Top Banner

of 57

MJERENJE U -Jukić

Jul 09, 2015

Download

Documents

Akul Brigac
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Veleuilite u Slavonskom Brodumr. sc. Josip Juki, dipl.ing.Tel:035/492-635E-mail: [email protected] u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada2/44OSNOVE ENERGETIKEI FIZIKE ZGRADESADRAJ:UVODKOEFICIJENT PROLAZA TOPLINEMJERENJE KOEFICIJENTA U LABARATORIJUMJERENJE KOEFICIJENTA NA TERENU (IN SITU)Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada3Prva stranica energetskog certifikataIzraunPravilnik o energetskom certificiranju zgrada NN 36/10STAMBENE ZGRADEVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada4Osnove meteorologije (zone, proraunski parametri)Mikroklima i higijena prostoraDruga stranica energetskog certifikataKOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINEVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgradaNa drugoj stranici energetskog certifikata navode se:- energetske potrebe zgrade za referentne klimatske podatke- energetske potrebe zgrade za stvarne klimatske podatke- doputene energetske potrebeReferentni klimatski podaci - meteoroloki parametri karakteristini za neko geografsko ili klimatoloko podrujeStvarni klimatski podaci - statistike vrijednosti dobivene obradom izmjerenih meteorolokih parametara na najblioj meteorolokoj postajiVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgradaU energetskom certifikatu navodese koeficijenti prolaska topline za odreene graevne dijelove zgrade i usporeuju se s doputenim vrijednostimaTEHNIKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZATITI U ZGRADAMA NN 110/08Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada7Godinja potrebna toplinska energija za grijanje QH,ndTsQVeQsolQintQintQG. VENTILACIJEG. TRANSMISIJESOLARNI DOBICIUNUTARNJI DOBICIqH,gnVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgradaraunski odreena koliina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za odravanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade;Godinja potrebna toplinska energija za grijanje QH,nd [kWh/aHRN EN ISO 13790:2008(kWh/a)gn H, gn H, nt H, cont nd, H, nd H,Q Q Q Q = = qgdje je:QH,ht - ukupni toplinski gubici zgrade u periodu grijanja prema vanjskom okoliu (kWh/a)QH,nd,cont- ukupni toplinski gubici zgrade u periodu grijanja prema vanjskomokoliu pri kontinuiranom grijanju (kWh/a)QH,gn - ukupni toplinski dobici zgrade u periodu grijanja (kWh/a) qH,gn - faktor iskoritenja toplinskih dobitaka pri grijanju- za kontinuirano grijanje:Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada- za nekontinuirano (intermitentno) grijanje:(kWh/a)cont nd, H, red H, interm nd, H, nd H,Q a Q Q = =gdje je:aH,red - redukcijski faktor za nekontinuirano grijanje prema HRN EN ISO 13790N- normalni nainA- npr. noB- npr. vikendHRN EN ISO 13790:2008Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada( ) ( )sol gn H Ve Ts nd HQ Q Q Q Q + + =int , ,qSpecifina vrijednost:| | a m kWhVQend H3,/| | a m kWhAQKnd H2,/AK plotina korisne povrine zgradeVe obujam grijanog dijela zgradeGUBICI DOBICIHRN EN ISO 13790:2008Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgradaTOPLINSKI GUBICIToplinski gubici proraunske zone za promatrani vremenski period (mjesec):( ) ( )e int ve tr ht H,t H H Q Q QVe Ts + = + = u ugdje je:Htr - koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka proraunske zone (prema HN EN ISO 13789) (W/K)Hve - koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka proraunske zone (W/K)uint - unutarnja projektna temperatura grijane zone (C)ue - srednja vanjska temperatura za proraunski period (npr. mjesena) (C)t - proraunski vremenski period (h)HRN EN ISO 13790:2008Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgradaKoeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka odreuje se u skladu s normom HN EN ISO 13789) prema sljedeem izrazu:(W/K) A U g D trH H H H H + + + =gdje je:HD - koeficijent transmisijskog gubitka prema vanjskom okoliu (W/K)Hg - stacionarni koeficijent transmisijskog gubitaka prema tlu (W/K)HU - koeficijent transmisijskog gubitka kroz negrijani prostor prema vanjskomokoliu (W/K)HA - koeficijent transmisijskog gubitka prema susjednim zgradama (W/K)HRN EN ISO 13790:2008Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgradagdje je:Ai - povrina i-tog graevinskog elementa (m2)Ui - koeficijent prolaza topline i-tog graevinskog elementa (W/m2K)lk - duljina k-tog linearnog toplinskog mosta (m)k - duinski koeficijent prolaza topline k-tog linearnog toplinskog mosta (W/m K)_j - koeficijent prolaza topline j-tog tokastog toplinskog mosta (W/K)btr,x - faktor prilagodbe, btr,x=1 ako je temperatura s druge strane graevinskog elementarazliita od vanjske temperature zraka.Odreuje se u skladu s normom HN EN ISO 13789.Npr. za proraun gubitaka kroz negrijani prostor prema vanjskom okoliu btr,U iznosi:(W/K) i k jj k k i i x tr, x((

