Top Banner

Click here to load reader

poslovno pravo II

Jun 13, 2015

ReportDownload

Documents

arwac

skripta

Str. br. 1

POJAM UGOVORA O PRODAJI Ekonomski posmatrano, PRODAJA je neposredni izraz procesa razmjene, ona je osnovni posao prometa robe i sastoji se u razmjeni robe za novac. Pravno, prodaja predstavlja posao kojim se normativno ureuje i pod zatitu drave stavlja razmjena robe za novac. Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka o razmjeni robe za novac, saglasna izjava volja ugovornih strana sa ciljem da se zasnuje pravni odnos sa imovinskim posljedicama. Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka kojim se prodavac obavezuje da odreenu stvar povodom koje posao nastaje preda, isporui kupcu i da mu prenese najjae svojinsko pravo na njoj, a kupac se obavezuje da prodavcu preda odreenu sumu novca i da mu prenese najjae svojinsko pravo na njoj. Tri osnovna tipa ugovora o prodaji: Prodaja graanskog prava. Subjekti graanske prodaje su fizika i pravna lica graanskog prava, te subjekti poslovnog prava kada oba djeluju izvan registrovanog predmeta djelatnosti. Graanska prodaja se zakljuuje sporadino i neprofesionalno, a njen osnovni cilj jeste sticanje upotrebnih vrijednosti objekta. Predmet ove prodaje mogu biti i nepokretne stvari. ZOO u osnovu svog regulisanja postavlja graansku prodaju. Prodaja poslovnog prava. Subjekti su subjekti poslovnog prava. Da bi prodaja bila posao domaeg poslovnog prava, ugovor mora biti zakljuen u okviru registrovane djelatnosti bar jednog subjekta i mora biti sklopljen na podruju BiH. Poslovnopravna prodaja se zakljuuje masovno, trajno i profesionalno, a njen osnovni cilj jeste sticanje dobiti putem preprodaje (prometnih vrijednosti stvari i dobiti). Predmet prodaje poslovnog prava moe biti samo pokretna stvar. Prodaja meunarodnog poslovnog prava. - proizvodi posljedice na podruju 2 ili vie drava - u sebi sadri ino element - pravna lica nemaju dravljanstvo nego nacionalnu pripadnost to se odreuje na osnovu sjedita kompanije - ino elemenat moe biti u kupcu, prodavcu, predmetu prodaje, pravima i obavezama stranaka (mjesto izvrenja) Osobine ugovora o prodaji teretan da postoji teret i na jednoj i na drugoj strani. Teretnost se kod privredne prodaje pretpostavlja tako da ugovor postoji i kada cijena NIJE odreena dvostrano obavezan obje strane imaju obavezu Komutativan da postoji direktna korelacija izmeu prava i obaveza (ono to je obaveza jedne strane pravo je druge). konsenzualan da se moe zakljuiti ma na koji nain (pismeno, usmeno, odreenim radnjama, relanim injenicama - pokretima (za njegov nastanask NIJE potrebana predaja stvari koja je predmet ugovora). Dejstva ugovora o prodaji Dejstvom ugovora nazivamo pravne posljedice koje on proizvodi. Zakljuivanjem ugovora: 1. korak - nastaje obligacioni odnos (nastanak obaveze za isporuku stvari), 2. korak predja stvari (prelazak svojine sa prodavca na kupca sticanje vlasnitva) Prema vajcarskom pravu momentom zakljuivanja ugovora odmah se stie vlasnitvo to vie odgovora prodavcima zbog rizika distribucije do kupca. Prema DEJSTVU ugovora sve pravne sisteme dijelimo na: 1.Tradicionalne 2.Translativne 3.Mjeovite.

