Top Banner
llusllo IAnjokon p.gngqnon Menglkul Jenls perumohtrn JALAN SUSUR 12rn JALAN|SuSuR lZ,n AiJdko Loroig B.l6ldn9 6n Rumah tor€s ffi PIAWAIAN PERANCAI\GAN KAWASAN PERUMAHAN JALAN 5U5UR lzm E g ) z I JALAN 5USUR l2m JALAN SUSUR lzm JAL,{N 5U5UR I2M JALAN SUSUR 15m l,[ 1 'r1.ii t*:,,i', I -";'j;i,.i il i !ir'i fifi Jalm Tanalr PuilL 25100 Kumtatr
12

Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

Jan 18, 2016

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

llusllo IAnjokon p.gngqnon Menglkul Jenls perumohtrn

JALAN SUSUR 12rn JALAN|SuSuR lZ,n

AiJdko Loroig B.l6ldn9 6n

Rumah tor€s

ffiPIAWAIAN PERANCAI\GAN

KAWASAN PERUMAHAN

JALAN 5U5UR lzm

E

g)zI

JALAN 5USUR l2m

JALAN SUSUR lzm

JAL,{N 5U5UR I2M

JALAN SUSUR 15m

l,[ 1

'r1.ii

t*:,,i', I

-";'j;i,.iil i !ir'i

fifiJalm Tanalr PuilL 25100 Kumtatr

Page 2: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

* Tb-tidok berkenqon *

Joduol Piowoion Percncongon Perumohon

Jenls BongunonSolz lot

(mln)Densltl

(unlt,/ho)Tlngkot(mok)

Kqwoson

'Pllnttrr ,(6ok)

AnJokon Borgunon (mln) Keleboron , LoluanPonlong

Cul-da-sdc

5olz.Kepalo

Cul-dc-sdc

Kowoson

LopongHodooon. Bclokong Slsl . Aksis lirotg

TcplLorong

Belokorg

Sesebuoh 5OZm"Terlokluk

Kepcda RTD3 Tb 30Orn 6m 3m 3m t?m Tb Tb rlOOm 15mx15m ro%

Bcrkembor 26Om,Tertokluk

Kepodo RTD2 'rt 300n 6rn 3m 3rn 12m Tb Tb <100rn 15mx15rn LO%

Tercs 126n,Tertqkluk

Kepado RTD3 tb 1O0rn 6m 72m 6m 6rn 31OOn l5rnxl5m rc%

Porpsopurl 11Om'Tertckluk

Kepodo RTD5 60% Tb 1261 6m 6m l2m 5rn 6m Tb Tb 10%

Tlncs 91m'Tentokluk

Kepado RTDa Tb 100rn 6m 72m 6m 6m tlOOm 15mx15m LO%

Pangso 110m"Tertokluk

Kepodo RTD5 60% Tb t?m 6m 6m 12m 6m 5m Tb Tb 10%

CATATAN

1. Densiti. Tertokluk kepodo Ron-

congon Tempoton Doeroh

Kuonton (RTD).

Jenis RumohKepodoton

Rendoh Sederhonq Tinggi

Segebuah 3-5 unit/ek 7-12 unit/hek 6-8 unit/ek 15-20 unit/hek

Berkembor 4-6 unit/ek 10-15 unit,/hek 8-L2 unit/ek 20-3O unii,/hek

Tere,s L2 unit/ek 30 unit/hek

Pongscpuri L? unit/ek 30 unit/hek 24 unit/ek 59 unit/hek 36 unit/ek 89 unit/hek

Pongsa Kos Rendoh 36 unit/ek 89 unit/hek

Jolm Tarah Putih,25100 Kuotrtu.h.tJ!/vorD9

Page 3: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

JALAN SUSUR DI KAWASAN PERDAGANGAN

| *oo,n 'o,I

N-@_

I Tingkat B4gunm I 00% Liputm atau

Nisbah Plot 1: 1

2 Tinglat Bmgws 50% Liputm ateu

Nisbsh Plot L 2

4 Tingkat Brrgum 20% Liputm atauNisbsh Plot l: 4

6 Tingl€t BmgNm 10% Liputm atauNisbsiPlot 1:6

PIAWAIAN

PERANCAIVGAN

KAWASAN PERDAGANGAN

Rumah KedaiKedai PejabatKedaiApartmenBangunan'Free Standing'PasarayaPasarGeraiKedai Kos Rendah

