Top Banner

of 24

Regeneracija Firence

Feb 10, 2018

Download

Documents

Sandra Lazic
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  1/24

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  2/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  Cilj radaje prikaz slike prostornog rasporeda ur&anistikih sadrajai aktivnosti u %unkciji unapre*enja kvaliteta gradskog ivota, ne sa$o ucentralno$ gradsko$ podruju, ve) i u ire$ gradsko$ jezgru

  Metode istraivanja su ko$parativna analiza starog i novog

  ur&anistikog projekta i analiza uticaja novog ur&anistikog projekta naprethodno projektovanu ur&anistiku celinu

  2.0 Istorijski razvoj grada

  Juna Karolina je jedna od trinaest originalnih kolonija #jedinjenih'$erikih -rava 3vropska istraivanja podruja poela su u aprilu "50godine, sa ekspedicijo$ 4ernanda de #otoa, to je dovelo do toga da seproire &olesti koje su evropljani doneli svoji$ naseljavanje$ i takougrozili indijsko stanovnitvo Kolonija June Karoline osnovana je "6godine +osle Yaasee rata kolonisti su potisnuli indijsko stanovnitvo"7"7 godine Juna Karolina je postala nezavisna u $artu "77 godine, azati$ je postala i deo #jedinjenih '$erikih -rava

  Firenca je osnovana sredino$ "9 veka, na strateko$ voritueleznice, koja je povezivala ve)i deo jugoistonog dela '$erike, ipostavljena je u skladu sa tipini$ gradovi$a tog vre$ena #tari poslovnikvartovi i okolna podruja su gra*ena u ortogonalno$ o&rascu i uglavno$su &ili orijentisani na pruge Kasnije se grad razvijao ka jugu i zapadu, u

  skladu sa topogra8jo$, $reo$ odvodnjavanja, sa pri$eri$a prvihprigradskih o&lika naselja

  3kono$ski znaaj Firence tog vre$ena &io je sa$ poloaj grada#a$ grad je &io transportno vorite za poljoprivredne proizvode #tareindustrije koje su zavisile od eleznice &ile su proizvodnja papira, tekstilnaindustrija i industrija vezana sa popravku i proizvodnju loko$otiva

  /oko$ sredine 20 veka, elnici ovog grada i okruga uspeli su datrans%or$iu lokalnu ekono$iju, pa je Firenca postala &io$edicinski i8nansijski centar regiona noge 8nansijske institucije, $edicinski centri i

  $edicinski sna&devai se nalaze u Firenci, ukljuuju)i vie od desetaknacionalnih i regionalnih &anaka, dve velike &olnice, i dve znaajne%ar$aceutske ko$panije

  +oetko$ dvadesetog veka elezniki sao&ra)aj u Firenci dostiesvoj vrhunac pod uticaje$ ue)a u +rvo$ #vetsko$ atu /oko$ "920:ihi "960:ih godina, Firenca postie velike o&razovne i kulturne iskorake,otvaranje$ novih javnih kola, &i&lioteka i $uzeja +osle -rugog #vetskogata, grad se iri pre$a zapadu, na kraju o&uhvata skoro "0000 hektaraako znaaj pruga poinje da opada u poslednjih 50 godina, uloga

  transporta ostaje istaknuta ko$ponenta razvoja grada

  2

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  3/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  .d "950:ih do ranih "970:ih godina, lokacija Firence na polovini putaiz$e*u ;jujorka i aja$ija, Firenca je &ila popularna stanica za$otocikliste koji koriste put 60"2 ;alaze)i se na raskrsnici regionalnihputeva :95 i :20, grad je nastavio da privlai putnike sa istonog

  koridora6

  #trateka lokacija u ko$&inaciji sa nedavno proireno$ $reo$vazdunog sao&ra)aja o$ogu)ava Firenci da odri svoju ulogutransportnog vorita na jugoistoku

  3.0 Pozadina plana regeneracije

  !rad Firenca je uloio dosta vre$ena i 8nansija u studije gradskogjezgra i starog grada Firence e*u ovi$ studija$a je i +lan regeneracije

  gradskog jezgra iz "99

  +roceniti izvodljivost uspostavljanja okvira i granica podruja koje )e &itipred$et ur&ane o&nove>

