5 000–6 000 250/1 500–3 500 4/1 39595 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikter IBIZA IBIZA SC

Topphastighet (km/h) 220 220

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 5,3 5,3

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 7,6 7,6

Maximal tillåten vikt (kg) 1 630 1 630

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 143 1 143

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 890 890

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 790

Maximal taklast (kg) 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 570 570

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 200 1 200

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 200 1 200

220

Page 223: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska specifikationer

Bensinmotor 1,8 TSI 141 kW (192 hk) start-stopp

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

141 (192)/4 300–6 200 320/1 450–4 200 4/1 79895 oktan, blyfri (RON)/91 oktan, blyfri

(RON)a)

a) Mindre kraftförlust.

Effekter och vikter IBIZA SC

Topphastighet (km/h) 235

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 5,1

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 6,7

Maximal tillåten vikt (kg) 1 700

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 260

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 950

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 800

Maximal taklast (kg) 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) -

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) -

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) -

221

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 224: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska data

Dieselmotor 1.4 TDI 55 kW (75 hk)

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

55 (75)/3 000–3 750 210/1 500–2 000 3/1 422 Min, diesel enligt DIN EN 590 51 CN

Effekter och vikter IBIZAIBIZA

Start/stoppIBIZA SC

IBIZA SCStart/stopp

Topphastighet (km/h) 171 173 171 173

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 8,6 8,5 8,6 8,5

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 12,9 13,0 12,9 13,0

Maximal tillåten vikt (kg) 1 640 1 640 1 640 1 640

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 150 1 155 1 150 1 155

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 900 910 900 910

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 770 790 770

Maximal taklast (kg) 75 75 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 570 570 570 570

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 100 1 100 1 100 1 100

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 000 1 000 1 000 1 000

222

Page 225: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska specifikationer

Dieselmotor 1.4 TDI 66 kW (90 hk)

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

66 (90)/2 750–3 500 230/1 500–2 500 3/1 422 Min, diesel enligt DIN EN 590 51 CN

Effekter och vikter IBIZAIBIZA

Start/stopp

IBIZAAutomatiskväxellåda

IBIZA SCIBIZA SC

Start/stopp

IBIZA SCAutomatiskväxellåda

Topphastighet (km/h) 182 182 182 182 182 182

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Maximal tillåten vikt (kg) 1 640 1 640 1 670 1 640 1 640 1 670

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 150 1 155 1 165 1 150 1 155 1 165

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 900 910 940 900 910 940

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 790 780 780 790 780 780

Maximal taklast (kg) 75 75 75 75 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 570 570 580 570 570 580

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

223

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 226: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska data

Dieselmotor 1,4 TDI 77 kW (105 hk)

Uteffekt i kW (hk) vid varvtalMaximalt vridmoment (Nm vid varv-

tal)Antal cylindrar/slagvolym (cm3) Bränsle

77 (105)/3 500–3 750 250/1 750–2 500 3/1 422 Min, diesel enligt DIN EN 590 51 CN

Effekter och vikterIBIZA

med Start/stoppIBIZA

utan Start/stoppIBIZA SC

med Start/stoppIBIZA SC

utan Start/stopp

Topphastighet (km/h) 192 192 192 192

Acceleration från 0–80 km/h (sekunder) 6,9 6,9 6,9 6,9

Acceleration från 0–100 km/h (sekunder) 9,9 9,9 9,9 9,9

Maximal tillåten vikt (kg) 1 650 1 650 1 650 1 650

Tjänstevikt (med förare) (kg) 1 161 1 156 1 161 1 156

Maximal tillåten vikt på framaxeln (kg) 920 920 920 920

Maximal tillåten vikt på bakaxeln (kg) 780 780 780 780

Maximal taklast (kg) 75 75 75 75

Maximal släpvikt utan bromsar (kg) 580 570 580 570

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 8 % (kg) 1 200 1 200 1 200 1 200

Släpvikt med bromsar, lutningar upp till 12% (kg) 1 100 1 100 1 100 1 100

224

Page 227: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Tekniska specifikationer

Dimensioner

Bild 182 Dimensioner

bild 182 IBIZA IBIZA SC

A/B Främre och bakre överhäng (mm) 857/735 857/717

C Hjulbas (mm) 2 469 2 469

D Längd (mm) 4 061 4 043

E/F Främre/bakrea) spårvidd (mm) 1 465/1 457 1 465/1 457

G Bredd (mm) 1 693 1 693

H Höjd vid tjänstevikt (mm) 1 445 1 428

Vändradie (m) 10,7 10,7

a) Dessa uppgifter varierar efter typ av fälg.

