Top Banner
0 | Strona Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE I SCENY NA TERENIE GMINY MIASTO RZESZÓW RAPORT Z INWENTARYZACJI Rzeszów 2014
97

Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

Jan 11, 2017

Download

Documents

nguyentu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

0 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE

I SCENY NA TERENIE

GMINY MIASTO RZESZÓW

RAPORT Z INWENTARYZACJI

Rzeszów 2014

Page 2: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

1 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Realizacja inwentaryzacji i przygotowanie raportu

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Page 3: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

2 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

SPIS TREŚCI

WSTĘP .................................................................................................................................................... 3

1. WIZYTY TERENOWE I METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ....... 4

2. WYNIKI INWENTARYZACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I SCEN .. 5

3. OPRACOWANIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH,

REKREACYJNYCH I SCEN ........................................................................................................ 7

OBIEKTY SPORTOWE .................................................................... 10

OBIEKTY REKREACYJNE ............................................................. 49

OBIEKTY SCENA/ESTRADA ......................................................... 62

4. MAPY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I SCEN .... 73

5. PODSUMOWANIE ....................................................................................................................... 83

6. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................... 87

Page 4: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

3 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

WSTĘP

Niniejszy raport jest podsumowaniem inwentaryzacji terenowej obiektów rekreacyjno-

sportowych oraz kulturalnych z naciskiem na sceny zamknięte (w budynku) oraz sceny

otwarte (estradowe), zrealizowanej w listopadzie 2014 roku, na zamówienie Wydziału

Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. W przedmiotowym raporcie

zinwentaryzowano ponad 230 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Rzeszów,

w tym m.in. nowoczesne hale sportowe oraz obiekty wielofunkcyjne.

Dane zgromadzone zostały przy użyciu wizyt terenowych pracowników Wykonawcy, analizy

desk research, obejmującej weryfikację danych pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych

oraz badań telefonicznych.

Page 5: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

4 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

1. WIZYTY TERENOWE I METODOLOGIA

PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja obejmowała wizyty w terenie, mające na celu sporządzenie kompletnego

spisu, wraz z dokumentacją fotograficzną obiektów pozostających w zarządzie Gminy Miasto

Rzeszów, jak i obiektów o charakterze komercyjnym zlokalizowanych na terenie miasta.

Inwentaryzacja obiektów została przeprowadzona przez pracowników terenowych

Wykonawcy w listopadzie 2014 r. W terenie wykonano spis gminnych obiektów z podziałem

na przeznaczenie i walory użytkowe oraz obiektów o charakterze komercyjnym. Ponadto

dokonano spisu obiektów, które są zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Rzeszów, lecz

gmina nie jest ich właścicielem.1 W celu usystematyzowania zadań dla pracowników

terenowych zastała opracowana karta inwentaryzacji, która stanowi załączniki do niniejszego

raportu.

Obiekty poddane spisowi zostały przedstawione na zdjęciach oraz mapach znajdujących się

w niniejszym raporcie. Budynki te zostały opisane przez pracowników terenowych zgodnie

z wytycznymi wynikającymi z umowy z Zamawiającym oraz przeprowadzonych konsultacji

w siedzibie Zamawiającego.

Dane dotyczące obiektów zostały przygotowane w następującym formacie:

1. Nazwa obiektu,

2. Krótki opis obiektu (przeznaczenie),

3. Adres lokalizacji (ulica, numer posesji),

4. Stan właścicielski,

5. Administrator/zarządca obiektu,

6. Zdjęcie.

1 Prawo własności rozumiane w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a więc prawo pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią

z wyłączeniem innych osób.

Page 6: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

5 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

2. WYNIKI INWENTARYZACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH,

REKREACYJNYCH I SCEN

Na podstawie danych zgromadzonych podczas wizyt terenowych został sporządzony wykaz

obiektów z przeznaczeniem rekreacyjno-sportowym oraz kulturalnym. W czasie

przygotowywania raportu ujednolicono terminologię obiektów w celu dokładniejszego

przypisania do poszczególnych sekcji w bazie danych. Zastosowano podział na: obiekty

sportowe, obiekty rekreacyjne, obiekty o przeznaczaniu kulturalnym typu sceny zamknięte

(w budynku) oraz sceny otwarte (estradowe).

Na potrzeby inwentaryzacji przyjęto następujące definicje obiektów:

Obiekt sportowy – samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków

przeznaczonych do celów sportowych2.

Obiektami sportowymi są np. stadiony, boiska o nawierzchni sztucznej i/lub naturalnej

trawiaste do piłki nożnej hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny pływackie, korty tenisowe,

lodowiska, tory łyżwiarskie, hipodromy, tory wyścigowe, skocznie narciarskie, pola golfowe,

itp.

Obiekt rekreacyjny – potoczne określenie przestrzeni w budynku lub na jego zewnątrz

przeznaczone na aktywność umysłową lub fizyczną podejmowaną poza obowiązkami

zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki3.

Obiektami rekreacyjnymi są np. sektor parkowy - alejki spacerowe, przystań kajakowa

i wodnorowerowa, stoły do tenisa stołowego, plac zabaw, skatepark, skocznia w dal, rzutnie

do pchnięcia kulą, bieżnia, kąpielisko miejskie, mini pola golfowe, itp.

Obiekty o przeznaczeniu kulturalnym, typu scena/estrada – budynki, konstrukcje

o przeznaczeniu umożliwiającym zorganizowanie wydarzeń kulturalnych o najwyższym

standardzie (wykorzystanie scen teatralnych czy sal kinowych lub domów kultury)

posiadających salę audytoryjną (również do tego celu mogą posłużyć hale sportowe lub

budynki uczelni wyższych), ale również obiekty, na których możliwe jest zorganizowanie

koncertów czy wydarzeń publicznych (wykorzystanie stadionów sportowych czy scen

estradowych).

2 Mała encyklopedia sportu. Wyd. II. T. 2: L-Ż. Warszawa: Sport i Turystyka, 1987, s. 210. ISBN 83-217-2564-3. (pol.) 3 Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 135. ISBN 83-85001-89-1.

Page 7: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

6 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Tabela nr 1. Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ obiektów

Lp. Typ obiektu Ilość

1. rekreacyjno-sportowe 155

2. kulturalne 78

Razem 233

Źródło: badania własne

Tabela nr 2. Wyniki inwentaryzacji w podziale na osiedla

Lp. Osiedle:

Liczba obiektów

sportowych

i rekreacyjnych:

Liczba obiektów

kulturalnych:

1. Pułaskiego 20 6

2. Dąbrowskiego 16 3

3. Generała Roweckiego "Grota" 15 2

4. Króla Stanisława Augusta 10 1

5. Baranówka 9 1

6. Nowe Miasto 9 8

7. Słocina 9 3

8. Śródmieście Południe 8 5

9. Generała Władysława Andersa 7 3

10. Śródmieście Północ 5 11

11. Piastów 5 2

12. Mieszka I 5 3

13. Drabinianka 4 2

14. Staromieście 4 2

15. Budziwój 4 3

16. 1000-lecia 4 1

17. Krakowska Południe 3 2

18. Paderewskiego 3 0

19. Pobitno 3 1

20. Zalesie 2 3

21. Przybyszówka 2 2

22. Załęże 2 2

23. Staroniwa 2 2

24. Biała 1 2

25. Zwięczyca 1 2

26. Kotuli 1 2

27. Kmity 1 2

28. Wilkowyja 0 1

29. Miłocin 0 1

OGÓŁEM: 155 78

Źródło: badania własne

Page 8: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

7 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

3. OPRACOWANIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI

OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH

I SCEN

W kategorii obiektów sportowych dokonano następujących spisów inwentaryzacyjnych

uwzględniających terminologię obiektu:

Hala sportowa: obiekt kubaturowy, kryty, najczęściej o konstrukcji trwałej, z co najmniej

jednym pomieszczeniem o powierzchni areny nie mniejszej niż 36m x 18m; z częścią

przeznaczoną dla widzów, zagospodarowaną w stałe miejsca siedzące dla udziału

publiczności w organizowanych zawodach. Obiekt powinien posiadać zaplecze

administracyjno–socjalne wyposażone w szatnie i urządzenia sanitarne.

Sala gimnastyczna: obiekt kubaturowy przeznaczony do prowadzenia zajęć wychowania

fizycznego, treningów i zawodów sportowych, z co najmniej jednym pomieszczeniem

wielkoprzestrzennym o wymiarach areny powyżej 24m x 12m. Obiekt powinien posiadać

zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.

Stadion sportowy: obiekt przystosowany do przeprowadzania zawodów w różnych

dyscyplinach sportu, które mogą być obserwowane przez uczestniczącą publiczność.

W tradycji naszego kraju centralną częścią stadionu jest najczęściej płyta piłkarska oraz

podstawowe urządzenia do lekkoatletyki. Możliwe są również inne urządzenia sportowe

stadionu jak np. tor kolarski, tor żużlowy. Ważnym elementem stadionu sportowego jest

widownia dla publiczności. Obiekt posiada zaplecze socjalne i administracyjne.

Boisko piłkarskie pełnowymiarowe: teren o wymiarach: szerokość 45-90 m i długości

90-120 m lub mniejszych oraz kształcie i nawierzchni przystosowanych do przeprowadzania

treningów i gier w dyscyplinie piłki nożnej. Nawierzchnia może być trawiasta, ziemna,

drewniana, asfaltowa, betonowa lub z tworzyw sztucznych. Wyposażenie boiska piłkarskiego

powinny stanowić dwie bramki.

Boisko wielofunkcyjne pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”: kompleks boisk sportowo-

rekreacyjnych, w skład którego wchodzą:

a) boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m x 56 m), ogrodzone po

obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów

zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłko-chwyty o wysokości min. 6 m,

wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie

mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłko-chwyty nie mogą być częścią ogrodzenia

boisk) Nawierzchnia wykonana z trawy syntetycznej o wysokości min. 40 mm. Wyposażenie

sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).

b) boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m

lub 30 m x 50 m (boisko do piłki ręcznej) ogrodzone po obwodzie ogrodzenie o wysokości

min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia

Page 9: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

8 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych. Wyposażenie sportowe

montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia

do gry w piłkę siatkową).

Urządzenie lekkoatletyczne: miejsce przystosowane (jak np.: skocznia, rzutnia, bieżnia) do

uprawiania lekkoatletyki, która obejmuje konkurencje oparte na naturalnych formach ruchu

człowieka, takich jak: bieg, skok, rzut i chód.

Kryta pływalnia: obiekt wielkokubaturowy kryty o konstrukcji trwałej, ze sztucznym

zbiornikiem (niecką) z wodą służący do celów sportowych i rekreacyjnych, pływania

i skoków do wody. Standardowe wymiary niecki basenu pływackiego wynoszą:

min. 25 m x 12,5 m, a maks. 50 m x 25 m . Jeden tor ma szerokość 2,5 m. Obiekt powinien

posiadać zaplecze socjalne wyposażone w szatnie i urządzenia sanitarne; często oferowane

są również zabiegi kosmetyczne i odnowy biologicznej.

Odkryta pływalnia: obiekt niezadaszony ze sztucznym zbiornikiem z wodą służący do celów

sportowych i rekreacji, pływania i skoków do wody. Standardowe wymiary niecki basenu

pływackiego wynoszą: długość 50 m lub 25 m. Jeden tor ma szerokość 2,5 metra. Obiekt

powinien posiadać zaplecze socjalne wyposażone w szatnie i urządzenia sanitarne.

Sztuczne lodowisko: obiekt przystosowany do uprawiania sportów łyżwiarskich. Areną

sztucznego lodowiska jest płyta z zamrożonej wody. Ze względu na okres użytkowania

rozróżnia się tu obiekty kryte (najczęściej całoroczne) oraz otwarte (sezonowe). Lodowisko

przeznaczone do hokeja na lodzie powinno mieć wymiary: 61 m długości i 30 m szerokości.

Kort tenisowy: boisko do gry w tenisa; o nawierzchni ziemnej lub trawiastej (do celów

rekreacyjnych także z tworzywa sztucznego lub asfaltu); standardowe wymiary to 25 x 10 m

(do gry pojedynczej 23,77 m x 8,23 m, przy grze podwójnej poszerzone o dwa pasy, szer. 1,37

m każdy); środek przedzielony siatką o wys. 0,915 m.

Tory wyścigowe (rolkowy, kolarski, cross-country (dla rowerów górskich), motocyklowy,

żużlowy, kartingowy, rallycrossowy, wioślarski, konny): obiekt przystosowany do wyścigów

w dyscyplinach sportowych wymagających wytyczonej i odpowiednio urządzonej trasy.

Ważnym elementem towarzyszącym torom są: widownia, parkingi, stajnie i inne.

W kategorii obiektów rekreacyjnych dokonano następujących spisów inwentaryzacyjnych

uwzględniających terminologię obiektu:

Parki i tereny zielone: teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często

zadrzewiony. Mają charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami

spacerowymi w przypadku parków oraz skwery - tereny zieleni z trawnikami, klombami,

krzewami oraz drzewami, a niekiedy znajdują się tam fontanny, alejki, ławki i inny sprzęt

rekreacyjny, np. siłownie na wolnym powietrzu.

Page 10: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

9 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Przystań wodna (wioślarska, żeglarska): miejsce odpowiednio przystosowane

do przybijania, cumowania i postoju jednostek pływających, tak sportowych jak

i rekreacyjnych. Przystanie wyposażone są w pomosty stałe lub pływające, umożliwiające

bezpieczne dobijanie jednostek. W zabudowie przystani występują hangary

do przechowywania sprzętu pływającego, urządzenia do jego wodowania, zaplecze sanitarne.

Większymi odpowiednikami przystani są wg skali wielkości: port jachtowy i marina.

Inne obiekty i urządzenia rekreacyjno-sportowe: pozostałe, niewyszczególnione obiekty

np. siłownie, fitness kluby, kręgielnie/tory do gry w kręgle, strzelnice sportowe,

zagospodarowane stoki narciarskie z wyciągami, kolejki linowe, skateparki, tory curlingowe,

itd.

W kategorii obiektów o przeznaczeniu kulturalnym (typu scena/estrada) dokonano

następujących spisów inwentaryzacyjnych uwzględniających terminologię obiektu:

Sceny otwarte (estradowe): obiekt pozbawiony kurtyny, może być otoczony widownią.

Sceny zamknięte: przestrzeń (podwyższenie) w budynku przeznaczona do wystawiania

utworów.

Page 11: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

10 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

OBIEKTY SPORTOWE

Page 12: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

11 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Hale sportowe

Nazwa obiektu Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe im. Jana Strzelczyka (Hala na Podpromiu)

Opis obiektu

- hala główna z rozkładaną trybuną na 4304 miejsc, która nadaje się do organizowania imprez

widowiskowo-sportowych o światowym standardzie, dodatkowo na płycie istnieje możliwość

rozstawienia 2500 dodatkowych krzesełek,

- sala boczna wschodnią, wyposażoną w składane trybuny dla 800 widzów - przygotowaną do

rozgrywania takich dyscyplin jak: tenis, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, badminton,

- sala boczna zachodnia, przystosowana do uprawiania sportów ogólnorozwojowych,

- powierzchnia wystawiennicza do organizowania wystaw oraz imprez targowych,

- zaplecze gastronomiczne.

Dane

teleadresowe

ul. Podpromie 10

35-045 Rzeszów

tel. 17 853 77 77

e-mail: hala@erzeszow.pl

www.hala.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, ul. ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów

Zdjęcie

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/hale-sportowe

Nazwa obiektu Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Opis obiektu - hala sportowa z trybunami - przystosowana jest do rozgrywek w piłkę siatkową i koszykówkę z

zapleczem szatniowym, małą salą treningową, oraz trybuną na 730 miejsc.

Dane

teleadresowe

ul. ks. Jałowego 23a

35-010 Rzeszów

tel. 17 853 58 53

rosir@rosir.pl

www.rosir.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, ul. ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów

Zdjęcie

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/hale-sportowe

Page 13: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

12 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Hala sportowa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opis obiektu

- halę sportową z trybunami,

- hala przystosowana jest do rozgrywek w piłkę siatkową i koszykówkę z zapleczem

szatniowym, małą salą treningową, oraz trybuną,

- ścianka wspinaczkowa.

Dane

teleadresowe

ul. Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

tel. 17 8721875

www.wf.ur.edu.pl

ul. Ćwiklińskiej 2 (bud. D1)

35-601 Rzeszów

tel. 17 8721875

www.wf.ur.edu.pl

Stan własności Uniwersytet Rzeszowski

Administracja

obiektu Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Wychowania Fizycznego

Zdjęcie

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-

sportowyc/hale-sportowe

Źródło: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/baza-sportowo-rekreacyjna/hale-

sportowe

Nazwa obiektu Hala sportowa przy Centrum Dydaktyczno-Sportowym Politechniki Rzeszowskiej

Opis obiektu

- trzy pełnowymiarowe areny do zespołowych gier sportowych,

- gabinet usprawnienia ruchowego,

- siłownia,

- ścianka wspinaczkowa.

Dane

teleadresowe

ul. Podkarpacka 1

35 - 082 Rzeszów

tel. 17 8651 - 595

swfis@prz.edu.pl

www.swfis.prz.edu.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej

Zdjęcie

Źródło: http://swfis.prz.edu.pl/baza/centrum-dydaktyczno-sportowe

Page 14: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

13 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Hala sportowa przy Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ

Opis obiektu

- duże boisko do piłki nożnej z bramkami 5m x 2m,

- boisko do piłki ręcznej z bramkami 3m x 2m,

- 2 boiska do piłki nożnej z bramkami 3m x 2m,

- 3 boiska do piłki siatkowej (jeden sektor wyposażony w nawierzchnię typu MONDO),

- 2 boiska do koszykówki,

- 3 korty tenisowe

- siłownia.