GARIS ANJAKAN BANGUNAN BAGIBANGUNAN'FREE STANDING'

II

I

I

JALAN UTAMA

I

100 % KawumTapakDiliputi Bmgtuu

75 % Kamsm TapEk

Dliputi Bmgum

50 % Kawu TapakDiliputi Bmgw

25 % Kamq TapakDiliputi Bmgwm

,:: l, :

i;::irr,,,

Jalm Tmah Putih,25l00 Luantdr

ILUSTMSI NISBAH PLOT

NISEAH PLOT arlln,€ nkbah anla6 jumlah luts lsd.al sualu btngunan derrgdn luas Fdhirghtn ( Akt 172 Bahaglan I Sck. 2)

ILUSTRASI KAWASAN PLINTH

XAWASAI'I PLINTH onlnw Bahaglan kewasan dddpada nana ld taE dillpdl olah ban-

snan ( Akta 1 7 2 Bah€lan 1 Sek. 2)

lrr T.p* Pmbepn4

J

Page 4: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

PIAWAIAN PEIVIBANGUNAN KAWASAN PERDACANGAN

JenlsBangunan

Keperlu rnSaiz Lot

(min)Nisbah

PlotTingkat(mak)

Anjakan Bangunan (min)

KawasanPlinth (%)

Kelebaran LaluunI(emudahan' twam /

Tempat Letal<Kereta

Berpusat

Panj angBlok

DeretanKaki Lima

Hrdspfln Belal<ang SislJalanDepnn

krongTepl

Lorong Be-lakang

Rumah Kedal i unit/40unitrumah 6mx 2lm 1:l 4tkt lb Tb Tb 100 l5m 7.9 m 7.9 m t0% 100 m 2.14m

Kedoi Pejnbat1 uit/40 unitrmah

6mx 2lm 1;l 4 tk[ Tb Tb Tb 100 15m 7.9 m 7.9 m 10 v. 100 m 2.74n

Kedol ApartmentI wit / 40 unit rumah

6m x 21m I:4 Tb 1b Tb 1D 100 15 m 7.9m 7.9 m \0% 100 m 2.14m

Brngunan'Free Standlng'

- kompleks pejabat- hotel- komplelu beli belah

Mengikutksesuaian lokasi dan

keperluan RTDTt)

flTb 20m l2m 12m 60 20m 2On 20m 10% Tb 6m

PlsarayaI uit / 400Unitmah 0.4 hektar # Tb 20m 20m 20m 60 i5m 12m l2m 10% Tb 2.14 m

Tnprk Jajal mir/40Unitmah 0. I hektar tb Tb Tb Tb Tb Tb Tb lb 10 7% Tb Tb

Gerai1 unit/ 30 mitrumah 3mx 6m Tb 2 tkt Tb Tb Tb 100 15 m 6m Tb 7% 50m Tb

Kedai Kos Rendah

Mengikutksesuaian lokasi dan

keperluan RTD6m x 15m tb 2 tkt Tb ft Tb 100 12m 6m 6m 't% 100 m 2.14m

Stesen Mlnvak

Mengikutkmesuaian Iokasi dankeperluanRTD

*4046mp(0.4 hekiar)

lb l&t 6m 3m 3m Tb 12m 6m 6m Tb Tb Tb

Nota : tb -

Tidak Bsken@

* Tertaklut kepada syuikat pmbokal minyak

# Tertakluk k"prd. RTD Krmtil.

1. LothuJungrumahkedal/kedaipejabat/kedal 3. NISBAHPLoT: 4. Pembangunanstes€nminyakperlumerujukkepadaapartment hendaklah mempunyai tambahan 2.14 m . Pusat Bandar- 1:6 Garispanduan perancangan stesen mlnyak.lebar sebagai kakl llma. . Lainlaln Kawasan - 1:4 5, Ketinggian makslma rumah kedai - 4 tlngkat

2. 'cul de sac' tldak dibenarkan

Jalm -fmalr hrlih,25l00 KuanlarT'$ : \slcn an<a$"hpkl.DnN'ipdslCqrr ?llNSGT Al lorl^ttIDLEEA

Page 5: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

Simp!nan JDlan ?h

tFiF6F

v7///)atr/zDtzfrv//4/t

6ml ffi ffi N

N N N aS impanin Jalln zh

Industrl Sceebuah

ffi x\^g*o)"'I6buka 6fl

PIAWAIAN PERANCANGAN

KAWASAN PERINDUSTRIAN

Piawaian Perancan gan Anj akan Bangunan

Fiawaian Perancangan Fengan gkutan

Piawaian Ferancangan Zon Pen annp an

lndustri sesebuah yangmelebihl 1 ekar...