  .dgovoriti na pitanja koja su u direktnoj vezi sa i$ple$entacijo$ plana

  /oko$ slede)ih nekoliko $eseci, Ko$itet je razvio viziju i spisakciljeva za o&novu centra grada, a prikupljene su i in%or$acije o radu i8nansiranju ur&ane o&nove ad Ko$iteta ukljuio je i posete gradovi$akoji su ranije &ili o&uhva)eni neki$ od planova regeneracije, z&ograz$ene iskustava i saveta o do&roj ur&anoj o&novi ;a osnovu svog rada,Ko$itet je dao preporuku da se izvri regeneracija !radsko ve)e Firenceje angaovalo konsultanta i Ko$itet je poeo sa rado$ na ur&anistiko$planu januara 2009 godine .vaj plan se sastoji od dva dela= prvi deoo&uhvata tekstove i planove, a drugi deo prezentacije sa$e regeneracije

  4.0 Opta vizija i ciljevi plana regeneracije.pta vizija dopune plana iz 200" godine je ouvanje i revitalizacija

  centra grada kao pri$arnog kulturnog, turistikog, ko$ercijalnog ista$&enog jezgra, koji &i sluio svi$ gra*ani$a i posetioci$a Firence, kaoi kontinuirani rast, razvoj i unapre*enje centra grada u skladu saa$&ijento$ i karaktero$ Firence

  2 1#oute 60" ? 'utoput od Floride do -elavera, #'-

  6 stoni koridor : regionalni autoput

  3

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  4/24

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  5/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  -ugoroni cilj je da se stvori @ainstreetA karakter podruja, saulica$a os$iljeni$ da podstaknu upotre&u peakih staza u vidu= irihtrotoara i pruanja &ez&ednijih peakih prelaza, o$ogu)avanja parkingana ulici i u unutranjosti &loka, podstie izgradnju dvo:, tro:, a ponekad ietvorospratnih zgrada, kao i izgradnju zgrada ko$&inovane na$ene, sa

  sta$&eni$ jedinica$a na vii$ spratovi$a, a javni$ prostori$a uprize$lju

  +ored naglaska na nedovrene projekte i sagledavanju novograzvoja $ogu)nosti, dopuna plana regeneracije daje iru sliku i &oljipogled na odre*ene vane ele$ente grada, i reava pitanja koja nisudetaljno o&ra*ena u prethodno$ planu iz 200" godine .va pitanjaukljuuju= stanovanje, javne prostore, zapoljavanje, $o&ilnost,in%rastrukturu i progra$ ekono$skog razvoja

  +lan tako*e o&uhvata jo nekoliko $anjih projekata, ukljuuju)ipotencijalni tranzitni centar5, koji je trenutno u %azi izgradnje i $oe i$atiznaajan uticaj na &udu)nost centra grada +lan istrauje i sve ve)u uloguF--B:a +lanirani period izgradnje je 200": godine predvi*en na "0 do "5godina, a sa i$ple$entacijo$ projekta, dodato je jo 2 do 5 godina'naliza dugoronog uticaja esto rezultira proputeni$ prilika$a, a esto iponavljanje$ starih greaka, pa je tre&a iz&e)i #a$a i$ple$entacijazavisi od ekono$skih i drugih okolnosti

  +ri regeneraciji ko$ercijalnih prostora cilj je &io pravilno kori)enjedatog ze$ljita za razvoj javnih preduze)a i 8r$i, na takav nain dazadovoljava potre&e i elje stanovnika Firence, turista i regionalnog trita,i da se zadri atraktivan izgled ove prio&alne zajednice

  +ri regeneraciji otvorenih prostora, istorijskih i prirodnih resursa cilj

  je &io ouvanje prirodnih resursa kao to su vodene povrine, plae i dine,vazduh i voda, stanita divljih ivotinja, sa osvrto$ na njihovu ekoloku,socijalnu, kulturnu, istorijsku i ekono$sku vrednost za o&last Firence Kodprirodnih resursa je tre&alo zadrati prirodni kvalitet zajednice za do&ro&itstanovnika i posetilaca, a kod istorijskih identi8kovati i zatititi istorijskeresurse unutar zajednice

  Cto se tie ekono$skog razvoja cilje je &io prigrliti sta&ilno,prosperitetno poslovno okruenje sa %okuso$ na industrijsku raznovrsnost,i$e se do&ijaju prihodi za podrku o&razovanja, rekreacije, drutvenih ikulturnih prilika, sveo&uhvatnih zdravstvenih usluga, pristupanogstanovanja i javen &ez&ednosti uz ouvanje ivotne sredine i njene

  prirodne lepoteKod sta$&enih $ogu)nosti cilj je &io o&ez&editi $ogu)nosti i uslove

  koji )e zadovoljiti potre&e stanovanja u Firenci i okolini

  ainstreet karakter ? Dulevarski tip ulice

  5 .&jekat koji je nadlean za sve vrste javnog transporta

  Florence -oEntoEn -evelop$ent Borporation ? Korporacija za razvoj centralneo&lasti Firence

