Top Banner
MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV, PROGRAMOV ZA INVALIDE IN PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI Maj 2018
44

MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

Aug 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV, PROGRAMOV ZA INVALIDE IN PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI

Maj 2018

Page 2: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018
Page 3: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

3

KAZALO

6. stran I. PROGRAMISOCIALNEREHABILITACIJEZASVOJENIH (prepovedanedroge,alkoholizem,motnjehranjenja,zasvojenost zdigitalniminapravami)

10. stran II. DUŠEVNOZDRAVJE (pisarnezainformiranjeinsvetovanje,dnevnicentrizaosebestežavami vduševnemzdravju,stanovanjskeskupine,telefonskosvetovanje, zagovorništvo–zastopniki,koordinatorji)

16. stran III. PROGRAMIZABREZDOMCE

17. stran IV. PROGRAMIZASTAREJŠE

19. stran V. PROGRAMIZAOTROKEINMLADOSTNIKE (kriznicentri)

21. stran VI. PROGRAMIZAPREPREČEVANJENASILJA (telefonskosvetovanje,materinskidomovi,varnehišeinzatočišča, svetovalnicazažrtvenasilja,programizacelovitoobravnavo,programi zapovzročiteljenasilnihdejanj,kriznicentrizaodrasležrtvenasilja)

26. stran VII. PROGRAMIZAINVALIDE (programisocialnevključenostizainvalide)

31. stran VIII. PROGRAMIZAROME (programi,Večnamenskiromskicentri)

32. stran IX. DRUGIPROGRAMIZAPOMOČVSTISKI

33. stran X. PROGRAMIVPODPORODRUŽINI (podporaumirajočim,njihovimsvojceminžalujočim,podporaosebam vstiski)

34. stran XI. PROGRAMIPSIHOSOCIALNEPOMOČIOTROKOM, MLADOSTNICAMINMLADOSTNIKOMOZIROMA NJIHOVIMDRUŽINAM

36. stran XII. VEČGENERACIJSKICENTRI

37. stran XIII. PROGRAMIZAPROMOCIJOPROSTOVOLJSTVA INMIGRACIJE

Page 4: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

4

Pred vami je nova zloženka, ki vključuje naslove izvajalcev različnih programov s po-dročja socialnega, družinskega in invalidskega varstva. Gre za izvajalce, ki zagotavljajo različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v različnih življenj-skih stiskah pri katerih potrebujejo strokovno pomoč.

Poleg nalog, ki se izvajajo v okviru javnih služb številne naloge uspešno izvajajo tudi nevladne organizacije, ki se lažje in hitreje odzivajo na potrebe, ki izhajajo iz lokalnih okolij. Nevladne organizacije prevzemajo tudi pobudo za zagotavljanje različnih soci-alnovarstvenih aktivnosti, ki jih ministrstvo na podlagi ugotovljenega javnega interesa sofinancira.

Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva (v določenih primerih vzdrževanju sprejemlji-vega socialnega stanja posameznikov, pri katerih ne moremo pričakovati rešitve težav) in so dopolnitev socialnovarstvenim storitvam. Programi se izvajajo na podlagi verifika-cije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za njihovo (so)financiranje in se obliku-jejo tako, da upoštevajo značilnosti in potrebe posamezne ciljne skupine uporabnikov ter izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v katerem se izvajajo.

Mreže programov se oblikujejo za posamezna področja oziroma posamezne ciljne skupine, in sicer na področju preprečevanja nasilja, pomoči žrtvam nasilja in dela s povzročitelji nasilja, zasvojenosti, duševnega zdravja, pomoči brezdomcem, pomoči otrokom in mladoletnikom, prikrajšanim za primerno družinsko življenje in mladoletni-kom s težavami v odraščanju, pomoči starejšim osebam, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju, podpori za neodvisno življenje invalidov, psihosocialni pomoči otrokom, odraslim in družinam, socialnega vključevana Romov, preprečevanja in od-pravljanja socialnih stisk drugih ranljivih skupin.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 1993, preko vsakoletnih javnih razpisov, redno sofinancira različne programe (pretežno programe nevladnih organizacij), s čimer zagotavlja večjo profesionalnost, strokovno obravnavo in zaposlitev velikega števila strokovnjakov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2018 sofi-nancira 176 različnih socialnovarstvenih programov in v ta namen namenja prek 14.700.000,00 evrov.

UVOD

Page 5: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

5

V okviru programov v podporo družini, ministrstvo sofinancira 11 izvajalcev vsebin cen-trov za družine v višini 388.858,32 evrov in 15 izvajalcev programov psihosocialne pomoči mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam, v višini 279.000,00 evrov.

V programe za spodbujanje neodvisnega življenja invalidov je vključenih približno 1.200 uporabnikov, zaposlenih je skoraj 350 asistentov, ministrstvo pa za izvajanje programov vsako leto namenja več kot 3 milijone evrov.

V okviru sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 sofinanciramo tudi Večgeneracijske centre, ki smiselno dopol-njujejo vsebine centrov za družine in programe psihosocialne pomoči mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam. Prav tako sofinanciramo Večnamenske rom-ske centre, katerih ključni cilj je celovita integracija Romov v okolje v katerem živijo. Za Večgeneracijske centre namenjamo sredstva v višini 1.643.032,65 evrov, za Večna-menske romske centre pa sredstva v višini 1.021.970,00 evrov.

Skupno za vse omenjene programe Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti letno namenja okoli 18 milijonov evrov proračunskih sredstev. V sofinanciranih programih so zaposleni pretežno strokovni delavci, sodelavci ter tudi laični delavci. Njihovo delo uspešno dopolnjujejo tudi prostovoljci, v zadnjem letu jih je sodelovalo več kot 9.000.

Ministrstvo posebno pozornost namenja tudi osebam s težavami v duševnem zdravju. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje je na nacionalni ravni vzpostavilo:

– mrežo 11 zastopnikov, ki varujejo pravice, interese in koristi osebe, nameščene v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, oddelek pod posebnim nadzorom v psihiatrični bolnici ali v nadzorovani obravnavi;

– mrežo 25 koordinatorjev v skupnosti, ki delujejo v okviru centrov za socialno delo.

Na področju preprečevanja nasilja v okviru javne službe deluje tudi 9 kriznih centrov za mlade, 1 krizni center za otroke in 2 krizna centra za odrasle žrtve nasilja. Navedeni krizni centri delujejo na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki pri centrih za socialno delo določa oblikovanje regijskih služb, ki vključujejo poleg kriznih centrov še interventne službe in regijskega koordinatorja za preprečevanje nasilja.

Zloženka, ki je pred vami, je objavljena na spletni strani: www.mddsz.gov.si.

Page 6: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

6

1. Center za socialno delo Kranj Center za pomoč, terapijo, socialno rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih

Sprejemni center in dnevni center Labirint Sejmišče4,4000Kranj

info@labirint-kr.si042568780,042568781,041279869

Reintegracijski center Dom Vincenca Drakslerja Pristavškacesta16,4290Tržič

reintegracija@omamljen.si,gpcsd.kranj@gov.si

059943637,041626336

Stanovanjska skupina Katapult Sejmišče4,4000Kranj info@labirint-kr.si 042568782,051637755

2. DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK Malenškova11,1000Ljubljana uprava@projektclovek.si 015423746

Sprejemni center Ljubljana sc.lj@projektclovek.si 041717356

Sprejemni center Novo mestosc.nm@projektclovek.si031311989

Sprejemni center Piran

sc.piran@projektclovek.si041325620;0597/50340,

Enota Nova Gorica 041272376 pisarna.ng@projektclovek.si

Regijski sprejemni center Koroškesc.ravne@projektclovek.si051637267;059720271

Sprejemni center Rušesc.ruse@projektclovek.si041358668;026610101

Sprejemni center Kočevjesc.kocevje@projektclovek.si051650459;059711051

Program za otroke in mladostnike Ljubljana-mladi:

mladi.lj@projektclovek.si; 014251214,051642074

Terapevtska Skupnostts.skl@projektclovek.si040293349;059740190

Terapevtska skupnost za zasvojene osebe s pridruženimi težavami v duševnem zdravju

prius.lj@projektclovek.si041793496;015403174

Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke

ts.starsi@projektclovek.si040865903;059740361

Center za Reintegracijocr.lj@projektclovek.si051368209;059712360

3. Društvo za delo z mladimi v stiski »Žarek« CestaMaršalaTita78a,4270Jesenice info@drustvo-zarek.si,

skupnost.zarek@drustvo-zarek.si 040790345

Komuna:SkupnostŽarek (lokacija:Bitnje17,4264BohinjskaBistrica)

4. Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti »Zdrava pot«

Dnevni center za odvisnike

Krekova12a,2000Maribordrustvo.zdrava.pot@siol.net022511428/031600210

5. Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ, Sežana Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Ulica1.majašt.1,6210Sežana

drustvo_pomoc@t-2.net, 057302120

I. PROGRAMI SOCIALNE REHABILITACIJE ZASVOJENIH

1. PREPOVEDANE DROGE

Page 7: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

7

6. Društvo POT Pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Ilirska Bistrica

Pomoč pri urejanju socialnih stisk osebam, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim

Levstikovaulica3,6250IlirskaBistrica pot@kabelnet.net, 057100625

7. Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper Delo z uporabniki prepovedanih drog in njihovimi svojci Ljubljanskacesta6,6000Koper

drustvo_svit@t-2.net056260011

8. Javni zavod SOCIO Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drogKocenovaulica8,3000Celje

zasvojenosti.socio@gmail.com034924042

9. »UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Kersnikova 3, 1000 Ljubljana

drustvo.up@siol.net014342570

Podpora mladostnikom sandra.up@siol.net 030312313

Reintegracija katja.up@siol.net 015411227

10. Zavod Pelikan Karitas Program pomoči in celodnevnega bivanja

za zasvojene – »Pelikan« CestanaPolževo4,1294VišnjaGora zavod.pelikan@gmail.com;

pelikan@karitas.si 015480363/051339725

Skupnost Srečanje Polje350,1260Ljubljana-Polje ss.polje@gmail.com;pelikan@karitas.si 015480286/030646943/

031606066

Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju

Sostrskacesta1,1261Ljubljana-Dobrunje tssostro@gmail.com;pelikan@karitas.si 059093640/040565017

11. Nacionalni inštitut za javno zdravje Center za preprečevanje odvisnosti

Maribor Ljubljanska4,2000Maribor info.cpo@nijz.si

023327251,031744494

12. Inštitut VIR – socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj, zavod

Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog

Vrunčevaulica9,3000Celjevir@institut-vir.si034900024,031288827

13. Združenje DrogArt Zmanjševanje škodljivih posledicami klubskih drog med mladimiKardeljevaploščad16,1000Ljubljana

DrogArt info točka Prečnaulica6,1000Ljubljana

info@drogart.si014397270/041730800

14. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma

Hacquetovaulica9,1000Ljubljana 014301200,014301205,041919981

Program zmanjševanja škode zaradi drog Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog,

ki so žrtve nasilja vh.stigma@gmail.com

030696398(varnahiša)

Programivključujejopreprečevanjetveganjintežavvzvezizuživanjemdrogindrugimizasvojenostmi,zmanjšanjesocialneškode,kijopovzročauživanjedrogterzmanjšanještevilazasvojenih.Programiseodvijajovdnevnihcentrih,terapevtskihskupnostih,komunahalipisarnahzasvetovanjeininformiranje.

Page 8: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

8

15. ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje Program za zmanjševanje škode zaradi drog

Dnevni center zmanjševanje škode zaradi drog

Belokranjskaul.2,1000Ljubljanainfo@sent.si031607245,053309603,059338532

16. ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje pomoči Mostovi Trstenjakovaul.5a,2250Ptuj

ars.vitae.si@gmail.com031519902,070996120

17. Društvo Srečanje Pomoč odvisnikom in njihovim družinam Rozmanovaul.10,8000Novomesto drustvo.srecanje@gmail.com 051367497

18. Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec

Zavetišče za brezdomce »Želva« Šlandrovtrg2, 3310Žalec dzelva.eureka@siol.net 037103523,041420877

Programi so namenjeni urejanju alkoholizma in so v največji meri organizirani kot skupine za samopomoč, posamezne organizacije pa nudijo tudi individualno obravnavo. V svoje aktivnosti vključujejo tudi svojce.

1. Združenje DrogArt Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi – Izberi samKardeljevaploščad16,1000Ljubljana

DrogArt info točka Prečnaulica6,1000Ljubljana

info@drogart.si014397270,041730800

2. Društvo Žarek upanja Vzgoja in izkustveno učenjeLetališkacesta33,p.p.2558,1000Ljubljana

natasi.sorko@siol.net018977023/031341784/

041732381

3. Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije

Svetovalnica in rehabilitacija zdravljenih alkoholikov in njihovih družinskih članov za zdravo življenje

Prešernova6a,5220Tolmin zvezakzaslovenije@gmail.com 041753412/031479296

Programiseizvajajo:Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin

031479296

Društvo za zdravo življenje Nova Gorica051678151

Klub zdravljenih alkoholikov Idrija041283808

Društvo zdravljenih alkoholikov Ajdovščina – Vipava

051337347

Društvo za psihosocialno pomoč Pluton Ajdovščina

051633443

Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica041824047

Klub zdravljenih alkoholikov Logatec041546094

Društvo zdravljenih alkoholikov Ilirska Bistrica

040683015

Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna041844995

2. ALKOHOLIZEM

Page 9: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

Društvo zdravljenih alkoholikov Obala Izola

064146523

Društvo za pomoč v stiski Zarja KZA Lendava

031477236

Klub zdravljenih alkoholikov Nova Brazda Kranj

064162517

ProgramSvetovalnicaseizvajavnaslednjihkrajih:Tolmin,Bovec,Idrija,NovaGoricainAjdovščina.

4. Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije Mreža skupin za urejanje alkoholizmaLetališkac.33,1000Ljubljana

zszos@siol.net041732381

5. Društvo za urejeno življenje – AbstinentDolenjskacesta22,1000Ljubljana

svetovanica@abstinent.si 059034709,064244497

Izvajanjeprogramanalokacijah: Društvo Zmagovita pot, Krško

Cesta4.julija62b,8270Krškozdenka.zona@gmail.com

031571591

Društvo za podporo ob osebnih spremembah ZNOVA, Novo mesto Nadmlini24,8000Novomesto

jozevukcevic@gmail.com 031494110

Društvo zdravljenih alkoholikov VrhnikaRaskovec21,1360Vrhnika

urska.cvetkovic@t-2.net 031251642

Društvo za zdravje in sožitje v družinah TrebnjeSokolskaulica2,8233Mirna

zdraveobcine@gmail.com 073481570

Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma JeseniceCestaMaršalaTita65,4270Jesenice

kristina.korazija@gov.si045834617

Klub zdravljenih alkoholikov Kaktus SevnicaTrgsvobode14,8290Sevnica

078161527

Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON, Šmarje pri JelšahLembergpriŠmarju25,3241Podplat

marija.erjavec@gov.si 040731043

6. Zavod Karitas Samarijan Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholomMarkovacesta38,Bertoki,6000Koper

vrtnica.karitas@gmail.com040980464

Programi so namenjeni motnjam hranjenja. Vsebujejo predvsem individualno delo z uporabniki in uporabnicami ter organiziranje skupin za samopomoč.

1. Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA Svetovalnica za motnje hranjenja MuzaUlicastarepravde11,1000Ljubljana

svetovalnica.muza@gmail.com014250338

9

3. MOTNJE HRANJENJA

Page 10: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

10

II. DUŠEVNO ZDRAVJE

Programi so namenjeni nudenju individualne strokovne in skupinske pomoči zasvojenim z digitalnimi napravami, oziroma celostnem urejanju oseb z nekemičnimi oblikami zasvojenosti zasvojenim, njihovim svojcem, medinstitucionalnim povezovanjem z individualnim, družinskim, partnerskim in skupinskim načinom dela.

1. Zavod NORA, center sodobnih zasvojenosti LOGOUT

Logout & Restart, Metelkovaulica15,1000Ljubljana info@logout.si 041233474,brezplačnaklicnaštevilka:

0807376

IZOLA Ljubljanskaulica22,6310Izola info@logout.si 064236516,brezplačnaklicnaštevilka:

0807376

CELJE UlicaXIVdivizije14,3000Celje info@logout.si 031832646,brezplačnaklicnaštevilka:

0807376

2. Inštitut VIR – socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj, zavod

Program Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog

Rehabilitacija nekemičnih zasvojenosti Vrunčevaulica9,300Celje vir@institut-vir.si 034900024,031288827

V pisarnah za informiranje in svetovanje lahko posamezniki s težavami v duševnem zdravju in njihovi svojci dobijo individualno pomoč in svetovanje. Posebnost programa je ta, da se storitve opravljajo tudi na terenu.

1. Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju Svetovalnica AltraZaloškacesta40,1000LjubljanaTrg31,2319Prevalje

info@altra.si015425562,015425554,

028240910,041431184

2. OZARA SLOVENIJA, Nacionalno združenje za kakovost življenja Mreža pisarn za informiranje in svetovanjeLjubljanskaul.9,2000Maribor

info@ozara.org016200423,012445120

1. Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju

Dnevni center Ljubljana Zaloška40,1000Ljubljana

info@altra.si015444760

2. Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju

Svetovalnica z elementi dnevnega centra Prevalje Trg31,2391Prevalje

info@altra.si028240910

4. ZASVOJENOST Z DIGITALNIMI NAPRAVAMI, SPLETOM IN SPLETNIMI STORITVAMI

1. INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

2. DNEVNI CENTRI ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

Page 11: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

11

Programisonamenjeniosebamzdolgotrajnimitežavamivduševnemzdravjuinvključujejodnevnecentre,pisarnezainformiranjeinsvetovanjesterenskimdelom,nastanitveneprograme,programezagovorništva,različneskupinezasamopomočinprogramezasvojceoseb,kiimajodolgotrajnetežavevduševnemzdravju.

3. Center za socialno delo Koper Dnevni delovno terapevtski center Barčica Prisoje1,6000Koper

barcica@gmail.com056634576,056634577

4. OZARA SLOVENIJA, Nacionalno združenje za kakovost življenja Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem razvojuLjubljanskaul.9,2000Maribor

info@ozara.org023300444,026200371

5. ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje Belokranjskaul.2,1000Ljubljana

info@sent.si012307835

– Mrežadnevnihcentrovzaosebestežavamivduševnemzdravju

– Dopolnilnamrežadnevnihcentrovzaosebestežavamivduševnemzdravju

6. Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« Mreža stanovanjskih skupin Stanovanjska skupina Podgrad Stanovanjska skupina ŠtanjelŠtorje6210,26Sežana

info@drustvovezi.org057685200, 031649288

7. Center za socialno delo Ruše Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravjuHmeljarskaulica8,2342Ruše

gpcsd.ruse@gov.si026730150,041576255

8. Center za socialno delo Kamnik Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik - ŠtacjonKolodvorska4,1241Kamnik

gpcsd.kamni@gov.si018303280,031663730

9. Center za socialno delo Laško »Kresnice« Program za osebe s težavami

v duševnem zdravju Kidričevaul.2a,3270Laško socialnoranljivi@gmail.com 037343100 041788003

10. ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje

Psihosocialna rehabilitacija in življenje v skupnosti s podporo

Belokranjskaul.2,1000Ljubljana info@sent.si 012307840

11. Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona, so. p.

Dnevni center I Z A – za osebe s težavami v duševnem zdravju

Partizanskac.15,9250GornjaRadgona info@vitica.si 025611520

Programi stanovanjskih skupin nudijo dolgotrajno nastanitveno podporo osebam s težavami v duševnem zdravju.

1. Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju Program Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

Enota LjubljanaZaloškacesta40,1000Ljubljana

info@altra.si015443793

Enota Prevalje Stanovanjskeskupine Trg31,2391Prevalje 028240910

3. STANOVANJSKE SKUPINE

Page 12: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

12

2. Center za socialno delo Koper Stanovanjska skupina VALLevjaul.7,6000Koper

anna.ssval@gmail.com056634592

3. Društvo za duševno zdravje in preživljanje prostega časa »VEZI« Stanovanjska skupina Podgrad Stanovanjska skupina Štanjel

Štorje6210,26Sežanainfo@drustvovezi.org031649288

4. OZARA SLOVENIJA - Nacionalno združenje za kakovost življenja Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravjuLjubljanskaul.9,2000Maribor

info@ozara.org023300444,023300446,053303720

5. ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje Mreža stanovanjskih skupin Belokranjskaul.2,1000Ljubljana

info@sent.si012307840

6. Zavod Franko Maribor – Zavod za razvijanje, načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti Odprte stanovanjske skupine –

Vzpostavljanje oskrbe v skupnosti in prehodna stanovanjska skupinaPlečnikovaulica2,2000Maribor

zavod.franko@gmail.com070799192

1. Društvo zaupni telefon Samarijan Zaupni telefon za klic v duševni stiskiUlicaJanezaPavlaII13,1000Ljubljana

samarijan@gmail.com012391673

1. Društvo ALTRA – Odbor za novosti v duševnem zdravju Zagovorništvo za ljudi s težavami v duševnem zdravjuZaloškac.40,1000Ljubljana

info@altra.si015425554,051433666Prevalje

2. ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje Socialno zagovorništvoBelokranjskaul.2,1000Ljubljana

info@sent.si023202693

ZASTOPNIKIVesnaZupančič

051-276-211vesna.zupancic@guest.arnes.si

StankaRadojičič051-276-213stanka.zastopnik@gmail.com

MarijaZidarič051-276215mimica.zidaric@gmail.com

RomanaMiklič051-276-221romanamiklic.zastopnik@gmail.com

DamjanaDeržek051-276-210damjana.derzek@rive.si

PoloncaNunčič051-276-212polonca.zastopnik@gmail.com

EdoPavaoBelak051-276-220belak.edo9@gmail.com

BrigitaŽajdela051-276-227brigitazajdela@gmail.com

4. TELEFONSKO SVETOVANJE

5. ZAGOVORNIŠTVO – ZASTOPNIKI

Page 13: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

13

NevenkaMočnik051-276-229nevenka.zastopnik@gmail.com

AndrejkaVučak051-276-228vucak.andreja@gmail.com

LidijaKristančič051276225kristancic@gmail.com

Celjska regijaCeljskoregijopokrivajotrikoordinatorkezaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Celje,kiopravljajodelozaCSDCelje,CSDŽalec,CSDLaško,CSDŠmarjepriJelšahinCSDŠentjurpriCelju;

Koordinatorica: Polona Pulko,univ.dipl.soc.del.CSDCelje,Opekarniška15b,3000Celje

034256303,031707566polona.pulko@gov.si

Koordinatorica: Alenka Kolar,dipl.soc.del.CSDCelje,Opekarniška15b,3000Celje

034256305,031782529alenka.kolar1@gov.si

CSD Velenje,kiopravljadelozaCSDVelenje,CSDSlovenskeKonjiceinCSDMozirje.

Koordinatorica: Marina Marinović,dipl.soc.del.CSDVelenje,Prešernovacesta10,3320Velenje

038984510,041726938marina.marinovic@gov.si

Dolenjska regijaDolenjskoregijopokrivajo3koordinatorkezaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Novo mesto,kiopravljajodelozaCSDČrnomelj,CSDMetlika,CSDNovomestoinCSDTrebnje;

Koordinatorica:Katja Čelič,univ.dipl.soc.del.CSDNovomesto,Resslovaulica7b,8000Novomesto

073932644,041704949katja.celic@gov.si

CSD Krško,kiopravljadelozaCSDKrško,CSDSevnicainCSDBrežice.

Koordinatorica: Katja Levstik Žgalin,univ.dipl.soc.CSDKrško,CestaKrškihžrtev11,8270Krško

076202454,041795885,katja.levstik@gov.si

Gorenjska regijaGorenjskoregijopokrivata2koordinatorkizaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Jesenice,kiopravljadelozaCSDJesenice,CSDRadovljicainCSDTržič;

Koordinatorica: Marjetka Kozjek Šurc,univ.dipl.soc.CSDJesenice,CestaŽelezarjev4a,4270Jesenice

045834624,051351301marjetka.kozjek-surc@gov.si

CSD Kranj,kiopravljadelozaCSDKranjinCSDŠkofjaLoka.

Koordinatorica: Petra Hafnar,univ.dipl.soc.del.CSDKranj,Koroškacesta19,4000Kranj

042568743,041386993petra.hafnar@gov.si

6. KOORDINATORJI OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

Page 14: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

14

Koroška regijaKoroškoregijopokriva1koordinatorkazaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Slovenj Gradec,kiopravljajdelozaCSDSlovenjGradec,CSDDravograd,CSDRavnenakoroškeminCSDRadljeobDravi;

Koordinator: Janez Sterle,univ.dipl.soc.del.CSDSlovenjGradec,Ozkaulica1,2230SlovenjGradec

028850120,031308561csdsg.koor.dus.zdravje@gov.si

Ljubljanska regijaLjubljanskoregijopokrivajo4koordinatorjizaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Ljubljana Moste Polje,kiopravljajodelozaCSDLjubljanaBežigrad,CSDLjubljanaCenter,CSDLjubljanaŠiška,CSDLjubljanaMosteinCSDLjubljanaVičRudnik;

Koordinatorica:Ines Bašnec,univ.dipl.soc.del.CSDLjubljanaMostePolje,Zaloška69,1000Ljubljana

015206454,040791242ines.basnec@gov.si

Koordinatorica: Aleksandra Čorić,univ.dipl.soc.del.CSDLjubljanaMostePolje,Zaloška69,1000Ljubljana

015206451,040747280aleksandra.coric@gov.si

Koordinatorica: Mag. Nataša Udovič,univ.dipl.soc.del.CSDLjubljanaMostePolje,Zaloška69,1000Ljubljana

015206452,040856484natasa.udovic@gov.si

Koordinator: Vili Lamovšek,univ.dipl.soc.del.CSDLjubljanaMostePolje,Zaloška69,1000Ljubljana

015206450,040787453vili.lamovsek@gov.si

Osrednjeslovenska regijaLjubljanskoregijopokrivajotrijekoordinatorjizaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Kočevje,kiopravljajodelozaCSDKočevje,CSDRibnica,CSDGrosupljeinCSDVrhnika;

Koordinatorica: Tatjana Romih,univ.dipl.soc.del.CSDKočevje,Ljubljanskacesta9,1330Kočevje

059694413,040568245tatjana.romih@gov.si

CSD Zagorje,kiopravljadelozaCSDLitija,CSDZagorjeobSavi,CSDTrbovljeinCSDHrastnik.

Koordinatorica: Kristina Kos,dipl.soc.del.CSDZagorjeobSavi,CestaZmage7,1410ZagorjeobSavi

035660244,051435724kristina.kos@gov.si

CSD Kamnik,kiopravljadelozaCSDDomžale,CSDKamnik.

Koordinatorica: Tina Širnik,univ.dipl.soc.del.CSDKamnik,Usnjarskacesta8,1241Kamnik

018303272,041856555tina.sirnik@gov.si

Pomurska regijaPomurskoregijopokrivatadvekoordinatorkizaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Murska Sobota,kiopravljadelozaCSDMurskaSobota,CSDGornjaRadgona,CSDLendavainCSDLjutomer;

Koordinatorica: Erna Fišinger,univ.dipl.soc.del.CSDMurskaSobota,Slovenskaulica44,9000MurskaSobota

025351173,041624593erna.fisinger@gov.si

Page 15: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

15

Koordinator: Petra Gyurica,univ.dipl.soc.CSDMurskaSobota,Slovenskaulica44,9000MurskaSobota

025351173,031727430petra.gyurica@gov.si

Primorska regijaPrimorskoregijopokriva5koordinatorjevzaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Koper,kiopravljadelozaCSDKoper,CSDIzola,CSDPiraninCSDSežana;

Koordinatorica: Gigliola Kovač,univ.dipl.soc.del.CSDKoper,Cankarjevaulica6,6000Koper

056634562,041668952gigliola.kovac@gov.si

CSD Nova Gorica,kiopravljadelozaCSDNovaGorica,CSDTolmininCSDAjdovščina;

Koordinator: Perše Bojan,univ.dipl.soc.del.CSDNovaGorica,Delpinovaulica18b,5000NovaGorica

053353319,041702419bojan.perse@gov.si

Koordinatorica: Nataša Novak,univ.dipl.soc.del.CSDNovaGorica,Delpinovaulica18b,5000NovaGorica

053302907,041665013natasa.novak1@gov.si

CSD Idrija,kiopravljadelozaCSDIdrija,CSDPostojna,CSDIlirskaBistrica,CSDCerknicainCSDLogatec.

Koordinator: Janez Tušar,magistersocialnegadelaCSDIdrija,Vojkovaulica2a,5280Idrija

053734613,031717413janez.tusar@gov.si

Koordinatorica: Sabina Lidjan,mag.psihologijeCSDIdrija,Vojkovaulica2a,5280Idrija

053734609,041388176sabina.lidjan@gov.si

Štajerska regijaŠtajerskoregijopokrivajo3koordinatorkezaobravnavovskupnosti,ssedežemna:

CSD Maribor,kiopravljajodelozaCSDMaribor,CSDRuše,CSDLenart,CSDPesnicainCSDSlovenskaBistrica;

Koordinatorica: Simona Ratajc,univ.dipl.soc.del.CSDMaribor,Zagrebška72,2000Maribor

02/2506684,041642726simona.ratajc@gov.si

Koordinatorica: mag. Ana Gajić,dipl.soc.del.CSDMaribor,Zagrebška72,2000Maribor

02/2506685,041642741ana.gajic@gov.si

CSD Ptuj,kiopravljadelozaCSDPtujinCSDOrmož.

