Top Banner

of 21

Pancasila & Uud 1945 ( III )

Jul 06, 2018

Download

Documents

Ledy Ervita
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  1/21

  perumusan Pancasila dan UUD 1945BAB II 

  PEMBAHASAN 

   A.  Pengertian PancasilaIstilah pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki dua macam arti secara

  leksikal yaitu : “panca artinya lima! “syila "#cal i pendek artinya batu sendi! alas! atau dasar.

  “syiila! "#cal i pan$ang artinya “peraturan tingkah laku yang baik! yang penting atau yang 

  sen#n#h.

  %adi secara etim#l#gis “pancasila yang dimaksudkan disini adalah istilah “pancasyila 

  dengan "#cal I pendek memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima atau secara har&iah

  “dasar yang memiliki lima unsur. Adapun istilah “panca syiila dengan huru& de'anagari I 

  bermakna lima aturan tingkah laku yang penting ()amin! *+,- : /01

  B.  Pengertian 223 *+4 2ndang5undang dasar adalah peraturan perundang5undangan Negara yang tertinggi 

  tingkatnya dalam Negara dan merupakan hukum dasar Negara yang tertulis. 2ndang5undang 

  dasar harus memuat ketentuan5ketentuan hukum yang mengatur hal5hal berikut:

  *.  Bentuk Negara dan #rganisasinya.

  6.  Susunan pengangkatan dan 'e'enang pemerintah dalam arti luas: badan legislati&! badan

  eksekuti&! dan badan yudikati&! pemilihan dan sistemnya.

  /.  Hak5hak &undamental 'arganegara dan badan5badan hukum termasuk bidang p#litik. 3an lain5 

  lain yang bersi&at mendasar.

  7.  Se$arah Perumusan Pancasila Sebagai 3asar Negara

  Pada tanggal *0 september *+! Perdana Menteri %epang 8#is# mengemukakan akan

  memberi kemerdekaan kepada bangsa ind#nesia! maka tanggal * maret *+4 pemerintah

  militer $epang mengumumkan dalam 'aktu dekat akan dibentuk badan yang bertugas

  menyelidiki dan menyiapkan hal5hal yang berhubungan dengan kemerdekaan tersebut. Pada

  tanggal 6+ april *+4 dibentuklah suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik 2saha5 

  2saha Persiapan 8emerdekaan Ind#nesia (BP2P8I1 atau 3#kuritsu 9unbi 7h##sakai dengan

  ketua 3r.8..;. ad$iman II 

  bermarkas di Singapura! dan ?et$en Nagaki! Panglima @>I di $a'a dan diadakan pula

   pengibaran bendera kebangsaan $epang hin#maru #leh Mr.a.g.pringg#digd# dan bendera sang 

  merah putih #leh ;#y#hiku Masuda.

  3alam perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui tahapan5tahapan

  berikut! yakni:

  *.  Sidang I tanggal 6+ mei sampai dengan * $uni *+4.

  3engan tu$uan mengumpulkan tentang segala pandangan sebagai dasar negara. Adapun

   pandangannya :

  a.   pidat# pertama #leh Mr. Muhammad )amin tanggal 6+ Mei *+4.

  Menyampaikan usul rumusan k#nsep dasar Ind#nesia merdeka secara lisan dan tulisan

  yaitu:

  *1  8etuhanan )ang Maha Esa.

  61  8ebangsaan Persatuan Ind#nesia.

  /1  asa 8emanusiaan )ang Adil 3an Beradab.

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  2/21

  1  8erakyatan )ang 3ipimpin leh Hikmat 8ebi$aksanaan 3alam Permusya'aratanPer'akilan.

  41  8eadilan S#sial Bagi Seluruh akyat Ind#nesia.

  b.  ;#k#h5t#k#h islam seperti 8.H. 

  c1  8etuhanan

  8etiga sila itu lalu diperas lagi men$adi satu sila dan disebut Ekasila yaitu : g#t#ng r#y#ng.

  8arena masing5masing usul setelah dibahas berkesimpulan tidak sepakat maka

  dibentuklah panitia kecil penampung dan pemeriksa usul5usul yang berangg#takan = #rang 

  dan disebut panitia = yaitu :Ir. S#ekarn# (ketua1! Mr.A.A. Maramis! 8i Bag#es Hadik#es#em#! 8.H.

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  3/21

  d.   Abikusn# 7#kr#suy#s# (angg#ta1D

  e.   Abdul 8ahar Muakkir (angg#ta1D

  &.  Ha$i Agus Salim (ang#ta1D

  g.  8.H.

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  4/21

  61  Panitia 8ecil Perancang 2ndang5undang 3asar dengan susunan Mr. S#ep#m# (8etua1! Mr.

   Achmad S#ebard$#! 8.P..;.

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  5/21

  2sulan mengenai materi perubahan 223 baru muncul $ustru muncul saat men$elang 

  berakhirnya sidang PP8I yang membahas pengesahan 223. 3i tanggal *= Agustus *+4 itu!

  8etua Ir S#ekarn# mengingatkan masalah tersebut. 8emudian rum sidang menyetu$ui untuk 

  diatur dalam pasal tersendiri dan materinya disusun #leh S#ep#m#. ;ak kurang dari angg#ta

  3e'antara! 8etua S#ekarn# serta angg#ta S#ebar$# turut memberi tanggapan atas rumusan

  S#ep#m#. ;epat pukul */.4 'aktu setempat! sidang menyetu$ui teks 223.

  3alam pidat# pe5nutupan! 8etua Ir S#ekarn# menegaskan bah'a 223 ini bersi&at 

  sementara dan! GNanti kalau kita bernegara didalam suasana yang lebih tenteram! kita tentu 

  akan mengumpulkan kembali Ma$elis Permusya'aratan akyat yang dapat membuat 223

  yang lebih lengkap dan lebih sempurna.G 3ari pidat# ini! implisit tugas yang diemban #leh

  223 *+4 sebatas mengantar gagasan (k#nsepsi1 Ind#nesia masuk dalam 'ilayah riel 

  bernegara. Setelah itu! akan disusun 223 baru yang lebih lengkap dan sempurna.

