Top Banner
Początek II wojny światowej
39

Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dec 25, 2014

Download

Documents

romtub

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Początek II wojny światowej

Page 2: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia , które miały miejsce w czasie II wojny światowej:

Atak Niemiec na Polskę

Niemcy zajmują Norwegię i Danię

Atak Niemiec na Holandię, Belgię i Luksemburg

Niemcy podbijają Francję

Niemcy rozpoczynają bombardowanie W.Brytanii

Atak Japonii na amerykańską bazę Pearl Harbor

Atak Niemiec na ZSRR

1. IX .1939

IV.1940

V.1940

V-VI.1940

VII.1940

22.VI.1941

7.XII.1941VII.1942 –II.1943 Bitwa pod Stalingradem

Page 3: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Sojusz wojskowy ,do którego w czasie II wojny światowej należały Niemcy , Włochy i Japonia miał nazwę…

• państwa „osi” (Berlin , Rzym , Tokio)

• Przeciwny mu sojusz wojskowy , do którego należały :Polska, W.Brytania, ZSRR, USA i częściowo Francja nosił nazwę…

• alianci

Page 4: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Niemiecka maszyna szyfrująca, której kod złamali polscy i brytyjscy matematycy to…

• enigma

• Niemiecki plan zagłady całego narodu żydowskiego realizowany w czasie II wojny światowej to…

• holocaust

Page 5: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Polska w latach II wojny światowej

Page 6: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Uporządkuj chronologicznie najważniejsze wydarzenia dotyczące ataku Niemiec i ZSRR na

Polskę w 1939 roku:

Atak Niemiec na Polskę

Polski rząd przekracza granicę z Rumunią

Kapitulacja Warszawy

Kapitulacja Polaków na Helu

Kapitulacja Polaków w bitwie pod Kockiem

Obrona WesterplatteFrancja i W.Brytania wypowiadają wojnę

Niemcom

1. IX .1939

3.IX.19391-7.IX.1939

17.IX.1939

17/18.IX.1939

27.IX.1939

2.X.1939

5.X.1939 Atak ZSRR na Polskę

Page 7: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Niemiecki pancernik, który 1.IX.1939 roku rozpoczął bombardowanie Westerplatte…

• Schleswig Holstein

• Największa bitwa, którą stoczyły wojska polskie z niemieckimi we wrześniu 1939 odbyła się nad rzeką…

• Bzurą

Page 8: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Państwo, w którym działał początkowo w czasie II wojny światowej polski rząd emigracyjny to…

• Francja

• Pierwszym premierem polskiego rządu na emigracji został…

• Władysław Sikorski

Page 9: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Po klęsce Francji emigracyjny rząd polski przeniósł się do…

• Wielkiej Brytanii

• Prezydentem Polski na emigracji został na początku II wojny światowej…

• Władysław Raczkiewicz

Page 10: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Najważniejszym zadaniem polskiego rządu na emigracji było…

• zorganizowanie polskiej armii

• Najważniejsza polska wojskowa organizacja podziemna II wojny światowej to…

• Armia Krajowa

Page 11: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Związek Harcerstwa Polskiego działający w czasie II wojny światowej przyjął nazwę …

• Szare Szeregi

• W ramach prześladowania polskiej inteligencji hitlerowcy na początku wojny aresztowali i wtrącili do obozu koncentracyjnego…

• profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Page 12: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Polacy pod okupacją niemiecką pisali na murach hasła antyhitlerowskie i ośmieszali jego zarządzenia. Działanie takie to…

• mały sabotaż

• Miejscowość , w której na rozkaz Stalina od wiosny do jesieni 1940 roku rozstrzelano bez sądu ponad 25 tysięcy polskich oficerów…

• Katyń

Page 13: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Dokończ zdania:

• Do czasu odkrycia zbrodni katyńskiej polski rząd emigracyjny współpracował z ZSRR i utworzył na jego terenie armię, którą dowodził…

