Top Banner
WINKELSTRAAT HEIBROEKSTRAAT HOGERSTRAAT RONDSTRAAT KELDERBERGSTRAAT SMIDSESTRAAT SCHEURESTRAAT VLASVENSTRAAT STRATERSTRAAT ZANDBOSSTRAAT KELDERBERGSTRAAT TEUNESTRAAT HEZERSTRAAT TRUYENSTRAAT EIKELENBOSSTRAAT INDUSTRIEWEG EIKELENBOSSTRAAT BREDENREINSTRAAT BEKERSTRAAT COLBERSSTRAAT TEUNESTRAAT GROOTBROEKSTRAAT SMEETSSTRAAT JAPPESTRAAT WEERTERSTEENWEG GROOTBEERSEL GROOTBROEKSTRAAT HEIKEMP WEERTERSTEENWEG OUDEKERKSTRAAT FIEJESTRAAT LINSENSTRAAT HURKENSTRAAT HOGERSTRAAT TRUYENSTRAAT STALSSTRAAT HEGGESTRAAT MAKKESTRAAT FIEJESTRAAT HUNSELERSTRAAT ZANDBOSSTRAAT HOGERSTRAAT GROOTBROEKSTRAAT LOOVERSTRAAT STALSSTRAAT HELMUSKESSTRAAT WINKELDERVENSTRAAT HAELDERSHEIDESTRAAT HEIKEMP VENDERSTRAAT WINKELSTRAAT BREIVINSTRAAT FOSHEISTRAAT WINKELSTRAAT BREIVINSTRAAT DONKERDIJK OUDE STRAMPROYERWEG VLASBREI GEERENSTRAAT HOGERSTRAAT GROOTBEERSEL NEERBEEMDSTRAAT FOSHEISTRAAT FOSHEISTRAAT SMEETSSTRAAT DEKKERSTRAATJE OUDE STRAMPROYERWEG VLASBREI HOOFSTRAAT SENNESTRAAT EIKELENBOSSTRAAT EIKELENBOSSTRAAT HUNSELERSTRAAT UFFELSEWEG MAKKESTRAAT HOUEYKSTRAAT Heikemp Heikemp industriezone industriezone Stamprooier- Stamprooier- broek broek Brandven Brandven Vlasven Vlasven Winkelderven Winkelderven Breiven Breiven Grootbeersel Grootbeersel Vlasbrei Vlasbrei Houtbroek Houtbroek Foshei Foshei Op Winkel Op Winkel Makkenhof Makkenhof Molenbeersel Molenbeersel Centrum Centrum Zorgvliet- Zorgvliet- molen molen Keijers- Keijers- molen molen opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij Regio Oost, vestiging Hasselt het afdelingshoofd ir. S. Messiaen Gemeente: Kinrooi RUILVERKAVELINGSPLAN SCHAAL 1/5 500 gezien en goedgekeurd door de coördinatiecommissie in zitting van 21 april 2017. de secretaris ir. E. Willems Legende gezien en goedgekeurd op (datum): Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege cultuurhistorische punten landbouw: ontsluiting recreatie gebouw en omgeving WO1 monument "de dodendraad" te behouden speelbos visueel landschap verdichting of uitbreiding van laanbeplanting ecologie te ontwikkelen natuurgebied te ontwikkelen natuur, herschikken van boskamers te behouden bos nieuw te bebossen perceel te rooien naaldhoutbos kavel met te behouden ecologische waarde aan te leggen wildakker, behouden of te bufferen KLE of bosrand projectgebied uitgesloten zone kadastraal gebouw hoofdontsluitingsweg waterloop sloot of greppel landbouw optimalisatie van kavelstructuur ifv herverkaveling kapel, veldkruis þ D windmolen - herinrichting omgeving Keijersmolen in te richten recreatiezone te verplaatsen sportterrein lokale wandellus langs bestaande of nieuwe trage weg - infopunt lokale wandellus 'Villa Pax' çççççç çççççççççç ç ç ç ç ç ççççççç ç çççç aan te leggen houtwal als buffer voor industriegebied erfbeplanting ! . te herstellen poel % L te herstellen vengebied lokaal te bufferen oeverstrook; mogelijk ook als boscompensatie te versterken/ te bufferen houtkant te bufferen wegberm aan te leggen nieuwe houtkant historisch permanent grasland volgens BWK behoud van kavelstructuur om geomorfologische redenen aan te leggen nieuwe gracht æ nieuwe ontsluitingsweg te optimaliseren ontsluiting ifv herverkaveling DDDDD af te schaffen weg vaste wegstructuur om geomorfologische redenen Provincie: Limburg RUILVERKAVELING Molenbeersel BESTAANDE TOESTAND Vegetatiebesluit: Inventarisatie 2009: opgaand groen: punt- of lijnvormig KLE naaldhoutbos (evt. beperkt gemengd) loofhout (evt. beperkt gemengd) . . te behouden / te verwijderen i.f.v. een optimale herverkaveling } MAATREGELEN mogelijkheden onderzoeken voor omleiden van gracht ADVIES VAN DE COORDINATIECOMMISSIE Opgemaakt om gevoegd te worden bij de stukken van art. 5 van de wet van 22 juli 1970, zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 de voorzitter ir. H. Neven ± 0 250 500 750 1.000 Meter Bron: - Het wegenregister van Vlaanderen, juni 2016 (Informatie Vlaanderen, NGI, 2016) - Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap gebouwen), toestand 01/012016, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Informatie Vlaanderen, 2017) - De Biologische Waarderingskaart, versie 2, toestand 2016, INBO (Informatie Vlaanderen, 2016) - Topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit, NGI, opname 1991-2008 Vlaamse Landmaatschappij, Regio Oost , vestiging Hasselt - april 2017 @@@ ééééé ééééé ççççççççççççç ççççççççççççç
1