Jalan Tanah Putih,25100 Kumtm

Rajah 1. Anjakan Bangunan lndustri

Rajah 2. Anjakan Bangunan lndustri Sesebuah dan Berkembar(Rujuk Garispanduan Penyediaan Pelan Bangunan Kilang Di Kawasan-

Kawasan Perindustrian Di Negeri Pahang Darul Makmur )

simpanan J.lrn 2om

l]

F7FFc

.:

{/;i 1'/z''- Vt Hmtmq v W W

lndustri berkembar yang. keluasan 1 ekar atau,....., :kutalgr . ,:.

lndustri berkembar yang' ,melebihi 1 ekar :

'.:,:'1!'i . i,, t

li.. : .,

,:r..i:r irr:;l::'r''t'.,1':it.,.,,:t'' :".t. ; i.

Page 6: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

tr

Tempak Letak Kereta Zon PenamPanJenis

lndustriSaiz ketinggian

(mak)Anjakan Jalan

Hadapan Tepi Belakang Depan Lorong TePi LorongBelakang

1 petak kereta/150m2 ruang lantai.

Tambahan 1O% petak kereta untuk pelawat'

Tambahan 1 petak motosikal/1 00m' ruang lantai'

Tambahan 1 petak lori/1 ,500m' jumlah ruang lantai kilang

bertingkat.

50m9m 6m 6m 20m 20m 7.9m

lndustri RinganBertingkat

1 000rn20.25 Hek.

4tK

'1 petak kereta/150m' ruang lantai.Tambahan 1 petak kereta/SOm2 ruang pentadbiran'

Tambahan 1 petak motosikal/100m' ruang lantai'

Tambahan 1 petak lori/5 unit kilang teres-

50m6m Tb Tb 20m

20m

20m 7.9mlndustri Teres 9m x 24m

(30'x80')216 m'

1-3 tkt

20m1 petak kereta/150m'?ruang lantai

1 petak kereta/50m2 ruang petadbiran.Tambahan 1 petak motosikal/100m' ruang

Tambahan 1 Petak lori (55.5m').lantai.

disediakan diSemua petak kereta, motosikal dan lori perlu

dalam lot industri (kecuali TLK berkelompok)'

30m

lndustri Sesebuah(Ringan)

22m x 30m(70'x1 00')

682 m'

1-3 tkt 6m 6m 6m

6m 20m

20m

20m1 petak kereta/250m'ruang lantai.Tambahan 1 petak kereta 50mz ruang pentadbiran'

Tambahan 1 petak motosikal/250m'? ruang lantai'

Tambahan 1 petak lori/2,000m" ruang lantai'

Semua petak kereta, motosikal dan lori perlu disedlakan

dalam lot industri.

500m

lndustri Sesebuah(Berat)

22m x 30m3,600 m2

1-3 tkt 12m 6m

20mUntuk kawasan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

dan instltusi.i) 1 petak kereta,25m" ruang lantai.Untuk kawasan industri dan kilang.l) I petak/SOm'ruang lantai.ii; Tambahan 1 petak lori (55.5m') / 1,500m' ruang lantai

kilang dan 1 petak lori/500m2 ruang lantai gudang'

200m

lndustri Berkembar 19m x 30m(60'x1 00')

570m2

t-3 tkt 12m 6m 6m

Jal.u Tilrah Pt(ih, ?-5100 KrailldniluJ,:i \\*r!d [email protected]\Ir$M!-tt nalr\l0lfl ]PIDA\lr,!LEIGP'

Page 7: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

d5 w , z'ffi$ 502 r I {?e al cunCL/

JENISKEMUDAHAN

PENDUDUK /UNIT

KELUASAN MINIMUMHeKar (ekar)