  Namun!dalam per$alanan selan$utnya! eksperimen ketatanegaraan tak kun$ung berhasil 

  menetapkan 223 baru. 2paya yang dilakukan sidang 3e'an 8#ntituante berakhir dengan

  kegagalan.

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  6/21

   

  PENGERTIAN PAN"ASI#A SE"ARA 'IST&RIS....................................4

   

  PENGERTIAN PAN"ASI#A SE"ARA TER%IN&GIS........................(

   

  PAN"ASI#A SE!AGAI DASAR NEGARA.................. ............................)

  !A! II

   

  UUD 1945......................................................................................................1

   

  PE%!UKAAN UUD 1945 ...........................................................................1

   

  'AKIKAT PE%!UKAAN UUD 1945 ........................................................1$

   

  FUNGSI PE%!UKAAN UUD 1945 ...........................................................1$

   

  SISTE% PE%ERINTA'AN NKRI %ENURUT UUD 1945.......................14

   

  !ATANG TU!U' UUD 1945......................................................................1*

    DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................4

  KATA PENGANTAR 

    Pu+i s,u-ur sa,a pan+a-an -epada Alla/ S0T -arena aas er-a dan

  ra/maN,a la/ sa,a dapa men,elesai-an u2as ma-ala/ ini epa pada 3a-un,a.

    %a-ala/ ini sa,a susun -arena merupa-an sala/ sau u2as ,an2 dieri-an pada

  maa -ulia/ Pendidi-an Pancasila pada Semeser Gan+il. %a-ala/ ini a-an mema/as

  Pen2erian Pancasila dan Undan2 Undan2 Dasar 1945.

    Sa,a er/arap ma-ala/ ini dapa ermanaa dalam prses per-ulia/an

  -u/ususn,a a2i ma/asis3a ma/asis3i pr2ram sudi Pendidi-an E-nmi a-unansi

  di STKIP PGRI Su-aumi ini. Sa,a m/n maa ,an2 seesar6esarn,a apaila

  erdapa an,a- -e-uran2an dan -esala/an dalam ma-ala/ ,an2 seder/ana ini.Karena

  pada dasarn,a sa,a /an,a manusia iasa ,an2 masi/ dalam a/ap ela+ar dan masi/

  /arus an,a- mela-u-an perai-an.

    Sa,a men2ucap-an an,a- erima -asi/ pada semua pi/a- ,an2 memanu

  sa,a dalam men,usun ma-ala/ ini dan a2i semua pemaca ma-ala/ ini.

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  7/21

    Pen,usun7

    Isni %u2i Sa,anin2 Ra/a,u

  !A! I

  PAN"ASI#A1.  Pen2erian Pancasila

  Kedudu-an dan un2si Pancasila ilamana di-a+i secara ilmia/ memili-i

  pen2erian pen2erian ,an2 luas7 ai- dalam -edudu-ann,a sea2ai dasar Ne2ara7

  sea2ai pandan2an /idup an2sa7 sea2ai idel2i an2sa dan Ne2ara7 saa2ai

  -epriadian an2sa a/-an dalam prses er+adin,a erdapa era2ai macamerminl2i ,an2 /arus dides-ipsi-an secara +e-i. Selain iu7 pancasila secara

  -edudu-an dan un2sin,a +u2a /arus dipa/ami secara -rnl2is.

  &le/ -arena iu7 unu- mema/ami Pancasila secara -rnl2is ai- men,an2-u

  rumusann,a maupun perisila/ann,a ma-a pen2erian Pancasila erseu melipui

  lin2-up pen2erian sea2ai eri-u 8

  1.1.  Secara Eiml2is

  Secara eiml2is isila/ Pancasila: erasal dari Sanse-era dari India ;a/asa

  -asa !ra/mana< adapun a/asa ra-,a iasa adala/ a/asa Pra-era. %enuru%u/ammad =amin7 dalam a/asa sanse-era per-aaan Pancasila: memil-i dua

  macam ari secara le-si-al ,aiu 8

   panca: arin,a lima:

  syila”  >-al I pende- arin,a batu sendi :7 alas:7 aau dasar :

  syiila: >-al i pende- arin,a  peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau

   yang senonoh:

  Kaa6-aa erseu -emudian dalam a/asa Indnesia eruama a/asa ?a3a

  diari-an susila  ,an2 memil-i /uun2an den2an mralias. &le/ -arena iu secara

  eiml2is -aa Pancasila: ,an2 dima-sud-an adala/ adala/ isila/ Panca S,illa:

  den2an >-al I: pende- ,an2 memil-i ma-na le-si-al berbatu sendi lima: aau secara

  /aria/ dasar ,an2 memili-i lima unsur:. Adapun isila/ Panca S,iila: den2an /uru 

  De3ana2ari I: erma-na 5 auran in2-a/ la-u ,an2 penin2.

  1..  Secara 'isris

  Prses perumusan Pancasila dia3ali -ei-a dalam sidan2 !PUPKI perama dr.

  Rad+iman 0id,dinin2ra7 men2a+u-an suau masala/7 -/ususn,a a-an dia/as pada

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  8/21

  sidan2 erseu. %asala/ erseu adala/ enan2 suau caln rumusan dasar ne2ara

  Indnesia ,an2 a-an dienu-. Kemudian ampila/ pada sidan2 erseu i2a ran2

  pemicara ,aiu %/ammad =amin7 Sepm dan Se-arn.

