Top Banner
Radnice INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK KRÁLOVSKÉHO MĚSTA RAKOVNÍKA ŘÍJEN 2009 ZDARMA 13 Plavecká soutěž měst 10 Kniha mého srdce 5 Peníze pro Horní Habartice Jsou vám blízká řemesla všeho dru- hu a rádi se bavíte za doprovodu tónů historických melodií? To jste zcela jistě nechyběli v sobotu 19. zá- ří 2009 na šestém ročníku Křivo- klátského panování. Již od ranních hodin se nádvoří hradu Křivoklát připravovalo na příjezd pana pur- krabího a družin z okolních měst a obcí. Během chvilky zde vyrostlo hned několik dobových stánků s vý- tvory ryze řemeslnými a kulinářský- mi. Celou atmosféru středověkého jarmarku dotvářela kovářská dílna s charakteristickým řinčením kladi- va o kovadlinu. To už ovšem na hrad Křivoklát smě- řovaly početné družiny lidu prosté- ho se svými rychtáři, aby svými da- ry podarovali pana purkrabího. Jako první ovšem vjel do brány černý kůň, v jehož sedle přítomní rozeznali ex- hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla. Mezi příchozími se neztra- tila ani rakovnická družina vedená starostou coby rychtářem Ing. Zdeň- kem Nejdlem. Dar Rakovnických představoval ryze přírodní produkt z vody, chmele a sladu, jehož kvalitu obdivovali i na císařském dvoře. Po patřičném pozdravu rakovnického rychtáře představil všem přihlížejí- cím město gotických bran a bílé pě- ny mluvka držící historický prapor s červeným rakem a zlatou korunou. Neboť z doslechu Rakovničtí tušili přítomnost známého alchymisty Edvarda Kelleyho, pochlubili se ta- ké nejnovějším vynálezem v podo- bě moderního „kolojízdošlapadla“. Úspěšná klání na těchto báječných strojích, jež se konala o letošních prázdninách pod názvem „Rakov- nické cyklování“, se zúčastnili borci všech věkových kategorií. Po před- stoupení posledního rychtáře se čel- ní představitelé měst, městysů a obcí odebrali k hodovnímu stolu. Lid pro- stý šel buď utratit groše za medovinu, trdelníky, zlatavý mok a pochutiny z dílny šenku U Zlatého hroznu, ne- bo se nechal uchvátit umem taneč- ním či hereckým. Mladé děvy lákaly stánky se zbožím třpytivým a malí kluci pobíhali po hradním nádvoří s dřevěnými meči a štíty. Adrenalin a tep se všem zvýšil při po- hledu na boje šermířské a výslechu provinilce, který se díky donucova- cím prostředkům, jako byly palečni- ce a španělská bota, ke všemu doznal. Svému výslechu neunikl ani vykutá- lený vynálezce Edvard Kelley, který byl na Křivoklátě vězněn za účelem vynalezení lektvaru věčného mlá- dí. Místní ozbrojená garda ho lapi- la právě, když se po provazu spouš- těl z jednoho z oken. A jak že to vše dopadlo? Kelley purkrabího a rych- táře o svém vynálezu nepřesvědčil a proto bloumá za zdmi hradu i na- dále. V případě, že na hradu Křivo- klát vypijete číši „čehosi“ a omládne- te, bude to znamenat jediné – Kelley TO DOKÁZAL. Pokud vám tato jedinečná akce v na- šem regionu utekla, neváhejte se na křivoklátském panství zastavit přes- ně za rok. Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník KŘIVOKLÁTSKÉ PANOVÁNÍ ANEB VYKUTÁLENÉ VYNÁLEZY EDVARDA KELLEYHO
20

ŘÍJEN 2009

Feb 10, 2017

Download

Documents

vannhu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ŘÍJEN 2009

RadniceINFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK KRÁLOVSKÉHO MĚSTA RA KOV NÍ KA

ŘÍJEN 2009 ZDARMA

13 Plavecká soutěž měst10 Kniha mého srdce5 Peníze pro Horní Habartice

Jsou vám blízká řemesla všeho dru-

hu a rádi se bavíte za doprovodu

tónů historických melodií? To jste

zcela jistě nechyběli v sobotu 19. zá-

ří 2009 na šestém ročníku Křivo-

klátského panování. Již od ranních

hodin se nádvoří hradu Křivoklát

připravovalo na příjezd pana pur-

krabího a družin z okolních měst

a obcí. Během chvilky zde vyrostlo

hned několik dobových stánků s vý-

tvory ryze řemeslnými a kulinářský-

mi. Celou atmosféru středověkého

jarmarku dotvářela kovářská dílna

s charakteristickým řinčením kladi-

va o kovadlinu.

To už ovšem na hrad Křivoklát smě-

řovaly početné družiny lidu prosté-

ho se svými rychtáři, aby svými da-

ry podarovali pana purkrabího. Jako

první ovšem vjel do brány černý kůň,

v jehož sedle přítomní rozeznali ex-

hejtmana Středočeského kraje Petra

Bendla. Mezi příchozími se neztra-

tila ani rakovnická družina vedená

starostou coby rychtářem Ing. Zdeň-

kem Nejdlem. Dar Rakovnických

představoval ryze přírodní produkt

z vody, chmele a sladu, jehož kvalitu

obdivovali i na císařském dvoře. Po

patřičném pozdravu rakovnického

rychtáře představil všem přihlížejí-

cím město gotických bran a bílé pě-

ny mluvka držící historický prapor

s červeným rakem a zlatou korunou.

Neboť z doslechu Rakovničtí tušili

přítomnost známého alchymisty

Edvarda Kelleyho, pochlubili se ta-

ké nejnovějším vynálezem v podo-

bě moderního „kolojízdošlapadla“.

Úspěšná klání na těchto báječných

strojích, jež se konala o letošních

prázdninách pod názvem „Rakov-

nické cyklování“, se zúčastnili borci

všech věkových kategorií. Po před-

stoupení posledního rychtáře se čel-

ní představitelé měst, městysů a obcí

odebrali k hodovnímu stolu. Lid pro-

stý šel buď utratit groše za medovinu,

trdelníky, zlatavý mok a pochutiny

z dílny šenku U Zlatého hroznu, ne-

bo se nechal uchvátit umem taneč-

ním či hereckým. Mladé děvy lákaly

stánky se zbožím třpytivým a malí

kluci pobíhali po hradním nádvoří

s dřevěnými meči a štíty.

Adrenalin a tep se všem zvýšil při po-

hledu na boje šermířské a výslechu

provinilce, který se díky donucova-

cím prostředkům, jako byly palečni-

ce a španělská bota, ke všemu doznal.

Svému výslechu neunikl ani vykutá-

lený vynálezce Edvard Kelley, který

byl na Křivoklátě vězněn za účelem

vynalezení lektvaru věčného mlá-

dí. Místní ozbrojená garda ho lapi-

la právě, když se po provazu spouš-

těl z jednoho z oken. A jak že to vše

dopadlo? Kelley purkrabího a rych-

táře o svém vynálezu nepřesvědčil

a proto bloumá za zdmi hradu i na-

dále. V případě, že na hradu Křivo-

klát vypijete číši „čehosi“ a omládne-

te, bude to znamenat jediné – Kelley

TO DOKÁZAL.

Pokud vám tato jedinečná akce v na-

šem regionu utekla, neváhejte se na

křivoklátském panství zastavit přes-

ně za rok. Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

KŘIVOKLÁTSKÉ PANOVÁNÍ ANEB VYKUTÁLENÉ VYNÁLEZY EDVARDA KELLEYHO

Page 2: ŘÍJEN 2009

2 Radnice – říjen 2009

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZÁPISY ZE SCHŮZE RADY MĚSTA JSOU ZKRÁCENY. ÚPLNÉ ZÁPISY NALEZNETE NA WWW.MURAKO.CZ.

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA RAKOVNÍKA

76. RADA MĚSTADatum konání: 27. 8. 2009, Wintrova zasedací síň

Přítomni: Ing. Zdeněk Nejdl, Jan Švácha, Ing. Eduard Filip, RNDr. Jan Jirátko, PaedDr. Luděk Štíbr, Ing. Michal Volf a tajemnice MěÚ Rakovník

Mgr. Eliška Holková

Omluveni: Mgr. Zdeňka Jirková

Zapisovatelka: Jaroslava Holá

Zapsáno dne: 7. 9. 2009

Jednou z úvodních zpráv 76. schů-

ze rady města se stalo projednání

možného odstranění železných vit-

rín na Husově náměstí, které slouží

jako úřední deska městského úřa-

du Rakovník. K tomuto kroku se při-

stupuje hlavně z estetického důvo-

du. S daným postupem souhlasili

také památkáři, kteří ve svém sta-

novisku uvádějí, že do velmi cenné-

ho prostranství Husova náměstí by

neměly být do budoucna instalová-

ny žádné vývěsní skříňky či vitríny.

Náhradou za staré vitríny by měly

být nové skříňky v průjezdu u „Vý-

stavní síně na radnici“. Nespornou

výhodou tohoto řešení by měl být

i komfortnější přístup k úřední des-

ce úřadu za nepříznivého počasí.

Radě města byl adresován dopis

FTV Prima, ve kterém byli radní se-

známeni s plánovaným ukončením

analogového vysílání Prima televi-

ze v Rakovníku ke dni 30. 9. 2009

a možností jeho prodloužení i po

tomto termínu. V současné době

funguje souběžně digitální i analo-

gové vysílání s tím, že v roce 2011

dojde k celostátnímu vypnutí ana-

logového signálu. Podmínkou pro

zachování zmíněného typu vysílání

byla fi nanční spoluúčast Města Ra-

kovník na provozování vysílače, kte-

rá by do listopadu 2011 dle předběž-

ného zjištění činila více než 450 tisíc

korun. I z důvodu možných žádostí

ze stran dalších provozovatelů tele-

vizních stanic, které získávají nemalé

příjmy z reklam či koncesionářských

poplatků, radní žádosti nevyhověli.

V několika zprávách schválili radní

vypsání nových zadávacích řízení.

První z nich se týkalo digitalizace ki-

na v Tylově divadle a možnosti zís-

kání dotace ze Státního fondu Čes-

ké republiky pro podporu a rozvoj

české kinematografi e. Digitalizace

kin znamená nahrazení 35 mm fi l-

mových projektorů digitální techno-

logií a zároveň změnu zavedených

způsobů distribuce. Kvalita digitální-

ho promítání je srovnatelná s promí-

táním z 35 mm, digitální kopie navíc

nepodléhá mechanickému opotře-

bení a její kvalita tedy zůstává kon-

stantní. Digitální projekce přinesou

v budoucnu úspory zejména při vý-

robě kopií a jejich distribuci. Pokud

nedojde k digitalizaci kin, může být

v blízké budoucnosti znemožněn

přístup diváků k novým filmům,

které budou distribuovány pouze

na digitálním nosiči. Celosvětovým

standardem digitálního promítá-

ní je D-cinema, což je označení kin,

která splňují DCI (Digital Cinema Ini-

tiatives) specifi kace. Tyto požadav-

ky a specifi kace by mělo v případě

získání dotace splňovat jak stálé, tak

i letní kino v Rakovníku. Náklady na

digitalizaci místního kina rozšířenou

o 3D technologii se dle odhadu po-

hybují okolo 6 mil. korun s tím, že

dotace by mohla představovat část-

ku zhruba 1,2 mil. korun. Ze zadá-

vacího řízení by měl vzejít dodava-

tel digitálního zařízení. Na základě

usnesení byla zároveň podána také

žádost o dotaci z výše uvedeného

fondu, za kterou musí být uhrazen

žadatelský poplatek ve výši 10 tisíc

korun na úhradu nákladů spojených

s posouzením žádostí. Do jiného vý-

běrového řízení mohou své nabídky

do poloviny září zasílat fi rmy, které

mají zájem o správu pohřebišť v Ra-

kovníku k datu od 1. 1. 2010. Daný

subjekt bude muset zajišťovat čin-

nosti dle řádu pohřebišť, zajistit

oddělené shromažďování, třídění

a následné využití či zneškodnění

hřbitovního odpadu, dále výkopo-

vé práce potřebné k uložení lidských

ostatků do hrobů nebo i péči o ze-

leň a hřbitovní cesty apod. V posled-

ním řízení hledá Město Rakovník do-

davatele stavebních prací, který by

zrekonstruoval sociální zařízení na

ubytovně ve Skryjích. Rekonstrukce

spočívající ve výměně dlažeb, odi-

zolování, provedení nových vyzdění

sprchových boxů, výměně vnitřních

rozvodů vody a kanalizace, opravě

omítek a vymalování bude realizo-

vána na konci letošní turistické se-

zóny, tj. přelom října a listopadu.

V rámci zadávacích řízení se radní

na základě podané žádosti zabý-

vali také možností pronájmu měst-

ské tržnice, kde uložili odboru sprá-

vy majetku zpracovat do příští rady

podmínky záměru.