JARAKPERJALANAN

TEMPAT LETAK KENDERAAN ANJAKAN

KESIHATAN Klinik Desa 4,000 -5,000 0.2 heKar(0.5ekar)

Tb1 petak TLK / 25nr2 ruang lantal

fambahan 50% petakTLN4

Hadapan:12 meter

Tepi :

6 meterBelakang:

6 meterSisi: 6 meier

Kiinik Kesihatan 15,000 -20,000 2.0 hektar(5.0 ekar)

Tb

Hospltal750 katll250 katil1 00 katilZ6 katll

375,0001 25,00050,00038,000

30.0 heldar (75.0 ekar)1 8.0 hektar (45.0 ekar)1 2.0 hektar (30.0 ekar)12.0 hektar (30.0 ekar)

Tb 1 petak TLK / 3 katll pesakil

Tambahan 1 petakTLK/ 1 doktordan kakitangan profesional lain

Tambahan 1 p6takTLK / 3 kakitan-gan lain

Tambahan 20% petak TLM

Klinlk Pergigian Tiap {iap klinikkesihatan

Tb 1 petakTLK/25m2 ruang lantai

fambahan 50% petak TLIM

Hospltal Rujukan(Referral Hospltal)

Mengikut keper-luan

Tb 1 p€takTLK/3 katil pesakit

Tambahan 1 petakTLK/'1 doktordan kakitangan profesional lain

Tambahan '1 petakTLK/ 3 kakitan-gan lain

Tambahan 20% petakTLM

DEWAN Balai RayaKawasan kampungKawasan bandar

200 -'10001000 -3000

0.1--o.4 hektar(0.2-1.0 ekar)

Tb

1 petakTLK/25m'?

Tambahan '1 petakTLM / 50m2

TLB: minima 1 petak

Hadapan:6meterTepi :

3 meterBelakangi3 meter

Sisli 3 meter

Dewan OrangRamal

3,000 -1 0,000 0.1-O.6 hektar(0.25 -1.5 ekar)

Tb

Dewan serbaguna 10.000 Tb Tb

BOMBA JENIS PENDUDUK /UNIT

KATEGORI JARAKPERJALANAN

TEMPAT LETAK KENDERAAN

Hadapan:12 meter

Tepl :

6 meterBelakang:

6 metersisi: 6 meter

KELAs'A'RlslkoAmat Tlnggl

> 750 000 '1, Satu balal 3 petak (bay) 6 /lebihkeluaran lentera.

2. 10 / leblh balai 2 petak (bay)sebagal balal cawangan2/ leblh keluara jeniera,

tidak melebihi7 minit.

Tb

KELAS'B'RisikoTinggl

> 500 000 1. Satu balal 3 p€tak(bay)6 keluaran Jentera.

2. 5 / lebih balal 2 petak sebagalbalai cawangan2 / leblh keluaran jentera.

1 0 minit

KELAS'C'RlsikoSederhana

>200 000 1. Dua/ leblh balai 2 petak2 keluaran jentera

15 minit.

KELAS'D'RlslkoRendah

< 200 000 Sekurang-kurangnya sebuah balai2 petak dengan 2 keluaran Jentera.Keperluan Balai Bomba Juga ber-gantung kepada balai terdekatyang sedla ada.Jlka balai terdekatakan mengambil masa melebihi 20minil, mungkin 2 atau 3 buah balaidlperlukan.

tidak lebih 20mlnlt.

PIAWAIAN PER,ANCANGAN

I@ryUD4HAN rNSrrruSI

,, Kemudahan Pendidikan,,Perpustakaan

;,PolisPos

, KesihatanDewan,Bomba r')r) n./<)

,

j

:

\, ,

rrLr.\ [,rl'!-t 0l* (..a\isU,

I

Itrsr

Sqz r

(r6+r

J U rr. (it*

r:tt

I lJL.{//c-l cL .tftr .J L'-tJ,+<-,t *

xro

1u:1"

,l'l;,'

l',,'I

l'.,

Jalan Tanah Puti[ 2-5100 Kuantan

Page 8: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

a[r44{,r_r]ru'r9-rtrytql_r$_}LU_D]!14,}*rylLr. ju!.r-,

, KEMUDAHAN PIAWAIAN PENDUDUK /UNIT

KELUASAN MINIMUMHektar {ekar)

ANJAKAN BANGUNAN (METER.) TEMPAT LETAK KENPERAAN

PENDIDIKAN Tadikaffaska 2500 74O m'alau8000 kp

Hadapan: 12 meterTepi : 6 meter

Belakang: 6 meterSisi: 6 meter

1 pelakfLK I 2 kakitangan pentadblran / pengajar

Tambahan 20% petakTLK pelawat

Sekolah Rendah(1 28.darjah)Se kolah Rendah (24B.dariah)Sekolah Rendah (30B.darjah)

300060007500

2.0 - 4.0 hektar(5 - 10 ekar)

. 1 petakTLKl 2 kakltangan pentadblran / pengalar.