www.meshan.cjb.net

Str. br. 2

Zakljuivanje ugovora o prodaji U pravno-tehnikom smilslu zakljuivanje predstavlja niz radnji koje preduzimaju budui kupac i prodavac (kontraktori) u cilju nastanka budueg ugovora o prodaji. Principi kojih se stranke moraju pridravati pri zakljuenju ugovora sadrani su u Osnovnim naelima ZOO, a to su: - autonomija volje stranaka, - savjesno i poteno postupanje - zabrana stvaranja i iskoritavanja monopolskog poloaja. Ugovor je zakljuen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora. Posebne tehnike zakljuivanja ugovora su: standardni ugovori, zakljunica i porudbina. Etape u zakljuivanju ugovora o prodaji (postupak) 1. eventualna faza (nije neophodna, karakteristika je ugovora velikih vrijednosti npr. ugovor o isporuci investicione opreme). Ova faza obuhvata: - uspostavljanje kontakata direktno ili indirektno, nijedna strana nema nikakvu pravnu obavezu - pregovori krai ili dui dvostrani kontakti sa izraenim ciljem utvrivanja namjere uesnika. ZOO ne obavezuje stranke i svaka strana ih moe prekinuti. Pregovarai su odgovorni ako odustanu od namjere bez valjanog razloga i time drugoj strani prouzrokuju obinu (imovinsku) tetu, a ne i izgubljenu dobit. Ovaj oblik predugovorne odgovornosti naziva se mapa contralendo. U pregovorima se formiraju punktacije - pismena saglasnost strana koja se tice pojedinih dijelova ugovora. - pripremni ugovor projekat ugovora do koga se dolo pregovorima. Daje osnovu za upuiuvanje vrste ponude. 2. Nune faze su davanje ponude i prihvat - ponuda je jednostrani graanski posao, izjava samo jednog subjekta i stvara obavezu samo za njega. Obaveza ponudioce se sastoji u tome da se ostane pri ponudi unutar perioda oznaenog u ponudi ili ako ga nema, u dispozitivnom propisu ostane pri ponudi. - Prihvat ili akcept je jednostrana izjava volje kojom ponueni izjavljuje da prihvata ponueno. Te volje su se usaglasile i dolazi do ugovora. Prema ZOO ugovor moe biti zakljuen UTNJOM ukoliko postoji stalna poslovna veza izmeu ponudioca i ponuenog i to po pitanju konkretne robe, a da se ponueni u odreenom roku NIJE izjasnijo da ponudu ODBIJA. Konkludentne radnje preutno zakljuivanje ugovora (ne vraanje robe na probu, raspolaganjem robe u svoje ime i za svoj raun ako primalac ne zna da je poslata u druge svrhe, promjena dokumenata na osnovu kojih se moe raspolagati sa robom, a da ne zna da su dokumenta poslata u druge svrhe) 3. PERFEKCIJA UGOVORA: Podrazumjevaju se pravila koja odreuju mjesto i vrijeme njegovog nastanka. Ono se razlikuje po tome da li su stranke bile prisutne ili odsutne tokom zakljuenja ugovora. Postoje razne teorije o tome kog trenutka je zakljuen ugovor: teorija izjave kada ponueni da izjavu, teorija otpreme kada ponueni otpremi izjavu , teorija prijema (nae pravo) kada je ponudilac primio izjavu ponuenog, teorija saznanja kada je ponudilac saznao. 4. INTERVENCIJA DRAVE U DOMENU NASTANKA UGOVORA: Ova faza je pravilo kod meunarodne prodaje. 5. POTPISIVNJE UGOVORA - moe predstavljati njegovu etapu u tri sluaja: kada je prodaja po zakonu formalan pravni posao kada je prodaja po sporazumu stranaka formalan pravni posao ako su ugovorne strane predvidjele posebnu formu Standardni ugovori o pordaji Poto poslovnopravnu prodaju obavljaju profesionalci, a njaei predmeti su pokretne stvari odreene po rodu dovele su do tipizacije pojedinih elemenata i rjeenja u ugovorima iste vrste. Standardni ugovori su tipski i formularni obrasci i opti uslovi poslovanja koji se po tendenciji primjenjuju jednako na sve uesnike u poslu. Sadre unaprijed tipizirane nebitne elemenate ugovora, a bitni se odreuju u mjeri u kojoj je to mogue.