225

Tekn

iska

dat

aTi

psFu

nkti

onN

ödfa

llS

äker

het

Page 228: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt
Page 229: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

Alfabetiskt register

AABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

kontrollampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152AFS-strålkastarglödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Allmän instrumentpanel

varnings- och indikeringslampor . . . . . . . . . . . . 35Allmän översikt över motorutrymmet . . . . . . . . . 196Antal säten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Antiblockeringssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Antispinnsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147, 149

signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Askkopp fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Aspekter att notera innan du kör iväg . . . . . . . . . 55ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Assistanssystem

parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Automatisk belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Automatisk biltvättunnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Automatisk växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

kick-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159körprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154körtips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158manuell frikoppling av väljarspak . . . . . . . . . . . 38tiptronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154väljarspakslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156väljarspakslägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154välja växel med tiptronic . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

AUX-IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Avfrostning av vindrutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Avgasreningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

dieselpartikelfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162katalysator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Avläsa nivåermotorrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

BBackassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

-skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173användningsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 173parkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174speciella egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Backassistentsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Backkamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Backkörningsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Backspegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Backspeglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Bagage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Bagagerummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Bagageräcke på taket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

sätta dit tvärslåar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Bagageutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

bagageutrymmesbelysning . . . . . . . . . . . . . . . 119förvara hatthyllan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131låsa upp manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10se även Lasta bagageutrymmet . . . . . . . . . . . . 130

Bagageutrymmeslucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Bakljus

byta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87åtkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Bakljusets glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Baklucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10, 111Bakre dimljus

kontrollampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Bakre dryckeshållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Bakrutans automatiska torkare/spolare . . . . . . . 121Bakrutetorkarblad

byta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54rengöra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Bakrutetorkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Baksäte

fälla ner och fälla upp baksätets ryggstöd . . . 126Baksätespassagerare

se Korrekt sittställning . . . . . . . . . . . . . 56, 57, 58Barnlås

elfönsterhissar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Barnsäte

indelning i grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Barnsäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 71

ISOFIX-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18säkerhetsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 71säkra med säkerhetsbältet . . . . . . . . . . . . . . . . 17Top Tether-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 20

Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Bekväm stängning

fönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113lutande panoramasoltak . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Bekväm öppningfönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114adaptiva strålkastare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118bagagerumsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88belysning i instrumentpanelen . . . . . . . . . . . . 118blinkersspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116byta glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80coming home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117dimljus med kurvfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . 118extra bromsljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88helljusspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116kontroll- och varningslampor . . . . . . . . . . . . . . 114Kupébelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119kupébelysning och främre läslampor . . . . . . . . 88leaving home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117ljusreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 115ljusräckviddsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118läslampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

227

Page 230: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

nummerskyltsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87parkeringsljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116varselljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Belysning för instrumentpanelen, . . . . . . . . . . . . 118Bensin

tanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191tillsatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Biletikett med fordonsinformation . . . . . . . . . . . 210fordonsidentifieringsnummer . . . . . . . . . . . . . 210identifikationsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210identifikationsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Bilbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 202ansluta och koppla loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202byta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204elektrolytnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203koppla ur och koppla in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33ladda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204starthjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51vinterförhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Billack-polering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186kod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Bilmattor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Biltvätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Bilvård

yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Biodiesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Blinkers

signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Blinkersspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 116Bogsera bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Bogsera igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 77Bogsering av bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Bogserögla

bakre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78främre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Brandsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Bromsar

bromsvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201nya bromsbelägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Bromsassistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Bromsbelägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, 160Bromsning

bromsassistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Bromsservo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, 152Bromssträcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Bromssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

varningslampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Bromsvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 201

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 191

bränslemätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191förbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211spara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160tanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Bränsleförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160varför ökar bränsleförbrukningen? . . . . . . . . . 162

Bullerdäck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Byta batterii bilnyckeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Byta bladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Byta dubbla strålkastarlampor

halvljusstrålkastare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84helljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Byta enDRL-glödlampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Byta en AFS-strålkastarglödlampa . . . . . . . . . . . . 84Byta en dubbel strålkastarglödlampa

dubbla strålkastarglödlampor . . . . . . . . . . . . . . 83positionsljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Byta en enstaka strålkastarglödlampablinkersljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82enstaka strålkastarglödlampor . . . . . . . . . . . . . 81

Byta en glödlampabagagerumsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88bakljuslampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86blinkersljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84extra bromsljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Byta enstaka strålkastarglödlampahelljus/halvljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Byta ett hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Byta glödlampor

AFS-strålkastarglödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . 84allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80nummerskyltsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Byta hjulefterarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Byta lamporblinkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87kupébelysning och främre läslampa . . . . . . . . . 88

Byte av AFS-glödlampa i strålkastareblinkerslampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Byte av AFS-strålkastarlamporxenonlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Byte av enkel positionsljuslampapositionsljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Byte av glödlamporDimljuslampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Bältessträckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 64signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

CCCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Centrallås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

automatisk hastighetsberoende låsning . . . . 105centrallåsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106elmanövrerade fönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

228

Page 231: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

nyckel med fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108safe-säkerhetssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104selektivt upplåsningssystem . . . . . . . . . . . . . . 105självlåsande låssystem som förhindrar oav-

siktlig upplåsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105stöldskyddslarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109upplåsningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Cetantal (dieselbränsle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Cigarettändare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Climatronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Automatiskt läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140fläktval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141justera temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140luftcirkulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Vindruteavfrostning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Coming Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Coming Home-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

DDamm- och pollenfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Diesel

dieselpartikelfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162tanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Dieselpartikelfilterfunktionsfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Digital klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Dimensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Dimljusglödlampa

FR-version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Dimljuslampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 93Domkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

stödpunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Draganordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178eftermontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180kulkoppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Dra åt bältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64DSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Dubbla strålkastarglödlampor . . . . . . . . . . . . . . . 83Dubblettnycklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Dynamisk ljusräckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

byta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47livslängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206med riktat däckmönster . . . . . . . . . . . . . . 49, 205nya däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207slitagevarnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206tryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, 206, 208

Däckets mönsterdjup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Däckprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Däckreparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 74Däckreparationskit

se Däckreparationssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Däckreparationssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 74

komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75kontrollera efter 10 minuters körning . . . . . . . . 76laga ett däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75pumpa upp ett däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Däckslitage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Däcktryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Däcktrycksövervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Dörrar

barnsäkra lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107öppna och stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dörrhandtagavisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Dörrlåsavisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Dörrlåscylinderavisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Dörröppningsspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

EE10

se Etanol (bränsle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Easy Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 97Easy Connect-systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97EDL

se Elektronisk differentialspärr . . . . . . . . . . . . 150EDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Effektivitetsprogram

elektrisk extrautrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31spartips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Elektrisk extrautrustning (effektivitetsprogram) . 31Elektrolyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Elektronisk differentialspärr . . . . . . . 147, 149, 150

kontrollampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Elektronisk differentialspärr (XDS) . . . . . . . . . . . 152Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) . . . . . 147, 149Elektronisk startspärr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Elfönsterhissar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 111Elmanövrerade fönster

bekväm öppning/stängning . . . . . . . . . . . . . . 113Eluttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Enstaka strålkastarglödlampor . . . . . . . . . . . . . . . 81Ersättningsnycklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107ESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

elektronisk stabilitetskontroll . . . . . . . . 147, 149sportläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150se även Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) . 147

Etanol (bränsle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Etikett med fordonsinformation . . . . . . . . . . . . . 210

FFaror med att inte använda säkerhetsbälte . . . . . 62

229

Page 232: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

Farthållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 175inaktivera tillfälligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176justera den sparade hastigheten . . . . . . . . . . 176signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175stänga av helt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Felväxellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Felaktig sittställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Fel i elektronisk differentialspärr (EDL)

signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Fjärrkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Fordon

lyfta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Fordonets invändiga värmesystem eller luftkon-

ditioneringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Fordonets lack

produkter för underhåll av fordonet . . . . . . . . 183Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Fordonsdokumentfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Framsäte

manuell inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Framsätesryggstöd

fälla ner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124fälla upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Frontalkrockar och fysikens lagar . . . . . . . . . . . . . 62Frostskyddsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Främre dryckeshållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Främre krockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Funktionsfel

dieselpartikelfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162katalysator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Fylla bränsletanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Fylla tanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

bränslemätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Fälgar

byta ett hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Fäste för bogserlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 78Fästöglor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Fönsterelektriska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111elmanövrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10ta bort is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Förarese Korrekt sittställning . . . . . . . . . . . . . 56, 57, 58

Förarinformationssystemanvända . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25assistanssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29elektrisk extrautrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31hastighetsvarning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27motorhuv, baklucka och dörrar öppna . . . . . . . 28resdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29serviceintervaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32spartips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31utomhustemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27varnings- och informationsmeddelanden . . . . . 28visning av motoroljetemperatur . . . . . . . . . . . . 30växlingsindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Förarstödsystemfarthållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Förlängabagageutrymmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Förstahjälpensats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Förvaringsutrymme

förvaringsficka i sätet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128handskfacksbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119höger framsäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128i framdörrens panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128på förarsidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127på passagerarsidan fram . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Förvaringsutrymmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Förvärmningssystem

signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

GGenerator

varningslampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Glödlampor

byta glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Glödstiftssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Gummitätningar

skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

HHandbroms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, 146

varningslampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Handskfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Hastighetsbegränsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Hastighetsvarnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Hastighetsvarning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Hatthylla

förvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131HBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Helljusspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Hissa upp bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204, 212

bultar med stöldskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48byta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47hjulsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47kedjor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212nya hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207snökedjor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50ta av och sätta dit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Hjulbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Hjulbultar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47lossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48stöldskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48åtdragningsmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Hjulsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47ta bort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

230

Page 233: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

Huvudkrockkuddarbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15säkerhetsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Hydraulisk bromsassistansaktivering av automatiska varningslampor . . 151

IIdentifieringsbokstäver på motorn . . . . . . . . . . . 210Inaktivera passagerarkrockkudden fram . . . . . . . 14Inaktivering av främre krockkudde . . . . . . . . . . . . 69Indikationer på displayen

dörrar, motorhuv och baklucka öppna . . . . . . . 28ECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94förarinformationssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25kompass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94körsträcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93rekommenderad växel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94resdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29sekundär hastighetsdisplay . . . . . . . . . . . . . . . 94serviceintervaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94undermenyn assistanssystem . . . . . . . . . . . . . . 29utomhustemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27varnings- och informationsmeddelanden . . . . . 28väljarspaksposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Indikeringar på displayenhastighetsvarning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94MKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94SEAT Drive Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178start/stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94väljarspakslägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Infotainmentsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

bromsbelägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Innan du kör iväg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Innerbackspegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122avbländning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Inspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Inspektionsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Instrumentbräda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Instrumentpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 93instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92serviceintervallsindikering . . . . . . . . . . . . . . . . 32trippmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95varnings- och signallampor . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Invändig övervakning och bärgningsskyddssys-temaktivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ISOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19ISOFIX-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19

JJourney data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Justera

bakre nackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Justera nackskyddenbakre nackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Justeringfrämre nackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59säten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

KKapaciteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Kassering

bältessträckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Katalysator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

funktionsfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Kick-down

automatisk växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Klädsel: rengöra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Kombifilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Kontaktnyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Kontroll- och varningslampor

belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114bromssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146ESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Korrekt position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Korrekt sittställning

främre passagerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57passagerare i baksätet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Krockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Krockkuddar fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Krockkudde för passagerare framsignallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Krockkuddehöljen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Krockkuddssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 65

aktivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Främre krockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66huvudkrockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15inaktivering av främre krockkudde . . . . . . . . . . 69krockkuddar fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67sidokrockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Kromdetaljerrengöra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Kulkoppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Kupébelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Kylmedel

kontrollera nivån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Kylmedelsnivå

signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

231

Page 234: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

Kylmedelstemperatursignallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199säkerhetsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

kylsystemkontrollera kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Kylsystemfylla på kylmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199fylla på kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200kontrollera kylmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199kylmedelstemperaturmätare . . . . . . . . . . . . . . . 95

Kylvätskakontrollera nivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Köraköra utomlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164med släp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Köra med släp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Köra utomlands

bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164strålkastare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Kördatadatasammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Körningekonomisk körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160körning genom vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Körning på översvämmade vägar . . . . . . . . . . . . 164Körsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

LLadda batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Lampor

helljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Larmsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

stänga av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Lasta bagageutrymmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Lasta bilenbagageräcke på taket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132bagageutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9fästöglor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Lastutrymme i bagageutrymmetse Lasta bagageutrymmet . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Leaving Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Leaving Home-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Ljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

automatisk belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115blinkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87dimljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Ljusreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Ljusräckviddsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Lossa säkerhetsbältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 63Luftcirkulation

luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138uppvärmning och frisk luft . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 137allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Climatronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139manuell luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . 40reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Lutande panoramasoltak . . . . . . . . . . . . . . . 11, 113bekväm stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113tillbakarullningsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . 114öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Låsa och låsa uppmed centrallåsknappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Låsa upp manuelltbaklucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Låsa upp och låsamed centrallåsknappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106med fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Låsningsfria bromsar . . . . . . . . . . . . . . . . . 147, 149signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Läge för säkerhetsbälteför gravida kvinnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12säkerhetsbälten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lättmetallfälgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

MMakeupspegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Manuell växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Meddelande på display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Miljö

ekologisk körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160miljöanpassning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Miljötipstanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Mobiltelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Modifieringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Motor

inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Start/stoppsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165starthjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Motorfelsignallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Motorhuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 193, 196stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Motorinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Motorkylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

G12 plus-plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42G13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 196byta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196, 199diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196fylla på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198förbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198inspektionsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

232

Page 235: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

kontrollera oljenivån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198mätsticka för motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198oljeegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196temperaturdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30underhållsintervall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Motoroljetrycksignallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Motorrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 193, 196batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202bromsvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201kylmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193vindrutespolarvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Motorstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162kontrollampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

NNackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

bakre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59bakre nackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59främre nackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Nackstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12främre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Nyckel med fjärrkontrollLåsa upp och låsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Nyckelströmbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Nycklar

bilnyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107byta batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

låsa upp och låsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108reservnyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107synkronisera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Nödfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73bogsering av bilen i nödfall . . . . . . . . . . . . . . . . 50byte av en utlöst säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45punktering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Nödmanövreringväljarspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Nödsituationerbrandsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73byta batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204byta ett hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47förstahjälpensats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73panorama-/vädringssoltak . . . . . . . . . . . . . . . . 11reservhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Startkablar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51varningsblinkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119varningstriangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73verktygssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

OOktantal (bensin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Oljebyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Oljeegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Omgivningsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Omkopplare

varningsblinkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

PParkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

anpassa ljudvarningar och visuella varningar 172automatisk aktivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171bakre parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

draganordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172parking system plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169sensorer och kamera: rengöring . . . . . . . . . . . 186visuell indikering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171se även Parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . 168, 169

Parkeringshjälpsystemse Parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . 168, 169

Parkering (automatisk växellåda) . . . . . . . . . . . . 158ParkPilot

se Parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . 168, 169Partikelfilter till dieselmotor . . . . . . . . . . . . . . . . 163Partikelfilter (diesel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Passagerare

se Korrekt sittställning . . . . . . . . . . . . . 56, 57, 58Passagerarkrockkudde fram

inaktivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Pedaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Plastdetaljer: rengöra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Plastdetaljer: rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Positionera säkerhetsbälten

säkerhetsbälten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64vid graviditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Positionslampor och kupélampor . . . . . . . . . . . . . 87Produkter för fordonets underhåll . . . . . . . . . . . . 183Punktering

Åtgärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

RRatt

ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Rattreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Reglage och displayer

översikt över instrumentpanel . . . . . . . . . . . . . . 91Reglage på ratten

använda ljudsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100använda telefon- och ljudsystemet . . . . . . . . . 101

233

Page 236: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

Rengöradekaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185gummitätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187klädsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189kromdetaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187lättmetallfälgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188motorrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188plastdetaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189radio- och klimatreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . 189skinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189stålfälgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189trädetaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189vindrutetorkarblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183fönster och sidospeglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186högtryckstvätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185plastdetaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186säkerhetsbälten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190tvätta bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Rengöring och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Reparationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Reservhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Rullriktning

däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

SSafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Safe-säkerhetssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104SEAT Drive Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

indikeringar på displayen . . . . . . . . . . . . . . . . 178SEAT Drive Profile-systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Selektivt upplåsningssystem . . . . . . . . . . . . . . . 105Serviceintervaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Servicemeddelande: läsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Servostyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141, 143

Sidokrockkuddarbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15säkerhetsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Sidospeglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123fälla in elektriskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123fälla in manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123med uppvärmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Signal- och varningslamporASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149avgasreningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164dieselpartikelfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . 162, 163EDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203instrumentpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37kylmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199låsningsfria bromsar (ABS) . . . . . . . . . . . . . . . 152motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197rattstångslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142vindrutespolarvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Signalhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Sittställning

förare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Skiftnyckelsymbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Skötsel av bilen

vindrutetorkarnas serviceläge . . . . . . . . . . . . . . 53Slå av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Slå på belysningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Slå på och av tändningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Slå på och stäng av tändningen . . . . . . . . . . . . . . 20Släpvagn

läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, 212parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Släpvagnsblinkerssignallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Släpvagnsvikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Snökedjor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 212Solskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

glidande/lutande soltak . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Spartips (effektivitetsprogram) . . . . . . . . . . . . . . . 31Sportläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Start-stopp

aktivera och inaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Start/stopp

funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Start/stoppsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Starta bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Starta motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Sedan bränsletanken har körts torr . . . . . . . . . 145

Starthjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Startkablar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Strålkastare

dimljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116köra utomlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164strålkastarspolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Ström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Styra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

elektromekanisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142rattstångslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142servo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142servostyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Stålfälgarrengöra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Ställa infrämre nackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Ställa in framsätenaställa in svankstödet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Ställa in nackskyddenfrämre nackskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

234

Page 237: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

Ställa in rattens höjd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Ställa in sätet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

fönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111lutande panoramasoltak . . . . . . . . . . . . . . . . . 113motorhuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Stänga av belysningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Stödsystem

parkeringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168trötthetsavkänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Stöldlarmsystemstänga av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Stöldskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Stöldskyddssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Summer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Så här används startkablar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52säker

köra säkert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

barnsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70barnsäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70inaktivera passagerarkrockkudden fram . . . . . 14Säker körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Säkerhetsanmärkningaranvända säkerhetsbälten . . . . . . . . . . . . . . . . . 61bältessträckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Säkerhetsbälteskyddsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Säkerhetsbälten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60inte fastspänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62justering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 63signallampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65säkerhetsanmärkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Säkerhetsinformationkrockkuddar fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Säkerhetsinstruktioneranvända barnsäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 71huvudkrockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15kylmedelstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200sidokrockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Säkerhetsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 78

förberedelser för byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44identifiera efter färg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44identifiera utlösta säkringar . . . . . . . . . . . . . . . 45säkringsdosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79utbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Sätevärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Säten i bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Sätesvärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

TTakantenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Takhållarsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Takräcke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Tanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

öppna tankluckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Tanklock

öppna och stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Tanklucka

öppna och stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Temperaturdisplay

motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30utomhustemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Textil: rengöra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Tillbakarullningsfunktion

fönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112lutande panoramasoltak . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31varvtider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tiptronic (automatisk växellåda) . . . . . . . . . . . . . 154Topphastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Top Tether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 20Top Tether-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 20Torkarblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Transportera barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Transportera föremål

bagageräcke på taket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132fästöglor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131takhållarsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Trasiga glödlamporbyta glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Trippmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95färdminne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92återställningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Trötthetsavkänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Tvåvägsradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Tvätta

vård av fordonets exteriör . . . . . . . . . . . . . . . . 184Tvätta bilen

dekaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185högtryckstvätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Tvätta fordonet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Tyre Mobility System

se Däckreparationssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Tändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 143Tändningslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 143

Uunderhållsintervall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

235

Page 238: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

Underredeskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Uppvärmd bakrutaomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Uppvärmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136avfrosta vindrutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136ta bort imma från vindrutan och sidorutorna . 137

Uppvärmning av bakrutanledningar i uppvärmningselementet . . . . . . . . 187

Uppvärmning och frisk luft . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Uppvärmning och friskluftsystem . . . . . . . . . . . . . 40Uppvärmnings- och friskluftssystem

reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135USB/AUX-IN-ingång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Utbyte

delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Utomhustemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Utsläppsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

V, WVarnings- och indikeringslampa

krockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Varnings- och indikeringslampor

däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208instrumentpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35säkerhetsbälte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Varnings- och kontrollampafarthållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Varnings- och signallampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96förvärmnings-/felsystem för motor . . . . . . . . . 164instrumentpaneldisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36motorstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163varningsljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Varningsblinkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 119Varningsljud

varnings- och signallampor . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Varningsljudsignalsäkerhetsbälte ej fastsatt . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Varningsrapportergul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96röd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Varningssymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96se även Varnings- och signallampor . . . . . . . . . 96

Varningstriangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 119Varvräknare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 93Vattenplaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Ventilationsmunstycken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Ventilationsspringor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Verktygssats

hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Vikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Vindrutespolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 121Vindrutespolarvatten

fylla på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202kontrollera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202påfyllningsvolymer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Vindrutespolarvätskakontrollampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Vindrutetorkarbladrengöra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Vindrutetorkarblad och bakrutetorkarblad . . . . . . 76Vindrutetorkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 121

byta torkarbladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53lyfta torkarbladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53serviceläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Vinterdäckstorlekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Vinterförhållandenbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

snökedjor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50tina fönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Volymerbränsletank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Vy inifrånhögerstyrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8vänsterstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Vård av bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Vägmätare

total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Väljarspak (automatisk växellåda)

lägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154manuell frikoppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Värmesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Vätskenivåreglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Växel ilagd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Växelrekommendation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Växla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Växling

automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Växlingsindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 154

XXDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Yyttre belysning

byta glödlampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

ÅÅtdragningsmoment för hjulbultar . . . . . . . . . . . 212Återställa färdminnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

236

Page 239: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

Alfabetiskt register

ÄÄndra inställningar

CAR-meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97CAR-menyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ändra växelmanuell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ändra växel manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153ändra växel (manuell växellåda) . . . . . . . . . . . 153

ÖÖppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

fönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111lutande panoramasoltak . . . . . . . . . . . . . . . . . 113motorhuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10tanklucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Öppna och stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104baklucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111baklucka till bagageutrymmet . . . . . . . . . . . . . . . 9fönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111i låscylindern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9lutande panoramasoltak . . . . . . . . . . . . . . . . . 113med centrallåsknappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106med fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108motorhuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10tanklucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Öppna och stänga med ett tryckelfönsterhissar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Översikt exteriör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6Översikt över instrumentpanel

reglage och displayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Översikt över instrumentpanelen

blinkers- och helljusspak . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

237

Page 240: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt
Page 241: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt
Page 242: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt
Page 243: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

SEAT S.A. arbetar ständigt med vidareutveckling av sina versioner och modeller. Vi ber dig därför ha förståelse för att vi alltid måste förbehålla oss rätten till ändringar av den levererade bilens form, utrustning och teknik. Uppgifter, bilder och beskrivningar i denna instruktionsbok kan därför inte läggas till grund för yrkanden mot SEAT S.A.