' Tambahan 10% petakTLK pelawat. Tambahan 20% petakTLM. Ruang berhenti bas

Sekolah MenengahSekolah Menengah AgamaSekolah Menengah Swasta

Melebihi 9000 bagi 2 atau3 unit kejiranan

3.0 - 6.0 hektat(B - 15 ekar)

1.5 petak TLK / 2 kakitangan pentadbiran / pengajar

Tambahan 20% petakTLKTambahan 1 petak TLN4 / 30 pelajarRuang berhentl bas

Sekolah Menengah TeknikSekolah Menengah VokasionalSekolah Menengah Berasrama Penuh/Sekolah Menengah Kebangsaan Agama

Peringkat Daerahi Negeri 8.0 - 14 het<tar(20 - 35 ekar)

1 4.0 - 18.0 hetdar(35 - 45 ekar)

'1.5 petak TLK / 2 kakitangan pentadbiran / pengajar

Tambahan 20% petak TLKTambahan 1 petak lLlvl / 30 pelajarRuang berhenti bas

Kolej dan lnsiitusi Pengajian Tinggi/Politeknik

Peringkat WilayahPersekutuan

8.0 - 40 hektar(20- 100 ekar)

. '1 petak TLK / 1 kakltangan pntadbiran / pengajar +1 petak TLK / 3 kakltangan laln +1 petak TLK bagisetlap 40 orang penuntut + 10% dari jumlah kese-mua untuk pelawat.

. 1 petakTLM bagi setiap 5 pelalar.

PERPUSTAKAAN Negeri

Daerah

Desa A

Desa B

Desa C

400,000 ke atas

100,000 - 200,000

50,000 - 100,000

7,000 - 10,000

3,000 - 5,000

1.3 hektar

0.8 hektar

0.45 heKar

0,19 hektar

780 mp

. 1 petak TLK / 3 kakitangan penladbiran

. Tambahan 1 petak TLK / 200m2 ruang lantaiperpustakaan

. Tambahan 30% TLM

POLIS lbu Pejabat Polis Kontinjen Diperlukan bagi setiaPnegeri

6-8 heKar(1 5-20 ekar)

' 1 TLK / 46.4 m'. TLM 10% daripada jumlah letak kereta pelawat

lbu Pejabat Polis Daerah Diperlukan bagi setiaPnegeri

4-6 heKar(1 0-1 5 ekar)

Balai Polis Bandar 10,000 *15,000 2-4heldar(5-10 eka$

Pondok Polis 5,000 -10,000 0.8 hektar(2 ekar)

POS Pejabat Pos Besar Bagi setiap negeri 1.0 hektar(2.5 ekar) 1 PLK/ 1 kakitangan pengurusan

1 PLK/ 1 kakitangan lalqTambahan 1 petak kereta / 25m ruanq lantai urusni

Pejabat Pos 15,000 0.3 hektar(0.75 ekar)

a9aTambahan 20% Wiak motoslkal

Jalan Tanah Putrh, f5 1 U0 Kuanlanl,: \Pdv1r o\ern7 ol IN,nt l:I ri trl D/.Sr rrUSllF!

Page 9: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

l\{P 2.4.2)

JENIS KEMUDAHAN KATEGORI KEPERLUANMINIMUM

SAIZ MINIMUMTAPAK

TEMPAT LETAKKERETA

KEAGAMAAN

SURAU1 Surau bagi setiaS2000 pendudukslam

0.1 hektar

Perlu mengikutpiawaitempatmeletak kenderaan darpiawaianperancangan yang lairyang digunapakai olehrBT.