RUILVERKAVELING - vlm.be · wi n k e l s t r a a t h e i b r o e k s t r a a t h o g e r s t r a a t rondstraat k e l d e r b e r g s t r a a t s m i d s e s t r a a t s c h e u r

Aug 17, 2019

Download

Documents

vodang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RUILVERKAVELING - vlm.be · wi n k e l s t r a a t h e i b r o e k s t r a a t h o g e r s t r a a t rondstraat k e l d e r b e r g s t r a a t s m i d s e s t r a a t s c h e u r

WINKELSTRAAT

HEIBROEKSTRAAT

HOGE

RSTR

AAT

RONDSTRAAT

KELDERBERGSTRAAT

SMIDSESTRAAT

SCHEURESTRAAT

VLASVENSTRAAT

STRATERSTRAAT

ZANDBOSSTRAAT

KELDERBERGSTRAAT

TEUNESTRAAT

HEZERSTRAAT

TRUYENSTRAAT

EIKELENBOSSTRAAT

INDU

STRI

EWEG

EIKEL

ENBO

SSTR

AAT

BREDENREINSTRAAT

BEKE

RSTR

AAT

COLBERSSTRAAT

TEUNESTRAAT

GROOTBROEKSTRAAT

SMEETSSTRAAT

JAPPESTRAAT

WEER

TERS

TEEN

WEG

GROOTBEERSEL

GROOTBROEKSTRAAT

HEIKEMP

WEER

TERS

TEEN

WEG

OUDEKERKSTRAAT

FIEJESTRAAT

LINSENSTRAAT

HURKENSTRAAT

HOGERSTRAAT

TRUYENSTRAAT

STALSSTRAAT

HEGGESTRAAT

MAKKESTRAAT

FIEJE

STRA

AT

HUNSELERSTRAATZANDBOSSTRAAT

HOGERSTRAAT

GROOTBROEKSTRAAT

LOOVERSTR

AAT

STAL

SSTR

AAT

HELMUSKESSTRAAT

WINKELDERVENSTRAAT

HAELDERSHEIDESTRAAT

HEIKEMP

VENDERSTRAAT

WINKELSTRAAT

BREIV

INST

RAAT

FOSHEISTRAAT

WINKELSTRAAT

BREIV

INST

RAAT

DONKERDIJK

OUDE STRAMPROYERWEG

VLASBREI

GEERENSTRAAT

HOGERSTRAAT

GROOTBEERSEL

NEERBEEMDSTRAAT

FOSHEISTRAAT

FOSHEISTRAAT

SMEETSSTRAAT

DEKKERSTRAATJE

OUDE STRAMPROYERWEG

VLASBREI

HOOFSTRAAT

SENNESTRAAT

EIKELENBOSSTRAAT

EIKELENBOSSTRAAT

HUNSELERSTRAAT

UFFELSEWEG

MAKKESTRAAT

HOUEYKSTRAAT

H e i k e m pH e i k e m pi n d u s t r i e z o n ei n d u s t r i e z o n eS t a m p r o o i e r -S t a m p r o o i e r -