  5

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  6/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  +ri regeneraciji ko$unalnih o&jekata vilj je &io o&ez&editiekono$ino prikupljanje i o&radu otpadnih voda u skladu sa rasto$populacije i potre&a$a razvoja, a kod regeneracije parkova, rekreativnih ijavnih prostora cilj je &io o&ez&editi varija&ilnost rekreativnih $ogu)nosti ipruiti otvorene prostore i zati)ene jedinstvene prostore u gradu

  Bilj regeneracije transporta &io je stvoriti &ez&edan i e%ektivantransportni siste$

  5.1 naliza plana po !lokovi"a centralnog gradskogpodr#$ja

  aster +lan regeneracije centralnog gradskog jezgra Firence je radilake i e8kasnije razrade projekta, podeljen u vie celina &ogpro&le$atike podruja, devet celina je pose&no o&ra*eno u projekturegeneracije .ve celine o&uhvataju uglavno$ sao&ra)ajnu $reu,

  $o&ilijar i sao&ra)ajne oznake, kao i oznaavanje vanih ustanova, ali igrupisanje i povezivanje razliitih %unkcionalnih grupacija, kao i ouvanjeistorijskog nasle*a i karakteristika grada

  #ve planske celine su o&razloene u tekstualnoj %or$i, a sadre iplanove koji po$au u tu$aenju projekta .vakvi$ pristupo$pro&le$atici i regeneraciji, dolo se do najjednostavnijeg i 8nansijskinajisplativijeg reenja ;akon razrade svih celina regeneracije, analiziranje njihov $e*uso&ni uticaj, i$e se dolo do zakljuka da je njihovaprvo&itna podela &ila do&ar potez pri izradi aster +lana

  5.1.1Ulica %ivs

  Bentralno podruje Firence je strateki pozicionirano u odnosu naglavne sao&ra)ajne tokove u regionu i u odnosu na glavnu industriju uregionu, zdravstvenu Ko$pleks &olnice cGeod je verovatno najve)ipojedinani privredni katalizator i generator sao&ra)aja u celo$ regionu.dvojen je od glavnog dela grada sa$o nekoliko stotina $etara

  6

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  7/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  Slika '" ( Poloaj )lice *i+s

  1lica Hivs naje8kasnije povezuje centralni deo grada sa &olniki$ko$plekso$ cGeod I#lika 6, pa je pogodna za 8ziki i ur&anistikiprelaz iz$e*u ova dva dela grada 1lica &i tre&alo da posedujekarakteristine $otive, koji se provlae kroz arhitekturu o&a dela grada,to je jedan od zadataka ovog plana regeneracije -rugi zadatak vezan za1licu Hivs je olakanje svih vrsta sao&ra)aja unutar te o&lasti, a i ire

  Cirenje$ velike zone zdravstvenih o&jekata u centralno podrujegrada, postie se spajanje dve o&lasti i po$ae rastu kulturne ekono$ijeKako &i se upotpunio ur&ani razvoj ulice Hivs, jae veze iz$e*u &olnice icentra grada $ogu se podstaknuti na nekoliko naina=

  unapre*eni$ peaki$ sao&ra)aje$ uz ulice Hivs i 3vans> koordinacija sao&ra)ajnih znakova>

  podsticanje stanovanja u centru grada za radnike &olnice> &olja sao&ra)ajna povezanost.stvarivanje ovog dela plana regeneracije &ilo je predvi*eno za

  20"6 godinu, z&og potre&e za konverzijo$ odre*enih o&jekata usta$&ene +roirenje i unapre*enje ulica predvi*eno je &ilo za 20"2godinu, to je i ostvareno kraje$ iste (e)i &roj o&jekata je o&novljen dosredine 20"6 godine, ali z&og $anjih 8nansijskih pro&le$a, ostatak jeostavljen za poetak 20" godine ;a pri$er, deo plana za izgradnju idogradnju &olnikog ko$pleska cGeod je uspeno zavren .d nekoliko

  planiranih o&jekata, sa$o jedan nije zavren i njegova izgradnja seoekuje da &ude gotova poetko$ 20" godine I#lika

  +rioritet za regeneraciju centralnog gradskog jezgra &io je sao&ra)aj,povezanost i koordinacija sao&ra)ajnih znakova (e) 20"" godinekoordinacija sao&ra)ajnih znakova je izvedena u celo$ gradsko$ jezgru

  Slika " # Plan -olnikog kopleksa .cLeod Slika /" # 0renutno stanje -olnikog

  kopleksa .cLeod

  7

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  8/24

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  9/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  ostali$ delovi$a i sa$ zavretak tog procesa se plano$ predvi*a za kraj20"5 godine

  Slika 3" ( Poloaj )lice 4r-i u odnosu na okolinu

  ekonstrukcija i regeneracija seg$enta od dva &loka u ovo$ delugrada, predstavlja priliku da se stvori nov, do&ro vidljiv, pro%esionalni vorza usluge gra*ani$a, koji je jednako dostupan i okolni$ ve)i$ centri$aza zapoljavanje &og svoje vidljivosti, pristupa i trenutnog nerazvijenogstanja, ovaj deo je do&ar iz&or za novi poslovni centar sa prvoklasni$kancelarija$a, predvi*eni$ novi$ $aster plano$ +oslovni centar )e,pored kancelarija i uslunih prostorija, sadrati i svoju parking garau iprodajni deo na neko$ od niih spratova !radske glavne ulice koje vodeka sa$o$ centru grada, ukljuuju)i i +al$eto i r&i ulice, &i)e osveenenovi$ atraktivni$ $o&ilijaro$ i ve)o$ povrino$ zelenila

  Kao i u ostatku gradskog jezgra, i u ovo$ delu grada, sao&ra)aj jeregulisan i rekonstruisan, to je do&ar oslonac za nastavak radovaregeneracije

  Slika 5" # Predloeni tipo+i ja+nih o-jekata &a )licu 4r-i

  9

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  10/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  +redloeni tipovi o&jekata se odnose na javne i poslovne zgrade,uglavno$ zgrade &anaka, koje &i tre&alo da i$aju $oderan ali i oz&iljanizgled .stale javne zgrade &i tre&alo da prate zadat o&razac

  projektovanja zgrada i o&rade %asada

  5.1.3 Ur!ani poslovni park

  #lino stanovanju, ekspanzija $ogu)nosti zapoljavanja u gradsko$centru je kritina za stvaranje ivog prostora Darudi ulini prolaz je dugo&io prostor za $anje proizvodne radnje u centru (e)i deo prostora uzgrada$a &io je neiskori)en ili se koristio kao skladite (e)i deo jetako*e &io u $anjoj $eri o&novljen

  Slika 6" ( Lokacija -udu7eg poslo+nog parka

  ako iz$ena ove o&lasti u potpunosti nije ne$ogu)a, ne &i tre&aloda &ude jedan od prioriteta ur&ane o&nove 1slovi okoline su nepoznati,ve)ina zgrada je jo uvek u upotre&i +rag$atiniji pristup &i $ogao da se%okusira na odravanje izgradnje i rekonstrukciju, kako &i se unapredilo$anje poslovno naselje u centru grada

  Koncept L1r&anog +oslovnog +arka@ ukljuuje nekoliko peri%ernihpo&oljanja i pro$ena zoniranja, kako &i se kreirala L&rendirana@ okolina,ukljuuju)i stare i nove zgrade, zajednike pejzane $otive i javne parkingprostore I#lika 9 i "0

  10

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  11/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  Slika !8" # Lokacija planiranog poslo+nog parka

  Dudu)i poslovni ko$pleks sa prostoro$ za od$or je lociran tako dao&uhvata prostore na koji$a su se i pre regeneracije nalazili poslovniprostori, kao i o&jekti raznih vrsta trgovine .vakvi$ pristupo$ o&noviposlovnog ko$pleksa u %unkcionalno$ s$islu ne$a $nogo iz$ena, ali seu ur&anistiko$ i arhitektonsko$ s$islu do&ija $oderniji i organizovanijiprostor za radnike i korisnike usluga ko$pleksa

  # o&ziro$ da je u ovo$ delu grada ve)ina o&jekata i dalje u %unkciji ida njegova iz$ena zavisi od tih i drugih uslova okoline, deo plana

  regeneracije vezanog za ovaj deo grada je sa$o teorijski razra*en-etaljniji pristup planiranju poslovnog centra oekuje se nakon zavretkaradova na drugi$ lokacija$a, poetko$ 20" godine

  5.1.4 (everno $vorite tzv. )*tro#gao**

  Dlok koji je u o&liku trougla, %or$iran ulica$a Gukas, -arlington i r&i,I#lika "" predstavlja retku ansu za veliku rekonstrukciju i o&novu, ponovo$ aster +lanu 1 aster +lanu jo uvek nije navedena na$ena oviho&jekata, ne zna se da li )e to &iti sta$&eni ili poslovni o&jekti ili o&jekti$eovite na$ene, to zavisi od trenutne kli$e poslovanja i velikog &rojadrugih uslova ;eke od $ogu)ih na$ena, po elji stanovnika Firence, suprostorije za turiza$, rekreaciju, za&avu, sportove, edukaciju i dre*uti$, ako grad i gradsko ve)e nije spre$no da donese potre&neodluke koje &i zatitile ovaj &lok, postoji velika $ogu)nost da )e se o&jektitrajno otetiti i da )e sa$ &lok izgu&iti na vrednosti i postati neupotre&ljiv