  Adapun secara termin!"# $istries prses perumusan Pancasi!a s%%

  A'  Mr' Mu$ammad (amin )*9 Mei 1945+'Pada tan""a! *9 Mei 1945 terse%ut ,PUPKI men"ada-an sidan"n#a #an"

  pertama' Pada -esempatan ini Mr' Mu$ammad (amin mendapat -esempatan #an"

  pertama untu- men"emu-a-an pemi-irann#a tentan" dasar Ne"ara di$adapan sidin"

  !en"-ap ,adan Pen#e!idi-'

  Pidat Mr' Mu$' (amin itu %erisi-an 5 Asas dasar ne"ara Indnesia Merde-a

  #an" diidam.idam-an se%a"ai %eri-ut

  1'  Peri Ke%an"saan

  *'  Peri Kemanusiaan

  /'  Peri Ketu$anan

  4'  Peri Kera-#atan

  5'  Kese0a$teraan Ra-#at

  Sete!a$ %erpidat %e!iau 0u"a men#ampai-an usu! tertu!is men"enai Rancan"an

  UUD Republik Indonesia' Dida!am pem%u-aan rancan"an UUD terse%ut tercantum 5 asas

  dasar ne"ara #an" rumusann#a ada!a$ se%a"ai %eri-ut

  1'  Ketu$anan (an" Ma$a sa

  *'  Ke%an"saan Persatuan Indnesia

  /'  Rasa Kemanusiaan #an" adi! dan %erada%

  4'  Kera-#atan #an" dipimpin !e$ $i-mat -e%i0a-sanaan da!am permus#a2aratan

  per2a-i!an

  5'  Keadi!an ssia! %a"i se!uru$ ra-#at Indnesia'

  ,'  Ir' Se-arn )1 3uni 1945+'

  Pada tan""a! 1 3uni 1945 terse%ut Se-arn men"ucap-an pidatn#a di $adapan

  sidan" ,adan Pen#e!idi-' Da!am pidat terse%ut dia0u-an !e$ Se-arn secara !isan

  usu!an 5 asas se%a"ai dasar ne"ara Indnesia #an" a-an di%entu-n#a #an" rumusann#a

  ada!a$ se%a"ai %eri-ut

  1'  Nasina!isme atau -e%an"saan Indnesia

  *'  Internasina! atau peri-emanusiaan

  /'  Mua-at atau dem-rasi

  4'  Kese0a$teraan Ssia!

  5'  Ketu$anan #an" %er-e%uda#aan'

  Se!an0utn#a untu- usu!an rumusan dasar Ne"ara terse%ut %e!iau men"a0u-an usu!

  a"ar dasar Ne"ara terse%ut di%eri nama 6Pancasi!a7 #an" di-ata-an !e$ %e!iau isti!a$

  itu atas saran dari sa!a$ searan" a$!i %a$asa terse%ut'

  Usu! men"enai nama 6Pancasi!a7 %a"i dasar Ne"ara terse%ut secara %u!at

  diterima !e$ sidan" ,PUPKI' Se!an0utn#a %e!iau men#usu!-an %a$2a -e!ima si!a

  terse%ut dapat diperas men0adi 68ri Si!a7 #an" rumusann#a'

  1'  Ssi Nasina! #aitu 6Nasina!isme dan Internasina!isme'*'  Ssi Dem-rasi #aitu 6Dem-rasi den"an -ese0a$teraan ra-#at7

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  9/21

  /'  Ketu$anan (M

  Adapun 68ri Si!a7 terse%ut masi$ Diperas !a"i men0adi 6-a Si!a7 atau satu si!a

  #an" intin#a ada!a$ 6"tn".r#n"7

  C'  Pia"am 3a-arta )** 3uni 1945+

  Pada tan""a! ** 3uni 1945 sem%i!an t-$ nasina! #an" 0u"a t-$ D-uritu

  #un%i 8isa-a# men"ada-an pertemuan untu- mem%a$as pidat serta usu! : usu!

  men"enai dasar ne"ara #an" te!a$ di-emu-a-an da!am sidan" ,adan Pen#e!idi-'

  Sem%i!an 8-$ terse%ut di-ena! den"an 6Panitia Sem%i!an7 #an" sete!a$ men"ada-an

  sidan" %er$asi! men#usun se%ua$ nas-a$ pia"am #an" di-ena! 6Pia"am 3a-arta7 #an"

  dida!amn#a memuat Pancasi!a se%a"ai %ua$ $asi! pertama -a!i disepa-ati !e$ sidan"'

  Adapun rumusan Pancasi!a se%a"aimana termuat da!am Pia"am 3a-arta se%a"ai

  %eri-ut

  1'  Ketu$anan den"an -e2a0i%an men0a!an-an s#ari;at Is!am %a"i peme!u-.peme!u-n#a'

  *'  Kemanusiaan #an" adi! dan %erada%

  /'  Persatuan Indnesia

  4'  Kera-#atan #an" dipimpin !e$ $i-mat -e%i0a-sanaan da!am permus#a2aratan

  per2a-i!an

  5'  Keadi!an ssia! %a"i se!uru$ ra-#at Indnesia'

  Pada an22al 1 ?uni 1945 di dalam sidin2 erseu Ir. Se-arn erpida secara

  lisan ;anpa e-s< men2enai caln rumusan dasar ne2ara Indnesia. Kemudian unu- 

  memeri-an nama Pancasila: ,an2 arin,a lima dasar7 /al ini menuru Se-arn aas

  saran dari sala/ seran2 emann,a ,aiu seran2 a/li a/asa ,an2 ida- diseu-an

  naman,a.

  Pada an22al 1( Agustus 1945 Indnesia mempr-lamir-an -emerde-aann,a7

  -emudian -ees-an /arin,a an22al 1) A2usus 1945 disa/-ann,a Undan26Undan2

  Dasar 1945 ermasu- Pemu-aan UUD 1945 di mana didalamn,a ermua isi rumusan

  lima prinsip aau lima prinsip sea2ai sau dasar ne2ara ,an2 dieri nama Pancasila.

  Se+a- saa iula/ per-aaan Pancasila men+adi a/asa Indnesia dan merupa-an

  isila/ umum. 0alaupun dalam alinea I@ Pemu-aan UUD 1945 ida- ermua isila/

  Pancasila:7 namun ,an2 dima-sud-an Dasar Ne2ara Repuli- Indnesia adala/

  diseu den2an isila/ Pancasila:. 'al ini didasar-an aas inerpreasi /isris

  eruama dalam ran2-a pemenu-an caln rumusan dasar ne2ara7 ,an2 secara

  spnan dierima le/ pesera sidan2 secara ula.