Dane

teleadresowe

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn, k. Rzeszowa

tel. 17 866 13 41

e-mail: kielnarowa@wsiz.rzeszow.pl

www.wsiz.rzeszow.pl

Stan własności Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Administracja

obiektu Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ

Zdjęcie

Źródło: http://www.kielnarowa.wsiz.pl/Oferta,Sport-i-rekreacja,Wynajem-hali.html

Nazwa obiektu Hala sportowa Policyjnego Towarzystwa Sportowego Walter

Opis obiektu

- arena do zespołowych gier sportowych,

- gabinet usprawnienia ruchowego,

- siłownia.

Dane

teleadresowe

ul. Pułaskiego 13a

35-011 Rzeszów

http://www.pozb.pl/

tel. 17 853 60 45

pozb@wp.pl

Stan własności Wojsko Polskie 21 Brygada Strzelców Podhalańskich

Administracja

obiektu Komornik Sądowy - Wojsko Polskie / Policyjne Towarzystwo Sportowe Walter

Zdjęcie

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/hale-sportowe

Page 15: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

14 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Hala sportowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

Opis obiektu - arena do zespołowych gier sportowych,

- gabinet usprawnienia ruchowego.

Dane

teleadresowe

35-045 Rzeszów

ul. Hetmańska 38

tel. 17 7482094

e-mail: sekretariat@zso2.resman.pl

www.pozb.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu

V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa

Sportowego w Rzeszowie

Zdjęcie

Źródło:http://www.lo5.resman.pl/html/2013/20130411/index.html

Źródło:http://www.lo5.resman.pl/html/2014/20141008H/slides/ZB16_3180.

html

Nazwa obiektu Hala sportowa przy Zespole Szkół Elektronicznych

Opis obiektu Boisko ma wymiary 44 na 24 metry i może być wykorzystywane do piłki siatkowej,

koszykówki i piłki nożnej.

Dane

teleadresowe

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

tel. 17 7482094

e-mail: elektronik_rzeszow@intertele.pl

www.elektronik.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Zespół Szkół Elektronicznych

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/inwestycje-w-rzeszowie-2010-

2014/nowa-hala-sportowa-przy-zse

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/inwestycje-w-rzeszowie-2010-

2014/nowa-hala-sportowa-przy-zse

Page 16: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

15 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Hala sportowa przy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

Opis obiektu

Hala sportowa, która jest wybudowana obok budynku dydaktycznego szkoły, wyposażona

jest w widownię na 246 miejsc. W nowej hali, która połączona jest przewiązką z całym

kompleksem szkolnym, oprócz pomieszczeń sanitarno-szatniowych do dyspozycji uczniów

powstało kilka sal lekcyjnych.

Dane

teleadresowe

ul. gen. J. Dąbrowskiego 82

35-036 Rzeszów

tel. 17 748 29 00

e-mail: 4liceum@rz.onet.pl

www.kopernik.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu IV Liceum Ogólnokształcącego

Zdjęcie

Źródło:http://hej.rzeszow.pl/witaj_szkolo_inauguracja_miejska_w_iv_lo,art

ykul5333.html

Źródło: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/inwestycje-w-rzeszowie-2010-

2014/nowa-hala-sportowa-przy-iv-lo

Nazwa obiektu Hala widowisko – sportowa przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie

Opis obiektu Hala jest obiektem pełnowymiarowym, posiada ponad 300 miejsc siedzących.

Dane

teleadresowe

ul. Młocińska 75

35-232 Rzeszów

tel. 17 856 33 59

e-mail: zeszagrop@poczta.onet.pl

www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Zdjęcie

Źródło:http://sazuke.netler.pl/vico-ral/site/realizacje/22

Źródło: http://www.mieczyslawmiazga.pl/

Page 17: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

16 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Hala sportowa ZST Rzeszów

Opis obiektu Nowoczesna pełnowymiarowa hala sportowa.

Dane

teleadresowe

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego

ul. Matuszczaka 7

35-084 Rzeszów

tel. 17-74-83-140

e-mail: sekretariat@zstrzeszow.pl

www.zstrzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych

Zdjęcie

Źródło:http://www.zstrzeszow.pl/newsy.php?y=r&p_id=glowna

Źródło:http://www.zstrzeszow.pl/newsy.php?y=r&p_id=glowna

Nazwa obiektu Hala Sportowa Jednostki Wojskowej 3841

Opis obiektu Pełnowymiarowa hala sportowa Jednostki Wojskowej

Dane

teleadresowe

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

ul. Lwowska 4

35 - 900 Rzeszów

tel. 17 7155017

www.rzeszow.wku.wp.mil.pl

Stan własności Wojsko Polskie/ Jednostka Wojskowa 3841

Administracja

obiektu Wojsko Polskie/ Jednostka Wojskowa 3841

Zdjęcie

Źródło:http://www.zszdz.rzeszow.pl/index.php?option=com_phocagallery&

view=category&id=42:turniej-o-puchar-dyrektora-zs-zdz&Itemid=89

Źródło:http://www.zstrzeszow.pl/newsy.php?y=r&p_id=glowna

Page 18: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

17 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Sale gimnastyczne

Nazwa obiektu Dane teleadresowe Stan własności Administracja

obiektu Zdjęcie

Zespół Szkół

Społecznych nr 1

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Społeczna

Szkoła Podstawowa nr 1,

Gimnazjum Społeczne nr 1.

ul. Bohaterów 26

35-112 Rzeszów

tel. 178564768

e-mail: zss1@op.pl www.spoleczna.rzeszow.pl

Stowarzyszenie

Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych

Nr 1 w Rzeszowie

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:www.google.pl/maps

Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 2

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: V Liceum

Ogólnokształcące im. K.K.

Baczyńskiego, Szkoła Mistrzostwa

Sportowego oraz Gimnazjum

Sportowe.

ul. Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

tel.17 74 82 100

tel.17 74 82 094

e-mail: www.lo5.resman.pl www.sekretariat@zso2.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.lo5.resman.pl/v/ainc/b

azaszkoly201403B/slides/B11_6593a.html

Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 3

im. Stanisława

Wyspiańskiego

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: VIII Liceum

Ogólnokształcące

i Gimnazjum Nr 3.

ul. Wyspiańskiego 16a

35-111 Rzeszów

tel. 17 74 82 120

e-mail: sekretariat@zso3.resman.pl www.8lo.rzeszow.pl

www.gim3.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.8lo.rzeszow.pl/spacer-

po-szkole.html

Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 4

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Gimnazjum Nr

7 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Króla Jana III Sobieskiego oraz XII

Liceum Ogólnokształcące

Integracyjne.

ul. Rejtana 30

35-310 Rzeszów

tel. 17 748 27 00

e-mail: sekretariat@gm7.resman.pl

www.gimnazjum7.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.szkolnictwo.pl

Zespół Szkół przy

Pogotowiu Opiekuńczym

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Szkoła

Podstawowa nr 37 Publiczne

Gimnazjum przy Pogotowiu

Opiekuńczym.

ul. Unii Lubelskiej 4

35-016 Rzeszów

tel. 17 748-26-20

e-mail: zspo@wp.pl e-mail: sekretariat@zspo.resman.pl

www.zsporzeszow.edu.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło: Fotografia własna

Zespół Szkół Nr 1 im.

Ambrożego

Towarnickiego

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: VI Liceum

Ogólnokształcące, Technikum Nr 1.

ul. Towarnickiego 4 35-010 Rzeszów

tel. 17 74 82 150 e-mail: sekretariat@zs1.resman.pl

www.zs1.resman.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Zespołu Szkół

Źródło:http://www.tb.resman.pl/

Zespół Szkół Nr 2 im.

Tadeusza Rejtana

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: VII Liceum

Ogólnokształcące, Technikum Nr 2,

Szkoła Policealna Nr 2.

ul. Rejtana 3 35-326 Rzeszów

tel. 17 748 29 40 e-mail: szkola_rejtan_rzeszow

@pro.onet.pl

www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Zespołu Szkół

Źródło:http://www.zespolszkolnr2.rzeszo

w.pl/

Page 19: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

18 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Zespół Szkół Nr 3

z Oddziałami

Integracyjnymi

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 22 z

Oddziałami Integracyjnymi im.

Jarosława Iwaszkiewicza,

Gimnazjum Integracyjne Nr 17.

ul. Ptasia 2 35-207 Rzeszów

tel. 17 748 25 30 e-mail: zs3int@gmail.com

www.zs3int.resman.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Zespołu Szkół

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkanc

y/inwestycje-w-rzeszowie-2010-

2014/termomodernizacja-obiektow-

uzytecznosci-publicznej-na-terenie-

miasta-rzeszowa

Zespół Szkół Nr 4

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole nr

31, Szkoła Podstawowa nr 4 im.

Jana III Sobieskiego, Gimnazjum

nr 14 im. Józefa Piłsudskiego.

ul. Dębicka 288

35-213 Rzeszów

tel.: 17 748 36 12 e-mail: zsprzyby@wp.pl www.zs4.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.zs4.rzeszow.pl/gallery

/gallery.html

Zespół Szkół Nr 5

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole

Publiczne Nr 1 Szkoła

Podstawowa Nr 7

Gimnazjum Nr 13.

ul. Beskidzka 5

35-083 Rzeszów

tel. 17 748 38 40 e-mail: sekretariat@zs5.resman.pl

www.zs5.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.rzeszow4u.pl/aktualno

sci/nowy-parking-przy-zespole-szkol-nr-

5-w-rzeszowie.html

Zespół Szkół Nr 6

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Szkoła

Podstawowa Nr 28 im. ppłk.

Łukasza Cieplińskiego Gimnazjum

Nr 5.

ul. Solarza 12 35-118 Rzeszów

tel. 17 748 20 70

e-mail: sekretariat@zs6.resman.pl

www.zs6.resman.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Zespołu Szkół

Źródło:http://www.sp28.resman.pl/portal/

Zespół Szkół nr 8

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Gimnazjum nr

12 im. Świętej Jadwigi Królowej

Szkoła Podstawowa nr 5 im.

Bohaterów 27 Pułku Piechoty.

ul. Słocińska 4

35-330 Rzeszów

tel. 17 748 36 40

sekretariat@zs8.resman.pl

www.zs8.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.szkolnictwo.pl

Zespół Szkół

Energetycznych im. gen.

Władysława Sikorskiego

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Zasadnicza

Szkoła Zawodowa, Technikum.

ul. Dąbrowskiego 66a

35 - 036 Rzeszów

tel. 17 74 83 070

energetyk6@op.pl

www.zsen.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/5

5,34965,9221032,,,,9221838.html

Zespół Szkół

Gospodarczych im.

Mikołaja Spytka Ligęzy

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Zasadnicza

Szkoła Zawodowa, Technikum.

ul. Spytka Ligęzy 12

35-055 Rzeszów

tel. 17 748 35 00

sekretariat@zsgrzeszow.pl

www.zsg.rzeszow.net.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/rzeszow-inwestuje-w-kulture-i-

oswiate

Zespół Szkół Kształcenia

Ustawicznego

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: X Liceum

Ogólnokształcące, Technikum Nr

12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nr 11, Liceum Profilowane Nr XII,

Technikum Uzupełniające Nr 5,

Szkoła Policealne Nr 10.

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

tel.17 85 20 943

e-mail: sekretariat@zsku.resman.pl

www.zsku.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.zsku.rzeszow.pl/archi

wum/baza/szkola.jpg

Page 20: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

19 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Zespół Szkół

Ekonomicznych im.

Marii Skłodowskiej-

Curie

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Zasadnicza

Szkoła Zawodowa nr 3, Technikum

nr 5, Szkoła Policealna.

ul. Hoffmanowej 13 35-016 Rzeszów

tel. 17 74 83 000 e-mail: zse@interia.pl

www.ekonomik.rzeszow.pl/

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Zespołu Szkół

Źródło:http://podkarpackie.regiopedia.pl/

wiki/zespol-szkol-ekonomicznych-w-

rzeszowie-im-marii-sklodowskiej-curie

Zespół Szkół

Mechanicznych im. gen.

Władysława Andersa w

Rzeszowie

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły:

Technikum nr 7, Zasadnicza Szkoła

Zawodowa nr 7.

ul. Hetmańska 45a

35-078 Rzeszów

tel. 17 74 82 250

e-mail: sekretariat@zsm.resman.pl

www.zsm.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.szkolnictwo.pl

Zespół Szkół

Samochodowych im.

Obrońców Westerplatte

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły:

Technikum nr 11, Zasadnicza

Szkoła Zawodowa nr 8.

ul. Warszawska 26a

35 - 205 Rzeszów

tel. 17 74 82 300

e-mail: sekretariat@zssam.resman.pl

www.samochodowka.fastom.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkanc

y/inwestycje-w-rzeszowie-2010-

2014/termomodernizacja-obiektow-

uzytecznosci-publicznej-na-terenie-

miasta-rzeszowa

Zespół Szkół

Spożywczych im.

Tadeusza Rylskiego

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Zasadnicza

Szkoła Zawodowa, Technikum,

Szkoła Policealna.

ul. Warszawska 20

35-205 Rzeszów

tel. 17 74 83 100

e-mail: zsspoz@poczta.onet.pl

www.zss.rze.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.szkolnictwo.pl

Zespół Szkół

Specjalnych im.

UNICEF

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole

Publiczne Specjalne nr 30 Szkoła

Podstawowa Specjalna Gimnazjum

Specjalne, Zasadnicza Szkoła

Zawodowa Specjalna Szkoła

Przysposabiająca do Pracy dla

dzieci z upośledzeniem

umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz

dla uczniów z

niepełnosprawnościami

sprzężonymi

ul. Ofiar Katynia 1 35-209 Rzeszów

tel. 17 7483170 e-mail: szkola.rzeszow@zsunicef.pl

www.zsunicef.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Zespołu Szkół

Źródło:http://www.zsunicef.pl/

Zespół Szkół

Muzycznych Nr 1 im.

Karola Szymanowkiego

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Państwowa

Szkoła Muzyczna II stopnia,

Ogólnokształcąca Szkoła

Muzyczna I stopnia,

Ogólnokształcąca Szkoła

Muzyczna II stopnia

ul. Chopina 32

35-055 Rzeszów

tel. 17 74 82 200

e-mail: sekretariat@zsm1.resman.pl www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkanc

y/inwestycje-w-rzeszowie-2010-

2014/termomodernizacja-obiektow-

uzytecznosci-publicznej-na-terenie-

miasta-rzeszowa

Page 21: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

20 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Zespół Szkół

Muzycznych Nr 2 im.

Wojciecha Kilara

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły:

Ogólnokształcąca Szkoła

Muzyczna I stopnia Państwowa

Szkoła Muzyczna I stopnia im. F.

Chopina Szkoła Muzyczna II

stopnia

ul. Jana III Sobieskiego 15 35-002 Rzeszów

tel. 17 74 82 990 e-mail: sekretariat@zsm2.resman.pl

www.zsm2.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Zespołu Szkół

Źródło:http://www.zsm2.rzeszow.pl/

Zespół Szkół

Plastycznych im. P.

Michałowskiego

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły:

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk

Pięknych, Liceum Plastyczne

ul. Staszica 16a

35-051 Rzeszów

tel. 17 74 82 970

e-mail: sekretariat@zsp.resman.pl

www.zsp.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Zespołu Szkół

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/galerie/galeria-miejska-zespolu-

szkol-plastycznych-w-rzeszowie

I Liceum

Ogólnokształcące im. Ks.

Stanisława Konarskiego

ul. 3-go Maja 15 35-030 Rzeszów

tel. 17 74 82 820 e-mail: sekretariat@1lo.rzeszow.pl

www.1lo.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Liceum

Źródło:http://www.1lo.rzeszow.pl/

II Liceum

Ogólnokształcące im.

płk. Leopolda Lisa-Kuli

ul. Ks. J. Jałowego 22

35 - 010 Rzeszów

tel. 17 74 82 840

e-mail: liceum@2lo.rz.pl

www.2lo.rz.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Liceum

Źródło: Fotografia własna

III Liceum

Ogólnokształcące im.

Cypriana Kamila

Norwida

ul. Szopena 11

35-055 Rzeszów

tel. 17 74 82 870

e-mail: sekretariat@lo3.resman.pl www.3lo.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Liceum

Źródło:http://cypriannorwid.eu.interiowo.

pl/szkoly.html

IV Liceum

Ogólnokształcące im.

Mikołaja Kopernika

ul. Dąbrowskiego 82

35-036 Rzeszów

tel. 17 74 82 900

e-mail: 4liceum@rz.onet.pl www.kopernik.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Liceum

Źródło:http://www.szkolnictwo.pl

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 1

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Publiczne

Przedszkole Nr 26, Szkoła

Podstawowa Nr 6

ul. Rubinowa 4 35-322 Rzeszów

tel. 17 748 37 55 tel. 17 853 30 18

e-mail: sp6rzeszow@wp.pl e-mail: sekretariat@zszp1.resman.pl

www. zszp1.resman.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrekcja Zespołu

Szkolno-

Przedszkolnego

Źródło: http://bip.erzeszow.pl/

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 2

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole

Publiczne Nr 8 - Szkoła

Podstawowa Nr 12

35-301 Rzeszów ul. Lwowska 17

tel. 17 748 24 10 e-mail: szkp12rz@poczta.onet.pl

www.zsp2rzeszow.pl/

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrekcja Zespołu

Szkolno-

Przedszkolnego

Źródło: www.zsp2rzeszow.p

Page 22: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

21 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 3

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole

Publiczne Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 13

ul. Skrajna 1 35-231 Rzeszów

tel. 17 748 24 30 tel. 17 748 24 30

e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl

e-mail: szkola13.rzeszow.pl www.pp6.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrekcja Zespołu

Szkolno-

Przedszkolnego

Źródło: http://szkola13.rzeszow.pl/119

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 4

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole

Publiczne Nr 10, Szkoła

Podstawowa Nr 14.

ul. Staroniwska 55

35-101 Rzeszów

tel. 17 748 24 50

e-mail: sekretariat@zszp4.resman.pl

www.zszp4.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrekcja

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

Źródło:http://www.sp14.resman.pl/

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 5

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole

Publiczne nr 35, Szkoła

Podstawowa nr 23.

ul. Biskupa J. Pelczara 3

35-310 Rzeszów

tel. 17 748 25 50

e-mail: sekretariat@sp23.resman.pl

www.sp23rzeszow.edupage.org

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrekcja

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

Źródło:http://sp23rzeszow.edupage.org/

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 6

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole

Publiczne Nr 21 - Szkoła

Podstawowa Nr 27.

ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24

35-330 Rzeszów

tel.17 748 26 00

e-mail: sekretariat@zszp6.rzeszow.pl www.zszp6.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrekcja

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego

Źródło:http://zszp6galeria.weebly.com/

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 7

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Przedszkole

Publiczne Nr 27, Szkoła

Podstawowa Nr 15.

ul. Budziwojska 154

35-317 Rzeszów

tel. 17 221-99-38

e-mail: spbudziw@intertele.pl

www.sp15.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrekcja

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

Źródło:www.sp15.rzeszow.pl

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 9

w skład, którego wchodzą

następujące szkoły: Publiczne

Przedszkole Nr 39, Szkoła

Podstawowa Nr 19.

ul. P. Skargi 3

35-202 Rzeszów

tel. 17 748 25 20

tel. 17 748 25 26 e-mail: sekretariat@sp19.rzeszow.pl

www.sp19.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrekcja

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkanc

y/inwestycje-w-rzeszowie-2010-

2014/termomodernizacja-obiektow-

uzytecznosci-publicznej-na-terenie-

miasta-rzeszowa

Page 23: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

22 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Lista szkół gimnazjalnych, które nie zostały uwzględnione we wcześniejszym zestawieniu

z zespołami szkół, a które posiadają salę gimnastyczną.

Nazwa obiektu Dane teleadresowe Stan własności Administracja

obiektu Zdjęcie

Gimnazjum Nr 1

im. Kazimierza

Pułaskiego

ul. Pułaskiego 11

35-011 Rzeszów

tel. 17 748 26 30

e-mail: sekretariat@gm1.resman.pl www.gm1.resman.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Gimnazjum

Źródło: Fotografia własna

Gimnazjum Nr 2 im.

Janusza Korczaka

ul. Chopina 13 35-055 Rzeszów

tel. 17 748 26 50

e-mail: gim2rzeszow@wp.pl

www.gim2.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Gimnazjum

Źródło:http://www.szkolnictwo.pl

Gimnazjum Nr 6 im.

Kazimierza Wielkiego

ul. W. Pola 1

35-021 Rzeszów

tel. 17 748 26 85 e-mail: sekretariat@gm6.resman.pl

www.gim6-rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Gimnazjum

Źródło:http://www.gim6-rzeszow.pl/

Gimnazjum Nr 8 im.

Armii Krajowej

ul. Miodowa 6

35-303 Rzeszów

tel. 17 748 27 30 tel. 17 748 27 30

e-mail: sekretariat@gm8.resman.pl

www.gm8.resman.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Gimnazjum

Źródło:http://podkarpackie.regiopedia.p

l/zdjecie/gimnazjum-nr-viii-w-

rzeszowie-50804

Gimnazjum nr 9 z

Oddziałami

Dwujęzycznymi im. św.

Królowej Jadwigi

ul. Elizy Orzeszkowej 8a

35-006 Rzeszów

tel. 17 748 27 50/62

e-mail: sekretariat@gim9.vpolska.pl

www.gim9.vpolska.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Gimnazjum

Źródło:http://www.szkolnictwo.pl

Gimnazjum Nr 10 im.

Tadeusza Kościuszki

ul. Partyzantów 10a

35-234 Rzeszów

tel. 17 748 27 70

e-mail: sekretariat@gm10.resman.pl

www.gm10.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Gimnazjum

Źródło:http://www.parafia-

jozef.rzeszow.opoka.org.pl/gimnazjum_

10_2.html

Gimnazjum Nr 11

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

tel. 17 748 28 00

sekretariat@gm11.resman.pl

www.gm11.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor

Gimnazjum

Źródło:http://www.szkolnictwo.pl

Page 24: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

23 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Stadiony sportowe

Nazwa obiektu STADION MIEJSKI

Opis obiektu Pojemność: 11 547 Wymiary boiska głównego: 104 m X 68 m

Dane

teleadresowe

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

tel. 17 87 54 770

e-mail: kst@erzeszow.pl

www.stadionmiejski.erzeszow.pl/

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Wydział Kultury, Sportu i Turystki Urzędu Miasta Rzeszowa

Zdjęcie

Źródło: http://www.stadionmiejski.erzeszow.pl/galeria/37,fotorelacja-z-

otwarcia-stadionu-miejskiego-w-rzeszowie-5-6-maja-2012-r.html

Źródło: http://www.stadionmiejski.erzeszow.pl/galeria/37,fotorelacja-z-

otwarcia-stadionu-miejskiego-w-rzeszowie-5-6-maja-2012-r.html

Nazwa obiektu STADION RESOVIA

Opis obiektu Pojemność: 3420 miejsc siedzących. Wymiary boiska głównego: 106m x 66m

Dane

teleadresowe

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

tel. 17 853-01-71

e-mail: marketing@cwks-resovia.pl

www.cwks-resovia.pl

Stan własności Urząd Marszałkowski

Administracja

obiektu Urząd Marszałkowski / Klub CWKS Resovia

Zdjęcie

Źródło: http://cwks-resovia.pl/stadion/

Źródło: http://stadiony.net/stadiony/pol/stadion_resovii

Page 25: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

24 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Boisko piłkarskie pełnowymiarowe

Nazwa obiektu Boisko piłkarskie – Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów

Opis obiektu

Boisko osiedlowe o nawierzchni trawiastej. Rozmiar: długość 80 cm szerokość 60 cm. Jest

miejsce, w którym odbywają się Dni Zalesie oraz inne okolicznościowe happeningi oraz

zawody sportowe.

Dane

teleadresowe

ul. Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

tel.: 505 156 613

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rada Osiedla Zalesie - Dariusz Ferenc – tel. 668-305-364

Zdjęcie

Źródło: www.dabdabrowa.pl

Źródło: fotografia własna

Nazwa obiektu Boisko sportowe przy ul. Podwisłocze

Opis obiektu Boisko osiedlowe o nawierzchni trawiastej.

Dane

teleadresowe

ul. Podwisłocze 5

35-309 Rzeszów

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rada Osiedla Nowe Miasto - Mariusz Głazowski, tel. 792 793 506

Zdjęcie

Źródło: fotografia własna

Page 26: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

25 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Boisko Nowe Miasto

Opis obiektu

Boisko osiedlowe o nawierzchni trawiastej. Jest miejscem, w którym odbywają się Dni

Osiedla Nowe Miasto

oraz inne okolicznościowe happeningi.

Dane

teleadresowe

ul. Witolda Świadka 5

35-310 Rzeszów

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rada Osiedla Nowe Miasto - Mariusz Głazowski, tel.-792-793-506

Zdjęcie

Źródło: fotografia własna

Nazwa obiektu Boisko piłkarskie „PODHALAŃCZYK”

Opis obiektu

Boisko przy ulicy Langiewicza ma swoje miejsce w historii rzeszowskiego sportu. Od lat

nieremontowana trybuna główna została zdemontowana. Grali na nim piłkarze Waltera,

którzy pod koniec lat 50. Później z wojskowego stadionu długo korzystali zawodnicy

Zelmeru. Obiekt pełnowymiarowy.

Dane

teleadresowe

ul. Gen. Mariana Langiewicza 27

35-085 Rzeszów

Stan własności 21 batalion logistyczny, ul. Langiewicza 4, 35-922 Rzeszów, tel. 17 715 57 10 ,

www.21blog.wp.mil.pl

Administracja

obiektu 21 batalion logistyczny

Zdjęcie

Źródło:http://www.21blog.wp.mil.pl/pl/30.html

Źródło:http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131120/SPO

RT01/131129974

Page 27: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

26 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Kompleks boisk sportowych przy Stadionie Miejskim

Opis obiektu

Boisko ‘’A’’- nawierzchnia naturalna o

wymiarach

90 x 64 m z oświetleniem o natężeniu 200

luksów.

Boisko ‘’B’’ - nawierzchnia z trawy

syntetycznej

o wymiarach 103 x 68 m z oświetleniem o

natężeniu 400 luksów.

Dane

teleadresowe

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

tel. 17 87 54 770

e-mail: kst@erzeszow.pl

www.stadionmiejski.erzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Wydział Kultury, Sportu i Turystki Urzędu Miasta Rzeszowa

Zdjęcie

Źródło:http://www.stadionmiejski.erzeszow.pl/boiska-rekreacyjne

Źródło:http://www.stadionmiejski.erzeszow.pl/boiska-rekreacyjne

Nazwa obiektu Kompleks boisk sportowych przy Stadionie Resovii

Opis obiektu Boisko o wymiarach 98mx66m jest pokryte trawą.

Dane

teleadresowe Urząd Marszałkowski

Stan własności Urząd Marszałkowski / Klub CWKS Resovia

Administracja

obiektu

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

tel. 17 853 01 71

e-mail: marketing@cwks-resovia.pl

e-mail: info@boisko.rzeszow.pl

www.cwks-resovia.pl

Zdjęcie

Źródło:http://www.boisko.rzeszow.pl/pl/str/2/o-nas

Page 28: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

27 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Boisko piłkarskie Klub Sportowy ,,PRZYBYSZÓWKA"

Opis obiektu Boisko trawiaste, na którym swoje mecze rozgrywa KS "Przybyszówka" w Rzeszowie.

Dane

teleadresowe

Klub Sportowy ,,PRZYBYSZÓWKA"

ul. Krakowska 102

35-111 Rzeszów

tel. 604588810

e-mail: ks_1947@wp.pl

Stan własności Klub Sportowy ,,PRZYBYSZÓWKA"

Administracja

obiektu Zarząd Stowarzyszenia

Zdjęcie

Źródło:https://www.facebook.com/ksprzybyszowka/photos/pb.194640670613046.-207520000.1417092159./733584126718695/?type=1&theater

Nazwa obiektu Boisko piłkarskie LKS Grunwald Budziwój

Opis obiektu

Boisko trawiaste, na którym swoje mecze rozgrywa Ludowy Klub

Sportowy Grunwald Budziwój.

Rozmiary boiska 90x45 [m]

Dane

teleadresowe

Szkółka Piłkarska "Grunwald Budziwój"

ul. Budziwojska 305

35-317 Rzeszów

biuro@spgrunwald.pl

www.spgrunwald.pl

Stan własności LKS Grunwald Budziwój

Administracja

obiektu Zarząd Stowarzyszenia

Zdjęcie

Źródło:http://albatrosszufnarowa.futbolowo.pl/news,2520771,iskra-liderem-korona-zawodzi.html

Page 29: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

28 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Boisko piłkarskie KS Junak Słocina

Opis obiektu Boisko trawiaste, na którym swoje mecze rozgrywa KS Junak Słocina

Dane

teleadresowe

KS “Junak” Rzeszów

ul. Paderewskiego 154

35-328 Rzeszów

tel. 606 225 830

e-mail: bartoszpodgorski@o2.pl

www.junak.enformatic.eu

Stan własności KS Junak Słocina

Administracja

obiektu Zarząd Stowarzyszenia

Zdjęcie

Źródło:http://junakslocinarzeszow.futbolowo.pl/galeria,junak-slocina-rzeszow-ks-limblach-ii-zaczernie-1-2-20092009,24740

Nazwa obiektu Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 19

Opis obiektu

Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 19, w którego skład wchodzi:

boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki z kostki

gumowej, boisko do mini piłki nożnej i tenisa ziemnego, boisko do siatkówki plażowej,

skocznia oraz bieżnia.

Dane

teleadresowe

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 19

ul. Piotra Skargi 3

35-202 Rzeszów

tel. 17 861-15-49

e-mail: sekretariat@sp19.rzeszow.pl

www.sp19.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Dyrekcja placówki

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/inwestycje-w-rzeszowie-2010-2014/otwarcie-kompleksu-boisk

Page 30: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

29 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Hala piłkarska - kryte boisko piłkarskie - STREFA SPORTU

Opis obiektu

Wymiary boiska: 40 x 20 m. Nawierzchnia: najnowszej generacji trawa syntetyczna

posiadającą certyfikat FIFA** wypełniona wysokiej jakości granulatem gumowym

przeznaczonym do pomieszczeń zamkniętych. Hala piłkarska - krytego boiska piłkarskiego

posiada system do ogrzewania, istnieje możliwość otwierane boków, posiada sztuczne

oświetlenie.

Dane

teleadresowe

ul. Powstańców Styczniowych 27

35-328 Rzeszów

tel. 533 304 300

e-mail: info@strefasportu.biz

www.strefasportu.biz

Stan własności Klub Strefa Sportu

Administracja

obiektu Zarząd klubu

Zdjęcie

Źródło:http://www.strefasportu.ipr.pl/boisko-pilkarskie/

Boisko wielofunkcyjne pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”

Nazwa obiektu ORLIK przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

Opis obiektu Kompleks boisk sportowych

Dane

teleadresowe

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 82

35-036 Rzeszów

animator:

tel. 787 353 024

e-mail: orlik4lo@wp.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie / IV Liceum Ogólnokształcące

im. M. Kopernika

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-boisk-sportowych-orlik

Page 31: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

30 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. św. Jana Kantego

Opis obiektu Kompleks boisk sportowych

Dane

teleadresowe

ul. Skrajna 1

35-231 Rzeszów

animator:

tel. 609 212 172

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie / Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Jana

Kantego

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-boisk-sportowych-orlik

Nazwa obiektu ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 25

Opis obiektu Kompleks boisk sportowych oraz „Biały Orlik” – lodowisko w sezonie zimowym, kort

tenisowy w sezonie letnim,

Dane

teleadresowe

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

animator:

tel. 608 471 182

tel. 880 587 262

e-mail:orlikrzeszowsp25@tlen.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie / Szkoła Podstawowa Nr 25

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-boisk-sportowych-orlik

Page 32: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

31 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty

Opis obiektu Kompleks boisk sportowych

Dane

teleadresowe

ul. Słocińska 4

35-330 Rzeszów

animator:

tel. 791 297 313

e-mail: orlikslocina@gmail.com

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie / Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bohaterów

27 Pułku Piechoty

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-boisk-sportowych-orlik

Nazwa obiektu ORLIK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7

Opis obiektu Kompleks boisk sportowych

Dane

teleadresowe

ul. Budziwojska 154

35-317 Rzeszów

animator:

tel. 602 174 478

e-mail: lm_malina@wp.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie / Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 7

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/kompleksy-boisk-sportowych-orlik

Page 33: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

32 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Miniboisko (tzw. "orlątko") przy Przedszkolu Nr 13

Opis obiektu

Boisko o wymiarach 10 m x 15 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boiska są także

wyposażone w dwie mini bramki piłkarskie o wymiarach 150 x 100 cm oraz piłkochwyty, a

także siatkę polipropylenową odporną na uderzenia i warunki atmosferyczne. Bramki będą

zamontowane w tulejach. Cały teren wokół boiska jest ogrodzony.

Dane

teleadresowe

Publiczne Przedszkole Nr 13

ul. Piastów 2

35- 077 Rzeszów

tel. 17 748-32-80

e-mail: sekretariat@pp13.resman.pl

www.eprzedszkole13.pl/

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Dyrekcja Przedszkola Nr 13

Zdjęcie

Źródło:http://www.eprzedszkole13.pl/

Nazwa obiektu Miniboisko (tzw. "orlątko") przy Przedszkolu Nr 24

Opis obiektu

Boisko o wymiarach 12 m x 17 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boiska są także

wyposażone w dwie mini bramki piłkarskie o wymiarach 150 x 100 cm oraz piłkochwyty, a

także siatkę polipropylenową odporną na uderzenia i warunki atmosferyczne. Bramki będą

zamontowane w tulejach. Cały teren wokół boiska jest ogrodzony.

Dane

teleadresowe

Przedszkole Publiczne Nr 24

ul. Krajobrazowa 7

35-119 Rzeszów

tel. 17 748 39 40

tel. 17 748 39 41

e-mail: dyrektor@pp24.resman.pl

www.pp24.resman.pl/

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Dyrekcja Przedszkola Nr 24

Zdjęcie

Źródło:http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/gallery?Site=ED&Date=20140324&Category=galeria13&ArtNo=324009996&Ref=PH&Params=Itemnr=15

Page 34: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

33 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Urządzenie lekkoatletyczne

Nazwa obiektu Stadion Lekkoatletyczny przy obiektach Resovii

Opis obiektu

Stadion Resovii Rzeszów jest w stanie pomieścić 7.000 osób, z czego miejsc siedzących jest

3.323, w kolorze zółto-pomarańczowym (odmiennym niż barwy klubowe). Stadion nie

posiada oświetlenia, na łuku znajduje się po osiem torów, na prostej natomiast 9,

przeznaczonych do konkurencji biegowych. Stadion jest też przystosowany do rozgrywania

konkurencji technicznych, takich jak skoki (skok w dal, wzwyż, trójskok, skok o tyczce)

oraz rzuty(pchnięcie kulą, rzut oszczepem, dyskiem i młotem). Boisko trawiaste posiada

wymiary – 103m x 68m

Dane

teleadresowe

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

tel. 17 853 01 70

www.cwks-resovia.pl

Stan własności Urząd Marszałkowski

Administracja

obiektu CWKS Resovia

Zdjęcie

Źródło:http://nastadiony.pl/stadiony/rzeszow

Page 35: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

34 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Kryta pływalnia

Nazwa obiektu

Basen kryty ROSiR

Opis obiektu

Kryta pływalnia z zapleczem technicznym posiada sześć pełnowymiarowych torów pływackich o

głębokości od 1,20 m do 3,75 m. Hala basenu ma bezpośrednie połączenie

z holem rekreacyjnym i zespołem niezależnych szatni z natryskami i kabinami

do przebierania się, z których może jednocześnie korzystać 40 osób. Oprócz podstawowej funkcji, na

basenie prowadzone są także dodatkowe zajęcia takie jak: kursy nauki pływania, gimnastyka w wodzie.