MASJID1 Masjid bagi setiap4000 pendudukslam

1.2 heldar

RUMAH IBADATYANGLAIN

1 rumah ibadat yanEain bagisetiap 500C:enduduk bukanslam

0. t hektar

TANAH PERKUBURAN SEMUA PENDUDUKPELBAGAI AGAMA

l .16 heKar bag;etiap 1000:enduduk

Mengikut jumlahpenduduk

PIAWAIAN PERANCANGAN

KEMUDAHANAWA.M

Kawasan Lapang,,DewanTandas AwamKeagamaanTanah Perkuburan

Jalan Tanah Putih, 2-5 I 00 Kuantan

Page 10: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

t'5tlIroo4.(. 151 ?{.Et't 5't t

.4NJr\lGN Br\NGITNAN I\llnlUDr\ll,\N NSi I II]sI

m.lri'

l:i

i'l

i

JENIS KEMUDAHAN PENDUDUK / UNIT KELUASANMINIMUM

Hektar (Ekar)

JARAKPERJALANAN

TEMPAT LETAKKENDERAAN

ANJAKAN

KAWASAN LAPANG Lot Permainan 300 - 1000 0.2 Hektar TB Mengikut PiawaianTempat Letak Kenderaan

Padang Permainan 1000 - 3000 0.6 Hektar TB

Padang Kejiranan 3000 -'12000 2.8 Hetctar TB Mengikut PiawaianTempat Letak Kenderaan

Taman Tempatan 12000 - 50000 8.0 - 16.0 HeKar TB Mengikut PiawaianTempat Letak Kenderaan

Taman Bandar 50000 Ke atas 20.0 - 50,0 HeKar TB Mengikut PiawaianTempat Letak Kenderaan

TANDAS AWAM Tandas Dibina Khas Kawasan tumpuan orangramai terutamanya di-mana tidak terdapatbangunan awam

0.05 Hektar TB Mengikut PiawaianTempat Letak Kenderaan

Tandas DalamBangunan Awam

Bangunan awam sepertistesen minyak, stesenbas, kompleks membelibelah dan lain-lain.

Diintegrasi denganbangunan

TB

DEWAN Balairaya 1/3000 0.4 Hektar TB Mengikut PiawaianTempat Letak Kenderaan

Dewan Orang Ramai 1/5000 0.6 Hektar TB

Dewan Serbaguna 1/1 0000 0.8 Hektar TB

lalan Tanah Putih, 2510() I{uantanh, Fh,!'in\c'py.t p!,FGT Ar ttDA\prftLlsEe

Page 11: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

KAWASAN 'PT XI{T[I'. Kawasan 'Plinth' ialah Iuas maksimum kawasantapak yang boleh di liputi oleh bangunan.

. Biasanya digunakan untuk mengawal pembangunantapak bagi bangunan sesebuah (free_standing build_ing)

. Tujuan:Memastikan sesuatu tapak pembangunan menyedi-kan kawasan lapang yang mencukupi bagi tujuanakses dalaman tapak, kemudahan, utiiiti serta ruanglandskap.

. Maksima dibenarkan 60% daripada keluasan tapak.

. Kiraan % kawasan 'plinth' :-

= Luas Tanah Yanq Didirikan BanqunanLuas Tapak

Contoh :

Kawasan tepu bina sebanyak 60% bermakna hanya60% daripada keluasan tapak pembangunan yangboleh digunakan ataupun diliputi oleh bangunan.

KEPADATAN PERUMAI{4I!

Kepadatan ialah keamatan menggunakan tanah yang dihi_tung atau dikira mengikut bilangin orang, unit keCl-amanatau bilik yang boleh dihuni atau apa_api gabungan dari_pada faktor-faKor itu bagi unit satu kawasan tanah

Kepadatan Perumahan = Jumlah UnitKeluasan Tapak / Lot

Jadual purata kawasan perumahan

KEPADATAN UNIT/HEKTAR UNIT/EKAR

Rendah <30 <12

Sederhana 30-60 1a aA

Tinggi >60 >24

Jadual anggaran kepadatan mengikut jenis perumahan

MAKLUMATASAS

PIAWAIAN PERANCAhIGAN

Piawaian Perancangan Anjakan Jalan

Bangunan

Nisbah PIot

Kawasan Plinth

Kepadatan Perumahan

l(awasan berlorek menunjukkan 60% kawasan yang bolehdilitupi oleh bangunan iaitu kawasan ,plintfr,-

* Pengunaan nisbah plot dan kawasan 'plinth' botehmen entu kan keti ngg i an b a ng u nan.