Komplexní projektovou dokumen-

taci na propojení řadů ve Školní

ulici vypracuje fi rma RAVOS, spol.

s. r. o., Rakovník, která nabídla v za-

dávacím řízení nejnižší cenu, a to

9 520,– Kč. Dle předloženého návr-

hu smlouvy o dílo bude dokumen-

tace hotova do konce září. Podob-

né zaměření mělo také následující

zadávací řízení, v němž by vítězný

subjekt měl Městu Rakovník poskyt-

nout projektové a inženýrské prá-

ce na kanalizační sběrač Bulovna –

ČOV Rakovník. V rámci této zakázky

by měly být zpracovány studie va-

riantního technického řešení inves-

tice vč. odhadu nákladů, vypraco-

vání projektové dokumentace až

ke stavebnímu povolení a podkla-

dů pro změnu Plánu a rozvoje vo-

dovodů a kanalizací Středočeské-

ho kraje, provedení geologického

průzkumu a poskytnutí inženýrské

činnosti k výše uvedeným úkonům.

V konkurenci pěti nabídek s cenou

ve výši 999 600,– Kč uspěla fi rma

Vodohospodářský rozvoj a výstav-

ba, a. s., kterou radní doporučili za-

stupitelstvu ke schválení. Doba pl-

nění se předpokládá do 30. 9. 2010.

Daleko k vodě nemá ani poslední

vyhodnocení, neboť radní odsou-

hlasili pořízení vířivé vany do Pla-

veckého bazénu Rakovník. Vířivka

v hodnotě 1 111 626,60 Kč vč. DPH

bude umístěna v prostoru, kde se

v současné době nachází dřevěný

bar. Do provozu bude vana z dílny

fi rmy Sportakcent, spol. s. r. o., se

sídlem v Praze uvedena přibližně

na podzim letošního roku.

V další zprávě byli radní informo-

váni o podané žádosti na Realizaci

energetických úspor v objektu 3. ZŠ

Rakovník do Operačního programu

životní prostředí. V této souvislosti

byla s externími fi rmami na zákla-

dě výsledků zadávacích řízení vy-

hotovena projektová dokumentace

včetně stavebního povolení a zpra-

cována dotační žádost, která byla na

Státní fond životního prostředí ode-

slána 17. 8. 2009. Veškeré energetic-

ké úpravy na objektech 3. ZŠ Rakov-

ník byly vyčísleny na cca 45,5 mil.

korun. Pokud dojde ke schválení

dotace, mohlo by město Rakovník

získat až 22 mil. korun. Projekt by se

poté realizoval po etapách po čtyři

roky, což povede k rozložení nákla-

dů ve výši 23,5 mil. korun na několik

let. Výsledek by měli žadatelé obdr-

žet v lednu 2010.

Ohledně dotací rada města uza-

vřela také smlouvy o partnerství

k projektům obnovy Lechnýřovny

a revitalizace bývalého židovské-

ho ghetta. Takto deklarovaná spo-

lupráce při tvorbě koncepce, zajiš-

tění náplně a udržitelnosti projektu

znamená bodové zvýhodnění při

hodnocení projektů. Dále rada

města vzala na vědomí podanou

žádost TJ TATRAN RAKO Rakov-

ník o dotaci z Ministerstva fi nancí

ČR na výstavbu fotbalového hřiš-

tě s umělým povrchem 3. genera-

ce v hodnotě cca 18,5 mil. Kč s tím,

že o dofi nancování investiční akce

z rozpočtu města ve výši 20% z cel-

kových nákladů rozhodne zastupi-

telstvo města.

Na závěr schůze rada města od-

souhlasila poskytnutí daru ve vý-

ši 20 tisíc korun pro povodněmi

zasaženou obec Horní Habartice,

které byl také věnován benefi ční

koncert pod záštitou pana staros-

ty Ing. Zdeňka Nejdla na Tyršově

koupališti. Díky všem příchozím se

podařilo na dobrou věc vybrat 15

tisíc korun. Z města Rakovník tak

poputuje 35 tisíc korun všem po-

třebným v Horních Habarticích.

Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

Page 3: ŘÍJEN 2009

3www.mesto-rakovnik.cz

Na začátku 77. schůze radní pro-

jednali stanovení hranic ulice Otý-

lie Beníškové, která byla schvá-

lena usnesením zastupitelstva

města dne 19. 12. 1996. Na nedo-

statečně konkrétní stanovení za-

čátku a konce zmíněné ulice se

narazilo při projednávání jména

ulice Zátiší ve stejnojmenné čás-

ti města. Dle předložených sta-

novisek příslušných odborů rada

města doporučila zastupitelstvu

určit hranice ulice následovně: Uli-

ce Otýlie Beníškové začíná na kři-

žovatce se začátkem ulice Maru

Špačkové, přičemž by navazovala

na ulici Malinovského, a o stano-

vení konce ulice u zadního vjezdu

do školního statku SZeŠ Bulovna.

Při „znovuurčení“ ulice Otýlie Be-

níškové se bral ohled i na podni-

katelské subjekty v dané oblasti

města.

Již celé prázdniny nabízí Město Ra-

kovník k odprodeji byt v bytovém

domě č. p. 462 v Prokopově ulici,

ale zřejmě i díky útlumu trhu s rea-

litami nikdo na nabídku nereagoval.

Původní cena stanovená dle odha-

du na 1,1 milionu korun byla po-

stupně snižována až na nynějších

800 tisíc korun s tím, že záměr pro-

deje bude na úřední desce vyvěšen

minimálně do poloviny října. Jen

pro připomenutí – jedná se o vol-

nou bytovou jednotku ve zděném

domě v 1. NP velikosti 0+2 o celko-

vé podlahové ploše 49,82 m2. V by-

tě je poměrně velká koupelna s WC

a dvě místnosti s kuchyňským kou-

tem. V chodbě bytu se nachází ve-

stavěná skříň.

V oblasti nemovitostí rada měs-

ta rozhodla o zveřejnění několi-

ka následujících pronájmů. K má-

ní je nebytový prostor o velikosti

72 m2 v domě č. p. 78 v Kokrdov-

ské ulici, jehož jednu část má pro-

najatu společnost ÚMK Rakovník,

spol. s. r. o., za účelem vedení síd-

la společnosti a provozování sprá-

vy hřbitova. Ucházet se lze také

k 1. 10. 2009 o celou historickou

část Domu osvěty č. p. 59 včetně

přilehlých garáží. Budovu si lze

pronajmout celou, nebo vzhle-

dem k tomu, že budova je pří-

stupná dvěma vchody, je možné

při pronájmu oddělit samostatně

první patro od přízemí. Dále se na

radu města obrátil provozovatel

kavárny Špejchar s žádostí a zá-

měrem upravit prostor městské

tržnice tak, aby se místo stalo pří-

jemnějším a daly se zde pořádat

tradiční akce. Radní se se zámě-

rem seznámili a rozhodli zveřej-

nit záměr pronajmout městskou

tržnici s podmínkou předběžné-

ho projektu na případnou rekon-

strukci stávajících stánků odsou-

hlasený památkovou péčí.

Rada města na základě podnětů

obyvatel Vysoké ulice zadala před

letními prázdninami vyhotovení

komplexní dopravní studie v his-

torickém centru města Rakovník.

Po vyhodnocení zadávacího říze-

ní bylo s vítěznou firmou dohod-

nuto, že dopravní studie se rozčle-

ní na 2. části. První část obsahuje

rozbory a průzkumy stávajícího

stavu, tj. doprava ve Vysoké ulici,

stojící kolony aut na vjezdu i vý-

jezdu a nejednotnost dopravního

značení, obsazenost parkovacích

míst, doba parkování, fluktuace

aut apod. Průzkum byl proveden

dne 18. 6. 2009 přímo v centru

města, kde bylo rozmístěno 5 sta-

novišť, na nichž se zapisovala jed-

notlivá vozidla. Zajímavostí bylo,

že tento den vjelo na náměstí ulicí

Palackého 1908 vozidel a ve Vyso-

ké ulici bylo ten den zaznamená-

no 1151 vozidel, což je poměrně

vysoké číslo. Na základě časových

údajů bylo zjištěno, že nejčastěji

převažují vozidla, která v daných

oblastech parkují do dvou hodin,

což v definici krátkodobého par-

kování činí 93% všech vozidel. Dá-

le průzkum říká, že nejčastější po-

čet vozidel u výjezdové brány je

cca 5 – 8 aut. Dále se ukázalo, že

parkovací místa bývají nejvíce ob-

sazena od 9:00 hod. do 15:00 hod.,

a to i na 100 %. Studie také pouká-

zala na vysokou četnost doprav-

ního značení (dále jen DZ), kumu-

laci velkého počtu DZ na jednom

místě, což může řidičům nezna-

lým daného místa působit pro-

blémy. Závěrem studie je dopo-

ručení minimálně provést změny

v DZ ve smyslu zpracovaného ná-

vrhu a hlavně doporučení úpravy

stávajícího systému, kde by bylo

vhodné do zón s regulovaným

parkováním zařadit také ulice

Vysokou a Poštovní a systémově

vyřešit situaci rezidentů, případně

abonentů. V centru města je dle

studie vhodné pokračovat s přís-

nou regulací parkování. Po zhod-

nocení výsledků provedené ana-

lýzy se rada města rozhodla i pro

zpracování druhé části, která již

bude navrhovat konkrétní řešení

a konkrétní kroky k úpravě nasta-

veného systému parkování. Cena

studie zůstává i po rozdělení na

dvě části stejná, tj. 131 376,– Kč.

V současné době probíhá staveb-

ní povolení na rekonstrukci zá-

stavby dvora radnice Rakovník

na novou služebnu Městské poli-

cie Rakovník a rozšíření spisovny

a archivu. V rámci příprav těch-

to projektů se řeší i rekonstrukce

kanalizačních rozvodů ve dvoře

radnice, která je také předmětem

radou města vyhlášeného zadá-

vacího řízení. Rekonstrukcí kanali-

zace bude vyřešena problematika

spodní části dvora, kdy adminis-

trativní budova č. p. 166 je sve-

dena do kanalizace vedené přes

dvory bytových domů v ul. Na Se-

kyře. Úprav se dočkají také svody

dešťové vody, které jsou v součas-

né době na základě kamerových

zkoušek z části neprůchodné. Po

provedení rekonstrukce bude ka-

nalizace napojena přes vjezd skrz

budovu úřadu v ulici Na Sekyře.

Touto investicí bude vše připrave-

no pro případný rozvoj radniční-

ho dvora.

Mezi investičními akcemi projed-

nali radní také dodatek k výstav-

bě nové školní jídelny. Pokud za-

stupitelstvo města odsouhlasí

provoz nové jídelny k 1. 9. 2010

soukromým subjektem, mělo by

dojít ke snížení nákladů na gas-

tro zařízení ve výši téměř 800 ti-

síc korun.

V závěru schůze rada města roz-

hodla o vynaložení zisku ve výši

okolo 250 tisíc korun z městského

informačního a orientačního sys-

tému. V letošním roce by mělo do-

jít k nákupu 6 dvoukřídlých skří-

něk, které nahradí vitríny úřední

desky na Husově náměstí. Nově

budou umístěny do průjezdu rad-

nice u budovy č. p. 27. Dále měs-

to Rakovník zakoupí jednu au-

tobusovou zastávku, která bude

umístěna do některé z následují-

cích lokalit města – ul. Lišanská,

ul. Luženská nebo Malinovského.

Dále se získané finanční prostřed-

ky použijí k nákupu 2 ks přístřešků

střídaček na SK Rakovník.

Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

77. RADA MĚSTADatum konání: 10. 9. 2009, Wintrova zasedací síň

Přítomni: Ing. Zdeněk Nejdl, Jan Švácha, Ing. Eduard Filip, RNDr. Jan Jirátko, Mgr. Zdeňka Jirková, PaedDr. Luděk Štíbr a tajemnice MěÚ Ra-

kovník Mgr. Eliška Holková

Omluveni: Ing. Michal Volf

Zapisovatelka: Jaroslava Holá

Zapsáno dne: 21. 9. 2009

ZPRÁVY Z MĚSTA

POZVÁNKA30. listopadu 2009 od 17.00 hodin se koná v sále KC Rakovník

22. zasedání zastupitelstva městaProgram naleznete min. týden před konáním zasedání na úřední desce města.

Page 4: ŘÍJEN 2009

4 Radnice – říjen 2009

ZPRÁVY Z MĚSTA

Začátek školního vyučování: úterý 1. září 2009 Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009 Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2009 – pátek 1. ledna 2010 Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2010 Jarní prázdniny v okrese Rakovník: 1. – 7. února 2010

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010 Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2010 – úterý 31. srpna 2010

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

ZPRÁVA Z ODBORU ŠKOLSTVÍ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH*

V dubnu letošního roku požádalo Město Rakovník prostřednictvím odbo-ru správy majetku Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o dotaci z „Pro-gramu péče o krajinu v roce 2009“ Ministerstva životního prostředí ČR na ošetření památných stromů ve výši 159 800,– Kč. Výše požadované dotace vzešla ze zadávacího řízení, které dle příslušné směrnice předcházelo samot-nému podání žádosti. Město se svou žádostí uspělo a obdrželo na ošetření aleje památných stromů podél levého břehu Rakovnického potoka v úse-ku před klubem DDM v Čermákových sadech směrem k Tyršovu koupa-lišti dotaci ve výši 159 800,–Kč, což představuje 100% pokrytí nákladů na ošetření dané aleje. Do poloviny října by měl odborné ošetření provést na základě výsledku zadávacího řízení Ateliér LANDSCAPE, Ing. Václav Sla-víček, z Krásné Hory.

Druhou žádost o dotaci, která by měla vést k ošetření části aleje památných stromů podél pravého břehu Rakovnického potoka v úseku od mostu u bý-valé plynárny směrem k čistírně odpadních vod Rakovník, podalo Město Rakovník na „Fond životního prostředí“ Středočeského kraje. V tomto pří-padě město žádalo dle výsledku výběrového řízení, kde se svou nabídkou uspěla Arborea Rakovník, s. r. o., o 160 000,– Kč. Úspěšná byla i tato žádost a Město Rakovník získalo na ošetření výše zmíněné části aleje dotaci ve vý-ši 128 000,– Kč. Zbylých 20%, tj. 32 000,– Kč, z předpokládaných nákladů bude uhrazeno z městského rozpočtu.Tímto by chtělo Město Rakovník poděkovat Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a Krajskému úřadu Středočeského kraje za poskytnuté fi nanční prostředky z dotačních programů. Odbor správy majetku MěÚ Rakovník

ZPRÁVA Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU OŠETŘENÍ PAMÁTNÉ ALEJE PODÉL RAKOVNICKÉHO POTOKA

PODZIMNÍ ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADUObjemný odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou rozmístěny v uvedené dny na níže jmenovaných stanovištích. Do těchto kon-tejnerů UKLÁDEJTE – nábytek, objemný odpad, železný šrot, pneumatiky.NEUKLÁDEJTE – stavební suť a odpad ze zeleně, lednice, televizory, elek-trospotřebiče – tento odpad můžete uložit ve sběrném dvoře. Stanoviště kontejnerů na objemný odpad ve dnech 12. 10. – 16. 10. 2009

od 12.00 do 18.00 hodin:

12. 10. 2009Průběžná – parkoviště u č. p. 1863 (střed ulice)Průhon – vjezd ke garážímS. K. Neumanna – proti ulici Myslbekova (naproti garážím)

Myslbekova zeleň roh ulice Okružní

13. 10. 2009Žlutického – roh ul. JiráskovaMalinovského – střed naproti ulice RejčkovaT. G. M. – parkoviště u SK RakovníkVrchlického nám. – parkoviště u Živnodomu

Bulovna – u kont. stání na tříděný odpad

14. 10. 2009Bezděkov – spojka ul. Zd. Havlíčkové na ParčíkuZd. Štěpánka – křižovatka u MŠVáclavská – na silnici na rohu Hwiezdoslavovy ulicePod Václavem – u bývalé uhelné kotelny u stánku s potravinami

Vysoká – před opravnou praček „Brabec“ u separačního hnízda

15. 10. 2009V Lukách – parkoviště na nábřežíWintrova – u kapličky Spalova – vjezd do uliceKlicperova – na vozovku naproti bývalé čistírně

16. 10. 2009Sídliště Bendovka – parkoviště u silnice na OlešnouSadová – parkoviště pro pohřební službuŠamotka – v sídlišti

Na Letné – nad ČSÚ

Nebezpečné složky komunálního odpadu – staré léky, barvy, laky, zbytky spo-třební chemie, vyjeté oleje, autobaterie, suché články, baterie, zářivky, ledniceKomunální odpad – stavební suť, odpad ze zeleně a objemný odpadElektrozařízení – lednice, televize, monitory, pračky, elektrospotřebiče – zpětný odběrUKLÁDEJTEna sběrném dvoře – ulice Dukelských hrdinů, na základě předložení občan-ského průkazu, kterým prokážete, že jste účastníky systému třídění komu-nálního odpadu stanoveného městem.Provozní hodiny: pondělí 11.00 – 17.00 hod. středa 11.00 – 17.00 hod. pátek 11.00 – 17.00 hod. sobota 8.00 – 11.00 hod

Ing. Ivo Žďánský, , vedoucí odboru správy majetku

ŘÍJEN 1. 10. Lékárna U Zlatého lva, Tyršova 737, Rakovník 11. 10. Lékárna Pampeliška, Duk. hrdinů 200, Rakovník 18. 10. Lékárna U Parku, provozovna Husovo nám. 121, Rakovník 25. 10. Lékárna U Parku, provozovna Nádražní 225, Rakovník

LISTOPAD 1. 11. Lékárna U Zlatého lva, Tyršova 737, Rakovník 8. 11. Lékárna Pampeliška, Duk. hrdinů 200, Rakovník 15. 11. Lékárna U Parku, provozovna Husovo nám. 121, Rakovník 22. 11. Lékárna U Raka, Husovo nám. 2347, Rakovník 29. 11. Lékárna U Parku, provozovna Nádražní 225, Rakovník

ZPRÁVA Z ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ POHOTOVOST LÉKÁREN V MĚSÍCÍCH ŘÍJNU A LISTOPADU 2009

Lékárenská pohotovostní služba je vždy v době 10.00 až 14.00 hod. MěÚ Rakovník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Page 5: ŘÍJEN 2009

5www.mesto-rakovnik.cz

STALO SE

Předposlední prázdninovou sobo-

tu uspořádaly hudební skupiny pod

záštitou starosty města Rakovníka

Ing. Zdeňka Nejdla na Tyršově kou-

pališti benefi ční koncert na podpo-

ru obce Horní Habartice. Touto obcí

o 400 obyvatelích se prohnala pří-

valová povodňová vlna, která za se-

bou nechala milionové škody jak na

obecním, tak i soukromém majetku.

Za zvuku melodií tradičních šlágrů

skupin Hradní Duo, Z Davu, Dlouhej

kouř, Strašidelný elektrik band, Po-

nožek pana Semtamťuka, Rakovnic-

kej potok a Luboše Pospíšila se díky

všem příchozím podařilo vybrat po

odečtu poplatků Ochranného svazu

autorského 13 500,– Kč. Tato částka

se dále rozrostla o dar ve výši 20 ti-

síc korun, jehož poskytnutí schválila

rada města.

Ve středu 16. září 2009 se vydal mís-

tostarosta Jan Švácha za doprovo-

du tiskového mluvčího do Horních

Habartic na Děčínsku. Po příjezdu

do obce všechna jedoucí auta zasta-

vuje semafor, neboť se zde prová-

dějí opravy mostu přes říčku Bys-

trá. Při pohledu do koryta tohoto

toku by se spíše hodilo přirovnání

k potoku. Hned po překonání mos-

tu bylo ovšem vidět, co i na první

pohled neškodná řeka může napá-

chat utrpení. Po 500 metrech nás už

vítá před místním obecním úřadem

starosta Horních Habartic pan Mi-

roslav Podaný.

Při vchodu do úřadu bylo hned zřej-

mé, kam až si vodní živel našel ces-

tu. Jen pro představu – v obci bylo

poškozeno na sto domů včetně ma-

teřské školky, kterou se již podařilo

dát dohromady. Utrpěl také kulturní

dům a celá řada komunikací včetně

lávek a mostů.

Město Rakovník se spolu s muzikan-

ty a „dobrodinci“ přidalo i k dalším

organizacím a městům, která po-

mohla Habartickým. Celková škoda

dle znaleckých posudků činí 75 mil

korun. Do současné doby bylo lidem

rozděleno na opravy domů přes 600

tisíc a na chodníky bylo již vynalo-

ženo cca 700 tisíc. V současné době

hučí po celé obci desítky vysoušečů,

které „vysávají“ vlhkost z promoče-

ných domů. Pomoc obcím na Děčín-

sku, kterými se prohnala povodňová

vlna, přislíbil i tamní krajský úřad.

Všem, co přispěli i malou částkou

prostřednictvím již zmíněného be-

nefi čního koncertu nebo dárcovskou

SMS, popřípadě se zapojili do huma-

nitární sbírky, patří obrovské podě-

kování. Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

PENÍZE PRO HORNÍ HABARTICE

Hřiště u 3. Základní školy zažilo bě-

hem středečního odpoledne, 16. 9.

2009, klání věru neobvyklá. Pro tento

den připravil Dům dětí a mládeže Ra-

kovník s oddělením obrany a ochrany

MěÚ Rakovník několik dovednost-

ních a znalostních disciplín, zaměře-

ných na protipožární prevenci.

Soutěží se zúčastnila více než stovka

dětí z prvních stupňů základních škol.

Soutěžní družstva si musela poradit

i s hasičskou technikou a předvést

svůj um při rozmotávání a smotává-

ní hadic na čas. Nejvíce ohlasů však

sklidilo stříkání tzv. džberovkou na cíl

v podobě PET lahví. Mušku si museli

soutěžící seřídit také při střelbě fl or-

balovou hokejkou do minibranky.

Neméně obezřetní a trpěliví museli

být malí žáčci také při trefování kuli-

ček do skleničky, hodech na kroužky

a střelbě šipek do terče. Malým zpes-

třením byla bezesporu hra kroket, je-

jímž cílem je posunout dřevěnou holí

kouli skrz branky k cílovému kolíku.

Svou výdrž, podobně jako musejí mít

i profesionální hasiči, otestovala druž-

stva při pingpongovém a švihadlo-

vém maratonu. Po zklidnění tepové

frekvence z náročných výkonů někdy

i „na hranici možností“ přišly na řadu

znalostní soutěže. Velkou prověrkou

byl písemný test znalostí a dále i ově-

ření znalosti telefonních čísel pro zá-

chranu života.

I díky pěknému počasí se akce vy-

dařila a malí „soptíci“ se prostřed-

nictvím her a soutěží i něco málo

přiučili.Jan Polák,

tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

PROTIPOŽÁRNÍ PREVENCE PRO NEJMENŠÍ

Page 6: ŘÍJEN 2009

6 Radnice – říjen 2009

STALO SE

Poslední srpnový víkend se v chato-

vé osadě Hájek – Višňová u Křivo-

klátu konal sraz vozů Mini Cooper.

Na letošní ročník dorazilo celkem 65

klasických Mini, 2 Mini Moke, 11

nových Mini, a ještě několik dal-

ších klasických vozů.

V pátek proběhly v kempu registra-

ce účastníků a večerní promítání do-

kumentu s tematikou Mini k 50té-

mu výročí výroby prvního Mini

a následně promítání hudebních

videoklipů.

V sobotu probíhal hlavní program

srazu. Ráno se ještě vyřizovaly regis-

trace a kolem 11 hodiny proběhlo fo-

cení aut v kempu z vysokozdvižné

plošiny. Poté se auta seřadila k od-

jezdu na spanilou jízdu a kolona vy-

razila směr Rakovník. Po příjezdu na

Husovo náměstí dostal každý účast-

ník program odpolední části a dopo-

ručení na oběd do výtečné Restaura-

ce U Madly, kde byl domluvený oběd

pro účastníky srazu. Auta byla seřa-

zena ve středovém štěrkovém pru-

hu uprostřed náměstí a pro početné

diváky byla možnost si auta prohléd-

nout, případně se u nich vyfotit.

Ve 14 hodin začal odpolední pro-

gram srazu, a to jízda zručnosti na

náměstí a následná orientační jízda

po okolí s cílem opět v kempu. Jíz-

da zručnosti byla pojatá jako sla-

lom na čas s tím, že součástí byly

další úkoly jako třeba přejetí prk-

na pravými koly, přenesení lahve

s vodou spolujezdcem z jedné sto-

ličky na druhou, zastavení pravým

zadním kolem na označeném kaná-

lu. Účastníci srazu si tuto část hod-

ně užívali a i pro diváky bylo toto

předvedení manévrovacích schop-

ností atraktivní podívanou. Byli

jsme velmi rádi, že se na nás přišlo

podívat tolik lidí a všem děkujeme

za podporu a fandění.

Z jízdy zručnosti účastníci pokra-

čovali dále dle itineráře na vlastní

orientační jízdu s názvem Dyna-

vix Rallye. Letos se nejelo podle kla-

sického šipkového itineráře, ale pro

účastníky byla připravena taková ma-

lá slohová práce se všemi pokyny, tak

aby se dostali do cíle a ještě zvládli

cestou splnit různé úkoly. Čekalo na

ně tlačení miníka, paměťový test, sla-

lom na kolečkovém křesle, technická

otázka a samozřejmě nesměl chybět

pořádný slalom, který se uskutečnil

na parkovišti před fabrikou Permon

v Roztokách.

Jízdy se účastnilo 66 posádek a večer

na ně čekalo množství hodnotných

cen. Hlavní cenou byla, jak je zřej-

mé z názvu jízdy, navigace Dynavix,

na další výherce čekaly věci s anglic-

kou tematikou z Britishshopu, sada

kvalitního nářadí věnované fi rmou

DITCom, motorové oleje Millers

Oils a spousta dalších věcí od dal-

ších sponzorů. Více informací o ak-

cích Mini Cooperů a další fotky mů-

žete najít na www.minipraha.cz. Lenka Zemanová

TÁBOR SKRYJE 09V městském rekreačním středisku

ve Skryjích se již počtvrté uskutečnil

letní tábor pro děti z handicapova-

ného prostředí. Pro tyto děti je tábor

zdarma, pouze účastníci druhého

turnusu si platí cestovné. V rám-

ci Středočeského kraje je tento typ

tábora ojedinělou aktivitou a mezi

dětmi a rodiči je natolik oblíben, že

někteří zájemci musí být bohužel od-

mítnuti. V letošním roce byl tábor,

jehož provozování je v souladu se

zákonem o sociálně právní ochraně

dětí, fi nancován pouze z fi nančních

prostředků Města Rakovník.

Celý tábor od „A“ do „Z“ připravi-

li pracovníci odboru sociálních věcí

a zdravotnictví, kteří se také zhostili

rolí vedoucích oddílů, pomocné síly

v kuchyni a v neposlední řadě byla

k dispozici i kvalifi kovaná zdravot-

ní sestra. Celodenní stravování bylo

pro všechny táborníky zajištěno ze

Školy v přírodě ve Skryjích.

Stejně jako v loňských letech i letos

se ve Skryjích vystřídaly dva turnusy

dětí. Osmnáctka mladších dětí z prv-

ních až šestých tříd základních škol si

užila pravé táborové léto od 7. do 13.

srpna. Starší děti se vydaly za zážitky

v termínu od 14. do 18. srpna.

Jako na správném táboře nechybě-

la soutěž o body za vzorně uklizené

pokoje a kolorit celého pobytu pod-

trhl po ránu ne vždy vítaný a oblíbe-

ný budíček. Poté ovšem následova-

li mnohem zajímavější a zábavnější

činnosti v podobě nejrůznějších tá-

borových her a speciálního noční-

ho dobrodružství. Některým dětem

se dokonce podařilo při „zkouškách

zručnosti“ uplácat z keramické hlí-

ny velice zdařilé výtvory. Pro lepší

poznání okolí podnikli vedoucí od-

dílů s dětmi i několik výletů do oko-

lí, např. ke Skryjským jezírkům, na

zříceninu hradu Týřov či do nedale-

kého muzea ve Skryjích. Opomenout

nelze ani celodenní výlety k Rozvěd-

číku a na Zvíkovec. Příjemné zchla-

zení zažili účastníci táborového re-

jdění při zájezdu do berounského

aquaparku.

Co by to ovšem bylo za tábor, kde

se nepečou buřty. Nejen ty, ale i ky-

taru se zpěvníky plné nejrůznějších

táborových hitů s sebou přivezli

místostarosta Jan Švácha a tajemni-

ce úřadu Eliška Holková. Po konzu-

maci někdy i mírně připálených buř-

tů se rozezněla kytara a zpěv a tanec

na sebe nenechal dlouho čekat.

A na konec přišel dokonce i kouzel-

ník, který všem přítomným dětem

předvedl celou řadu zajímavých tri-

ků a kouzel.Jan Polák,

tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

LETNÍ SRAZ VOZŮ MINI COOPER

Page 7: ŘÍJEN 2009

7www.mesto-rakovnik.cz

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MĚSTA RAKOVNÍKA

STALO SE/POZVÁNKY, INFORMACE

Poslední prázdninový den se v prosto-

rách Kulturního centra Rakovník ko-

nalo tradiční setkání ředitelů a ředi-

telek všech rakovnických základních

a mateřských škol s vedením města.

K Rakovníku ovšem neodmyslitelně

patří také celá řada středních a speci-

alizovaných škol, které řídí a spravuje

Středočeský kraj. I představitelé těch-

to škol se tohoto setkání zúčastňují.

V úvodu pozdravil všechny přítomné

starosta města Rakovníka Ing. Zde-

něk Nejdl, který všem popřál nejen

mnoho spokojených a pilných žá-

ků a studentů, ale i úspěchů při nej-

různějších olympiádách a soutěžích.

Zmíněny byly také prázdninové in-

vestice do školských zařízení. A co

všechno se podařilo vylepšit a obno-

vit? Na 1. ZŠ Rakovník došlo k opra-

vě sprch a sociálního zařízení u tělo-

cvičny v hodnotě 200 225,– Kč. Na

opravenou spojovací chodbu a nové

vstupní schodiště se mohou těšit žáci

3. ZŠ Rakovník, kde tyto opravy pře-

sáhly 400 tisíc korun. Nezapomně-

lo se ani na ty nejmenší, například

v 1. MŠ V Hradbách byl vybudován

nový plot a obnoveno pískoviště za

necelých 118 tisíc korun. Nových

oken v hodnotě přesahující 1 milion

korun se dočkali v MŠ YMCA a MŠ

Vinohrady, kde se navíc díky převo-

dům mezi jednotlivými fondy školky

podařilo zakoupit nová hrací zaříze-

ní do zahrady v hodnotě cca 120 ti-

síc korun. Obdobným způsobem byl

do MŠ V Parku pořízen kombinova-

ný sporák do školní kuchyně a nový

kolotoč do zahrady, vše za cca 150

tisíc korun.

Tím ovšem opravy v tomto roce ne-

končí. V plánu je dále oprava plo-

tu a terasy v MŠ Šamotka a opravy

střech na budovách MŠ V Lukách,

MŠ YMCA a MŠ V Parku.

V průběhu celého dopoledne měli

zástupci všech škol možnost deba-

tovat také s vedoucími odborů MěÚ

Rakovník, kteří mají na starosti in-

vestice do škol. Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

SETKÁNÍ S ŘEDITELI RAKOVNICKÝCH ŠKOL

Kritizuje:

Dva vraky rozpadajících se automobilů bez úplných poznávacích

značek v ulici Františka Diepolta, naproti školce, nepůsobí příjemně

na kolemjdoucí. Doufejme, že majitel vozidel najde správný způ-

sob jejich likvidace.

Chválí:

Okrašlovací spolek oceňuje snahu občanů našeho města o květino-

vou výzdobu oken a balkónů domů. Na fotografi i je rodinný domek

čp. 1287 v Bradského ulici na Zátiší.

NAROZENÍOd 9. 8. do 18. 9. 2009 se v Rakovníku narodili:

Nikola Raluca CATUNA, Jiří HAZUKA, Natálie POLAKOVIČOVÁ, Matěj Vít ŠKANTA, Štefan ĎURINA, Ondřej KOLBEK, Lucie KOUGLOVÁ, Natálie

WINKELHÖFEROVÁ, Jan SEIBERT, Michal REZANKA, Jiří MATÁSEK, Hoang Nam NGUYEN, Markéta ROJÍKOVÁ, Simona FIŠEROVÁ, Lucie KO-

MENDOVÁ, Jan STRNAD, Zuzana POLCAROVÁ, Barbora KŘOVÁČKOVÁ, Nela ŠUBRTOVÁ, Eliška KOCHÁNKOVÁ, Adam ŠKUBAL, Laura BRA-

DÁČOVÁ, Jiří DYRŠMÍD, Natálie BROTÁNKOVÁ, Melanie DÖMEOVÁ, Lucie DUDOVÁ, Adéla ČERVENÁ, Petr FEJFAR, Emílie CASASOVÁ, Alena

RŮŽIČKOVÁ, Jiří ČERNÝ, Stanislav NOVÝ, Daniel ONDRÁK, Vojtěch ZÁTKO, Tomáš VAŠINA, Tadeáš FRANĚK, Zdeněk KUBLA, Václav KLOGNER,

Kateřina ŠTIKAROVÁ, Jakub Karel JAROŠ, Gita HAMOUZOVÁ, Adam GREGOR, Antonie NYTROVÁ, Valerie SPURNÁ, Daniel REZANKA.

SVATBYOd 22. 8. do 19. 9. 2009 si řekli své ANO:

Jiří SUK a Eva OCHRYMČUKOVÁ, Eduard KLEKNER a Zdeňka KREUZMANOVÁ, Miroslav FILÍPEK a Pavlína POLCAROVÁ, Luboš JÁNSKÝ a Petra

MOUROVÁ (Ryšín), Jiří TÝČE a Jana MATOUŠKOVÁ (Pavlíkov), Milan POLÁK a Aneta KOCHOVÁ, Martin ŠIMON a Šárka NOVÁKOVÁ.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Page 8: ŘÍJEN 2009

8 Radnice – říjen 2009

POZVÁNKY, INFORMACE

DOMOV NA ZÁTIŠÍ RAKOVNÍK ZÁŘÍ V DOMOVĚ NA ZÁTIŠÍ RAKOVNÍKCelé prázdniny si klienti domova užívali sluníčka a posezení převážně v dol-

ní části zahrady zařízení. V horní části domova probíhala rekonstrukce. Za-

čátek měsíce září jsme však přivítali Zahradní slavností, která se konala 4. 9.

2009 v době Rakovnického posvícení.Tato slavnost se konala u příležitosti

slavnostního otevření zrekonstruovaného sociálního zařízení, na kterou na-

vázali terénní úpravy okolí domova a rekonstrukce chodníku. Na slavnosti

jsme přivítali vzácné hosty – paní radní pro sociální věci Středočeského kra-

je Mgr. Z. Stöcklovou, pana starostu města Rakovníka Ing. Zdenka Nejdla

a pana senátora, náměstka hejtmana Středočeského kraje a zastupitele města

Rakovníka PhDr. Marcela Chládka, MBA.

Celé odpoledne se neslo v duchu tónů (o program se postarali naši uživate-

lé, hudební soubor Mirošovka z Domova Harmonie Mirošov a pan Jaroslav

Tříska), příjemného občerstvení a na závěr i tance. Celá veselice trvala do

pozdních odpoledních hodin.

Hned druhý den měli naši uživatelé zážitek z vystoupení Dudáckého sou-

boru z Chodska pod vedením Mgr. Venduly Klimentové, ředitelky Centra

sociálních služeb Domažlice. Všichni jsme si společně zazpívali a dozvěděli

se něco nového o kraji Jana Sladkého Koziny.

Dalším oživením o víkendu dne 12. září byl historicky 1. ročník Abiolym-

piády, které se aktivně zúčastnilo 23 uživatelů našeho zařízení. Soutěžilo

se venku na zahradě v pěti disciplínách. Na prvním místě se umístila paní

M. Stehlíková , na druhém paní M. Kulhánková a na třetím slečna R. No-

váková. Krásného sobotního dopoledne si užili ovšem všichni dle olympij-

ského hesla „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

Fotografi e z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na www.dpsr.cz, kde

jsou také informace o dalších připravovaných akcích, které pořádáme jednak

pro naše uživatele, ale také pro širší veřejnost. K dispozici jsou také posled-

ní lístky na divadelní představení Kašna, které proběhne v KC Rakovník dne

4. 10. 2009 od 18 hodin (akce se koná v rámci Týdne poskytovatelů sociál-

ních služeb ČR a je nazvaná „Senioři – seniorům“, pod záštitou pana senátora

PhDr. M. Chládka, MBA). Součástí této akce je výstava obrazů a kreseb výtvar-

níka Marka Králíka. Pokud máte o lístky, které jsou zdarma zájem, informujte

se na čísle 313 512 509.

Závěrem bychom vás rádi upozornili na Den otevřených dveří , který se

koná dne 7. 10. 2009 od 10 do 16 hodin. Součástí tohoto dne bude předsta-

vení divadla Tereza z Křivoklátu. Všichni zaměstnanci i obyvatelé domova

se těší na vaši návštěvu.Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová, vedoucí sociálního úseku

„Senioři z Domova Na Zátiší Rakovník,

poskytovatel sociálních služeb

– Seniorům Rakovnicka“

Vás srdečně zvou na autorskou divadelní hru se zpěvy:

Režie Silvie Wichová

KAŠNA4. 10. 2009 od 18h v Kulturním centru Rakovník

Vstupné dobrovolné!

Zároveň ve foyer KC budou vystaveny obrazy a kresby

výtvarníka Marka Králíka.

Divadelní představení se koná pod záštitou senátora a náměstka hejtma-

na Středočeského kraje pana PhDr. Marcela Chládka, MBA, jako součást

„Týdne poskytovatelů sociálních služeb České republiky“.

Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb – příspěv-

ková organizace Středočeského kraje, S. K. Neumanna 251, 269 01 Ra-

kovník tel: 313 512 509, [email protected], www.dpsr.cz

Page 9: ŘÍJEN 2009

9www.mesto-rakovnik.cz

POZVÁNKY, INFORMACE

pořádá u příležitosti Týdne sociálních služeb

7. 10. 2009 od 9 do 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!Můžete se těšit na přehlídku vybraných kompenzačních pomůcek, ukáz-

ku znakového jazyka, zodpovězení vašich otázek… Budete mít možnost

projevit svá přání a svěřit se se svými obtížemi v oblasti komunikace,

používání pomůcek atd.

Zároveň v tento den oslavíme rok od vzniku naší základní organizace,

a proto vyhlašujeme soutěž o nejlepší název, specifi cký přímo pro ra-

kovnickou ZO SNN v ČR!

Své nápady nám posílejte pomocí SMS, e-mailu nebo poštou do 7. 10.

2009!

Nejlepší název použijeme a autora odměníme.

Kontakty: Tyršova 437, 269 01 Rakovník

[email protected],m http://snnrak.wz.cz

tel.: 728 720 751 (Bc. Kristýna Klatovská, jednatelka ZO)

Tyfl oCentrum Praha, o. p. s., pracoviště Rakovník pořádá besedu

RAKOVNIČTÍ OSTROSTŘELCIZajímá vás, jak a kdy vznikli Rakovničtí ostrostřelci?

Nevíte, kdo to byl a co měli za úkol?

Přijďte na besedu s pracovnicí muzea T. G. M. v Rakovníku, která vám

poví o jejich minulosti a i o současnosti a jistě zodpoví vaše otázky.

Beseda proběhne 19. 10. 2009 od 14 hodin v budově Na Sekyře 2123,

kde se nachází městská knihovna, půjčovna pro dospělé, druhé patro

– zasedací místnost.

Budeme se těšit na společné setkání s Vámi!

HMATOVÝ PLÁNEK – cesta z autobusového nádraží v Rakovníku na pracoviště Tyfl oCent-

ra v Rakovníku

Na našem pracovišti máme hmatový plánek cesty z autobusového nádra-

ží v Rakovníku na pracoviště Tyfl oCentra v Rakovníku. Součástí plánku

je popis cesty ve zvětšeném písmu, Braillovu písmu a samozřejmě i ve

zvukové podobě. Navíc je obsažen detail autobusového nádraží.

Přijďte si k nám plánek prohlédnout!

Pokud víte o něčem, s čím bychom vám mohli pomoci, neváhejte se

na nás obrátit!

Kontakt:Tel. č. 774 062 330 a 313 502 790. Nebo nás navštivte na adrese

Poštovní 239, 269 01 Rakovník.

VZPOMÍNKA NA ZESNULÉse koná

27. října 2009 ve 14.00 hodin

v urnovém háji Bří Burianů Rakovník

Památník padlých světových válek

K účasti na pietním aktu zvou pořadatelé:

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu,

Sbor pro občanské záležitosti města,

Místní odbor přátel žehu

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR

TYFLOCENTRUM

CVIČENÍ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNYv sokolovně Rakovník od 7. 9. 2009

PONDĚLÍ 9.00 – 10.00 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

16.00 – 17.00 RODIČE A DĚTI OD 2 DO 4 LET

17.00 – 18.00 NEJMLADŠÍ ŽACTVO (OD 4 DO 8 LET)

19.00 – 20.00 AEROBIK ŽENY

STŘEDA 15.30 – 16.30 ŽÁKYNĚ

16.30 – 17.30 AEROBIK JUNIOR

17.45 – 18.45 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ŽENY

19.00 – 20.00 AEROBIK ŽENY

Asociace sportu pro všechny děkuje Městu Rakovník za fi nanční podpo-

ru činnosti.

SDRUŽENÍ INTERPRETŮ S VIOLOU D AMOREuvádí

18. 10. 2009 od 16.00 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lišanech

koncert

HUDBA BOHUSLAVA MARTINŮa skladatelů z období mezi G. F. Händelem a J. Haydnem

Rok 2009 je opravdu bohatý na hudební jubilanty, které si připomíná celý kul-

turní svět. Díky jménům Georg Fridrich Händel (250 let od úmrtí), Joseph

Haydn (200 let od úmrtí) a v neposlední řadě i Bohuslav Martinů (50 let od

úmrtí) nám hudební historie přímo nabízí jakýsi pomyslný symbolický oblouk

hudby a jejího smyslu, počínaje hudbou barokní a konče hudbou nedávno mi-

nulého 20. století.

Účinkuje: VIOLA D´AMORE – duo

Jiří Šimáček – housle, viola d´amore, Karel Prokop – klavír

Spoluúčinkuje: Eva Děkanová – zpěv

ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY

P J KA BEZ POPLATK TE

Šet it není špatné,...

ale užít si TEje lepší !

800 366 000www.pujckated.cz

volejte ZDARMA

Hledáme nové spolupracovníky.

inzerce_93x130_auto.indd 1 17.9.2009 11:54:52

Page 10: ŘÍJEN 2009

10 Radnice – říjen 2009

Knihovny jsou instituce, které jsou otevřené pro všechny bez rozdílu věku,

pohlaví nebo národnosti. Dokumenty knihovny může využívat a půjčovat

si je domů každý, kdo je potřebuje ke studiu nebo mu poslouží k odreago-

vání a odpočinku. Služby knihovny jsou poskytovány všem stejnou měrou.

Knihovny slouží jako půjčovny. Každý, kdo si někdy vyřizoval jakoukoli

půjčku, ví, že v takovém případě vždy existují určitá pravidla. A nejinak

je tomu v případě půjčování dokumentů z knihovny. Knihy, časopisy, CD

a DVD knihovna kupuje za nemalé fi nanční částky. A každý, kdo si půjčuje

tyto dokumenty z knihovny domů, si tak odnáší určitou hodnotu. Je tedy

pochopitelné, že knihovna je s konkrétním čtenářem ve vztahu půjčující

a půjčovatel. A tento vztah je postaven na základě výpůjčního řádu knihov-

ny. Každý nový žadatel o čtenářský průkaz je seznámen a dlouhodobý ná-

vštěvník se kdykoli může seznámit s platným knihovním řádem, a je na

každém jedinci, zda chce nebo nechce podmínky knihovnou dané respek-

tovat a dodržovat. Pokud se rozhodne, a svým podpisem potvrdí souhlas

s danými podmínkami, stává se čtenářem se všemi právy, ale samozřejmě

i povinnostmi vůči knihovně.

Také knihovny mají určité povinnosti. A jednou z nich je povinnost ze zákona

č. 257/2001 Sb. provádět za určitou dobu revizi svého fondu. U knihoven velikos-

ti do 100 000 svazků, což je případ naší knihovny, je tato povinnost každých 5 let.

Věřte, že provádění revize není činnost, kterou bychom prováděli rádi častěji.

Těch pět let je tak akorát, abychom se na další revizi připravili. Na vysvětlenou

pro čtenáře zdůrazňuji, že se nejedná o žádnou dovolenou ani odpočinek. Spí-

še naopak. Půjčovny všech oddělení musí být po dobu revize bezpodmínečně

uzavřeny. Letos jsme prováděli revizi fondu v době od 17. do 30. srpna. Čtená-

ři a návštěvníci knihovny byli s jejím termínem seznámeni v konkrétních půj-

čovnách, na internetu i v místním tisku s dostatečným předstihem (od května).

Každý čtenář měl dostatek času na návštěvu knihovny, vypůjčení dokumentů,

případně si mohl vyřídit jejich prodloužení. Poplatky z prodlení z půjčených

dokumentů, které byly zapříčiněny uzavřením půjčoven, knihovna odpouštěla.

Jednalo se samozřejmě o poplatky čtenářů, kteří měli dokumenty vrátit právě

v době uzavření půjčoven. Většina čtenářů pochopila nutnost revize a na čtrnáct

dní se smířila s faktem uzavření knihovny. Je nám velice líto, že se najdou čte-

náři, kteří dost nevybíravým způsobem hodnotí uzavření půjčoven a svou hla-

sitou kritikou znepříjemňují výběr dokumentů ostatním návštěvníkům a práci

pracovníkům knihovny. Jak bylo psáno výše, čtenář by měl dodržovat zásady

knihovního řádu, a pokud s danými pravidly nesouhlasí a nechce je dodržovat,

tak nechť si knihy, časopisy, CD a DVD kupuje do soukromé knihovničky. Je-

nom tak se nebude muset dohadovat o nutnosti vrácení dokumentů, případně

o zaplacení pokuty za nedodržení termínů. Milena Křikavová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK KNIHA MÉHO SRDCE A TÝDEN KNIHOVEN 2009První týden měsíce října patří již tradičně knihovnám. V letošním roce se

všechny typy knihoven zaměřily na propagaci četby a připojily se k celo-

republikové akci na podporu čtení s názvem „Kniha mého srdce“. Každý

člověk, který přečetl pár knih, má ve svém srdci určitě jednu, která ho ně-

jakým způsobem ovlivnila. Příběh určité knihy nás oslovil tak, že jsme se

s ním ztotožnili nebo se nechali inspirovat. Případně nás kniha donutila

k zamyšlení. Je úplně jedno, jestli nám v srdci zůstaly vzpomínky na Hon-

zíkovu cestu či knihy o krtkovi, nebo zda jsme se zamysleli nad příběhem

Malého prince či Alchymisty. Důležité je, že se nám při vyslovení titulu

knihy vybaví její obsah.

Široká veřejnost měla možnost dát hlas své oblíbené knize a ve třech tele-

vizních pořadech sledovat, jak se zužoval žebříček nejoblíbenějších knih

českého čtenáře. Dali jste i vy hlas své knize? Pokud ne, tak už to bohužel

nestihnete. K poslednímu září bylo hlasování ukončeno a dnes je známo 12

titulů, které získaly nejvíce hlasů. Dne 12. října bude v přímém přenosu na

ČT 1 vyhlášena nejvíce oblíbená kniha mezi obyvateli Česka.

Vyhlášením nejoblíbenější knihy samozřejmě nekončí činnost knihoven

zaměřená na podporu čtení. Konkrétně v naší knihovně se můžete v ná-

sledujících měsících nechat ovlivňovat pořady, které čtení a jeho důležitost

vyzdvihují a které vám určitě zpříjemní některý všední den.

V říjnu, který je svátkem knihoven, neboť právě k tomuto měsíci patří

tzv. Týden knihoven, vás zveme do všech oddělení rakovnické knihov-

ny. To není až tak překvapivé, že se snažíme nalákat ke čtení nové čtenáře

a poskytovat stále lepší servis, knižní novinky i trháky na DVD či CD již

zaregistrovaným návštěvníkům. Co vás ale možná překvapí je pozvánka

knihovny do muzea. Je to tak. Knihovna vás zve od 7. října do 11. listo-

padu k návštěvě muzea, kde bude společně s Muzeem T. G. M. pořádat

v mansardě výstavu obrázků Lenky Procházkové, textilních doplňků

Pavly Zimmermannové a starých pomalovaných židlí. Výstava, která

je určena opravdu všem, bude doplněna dalšími zajímavými akcemi,

na které vás srdečně zveme.

7. ŘÍJEN – 11. LISTOPAD 2009 MALOVANÉ ŽIDLEPřijďte si do muzea prohlédnout výstavu starých židlí, které do knihovny

přinesli obyvatelé města proto, aby si je šikovní výtvarníci zase odnesli

domů a originálním nápadem a nesmazatelným výtvarným uměním

je vymalovali či jinak vyzdobili. Židle, které se nám do knihovny po pár

měsících vrátily, by jejich majitelé jen těžko poznávali. Z rozklížených,

ošoupaných židlí s odlupujícími se barvami se vyklubaly výtvarné

skvosty a jedinečné originály. Všem výtvarníkům a autorům nápadů

moc děkujeme. Vy jim můžete poděkovat tím, že si židle přijdete

prohlédnout a vybrat si jednu, která je vám nejbližší. A právě tu vámi

vybranou židli můžete vydražit na aukci, která proběhne 22. listopadu

2009 v Kulturním centru a odnést si ji domů, aby vám dělala radost

a příjemnou společnost.

23. ŘÍJEN 2009VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ I LITERÁRNÍ SETKÁNÍV mansardě přivítáme všestrannou osobnost. Výtvarníka, hudebníka,

divadelníka a spisovatele Petra Nikla. Sám o sobě říká, že je víceo-

borový šašek. Jeho hlavní činností je hra, kterou se pokouší předávat

prostřednictvím loutek, obrazů, objektů, ilustrací, textů a divadelních

scén. Rád také zpívá a tančí.

27. ŘÍJNA 2009BESEDA SE SPISOVATELKOUIvona Březinová navštíví rakovnické muzeum v úterý dopoledne. Spiso-

vatelka se věnuje literatuře pro děti a mládež všech věkových kategorií

a nejrůznějších žánrů. Za součást své profese považuje i povídání si se

čtenáři na besedách, a proto s pověstným batohem knih na zádech

křižuje celou republiku. V poslední době se také v rámci svého působení

na Literární akademii stará o nejmladší spisovatelskou generaci.

POHODA S BÁROUStejný den odpoledne můžeme prožít s herečkou Bárou Hrzánovou.

Bude se číst a povídat o literatuře i divadlu.

Bára Hrzánová prožila dětství mezi divadelníky v Českých Budějovicích.

Po studiích na DAMU byla herečkou Národního divadla, kde dostávala

velké a zajímavé role. Přesto odešla do Divadla Na zábradlí, kde se uplat-

nila v mnoha inscenacích režiséra Petra Lébla.

Přesné časy začátků všech akcí budou zveřejněny na samostatných plakátech a v denním tisku. Informace na telefonu 313 51 33 10 nebo 313 51 22 70.