Dane

teleadresowe

ul. ks. Jałowego 23a

35-010 Rzeszów

tel. 17 853 58 53

e-mail: rosir@rosir.pl

www.rosir.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zdjęcie

Źródło: zdjęcia własne

Źródło: http://www.rzeszow4u.pl/aktualnosci/trwaja-prace-remontowe-na-

rzeszowskich-basenach-rosir.html

Nazwa obiektu Kryta Pływalnia – WSK-PZL

Opis obiektu Pływalnia posiada trampolinę oraz wieżę umożliwiającą oddawania skoków do wody.

Dane

teleadresowe

ul. A. Matuszczaka 9

35-084 Rzeszów

tel. 17854-64-13

tel. kom. 662 238 147

plywalnia@op.pl

www.skokidowody.itl.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zdjęcie

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-

sportowyc/baseny-i-plywalnie

Źródło:http://supernowosci24.pl/miasto-przejmie-basen-za-parking/

Page 36: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

35 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Kryta Pływalnia "DELFIN"

Opis obiektu Pływalnia o parametrach niecki 25 m x 12,5 m oraz głębokość 1,35 m do 1,80 m

Dane

teleadresowe

ul. Rejtana 30

35-310 Rzeszów

tel. 17 857 91 48

e-mail: plywalniadelfin.rzeszow@wp.pl

www.delfin.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 / Gimnazjum Nr 7

Zdjęcie

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/baseny-i-plywalnie

Nazwa obiektu Kryta Pływalnia „MUSZELKA”

Opis obiektu Pływalnia o parametrach niecki 25 m x 12,5 m oraz głębokość 1,35 m do 1,80 m

Dane

teleadresowe

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

e-mail: plywalnia_muszelka@op.pl

tel. 17 85 62 330

www.muszelka.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Gimnazjum Nr 11

Zdjęcie

Źródło: http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/sport1/baza-obiektow-

sportowyc/baseny-i-plywalnie

Źródło: http://www.muszelka.rzeszow.pl/index2.html

Page 37: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

36 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Kryta Pływalnia „KARPIK”

Opis obiektu Pływalnia o parametrach niecki 25 m x 12,5 m oraz głębokość 1,35 m do 1,80 m

Dane

teleadresowe

ul. Solarza 12

35-118 Rzeszów

tel. 17 8570091

e-mail: kontakt@karpik.rzeszow.pl

e-mail: plywalniakarpik@wp.pl

www.karpik.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Zespół Szkół Nr 6 / Gimnazjum Nr 5

Zdjęcie

Źródło: http://www.karpik.rzeszow.pl/

Źródło: http://www.karpik.rzeszow.pl/

Nazwa obiektu Kryta Pływalnia „FALA”

Opis obiektu

Obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Kryta

pływalnia jest pierwszym obiektem w okolicy posiadającym oprócz dużej niecki o

wymiarach 12,5 x 25m i głębokości 1,2-1,8m, małą nieckę o wymiarach 6 x 12,5m i

głębokości 0,9m, oraz nieckę hamowni zjeżdżalni z balkonem widokowym.

Dane

teleadresowe

Nowa Wieś 387

36-001 Trzebownisko

tel. 17 771 31 20

e-mail: basen@trzebownisko.pl

www.basen.trzebownisko.pl

Stan własności Gmina Trzebownisko

Administracja

obiektu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku

Zdjęcie

Źródło:http://www.trzebownisko.pl/pl/135,235,334/2/osrodek_sportu_i_rek

reacji_w_trzebownisku.html

Źródło:http://www.trzebownisko.pl/pl/135,235,334/2/osrodek_sportu_i_rekr

eacji_w_trzebownisku.html

Page 38: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

37 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Odkryta pływalnia

Nazwa obiektu Basen odkryty ROSiR

Opis obiektu

Składa się z trzech basenów z zapleczem sanitarnym:

-basen 50m ośmiotorowy tzw. wyczynowy o maksymalnej głębokości 4,2m i pojemności

całkowitej 1800m3. Do basenu przylega trybuna dwustronna z tarasem wypoczynkowym.

-basen 50m dziewięciotorowy tzw. rekreacyjny o maksymalnej głębokości 1,8m

i pojemności całkowitej 1400m3, wyposażony w rynnę wodną (zjeżdżalnię) o długości 70m.

-basen dla dzieci do lat 7 tzw. brodzik o długości 15m i maksymalnej głębokości 0,8m

i pojemności 60m3, wyposażony w atrakcyjną fontannę.

Dane

teleadresowe

ul. ks. Jałowego 23a

35-010 Rzeszów

e-mail: rosir@rosir.pl

tel. 17 853 58 53

www.rosir.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zdjęcie

Źródło:http://www.rosir.pl/index.php?go=basenyotwarte

Źródło:http://www.rosir.pl/index.php?go=basenyotwarte

Page 39: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

38 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Sztuczne lodowisko

Nazwa obiektu Rzeszowski Ośrodek Sporu i Rekreacji

Opis obiektu Sztuczne lodowisko

Dane

teleadresowe

Rzeszowski Ośrodek Sporu i Rekreacji

tel.17 853 40 77

rosir@rosir.pl

http://www.rosir.pl/

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rzeszowski Ośrodek Sporu i Rekreacji

Zdjęcie

Źródło:http://rzeszow-news.pl/w-piatek-rosir-otwiera-lodowisko/#9

Źródło:http://rzeszow-news.pl/w-piatek-rosir-otwiera-lodowisko/#9

Nazwa obiektu Lodowisko przy Millenium Hall

Opis obiektu Sztuczne lodowisko umieszczone na placu eventowym Millenium Hall

Dane

teleadresowe

Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall

Al. Kopisto 1

35-315 Rzeszów

tel. 795 813 489

www.milleniumhall.pl

Stan własności Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall

Administracja

obiektu Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall – Dyrekcja obiektu

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow4u.pl/aktualnosci/lodowisko-w-millenium-hall-

czynne-od-soboty.html#prettyPhoto

Źródło:http://www.milleniumhall.pl/pl/foto/314,lodowisko_w_millenium_h

all.html

Page 40: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

39 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 25

Opis obiektu

Przy Szkole Podstawowej nr 25 na ul. Starzyńskiego w sezonie zimowym działa sztuczne

lodowisko, tzw. Biały Orlik. Lodowisko ma wymiary 20 x 30 metrów i jest otoczone bandą o

wysokości 1,2 metra. Obiekt jest oświetlony, a wokół niego ułożono gumowe chodniki i

ławeczki. Latem, po demontażu band, lodowisko zamieni się w kort tenisowy.

Dane

teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 25

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

tel. 17 748-35-60

e-mail: sekretariat@sp25.resman.pl

www.sp-25.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Białym Orlikiem zarządza Międzyszkolny Ośrodek Sportu

Zdjęcie

Źródło:http://rzeszowska24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1151:nowe-lodowisko-w-zeszowie&catid=39:rzeszow&Itemid=205

Page 41: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

40 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Kort tenisowy

Nazwa obiektu Rzeszowski Ośrodek Sporu i Rekreacji

Opis obiektu Korty tenisowe

Dane

teleadresowe

ul. Ks. Jałowego 23 a - liczba

kortów - 4 (otwarte, mączka

ceglana),

ul. Wyspiańskiego - liczba

kortów - 4 (otwarte, mączka

ceglana)

RCS-W „PODPROMIE” -

liczba kortów - 1 (kryty) Sali

bocznej wschodniej

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu

Rzeszowski Ośrodek Sporu i Rekreacji

tel.17 853 40 77 w. 22

rosir@rosir.pl

http://www.rosir.pl/

Zdjęcie

Źródło:http://www.tenisplay.pl/galeria/nasze-

korty-2.html Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/sport1/baza-obiektow-sportowyc/korty-

tenisowe

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Hala_Podpro

mie_w_Rzeszowie

Nazwa obiektu Rzeszowskie Towarzystwo Tenisowe

Opis obiektu

Rzeszowskie Towarzystwo Tenisowe posiada na swoim obiekcie trzy korty tenisowe

o nawierzchni ceglanej, pełne zaplecze socjalno-sanitane / szatnia, ubikacje, natryski /oraz

własny bezpieczny parking. Posiadamy klub bilardowy, bar, salę klubową z możliwością

korzystania z Internetu.

Dane

teleadresowe

ul. Niedzielskiego 1

35-036 Rzeszów

tel.17 854 03 26

e-mail: rttrzeszow@interia.pl

www.rttrzeszow.pl

Stan własności Stowarzyszenie

Administracja

obiektu Zarząd Stowarzyszenia

Zdjęcie

Źródło:http://rttrzeszow.pl/

Źródło:http://rttrzeszow.pl/

Page 42: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

41 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 25

Opis obiektu Przy Szkole Podstawowej nr 25 na ul. Starzyńskiego w sezonie letnim działką kort tenisowy

a w sezonie zimowym - sztuczne lodowisko, tzw. Biały Orlik.

Dane

teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 25

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

tel. 17 748-35-60

e-mail: sekretariat@sp25.resman.pl

www.sp-25.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu

Obiektem zarządza Międzyszkolny Ośrodek Sportu

e-mail:orlikrzeszowsp25@tlen.pl

Zdjęcie

Źródło:http://www.sp-25.rzeszow.pl/

Nazwa obiektu Klub Sportowy SPIN

Opis obiektu Korty tenisowe - liczba kortów - 4 (akrylowe - Nova Crylic, kryte)

Dane

teleadresowe

ul. Morelowa 41

35-232 Rzeszów

tel. 608 67 67 00

e-mail: info@spinklub.pl

www.spinklub.pl

Stan własności Klub Sportowy SPIN

Administracja

obiektu Zarząd Klubu

Zdjęcie

Źródło:http://spinklub.pl/galeria/turnieje-tenisowe-2007-2009/

Page 43: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

42 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Rodzinne Korty Tenisowe

Opis obiektu Obiekt dysponuje trzema całorocznymi pełnowymiarowymi halami tenisowymi.

Dane

teleadresowe

ul. Kwiatkowskiego 52b

35-311 Rzeszów

tel. 693 427 481

tel. 17 857 26 99

e-mail: rktabc@wp.pl

www.tenis.skip.pl

Stan własności Rzeszowskiego Klubu Tenisowego ABC

Administracja

obiektu Zarząd Klubu

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszowzaprasza.pl/rzeszow_aktywnie,1,50,korty_teniso

we.html

Źródło:http://www.tenis.skip.pl/a,44,galeria-nr-2

Nazwa obiektu Korty tenisowe przy Gimnazjum nr 9

Opis obiektu Posiada boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, w tym korty-tenisowe.

Dane

teleadresowe

Gimnazjum nr 9

ul. Orzeszkowej 8a

35-006 Rzeszów

tel. 17 748 27 50

e-mail: sekretariat@gim9.vpolska.pl

www.gim9.vpolska.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Dyrektor Gimnazjum nr 9

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/rzeszow-inwestuje-w-kulture-i-oswiate

Page 44: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

43 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Korty Tenisowe Podkarpackiej Akademii Tenisowej (Baranówka)

Opis obiektu 4 korty ceglaste, oświetlone 2 korty, natryski, szatnie, kawiarnia klubowa, taras widokowy.

Zimą kryte i ogrzewane

Dane

teleadresowe

ul. Broniewskiego 5a

35-206 Rzeszów

tel. 17 855 47 77

Stan własności Korty Tenisowe Podkarpackiej Akademii Tenisowej (Baranówka)

Administracja

obiektu Zarząd spółki

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow4u.pl/sport/pozostale/kia-amateur-ao-2011-juz-w-ten-weekend-w-rzeszowie.html

Nazwa obiektu Klub Strefa Sportu

Opis obiektu Obiekt posiada nowoczesna nawierzchnia (typ MEDIUM FAST) z trawy syntetycznej,

posiada system do ogrzewania oraz sztuczne oświetlenie.

Dane

teleadresowe

ul. Powstańców Styczniowych 27

35-328 Rzeszów

tel. 533 304 300

e-mail: info@strefasportu.biz www.strefasportu.biz

Stan własności Klub Strefa Sportu

Administracja

obiektu Zarząd Klubu

Zdjęcie

Źródło:http://www.strefasportu.ipr.pl/korty-tenisowe

Page 45: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

44 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu TAROT TENIS KLUB Korty Tenisowe

Opis obiektu Obiekt posiada 4 korty, w tym 2 kryte oraz 2 otwarte, typu mączka ceglana.

Dane

teleadresowe

(Park Sybiraków)

35-206 Rzeszów

tel. 17 873-30-82

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu TAROT TENIS KLUB

Zdjęcie

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/park-sybirakow.html

Nazwa obiektu Korty Tenisowe PRz

Opis obiektu Obiekt posiada 2 korty, typu mączka ceglana.

Dane

teleadresowe

ul. Poznańska 2

35-084 Rzeszów

tel. 17 865 16 44

tel. 17 865 15 94

e-mail: prz.rzeszow@azs.pl

www.prz.rzeszow.pl

Stan własności AZS Politechniki Rzeszowskiej

Administracja

obiektu Zarząd AZS / Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej

Zdjęcie

Źródło:http://swfis.prz.edu.pl/galeria/

Page 46: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

45 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Korty tenisowe „MATI”

Opis obiektu Obiekt posiada 2 korty, typu mączka ceglana.

Dane

teleadresowe

ul. Strzyżowska,

35-505 Rzeszów

tel. 503-368-084

Stan własności Jednoosobowa własność prywatna

Administracja

obiektu Pacześniak Ryszard - Właściciel

Zdjęcie

Źródło:http://swfis.prz.edu.pl/galeria/

Nazwa obiektu Korty Tenisowe na Matuszczaka

Opis obiektu Obiekt posiada 2 korty, w tym 1 koryt akrylowy oraz 1 otwarty betonowy.

Dane

teleadresowe

ul. Matuszczaka 7

35-084 Rzeszów

tel. 17 748 31 40

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych

Zdjęcie

Źródło: http://cstr.internetdsl.pl/kortytenisowe.html

Page 47: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

46 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Korty tenisowe OSiR Trzebownisko

Opis obiektu

Obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Kryta

pływalnia jest pierwszym obiektem w okolicy posiadającym oprócz dużej niecki

o wymiarach 12,5 x 25m i głębokości 1,2 - 1,8m, małą nieckę o wymiarach 6 x 12,5m

i głębokości 0,9m, oraz nieckę hamowni zjeżdżalni z balkonem widokowym.

Dane

teleadresowe

Nowa Wieś 387

36-001 Trzebownisko

tel. 17 771 31 25

basen@trzebownisko.pl

www.trzebownisko.pl

Stan własności Gmina Trzebownisko

Administracja

obiektu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku

Zdjęcie

Źródło:http://cstr.internetdsl.pl/kortytenisowe.html

Page 48: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

47 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Tory wyścigowe

Nazwa obiektu Speedway Stal Rzeszów S.A.

Opis obiektu Długość toru żużlowego wynosi 395 m. Rekord toru: 62,30 s, należy do Dawida Lamparta

(28.06.2009). Tor jest integralną częścią stadionu miejskiego.

Dane

teleadresowe

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

tel. 17-854-98-66

e-mail: zks.stal@gazeta.pl

www.stal.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Speedway Stal Rzeszów S.A.

Zdjęcie

Źródło:http://www.stal.rzeszow.pl/stadion

Źródło:http://www.stal.rzeszow.pl/stadion

Page 49: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

48 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Zestawienie dostępnych torów do szybkiej i technicznej jazdy gokartami, które

posiadają ciekawy układ z ostrymi zakrętami i szerokimi prostymi.

Opis obiektu

Tor ICF Karting to pierwszy

tor gokartowy w Rzeszowie

Tor kartingowy w Rzeszowie

na najwyższym piętrze galerii

Handlowej Plaza

Największy halowy tor

kartingowy w Rzeszowie

Dane

teleadresowe

ICF KARTING - Gokarty

ul. Mikołaja Reja 12

35-211 Rzeszów

tel.: 888 444 557

www.icfkarting.pl

e-mail: biuro@icfkarting.pl

Tor kartingowy TOP-KARTS

CH Plaza, parking 5 piętro.

ul. Rejtana 65

35-959 Rzeszów

tel. 537 777 747 e-mail: biuro@gokart.rzeszow.pl www.gokart.rzeszow.pl

Reskart tor kartingowy ul.

Hoffmanowej 19 (ZELMER)

35-016 Rzeszów

tel. 690-994-226

e-mail: gokarty@reskart.pl

www.reskart.pl

Stan własności ICF KARTING TOP-KARTS Reskart

Administracja

obiektu ICF KARTING TOP-KARTS Reskart

Zdjęcie

Źródło:http://www.icfkarting.pl/galeria-

zdjec/items/otwarcie-zewnetrznej-czesci-toru-

icfkarting.html

Źródło:http://www.gokart.rzeszow.pl/images/pho

cagallery/tor/thumbs/phoca_thumb_l_tor_plaza_3

0.jpg

Źródło: http://reskart.pl/#/b/4.jpg

Page 50: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

49 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

OBIEKTY REKREACYJNE

Page 51: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

50 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Parki i tereny zielone

Za utrzymanie parków i urządzonej zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową

oraz elementami małej architektury odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej.

