Top Banner
Socialdemokraterna Stockholm 2009-11-01 P olitiska riktlinjer A ntagna av Jobbkongressen 2009 O bs!D etta är en dokument är framtaget under stor tidspress. En ny version kommer att tas fram när protokollet från kongressen är justerat.
86

Politiska Riktlinjer Final

Jun 20, 2015

Download

Technology

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Politiska Riktlinjer Final

� �� �� �

Socialdemokraterna

����������Stockholm 2009-11-01

Politiska riktlinjer A ntagna av Jobbkongressen 2009

O bs! D etta är en dokument är framtaget under stor tidspress. En ny version kommer att tas fram när protokollet från kongressen är justerat.

Page 2: Politiska Riktlinjer Final

��

�������

Innehållsförteckning

1. Frihet växer ur jämlikhet ................................................................. 3 ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

2. Jobben först ................................................................................... 6 ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������ � ����!����������"#��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������$������� ���� � ���������#� �������������������������������������������������������������������������

3. Investera i möjligheter och framtidstro......................................... 28 ����%&���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����'����������� ���������"#������������������������������������������������������������������������������ ����'���������������&�#��������� ����#������������������������������������������������������������������������������(

4. Solidaritet och ansvar för välfärden .............................................. 47 )���* ��������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������)+ )�������$��������������#&�������������������������������������������������������������������������������������������,�

5. A gera för förändring ..................................................................... 70 ,���'����������-������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������+. ,����������������� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������+� �

Page 3: Politiska Riktlinjer Final

��

�������

1. Frihet växer ur jämlikhet

1.1 Inledning $�"��� ��������������������������� ���������������&��� � ��������#����/�����������

��������������������������������������������������"#�������������������� � ������

0��� ����� ���� ���� � ���� ���� ������ ���������� �����1� �� � �������� � �� � ���

��������������"#�������� �� ���������������������

2������� � � ����1������� �&�� ����1������ ����-������"#��������� #���������������

�"#� ��� ������� ��� �&��� ��� ��-��#��� �"#� � ����#����� ���� � �� ���� �� � ��� ������

���#���������3���4��� ������&����"��� ������������ � ��������#����"��&��� � �����

������#�����

!��#����"#�������#���� �������������� ��1��"#� �������� ��������������- ����������&���

�� ���� ����������� �� ���#������ '������ ��� �� ����������� -"���� �& �� � �� �� ����

����"������"#�� ��� ��� ������#���������� ������� ����-���������������������"#�

"���������������-����1������������ ����4������ ���� �������������#�������������� ������

������ ����� � �� � ��� �1� ������ ������ ���� /&��� ���� ��� ���� ���� �����

����� ���� ����#������ ���������

$�������� � ��&��� ���� ����"���� -�� ����� �"#� � �����1� ���� ��&� ������� �� �� ��������

���������1� ��� ��� ��� �&�� ���������� ��������� �"#� ���������� 4��� �� ����� ���

������������������ �������������&��������&���5� ��&� � ������� �������������������/�������

���� ����� � ����#����� � �� ����� ���� ��� ���� "#����� �� � ����� ��� �"#�

������������"�����5��& ������������ 1� � ���������������� �������� ��� &���� ��&��

��������&�������

6��� ��� ����� �� #� ��� �� ������ 5� ���� ���� �&�� �������� �� ��� �����������"����1�

&������������� ����������1�� ���������&��������������������� ������������&����&�������

������ ��� ��� ��� 5� &� ������� ��� #��� ������� ������ �� ���� 6��� ��� #������ &�� ���� �����

���� ���� ������� ���� �&�� � ��� ������ ��-��#���� 4�� ��-��#���� #��� ���� ������

���#������ ����

7�������� ��#&�������# ����������1� ��-��� �����#����"#������&����������������������

������ � �&� ���� ��� ��������1�� ����#������"#� ��-��#��� ���������1�����"��&�������

������������0��� ��������������� ��� ������-���������������&���������������4������

���� �������������� ��&�� ���� ��� ������#���������������"����� ����#����"#���� ��

� ����#���������������������������������������������"#�� �������������4��� ������������

��"��� ��������������� �������&������ �� ���

/����� ������������������������&���� �������������������������������������� ��

��������������������������1�������������� ��������� �#�����"#�� �����������3��������

�������� ��������� ��� ����������$���� ���� ��&������� ���� �������������������"#�

Page 4: Politiska Riktlinjer Final

��

)������

������������������������

$���� �������- ����8������������������&�����������������1��"#� &������������"��&�

������ ���$������������������ �������������&���������������������������������/����������� �

��������# ����

0������ �#��������������#���� ��� ��� ���"#����� � � ��� �����#��������"�������

9��������� ��&� ����������� ���&����#�� ��� ����� ���� �����������&���� ���� ������

4�� ���� � ������� ������� ��# ���� �& �� ��������-��#��� �"#� ���������� ������ ��� ���

������� �#����� 4��� �� �&���� �� ��������� ����������� �������� �� ����� �������1� �"#�

��������& ��������#����1���-� ��#������"#�� ����#������0��������������������"#������

���������������� ��� �����

!��#���#� �����"��&������������������� ����1����� ��������"#� ������������ ���#������

���������� �������������� ���&�������� ���������������#����"#�� ����#������&������ ��

������������������������ �������� ���7�� �� ����#���� �� ��������- ����� ��������#���

� �� ��� ����&�#����������#������3���5� &�#�����-�������� ��������������������:����

������������#� ����$��������! ��������"��� ������������� �����""�����������

! � ����1� �����������1� �� � ��"���� ��������1� ��-����� ������ ����������1�

��� � �����������#������������������&�������������������5������ �����#������&�����������

����$��������� ���� ������� �"#� �����#&������/&�� � �� ������� ���#����� ��������"�����

��������� ��� ����������������������������������"����������������������������������� � ���

�&���������������#����"#�� ����#��������������������������������������

$�������-��������������������&�����������#��������������$���� �����������"����

������ 1��� ��"#�#���������- ������/����"��� �������������������"���������������� ��#���

����������"#��������� �����#����������������������

/������������ �� � &��� ����� ���������������#��� ����������� ������������������ /�� ���

���������������"#�������������������� ��������� ��1������������������� ������������

4�� ������� ���� �� ������� ���� � ��� �� �� �� ���������� �������� ����������

�������������������&����������"���������&����� 1��"#�����&����������&�� ��������������

� ������ ��������������� ����������

'�����������#�����"������� ���������������� ����������������������������������

�"#� � ������� 2������� �"#� ����� ���� ����� �� ��� ��� ��� ��������� #�� ���

������������������������� �� ����;&������������#����������������������� �������������

�������������������� �������������"#��������������������������������0�������������

������� �������� ��������������������������������&���� �����& ���&�����������"#��&���

�� ������������1��"#� ���� � ������������������ ���������������������

/����"��� ������������� ����-�� ��������������������1��"#������������� ��������

��� ����������"#���3� ��-�� ����� ������1���������� ���������������������"#�� ���

����"������#&������5����������1���"������"#����� ���������7"#������� ����-�� ���������

������������������� ������������ ����#����������-������1��� ��������"#����������

����"��������

Page 5: Politiska Riktlinjer Final

��

,������

/�� ��� ���� �� ���� ���� �� ������ ��������� ���� ������ �� ��"��� ��������� ��

������������������$��������������.�.��4����&�� ������ ������������ ������ ����#�����

�"#������� ������<� ����&���������������������"��� ��������������� �������������#��1�

������#����"#����� ����������������������������� ���&����������� �������������� ���..(�

������.��8�

=� /������&�������-������������0������&����������������#����"#�� ����#������ ��� ��� ��

�"#���������������#��������"������4��� ���������������������������&�� ��������

���������-��������������������������������� ���1���������������������������������� �

�����1��"#��������������� �����"#�� ����#��������� �����������#��������"��������

=� /�� ���� ��������� ������ �� ������� �&� ���� ����� ��������� ��������� ���� ��3�� �� �

����� ��� �"#� ��������� �"��&� ��� �� �� ������� ��������� ������ ����"����� ������

������������������������"#�&�������&����� ���&���� �������"#��&����� ���

=� /�� ���� ������ �� ��-����� ���� ������� ����� $�������� $����� ��-����1� ������������ �"#�

������������������#����������������������������� �1�#����������� ��� ��� ����

���#��� �"#�� ����#����� �"#� ���� �#���� $�������� ����"������ >��� �"#����� �&����

��- �����&����������������������

=� /�� ���� &��� ���� ��������� ���� ��������������� ������ �� �"#� ��� ����� ���� �� ��-��� ���

��������� ��#���� 4��� ��� �� ��������� ������ 1� ��-��#��� �"#� ������#��� ��� ����

�����������?������������������� �������� ������&������������ �5����������������������

�����������

• /����������"���� ����������������� ���4�������������������� ���������#������� ��

��������������� ������������������-����� �����������"#��&� 1��������"#���������

����� ���������������������� ��������$���� ������ ��������������������� ���������

=� /������# ���$��������� ��������� ��� �����������������#����1� ��������1���� ��"#���

�������������������"������-�� ��&���"��������������"#����� #��-���

@���� ����� ������� ��� ��� ��� �� #���� �� ������� ���������� 5� ��&� ���� ����� � ��1�

�� ��������������� �"#� �� ������1� #���� �� �&���� � ��� �������� �� � ������

������ �������������$����������� ����"#����#������! �� �����������������������������

�����&�$�������������� ��� ����#������

Page 6: Politiska Riktlinjer Final

��

�������

2. Jobben först

2.1 En ansvarfull ekonomisk politik sätter jobben först

2.1.1 V i har råd att arbeta �������������� ��������������������������������������������������������������

�������������������� ����������� ���� �������� �� ��������������� ���������������

���������������������������������� ���������������������������������������������

�� ������ �������� ��� ���������� �� ���� �� ����������������� ����������

�������������! ������� ��������� ���������� �������������� ����������������

����������

�����A������1���������� ��������������������(()�

<�������������� ���������������������� �������� �����&��5����� �� �� ������������ �������

���� �� ���������� ������������� �#������������ �#����� ��&���&��#�����"#������� �����

� ����� ���! ��������"��� ������������� ��� ���&����������-�������������

6��� ���������� ������ ��# ��� ������ ������������ ���� �� ��� ����� -�� ����� 5�

�����������������1� ������������ �� ������������1� ����� ��� �"#� � ������ ��� 6���

������� � ����������# ���������1� �����&� ���"#��������� ���������� ���� �������5�

�"#���-��#���� ������������3��������� ����������� ����������� ��� �� ������� �������

�������� ���������� �������������-��B�������� ��������������� �&����0������ �#����

��������������� ���������������� �� ��������� ��������� ������������������ ���������

�"#��������������������� ��"#�� ������ ���

4��� ������ ����������� � �� ���� ��-���� ������ ��� ������ � ��� ������� ���������� ��������

!��#���� ���� ������� ���������������� ���� ��� ��� ����� ���� ������� ����������� �"#� ���

�-������������� � ��� ��#� ���� ��� ��������� ���� ���#��������"������� $� ��

���������� ������� ��� ��� �������� ������ ���� ��� ���� ����� � ������� �� ����������

��������?��������#&���� ����������� ������������������������ ���� �������������������

��������"#������������ ������������ ����$������������������� ������ ��$�����������#���

������������������������"#�������� ����-��#����-������4��� ����# ����������������

������������������$� ������������ ������� ����"��&�������������&������� ����� ��

�������������

4�� ����������� ���������� ����������� �� �� ������� �#���� �"#� ������������ ���

������� ��� ��������������� �������&������� � ��������������� �������&������������

������������������� �#����4��������� � � ���& ��� �� ��� ��� ������� ��������"#�� ��

$��������������3���"#��-��������������� �����

Page 7: Politiska Riktlinjer Final

��

+������

/�� ��"��� ���������� ������������� �� ���� �� � �������� � �� �� ����������

��������C����������&����� �� ���������������������"#����"����������������������

� �� ������ ���� ������ ������ 4��� �������������� ������������ �"#� �� ����&��� ���� �������

������������"#����������������������������������-�������������6-������������"#�-��

��������� ���� ����� � ���� �� �� ����� ���� ��� ��������������� ���-����� ����&����� � ���

�������������������$����������������������������&����������-���������� ���������&�

#����-"���� ���� ����������-����������1�������3�1������ ����-������"#����������������������

/�� ��"��� ���������� #��� �� ������ ������ �� � �� �&������� � ��������� �������� ���

���������4���� ���������������������� � ��� ������������������$���������&�����������

����������� ��-������������ $������ ����������� ���� �� ���� �&� ���� ��� ���� �� �

��������"#�����������������&��������$���������������������������������������������������

/����� �������������"#��&��������������������&������������ ������� �������"������

�� � �� &� �� �� ��������� �"#� �� �� �������������� �� ������ ��� 4�� ���- � ��

�������������� �"#� ������������ ��� ������� ����� ��� � �� ��-��#����-������ �&�

��������� ���� #��� ������� � ��� �� ������� &��� #����� ������ ��� �&���������

����������� ! �� ��"��� ��������� �&�� ����� �"#� ������ � � ��� ������ ���������������

0������ ��� � ����������� � �� ������ ��� /����� ������ � ������ �� ���� ����� ������ ���

�����������4��� ������� �� ��-������������"��&���"��������&���� �������� ������������

�"#������������4����������� ����-���������������"#��� �����������������

� �������������/������������������������#�� � ���������������� ����#� �#&�������� �

����������������1������&� ���"#����������������������������

! �� ���� ���&� ����� �-����������� �"#� ������3�� ������ ���������� ��� ���������

-"����������� $��� $������� ����� ���� ������ ��� � �� ������ �� �&���� ��� ���������� �� �

������1��������������"#�����������4��� ���&��������� ���������"������ ������ ��

���������������������

$������������������� ��� ������3���"#������� ������4&��&����$�������� � ��&������� ������

�"#� ������� ������������ ����� ��������� @�-��#���� ����������� �"#� ��� �����&���

���� ���������������� ����#��������� ������������"������� ���#�����������������;&��&�

�����������������& �� ������� ���� ����#���������������������������"#�$��������� ����#��������

# ����� ���������1�������-������������"#��� �������3����

�� ���� ������ �� ������������� ��� ��� "������ ���- ����� � �� �������������� �"#�

������3���! �������&��������& ������������������������������� �������� ��&���������� ���

��� ��������&������������ �������������������������������������"#� ����������

��������������������"#D������� �������������������4������ �������������� ���& �������

�������"#���� � �����������"#����������4������������� ����������������������� �� �

�&����������� ��� ������������ �� ���� �������������������� �� � �� �������� �"#� ��

�����������������������������$������&����������������������������� �����������������

��������������������������-���������&������������#��1������������� �����������

������������������������

Page 8: Politiska Riktlinjer Final

��

�������

6����# ��������������������������������������������������� ���8��

=� " ��� ���������� 4�� ���������� ���������� �������� �� �&�� ���� ����� �����

�-����������1�# ��������3���"#���������� � ������!�����-������������& ���������������

����"#��������������"��&�#���������������/����������������������� ��1��� �����������

�"#����� ����������������� ��������� � �� ���� ��� $���������� ������� $�������#��� ������

�����&�������&�����B�����1�����1�������"#������������5������&��������� ����&���� �

#��� ������ �"#� ��� ���# ��� ���- ���������� � �� �&��� �� �� �����& �� /�� ���� �����

���������� �"#� �� ������� ������� �&� ���� ���� ���������� �� ��� ����� ��

�������������� �� ������ ��� $������� ���� ���������� �� � ������1� ���������� �"#�

�������"��� ����� �������"#���������5������� ��&���� ����

=� #����� ���� ��������� 4�� �� ��������������&��1��� � ����������&���� �"#������������1�

����������������C����������&����� ������ ���������������� �������� �����������������1�

�������������� �&����#�����"#� ����#� �������-������� ��������������������

4�������� ������� �� �������� � �� ���� � ��� �� ��������� ���� �� ������������

� �� �������������� 9����������� � �#� ���� ���� ��������������������� ��� �� �����

��������������������/����� ������������ �����������"#���-������������������ ��������

������������������ ���&������������

=� $������� ��������� �������������! ������������������� �����������������������#������

�"#�������� ������������� ������ �������3����# ������&���"#����������������"������

2�������� #��� �� ��������������� �� ���� �������� ���� ������ � �� �������������� ;&�

�&�������� �����# �����"��&������������ ��������1������������������������

�"#������-���

2.1.2 Vår politiska kurs: hållbar utveckling �%������������ ��������������������� ��������������&������������������������ �

����������������������������������������������������������������������������������

������ ��� ������������������������� �����������&�����'()���������������&����*�

������������������������������ ����������������������������������������������������

�������� ������������ �������+�������������������������������������������������

�����,� ������� ��� ���� ���� �������� ����� ������� ��� � �� ������ �� ������� ����������

��������������������������������

;����'�����1�'����1��..(��

* �����..����"���������������%�#���>���#����� ����"#������� ��������� �� ��

��������������������� �������� ���>�������&���������"#� ���������� ��������- ��

���#�������������������������$�����������������������"#���������������������

Page 9: Politiska Riktlinjer Final

��

(������

���� ���� ���� ��� ��� �&� ������#����� �"#� ��� �������� ���� ���#��� ����� �����������

���������� �&� ���� ��� ����������� ��� �"#� ��������� ��-��#��� �"#� � ����#����� ���

��������

'�����������&����#������������� ���� ���������������"#����������������������������

�����������������������<���� ������&������&������������� ���2������� ���&�����

��� ������ �� ��-��#����-����� #��� �"��&� ������� ��������� !��������� #��� ������ �&�

��#����� ��� ���� � ��� ����� ����������� ������ �� � �� ������� ������ ������ ��

���������� ������ �"#� �� ���������� ���������� $�"��� ����������� ����� ��-�����

����� ��������� -���������������� ������"��� ��/�������#�������������� ��

����� ���������"#�������������� ����#�������

!������������-��������������&����������#��������������� ��������������� �����

����� �������� ���������� ������������ �������- ��B����&���� ��� �������������

����������� ����������������������������"#����������������������'������������������&�

���������������#������ �� ���������������������������������

4��� ��� ���� � ������ �� ���� ����� ��������&������ �� �"#��&� ������� ����������

���������������#&����������"������4����������-��������/��� ��#������������ ��

�� ��?���*������>����� ��� ��!6E������������ ��#&����������"������&��.E�������

�����A����������� �������-������������� ������!6E���������&�(.E�����1�/&�����������

�����������&����������"#�� �������� ���#������������������������������� ����� ��

����#������� 6�� ��# ���� ������� ��� �� ����"����� ���� �&� ������� ��� #&������ 5�

���������1���"������"#����� ��������5��&������������������

;���������&����������������"#��-����������������/����# �����������&��������& ���������

&���� �� ���� ������� ��������� ��� ��3�#��������� 4�� ����� �� ���1� ���� � ��������

����� � ��� ��� ��� � ����� ��������1��&���� ��� ��� �� ����� ��������� 4���� �����&���� ��

������������������������������"#����������� ����&�����������4���� � �����������

�� � �1� #&��� �����������-"�� �"#� ���������� ������� � �� ���������� �������� 7"#� ��� ���

������������������ ���� ���#���� ����#�������������������������������#����� ������������

��������������#�������� ���4������� ��� ����������� �������������������������� ���

�������� �����-� �&���� ��������� ��� ���� � �������� ���������� ����� �������� ����������

�����������

/� � ���� ��# ��� ��� �� -� ������� ��������� ����� ��� ���������1� ��"����� �"#�

���� �������� ��� �� ����������� /��� �� ��# ���� �������� ������������

����� ���������� ���� ���� �� -������ ������3�� ��� ����� ���� �� ��"����� #&������

����"��������������3�������������-���������������"��&�����������-������& ������

�"#��������� ��1��"#���������������� �����������&���� ����

/���&����#�������&��5���������� �1��"#���������������&��������&����"#����& �1���

�-���� ���� ������ �� �������� ������ ����� F����� ������������� �� ���� ����� ���

����"������0�������"#�������3�������� ��� �� ���������& ���������"#���������#� ������

-"�����%� ������# �������������� �������&��������& �-�������� ���������� �����#� ���

Page 10: Politiska Riktlinjer Final

��

�.������

�"#������ ��������&�������

;��� �3����������������������������"#������������������������� ����������������

�������� ����� ��� ���� �� ��� ����"������ �"#� ������� -�� ������ �� ����#����� �� �����

�� ����/&���� �����������������������������������������������"��������&����

4�������������������1����������������������"��� ����������������� ������

�����4������������������������������������������������������������������������������������

���� ���! ����������������� �����������&��������&�� �����������#��������� ����#����

$������� ������� �� �������� ��� ��� ������� #&������ ����"����� ��"�� ����� �&�� �������

������ ��� �����"#��&����&�&�������������������/������&�� ��1� ��� ���&�������� ��� �����

9��&�����������&��������8�

=� $������ � ������ ����������*� ���#� ��������� ���&����� �� ���� �"#� ��98�� �������

�"#�#� ���#� ����������������� �������������'������������&�����&�������������������

#&������� �����"#��� � ������������������ ����� ����/���&�����&��������������

����������"#� ��������� ��� ��������� �1������� � ����� ����������9��4��� ����

�����&������������ ����������"#��������������������-������������������������ ����

$&��#����������������� ����� ������ ������������������ 4��� ��# ��� �� � ���#����&�

����� ��� ��������������� �����1�����������������"����������1������������������

������� ������"#������������ �������3"��������

=� -��������������� ���������������������0���������� ��#������������������4���������

����������� � ����#����1� ��� �� �� ��� �"#� �� �� �&� ����������� �� ��� ��������

������ �� � �&�� ������� ����������� ��� ���� ��"���� ���� ����� �� /�� ����� ������� ��

������� ����������������� ��������9� � �� ���� ������� ��- �� �� ��"������������#������

�"#�� ���&�����&������������ ���%����� �� �������������������������������������

�9E�� �� 4��� �� �&���� �98�� ������������� �������� � ����� ?���� ���� ������� ��

����������"������������#�������"#� ���������"�� ����������� ������������������

�������� ����� ����������� !���� �� ��� ��# ���� ������"���� �"#� ���������� %78��

��������������'��������������������&�������������

• ���������������� ��� �������� $��� ����� �"#� ���-�� �� �������� ���� ��-����� ��&�

����� �� ����� ������������ �"#� ���������� ������������ �&� �&���� �&��� ��������

���������� � ���������� /�� ��"��� ���������� ������� �� �&��� �������������

�����#���5�$�"�����������������1������������$�"��� �����������;�������$;�1�

��������"���1����������;�����������?�����"���� ��������/������ ����&�����������

�������������������������"#�� � ������&��������������� ����������������������"#�

��"��� ����������������������� ���

Page 11: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

2.1.3 A nsvarsfulla och rättvisa skatter �.���������������������/� ��0��������������%������/1�#0������������� ������������

��� �������� ��� �������� � � �� *� ��� �� ������� ��������� �������� ��� �

���������� ���� ���������� �� ������������� ���� �����&����� ��������� ���

������������� � � ��� ��� ����������� � � ���������� ������������������� ���

������������������ ��� ���������� ��� ������� ���� � ��� ������� ��� ������� ���

���������������

4�����%� 1�*����&�����&���� ����������������G�5�7"#�#�������������� ��

����������� � ���� �� $������G� 0������� ������� ���������� 2& 1�

%&����������� ���1� �����������1��..(��

! �� ���� ��"��� ���������� ��� #��� �-����� �� � ���� ������� ������ ���� ��������� ��

���#����-����#����� ������� ����� ��# �����4��� �������� ����� �������#����-"�������

��������������������������"#�#������������&� 1������1��� ����������"#���������� �����

���#����$��������$��������������������������������������������������������� � ���������& ��"#�

� ����#���������������

<� �#����� ��� �������������� �"#� ������3�� ������ �"��&��������������������� �& ���

���� ��� �&��������� �������� � �� �&��� �� � �"#� �&�� ������ � 5� ���� ���������"����1�

���������"#���������������������

$�������� ���� ������ ��-������ 5� ���� ��� ���� 4��� &��� ����� ����� ��� ���������

������������������ ����# �������������#������ �������������&�� ��������������#����6���

���������������&�������������� ����&����� ���������� ������������ ���������������-�������"#�

���#���������������

?�������&���� ���������������#��� ������������ ����$���������� ������ ����#����

������ ������� ������������������ ����������������������������������������$��������������

#��� ������������ �������������������������������"#��������������#�������4����������

-����������������������������������&����� �� ����� ������������������ ���"#�����������4��

�� � # ��� ��������� �&���� �� ��� ���� �"#� �� ���������� � �� #��#&������� ��������

�����������4��������� ���� � �� ��#����������� �����$����� ���������������������������

�"#������� �������������#����

$������-������� #��� �"��&� ������� ��&� �����& ����� �"#� ������&������ 7����� ��������������

����� ���&�������&������������������0� ����� ����#������� ����������������������

���� &�� ����� �� �&� ���� ���� � �� ������� �"#� ���� ��� ��� ���� � 4��� ���� ������ � ��

���������������"#� �������������! �� �������������������&���� �������-������������ �- ����1�

�"#�������������0���������������������������&��� �������������"#������������������������

� ������� �&����� � ����"��&�� ������� � �������%�����������"#��- ��#����� �����&����

��� ��������"������ ��������������� ���������������������#�����$������������������

� ��������� �"#� ���������� ��1� ��������-��� �"#� ������ ������� ������� ���������� ! �� ����

� �������� ��&� �������� �������� ��� ��� �"��&� �������� ���� �������� � �� ����� �"#� � ���

Page 12: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

������������ ������������������

/�� ��"��� ���������� ����� ���� $������� ���� ����� ���� ��������� �� � ��� ��� ���� � � ����

����������"#�������&�� ������� ����#������"#������� ��4������������������������ �� ����

�&������ ��� �����"������������-�� �8���

=� �����������������������������������������������!�����-���������������&��� �������� ��

�&�� � �� ������������ ���������� $�������� ���� ��������� �&� ���� �� ����������� �����

��������4�������������&�����������&������ ����� ���������� ����# ��������������������

�&�� ��� ��� ������ ��#���� $������-������� ���� � ����� ��� �"��&� � �� �� �� � # ���

��������������� � �� ��#��� ���� �� ��������� ���������� 4���&�&� �� � ����������

��&����������������������������������������������������&������ �����

=� 2�������������������������;������������������� ��4�������� ����������������B�

��� ��� ���� �"��&� � �� ���� ���� #�� ��������� 4�� ���������� ��������������� ����

�����������4���������������������������������������������� ��������������������� ������������

��-���� ������ ������ �"#� � �� 2�������� ���� ������� ������ � 1� ������ �"#�

��������� ��&� ��-��#���� ����������� ��� ��� ������� ���������� E� ��������� ����

����������������

=� ��������� ����� ������ ����������/���������� ��������������-��� ���� ������ ����������

��������������"#� � ������ ���� � �������� �� �&� ����������#�������&�� ���� ��������

����"����������& ��������������1� ��"������"#������������#&�������*���# ��������E1�

�����E� �"#� ���� �������1� ��� �"��&� ����������1� ��������������#����� �"#� "�����������

$�-��� ��� ������������� �&� ���� �� ����������� ����� ��������"#� � ������ �1�����#&�����

� ����������������������"#��� �����������#&����������"�������

2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje

2.2.1 En jobbskapande näringspolitik �-�������3,������������������������4������������� �������������������������� ��������& ����1�������������������� ��������������������1����������#����#��������� ��5�������������6����������;�����������..(1�!�����1������������������������ ��������������������&���E(��

�/&����������� ���#����"#�� ����#����� � ������������������� � ���� ����������"#� ������������ ���� �&�� �"#� � ������ ��� ��� �����&���� �� ���� ����� �&�� ����������

Page 13: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

�����&���0����&��������� � ����� ������������ ����������#����&���������� ���B������&������H������H1������&�����������������"#����� ����&�1�����������&����������3��1���������� ������� 4����� �� ��� ����� ���� �&��� � ������ �������� �"#� ��3��� �� � ����� ������ ���!�����3������-��������������������� ����������"������ ���� ���� ��������$&�������������� ����������� ����&��"#��� ���������4��� ������������������������ ���������������� �������� �� ����� � ������� /�� ���� #�� �� ����� ������ ������� �� ��������� � ��������� �����"#�� �����������<��� ��#������ ��� ������� �������$���������� ����� ���� ���� ����������� � �������4��

�������&���������� ����������$�����E����E�� ����������������� �������������� ����,�&������������ ������������������������&������� ���������� ����������������� ��������������3���������������3�� �������������&��3�����& �������"#��� ��������� ������������������������������/������������������������������ ���������������� ���-� ������ ����������������&��1������������� ���������4�����������������������3�������������������"#�� ������ ���4�������������� ���

����� ���� ������� � �����1� ��� ��� ���-��#��������� ����� � �� ������ ������� �&��� �� ��������� F�������� ����������� F������4����-��#������������� ��#����� ����� ��1�� ��� �������������������� �#����&������

�� ����������"��������������� �����������6-��������"#�������3�������������� ����&��������� �����& �� ���$��������� �����

�����&�������� $����� �3����� �����1� �� ���������� ������ �������� �"#� �� ��3� ���������� ������������������� �������"��������������������&����������1��������1�������� �������"#������ ����4������������������������ �������������������"#1� ����3�����1� ��� #��� ����� ������� ������ �"#� �����#���� ���� ������������ ���� ����� �������������������"#���������$���������&����������"#� ����� ������� ����&��& ����� ������ �"#� ��������� �� �� ����� ���������������� ���� �� ��� ����� ���� ���������������������#����-��� F��1���� �������"#�� �������4������� ������� ���������������������������<&��� ��&� � ������ ������� ���� # ��������� �� � �������#��� ������ � �����

���������1� ���������"#�-� �������< ����#���� ����������������������� �����"#������������# ���� ���������/&��������������������� � �� ���� �����3��������� ���� �� �� ��� � ������ �&���� ���� ��������� $�������� �������� #��� ����������� �� �����������1� ����"���������������������"#�� ������ ����������������������������� ����������� ��-������ ��� �����1������ ��� ������������"#�����������������������"�����& �� � ������� �"#� ������ ���� ���� ������ �� �������� ������ ����� ���1� ��������1�������� ���� ���� -� ������ �"#� ���� ������������� �� ���� �"��&� ����� ���� ����������� ��� �����������3���� �-�������� ��������&����������� � ���� ����� ������$���������3�������������$���� ���� ������� �� �������-������������ ��������������������� ��� ��� ������ ���� �� # ���� ������� ������������� ��� ����� �� ��� �������&������ � ������� ?����������� ������������� �"#�� ������ �� ��� ������������$������� #��� ������ �����&���� �� ����� ��� �&�����1� ����1� ����1� ����� �"#� ������������

Page 14: Politiska Riktlinjer Final

��

�)������

@����&����� #��� � ��� �&�� �� � �����1� �"#� ��� �������� �� ���- ��������� � �� �&��� �� �������& ��4������������ �������#���������������������������� ���� �����������"������1�#&������

��� �����1� ���� �������������� �"#� ��������������� �� #&������ ����"����� ������� �������������� �� � �� ���������������� �"#� ���� ������ � �� �����#��� �"#� �����������������3�������� $����� ��� ����� ����� ��� �� ������ �� ������� �������� �� ����� ��������������%'0>1�$�������1�@�����$����1�$>0>��"#�� ���� �������� ������������� ����������� � ����� ����4������������ ����/��������1� ���� �������� ����������� ��������������������������� �������"#���������� ���������������������������/����"��� ���������������������������������� ������������������������ ������������������ ����� ����������������������� �������/�������#�����- ������1������&���������"#������������-������� ������������ ��������/&����������� �������������&����&��������#��������� ����� �� ���1��"#�������&�����

� �� �����4����&���������� ��������������"������"#�����������������E���& �� � �� ������� ���1� ��&� �"#� ������ � �����1� ������������1� ��������� ������1�

� �������"#������� ���/��������������&���������"������� �������"#������������������� �� �� � ������������ �������������� �"#� ���� #&������� ����������� /�� ����� �"��&� ��� �������������������#��� ���������������"#���"������ ��������<���� ����� �����& � �-���� ��� ����� -�� � F���� :������������ ���� �������

����"������ �� ������ ����"#��� ��� �&��� � ������ �"#� �&�� ��������� #��� ��������� ��������"����1��&����� ���� ����������3�������������&���������� �������"#��������1��"#���������������������� ������ ������ ���4������������#��#����-��"#��������������������� �"#� �����1� ����� ����-����1� �������� �"#� ����������� ��� ��������!����� ����������"#����������������������������� ��� ������ ���"#������������ ��'������������"#�� ������ �������� ����"������������#������������������ �� �����������������3����"#������� ������0��"#�7�� ������� �����������������3�1��������"#�������������������#�����������

��� �� � �"#� ������ �� �� � �� � �������&��1� �"#� ���� �������� �&�� &�������� ��"#����� ���� ������������"���� ���� �"#��&���� � ��� �����-��� F����4��� �� ��������� ����� �� ���"��&�� ������������������"�������

! ������������������3���"#���������������������"��� ��������������������8��=� ������ � ��������� ��� ���� ����� ���������������� /�� ����� ��������� �� �������� � ������������ �"#� �� ��� ����� ���� �&��� ����� ���������� �"#� -�� � � �� � ���������������������"#���������������� ����@����&������������������������� ����������� ���� ��� �� ������������������� ��# ���� �������1������������ �� ��&� � ��������< ����#��������������������������� F�����&�� ������������# ���������&����� ����������4�� ���������� ���#� ����� ���� �� ��� ����� ���� ����� ����� ���������"����� �"#������ ����-��� ������ ��-����� ������������������������&�����������������&����������������/��������������������������� �������5��������� ������������&�# ������������� ������� �� ����� � ���� ������������ 4��� �� ����� ��� � �������� �������� � ��

Page 15: Politiska Riktlinjer Final

��

�,������

������� ��#����"#���������������# ������1������ ������������� ������ ��������&�� ����#��������������"��&�����&��"#��� ��������� ��������

�=� ������ ���������� ����� ������ ���� ����� ������������� /�� ���������� ��� ������ ����������"��&� � �� �� �&� ����� �� ��������� ����"#���� ���� �-����������� ����� ������ /�� �������������� � ��������� ���� ����1� �����1� �� �� �"#� ����������� ������ ���� ��������������1���������1�������� �����"#��������������&����& ������ ��������1�����1������1�������������"#� ������������������������������������������"�������/������������ ��������� ����� �� ���� ��"��� ����� ������ �������� ����� $������1� ����"������� �������� �"#� ��� ���� ���� ������ ����� �&��� �� �� >�� �������� #��� ����3� �����- ������"#��������-������1��&������������� ��������&��� ��-� ����

�=� 7�������������������������������C����&�������������������"#�� ������ ���&���������� ��� �����-�� �� 6-������ ������� ���� �"#� � ��������� ���� � ��� �� ����&������� � ���� ������ ���� ������ ������ ���� ��-��#���� ��&� �� �� ���������������� ! ��������� ���� #�� ������� ��������-��#��� �"#� � ����#����� ���� ��������������� �� �������#��� �� � � ��� ������1� ���� ��� ������ ������� �#���� 4����-��#���� ������������������� ��� ��������������������� ����� ����������"����-���������� ������� ��� ������������

2.2.2 A rbetslinjen kräver en utbildningslinje �! ��� ������������ ���������������������������������������������������������������&�� ��������� ���������������������� ���� ������� ������� ����� ����� ����� ��������� � ����������� �� ������ ��� � ��� ������� ���� ������������������ ��������������� ��� �������������&������������������������ ���������������������� ����� ����������&������������������&�����������������������������������& ������7����;����1����������� ���� ����������(����� ��� �� ��������� ��������

/&��� �&�� ��� ���� $��������� �������� � �-����� ������� �"#��� �&��� ����#��� ���� ��3�� �"#�����"���� ��� ������ ���������� <� � ����� ������3�� ��� -�� ����� �"#� � ������ ���� ��� ����#��������$���� ��������-��������������� ������������������5�����&��"#�������� �����1��� ���

�����������"#��� ������������4���� ���������������&�-�1���������"#��������� ��������"#� ����������� 4�� ��&��� �������1� ���� �&���� ������ ��� ��"��� ��������� �"#���"�� ������ �����1��������������������������&��� ����#���������������� ����������"��������! �� ���� �"#� � �-����� ������� � �� ������-��#��� �&� ����������� ��� �� ����

������ �� ��������-��#��� ��� �� �� ��� 5� ��� ���� ������"����� 5� ��� ��� ���� �� ������-��#����'������&�-���������"#�-������� ����3������ �����/�������#����������������� ����������#��# ��� ���������1�����#����������� ���������������������� ������ ������ ��-������ F�����"#����� �����0��������������# ��������"�����

Page 16: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

�"#� -�� ��������� 5� &�������� �� � ��� ������� �� ����� �� ���� ��� ��� �&��� �������������������������������� ����.�.E������������� ��� ��&����������������"��&������������� ���������9���� ���

��� ��� ��� ��� ���#��1� ��-��#��� �"#�� ����#��� ��������� ����"��� ������� 5� ��� �"��&����#������� � ��&�����������������1�����"������"#�������3���$�����������"����������������"#�������-����4��� ���������� ������������� ���� ����� ����� ��������������&������� ���� �&�������� ��� ����#������ �������5����������&�����< ����#������������� �������������������������� ����&�����������4��� ���� �"��&� � ��������� ����#����� ����� ������������������< ����#�����������������������"������&���������&�������������� ���������� ��� ���

� ����#��� ���� ������������ ���������� � ��������� � ������� ���� ��� ��-���������������� ���&�����"��&� ����0���������� ����������#�������������������� ������ �����������������#�����;&� �� ����������� � �� ����� ����"����� �&�� ����� ����� ��� ���� �������� ����� ��� ���

������� �#����I����� ����������&�������&������������� �������� ���"#�����"�����5������� �� � ������������ &���� ������� ����� ���� ����&���&��� � ������������#��� ��������� ���/�������������&����� ���� ����������� ����&� ���"#���������������������� ��������������������4����������������&�����������&������������ ��#�������� ���������������� ��#���

�� ����� ��� ���� ��� � �� ����� ������ ���� ������� ���� ������������� ������ 4��� �� �&����������� ��� ����� � ��� ��� -� �"#� ������� ������ � ��������1� ���� ����� ����� ����������� ���� ��������� ���������� /�� ����� � ��� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ����� ����������� ��� �������! ������ ����������������������������������"#������������ �� ��� ����#����������

�����������������"��� �������������������������������� ����4�����# ���������������-�����$���������/�� �����&���� ����������������������3������ �������"������ ���������� ����������

�� ��"��� ������������ ������E� �"#� ����� �������� ��� ���� ��� ���� �"#� � ��������� ����#������������� ��������3��&� ����/�3������ �����&��������� ��������� ��&����� �� � ���� ��������� ����� �����#��� �& �� �� ���������� �"#� ����������� �����J���������� ������������ ������ ����������������� ����������������������5��"��&�� �� �� ���� �� �� #��� �� ����� ���� <�� ��� ������� ���� �� ��� ����� ������� �� ;�������&���� ����������������������"����������������������� ���5� �����������������! �� ���������-����&����� ����� ����#�������������������������������� �� ��� ��

#��� ���� ��� �&�� ���� ���� #������� � �� ����� -�� ���#������ '�������� ��� ����� ��������� ��-��� ����� ��� �������� 1����3������"#�-���������� ������� ��������������������������� ���������"#����������4��� ������� �� ������������������������������#������� ��������&��� � ��� ��� ����������&� � �� ���� ���������� � ��������� �� �������� �� �� 4��� �&���� ���# ���� /�� �&���� ���� �-"���� ������� �&� ���� ��� -���� ��� �"#�����"���� ��� �������������� �� ���� 4��� ������� �"��&� ��������� ������������� 5�������������������"#���� ������������������1��������������������

Page 17: Politiska Riktlinjer Final

��

�+������

<&����������� � ����������� ������� ��� ���������#�������������"#������������������� �� ��� ������"������ �� ���� �� ����� ������� ����4����������� � ����&��/������� ����'�������� ��� ������������������ ����������� �������������������� ���������������������������������� �� ��� ����"#�� ������� ������� ��� ���� ������� ��������������"������ ����"�������� �������������� �� ��� ����������� ��������� �&���� ��������� �� ������� � �� � ����#��� �"#�

�����������������

4��� ������������"��� ����������� ��� ����������&��������������� ��� �8�=� 6���������������� ���� ������ /�������������� �� ��������� �������� ���� ��������� ������ ��������"#��-������&�������������'�������� �������������� ��� ���� ������� ������������������"������������ ��5�������� �������&���������������������#&���������������"#�-���1�������� �����������-������������������1�����"#��"#�-�����<� �������������������� ���������������������4�������������������������������������������

�=� 8���� ��� ������ ��� ����������������� ���� ��� ������������������� 4�� -����������� ��� ����� ���� ����� � �� ����� �"#� ������� � �� ����� 5� ���� ����� �� �������� �#��������"��&�������������-�����&�����������������������������#������������������ ���� >& �� �&�E� �"#�# ������ � �� ���� ���� �&� � ������ #����� ���� ���"#�� ������������ ���� ����������� ��� ��#��1� ������ ��� ��� ��������'�������� ��� ����� ���� ��� �� ���&���� � �������� ���� ����#����� ���������� ���#������ 5� #����������1� � �����1�-��������� ���1���3������ ��1�# ���������"#� ����# ��������� 4�� ���� �"��&� ����� �� ��������� ����������� �E� �"#�-��������� ������ /�� ����� ��� ���� ������ ��������-��� �� $������� �"#� �������������������� �� � � ����� ���� ��&� ��������1� �������1� ������ �"#��������� ���� �� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ����������� �������� �� � ������ ������������#��� �&� ����������� ��� 4��� ��# ��� �� ��������� ��������� �"#� ���� �������-�� ����������"#������������

�=� !������ � ����� ��� ��������� �� ��������� ������ �������� 6�� �&���� ���� �-����� � ���������� ���� ����� ��� ����� ����1� �3����� �"#� -������������� ���� �������#��K�<�������� ����� ��� �"#� ��� ��#����� ���� ���� ��������� �"#� ����"����� ���� �� ���#��������0���������� ������ ��1���3������ ����"#�-����# ����������� �������� ���������� ����� ���� ������ <� � ���� ����� ��� ��������� ��������� �������� ���� �������� ���� ��#����� ��� �������������� 4����� ��� ��������� �������� � ���������� ���� ����� ���� �-"���� �� �������� ������ #��� ���� ��� ����� ���� /�� ����� �"��&�����"���� ���� -��� �"#� ������ ��&�� �� �� # ������� � �� ��� �� �� �� �# ������������ ��"#��&��� ������ ������������ �������������&�# �������� ��-��� ����� ���������

Page 18: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

2.2.3 Varje arbetad timme behövs �9�������������&������������������������������������������������������������������������������������ ���������������&���������������������������������������������������&�������� ��������+�� ������������������������� ����������������������������������������������&������������������������������� �������������������$�"��� �����������������& �������������������1�������..(�

�<������� ���� ������ ��� ��"��� �����������&�1��"#� �������� �������������� ��� ��� ����0�������������������� ��� ��� �� �� � �������������#���� ���#�����������?� �� �������������1�������"#����-�� �� ���� ������������������ ��� ����� ����� ���4�����������������������-"������������������������������ ������1������������������ ��

�������������"��� �����������# ����� ��<������������"���������������"#��&���������&����� ������ �-"���� ���� �� � � E� ��������������1� � ���� ����������� �"#� � F��1�������� ����������������� ���&���������� ���"#��&�������� ����������"�������4���������-�������������������������������;������������������� �����&����������������������&������������1������������&��"#���������������5����������� ��������"#�����������0������������ ��� �� ������� �� ������5��"#�� ��#�������#�������� �� ������

/�� �&���� ���� -�� � ����#����� ����� ������� � �� �������� ���� #��� ��&��� ���� ����� ����#���� �����1� ������ ���� ����� ������� �� ����� �-�� ��� ������ 4��� �&���� ���� ����� ���� �� ��1������� �����#����&���������������������������� ���#� ��������/����������� ���������# ����0������������&������������ ��� ����/����"��� �������������������"���������� �� ������������ �� ������������ �������

��&���#����� ���� �&� ������ �� ������ �� ����������� ��# ���� &��� ����� ��� ���� �� ������������ �� � $����� � �� ��� ��������� ����� ���� ����������� �� � �������1� �������1�����������1�� ��������������������"#� ��"����� � �������� ��������� ������� � ����������������������� �������������� �� ���������������&����������&������������ ���4����������������������������������� ������������ �����������4���������������#����-���������������������� �������� �������� ����0�������������������� � �� ����������������������������������������"#��� �������������������&��������� ��"#��� ������������������<&���������������&������������ ��� ������ �����������������������������������������1�

��-������ ������ �-������� I�� ���������� � � ���&���� ���� �� &���� ���� ! �� ����� �������������� ������&� �������������� I����� �&� ����� ���� ������� ��� ������� �������#�����������6���������&����&������������������&��� ��� ���#������������"#�#����������������� �����9���������������� ��"#���#��������������������������������������� ��������������� ���������������$��������<������� �� � ��#��� ��� �� � �&�� ���� #���� ������ �- ��#������� ������� ������

���"����������"#�����������������������-��� ��&�&��������/�������������� ��&����������� ���������� 4�� ���� #��� ������3�� ��#��� ������ � ����� ������� ��&��� �&� ��� � ����������#� ������������� �������#�������������� �� �����������������"#��� ��������&����� � ������������� 0������ ��� ���1� � �������������� �"#� ��"����� �- ��#����� ����

Page 19: Politiska Riktlinjer Final

��

�(������

������������ �� ��� ����"�������"#������ ���������"��� �#� �� ����2�#����������1������ ��1��������������"#�� �����������������������������&�� ��� �����#��1����������&��- ��#��������������������� ������ ���@�-"���� #��� ���� �&� �&��� ����� �"#� ��������������� ;��������������� ��� # ��1�

������������ ��&��� ���� �&� �#��� �"#� ������#��� ����� ��� ��� ��� � �� �&���� 4�� -���������� ������������&����� -���������"#������������ ������������� ����#������� � �������������#����������*&� �����������"#������� ��������������� ������������"#�����������&� �������� ���������������<� �&�������� ������������������"#�� �� ������� �����-����������1�����"��&���������"#������������/&�� ��"��� ������������ ��������� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ��������

�������� �� ���������/��������������������"���� ������������ �&� ���� ����������-���� � ����������������7"#��� ����� ����#�������� �������������� ��������������"����1������������ ��"#��� � � �� ������ 7�� ������������ ������� ��� �������� �-������ �"#� ��-������ �&� ��� ��������������1� ���� ��������� ���� ������� ��1� ���� ��# ���� � �� ����� ! ���-��� ��������&� �#��������-����������������� �����������& ���-������"#���-�����#������<� ���# �� ������� �#��� � ����� �"��&� ����� ������&� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ���������

�� ��������&�������������� ���������������&�� �������<�� �����������&����� ������������������������� ����� ����� �� ���� ���#������ 0��� ���� �&� ������ ��� ���� �&�������� � ���� 5����������4����� �����������������-������������/� �$���������# �����������������������1������������0��������� ����&���� ����;��������� ��������������� �� �������� �"#� �� ����� #��� �� ���������������� � �� ��

���������������������������������4������������#�������������������������� ����������"��������������������������"#��������� ��1� ������-�� ����"#����������������$������������ ���"�� ������ ������� ������&��� ������� �������������������������������"#����������&��������������������������������"#��� ��������4�������� ���� ���&������������������� ����������������������������&����� ����

/������� ���� ������� ���-���� ����������� ���� ���� ������ �"#� ������� ��������������� ����*���� � �����������������#��� �"#� ���� ���� ����#����� ������������#� ���� ���� ������������� �&� �������� �� ����#��� �� � ������� ���������������� 4��� ��� �"��&� ��� �� �� �����������������#� ��������������� ����������� ���������������� ��������� �������#� ������ � ����� �� ���� &���� �� ���� ���� ������ �� ��� ��������� ��� ���� 9��#� �� ����� ����������� ����������&������ ����� �����������������������$����������� ���� ����������"����%78����������()���!�"�� ���������� ����#�������#������������ ������ ����������������-���������� �����

0���������������� ����������������������#��������� �������� �� -���� ���&�������������� �����"������������ �������������� �����"������-"�������������"#������ �����������&�� �& �� ��������� 0���������� �"#� �����������- � #������ 2� ���� � �� ��������� �"#�������� �#��� #��� �"��&� ������ ����� �������������� �-����� $&� �&�� ��� ���� ������ /����"��� ���������� �""������������������"����� ����#�������� ����� �� ������������������#������J���� �5��"#��� �������#������# �����- ���� �����"#� � ��������� � �������������������1� ���� �� ������� �������� !�"������ ������������� ���� ���� ����� ���� ������� #���

Page 20: Politiska Riktlinjer Final

��

�.������

�� ����"�� ����������������������������$�������������������������������������������������&� ������ ����������� �� /�� ������� �""������� ���� � ������� ������� ���� � ������� �� ��� ���� �������������� �������������-������� ������������������0 ����� ����������������������������� ������ �����%������������ ������ ����

� �� ���� ��� �� ��"������ ��������������� ���-�� �� ��� �������� ������ ��������! ����� ���������� �&�������������&�������������������������������������#-��������������&��������� ��������!�"�� ���������� ����#�������#������������ ������ ����������������-���������� �����

0���������������� ����������������������#��������� �������� �� -���� ���&�������������� �����"������������ �������������� �����"������-"�������������"#������ �����������&�� �& �� ��������� 0���������� �"#� �����������- � #������ 2� ���� � �� ��������� �"#�������� �#��� #��� �"��&� ������ ����� �������������� �-����� $&� �&�� ��� ���� ������ /����"��� ���������� �""������������������"����� ����#�������� ����� �� ������������������#������J���� �5��"#��� �������#������# �����- ���� �����"#� � ��������� � �������������������1������������������������#������������������#�����������������E������� ������ ���������� �� -�1�� �� &����

�"#� � �� ��&������ 4���� � ������ ������� �#��� �� ���������� � �� ����� ������ $������������"�����#������������������� ��� �� ������!�"�� �������� ����� �� �E�������� ��� ��&� ������ ! �� ��� � ����� � �� ���� �� ����

� ������������������������#���������������������&�������#��������#��#����������-���������! �� ��� � ��� � �� ���� ���� ��� � ������� ������� ���� ��� ��� ��� ������������������� �������4��� ������E����������������������� �������� ���-��������� � ��� ��� �1����� �"��&����������� � �������� � �� ��������� # ����� ���������1� � ��&��� ����� ��������������� �"#����������� ������ ������ ��"�� ������ �������� � �� � ����� ������ �E������ ����� ���������������� ��"�� ������ �������4��� ����� �����&���� �������������������� �"#� &���� ���� �� �"����� ������ $������� ����� �� ��� ���� ��� ���������������������������������/&����&����������������� ��������� �#���� ������������������������� ���&1��������

�&��������"#������������������������4&��� ���� �������� ����#����&������������ ���"#��� ��� � ���������� ����� ���#��� �"#� ����"����� �� ������ �������� /�� ����� ������������������� #�� �� ���������� � �������� ���� � ����������� ��� �� ��"������������������������������������� �#���� �������������������������������� ��������������� �� �� �����������������������������0���������������� �& ��������#����1� ��-� ��#����� �"#�� ����#������ /�������#�� �����

���� �������� 7����� �������� #��� ������ � ������������ ���� ������� ���� ���������������� ��������5�������-��������������� �����������-��������<&�������������������� ������� � ��������������1��"#���������&�������� ����&� ���� ��7��-��#����� �� ������������ 4��� ����������� ��� ���� ��� ����� ���� #���� � ����� �� ������#��1� �"#� ���� � �� � ����#����4���� ���� ��# ���� ������������ ����� ������� �#���� ��������� � �� ���� �������� ���� ����������4���� �������� ���� ���"��&��� �� �������"��������� �������� ��1����������� ��� ������ ����#����������#���� ���������

Page 21: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

< ����#������ ���� � ��� �&� ���� �������� ���� &�� ������ ���� �"#� ������ �"#� ������������&� ���"#� ������#���������� �������/������������������������"#�����������������������������������1������� ��� �����������������"#���#����/����&���&�� ���������� ���4��� ��#��������"��� �����������"��&������ �������$�������������������������

! �� �� ��������� ����������� �"#� ���� ���������� �� � �& �� ����"������ ����#����� �"#���-��#�������������"��� ������������������������ ��� ���������8��=� !��&���������������������/��������� ���� ����#������������� �����������������������������"#������� �����#������������"#����������������� ���&��� ������������������� ������ �� ����� �� ������������� 4��� � ���������� �� ������ �� �������� ��� ��������������������"#�����������"#����"#����������� ������������ ������������������&��������� ������������� �������������� ����������� ���� ��� ������ ����#����������1��������� �������������� ����#���� ���� �-��� �����������������������"#��! ������������ �������3����#����&���# ���� ��� �������� ���"#����3�����������������������������/������� ������ �� -� ������� � �� ��1� '�������1� �� � ��������� � �� �& ������������� ������� �� �"#� ��#��������� �� �������� �"#� �� � �������"��� ��#� �� ������������������� ��� ������������ ��!6$0<E�������������������� ���#���������&����� ��������#�������������������������������������&���� ������ �����������'���������������������������������������������������� �� ��� �����#����"#� ����� ����� ������� �� "������� 4��� ������ ���������� � ������� � ����� ��� ���� ��������������1�������� ��� �����1��� ��������"#������������������1�����&�������� �������������#��� ����

�=� "������ �������&�������� 0��������� �������� �&���� �������� �&� ����� ��&��� 5� �& ��� ���-��� �����������"#� ����-��������������������� ����������# ��������"������"#�������������� $�- ����� �� ��� -"����������� � �� ���� ��� ��� ���� � ���-��� ������������ ��������$&��������� ���������������� ����� ���� �� ����������# ��� � ������ &��� ������ ��������� �� � ����������� �� ������������� 0��������������������# ���� ��������� /�� ����� ��������� �� �������� ��� �� ���� ��-����"���� �"#� �-��������������� ��"#� �������- ������ ��#�������

�=� ����� �)���� ���� ���������� ���� ���� ���������� 0��������� ����� �E������ ���� �������������� ������������ ��������� �#����0��������#���& ������������ ����E�������"#� �������� ������� ����������������� �� /������� ����� ������� ��� ������� ������� ����� �E���������������� /�� ����� ������ � �� �� ���� ������ ���������� ��� ����������� ��� �&�� �"#������� ��� � �� ������ �������� 4����������������# ��� ������ �� �E������� <&���� ��� ���� �.����"��� ���� #�� �.� ���"��� ��� �� ������ � � �� ���������� ! �� ���� ���&� ��������� �#���� ���������� ��&��������#&�����#���#������������������� �%7���� ������ ����� ������� ���� ���� ���������� ��� ������� �#���� ��������� � �� ���� �������� ��� ������������� 4��� ��� �������� ���� �� ���� #��� ������ �&� ���� ����

Page 22: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

� ����� ���� ��������� ������������������&� ������4��� �������"��&���������� �� ��������� ���������������������

2.3 Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete

2.3.1 Jämlikhet – därför feminism �:��� � � ���� ��� � � ��� � ��;� ���������� ���������� �������� ���� ���������� ���� ��

��������& �� ������� �����������������������������������������������������

�����������������������������������

'�������2��L����1�0�����..(������

/&���������������$������� ��������������������������������� ��������� �5������&�

����������� �1� �"#������� �������� ������� '����� �"#���� ���� #�� ����������� ����

���������#�������"#����������$&��- ����&����&���4�������&�������������������� #����� �"�����

�����&��������������������1�������&���������������� �����&��������# �����������

! ������&������������������#����������������&����������"#��-��������������������

!������ ������� ����� �� ���������������������� ����� ������� �������%��������� ����

����������� � ��������������������������� ���"#�����������������"#����������������

������%��������������������������� �� ���-�������&� 1������� ������������������������#� ����

�&���� ���� ��������������������"#� ���� ������������ ���

4������������ �����#������#����������-����������������������&� ����������1�

�����������1��&� ������"#���3����#� ����/������������������������ ����������1���$�������

�"#���������������*� ����&� ������������������ � ���������"#��������������������"#��������

����� ���������������&����- ��#������

@���������$��������������������� ���������������� ���� ��1�������������������� ����

�"#� ���� ����� ���� ���� ��������� ����� �&���� � ��� � �� 2� ���� � �� � ��� ��������

������������ ����&������-��#��������������1����� �����������1�#��� ������������

/���������3������������������������������&�����1���3������#����"#���&������# ������� ��

�&������"�������� ����'������������-������������������ �����# ���#�������������#� �����

����������"#�� �� �#� ������4��� ������������ ���������#����&������������"#����

����������&��� ����&��������-�����������������#����

/����"��� ���������������������������������������� ��#� ������������ #�����������

����������������� ���/�� �������� ����� ���� ��� ������������ ��� ����������� � ��� ����

������� �� ������ ������ ���� �� ���� �"#� ������� ���� �"#� ��������� ' � �����������

������������"#���"����1��"#� ��� ���&���� � ���-"���&���� ����� �������������������

���#������������������� �� ������

7���������� ����#��� ������ ���� �����# ���#��� ������"��� ���� ���� ����������������

Page 23: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

����� ����#� ������������������ �����������1� � ��&��� ������3���"#�����"����1����������

� F���� ����"#��������������:������� #��������� ��������

9 ��� �� ����������� ��������&��� #��� �������� #����������� �&��� ���&���

:������� #��� �������#��� ������� �����&���� � �"#� ������ #��� ��-������ ��&� ���#������ �����

#�������"#�� ��� �����<���������� #���������#� ������������������������� ������

���� ����1� ���� ��� ���#�����1� ��� ������� $������� �"#� ������ ���� � ��� ����� ����� �� 5� �"#�

���� � ��� ������ ���������� /�� ��"��� ���������� ����� �� �� ������&��� � ��

�������� #������$����������

4��� ������� ���������� � ����� � �� �� �������� � ����������� �� /�� �&���� �&� �������

������� ��� �� � �� �� � ���� ��� �� ����������� ��� 0���������� �"#� �&�� -��

����� ��������������� ������ �"#����������$�����E1� �������E� �"#��������������� ����

��������� ������� �"#� � ������ �� ��� � ������ 5� ���� �� �� ����� ���� �������

�-�������������� ����������

� �����$����������� �������������������&���������������<&���������3���������

�������������������������� ���� ����������������� ��� �����0��������5���������

#������������������5�#�������� ����������&� � �#�������7�������� #����������������������

#��� �����&���� ���������� ���������

'����� ��� �� �������� �� #��� ���� ��� ��� ������ �� #���������� 5� �"#� #������

���� � ������ �� �������� �"#� � � �� ������������� '����� ���� ��� #��� ���� ���

� ��� ��� ��������1� �������� ���� ���� � �� ��1� #��� �� ���� �#����1� �&�� ������

� �����"������"#����������&���� ���� ����� ������������������ ������������

����"#��������4��� ������������"��� ���������� ����� ��� ��� �����������������������

7���� ����"#�� ������������� ��������������� ���������&�� ���� ����"#����������

�������� � � �������������������� ������ 4&�&�� �"��&� ��"#����� ���� ����� ���� �"#�

�������� ����&������������ ���������������������������� �����������������������& ��

����"#��������/��������"��&������ ��� ��������#���������3��������� ��#�����������#��

���������� ������

/���������������� � ������������ ��������������# ����� � ��������������'��������

�������������# ����������"������������������������������������������1�# ��

��������������� �"#� ����� ���-�� ��� '����� #��� ������� ������� ����������� �"#�

������������ ���� ��1�������&��������� ����#������������ �������� ����"#������������"������

!��������������������������-����������� �������� � ��# ������������������4������

������������� ��������� ���������������������#��1��&� ��"#��&��

'����������"������ ���� ���& ��� ������� ���������� � ��# ���� ���� /�� ����� ���

������� �� ��������E� �"#� ����"������������� � �� ���� � ��� ��������� �� �� �����

��� � ����� ������"#�����"#�#�����-������ ��������������� ���������

$������ �������� ��� ��� ���� ��&� �� �������� ������������ 0�� ���� ��� �1�� ������ ���

�������������������&��� ������� ��������� �������+.����"����������!�������

�������"#� ���"����������� �����������������/�����&�� ���..�...��������� ����� �

Page 24: Politiska Riktlinjer Final

��

�)������

�� ������ ������"#�� ���������7������ ����3�������&� �������������������"#����"������

���� �������������$���� ���� ��&�������� � ���-"���� �������"������"#� � ������ ����

���������� ����! ��������"��� �����������&�� ���������������������� ���������� #���

#� ���#� ��� � ����������<��������������#���������"��&��������������#�����5��������

�� �����

��

6&�������"�������������������������� ���&��������������������� ���������� #��8�

=� 2���������������������4���������"#������- ��������������������������� ���E��"#�

���������� �&���� � �� ����� 6��� ����� ����& �1� "�����1� ����E� �"#� �&������� �"#�

��� ��� ��������� � ��� ���� ���� �������� #�������������� ����� �� �� >& ��

������������� �"#� ��"�� ��� � �&���� ��� ���� �� ���� ������ � �� ���� �� ��������� �"#�

����������� ���� �����&�� �&� ��������������� ���� #������ ������� ���-�� �� �"#�

� ����#������ /�� ���� � �������� �������� ���� ��3������ ������������� �"#� ��������

��3�������� � �������� <��� �&� � ���� ������ ���� ��������� �� � ���� ��� ���� ���

� ����� �������������"#�������#����

=� 8���� ���� ��� ���� � ��� ������������� ! �� ���� ��� �������� #���� �� ���#������ ��# ����

� ��� ��� ��������� ���������������� � ��� ������$������� ������&�������������� ����

� ��� ��� ��������� ���������������� ����������� �� ���� ����� �����&� � �#�����1�

�"#� �� ��� �� ��� ���� �& �� �&� � �#������ #��� � ����#��� ���� ��� ���� 4����� ���� ����

����� ����-������������&� ����-��� �����������������&� � �#��������������� � ��

����� � ��������� $���������� ���� ����� �� ��� ���� �� � �������� � �� ���� ����� ��

�������������#������������������� �������������>���#��������������& ������� ��� �����

'������"#����#��� ����������� ������������������� ��������������:������� #������

�& ��#����"#���������������&��&������"��&� ������

=� -�������� ��������*� ����������%����� � � �������� ���� ������� �����������0��������� �

� �������������� �"#� �������� #��������� ���� ������������� ' ������������� ��

�������������&������-�����< ����#���������������������������������������*���� ����������

�� ������#��1� ���� � �� � ����#���� 6�� ������ ������ #� ���� � �� ���� ����� ���� ����

�������#���� 7�� � ���� #���� ������������ ���� ��� ���� ����� � �#� ������

������ ����������� ���������� ������ ���� �� ��������������� 0�����������������������

���� � ���� �&� ���� ����� ).� ���"��� ��� ���� ���� � ��� ��� ������������� �� �� �� ����

����������-����������

Page 25: Politiska Riktlinjer Final

��

�,������

2.3.2 Kamp mot diskriminering och fördomar ���������������������� �������������������

���������������������������&���

.��������&��� ��������������������������������������

$���������������������&������������������������

$���������������������������������������� �����������������������

@�������1�?������$���������������1��..(��

/����� ������� ��� ���1� ��� ��������� ��� ��� ������ 0���� �������� #��� �� ������

������ 1���� �����# ���#����"#�����3������������E������� ������ ���������

0������������#������������������#� �� ���� ��������������������#������������ ���

������ ������� �&� �� ��� � �� ���� #�� ������ #�� ���� ;&� �� ���"������ ������ �&���

���������������#�������

/�� ��"��� ���������� ��&�� �� ����� �����#��� ���� � �� ��������� ��� �"#� �������

������������� ��#�������� �������&���&���� � ���������1� ���������������#���������#����

���� *>@E��������� /�� �""�������� ���� ������������ �&� ��� � ��� � 1� &� ��1�

�������� ������1� #� ����1� ���1� ��3����� ������� ������ &���� ���� ���� � �� ����

�������������5��������������������������������#������������ ��������

'����� � �� *>@E��������� ������#����� #��� �� � ����� �����&�� ������� ���

��"��� ����������/�������� �������� ������ ������#�����"#�������#����� ����������� �����

�&���������������� ��� ���������������#�������<�����&�����&����������4�����# �������

��������������������������������/����������������������� ����� ���������������������

����� � �������#������ � ��� ����� ���������� 4�������� �&�� ��� ������� � ������������ ����

������� ����� �������� �� ���#������� ;������� ���� �-��� � � �&���� ���� �&� ���

��� ������� � �� ����- ��#������#� ������ �"#���-�1� �&� ������� ��� � �������1�

����� ��������� ���������� �������������������������4���&�����&���"��&��-"��������

� ����&� ���������������������"#�������������#��D�� ����

4�������������-������&��� �����"#�� � ����1�����"��&��&�������������&����������

������������������������� ������������ ����������������������4�������������������&�

�� ����������� �����������������������"#������-����#���� ���#�������4��� ��������

�������������� ���������������������� �������1������������ �"#� ��������� ��� E�

��� ��� �&���� �"��&� ���� �"#� �� � ��� �������� �� ��� ���� � �� ���� ������� � � �������

0������� ������ ��� ��������� ����� �������� 0���� #������� ������ � �� ��� $���������� �������

�������������

Page 26: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

>�� ��������������&������-�����4��� ����� ������������� ���� � ����-��������"#�

�� � �����&�� ����� ��� �� �� � ������ ����&������������� >�� ������������� �&�������

�����&�1����-�� ���� ��� ��1� ��"������������ �"#�� ����#������ ���� �&�����������4��

�&��������"��&� ���&����������6������������� ������� ������ ��"#�������������

�"#������������������ �������� ����#����� ������ ��� �����������1�� ������������� ��

����� ���� ���&������"#�������������������������� ��������������� ����������

6���������������������&�� �#� ����������������&���� ����� 1�����������# ���#��1�

�������1��������� ������1���3�����������1�� � ������� � ��� �����������������-"��

������&� ���#� ���� �������������� �������������<�� ��� � ����������"��&��� �-"���

�"#������-� ���7���������������&��� ��� ������������� ����#��������� �� �������������

������1� �&�� �������� � �� ���� �"#���&������� �����#����&�� � ����� � � ����� �����&���

��������� $&� �-���� ����� ��� ���#��������� � ������ �"#� ���������� �� � ���

4������������ ��� � ���-"�� �"#��� ������� ������������������#������ 4��� �� ���� ���

����� �� ������ ����������� ���� ������������ �"#� ��������� ����� ���� ��������

��������������

/���&�������� ����#������#������� ��K����������������������� ���1���� ����"#�

����� ������������ ��������"#� ����� ���������#����5�������������������� � � ������

>�����&������������ �����������������������"#����#���������� ���������&���� ����

� � ������>�� ����������� � �������� ���������$������� ��� �-�������������� ��

����� �-��� ����������"��1� �"#���� ����������� ��������������� ������ �������&���

4��� ���- ��� ������ ��� ������� ��� � ����� �� �������������1� ��������1� � F��� �"#� -��

����������������������#������������� �����������"#�$�������������������������

/����"��� �������������������������������� ���������&������������0������&�����������&����&�1�

�"#� ��� ���&�����&��������������������&�������������������������� ����#���� ����������

����� ��������-��������� �������������0���������� ���������#���� ������1���# ����

��������#������ ���������#�����&����� ����&������� �����&������#������� ���������������

5� ����������&�������������"#�� ��&���������������������������1��"#�������� �� ��

�� �������������������

� �� ��� ��� ������� �#��� �"#� ��� ���������� ��� ������ #&� ��� ���� ������ � ��

������������� 4��� ������� ���� ������� �������� ��- � ���� �� �-"��1� ��� �"��&� �� ����

������ �� ����������������� ���� � �� ���� ��������� ������#� ����� 4��� �� ���� ���

��"��� �������������� �� �� ����"������������#�������"#�������������������

! ��� ��&���� ���������������������8�

=� %���������� ��� ��������������� 0���� �������� ���� ��#� ���� ������ ����� 4�� -��

������������� �������������������������&���� �� �� ����� ���� �� ���� ������� �"��&�

��������� ��� �&� ����� �� ����� %����������� ��# ���� ������������� �� � ����

���������������������� �������"��E ���������� �������������/�������������� ����������

�� ����� ����� �� ����� ���������� �������� �"#� � ��� ���� ��� � �� ���� ���������

Page 27: Politiska Riktlinjer Final

��

�+������

��������������������������� �����"#�����"������&���������������� ���������1�

������ 1�� �������&� ������������������ ����#�������

=� 9�� ����� ����������� /�� ����� ������ � �� �� ������ ����������� 5� ��������

��������������� ��/�������������� �������������� ������������������ ����������

������������������ ������ 4�� ����� �� ������������ ���� � ���� ���

&� ��� ���������������������������"#�������� ����������#����������������"������%����

���&� ��� �������������������� �����������������& ���/����������"��&������������ ��

������"�������������������� �������������"#�� �����������������#������&���������

�"#���������&��

=� " �������������� �������� ���� �����<� 0������������ �&���� � ���� ���� ���� ��

�������� ������� ���� ��# ���� ��� ��� ���� #� ��� � �� �������� ;������� �� �

�������� ������� #��� ������ ����� ����� �� 1� ���"#��� �"#� ����� ��� ����

�������������������� ������������� ���# ����������������������������1�

�������������������������������0���������� �� ��� �����"#�$��#���1��������� ����

� ������ ���1����������� ������� ������������ ����&������������ ��������

Page 28: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

3. Investera i möjligheter och framtidstro

3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats

3.1.1 Ett jobb och en bostad �������������������������������&������������� ���������������� ����������������������������� ������������������ ��������� ���� ���������������1��������� ��������������1������������������������������9���� � ����� ��� �������� �� $�������� ���� 5� �� �� ����������� �-�1��$�"��� �������������� ���������..(���

�4�� �������� &��� ������ �� �� ����� �� ����������� �� �� �-���������������������-������������4������- �������������������������3���������������3����#������5��� ������"#�����1��� �# �������1��� ��&���-��� F����"#������������������ �� ������#�������4������������������� ����#���� ���&����� ���� �� ������� ����� ������ �� ������ ������ �� � �� ������ ������ ��� ���#��� �"#�

� �#�������� �� �� ������ �� 5� �"#� ������ ��� ������� 4����� � ����1� �������������1��������������"#�� F��������������������&�����������������-���������������3������7"#���� �� ����� ��� ���1� �&�� ����� ������ �������� � ������ �&� �� ������� �� ����� �&�� ��������������"������4������� ������������#�����3���������������������������� ���-��� ��� ����#�����

����� ���1�������"#�������"����������1��������������� ��������������1�-#������"#������1� �"#� � ����#����� ���� #� ��1� ������ �"#� ������ �� � �������� �� � ��� �� ��� ������������#������ ?������������� #��� ������� ����������� �� �� ����� 5� �����1� ��������1������������ ���"#� ��� ��������� ������������������������$���� ���� #��� ��� � ��� ���� ���#����� �� � ��3� �� ����������1� �"��&� ������

�������������@� �������� �������&� ��������������������� ������3�����# ��1�����������&�������E��"#������ ������ ���6��� ���� ���������������������� �������������������$������������������#����������# ���� ���������� �#����9� ���������� �#������$�����������������������# ������/����"��� ����������������� ��������� ���������� �#�����4�������������� ���������

��� ���� ������ �"#� ���� ��&� �� ��� ����� �� ���� <�� ��� ��� ����-�� �� ��� ���� ��1�������������� �������������������������� ������������E��"#�������������������������# �����"#���"������������������������������ ��������������"#�� ����#��������������1����� ��������� ���4�����# ���������������� �������������� ����"#������� ��������>�� � �������� ������

������� ���������������� ������������ ��������������������� ����-���������� ����������

Page 29: Politiska Riktlinjer Final

��

�(������

����������� >������� ���������� &���� ��� ���� ����������� ������ ��� �"#� �����3� #���������������6���# ������������������-����������- ����� ������ �����������"��&������������&��� ����#��������# ����������� ������9 ��� ����� �� &�� ������� ���� ���� ������ �� �-������3���� ���� �������

���������#&�����������������0���������&���� ���"#��1������������������ ������������ ������������ ����,�&���������������������������-������/����������� ������������������ �� �� ���� ������ ������� ��� ��� �����E� ������ �-�������������� ���� ���������������� �����3��������&� ����# �������� 0���� ���� ���� � ����#��� ������-������3����� 4�����# �������-���������� ������������ ������ ���� �������"#���������������������� ���&��� �������� ����������������������� ������������������������ �� ��� ���������������������"#����������� �������$������� ��# ���� ����� ������� ���1� �"��&� ���� ������� ����� � �������� �"#�

�������� ��� � ��������� ���� � �� ���� ������� ���� ����� �� ������� �� 1� �& �����1����������"#�� ����#����������&�����������"#��-������������ ��������#������-����9��� ����� ������ �� ��� �������� ����� ��� �� ������ ���� ��-���� #�����&�� @����������� �����

��������������� ������� ����#� ����������"#���������&���������#-������������������ ���>������� ������ ����������������������� ���� ���������������� ��-��� ���������� ���&��� ��� �� ���������� ������ & �� $�������� 4�� � ���������� �������� ����� ��������������#-����������#��������� ��������&������ �� ����������#����������������������������� ���% ������ ���&����� ����������� ��#� ��������1���������������� ������������

��������#�����#���� ��� ������&���������&����4���#������� ����#����������������������������1������������3������1���������������� ��������1�������������������������� �����������9� �������������������������-����������������/��$�"��� ����������5������� ����"#�

�������1�����������������1����������"#��� �����5�&������������������ �����������������&����������������� ����� ��� ������� ���� ������� ����

/������������ ���������������� ������ ��������������&���������4��� ������������������� ������"#����������������"#������ 8�=� 8������� ���������������<� �� ��"��� ������������ �� � �������� ������� ���� ������������ ����� �� ��� � ���#�������� ������������ � �� ����� ��1� �������� �"#� ����� ������� �������/������������������������� �����# ��� ��������&������ ��1��������1���������������� ������ ����������� � ��������� ��&� � ����� ���� 5� �� :����������9� ����� ���� ������ ����� ���� #��� �&��� ����� ���� ���� &�� ���� �&� �& �� ����� �"#���-� ��#������� ���������-���������� ������ ����� ������������� ���� ��������1����������������# ���#����������&��� ���������# ������� ������ ������������������������������������E�������1��"#��� ������� �����E��"#��������������� � ��-�3������ ��������� ������� �&� ��������� �- ��#������ 9� ����� �� � �������� ������� ��� ��������������������� ��������

Page 30: Politiska Riktlinjer Final

��

�.������

=� =��������������&������������ �������$������������ �� ���� ������� �����������������������������������"#�������#��������������������4���� �����������������������������&��������������� ������#��� ��������������4����&�� ���� �� �� ������������� ����������������� ������������E&������5� ������� ����"��� ������������ ��-� ��������������#��������� ���� � �������� �"#� �� ����� ���� ��"��� ������������ ��-��� ������� ����������������������������

�=� "�������������� �������������� �����4�����# ������������������� �� ��#-���������1����������� �����������"#���� ���������#��� ����#�������#������������ ����� ��#����& ����� ������$����� �������&� �����-������ �"#��������� ������#��������� �&� ���� ���������������������#������������&������& ������������ ���������� ������� ���� ����������&�������#����@������ ����������������������# ������������������

3.1.2 U ng vuxen med rätt till respekt ����������������������� �������������������������������&������������������������������������������������������������ ���� ����������������������&�������������������� ���� �����������������6�� �����������������%����M�����"�1�$ ���������..���

�4���#� ������������&����&��5������� �������� �� ��&���0������������&��� ������������3����������#��� �B��� ���������� ����� ���������G�/���������� ��1������������G�4�������"��&���� ������ ������B� ��� ������ ���������1�-����#�����&������1����������������������� ������4�� ������ ������� ���� ��� ��-���� �"#� ����� ����� ������� 4�� ������ �� � ������ ��

�����������"#���������& �����������#�����"#��&�������"#��&�������������������� ����������"������������� �1����������������������1�������1�� ������"#����������4� �����������������1�����1��������������������� ��������6-� �������"#���# ����� � �������������������� �������-�� ����� ��-�������������

�"#�#����-��������������������������9� �������� �����"#����������������������� ���-�1���� ���#������#��������� ����� ��� �� 4��� �� ��� ����������� ���� �������� � �� � �����3�� ������� �&�� ���������"#������������#��� ��������#�� ����C����#������ ��� ���� ���������&������������������#����� ��������������� ������4���#� �����3���������������������� ��&� ��1�� ������ ������1������#��1�������&� ��1� ����"#�����������������

Page 31: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

4���������������������������������� ������������������ ��������������������"#������������ �����������������#����� �����������������5���� ����&�����������������:���1������ ��1� ��� ���� ���� �"#� �������� ��� �� ��� ��� ��� $�� ������ #��� ��� �����������������/�� ��"��� ��������������� ���� ����� ���� ��� ���1��"#� ��� ����&�������� �����������4�����������"��&����� ������� �������������������������� ����5����������������#���#������� ����������"#�������������I������ ����������������� ������&������#������ ������� ��� ��&����������������1�

�� ������1�������1�����������&����1�������������������������"#���� �������� ��������� �� ����0 ���#���#���� ��&������� ��"����������1�#���������&���"#����������������� ���������������������4&�������������������� ������ �������#��������/�� ��"��� ���������� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ���������-������������ ��������

�&���� �������������������������������"#��� ���#���� ����������������������������"#����� �� ��� ���� �� ���� 4��� ��"�� ������ ���� ������ ���� ���� �-�������������� �"#���# ���#��� ����� # ������� � ��� �� �� �� 5� ��� � ��1� ��� �� ����� ���������� #����-����������� � ��� ��� ����� ��� 7�� ��� ���� � ��&�� �&��� ���� �� ������ ������ �����1�# ����� � ������� �����������������������"#�#������ �������#���������������&���&���������� ��������&�����5������������&������������"��&���&������������ ���*�������� ��#���� ��� ��������� ��� ������ �� ��� ��� ���� ��������� � � � �� ����

�� �� ���������� ��� �����5� ������� ������������ ��� �������1�#����� � �������"����������������� ��������"#�������4��� ������������ �������������������&� ����������� ����1�������"����������4�����������������1������������ �����1��������&�� �����&��������������������� ���������������"#����������#�����/&� ������ ��� ������-"��������&�����4��������"��&��&������� �������������

�� ������ ������ ����"#���-�������#�����5���������������"��&���������������������&� �� >�� � ��� ���� ��������� ����� �������-��������� �&� � #��� �� ����� ���������� #������������� ����E��"#��� �����-���������������"�������������&����<&���������3������������������ ������������& ��� ��� ��������������������#���������� ��� �������! ������$�"��� ������������� ��������������� ���&��������� ��� ����������/�� �&���� ��� �� ������������� �&� �������� 4��� �� �&���� ��� � �������� �����

���-�� �� �"#� � ����#����� ����� ������ �"#� ������ �� ����� 1� � ����� �"#� ������� 5� ��� ���������� ������/����# ��������������� �������������&������������&� ����������#��� ���������5������������������#����� ����������1�� ��� �����"#�� �����3�1�����������7�� ��� �&�� ����� ���� ��� ����� �� ���� ����#�����&� 1� �� ��� ������� �����1��� �������������� �"#� ���� ������ ��! �������� � ������������ �������������� ������#��������� �����������"������� ����4����&������������&���� ����"#���&�������#�����#������� � �������� �1� ���� ��������������-����� �#������ /&� � �"#� ���������#����&���� ����� ��� ����������������������/�� �������������������! ��� ���1�����"��&�� �����3������ ��������� �����# ����

�������������&��������������1������� ������"#��& ���������������"#��� �����/�3��#������������� ����������� �5��"#� �������� ����3�������

Page 32: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

������ ���������������&����������������������- ������&����������& �8���=� =��� ���� �������� �������������9� ���#��1���������������1�� ������������1�������E��"#��������������#����������������"#����-����� ����������� �����"#�� ����������������� ��������������������������������&���� ����������������� ������ ��� ������������ ��-��� �������#����� 4�� � ����#����� ���� -� ������ �"#� ������������� ���������# ����&� ����� ����� ���������� $��#������� �� � ����� � ��������� �"#� ���������������# ��������"������&����������� ����#�������� �������#����"#����-�� ����������/�������� �����-���� ������ �������������������� � �������#������"#� ��"���������"��������������"���� ��������������������� ������������������������� ������������������������ ������ �-��H*� ������H��"#��������������&����������� ��� �������������"#��� ������

�=� 2�� ���� ����� ���� ����� �&���� ���� ��� ������� �� �������������� ����#�����&� � ���� �� ��� ����#����� ���� �����"��� �������� �� ���� �"#� ������� ��� ���� ��# ���� ���� #������� ����� /�� ����� � �������� ����#�����&� ��� 0���� �������� ���� #�� &���� ������� � ���� ��������� ������������-���������������0������ � ����������������- �����&����� ��������� ������� ������ �� ���� �"#����� ���� �������� � ���� �� ��� �� � ����� ��������1�� ������#������"#��� ������������ ��������4��������� ����� ������������������ �� ������ ������������ �����1� ��"��������1� ���E� �"#� �� �����-�������������� �������������4��������������������� ���� ���#������

��=� � ����������������������������<&������ �����#����������� ��������������������4��������������-����� �� �������� �1������� �������� ����������#�������� �"����������� ��� ������� �����#��� ��� �����������������/�������# ����& �� ��� ���� �����"#��� �������������� ������� ������

3.2 Konkurrera med kunskap och forskning

3.2.1 Rätt till kunskap – lust att lära �8������� ������������3'� ������������� ��������������������������������������.��������������������������&������� �������������������� ����� ��������������������������� �������������������� ����� ��������������������>�����������?��������������������������������������� ������������������ ����������������������������������� �������� ����������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������� �������� �����&���������������<���$�#��1���"��� ������������� ����� ��& 1����������..+�

Page 33: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

/�� ��"��� ���������� ����� ���� ����� ���1� �������� ������� � �����������1� � ��� ����������� ���������������1�����#���������������"������"#�&���������&����$����������������������#������ �� �����- ������ �������������&���&��������������7�������������-"�������������� ������&�� ����"����������� ���������4��� ���&����������������������������������/������ ��� ������������� ����3���������1������#����"#���������������� ��

���� ����� ���� ������� �� �� �������� ��� *��� ���� ��� �&G� '����� ��� �&�� ���K� !&�� ����������G���������������-������"#��������������"��������� ��#����G��<� ��� ���������� ��� ������������������������������������ ��������"#�������1�

����������3����"#��&���&����� �����������������������"#������� ��'���������������<�������������"��&����#��B����#��������#���&���� ������������� �������� �������������&1��"#� �����#��������-�����������������"#������������������������������� ���������/�� ��"��� ���������� ���� ����� ����-������� ���� �� #��#���� 4�� ���� ���� � �����

� ������� � ��� ��� ����� ���� ������ ��� ���������� 4�� ���� ��� ��� ����� ��������� ����-��������"#��&���������������������������� ��������������� ������ �������� ������������� ���������"#����� ���&���������� ������������&� ���

�����&��� ���� ���� ! �������� ����� �&���� �������� � �� ���� &� �� ���� �������� �"#� ����������������� � �� ����� ����� ! ������� �"#� ������ ���� ��������� �� � �������� � �� ���� ������������������"#�������������/�������� ��������������������� ��������"#�������������������� ��������#�������� � ����������"#�� ����� ���������������������$�"��� ��������������������� ��������&����������������������������0��� ����� ��� �� $������� ���� ����� ��� # �� ���������� /&��� ������������ �� �"#�

# ��������"��� �����#������������������# ����������&�������������� ����4��������������#��������� ����-������1� ��&� � ������� ����������������E� �"#� ������ ��� ���� �������������"#������������� ������������"#���� ��#������������������&����� �������#��������# �� ����� �����&� #��� ���������� #��� �� ������ ����� ������� �����&���� � ��� �"����1��"#����"����������� �����������������������������"������/�� ���� �� �� � ����������� �"#� ��� ����� ��� ���� ������ � ��� ����� ������� �"#�

��"����� �������1��� ����������� ������������� ���� ����� ������� ������ ����������� � ��������� �� �� � � �� ������ ������� 4�� ����������� ���������� �&� � ��� ���� �"#��������������� ���������������&�� ��������$��������������������� �����������������������������$������������������������������� �������9���� ���������������� &����&� ������"#� ������������ ��-������� ���"#�����������������*��� ��������� �&� ��"��� ����������� ������������ ��� �- ����� !����� ���� ������ �&�

���� �1� ������� �"#� ����������� ���������� ��������� ������ �"#� ����� ���� ����� �&����������������/�������#�� ���������1� ��������������� ���"#������������������4���#� ��������- ������&�1��-������������� ������"#�# ���� ����������7�� ����� ������������ ������������"#���-��#��1��������������� ���� ���������"#������������������- ������"#����������������� ����������������4����������� �����������3������ ����������-"�������������������-�������� �������

���� ��������� ���� ���� ����������� �"#� ����� ������ ������ �"#� ������ ?� ��

Page 34: Politiska Riktlinjer Final

��

�)������

������������� &�� ����� ��� ����� ���� �&�� ����"����� �"#� ������ ���� ����� ������������7�������������������������������#���#��������������������������4������#�� ��������������������#����������"#�� ��������������������1�������������� E�

������ �-����������� � �� �������� �� �� ��&��� ����� ���� ���� ������ 5� ��� ��� �� ��������1� ������ � ���� ����G� /�� ��"��� ���������� �-����� �&�� �������� �&� �� ��#&� � ����-������������������������"#����������>�������������4��� ��������������� ����#����������-"��������������>���������������������� ��������0������������� ����������������������������� � �1�

�����������"#���# ������'���������"#����������# ����&�������1������� �����"#� ���������� ������ $-���������� ������� ��� ��� ������� �"#� ������ ���� ��� �� "������ ��� ����������������������������4��������������������������#����������������3���� �����������/����"��� ����������-"�������� ������������������#������� ���������"#������������� �������������������������������#�����0���� ������� ���� ����� ���� ������1� �"#� ����� ���� �"#� �� ����� ���� �&� �� �� � �"#�

������ �������� ����4�����������&�������#����"#����������� ���������������������&��������&����'�������������������������1����������"#�����������������������&����������������/�� ������&��� ������ ������������ ��� ����� �������������������������"#���������7� ����"#��� ��������������������������$������������������������������������� ��&��1������������1����3����������"#���������� ��&����/� ������� ��������������������"#��� ������&������ ���� ����� ��� ��&�������#������ �������-����"#����������������������&�����������"#��������-�� ������� ����4���������&������ ������ ���& ����������#��������$�������� /�� ��"��� ���������� � ���� ��������� �� �������������� ���� �� �������������"�����������������1����-���"#�����������������������������������������������������# ����������������������������4������������������

������� ������������ �"#� #��� ��������� ! �� ���� ������� �"#� ��������� ���� ������������������������� �������&���� ����� ������� ����# ���������������� �����-����1� � �����������������1��������1����������"#����-���-������?������1���-��"#����������������&���� ������ ����� ������������� ������� �"#� � ��� ���� ���� #�� ����� ������� ����� ��� �"#� ��������������������������������������� ��������������������0���������"#��� ������� ��������������1���������#��� ���� �������1������������������ ��������������&��������&������� ���"#�����������&�������4��� ������ �����&��������������������������� ������������������"��E�������������"#�������&���������������� ���$�������������������� ����������� ���������$���������� ������ ���������

������ ��� /�� �������� �� ����������� � �� ���� ����� ���� ���� �&� ��� ��� ������ # �������� �������������6�������������������������������� �������������������� ��� ������������������ ����� ����������� ������ ��� ���� ������������ ���� ��������� /&�� ���"��������������������������������� ������� ��� ���������"��&������&�������������/���������������������������������������������&������������������������������������������������������ ��� ������#����! ������������������������"#����������������������������������������������� ���������������������������������� ��� �������������������������������4��������"�������������������� ��� ���������

Page 35: Politiska Riktlinjer Final

��

�,������

<� � �3�������� ��� ���������� �� ������� ���� #��� � ���� ����� ���� ����#����� �"#���������������������������� ���������1�����"��&�����������-��#����/���������-�������#����� �������������������������#������ ��������/���������� ����#��������������"#� ���������������-�����������������< ����#����

� �� ������� ���� ���� ������ ������ ����� ����� ��� �������� $���� ���� �&���� ���� ��� ������������� � �� �&���� ����� ���� ������ ��� ����������� �� ��#���� C������������� � ��� �������4��� ������� �����1������"#��� �"#� �������� �&� ����������� �� ���������� �"#� ����� ������� ��������� ������������ ��� ����� ������� ����� -��������� ������ ?-���������� ����� ���� ��� ��������������������� ����������������������0������������������������������# ���#��������# ��������� ����6� ������������������� ��������������������������&��#�����#�������������6��

���������-������������������������ ����#����� ���������������� ����� ������� � ���� ������������ �������� � �������� ��3���� $����� �&���� #�� ������"������ ��������� �"#� �� ������&���&��������� � ����������"#������� �����4��������������������������$�������������� ������ ���� ����� ����� ��# ���� �������� �&� ���� ����� ���� ��� �&�

��3������#������"#�������������������� �������/����"��� �������������������"�����������������"#�# ��������������&�����������������

$������� �&�� ��"#����� ���������� �����&�������4��� ����������������� ������ ��5���������������#����"#�� ����#����1��"#������������������������"#������� ����������4��� ��������������"��� �������������������������� ��� �����������&�����������& �8�=�6���������������������������������0������������#��� ����#�������&����������������������������4��� ������ ��� ��� ����������"�����������1�������������� ����������������"#��&��������� �����-�1���� �������-��������������������� ����������������������������� � ��� �������� �� � �&� ���� ����� ���&� ������������� �"#� ���������� ���� ����"������7"��&� ��������� �������� � �� ���� ������ ��-���� �"#� ������ ���� ��� � �� �������� �&��������� ������ $������� �"#� ���������1� �������1� ��-� �"#� # ������� �� �������������� ����������������������������/�������#������������������ ������������������������ �������������#��������&�������������� ��������������������- ���������������������=� "������ ������������� � ���� ��������� �����-����� #��� ��������� �������� � �� �����������������������"#����������������� ������ ����� �# ������������'������������������ ��� ���������������� ��������������������&������������� ����#��� ����/��������� ��������������������� ����& ���������������"#�#��� ��������������&� ����������������������������$���& ������������ ����&� ���6�������������������� ��������"#���#&����������������������������������7��&����������� ������������# ������������������ ���������������� �������������&���� �������������� ����� ���������9 ��� �� �� ���� ����������� �������� ����� � �& ��� � ���������� ���� ������������� �� ������ � �� ����� ����� �"#� �� ������ ����� ��� ���������� �� ��� �� �����- ��������������������������������������������&����������9��&�����������������

Page 36: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

������� ����� ����� �� ����� ��� ��� # �� ��������� �"#� ��� ���������� ������ ���� �������� ���1����������������������1�#���� �� ������0������& ������������&��� ��������� ������"#�������������������������������������������! ���� ���������� ���������������������� ��-1� �������� �"#� �������������� ������ ���� � �� ����� � ��� ��������$���������������������������������� � ����/���������� ����#������������-������������� ��� �� ���������� ������� � ������-����� � �� ������ ��� �������� ���������������"#���������������������&���?���������& ����-������� �������������������������� �������������������� ������������������������������������ ��� �������������#�������������������������- ������ �#� ��������&��������������� ������������������������������������������� ������������������� �������������������"#�� �����������=�=����������� ��������� �� ������� '���������������&��� ���� ���������� ����� � ��# �����%������� ��������������#���� ��������������&������ ����� ���#��������� �����/������� �����0@E������ ���� � ��������� �������� �� � �"#��� ��� � ��-��������1��"#�������������������-����� ���� �� ���� ����� ���� ����� ������� ��� ����"����� �� -������ /�� ����� ��� ��������������������� ������� ����� ���������"��������������������� ���������������� ����������� ������

3.2.2 H ögskolan – kunskapsnationens ryggrad �2 ����������������& �� �������������������������@������&������ �������������..(1�$ ��� ���# ��������

�* ���� ����� ��� � ��� ���� �&� ����� ������ 4��� #� ���� ��� "#����� ���� ����"����� ����������1� ��� ���#��� �"#� ����� ���� ����#����1� ��� � ����#����� ���� � ��� ����������1� ����� ��������� ���� �&�����1� ��� ���� ������� ���� �� ��"#����� ���������"��� ������� �&���������������� ���"#����"�������� ������������ ��! �� $������� #� ���� ��� ��� � ����#���� ���� ����� �� �� � �� �������E� �"#�

������������� ���������������& ��������"#�������1� ���������3������# ���"#������� ���������"�������/&�� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ��# ����� ���� �&� �&� # ������� ���� ���� � ��� ����

* ����������� ����&�����������&����������������������������� ���&����4����&��������� �&��� �"#�&�������� ��� ����#����� �����# ���� ��� ����� * ������� �&���� ����-����# ������� �&���� �-����� ��� �"#� � ����� ��� � �� ���� ���� �����&��� ���� �� ���� ����� �������4��� ��# ��� ���� ��������� ������� � �� ���� �&� �"��&� ��� � �� ������ ��� ���� ��� ��

���������#��� ���� � ��� ����� # ���� ����� ��� ���� � ��� ���� $� � �"#� #� �� ��� ����� -����� ����� ���� ��� ������� � ������������ � �� ��� ������� ���� ��� ������� �� �� # ��������!���# ������� �"#� ������� ���� ��� #��� ������ �� ������� ����� ���� ��-���� ����� ������������# ����������� �����0�� �� ���������# ����������������������������"#������ ����#������ ����� ���������� �������� ���! �� ����������,�&���"#�#��������)�&���

Page 37: Politiska Riktlinjer Final

��

�+������

����������������#��� ���� ��������� ������ ���� � ��� �����# ����������� ����#�� ��# ���#�����&��-��������4��� ���� ���� �-"���� �- ����� ����� � ������ �&�� ������ ������������ ����� ��� �"#�

������� �#����$�������� �����#��� ������ ����� ���� ����� �"#� � ������# ����� � �����# ��������� ������ @�� �� #��� � ��� �&��� &�� ������ ���� � ���� ���� ���� ��� ����� �&�# ������� �����"#��� ����-���������������<�� ����� ���� �� �� ����� �� ����������� �&� �"����� �&�� ��� �-������� #���

���-��� �����# �����������������$���� ����#������� �� �� ������������ �����&��������� ���������4������- ������� � ����������� �&���# ����������� ���������������������4��������������/����"��� �������������������$�����������������������#������������������"���� � ����#��1� ��� ����� ��� ��� ���� ���� � ����#����� �"#� # ��� ��� ��������� �� �# ��������� ������# ��������������������� ���#��������� ����������� ��� �� ������/�� ����� #�� �� ���� # ������� �� $������� ���� �������� ��� # �� ��������� �"#� ���� �����������������������������������������"#����-������������������ ����� ������ ��"#����������� �������� ����1� ����������"#���������9��-����� ������������ � ������������"#� ������ ��� �����&�� 4��� ����� ������� ��� �����-�� ��� ��� �"��&� �������� � ������������������� �������/��������������������"#��� �������"���� ������������������������

/�� ��"��� ���������� ������� ���� ����������� � ��� ���������������� �� ������� �"#����������������# ��������� ��8�=� @����� ������� � � �������������� ;&� �&��� ����� ����� ��# ���� ��� ������ ������ ���������� �"#� �����������9��������� ����� ��# �������� �� ��� � ����#� �� ����������������� ���#������������� �"#�#�������� ��# ���������������� � �� ���� �����������������"#������������������-���������� ����� �����* �����������# ����������� � ���������� ��-���� ����� �����������B� ����� � ����#����� ����� �������1��3�������������������������� �������"#������������������� ��� ����&�����&���� ���������-��������������� ������� ��&�����������E�������-�������������� ������ ����#�����������3�����&����������� ����=�8���� �����������<&�����������#���������������&�����������#���&� �����# ������� ����� ��� �� �-����� �,� &��� 4��� ������� ���� ������ �� ��������� ���-��� � ��� # �������� ���������# ��� � �� ���� ����� ��3�� ���� #�� � ����#��� ���� �&� # ����������� ����� �"#� ������ ����-������������������ ���������=�"���� �������� ��� ������������� ���� ��������1� 4�� �������"��� �� -��������� ���� ���������� � �� ���� � ���� � ������ �� � ����� ����� � � ������������ �"#� � �� � ����#������ ������ �������� �������������-��������'������"��� �-��������� ����'J��#����"��&��������� �������������� ������� �������/������� ��� ���������������-��� �����J����# ��������

Page 38: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

3.2.3 Fri och framgångsrik forskning �!������ ����������������������������������� ������ ����� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����� ������������ ����������������������� �������.������� ������ ���� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������&����� �������������������������������������� ������� ����������������� ��������A����>���1�?9E���������E.+1�? ��������9���������1��..+�

�/�������������� ����������#������"#�#�� ��������� ����������������������������������1�����"�����"#���� ��-�������1�-������1�-������ ��1�-��� �����1�-��� ��4�������&������& ��-��������"#����������������������������6����"#����� ���������������������� �������"�������������������������4��� �����

�� ����� �"#� ��� �� ��� ��������� �&� �������� <�� ������������������ ����� �������� 4��� ��� #� ��� ��� � � ���� �� ��������� ���� � ��������� �����&� �1�����������#����#����� �"������������ �����������������4������#� �����������������������1��������� ������1�-��������������������������������������� ����*�������������"#��� ����� ����#������� ������������������� ����@������� �������������

� ������������� ��#&������������3���"#�-��������/������� ������������������# ������1�����������1� ����������� ��� ������� �"#� ���#������ �&� ���� ��������� �"#� ��� ������-����������� ���������� ���� ���� ��� ��� -�� ������� ����� ������ �"#� �������� 5� �"#� ���� �������/����"��� �������������������$�������������������� � ����������������4��� �������

��� ���������������������������"#�����"������<&�����������������������������"������>6;�&�������&����������������������$��������������������� ���&������������������$��������4�������������-� ��#�������

�������&��3"���������������"#� ������������������� ������ ����������&���������#&������������3�� �"#� ����� ������ 7�� �������� �� ����� �� �� ��� ������ �� ���� �����1� ������ �� � �����������������������# ������1�����������&���"�������0�� �� ����������������������# ���* ���������"#������������ ������������������������ � �������������������"������/������������ ���� �� ���� �� �������-���� ���� �� ���� �&� ����� �� �����������������������& �� �"#� ����� ���� ������������������� �&���� �&� �� ���� ���#��� ����������������������������& ���9�����������1��������������/����&���� ����������������������������������&����

6����#������ ��� ��� ������ ���"#� ������ ������������������ �����&���������� ��� �.�.�� 4��� �� ��# ���� ����� ��� ������� ���� � ���� ������1� �"#� �� ���� �&��� ������ ����� ���� ��# ���� �� ���� �� ���� ���������� ������������������ /����"��� �����������������������������������&����� �����������&�� ����������������&���4���#� ������������� ������"#��������������&������������ ������� �����������

Page 39: Politiska Riktlinjer Final

��

�(������

�4����������&�������������"��� ��������������������8�=�8������������ ���� ���� ���������/������� �������� ��������� ���� �&�����������������"#� �� ������-��#����4���������������"��&�� ���������� #�����/����������� ������������������� ���� ���� �� ���� �� -���� ��������� ���� � ���� 4��� ��# ��� ����� ���� �������������1��������������������"#�������������������������/��������"��&�����"������������ ����#������ ���� ����"#��� ��������� ������������������ ������ �����=� :��� ��������� ���� ���� ������������� !�9E�������� -� ������ �� �"#� ����"����� ������������ ��&��"#��� �������� � ������ ��������������������� � �������������� � �-����1�����"������������"#������� �����������������/�������� ���������� ��������������� ������������� # ���������� ���"���������� �"#� ����������� ���������������������� #��� ������������������������ �������������# ��������������������� ���� ���� ���������=�"�������� ��� ����������� /������� ���� $������� ���� &������ �� � �����������������������������������& ���"#�����"#����*������ ���������� �����������������4���� ������# ���������������������"#��������� ����� ����������� ���� �����D������"��"���4�� �������� ���������� ����������� ������������1� ���������������#���1� #����� ��������������� �����������3���������9��������������#������� ��&���� ���$����������������"��� ����������E��"#������ ������� ����4�����������1����������������4��� ���������������� �������I������������&� ��������&���� ��� ����� ������ � ��������������������������������

��

3.3 K limatpolitik från hot till möjligheter

3.3.1 Investera i gröna jobb �!������������������������������������������������������������������ ����������������� ���������������������� �������� ������ ������������������������ ������������ �����������������!������������� ������������� �� ������ � ����������� ��������� ���� ���������� ���������� ���� ��� ��� ���� ��� � ��� ��� ����� ��� ��������� ����� ������ �������������������������������������������������������� ��������������� ���� ���� ������� ����� ����� ��� �������� ���� ����������:��� ���������� �������������������������������������� ����� �����2������������� ����� ����������>����>���1�!6��������������� ������� � �� �1�$�4�>��������..����

/�� #��� ��������� �� ���� #���� �� ���� � ����#����� �� � ��� ���� �� �� ��� ��� /�� #��������������/��#��� ��������/��#��������������4��� ������������� -�������������� ���

Page 40: Politiska Riktlinjer Final

��

).������

������������������������ ��� ���<�����&����������"��&� �����������������5������������� �-������������������

4����������������������� ��������&������0������# ����#�������&�1��&��������&����9���

�������1��&����������"#���������������&1��&�� ��������<���� ����������� ���������

��� �������� ;������� �"#� ����� � �&���� ���������� <� � ����� ����������� �"#�

��-������������������ ����� �����������������������������"����-��������"#��������

������������#&����������#�������������������������������� ����������������������������������&�

���������� ������� 1������ ����� ���"#������������������ ���� ���"#�����������������

������������������������� �������� �"#�����"����� ��� -�� ���� ������� ��������� 7����

��# ����������������������������������������������������� ��� ������-����������

���� ���������������������� �������

@�&� ��� ���� �� ������������# ���� #��� ����������� ���� ��3����� ���� ���

������������ ��� ������������ � �� ������ �&� ��� �� ����� � �� ������������ !68��

������������������� ����-�������� ������������������������������� ������������

� ��� ���������������� � ��� �� ���&������������������

4������������� ������������������� ����������-����&�����&�����������������$�������

���� �� ��� ��� �� � ������ ���������� ?������� ��� ������ ���� ������ ������ ���������

�������� ��� �� ����� $���� ���� ��� ����� �� ���� ������� ��� ������� �� ��������

���������������� ���� ���&�����������������&�����/����"��� �����������&�����&�� ���

� ���������������������������������������������� 1��&�������������"#��������������

/�� ��"��� ���������� #��� # ��� ����� �� �&��� /�� ����� ���� ������� � ������ ���� ������ ��

�������� �� � ���� ����"���� �� ����������� ������ ���� #���� ���� �� �������&����� 7��

� ������� ���������� �� ����������������� ������ ����� �� �"��&� ����� �� � ������

9�������� ��� �� ��� ����� �� ������� � ������� ���� ���� �&� ����� ����� ������

����������� ���� �� ����� � ���� ������ � ����#����� ����� #&������ ������3�� �"#� -��

����������������� /������ ���� ������ �������������� �"#��������������� �������������� �"��&�

������� ����#�����������������-��� ������������ ���������

/�����������$������������������ ��"#��� �� ������"������5������������������ ��� ������

4����������������������������������������"#������������ ����� �����������������

#������������ �������"#������&����������& �����9���� ��������� ���������� ��������

������������������ ��1��"#� �������$��������"#���"��� ���������������� ���� ���������

/�������# ���������������&�������������������/&������������������-"�����&#��8��

N���.�.�#���$��������"#��9�).����"����������������������3�#����������� �#&��� �������

�((.1��"#�������������� ����� ����� ��������������������� �������������������� ������&�

��&��� ����&�����$���������������������������������&��������������������� ���������

������ �������$���� ��������� ������3�� �"#� �� � �������&������ ��&� ����������� ���

��������2��� ����� ����������������������� ����#���� � ���������>�����������������.�

���"��� �������&����� �� �..��� ������������ ��� ������� ����� �� �-�� �������������

���������%&�������������������������#������������ ���������������3����� �����������������

Page 41: Politiska Riktlinjer Final

��

)�������

7������ ������� ������#������������ ��.����"�����

N���.,.����$���������������&�����������������9�������������3�#��������#����������

�� �(.����"������ �#&��� ��������((.�&�����&��>�������������#�������������������

<��# ��� ���������� ��������-"������� �� ��� ������ ������� ���������-"�������������

��������� /�� ��"��� ���������� ������� �� �������� &��� ���� ����������� � ��� ��

������������� ����������-�����&����&��� ������� ��������&�����8�=� +���������������&�����'�������������������������������"������"#�����������&����� ������ �� ����� ���#����E� �"#� �������������� ���������� &���� ���� ���� ��������� �"#������ ���� $�������� ������������ ���� ������ ����� �&� ������������������ ������� �������"#� �� ��� ����� ���� ������3����� ���� 4�� ���������� ������� ���� ����� ������#� �����������&��� ����� ������ ���� �������� ���� ������� �"#������������������9E���������"#���������������������#� ������# �������� ������ ������-�����

�• $����������������������������������/�������������������������������������������� ��

������������������ ������������ ������������ ������� ���&���� ����0�������� �� ������������������ �&���� ���� ��������1� ��� �����&� ������ �� ��� ������������� 4��� ������������ ���� ���� ���� �&��� ������� � �� ���� ������ ������������� 9���"������� ���� �"#� ������3����������� �&���� �����&� ����� ������������ �� ��� ����� ���� ������ ���������� 9���"������� ���� ���� �&������������"#����������� �������������������� �������������������1�������������������������������#���������� ��������� �� ������������ �������������$� ������������� �� ���� �� � ���� ������ � �� ���� &� !6�� �&�� ��� �� ������ ����& �� 4�������������������E��"#��� ������� ������ �������������������������������� ������ ��������������� ��� ������������&������������������ ����� �������"#���������������������������� �&���� �"��&� ��#&���� ���������� ���� � �#� ���� ��������� �"#���- ���������������/������������98������� ��#� ����-��������������#����� ����������& ���� �������������������������&���������������7�� ���������������&��� ���������� ������������� ���������������������&����������������������"#���������������������� � �� �� ����� ������������� � ������ �� ����� /�� ����� �"��&� ����$������������� ��������������������������������� �1��"#����������������������&�����#�������� �������� ������� ���

�=� 6�������������� ������������0�����������-����������������� �����/��������������������������-�#&��������� ��-��� ���������� ��������������������� ����� ����"#������ ����& ���� ����������"���"#���������������� ���/��������������&����������� �������� ����� ����� ������1� ���������������1� ��"���� �����"�� �"#� -�� � ����������� � �� �������1�� ��������� �"#� �������� 4��� ���� ����� �������� � ������������ �"#������������������"��&������ ���$���������"#��� ��#���#����������������������������� ������ ��1�� ������������"#���������& ���<���������������& ����&��������������1��"#���

Page 42: Politiska Riktlinjer Final

��

)�������

����� ��� � ��������- �����������&��������������������������������������������� ����� ���& �������&��� ��������� � � ����8� �� ��� �� �&���� ������� ��� ����� 1����& ��� ����� ������������� �"#� ����� ����� ��� �������� ���� �-��E� �"#����� ���������������� <&���� ��� ���� �������� �������&��� ����� ��� ���� �������� ������ �� ���������.�.��

�=� ���� ���� ������������� /���&���� �������� �� ������� ����� �������������������6-��#&������� ������� �"#� �������� ���� ������������ '�������� ���� ���� � ����#��� �����-�� ���� ������ �� � ������ ��� ������������������� :������� ������� �� ������� ����� ���-�������������� ���"#������������������$��������������������������������������������"������� 4��� ���� ���� ��#��� ��� ������������ �� -� ����"����� �"#� ��� ��# ����������� � �� ���� ������ ���������� �� � ��� ����������� � ��#&������ 4�� ����������������������������� � �� ��� �� ��� �"#��� � � ������������ ��������������� �� �������� ������������� '���������������� �&���� ����� ���� ������� ���������1� �& �� ��������� ��"#��� ������������� �����& ��������������������� ���� ���� � ���������������������������*��-��������������������������������������������������������&������!�-����� ����# ����������"������������������ ���� ����� ��3� ����������"#���&����98���-������ ��#� ����� ���������������� �"������������������;&��&�����������-���������������-�������� �������$� ������������������������"#����� �����1� ��#�������������������������������������� �����������"#�� �� ��� ������"��������

3.3.2 Trygg energiförsörjning – därför förnybart �:��&��������������������������������������� ��������������������������������������������"������������������&��� ������������������������������������������������������&������������������������������������������.�� ������ �������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� � ������� ����� �������������������������� ����������������������������������������A �:������&�������������������������������� ����������������������������������������������� ��� ��������������� ��������������������� �� �����������&�� ���?���*������>�� ��� 1�/&������������������ 1��(�+��

�/�� ���� ������� ����#����� ���� ������ �����������������"#� �������� ������� ������������������� ������������ �� ��� ������� ������-�������� $������� #��� ����� ���� ���������� ������������� ��� �-������������ ��&���� �������&���&��� 1��������"#�������4��� �-�����������#����-"���� ������������������ �-��������� ����&�� �� � ���� �����0�������������������&��������������&�� �-�����������1� ����������&�������������4��� ���&���������������������������������� ����� ������& � ������������� ����������������

Page 43: Politiska Riktlinjer Final

��

)�������

;��������������((��������� �������������������������������""������1��� �#��-�������-����������� �"#� ������ � �"#� �� �� ����� ������������� ��� ��������� �� � ��� ��&�� �-����� ������� ����� ��������������������� ! �� ���� ���� ����-��� ��� �� ������� ���������� ������������������� ����� ����������� ������� ����$���������� �"������������� ��������������������� ���� ����'����������������

������� ������������ �������&������� ������� ���&���� ����� �����4��������� ����&����� ��������"#����������� ������4���������� ��������������������� ���� ��������������-��������&�����������"#�����#&�������������������-��������&�������"#��&��������$���� ����������������������������#&������������ �� ��������! ������������� ���� ������ �& �� � ������� �������������� �"#� ���������� ����

������ ��������������������������� ������ ������"� ������� � �� ����������������� �������������1� ��� �� �������������� �.�,� ����� ���� �������� � ������� $� �� ������������� ��������� ������ ���� ��������� ���� &� �� �������������� ��� ������#���� � ��� ���������- � ����� ��"��� �������������� ���������������� ���� ��� ���� �����-�����"� ������� � �� ������� �� �-���� ���� ������ �� �&��������� #&����������� ����������������/&����&�����������-���������&����&�����"#������������ ����������� ����������

#��� �&�� ������� �&� #����1� ���� � �"#� ������� 5� �"#� ���� � ��� ��� �&� ������������������������������ ��������/�� $�"��� ���������� ������� �� ���� ���� �� ������ ����� ���������-��������������$��������/�������������������� � ���������������������&����������� ��� ��� � �������� ��� ���������� /��������� ���� �"��&� ��� ���� �� ���� ������ � �������������� �� -� � �-���� ������������ I��� � ��� ��������� � ������ ��� ��������� ���&�������������������"#���������������&�������������� ����������� ����������� �������������������"#�#&����������"��������

4��� ��������������������#&���������E��"#��������������� ���� ��� �������������8��=� 7������� �����������&������$�����������#������ ��������� �������4��� ��� ����� � � ��� � ���& ������������"#�� ����������������������/������� ��� ����������������-��� ������� ������� 1������"#������������<&�������������.�@M#�-������&�� �-������������&���.�.��/��������������������������������&�����$�������������������������� ����������������������-��"#���������������������

�=� -���������� � ��������������������������� ���������&��� ����� ����#���������������������������� ����&������& ������������ ����-�����������"#����� ��A����������������������������&���������� ����������� ������������������������� �������������"������������'����������&� ���� ������������ ������ ����27@E�� ����� ����������������� �������� ���������������!�� ������������������������������������

�=� $������� ��� ���� ���������������� ���� ����������� /�� ����� ��� ������� ��������#� ��� ���������������������������������� �������1��3�����������&�� �������4������������ ��������������������"#��-�� ��� ��������������"�����������������������������1�

Page 44: Politiska Riktlinjer Final

��

))������

���� ���� � ������� �� ������������� ����������� 4��� ��# ��� �"��&� ����������������� � �� ����� ���� ���� ���� ���"#��� ����"������� ����� � �������������$������� ���� ��� ��������� ����� ���1� ����������� �� � ������������� ���� /��� �����1��� ��������������������������������&���� ���� ������� ���� �����$������������"��&������ �� ����� ������� �� � � �� ������������������������ �������3� ����������1������3���������'����"#�>�������1��"#� ����������������� ������������� ������������� ������� �������4��-�� ��������� ���� ��� ��� ��� ����������������������������������������������/��$�"��� ��������������������& ���� ��� �������9�������������������������������� ������ ���� �������������"������� ����

��

3.3.3 N u byter vi livsstil – friskare, godare, bättre �:������� �& �<�9����������������� ������� ���������� ��'�B((���������������������� � � ��� �� ������� *� ���� ��� �������� ���� ��� �� ������� ��� ������� ���� ����� �� �������� ���� ����� ���'�C� ��������� ��&�� ���� ��������"��� ��� �� ��� ���� ������������������ ����������������������������3��������������$������ ��1�? ��������������..+��

�/�� ��� ������� �������� �&������ �&� ��������� �"#� ���� �� 4��� �&�� ���� #�� �� ��������������������1�������������������"�������������"#���������#������&����4��� ���#��������� �����&��������������������� ��������������������������#&������

��������1� ���� �& �� ��� ���� #�������1� ���� ������ �"#� ���� ������� !���� ������� ������ �������������� �� ��� ����� ������������ �"#� � ���"������ �����&�� ���� &��������>������� ��� �� ����� /�� ���� �� ������ ����"����� � �� ����������1� ����� �"����� �"#����������������0�����������-���������#���������������� ���������� �"��� ��"#����������� �� ��� ���� �-��� ������ ���� ������� �&� ������������� 0���� ����� ���� "-�������� ������������ �������������������B����������3�������&�#����-����������������"#�������#��-������ �&�� #� � �� #� �� 0������ ���������� � �� ������ � ��� �� ���������� ���� ��������������� �"��&� ��������� ������ �"#� ���������� �������� � 0����������� � �� ���� ���&����� �������3������� ����������&���������������������������� � ���������"#�#����� ��������"��&����� ������������ � ��������������1� � ��

������ �"#� �����&���� 1� � �� ������� ������� �"#������������ ���� ����������� #&����������#����������� ����������� �����������#������"#�����&� �1��"#��������&�� �������������������������������������� ������ ��"#������� ����

$���� ���� ��� ��������1� ���� �"#� ���� �� ����#��� �� �������&���� '������ ���

�������������������������# ���� ����� �� �������������������

/����"��� ������������������������&�� ����#������������������ �� ��������7"#���������

� ��������� �����������������������������������1�#� ����� �������"#��� ����������

���� #&������ ���������� � �&��� ����� ����& �� �"#� �&� �&��� �������������� ��� ���

����������� �� � � ��� � ��� ����� ������ �� $����� #��� �� ������� ����� � �� ���� -��

Page 45: Politiska Riktlinjer Final

��

),������

���������������������������������#&����������������4��������������� �� ������-"�1����� �

��������

4��� #� ���� ��� #��� ��� ����������� ����� ������ �&��� �� ���� ���#������ <� �

������������������������-����� ������������������������&������ �&�������������

-�� �� �� ����� �"#� -�� ��������� � �� ���� ����"���� ������ ��� ?���� ���� ������ �&��

� �������� ������ &������� ��� ��� � �������� ��� ��� ������ ���������� �&� ��� ���

��������������������"#�����&���������� �� ����� ������������� �������������� ��

������������ '������� ��� #��� �&�� #����� �"#� ���� � �&������� ��� ����������� ���

�������� ���&��� /������� �-������ �����&� ������������������������ ������ �� ������

�����������&��� �"#� ������� �� ������������� �������������� �� ���#��� �� � !68��

������������ 4��� ��# ��� � �� ���� ��� ��������������� ���� �� ���� ���� �������

�������� ������� ;����� ���� ����&� ��� ������ �� ��������� ���� ��� ��������� � �����

��������� ��� ����������� �"#� ����� ���- ����� � ��������� �"#����� ��'������ ���� ��������

���� ��������������� ��� ��� �������� ���������� ��� �& ��� ���� � �������� ��� �����

�������9O���������������������1�2�0A*��4���� �������� ���������������2�0A*�

� ���� �� �&����-������������� '�������� ��� ���� ���������� ������ ���� ��#&�����

� ���� ���"#���� ����������&�������������<��� ����������&����������� ����������� ��������"#�����������������������4������

���������"#��� ����� �������� ������������������������� �������#&� ����������� E��"#�������� �� �������<�� ������ ����������� ������� ������������������� ���� ���������������'������ ��������������� ���# ���� ��� ���&�#� ���#� ��� ��������������� ������� �����7"��&�#���������������������������� �� ����������������� ����/����"��� ������������������������������/�����������$�����������������& ���� ���� ���

����������������������&����� ���& ����$�������������������������� ��&������������������� ���������������������

<��� ���������������������������5�������1�����������"#����������/����"��� ���������������������8�• ������������������������ �������4����&����������������� �����������������������

�������������/�������#�����#�������������5�������� �������� ��� ���� ��1����1��� ���"#����������� �������������'������������������&����&������������������ �������� �����<&������������.����"��������� �������������������������������� �� ��.�.��/&������������&������������#&�������4�������� ������������������� �������;��"������������ ����������������� �����������;&��&������ ������������&���� �������"#�������������#���# ������ ������������ �#&��� ���������� �������"#����������� ��&������ �����������4����� ��������������������&��98����������� ��������� ������� �#&��� �����������&�������&����� ��/�������#�����������������������������# ����������"������� ������������������������������� ������#&���� ���"�����"#�

Page 46: Politiska Riktlinjer Final

��

)�������

������������&������������� ������������0P����������"#�� ��# �����&���������������������� ���� �����

�=� #���� ���� ��� ���� �� �� ���� ����� ������ 0������������ ��� ���� ������� ������ �"#� �������������0��������#�������&������������������ ��1� ����&�������� ��- �����"������"#������������"�������� ����������������� ���������� ����� �# ����3������������-"��#����-�������������������������4��� ���&���������������������������������������� ���& �� �� � �� � �����&�� ����� ���� ��� �"#� �� � ������ �3������������-"�� ����� ����� ���� ���� �����&� �������� �"#� ������ �� ���1� �&� ����� �����#����������&�������������/��������������������������������"#��������������- ����& ��� ��������- �������������� ����"#�������� ��������������&���� ���< ����#���������������� ������ ��&���� �&� �� ��� -��� ��� �� � ���� ������� � �������� ���� ����� ��� ����� @���������#���� ����� ���& ��� ��# ���� � ���������� /���������&���� ������������� �"#� ���������������������� /������� ��� �������������������1���-� ��������#�������������"#�#�����������������&����������������9����������&�� ���������"#���� ������������&�������������������������4�����������������&����� ������ ������ ������������ �������������������������������������

�=� :��&�����������������&����� ���9����������&�������# ����>��������������������������9������������ ���������������� ���&���������������� �������/������������ ���� �������� �� #� ����-������� �� � �����������#������ !����� ��� �-����� � �������������#������ ����-�����&����� ���������������/��������� ���� ��� ����� �������������1��"#��������� ����������������������������������� ������ ���������������&������������������&���� ����&������ ����� �������������������������&��&��3�������������������9���������&���'����������& ���&����#��������� ������<��� ����������#��������$�������������- � ���@���� ���������������"#���������������#�����������&������ ��������#����C������ ��"#������/�����#���������������98��C������ ���������� ��#���� � ���&�����������"#�� ������� ����9E�� �����4�����# ����"��&������ �������� ������������� ������� ����� /�����#������ C���� ���� ��&� ��� ��������&�����������������������"#���������������������98����� ��������������������������������������:�� ������� ������ ����"������"#��������������� ���� ������$&������ ������������ �� ��#�������������� E��"#����������������@- ��������� ����������������������&���� ������������������������������

��

���

��

Page 47: Politiska Riktlinjer Final

��

)+������

4. Solidaritet och ansvar för välfärden

4.1 H ögre kvalitet i välfärden

4.1.1 Vård, skola, omsorg – på dina villkor �+������������������������������������������ ������������ ��������������������������������������������������������������������� ����&�������� �������������������������������������������������� �������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������&�������������&��� �����������������������������@�������� ��1�/�����#��������#����1��(���

�/�� ��"��� �������������������������������� ��� � ���� �-������&� �����#&�����������������������"#����������#�����������1� ���������� �����"#�������&�� ����/����� ����-�� ��������� ������������ � ������������� ������������������� � ������������������ � ������<�����������#����"#�#����� ���������-������������ ���� �� ��"#������������������&��"#��������"#������������������ ���<��������#�������������#��� ����������� �������������"#���"��������#������������B� ��� ������&�������������������������"#��������#����������������� ������������&���� ������ ����-"���������������� �����#������"#�������� ������� ������ �������� �"#� ������ ��� �"#� ������� 9����� ��� ��� ��-����� �"#����� ������������ ��������������������������������� ���������&��������#�������/�� ������������� � �����&���� �1� � ��������� ���� �����������������&������������"��&�

������� �"#� ���������� �� �&� 1� ������ �"#� �������� 4��� �� ��� ����� �-����������� ���� �������� ���&���������������� �����������/&�� ��"��� ������������ ������#�������� ������ ���� �����&� 1� �� ��������1�

�����������"#� ������ �������� �����������������1� �"#� ����� ��� ��� ��#��� ���� ��-����4��� �������������""������� ��������������$������8���� ���������1�������������"#���� ������5�������"����������������� �������-� ����� ���������������������������������������������#����6�����������������&����-������������� ����������#���������������������� ���� �������� ����� �� �� ���� ����������� �� ��� � ������ ��������� ���������������4�������� ����������� ������ ��������������������� �������&��������������&������������������ ����������������������/����� �������������������������� ��������������4&��������������"��&��&� �������������� ����# ������������/�����#����"#� �������#����������������������� ���������&�������� ��4��#���������� ��������

�"#������� ��������� ����#��������&�����������������"#���#&������������� �����������7�������� ��������������������� �����������������������������"���� ������������ ������������#�����1� ������3����������������� ���������4��������������� ���#�������������

Page 48: Politiska Riktlinjer Final

��

)�������

������ ������ ������ ��������� ���� ���� ��1� ���� ��� ������ ���#��� ���� ������ �����������#���������������"#����������������&������&��������� ��/����������� �����1��������������"#�� ��������������������������-����� ����"��������������� ��� ������������������ �������������� ����������#����������&���������� � �������������4������&��������� ����#����� ���� ������������#����&���� ���� ������������"#��� ��������� ����������� �� �� �� ����� ��� ���� �� ��������� �� � ����� �3������ ��������������&� ��"������4��������� ������#���������������-�������������"#�������������������-���������-���� ����� �&����������� ����� 4�� ������������ ��������������������� ���� #&����������# ���������������������������� �������������#�����4&�������������������������������#����"#�������#����@�"�� ����� �� ������� ��������#������"���� #��� ����� �#&��� �� ���� ��

���������������� �������"�����"#� ������������/������������������������ ��������&� ������������� ������������������� ���������������� �������� ���$������������� ��&� 1��������"#�������������������� ��"#� ��� ����������������� ����&�������������������� ��������� # ��� ����� �� ����� �&� ��-� �� �& �� �������#��� �"#� �������� *��� �&��������� �&� ��� ������ #��� ������������ ��� �� ���� ���� ����� � ������#�����#������ 4�������� ������#���� ������- ��$��� �� �������� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����������� ��������� �"#� ���� �������

������ �������������#������ 4��� �&���� �"��&� ������������ � ���� �������� ���� #����� �������� ��������- ��#������"#�����������������#������/��������� ��������-������������<� ������������;������&������������5����������� ������1��������"#��� ������/�������#���� ������ ���� ������������������� ���/&� � �"#� ������� ���# �� ��������� ��� �"����� ��� ���&���� ��� ��� �������������

������ ��� �������#����� 5� � �������� ���� �� ������ �� � ����� ����� �"#� � ���� �� ��� �������1�#���� ����#���������� ���������������"#��&�����������������������1��"#����������� ��"#��������������������������������������"#���� ���4����������������������� ���� ������� �� ������ �������B� �������� �"#� �� ����� ���� ����"����� ������ ��������������������0�������"#��������� � ��&���5�&�������"#�����������#��1� �&��������� ���������� ��

���� �� ���"���� � �� ���� ���� ���� ������ ��� �� /����� �� ��� �� �������������� �������#� ����5��"#� �������� ����#&�����$��������������� ����� ������������"#��������������� ����4���#� �������������������������� ����#����������� �������������������9 ����&���&��#��� ����������������� �����������-��������������&�������������������#�������������&� 1���������"#���-��#�����������������1�&� �����������"�������������/����������������� �������� ���� � �������������������� ����#���� �������������� ������� �������� ���������� �������������������� �������� ����6��������� ���"#���-��#�����������������1� &��&���������������B��-�������1��������

� �����1���-����������� ������� �����4������������������������ �� ����������1������������������-��� ����������������"������������ �������������� ���������� �����# ������� ������-"��� ! �� ���� ������� ����������� ����� ��� ������ �&��������� �����������

Page 49: Politiska Riktlinjer Final

��

)(������

����������� �� � �������� �&� ����������� �� ��� ��"���� ������������ ������ ������������/����������� ���������# ����"#� ���� ���������� ��������������������/&�������� ��-������&�������������������������"��&�� �� ����4���������������"#�����

��� ������� ����#������� �������������� ��&������ ���������� ��� �� �� ������������������ ����������#��������� ������ ���������������� ��/������� ��� ����������� ���������"��������� ������������� ����������������������#����� ����"#������ ������������,.�...����������������������� ��������� ����.�.���4�� ��� ���� ���� #��� ������ ���� ���� ������ ���� #�� ����� ����� � ��� ������ ������� ��

��#������������������� ���� � �� ���� ��� ������ ��� ������ ��������� �� ��������$���� ��������� ���� ������������ ���� � ��� ��#��� �� ������������ � ��������� � ��� ����� ��>��� �����"��������������������� �������������� ��������������1�����������������-��#��1��������������� ��������"#� �����������������������������/����������� ��������������������&��.����"���������������� ����� ����/� ����������������&��# �������� ���# � �������������&����0����������� ����� ��������&���� ���� �������������� ������3������-������������� ��� �����"#�� ����#���������������� �� ������������ ���0 ���� �� ����� ������������3��� �"#��� ��������������&����������&� ����

<� ��&���# �������������� �������� �������� ��������������������/����"��� �������������������������� � ������ ������������ ������� ������������� ����# �������������-� ���������������#��8�

• ������� ����� � � �������� '����� �&� ��������� �"#� ��-� ���� �������� �� ������������������� �������� ��������#����1��������� ���������1��"#� �������������������� �- ����� �������������������� 0���� �������#����� ���� ����� ��-� ���� ���� � �������������� ��������1� ������� �������� ��������"#���������������������������������� ��� ������������ � �� ����� �� ��������� 0���� �������������� �������� ��������#������&�������������������� ���������# �������� ��������&���-����& ���������#����"#�����������

• +�������������� ������������ �������� ?��������� ��������� ������ � �������� ��������#��������&������������ ��������#����/����"��� ��������������� �����""������� ���� �������� ������ ������������������� ����� ��� ��������&� ������������������ �1����������������������������� ���������� ���������#����/�������&���������������� ���� ��������������� ������ �� �"#� ��� ����� ���� �� ��-��� ��� �����������#���� 4��� ��� �� ��������� ������ 1� ��-��#��� �"#� ������#��� ��� ����� ����������?������������������� �������� ������&������������ �5���������������������! ����������� ��� �������������-���������������-�����������������&�# ��������������������� �� �"#� �������� ���������������� /�� ����� �"��&� �� ��� �� ���� ���������������- ��&����� �������������� ��������#����������������������� ������������������������� ����������

Page 50: Politiska Riktlinjer Final

��

,.������

�• ��������������������� �������������/��������������&�������������������������������

�� � �������� �&� ����������� �� ��� ��"���� ������������ ������ ������������4��� ������������������ ����� ����������������� ���������������������"���� ����������� >��� �� ���"����� ���� ����� �� ����� �������� ���� �� ��������������1�����������������-��#��1��������������� ��������"#� �����������������������������/���""����������������������&������������ ���&���� ���������� ������������ ��

4.1.2 Rusta hälso- och sjukvården för framtida utmaningar �@���)� ���� & �� ����� ��� ����� &������ ���� &�������� ������ ���� ������ ���� �����

�������������� ������� ���� ���� �������� #���� ��� ��� ��� ��������� ���� ������� ���� ����

���������������������������������������������������&����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

���� �� ������� &�������� ������� ��� ������ ����� �� ����)� ���� & �� ����� ������ ��

�������������������������������������������������������������

$�"��� ������������ #����E� �"#� �����&� ����������� �������1� ������� ���

�������-�����1������..(�

� $������� ��� �����&� � � �� ����� �&� ���������� ���� �&��� ��� ���� �� ���� ������ �&� #��� ���

��������������� ������ ������ ����# ��1������� ���������&�� ����� ��������&����"#�

�� �"���&���������1����������� ��������������&� "�������������& �����

4��� #��� ������ �"����� ���� �-���� �� �����&� � �� ���� ������� ��� #��� �� $�������� 0���

�����&� ��#&�����������# ������������� ���������������&�����# ������"������������ �

� ����������������� ���&�������� ��� �����7�������� ��� ������������������������������

������������"#���������#�������������� ���"#������� ���������3�����������

6-�� �� �"���� �"#� ��#� ����������� ����"����� ��� ����� $���� ���� ��3��� � ����

�� ����� �����������4��������� ���� ���������� � �� �����&� �� ��������� ��� ���

������������ ������������&��������������#�������&������������&� ����# ������������! ������

��������������# �������������#������ �����# ���������� ����������� ������ ����&�������

�� ������������ ���������������������� �����& ������#������������� �����-������

�������� � ������������������&� E��"#����������������

/�� ��"��� ���������� ����� �"#� �&���� ��� ���� �� �� �������B� ���� �������� �"#�

������������������������� ������&� ��������������������������� ������������#�����

"�������4��� ����������� ������ �- ��������������������$������������ ������ ��� �����&� �

��# ���� ����������������0�� �� ����� ���� ��������������������1����� ������������� ��

������� �����"#����� �����&� �� �&�� ����� �� ����� �������&������������������������

����&����

<� �������� #��� ����� ���� �&� ���� ����� �"#� �������������� ��� �� �� �� #����E� �"#�

Page 51: Politiska Riktlinjer Final

��

,�������

�����&� ���0����������������1��������������� ��"#�#����������& 1��&������������������

�&� ������� �"#� �&� �� � �"#� ����� �����"�� 5� ��&� � ����� ������� ����� ��� ��� ��#� �����

;�������� ���� �&� ����� � ������ ��� ����������������� ��� �����<&�����&�����������

�����&� ��� �������������"���"#������&��������� ����"#�� ����/&� ���"#���������

�������������������&���������� ��"#��������������������# ���� ���

$����&� ���������������&������"#��������������������"#���#���� �����#� ����

��� �"#� ������ �����������&� ���4��� ���&����#�����&� �� ��� 5� ��&� �������1�

��#� �����"#������� �������"������������� �� ��5�� ���������������� ��

0�����&���� ����#�����-�� �� ���� ��������&� � �"#�#������ ;������� ���� ����

�&�������&� �����#&��1�����"#�#����&� �������"#��������&� �������������� �� ���

4������������������������ ������������������������������������ ������������ ��&� ���

<� ���&� �� �������������� ��� �� �������������������������&� ������� ����4���

��# ����������������������������&� ����"#���������������� ������

! �� ���� ������ ������ ������������������� ��� ���� ��#&�����"#� � �����������������

#������ *����E� �"#� �����&� ��#��� ��� ������ ��� ������ ���� �& �� ����� ���� ����� �"#�

�� ������������������������ ���������"���� �������������� ����4�����# ������� ����

�������&� ���� ���-��� �����������$��#������#�������������������������������������#�����

�� ����������� *����� ��� ���� ������ ���� � ��� ������ ������� /&� ��������� ����

������������� ������������������������������������&����� �������1�� ���1����������

������ ������ �&� ������� *����E� �"#� �����&� ��� ������ ����������-����� � �� ���������

�����&�������#���������� ����������4�������"��&��������������������������#���������� ��

���������������� ������������-������#������

/���������������������������"#�����"������ ����������������� ����1��������� � ��

�"#� � ���-���� ������ �� ����� ���� 4����� ������������ ����� ��� ��������� �� � ����

����������������� ��������������������������#����E��"#������&� ��/��������������������

��� ���� ������� ����&� ���"#����������������� ���� ���������

0 ����������1���&�����"#��-�&����������� ���-"������ ��"#������������&� �� �������

��������������� 4��� ����� ��� � ��� �&�� $���� ������� ��� �����&������� ��#� �����1�

���� ��1�-��������"#�������������������������������#�������������������&� ���4������

�� �����&��������� �����&���� ���� ������� ���������� 4�� ������ #����������� ����������� ����

������� ��� ����#������# ������-���������4����������# ���� �������� ���������������

�"#�� ���-��������������� ����������& �����

/&� �� ���� ����� � ������ ��������� ��#��� � ����� 7����� �&� ������� �&���� ����

����������� 4��� �� � �� #����E� �"#� �����&� �� ���� ��������� ��� ����� ��� ���������

���#� ���������������# ���������������� �����������&����&��&� �����#����"#�����

������ ������������� ��������&� ��������

6-���"#�������������� �������"�������� �����!��������&������"#��� ���1���������������

���� ����� ����� # ���� ���� �� &� ������ %����� ��� ��� � ��� �� ����������

��#� �������� �� �� #����E� �"#� �����&� �� �"#� ���� ���- ����� ����� 4��� ��� �� ��

Page 52: Politiska Riktlinjer Final

��

,�������

��� ����������"#�������������"�������

$���� ������������������ ���������������� ������ ����������$���������������������

����������� ���� ������������&��������������� ����%����� �����&���� ���� ��������� ���

��� �����&� ��� ��� ���� %����� ��� �&���� ������� � �� �& �� ������ �"#� ��� �"#�

������ ���� ��������� � �� ���� �"#������� �&���� ������������ C���� ����������&�������

�& �� �����������#��� �"#� ���� � �������� �"#� ������� ���#������ ���������� /�� ����� �������

�������&������� ���#������������ ������&� E� �"#� �������������� �&� ���� ��� ��� �

��������� ���������� �������� ��������&����� ���� ����

0��������������� ����������������4���������������������������� ���� ��-��� ����

������ ���#���������"#����� �����������&����������� �������&����������������#����

�� ���� $��������������� ����� ��� � �� ������ ��� ������� ���� ��� ����� ���� ����

�����#����#������/����"��� �������������������������& ��������� �������"������/�������

���� ������������1� �����#��� �"#� �� � ����������#��� �� #���� �� ��� ���� ��-���

������ ���� �� ������� �� ��"��� ������������ �� � �������� ������� ���� � ���

�� ����� �� ������������������������ ������������������ �������

$���� ����������"#����� �&� �� ���������������������������"��������- �#�������������

�����&�����3��� ��� ������� ����&� �� �&� � ������������� ������/������� ���������� �

�� #������������������"#�� �#� ������������� ������� #���������������# �������&�

��&��� �&� ��������������������@� �&� �� �����������������������&�������� ��

�"#� � ���-��� �� �� �&� ��$���� �����&���� ��� ��������� ���� ��- �������������# ���

����� �����

/&����&����������&���������# ������ ���- ������������ ������������#����E��"#�

�����&� ���;&� ����� ����� ��������������� ���� � ������ �� �������������� ����� �&� ��

����������,�&���

/�� ��"��� ��������������������� �����&� �� � �� �� ��������������� ������������ � �����

#� �������������������8��

=� :��� ��� �������������4�����������������&� ��"#���������&���������������������������

�"#� �-�&������ � �� ���� �&� ���� �� � �� � ��������� <&���� ��� ���� ���� ���� &�� ���

�&� ���������� ������� �� � �� � ���������� ��&� ����� "�� �� ��� �� ��� ����� �����

#����������� ����

=� #���& �� ��� ���������������������/��������� ����������������������"������������ ��

������������������� ���&� ��������4���������������������� ������&� ��������� ����������

������1� �-����������� �"#����������� ����������������������� �����&� ��#���# �����������

�"#������� �������� 1�#&������� �����������#����"#�����-�����������&������������#����

'���������� �����& ��"������������&�������������� ����� �����&� ���"#������������

���� ������������ ������&� �#��� ��1������������"#��������1��"#� ���������

���������������������������������������� � �������

Page 53: Politiska Riktlinjer Final

��

,�������

=� @����� ���������� ���� ����������4�����# �������������# ���������&� ���"#�����

�� ������ �� ������������ ���-��������� ����"#���-�������������#� ����/�������

���������-�����������������- �������&��������-�������������������� �����"#�����������

�����������&��� �����������#�����������������#���������������������� ������ �� ���

��-����������������

4.1.3 Investera i erfarenhet �:�������������������:�� �����������:������������ �� ������:��&�������������

����� �� �� +���� ��� ��&��� ��� ��� ���������� :����� ���� �&��� ��� ������� ���� ����

��������� @��� ���� �������� ���������� ���� ���� ��&����&��� ����� ������ �� �����

����������������������������������� ��& ������� �����@�������������������������� �

�������������������������������������������@����������������������� ���������

������������

'����6�����1������������@������������1�7� ������..+��

��#��� ������ �����+,E&������� ��� ���������� ����(,.E�����1����� �����������������

������"#�����������/����� ����#�������� ����E��"#��� ��������������������-�����"#�

�&��������������� ����#�����5��������1�������� �����;&� ���������������������

����&���� ��&����"#�#���������� ����#�������-�����4����������-�����������������������

������������� ���������������-��������2�������������������;������"#�� ���������������

�������

$������� #��� ������ ���� �������� �������-����� ���� ������� ���� ������� � ��

����� �� ����������� �"#� ���� ������ ���� � ����� � � �� �&��� � ��� �� ���� 4��

����������� ���������� ���������� �������� ����-���� � ��� ����������� ����� �-��������

;����� �������������������&� ����"#� ������ ��� ������������������������������ �����

#����-����������������"#�������������� ��&���� ����������������������# ������ �����6���

����"������ ������� ���� �� ������ ����� �� ����������� ��- ��� ��� ����� ����������� ���

�����������������

<&����� ������ ��������"#���������������� ������1���������&��������������� �� �������

4�����������/����������� ���������# ������������������������� ���<&�&����������#���

�"#� ��� ����# ����� �������������$���� ���� ������ � ��� �� ��������� �������������4���

��# ����&��� ��������������&����������������� ������� �� ������������� ��"#������- ���

�&�����������������"#��������������������������� �����0�������&��� ���������������

��������������&������ ��� ���������������-�������I� ���#�����#��1� � ������"#�

&����������"������������� ����I� �������������&����������#���������"�������-���������� ��

��B�#�������������������1�������-���������� ��"#�������������1��� ������������1�� ����"#�

#��� ��� ����� �� ��� ����� �� ������������ I� ��� ��������� �������&��� �&� ������ �"#�

����������������& ������1�������3���"#�����"������7"#����������������������&� ����� ����

Page 54: Politiska Riktlinjer Final

��

,)������

���������"���������$���������������������1���"����1�������������"#�������������

4������������ �������������-��������������������� ����&���������� �������������

0������ �#��1� &����� �������������1� �������"����� ����� ��1� ����� ������� �"#� ���-��#���

�� ������������������������������������������������<&����� �������������������� ���

������ � �#&��� ��� ;&� ��� � ��� �&��� ��������� � ��� -���������� #��� �� ���� #����

� ����#��� ���� ������ � �� ����������� ���� ����� ���� ��������� ���� �&� &� ���� # ����

9������������������������"#����������&� ��"#�����������# ������������ ��������� ���

�&���������������������������� 1�������� ���� �����""�������������&��&����������

;��"������� ����&������������������&������� ����������#������"#������������������������

������������ �&���# ������ ���� ������ ��� �������������� ��� ���������#�������@�-��#���

�"#�� �����������������������������������������&������������1���� ������- ���

����������#��������5��"#������������5����#����"#�������������� ����������/����������������

�����������������������������������������"#������� ��1��&��&���������&������� ��������

���� �������/������������# �������� ����4��� ����� �����������������-��� ��������������

�������������� ��������&����� �����

6������������������������������# ����#������� ���� ���������#����������� �����

�� ���

4���� �������#�����#��� ��� ������������ ������#������� ����� ����I� ��������������

#&����# ���"#������� ��������������#������ ����0������ ���������� ������ ����������"#�#��

���� ����� ����� /�� ��"��� ����������#������� ����� ��-"����� ���� &� ���������#���� ���������

��� � #��� ���������� �������1� �� �� ���� ���-�� �� ���� �������� ������ � �� ������ �"#�

������#���� �� ��� �� �"#� �����"�� �������"������ 4��������� ��� �� ��������� ����������

���������� �B����&������������"#��� �����#��� ��������������������������������������

� �������1������������������"#���������������# ������� ���&� ��"#�������������������

/�� ��"��� ���������� ���� �� ��� ����� ������� �������� � �� �� ��� �"#� ���� ������� ���� ����� ��

���#�������4��� ����������������8��

=� +������� �� ����������� I� ����������#����� ���� ���� ����������� ���#�����1� �"#������������

�������������/����������������������#��� ���������� �������������#��#���������������� �

���� ������ ��� ���� �����1� ����������� ��� #� ��� �"#� �����- � �� �����

4������������������ ����&�������# ����0��������� ���������&��������"������&�����

�������� ����������������� ������������������������/��������������$���������� ��

�������� ���� �.� &�� ���� #��� ��&��� ���� ������ ��������� �� �������� <��������� �"#�

������E��������������� ���������������������& ���&������������������������������"#�

�� ������� ������ ����������������������'�������� ��� �������������� ���� ������

����1��"��&���������4���� �����������"#������������������-������������������,E&�� ����

����� ������ ����������������������4������� ����������������&�������� �����������

�����������

Page 55: Politiska Riktlinjer Final

��

,,������

=� 5������������������������;��"�������������"#������������������� ���������� �������

�������-�� ���������� ����������I� �������#���� ����� ����#����������������������� ����

#���#��������������� ��� ���I� ��� � �� �"��&������ ���������� �����"�����������

#������������#����� ���1� ������3����������� ��3���������1���������������� ��&��

��������

=� 6������������ �������� �� ��������� I� ���������� ������������ ���# �� ��������1����-�� ��

�"#����������4�������������&���� ��� ������# ���������������������������&�����������

'������������������# ���"#������������-����/��������������������������������

� ������ ������������� ������������������ ��������������/������������������ ����E� �"#�

#���� ������� ����������2���� �����������������"������������ �����������������>�#�����

����������#����������� ��������������������� ���&� E��"#��������������������

#����������0���� ������&� �����#�������"#�#��������������� �������������3���������

��������������&����� �������"#������������� ������������������ �������������

����4��� ����� ��� ��"����E���������� �������������� �������������������������� � ������

���&�������������� �������������� �����������������������������"#� ���� ����"#�&�

����� ������&������ /�� ����� �� �������"���� �������� �&� '������������� � ��

�� ������������������� �����&� ��� ���� ��� �� � ���&� �� ��"��� ������������

����������I���������������������������� ��������� ������������#����

��������������������������

4.1.4 En bostadspolitik som förändrar �:�����������������&������������ ��������& �� ������������������������������������������������ ����&������������������:������������������� ������������������������������%�����@�� ��1�%����� � �1��(+(��

��� ���� ����� � ��� #���� "������� � �� �������� 5� �� #���� ���� ��� � $������� #��� ������� ���������# ���������&�#�������#�������������� �������������� ������� 1�����������������#������������#������ ���������! ��������"��� ������������������ ���� ������ ����������������� ���"#�����"����

������#���� /�� �������� ������ ���� ��� �� �� � ����� �� ��-����� �"#� �� � ��"���������#&������4���� �����������������"#������������������������ ����������������! �� �������&������ ������������&���� � ��"����� �����������&�������#�� ������� �"#�

��� ����� �����-��� 6&���� �& ��� #��� ��� ���� ��� ����� ��������� &�� ����� ���>���� �������������������� �������������������

Page 56: Politiska Riktlinjer Final

��

,�������

/�� ����� ��� �� ��� � � ���-������� �� � �& �� ������1� �� #��1� ����� �������� �"#�#-�������#������ 4��� �� ����� ��� ��� ��������� �� ���� � ����#����� ���� ��-���-�-�������� ���� ���� ��� ��� � �� ����&������������� /�� ����� ������� ���������� ����#�������������#��� ���������1��������������"#�������-������� ����# �����-�������� ������������ ��-������ ���# ���������-������������������-�����&��1�������� ����������������������

�-���������������������� ���&����������&���� ��� ��������������������4��� ����������������� ��� ����������������-�������� � ���& �� ���� �������� ��� ����� �3������#-�������#����� � �� �-����� ����� ������1� �� #��� �"#� ����� �������� 5� �"#� ������ ����������-��������<� ������ � ����-������������ ����"��������� ��"��&��������� �1������"���"#������������ ����������"#������ ��������������������������<�������� ������#��� �� ��� ��� ������� � ���� *-���������� � ��� ���

����� ������ �� #��� ������� ��������� � ��� �� ������� &��1� ��������� ��������� ����& �������������������� �- ������9��� ������� ��� �����#����� ����������B�� ��#� ���� �� �"#� ������� #-����������� ����� ��������B� ����� ����� ������� �������� ��������"#���&��� #��B��� ��������������������# ������-������������������������������� �� ������ ����������� /�� ����� ��� ���� #��� ������������ � �� ��&��� �������� ���#-���������#�����������������;� ������ �� ���������#-���������#������&��������������$���������������"����������������#����������� ��"#�������������������� ��-��� ��#����

#�������"������� ���������&�1����������������#-�����������&������������ �������#����& ��"#� �������-����������� �� ���������������� ���2 ����#�����&� ����������� ��#� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ��� � �� ��� ����

��# ������-����� �������� �������-����������������� ����������� ����4������������ ���� ����������3���"#�����"������������������������� ��������� �����# ����-������&��-"��������).�...������ �������&���7��������� ��� ������#���������� ������ �"��&� ���� � ����#���� �&�

����� ������ ������������ ��"��� �������������� ���������������� ����� ��� ���������#���������� �&� ���� �� ����� ���������� � �� �� ������ ������1� �- ������1� ����������� �"#����������&������&������ ������ ����/�� ��"��� ���������� ����� ��&� ����� ��� �����-���1� �"#� ������� ��� �������� �"#�

����� ��������& �� ���#-�����������# ����4�����# ���������������"#������������������������� ���������9 ���������� ������� ��������������� ������&��� ������ �������*-��������� ��� �� $������� ���� ����������1� �������� �"#� ���������� ���������� � �� ��� ��

��������� ��� ����� ������� ��� �� ����� �"#� ��� ������ <��� ������ � ��� ��������������� ��������������� ����� �� �������������&� ����� ��� �����-������ ����� �� �����������&�����������&��4�����# ��������#-������������$�������5������������/����&����������#-������������������#������"#�������������������� �#-������4���������#��������-����#����������� ���...E������ ����������������� � ��

������������#�������&�������-��������/���������� ����� �������������� �����& ������"�������������� ������� ����������������� ���������� ��������� ��-��� ���"#�

�����������������������-��������4�����������������������&���� ����&��������&�����

Page 57: Politiska Riktlinjer Final

��

,+������

$���������&�������������������& ���������#��� ��������������4������������������������ �����������& ��������#��#����/����������������������������� � ������4�������������������� ����#������������"������"#�� �-�����5���� ����#����������&������������������/� � ���� -�-��� � �"#� ���-��� � ����� ��� ��� �- ����� ����� �&� ���������������������

>�� �����������&�������������� ���������������"#��������"#� ���������������������&�#-���������������#-���������/�� ��"��� ���������� ����� ��-��� �� �������� �� ��� ������������� �"#� � ��� ��

����� ��������������� �����������#&����������"�����5����������1���"������"#������������ ���� #���� �� ���� /�� ��� ����-�� �� ��� ���� ��� �"��&� ��� ����� ���� ���� $������� ��������"�������������������� ��������"#������#&��������

4��� ����������������8��=� " ������ ���������������>���� �������������-�����������4�����# ���������������� ��������� ��-��� �� ���� ��� �� � ����� ��&��� � �� ���� � ��� ��#����� $����� #�������������� �� � ��������� �������� �"#� ���� ��� ���������� /�� ����� �� ��� ���������������� �� �������&������#-���������������������������� �����

�=� #����� ���� ���������&�������� /�� ����� ������� ����� ��� ����� �� �� ����� �&� ������������� �&�� ���� �- ������� ������ � �� ���� ��� �����&��� ����� ����� ���� /�� ����� ������ � ������&����������������������������0�����������������������-� ��������#��������"���������� �� ��� ������������� ��������������� ���������� �������"���>���#�������� ��������������� ������ ��4��� ������������� �#��-������������������������������������������������ ��������� ���

�=� :��&����������� �������&������������ �����/������ ���������������������#� ���������������1���������1� �������� �"#� ��� ����� �&� ����� ������ �� � �� ���� ����� ��� ���������� ��������� ������������������& ����4�� �� ������������������ ���-���������� ��&������������&���"#������������� ������������"#�������������������������� ���������� ���������1� ������������"#� ��-������� ��4��� ������� ����� ���������� � 2�������1� �������������� �"#� � �-����� ��� ��������������� ����� ���������������������� ���������������4����� ������-�� ��������������"#������������������������������������������

Page 58: Politiska Riktlinjer Final

��

,�������

4.2 Ett Sverige i sammanhållning

4.2.1 O rättvisor och klyftor är inte lösningen �@ ��� ��������������������������������������������� �� �� �������������� ����������������� ������������� ������ ������������������ ������������� ������������� ������� ���� ������ � � ��� ���� ���� �������� A � ������ 3DDE� ���� ������ � � ��� ��������������������������������E(����������;������������������1��������� ���"��� ��������������������������..,�

�/����"��� �����������""����������������$��������������������� �� ����-������ ������#������"#� ������ � ��������� � � ����� ������ ������ �������1� �����&� �����1� � � �"#� ���������������� 4�� ��-������ ���� ��������� 0�����1� ����� ��� �"#� ���� ��� �� ��� �� ���������������������������� ������� ����� ����������������� ��������/����� ����-�� ��������� ��������-���� �������� ���� �&���1� ���� � ���� ����"����� �"#� ���������� ��������1� ������������� �����1��-��������1���-����1�� ���������������������������������/������������-��#������ ���#����� ������ ��� �� @�-��#��� � ���������� �� �������� ������ 1� ��� ����� ��#� ���������� ���1����������� ��"#��� �������������� ��&��1��"#��������������� ���������& ������#���������������������� ��������"#�#����������� �����������"�����������������1��&��������������4�����3�����������������������"#������������$&����������������������3�1�������"#� ����"������ /�� ��"��� ���������� ����� �&� ���� ���#����� ���� �������� ���������� ��� ������ � ������"#������&���<�� ������� ��������&���&���� �������������&�� ���� ���������&��� !���� �������� �&���� #�� � ����#���� ���� ����-���� ���� ������� � �����������1�������������4��� ��� ��&��� ���� �������� ���������� ��-������ 7"��&� � ��� �� �������

��"��� ������������ ������������� �� �((,E�..,� ���� # ��������������� ������������&1� ����� ���� ���� �� ����� �"#� ������&� �� � ��� ���� #���� �� ������� <����"����� �������� �������� ���$� �� �� ����������� ��������� �..�� #��� ����"������ � ��������� ���������� 4��

�����������"#���"�������-������ ���������������$��������4��������������������������������..���&��������3��"���������"#�� �������������-������� ���������I &���3��� �������������4����� ���������-��1��&���������� ����������� �����&� ���� ��� ������� ��� � ��&��1�������������� �"#� � ������������� /����� � ��� � �&���� ���� � ������������ ���� ������ �����-������������������"#���������4����������������������#���������������������������������������� ��������������

��������"#������� ��<��������� ��&�����������1������������ �� �1�������������"#����������1�#������� �&��� ������ ������������������������#��� �� �������� ������� ����� ���������� � ������ �� ��-��#���� ����������� ��� ��&�� �����������������������"��&�

Page 59: Politiska Riktlinjer Final

��

,(������

��������8� $������� #������ �����1� ������� �#���� ���� ��������� �"#� ���� ������������� �&�&�� �������� ����$������� #��� �&��� �� -� ����� ������ ���� ��&�� ���� �� ��-��#����-������ 5� ��

� ��������� ����<&������ �������������N���.�.����������,.�...����������������������� ��� ����� ���������� C���� �� #���� ������ �������� #��� �� �� ������� ��� ���������� �#���� ����������4��#����������� �� -���0���������� ����������#����&�����&����������� ����� ������������ $������� #��� ���� ������ ������ �� ��-��#���E� �"#������������ �����������0����������#��������������������� ������ �&�#��������������� ��������������#������������

���������� ���"#���������� �������������"���� ������������ ������� ���� �� ������� ����� ����� ���������� ��� �� ���� �������� ������ ����� ���� � �� � �� ������� ��� E������������������� �������#���&��� ����������� ����������#�������$���� ���� ��������� �� ��������#&��� ������������&������#������/����� �1��� ������&� �1��������1��������"#� �� ���������1� ��� �������������������� ������#��� � �� ���� ������� ������ ��� �"#�� � ������-��#����"#�� ����#���������������'�-������"#�������� �#������� ����� ���1��"#��� ��������� &���� ���������� ������"�����

5��& ��#���� ��� ���"#����#���������������������&��� �����������1�����������"#���������������� �����6�����-������������ ������������������������1��&� ��"#����������#���5��"#� �����&��������������������������$�����������������������&������.�.E�������� ������������ �#����"#� �� �����������

<��� �� -������������#��������� ���&���������"��� �����������"��&�����������������"������������ ������������������ ��1�����������"#�#��� �#�����*��� ���� ������ ���������� �� ��� �&� ������� ��� ���� #� �� ���� ��������#�������

��������1�#��� �#��������� ������������������������$�������1����� ��������������1�#��� ������������ ���� ������ �� ���� ����� ������� �"#� ���� � �� ����� �&� �&���� ���#�������"��&�#�����"�������"#�� ��� �������� 1��"#�����������������"�������- ������/�� ��&�� � ���&�������������������������������'��������� ���������� � �������������

�"#���������������/�� ��"��� ���������� �""������������ ���������-� �"#� ���#�����-� ����� �� ����

$���������������������������������&����������#����������� ��1��"#����������������&�����������#���� ������# ����� ������ ��<�������� ����������1��� �������&�������� ��������������

/�������&������������ �����#&���������&����� ��/����� ��� ���$��������������� ����������/����&��� �� ������� ����������#�������4��� ��������������������������8�=� :����� ������� ��� �����&������� ���� ���� �������&���� /�� ���� ���� ��� �&�� ���� ��������#��������� �� ������� ��@���� ������-���������������&���� ������� ��������������"#���-�����������������5������������ ��� ���1�'��������������� �� ������������ �������3�� �������1� ������� ��#����������� � �� �����1� ������������ ��� ��� ��������������1� �� ���������������������� � ���� �� � ����������� � � ������������������������� ����"#��������������&����������$&��������"��&��� �� ��

Page 60: Politiska Riktlinjer Final

��

�.������

�����"�� �� ��������������� �������������/�� ��"��� ����������������1���������� �����������������������1�������������������� �- ������&��� ��������������#��������� �� ������� ����

�=� +����� ��� ����� ������� ��� ���� ��# ��� ����� #��� �� �� $�������� '�������� ������������� ���������������� � ��#��� ��� �"#������ ��� ��� ������ �� � �"#� ��� ���0����#��� �����# �����&������������������� ������� �������������� ���"��������1������&� 1��- ��#������"#�#-������ ����0������������������������ ������� ���-������������/��������� ��� ���&������������������������������ ���������� ��������������� ��#��� ����"#��������������

�=� 8�����&���� � ������ ����������������� ���� ���-��� �����������������& �������������������� �� � ���������� �"#� &���� ��� � �� ���� �������� ����������#����� 0��� �� ���� ��� �����"�������� �������������������������6���������������������� �������-�������� ��������� �&���� �&� � ���� ��� ������� 5� ����� � ������� "#����� ! �� ��������������������# ������� ��� ������&� ��������������� ���-����������1������ 1��&� ��"#� -�� ��"����� �������� <�������� ���� ���� ��������� ��&� ��#� ���� ��� ��-������������������4��� ����"��&��������� �����-���� ����� ���������� � �������"#������� ���������� �� � ��� ����� '�������� � �� ��� �����#� ���������� � ��#��� �� ����� ����� <������� #��� ������ ��#��� �"#� ��������� ���� ����� �� �� �&���� � �����#� ���������������4������#�������&�����<��������������������-"����&� ������#���#�������������������� �����"#��&��&���� ���������� ��������������

4.2.2 Kamp mot brott och brottens orsaker �: ���� ���&��� ������� � ����������� ���&����������������� ��������������F.��&��� �����������������&�������� ����������������������������&���������������������������������������� ��������� � � ���� ��� ������� ���� ���F� A � 7���� ���� �� ��������� ��� ������������������������,�F.��&������������� ��������&�&���������F������������������!�"� ��9��1��������� ����3������1��(�������..(���

4����"��� ���������������������������������������������������������#��1�����������"#�������#����������"#�������� �������������������#����/������������������������������������������-��������� �����"#�������������� ����� ���������������� ����������/&��� �������#������-������&� ��������������� ������������������������ ���"#�

����� ������������>������������������#���������������"#���� ��1�#����� ���#�����"#�� ��������������������������������"#������������#�������4��� ����������� �� �����""����������4�������&�������� ������������1����� � 1����������������������-�������&� ��&����

���� ����� �&� ���� ���#������ ��-�� ���� ��� ��� �� � �1� �� ������ �"#� ������� ���� ������������������������������$������� ��"#�� ����#���������������������������� �� ����

Page 61: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

9���������#��1����-��#����"#����������� ���������������4����������� ������������&���� ������ &�� ��� �� ��������� 4��� ��� ��������� �������� ��� ��� #� ���� ��� �������������6������������������#���� ��������� ���&����4������ &������������������&���������! ������������������ �������� ����������&��������"#������������������������4������ �&�� ����-������ ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� �&���� ����� 4�� ���� ���������� ����#���������������#�������������������� �� �����- ������<�� ������������"��&�# �������� �&� ��������#������� <���� � ����������1� � ���-��� �� ������1� ���-�� ������������&� � �"#� ��������� �&� ����������������������� �&���� ������������� ����� �1������ ������1������1���������1���"����������"#���������# ���5����������������������� �� ����� �������� <�� ������ ������ ��� ����� ���� ����� ������� 4��� �� ����� ��� �����������������������"#�������� �� ���� ���-��� �����������&���������-��������������������� �����"��������������4�����������������������������1�&���� ��������������"#���"��������� �"#� �������� ���� ����� �E� �"#� ����������� ����������� ���& ��� ����������&������ ���-������������������ ����������������&������������������ ����#������/�������"#���� ���������-��������� �� �� ����������� �����������#�����"#� ��

��� ������������������������������ ������ ��������"#���� �����"����������������& ����3��������� ��1�������� �#��1�������������"#����� �������C�� ����-������"#������� ������������ ������� �� ������ ��� ���� ������ ���� ���� � �� ��� ����� ������������� 4����������������������� ���������&��������/������������#������������������������ ������#� �������<�� ����& ��������������������������������������#�����$�������#������& �� ������ �� 4��� �� ��� �� ����������� �������� �� &���� ���� � �� ���� �������������������������-���������� �#��1�����������"#�������������-������*��������� ������$��������*��1��&� ��"#���������������� ����������������������� �

�������1� � ���� ��� ������ ���� #���E1� ��E� �"#� ������������� $����� #���������������������������#��� �"#� ����������&���� � ��� � �� ������� �"#� ��- ��� ��� �������������������4������������ ����&��0����������������&� ����������1��&� ������������������"#�#� ��������������&� ����

���������� �� ��&����� '���"������ � �� ������ �"#� �� ���� ����������� � �� ���- � ����������� '���"������ � ����� ��� �-���� �������� ������� � �� ���� ��#� ��� ��� ������ �����&� ������������!&�����&��������������������������������������������� ���&� ���������� �# �����4��� �� ��# ��� �� � ��������� �"#����� � ��������� �����������������������- ��#������"#�� ������ �����>����3������� ������ �-"���� ������ ������ ���� ����� 4�� �&���� �&� ����� �����

���������� $������� ���� ���� �9� ������� ���� �����3������� �"#� ������ � �� ���� ����������������� �������������� ��� �-������������$��������&���� ������� ���� ������ � ������������� #� ������ ���� ������� �� �������� ���&�� ���� ���� ���� �� �&��� �� ����������4��������������������#��������� ��������� ���� ������� ���������������������"#�

�������������������� �������������������� ������������ ������ ��4���������������������#������������ ��� ��� ���������"#� ���#��1���������#������� �� � �� ��� ���#����������"��� ����������������������5����� ���#������������� ��� ��������������� ��������"#������

Page 62: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

��������� ����� ��� �� �"#� ������#������ $��� �� ��������� ��� ����� ����� ���� ����� ������������ ��������� � ��� ���������� ���� �� ���������������� � ���������������������������&�������������������#������>��������#�����& ��������������������"#�� ���������7�������� ����������#�����3���

�������$�������5����� 1������������� 1��� �������������������������'����������������������������&� ���� ����������������1���� �"��&��������1� ������������� $��������������-������������������"#�� ���������������� ���� ������ ��������������9����������"#�#����������������E� �"#� �����������1�����"��&�������������������������������������� ��� ����� ����� ���������� 9��� ������� �� �� � ��� ���� �� �� � ����� ������������� ���#��������������������2&������������"#���� ������������������&� ����������?�� ��� ������������#�����&������#������2�������� ����&����#�� ������������"#�

�����-�� ���� ������ � �� ���� �������� �� ������ ��������� �� ���������#���� �"#� ���������������������#�����4���������������������#�����������#���������������#�������;����� ���� ���� �&� ����� �&�� ���������� ������ � � ������� ����� ����� ��"�#&��� � ���� ���������'������������������������������&�������������#����$������������ �������� �� ��� �� ��������1� ������� ������ ��� � ��� �"#� ��������������� 0�������������&� ���� ���������� <������� � �����&�� ����� �����#��������� ��� ����� �������&��4��� �� ��� ����������� ���� ������� ������&� �����������#��������� �����#� ���#��� �����������#��������-������/������������������������������ ����&����� ���������������������&������� ����������������"#� ��������������"���������������� �������&��������������� ���������- ��#������ 2��������� ��������� ������ �- ��#������ �"#����"������������������� ����� ������� ���� �����- ��#�������<�����������#������������� ����������������4������ �����������������������- ��#��1��&������ �������������� ���� ��� ��-���1� ������� � ����� �"#� � ������������ I��� ��� ���������������-�� ����������������4��� ������������� ����������� ������ �� ���� ��������� �� �&���� ���������� ����

?������������� �"#� �� �������� ����"������ ����� -�� � ����#����� � �� ����� 5� � ������� �1� � �� ��������� ��� �"#� � �� ����������� 4�� -�� ������� ����� ������ �&� @E���& ��� #��� �"��&� �������� ���� ����� �� ����� ���� � �� ��� ���������� �"#� ������#����$��#��������"#���������� ������������������"#�� ����#���������- ����������� ������������ ��� ������������������# ������������� ���������������&���$���� ����#�������"�������� ���������� & ��"#���������������������� ����������#�����������������������-"���&� ��� ���������������#�������������������- ���� ���������4������������&������������������&����� ���������������"#����������������������� ���� ��������4��� ���� � ��� ���������� � � �� ���� ��� �&�� ���� � ��������� ���� ���� ��������� ����

#���� �� ������������ ������ ����� �� ������� 4��� ���� �- ����� ������������� ���� ��&�������� ��� �������"#����-���������3����������/���&������������&���������� �������� ��������������&����� ������������������4&��&���&������1��� ������"#� ������ ��� ��������������������������������������� �����������#����������������/&�����&��������&�������������������������#�������"#��� ��� �������"#���������#�������������������������1������ �������� �� �������� �����������������

Page 63: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

$�����������#������������&� ������ ���������������� ��� ���� � �#� ���&�����������������/&� ��"#���#� ������� ����� ������ ��#�������������&� ���/������������������������������� ���� �� �������� ��� ������ � ��������&� ��4��� ����� �� ���� ���� ������� ��������� ��������������<�������1�����������������������������-�����������&������������� �� ������� ���$� ����� � ����&�����&����������������#�����������"������"#� �������������&� �� �"#� �# ����� � �� ���������� �� ��#� ������������ � �� ���� ������ �������&���������6���&�������#������&�������������#������������������������&���� ��������� ���������� ����� �� ����������� ���1� �"#� ����������� ���#����������5����� ���� �������������9��&�������� ��������� ���������� �������������� ��������������� ����&� �1������ ������ ����! ������ ����&������������&������������������ ������� ��1���#� �����"#��&� 1��������������������&� ��!����#�������#��� �"#�������"��� � �������� ��������������� ����&����&��������&����������������#��������

/����"��� ��������������������������� ��� ��� ��������-������$������8��=� ������ ���� �������� ��������������>���#��� ���� ����� ������������������������4��� ��������� ����������� � �� �&� ����� �&� ��������#���� ��� ����� � ��� ���� �"#����������� � ��� �� ������ #��1� �"#� �����&�� ����� �&����� ������ �� �� �� � ���� �� ��� �����! ������ � ���-�����&� ��"#� ������������ ����������������-��������������������������� ����������&�����������������������������#������ �����

�=� 7������� ������������4��� ���������� ������������ ����� ���������������"#���� ����� ������� %������ ������� ���-��� �� �& � ���� ����� �� ����� ��������� <� � ����������� ���-��� ������ ������� �E��"#����#�������������������������#����-�����������/���������������#�� ��-� ��#��� ������������� �"#������ ���#� ����������� �� ��������� �"#� ���� �� � �3���� ��#��� �&� ����� �������� #��� � ������������ /�� ����������� ������������������������������������1������1���"��������1������1������&� ��"#� � ��������� �����&� ������������� �"#� �� ���� ���& � �� � �� ���� � ��� #������;����������������������������#������ ����/���������������#�����������������

�=� 9� ����� �"8+��� ;������ #��� ���� �� ��������� �"#� ����� � ����� ���� � ����� ������������������������ ����������������� ����������������/������������������������������ ��- �������������� ��&����& ��� ��� ����������E��"#����� ����������#����"#�-�������������� ������������������������������ ��#����� ��..E�..������������������� � ��� 2����������������� �"#� ��� ��� �� ������ �� ������ ���� �� ��������������� �����������#�������

Page 64: Politiska Riktlinjer Final

��

�)������

4.2.3 Tillsammans – i Sverige �+��������������������������������������������������������������������������,���� ����� ������ ������ ������ ��&������ ���� ������������ .��� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��,����������������������������������������2���� �M����1�� �����������9��������..(���

$����� ����"����� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ��� ����������� ��� �1� ��� ������3�� �"#��-������������������ ���������� ����/����"��� ���������������������� ����-��������� ���������������� �����#&��������$������1��"#� ����#� �����& ������� ����������� �"#��������������"��������������#�������� ��������������������������$� ���� ����������&���..+������� �����

��&��������� �������� ��-� ����$���������������� ������4�������������&���#�����������������$������������� ����������/&���������� ��������������������������3�1��� ��������� ��&� � ��� ������� �������� �"#� ��&� � ��� �� ���� 4��� ��� ����� $���������# ���� �� �� ���� ��������1� ���� ������������ �"#� ������� ��� ���� ��3��� �"#� �������������3���9��������������������� �� ���� ����� ��-���� �"#���� ����#��� ���� �"��&�� ��� ����������������$������ �������������-��������&���� ���"#� ������������ -�������*���������

�������� �� � ��� ���� ������ ������ � ����������� �"#� ��� #��� ���� � ��� � �� ����� ����#����� ����� ����� �������� 5� ���� ��� ��� �� ���1� ������� ���#���� � �� �� ��������� �������������-������������/�����#������������5���� ����#��������������� ��1������� 1���"����������"#���������/�����������"���� ��������#���1�����"��&���&��������������������-��#������������ ���0���������� ����������� ������&���"������ ��"#�������� �� �������4���������

� ����#����� �"#� -����1� ��� �"��&� �&��� ���-���� ������ 4����� �������� -�� ����� �&������������>�����������#�������������� �������1��������� ������������� ����#����������-����

���� #&������� ���#����� ���� ��� �&���� ��� ���������� �3��������� ��� ��� �������� ���� �����������&������ ������������������"#�����������&���� ���������������-���������$������ ����� ��&������ ������� ��� �� �� �� ���������� �������������

@������� ����� �������������"#������������������������&������������� ���&������-�����!��������������# ���� �����&��������� � ����-������� ������4���������������������������� �������� ������������� ��� ��#������������1������������� ����� �����<��� ��������������������� �# ��� ������-�������������-"����#&������������������ ��1����������������������� �� ����3���"#����������������� ���� ���������6����������� ��-����� ���� �� �����������1���������"#�� F��B����������3����"#�-��

� ����#����������&���4��������"��&�������������� �������������$�������� ������ ����-��� ��������"#�� �� ��������4������������������ ���������-��� ���&����������������� ����

Page 65: Politiska Riktlinjer Final

��

�,������

$��������$������������������� �����������������"#��� ����������������������������������������;��"������������� ��������"#��� �����#��� ��������������-��#����"#���������� ���� �����-����"������! ������ ����������� ����-��������������&���#������������$������������� �"��&� ���� ������������������� ���� ������� �"#���������� ����C������������������ ���"#��&��������� ��1������ ����#��������&����������"#������-��������������"�����������1�������� ������������ ���������� ���������� ��������������� �&���� ���� �������� ���� ���������� �������� ��

������3�E��"#�����"����������������� ��#������ �������� �� ������������������������&��� ����! �����1���������������"#� ������������&��������� ����� ����� ����� ��� �"#� ������������ �� �� ���� ������3�� �-����� ��� ��� ������ �"#� ����������� ���� �-����$������� ������� 4�� ��������� ��������� �&���� ����� ������ �� �&� ���� ��������� ���� �&�� ����#���������3���"#�����"���������������������� ��� �������������2��������������������� ��� ����� ���� ������ �� �"#� #&������� ������� ����������� ��������� �"#� �� �� ������"���&�������� ���������� ����4���������������"�������������������������"����������������������������������������������������������/������������������������������������ ������������������������������ ������1��3�������������"#������������������ ������������������������ ��# ���� ����������������������#������ �����$��� �������� ������ $�������� �������� ���� �� ����#&������ �98��

�����#&������������� �"#� �� ��������� ��������� � �� ���������� ����"������&��������� ��� �������� $������ ����� ����� �������� �"#� �� ����� ���� ����������� �� �������E� �"#� ����� ���������� � ����� ��� ������� ������ � �� #���� �� ���� /����"��� �������������������#������ �������������<&������& ����$�������#������� ����� ��&���� ����� �������������&�����������������������"#������4���������������&����������� ������������� ������3� ����� ���������� ������ ����� ��� �� ��� ���� ��� �&��� ��� ����� 2�� �������������� ����� �����

$������� ������������������&�����������&���6��� ��������&��������� ��"����������� �� ����� #������� ��������1� �����&� �� ��������� �&���� 4��� � ���������� �� ������ ������������� ����� ����������$����1������ ����������"#���������������������������������&�������1���#������ ����4������

�������� � �� ����� �� ��������� ���#��� �"#� ������� ����#����1� �"#� ��� �� �� � ��� �������� �������������1� � ����#����� ���� ���� ����� ������������ �"#� ��� -������� �� ������ /�������� ������������������������ �� ��������1� �����1� ������ ����1�#����1���� �� ��"#����@E��������������� ��������������&��- ������"������������ #&������ ������3��� ?���� ���� �-��� ������ �������� ����� ���� ��� ��� ��� ������ -��������������� ����#����� � ������"������4&� ����� ����� ������ ��� ����� ������� ������ �� �������� ����� ����� ����� ���� �"��&� ��� ����� � ����� ���������� � �� ���� ��� ������� ���� ����7����������������������������������������������� ����������"#�� ������ �1������ ��1���� ����� �����#���������"���"#������� ������������ �����4�� �� �� �������� ����� #��� ����������� �� � �����&� ��� ��#��� ��� ������

������� ������ ����� ����� ���� ��� ��� ��� ����� �� ���� �������� �� $�������� $����� ��������� �������������� ���������������- ��#����1�������������� ����"#���������

Page 66: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

������� �� �� �������� ��� ����� �� ������ �������� ����� ���� E� �� ������ #���������� ��� ������"#������#�����������������$����&� ������ ��� ����� ����B������-"����������������� ��� ������� ��������#�������������������5��"#�#��������������- ����� �� ��� �� ����� � �� �� � ��� #������� $� ���1� ��� �"��&� ���� �#�����������������# ������3������������� �������� ��������� � ���! ������������� ��������������������� ������&� ����# ����������1��&�������������1������� ���������� ��������������� ��� �������� ����� ��1� ���������&� � �"#� ����������� � ���������� /�� ����� ��� ���������� ��������������������������� ���������������&������� ��"#� �������#��1��"#� ������ ����������&��������������<� ������������-�� ���"#���-��&������������4����������� �- ��#������������� ��# ���� �������� ����� ���������� ���������� /����"��� ��������������� ������&��� �����������"#�������������������$���������

/&��� �&�� ��� ������ ���� �������� �� #���� �� ��� ������� ���� ��"��� ���������� ������������������ ����������� �� � ��������� �"#� ��������� ��� ���� � �� �- ������������������8���=� �������������� ���������������$������ �������������3���������� ���� ��������"������/������������������� �������������� ����������������������������������� ��������������� ��1� �"#������������� �� ��������������� ������������� �"#� �� �������������������������� �����! �� �����������&������������ �����������"#���������������&�������� ���E��"#������������ ������������������������ ��"#������� ��&����������������3�������� �����/����� �E��"#������������������&���������������������� ������� � ����#&����� ����� -���������>���� ������ ���&���������� ������"#������ ������ ��������������������� ���������>���� �������������-�����������$���������� ����& �������-��������������������������� ���������-���������"#���������-����#������ � ������"#������ ����& �����

�=� 2�������������� ����&����������������� ���������������! ������ ������������� ��� �������������3��������������������������������������������������&�# ��������"#������������������������"����� ���� #���� �� ���� ?� � ��������� ������ ��"�1� ������������1������ ������ �����"#�������� ��� ����������������������� � ���������� � ���������� ����"������ ����������� �� ������������� ��� ��� �� �� � �� ������3�� �"#��-�������������#������ ����

�=� $�������������������������������� ������0������ � ������� ����-����������� �������3������������"#��� ���������������&�����������&���� ���"#������� ���������� �����4��� �������#&����������� ��������������#�����������������������������&��"#�# �������� ������������������ �������� ������������������������������-�����������������������$��������%��������������� ���������������"#�����-����-������&�������������

Page 67: Politiska Riktlinjer Final

��

�+������

4.2.4 Barnen är framtiden ��:������������������������������� � � ��� ������� ����������� ������������� ����� ��������� ��� ����������������� ���� ���� ��� �� ����� ����� ���� ���� ����������� �����������!�����������������������������������������������������������&��������������� �����������������������������������������������&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*����������� ������������� ! �� ������� � � ��� �� �� ���� �� ��� ���� �������� & � ��� ������!��������������������������������������� ��� �����������������? ���;�����1�������������������>������������.�&�1��(((���

<&���������3������������������ �����������1���"�����������1����&������#����"#��&������� ����#��������������� ���! ��������"��� ������������� ���������������������#������#������� ������ � �� ���� ��� � ����#����� �"��&� ����� �� ���� ���� � �� ����� ������ ��������� !68���������������������"#��&��������������������������&���������& ���4��� �&���� �"��&� ����� �&� ���� ��� �� �� ��� ��� ��������� ����� �"#� � �&�� ���� ����

��������� ������ � �� ���� ��- �� ������&��� ���#���������������� �����������������$&���� �������"��&�� ������������ ������ ������� �#��� �"#� ��������� ����� ����� ���� ���� ������ ����������

>�������� ����#��� ������$������� ��&�&�������"��� �..�� ����� ��������"��� �..(��! ������ �����������&� �� ��� �����������������8� ��&� ������ ����� ������������"����4��������#������""����������<&�����&���������������������������# �����3�������������������������� ����#�������4��� � ����������"��&��������������� ��������� ����������������� � ��� �������� �������

���������>������������������� ���������@������ �������������$������������������ �������������������� ���������� ���"#�

���3����� � ��� ��� �������1���������������� � ������� ������������� ��������-�� ��"#������ ������ ��E��"#����#�����&� ��"#��������������� ���������� �������#�������������� ��������4���#����"��&�������& ��� ��� ������ ����#������������������������� ��� �� ��������7"#� ���#����� ������ ���������$���������������� �������� �����������&���������#����1� ����� � �� ���� ������� � ��������������� 4����� ��� ����������� ��� �� ���������������� ������1� ��� ����� ��� ��� ��� � �� ������� /�� �&���� � ������� ���� ������1� �"#������ ��������"��������������������� �������� ��5��"#�� ���������#�����& �� ����������<&��� � ��� �������� ����������� ��� �� ��� ���� ���������� �� ���<�� ����#�����

����������&�������1������������� 1���"����������&�����1���� ������� ����� ��"#�#������#����� 5� �"#� ����� ���� ����� �� ������ �� �"#� ��-��� � ��� ���� ��� ������ ����� �������������"#� ����� ��&�������1�������������������� ���������1��� � ����#�����1���3�����1���������1�� ��� ��� ������������������������4�����# ����������������� �� ���� �����������������&������������&��#����"#��� ��������"���������>�������������� ����������� ���������1���������&������<�������������������

��3����������������������������������� ���� ����������������� ��� �����$����������

Page 68: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

����������������1��������"���������1�����&����������1�������&� ��� ��� �����"#������� ��-������� ���������������4���������������� �������������� �����"#��� ����������6���� �����������������"���

��3��&��������� ���������� ��� ����������������������� �#�����������#��������������� #� � ��� ����1� ��� �&� ��� ��� ���� ����� �� >����������������� ����������� ������#��#&������������1�����&���� ��� ����������-������#����� �-�������������������������������������������&� ��� ��� ������������������ ��� ����5�� &�#��� ���������������������������6��� ����������������&�� ��� ����� ����������&� ����&��� ������� �� ��� ��������I���� ����#������������������&��&� � �#�������������&�������� ��� ��� ������������ ���� ���������������������������������$��������"#� ��������������� ���������&���

/�� ����� ��������� �& �� �&� � ��� ������ �"#� ��������������1� �"#� ����"�������������������� �&� ���� �� � ���� ��#���� #��� ����� �"#� ������ ��� ���������� 4����������������������#������������� ������� ��������������� ��� ��������� ��� ��� �����������#������ ������ ���#� �������������������4������������� ����������������� �� ��������������������� ���������������1��� �� �������������� ������#������� ��������$&�"���������������� �������1��"#��&�� ���&���� � �� ��� ��� ������������� ������������� ����������

/��������&�����������"#�����������8��=� :���������� ��������������������� 0��� �������� ������ ���� �� �� ��� ��-���� ���� ����������� ����"#������� ��������������������������� �����������������1�&��������#���� ��������#������ ��� ����4��� ��� ���& �� � ��� �����#��� ����#��� ���� ����� ���������#����� ������������� � ������ �� � ����� �&� ��� /�������# ��� ������ �� �������������� � ��� ��������� 4��� �&���� ����� �� ������� � � ��� ������� � ��������&� ��� ��� ��������������������"#�����������#� ��������������4���&�����������#��������&������� ������������������&� ���������! ��� ��� �����������# ���� ���� ���� � �� ���� � ��� �� -�� �������#��� ���� ���� �������� -������������������������������ 0���� ���1� �������� #��� �������� ������1�������&� ����� ��� �����"#�� �������&� ��#���� ����#���������� ��� � ����

�=� $������������������� �������������������������������������������&�������&�� ��� ���������������� ���� � �&� ��� ����� �&���� ��������� ��� � ����#��� ����� �� ��-��� �"#������� �����������1�������� � ��� ����� �������� ������ � ���� �� ����������������1�#������ ������ ������� ���� �������� � �� ������� ���������� �&���� � ��� �� ��#��� ����� ��� ����#���� �������&��#������ ������ ���������"#��������

�=� 8������������ ����� ������������!68���������������� ���� ��� ���������#��� ������������������ ������1�������������������������������<�����������������"#������&���������������������$<$E�&��"#�� ����������&���������������������� � ��� ��� &�� ���� � ��� ���� �� ���� ��� '��������� ������� ����

Page 69: Politiska Riktlinjer Final

��

�(������

�� ����������4������#���������������������� � ��� ����� �� �������� ����&����������4�����# �������������������� ����� �������������� �������"#���������������3������� ������������� ������������ �����

Page 70: Politiska Riktlinjer Final

��

+.������

5. A gera för förändring

5.1 Kultur i brytningstid

5.1.1 Kultur – kraft att förändra och skapa nytt �6 � �������� ������ �� �� ���� ��� ������ �������� �������� ��� ��� ��� ����� ���� !��

��������������� ����� �����������������������������������������&�����������������

���������������������������������������������� ������������ � �����������������

��� ���������������� �������� � ���������� ��������������������������

$�"��� �������������������& ������������1��..(�

0� ����#����&��&���������������� ���������������$��������������&���� ��0� ����� ���#����&�

�&����-������&��-"�����&������1�������&��-"��������1����������������������������

4���#������������� ��������������1� �����������������"���������-���� ����

�"#�-������1��"#��������F�5��&������ ������������"���������'������� ���������- ����1�

�"#� ������ �� �������� � ���&�� ����������'��������� �����&��� ��������"#�����-"��

�����&��� ���&������������ ��������"#�� ������ ��1�� ��&��� ����������������������"#�

���� ���1� �����������������-���������"#�� ������5��"#�� ������������������������

'������������������������������������� ����������4������#� ���������������������

�� �����5����������� ����������<�� �������"��&�#� ����������������� ��&�� ���

�����5������3���������� ���������� ���'��������� �������#���#� �����"��&���������������

��������������������1�������� ��� ���"#������������� ������

/�� ��������� �� ��-������ � ��� ���������� �������� ������� �������� ������ �������� ��

������� �"#� ��� �� �&� � ��� /��� �� ������ �������� ������� ���� ����� � �� �� ��

'����������������������&������ �������������-������������1����������1������ ���

�"#������������� ��������! ��������"��� ����������#��������������������� ���

/����"��� �������������������$����������������������������������� ��������4����������

��������&� ����"#����������&���� �����&������������������������?�������������&������

������� ��� �� �������� 4��� ���� ������ ��# ��� ���� ���� � �� � ���� �� � ��� �����&�

����� ���$&����������������� �#������������ ���������������&� ���-�1�����"��&��&�

�&�������������#������ ��"#�#���������

4�����������&����������"�����"#�������� �&������ �������� ��&������#���� ��

�-������4������������������ ���������"#�����"�����������#�����4�������������������

�"#��"����������������� ������� �����������������"#�� ��������������������������#����

�� ���� 4�� ��������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� � ��� ���� ��� ���� ��� � ��

�����#����� /�� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ���� 6������������� �� ����� �� �

������ ���������&�$���������������������������/��������������6������������������& ��

Page 71: Politiska Riktlinjer Final

��

+�������

��� �������������������� ������������� ���� ���������������"#����������������

�������������� ���&���������������������� ����������� ��������������"#������������ ���

������ ������$���������# �����"��&�������� ����#�������������6�������������$��������

/����"��� ���������������#����������������������������������� ����������-������� �����

0��� ������� ���� �������#������������ ���� ��� ������� ����1� ���� ������� ��������������

�����������"#�����������������-����� ��������������������������������4������������������

�&��� ��&��((�� ����-"���� �- ����� �&�� �������-� �"#� ��� ��������� ����� �����&��� <��

� �-�������# ��������������������&����/���&�����������������&����� ��&�����������

���������������� ����"#�� ���������������� ���������������������� ��1�������������������

������ ��&�<�������������6�Q�J�����&�!�������*�����#������ ������������������"#�

�� ������������������������������� �� ����1��"#�������"�����&��������������������� ��

�"��� ������"����&��&����&����������# ����

������������������"#����������"������������������������ ����#������ �������

��������� ����1��� ����"#���� ��������������/�������������������������������&����� ������-��

� ����#����� ��������1��"#������ ����������������� ��� � ��������������"#��������������

��&��"#��������������# ����4���������������&��-"������������������ ����&������ ���

���������<������������������� ��������� ���&�������#����"#���-��#�������������������

�"#������������������'�������������������������������������������#������������������&����� ���

������� �1��&���"�������1����������1������1���� ����"#���������������

������� ����������������������������������&������������� ��������������� �����

�����&�������������������/� ��������������������������#������� ��&���� �������������

��������"����1������������ ���������-"��������������������������&�����������������4���

�����"��&��� ���3�������&����������������������������"#�� ���������������������� � ���

� ���& ����������������� �����"������&� �������������������������'����������������

��� �����# ������ ���������1� ��� ������� �� ���� ����� �� ��&��� ��� ���� �� ����������

����������/����������������������� ��������������������&��������������

$�������������������-������ ��������-�����������# ������������"#��� �����������

����� � ����#����� ����� ����"������ /�� ����� ������ � �� ���� ������������� ���� ���� �� ��

� ������������� ����� ������"#��"�����1��������"#��������������������"������

������������� ���������������������������������"#���������"������ ������&�&���&�

���������& ������ ����� ����4�������������������-����������������������1�����1������

�"#�����������1�����&�� ������& ��������������-��������������������� �������4������

����� �3������ -��� ���� ����� �� � �� #��� ��������������� /�� ����� �� ��� �������������

��������������-���5��& ��� ����#������� �������������������� ���-����������� ����� ���

�"#�� ���������������������� ������� ����� ����������&� ���"#�-����� ����������/��

����� ���� �� ��� ������������� ��� ������������#������ ���� /�� ��# ������ ������������ � ��

������ ��� !����������� �"#����������������"������#���#���� ����� ���- ����� � �� ������

������;&��������������& ���"#�����������������"#��������&����#���������������������� � ��

�� ����������:���E��"#�� ������� ����#����������������#��������� ����1��� �1�-��

Page 72: Politiska Riktlinjer Final

��

+�������

�� ���1���� ��E��"#���������������1���������"#���������������3����4����������� ��

���&�������������������������������� ��������������*����&������"��� �����������

�����E1������������ �E��"#���������������� ����� ������������������� ����#��������������1�

������3�� �"#� ���������������� � ��$������� ������ ��7"��&� ����#������-��� ������� �

�����&���������������

'�������"#���� ������������������������������ �������"#�����"������%�������� ��

�������� ��� ��� �� �������� ������� �������� ���� '������ �� ������������� $�� ��� ��� 1�

����# ���������"#������ ���������������� �����������������������-������& ��������������

�"#�# ��������� ����4���������� ��������1������ ���� ����#�����������3���� ���� ��1�

�"#��������-"��� ��-����#����"#��������������/����# ����#�����-��������������������� ��

������������������-���������� ������1����� ������������� �����������������������"#�

������� ��� �����������0��������������������������������� �����;&��&����������������

���� ���� ��������� �������� ���� ������� ����� ! �� �&���� ������� ��� ����

���� ����������# ���-������� ������������!���� ����������������� �������� �������#����"#�

���������1���� ������� ��������������� ��� ��������� �� � ���&��� ���#������@���� ����� ��� ���

�������� ���� ������� ���� ���������� ��������1� �& �� ��������� �"#� �������� 4����

�������� ����������&��������#��������

4������������ ������� ������������"��� �����������-��������������������"#����������

��������������� ������"����8�

=� #���������������� ����� � ���0������������#��� ����#���������� �������������������&������

���������1��"#���������&��� ��������������������#����"#��&�������-"����������>����

����� �����������������������������"#������ ����� �� ������� �������!68�� �����������

�"#� ����&��������������������#���� ������������� �����$������������������������� ����

4����������������������� ������������ ��� ��������������������������������������

�&���� ����# ������������������������ ������������#����<����E��"#������������������

�&����������������"#�����"���� ����?���� ���������������������"#��� ��� -���

���������� �� #���� $������1� ��� ������ ���� �� ����������#��� �"#� ��������� ������

�������������������4�������������"��� ������������������ ������� �� ����<����E��"#�

��������������������"�����5���������"������*���#���������������� ���� ��� ��� ��

���-"���������������1������������ ��&� ���������/��������"��&������ ������������

������ ���������� �������4���#� ������ � ���������"��&����-�������������

������� �� �� �������� �� �&�� ��������1� ��� -�� ����������� ��������������

�����������������"#���� ����������� ����������

=� ��� ����� ��������� �� � � ������� ������������ ���������-��� ���� ������������ ����

����"��� �������������� �� ����#����������&�������� ��������������"������&����

�"��&� ������ �&� ����������������� ��� 4��� ���� ����� �� �� � ����#����� �����

� � ������ �&� ����������&� �&� �&��� ����������� # �������1� �"#� �����

Page 73: Politiska Riktlinjer Final

��

+�������

������������"������"#�������� ������� � ����������������������$����������

� ���� � �� �����&�� �"#� ����"����� ��� ������� ��� # �� ��������� �� �� ��� �&���� �� ������

������� �#���� �������1��� ������������� � �& ������� �"#������1� �"#�� ����#���� ����

����� �&� ��� � � �"��&� ������ ��������� ��������������� @�-��#���� �"#� ��������� �� �

������� �#��� �&���� � ���������� '���������������� ���� �������������� � ����#��� �����

��-��� � ��������� �"#� ������� ��� ������ �����1� /�� ����� �&��� ����� �����������

-�������������� �&�� ����#��� ����� ������������� �� ���� ����������������� ��1�

�������"#���������

=� ! ����� ����� ���� ������� � � ����� /�� ����� ����������� ���� ���� ���� �"#� ����"����

�������#��� �"#��� ��������&���������������!������F� �����������&� ����������������

�"#��&�������-������������������0��������#�������&������������������"#�����������������&��

/������� ���������"����� ��� ����������� ����"������� ���� �������"���������&��

���������� /�� ����� �&��� ����� ������ �"#� ��������� ������������� �"#� ���� ������������ �&�

�������/�������������������&������ ��0AA�$$E���������� ������������"#�� ���&��

������������� �������#�����4�������������������������������������� ��&�����&� ����"#�

� ��#&������4���� ��� �������� ��� &�����������&�������&���"#��������������

����������������1��� �������3����������������E27@���

5.1.2 M edia, teknik och integritet i utveckling �- � �������� ��� ��� ��� ��� �� ����� ������������ ������� �&���� � �� ��� ���������� �������� ������ ���������� �� ��� ;� ��� ���������� ���� ������������� � ���������������������������� ������������������������� ���������������������������������9���� ������������������������������� ������������������������������� ����� ��&������ .��� ����� � ���� ������ � ���������� ������ ����� �������� ����� � � ������ ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ������� ���& ���� ������� ��� ����������������������������������� ����������������� ���������������+��������1���������1�� ��������1������� ����������&�46� ����������..���

<� �������#������ �&���-���"#� �� ����� ����#���������� ���1��#����� ����������"#����-������������1���������"#�����������&��������� ����� ����/��������#������� ����#������� �&������ �"#� ���� �&������� �� � ���� �� � � ���� /��� ����� #��� ��� �"��&� �&��� �� ����� ����#���������� �������-"������� ��� ���5�������� �����-"�����"#��&� �������������1�����������������������4�������� ������������"������#������������������������ ��� ����#������ �����

�����������1���� ����"#�������������������5��"#� ���� ������-���� �� ����������/���&���� ��� ����� ���� ������� � ��� ����������� �� #���� �� ���� $���� ���� � ��������� ������������������������� ��������������#����� ����� ���-���1��"#� ���������-����������

Page 74: Politiska Riktlinjer Final

��

+)������

4�� �&���� �������� �� � ����� ���1� �&� ���� ��� ��� #����� ����� ���� ��- �� ����� ��������������������� ������������������"�������"#� ��-��� ����#���������-�����$����� ������ ��# ���� ������� ������������ � �� ���� � ��� @E������� ����� ���� ����������

�����-�����������������$�����#��������� �������&� ��������������������� ������������������� ������ ���� ��������������������� 5����� ������ ����������#�����������������6�� ����� ������ �������� �� �����&�� �� � ���������� <�� �&��� �� ����� #��� ��������� �&��� ������� � ��� ����� ��� ��� ��� ������������ ���-����� /������ ��� ���� �� �� �����������&�������<�������� ���������������� ����������"#����������������������� ��������"#������1��"#� ������� ����� �����������&������� ��� ��������������&��������@E� �"#� ����������������������� ��3��� ������� $����� ��� ��� ������ ���� ��

�������������������������>�������������������������� ������ ��������#�����4������������� ����-��@E���������& ��#���� �������"#��- ��#������/����������������������&�������� ���1� ����� ���������������������1� �& ������� ���� �"#��� ������������ 5� �� $������� �"#����� ���&����������������������������� ���� ��#����� ��� ���������� ������ ����1� �������� �"#� ������� �

���������� �������� ��������� �� ���������#����#������������ ��� �&��� -�������-��������������"#�������������&���� ����/� ��������& ���������������� �����������������������������������������������������"#������������������������������� ��:������������-�����������"#�&���������&�� ����������&���������������� ��� ����/�������������� �����������-������� ����������������� �����&� ��������& ���"#�

��� ������� ���� ������ � �� ���� ����� �� ����������� �� # ���� ��� � �������� �����&�� ��� ������������������������������� ��� ������������������&�� ����������#������<&��1� ����������� ��������������� �������� ���������&�����1�#����������������-�

��������������� ���-"����#����� ����������������"#����#����4��-�������������&���� ������������ �����&��������� ���$������1�����!20E������"#���� 1�����&��&������������������ ������� �� �"#� ��� �� ��� ���������� #���� �� ���������� ������������$�&���#���������������� ���������������������������9��������&������������� �����#�����������������������7����������������������������������� �����<&��� ��������������� #��� ���������� ��� ���� ���� �� �������� �� ������� ���

���#����������/����"��� ����������#������- �������"�������#&������?������ �����&�������� �������������������������������#���5������������&����������&������������/�����������������& ���&� ���������������� ����������"���������������������&��������

�� ��� ����#����������- ��� ������������� ���� �� ����#��� ������� �����1�������������� ����� �&�� �������� ������� ��� ����� ���� ����� �� ������������ ������ ��� ������#������������� ���"������"#� ��� ���&�������������������������� � ���/����&�����������#��������1���� ��������������� ��#&������/������������ ���������������������������"#� ���������"#������������ ��������������� ����������������� ������������ ����#������������� ���"#���������� ���������������4���#��� ���������-������� ������������������ ����#������ �����#����������#������

�����&��������� ������������������������&�� �������������� �����������������������������������4������������&������&����������������������������������� � ���������� ���

Page 75: Politiska Riktlinjer Final

��

+,������

����������������� �� ����%���������������#����-���������������������������������� �����#����"��&�� ����������� ��-�����������������������������������3�������5��������������������������1� �������� �"#� ��� �������������� �&�� �������� � ��� ��������� ����"����� #����������������� ������������ � ����4�����# ��� �����������"#� ��� ���� ��������� �������"#��������1���� �� ����"#�

������������ ���� ������������������������� �����������1�����1�������"#������&�������������4������������������������������������������������1��&��������������� �����4�����# �������������������������� ������������������������������ ���&�������������������������>���"#�����&����������& ��1�����������������"#� ��������������������# ����#����������� �"#� ���������� �� ���������"�������4��� #� ���� ��� ������ ��� ������� �"#� ���� ����#������ ��$���������������&����&�-��� ������� ����-��� �������������������������� ��������������������"#���� ��$���������6-�������� �� �����"��&����������� ����� ����������� ����;����� ��������� �� ��

� ���&���� ���&��� ������� ���"#�� �� ����������4��� ����&�������"��� �������������� � �� ����$���� ���� ��# ������� �� ���� ���� ������� �� � ���� ��� �&��������� � �� ����������� -���� ����#���1� -#���� ��� ����� �"#� ��� ������������ ��������� ����� ����� � ����� ����� �� ��� ���� #��� ���������������� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ��������������������� �"#� ���-���� �������� ���� ! �� ������ �� ����� ��� ���� �� ��� ��� ���� � ���������������"#���-������������� � � ���� ����-������� �� �� ��������������"�������������������������� �� ����������� ����������� ����"��������#���;����"�$����"������������������� ����

������� ������������"#��&���� ����� ��1��"#����� ����� ������������������������#�������! ��������"��� ������������� ����"��&�"������������������ �������������1��������������"#���� �;����"�$����"���$21�$/@��"#�92�����#������������"#�#&�������������� ������������ �������������# ����������1��������������������������� �����E��"#��������������������������������������������

/����"��� ������������������������&���-��� ����������� ����#������&�������������������� ��������1�����"��&� ������� ������#����"#������������4��� ���������8�

• "2#)�����,����� �������� �������� ����/������������������������������� ���� �����

�����&�� ������ ���&���5���������� �������� ��� ���������%�������� ���

� �� &����1� �"#� #��� ����������� �������� ��� ��� ������� ��� ����� �� ����� �&�

����������#��1�������������- ��"#��������������������

• +=29��������� ������������'�����������������#��������� ����#���������� ���

���� ����� �&� ������� ��� ����� ����� �������� /�� ��&�� ��� �� ������

���#����������#������� ��������� ����� ���� �&� ��������� � �� ���� ����� �&� ����

������������������<�� ������������������ ������ ��������������������;2�4�

��� ������ �� ����� ��� ���������� �"#� � ��� ���&�� �� ������������� 4�� ����

��� ��� ������ ���� ���� ���&� ������ ���� ���� ��# ��� ���� ���� ������� ��

Page 76: Politiska Riktlinjer Final

��

+�������

*��-� �&���� �"��&� ���� ����� ���� ��������������� �������������� ��� #��

������������ ��� &��� ���� 2���������#���� � �� ����� �� ��# ���� ��� ��

���������4����&���������������������������������� ���� �����&���� ���"#�

�� ��� �� �������� ���#��&�������� 9��&�������� ��� ���� ��� ���������� ����

���� ��������1������������#������������

• !��� ��������������������� ������������ �����#� ������������� ���-��� ����

�-������������� ������������������������4�����# ����������� �� ����-����

#��� ������ ������������� �"#� ������ � ������� ����� �� �&������� �� ����������

������������9�� ����������������"#����� �����������������&�����1���������������

�"#�����������������

• 7�� ���� � � ���������� /�� ����� ��� ����1� ������� �"#� ������� �������� ���������� � ��

�������� ���� �-���� �&� �����1� ��� �&� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ������� �"#�

���������� �� � �� ��� ������� 4��� �� �&���� ����� ������� ����� ���������

����"#��1� ��������� ���������� �"#� ����� ������������� ���� ������ ���������

����"���� ����� �"#� ��� ���� � ������ ���� � ��������� �� ���������� ��������

����������� �&� ���� �� ��� ����� �& �� ��������� ���������� �"#�

���#�������9��#���������������������&������������� �� ������ �����������

4��� �� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� ���� ���������� ���#��������������������

�� ���� �������������1��& ����$��������"#��&��9E��&��4��� ��� ��������� ����

�&��- �� ������������������� ����� ������������#����"#� ������ ���4��-��

������������������������������������4��������������-�������������-���

/���&������� ��������������������"�������"#���� ����� ����#����1�����"��&�

���������������&� ���������� ���� �� ����� � ���������������&�����&����

��� �� ����� ���������� � �#&���������� �� ���"����1� ���� ���� ������������ �� ��

�����#� ��������������������� �������

��

5.2 En rättvis värld är möjlig �

5.2.1 G lobalisera demokratin – demokratisera globaliseringen

�+���G���������������� �����F��������

6�����<� ��������

��������������� � ���� ������4��� ��� �������������� ���� �����1�����"����� �"#������� �������������&����������������������� �-����� ������/�������������� ������ ���1��������� ��������

Page 77: Politiska Riktlinjer Final

��

++������

���� 1�������� ����������"#����������� �� �����������������#�������������������#������������������"#����� ���

?������������� ����������� ���� �������� �� � ��$������� �"#� ���� ����$������� � ��

���� ��� 4��� ��� �� �� ��� �� �-"���� �������� ����"������ 4�� ������ ��������

����"������ �"#� �����&��� �&� ���������1� �� �������� ����� ���� �"#� #� ��1�

� ����#�����&� ����������� ���"#� ��� �� ������ ��� 5�����"������#��������� ����

�������� ��������������� ���������'���������� ��� �- ���������������"������������ ��

�"#��&�������1��&������ ��"#��&�����1��&�������#����"#�#�����#�����$����������

/�� ��"��� ���������� #��� ����� � ������ �� ��� ��� �� ������������ � ������ �� � ����

���������� ������������� ����� ����"#� ������ ����#�������������!����� ��1�

���� � ��� ���1� � ���-"�� �"#� �����������#������� ��� ��"��� ������������ ����� �� ���� ���

�����������������������������������������&��&�������1��"#� ���� �������� ������4���

�������-����� �������&��&�������&������������ ���������������

'�-������ �������������������"#�������������������&����� ��1��"#���������������

�"#�������� ����!�����������������-"���� �- ������3�������&�#��� ������������-������

�&���������������� ���1��&�������1��&�������� ��"#�������1�������������������� ���0�����

#&� ���� ������� �� ������������ $���� �� ������� �#��� �-"���� ��������� ��&� ������ � �"#�

����"������ 4��� �� ��� ����� �� �� ��"����� �������� �� ����� �� ���� '�������� ������� ��

�����&�� �"#���������"������&������� ���#��� ������� �� ����������� �������� �"��� ��

�� ���� #&���� C���� �� ������ � �������� �&�� #������� �"#� ����� � ��� �..�� #��� ��

��������� ���� �� ������ ��..������������

>& �� ��&������#���� #��� ��������� ���� �"#� ������������ ������� ���� ��������

���������� #&������� � ������ �� � �� � �� ������� ������� ����� ��& �� /�� �&���� ����1�

�����������1�#�������&��������� ������"��������#&�������������5����������1���"������"#�

���� ����������

/�� ���� � ��� �� ���������� ���������� ������������� �&� �� �������� ������

������������ � ������ ��� ��-����� �� ����� ��� ���� ��� !���� ��"�� ������� �"#�

��"������������#����� ������������� ������ � ������������������� /�� ��"��� ����������#�������

��������� ������ � �� ���� �� ��� ��� ������������� ��"������ �������1� �"#� � �� ���� �� �����

�����#��� ��&� ���� � �� ��������� ���E� �"#� ������#����� �&� �� ����� ���� ����������� �

����������� ��4��� ����������������� ������������������"������������������"#��� �����

�������������������������"�������-�����&���� �����

4�����������������#��������� �������������#��#����/����������� ���� ����������1�

���������1����������1���"������"#���������������5��"#�������#�������������������1�� �������

�"#�� ��� �������4���&����������������2��������� �� �����������������#�������������

����-"�� � �� ��"��� ���������� ��� ����� �� ��� ������� �"#� �� � ���������� � ��

����������4��� ����� ��������������� ��������������������������������������� �����������

������#�����1������ ������������������������������&����������������&���� �����

� ������� #��� ��� ����� �� ���������� ����"����� �� ������� �"������� ?���� ����

Page 78: Politiska Riktlinjer Final

��

+�������

����# ���� ����� ��-���� �����������������������9����#���������� ������# ���E�

�"#� �������� ���������� ������������ �"#� ���������������� 4��� ��� �� ���� ����

���� ���������9�������������

!�����3�������9E�����������#������������ �� ��� ���&���������������& ���9�

�&���� ���������� ����"����� ���� �� ���& �� ��� �9� ����� ��� ������ ����������

� �������&��������������������/������������9����������������� ��#&������������3��

�"#� ����� �-�������������������� ������ ���9��� ���� ��������� ������� �"#� ��-����$��������

'�����E��"#����� �������������9����������� ���������3�������&�#������������������

� ���#�������������� �����������������/��������"��&���������9��������������� ��� ��

����"����1������������#� ����"#� �����������98�� ��������������&�������� �������"#�

�������������

�9� �&���� ���������� ���� ����"���� �� �������� ���� �����-���� ��� ���������� �"#� ��

���������������#�������$������������ �!6��&��������������

�2-���� ������������ ����"����&��������������������#������"#���������#����������

$��������&������������������������� ����� ������������������� �2-���� ������ ��������

����������������� ���������������������-������������

9$0� #��� � ��� ����� ��� ?������ M � >��#� ������� ������ �� �� � ��&� ���� ���

����������/��� ���������������9$0�� ���>���"��7����������� ������� ������� ��

��������� ����� �� �������� ��� ��������� ������#����� ������������� 0��� ?����������������

�������������#����������3�������

�0����#��� ������������������������������������������������4����� � ���������

�������������"������"#���������������� ��0����5���������������"������������"�������

��������������>������"#�6�� ���������

������&���� �� ���# ��� ����������#��� ��������� �&��� ��������%������������/�� ����

#��������� �&� ����"������ �� � �� �� ��������� ���������1� ������������ ��

������ ��-������"#���""������������ �������������"#���������������

�0����������������������3���"#� �����������������&���1�����"��&�������#� ���5�

������� �#����"#������� ��1�����������������1�*/D�� ���"#�� ������� ������/����������

�� ������� #� ����������� ���� ���� � ����#����� � �� ��������� ������3�� ���� �� ����

��� �����E� �"#� ������������� /&��� ���������� �������� � �� 0������ �-����� �&� ��#&������

�����������"#��&��������������������0��������������������&�����&������������ ��#����/��

������������ ������$��������"#��9��������/�����#�����

�������������������&��������#������'��������������������������������������1�

���� ��� �� �� ����� ������ �� ����������� ��� ����� �� ����� ���������� � � ������ ���

������ ������ ��������� �"#� ����������� ��� ���� �3������ �&� ������ /�� ��"��� ����������

������������������ �� �����������������������������

/�� ��"��� ���������� ����� ���� ��������������� � � ����� ���� ������ ����� ����� ���� 4���

������������������ ������ � �������� ���!�� 1� ��������1��������� � �� �����������

������#������ �"#��������������"����� ������ ����� ��� 0�������-"���� �������������

Page 79: Politiska Riktlinjer Final

��

+(������

���������������"#������������� �����������

! ��������"��� ������������� ��������������������������"���������� �������� ��4���

����&�� ����-�������������� ������������ ����������������������� ���'����������

� ��� ����"#�� ���-"��1��&������������������������������������������ ���

<��� ����&��������������������� ����&���������� ��� �8��

=� $���������������������������� ����������������������� ����# ���� �����������-���

������� �������&���������������$� ����������������&������������&����� ����������

������������������������� ��������� �����-�� ���&����������&��&�������������� ��

������������ ��������������-��������"����

=� =��������� ������ ���� ��� ��������� ������������ /�� ���� ��&� ���� � �� �� ���������

������#���������#����������� �� ���������/&��� ����������������������������� ��������

����������� �����&������������������������ ���������'��������� �������������&�

��� � ��� � 1� ���"����1� ��3����� ������1� �������� ������� �"#� �������� �&����

� ���� �& ����������� �"#��������������� 4�� ��"������������#������ ��# ���� �������1�

�����������0�����'�������� �������������������� �����������1�����������

������#����� ������ ��� ����� /�� ���� ����������� �������� #��� �"#� ����� ������#������

$�"��� ������������ ��������������� ���� �����-���� ��� ���� �������������� �"#� ��

����������������������!68��������������

• 9��������������������������91��/������������9���# ������� ������������� ��#&������

����"������"#�������-�������������9����������������&����������"#�����"������

/���������������9������������������������������"#� ���#����

��

5.2.2 Fred och säkerhet i vår tid ���� ����� ��� ��������������� �� ������� ��� ����������� ���������� ���������������

:�����������������������������������������������������������������������������

���� ���������������������� �������������� �������������������������������� ���������

���������������������������������� ���������91�����������������"%������� ���

- ����������������� ��&����&������������ �������������������������������������

0��%� #1�2��� ������������ �����������..��

/��� �� ��-������?������������� � ���#���� �"#� ������ ����1���� �"��&� �����>�� �

�����������&����� ���� ���������������� �����#� ����������#���������������1�����

���� 5� ������������ �����������1� �� ������ �"#� � ��� ���� ����� ���� ���� �� ����

�������1����������1����������������1����� � ��� ���1�����������E��"#������#�����������

�������� ������� ��������@E����"�������

Page 80: Politiska Riktlinjer Final

��

�.������

! �� ����������&������������ �#���������������� �� ��������� �"�������4���

������ �������� ����� #��� �������� ���� &���� ��� �� �������������� #���� ���� �&�� �����#���

� ��������9��� ���������9�#����� �������& ������� �� ������#����"#� ���������& ��

I &��������� ����#�������������&��������������#�������$��������/���&��������� �#����

�� ����� ������"��&�� �� ������

���� ����� ������ ���� � ������ ��� �� ��� �� � �� �� ������ ��� �������� ���������#����

$�������� � ������ ���� ����� �� ���1� ���������� �"#� ��������� � �������� �� � ��������

��������� ��������� ����� � ���&��� � ������������� ����� � ���������������� �������� ��

���������� ! ��������� ���������������� ���� #�� �� # �� ��#&����#���� 4�� 6���������

��- ���-�������*�������������������������������������������#������ �����

$������� #��1� ���� ��������� ���������� ����1� �� �&�� ��� ����� ��� �� ������ ��������

� ������� ������ ������������� � ������ �"#� � ������� ����� �������������� �"��&��� �

��������"#������� ������������&���������������� ���������������������4���������"��&�

���������������� �1��"#� ��� ����# ��������������� ��������� ������� �������

$�������#��������&������������� ����&������������������� ����������������� ��� ��

�& ���&���"#�� ���������#����� �������������������������������<����������������#������- ���

����������������$����������� �������������������������������������� ��"#������#����4���

����������������������������E��"#������#������������"#������"��� �����������������������

$��������� ��������� ���-������ ��� �������������������������

! ��������"��� �������������������� ��������������#������������&�����������8�����

��������� ������������ $������1� ���� ���� ���������� �� 6�� �1� �� ������ C������ �������1� ����

������������������������"#������������! �����6���������

/������� ���� �9� ���� ����� �� ������ ������� ��� �� � ������"����1������������#� ��� �"#�

� ��������������� ��"#� ����������?�����������#���� ������������������������� ��1��������

����������������������#������"#����� �������!6������"���� ������� ��� ��������� ����

������� ��������� �����#��� � ��� �������� ������������ /�� ����� ����� ����������� �� �������

� ����������"#�������� �������������� ��!6��/������������������� ��������������"#�

���������!61������ ��&������#������������1���������������������#������"#����������"����

�"#��������������"������$����#����& ������ ������� ����#�������������&���� ��� �����

������� ����������������� ��"#������#����/��������������� ���������������������!6��

! �� ����� ��� ������� �� ����������� ����$������� ������ �� ���� ��� ����� ���� �- �����

���������������� ���������� ������������!68�������#����& ���������� ���������������4�����

��� ��������� �& ���� �#��-� ����� ����������� ����� �"#� ������������� ������������ �"#�

�����#����<���� ��3������ ����������1� ������� ��#������������������� ��� � �"#�

�����#������������ � ��&���� �����&�!68�������#����& 1������������ ����&���������

0���� ��� �&���� �� ����� ������� ���� ��&� ����� ����� ������ N���� ��� ��� � ��� �� ���� �&�

���������� ��� � ���� ����� � �� �� �������� ����������� �"#� ��� �� ���� �����

���3����� � ����

4���������������9��"#�0������������������"���������"����������� ����� ������� ��

Page 81: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

����������� �&� ��� ���� ��� !6�� /�� ����� ���� �9� ���� ����� ���� � �� ��� � �� �� ������

������������������� ����

?���� �� ������!68�����������������,1�����1����.��"#����������������������<��

���� ���������� ����3�������&� ������� �������"#����������� �������������&����

����������������&��� ��������

7�����#��������<���� ����1�0��#�������"#�;�������#����� ������������� ���"#�

�����#����� 4��� �� ������ ������������ ������� �� 0��#������ �"#� <���� ����1� �"#�

��� �������������� �������������� ������#� ���� �����������;��������!����� ����"#�

#���� �#��� ��� �� ����-��������� � � �� ������������� '����� ���� ����������� ����

�� �������������������"#��� ��������������� �� �����������������#�������"#�������������

'�������� ������ ������ �"#� ;�������� �&���� �&� ���� ������ 7"��������� ��� ��

��������������& ����&�������# ����'���������&�������������� �������#������#����

������� �"#� ���� � � ��#�������� ���������#��� ���� �� ������������������� ���������

������ ���� ����� &���#&�����#��� �� �&� ���� ��� �"#� ���� ��� ��������� � �� ���� � ���

��� ����"����� ����&��� 4�� ����������� �����������������1� �-��� ��� ��� ����� �&�

�"������ �������"#� ����&� ����&�������# ����4��������������� �����&������ ���

����������&���� ���� ������� �#� ���-�������� & ��"#��&� �������������"����������������

$�"��� ����������� #��� �� ��� ����� �� ���� �&� �����1� ���������� �"#�

#� ��������������/����������������� ���9������������������������������������&���� ��

� �� �� ��������� ������#����� �� ��� ����� �� #� ������������ 4��� �� ����� ��� ����

������ ����������9E������������� �������������-�����

@����������� ����������"#F��� � ���������������� ����@���0�����������# �����

/�� ����� ��� ���� ������ �� ������������ �"#� ������������� ;�������� �� �� �� � �� �� �� �

�����1� �� � ������ �"#� ���� �� ������� � �� �& �� �������� 4&� �� ��������������

� ������������� ���� ���������������� ������������������������ ��� � � ��������������

��� �������� ����� ��� ���������� ����� ��������� ������� �� �� ����� �� � �����

/��� ������ ��� �&���� ��� ������ � �� ���� ����&� ������������ �� � &�������-��� ���

��������������������# ��� � ������ ������� �����#�����"#���������� ������#� �������

�9� �"#�!6��&���� ������� �� ���� �������<&���� �����#&������ �"#��������� ��� ��-�� ��&�

�����������"#�!68���������������! �������������#&�������������� �������������&���� ��

���� ���&��� ������ ���-������� ���� ����������� �� !6E���������� �&� ���������� ������������

4�����������"��� ����������� �����"#���������������������������� ���� ����������

�&��& ���� ����

/����"��� ��������������������-������������������������ ��� �����������"#�� ��

� �������� 4��� �� #��� ��� ������ ����� ���� ����������������� � �� � ��������

<���� ��� ������������� ��������� ���� �����#����������������������� ��"#������#����

<&�����&������������������ �������"������������ �������� ��� �����������/���� ���

�&���������������������������������"#������ �������� ���������������$������������"��&�

����� �� � ���&����� ����� �� ����������� ����������� �&���� ��� �3����� ���� ������� ���

Page 82: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

�������

9��������#����"#���� ���������"����1���������"��������������#����"#���� �5�

�"#�������������� �����������������#����������������#��1���� �������#&����������"������

4���#������#�����

/&����&�������� 1����#����"#�����������4��� ������������"��� ���������8�

• 9� ������� "%� *� ���� ��������� �� ������� 0������� �� � ���� ���������� !6� �&��������������� �� �� ��� ��������� ������� ��������� �����#��� �������� ��� ������ ����

�����������������&������� ��������������������������!6���# ����������������-��

� �� ���� ���� ������ �� � �� ���� � �#� ��� �� �������1� ������ ������ ������ �������

������� ��/�����������"����!68���������������������- ���

=� ������������������������/������������������ �������������� ������� ���-���������������"#�

����������! ���-��� ���������� �����&�����������������$������� ���� ������� �� ���

� �����������������#�����

=� 6������������������������$��������&����&����������� � ��������� ����������������

�������� � �� �������1� � ������� �"#� �"��E���� ���� 4�� �3������ ��

����������������&���� � ���������� �������#����/��� ��������������������&����

��������� �������� $������� ���� ������ ������"���� ��� ������������� � ��� ��� ����

��������������� 4 ������ �&���� ��-���� �� � ���������������� �� ?�R��� �"#�

��-"���� �����6$?��6�"�����$���������?�����1�6-�0�� �E�����������"#�� ��������

��� ���������� ����� ��� ���������� ��� � ����� /���������������� �� ��� �� $����1�

$��"�#�������� ����������������1����������� ���������������������������

5.2.3 Vårt globala grannskap – vårt gemensamma ansvar �%�� ���� ����� ���� ������ ���������� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ��� ��� ����� ����

��������G�������������������������� ������������� �������������������� ����������

������ ����������������� ��7���������G�������������������������������1�������������

��������� ���� ��� � *�%���� ������ ��� ����� ���� ���������� ����G����� ��� ���� ����� ����

������������

'����0�1�6����� �������1�7���1��..���

<�������#���� F����"#� ������������������� �� ����"#�� �������������������1���������� ���

�"#��"��&�� ����-"������������� �#&��� ���6&������� ���������������� ����������� ����

���������� ��� ������&����� ������������� ����������������������

/������ ����������&� ������������ ������ ���������� ��� �������� ���1� ����� �� ��������

������ ����&��������4��� � ���� ���������� � ��������#���� ������� �"��&� �����

��������������-�����0���� ���������� ��� ����&���������������������� ��������������&��

Page 83: Politiska Riktlinjer Final

��

��������

�"#�� ��� ����� � ������������������������4����������������������������� ��#�����

����������#�����#������������������&��������*��������&���������� ������# � �-������

6������� #������ ��� ��� ��� ��������� ������ �&� � ��� �� ������ ���� ���� *���� �1��

������ ������������������ ������3����������� ����� �����������&�� ������ ����������

����<����������������� ���������������������"#�������..����������� �������������������

�&������"#������� ����������������������������/����� ������������.�...���������

�#���1� ����������������� ���,�&���

� ���� �.� ���"��� ��� ���� ��� ����& ��� ��� �&�� � ��� ����� ������ �����������1�

������� �� ��� #����� �"#� ���� ����� �� �������� �� ���� 4����� ��� ��""���������� !68��

��������&����������&�����#������������� ���������� �������&���.�,��4���������� ���&��5�

�����&�����&�������������#����������������� �����<����� ������� ��������#&�������

���� �&� ��������&���� �����#������������ ���� ���&��� 4��� ��� �� � ���� ��� ������ �"#�

��������������������

!����� ��� ������� ���� ��� �"#� ������ ��������� �� � �1� ��� �"��&� ���������

���� � ��� ���� �"#� ����������� �� #&������ ����"����� 5� ���������1� ��"����� �"#�

���� ��������5�� ����� ��������#������"#������� ����<&���������� �����-�������#� ��

�����������������#���� �������������������� ���#� ��������������� ����� �����������

%� ����"#�������������-���� ������������� ���5�$�������#����������& ��#�������1�

�� ����&���������&���������������������� ������������&� �������� ��������

/�����������&����#�������&�1������� ������1�� �����������������&������������&��

� �������� ���/���������&� ��#������ �������������5����������� ������������

/�����&�������������������������������� ��������#� ���� ����3������� ��&���/��

����� ����98���"#�!68����������� ������������� ����&���� ������#� ����

/�� �&���� ����� ���� ��� #� ���#� ��� �&� ���� �3����� �"#� ������� �������� �"#�

����"������ ��� ���� ��� ����� ������ !��E� �"#� �������� #� ��1� ��������� ������#����1�

���� �����������1�������&���� ��1��������� #��1� ����������"#������5��&����������#�����

�#����"#��&��������� ���������������� �������������"������

/�� ��"��� ������������������� ��� �����������& ��� ������������ ���# ���������1�# ��

��������� �"#� �� �� ���������� 4��� ��� �"��&� �������� ���� �� ��� ����� �������� �"#� � ������

���������������������������& ����<� �������������������1� �����������&����� ������"#�

��������� ��� �� ������� ����& � ���� �������� �� ���� ����� ������ � �� �� ����������� ���� ��

��������� ���������� #��� �� ����� ����������� � �� ��������� �"#�

������ �������������&����������������& ����

<��������������� �� ����5� ������������������������ ����"#����������1����

�"��&�������������������������������������� �������� ��$������������ ������ ��

����"������ �"#� �� ��� �� ��� �� ��������� 6��� �������� ��-����� ���� �� �����������1�

������� �"#� � F��1� ������� ��3��� �"#� -�� � ����#����� �����&��� ;��� �3���� ��� ���

�����������"��&������� ������ �����"#������� �������������������������&� ������

<&���������������"����#���������5�������������������� ���������"����������&�����&�������

Page 84: Politiska Riktlinjer Final

��

�)������

���� ������� �������� ������& ��������� �����

0�-��������������� �������� ����������"��� ����������4���������������������#���

�"#����&�����&������������#��������- ��"#� ������������� ��� �� ��������$���� ����

����������������������98���� ��� ���1�������������������������������� �� ����

����������C�� ����-������� �������������������������� ���9��$����� ��������

�9E�� ����� ��-���������������� ��������/������������9�����#����������������������1�

#���1����� �������"#������������-����������0������-�� �� �����������������������������

�"#������������-��� ������#�����9��*� ��������� ��#����������<���������������

�&������������������3������,��&� ������

0��������������������������������� ������������������� ����� ��"#� �������������

��1��"��&� �����$��������6��� �����&�� ��&��&��� ��#��� ��� ������������ ��� ��������� � ��

������ ������3���<�� ��� � ������������ ����"#��� ���&������������ �1� �������������

� �� ����� �� �������� �"#� ��������������1� �&� ���� ����� ��� ������������� ���� ��� ��-�����

��������� ������#���� '�������� �&���� ��� �"#� � ������ ���� ��-������ ��������� ����

���������#&� ������

��� ������ �"#� �������� �&��� �������� �� ������� ���� ����#&���������& �� <&���

������ � ��� �-"���� ��&��� � �#&��� ��� � $������� �&���� ��� � ���-���� ���� ��������

������������� � ����� ����-�� ��� ����� ���� ���������������� ��������������������

������������ ���������� � �����&����� 1��� ��-�������� �������������#�������&� ���"#�

��������-������� ��� �������%� ������� ���"��&�����������������������������

� ���&� � � �� �������������� 0���� ���� ������������$������� ����#������� ������&� ��&������

���������;&�������������������������#�����������������&���

/&�� ���� ��������������� �-����� ����� ���� #&������� ������ ������ ���� �"#� ��-������ ��

���� ���&����� ����� ���� ������������"������ ��� ��������� �"#��������� � �����������

������#��������

4��� ������������"��� ��������������������8�

=� "��������������������*� ��������-"�������������"������*� ���#� ��������� ���&����

� �� �����<� ��98����������� ������& 1�#� ��1���������1���� ������"#�����������

��� �&������ #���� ���� ��� ����"������ <��� ��� �9E����& ��� �&���� ���������� �&�

������ �������������$���������"#��98������& ��&������������������/������������98��

������� �"#� #� ���#� ��� ���� �������� �� ��� ���� ������ :�� �����E1� �����E� �"#�

#� �������������&��������������������9� � �� ���� ������1���������� � �� ���� ������1�

����"������� ������ ����#������

=� 7������ ���������� � � �� ������������ /��� �� �&���� ��������� �&� ������ ����

������ ����� !68�� ��������&���&���� &�1� ���� ���� � ����� ������ $������� ���� ��� ��

���"��� ��� ���������������������� ����& �� /�� ���� ����������� ������� � �� ���� �98��

�� ������������������!68���&�����.1+����"��������������������������������& ��

Page 85: Politiska Riktlinjer Final

��

�,������

/&������& ��������� ���� ��� ������&������������������������������� ��&��� �"#�

����������������� ����#������4����������������������& �����������&� ������������"������

/�� ����� ���� ������� �� ��� ������� ������ �� ����"������� ���� 4��� #� ���� ��� ����

������� ����������������1����������������1�� ����#��������� �����"#� ������ ������

�"#�������� �����������#������<��������������������������������������& ��

• ����� ���� �������������� ���� ������������ <�����#� ��� � �� ��3������ � ��&��

�����������������������������&�1���������������"#������/�����&����������

���������������� ���������� � ��������#� ����"#� ������"�����<��� �� ��&�

�������� ���� ��-������ �� ��3� ������� /�� ����� � ��� ���� � �� ���� ������� �����

��������� �� � ��� /�� ����� ������� ����� ������� ��� ��3� �� ���� �9��

�� ������ ����/������� ����9���"#�!6�����������

• 0��� ����������� �� �� �� ���������� ��������1� �������� ��� ��������

������������"#�� ���-����������������������������������������� ���&�����/�������

�������-���������$��������"#��������1������������������������� �������� � ��

��������"#���������������#� ����������

����

Page 86: Politiska Riktlinjer Final

Socialdemokraterna 105 60 Stockholm T: 08-700 26 00 socialdemokraterna.se