Top Banner

of 13

Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

Jul 06, 2018

Download

Documents

Khair Ende
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  1/13

  PEMBAHASAN SOAL UN IPA BIOLOGI TAHUN 2012

  N

  O

  SOAL KUNCIDAN PEMBAHASAN

  1 Mendel telah menemukan bahwa sifatsifatmakhluk hidu! da!at ditu"unkan melaluifakt#"fakt#" ketu"unan$ Penemuan ini

  selan%utn&a dikemban'kan melalui !enelitian!enelitian &an' akhi"n&a men'hasilkan faktabahwa DNA membawa mate"i 'enetik$ Melalui!e"kemban'an bi#tekn#l#'i mun(ullah teknik"eka&asa 'enetika

  Dalam bidan' ked#kte"an teknik "eka&asa'enetika da!at dimanfaatkan untukmen'hasilkan $$$$

    A$  )aksin he!atitis B dan inte"fe"#n alfa  B$

   

  insulin manusia dan antib#di m#n#kl#nal

    C$ 

  antibi#tika dan h#"m#n !e"tumbuhan  D$  en*im "est"iksi dan !"#tein sel tun''al  E$  asam amin# dan )itamin

  Kun(i B

  +eknik "eka&asa 'enetika

  &an' saat ini dikemban'kanba"u !ada teknik!embuatan insulin dan!embentukan antib#dim#n#kl#nal

  2 +ika men'amati %amu" den'an (i"i(i"i be"ikut$  ,$  Miselium be"kemban' dalam subst"at  -$

   

  S!#"an'ium tumbuh !ada u%un' hifa &an'mun(ul te'ak da"i subst"at

    .$  +e"masuk dalam kel#m!#k *&'#m&(#tina  /$

   

  Be"sifat sa!"#fit !ada0 "#ti k#t#"an te"nak1dan sisa makanan &an' men'andun'ka"b#hid"at

  2amu" te"sebut adalah 3  a$ 

  Mu(#" mu(ed#  b$  4hi*#!us #li'#s!#"us  ($  As!e"'ilus #"&*ae  d$

   

  5#l)a"iela )#l)a(ea  e$

   

  Au"i(ula !#lit"i(a

  Kun(i A  Ci"i n#0 / me"u!akan (i"i

  khas da"i %amu" mu(#"mu(ed#

    As!e"'ilus #"&*aete"masuk kel#m!#kas(#m&(#ta &an' be"fun'sidalam !embuatan ta!e

   

  4hi*#!us #li'#!h#"uste"masuk kel#m!#k*i'#m&(#ta &an' be"fun'si

  5#l)a"iela )#l)a(ea atau %amu" me"an'1 untukdimakan te"masukkel#m!#k basidi#mi(#ta

   

  Au"i(ula"ia !#lit"i(a atau %amu" ku!in'1 te"masukdalam kel#m!#k %amu"basidi#mi(#ta

  3 Bakte"i 4hi*#bium s! be"simbi#sis !ada aka"tanaman ka(an'ka(an'an$ Bakte"i inimen'untun'kan dalam bidan' !e"tanian sebab3

    a$  Membunuh hama tanaman  b$

   

  men''embu"kan lahan Pe"tanian  ($

   

  men'u"aikan sam!ah #"'anik  d$  men'ikat nit"#'en bebas  e$

   

  men'ubah am#niak men%adi nit"at

  Kun(i 0 DBakte"i 4hi*#bium s!mam!u men'ikat nit"#'enbebas da"i uda"a

  4 Pe"hatikan 'amba" hewan di bawah ini Kun(i 0 B

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  2/13

  Ci"i khusus da"i kel#m!#k hewan te"sebuthin''a dimasukkan kedalam kel#m!#k &an'sama adalah 3

    a$ 

  mem!un&ai k"anium 6tulan' ten'k#"ak7  b$  mem!un&ai tulan' belakan'  ($ alat !en(e"naan te"di"i atas salu"an

  !en(e"naan dan kelen%a" !en(e"naan  d$

   

  n#t#(h#"d te"da!at di dae"ah ek#" sa%a  e$  mem!un&ai susunan sa"af Pusat

  Ikan te"masuk kelas !is(esBu"un' te"masuk kelasa)esKan'u"u te"masuk kelasmamalia

  Ci"i khusus keti'a &an'sama adalah samasamamemiliki tulan' belakan'6(#lumna )e"teb"alis7Ikan tidak memilikik"anium sedan'kan bu"un'dan mamalia memilikik"anium

  5

  Hutan hu%an t"#!is me"u!akan habitat &an'!alin' ban&ak men&im!an keaneka"a'aman

  ha&ati$ 2enis hutan ini ban&ak te"da!at diind#nesia1Ca"a !emanfaatann&a a'a" teta! lesta"i adalahden'an $$$1

    a$ 

  memanfaatkan sumbe" da&a alamn&asemaksimal mun'kin

    b$  men''unakan alatalat m#de"n sehin''atidak menimbulkan ke"usakan

    ($ 

  membuat semua hutan men%adi kawasante"tutu!

    d$ 

  men''unakan met#de teban' !ilih dan

  tanam kembali  e$  melakukan !enelitian &an' intensif dikawasan hutan te"sebut

  Kun(i0 D

  Cuku! %elas

  6 Sekel#m!#k siswa sedan' men'amati (umi(umi1 ke"an'1 dan beki(#t$ Hewanhewante"sebut mem!un&ai !e"samaan1 &aitube"tubuh lunak sehin''a hewan te"sebutdimasukkan dalam kel#m!#k $$$$

    a$ 

  m#lus(a  b$

   

  (he!hal#!#da  ($  'ast"#!#da

    d$ 

  bi)al)ia  e$

   

  !ele(&!#da

  Kun(i 0 AM#lus(a 8 hewan be"tubuhlunakChe!hal#!#da 8 hewan&an' memiliki kaki dike!ala 6(umi(umi79ast"#!#da 8 hewan &an'memiliki kaki di !e"ut

  6ke#n':si!ut7Bi)al)ia 8 hewan &an'memiliki dua (an'kan'6ke"an'7Pele(&!#da hewan &an'memiliki kaki !i!ih6ke"an'7

  7 Ca(in' !ita te"masuk dal$am kel#m!#kCest#da$ Ca(in' ini be"sifat end#!a"asit dalam

  Kun(i 0 ASudah %elas

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  3/13

  salu"an !en(e"naan )e"teb"ata$ U"utan da"ifasefase &an' dialami (a(in' te"sebut setelahda"i telu" adalah $$$

    a$ 

  #nk#sfe" sistise"kus (a(in' !ita dewasa  b$

   

  sistise"kus #nk#sfe" (a(in' !ita dewasa  ($  (a(in' !ita muda #nk#sfe" sistise"kus

  (a(in' !ita dewasa

    d$ 

  sistise"kus #nk#sfe" (a(in' !ita muda (a(in' !ita dewasa  e$  #nk#sfe" (a(in' !ita muda sistise"kus

  (a(in' !ita dewasa

  8 Pe"hatikan 'amba" tumbuhan be"ikut

  +umbuhan &an' te"masuk ke dalam kel#m!#k

  &an' sama den'an tumbuhan !ada 'amba"adalah$$$$  a$

   

  S!ha'num fib"iatum 6lumut daun7  b$  Ma"(hantia !#l&m#"!ha 6lumut hati7  ($

   

  C&(as "e)#luta 6!akis ha%i7  d$

   

  O"&*a sati)a 6!adi7  e$  A*#lla !innata 6!aku ai"7

  Kun(i 0 DKete"an'an 'amba" da"iki"i ke kanan0

    P#h#n keladi 6talas7 

  P#h#n tebu 

  P#h#n kela!aKeti'a tanaman te"masuk

  dalam kel#m!#k m#n#k#til 

  S!a'hnum danma"(hantia te"masukkel#m!#k B"!h&ta

   

  C&(as te"masukkel#m!#k '&mn#s!e"mae

    O"&*a te"masukkel#m!#k an'i#s!e"mae6m#n#k#til7

    A*#la !inata6!te"&d#!h&ta7

  8 E(en' '#ndbk me"u!akan tanaman ai" &an'be"!e"an seba'ai !"#dusen !ada ek#sistem ai"tawa"$ Pada k#ndisi te"tentu !e"tu"nbuhantanaman ini men%adi san'at !esat ka"enaadan&alimbah da"i !u!uk tanaman &an' te"bawa ali"anai" ke sun'ai sehin''a da!atmen&ebabkan$$$1

  a$ 

  tanaman ai" &an' lain da!at tumbuh den'an!esat !ula

  b$ 

  menum!ukn&a l#'aml#'am be"at di dasa"sun'ai

  ($ 

  be"ku"an'n&a O- dibawah !e"mukaan ai"d$  be"ku"an'n&a CO- di bawah !e"mukaan ai"e$