Adres: ul. Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

Telefon: 17 748 37 44

Fax: 17 85-79-635

e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

Nazwa obiektu Park Kultury i Wypoczynku z Olszynkami

Opis

obiektu/adres

Ulokowany w terenie zalewowym między Mostem Lwowskim a Mostem Karpackim jest

największym rzeszowskim parkiem

Zdjęcie

Źródło:http://podkarpacie.wyjade.pl/rzeszow/parki-ogrody-aleje/park-

kultury-i-wypoczynku-bulwary-10/zdjecia/bulwary-impreza-

okolicznosciowa

Źródło:http://www.trivago.pl/rzeszow-86472/park-rekreacyjny/park-kultury-

i-wypoczynku-911361

Nazwa obiektu Rezerwatem Przyrody „Lisia Góra”

Opis obiektu

„Lisia Góra” została uznana za rezerwat przyrody celem „zachowania ze względów

naukowych i dydaktycznych starodrzewu dębowego z licznymi sędziwymi okazami”. Lisia

Góra jest siódmym przystankiem ścieżki Przyrodniczej im. Władysława Szafera – inne

przystanki to: Stary Cmentarz – Olszynki – Park Kultury i Wypoczynku – Zapora – Niżej

Zespołu Szkół Elektronicznych – Ujęcie wody dla WSK – Skarpa Lessowa, oraz Przeprawa

na wyspę.

Dane

teleadresowe

ul. Żeglarska

35-086 Rzeszów

www.rezerwaty-podkarpackie.pl

Zdjęcie

Źródło:http://wakacjezdzieciakiem.pl/polska/79-woj-podkarpackie/208-

rzeszow-lisia-gora.html

Źródło:http://wakacjezdzieciakiem.pl/polska/79-woj-podkarpackie/208-

rzeszow-lisia-gora.html

Page 52: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

51 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Ogród Miejski im. Solidarności

Opis obiektu Najstarszy z miejskich parków. W 2007 roku ustawione zostały rzeźby przedstawiające

4 pory roku, zaś rok później uruchomiona została nowa fontanna.

Dane

teleadresowe ul. Dąbrowskiego – Chrzanowskiej – Langiewicza

Zdjęcie

Źródło:http://funkydiva.pl/miejsca/place/ogrod-miejski-im-solidarnosci-

rzeszow/

Źródło:http://mariten.blog.onet.pl/2010/10/02/ogrod-miejski-im-

solidarnosci-czyli-park-przy-ul-dabrowskiego-w-rzeszowie-cz-2/

Nazwa obiektu Park Jedności Polonii z Macierzą

Opis obiektu

Na terenie parku znajduje się estetyczna i imponująca rozmiarem fontanna. Atrakcją jest

także ciekawie zaprojektowana sadzawka kaskadowa, która posiada oryginalne figurki

wodnych zwierzaków – ślimaka, żaby i jaszczurki. Ponadto wybudowano również

charakterystyczną muszlę koncertową. Na obszarze kompleksu przyszykowano dwa place

zabaw, z czego jeden jest nieco większy powierzchnią.

Dane

teleadresowe

Park usytuowany został w rejonie ul. Cieplińskiego i Pułaskiego w Rzeszowie. Niedaleko

kompleksu zieleni wybudowano halę sportową oraz basen ROSIR.

Zdjęcie

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/park-

jednosci-polonii-z-macierza.html

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/park-

jednosci-polonii-z-macierza.html

Page 53: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

52 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Plac Ofiar Getta

Opis obiektu

Skwer przy placu Ofiar Getta, to miejsce dawnego kirkutu, który jest upamiętniony głazem,

na którym znajduje się granitowa tablica z napisem w j. hebr. i pol.: „W tym miejscu

znajduje się XVII-wieczny cmentarz żydowski zniszczony w czasie drugiej wojny światowej

przez hitlerowskiego okupanta. W lecie 1942 roku gromadzono tutaj Żydów przed

wywiezieniem do obozów zagłady”

Dane

teleadresowe ul. Piłsudskiego/Kopernika, pl. Ofiar Getta

Zdjęcie

Źródło:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plac_Ofiar_Getta_w_Rzesz

owie_01.jpg

Źródło:http://www.sztetl.org.pl/pl/image/219/

Nazwa obiektu Zespół dworsko-parkowy w Słocinie

Opis obiektu

Położony we wschodniej części miasta, na stoku Pogórza Dynowskiego, w dolinie potoku

Młynówka. Na jego terenie znajduje neogotycki domek ogrodnika, sztuczne jezioro

z wyspą. Park ten chroniony jest opieką miejskiego konserwatora zabytków

i wojewódzkiego konserwatora przyrody.

Dane

teleadresowe ul. Powstańców Śląskich i Paderewskiego w Słocinie

Zdjęcie

Źródło:http://www.trivago.com.au/rzeszow-86472/park--botanical-

gardens/zespol-dworsko-parkowy-w-slocinie-911443

Źródło:http://www.trivago.com.au/rzeszow-86472/park--botanical-

gardens/zespol-dworsko-parkowy-w-slocinie-911443

Page 54: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

53 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Park Dworski (Załęże)

Opis obiektu W budynku mieszczą się mieszkania pracowników pobliskiego zakładu karnego. Dwór

pochodzi z poł. XIX, 1882-84 r.

Dane

teleadresowe Aleja dojazdowa (ul. Tarnowskiej) i szpaler drzew (ul. Załęska)

Zdjęcie

Źródło:http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/8783/Rzeszow_-_Zaleze/

Nazwa obiektu Park Inwalidów Wojennych

Opis obiektu Park zlokalizowany jest w centralnej części miasta na osiedlu Dąbrowskiego

Dane

teleadresowe Park znajduje się przy ulicy Dominikańskiej

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/wypoczynek/parki

Page 55: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

54 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Park Sybiraków

Opis obiektu

Park Sybiraków jest jednym z większych kompleksów zieleni na terenie Rzeszowa.

Odznacza się czystością, bujną roślinnością oraz zadbaniem. Zajmuje sporą powierzchnię,

wynoszącą około ośmiu hektarów.

Dane

teleadresowe

ul. Sucharskiego 35-225 Rzeszów

Zdjęcie

Źródło:http://twinn.pl/?idd=8&rok=2013&page=0&id=678&poz=ml1%20

Nazwa obiektu Park przy pałacu Jędrzejowiczów i Szpitalu Miejskim

Opis obiektu XIX-wieczny park i pałac stanowiący pozostałość dawnej posiadłości, budynek został

adaptowany na potrzeby służby zdrowia, obecnie mieści się w nim Szpital Gruźliczy

Dane

teleadresowe pomiędzy ul. Partyzantów i Lubelską na Staromieściu

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow4u.pl/aktualnosci/rewitalizacja-parku-przy-szpit.html

Page 56: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

55 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Park Myśli Papieskiej

Opis obiektu Znajduje się na błoniach w bezpośrednim sąsiedztwie katedry

Dane

teleadresowe na rogu ul. Rejtana i Sikorskiego na Zalesiu

Zdjęcie

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/wypoczynek/parki

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/wypoczynek/parki

Nazwa obiektu Park błogosławionej Karoliny Kózki

Opis obiektu

W centralnym punkcie parku usytuowano rzeźbę błogosławionej Karoliny Kózki.

Przedstawia postać patronki parku siedzącej na ławce i czytającej zgromadzonej wokół niej

dzieci książkę. To dwie dziewczynki i chłopiec. Kompozycję uzupełniają rzeźby gąski i

kotka.

Dane

teleadresowe Park na osiedlu Projektant

Zdjęcie

Źródło:http://rzeszow-news.pl/powstal-nowy-park-rzeszowie-

blogoslawiona-patronka-foto/#26

Źródło:http://rzeszow-news.pl/powstal-nowy-park-rzeszowie-

blogoslawiona-patronka-foto/#28

Page 57: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

56 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Miejskie kąpielisko

Nazwa obiektu Zalew "ŻWIROWNIA"

Opis obiektu

Posiada akwen wodny strzeżony z wydzieloną płycizną dla dzieci oraz miejscem dla osób

pływających. Plaża z placem zabaw dla dzieci i boiskiem do gry w siatkówkę. Na miejscu

znajduję się wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne).

Dane

teleadresowe

ul. Kwiatkowskiego

35-010 Rzeszów

tel. 17 853 58 53

e-mail: rosir@rosir.pl

www.zwirownia.rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zdjęcie

Źródło:http://zwirownia.rzeszow.pl/

Źródło:http://zwirownia.rzeszow.pl/

Page 58: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

57 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Przystań wodna

Nazwa obiektu Ośrodek sportów wodnych MARINA

Opis obiektu Obiekt daje możliwość prowadzenia aktywnej rekreacji prowadzonej w zbiorniku wodnym

300 m obok zapory na rzece Wisłok.

Dane

teleadresowe

Ośrodek Sportów Wodnych "Marina"

ul. Żeglarska 1

35-086 Rzeszów

tel. 506 191 233

e-mail: marinarzeszow@gmail.com

www.marinarzeszow.com

Stan własności Działalność Gospodarcza - Oskar Przyszlak

Administracja

obiektu Ośrodek sportów wodnych MARINA

Zdjęcie

Źródło: http://supernowosci24.pl/w-marinie-rozpoczal-sie-sezon-zeglarski/

Page 59: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

58 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Inne obiekty i urządzenia rekreacyjno-sportowe

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów działają liczne kluby: fitness oraz siłownie, bilardowe oraz kręgielnie.

Szczegółowe dane zostały opracowane i przedstawione w dołączonym do raporcie pliku arkusza kalkulacyjnego

pn. Baza obiektów Gmina Miasto Rzeszów, który stanowi integralną cześć całego raportu.

Skatepark

Nazwa obiektu Skatepark Rzeszów - obok Hali Podpromie

Opis obiektu

Skatepark zlokalizowany jest przy Hali na Podpromiu. Jego wymiary to 40 x 70 metrów.

Zamontowano kilkanaście przeszkód, jedną z nich jest unikatowy w skali Europy tzw.

podwójny suchy basen.

Dane

teleadresowe

ul. Podpromie 10

35-045 Rzeszów

tel.17 853 68 68

www.skatepark-rzeszow.pl

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe

Zdjęcie

Źródło:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=344690&page=17

Źródło:http://www.carpatiabiznes.pl/wydarzenia_i_aktualnosci,jutro_oficjal

ne_otwarcie_rzeszowskiego_skateparku.html

Page 60: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

59 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Mini pole golfowe

Nazwa obiektu Mini pole golfowe

Opis obiektu

Plac został oddane do użytku wraz z początkiem czerwca 2014r. Wejście na plac jest

odpłatne. W sezonie pole było czynne przez cały tydzień. Do dyspozycji grających

przygotowano 12 dołków.

Dane

teleadresowe

Obiekt znajduje się na rzeszowskich bulwarach, w rejonie Lisiej Góry.

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu

Jednoosobowa własność prywatna - Michał Mucha - dzierżawa gruntu pow. około 11 arów

Zdjęcie

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/mini-

pole-golfowe.html

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/mini-

pole-golfowe.html

Page 61: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

60 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Parki linowe / Park trampolin

Nazwa obiektu Park Linowy Linoskoczek

Opis obiektu

W parku linowym Linoskoczek można skorzystać z kolorowych przeszkód, które

zawieszone zostały na kilku bądź kilkunastu metrach nad ziemią. Ponadto na terenie obiektu

znajduje się jedenaście tras wspinaczkowych zróżnicowanych pod względem stopnia

trudności.

Dane

teleadresowe

Park linowy Linoskoczek

ul. Rodzinna

35-304 Rzeszów

tel. 790 779 205

biuro@linoskoczek.com.pl

biuro@alpinista.info

www. linoskoczek.com.pl

Stan własności Alpinista Paulina Bedrejczuk / dzierżawa Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Alpinista Paulina Bedrejczuk

Zdjęcie

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/park-

linowy-linoskoczek.html

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/park-

linowy-linoskoczek.html

Page 62: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

61 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Park Linowy Expedycja

Opis obiektu

Park linowy EXPEDYCJA został stworzony na rzeszowskich Olszynkach. To pierwszy w

Polsce park tego typu, który posiada oświetlone trasy. Przeznaczony jest do użytku dzieci,

młodzieży oraz dorosłych. Plac podzielony został na trzy trasy, na których znajduje się

łącznie 35 platform oraz przeszkód.

Dane

teleadresowe

Park Olszynki

35-001 Rzeszów

tel. 530 286 832

e-mail: rzplexpedycja@o2.pl

www.expedycja.rzeszow.pl

Stan własności Ramtech S.C. / dzierżawa Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu

Ramtech T. Moszczak, A. Chmieliński S.C.

ul. R. Menerki 36

36-060 Głogów Młp

Zdjęcie

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/park-

linowy-expedycja.html

Źródło:http://www.resinet.pl/rzeszow-i-okolice/atrakcje-rzeszowa/park-

linowy-expedycja.html

Nazwa obiektu Park trampolin Happy Jump

Opis obiektu

Obiekt sportowo- rekreacyjny o powierzchni 335m2. Zestaw 26 prostokątnych trampolin

połączonych ze sobą, oraz basenem piankowym. Obiekt wyposażony jest w poczekalnie

z kącikiem zabaw dla maluchów, dwie szatnie z szafkami, toaletą i prysznicem, salkę

przeznaczoną na imprezy okolicznościowe.

Dane

teleadresowe

ul. Torowa 2

35-205 Rzeszów

tel. 698-739-228

e-mail: rezerwacja@happyjump.com.pl

www.happyjump.com.pl

Stan własności własność osoby fizycznej

Administracja

obiektu Park trampolin Happy Jump

Zdjęcie

Źródło: http://www.happyjump.com.pl/

Źródło: http://www.happyjump.com.pl/

Page 63: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

62 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

SCENY i ESTRADY

Page 64: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

63 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Sceny otwarte (estradowe)

Nazwa obiektu Estrada na Rynku

Opis obiektu

To profesjonalne miejsce do organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych, m.in.: koncertów,

recitali. Ma ona 132 m. kw. powierzchni, sześć słupów podtrzymujących dach oraz sześć

elektrycznych wyciągarek (do podnoszenia dachu) ze sterownikiem, który koordynuje ich

pracę. Konstrukcja estrady jest wykonana z aluminium, a podłoga z płyty wodoodpornej

antypoślizgowej.

Dane

teleadresowe

Plac Rynek

35-959 Rzeszów

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Estrada Rzeszowska

Zdjęcie

Źródło:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=297778&page=54

Źródło:

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071229/RZESZOW/

744772902

Nazwa obiektu Estrada przy Bulwarach

Opis obiektu Idealne miejsce do spotkań plenerowych z teatrem, miejsce koncertów oraz happeningów

Dane

teleadresowe Park Kultury i Wypoczynku Bulwary

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Estrada Rzeszowska, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urząd Miasta Rzeszowa

Zdjęcie

Źródło: http://resmiasto.pl/forum/forum.php?mode=pokaz_posty&id=1537

Źródło: pobitno.rzeszow.pl

Page 65: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

64 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Estrada przy ul. Zbyszewskiego / Amfiteatr Krakowska Południe

Opis obiektu Obiekt ma kształt muszli koncertowej, jest wykonana z drewna krytego blachą.

Wymiary: 20 x 9,7 m

Dane

teleadresowe

Osiedle Krakowska Południe

ul.Solarza 19a

35-118 Rzeszów

tel. 17 85-684-74

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Samorządowa Rada Osiedla Krakowska Południe - Maria Warchoł 516-177-669

Zdjęcie

Źródło:

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141027/RZESZOW/

141029681

Źródło: m.rzeszow.gazeta.pl

Nazwa obiektu Estrada w Parku Jedności Polonii z Macierzą

Opis obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w parku, który usytuowany został w rejonie ul. Cieplińskiego

i Pułaskiego w Rzeszowie. Scena z pergolą i widownią jest zbudowana w formie łukowych

siedzisk. Całość zlokalizowana jest na zakończeniu alei głównej.

Dane

teleadresowe Parku Jedności Polonii z Macierzą przy ul. Cieplińskiego

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Urząd Miasta Rzeszowa

Zdjęcie

Źródło:http://hej.rzeszow.pl/koncert_rockowy__no_whay_i_przyjaciele_,art

ykul4833.html

Źródło: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/wypoczynek/parki

Page 66: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

65 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Amfiteatr na Miasteczku Akademickim Politechniki Rzeszowskiej

Opis obiektu Miejsce, w którym co roku odbywają się Rzeszowskiej Juwenalia.

Dane

teleadresowe

Politechnika Rzeszowska

ul. Poznańska 2

35-084 Rzeszów

Stan własności Politechnika Rzeszowska

Administracja

obiektu

Politechnika Rzeszowska,

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

tel. 17 865 11 00

Zdjęcie

Źródło:http://blekitna.tv/xxi-rzeszowskie-juwenalia-najwieksza-studencka-impreza-roku/

Nazwa obiektu Amfiteatr przy fontannie multimedialnej

Opis obiektu Amfiteatr mogący pomieścić ok. 300 widzów powstanie na skarpie między dyszami

tryskającymi wodą a al. Lubomirskich.

Dane

teleadresowe

Al. Lubomirskich

35-030 Rzeszów

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Urząd Miasta Rzeszowa

Zdjęcie

Źródło:http://www.ptm.lublin.pl/konkurs_dom.php?main=dom_2013&id=la

ureaci_szczegoly&subid=230

Źródło: http://www.rzeszow.pl/turystyka/rzeszowska-fontanna-

multimedialna/uroczystosc-otwarcia-fontanny

Page 67: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

66 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Nazwa obiektu Estrada przy ul. W. Świadka / Osiedle Nowe Miasto

Opis obiektu Obiekt o konstrukcji drewniano-metalowej wraz z terenami rekreacyjnymi oraz boiskiem

piłkarskim stanowi idealne miejsce do organizowania okolicznościowych happeningów.