  11

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  12/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  Slika !!" # 0&+" planirani 9:0rougao:: i&e$u )lica Lukas, 4r-i i Darlington

  ako se &udu)a na$ena ovih o&jekata ne zna, vano je to da )e se,&ez o&zira na na$enu, akcenat staviti i na okolinu, zelenilo i ulini iparkovski $o&ilijar ;a pri$er, to se tie ulinog osvetljenja, planira seosvetljenje koje )e raditi iskljuivo na solarnoj energiji, to je veliki korakka $anjoj potronji i ve)oj isplativosti regeneracije, kao i korak ka to&olje$ odrivo$ razvoju

  Kao i izgradnja poslovnog ko$pleksa, i ovaj plan regeneracijeMNtrouglaNN je stavljen na stranu do daljnjeg Jedan $ali deo ovog plana jerealizovan I#lika "", deo koji se odnosi na sao&ra)aj i povezanost &lokasa okolino$, kao i na unutranji sao&ra)aj &loka Ipeake staze, koji )e$o)i da se $enja toko$ nastavka izgradnje

  5.1.5 +#lt#rni okr#g

  ako je svaka zgrada u kulturno$ okrugu I#lika "2 grada &ilai$presivna na svoj nain, one nisu predstavljale ve)u celinu ;ai$e, nisupostojale jedinstvene pejzane karakteristike koje su povezivale zgradevizuelno ili prostorno, a zelenilo $e*u nji$a je zauzi$alo neto vieprostora ako &i ure*enje ulica i ur&anog $o&ilijara po$oglo u odre*enoj

  $eri, to nije &ilo sa$o po se&i dovoljnoKulturni okrug iz$e*u 1lica +ajn i +al$eto je u velikoj $eri izgra*en-eo koji izlazi na +ajn ulicu nije u potpunosti u skladu sa plano$regeneracije .no to je potre&no da se uradi da &i plan &io u potpunostiispunjen, je ruenje nekih postoje)ih zgrada, koje trenutno ne$ajunikakvu %unkciju /i$ ruenje$ )e se oslo&oditi veliki prostor, koji )ekasnije sluiti kao parkovski prostor -a &i se to postiglo, potre&no je iiz$etanje velikog parking, to jo uvek nije ura*eno I#lika "6

  12

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  13/24

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  14/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  pruaju dra$atinu pozadinu za arhitekturu zgrada 1 tu$aenja ovog$odela dizajna Firence, zelenila iz$e*u zgrada du ulice -argan suvezana zajedniki$ ele$enti$a ure*enja -rugi prostori iz$e*u zgradakoriste se za pose&ne &ate, u$etnost, ili za pose&ne doga*aje #a

  pojedini$ ur&ani$ iz$ena$a Ii rekon8guracijo$ parkiranja, jedan deo1lice +ine iz$e*u r&i i -argan ulica trans%or$isan je u Oveliki travnjakOkako &i zajedno vezali okrug, i koristi se kao javna zelena povrina ilicentralni park I#lika "

  Slika !/" # Park ispred kulturnog centra

  5.1.,-aselje sa k#lt#rni" naslee" i istorijski"zgrada"a

  1 poslednjih nekoliko godina, gradsko ve)e i stanovnici Firence,uloili su velike napore za ouvanje istorijskih zgrada i kulturnog nasle*agrada e*uti$, ranijih godina se ti o&jekti uopte nisu odravali, i ako suse odravali, to nije &ilo po propisi$a, pa je ve)ina tih o&jekata danas uopasnosti od ruenja z&og zane$arivanja

  +rojekti revitalizacije i o&nove istorijskih o&jekata u $anji$gradovi$a kao to je Firenca su retko kad isplativi /rokovi o&nove $ogu&iti i ve)i od sa$e vrednosti nekretnine, pa zato takvih poduhvata i$a

  vrlo $alo

  14

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  15/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  Slika !1" # 4storijske &grade u ue gradsko je&gru

  (eliki &roj zgrada u ue$ gradsko$ jezgru Firence potie izdevetnaestog veka, pa je i arhitektura zgrada karakteristina za taj period,tj neoklasiciza$