   

  !"#ses !embusukan be"%alan san'at lambatka"ena tidak ada CO-

  Kun(i 0 CPe"tumbuhan tanaman ai"&an' (e!at ka"enamenin'katn&a kesubu"anai" akibat kemasukan!u!uk tanaman disebutden'an !e"istiwaeut"#fikasi$Eut"#fikasi be"dam!ak!ada te"hambatn&a !"#ses

  ae"asi1 sehin''a kada" O-di dalam ai" be"ku"an'

  10 Ba'an be"ikut menun%ukkan dau" nit"#'en$P"#ses nit"ifikasi te"%adi !ada n#m#" $$$$

  Kun(i 0 BP"#ses nit"ifikasi adalah!"#ses !embentukan nit"at#leh bakte"i nit"#'en di

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  4/13

  a$ 

  ,b$  -

  ($ 

  .d$

   

  /e$

   

  ;

  dalam tanahKete"an'an 'amba"0N- < NO. 8 !e"istiwanit"ifikasiNO. < !"#tein 8 !"#sessintesisP"#tein < CO- 8

  katab#lisme atau!embusukanP"#tein < NH. 8am#nifikasiNH. < N- 8 denit"ifikasi

  11 Hutan adalah suatu ek#sistem da"at &an' besa"!en'a"uhn&a te"hada! kehidu!an ka"enaulah manusia1 se!e"ti melakukan !eneban'anse(a"a lia"1 membaka" hutan sehin''a hutanmen%adi "usak dan 'undul$

  U!a&a &an' ha"us dilakukan untuk men%a'a a'a"hutan men%adi !"#duktif adalah 3

  a$ 

  men%a'a !elesta"ian hewan dantumbuhanb$  men%a'a keseimban'an ai" di sekita"n&a($

   

  men(e'ah !e"ema%aan hutan kembalid$

   

  mene"a!kan atu"an hukum ba'i !ela"i''a"!emanfaatan hutan

  e$ 

  melakukan !eneban'an !#h#n &an'diimban'i den'an !enanaman kembali

  Kun(i 0 ESudah %elas

  12 Pe"hatikan 'amba" st"uktu" memb"an be"ikut0

  Hasil analis kimia menun%ukkan bahwa =adalah$$$

  a$  ka"b#hid"atb$

   

  ste"#l

  Kun(i 0 ESudah %elas

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  5/13

  ($ 

  f#sf#li!idd$

   

  'lik#li!ide$  !"#tein inte'"al

  13 Pe"hatikan 'amba" sel A dan sel B be"ikut

  Sel B be"beda den'an sel A ka"ena adan&a#"'anel &an' memiliki fun'si te"tentu1 &aitu $$$$

  a$ 

  men'ubah ai" dan CO- men%adi ka"b#hid"atb$ 

  da!at mensintesis !"#tein($

   

  men'atu" kelua" masuk *at mela"ui la!isanli!#!"#tein &an' elastis

  d$ 

  men'hasilkan *at untuk membentuk memb"an!lasma

  e$  mensintesis be"ba'ai ma(am m#lekul dalamsel

  Kun(i ASel A 8 sel hewanSel B 8 sel tumbuhan>an' membedakan adalah

  sel tumbuhan memiliki!lastida &an' be"fun'siseba'ai tem!atbe"lan'sun'n&a !"#sesf#t#sintesis &an' me"ubahai" dan CO- men%adika"b#hidt"at

  14 Pada tumbuhan dik#til di anta"a %ann'an=ilem dan fl#em te"da!at kambium$ Kambiumini

  akan membenfuk =ilem sekunde" dan fl#emsekunde"$ Kambium te"susun atas %a"in'anme"istem$

  Ba'aimanakah sifat da"i %a"in'an me"istemte"sebut?

  a$ 

  Mem!e"kuat =ilem dan fl#em$b$  Da!at mem!e"ban&ak di"i($

   

  Men'isa! ai" da"i dalam tanahd$

   