Dane

teleadresowe

ul. Witolda Świadka 5

35-310 Rzeszów

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Samorządowa Rada Osiedla Nowe Miasto - Mariusz Głazowski 792-793-506

Zdjęcie

Źródło:zdjęcia własne

Źródło:zdjęcia własne

Nazwa obiektu Estrada przy ul. Strażackiej / Osiedle Drabinianka

Opis obiektu Obiekt o konstrukcji metalowej wraz z terenami Ochotniczej Straży Pożarnej stanowi

idealne miejsce do organizowania okolicznościowych happeningów.

Dane

teleadresowe

ul. Strażacka 9

35-312 Rzeszów

Stan własności Gmina Miasto Rzeszów

Administracja

obiektu Samorządowa Rada Osiedla Drabinianka - Zbigniew Grabowski, tel. 608-754-441

Zdjęcie

Źródło:zdjęcia własne

Źródło:zdjęcia własne

Page 68: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

67 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Sceny zamknięte

Nazwa obiektu Dane teleadresowe Stan własności Administracja

obiektu Zdjęcie

Teatr Maska

ul. Mickiewicza 13 35-064 Rzeszów

tel. 17 862 68 08

tel. 17862 57 17 e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl

http://www.teatrmaska.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Teatru

Źródło:http://borowik.blox.pl/html/1310

721,262146,169.html?19

Teatr Nowy

Al. Rejtana 23 35-326 Rzeszów

tel. 790 777 552 tel. 602 767 038

e-mail:

kontakt@teatrnowy.rzeszow.pl www.teatrnowy.rzeszow.pl

Teatr Nowy Przemysława

Tejkowskiego

Dyrektor Teatru

Źródło:http://www.tvp.pl/rzeszow/aktua

lnosci/spoleczne/nowy-teatr-w-

rzeszowie/13318984

Teatr im. Wandy

Siemaszkowej

ul. Sokoła 7/9 35-010 Rzeszów

tel. 17 853 27 48 e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl

www.teatr-rzeszow.pl/

Urząd Marszałkowski

Dyrektor Teatru

Źródło:http://www.rzeszow.pl/miasto-

rzeszow/historia/zabytki-

rzeszowa/teatr-im-wandy-siemaszkowej

Teatr

Przedmieście

ul. Reformacka 4

35-026 Rzeszów

tel. 601 376 697

e-mail: teatr.przedmiescie@wp.pl www.teatrprzedmiescie.pl

Ośrodek Działań

Teatralnych Anety Adamskiej -Teatr

Przedmieście

Dyrektor Teatru

Źródło:http://rzemiasto.pl/miejsce-

wydarzen/teatr-przedmiescie-rzeszow

Rzeszowski Dom

Kultury

ul. Staromiejska 43a 35-231 Rzeszów

tel. 17 748 39 50 e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl

www.rdk.rzeszow.pl/

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Staroniwa

Staroniwska 46 35-101 Rzeszów

tel. 17 860 33 03 e-mail:

urszula.szpila@rdk.rzeszow.pl

www.staroniwa.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Kierownik filii RDK

Źródło:http://www.imprezy.rzeszow.pl/

miejsca/rzeszowski-dom-kultury-filia-

staroniwa-226.html

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Widokowa

ul. Widokowa 1 35-119 Rzeszów

tel. 509 262 569 e-mail:

urszula.szpila@rdk.rzeszow.pl

http://www.widokowa.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Kierownik filii RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Page 69: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

68 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Krynicka

ul. Krynicka 1 35-505 Rzeszów

tel. 509 262 569 e-mail:

urszula.szpila@rdk.rzeszow.pl

www.krynicka.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Kierownik filii RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Budziwój

ul. Budziwojska 194 35-317 Rzeszów

tel. 17 229 90 82 e-mail:

urszula.szpila@rdk.rzeszow.pl

www.budziwoj.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Kierownik filii RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Zwięczyca

ul. Beskidzka 6

35-083 Rzeszów

tel. 509 262 569

e-mail:

urszula.szpila@rdk.rzeszow.pl www.zwieczyca.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Kierownik filii

RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Pobitno

ul. Konfederatów Barskich 43a 35-321 Rzeszów

tel. 17 853 50 30 e-mail:

anna.malecka@rdk.rzeszow.pl

www.pobitno.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Kierownik filii RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Wilkowyja

ul. Olbrachta 120

35-614 Rzeszów

tel. 509 541 735 e-mail:

anna.malecka@rdk.rzeszow.pl

www.wilkowyja.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Kierownik filii

RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Przybyszówka

ul. Dębicka 170

35-503 Rzeszów

tel. 509 541 735

e-mail:

anna.malecka@rdk.rzeszow.pl www.przybyszowka.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Kierownik filii

RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Załęże

ul. Ks. J. Stączka 12

35-322 Rzeszów

tel. 509 541 735

e-mail: anna.malecka@rdk.rzeszow.pl

www.zaleze.rdk.rzeszow.pl/

Gmina Miasto

Rzeszów

Kierownik filii

RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia Biała

ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 35-304 Rzeszów

tel. 17 230 23 24 e-

mail:marcin.dziedzic@rdk.rzeszow.pl

www.biala.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Kierownik filii RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Drabinianka

ul. Strażacka 9

35-312 Rzeszów

tel. 502 073 221

e-mail:marcin.dziedzic@rdk.rzeszow.pl

www.drabinianka.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Kierownik filii

RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Page 70: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

69 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Słocina

ul. Paderewskiego 154 35-328 Rzeszów

tel. 17 857 13 17 e-mail:marcin.dziedzic@rdk.rzeszow.pl

www.slocina.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Kierownik filii RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia

Zalesie

ul. Wieniawskiego 84

35-603 Rzeszów

tel. 17 748 39 60

e-

mail:marcin.dziedzic@rdk.rzeszow.pl www.zalesie.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Kierownik filii

RDK

Źródło:http://bip.erzeszow.pl/jednostki-

organizacyjne/instytucje-

kultury/rzeszowski-dom-kultury

Rzeszowski Dom

Kultury filia Klub

Country

ul. Herbowa 3 35-317 Rzeszów

tel. 17 229 97 41 e-mail:

urszula.szpila@rdk.rzeszow.pl

www.clubcountrybudziwoj.rdk.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Kierownik filii RDK

Źródło:http://www.clubcountrybudziwo

j.rdk.rzeszow.pl/kontakt.html

Klub Kultury

Zodiak

ul. Mieszka I 48/50

35-308 Rzeszów

tel. 17 862 73 32

e-mail: zodiak@e-zodiak.pl www.e-zodiak.pl

SPÓŁDZIELNIA

"ZODIAK"

Administracja

Spółdzielni

Źródło:Fotografia własna

Osiedlowy Dom

Kultury Skorpion

ul. Monte Cassino 14

35-959 Rzeszów

tel. 17 862-56-73

formularz kontaktowy na stronie

www.smnowemiasto.pl

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

"Nowe Miasto"

Administracja Osiedla Mieszka I

Źródło:Fotografia własna

Młodzieżowy Dom

Kultury w

Rzeszowie

ul. Piłsudskiego 25

35-074 Rzeszów

tel. 17 748 36 00

e-mail: mdkrze@pro.onet.pl

www.mdk-rzeszow.art.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Młodzieżowy Dom

Kultury

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/domy-kultury/mlodziezowy-dom-

kultury/mlodziezowy-dom-kultury

Młodzieżowy Dom

Kultury os.

Baranówka IV

ul. Osmeckiego 51

35-506 Rzeszów

tel. 17 748 38 93

e-mail: mdk.baranowka@erzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Młodzieżowy Dom

Kultury

Źródło:http://hej.rzeszow.pl/dni_otwarte

_w_mlodziezowym_domu_kultury,arty

kul14012.html

MDK Nowy Świat

Galeria Nowy Świat

ul.Krakowska 20

tel. 17 748 38 91

e-mail: mdk.nowyswiat@erzeszow.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Młodzieżowy Dom

Kultury

Źródło:http://www.galeria-

nowyswiat.pl/galeria_zdjec/

Page 71: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

70 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Os. Dom Kultury

Nowe Miasto

ul. Podwisłocze 6 35-309 Rzeszów

tel. 17 865 77 11 tel. 17 857 69 95

formularz kontaktowy na stronie

www.smnowemiasto.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Nowe Miasto"

Zarząd Spółdzielni

Źródło:Fotografia własna

Osiedlowy Dom

Kultury 1000-

lecia

ul. Kochanowskiego 29

35-209 Rzeszów

tel. 17 853 64 66

tel. 17 856 47 81 wew. 35

www.rsm.rzeszow.pl

RSM Rzeszów Administracja

Osiedla "1000-

lecia"

Źródło:Fotografia własna

Osiedlowy Dom

Kultury Gwarek

ul. Bohaterów 5 35 - 112 Rzeszów

www.rsm.rzeszow.pl

RSM Rzeszów Administracja Osiedla „Kmity”

Źródło:Fotografia własna

Osiedlowy Dom

Kultury Karton

ul. Ofiar Katynia 6 35-209 Rzeszów

tel. 17 863 08 01 e-mail: karton@onet.pl

www.rsm.rzeszow.pl

RSM Rzeszów Administracja Osiedla

„Baranówka”

Źródło:Źródło:Fotografia własna

Osiedlowy Klub

Kultury

AKWARIUM

ul. Pułaskiego 3

35-011 Rzeszów

tel. 17 862 35 36

www.rsm.rzeszow.pl

RSM Rzeszów Administracja

Osiedla ŚRÓDMIEŚCIE

Źródło:Źródło:Fotografia własna

Osiedlowy Klub

Kultury „KRAK”

ul. Solarza 7

35-118 Rzeszów

tel. 17 856-74-18

e-mail:okkkrak@rsm.rzeszow.pl www.rsm.rzeszow.pl

RSM Rzeszów Administracja

Osiedla

„Krakowska-Południe”

Źródło:http://www.rsm.rzeszow.pl/osied

la/krakowska-poludnie/odk-krak.html

Wojewódzki Dom

Kultury

ul. Okrzei 7 35-959 Rzeszów

tel. 17 853 25 35

e-mail: wdk@podkarpackie.pl

www.wdk.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski

Dyrektor WDK

Źródło:http://www.kultura.resinet.pl/mi

ejsca/dom-kultury/15-wojewodzki-

dom-kultury.html

Galeria Fotografii

Miasta Rzeszowa

ul. 3 Maja 9 35-030 Rzeszów

tel. 17 8532445 e-mail: fotogaleria@erzeszow.pl

www.fotogaleria.erzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor Galerii

Źródło:http://rzemiasto.pl/miejsce-

wydarzen/galeria-fotografii-miasta-rz-

wa

Page 72: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

71 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Biuro Wystaw

Artystycznych

ul. Jana III Sobieskiego 18 35 - 002 Rzeszów

tel. 17 853 38 e-mail:

11sekretariat@bwa.rzeszow.pl

www.bwa.rzeszow.pl

Gmina Miasto Rzeszów

Dyrektor BWA

Źródło:http://rzemiasto.pl/miejsce-

wydarzen/biuro-wystaw-artystycznych-

bwa-rzeszow

"Szajna" Galeria

ul. Sokoła 7/9

35-010 Rzeszów

tel. 17 853 20 01

e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl www.teatr-rzeszow.pl/szajna-galeria

Urząd

Marszałkowski

Dyrektor Teatru

Źródło:Źródło:http://www.mmrzeszow.

pl/artykul/zdjecie-galeria-szajna-4

Galeria "Pod

Ratuszem"

Rynek 1

35-064 Rzeszów

Gmina Miasto

Rzeszów

Urząd Miasta

Rzeszowa

Źródło:http://www.rzeszow4u.pl/aktual

nosci/wystawa-fotograficzna-pod-

rzeszowskim-ratuszem.html

Galeria Miejska

Zespołu Szkół

Plastycznych w

Rzeszowie

ul. Staszica 16a

35-051 Rzeszów

tel. 17 748 29 70

e-mail: sekretariat@zsp.resman.pl

www.zsp.resman.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Zespół Szkół

Plastycznych

Źródło:http://www.mmrzeszow.pl/dziej

e-sie/zdjecie-galeria-miejska-zespolu-

szkol-plastycznych-w-rzeszowie

Galeria Teatru

Maska w

Rzeszowie

ul. Mickiewicza 13

35-064 Rzeszów

tel. 17 862 68 08

tel. 17 862 57 17 e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl

www.teatrmaska.pl

Gmina Miasto

Rzeszów

Dyrektor Teatru

Źródło:http://www.rzeszow.pl/kultura-i-

sport/teatry/teatr-maska/teatr-maska

Galeria

Filharmonii im. A.

Malawskiego w

Rzeszowie

ul. Fryderyka Szopena 30

35-055 Rzeszów

tel. 17 862 23 33

sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl www.filharmonia.rzeszow.pl

Urząd

Marszałkowski

Dyrektor naczelny

Źródło:http://rzemiasto.pl/miejsce-

wydarzen/filharmonia-podkarpacka-im-

artura-malawskiego-rzeszow

Filharmonia im.

A. Malawskiego w

Rzeszowie

(Obiekt dysponuje Salą Kameralna oraz Salą

Koncertowa)

ul. Fryderyka Szopena 30 35-055 Rzeszów

tel. 17 862 23 33 sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl

www.filharmonia.rzeszow.pl

Urząd Marszałkowski

Dyrektor naczelny

Źródło:http://rzemiasto.pl/miejsce-

wydarzen/filharmonia-podkarpacka-im-

artura-malawskiego-rzeszow

Europejska

Galeria Sztuki

Al. Kopisto 1

35-315 Rzeszów

tel. 17 77 00 700

e-mail: informacja@milleniumhall.pl www.milleniumhall.pl

Millenium Hall

Centrum Kulturalno-

Handlowe

Millenium Hall

Centrum Kulturalno-

Handlowe

Źródło:http://www.mmrzeszow.pl/fotog

aleria

Page 73: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

72 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Galeria w

Podwórzu //

Galeria Sztuki

BellArt

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

tel.17 853 49 86, tel. 600 42 00 11

bellart.galeria@interia.pl

http://www.galeria.itl.pl/

bd bd

Źródło:http://www.kultura.resinet.pl/mi

ejsca/galeria/16-galeria-z-

podworza.html

Galeria Fotografii

OPe

ul. Dominikańska 15,

35-041 Rzeszów

tel.17 860 91 41

e-mail: aldi@dominikanie.pl http://galeriaope.prv.pl/

Klasztor oo.

Dominikanów

Klasztor oo.

Dominikanów

Źródło:http://www.kultura.resinet.pl/mi

ejsca/galeria/46-galeria-fotografii-

ope.html

Galeria Wyższej

Szkoły

Inżynieryjno -

Ekonomicznej

ul. Miłocin 360

35-959 Rzeszów

tel. 17 866 04 30

e-mail: bk@wsie.edu.pl

http://wsie.edu.pl/

Wyższa Szkoła

Inżynieryjno –

Ekonomiczna

Wyższa Szkoła

Inżynieryjno –

Ekonomiczna

Źródło:http://www.rzeszow.pl/mieszkan

cy/oswiata/wyzsze-uczelnie-w-

rzeszowie

Kino HELIOS

Galeria Rzeszów

Al. Powstańców Warszawy 14 35-329 Rzeszów

tel.17 777 12 90 e-mail:centrala@helios.pl

http://www.helios.pl/

Helios SA Helios SA

Źródło:http://rzemiasto.pl/miejsce-

wydarzen/kino-helios-i

Kino HELIOS Al.

Powstańców

Al. Piłsudskiego 44

35-001 Rzeszów 17

tel.17 854 00 64 e-mail: centrala@helios.pl

http://www.helios.pl/

Helios SA Helios SA

Źródło:http://www.mmrzeszow.pl/artyk

ul/zdjecie-wygraj-dwa-bilety-do-kina-

helios-w-galerii-rzeszow-2606

Kino ZORZA

ul. 3 Maja 28 35-030 Rzeszów 17

tel. 853 60 86 wew. 22 tel. 853 26 37

e-mail: zorza@kinozorza.pl

http://www.kinozorza.pl/

Regionalna Fundacja Filmowa

PREZES REGIONALNEJ

FUNDACJI

FILMOWEJ

Źródło:http://rzemiasto.pl/miejsce-

wydarzen/kino-zorza

MULTIKINO

(Millenium Hall)

Al. Kopisto 1

35-315 Rzeszów

tel. 17 784 26 10

e-mail: rzeszow@multikino.pl

www.multikino.pl

Multikino S.A. Multikino S.A.

Źródło:http://www.bitwaraclawicka.pl/2

012_07_01_archive.html

Powyższy spis nie wyczerpuje bogatej oferty obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy.

Należałoby wspomnieć jeszcze m.in. o nowoczesnych kompleksach naukowo-dydaktycznych

rzeszowskich uczelni wyższych, które dysponują salami wykładowymi z profesjonalnym

systemem obsługi audio-video, np. Uniwersytet Rzeszowski budynek „A0” czy Politechnika

Rzeszowska budynek „V”.

Page 74: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

73 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

4. MAPY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW

SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I SCEN

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w trakcie wizyt terenowych z wykorzystaniem

źródeł ogólnodostępnych oraz badań telefonicznych została opracowana baza danych, stanowiąca

złącznik nr 3 do niniejszego raportu. Ponadto, przygotowano poglądowe mapy

rozmieszczenia poszczególnych kategorii obiektów poddanych inwentaryzacji oraz za

pomocą metody kartogramu przedstawiono liczbę mieszkańców w przeliczeniu na jeden

obiekt w poszczególnych osiedlach Gminy Miasto Rzeszów.

