Top Banner
PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY ROZBIÓRKI ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO OBIEKT: Budynek garażowy LOKALIZACJA: Piotrków Tryb. ul. Pereca 18 dzialka o nr ewid. 250, 251 obr. 21 ZLECENIODAWCA: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego spólka z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. AL. 3-go Maja 31 AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. Kazimierz Polowczyk DATA OPRACOWANIA: marzec 2012r. B B UDI UDI UDI UDI UDI UDI UDI UDI UDI UDI K K OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM Usługi Budowlane i Komputerowe Polowczyk Kazimierz 97-300 Piotrków Tryb. ul. Dzielna 14 m 63 tel.: 6471179 komórkowy: 0 608 45 62 45 email: budikom@onet.pl
16

opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Jul 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY

ROZBIÓRKIROZBIÓRKI

BUDYNKU GARAŻOWEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO

OBIEKT: Budynek garażowy

LOKALIZACJA: Piotrków Tryb. ul. Pereca 18działka o nr ewid. 250, 251 obr. 21

ZLECENIODAWCA: Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.97-300 Piotrków Tryb. AL. 3-go Maja 31

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. Kazimierz Polowczyk

DATA OPRACOWANIA: marzec 2012r.

BBBBBBBBBBUD IUD IUD IUD IUD IUD IUD IUD IUD IUD IKKKKKKKKKKOMOMOMOMOMOMOMOMOMOM

Usługi Budowlane i KomputerowePolowczyk Kazimierz

97-300 Piotrków Tryb. ul. Dzielna 14 m 63tel.: 6471179 komórkowy: 0 608 45 62 45 email: budikom@onet.pl

Page 2: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

Spis tre ści1. Podstawa opracowania i literatura......................................................................................3

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania..................................................................................3

3. Dane ogólne, opis do projektu zagospodarowania.............................................................4

4.Opis elementów budynku i ocena stanu technicznego........................................................5

5.Program i organizacja rozbiórek.........................................................................................6

5.1.Czynności związane z zabezpieczeniem terenu, na którym będą prowadzone robo-ty rozbiórkowe................................................................................................................75.2.Czynności rozbiórkowe............................................................................................75.3.Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki......................................95.4. Ogrodzenie posesji po rozbiórce.............................................................................9

6. Wpływ rozbiórki na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz otoczenie........10

7. Ochrona przeciwpożarowa...............................................................................................10

8.Uwagi końcowe.................................................................................................................10

9. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia..................................................12

9.1.Informacje ogólne.......................................................................................................129.2.Część opisowa............................................................................................................129.3. Prace szczególnie niebezpieczne...............................................................................13

9.3.1.Zasady bezpieczeństwa przy pracach murowych i tynkowych............................139.3.2.Zasady bezpieczeństwa przy pracach wykończeniowych...................................149.3.3.Ochrona osobista pracowników..........................................................................14

10. Oświadczenie projektanta...............................................................................................15

11. Fotografie.......................................................................................................................16

Polowczyk Kazimierz 2/16

Page 3: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i literatura

- Zlecenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. W Piotrkowie

Tryb., Al. 3-go Maja 31,

- Wizja lokalna oraz pomiary własne (pęknięcia, rysy, ugięcia stropów, zawilgo-

cenia),

- Wywiad środowiskowy,

- Książka obiektu budowlanego,

- Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jed-

nolity z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warun-

ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadające moc prawną w okre-

sie wykonywania opracowania,

- Literatura fachowa: J. Thierry, S. Zaleski: Remonty budynków i wzmacnianie

konstrukcji;

- PZIiTB: Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych;

- W. Żenczykowski: Budownictwo ogólne,

- „Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techniczno – ekonomicznych i

przeglądów sprawności technicznej budynków mieszkalnych” CUTOB.

- Wydawnictwo Sekocenbud – Biuletyn Cen Robót Zagregowanych Elementów i

Obiektów Budowlanych,

- Ustalenia z Inwestorem, notatka z dnia 30.06.2011r.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wolno stojący budynek garażowy zlokalizo-

wany na posesji w Piotrkowie Trybunalskim ul. Pereca 18.

Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego budyn-

ku, a także określenie zakresu prac rozbiórkowych, tak aby nie naruszyć układu

Polowczyk Kazimierz 3/16

Page 4: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

konstrukcyjnego i należycie zabezpieczyć pozostałe budynki znajdujące się w

bezpośrednim sąsiedztwie rozbieranego budynku.

Zakres opracowania obejmuje główne elementy konstrukcyjne budynku:

ściany, stropy, dach, itp., a także bezpośrednie sąsiedztwo przyległych działek.