• generał Władysław Anders

• Największy, stworzony przez Niemców, obóz koncentracyjny znajdował się w…

• Oświęcimiu

Page 14: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Zbrodnie niemieckie w Polsce (1939-1945)

• morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej (np. pacyfikacje wsi)

• masowa eksterminacja w obozach • masowe egzekucje • tzw. łapanki uliczne • niewolnicza praca • wysiedlenia ludności • celowe burzenie miast, wsi oraz osiedli • grabież dóbr kulturalnych, majątku i niszczenie skarbów kultury

narodowej • wynarodowienie i germanizacja• prześladowania na tle politycznym, rasowym i narodowościowym

Page 15: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Masowe egzekucje• Elementem polityki terroru okupanta niemieckiego były masowe

egzekucje, przeprowadzane w większości bez procesu sądowego, ze złamaniem prawa międzynarodowego. Egzekucje były metodą zastraszania społeczeństwa i osłabienia woli oporu. Oprócz celów eksterminacyjnych, służyły wymuszaniu uległości społeczeństwa wobec polityki okupanta. Odbywały się publicznie w miastach, poza nimi w miejscach odosobnionych, w sposób jawny lub potajemny, decyzją niemieckich władz administracyjnych i policyjnych.

• Egzekucji dokonywano za czyny "antyniemieckie", w tym za ukrywanie Żydów od 1942 roku. Często stosowano, wbrew prawu międzynarodowemu, zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Kara śmierci stosowana była także za pomoc jeńcom wojennym, partyzantom i zbiegom z obozów niemieckich

Page 16: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Page 17: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Pacyfikacje wsi• Polegały na mordowaniu ludzi na miejscu i paleniu

zabudowań, połączone były często z innymi formami przemocy. W większości wypadków pacyfikacje były odwetem za działalność ruchu oporu (zwłaszcza za zamachy na Niemców dokonane w pobliżu wsi), pomoc udzielaną przez mieszkańców wsi podziemiu niepodległościowemu, ukrywanie Żydów i zbiegłych jeńców wojennych, nie wywiązywanie się mieszkańców z dostaw obowiązkowych kontyngentów, unikanie wywózek na roboty do Rzeszy itp. Akcje pacyfikacyjne, wymierzone w ludność wsi polskich, były prowadzone przez oddziały SS, Wehrmacht, oraz inne niemieckie formacje policyjne. Niektóre wsie niszczono przy użyciu artylerii i lotnictwa

Page 18: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Page 19: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Łapanki uliczneWedług założeń nazistowskiej polityki rasowej ludność słowiańska podbitych

terytoriów określana była jako "niższe rasy słowiańskie – podludzie". Ludzie ci jako niepełnowartościowi ludzie mieli wykonywać proste prace w służbie rasy panów, do których należeli Germanie. Aby osiągnąć ten cel Niemcy postanowili wyeliminować warstwę przywódczą narodu polskiego eliminując ją fizycznie w masowych egzekucjach ,a pozostałą ludność sprowadzić do roli służby dla Niemców uważających się za rasę wyższą. Zgodnie z tą wizją organizowanie łapanek w Polsce miało dla nazistów cztery powiązane ze sobą cele:

• Eliminacja osób uznanych jako "wrogowie Rzeszy"- wyłapywanie w celu likwidacji przedstawicieli warstw kierowniczych, polskiej inteligencji oraz ukrywających się poza gettami Żydów .

• Pozyskiwanie darmowej siły roboczej - wyłapywanie kandydatów do pracy przymusowej w głębi Niemiec oraz w obozach koncentracyjnych.

• Walka z ruchem oporu - wyłapywanie członków ruchu oporu poszukiwanych listami gończymi oraz podejrzanymi o taką działalność.

• Wysiedlanie ludności polskiej i żydowskiej z terenów wcielonych do Rzeszy w celu zwolnienia miejsca dla Niemieckich osadników.