All text, alla bilder och anvisningar i instruktionsboken baseras på informationen vid publiceringstillfället. Med undantag för fel eller utelämningar gäller informationen i instruktionsboken från och med publiceringsdatumet.

Eftertryck, kopiering eller översättning av hela eller delar av instruktionsboken är endast tillåtet efter skriftligt medgivande från SEAT S.A.

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsrätt förbehålles SEAT S.A.

Rätt till ändringar förbehålles.

❀Miljövänligt papper utan klorblekning.

© SEAT S.A. - Nytryck: 15.11.16

Om den här bruksanvisningenDenna instruktionsbok innehåller en beskriv-ning av den utrustning som medföljde bilen då denna instruktionsbok publicerades. Vissa av enheterna som beskrivs kommer att finnas tillgängliga vid en senare tidpunkt eller finns tillgängliga endast i vissa länder.

Eftersom detta är en generell instruktionsbok för IBIZA-sortimentet kan inte all utrustning och alla funktioner som beskrivs i denna in-struktionsbok erhållas för alla modelltyper eller modellvarianter. Utrustning och funktio-ner kan variera, eller vara modifierade, bero-ende på de tekniska kraven och på markna-den, vilket inte på något sätt kan tolkas som vilseledande marknadsföring.

Alternativen illustrationer som visas ger allmän vägledning och kan i vissa detaljer avvika från den utrustning som är installerad i ditt fordon.

Alternativen körindikeringar (vänster, höger, framåt och bakåt) som förekommer i denna instruktionsbok avser bilens normala rörelser under körning om inget annat anges.

Det audiovisuella materialet är endast avsett att hjälpa användare att förstå vissa bilfunk-tioner bättre. Det ersätter inte instruktionsbo-ken. Använd instruktionsboken för att få mer omfattande information och indikeringar.

Utrustning markerad med asterisk* är endast monterad som standard i vissa versioner och kan endast tillhandahål-las som extrautrustning i andra versio-ner, eller tillhandahålls endast i vissa länder.

® Alla registrerade varumärken beteck-nas med ®. Även om copyrightsymbo-len inte visas är varumärket upphovs-rättsskyddat.

>> Avsnittet fortsätter på nästa sida.

Viktiga varningar på angiven sida

Detaljerat innehåll på angiven sida

Allmän information på angiven sida

Säkerhetsinformation på angiven sida

Audiovisuellt material på en angiven sida

VARNING

Texter som föregås av denna symbol innehåll-er säkerhetsinformation. De varnar för möjlig olycks- eller skaderisk.

VIKTIGT

Texter som föregås av denna symbol beteck-nar potentiell risk för skador på bilen.

Miljövård

Texter som föregås av denna symbol innehåll-er viktig information om miljöskyddsaspekter.

Observera

Texter som föregås av denna symbol innehåll-er ytterligare information.

Denna instruktionsbok är indelad i sex stora delar, nämligen:

1. Viktig basinformation

2. Säkerhet

3. Nödfall

4. Användning

5. Råd

6. Tekniska specifikationer

I slutet av den här instruktionsboken finns ett alfabetiskt index där du snabbt kan hitta den information du söker.

Page 244: SEAT ORIGINAL MOTOROLJA · Ibiza 6P0012737BD Ibiza Sueco (11.16) SEAT rekommenderar SEAT ORIGINAL MOTOROLJA SEAT rekommenderar Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. arbetar ständigt

INSTRUKTIONSBOKIbiza

6P00

1273

7BD

Sue

co 6

P001

2737

BD

(11

.16)

Ibiz

a S

ueco

(11

.16)

SEAT rekommenderarSEAT ORIGINAL MOTOROLJA

SEAT rekommenderarCastrol EDGE Professional