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  16/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  Bentar grada &i tre&alo da sadri dovoljno parking prostora;epotre&no proirenje parkinga utie negativno na peaki sao&ra)ajKako &i se to iz&eglo, izgra*ene su parking garae koje opsluuju ve)i &rojzgrada, i ti$e ne re$ete estetiku ur&anog dizajna, a ukinuli su se $anji

  parking prostori /akva vrsta parking prostora utie i na s$anjenje taksi i u8nansijsko$ pogledu je pogodnija za grad i stanovnike Jedan od pro&le$aove ideje, &ilo je to to se u centru grada nalaze $nogi istorijski o&jekti,koje ne &i tre&alo $enjati, a garae &i tre&alo postaviti na odre*eno$rastojanju du ulica +ostojale su tri prioritetne lokacije za parking garae,i sa $anji$ iz$ena$a i rekonstrukcija$a pojedinih zgrada, svi ciljevi suuspeno ostvareni I#lika "7 i "

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  17/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  Slika !6" # Jedna od planiranih lokacija &a no+u parking garau, u -li&ini teatra

  5.1. (tanovanje

  -a &i gradsko jezgro opstalo potre&no je da i$a korisnike istanovnike 1 zadnjih dvadeset godina, &ilo je vie pri$era o&novecentralnih zona gradova ovog tipa, ali &ez stanovanja u sa$o$ jezgru, tose naposletku pokazalo kao loe reenje ato je ovi$ plano$ predvi*enoi stanovanje, pored javnih, poslovnih zgrada

  #ada, u Firenci je veo$a $ali &roj stanovnika koji ivi u sa$o$centru grada, pa je sa$a podrka poslovanju, ekono$iji i trgovini $anja;edostatak stanovnika je uslovljen nedostatko$ prostora za ivot i

  nekretnina koje i$aju %unkciju stanovanja ealizacijo$ ovog $aster planai ur&ano$ o&novo$ kvartova u gradsko$ jezgru Firence po&olja)e sepo$enuta situacija i nesta)e pro&le$ ;aj&olji nain za pove)anje &rojastanovnika u centralno$ delu Firence je izgradnja viespratnih sta$&enihzgrada, ili dodavanje etaa postoje)i$ nii$ o&jekti$a 1r&ana o&nova irealizacija plana je u toku

  Slika '8" # 0ipo+i sta-enih o-jekata predloeni plano regeneracije i i&gra$eni kraje

  '8!" godine

  Jedna od viespratnica koje su nekada &ile u upotre&i kao zgradeko$ercijalnog karaktera, a u &liskoj prolosti je &ila van upotre&e i

  17

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  18/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  naputena, je zgrada na uglu 1lica r&i i 3vans .va zgrada jekonvertovana u sta$&eni o&jekat, zadran je ga&arit i o&rada %asada.&nova je izvrena sa$o u enterijeru i dodavanje$ novih &alkona i terasaI#lika 2"

  Slika '!" # @i%espratna sta-ena &grada na uglu )lica 4r-i i +ans

  5.1. (ao!raaj

  Bentralni deo Firence je veo$a pogodan za $otorni sao&ra)aje*uti$, druge vrste sao&ra)aja su &ile oteane gusti$ $otorni$sao&ra)aje$ i veliko$ razdaljino$ iz$e*u grupa javnih o&jekata +ojedinezgrade od velikog znaaja, istorijske zgrade i zgrade uprave nisu &ile jasnooznaene 1 ur&anistiko$ s$islu grad tre&a da se $enja kako &i

  po&oljali uslovi za sve korisnike, ukljuuju)i posetioce, peake i &icikliste ikorisnike javnog gradskog prevoza /ako*e je potre&no napraviti razlikuiz$e*u pri$arnih i sekundarnih pravaca ulica I#lika 22

  +lan regeneracije Firence ne sadri ve)e iz$ene glavne ulice, osi$onih koje se odnose na estetiku, ur&ani $o&ilijar, sao&ra)ajne znake,pove)anje uslova za &iciklistiki sao&ra)aj, kao i parkiranje u sklopu uliceJedna od ulica je od velikog znaaja za istoni deo 1lice 3vans 1 to$ deluko$&inacija prevelike irine puta, nedostatak gra*evinskih %rontova ieleznica negativno su uticali na ur&ani dizajn ako nije &ilo $ogu)nosti

  za $nogo intervencija, ulepavanje glavne ulice je po$oglo u de8nisanjuulice kao veze i$e*u centra grada i cGeod ko$pleksa &olnice 1 planuregeneracije je naznaeno kao veo$a &itno postavljanje peako:tranzitneveze iz$e*u centra grada i &olnice, kao i uvo*enje &iciklistikih staza iolakavanje peakog sao&ra)aja I#lika 26, to je ve) kraje$ 20"2godine i ostvareno /aj deo ulice sada o$ogu)ava i parking prostor uzsa$u ulicu, a dodati su i trotoari sa zelenilo$, z&og ulepavanja kretanjapeaci$a