+ + = _ l U A b HOpeniti izraz za pojedini koeficijent transmisijskog gubitka sastoji se od tri dijela i moe se prema normi HN EN ISO 13789 napisati u obliku: ue iuueU tr,H HHb+=HRN EN ISO 13 790Hue - koeficijent transmisijskog gubitka od negrijanog prostora prema vanjskom okoliu (W/K)Hiu - koeficijent transmisijskog gubitaka od grijanog prostoraprema negrijanom prosstoru (W/K)Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada(1) Za zgradu koja se grije na temperaturu viu od 12 C koeficijenti prolaska topline, U [W/(mK)], graevnih dijelova zgrade koji granie s vanjskim zrakom, tlom ili dijelom zgrade s temperaturom 12 C ne smiju biti vei od vrijednosti utvrenih u tablici 5. iz Priloga C ovoga Propisa.(2) U tablici iz stavka (1) ovoga lanka navedene vrijednosti koeficijenta prolaska topline, U [W/(mK)], vrijede za svaki graevni element plotine 0,5 m ili vei.(3) Za zgradu koja se grije natemperaturu 18 C ili viu koeficijent prolaska topline, U [W/(mK)], prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora i drugih prozirnih elemenata u omotau grijanog dijela zgrade ne smije biti vei od 1,80 W/(mK).(4) Za zgradu koja se grije na temperaturu viu od 12 C, a manju od 18 C, koeficijent prolaska topline, U [W/(mK)] prozora, krovnih prozora i/ili drugih prozirnih elemenata koji se u grauju u omotau grijanog dijela zgrade ne smije biti vei od 3,00 W/(mK).(5) Za zgradu koja se grije na temperaturu viu od 12 C koeficijent prolaska topline, U [W/(mK)], stijenki kutije za rolete ne smije biti vei od 0,80 W/(mK).(6) Za zgradu koja se grije na temperaturu viu od 12 C koeficijent prolaska topline, U [W/(mK)], vanjskih vrata s neprozirnim vratnim krilom ne smije biti vei od 2,90 W/(mK).Minimalna toplinska zatita, lanak 25.TEHNIKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZATITI U ZGRADAMA NN 110/08Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada151) Koeficijenti prolaska topline, U [W/(mK)], odreuju se: za neprozirne graevne dijelove prema HRN EN ISO 6946:20XX, s tim da se za graevne dijelove koji granie s tlom uzima da je Rse= 0; za prozore i balkonska vrata prema HRN EN ISO 10077-1:2002, s tim da se mogu koristiti izmjerene U vrijednosti okvira prema HRN EN 12412-2:2004 i ostakljenja prema HRN EN 674:2005, ili prema tehnikim specifikacijama za proizvode, odnosno mjerenjem prema HRN EN ISO 12567-1:2002; za ostakljenje prema HRN EN 673:2003, ili prema tehnikim specifikacijama za proizvode.2) U proraunu koeficijenta prolaska topline, U [W/(mK)], kod podova na tlu i krovova u obzir se uzimaju samo slojevi koji su sa strane prostorije do sloja hidroizolacije.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada163) Iznimno, odredba stavka 2. ovoga lanka ne primjenjuje se u sluaju sustava obrnutog krova na toplinsko-izolacijski sloj i na perimetarsku toplinsku izolaciju (vanjska toplinska izolacija dijela zgrade koji je u dodiru s tlom koja ne lei u podzemnoj vodi kada su oni od ekstrudiranog polistirena ili drugog odgovarajueg vodoneupojnog materijala.(4) Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)], i projektne vrijednosti toplinskog otpora, R (mK/W), za sadraj vlage u materijalu koji je u ravnotei sa zrakom temperature 23 C i relativne vlanosti 80 %, koje su potrebne za proraun koeficijenata prolaska topline, U [W/(mK)], za odreene graevne materijale ureene su u HRN EN ISO 12524:20XX i/ili u tablici 4. Priloga C ovoga Propisa.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada17Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti i pribline vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pareVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada185) Za neke graevne materijale koji nisu ureeni u HRN EN ISO 12524:20XX ili u tablici 4. iz Priloga C ovoga Propisa, projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)], i projektne vrijednosti toplinskog otpora, R (mK/W), odreuju se prema odgovarajuoj tehnikoj specifikaciji za graevni proizvod i/ili prema postupku ureenom u HRN EN ISO 10456:20XX. za sadraj vlage u materijalu koji je u ravnotei sa zrakom temperature 23 C i relativne vlanosti 80%.6) Podaci o ravnotenom sadraju vlage, u (kg/kg), i koeficijentima preraunavanja za ravnoteni sadraj vlage za odreene graevne materijale kod temperature zraka 23 C i relativne vlanosti zraka 80 % ureeni su u HRN EN ISO 12524:20XX.7) Za neke graevne materijale podaci o ravnotenom sadraju vlage ureeni su u tablici 6. iz Priloga C ovoga Propisa. Faktori preraunavanja za ravnoteni sadraj vlage, Fm(23 C/ 80%), u odnosu na vrijednost toplinske provodljivosti suhog materijala, ureeni su u tablici 7. Priloga C ovoga Propisa.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada19Ravnoteni sadraj vlage u graevnom materijalu kod temperature zraka 23 C i relativne vlanosti zraka 80 %Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada20Faktori preraunavanja za ravnoteni sadraj vlage(23 C/80 %) u odnosu na vrijednost toplinske provodljivosti suhog materijalaVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada21ProvoenjeProvoenje topline je nain izmjene topline koji se dogaa u tijelima ije su osnovne estice (molekule, atomi) vezane na poloaj u kojem se nalaze u samom tijelu i ne mogu se znatnije pomaknuti. Strogo gledajui, provoenje se odvija u krutim tijelima (krutinama) premda se moe pojaviti i kod tekuina (kapljevina ili plinova) kada se one nalaze u vrlo malom prostorutako da ne moe doi do znatnijeg gibanja njihovih makroskopskih dijelova. Provoenje je nain izmjene topline pri kojemu se toplina prenosi na razini atoma i molekula njihovim direktnim dodirom. S obzirom da molekule vie temperature imaju veu kinetiku energiju titranja, one e u srazu s molekulama nie temperature njima predati dio svoje energije, te se time usporiti.Prijenos je topline uvijek usmjeren od estica vie temperature prema esticama nie temperature.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada22Izmjena topline koja se odvija na rubnim plohama tijela, izmeu tijela i njegovog okolia, definira se odgovarajuim rubnim uvjetima.Provoenje toplineVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada23Fourierov zakonZa stacionarno provoenje topline kroz ravni homogeni sloj, bez postojanja toplinskih izvora ili ponora, te uz pretpostavku da je toplinska provodnost materijala konstantna, toplinski tok izmijenjen provoenjem rauna se prema izrazu:Specifini toplinski otporVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada24Q = . A . [(2 1) / d]. t = koeficijent toplinske vodljivosti A = povrinat = vrijeme Q = koliina topline2- 1= razlika temperature d = debljina slojaKoliina topline:Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada25Za element sastavljen od vie homogenih ravnih slojeva vrijedi:Toplinski tok:Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada26Toplinska provodnost (vodljivost) materijalaToplinska provodnost(vodljivost)materijala () fizikalno je svojstvo materijala. U opem sluaju ovisi o prirodi promatrane tvari, njezinoj temperaturi, tlaku i vlanosti. Odreuje se mjerenjem. S obzirom na vrijednosti toplinske provodnosti pojedinih materijalakoje se kreu od nekoliko stotina (isti metali) do vrijednosti ispod jedinice (nemetalni materijali i plinovi), materijali se openito mogu podijeliti na vodie i izolatore. Vrijednost toplinske provodnosti gradbenih materijala se u prosjeku kree oko1 W/(m.K). Za izolacijske materijale su poeljne to nie vrijednosti toplinske provodnosti (to vei toplinski otpor) i kreu se oko 0,04 W/(m.K). U tablici su prikazaneinformativne vrijednosti toplinske provodnosti za neke odabrane materijale: metale, gradbene i hidroizolacijske materijale te toplinsku izolaciju.