Page 75: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

74 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 1. Rzeszowskie osiedla – liczba mieszkańców przypadających na 1 obiekt sportowo-

rekreacyjny znajdujący się na osiedlu (kartogram)

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 76: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

75 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 2. Rozmieszczenie hal sportowych i sal gimnastycznych w Rzeszowie

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 77: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

76 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 3. Rozmieszczenie boisk piłkarskich w Rzeszowie

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 78: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

77 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 4. Rozmieszczenie kortów tenisowych w Rzeszowie

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 79: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

78 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 5. Rozmieszczenie basenów w Rzeszowie

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 80: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

79 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 6. Rzeszowskie osiedla – liczba mieszkańców przypadających na 1 obiekt kulturalny

znajdujący się na osiedlu

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 81: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

80 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 7. Rozmieszczenie estrad i placów scenicznych w Rzeszowie

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 82: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

81 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 8. Rozmieszczenie scen przy domach kultury w Rzeszowie

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 83: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

82 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Rysunek 9. Rozmieszczenie sal kinowych i teatralnych w Rzeszowie

1. Śródmieście – Północ 11. Tysiąclecia 21. Paderewskiego

2. Śródmieście – Południe 12. Pobitno 22. Drabinianka

3. Pułaskiego 13. Mieszka I 23. Krakowska – Południe

4. Gen. Grota-Roweckiego 14. Nowe Miasto 24. Kotuli

5. Piastów 15. Wilkowyja 25. Załęże

6. Gen. Dąbrowskiego 16. Słocina 26. Zwięczyca

7. Staroniwa 17. Zalesie 27. Biała

8. Kmity 18. Przybyszówka 28. Budziwój

9. Gen. Andersa 19. Baranówka 29. Miłocin

10. Staromieście 20. Króla Stanisława Augusta

Źródło: badania własne

Page 84: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

83 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

5. PODSUMOWANIE

W trakcie inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz scen zamkniętych

(w budynku) i scen otwartych (estradowych) na terenie Gminy Miasto Rzeszów pozyskano

informacje o ilości i charakterystyce obiektów oraz sporządzono dokumentacją fotograficzną.

Na podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie Gminy

znajdują się 233 obiekty sportowe, rekreacyjne oraz sceny.

Pod względem ogólnej ilości obiektów sportowych i rekreacyjnych przodują trzy

rzeszowskie osiedla; Pułaskiego, Dąbrowskiego i Generała Roweckiego „Grota”. Warto

jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku obiektów kulturalnych największą ich liczbą mogą się

pochwalić Osiedla Śródmieście Południe oraz Nowe Miasto.

Raport z inwentaryzacji obiektów stanowić może przyczynek do podjęcia działań mających

na celu zapewnienie zrównoważonego dostępu do infrastruktury rekreacyjno-sportowej we

wszystkich osiedlach Gminy.

Page 85: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

84 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

KLUCZOWE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI

Gmina Miasto Rzeszów dysponuje licznymi obiektami, które mogą być uwzględnione

przy planowaniu wszelkiego typu imprez masowych, zarówno w plenerze, jak

i w obiektach zamkniętych.

Należy odnotować fakt, że w kontekście przygotowywania przez Urząd Miasta Rzeszowa

imprez masowych lub wydarzeń kulturalnych, niezwykle wartościowe zaplecze

w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta mogą stanowić placówki

oświatowe zlokalizowane na terenie Gminy Miasta Rzeszów. Pamiętać należy także, że

zdecydowana większość szkół publicznych zlokalizowanych na terenie miasta dysponuje

salami gimnastycznymi oraz boiskami wielofunkcjonalnymi, które mogą pełnić funkcję

placu eventowego. W tym miejscu warto nadmienić, że w Szkole Podstawowej

Nr 10 znajduje się sala widowiskowa ze sceną teatralną.

Place przed rzeszowskimi hipermarketami, czy galeriami handlowymi mogą również

służyć jako miejsce na potrzeby plenerowych wydarzeń masowych. Dobrym przykładem

jest parking pod hipermarketem Tesco przy ul. Powstańców Warszawy, który był

wykorzystywany na potrzeby wydarzenia dotyczącego motoryzacji (pokazy tzw. dirftu).

Duża ilość hal sportowych i sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa,

wpływa na wysoki potencjał miasta jako gospodarza wydarzeń sportowych. Szerokie

zaplecze sportowe i rekreacyjne, którym dysponuje Gmina, predestynuje miasto do roli

gospodarza wydarzeń, np. turniejów o zasięgu regionalnym, krajowym, ale w wielu

przypadkach również międzynarodowym.

Duża ilość i zróżnicowanie obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wydaje

się wskazywać, że ewentualne inwestycje dotyczące poszerzania infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Miasta Rzeszów, powinny być

ukierunkowane raczej na należyte wykorzystanie i modernizację już istniejących

obiektów, niż budowę kolejnych.

Wyraźnie mniejsza ilość obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz scen zlokalizowanych

jest na terenie miejscowości włączonych do granic administracyjnych Rzeszowa w latach

2006 – 2010, które zyskały od tego momentu status osiedli. Wskazywać to może na

zasadność uwzględnienia tych obszarów jako priorytetowych w zakresie rozpoczynania

nowych inwestycji dotyczących infrastruktury na potrzeby sportu, rekreacji i kultury.

Page 86: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

85 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura sportowa i rekreacyjna, będąca własnością

Gminy Miasto Rzeszów, stanowi dobre zaplecze na potrzeby podjęcia działań

zmierzających do zwiększenia aktywności ruchowej mieszkańców miasta, np. poprzez

treningi prowadzone dla mieszkańców danego osiedla przez wykwalifikowanych

i doświadczonych trenerów.

Dzięki istniejącej infrastrukturze możliwe jest funkcjonowanie dużej liczby

profesjonalnych klubów sportowych z szerokiej gamy dyscyplin sportowych. Pokaźna

ilość klubów jest z kolei czynnikiem w naturalny sposób wpływającym na zdolność

Rzeszowa do podejmowania się organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym, jak

również międzynarodowym. Ujednolicenie strategii rozwoju infrastruktury

w poszczególnych osiedlach oraz rozbudowa ośrodków sportowych gminy przyczyni się

do tworzenia tzw. sportu zorganizowanego, zarządzanego przez różnego rodzaju

stowarzyszenia, federacje, kluby, itp., które stanowić będą trzon mocnych organizacji,

współuczestniczących w dyskursie o rozwoju miasta pod kątem dyscyplin sportowych,

cieszących się uznaniem wśród lokalnej społeczności.

Dobrą praktyką w celu większego zaangażowania oraz wykorzystania obiektów powinno

być dbanie o realizację aspektów4: - społecznych; poprzez organizowanie lokalnych eventów sportowych (np. promocję

zachowań prozdrowotnych – Puchar Rzeszowa w Biegach). Powyższa aktywność

wpływa na poprawę jakości życia, ale także umożliwia rozwój i tworzenie nowych

organizacji sportowych, a tym samym prowadzi do zwiększenia poziomu aktywności

społecznej i obywatelskiej,

- ekonomicznych; czyli promocję miasta poprzez sport, bazę sportową i rekreacyjną (nie

tylko żużel, ale także liczne ośrodki sztuk walki, w których młodzi ludzie reprezentują

miasto na arenie krajowej oraz międzynarodowej, np. Klub Judo),

- edukacyjno-wychowawczych - wzrost aktywności społecznej, pobudzanie zachowań

prozdrowotnych, które mogą przełożyć się na zmniejszenie wydatków na służbę zdrowia

(kontynuacja projektu Orlik/Biały orlik/mini boisko "orlątko" - obiekty te nie są

własnością żadnego klubu, ale własnością całej społeczności - efekt jaki Gmina może

osiągnąć, to organizacja zajęć, które mogą łatwiej przyciągnąć ludzi w różnym wieku,

w tym także niezrzeszonych w żadnych organizacjach, niemających klubowych

doświadczeń.

4 Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, red. Niedzielski P., Witek J. , Zeszyty Naukowe Nr 689, Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011

Page 87: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

86 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Masowe imprezy sportowe, wpływają na rozwój turystyki sportowej, co z kolei prowadzi

do zwiększenia zatrudniana w sektorach związanych z szeroko rozumianym sportem

i rekreacją oraz może pełnić rolę stymulatora do rozbudowy infrastruktury lokalnej (np.

Asseco Resovia - Hala Podpromie).

Warto rozważyć zaprojektowanie i wdrożenie, jasno zdefiniowanej, długofalowej

strategii zarządzania obiektami sportowymi, która uwzględniałaby również organizację

wydarzeń o charakterze komercyjnym.

Page 88: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

87 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. Rozmieszczenie obiektów w podziale na sekcje – Załącznik nr 1.

6.2. Narzędzie badawcze - karta inwentaryzacji – Załącznik nr 2.

6.3. Baza danych – arkusz kalkulacyjny [plik znajduje się na płycie CD dołączonej do

Raportu] – Załącznik nr 3.

Page 89: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

88 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Załącznik nr 1

Rozmieszczenie obiektów w podziale na sekcje

Lp. Nazwa: Rodzaj obiektu: Typ: Adres:

BASENY (6):

1. Basen ROSiR Basen Zamknięty ul. ks.Jałowego 23a

2. Pływalnia Delfin Basen Zamknięty al. Rejtana 30

3. Pływalnia Karpik Basen Zamknięty ul. Solarza 12

4. Basen Muszelka Basen Zamknięty ul. Starzyńskiego 17

5. Pływalnia WSK-PZL Rzeszów Basen Zamknięty ul. A. Matuszczaka 9

6. Basen ROSiR Basen Otwarty ul. ks.Jałowego 23a

BOISKA PIŁKARSKIE (20):

7.

Kompleks boisk sportowych

Orlik przy IV Liceum

Ogólnokształcącym im. M.

Kopernika

Boisko piłkarskie Otwarty ul. Dąbrowskiego 82

8.

Kompleks boisk sportowych

Orlik przy Szkole Podstawowej

Nr 13 im. św. Jana Kantego

Boisko piłkarskie Otwarty ul. Skrajna 1

9.

Kompleks boisk sportowych

Orlik przy Szkole Podstawowej

Nr 25

Boisko piłkarskie Otwarty ul. Starzyńskiego 17

10.

Kompleks boisk sportowych

Orlik przy Szkole Podstawowej

Nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku

Piechoty

Boisko piłkarskie Otwarty ul. Słocińska 4

11.

Kompleks boisk sportowych

Orlik przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 7

Boisko piłkarskie Otwarty ul. Budziwojska 154

12. Miniboiska przy Przedszkolu nr

13 Boisko piłkarskie Otwarty ul. Piastów 2

13. Miniboiska przy Przedszkolu nr

24 Boisko piłkarskie Otwarty ul. Krajobrazowa 7

14. Boisko piłkarskie przy ul.

Zimowit Boisko piłkarskie Otwarty ul. Zimowit 48/1

15. Boisko sportowe przy ul.

Podwisłocze Boisko piłkarskie Otwarty ul. Podwisłocze 5

16. Boisko piłkarskie przy ul.

Świadka Boisko piłkarskie Otwarty ul. Świadka 5

17. Boisko piłkarskie Podhalańczyk Boisko piłkarskie Otwarty ul. Langiewicza 27

18. Kompleks boisk sportowych przy

Stadionie Miejskim Boisko piłkarskie Otwarty ul. Hetmańska 69

19. Kompleks boisk sportowych przy

Stadionie Resovii Boisko piłkarskie Otwarty ul. Wyspiańskiego 22

20. Boisko piłkarskie na os.

Przybyszówka Boisko piłkarskie Otwarty ul. Krakowska 102

21. Boisko piłkarskie w Budziwoju Boisko piłkarskie Otwarty ul. Budziwojska 305

22. Boisko piłkarskie na Słocinie Boisko piłkarskie Otwarty ul. Paderewskiego 154

23. Boisko piłkarskie na Załężu Boisko piłkarskie Otwarty ul. Potockiego 9

24. Kompleks boisk sportowych przy

Szkole Podstawowej nr 19 Boisko piłkarskie Otwarty ul. Skargi 3

25. Boisko piłkarskie Strefa Sportu Boisko piłkarskie Zamknięty

ul. Powstańców Styczniowych 27

Page 90: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

89 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

26.

Kompleks boisk sportowych

Orlik przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 7

Boisko piłkarskie Otwarty ul. Budziwojska 154

HALE SPORTOWE – w tym sale gimnastyczne (56):

27. Hala ROSiR Hala Sportowa Zamknięty ul. Pułaskiego 13

28.

Regionalne Centrum Sportowo -

Widowiskowe

im. Jana Strzelczyka "Hala

Podpromie"

Hala Sportowa Zamknięty ul. Podpromie 10

29. Hala sportowa Uniwersytetu

Rzeszowskiego Hala Sportowa Zamknięty ul. Kasprowicza 1

30. Hala sportowa Uniwersytetu

Rzeszowskiego Hala Sportowa Zamknięty ul. Hoffmanowej 25

31. Hala sportowa Uniwersytetu

Rzeszowskiego Hala Sportowa Zamknięty ul. Ćwiklińskiej 2 (bud. D1)

32. Hala sportowa przy Politechnice

Rzeszowskiej Hala Sportowa Zamknięty ul. Poznańskiej 2a

33. Hala sportowa Policyjnego

Towarzystwa Sportowego Walter Hala Sportowa Zamknięty ul. Langiewicza 27

34.

Hala sportowa przy IV Liceum

Ogólnokształcącego im. Mikołaja

Kopernika przy ul.

Dąbrowskiego.

Hala Sportowa Zamknięty ul. Dąbrowskiego 82

35.

Hala sportowa Szkoła

Mistrzostwa Sportowego

w Rzeszowie

Hala Sportowa Zamknięty ul. Hetmańska 38

36. Hala sportowa przy Zespole Szkół

Elektronicznych Hala Sportowa Zamknięty ul. Hetmańska 120

37.

Hala widowisko – sportowa przy

Zespole Szkół

Agroprzedsiębiorczości

w Miłocinie

Hala Sportowa Zamknięty ul. Miłocińska 75

38. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Społecznych nr 1 Hala Sportowa Zamknięty ul. Bohaterów 26

39. Hala Sportowa przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Hala Sportowa Zamknięty ul. Pelczara 3

40. Hala Sportowa przy Gimnazjum

Sióstr Prezentek Hala Sportowa Zamknięty ul. ks. Jałowego 1

41. Hala Sportowa przy Gimnazjum

Akademickim Hala Sportowa Zamknięty ul. Sucharskiego 2

42. Hala Sportowa przy Gimnazjum

nr 1 Hala Sportowa Zamknięty ul. Pułaskiego 11

43. Hala Sportowa przy Gimnazjum

nr 2 Hala Sportowa Zamknięty ul. Szopena 13

44. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Ogólnokształcących nr 3 Hala Sportowa Zamknięty ul. Wyspiańskiego 16a

45. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Specjalnych Hala Sportowa Zamknięty ul. Ofiar Katynia 1

46. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół nr 6 Hala Sportowa Zamknięty ul. Solarza 12

47. Hala Sportowa przy Gimnazjum

nr 6 Hala Sportowa Zamknięty ul. Pola 1

48. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Ogólnokształcących nr 4 Hala Sportowa Zamknięty

ul. Rejtana 30

Page 91: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

90 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

49. Hala Sportowa przy Gimnazjum

nr 8 Hala Sportowa Zamknięty ul. Miodowa 6

50. Hala Sportowa przy Gimnazjum

nr 9 Hala Sportowa Zamknięty ul. Orzeszkowej 8a

51. Hala Sportowa przy Gimnazjum

nr 10 Hala Sportowa Zamknięty ul. Partyzantów 10a

52. Hala Sportowa przy Gimnazjum

nr 11 Hala Sportowa Zamknięty ul. Starzyńskiego 17

53. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół nr 8 Hala Sportowa Zamknięty ul. Słocińska 4

54. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół nr 5 Hala Sportowa Zamknięty ul. Beskidzka 5

55. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół nr 4 Hala Sportowa Zamknięty ul. Dębicka 288

56. Hala Sportowa II LO Hala Sportowa Zamknięty ul. ks. Jałowego 22

57. Hala Zespołu Szkół Technicznych Hala Sportowa Zamknięty ul. Matuszczaka 7

58. Hala przy Jednostce Wojskowej

na Lwowskiej Hala Sportowa Zamknięty ul. Lwowska 5

59. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Ogólnokształcących nr 2 Hala Sportowa Zamknięty ul. Hetmańska 38

60.

Hala Sportowa przy Zespole

Szkół przy Pogotowiu

Opiekuńczym

Hala Sportowa Zamknięty ul. Unii Lubelskiej 4

61. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Ogólnokształcących nr 1 Hala Sportowa Zamknięty ul. Towarnickiego 4

62. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół nr 2 Hala Sportowa Zamknięty al. Rejtana 3

63.

Hala Sportowa przy Zespole

Szkół nr 3 z Oddziałami

Integracyjnymi

Hala Sportowa Zamknięty ul. Ptasia 2

64. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Energetycznych Hala Sportowa Zamknięty ul. Dąbrowskiego 66a

65. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Gospodarczych Hala Sportowa Zamknięty ul. Spytka Ligęzy 12

66. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Kształcenia Ustawicznego Hala Sportowa Zamknięty ul. Sucharskiego 4

67. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Ekonomicznych Hala Sportowa Zamknięty ul. Hoffmanowej 13

68. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Mechaniczych Hala Sportowa Zamknięty ul. Hetmańska 45a

69. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Samochodowych Hala Sportowa Zamknięty ul. Warszawska 26a

70. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Spożywczych Hala Sportowa Zamknięty ul. Warszawska 20

71. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Muzycznych nr 2 Hala Sportowa Zamknięty ul. Szopena 32

72. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Muzycznych nr 2 Hala Sportowa Zamknięty ul. Sobieskiego 15

73. Hala Sportowa przy Zespole

Szkół Plastycznych Hala Sportowa Zamknięty ul. Staszica 16a

74. Hala Sportowa przy I Liceum

Ogólnokształcącym Hala Sportowa Zamknięty ul. 3 Maja 16

75. Hala Sportowa przy III Liceum

Ogólnokształcącym Hala Sportowa Zamknięty

ul. Szopena 11

Page 92: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

91 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

76. Hala Sportowa przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 Hala Sportowa Zamknięty ul. Rubinowa 4

77. Hala Sportowa przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Hala Sportowa Zamknięty

ul. Lwowska 17

78. Hala Sportowa przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Hala Sportowa Zamknięty ul. Skrajna 1

79. Hala Sportowa przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 4 Hala Sportowa Zamknięty ul. Staroniwska 55

80. Hala Sportowa przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 6 Hala Sportowa Zamknięty ul. Krzyżanowskiego 24

81. Hala Sportowa przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 7 Hala Sportowa Zamknięty ul. Budziwojska 154

82. Hala Sportowa przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 9 Hala Sportowa Zamknięty ul. Skargi 3

INNE OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE (8):

83. Zalew Żwirownia Inne Otwarty ul. Kwiatkowskiego

84. Kompleks lekkoatletyczny na

Stadionie Resovii Inne Otwarty ul. Wyspiańskiego 22

85. Ośrodek sportów wodnych

Marina Inne Otwarty ul. Żeglarska 1

86. Skatepark Rzeszów Inne Otwarty ul. Podpromie 10

87. Mini Pole Golfowe Inne Otwarty Lisia Góra

88. Park Linowy Linoskoczek Inne Otwarty ul. Rodzinna

89. Park Linowy Expedycja Inne Otwarty ul. Olszynki

90. HappyJump Park Trampolin Inne Zamknięty ul. Torowa 2

KLUBY FITNESS (22):

91. Klub Sportowy Spin Kluby fitness Zamknięty ul. Morelowa 31

92. Kreo Fitness Kluby fitness Zamknięty ul. Podpromie 10

93. 12 Ton Siłownia Kluby fitness Zamknięty ul. Podpromie 10

94. Activ Bowling Kluby fitness Zamknięty ul. Lenartowicza 17

95. Coolgym Kluby fitness Zamknięty ul. Lisa-Kuli 19

96. Klub Fitness Kluby fitness Zamknięty ul. Małopolska 2

97. Folwark Wellness Club Kluby fitness Zamknięty ul. Paderewskiego 124a

98. Siłownia Hades Kluby fitness Zamknięty ul. Chmaja 4

99. Szkoła Jogi Kluby fitness Zamknięty Plac Wolności 2

100. SKM - Stowarzyszenie Kucia

Mocy Kluby fitness Zamknięty ul. Dąbrowskiego 71

101. Fitness klub Orbital Kluby fitness Zamknięty ul. Podpromie 10

102. Fitness for Life Kluby fitness Zamknięty al. Tadeusza Rejtana 23 (Capital

Park)

103. Fitness for Life Kluby fitness Zamknięty al. Piłsudskiego 44 (Galeria

Rzeszów)

104. Pure Jatomi Fitness Kluby fitness Zamknięty ul. Kopisto 1 (Millenium Hall)

105. Calypso Fitness Nowy Świat Kluby fitness Zamknięty ul. Krakowska 20

106. Calypso Fitness Rzeszów

Hetmańska Kluby fitness Zamknięty ul. Hetmańska 40a

107. CityFit - Plaza Rzeszów Kluby fitness Zamknięty ul. Rejtana 65

108. Fitness Point Rzeszów Kluby fitness Zamknięty ul. Lwowska 6

109. Fitcurves Kluby fitness Zamknięty ul. Lewakowskiego 2

110. Fitness klub Orbital Kluby fitness Zamknięty ul. Podpromie 10

111. Park Hotel & Wellness Kluby fitness Zamknięty ul. Paderewskiego 124a

112. Medical Fitness&Pilates Studio Kluby fitness Zamknięty

ul. Zygmuntowska 1

Page 93: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

92 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

KORTY DO SQUASHA (3):

113. Park Hotel & Wellness Korty do

Squasha Zamknięty ul. Paderewskiego 124a

114. Kolorowy Świat Korty do

Squsaha Zamknięty

ul. Kozienia 7

115. Squash Akademia - Klub Squasha

w Centrum Rzeszowa

Korty do

Squasha Zamknięty ul. Piłsudskiego 34

KORTY TENISOWE (16):

116. Korty Tenisowe ROSiR Korty tenisowe Otwarty ul. ks.Jałowego 23a

117. Klub Sportowy Spin Korty tenisowe Otwarty ul. Morelowa 31

118. Rodzinne Korty Tenisowe Korty tenisowe Otwarty ul. Kwiatkowskiego 52b

119. Korty tenisowe przy Szkole

Podstawowej Nr 25 Korty tenisowe Otwarty ul. Starzyńskiego 17

120. Kort tenisowy przy Gimnazjum nr

9 Korty tenisowe Otwarty ul. Orzeszkowej 8a

121. Korty Tenisowe Podkarpackiej

Akademii Tenisowej Korty tenisowe Zamknięty ul. Broniewskiego 5a

122. Korty Tenisowe Podkarpackiej

Akademii Tenisowej Korty tenisowe Otwarty ul. Chopina 35

123. Korty Tenisowe RTT Korty tenisowe Otwarty ul. Niedzielskiego 1

124. Klub Strefa Sportu Korty tenisowe Otwarty ul. Powstańców Styczniowych 27

125. Tarot Tenis Klub Korty Tenisowe Korty tenisowe Otwarty ul. Broniewskiego (Park Sybiraków)

126. Korty tenisowe Korty tenisowe Otwarty ul. Lwowska/Sudecka

127. Korty Tenisowe PRz Korty tenisowe Otwarty ul. Poznańska 2

128. RCS-W „Podpromie Korty tenisowe Otwarty ul. Podpromie 10

129. Korty Tenisowe ROSiR Korty tenisowe Otwarty ul. Wyspiańskiego 24a

130. Korty tenisowe „Mati” Korty tenisowe Otwarty ul. Strzyżowska

131. Korty Tenisowe na Matuszczaka Korty tenisowe Otwarty ul. Matuszczaka 7

LODOWISKA (3):

132. Lodowisko w Millenium Hall Lodowisko Otwarty al. Kopisto 1

133. Lodowisko ROSiR Lodowisko Otwarty ul. Wyspiańskiego 24

134. Lodowisko przy Szkole

Podstawowej Nr 25 Lodowisko Otwarty ul. Starzyńskiego 17

SIŁOWNIE (15):

135. Cool-Gym Rzeszów Siłownia Zamknięty ul. Lisa Kuli 19

136. Extreme siłownia & fitness Siłownia Zamknięty ul. Pułaskiego 13

137. Mobigym Siłownia Zamknięty ul. Kulig-Tchórzewskiej 19

138. Old-School Gym Rzeszów Siłownia Zamknięty ul. Baczyńskiego 9a/6

139. Siłownia w Rzeszowskim Domu

Kultury filia "Biała" Siłownia Zamknięty ul. Kardynała Wojtyły 164

140. Muscle Factory Siłownia Zamknięty ul. Osmeckiego 25

141. Strefa Ruchu Vacu Fit Siłownia Zamknięty ul. Podpromie 10

142. Sparta Siłownia Zamknięty ul. Kochanowskiego 27

143. Instytut Sportów Walki Siłownia Zamknięty ul. Hoffmanowej 19

144. Siłownia Siłownia Otwarty ul. Rejtana 30

145. Siłownia Siłownia Otwarty ul. Cicha 2

146. Street Workout Park Siłownia Otwarty między sceną a ul. Bulwarową

147. CrossFit Siłownia Zamknięty ul. Baczyńskiego 6

STADIONY (2):

148. Stadion Miejski Stadion Otwarty ul. Hetmańska 69

149. Stadion Resovia Stadion Otwarty ul. Wyspiańskiego 22

ŚCIANKI WSPINACZKOWE (2):

150. Ściana Wspinaczkowa KU AZS Ścianka Zamknięty ul. Poznańska 2a

Page 94: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

93 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Politechniki Rzeszowskiej wspinaczkowa

151. Uniwersytet Rzeszowski Ścianka

wspinaczkowa Zamknięty ul. Kasprowicza 1

TORY WYSCIGOWE (4):

152. Tor żużlowy na Stadionie

Miejskim Tory wyścigowe Otwarty ul. Hetmańska 69

153. Tor ICF Karting Tory wyścigowe Otwarty ul. Reja 12

154. Tor kartingowy TOP-KARTS Tory wyścigowe Zamknięty ul. Rejtana 65

155. Reskart tor kartingowy Tory wyścigowe Zamknięty ul. Hoffmanowej 19

SCENY W I PRZY DOMACH KULTURY (27):

156. Rzeszowski Dom Kultury filia

Staromieście Dom Kultury Zamknięty ul. Staromiejska 43a

157. Rzeszowski Dom Kultury filia

Staroniwa Dom Kultury Zamknięty ul. Staroniwska 46

158. Rzeszowski Dom Kultury filia

Widokowa Dom Kultury Zamknięty ul. Widokowa 1

159. Rzeszowski Dom Kultury filia

Krynicka Dom Kultury Zamknięty ul. Krynicka 1

160. Rzeszowski Dom Kultury filia

Budziwój Dom Kultury Zamknięty ul. Budziwojska 194

161. Rzeszowski Dom Kultury filia

Zwięczyca Dom Kultury Zamknięty ul. Beskidzka 6

162. Rzeszowski Dom Kultury filia

Pobitno Dom Kultury Zamknięty ul. Konfederatów Barskich 43a

163. Rzeszowski Dom Kultury filia

Wilkowyja Dom Kultury Zamknięty ul. Olbrachta 120

164. Rzeszowski Dom Kultury filia

Przybyszówka Dom Kultury Zamknięty ul. Dębicka 170

165. Rzeszowski Dom Kultury filia

Załęże Dom Kultury Zamknięty ul. ks. Stączka 12

166. Rzeszowski Dom Kultury filia

Biała Dom Kultury Zamknięty ul. kard. Wojtyły 164

167. Rzeszowski Dom Kultury filia

Drabinianka Dom Kultury Zamknięty ul. Strażacka 9

168. Rzeszowski Dom Kultury filia

Słocina Dom Kultury Zamknięty ul. Paderewskiego 154

169. Rzeszowski Dom Kultury filia

Zalesie Dom Kultury Zamknięty ul. Wieniawskiego 84

170. Rzeszowski Dom Kultury filia

Klub Country Dom Kultury Zamknięty ul. Herbowa 3

171. Klub Kultury Zodiak Dom Kultury Zamknięty ul. Mieszka I 48/50

172. Osiedlowy Dom Kultury

Skorpion Dom Kultury Zamknięty ul. Monte Cassino 14

173. Młodzieżowy Dom Kultury w

Rzeszowie Dom Kultury Zamknięty ul. Piłsudskiego 25

174. Młodzieżowy Dom Kultury os.

Baranówka IV Dom Kultury Zamknięty ul. Osmeckiego 51

175. Młodzieżowy Dom Kultury

Nowy Świat Dom Kultury Zamknięty

ul. Krakowska 20

(Galeria Nowy Świat)

176. Osiedlowy Dom Kultury Nowe

Miasto Dom Kultury Zamknięty ul. Podwisłocze 6

177. Osiedlowy Dom Kultury 1000-

lecia Dom Kultury Zamknięty ul. Kochanowskiego 29

178. Osiedlowy Dom Kultury Gwarek Dom Kultury Zamknięty ul. Bohaterów 5

Page 95: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

94 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

179. Osiedlowy Dom Kultury Karton Dom Kultury Zamknięty ul. Ofiar Katynia 6

180. Osiedlowy Klub Kultury

Akwarium Dom Kultury Zamknięty ul. Pułaskiego 3

181. Osiedlowy Klub Kultury Krak Dom Kultury Zamknięty ul. Solarza 7

182. Wojewódzki Dom Kultury Dom Kultury Zamknięty ul. Okrzei 7

ESTRADY (9):

183. Estrada na Rynku Estrada Otwarty Plac Rynek

184. Mała Estrada na Bulwarach Estrada Otwarty Park Kultury i Wypoczynku Bulwary

185. Amfiteatr przy ul. Zbyszewskiego Estrada Otwarty ul. Zbyszewskiego

186. Estrada w Parku Jedności Polonii

z Macierzą Estrada Otwarty ul. Cieplińskiego

187.

Amfiteatr na Miasteczku

Akademickim Politechniki

Rzeszowskiej

Estrada Otwarty ul. Poznańska 2

188. Amfiteatr przy fontannie

multimedialnej Estrada Otwarty al. Lubomirskich

189. Estrada przy ul. Świadka Estrada Otwarty ul. Świadka 5

190. Estrada przy ul. Strażackiej Estrada Otwarty ul. Strażacka 9

191. Scena Filharmonii Podkarpackiej

im. A. Malawskiego Estrada Zamknięty ul. Szopena 30

GALERIE ARTYSTYCZNE (11):

192. Galeria Fotografii Miasta

Rzeszowa

Galeria

Artystyczna Zamknięty ul. 3 Maja 9

193. Biuro Wystaw Artystycznych Galeria

Artystyczna Zamknięty ul. Sobieskiego 18

194. Szajna Galeria Galeria

Artystyczna Zamknięty ul. Sokoła 7/9

195. Galeria Pod Ratuszem Galeria

Artystyczna Zamknięty Rynek 1

196. Galeria Miejska Zespołu Szkół

Plastycznych

Galeria

Artystyczna Zamknięty ul. Staszica 16a

197. Galeria Teatru Maska Galeria

Artystyczna Zamknięty ul. Mickiewicza 13

198.

Galeria Filharmonii

Podkarpackiej im. A.

Malawskiego

Galeria

Artystyczna Zamknięty ul. Szopena 30

199. Europejska Galeria Sztuki Galeria

Artystyczna Zamknięty

al. Kopisto 1 (Galeria Millenium

Hall)

200. Galeria Sztuki BellArt Galeria

Artystyczna Zamknięty ul. Mickiewicza 13

201. Galeria Fotografii OPe Galeria

Artystyczna Zamknięty ul. Dominikańska 15

202. Galeria Wyższej Szkoły

Inżynieryjno - Ekonomicznej

Galeria

Artystyczna Zamknięty Miłocin 360

KINA (4):

203. Kino Helios Kino Zamknięty al. Powstańców Warszawy 14

204. Kino Helios Kino Zamknięty al. Piłsudskiego 44

205. Kino Zorza Kino Zamknięty ul. 3 Maja 28

206. Multikino Kino Zamknięty al. Kopisto 1 (Galeria Millenium

Hall)

PARKI I TERENY LEŚNE (12):

207. Park Kultury i Wypoczynku z

Olszynkami

Park i tereny

leśne Otwarty

między Mostem

Lwowskim a Mostem Karpackim

Page 96: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

95 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

208. Rezerwat Przyrody Lisia Góra Park i tereny

leśne Otwarty ul. Żeglarska

209. Ogród Miejski im. Solidarności Park i tereny

leśne Otwarty

ul. Dąbrowskiego – Chrzanowskiej –

Langiewicza

210. Park Jedności Polonii z Macierzą Park i tereny

leśne Otwarty ul. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego

211. Plac Ofiar Getta Park i tereny

leśne Otwarty pl. Ofiar Getta

212. Zespół dworsko-parkowy Park i tereny

leśne Otwarty

ul. Powstańców Śląskich i ul.

Paderewskiego

213. Park Dworski Park i tereny

leśne Otwarty ul. Załęska

214. Park Inwalidów Wojennych Park i tereny

leśne Otwarty ul. Dominikańska

215. Park Sybiraków Park i tereny

leśne Otwarty ul. Sucharskiego

216. Park przy pałacu Jędrzejowiczów

i Szpitalu Miejskim

Park i tereny

leśne Otwarty ul. Partyzantów i ul. Lubelska

217. Park Myśli Papieskiej Park i tereny

leśne Otwarty ul. Rejtana i ul. Sikorskiego

218. Park bł. Karoliny Kózki Park i tereny

leśne Otwarty ul. bł. Karoliny

PLACE I SCENY (11):

219. Stadion Miejski Plac-Scena Otwarty ul. Hetmańska 69

220. Stadion Resovia Plac-Scena Otwarty ul. Wyspiańskiego 22

221. Boisko piłkarskie Klub Sportowy

Zimowit Rzeszów Plac-Scena Otwarty ul. Zimowit 48/1

222. Boisko sportowe Plac-Scena Otwarty ul. Podwisłocze 5

223. Boisko sportowe Plac-Scena Otwarty ul. Świadka 5

224. Boisko piłkarskie Podhalańczyk Plac-Scena Otwarty ul. gen. Langiewicza 27

225. Boisko piłkarskie Klub Sportowy

Przybyszówka Plac-Scena Otwarty

ul. Krakowska 102

226. Boisko piłkarskie

LKS Grunwald Budziwój Plac-Scena Otwarty ul. Budziwojska 305

227. Boisko piłkarskie KS Junak

Słocina Plac-Scena Otwarty ul. Paderewskiego 154

228. Plac Eventowy Millenium Hall Plac-Scena Otwarty al. Kopisto 1 (Galeria Millenium

Hall)

229. Scena z zadaszeniem Plac-Scena Otwarty ul. kard. Wojtyły 164

TEATRY (4):

230. Teatr Maska Teatr Zamknięty ul. Mickiewicza 13

231. Teatr Nowy Teatr Zamknięty al. Rejtana 23

232. Teatr im. Wandy Siemaszkowej Teatr Zamknięty ul. Sokoła 7/9

233. Teatr Przedmieście Teatr Zamknięty ul. Reformacka 4

Page 97: Raport z inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen ...

96 | S t r o n a

Realizacja: Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Załącznik nr 2

KARTA EWIDENCYJNA – INWENTARYZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I SCEN NA TERENIE GMINY MIASTO RZESZÓW