. Untukletemngm lmjul sila hubmgi:. Jabatan Pcrmcairlan dan Pcnibmguran

.' ffilir Porbmdrm Kuantm, Jarah t m8h rutlh ,

. . ., 25100 Kumtan ''.. PahangDamlMahmw,..

'r"t,os-sIzr s5s lase r'J,is-iist s4s.,Laman Wobi www.irtpk.eov.mv.: - ''.

.;r,

JENISRUMAH

KEPADATAN SAIZMINIMARendah Sederhana Tinggl

Banglo

B"rL"rb*uniVek

7-12unluhek

6-8uniuek

15-20unlVhek

502m2

+6unlt/ek

'10-.15

uniUhek8-12

uniUek20-30

uniVhek260m2

Teres 12unit-/ek

30uniUhek

126m^

Pangsapuri 4a

univek30

uniUhek24

unlUek uniVhekJh

uniUek89

uniVhek110m'

RumahPangsa

36uniVek

89unitrhek

11om'?

JaLrn Tanah Putih. 2,51 t.trl KuantanIld \\ilra' dbc.'n,lr:o\.rllaililrpDrrird4q,f rf p/r"rlfl lJ !0tDr]FrrllSlff

Page 12: Piawaian Perancangan Kawasan Perumahan-MPK

t

_ _ _ _ _ _ - _ I r.Alv,A] I N t t ryj q4 uqu_N-^ll E^\yA v$l P_Dl r]{qllql & !\-l.r_

ANJAKAN BANGUNAI\. Anjakan bangunan ialah jarak antara bangunan

daripada lot tanah bangunan tersebut.

. Tujuan:- Memberi ruang bagi sirkulasi lalulintas, tempat

letak kereta dan pejalan kaki,- Mewujudkan kelegaan bagi pergerakan trafil<,

kadar pencahayaan dan peredaran udara diseke-liling sesebuah bangunan.

. Kriteria yang menentukan anjakan:- Jarak keselamatan- Ruang Udara- Pencahayaan semulajadi- Keselesaan

' 3 jenis anjakan bangunan iaitu :

- Anjakan depan- Anjakan belakang- Anjakan tepi

Anjakandepan

Anjakanbelakang

JALAN

' Jenis-jenis jalan :

- Expressway- Jalan Pengagih Primer- Jalan Pengagih Sekunder- Jalan Tempatan- Jalan Perkhidmatan- Lorong Belakang/ Sisi- Cul-de-sac

60m (200')30-40m (100'-132')20-30m (66'-100')15-20m (50'-66')12m (40')6m-7m (20'-26')15x15m (50'x50')

NISBAH PI,OT. Nisbah Plot ialah nisbah antara jumlah luas lantai

sesuatu bangunan dengan luas plot bangunan se-bagaimana diukur antara garisan-garisan sem-padan atau, jika tiada garisan-garisan sempadan,antara garisan-ga risa n sempadan sementa ra.

. Nisbah Plot = Ruanq lantai kasar banqunanLuas tapak pembangunan

Contoh dalam Barida('1.6)

Ruang lantai kasar bangunan= 73182 m'Luas tapak pembangunan= 12197 m,

Nisbah Plol= 73182 mz121s? m'

'{

Tujuan penggunaan nisbah plot:- Mengawal penjanaan trafik dari pembangunan- Mengelakkan kesesakan bangunan, manusia &

<- 1 tingkat. bangunan apabila100% kawasan liputan

2 tingkat bangunan apabila ------->

50% kawasan liputan

trafik ....-

- Mengelakkan tekanan ke atas kemudahan atau I,lnfrastruktur Bandar ,.\

- Mengelakkan penawaran ruang lantai yang ber- t:lebihan

o-\$lJJ+-5De

w

?$d)Da

Hierarki Jalan

C^_r

CtrI

ttr

\\GA

t-et-\

',3

G

\

'-C(pC-

0\V1af

li\,-h

x,l!Ee,IL:cct

ozUI0-zI?

Nisbah plot I :l

Lorong Belakang

Nisbah plot 1:2

Jalan Tanah Putih, 25] (r0 I{uanran