KNIHOVNA JE INSTITUCE VEŘEJNÁ

POZVÁNKY, INFORMACE

Page 11: ŘÍJEN 2009

11www.mesto-rakovnik.cz

RAKOVNICKÁ KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

DVD: SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH – český, ZKRATKY KE ŠTĚSTÍ – společenský, ANGLICKÉ JAHODY – český, ZTRACENÝ OSTROV

– thriller, ROCKNROLLA – akční, NOČNÍ VLAK – akční, BASTARD – společenský, CADILLAC RECORDS – hudební, DEN, KDY SE ZASTAVILA

ZEMĚ – společenský, YES MAN – komedie, TŘI KRÁLOVSTVÍ – VZKŘÍŠENÍ DRAKA – válečný, PRINC A JÁ – KRÁLOVSKÉ LÍBÁNKY – komedie,

MARLEY A JÁ – komedie, SVĚTLUŠKY V ZAHRADĚ – společenský, NOUZOVÝ VÝCHOD – společenský, PŘÍMÝ KONTAKT – akční, PÁD NEBES

– akční, TAJNÁ VÁLKA HARRYHO FRIGGA – válečný, POLICAJT ZE SÁMOŠKY – komedie, ZLODĚJSKÁ PARTIE – akční, PODIVUHODNÝ PŘÍ-

PAD BENJAMINA BUTTONA – společenský, INTERNATIONAL – akční, KAMARÁDOVA HOLKA – komedie, MOONDANCE ALEXANDER – ro-

dinný, PROJEKT LAZAR – thriller, HRDOST A SLÁVA – thriller, CESTA BEZ NÁVRATU – akční, JARNÍ ÚKLID S.R.O. – komedie, DUEL FROST/

NIXON – thriller, DŮVĚRNOSTI – thriller, NA ROZCESTÍ – společenský, POCHYBY – společenský, VÉVODKYNĚ – historický, JARNÍ PRÁZDNI-

NY – komedie, INKOUSTOVÉ SRDCE – dobrodružný, CELA 2 – horor, JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA – komedie, VALKÝRA – válečný, KŘIŽÁK

V DŽÍNÁCH – rodinný, VÁLKA NEVĚST – komedie, AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE – komedie, EXPERIMENT: ZOMBIE – horor, DIAMANT 13 – thril-

ler, OKAMŽIK VZKŘÍŠENÍ – společenský, DRAČÍ PAST – thriller, MĚSTO EMBER – sci-fi , NENÁVIDÍM DEN SV. VALENTÝNA – komedie, GRAN

TORINO – drama, UMLČENÍ – thriller, UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ – akční, INFORMÁTOŘI – thriller, HOTEL PRO PSY – komedie,

BAT 21 – válečný, MILK – společenský, ÚTĚK Z PEVNOSTI COLDITZ – válečný, PÁTEK TŘINÁCTÉHO – horor, DOMÁCNOST NARUBY – kome-

die, KRVAVÝ VALENTÝN – horor, DRUHÝ MUŽ – thriller, DR. DOLITTLE 5 – komedie, DVOJÍ HRA – thriller, MILIONÁŘ Z CHATRČE – spole-

čenský, OKŘÍDLENÉ BYTOSTI – akční, POSEDLÁ – thriller, RŮŽOVÝ PANTER 2 –komedie, RYCHLÍ A ZBĚSILÍ – akční, STRÁŽCI WATCHMEN

– sci-fi , SEDM ŽIVOTŮ – společenský.

DĚTSKÉ FILMY: PŘÍBĚHY PEPKA NÁMOŘNÍKA, SCOOBY – DOO! A SAMURAJŮV MEČ, IMPYHO DOBRODRUŽSTVÍ, PŘÍBĚH O ZOUFÁL-

KOVI, BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD, MICKEYHO KLUBÍK: DETEKTIV MINNIE, DON CHICHOT, TOM A JERRY: NEJVĚTŠÍ HONIČKY 2,

HONIČKY KRÁLÍČKA BUGSE, QUACKBUSTERS KAČERA DUFFYHO, CHUGGINGTON: VESELÉ VLÁČKY 1, PEKLO S PRINCEZNOU, KDO-

PAK BY SE VLKA BÁL.

CD: MAMMA MIA! – soundtrack, BRATŘI EBENOVÉ – Chlebíčky, CHINASKI – Autopohádky.

PŘÍRŮSTKY V AUDIO-VIDEOPŮJČOVNĚ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽERakovník, Nerudova 504, tel. 313 512 467, 313 517 298, 313 515 438,

email: [email protected], www: mujweb.cz/spolecnost/ddmrako

ÚTERÝ 6. 10.Klub DDM 13.30 hodinSPORTOVNÍ ODPOLEDNEpro děti ŠD

I. Rašínová

STŘEDA 7. 10.Areál u 3. ZŠ Rakovník 8.00 hodinATLETICKÝ ČTYŘBOJpro ZŠ

H. Opatová

SOBOTA 10.10.Letiště Rakovník 13.30 hodinDRAKIÁDAtradiční soutěž pro děti a rodiče

za finanční podpory Města Rakovníka

M. Círová a LMK Rakovník

ÚTERÝ 13. 10.Klub DDM 13.30 hodinSPORTOVNÍ ODPOLEDNEpro děti ŠD

I. Rašínová

STŘEDA 14. 10.Čermákovy sady 13.30 hodinRAKOVNICKÝ VYTRVALEC pro ZŠ a SŠH. Opatová

SOBOTA 17. 10.KOUNOVSKÉ ŘADYpro všechny zájemce o turistiku

sraz: 8.40 hodin před nádražím ČD (vlak),

trasa 10 km

návrat: kolem 15.00 hodin

přihlášky do 16.10.2009

M. Vondříčková cena 75,– Kč

ÚTERÝ 20. 10.Klub DDM 9.00 a 10.30 hodin „DROGY PATŘÍ SLABOCHŮM“ pro I.stupeň ZŠ

za finanční podpory Města Rakovníka

účinkuje divadlo VeTři,

I. Rašínová vstupné 25,–Kč

STŘEDA 21. 10.Botanická zahrada 8.00 hodinBOTANICKÁ SOUTĚŽ pro ZŠ a SŠza finanční podpory Města Rakovníka

B. Holopírková, F. Pazdera

PÁTEK 23. 10.Tělocvična 3. ZŠ Rakovník 8.00 hodinFLORBAL pro 4. a 5. ročníky ZŠIII. ročník soutěže podporované Středočes-

kým krajem

H. Opatová

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

ČTVRTEK 29. 10.AQUAPARK KLADNOodjezd z Rakovníka v 9.00 hodin od sokolov-

ny, odjezd z Nového Strašecí v 9.15 hodin ze

zastávky autobusů, návrat kolem 14.00 hodin

přihlášky do 15. 10. 2009

M. Vondříčková, J. Samšukovácena : Kč 170,– z Rakovníka ,

Kč 150,– z Nového Strašecí PÁTEK 30. 10.

EXKURZE – LETIŠTĚ PRAHAodjezd z Rakovníka v 8.30 hodin od sokolov-

ny, odjezd z Nového Strašecí v 8.45 hodin ze

zastávky autobusů, návrat kolem 15.00 hodin

přihlášky do 15. 10. 2009

M. Vondříčková, I. Rašínová, J. Samšukovácena: 210,– Kč

STŘEDA – NEDĚLE 28. 10. – 1. 11.VELKÝ MEDER – SLOVENSKOKoupání v termálech

odjezd z Rakovníka, z Nového Strašecí v ran-

ních hodinách, návrat v pozdních večerních

hodinách

H. Opatová cena: 3450,– Kč

STŘEDA – SOBOTA 28. 10. – 31. 10.RAMSAU AM DACHSTEIN RAKOUSKOTuristika v Alpách

odjezd z Rakovníka v 7. 00 hodin, z Nového

Strašecí v 7.30 hodin, návrat mezi 19.00 –

20.00 hodin

H. Opatová, J. Samšuková cena: 2900,– Kč

PŘIPRAVUJEME

STŘEDA 4. 11.Husovo náměstí

sraz před radnicí v 17.00 hodinPRŮVOD HALLOWEENŮpochod strašidel a lampionků městským

parkem ke Klubu DDM

za finanční podpory Města Rakovníka

M. Vondříčková

Page 12: ŘÍJEN 2009

12 Radnice – říjen 2009

RAKOVNICKÁ KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEKPaleček najdete v 1. patře MŠ Vinohrady, ulice Zd. Štěpánka 2232, Rakovník, www.mc-palecek.com, Pavlína Jirkovská: 739 544 146

Vstupné: dopolední herna 50,–Kč (30,– člen OS) – Dospělí platí příspěvek za návštěvu, děti mají vstup zdarma,

kroužky – 1 lekce 50,–Kč (30,– člen OS), sourozenci 75,–Kč (50,– člen OS) není-li uvedeno jinak!

TRADIČNÍ PYŽAMOVÝ BÁLS JIŘÍM LADROU

se koná dne 18. 10. 2009 v KC Rakovník od 14.30 hod

Oblečte si pyžama a navštivte náš PYŽAMOVÝ bál.

Bude probíhat soutěž o nejlepší PYŽÁMKO (registrace do 15.15 hod.)

Vstupné: dospělí 60,– Kč, dítě 40,– Kč

Vstupenky budou v prodeji v pokladně KC.

Těšíme se na vaši účast.

BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ, OBUVI A SPORTOVNÍCH POTŘEBproběhne v termínu středa 21.10. – pátek 23.10.2009 dle rozvrhu níže.

Přečtěte si pečlivě pravidla burzy.

10 – 12 hodinPÁ 16.10 PŘÍJEM

9 – 12 hodin 15 – 17 hodinPO 19.10. PŘÍJEM PŘÍJEM ÚT 20.10. PŘÍJEM PŘÍJEMST 21.10. PRODEJ PRODEJČT 22.10. PRODEJ PRODEJPÁ 23.10. PRODEJPO 26.10. VÝDEJ VÝDEJ

JAK SPRÁVNĚ OZNAČIT OBLEČENÍ NA BURZU

1. Vyberte oblečení (maximálně 50 kusů) a napište seznam na papír. Každé

oblečení bude mít vlastní číslo. Pokud prodáváte například teplákovou sou-

pravu nebo komplet, sešpendlete oblečení k sobě, aby se neztratilo.

2. Vyrobte malé lístečky s čísly oblečení (cenovky). Je vhodné použít ba-

revný papír, případně lístky označit razítkem, monogramem apod., aby

se nedaly zaměnit s lístky ostatních.

3. Na seznam napište do 2. sloupce ke každému oblečení jeho cenu (tolik

peněz na něj chcete obdržet).

4. Do 3. sloupce napište cenu, za níž se bude oblečení prodávat – to zna-

mená s přirážkou 20%. Tuto částku si nechává MC jako provizi za po-

řádání burzy.

5. Na lístky s čísly oblečení napište cenu ze 3. sloupce (tj. s 20% přirážkou)

a přišpendlete na oblečení.

6. Hotovo. Takto označené oblečení včetně seznamu přineste do MC. Ne-

prodané oblečení vám vrátíme včetně cenovek a na seznamu bude ozna-

čeno, co se prodalo. Vše bude přehledné pro obě strany.

Úterý 29. 9. 6. 10. 13. 10. 20. 10. 27. 10.Scrapbook

17 – 19 hodinVolná tvorba + kalendář Volná tvorba + kalendář

BURZA podzimního

a zimního oblečeníVolná tvorba + kalendář

Středa 30. 9. 7. 10. 14. 10. 21. 10. 28. 10.Šikovné maminky

17 – 19 hodin

Fotografi e a vše kolem

– host v MCŠperkování a FIMO

BURZA podzimního

a zimního oblečení

Státní svátek

– ZAVŘENOČtvrtek 1. 10. 8. 10. 15. 10. 22. 10. 29. 10.Veselá barvička

16 – 17 hodinPohádka Barevná zahrádka Máma, táta…

BURZA

Podzimní

truhlíkDrak

Keramika děti

17 – 18 hodinTvoříme z válečků Keramika s Petrou Korálky

Keramika

s PetrouSluníčko

Keramika dospělí

18.15 –19.15 hodin

Sluníčko

– první práce s plátem

Svícen nebo

jednoduchá miska

Ještěrka na zahradu,

první glazování

Výroba vánočních

ozdob I.

Výroba vánočních

ozdob II.

ŠIKOVNÉ MAMINKYLektorka: Zuzana Horváthová,

tel.: 732 48 92 96, e-mail: [email protected],

Scházíme se každou středu od 17.00 do 19.00 hodin

14. 10. 2009 – Malba na hedvábí.

VESELÉ BARVIČKY Lektorky: Zuzana Horváthová,

tel.: 732 48 92 96, e-mail: [email protected],

Jana Krauzová, tel.: 607 869 658, e-mail: [email protected],

Čtvrtek od16.00 do17.00 hodin

1. 10. Pohádka (Figurky lepené z papíru při čtení pohádky)

8. 10. Barevná zahrádka

15. 10. Máma + Táta + sourozenci a já

22. 10. Podzimní truhlík

29.10. Drak (Koláže)

KERAMIKA Lektorka – Zuzana Horváthová,

tel.: 732 48 92 96, email: [email protected],

Čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin

Věk dětí od 3 do 7 let. Počet dětí 12.

1. 10. Začínáme! Seznámení s válečky

8.10. Padající listí a kaštany

15.10. Korálky

22.10. Plody podzimní zahrádky – jablíčko, hruška, švestka

29. 10. Sluníčko

CO TO JE SCRAPBOOK? Tvoření koláží za použití vytištěných fotek, papírů, mašlí, kamínků... Vše

se za pomoci lepidla nebo šití spojí do jednoho celku, který je pak krásnou

vzpomínkou nebo dárkem.

Naučíte se zde zpracovávat fotografi e, dostanete jednoduché návody, rady

i nápady, další informace o obchodech atd.

Scházíme se každé sudé úterý v měsíci

Info: Zuzana Horváthová 732489296, [email protected]

AROMATERAPIE U MALÝCH DĚTÍ – ČAKRÁLNÍ ŘADYbeseda s praktickými ukázkami

13. 10. 2009 – 9.30 hodin

Dozvíte se, jak a kdy může aromaterapie pomoci vašim malým dětem

k zdravějšímu, spokojenějšímu a provoněnějšímu dětství.

Povídání povede Věra Hlousová, masérka s dlouholetými zkušenostmi v ob-

lasti aromaterapie.

PROGRAM ODPOLEDNÍCH TVOŘIVÝCH KROUŽKŮ:

Za fi nanční podporu děkujeme: Krajskému úřadu Středočeského kraje, Měst-

skému úřadu v Rakovníku, Hejtmanství Středočeského kraje, Úřadu práce

v Rakovníku, Ministerstvu práce a soc.věcí a Procter& Gamble Rakovník.

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

VÁS ZVE

VE ČTVRTEK 22.10. V 9.30 HOD. NA

VYSTOUPENÍ NOTIČKYDĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU Z MŠ V LUKÁCH

Page 13: ŘÍJEN 2009

13www.mesto-rakovnik.cz

RAKOVNICKÁ KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA RAKOVNÍK

ŘÍJEN 2009vnitřní bazény

parní lázně

TAHITI fi nská sauna

Pondělí 15 – 20 17 – 20 15 – 20 15 – 20 muži

Úterý 14 – 20 17 – 20 15 – 20 14 – 20 ženy

Středa 15 – 20 17 – 20 15 – 20 15 – 20 muži

Čtvrtek 14 – 20 17 – 20 15 – 20 14 – 20 ženy

Pátek 14 – 20 17 – 20 15 – 20 14 – 20 společná

Sobota 11 – 20 15 – 20 10 – 20 11 – 20 společná

Neděle 10 – 20 15 – 20 10 – 20 10 – 20 společná

Výjimky v měsíci říjnu

7. 10. ST Plavecká soutěž měst – veřejnost: 14.00 – 18.00 hodin zdarma

28. 10. ST Veřejnost plave: 10.00 – 20.00 hodin – Státní svátek

NEPŘEHLÉDNI !!!

Ranní plavání bude výjimečně i ve středu 7. 10. 2009 jako součást Plavecké

soutěže měst rovněž zdarma. Vířivá vana, tobogán a parní lázně jsou součástí

běžného vstupného, takže klient si na pobyt v atrakcích nepřiplácí. Dovoluji si

upozornit členy ZP METAL-ALIANCE, že po všechny neděle v měsících říjnu

a listopadu 2009 mohou navštívit náš plavecký areál zdarma, po předložení prů-

kazu zdravotního pojištění od METAL-ALIANCE a občanského průkazu.

Plavání, saunování a opalování zdar !!! Pavel Kumpa

PROVOZ PLAVECKÉHO BAZÉNU V MĚSÍCI ŘÍJNU

NIC NEŽ PRAVDA O PLAVECKÉM BAZÉNU IIPokud v nadpisu inzeruji pravdu, nezbývá mi, než se opakovat a jménem

návštěvníků plaveckého bazénu poděkovat čelním představitelům města za

schválení dalšího, velmi hodnotného a účelného daru, kterým je vířivá vana.

Podle posledních informací (20. 9. 2009) k nám vířivá vana dorazí z Ang-

lie do konce září. Původně avizovaný výrobek ze Španělska byl zrušen pro

měsíční dovolenou tamní fi rmy a dlouhou dobu dodání. Samotné práce

na instalaci vířivky včetně zednických prací odhaduje ředitel vítězné fi rmy

Sportakcent Praha přibližně na 5 dnů. Je tedy reálné, že první návštěvník

(pokud vše půjde hladce a atrakce z Albionu dorazí včas), okusí zdravotní

účinky vířivé vany koncem prvé dekády měsíce října. Naše klienty mohu

ujistit, že práce na instalaci jsou dohodnuty tak, že nikterak neohrozí běžný

provoz bazénu a plavecké školy, neboť budou prováděny v nočních hodinách.

Světle modrá nádrž ve tvaru šestihranu s kapacitou pro šest osob obojího

pohlaví bude opatřena sedátky, tryskami, protiskluzovými schůdky a nerez

madly. Masážní systém na principu vstřikování teplého vzduchu a vody bu-

de regulovatelný v rozmezí 30–35°C. Nad vanou bude umístěn informační

panel pro návštěvníky. Medializace vířivé vany vyvolala již nyní mezi ve-

řejností velmi kladný ohlas spojený s řadou dotazů, které se prakticky dají

shrnout v jeden zásadní: „Jak se ve vířivce všichni vystřídáme, když je pro

6 osob?“ Možná mylně se domnívám, že 24 návštěvníků, které pojme vířivá

vana za hodinu provozu, není zrovna malé číslo, neboť v případě značného

zájmu veřejnosti upravíme pobyt klienta ve vaně na 15 minut. Vše bude mít

v kompetenci plavčík, který atrakci obsluhuje. V případě nenaplněné kapaci-

ty míst nebude zákazník nikterak časově omezován. Jsme rovněž připraveni

na základě předběžné dohody nabídnout volné termíny k využití bazénu

a vířivky sportovním kolektivům k rehabilitacím jejich členů.

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚSTVe středu 7. října 2009 proběhne v Plaveckém bazénu Města Rakovník již po

osmnácté tradiční „plavecké klání měst“, kterého jsme pravidelnými účast-

níky. Podmínky soutěže zůstávají nezměněné. Reprezentant hájící barvy

našeho Královského města Rakovníka absolvuje trať 100 metrů (4 bazény)

volným způsobem. Jeho výkon bude ohodnocen podle bodovacích tabulek.

Každý účastník vyplní čitelně slosovací kupón o věcné ceny. Stále platí leti-

tá zásada, že každý soutěžící má tento den vstup do bazénu zdarma. Letos

zahájíme netradičně již v 6.00 hodin ranním plaváním veřejnosti. Výkony

nejlepších budou předány lokálním periodikům, otištěny v měsíčníku RAD-

NICE a nabídnuty učitelům a vedoucím jednotlivých skupin. Velmi nespor-

tovně dodávám, že naše vyhlídky po dvou bronzech z let 2006 a 2007 jsou

v letošním roce značné, neboť neporazitelné město Polička odřeklo soutěž

pro rekonstrukci bazénu. Těšíme se na hojnou účast.

Plavecký rozvrh soutěže:

6.00 – 7.45 Ranní plavání, SKP policie ČR Rakovník,

Hasičský záchranný sbor Rakovník

8.00 – 9.00 3. ZŠ Rakovník

9.00 – 10.00 2. ZŠ Rakovník

10.00 – 11.00 1. ZŠ Rakovník

11.00 – 12.00 MOA, SZŠ, GZW

12.00 – 13.00 Střední integrované školy Na Jirkově a Generála Kholla

13.00 – 14.00 Armáda České republiky, reprezentovaná oběma vojenskými

útvary

14.00 – 18.00 Veřejnost místní i přespolní (zdarma)

Děkuji všem, kteří podpoří naše město s přáním mnoha úspěchů.

Pavel Kumpa

V Městském informačním centru Rakovník

a na Střední průmyslové škole Rakovník

můžete zakoupit

vzpomínkové DVD

100 LET STROJÍRENSTVÍ NA RAKOVNICKU

DVD bylo vydáno u příležitosti stoletého výročí založení fi rmy

Vltavský (později TOS Rakovník), čímž byla započata strojírenská tra-

dice na Rakovnicku. V dokumentech můžete zhlédnout historické zá-

znamy objektu továrny a výroby, a také videa připomínající

vzpomínkou výstavu letošního roku a fotografi e pracovníků

této významné továrny.

Cena DVD 150 Kč

ÚTERÝ 20. 10. 2009DEN STROMŮDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BZ RAKOVNÍKÚčast SZeŠ a prezentace botanické zahrady na oslavách Dne stromů.

STŘEDA 21. 10. 2009OKRESNÍ BOTANICKÁ SOUTĚŽ V BZ – PODZIMNÍ KOLOBotanická soutěž pro žáky speciálních, základních a středních škol

Tématické zaměření: "Chráněné rostliny"

Pořadatelé soutěže: DDM Rakovník, SZeŠ Rakovník a Botanická zahra-

da Rakovník

ÚTERÝ 20. 10. 2009 – STŘEDA 21. 10. 2009 Výstava ovoce, zeleniny, květin a okrasných rostlin – BZ Rakovník

Výstava zahradní a komunální techniky – PEKASS, ARBOREA

Výstava vřesovištních rostlin, okrasných trav a dřevin – okrasné

zahradnictví p. Kout

Výstava keramiky – p. Fialová

BOTANICKÁ ZAHRADA

Page 14: ŘÍJEN 2009

14 Radnice – říjen 2009

RAKOVNICKÁ KULTURA, VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ CENTRUMSOBOTA 3. 10.

TYLOVO DIVADLO 16.00 HODINO TLUSTÉ MATYLDĚVeselá pohádka o tom, jak Matylda k ženi-

chovi přišla.

Hrají členové DS TYL Rakovník

Vhodné pro děti od 5 let

Vstupné 40,– Kč

PÁTEK 9. 10.FOYER TYLOVA DIVADLA 20.00 HODIN41. JAZZOVÝ VEČERHrají: PETRA ERNYEI QUARTET

BRASS BAND Rakovník

Vstupné 70,– Kč

SOBOTA 10. 10.SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODINROCK VÍKENDHrají: JUDAS PRIEST REVIVAL

URIAH HEEP REVIVAL

Vstupné 100,– Kč

NEDĚLE 11. 10.SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODINTANEČNÍ PODVEČERHraje KVINTET Jiřího Soukupa

Vstupné 80,– Kč

STŘEDA 14. 10.TYLOVO DIVADLO 15.00 HODINČTVRTLETNÍK PRO SENIORYMELODIE HAVAJE, MEXIKA A JIŽNÍ AMERIKYZazní skladby jako Cucurucucu, Ave Maria,

Guantanamera a další v podání MILENY

SOUKUPOVÉ a HAVAI MELODY, pokračovate-

lů slavných Kučerovců

Vstupné 50,– Kč

PÁTEK 16. 10.FOYER TYLOVA DIVADLA 20.00 HODINVEČER NA POTOCEHrají: RAKOVNICKEJ POTOK

host TŘEHUSK

Vstupné 80,– Kč

NEDĚLE 18. 10.SÁL KULTURNÍHO CENTRA 14.30 HODINPYŽAMOVÝ BÁL S PALEČKEMÚčinkují DJ Jan LADRA, Barborka a Aerobic

Team Lány

Soutěže – hry – tombola

Pořádá Mateřské centrum Paleček a KC

Rakovník

Vstupné: dospělí 60,– Kč, děti 40,– Kč a děti v pyžamu 30,– Kč

STŘEDA 21. 10.SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODINBŘEZOVSKÁ DESÍTKAPopulární manželé Homolkovi, tentokrát se

svojí kapelou opět v Rakovníku.

Zahajovací koncert abonentního cyklu

VEČERY S DECHOVKOU

Vstupné 200,– Kč

ČTVRTEK 22. 10.SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODINBRATŘI EBENOVÉKoncert české hudební skupiny v čele s Mar-

kem Ebenem

Vstupné 400,– Kč

SOBOTA 24. 10.SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODINBENEFICE 2009Tradiční rockový koncert, jehož výtěžek

bude věnován školní družině 2. ZŠ Rakovník.

Hrají: PROŠLÁ LHŮTA, MEDITACE, UNDERTA-

KERS, DHEPO

Vstupné 100,– KčPONDĚLÍ 26. 10.

TYLOVO DIVADLO 19.30 HODINRoger Rees a Eric Elice

MILION LIBERVtipná a chytrá anglická komedie nabízí

představitelům hlavních rolí velké herecké

příležitosti, které oba protagonisté beze-

zbytku využili.

Režie Juraj Galin

Hrají Dana Morávková a Jan Révai

Převzaté představení Docela Velkého Diva-

dla Litvínov

V rámci abonentního divadelního cyklu 2009 – 2010

ÚTERÝ 27. 10.TYLOVO DIVADLO 19.00 HODINUVOLNĚTE SI, PROSÍMTravesti show populární skupiny SCREAMERS

Vstupné 200,– Kč

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD4. – 8. 11. POPELKA RAKOVNÍK 2009

XXVIII. národní přehlídka

amatérského činoherního

divadla pro děti

KINO

NEDĚLE 4. 10.TYLOVO DIVADLO 14.00 HODINRodinná dobrodružná komedie v českém

znění

G-FORCESvět potřebuje chlupaté hrdiny

Režie Hoyt H. Yeatman jr.

V české verzi Vladislav Beneš, Tereza Kostko-

vá, Tomáš Matonoha, Ivan Trojan a další.

Mládeži přístupný – 90 minut

Vstupné 75,– KčSTŘEDA 7. 10.

TYLOVO DIVADLO 19.30 HODINRomantická komedie

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍNa hledání nejlepšího kamaráda není nikdy

pozdě.

Režie John Hamburg

Hrají Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones,

Jon Favreau a další.

Mládeži do 12 let nepřístupný – 105 minut

Vstupné 65,– KčNEDĚLE 11. 10.

TYLOVO DIVADLO 14.00 HODINDalší příběhy malého čaroděje z Bradavic

v českém znění

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVETemná tajemství se zjevují.

Režie David Yates

Hrají Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma

Watson, Michael Gambon a další.

Mládeži přístupný – 155 minut

Vstupné 80,– Kč

NEDĚLE 11. 10.TYLOVO DIVADLO 17.00 HODINRomantická komedie se Sandrou Bullock

a Ryanem Reynoldsem v hlavních rolích

NÁVRHRežie Anne Fletcher

Dále hrají Betty White, Craig T. Nelson, Malin

Akerman a další.

Mládeži přístupný – 110 minut

Vstupné 75,– Kč

STŘEDA 14. 10.TYLOVO DIVADLO 19.30 HODINDramatický příběh z prostředí newyorkské-

ho metra

ÚNOS VLAKU 1 2 3Režie Tony Scott.

Hrají Denzel Washington, John Travolta,

John Turturro, Luis Guzman a další.

Mládeži do 12 let nepřístupný – 105 minut

Vstupné 75,– Kč

NEDĚLE 18. 10.TYLOVO DIVADLO 17.00 HODINPremiéra nové romantické komedie o golfu

režisérů Pavla Göbla a Jiřího Chlumského

VENI, VIDI, VICIHrají Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra

Nováková, Bob Klepl, Václav Postránecký

a další.

Mládeži do 12 let nepřístupný – 95 minut

Vstupné 65,– Kč

STŘEDA 21. 10.TYLOVO DIVADLO 19.30 HODINTragikomedie v českopolské koprodukci

v režii Jacka Glomba

OPERACE DUNAJKdyž do hospody, tak tankem.

Hrají Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr,

Jaroslav Dušek, Boleslav Polívka, Martha Issová,

Jan Budař, Zbigniew Zamachowski a další.

Mládeži přístupný – 105 minut

Vstupné 70,– Kč

NEDĚLE 25. 10.TYLOVO DIVADLO 14.00 HODINAnimovaný rodinný film v českém znění

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPADRežie Chris Williams

V českém znění Saša Rašilov, Hana Ševčíková,

Pavel Tesař, Pavlína Dytrtová a další.

Mládeži přístupný – 105 minut

Vstupné 70,– Kč

NEDĚLE 25. 10.TYLOVO DIVADLO 17.00 HODINNový akční sci-fi thriller s Brucem Willisem

v hlavní roli

NÁHRADNÍCIMít svého dokonalého náhradníka. Co by se

mohlo stát?

Režie Jonathan Mostow

Dále hrají Radha Mitchell, Rosamund Pike,

Boris Kodjoe a další.

Mládeži do 12 let nepřístupný – 105 minut

Vstupné 75,– Kč

Page 15: ŘÍJEN 2009

15www.mesto-rakovnik.cz

RAKOVNICKÁ KULTURA, VOLNÝ ČAS

STŘEDA 28. 10.TYLOVO DIVADLO 14.00 HODINRodinná hudební komedie v českém znění

HANNAH MONTANAŽila dva životy… Te� si musí vybrat jeden

z nich.

Režie Peter Chelsom

Hrají Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Emily Os-

ment, Jason Earles, Mitchel Musso a další.

Mládeži přístupný – 100 minut

Vstupné 75,– Kč

STŘEDA 28. 10.TYLOVO DIVADLO 17.00 HODINAkční drama z New Yorku všedních dnů

ŽIVOT JE BOJO některé sny se vyplatí bojovat.

Režie Dito Montiel

Hrají Channing Tatum, Terrence Howard,

Luis Guzman a další.

Mládeži do 12 let nepřístupný – 105 minut

Vstupné 65,– Kč

NEDĚLE 1. 11.TYLOVO DIVADLO 14.00 HODINOblíbené postavičky doby ledové jsou opět

tady – v českém znění

DOBA LEDOVÁ 3 – ÚSVIT DINOSAURŮRežie Carlos Saldanha, Mike Thurmeier

V českém znění Jiří Lábus, Zdeněk Mahdal,

Ota Jirák, Kateřina Brožová a další.

Mládeži přístupný – 100 minut

Vstupné 80,– Kč

NEDĚLE 1. 11.TYLOVO DIVADLO 17.00 HODINPremiéra milostného dramatu v režii Marka

Najbrta

PROTEKTORCo všechno jste ochotni zradit pro lásku?

Hrají Jana Plodková, Marek Daniel, Klára

Melíšková, Martin Myšička, Jan Budař a další.

Mládeži do 12 let nepřístupný – 100 minut

Vstupné 75,– Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY KULTURNÍHO CENTRA:

Pokladna Kulturního centra Rakovník, Na

Sekyře 2377, Rakovník

Telefon 313 512 997

Pondělí – zavřeno

Úterý 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.

Středa 10.00 – 13.00 14.00 – 19.45 hod.

Čtvrtek 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.

Pátek 12.30 – 18.00 hod.

Neděle 13.00 – 17.15 hod.

Dále je pokladna otevřena vždy 1 hodinu

před začátkem představení. Rezervované

vstupenky si vyzvedněte dle dohodnuté-

ho termínu, nejpozději však tři dny před

konáním představení! Vstupné včetně 1,– Kč

příplatku na Fond kinematografie.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!E–mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.kulturnicentrum.cz

RABASOVA GALERIEWWW.RABASGALLERY.CZ

NOVÁ SÍŇ POD VYSOKOU BRÁNOUDO 8. 11. 2009

ČLENSKÁ VÝSTAVASTŘEDOČESKÉHO SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ UVU

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 2321. 10. 2009 – 17. 1. 2010

V TAKOVÝ KRÁSNÝ SPOLEČNOSTIKAREL KESTNER: Fotografické portréty umělců

Sbírka Karla Kestnera a obrazy MARIE KOVAŘÍKOVÉ

Vernisáž výstavy 1. 10. od 16.00 hodin

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICIDO 4. 10. 2009

PETR JANŽURAZVONICE A ZVONY NA SLÁNSKUFotografie.

8. 10. – 15. 11. 2009AMFORA44. členská výstava

Vernisáž 8. 10. od 16.00 hodin

FESTIVAL HEROLDŮV RAKOVNÍK:SOBOTA 3. 10. 2009

Heroldova síň 19.00 hodin PATRÍCIA BRETAS – klavír, BrazílieJOSIANE KEVORKIAN – klavír, Brazílie

MUZEUM T. G. M.WWW.MUZEUMTGM.CZ

MANSARDA MUZEADO 4. 10. 2009

FOTOKLUB AMFORAXI. RAKOVNICKÝ FOTOSALON

7. 10. – 8. 11. 2009BAREVNOSTI – PRO RADOST S RADOSTÍObrázky LENKY PROCHÁZKOVÉ

doplněné výrobky PAVLY ZIMMERMANNOVÉ

a MALOVANÝMI ŽIDLEMIVernisáž 7. 10. v 17.00 hodin

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇDO 11. 10.2009

FRANTIŠEK SURA – OBRAZY

14. 10. – 22. 11. 2009JIŘÍ PERGLER – FOTOGRAFIEVernisáž 14. 10. v 16.00 hodin

GALERIE SAMSON–CAFEÉ6. 10. 2009

16.00 hodinMONIKA POKORNÁAutorské čtení

DO 24. 10. 2009JIŘÍ WINTER-NEPRAKTANeprakta *85

27. 10. – 12. 12. 2009SYLVA PRCHLÍKOVÁ – OBRAZYVernisáž 27. 10. v 18.00 hodin

KULTURNÍ AKCE16. 10. 2009

Kostel Svatáho Bartoloměje 19.00 hodinSLAVNOSTNÍ KONCERT SLOVA A HUDBY Jakub Jan Ryba – Zpěv Srdce

Koncert se koná v rámci Festivalu duchovní hudby

26. 10. 2009Sál Dr. Spalové 16.00 hodinPhDr. JAROMÍR JERMÁŘČS. LEGIEpřednáška

Page 16: ŘÍJEN 2009

16 Radnice – říjen 2009

HISTORIE NA FOTOGRAFII

HISTORIE NA FOTOGRAFII

Viadukt na Zátiší. Pohled z Plzeňské ulice. – 1964 (foto Jiří Košík)

Veškeré neduhy počasí, které nás v létě sužovaly, září odválo v dál a sluníčko se ze všech sil snažilo. Čas se ale nedá ošálit, a tak zase budeme vstávat do

tmy a čekat na příští jaro. Doufám, že až budete mít k dispozici tuto říjnovou Radnici, že babí léto se ukáže z té nejhezčí stránky. Zářijové odpovědi na

snímky s otazníkem mne překvapily hned v několika směrech. Jednak přišlo od čtenářů 180 odpovědí a k tomu ještě dvacet z konce srpna, což je pěkně

zarovnaný počet. Také 173 správných odpovědí je velice příznivé číslo. Největší zajímavostí je, že nejvíce opovědí bylo na snímek s trojicí mladých mužů.

Představuji je zleva doprava: Jiří Pavlík ze Zátiší, Jaroslav Krejčí ze Sekyry a Ján Majdan z ulice Dukelských hrdinů. Největší počet správných odpovědí

bylo na osobu pana Majdana, a to 141. Po něm následoval pan Pavlík s 88 a nakonec pan Krejčí s 37. Vzhledem k tomu, že čtenáři o našich neznámých

známých toho věděli více než já, tak už je dál pomlouvat nebudu.

Na druhém místě ve správných odpovědích se umístil snímek z našeho okresu, kde 132 čtenářů jasně poznalo, že jde o údolí v Křivoklátě, jenž se jme-

nuje Budy, a kde zprava doleva směrem k Roztokám (k Berounce) teče Rakovnický potok.

Nejhůře tentokráte dopadl snímek z našeho města, kde jenom 106 čtenářů poznalo, že se jedná o novou školní jídelnu, která se v současnosti staví v pro-

storu před chlapeckou školou. Je to zajímavé, protože podobný snímek už byl v Radnici publikován, ale místo budovy jídelny bylo na fotografi i bývalé

školní hřiště.

Vylosovaným výhercem zářijové Radnice se stává paní Eva Plymlová, Schleyderova ul. 821. Vítězce blahopřeji a prosím ji, aby se v průběhu měsíce října

vyzvedla svojí knižní odměnu v Městském informačním centru.

Nyní se musím omluvit některým svým stálým luštitelům, že jsem na nich v telefonu chtěl adresy. Luštitelů bylo přes prázdniny a v září trochu moc na

jedinou mojí hlavu, a tak už jsem si to trochu pletl. Doufám, že už se nezlobíte. A ještě jedna omluva, a to za neuskutečněnou výstavu fotografi í ,,na pro-

vázku“, která měla být o posvícení dne 5. 9. dopoledne na Husově náměstí. Ten den od rána pršelo, byl dosti silný nárazový vítr a při takovém počasí by

diváci nic z vystavených fotografi í neměli, a ty by se také velice snadno zničily. Mohu vás ujistit, že fotoklub Amfora s velice těžkým srdcem se rozhodl

výstavu zrušit. Uvažujeme o nějaké možné náhradě za tento zrušený termín.

Přes prázdniny byl v Radnici uveřejněn snímek skupiny osob stojící před kostelem sv. Bartoloměje. Jak jsem minule slíbil, tak dnes uveřejňuji jejich seznam.

Při pohledu na tento snímek zleva doprava stojí: Mačej, Macák, Spilková, ?, Hvězdová, Kubíčková, ?, Hanková, Tatíček, Vlk, Adamová, Hák, Koňáková, Zá-

pal, Zápalová a Petráček. Byl jsem upozorněn znalými čtenáři, že v roce 1991 Kardinál Vlk ještě nebyl kardinálem. Tím byl jmenován až 26. 11. 1994.

Závěrem bych si vás dovolil pozvat na 44. členskou výstavu fotoklubu Amfora, která se bude konat ve Výstavní síni na radnici od 8. 10. 2009 a potrvá

do 15. 11. 2009

Nápověda pro snímky s otazníkem:

1 – město – tuto krásu vytvořil jmenovec ,,Kamenného dědka“

2 – okres – kdysi tu míval chatu ,,Fialový poustevník“

3 – lidé – nejvíce děvčat na snímku je z Rakony

Uhodnutí jednoho snímku vás zařazuje do slosování. Čtenáře, kteří se ozvou po redakční uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slosování. Odpově-

di, žádosti, rady a připomínky napište nebo vzkažte na adresu: Hvězda Václav, Masná 235, 269 01 Rakovník. Jelikož se v poslední době často toulám, tak

vedle čísla pevné linky uvádím i číslo mobilu.

Tel.: 313 513 736, 606 832 510. S pozdravem Dobré světlo Václav Hvězda, Amfora

Page 17: ŘÍJEN 2009

17www.mesto-rakovnik.cz

HISTORIE NA FOTOGRAFII

Pohled z Jamky na Vinohrady západ – 1989 (foto Hvězda)

Trafika Na Váze, křižovatka Trojanova, Na Sekyře a Čsl. legií – 50. léta (foto Levý)

Page 18: ŘÍJEN 2009

18 Radnice – říjen 2009

HISTORIE NA FOTOGRAFII

Pohled na roh Trojanovy ulice a Na Sekyře – v roce 2004 (foto Hvězda)

Pohled na roh Trojanovy ulice a Na Sekyře – v roce 1986 (foto Hvězda)

Page 19: ŘÍJEN 2009

19www.mesto-rakovnik.cz

Pohled na areál pivovaru od východu – 1987 (foto Hvězda)

Kde je v Rakovníku umístěna tato nádherná kazatelna? – 2003 (foto Hvězda)Pražská ulice při pohledu od Pražské brány – 60. léta (foto Lisý)

HISTORIE NA FOTOGRAFII

Page 20: ŘÍJEN 2009

20 Radnice – říjen 2009

Radnice10/2009 Informační měsíčník města Rakovník • Vydává Město Rakovník • IČO 244 309 •

Evid. č. MK E 10832 Or ga ni začně zajiš�uje Městská knihovna Rakovník • Předseda redakční rady Jan Švácha •

Li to gra fi e Lokša PrePress Rakovník • Tisk Tuček tiskárna Rakovník •

Vychází vždy první pracovní den v měsíci • Uzávěrka kaž dé ho čísla je 15. v mě sí ci • Zdarma •

Kde se nachází toto krásné zákoutí? – 70. léta (foto Jiří Prokš)

Naše děvčata v Loučkách. Poznáte některou?

HISTORIE NA FOTOGRAFII