b r o e kb r o e k

B r a n d v e nB r a n d v e n

V l a s v e nV l a s v e n

W i n k e l d e r v e nW i n k e l d e r v e n

B r e i v e nB r e i v e n

G r o o t b e e r s e lG r o o t b e e r s e l

V l a s b r e iV l a s b r e i

H o u t b r o e kH o u t b r o e k

F o s h e iF o s h e i

O p W i n k e lO p W i n k e l

M a k k e n h o fM a k k e n h o f

M o l e n b e e r s e lM o l e n b e e r s e lC e n t r u mC e n t r u m

Z o r g v l i e t -Z o r g v l i e t -m o l e nm o l e n

K e i j e r s -K e i j e r s -m o l e nm o l e n

opgemaakt door de Vlaamse LandmaatschappijRegio Oost, vestiging Hasselt het afdelingshoofd

ir. S. Messiaen

Gemeente: Kinrooi

R U ILV E R K AV E L IN G S P L A N

SCHAAL 1/5 500

gezien en goedgekeurd door de coördinatiecommissiein zitting van 21 april 2017.de secretaris

ir. E. Willems

Legende

gezien en goedgekeurd op (datum):Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Joke Schauvliege

cultuurhistorische punten

landbouw: ontsluiting

recreatie

gebouw en omgeving WO1 monument "de dodendraad"

te behouden speelbos

visueel landschap

verdichting of uitbreiding van laanbeplanting

ecologiete ontwikkelen natuurgebied

te ontwikkelen natuur, herschikken van boskamers

te behouden bos

nieuw te bebossen perceel

te rooien naaldhoutbos

kavel met te behouden ecologische waarde

aan te leggen wildakker, behouden of te bufferen KLE of bosrand

projectgebied

uitgesloten zone

kadastraal gebouwhoofdontsluitingswegwaterloopsloot of greppel

landbouwoptimalisatie van kavelstructuur ifv herverkaveling

kapel, veldkruisþD windmolen - herinrichting omgeving Keijersmolen

in te richten recreatiezone

te verplaatsen sportterrein

lokale wandellus langs bestaande of nieuwe trage weg

- infopunt lokale wandellus 'Villa Pax'

çççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç ççççççççççççç

ççççççççç aan te leggen houtwal als buffer voor industriegebied

erfbeplanting

!. te herstellen poel

%L te herstellen vengebied

lokaal te bufferen oeverstrook; mogelijk ook als boscompensatie

te versterken/ te bufferen houtkant

te bufferen wegberm

aan te leggen nieuwe houtkant

historisch permanent grasland volgens BWK

behoud van kavelstructuur om geomorfologische redenen

aan te leggen nieuwe gracht

æ

nieuwe ontsluitingsweg

te optimaliseren ontsluiting ifv herverkavelingD D D D D af te schaffen weg

vaste wegstructuur om geomorfologische redenen

Provincie: Limburg

RUILVER KAVE LINGMolenbeersel

BESTAANDE TOESTAND

Vegetatiebesluit:

Inventarisatie 2009:opgaand groen: punt- of lijnvormig KLEnaaldhoutbos (evt. beperkt gemengd)loofhout (evt. beperkt gemengd)

. .

te behouden / te verwijdereni.f.v. een optimale herverkaveling}

MAATREGELEN

mogelijkheden onderzoeken voor omleiden van gracht

ADVIES VAN DE COORDINATIECOMMISSIE

Opgemaakt om gevoegd te worden bij de stukken van art. 5 van de wet van 22 juli 1970,zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978

de voorzitter

ir. H. Neven

± 0 250 500 750 1.000Meter

Bron:- Het wegenregister van Vlaanderen, juni 2016 (Informatie Vlaanderen, NGI, 2016)- Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap gebouwen), toestand 01/012016, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Informatie Vlaanderen, 2017)- De Biologische Waarderingskaart, versie 2, toestand 2016, INBO (Informatie Vlaanderen, 2016)- Topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit, NGI, opname 1991-2008 Vlaamse Landmaatschappij, Regio Oost , vestiging Hasselt - april 2017

@ @ @

éééééééééé

éééééééééé

çççççççççççççççççççççççççç

çççççççççççççççççççççççççç