Page 20: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Page 21: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Walka cywilna narodu polskiego z okupantem niemieckim

• Bojkot zarządzeń okupanta, instytucji rozrywkowych i prasy wydawanej przez Niemców, nazywanej „szmatławcami ” lub „gadzinówkami”. Większość ugrupowań konspiracyjnych wydawała własne gazetki.

• Mały sabotaż, czyli różne formy propagandy ulicznej, m.in. rozwieszanie flag polskich podczas większych świąt, rozlepianie karykatur Hitlera i innych przywódców Rzeszy, podłączanie się do megafonów ulicznych. Malowano również na murach znak Polski Walczącej (kotwice), symbole powolnej pracy (żółwie). W małym sabotażu uczestniczyła głównie młodzież z Szarych Szeregów.

• Tajne nauczanie - utworzono TAJNĄ ORGANIZACJĘ NAUCZYCIELSKĄ, która organizowała szkoły średnie na tajnych kompletach, na ogół w prywatnych mieszkaniach. Funkcjonował także Uniwersytet Warszawski, Instytut Sztuki Teatralnej, oraz Wszechnica Polska.

Page 22: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Walka cywilna narodu polskiego z okupantem niemieckim cz.2

• Sabotaż, polegający na niszczeniu i psuciu narzędzi, maszyn, urządzeń oraz niszczeniu surowców i produkcji niepełnowartościowych wyrobów. Swoistą formą sabotażu była mało wydajna praca. Symbolem tej akcji stał się żółw lub hasło pPp – pracuj Polaku powoli.

- Ukrywanie rzeczywistych rozmiarów produkcji przez chłopów i ziemian, dostarczanie Niemcom produktów niepełnowartościowych.Nielegalny ubój i dostarczanie żywności na „czarnym rynku”.

Page 23: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Walka zbrojna narodu polskiego z okupantem niemieckim – prowadzona przez organizacje podziemne np.AK

• DYWERSJA. Napady zbrojne na transporty wojskowe, zakłady przemysłowe, palenie niemieckich magazynów itp.

• AKCJE LIKWIDACYJNE przeciwko funkcjonariuszom aparatu okupanta, konfidentom gestapo, czołom band terrorystycznych itp.

• AKCJE ODBIJANIA TRANSPORTÓW WIĘZIENNYCH np. odbicie pod warszawskim Arsenałem Jana Bytnara ( „Rudego” – jednego bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec)

• AKCJE ROZBROJENIOWE żołnierzy i policji niemieckiej w celu zdobycia broni.

• AKCJE NISZCZENIA DOKUMENTÓW w urzędach np. niszczenie wykazów ludnościowych, wykazów podatkowych, spisów kontyngentowych, kartotek urzędów pracy, zawierających nazwiska osób przewidzianych do wywozu do Rzeszy itp.

• PARTYZANTKA.

Page 24: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Władysław Sikorski

Page 25: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Władysław Raczkiewicz

Page 26: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

• Schleswig-Holstein

Page 27: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Szare Szeregi

Page 28: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Page 29: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Znak Polski walczącej

Page 30: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Zaakceptowany wniosek w

sprawie rozstrzelania

polskich oficerów

Page 31: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Generał Władysław

Anders

Page 32: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Brama obozu w Oświęcimiu

Page 33: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Drogi do zwycięstwa

Page 34: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

Uporządkuj chronologicznie najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w latach 1943 - 1945:

Alianci wypierają Niemców z Afryki Północnej

Wojska alianckie lądują na plażach Normandii

Amerykanie zrzucają bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

Wojska radzieckie pokonują niemieckie w bitwie pancernej pod KurskiemAmerykanie dokonują inwazji na Sycylię

Wojska radzieckie wypierają Niemców ze swojego państwa , z Polski , Rumunii, Bułgarii, z Węgier

1943

1944

1945

Walki na terenie Włoch- Polacy zdobywają wzgórze Monte Cassino

Wojska rosyjskie zdobywają Berlin. Kapitulacja Niemiec

.

Page 35: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Page 36: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Page 37: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Page 38: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Page 39: Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa