Top Banner
EU-Regional Policy and Cohesion 1 tructural Funds Cohesion Fund Konference o partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k Evropy Praha, 16. a 17. března 2005 BUDOUCNOST STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A KOHEZNÍHO FONDU V ČESKÉ REPUBLICE Pascal Boijmans Evropská komise Gen. Řed. Regionální politiky Jednotka Česká epublika, Belgie a Lucembursko pascal.boijmans@cec.eu.int
32

OBSAH PREZENTACE

Mar 15, 2016

Download

Documents

- PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
No Slide TitleEU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Konference o partnerství mezi msty a regiony pro lepší pístup k Evropy
Praha, 16. a 17. bezna 2005
BUDOUCNOST STRUKTURÁLNÍCH FOND A KOHEZNÍHO FONDU V ESKÉ REPUBLICE
Pascal Boijmans
Evropská komise
pascal.boijmans@cec.eu.int
Directorate F: deals with ISPA and preparation for SF.
Now : 90 staff, of which about 40 auxiliairies from the new MS.
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Návrh EK na Politiku soudrnosti pro další programové období 2007-2013
Rozpoet
Pedpisy
Provádní
DOPAD ROZŠÍENÍ : POTEBA POLITIKY SOUDRNOSTI PO 2007
Poet obyvatel Spoleenství vzroste ze 380 na 454 milión (EU 25) nebo 485 milión (EU 27)
HNP na hlavu klesne: -12,5% EU 25; -18% EU 27 v EUR
Rozdíl v rozvoji mezi regiony se prohloubí : prm. HNP v Cíli 1 je 69%; nové len. státy 46%
Nové lenské státy pinesou dynamitjší rozvoj (4% na rok oproti 2,5% v EU 15)
Zamstnanost v EU 15 vzrostla ze 60% na 64% (1996 – 2002). V nových lenských státech to bylo 56%: (59% v 1999)
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Rozpoet EU na 2000-2006
Strop vzhledem k závazkm na rok: € 108,5 miliard pro EU25, z toho € 37 miliard na strukturální akce podle cen r. 2004
Finanní perspektiva 2007-2013
Strop vzhledem k závazkm na rok : € 146,4 miliard pro EU27, z toho € 48 miliard na strukturální akce podle cen r. 2004
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
POLITIKA SOUDRNOSTI
Tvoí 34% rozpotu EU (€ 336 miliard na období 2007-2013, pi cenách roku 2004)
Tvoí asi 0,41% HNP Spoleenství (0,43%, kodaské údaje, s rozvojem venkova, 0,45% pokud se zahrne rezerva)
Asi 50-50 mezi stávajícími a novými lenskými státy
Koncentrace: asi 78% rozpotu je pro lenské státy zaostávající ve vývoji
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
KONVERGENCE A KONKURENCESCHOPNOST
Regiony s HNP na hlavu niším ne 75% prmru EU 25
Státy s HND na hlavu niším ne 90% prmru EU 25 (Kohezní fond)
Statistický dopad: regiony s HNP na hlavu pod 75% EU15 a nad 75% EU25
Zvláštní program pro nejvzdálenjší regiony
Rozpoet asi 78,5% z celku (264 miliard €)
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMSTNANOST
Politika soudrnosti pro poteby všech ostatních region EU – ádné dlení na zóny
Dv základní sloky:
Pizpsobivost pracovní síly, vytváení pracovních míst, pístup zranitelných oban k pracovnímu trhu
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
dostupnost a sluby obecného zájmu
ivotní prostedí a prevence rizik
zahrnovalo by zodpovdnost mst delegovaných do regionu (URBAN+), ádná iniciativa Spoleenství
Rozpoet: asi 17.2% z celku SF = souasné Cíle 2 a 3 (57,9 miliard €)
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Spolupráce pes hranice (vetn hranic tvoených moem)
Nadnárodní spolupráce
Vytváení sítí a výmna zkušeností
Spolupráce mezi EU a sousedními zemmi – spojeno s novým Evropským nástrojem sousedství
Rozpoet: asi 3,94% z celku (13,2 miliard €)
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Peshraníní
Rozdlení podle cíl v miliardách Euro (celkem: EUR 336,1 miliard)
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
pod 75% v EU25
Art. 5+6 Gen.Reg.
tématická koncentrace
evropská strategie zamstnanosti
s politickou diskuzí v Komisi a názory EP
výroní zpráva pedkládaná Rad
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
3 místo 7 cíl
integrace Kohezního fondu
zredukování stádií programování
2. Operaní programy
spolené ízení mezi evropskou, národní, regionální, mstskou a místní úrovní
mstská problematika: moné pevedení na mstské úady
všechny regiony prospch z politiky soudrnosti
zvláštní pozornost pro:
nejokrajovjší regiony a regiony s pírodním handicapem (ostrovy, hory, ídce osídlené oblasti)
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
mnohaleté plánování
Kohezní fond: a 85%
1. Politika soudrnosti
ervenec 2004: Komise pijala legislativu pro Strukturální fondy a Kohezní fond
Vyjednávání pokraují v pracovních skupinách Rady
Konec 2005: Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu o nových smrnicích pro SF a CF
Zaátek 2006: Pijetí Strategických smrnic Spoleenství pro soudrnost Radou
2006: Píprava program na období 2007-2013
1.leden 2007: Zahájení provádní
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Cíl 1: sedm Nuts II region
Cíl 2 a 3: Praha Nuts II
Seven of the eight Nuts II regions are eligible under Objective 1
The region of Prague (Nuts II) is eligible under Obj. 2 and 3, due to its high GDP/capita.
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
OP Rozvoj lidských zdroj 21,9%
OP Prmysl a podnikání 17,9%
OP Rozvoj venkova a vícefunkní 12,0%
zemdlství
INTERREG 69
Equal 32
CELKEM 2.630
Recent reduction in OPs
OP Tourism in JROP
Also high share JROP
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Konvergence
Kohezní fond: celá zem
Regionální konkurenceschopnost a zamstnanost
Evropská územní spolupráce
zahraniní: NUTS III regiony sousedící s jinými lenskými státy (ne Praha a Stední echy)
nadnárodní: zapojení eské Republiky do vtších evropských zón
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Národní strategický referenní rámec
2. Poet operaních program
Hlavní oblasti intervence
Rozdíly v drazu a nezbytné zmny v administrativní organizaci
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Silnice, eleznice a víceúelové
Výzkum a Vývoj a Inovace
Pevod technologií a „clustery“
Modernizace pracovních úad
istší ivotní prostedí
Splnní poadavk EU
Efektivní vyuití energie a obnovitelné zdroje energie
Chytrá administrativa
Posílení administrativní kapacity na všech úrovních, vetn region
Ve shod s politikami EU: veejné zakázky, státní pomoc, ivotní prostedí
e-vláda
Další integrace EU a národních politik
Dopad fond EU se blíí 4% HNP
Úloha Prahy jako hospodáského motoru celé zem
Vtší zapojení Prahy do národní rozvojové strategie
Organizace závazk národního spolufinancování v rámci eského národního rozpotu
Píprava na Eurozónu
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Zjednodušit a zlepšit finanní postupy
Zkrátit dobu na navrácení výdaj
Absorbní kapacita
nebo: národní integrované programy pro regiony
Kapacita institucí: Implementace stanov
Konený prospch z pomoci
Zamení na mstské oblasti
Píklady:
ištní odpadních vod
Iniciátor a pispvatel k lisabonské strategii na regionální/místní úrovni
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
ÚLOHA REGION A MST
Souást formální administrativní organizace programu
Zodpovdný za (ást) prbhu ádosti o projekt (nábor, odhad, výbr, uzavení smlouvy, monitorování)
Píklady:
Píprava na výbr projekt: transparentní a objektivní výbrová kriteria
Pidaná hodnota pro SF:
Zjednodušení a zlepšení administrativních postup
Zdroj financování: technická pomoc
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
ÚLOHA REGION A MST
Zdroj a dodavatel spolufinancování
Píspvek fond EU se blíí 4% HNP v CZ
Písná pravidla pro rozpoet (Eurozóna) a vysoké nároky na spolufinancování
všechny stupn musí pispt (národní, regionální, mástní)
Píklady:
Pidaná hodnota pro SF:
Zjednodušení systému probíhání plateb
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
ÚLOHA REGION A MST
Nové monosti pod ESF pro modernizaci administrativy v regionech konvergence
Posílení kapacity úad a výkonnosti administrativy na národní, regionální a místní úrovni
Nejen v pímém vztahu k EU-SF
Provádní píslušných politik EU,
Uvedení legislativy EU v platnost
Píklady:
E-vláda ve venkovských oblastech
Intenzivní školení v pravidlech pro veejné zakázky pro regionální a místní administrativy
Modernizace pracovních úad
Transparentní a úinné postupy
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
ÚLOHA REGION A MST
Zvláštní opatení ve Spoleném regionálním OP
Nové období: zamení na iniciativu spoleenství URBAN
Nová naízení: monost zahrnout seznam mst s mstskou problematikou
Pevedení zodpovdnosti na mstské úady nap. prostednictvím souhrnného grantu
Píklady
Pidaná hodnota pro SF
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
ÚLOHA REGION A MST
Nové období: zamení na III C (Spolupráce mezi regiony)
Nová naízení: monost zahrnout akce pro meziregionální spolupráci do regionálních program
podmínka: nejmén jeden regionální nebo místní úad z jiného lenského sátu
Píklady
Pidaná hodnota pro SF
EU-Regional Policy and Cohesion
Structural Funds Cohesion Fund
Programové plánování
Provádní program
Pispní k lisabonské strategii na regionální/místní úrovni
Politika soudrnosti není pístup „shora“
Partnerství mezi EU, narodní, regionální a místní úrovní
Nové období: nkolik nových nástroj poskytuje monosti pro vtší zapojení regionálních a místních úad
Regionální programy
zamení URBAN
Meziregionální spolupráce