Koordinatorica: Maja Žgeč,mag.soc.delaCSDPtuj,Trstenjakova5a,2250Ptuj

027875619,031658856maja.zgec@gov.si

Page 16: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

III. PROGRAMI ZA BREZDOMCE

Programi so namenjeni brezdomnim osebam in obsegajo različne oblike pomoči, predvsem pa gre za nastanitveno podporo, terensko delo, dnevne centre, svetovanje, psihosocialno podporo in pomoč.

1. Center za socialno delo Ljubljana Center Zavetišče za brezdomcePoljanska45b,1000Ljubljana

zavetisce.lj@siol.net014301080

2. Center za socialno delo Maribor Zavetišče za brezdomce MariborŠentiljskac.7,2000Maribor

zavteriscecsd1@gmail.com 024203193,070829223

3. Nadškofijska Karitas Maribor Zavetišče za brezdomce – Sv. Martin Strossmayerjeva15,2000Maribor

info@karitasmb.si059080350

4. Center za socialno delo Kranj Zavetišče za brezdomce Kranj Sejmišče4,4000Kranj

zavetisce.kranj@siol.net,gpcsd.kranj@gov.si

042568788,041387840

5. Javni zavod SOCIO Zavetišče za brezdomceKosovaulica7,3000Celje

zdenka.zrinski@siol.com034929538

6. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice – Dnevni distribucijski center

s terenskim delom za brezdomce – Individualizirana in celovita

nastanitvena podpora brezdomnim ljudemPražakova6,1000Ljubljana

info@kraljiulice.org059022503

7. Škofijska Karitas Koper Pomoč brezdomcem

Markova38,6000Koperkaritasbertoki.brezdomci@gmail.com059028289,051313265

8. Mozaik, društvo za socialno vključenost, so. p.

Zavetišče za brezdomne osebe Murska Sobota

Tomšičevaulica16,9000MurskaSobota zavetisce.ms@siol.net,

info@mozaik-drustvo.si, 059932520,025261690

Pomoč na vratih – terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo

info@mozaik-drustvo.si,pomocnavratih@gmail.com

070336663

9. Center za socialno delo Piran Kažun Piran - Celovita skrb za

brezdomne osebeObala144,Lucija,6320Portorož

gpcsd.piran@gov.si,csd.piran36@siol.net082059230,056712300

10. RKS - Območno združenje Koper Zavetišče za brezdomne z individualno obravnavno Koper

Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne

Gramšijevtrg1,6000Koperkoper.ozrk@ozrks.si056278112,041965489

11. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo

Miren216,5291Miren info@drustvo-vzd.si 053984300

16

Page 17: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

Dnevni center (s terenskim delom) za brezdomceZavetiščezabrezdomceVZDinNamestitvenapodporaPlečnikovpodhod1,1000Ljubljana

014253093,040753425

Razdeljevanje hrane brezdomcem Nova GoricaNamestitev in ponovno vključevanje brezdomnih v družboMiren216,5291Miren

053984300,040244657

12. Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe, Spotur Slovenj Gradec

Zavetišče za brezdomce Slovenj GradecGlavnitrg1,2380SlovenjGradec

mateja.tajnsek@slovenjgradec.si028812158,051321006

13. Škofijska Karitas Koper Hiša Malorca, Ajdovščina Hiša za brezdomne Prešernova10,5270Ajdovščina karitas.koper@rkc.si,

malorca.karitas@gmail.com 064195859

14. ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje

Belokranjskaul.2,1000Ljubljana ZavetiščezabrezdomceNovaGorica info@sent.si 031371992

15. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto

Delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje

UlicaSlavkaGruma54a,8000Novomesto novo-mesto.ozrk@ozrks.si 073933120

16. ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči

KAMRA – Celovita podpora brezdomnim ljudem

Trstenjakovaul.5a,2250Ptuj ars.vitae.si@gmail.com 070996120

17. Društvo Hiša – društvo za pomoč in samopomoč socialno izključenih skupin

Center za brezdomne osebe CestaSimonaBlatnika21,3320Velenje drustvo.hisa@t-2.si 064254150

Mreža programov za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno z drugimi programi pomoči starejših oseb, ki se znajdejo v stiski, njihove svojce in medgeneracijska središča.

1. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranjeResljeva11,1000Ljubljana

info@inst-antonatrstenjaka.si014339301

2. Zveza društev upokojencev Slovenije Starejši za starejšeKebetova9,1000Ljubljana

tajnistvo@zdus-zveza.si016205472

17

IV. PROGRAMI ZA STAREJŠE

Page 18: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

18

3. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah

Partizanskacesta12,2000Mariborzveza@skupine.si022347570

4. Mestna zveza upokojencev Ljubljana Dnevni centri aktivnosti za starejše Zalog (DCA)

UlicaJanezaPavlaII/4 mzu@siol.net 082055177

Enote:DCA Povšetova 20, 1000 Ljubljana

povsetova@dca-ljubljana.org014305152

DCA Puhova 6, 1000 Ljubljanapuhova@dca-ljubljana.org015344026

DCA Gosposvetska 4, 1000 Ljubljanagosposvetska@dca-ljubljana.org012322421

DCA Tržaška 37, 1000 Ljubljanatrzaska@dca-ljubljana.org012446266

DCA Kunaverjeva 6-8, 1000 Ljubljanakunaverjeva@dca-ljubljana.org059934435

DCA Rudnik, Pot k ribniku 3A, 1000 Ljubljana

rudnik@dca-ljubljana.org014271221

DCA Zalog, Agrokombinatska 2, 1000 Ljubljana

zalog@dca-ljubljana.org051664801

5. Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva

Program Hiše Sadeži družbe in razvijanje medgeneracijskega sodelovanja - Vipava CestaDolomitskegaodreda11,

1000Ljubljanainfo@filantropija.org014301288

6. Spominčica - Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci Živeti z demenco v demenci prijaznem okoljuLinhartova13,1000Ljubljana

info@spomincica.si012565111

7. Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper Krpanovaulica13,6000Koper

cda.koper@siol.net040205678

8. Aloja, zavod za dolgotrajno pomoč, Maribor

Svetovanje in podpora pri demenci – DeCo

Borovavas5,2000Maribor lidija@zavod-aloja.si 031026858

9. Mozaik, društvo za socialno vključenost, so. p.

Za boljši jutri z demenco – Programi pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem

UlicaarhitektaNovaka9,9000MurskaSobota

info@mozaik-drustvo.si 025261690 ProgramseizvajananaslovuŠalovci86,

9204Šalovci.

Page 19: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

V. PROGRAMI ZA OTROKE, MLADOSTNICE IN MLADOSTNIKE

Mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje in mreža programov, namenjena otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.

1. Zveza prijateljev mladine Slovenije Nacionalna mreža TOM (telefon za otroke

in mladostnike)Dimičeva9,1000Ljubljana

zdenka.svaljek@zpms.si,info@zpms.si012396717

2. Center za socialno delo Ilirska Bistrica Dnevni center Sonček Bazoviška32,6250IlirskaBistrica gpcsd.ilirs@gov.si,soncekib@siol.net 057110140

3. Center za socialno delo Kranj Škrlovec - dnevni center za mlade in družineŠkrlovec2,4000Kranj

info@skrlovec.net,gpcsd.kranj@gov.si042373515,042568720

4. Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik Mladinsko središče VIČ - integracija socialno izključenih otrok in mladostnikovTržaškacesta40,1000Ljubljana

gpcsd.ljvic@gov.si,info@msvic.si012527769

5. Društvo Center za pomoč mladim - CPM Svetovalnica s podpornimi programi CPM Ljubljana Kersnikova4,1000Ljubljana lj-info@cpm-drustvo.si 01/4382210,031323573

CPM Maribor Obželeznici16,2000Maribor mb-info@cpm-drustvo.si 02/3318306,040/585945

6. Društvo za preventivno delo Mladinske delavniceTržaškacesta2,1000Ljubljana

drustvo.pd@guest.arnes.si014269560

7. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Dnevni center za otroke Rozmanovaulica30,8000Novomesto

drpd_nm@siol.net073939277

8. Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije Skupaj v skupnosti Kunaverjeva2,1000Ljubljana

preventiva@misss.org015101670

9. Društvo za delo z mladimi v stiski ŽAREK Dnevni center »Naj mladih ne vzgaja ulica« CestaMaršalaTita78,4270Jesenice

info@drustvo-zarek.si,dnevni.center@drustvo-zarek.si

040790345,030625298

10. Center za socialno delo Nova Gorica Dnevni center Žarek

Delpinovaulica18b,5000NovaGoricain Marušičevaul.6,5000NovaGorica gpcsd.gorica1@gov.si,dc-zarek@siol.net

053302900

11. Center za socialno delo Koper Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - Petka

Cankarjevaulica6,6000Koper gpcsd.koper@gov.si

056634550

12. Center za socialno delo Tržič Mladinski center Tržič

Usnjarskaulica3,4290Tržič gpcsd.trzic@gov.si

045971200

13. Center za socialno delo Škofja Loka Dnevni center za otroke in mladostnike DC Ω

Partizanskacesta1d,4220ŠkofjaLoka gpcsd.skofj@gov.si

045170100

19

Page 20: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

20

14. ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje programov pomočiDnevni center za otroke in mladostnike

Trstenjakovaulica5a,2250Ptuj ars.vitae.si@gmail.com

070996120

15. Zavod Salesianum, OE Skala Skala – mladinska ulična vzgoja

ObLjubljanici36,1000Ljubljana oe.skala@gmail.com

041798557

16. Center za socialno delo Postojna Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna

Novitrg6,6230Postojna Vojkovaul.8,6230Postojna dc.postojna@gmail.com,

gpcsd.posto@gov.si057001200,040462819

17. Škofijska Karitas Koper Popoldan na cesti

Skalniška1,5250Solkan karitas.koper@rkc.si,

pnc.karitas@gmail.com053300233

18. Center za socialno delo Maribor Pika. Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor

Zagrebškac.72,2000Maribor gpcsd.marib@gov.si,

pika.dcmb@gmail.com 022506600,051304015

19. Center za socialno delo Idrija Vojkova2a,5280Idrija gpcsd.idrij@gov.si 053734600

Dnevni center za otroke in mladostnike IdrijaUlicaIXkorpusa17,5280Idrija

dc.idrija@gmail.com031635070

20. Center za socialno delo Ruše Dnevni center za otroke in mladostnike

Hmeljarskaulica8,2342Ruše gpcsd.ruse@gov.si

026730150,041576255

21. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje Volja vselej najde pot

Proletarskaulica1,1000Ljubljana info@zpmmoste.net 015443043

22. Center za socialno delo Žalec Dnevni center za otroke in mladostnike Podmornica – razširjen program socialno pedagoške pomoči družini

Mestnitrg5,3310Žalec gpcsd.zalec@gov.si

037131250

23. Center za socialno delo Ljubljana Moste – Polje

Skupnostni program za mlade Zaloškac.69,1000Ljubljana spm@csd-ljmostepolje.si,

gpcsd.ljmos@gov.si 015873400,015206442

24. Center za socialno delo Murska Sobota Dnevni center za otroke in mladostnike

KEKEC Slovenskaul.44,9000MurskaSobota gpcsd.murska@gov.si 023591140

25. DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK Program za otroke in mladostnike

Ljubljana-mladi: mladi.lj@projektclovek.si; 014251214,051642074

26. »UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije Podpora mladostnikom

Kersnikova3,1000Ljubljanadrustvo.up@siol.net014342570

sandra.up@siol.net 030312313

Page 21: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

21

1. Krizni center za otroke Grosuplje - Hiša zavetja Palčica

Brvace41,1290Grosuplje gpcsd.grosu@gov.si,

hisa.palcica@gmail.com 040194192

2. Krizni center za mlade Celje Ipavčeva8,3000Celje gpcsd.celje@gov.si,

kriznicenterzamlade@t-1.si 034930530,031576150

3. Krizni center za mlade Koper - Marelična hiša

Kolarskaulica10,6000Koper gpcsd.koper@gov.si,kcm.koper@gov.si 056634590,056634599,041303203

4. Krizni center za mlade Krško Cestakrškihžrtev11,8273Leskovecpri

Krškem gpcsd.krsko@gov.si,

kcmkrsko@kabelnet.net 074905177,051611940

5. Krizni center za mlade Ljubljana Bežigrad Podmilščakovaulica20,1000Ljubljana gpcsd.ljbez@gov.si,kcmlj@gov.si 012361222,041419121

6. Krizni center za mlade Maribor Trubarjevaulica27,2000Maribor gpcsd.marib@gov.si,kcm-mb@gov.si 022502660,051324211

7. Krizni center za mlade Murska Sobota Lendavskaulica15a,9000MurskaSobota gpcsd.mursk@gov.si,kcm.ms@siol.net 025348582

8. Krizni center za mlade Nova Gorica - 10-ka

Marušičeva6,5000NovaGorica gpcsd.gorica1@gov.si,kc-ng@gov.si 082052460,051635115

9. Krizni center za mlade Radovljica - Kresnička

Triglavskacesta18,4240Radovljica gpcsd.radov@gov.si,

krizni.center@telemach.net 045316930,040436531

10. Krizni center za mlade Slovenj Gradec Ozkaulica1,2380SlovenjGradec gpcsd.slovg@gov.si,

csdsg.krizni.center@gov.si 028850111,041962029

1. Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasiljap.p.2726,1000Ljubljana

drustvo-sos@drustvo-sos.si 0801155

SvetovanjeininformacijenaSOStelefonuzaženskeotroke–žrtvenasilja

(vsakdelavnikod12.00do22.00,obsobotah,nedeljahinpraznikihod18.00do22.00)

Materinski domovi nudijo nastanitveno podporo za matere z otroki in drugo psihosocialno pomoč.

1. CenterzasocialnodeloMariborMaterinskidomMaribor,NaJelovcu22,2354Brestrnica

info@materinski-dom.si, 026232288,026232552,051260159

1. TELEFONSKO SVETOVANJE

KRIZNI CENTRI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

VI. PROGRAMI ZA PREPREČEVANJE NASILJA

2. MATERINSKI DOMOVI

Page 22: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

22

2. Javni zavod SOCIO Materinski dom Celje

Kocenova8,3000Celje materinski.dom@siol.com

034921015,034921014

3. Zavod Karitas Samarijan Materinski dom Solkan in ŠempeterSkalniška1,5250Solkan

karitas.samarijan@siol.net 041331639

053300234(Solkan) 05997-20-52(Šempeter)

4. Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom Ljubljana,

Litijskacesta24,1000Ljubljana Materinski dom Škofljica Gumnišče2,1291Škofljica

materinski.dom@karitas.si,pelikan@karitas.si

013667731,051339715

5. Center za socialno delo Ljubljana Šiška Materinski dom LjubljanaJarškac.23,1000Ljubljana

materinskidom@gov.si012833745,012833735,051422024

6. Nadškofijska Karitas Maribor Materinski dom Mozirje,

Podvrh23,3330Mozirje Materinski dom Žalec,

Savinjskac.1,3310Žalecmaterinski.dom@karitasmb.si035831530,041714347

7. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja

Varna hiša Gorenjske Materinski dom Gorenjske

p.p.243,4000Kranjmdg@materinskidomgorenjske.si

031688805,059943019

8. Škofijska Karitas Murska Sobota Prvi pomurski materinski dom s

svetovalnico Gregorčičeva4a,9000MurskaSobota materinski.dom@ms.karitas.si,

md.svetovalnica@gmail.com 031522685,031404683

Varne hiše in zatočišča nudijo krajšo obliko nastanitvene podpore za ženske in otroke žrtve nasilja. Krizni centri izvajajo takojšnjo 24-urno pomoč pri nastanitvah žensk in otrok, ki so žrtve nasilja.

1. Center za socialno delo Krško Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin domCestakrškihžrtev1,8270Krško

vhkrsko@gmail.com074904950

2. Center za socialno delo Maribor Varna hiša Maribor – pomoč ob nasilju v družiniZagrebškacesta72,2000Maribor

varnahmb@t-2.net024801186,041770383

3. Društvo regionalna varna hiša Celje Varna hiša

Enota Celje p.p.347,3000Celje

varna.hisace@siol.net034926356,051233894

Enota Velenjep.p.504,3323Velenje

drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net038976690,031243071

Enota Slovenj Gradec p.p.180,2380SlovenjGradec

varna.hisasg@t-1.si028829435,031234404

3. VARNE HIŠE IN ZATOČIŠČA

Page 23: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

23

4. Društvo SOS telefon

Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasiljap.p.2726,1000Ljubljana

drustvo-sos@drustvo-sos.si0801155svetovalnalinija,vsakdelavnik

od12:00do22:00ureinsobota,nedeljainpraznikiod18:00do22:00ure

Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II Svetovanje in informacije na SOS telefonu za ženske otroke – žrtve nasiljap.p.2726,1000Ljubljana

drustvo-sos@drustvo-sos.si0801155svetovalnalinija,vsakdelavnik

od12:00do22:00ureinsobota,nedeljainpraznikiod18:00do22:00ure

5. Društvo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja,

Varna hiša Gorenjske p.p.575,4000Kranj

vh.gorenjska@siol.net051200083

6. Društvo življenje brez nasilja

Varna hišap.p.345,8000Novomesto

varnahisa.nm@gmail.com073326895,031393614

7. Društvo varnega zavetja Pomurje Varna hiša Pomurja – Zavetišče za ženske

in otroke žrtve nasilja v družini p.p.18,9420Ljutomer

vh.pomurja@gmail.com025848390,031442200

8. Center za socialno delo Ptuj Varna hiša PtujTrstenjakova5a,2250Ptuj

varna.hisa.ptuj@gmail.com027875669

9. Društvo za nenasilno komunikacijo Varne hiše in varne namestitve za ženske in otroke, žrtve nasilja

Linhartova13,1000Ljubljanavh.dnk@siol.net014344822,031736726

10. Zavod Karitas Samarijan Varna hiša Karitas za PrimorskoSkalniškac.1,5000NovaGorica

karitas.samarijan@siol.net041332038

11. Center za socialno delo Sežana Regijska varna hiša Kras Kosovelova4b,6210Sežana

vhkras@gmail.com056202442,070754530

12. Društvo Ženska svetovalnica Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasiljaCestavmestnilog55,1000Ljubljana

kc@svetovalnica.org031233211

Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja in kaznivih dejanj so specializirani psihosocialni in terapevtski programi za pomoč vsem, ki so ali so bili žrtve nasilja.

1. Center za socialno delo Maribor Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab v Mariboru

info@svetovalnica-mb.si022506600,022284994,041735135

2. Zavod Emma Center za pomoč žrtvam nasilja

Tržaška2,1000Ljubljanazavod.emma@siol.net014254732

Enota Krško p.p.315,8275Krško

074906510

4. SVETOVALNICE ZA ŽRTVE NASILJA

Page 24: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

24

3. Društvo za nenasilno komunikacijo Poti iz nasilja Linhartova13,1000Ljubljana info@drustvo-dnk.si 014344822 Enota Koper: Vojkovonabrežje10,6000Koper dnk.koper@siol.net 056393170

4. Društvo ženska svetovalnica Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasiljaCestavMestnilog55,1000Ljubljana

zenska@svetovalnica.org 012511602

5. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske CIS-Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem Oldhamska14a,4000Kranj

cis.gorenjske@siol.net030380380

6. ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči Kapljica – pomoč žrtvam nasilja Trstenjakova5a,2250Ptuj

ars.vitae.si@gmail.com031519902,070445660

7. Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA Nasilje nad invalidiSlomškova3c,3210Slovenskekonjice

drustvo.vizija@guest.arnes.si035754060/041683133

8. Študijsko - raziskovalni center za družino Informacijski in svetovalni programi za žrtve nasilja Dvor12,1210Ljubljana-Šentvid

info@srcdljubljana.com040508-785

9. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje Staranje brez nasiljaResljeva11,1000Ljubljana

info@inst-antonatrstenjaka.si051321644

10. Društvo življenje brez nasilja Svetovalnica za žrtve nasilja Ulicatalcev2,8000Novomesto svetovalnica.nm@gmail.com 031696389

11. Družinski center Mir, zavod za pomoč družinam v stiski

Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja

Strossmayerjeva17,2000Maribor info@dc-mir.si 022345800,070597899

12. Beli obroč Slovenije, društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Pomoč žrtvam nasilja in preprečevanje nasilja v družbi

Cigaletova7,1000Ljubljana beliobroc@gmail.com 014305490,040772222

13. Zavod Karitas Samarijan Svetovalnica Lučka Cestaprekomorskihbrigad20,5290

ŠempeterpriGorici svetovalnica.lucka@gmail.com 031666321,031307744

14. Škofijska Karitas Murska Sobota Prvi pomurski materinski dom

s svetovalnico Gregorčičeva4a,9000MurskaSobota materinski.dom@ms.karitas.si,

md.svetovalnica@gmail.com 031522685,031404683

Page 25: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

25

1. Združenje proti spolnemu zlorabljanju Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja

Masarykovacesta23,1000Ljubljana spolna.zloraba@siol.net 014313341

2. Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja Psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab

p.p.2726,1001Ljubljana drustvo-sos@drustvo-sos.si 015443513

3. Društvo za nenasilno komunikacijo Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja Linhartova13,1000Ljubljana info@drustvo-dnk.si 014344822 Enota Koper: Vojkovonabrežje10,6000Koper dnk.koper@siol.net 056393170

Programi so namenjeni povzročiteljem nasilnih dejanj in delujejo predvsem na področju spreminjanja vedenjskih vzorcev in dojemanja nasilja.

1. Društvo za nenasilno komunikacijo Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje

Linhartova13,1000Ljubljanainfo@drustvo-dnk.si014344822

Programseizvajavsledečihkrajih: Ljubljana:(kontakt:GregorMešič,

030640902aliRobertMiklavčič,03064090,GregorLapajne,030640208)Novo mesto:(kontakt:IztokKoren,030423393)Celje(kontakt:GašperMlakar,030640902,GregorLapajne,030640208)Nova Gorica(kontakt:UrošGradišar,030423444)Slovenj Gradec(kontakt:GašperMlakar,030423443,RobertMiklavčič,030640901)Koper (kontakt:GregorLapajne,030640208)Murska Sobota(kontakt:GregorMešič,030640902)Radovljica(kontakt:UrošGradišar,030423444)Maribor(kontakt:IztokKoren,030423393,RobertMiklavčič,030640901)

Trening starševskih veščin Linhartova13,1000Ljubljana info@drustvo-dnk.si 014344822,030708282(AnitaJerina),

030640902(GašperMlakar)

1. Krizni center za odrasle žrtve nasilja v družini Maribor

gpcsd.marib@gov.si 022506630,082006840,031776102

(dežurnitelefon)

2. Krizni center za žrtve nasilja, CSD Piran gpcsd.piran@gov.si,csd.piran-kc@gov.si 056712300,059039590,040303669

(dežurnitelefon) 3. Društvo Ženska svetovalnica

Kriznicenterzaženskeinotroke,žrtvenasiljaCestavmestnilog55,1000Ljubljana

kc@svetovalnica.org031233211

5. PROGRAMI ZA CELOVITO OBRAVNAVNO, CELOSTNO POMOČ IN PODPORO ŽRTVAM SPOLNE ZLORABE

6. PROGRAMI ZA POVZROČITELJE NASILNIH DEJANJ

7. KRIZNI CENTRI ZA ODRASLE ŽRTVE NASILJA

Page 26: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

26

1. Društvo distrofikov Slovenije Neodvisno življenje distrofikov,

Osebna asistencaLinhartova1,1000Ljubljana

info@drustvo-distrofikov.si,sociala@drustvo-distrofikov.si

014720500

2. Društvo študentov invalidov Slovenije Osebna asistenca za študente invalide,

Prevozi invalidov, Neodvisno življenje študentov invalidov –

bivalna skupnost Kardeljevaploščad5,1000Ljubljana

info@dsis-drustvo.si015653351

3. Združenje multiple skleroze Slovenije Psihosocialna pomoč in preprečevanje socialne izključenosti oseb z multiplo sklerozo

Osebna asistencaMaroltova14,1000Ljubljana

info@zdruzenje-ms.si015687297začlane,

015687299zaostale

4. Sklad Silva - društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s posebnimi potrebami,

Osebna asistenca za osebe s posebnimi potrebami

Fijeroga10,6274Šmarjesklad.silva@gmail.com056568125

5. Zveza paraplegikov jugozahodne Štajerske Kompenziranje invalidnosti Opekarniškacesta15a,3000Celje

dce.paraplegik@guest.arnes.si035411993

6. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica

Rehabilitacija kasneje oslepelih in slabovidnih oseb na osebnem nivoju,

Osebna asistenca za slepe in slabovidne osebeUlicaGradnikovebrigade33,5000NovaGorica

info@mdssng.si 053334650

7. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice Vitanje in Zreče Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih in naglušnih Mestnitrg17,3210SlovenskeKonjice

mdgn.slovenske.konjice@siol.net035756261

8. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN Strokovno svetovanje gluhoslepim,

Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih

Osebna asistenca osebam z gluhoslepotoLinhartovaulica13/Trebinjskaulica7,1000Ljubljana

zdruzenje.dlan@gmail.com040558832,015422003

VII. PROGRAMI ZA INVALIDE

1. MREŽA PROGRAMOV ZA PODPORNO BIVANJE INVALIDOV, DRUGIH SPECIALIZIRANIH PROGRAMOV ZA ORGANIZACIJO IN SPODBUJANJE NEODVISNEGA ŽIVLJENJA INVALIDOV, PROGRAMI ZA SAMOSTOJNEJŠE ŽIVLJENJE INVALIDOV IN PROGRAMI ZA IZVAJANJE STORITEV OSEBNE ASISTENCEINVALIDOM

Page 27: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

27

9. Zveza paraplegikov Slovenije Osebna asistenca Štihova1000,14Ljubljana

info@zveza-paraplegikov.si014327138

10. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje

Program osebne asistence Mariborska210/c,3000Celje mdssce@zveza-slepih.si 034930050

11. Društvo za Downov sindrom, Planet 47 Osebna asistenca v obliki razvojne

podpore Koštabona80,6274Šmarje info@planet47.si 041733372

12. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper

Osebna asistenca slepih in slabovidnih oseb

Repičevaulica4,6000Koper info@mdsskp.si 041628311;056261000

13. YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Neodvisno življenje hendikepiranih Neubergerjeva7,1000Ljubljana yhd-drustvo@yhd-drustvo.si 015212277

14. SOŽITJE - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Škofja Loka

Osebna asistenca – pomoč pri spremstvu na delovnem mestu, v izobraževalnem procesu in pri vključevanju v okolje

Kapucinskitrg8,4220ŠkofjaLoka info@sozitje-skofjaloka.si,

predsednik@sozitje-skofjaloka.si 045127200,041244385

15. SONČEK - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo

Pomoč in podpora za samostojnejše življenje ljudi s cerebralno paralizo, osebna asistenca za samostojno življenje oseb z invalidnostjo

Trubarjevaulica15,2000Maribor drustvo@soncek-maribor.si 022522528,070989736

16. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj

Asistentka / asistent bom Dravskaulica18,2250Ptuj, mdsspt@zveza-slepih.si 027720921

17. Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota

Program osebne asistence Kocljevaulica4,p.p.62,9000Murska

Sobota invalidi.ms@siol.net 025321157

18. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj

Program osebne asistence CestaStanetaŽagarja27,4000Kranj pisarna@mdsskr-drustvo.si 042369830,051444660

19. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih

Groharjeva2,1000Ljubljana zdsss@zveza-slepih.si 014700211

20. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

Osebna asistenca in pomoč slepi in slabovidni osebi

Gospejnaulica11,2000Maribor info@drustvo-mdssmb.si 022283420

Page 28: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

28

21. Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Osebna asistenca – psihosocialna pomoč

ostareli gluhi, naglušni, gluhoslepi osebi ter osebi s polževim vsadkom

UlicaStanetaRozmana11/a,9000MurskaSobota

dgnpms@siol.net 025211151

22. Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Program osebne asistence Društva Vita Dunajska106,1000Ljubljana drustvo.vita92@gmail.com,

izobrazevanje.d.vita@gmail.com,predsednica.d.vita@gmail.com

040455149

23. Društvo aktivnih in zaposlenih invalidov Slovenije – DAZIS

Program osebne asistence za gibalno in senzorno ovirane invalidne osebe »24ur skupaj«

Tacenskacesta29,1210Ljubljana drustvo.dazis@gmail.com,

marjan.klemencic@pot.si 015000371,041740445

24. AURIS - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko

Psihosocialna pomoč – osebna asistenca z okvaro sluha

Huje23/a,4000Kranj kranj.auris@gmail.com;

auris.zlata@gmail.com 042351470,041777036

25. Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Osebna asistenca Dunajskacesta188,1000Ljubljana dlj.paraplegik@guest.arnes.si 015691123,041649806,051649806

26. OZARA SLOVENIJA nacionalno združenje za kakovost življenja

Osebna asistenca Ljubljanskaulica9,2000Maribor bogomir.spindler@ozara.org 023300448

27. Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško Psihosocialna pomoč – osebna asistenca

osebam z okvaro sluha Cestakrškihžrtev60,8270Krško dgn.krsko@siol.net 074921392

28. Društvo Veronika za asistenco možgansko poškodovanim osebam in družinam

Program osebne asistence društva Veronika

Koblarji46,1322Staracerkev drustvo.veronika@gmail.com 040491686

29. Nadškofijska Karitas Maribor Program osebne asistence na NŠKM Strossmayerjeva15,2000Maribor info@karitasmb.si 059080350

30. Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«

Osebna asistenca v socialnovarstvenem programu, mreža dnevnih centrov in mreža stanovanjskih skupin na področju duševnega zdravja v skupnosti

Štorje6210,26Sežana info@drustvovezi.org 031649288,057685200

31. Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana Psihosocialna pomoč – osebna asistenca

za starejše osebe z okvaro sluha Ulicazatravniki40,1260LjubljanaPolje dgn.ljubljana@siol.net 015284493,031616603

32. Škofijska Karitas Murska Sobota Asistenca invalidnim ljudem v stiski v

Pokrajini ob Muri Gregorčičeva4A,9000MurskaSobota info@ms.karitas.si 025381150

Page 29: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

29

33. SONČEK – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine

Osebna asistenca Sonček Dolenjske in Bele Krajine

Cankarjevaulica25,7000Novomesto novo.mesto@soncek.org 073020045

34. SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p.

Osebna asistenca Zveze Sonček Prilagojeno bivanje - usposabljanje za

samostojno in neodvisno življenje Rožanskaulica2,1000Ljubljana zveza@soncek.org 015340667

35. Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje

Osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje

Ulicamladinskihdelovnihbrigad18,8273LeskovecpriKrškem

soncek.posavje@gmail.com, 041895910

36. Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo

Osebna asistenca Sonček GDCP Bleiweisovacesta30,4000Kranj soncek.gdcp@gmail.com 041706713

37. Društvo gluhih in naglušnih Celje Usposabljanje za aktivno življenje in delo

ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluho-slepih

Lešničarjevaul.5,3000Celje dgn.celje@guest.arnes.si 034930202,031567241

38. Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije,

Osebna asistenca Samovaul.9,1000Ljubljana info@zveza-sožitje.si 014367950

39. CENTER ASPI Društvo za pomoč odraslim osebam

z motnjo avtističnega spektra – aspergerjev sindrom

Stobovskacesta8,1230Domžale drustvo.aspi@gmail.com; 051668356

Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti so invalidi, opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (invalidi, ki zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar zavod za zaposlovanje po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o zaposljivosti iz prejšnjega člena, invalidi I. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brez pravice do invalidske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene storitve). Programe izvajajo izbrani izvajalci na njihovih sedežih in na različnih lokacijah.

1. CENTERKONTURA d.o.o. Linhartovacesta51,1000Ljubljana centerkontura@siol.net 012803450,012803453

2. CRI Celje d.o.o. Oblakovaulica34,3000Celje cri-celje@siol.net 034264540

3. DETEL TRČOVA, d.o.o. Trčova271,2229Malečnik zavod.detel@amis.net 024803880

2. PROGRAMI SOCIALNE VKLJUČENOSTI ZA INVALIDE

Page 30: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

30

4. Društvo za razvoj podeželja - POMELAJ – Vidékfejlesztési Egyesület - Pomelaj,

Glavnaulica35,9225Lendava-Lendava drustvo.pomelaj1@gmail.com 041668049

5. INDE d.o.o. Sevnica Prvomajskaulica14,8290Sevnica info@inde.si 078163730

6. INTEGRA INŠTITUT Prešernovacesta8,3320Velenje office@eu-integra.eu 059037101

7. INVALIDSKO PODJETJE POSOČJE d.o.o. Poljubinj89/c,5220Tolmin tajnistvo@ip-posocje.si 053841440

8. MOST PROGRAMI, d.o.o. Brnčičevaulica29,1231Ljubljana–Črnuče andrej.drcar@zcmost.si 016200406

9. OZARA d.o.o. UlicaherojaŠaranoviča27,2000Maribor alen.kocivnik@ozara.si,

karmen.kocivnik@ozara.si 022380676

10. PAPILOT, zavod, Ljubljana, Zasavskacesta42,1231Ljubljana–Črnuče info@papilot.si 015421582

11. PRIBINOVINA d.o.o. Markišavci44,9000MurskaSobota goran.milosevic@siol.net 025214058

12. SOCIALNA EKONOMIJA, RAZVOJ IN RAZISKAVE, d.o.o.

CestaLeonaDobrotinška4A,3230Šentjur soc.eko@siol.net 035743894

13. DRUŠTVO ŠENT Belokranjskaulica2,1000Ljubljana info@sent.si 012307830

14. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Linhartovacesta51,1000Ljubljana info@ir-rs.si 014758100in024805852

15. Varstveno delovni center Zagorje ob Savi Cesta9.avgusta59c,1410ZagorjeobSavi hedvika.kovac@vdc-zagorje.si 035669790

16. ZAVOD JELŠA Cestaželezarjev8,4270Jesenice jesenice@zavodjelsa.si 045835610

17. ZAVOD RUJ, Velenje Obrtniškaulica17,3331Nazarje info@zavodruj.si 038392150

18. ZAVOD VITIS Ptuj Jadranskaulica22,2250Ptuj info@zavodvitis.si 027710759

19. SIJ ZIP CENTER d.o.o. Koroškacesta14,2390RavnenaKoroškem uprava@zipcenter.si 028706657

20. ŽELVA d.o.o. UlicaAlmeSodnik6,1000Ljubljana info@zelva.si 012803300

Page 31: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

31

Predmet sofinanciranja projektov Večnamenskih romskih centrov je vzpostavitev in delovanje večnamenskih romskih centrov (v nadaljevanju: VNRC), v katerih se bodo izvajale aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji in vzpostavitvi sodelovanja ter zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti.

Namen aktivnosti, ki se bodo izvajale v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela in aktivno vključevanje v družbo. V okviru projektov VNRC, bodo potekale aktivnosti: z vsebinami za krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti (pridobivanju novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela ipd.), za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja ter sodelovanja z večinskim prebivalstvom.

Mreža programov za socialno vključevanje oziroma vključenost Romov.

1. Center za socialno delo Trebnje Dnevni center Kher Šu Beši

Golievtrg11,8210Trebnje gpcsd.treb@gov.si

073481570

2. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Dnevni center za romske otrokeRozmanovaulica30,8000Novomesto

drpd_nm@siol.net073939277

3. DruštvoMozaik–DruštvootrokZrokovrokiSavska3a,1000Ljubljana

info@drustvomozaik.si 070730608

4. Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Zeleno in zdravo socialno vključevanje Romov – ZZ ROM

Lendavskaul.28,Rakičan,9000MurskaSobota

info@ris-dr.si 025351896

1. Center za socialno delo Krško Večnamenski romski center »DROM« - Romano bogo lače nameni Cestakrškihžrtev11,8270Krško gpcsd.krsko@gov.si 074904950

2. Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje

Večnamenska romska postaja / Multi-purpose Romani station

Koroškac.8,2000Maribor epeka@epeka.si 030610606

3. Ljudska univerza Kočevje Večnamenski romski center –

Khamerskoro kher Kočevje Trgzboraodposlancev30,1330Kočevje maja.rupnik@lu-kocevje.si 018938270

4. Center za socialno delo Trebnje Večnamenski romski center Vejar Golijevtrg11,8210Trebnje gpcsd.treb@gov.si 073481570

VIII. PROGRAMI ZA ROME

VEČNAMENSKI ROMSKI CENTRI

Page 32: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

32

IX. DRUGI PROGRAMI ZA POMOČ V STISKI

1. PROGRAMI ZA PODPORO UMIRAJOČIM IN NJIHOVIM SVOJCEM TER ŽALUJOČIM

5. Center za socialno delo Črnomelj Večnamenski romski center Ulica21.oktobra9,8340Črnomelj gpcsd.crnom@gov.si 073062360

6. Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Večnamenski romski center Novo mesto Topniškac.2,8000Novomesto ric@ric-nm.si 073934550

7. Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih

in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva

Večnamenski romski center Dolinsko Kidričevaul.1,9220Lendava rahela.hojnik@lulendava.si 025789190

1. Slovensko društvo HOSPIC Hospic – spremljanje umirajočih bolnikov

in njihovih svojcev na domu Gosposvetskacesta9,1000Ljubljana spremljanje@hospic.si,info@hospic.si 051426578,012444493

2. Program žalovanja odraslih, otrok in mladostnikovGosposvetskacesta9,1000Ljubljana

detabulizacija@hospic.si,zalovanje.otrok@hospic.si,info@hospic.si

051419558,051418446

1. Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje

Psihosocialna pomoč v finančnih stiskah in dolgovih

Litijskacesta336,1261Ljubljana-Dobrunje, pisarna:Dalmatinova4,1000Ljubljana

prelomi@siol.net 040200030

2. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev

Ljubljana in Maribor Pražakova6,1000Ljubljana info@kraljiulice.org 059022503

2. PROGRAMI ZA PODPORO OSEBAM V STISKI (osebe v postopku deložacij in osebe v dolgovih, bivši zaporniki, ipd…)

Page 33: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

3. PROGRAMI ZA POMOČ DRUGIH V STISKI; Društvo kulturno, informacijsko in

svetovalno središče Legebitra Svetovanje in samopomoč za istospolno

usmerjene Trubarjeva76a,1000Ljubljana info@legebitra.si 014305144

Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.Obveznevsebine,kijihizvajajocentrizadružineso:1. Zagotavljanjeprostorazaneformalno

druženjeznamenomsrečevanjaoziromaneformalnegaprenosanajrazličnejšihvsakodnevnihpozitivnihpraksmedotroki,mladostniki,odraslimioz.družinami.

2. Izobraževalneinpraktičnedelavnicenatemorazvijanjapozitivnegastarševstva.

3. Izvajanjepočitniškihaktivnostizaotroke,organiziranoobčasnovarstvootrok.

4. Dodatnavsebinapoizboruprijaviteljavskladuznamenominciljijavnegarazpisa.

Centrizadružinevsebineuporabnikomnudijostoritvebrezplačno.

1. Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Bazoviškaulica4,5000NovaGorica zpm-ng@amis.net

Naslovprijavljenihvsebin:DružinskicenterTrojkaČetrtavsebina:Krepitevsocialnevključenostisocialnoinmaterialnoogroženihdružin

2. RIS Dvorec Rakičan Rakičan,Lendavskaulica28,

9000MurskaSobota info@ris-dr.si Naslovprijavljenihvsebin:Centerzadružine

MurskaSobota Četrtavsebina:»Potidosrca«(tematska

družinskapot,izvedbatematskihpiknikovzadružine,družabnihiger,športnihaktivnosti,ustvarjalnihdelavnic)

3. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote

Miren216,5291Miren maja.princic@drustvo-vzd.si Naslovprijavljenihvsebin:Centerzadružine

MirenskiGrad Četrtavsebina:Vsebineindejavnostiza

osebnostnorastotrokinmladostnikovinmladostnicinkrepitevnjihovihdružin

4. Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji

RečicaobSavinji76,3332RečicaobSavinji ursa.selisnik@obcina-recica.si Naslovprijavljenihvsebin:Centerzadružine

MEDGENHIŠARečicaobSavinji Četrtavsebina:Organiziranoinkakovostno

preživljanjeprostegačasaterpridobivanjedodatnihznanjzakrepitevmedgeneracijskepovezanostivdružinah

5. Ljudska univerza Ormož Vrazovaulica12,2270Ormož lu-ormoz@guest.arnes.si Naslovprijavljenihvsebin:gRajskicenterza

družineOrmož Četrtavsebina:Vsebinenamenjene

duševnemuintelesnemuzdravju(Zdravjezavsakogar)

33

X. PROGRAMI V PODPORO DRUŽINI

CENTRI ZA DRUŽINE

Page 34: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

34

6. Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

Trgmladosti6,3320Velenje info@drustvo-novus.com Naslovprijavljenihvsebin:Centerza

družineHarmonija Četrtavsebina:Izobraževalneindruge

aktivnosti(svetovanje,informiranje)zaspodbujanjezdravegaživljenjskegasloga

7. Mladinski center Prlekije – združenje NVO, so. p.

SpodnjiKamenščak23,9240Ljutomer mcp@siol.net Naslovprijavljenihvsebin:Centerzadružino

»Sožitje« Četrtavsebina:Samooskrbadružin

8. Društvo družinski in mladinski center Cerklje

TrgDavorinaJenka14,4207CerkljenaGorenjskem

mc.cerklje@gmail.com Naslovprijavljenihvsebin:Gradimomostove Četrtavsebina:Vsebinezaosebnostnorast

otrok,mladostnikovindružin

9. Ljudska univerza Celje Cankarjevaulica1,3000Celje info@lu-celje.si Naslovprijavljenihvsebin:Družinev

centrifugisodobnegačasa Četrtavsebina:Izvajanjepodpornih

skupinzanajstnike,mladostnikeinmladostnice/«babiceindedke«

10. Zavod nazaj na konja Starošince37b,2326Cirkovce info@nakonju.si Naslovprijavljenihvsebin:Družinskicenter

Kidričevo Četrtavsebina:Izvajanjeinkluzivnegatreninga

socialnihveščin»Razgibajmoodnose«

11. Ljudska univerza Ptuj Mestnitrg2,2250Ptuj luptuj@siol.net Naslovprijavljenihvsebin:Centerzadružine

–»Špajzamodrosti« Četrtavsebina:Programizadružinez

drugačnimiotrokiinmladostniki

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družinam. Vsebine programov so namenjene učenju otrok, mladostnikov, mladostnic oz. njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, izboljšanja odnosov in pozitivne navezanosti v družini, izboljšanje socialne kompetence otrok, mladostnic in mladostnikov, izboljšanje sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, preventivno učenje reševanja raznovrstnih problemov, preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav, zagotavljanje pomoči pri učenju zmanjšanja čustvenih stisk, ipd. Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam nudijo storitve brezplačno. Programiindividualnegasvetovanjaindelavskupinah:

1. Zavod gremo naprej: Svetovanje otrokom, mladostnikom in njihovim staršemTischlerjevaulica10,1000Ljubljana

gremonaprej@siol.net

2. Zavod center za igralno terapijo: Igra za življenjeJerebova10,8000Novomesto

igralna.terapija@gmail.com

3. Stik psihoterapija: Psihosocialna pomoč s stikomUkmarjeva6,1000Ljubljana

info@stik.si

XI. PROGRAMI PSIHOSOCIALNE POMOČI OTROKOM, MLADOSTNICAM IN MLADOSTNIKOM OZIROMA NJIHOVIM DRUŽINAM

Page 35: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

35

4. Terapevtski inštitut Sidro: Ne spreglej meUlicastarepravde11,1000Ljubljana

info@ti-sidro.si

5. Družinski inštitut Bližina: Okrepimo otroke in mladostnikeVodnikovaulica11,3000Celje

info@blizina.si

6. Družinski center Mir: Program MIR-psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družineStrossmayerjeva17,2000Maribor

info@dc-mir.si

7. Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor: Psihosocialna pomoč otrokom, mladostnikom, mladostnicam in njihovim družinamBoršnikovaulica45,2000Maribor

cistpm@gmail.com

8. Študijsko raziskovalni center za družino: »Pomoč mladim družinam v stiski« Dvor12,1210Ljubljana

andreja.poljanec@srcdljubljana.com

9. Racio Social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov: »Nove povezave ustvarjajo novo moč“ program psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020«Kersnikovaulica17,3000Celje

info@racio.si

Programi v okviru sklopov delavnic:

1. Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije: Center za psihosocialno pomoč - bondingŠkocjan46a,6000Koper

bogdan.polajner@zbps.si

2. Prelomi, Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje: Igriva doživetjaLitijskacesta336,1261Ljubljana-Dobrunje

prelomi@siol.net

3. Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani: Treningi starševstva „Neverjetna leta“Prečna7,1000Ljubljana

info@malaulica.si

4. Manipura - Zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi družinami: Treningi starševstva „Neverjetna leta“Mlaka2a,BegunjenaGorenjskem

info@zavod-manipura.org

5. Društvo Eksena: Negovanje strpnih odnosov in spoštovanje do sebeCestaLeonaDobrotinška2,3230Šentjur

drustvo@eksena.si

6. Vzgon - društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose uspešno vzgojo in ustvarjalnost: Izkustveno-edukativne delavnice za rejnike in starše vedenjsko in čustveno težavnih otrok in mladostnikov UlicaKarlaPrežlja5,4270Jesenice

info@vzgon.si

Page 36: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

36

Večgeneracijski center (v nadaljevanju VGC) predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju. Namen je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne narave, namenjeni socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC se izvajajo številne dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju, medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.

Vzpostavljenihje15VGC-jevpocelotniSloveniji:

1. Večgeneracijski center Gorenjske SedežVGC:Cestatalcev7,4000Kranj 042804812

vgc-gorenjska@luniverza.si2. Večgeneracijski center Zasavje SedežVGC:Grajska2,1410ZagorjeobSavi

035655131 info@vgc-zasavje.si

3. Večgeneracijski center Pomurja SedežVGC:UlicaŠtefanaKovača20,9000

MurskaSobota 025300700/031748412

hisa-ms@filantropija.org

4. Večgeneracijski center Primorsko Notranjske regije – Točka moči SedežVGC:Ulica1.maja1B,6230Postojna

081610597lu-postojna@zavod-znanje.si

5. Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine – Marela SedežVGC:Ulica21.oktobra10,8340Črnomelj

040696100hisa-crnomelj@filantropija.org

6. Večgeneracijski center LjubljanaSedežVGC:Kališnikovtrg12,1000Ljubljana

012344402vgc@cene-stupar.si

7. Večgeneracijski center Planet generacij Sedež VGC:Titovtrg2,3320Velenje

031781142info@lu-velenje.si

8. Večgeneracijski center PosavjeSedežVGC:Cestakrškihžrtev44,8270Krško

074881160ali051306113info@lukrsko.si

9. Večgeneracijski center Skupna točnaSedežVGC:Zaloška54,1000Ljubljana

040760515skupna.tocka@zpmmoste.net

10. Večgeneracijski center SocioSedežVGC:Gosposkaulica3,3000Celje

059176425info@socio-rcmd.si

11. Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenjaSedežVGC:Cankarjevaulica8,5000NovaGorica

05/33-53-100info@lung.si

12. Večgeneracijski center SkupajSedežVGC:Topliškacesta2,8000Novomesto

073934550ric@ric-nm.si

13. Večgeneracijski center Štajerske SedežVGC:Čufarjevacesta9,2000Maribor

02/4806100,info@danica-vogrinec.si

XII. VEČGENERACIJSKI CENTRI

Page 37: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

37

14. Večgeneracijski center Koroške – Dogaja se!

SedežVGC:Mariborskacesta8,2360RadljeobDravi

028873288info@sktmradlje.si

15. Večgeneracijski center Morje KoperSedežVGC:CestaZorePerelloGodina3,6000Koper

040/773020center.morje@gmail.com

1. Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva

Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč prosilcem za azil, beguncem in tujcem v Republiki Sloveniji

Razvijanje in promocija prostovoljstva v Republiki Sloveniji

Cestadolomitskegaodreda11,1000Ljubljana

Gosposvetska28,2000Mariborinfo@filantropija.org014301288

2. Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva

Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru

Cestadolomitskegaodreda11,1000Ljubljana

info@filantropija.org 014301288

3. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Pomoč pri integraciji migrantov Rozmanovaulica30,8000Novomesto drpd_nm@siol.net 073939277

4. Društvo MOZAIK Pisane sanje Savska3a,1000Ljubljana info@drustvomozaik.si 070730525

XIII. PROGRAMI ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA IN MIGRACIJE

Page 38: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

38

BELEŽKA

Page 39: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

39

Page 40: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

40

Page 41: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

41

Page 42: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

42

Page 43: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiKotnikova 28, 1000 Ljubljana

013697700 013697832

gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si

Page 44: MREŽA SOCIALNOVARSTVENIH ZA INVALIDE IN PROGRAMOV · mreŽa socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo druŽini maj 2018