www.meshan.cjb.net

Str. br. 3

Zakljunica - To je pismena potvrda o usmeno zakljuenom ugovoru. - Daje se na unaprijed utvrenom i odtampanom formularu ili na ad hoc sastavljenom obrascu. - Zakljunica ne prestavlja pismenu formu ugovora, pa je ugovor prema tome punovaan i kada zakljunica nije izdata. - U sadraj zakljunice ulaze svi bitni elementi ugovora bez obzira da li su oni odreeni zakonom, sporazumom ili prirodom posla. - Sve to se nalazi iznad podpisa stranaka u tekstu ili na margini obavezuje stranke. - Sadraj zakljunice mora biti identian usmeno zakljuenom ugovoru. - Svaka stranka moe od druge zahtijevati ispostavljanje ili potpisivanje zakljunice sve dok druga strana nije ispunila ugovorene obaveze. - Zakljunica se sastavlja u 2 primjerka, a nakon to oba primjerka budu predata kupcu na potpis on ima rok od 3 dana za vraanje zakljunice prodavcu. - Ukoliko ne potpie ili ne vrati zakljunicu spor e se prvo odvijati mirnim putem, ukoliko ni to ne da rezultatze strana koja je potpisala zakljunicu ima pravo podnijeti tubu sudu za dokazivanje postojanja ugovora. Porudbina je komercijalni dokument koji moe imati razliit poloaj u postupku zakljuivanja i dokazivanja ugovora. 1. Ona predstavlja ponudu kada kupac njome izraava ozbiljnu namjeru da zakljui odreeni u dokumentu definisani ugovor. 2. Ako kupac alje porubinu na osnovu ve primljene ponude prodavca, onda ona ima pravni karakter prihvata. Postoje li u porubini razlike u odnosu na ponudu, ona ima svojstvo kontraponude. Ponudilac postaje ponueni, a ponueni ponudilac. 3. Kada je ugovor ve sklopljen porubina ima svojstvo dokaznog sredstva i knjigovodstvenog dokumenta. Bitni elementi ugovora o prodaji Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definisanog tipa pravnog posla, bilo specifian sadraj i karakteristike koji odgovaraju zajednikoj namjeri stranaka. Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na: - propisane, - utanaeni sporazumom stranaka - ili u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske sutine - po prirodi posla. Kod prodaje poslovnog prava bitni elementi su uvijek predmet, stvar, a po odreenim uslovima i cijena i koliina. Predmet ugovora o prodaji Karakteristian predmet poslovne prodaje su POKRETNE STVARI, a to moe biti ROBA, ENERGIJA I HOV. Stvar kao predmet prodaje Stvar je ogranieni dio prirode koji se moe staviti pod ljudsku kontrolu i vlast, a predstavljae i predmet poslovnopravne prodaje ukoliko je faktiki i pravno pokretan. Da bi stvar bila predmet prodaje mora se nalaziti u pravnom prometu (ogranienom ili neogranienom). Ogranienja mogu biti trajna i privremena, privremena se uspostavljaju zakonima ili odlukama nadlenih organa zasnovanim na zakonu. Prema kriteriju egzistencije predmet prodaje moe da bude: PROPALA STVAR: Kod propale stvari ugovor je nitavan ako je stvar bila propala u asu zakljuenja ugovora. Dejstvo djelimine propasti zavisi od poslovnih obiaja i od toga da li je svrha ugovora ugroena ili nije. U principu kupac moe da bira da li e ugovor raskinuti ili e ugovor ostati na snazi uz srazmjerno smanjenje cijene. Ugovor po sili zakona ostaje na snazi, ako djelimina propast ne ne teti svrsi ugovora, kupac tada moe traiti samo snienje cijene. BUDUA STVAR: zakljuenjem prodaj

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.