  1.$.  Secara Terminl2is

  Pr-lamasi -emerde-aan an22al 1( A2usus 1945 iu ela/ mela/ir-an ne2ara

  Repuli- Indnesia. Unu- melen2-api ala6ala perlen2-apan ne2ara sea2aimana

  laimn,a ne2ara6ne2ara ,an2 merde-a7 ma-a paniia Paniia Persiapan Kemerde-aan

  Indnesia ;PPKI< se2era men2ada-an sidan2. Dalam sidan2n,a an22al 1) A2usus 1945

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  10/21

  ela/ er/asil men2esa/-an UUD ne2ara Repuli- Indnesia ,an2 di-enal den2an

  UUD 1945. Adapun UUD 1945 erdiri aas dua a2ian ,aiu Pemu-aan UUD 1945 dan

  pasal6pasal UUD 1945 ,an2 erisi $( pasal7 1 auran Auran Perali/an ,an2 erdiri aas

  4 pasal dan 1 Auran Tama/an erdiri aas a,a.

  Namun da!am se0ara$ -etatane"araan Indnesia terdapat pu!a rumusan.rumusanpancasi!a se%a"ai %eri-ut

  a+  Da!am konstitusi RIS )Repu%!i- Indnesia Seri-at+

  ,er!a-u tan""a! *9 Desember 1949 s

  Undan".undan" Dasar 195> %er!a-u mu!ai tan""a! 1= A"ustus 195> sampai

  den"an 5 Juli 1959 rumusan Pancasi!a #an" tercantum da!am -nstitusi RIS s%%

  1'  Ketu$anan (an" Ma$a sa

  *'  Peri -emanusiaan

  /'  Ke%an"saan

  4'  Kera-#atan

  5'  Keadi!an ssia!'

  Dari %er%a"ai macam rumusan Pancasi!a #an" sa$ dan %enar ada!a$ rumusan

  Pancasi!a #an" terdapat da!am Pem%u-aan UUD 1945 sesuai den"an Ketetapan MPRS

  N' ??

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  11/21

  den2an Keeapan N.CCB%PRSB19** jo. Keeapan %PR N.@B%PRB19($ dan

  Keeapan %PR N.ICB%PRB19() ,an2 mene2as-an -edudu-an Pancasila sea2ai

  sumer dari se2ala sumer /u-um aau sumer dari eri /u-um di Indnesia.

  Inila/ sia dasar Pancasila ,an2 perama dan uama7 ,a-ni sea2ai dasar

  ne2ara ; philosophische grondslaag < Repuli- Indnesia. Pancasila ,an2 er-andun2dalam alinea -eempa Pemu-aan UUD 1945 erseu dieap-an sea2ai dasar ne2ara

  pada an22al 1) A2usus 1945 le/ PPKI ,an2 dapa dian22ap sea2ai pen+elmaan

  -e/enda- seluru/ ra-,a Indnesia ,an2 merde-a.

  Den2an s,ara uama seua/ an2sa menuru Ernes Renan8 -e/enda- unu- 

  ersau ;le desir d’etre ensemble< dan mema/ami Pancasila dari se+ara/n,a dapa

  di-ea/ui a/3a Pancasila merupa-an seua/ -mprmi dan -nsensus nasinal

  -arena memua nilai6nilai ,an2 di+un+un2 in22i le/ semua 2ln2an dan lapisan

  mas,ara-a Indnesia.

  %a-a Pancasila merupa-an intelligent choice -arena men2aasi-eane-ara2aman dalam mas,ara-a Indnesia den2an eap leran er/adap adan,a

  peredaan. Peneapan Pancasila sea2ai dasar ne2ara a- /enda- men2/apus-an

  peredaan ;indifferentism

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  12/21

  -e3a+ian ne2ara7 ,a-ni den2an memandan2 manusia qua talis7 manusia adala/

  manusia sesuai den2an principium identatis6n,a.

  Pancasila seperi ,an2 eruan2 dalam Pemu-aan UUD 1945 dan die2as-an

  -esera2aman sisemai-an,a melalui Insru-si Presiden N.1 Ta/un 19*) iu ersusun

  secara /irar-is6piramidal. Seiap sila ;dasarB aas< memili-i /uun2an ,an2 salin2men2i-a dan men+i3ai sau sama lain sedemi-ian rupa /in22a ida- dapa dipisa/6

  pisa/-an. %elan22ar sau sila dan mencari pemenarann,a pada sila lainn,a adala/

  inda-an sia6sia. &le/ -arena iu7 Pancasila pun /arus dipandan2 sea2ai sau -esauan

  ,an2 ula dan uu/7 ,an2 ida- dapa dipisa/6pisa/-an. Usa/a memisa/-an sila6sila

  dalam -esauan ,an2 uu/ dan ula dari Pancasila a-an men,ea-an Pancasila

  -e/ilan2an esensin,a sea2ai dasar ne2ara.

  Sea2ai alasan men2apa Pancasila /arus dipandan2 sea2ai sau -esauan ,an2

  ula dan uu/ iala/ -arena seiap sila dalam Pancasila ida- dapa dianiesis-an sau

  sama lain. Secara epa dalam Seminar Pancasila a/un 19597 Pr. Nna2rmelu-is-an sia /irar-is6piramidal Pancasila den2an menempa-an sila Keu/anan

  =an2 %a/aesa: sea2ai asis enu- piramid Pancasila. Den2an demi-ian -eempa sila

  ,an2 lain /arusla/ di+i3ai le/ sila Keu/anan =an2 %a/aesa:. Secara e2as7 Dr.

  'am-a men2aa-an8 Tiap6iap ran2 era2ama aau perca,a pada Tu/an =an2 %a/a

  Esa7 Pancasila u-anla/ sesuau ,an2 perlu diicara-an la2i7 -arena sila ,an2 4 dari

  Pancasila seenarn,a /an,ala/ a-ia sa+a dari sila perama ,aiu Keu/anan =an2

  %a/a Esa.:

  Den2an demi-ian dapala/ disimpul-an a/3a Pancasila sea2ai dasar ne2ara

  sesun22u/n,a erisi81'  Ketuhanan yang mahaesa7 ,an2 er6Kemanusiaan ,an2 adil dan erada7 ,an2

  er6Persauan Indnesia7 ,an2 er6Kera-,aan ,an2 dipimpin le/ /i-ma

  -ei+a-sanaan dalam permus,a3araanB per3a-ilan7 sera er6Keadilan ssial a2i

  seluru/ ra-,a Indnesia.

  *'  Kemanusiaan yang adil dan beradab7 ,an2 er6Keu/anan ,an2 ma/aesa7 ,an2

  er6Persauan Indnesia7 ,an2 er6Kera-,aan ,an2 dipimpin le/ /i-ma

  -ei+a-sanaan dalam permus,a3araanB per3a-ilan7 dan er6Keadilan ssial a2i

  seluru/ ra-,a Indnesia.

  /'  Persatuan Indonesia7 ,an2 er6Keu/anan ,an2 ma/aesa7 ,an2 er6Kemanusiaan ,an2 adil dan erada7 er6Kera-,aan ,an2 dipimpin le/ /i-ma

  -ei+a-sanaan dalam permus,a3araanB per3a-ilan7 dan er6Keadilan ssial a2i

  seluru/ ra-,a Indnesia.

  4'  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan! 

   perakilan7 ,an2 er6Keu/anan ,an2 ma/aesa7 ,an2 er6Kemanusiaan ,an2 adil dan

  erada7 ,an2 er6Persauan Indnesia7 dan er6Keadilan ssial a2i seluru/ ra-,a

  Indnesia.

  5'  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia7 ,an2 er6Keu/anan ,an2

  ma/aesa7 ,an2 er6Kemanusiaan ,an2 adil dan erada7 ,an2 er6Persauan Indnesia7

  http://ruhcitra.files.wordpress.com/2009/11/inpres-no-12-tahun-1968.pdfhttp://ruhcitra.files.wordpress.com/2009/11/inpres-no-12-tahun-1968.pdfhttp://ruhcitra.files.wordpress.com/2009/11/inpres-no-12-tahun-1968.pdf

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  13/21

  dan er6Kera-,aan ,an2 dipimpin le/ /i-ma -ei+a-sanaan dalam

  permus,a3araanB per3a-ilan.

  !A! II

  UNDANG UNDANG DASAR 1945

  Undan".Undan" Dasar Ne"ara Repu%!i- Indnesia 8a$un 1945ada!a$ $u-um

  dasar tertu!is )%asic !a2+ -nstitusi pemerinta$an ne"araRepu%!i- Indnesia saat ini'

  UUD 1945 disa$-an se%a"ai undan".undan" dasar ne"ara !e$PPKI pada

  tan""a! 1 A"ustus 1945' Se0a- tan""a! *= Desem%er1949 di Indnesia

  %er!a-u Knstitusi RIS dan se0a- tan""a! 1= A"ustus 195> di Indnesia %er!a-u UUDS195>' De-rit Presiden 5 3u!i 1959 -em%a!i mem%er!a-u-an UUD 1945 den"an

  di-u-u$-an secara a-!amasi !e$ DPR pada tan""a! ** 3u!i 1959'

  Pada -urun 2a-tu ta$un 1999.*>>* UUD 1945 men"a!ami 4 -a!i peru%a$an

  )amandemen+ #an" men"u%a$ susunan !em%a"a.!em%a"a da!am sistem -etatane"araan

  Repu%!i- Indnesia'

  1.  PE%!UKAAN UUD 1945

  Pada tan""a! 1 A"ustus 1945 satu $ari sete!a$ Pr-!amasi Kemerde-aan

  dipr-!amir-an UUD 1945 disa$-an' Di da!am UUD 1945 itu dia2a!i den"an

  Pem%u-aan7 dan pada a!inea 4 diteran"-an %a$2a Ne"ara Indnesia %erdasar-an

  PANCASILA #an" %er%un#i se%a"ai %eri-ut

  1'  Ketu$anan(an" Ma$a sa'

  *'  Kemanusiaan #an" adi! dan %erada%'

  /'  Persatuan Indnesia'

  4'  Kera-#atan #an" dipimpin !e$ $i-mat -e%i0a-sanaan da!am permus#a2aratan

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  14/21

  1.1. Isi Pemu-aan UUD 1945

   

  Alinea Perama7 merupa-an pern,aaan /a- aas se2ala an2sa a-an -emerde-aan.

   

  Alinea Kedua7 men2andun2 pern,aaan enan2 er/asiln,a per+uan2an per2era-an-emerde-aan

  ra-,a Indnesia.

   

  Alinea Kei2a7 merupa-an pern,aaan -emerde-aan ra-,a Indnesia. 

  Alinea Keempa7 men2i-rar-an pern,aaan pemenu-an pemerina/an Ne2ara den2an dasar

  pancasila

  1.. 'a-i-a Pemu-aan Undan2 Undan2 Dasar 1945

    Sea2ai eri /-um erin22i7 sumer dari se2ala sumer /-um

    %emili-i s,ara adan,a eri /u-um Indnesia ; Kesauan Su+e-7 Kesauan aas7

  Kesauan -er/anian7 Kesauan Daera/7 dan Kesauan 0a-u <

    Sea2ai -aida/ p-- ,an2 undamenal dari se2i e+adin,a dan dari se2i isin,a.

    Terle-a pada -elan2sun2an /idup Ne2ara7 mempun,ai -edudu-an ,an2 san2a -ua

  dan secara ,uridis ida- dapa diua/.

  1.$. Fun2si Pemu-aan UUD 45 dan P-- P-- Pi-iran

    Ne2ara melindun2i se2enap an2sa Indnesia dan seluru/ umpa/ dara/ Indnesia7

  erdasar asas persauan den2an me3u+ud-an -eadilan scial a2i seluru/ ra-,a

  Indnesia.

    Ne2ara /enda- me3u+ud-an -eadilan scial a2i seluru/ ra-,a Indnesia.

    Ne2ara ,an2 er-edaulaan ra-,a erdasar-an asas -era-,aan dan

  peermus,a3araan B per3a-ilan.

   Ne2ara erdasar-an aas -eu/anan ,an2 ma/a esa7 menuru dasar -emanuasiaan ,an2adil dan erada.