3. Dane ogólne, opis do projektu zagospodarowania

Na terenie objętym opracowaniem (posesja przy ul. Pereca 18)znajduje się

obecnie budynek murowany mieszkalny, wolno stojący, dwukondygnacyjny z pod-

daszem użytkowym, zlokalizowany w północnej części działki oraz budynek gara-

żowy przeznaczony do rozbiórki usytuowany we wschodniej części działki, czę-

ściowo położony również na działce sąsiedniej. Budynek garażowy objęty jest ni-

niejszym opracowaniem. Elewacja zachodnia wychodzi na podwórze posesji, ele-

wacja wschodnia wychodzi na sąsiednia działkę, elewacje południowa i północna

to elewacje szczytowe. Wejście do budynku znajduje się w elewacji zachodniej. W

Jednym z garaży znajduje się kanał do obsługi samochodów.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.

Obecnie budynek nie jest użytkowany.

Dokumentacji technicznej brak.

Podstawowe parametry budynku:

– Powierzchnia zabudowy: 72,16 m2

Kubatura około: 230,00 m3

Układ konstrukcyjny podłużny, ściany nośne murowane na zaprawie wa-

piennej, stropodach żelbetowy jednospadkowy z wykorzystaniem płyt korytko-

wych, ze spadkiem na stronę sąsiedniej posesji, pokrycie dachu z papy bitumicz-

nej.

Polowczyk Kazimierz 4/16

Page 5: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

Działka i przyległy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany nie

są wpisane do rejestru zabytków. Podlegają ochronie ze względu na swoje poło-

żenie w strefie konserwatorskiej.

4.Opis elementów budynku i ocena stanu technicznego

Opisywany obiekt to budynek parterowy murowany z cegły na zaprawie wa-

piennej, stropodach żelbetowy jednospadkowy z wykorzystaniem płyt korytko-

wych, ze spadkiem na stronę sąsiedniej posesji, pokrycie dachu z papy bitumicz-

nej. Obecnie budynek jest całkowicie wyłączony z użytkowania. Budynek usytu-

owany ścianami podłużnymi nośnymi wzdłuż ulicy Pereca, zlokalizowany we

wschodniej części działki. Wejście do garaży od strony elewacji zachodniej.

W niniejszym opracowaniu przyjęto następującą skalę ocen: dobry, zado-

walający, dostateczny, zły.

FUNDAMENTY:

Ławy fundamentowe ceglane na zaprawie wapiennej o głębokości posado-

wienia ok. 80 cm poniżej poziomu terenu. W odsłoniętych częściach ścian widocz-

ne liczne ubytki cegieł, materiał ścian wykazuje znaczne osłabienie cegieł i zapra-

wy, ściany silnie zawilgocone z ogniskami grzybni (brak izolacji i wentylacji). Stan

techniczny zły.

ŚCIANY:

Ściany zewnętrzne grubości całkowitej ok. 29 cm z tynkiem, murowane z

cegły palonej pełnej na zaprawie wapiennej. Widoczne liczne pęknięcia i rysy

szczególnie w obrębie ścian zewnętrznych. Prawie wszystkie nadproża wykazują

liczne pęknięcia i zarysowania. Stan techniczny ścian konstrukcyjnych zły.

STROPY:

Stropodach z płyt korytkowych ze spadkiem w kierunku sąsiednie posesji,

stan techniczny zły.

Polowczyk Kazimierz 5/16

Page 6: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

POKRYCIE DACHU:

Pokrycie dachu – wykonane z papy stan techniczny zły. Spadek na stronę

sąsiedniej posesji nie zapewnia zgodnego z prawem odprowadzenia wód opado-

wych.

STOLARKA:

Drzwi drewniane i wrota garażowe również drewniane, stan techniczny zły.

WYKOŃCZENIE:

Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne wykazują liczne ślady napraw.

Stan tynków zły.

Podłogi i posadzki – liczne ślady zawilgocenia, zagrzybienia, liczne ubytki,

stan zły.

Stopień techniczny zużycia budynku na dzień dzisiejszy sięga ponad 90%,

a ogólny stan techniczny budynku oceniam jako zły.

W związku z powyższą oceną budynek nale ży zakwalifikowa ć do wyko-

nania jego rozbiórki (remont ekonomicznie nie uzasadniony).

Po opracowaniu niniejszej dokumentacji można przystąpić do jego całkowi-

tej rozbiórki i wywiezienia pozostałości.

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU

5.Program i organizacja rozbiórek

Rozbiórce będzie podlegał budynek garażowy we wschodniej części działki.

Polowczyk Kazimierz 6/16

Page 7: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

Rozbiórkę należy wykonać po całkowitym odłączeniu i zlikwidowaniu

wszystkich przyłączy (energetycznych, gazowych, wod.-kan., itp).

5.1.Czynno ści zwi ązane z zabezpieczeniem terenu, na którym b ędą prowadzone roboty rozbiórkowe

• Ustawienie ogrodzenia tymczasowego w granicy strefy bezpieczeństwa..

• Wydzielenie strefy bezpieczeństwa szerokości 2,0 m na posesji, na której

prowadzone będą prace rozbiórkowe. Rozbiórkę prowadzić w taki sposób,

aby nie ingerować w posesję sąsiednią od strony wschodniej i nie znisz-

czyć istniejących tam nasadzeń pokazanych na załączonych fotografiach.

• Zabezpieczenie otworów okiennych w najbliższym sąsiedztwie przeprowa-

dzanych prac rozbiórkowych.

• Odłączenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji, jeżeli takowe istnieją, a w

szczególności: instalacji przyłącza elektrycznego, instalacji telefonicznej, in-

stalacji gazowej, instalacji wodno – kanalizacyjnej.

• Podstemplowanie nadproży drzwiowych i okiennych na parterze rozbiera-

nego budynku.

• Podstemplowanie stropów parteru (w strefach przypodporowych).

• Przed rozpoczęciem wykonywania rozbiórek należy poinformować lokato-

rów użytkujących i zamieszkujących sąsiednie budynki o planowanych pra-

cach rozbiórkowych.

• Zabezpieczyć pokrycie dachu budynków sąsiednich niższych przed uszko-

dzeniami

5.2.Czynno ści rozbiórkowe

Ze względu na zły stan techniczny rozbieranego budynku oraz bezpośred-

nie sąsiedztwo innych budynków mieszkalnych na przyległych posesjach, prace

Polowczyk Kazimierz 7/16

Page 8: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

rozbiórkowe należy wykonywać bardzo ostrożnie z zachowaniem wszelkich zasad

i sztuki budowlanej a także odpowiednich przepisów BHP.

Czynno ści w trakcie rozbiórki:

• Wykonanie ogrodzenia tymczasowego wygradzającego strefę bezpieczeństwa

przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

• Rozbiórka stropodachu z płyt korytkowych wraz z obróbkami blacharskimi.

• Wykonanie niezbędnych stemplowań zabezpieczających nadproża i stropy.

• Rozbiórka ścianek wewnętrznych.

• Rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych ścian parteru. Demontaż pozo-

stałości po stolarce i drzwiowej.

• Rozbiórka ścian kanału.

• Rozbiórka ścian zewnętrznych parteru.

• Rozebranie podłóg i posadzek parteru.

• Rozebranie ław fundamentowych.

• Zasypanie wykopów po starych fundamentach oraz po kanale (z zagęszcze-

niem warstwami).

• Wykonywać sukcesywnie wywózkę gruzu i materiałów pochodzących z roz-

biórki.

Czynno ści wyko ńczeniowe i zabezpieczaj ące po rozbiórce:

1. Rozebrać ogrodzenie tymczasowe.

2. Rozebrać stemplowania zabezpieczające.

Polowczyk Kazimierz 8/16

Page 9: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

3. Uporządkować plac posesji przyległych, zabezpieczyć dostęp do pozostałej

części osobom trzecim.

5.3.Zagospodarowanie materiałów pochodz ących z rozbiórki

Właściciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiałów pochodzących z

rozbiórki, takich jak: cegła rozbiórkowa, drewno; a także wskaże miejsce wywózki

materiałów po rozbiórkowych. Wywóz materiałów z rozbiórki utrudniony, ze wzglę-

du na wąską bramę wjazdową na podwórze posesji.

5.4. Ogrodzenie posesji po rozbiórce

Część ogrodzenia istniejącego pomiędzy budynkiem mieszkalnym, a roz-

bieranym budynkiem garażowym (długości 5,05 m) w granicy wschodniej pozosta-

je bez zmian (podczas prac rozbiórkowych ta część ogrodzenia nie będzie rozbie-

rana).

Po wykonaniu rozbiórki należy w granicy posesji od strony wschodniej na

długości rozbieranego budynku garażowego (długości 11,30 m) oraz w części gra-

nicy od strony południowej – długości 3,50 m - (w miejscu po rozebranym budynku

garażowym) wykonać ogrodzenie. Projektowane ogrodzenie z prefabrykatów be-

tonowych (słupki, płyty pełne).

4 płyty P50/200

1 płyta P25/200

1 słupek S/225

szerokość przęsła 2,05 m wysokość nad ziemią 2,25 m

Zestawienie elementów ogrodzenia:

– słupek S/225 9+3=12 szt

Polowczyk Kazimierz 9/16

Page 10: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

– płyta ogrodzeniowa P50/200 8*4+2*4=40 szt

– płyta ogrodzeniowa P25/200 8+2=10 szt

Słupki ogrodzeniowe obsadzone w fundamencie o przekroju 50x50 cm i

głębokości 1.0 m.

W narożniku ogrodzenia można zamontować dwa słupki liniowe lub jeden

narożny. Ogrodzenie betonowe zwieńczone od góry siatką na słupkach mocowa-

nych do słupków żelbetowych do wysokości ogrodzenia istniejącego obecnie po-

między budynkiem mieszkalnym, a rozbieranym budynkiem garażowym.

6. Wpływ rozbiórki na środowisko, higien ę i zdrowie u żyt-kowników oraz otoczenie

Ze względu na rodzaj inwestycji zakłada się, ze jej wpływ na środowisko, hi-

gienę i zdrowie ludzi będzie znikomy.

Projekt techniczny nie zakłada istnienia funkcji powodujących emisję hałasu

oraz wibracji, a także nadmiernego promieniowania jonizującego, elektromagne-

tycznego. Pozostała część budynku nie będzie powodowała emisji zanieczysz-

czeń gazowych pyłowych ani płynnych, że nie będą powstawały zanieczyszczenia

powierzchni gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Ponadnormatywne obciążenia oddziaływania mogą wystąpić jedynie na

etapie wykonywania prac rozbiórkowych i będą mieć charakter incydentalny i krót-

kotrwały.

7. Ochrona przeciwpo żarowa

Zakres prowadzonych prac na podstawie Rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny od-

powiadać budynki i ich usytuowanie (§209 ust. 2) i zgodnie z Rozporządzeniem

MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) niniejsze opracowa-

Polowczyk Kazimierz 10/16

Page 11: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

nie nie wymaga wykonywania uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożaro-

wej.

8.Uwagi ko ńcowe

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone przez osobę posiadającą

uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiór-

ce powinni mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi

Normami, sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności,

pod nadzorem osób uprawnionych. Do prowadzenia prac nie stosować maszyn

powodujących powstawanie nadmiernych wibracji i wstrząsów. Do prowadzenia

robót zabrania się stosowania ciężkiego sprzętu (np.: młotów pneumatycznych).

Prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręczny, z użyciem lekkich narzę-

dzi.

Zabrania się składowania materiałów z rozbiórki na stropach i schodach

nierozbieranej części budynku.

Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna być zgodna z obowiązują-

cą ustawą Prawo Budowlane (w sprawie warunków i trybu postępowania przy wy-

konywaniu robót budowlanych oraz rozbiórkach obiektów budowlanych oraz

udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub

ich części).

Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i za-

chowaniem zasad i przepisów BHP.

Polowczyk Kazimierz 11/16

Page 12: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

9. Informacja do planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Plan bioz został wykonany na prace już zaprojektowane uwzględniając warunki, jakie wyni-

kają z projektu zagospodarowania terenu i będzie stale uaktualniany na podstawie sporządzanej

oceny ryzyka.

Rodzaje zawodów wyst ępujących na budowie:

Murarze, tynkarze, malarze, blacharze, kierowcy, dekarze, robotnicy budowlani, cieśle, po-

sadzkarze.

9.1.Informacje ogólne

Nazwa zadania:Rozbiórka budynku gara żowego parterowego

Adres inwestycji: 97-300 Piotrków Tryb.

ul. Pereca 18

Inwestor:Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

97-300 Piotrków Tryb.Al. 3-go Maja 31

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację bioz:mgr in ż. Kazimierz Polowczyk

zam.: 97-300 Piotrków Tryb. ul. Dzielna 14 m 63

9.2.Część opisowa

a)Zakres podstawowych robót dla całego zamierzenia budowlanego:

– rozbiórka budynku garażowego parterowego

(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych)

Działka zabudowana istniejącym budynkiem murowanym mieszkalnym frontowym oraz budynkiem garażowym.

b) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-czeństwa i zdrowia ludzi:

Polowczyk Kazimierz 12/16

Page 13: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

Nie wyst ępują.

c) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć:

– prace przy rozbiórce budynku

– prace przy prowadzeniu robót ziemnych związanych z zasypywaniem piwniczek i wyrównywa-

niem terenu

– montaż i prace na rusztowaniach,

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powy-żej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m:

Nie dotyczy

Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu – podczas montażu wią-zarów dachowych.

Nie dotyczy(prace wykonywane z pojedynczych elementów)

Inne zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych nie występują.

d) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realiza-cji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401:rozdział 8 – rusztowania i podesty robocze,rozdział 9 – roboty na wysokości.

9.3. Prace szczególnie niebezpieczne

9.3.1.Zasady bezpiecze ństwa przy pracach murowych i tynkowych

Prace mogą wykonywać tylko wykwalifikowani pracownicy, przeszkoleni do prowadzonych

robót. Skład brygady pracowniczej określa się według zakresu prac. Przed rozpoczęciem prac mon-

tażowych pracownicy muszą być przeszkoleni z przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciw-

pożarowej. Kierownik brygady winien zabezpieczyć teren budowy.

Przy wykonywaniu robót murowych i tynkowych obowiązują następujące wymagania:

Polowczyk Kazimierz 13/16

Page 14: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

• Na stanowisku roboczym należy utrzymywać czystość i porządek, a materiały tak układać aby

nie przeszkadzały w pracy.

• Nie prowadzić robót jednocześnie na dwóch lub więcej poziomach na rusztowaniach bez odpo-

wiednich zabezpieczeń.

• Nie wolno wykonywać robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

• Zabronione jest zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości.

9.3.2.Zasady bezpiecze ństwa przy pracach wyko ńczeniowych

– Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wykładzin podłogowych lub ściennych z zastosowa-

niem mas palnych wybuchowych lub zawierających rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu podłóg

lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiałami o podobnych właściwościach należy na

czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników usunąć wszystkie otwarte źródła ognia

na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń, wyłączyć instalację elektryczną, a w razie

potrzeby oświetlenia stosować światło elektryczne w szczelnej oprawie połączone kablem z

punktem zasilania znajdującym się poza częścią obiektu, w którym wykonywane są robot. Za-

pewnić dostateczną wentylację, używać obuwia nie powodującego iskrzenia, nie rzucać narzędzi

metalowych. Przed wejściem do budynku i do poszczególnych pomieszczeń, o których mowa

powyżej, należy umieścić tablice ostrzegawcze o pracy z materiałem łatwo zapalnym i zakazują-

ce palenia. Prace powinny być wykonywane pod stałym nadzorem technicznym.

– Palenie tytoniu i zbliżanie się pracowników do otwartych źródeł ognia w ubraniach roboczych na-

syconych parami rozpuszczalników jest zabronione.

– Wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysoko-

ści nie przekraczającej 4 m od podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed pośliźnięciem i roz-

sunięciem się.

– W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy

wyłączyć instalację elektryczną.

– Malowanie farbami zawierającymi trujące składniki jest dozwolone tylko pędzlem.

9.3.3.Ochrona osobista pracowników

Należy przewidzie ć ponadto sprzęt ochrony indywidualnej, osobistej, specjalną odzież

oraz sposób montażu rusztowań lub pomostów. Teren prowadzonych prac powinien zostać wydzie-

lony i ogrodzony. Obowiązują opracowane i dostępne procedury wykonywania tych robót i specjal-

nego instruktażu bezpiecznie wykonywanej roboty. Specjalne szkolenie musi uwzględniać uświado-

mienie pracownikom konieczności przestrzegania całkowitego zakazu używania każdego alkoholu

zarówno w czasie pracy jak i po pracy przez okres trwania prac, gdyż nie zastosowanie się do tych

warunków procedury może skończyć się dla nich kalectwem lub śmiercią.

Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające

sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Polowczyk Kazimierz 14/16

Page 15: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, któ-

rzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp

przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom in-

struktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp

przy poszczególnych czynnościach.

10. Oświadczenie projektanta

Działając na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z

późniejszymi zmianami zgodnie z art.20 ust.4 , ja niżej podpisany oświadczam, że

niniejsza dokumentacja techniczna wykonana została na podstawie i zgodnie z

obowiązującymi obecnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

........................................................ (podpis projektanta)

Polowczyk Kazimierz 15/16

Page 16: opis - projekt rozbiorki - garaz pereca 18bip.tbs-piotrkow.pl/spec20130823/SIWZ_wykonanie...Układ konstrukcyjny podłu żny, ściany no śne murowane na zaprawie wa-piennej, stropodach

Projekt rozbiórki budynku garażowego w Piotrkowie Tryb. ul. Pereca 18

11. Fotografie

Fot. 1,2 – Widok nasadzeń od strony sąsiedniej posesji ze wschodu

Polowczyk Kazimierz 16/16