  Men'andun' *at ka&ue$  Da!at men'alami !e"ubahan bentuk$

  Kun(i 0 BKambium te"masuk dalamkel#m!#k %a"in'an

  me"istem sekunde"$Ci"i %a"in'an me"istemadalah %a"in'an &an' selaludalam keadaan membelah

  15 Pe"hatikan 'amba" kedua len'an be"ikut0

  2enis 'e"akan &an' dihasilkan !ada 'amba"te"sebut adalah $1$

  a$ 

  A 'e"ak fleksi den'an #t#t bise!@k#nt"aksi

  Kun(i 0 B9e"akan menekuk tan'anadalah 'e"akan fleksi$9e"akan ini te"%adi ka"enaadan&a k#nt"aksi da"i #t#tbise! dan #t#t t"ise!men'alami "elaksasi

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  6/13

  dan t"ise! "elaksasb$

   

  ! se"ak fleksi den'an #t#t bise! k#nt"aksidan t"ise! "e"aksasi

  ($ 

  B 'e"ak fleksi den'an #t#t bise! "elaksasi dant"ise! k#nt"aksi

  d$  B 'e"ak el9tensi den'an #t#t bise! k#nt"aksidan t"ise! "elaksasi

  e$ 

  A 'e"ak ekstensi den'an #t#t bise! k#nt"aksidan t"ise! "elaksasi

  16 Kebiasaan hidu! den'an !#la makan makanan&an' be"lemak %enuh da!at men&ebabkante"%adin&a !en&em!itan !embuluh da"ah$Pen&akit &an' disebabkan #leh adan&a enda!anlemak dinamakan$$$1

  a$  A"te"i#skle"#sisb$

   

  A"te"i#skle"#sis($

   

  Emb#lusd$  +"#mbus

  e$ 

  t"#mb#sis

  Kun(i 0 BA"te"i#skle"#sis 8 adan&aenda!an kalsium dalam!embuluh da"ahAthe"#skle"#sis 8 adan&aenda!an lemak dalam!embuluh da"iEmb#lus 8 'um!alan lemahdalam ali"an da"ah

  +"#mbus 8 9um!alan!embekuan da"ah !ada!embuluh da"ah+"#mb#sis 8 !e(ahn&a!embuluh da"ah

  17 Kebiasaan makan &an' tidak te"atu"1 %enismakanan te"tenfu1 #bat#batan1 dan st"esda!atmen&ebabkan !en&akit maa'$ 9e%ala maa'ditun%ukkan den'an "asa sakit atau !e"ihdalam

  lambun'$ 9an''uan ini te"%adi ka"ena$$$a$  u%un'u%un' sa"af di dindin' lambun' tidak

  te"k#nt"#lb$

   

  sek"esi asam lambun' tidak n#"mal dan luka!ada dindin' lambun'

  ($ 

  k#nt"aksi #t#t lambun' &an' te"lalu lamasehin''a menimbulkan ke%an'

  d$  sek"esi asam lambun' menu"un dan en*imdi!"#duksi se(a"a be"lebihan

  e$ 

  !embuluh da"ah !ada submuk#sa lambun'te"tekan #leh k#nt"aksi #t#t &an' be"lebihan

  Kun(i 0 BSudah %elas

  18 9as CO &an' masuk ke dalam sistem !ema!asankita da!at men&ebabkan kematianKa"ena 3

  a$ 

  'a'aln&a !en'an'kutan #ksi'en #lehhem#'l#bin

  b$  melemahn&a #t#t diaf"a'ma sehin''ameluasn&a al)e#lus ka"ena ban&akn&a 'as COsehin''a !a"u!a"u membesa" tidak da!atbe"k#nt"aksi

  ($ 

  !en&em!itan salu"an !e"na!asan ka"ena

  Kun(i 0 A9as CO me"u!akan 'as&an' memiliki afinitas &an'tin''i den'an hem#'l#bin$Akibatn&a hem#'l#bintidak mam!u men'ikat#ksi'en$

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  7/13

  ale"'i 'as COd$

   

  "a(un 'as CO men&ebabkan %ant"m' tidakda!at be"k#nt"aks

  19 Hasil tes u"in sese#"an' te"n&ata men'andun'!"#tein$ Hal ini menun%ukkan adan&a'an''uan !ada !"#ses $$$0

  a$ 

  !en&a"in'an da"ah di 'l#me"ulus

  b$ 

  !en&e"a!an kembali !ada tubula k#nt#"tidistal($

   

  !en'u"n!ulan u"in !"ime" di tubula k#nt#"ti!"#ksimal

  d$  !enam!un'an u"in di !el)is "enalise$

   

  !en&alu"an u"in di salu"an u"ete"

  Kun(i 0 AP"#ses !en&a"in'an6filt"asi7 !"#tein te"%adi dinef"#n te"utama !ada

  ba'ian 'l#me"ulus

  20 Pe"hatikan 'amba" sa"af !usat be"ikut

  menun%ukkan !#ns &an' men'hubun'kansumsum tulan' belakan' dan #tak$ A!abilaba'ian te"sebut men'alami ke"usakan1 fun'situbuh &an' akan te"'an''u adalah $$$$

  a$ 

  !enden'a"anb$

   

  keseimban'an($  k##"dinasi ke"%a #t#td$  !en'lihatane$

   

  !e"na!asan

  Kun(i0 CSudah %elas

  21 Pe"hatikan 'amba" st"uktu" telin'a be"ikut0

  Ba'ian da"i telin'a &an' be"fun'si untukmem!e"kuat intensitas 'eta"an ditun%ukkan#leh 3

  a$ 

  ,b$

   

  -($

   

  .d$

   

  /e$  ;

  Kun(i 0 EKete"an'an st"uktu"0, 8 (analis semisi"kula"isbe"fun'si seba'ai alatkeseimban'an- 8 k#klea 8 "umah si!ut1be"fun'si seba'ai !embawaim!uls menu%u se"abuts&a"af )estibula k#klea"is. 8 salu"an eusta(hius1be"fun'si seba'ai

  keseimban'an danmen'u"an'i tekanan uda"adalam telin'a/ 8 salu"an !enden'a"anbe"fun'si seba'ai tem!at!e"ambatan 'eta"an; 8 memb"ana tim!ani atau'endan' telin'an &an'be"fun'si seba'ai!enan'ka! 'eta"an

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  8/13

  22 H#"m#n LH 6luteini*in' h#"m#n7 dalam sistem"e!"#duksi be"!e"an dalam !"#ses $$$$

  a$ 

  O)ulasib$  k#nt"aksi ute"us($

   

  sek"esi est"#'end$

   

  sek"esi kelen%a" susu

  e$ 

  !e"tumbuhan f#likel !"ime"

  Kun(i0 AH#"m#n LH 8 h#"m#n &an'mema(u te"%adin&a !"#ses#)ulasi dalam #)a"iumOksit#sis 8 h#"m#n &an'mema(u te"%adin&a

  k#nt"aksi !ada #t#t "ahimEskt"#'en 8 be"fun'siuntuk mem!e"tebaldindin' "ahimP"#laktin 8 h#"m#n &an'mema(u sek"esi kelen%a"susuSH 8 h#"m#n &an' mema(te"bentukn&a f#likel dalam#)a"ium

  23 se#"an' siswa melakukan !e"(#baan den'an

  !e"tumbuhan tumbuhan den'an (a"amenanam tanaman di dua !#t &an' be"beda$P#t A ditutu! den'an !lastik hitam1 sedan'kan!#t B ditutu!den'an !lastik &an' t"ans!a"an$ Pe"tumbuhantanaman di kedua !#t te"sebut kemudian diamatisetelah ha"i te"n&ata tanaman di !#t A adalah3

  a$ 

  lebih tin''i ka"ena (aha&a men'hambat!e"tumbut"an

  b$ 

  lebih tin''i ka"ena daun tidak melakukanf#t#sintesis

  ($ 

  lebih tin''i ka"ena uda"a di dalam !#t "ebihlembab

  d$  lebih "endah ka"ena f#t#sintesis tidak te"%adie$

   

  lebih "endah ka"ena auksin "usak tan!a(aha&a

  Kun(i0 A

  Caha&a me"u!akan fakt#"!en'hambat !e"tumbuhan$Pe"tumbuhan tanaman&an' (e!at di tem!at 'ela!disebut den'an Eti#lasi$Hal ini te"%adi ka"enah#"m#n auksin seba'aih#"m#n &an' mem!e"(e!at!e"tumbuhan "usak %ikate"kena (aha&a mataha"i

  24 Pe"hatikan tabel !e"(#baan tumbuhan dibawahini

  Da"i data te"sebut da!at disim!ulkan bahwafakt#" lua"!e"tumbuhan tanaman adalah $$$$

  a$ 

  suhu dan media tumbuhb$

   

  suhu dan (aha&a($  (aha&a dan media tumbuh

  Kun(i 0 CSudah %elas

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  9/13

  d$ 

  kelembaban dan media tumbuhe$

   

  unsu" ha"a dan suhu

  25 Sianida me"u!akan inhibit#" k#m!etitif ba'ike"%a en*im dalam !"#ses "es!i"asi selka"ena$1$$

  a$ 

  menem!ati sisi katalitik en*im !adahem#'l#bin sehin''a tidak da!at be"ikatan

  den'an #ksi'enb$  menem!ati sisi &an'$bukan en*im !adahem#'l#bin sehin''a tidak da!at be"ikatanden'an #ksi'en

  ($  me"u!akan i#n l#'am &an' men'hambatke"%a en*im sit#k"#m

  d$ 

  me"u!akan i#n l#'am &an' men''antikan'u'us amina dalam hem#'l#bin

  e$ 

  be"sifat asam sehin''a akan menaikkan !Hdan men'halan'i ikatan den'an #ksi'en

  Kun(i 0 A

  Inhibit#" k#m!etitif adalahsubst"at asin' &an'menem!el !ada sisi

  katalitik da"i en*im1 &an'men'akibatkan en*im tidakda!at be"fun'siseba'aimana mestin&a

  26 4es!i"asi me"u!akan !"#ses !embebasan

  ene"'i &an' te"sim!an dalam *at*atmakanan$ Pada !"#ses katab#lismeka"b#hid"at te"%adi ti'a taha!an "eaksi1 &aitu'lik#lisis1 siklus K"ebs dan t"ans!#" elekt"#n$Melalui siklus K"ebs akan dihasilkan $$$$

  a$  F NADH1 - ADH-1 dan - A+Pb$

   

  - NADH dan - A+P($

   

  / NADH1 , ADH- dan , A+Pd$  - NADH dan ./ A+Pe$

   

  F NADH dan - ADH-

  Kun(i 0 A

  Siklus k"ebs me"u!akantaha!an "es!i"asi ae"#b$+aha! ini dihasilkanse%umlah ene"'i dalambentuk 0

   

  G NADH 

  - ADH  - A+P

  Sebelum masuk !ada taha!"eaksi siklus k"ebs1

  te"da!at sklus anta"a &an'disebut DO asam !i"u)at$+aha! ini men'hasilkan -NADH

  27 Pada "eaksi te"an' te"%adi - ma(am ali"anelekt"#n1 &aitu elekt"#n siklik dan n#n siklik$Pada ali"an elekt"#n siklik akan te"bentuk $@$$

  a$ 

  A+Pb$

   

  NADP($  9luk#sad$

   

  e"#d#ksin

  e$ 

  P9AL

  Kun(i0 A#t# sintesis te"%ai melaluidua taha!an "eaksi1 aitu"eaksi 'ela! dan "eaksite"an'$Pada taha! "eaksi te"an'te"%adi melalui dua taha!

  &aitu f#t#!#s!#"ilasi siklik&an' men'hasilkan A+P danf#t#f#sf#"ilasi n#n siklis&an' men'hasilkan NADH

  28 Pe"hatikan skema taha!an "es!i"asi ae"#b didalam #t#t be"ikut ini

  Ba'ian &an' ditun%ukkan P dan adalah $1$$a$

   

  f#sf#'lise"aldehid dan asetil K#Ab$  asetil K#A dan f#sf#'lise"aldehid

  Kun(i 0 EP"#ses fe"mentasite"masuk dalam !"#ses"es!i"asi anae"#b$ P"#sestidak meme"lukan #ksi'endan %umlah A+P den'an

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  10/13

  ($ 

  asam !i"u)at dah asetil K#Ad$

   

  asetil K#A dan asam laktate$  asam !i"u)at dan asam laktat

  meme(ah , m#lekul'luk#sa han&a - A+P$+aha! !e"tama da"i !"#ses"es!i"asi ae"#b adalah'lik#lisis &an' dilan%utkanden'an fe"mentasi

  29 Ka"akte"istik &an' membedakan DNA dan 4NA

  adalah $$$$a$  da!at men&ebabkan mutasib$

   

  men'andun' 'ula1 basa1 dan f#sfat($

   

  mam!u me"e!likasi dan be"t"anslasid$  da!at mene"%emahkan k#de 'enetike$

   

  memiliki basa !i"imidin dan !u"in

  Kun(i 0 C

   

  mutasi da!at te"%adi!ada DNA mau!un 4NA 

  baik DNA mau!un 4NAte"susun #leh basanit"#'en1 'ula !ent#sa dan!#s!at

   

  han&a han&a mam!umelakukan "e!likasi dant"anslasi adalah DNA

  30 Dia'"am lan'kah sintesis !"#tein

  Ba'ian !ada dia'"am di atas adalah 3a$

   

  DNAb$  t4NA

  ($ 

  m4NAd$ 

  "4NAe$  "antai sense

  Kun(i 0 BP"#ses t"anslasi dilakukan

  #leh 4NAt

  31 Pe"hatikan 'amba" !embelahan sel be"ikut

  Ci"i khas &an' ditun%ukkan !ada fase te"sebutadalah $$$

  a$  k"#m#s#m men'atu" di"i di bidan'!embelahan

  b$ 

  benan'benan' k"#matin dalam nukleusmenebal

  ($  k"#m#s#m be"'e"ak ke a"ah kutubkutubd$

   

  memb"an inti sel te"bentuk kembalie$

   

  memb"an nukleus han(u" dan men'hilan'

  Kun(i 0 CSudah %elas

  32 Pak Mant# men&ilan'kan tana"nan &an' Kun(i 0 E

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  11/13

  be"bi%i kunin' dan kulit li(in den'an tanamanse%enis &an' be"b"%i hi%au dan kulit kisut$ Padaketu"unan , dihasilkan bi%i kunin' dan kulitli(inSifat da"i 'en tanaman te"sebut adalah 3

  a$  hi%au dan kisut d#minanb$  hi%au "esesif dan kisut d#minan

  ($ 

  kunin' "esesif dan li(in "esesif d$ 

  kunin' "esesif dan li(in d#minane$  kunin' d#minan dan li(in d#minan

  33 Pada 'andum 'en h 6hitam7 e!istasis te"hada!'en K 6kunin'7$ A!abila kedua 'en H dan K tidak mun(ul1 'andum mem!e"lihatkanfen#ti! !utih$ Bila 'andum hitam 6HHlkk7disilan'den'an 'andum kunin' 6hhKK71 kemudian ,nla disilan'kan sesaman&a1 akan dihasilkan'andum hitam1 kunin'1 dan !utih den'an "asi#

  $$$$a$

   

  ,- 0 , 0 .b$

   

  ,- 0 . 0 ,($  J 0 / 0 .d$

   

  J 0 . 0 /e$

   

  . 0 , 0 ,-

  Kun(i 0 ASudah %elas

  34 4idwan se#"an' !ende"ita hem#filiamenikah@den'an Siti wanita n#"mal$Kemun'kinanAnak lakilaki &an' mende"ita hem#filia adalah$$$

  a$ 

  b$  ,-1;($

   

  -;d$

   

  ;e$  ;

  Kun(i 0 AP 0 h> = 9 0 h > , 0 h1 dan >+idak ada satu!un anak

  lakilakin&a &an'men'alami hem#fili

  35 Mutasi me"u!akan !e"ubahan 'en &an'men&ebabkan !e"ubahan sifat indi)idu danda!atditu"unkan$ Mutasi ini da!at te"%adi se(a"aalami dan buatan$ at kimia &an' da!atmen&ebabkan mutasi ka"enamem!en'a"uhi

  adalah $$$$a$  m#n#s#dium 'lutamat dan insektisida 6DD+7b$  kafein dan m#n#s#dium 'lutamat($

   

  f#"maldehida dan insektisida 6DD+7d$

   

  asam nit"at dan ben*#!i"ene$  ben*#at dan asam sulfat

  Kun(i 0 CSudah %elas

  36 Pe"hatikan 'amba" !e"(#baan S!allan*anibe"ikut inil

  Kun(i B

  S!alan*ani me"u!akant#k#h bi#'enesis$

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  12/13

  Setelah dibia"kan te"buka selama - ha"i1 ai"kaldu !ada labu / be"ubah men%adi ke"uh danmen'andun' mik"#ba$ Hal ini membuktikanbahwa$$$$

  a$  ai" kaldu &an' di!anaskan belum mematikanmik#ba

  b$ 

  mik"#ba dalam ai" kaldu be"asal da"i uda"a($

   

  uda"a k#t#" da!at men&ebabkan ai" kalduke"uh

  d$ 

  ai" kaldu &an' te"buka da!at be"ubah men%adi#"'anisme

  e$  mik"#ba be"asal da"i ai" kaldu &an' dibia"kante"buka

  Kesim!ulan hasileks!e"imenn&a adalah0Pe"ubahan atau keke"uhan&an' te"%adi !ada ai" kaldudisebabkan adan&a s!#"amik"##"'anisme &an'be"asal da"i uda"a

  37 +um!ahan min&ak di lautan akibat keb#(#"anka!al tanke" da!at men&ebabkan !e"mukaanlaut te"tutu! min&ak$ K#ndisi ini da!atmen'halan'i f#t#sintesis !lankt#n1selan%utn&a men&ebabkan "antai makanante"!utus$ A!akah memun'kinkan te"%adin&ae)#lusi dalam ek#sistem dalam %an'ka waktulama?

  a$ 

  >a1 !e"ubahan lin'kun'an mem!en'a"uhi!e"ubahan (a"a ada!tasi indi)idu

  b$ 

  >a1 !e"ubahan lin'kun'an da!atmem!e"(e!at ke%adian mutasi$

  ($ 

  >a1 f#t#sintesis !lankt#n te"'ese" men%adikem#sintesis$

  d$  +idak1 !e"ubahan lin'kun'an tidakmem!en'a"uhi (a"a ada!tasi indi)idu

  e$ 

  +idak1 !e"ubahan lin'kun'an tidakmen&ebabkan mutas

  Kun(i 0 AE)#lusi te"%adi akibatadan&a ada!tasi1 mutasidan "ek#mbinasi

  38 Suatu !e"kebunan membutuhkan tanaman&an' memiliki kemam!uan atau da&a tahan

  te"hada! se"an'an hama dan !en&akit$ +eknikbi#tekn#l#'i &an' da!at dilakukan untukmemenuhi kebutuhan te"sebut adalah den'anmembuat $$$$

  a$ 

  kl#nin' t"ansfe" intib$  tanaman t"ans'enik($  kultu" %a"in'and$

   

  kl#nin' emb"i#e$

   

  hib"id#ma

  Kun(i 0 B

  39 Bakte"i  Acetobacter xylinum  ban&ak Kun(i 0 D

 • 8/17/2019 Pembahasan Soal Un Ipa Biologi Tahun 2012

  13/13

  di'unakan dalam !"#ses bi#tekn#l#'i$ Manakah!e"n&ataan &an' te!at tentan' bakte"ite"sebut?

  a$ 

  Men'hasilkan asam susu se!e"ti 'hu"t$b$

   

  Men'hasilkan tau(# &an' di'unakan seba'aibahan !en&eda!$

  ($  Di'unakan untuk !embuatan minuman an''u"

  dan bi"$d$ 

  Membantu !"#ses !embuatan nat# de (#(#e$  Di'unakan untuk men'hasilkan !"#tein sel

  tun''al$

  40 Den'an "eka&asa 'enetika1 tanamant"ans'enik &an' tahan te"hada! hama dan!en&akit telah dihasilkan den'an men&isi!kan'en bakte"i Bacillus thuringiensis$ Akan teta!i1mas&a"akat belum da!at mene"ima hasilbi#tekn#l#'i ini$Alasan mas&a"akat &an' !alin' te!at adalah $$$$

  a$ 

  keaneka"a'aman tanaman akan semakinmenin'kat

  b$ 

  tanaman t"ans'enik tidak da!atdikemban'biakkan

  ($ 

  tanaman ini da!at be"dam!ak ne'atifte"hada! lin'kun'an

  d$  !e"ubahan lin'kun'an akan te"%adi se(a"abesa"besa"an

  e$ 

  hama dan !en&akit tanaman akan semakinbe"kemban'

  Kun(i 0 C