  1.4. Sisem Pemerina/an NKRI menuru UUD 1945

    Seirin2 den2an adan,a amandemen UUD 19457 ma-a -eu+u/ -unci p-- 

  sisem pemerina/an iu +u2a men2alami perua/an. !eri-u ini a-an di+elas-an secara

  rinci u+u/ -unci p-- sisem pemerina/an ne2ara menuru UUD 1945 /asil dari

  amandemen 8

  1.  INDBNSIA ADALAH NARA (AN ,RDASAR A8AS HUKUM

  Ne"ara Indnesia %erdasar atas $u-um tida- %erdasar-an atas -e-uasaan

  %e!a-a' Ha! ini men"andun" arti ne"ara #an" di da!amn#a termasu- pemerinta$ dan

  !em%a"a.!em%a"a ne"ara !ainn#a da!am me!a-sana-an tu"as dan tinda-an apapun $arus

  %erdasar-an dan di!andasi !e$ peraturan $u-um serta dapat dipertan""un"0a2a%-an

  secara $u-um pu!a'

  *'  NARA INDBNSIA ,RDASARKAN SIS8M KBNS8I8USI

  Pemerinta$an Indnesia %erdasar-an atas sistem -nstitusi tida- %ersiat

  a%s!ute )mempun#ai -e-uasaan #an" tida- ter%atas+' Sistem -nensina! ini

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  15/21

  mem%eri-an pene"asan %a$2a cara pen"enda!ian pemerinta$an di%atasi !e$ -etentuan.

  -etentuan -nstitusi dan !e$ -etentuan.-etentuan $u-um !ain #an" merupa-an prdu-

  -nstitusina! seperti Ketetapan MPR Undan".Undan" dan se%a"ain#a' Se$in""a

  sistem -nstitusina! ini merupa-an pene"asan dari sistem $u-um #an" te!a$ di0e!as-an

  pada pin 1 diatas'3.  KKUASAAN NARA 8R8INI ADA DI 8ANAN RAK(A8 

  Se%e!um di!a-u-an amandemen ter$adap UUD 1945 pada ta$un *>>* -e-uasaan

  ne"ara tertin""i ada di tan"an MPR' Dimana MPR #an" merupa-an pen0e!maan dari

  se!uru$ ra-#at Indnesia 0u"a meme"an" -edau!atan ra-#at' Namun sete!a$ di!a-u-an

  amandemen -e-uasaan ne"ara tertin""i %era!i$ -e tan"an ra-#at dan di!a-sana-an

  menurut UUD 1945 sesuai den"an pasa! 1 a#at *'

  4.  PRSIDN IALAH PN(LNARA NARA (AN 8R8INI di SAMPIN MPR

  dan DPR

  ,erdasar-an UUD 1945 $asi! amandemen Presiden merupa-an pen#e!en""arapemerinta$an tertin""i di sampin" MPR dan DPR -arena Presiden dipi!i$ !an"sun" !e$

  ra-#at' 3adi menurut UUD 1945 Presiden %u-an !a"i se%a"ai mandataris MPR' Den"an

  demi-ian Presiden %ertan""un" 0a2a% !an"sun" ter$adap ra-#at'

  5' PRSIDN 8IDAK ,R8ANUN 3AEA, KPADA DPR

  DPR mempun#ai -edudu-an #an" se0a0ar den"an Presiden' Se$in""a Presiden

  $arus mendapat-an persetu0uan DPR untu- mem%entu- Undan".Undan" dan menetap-an

  AP,N' B!e$ -arena itu Presiden $arus %e-er0asama den"an de2an' Namun Presiden

  tida- %ertan""un" 0a2a% -epada de2an' Ini %erarti %a$2a -edudu-an Presiden tida-

  ter"antun" pada de2an'@'  MN8RI NARA ADALAH PM,AN8U PRSIDN MN8RI NARA 8IDAK

  ,R8ANUN 3AEA, KPADA DPR

  Da!am men0a!an-an tu"as pemerinta$ann#a Presiden di%antu !e$ menteri.

  menteri ne"ara sesuai den"an pasa! 1= a#at 1 UUD 1945' Menteri ne"ara dian"-at dan

  di%er$enti-an !e$ Presiden' Se$in""a Menteri Ne"ara tida- %ertan""un" 0a2a% -epada

  DPR' Kedudu-an Menteri Ne"ara 0u"a tida- ter"antun" -epada DPR

  7.  KKUASAAN KPALA NARA 8IDAK 8AK 8R,A8AS

  Hasi! Amandemen UUD 1945 men#e%ut-an %a$2a Presiden dan Ea-i! Presiden

  dipi!i$ secara !an"sun" !e$ ra-#at' Se$in""a da!am sistem -e-uasaan -e!em%a"aan

  ne"ara Presiden tida- !a"i merupa-an Mandataris MPR %a$-an se0a0ar den"an MPR dan

  DPR' namun apa%i!a Presiden ter%u-ti me!an""ar Undan".Undan" maupun UUD 1945

  ma-a MPR dapat me!a-u-anIMPACHMAN8 )pem%er$entian+'

  *'  ,A8AN 8U,UH UUD 1945: !a I

  !enu- dan Kedaulaan

  Pasal 1

  ;1< Ne2ara Indnesia iala/ Ne2ara Kesauan ,an2 erenu- Repuli-.

  ;< Kedaulaan adala/ dian2an ra-,a7 dan dila-u-an sepenu/n,a le/

  %a+elis Permus,a3araan Ra-,a.

  !a II

  %a+elis Permus,a3araan Ra-,a

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  16/21

  Pasal

  ;1< %a+elis Permus,a3araan Ra-,a erdiri aas an22a6an22a De3an

  Per3a-ilan Ra-,a diama/ den2an uusan6uusan dari Daera/6daera/ dan

  2ln2an62ln2an menuru auran ,an2 dieap-an den2an Undan26undan2.

  ;< %a+elis Permus,a3araan Ra-,a ersidan2 sedi-in,a se-ali dalam

  lima a/un di Iu-a Ne2ara.;$< Se2ala puusan %a+elis Permus,a3araan Ra-,a dieap-an den2an

  sura ,an2 eran,a- 

  Pasal $

  %a+elis Permus,a3araan Ra-,a meneap-an Undan26undan2 Dasar dan

  2aris62aris esar daripada /aluan Ne2ara.