  .zelenjenost trotoara se uglavno$ odnosi na sta$&ena naselja,

  studentske i starake do$ove, i ve)e kulturne i ad$inistrativne zgrade(odilo se rauna da se napravi neka vrsta izolacije iz$e*u tih o&jekata i

  18

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  19/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  ulica koje su vrlo pro$etne 1glavno$ je kori)eno nie rastinje, uz vierastinje razliitih vrsta I#lika 2 i 25

  Slika ''" # Pra+ci priarnih i sekundarnih ulica Slika '" # B&elenjenost ulica itrotoara

  19

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  20/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  Slika '/" # Regulisan pe%aki i -iciklistiki sao-ra7aj u )lici +ans

  Slika '1" # B&elenjeni deo sta-enog naselja u )lici Darlington

  ,.0 ekti regeneracije na gradsko jezgro irence

  +re$a planu regeneracije centralnog dela Firence, koji je nastao200" godine, a upotpunjen i iz$enje$ 20"" godine, predvi*eni delovi zaiz$enu do 20"6 godine su u ve)e$ o&i$u ispunjeni, osi$ pojediniho&jekata u ulici Hivs +lano$ se predvi*a rok za zavretak iz$ena do kraja

  20

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  21/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  20" godine, tj predvi*a se realizacija plana za tri do pet godina oddatu$a usvajanja

  +lan je iz$enjen u skladu sa regionalni$ i lokalni$ zakoni$a koji sudoneti 2007 godine .dluko$ lokalnih vlasti, planovi postoje)eg stanja

  Firence &i)e analizirani svakih deset godina, z&og $ogu)ih iz$ena ipo&oljanja, kako &i se iz&eglo stvaranje projekta ve)eg o&i$a;a$ena povrina u okviru &lokova u centru grada pre regeneracije

  &ila je neravno$erno raspore*ena i sadraji nisu &ili grupisani, pa je ceogradski centar izgledao prilino haotino ;akon regeneracije, koja jeukljuivala i konverziju i prena$enu pojedinih o&jekata, sadraji sugrupisani pre$a %unkcija$a o&jekata I#lika 2 .vi$ postupko$olakana je orijentacija i kori)enje javnih sadraja i usluga

  Slika '2" # =aena po+r%ina u centralno gradsko podruju pre i posle regeneracije

  Kao najisplativije i naj$anje 8nansijski oteavaju)e, prvo jerealizovana koordinacija sao&ra)ajnih znakova u celo$ gradsko$ jezgru,kao i o&eleavanja gradskih ustanova, ve) 20"" godine 1poredo sa ovo$$anjo$ intervencijo$, zapoeta je &ila i regeneracija sao&ra)aja u svi$delovi$a ireg gradskog jezgra, pa je sa$i$ ti$ povezanost sa$ogcentra Firence sa ostatko$ grada, u velikoj $eri po&oljana ;akon

  regeneracije sao&ra)aja izgra*eni su i javni parking prostori i garae,unapre*en je peaki i &iciklistiki sao&ra)aj, pa je do kraja 20"2 godine

  21

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  22/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  upotre&a sao&ra)aja olakana i taj deo plana regeneracije je zavrenegeneracijo$ sao&ra)aja dat je proctor nastavku realizacije u viduo&nove o&jekata u 1lici Hivs i sta$&eni$ o&jekti$a, pa je 20"6 godineve)i &roj o&jekata po$enutih %unkcija o&novljen, a $anji deo se predvi*a

  za kraj 20" godine, odnosno poetak 20" godine u sluaju 1lice Hivsegeneracija ovih o&jekata je u tokuKulturni okrug je o&uhvatao uglavno$ zelene povrine i sao&ra)ajnu

  povezanost, pa je ve)i deo plana za ovu o&last realizovan ve) pri o&novisao&ra)aja I20"2 godina ako je rekonstrukcija i revitalizacija istorijskiho&jekata 8nansijski zahtevna, jedan $ali deo planiranih intervencija jezavren kraje$ 20"6 godine, ali se za ostatak o&jekata eka povoljnijaekono$ska kli$a i investitori +oslovni o&jekti i o&jekti neodre*enena$ene, z&og $anjeg prioriteta, predvi*eni za izvo*enje do kraja 20"5godine, a nakon zavretka svih radova planiranih ovo$ regeneracijo$, nared dolazi i poslovni park Iprocenjeno za kraj 20" godine

  -osadanje iz$ene pre$a planu iz 20"" godine su dale slede)erezultate=

  ;astaju susedstva sa vii$ kvaliteto$ stanovanja ? u koji$a &ive)ina stanovnitva Firence elela da ivi ? sa do&ri$ pristupo$ javni$o&jekti$a, radni$ $esti$a, stanica$a javnog gradskog prevoza,parkovi$a, kola$a I1lica Hivs, r&i i +al$eto .va susedstva pruajurazne o&like stanovanja, za sve slojeve drutva

  +onovo su ustanovljene granice i karakter gradskog centra Firence

  ? karakter koji proizilazi iz kulture i istorije grada !ranice su postavljenetako da gradski centar i$a realni opseg -ata je ansa i prostor $anji$lokalni$ trgovinski$ i poslovni$ radnja$a da se razviju -ata je ansarazvoju lokalne i regionalne odrivosti i po&oljanju sao&ra)aja

  'traktivni ulazi u grad rePektuju njegov status kao regionalnogcentra, istorijskog i kulturnog, kao i njegove privrensti &oljoj &udu)nosti

  atita naputenih prirodnih delova grada, u$a i potoka.lakanje i e8kasnost u sao&ra)aju unutar i van grada +ored

  kolskog, ukljuen je i peaki, &iciklistiki, kao i tranzitni sao&ra)aj

  +o&oljanje ekono$ije i pove)anje $ogu)nosti zapoljavanja, to)e &iti ostvareno nakon igradnje poslovnog parka, kraje$ 20" godine

  Bentar grada je prilago*en granica$a o&lasti i daje sliku potpunour&anizovanog prostora, a tako*e sadri sve potre&ne o&jekte kako &ipredstavljao zase&nu celinu

  22

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  23/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD

  /.0 6aklj#$ak

  3kono$ski prosperitet, kao jedan od stu&ova razvoja, je sasvi$sigurno povezan sa nivoo$ uspenosti procesa ur&ane regeneracije.tvaranje novih radnih $esta i socijalni aspekt ur&ane regeneracijetako*e je jedan od &itnih %aktora regeneracije, pored estetike i ur&anogdizajna

  Bentralno gradsko jezgro Firence predstavlja, si$&olie i u izvesno$

  s$islu daje identitet gradu stovre$eno predstavlja najprivlanije $estou gradu z&og svoje at$os%ere, koju stvara velika koncentracija razliitihaktivnosti i doga*aja, ali isto tako i po svoji$ estetski$ i prostorni$vrednosti$a

  +rostor i o&jekti u sa$o$ centru Firence su od arhitektonskogznaaja, sa kulturno:istorijski$ vrednosti$a, i javne povrine, ve)i$delo$ sainjavaju celokupnu sliku gra*ana o svo$ gradu

  1 procesu koju je zapoet juna 2009 godine a zavren %e&ruara20"" godine, usvojen je aster +lan koji predstavlja viziju gradskog

  razvoja, sa realni$ ciljevi$a, strategija$a i oekivanji$a +lan jeo&uhvatio sve &itnije ciljeve stanovanja, o&nove sta$&enih naselja,ekono$skog i ur&anog razvoja, siste$a transporta i o&nove centralnegradske o&lasti

  +riliko$ sastavljanja ovog plana, projektanti su o&ra)ali panju na tota sa$i stanovnici Firence prieljkuju, i u ko$ pravcu da se razvija grad,to je svakako unapredilo sa$ aster +lan, i ostavilo $alo $esta zapropuste

  Kako je prioritetna intervencija &ila vezana sa sao&ra)aj i

  sao&ra)ajnu povezanost, ovaj deo plana regeneracije je prvi izveden, pa jedao prostora i $ogu)nosti razvitku ostalih delova gradskog jezgra Firence,ne sa$o za kra)i vre$enski period, ve) i za dalju &udu)nost grada.vakav pristup izradi aster +lana, ukljuuju)i i sa$u podelu plana navie celina, pokazao se kao do&ro reenje i korak ka &oljoj i svetlijoj&udu)nosti u ur&anistiko$, ekono$sko$ i socijalno$ pogledu

  ealizacija aster +lana je izvrena u realni$ vre$enski$ i8nansijski$ okviri$a, pa je sa$i$ ti$ dat prostor dalje$ usavravanjusa$og plana regeneracije i razvoju svih aspekata i ele$enata grada kaoregionalnog centra

  23

 • 7/22/2019 Regeneracija Firence

  24/24

  Regeneracija centralnog gradskog podruja Firence, Juna Karolina, SAD