  !a III

  Ke-uasaan Pemerina/an Ne2ara

  Pasal 4

  ;1< Presiden Repuli- Indnesia meme2an2 -e-uasaan Pemerina/an

  menuru Undan26undan2 Dasar.

  ;< Dalam mela-u-an -e3a+iann,a Presiden dianu le/ sau ran20a-il Presiden.

  Pasal 5

  ;1< Presiden meme2an2 -e-uasaan memenu- Undan26undan2 den2an

  perseu+uan De3an Per3a-ilan Ra-,a.

  ;< Presiden meneap-an Perauran Pemerina/ unu- men+alan-an

  Undan26undan2 sea2aimana mesin,a.

  Pasal *

  ;1< Presiden iala/ ran2 Indnesia

  ;< Presiden dan 3a-il Presiden dipili/ le/ %a+elis Permus,a3araan

  Ra-,a den2an suara ,an2 eran,a-.

  Pasal (

  Presiden dan 0a-il Presiden meme2an2 +aaan selama masa lima a/un

  dan sesuda/n,a dapa dipili/ -emali.

  Pasal )

  ?i-a Presiden man2-a7 er/eni aau ida- dapa mela-u-an

  -e3a+iann,a dalam masa +aaann,a7 ia di2ani le/ 0a-il Presiden

  sampai /ais 3a-un,a.

  Pasal 9

  Seelum meman2-u +aaann,a7 Presiden dan 0a-il Presiden ersumpa/

  menuru a2ama7 aau er+an+i den2an sun22u/6sun22u/ di/adapan %a+elis

  Permus,a3araan Ra-,a aau De3an Per3a-ilan Ra-,a sea2ai eri-u 8Sumpa/ Presiden ;0a-il Presiden

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  17/21

  Pasal 1

  Presiden meme2an2 -e-uasan erin22i aas An2-aan Dara7 An2-aan

  #au dan An2-aan Udara.

  Pasal 11

  Presiden den2an perseu+uan De3an Per3a-ilan Ra-,a men,aa-an peran27

  memua perdamaian dan per+an+ian den2an Ne2ara lain.Pasal 1

  Presiden men,aa-an -eadaan a/a,a.S,ara6s,ara dan a-ian,a -eadaan

  a/a,a dieap-an den2an Undan26undan2.

  Pasal 1$

  ;1< Presiden men2an2-a Dua dan Knsul.

  ;< Presiden menerima Dua ne2ara lain.

  Pasal 14

  Presiden memeri 2rasi7 amnesi7 alisi dan re/ailiasi.

  Pasal 15

  Presiden memeri 2elaran7 anda +asa dan lain6lain anda -e/rmaan.

  !a I@De3an Periman2an A2un2

  Pasal 1*

  ;1< Susunan De3an Periman2an A2un2 dieap-an den2nan Undan26undan2.

  ;< De3an ini er-e3a+ian memeri +a3a aas peran,aan Presiden dan

  er/a- mema+u-an usul -epada Pemerina.

  !a @

  Kemenerian Ne2ara

  Pasal 1(

  ;1< Presiden dianu le/ %eneri6meneri Ne2ara.

  ;< %eneri6meneri iu dian2-a dan dier/eni-an le/ Presiden

  ;$< %eneri6meneri iu memimpin Deparemen Pemerina/an.

  !a @I

  Pemerina/ Daera/

  Pasal 1)

  Pema2ian Daera/ aas Daera/ esar dan -ecil7 den2an enu- susunan

  pemerina/ann,a dieap-an den2an Undan26undan2 den2an memandan2 dan

  men2in2a dasar permus,a3araan dalam sidan2 Pemerina/an Ne2ara dan

  /a-6/a- asal6usul dalam daera/ ,an2 ersia Isime3a.

  !a @II

  De3an Per3a-ilan Ra-,a

  Pasal 19;1< Susunan De3an Per3a-ilan Ra-,a dieap-an den2an Undan26undan2.

  ;< De3an Per3a-ilan Ra-,a ersidan2 sedi-in,a se-ali dalam sea/un.

  Pasal

  ;1< Tiap6iap Undan26undan2 men2/enda-i perseu+uan De3an Per3a-ilan

  Ra-,a

  ;< ?i-a suau rancan2an Undan26undan2 ida- mendapa perseu+uan

  De3an Per3a-ilan Ra-,a 7 ma-a rancan2an adi ida- le/ dima+u-an

  la2i dalam persidan2an De3an Per3a-ilan Ra-,a masa iu.

  Pasal 1

  ;1< An22a6an22a De3an Per3a-ilan Ra-,a er/a- men2a+u-an

  rancan2an Undan26undan2.

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  18/21

  ;< ?i-a rancan2an iu7 mes-ipun diseu+ui le/ De3an Per3a-ilan

  Ra-,a7 ida- disa/-an le/ Presiden7 ma-a rancan2an adi ida- le/

  dima+u-an dalam persidan2an De3an Per3a-ilan Ra-,a masa iu.

  Pasal

  ;1< Dalam /al i-/3al -e2enin2an ,an2 mema-sa7 Presiden er/a- 

  meneap-an Perauran Pemerina/ sea2ai Pen22ani Undan26undan2.;< Perauran Pemerina/ iu /arus mendapa perseu+uan De3an

  Per3a-ilan Ra-,a dalam persidan2an eri-un,a.

  ;$< ?i-a ida- mendapa perseu+uan ma-a Perauran Pemerina/an iu

  /arus dicau.

  !a @III

  'al Keuan2an

  Pasal $

  ;1< An22aran Pendapaan dan !elan+a dieap-an iap6iap a/un den2an

  Undan26undan2. Apaila De3an Per3a-ilan Ra-,a ida- men,eu+ui

  an22aran ,an2 diusul-an Pemerina/7 ma-a Pemerina/ men+alan-an

  an22aran a/un ,an2 lalu.;< Se2ala pa+a- unu- -eperluan Ne2ara erdasar-an Undan26undan2.

  ;$< %acam dan /ar2a maa uan2 dieap-an den2an Undan26undan2.

  ;4< 'al -euan2an Ne2ara selan+un,a diaur den2an Undan26undan2.

  ;5< Unu- memeri-sa an22un26+a3a enan2 -euan2an ne2ara diada-an

  suau !adan Pemeri-sa Keuan2an7 ,an2 peraurann,a dieap-an den2an

  Undan26undan2.

  'al pemeri-saan iu dieria/u-an -epada De3an Per3a-ilan Ra-,a.

  !a IC

  Ke-uasaan Ke/a-iman

  Pasal 4

  ;1< Ke-uasaan Ke/a-iman dila-u-an le/ seua/%a/-ama/ A2un2 dan

  lain6lain !adan Ke/a-iman menuru Undan26undan2.

  ;< Susunan dan -e-uasaan !adan6adan Ke/a-iman iu diaur den2an

  Undan26undan2.

  Pasal 5

  S,ara6s,ara unu- men+adi dan unu- diper/eni-an sea2ai 'a-im

  dieap-an den2an Undan26undan2.

  !a C

  0ar2ane2ara

  Pasal *

  ;1< =an2 men+adi 0ar2ane2ara iala/ ran26ran2 !an2sa Indnesia aslidan ran26ran2 an2sa lain ,an2 disa/-an den2an Undan26undan2 sea2ai

  0ar2ane2ara.

  ;< S,ara6s,ara ,an2 men2enai -e3ar2ane2araan dieap-an den2an

  Undan26undan2.

  Pasal (

  ;1< Se2ala 0ar2ane2ara ersamaan -edudu-ann,a di dalam 'u-um dan

  Pemerina/an dan 3a+i men+un+un2 'u-um dan Pemerina/an iu den2an

  ida- ada -ecualin,a.

  ;< Tiap6iap 3ar2ane2ara er/a- aas pe-er+aan dan pen2/idupan ,an2

  la,a- a2i -emanusiaan.

  Pasal )

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  19/21

  Kemerde-aan erseri-a dan er-umpul7 men2eluar-an pi-iran den2an

  lisan dan ulisan dan sea2ain,a dieap-an den2an Undan26undan2.

  !a CI

  A2ama

  Pasal 9

  ;1< Ne2ara erdasar Keu/anan =an2 %a/a Esa;< Ne2ara men+amin -emerde-aan iap6iap pendudu- unu- memelu- 

  a2aman,a masin26masin2 dan unu- eriada menuru a2aman,a dan

  -eperca,aann,a iu.

  !a CII

  Pera/anan Ne2ara

  Pasal $

  ;1< Tiap6iap 3ar2ane2ara er/a- dan 3a+i i-u sera dalam usa/a

  pemelaan Ne2ara

  ;< S,ara6s,ara enan2 pemelaan diaur den2an Undan26undan2.

  !a CIII

  Pendidi-anPasal $1

  ;1< Tiap6iap 0ar2ane2ara er/a- mendapa pen2a+aran

  ;< Pemerina/ men2usa/a-an dan men,elen22ara-an suau sisem

  pen2a+aran nasinal7 ,an2 diaur den2an Undan26undan2.

  Pasal $

  Pemerina/ mema+u-an -euda,aan nasinal Indnesia.

  !a CI@

  Kese+a/eraan Ssial

  Pasal $$

  ;1< Pere-nmian disusun sea2ai usa/a ersama erdasar aas aas

  -e-eluar2aan.

  ;< "aan26caan2 prdu-si ,an2 penin2 a2i Ne2ara dan ,an2 men2uasai

  /a+a /idup ran2 an,a- di-uasai /a+a /udup ran2 an,a- di-uasai

  le/ Ne2ara

  ;$< !umi dan air dan -e-a,aan alam ,an2 er-andun2 di dalamm,a

  di-uasai le/ Ne2ara dan diper2una-an unu- seesar6esarn,a

  -ema-muran ra-,a.

  Pasal $4

  Fa-ir mis-in dan ana-6ana- ,an2 erlanar dipeli/ara le/ Ne2ara.

  !a C@

  !endera dan !a/asaPasal $5

  !endera Ne2ara Indnesia iala/ San2 %era/ Pui/.

  Pasal $*

  !a/asa Ne2ara iala/ !a/asa Indnesia.

  !a C@I

  Perua/an Undan26Undan2 Dasar

  Pasal $(

  ;1< Unu- men2ua/ Undan26undan2 Dasar se-uran26-uran2n,a B$ daripada

   +umla/ an22a %a+elis Permus,a3araan Ra-,a /arus /adir.

  ;< . Puusan diamil den2an perseu+uan se-uran26-uran2n,a B$

  daripada +umla/ an22a ,an2 /adir.Auran Perali/an

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  20/21

  Pasal I

  Paniia Persiapan Kemerde-aan Indnesia men2aur dan men,elen22ara-an

  -epida/an Pemerina/an -epada Pemerina/ Indnesia.

  Pasal II

  Se2ala !adan Ne2ara dan Perauran ,an2 ada masi/ lan2sun2 erla-u7

  selama elum diada-an ,an2 aru menuru Undan26undan2 Dasar ini.Pasal III

  Unu- perama -ali Presiden dan 0a-il Presiden dipili/ le/ Paniia

  Persiapan Kemerde-aan Kemerde-aan Indnesia.

  Pasal I@

  Seelum %a+elis Permus,a3araan Ra-,a dan De3an Periman2an A2un2

  dienu- menuru Undan26undan2 Dasar ini7 se2ala -e-uasaann,a

  di+alan-an le/ Presiden den2an anuan Kmie Nasinal.

  Auran Tama/an

  ;1< Dalam enam ulan sesuda/ a-/irn,a peperan2an Asia Timur Ra,a7

  Presiden Indnesia men2aur dan men,elen22ara-an se2ala /al ,an2

  dieap-an dalam Undan26undan2 Dasar ini.;< Dalam enam ulan sesuda/ %a+elis Permus,a3araan Ra-,a dienu-7

  %a+elis iu ersidan2 unu- meneap-an Undan26undan2 Dasar.:

  DAFTAR PUSTAKA

    Pengertian Pancasila 7 rm 8$ttp

 • 8/17/2019 Pancasila & Uud 1945 ( III )

  21/21

  $ttp