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada27Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada28TOPLINSKO IZOLACIJSKI MATERIJALIGUSTOA (kg/m3)TOPLINSKA PROVODLJIVOST (W/mK)POTREBNA DEBLJINA (cm) ZA U = 0,35 W/m2KFAKTOR OTPORA DIFUZIJI VODENE PARE - RELATIVNI TROAK ZAU = 0,35 W/m2KMineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kamena i staklena vuna)10 200 0,035 0,050 9 11 1 1Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 (stiropor)15 30 0,035 0,040 9 10 60 0,80Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 (stirodur) 25 0,030 0,040 8 10 150 2,5Tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165 30 0,020 0,040 7 9 60 5 8Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168360 4600,065 0,09 16 203/5 4 6Ekspandirani perlit (EPB) prema HRN EN 13169 140 2400,040 0,065 10 16 5 1,5 2,0Ekspandirano pluto (ICB) prema HRN EN 1317030 500 0,045 0,055 11 14 5/10 2,0 3,0Ovja vuna15 60 0,04010 11 1 2 -Slama - 0,090 0,130 20 35 - -Karakteristike nekih toplinskih izolatora Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada29Materijali velike gustoe u pravilu imaju i veu vrijednost koeficijenta toplinske provodnosti. Prakasti i porozni materijaliiskazuju posebnu ovisnost toplinske provodnosti o gustoi. To se objanjava time to je toplinska provodnost materijala koji senalazi unutar pora (najee zrak) puno manja od koeficijenta toplinske provodnosti same krutine.ZRAK PUNA OPEKA OD GLINE ELIKVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada30Ovisnost toplinske provodnosti o vlanosti materijala:Poveanjem vlanosti materijala raste vrijednost toplinske provodnostiOvisnost toplinske provodnosti zida od opeke o vlanosti opekeVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada31ZATO?Voda koja se umjesto zraka nalazi u porama vlanog materijala ima vrijednost:Zrak: / > 20Led: / > 90Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada32- Toplinska provodnost pomou laboratorijskih mjerenjaodreuje se na prethodno osuenim uzorcima-U graevnim dijelovima zgrade materijali uvijek u sebi sadre odreenu koliinu vlage koja poveavanjihovu toplinsku provodnost-Korekcije vrijednosti toplinske provodnosti materijala mogu se provoditi premanormi HRN EN 10456:2008Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada33Ovisnost toplinske provodnosti o temperaturi materijala-Porastom srednje temperature materijala raste i vrijednost Dolazi do: poveanja toplinske provodnosti osnovne tvari poveanja toplinske provodnosti zraka u poramaU praksi promjene temperature graevinskih dijelova su malog raspona te je i utjecaj na maliZa toplinske proraune u graevinarstvu koriste se izmjerene vrijednosti ,kod srednje vrijednosti temperature materijala od + 10 CVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada34Ovisnost toplinske provodnosti o temperaturi (poliuretan)Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada35Toplinska provodnost poroznih materija je zbog njihove strukturezbroj svih triju efekata transporta topline:provoenja,konvekcije i zraenja. Zato se kod takvih materijala najee definira vrijednost specifinog toplinskog otpora.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada36Toplinski otpor sloja nainjenog iz homogenog materijala ovisi o debljini sloja i o svojstvima materijala. Poveanje toplinskog otpora postie se ili poveanjem debljine sloja ili izborom materijala s niim vrijednostima toplinske provodnosti (vodljivosti)Provoenje topline kroz slojeve razliitih debljinaProvoenje topline kroz slojeve razliitih toplinskih provodnostiVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada37Ukupni toplinski otpor graevnog elementa metoda prorauna prema normi HRN EN ISO 6946Naelno se postupak prorauna ukupnog toplinskog otpora graevnog dijela provodi tako da se izraunaju toplinski otpori svakog homogenog sloja i njima pribroje povrinski (ploni) toplinski otpori. U nastavku su prikazani naini prorauna ukupnog toplinskog otpora za sluaj kada se graevni element sastoji od toplinski homogenih slojeva i za sluaj kada se graevni element sastoji od toplinski homogenih i toplinski nehomogenih slojeva.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada38Toplinski otpor homogenih slojevaPrema normi ISO 6946 toplinski se homogenim slojem smatra sloj konstantne debljine ija su toplinska svojstva jednolika.Toplinski otpor homogenog sloja rauna se prema jednadbi:Prolazak topline kroz graevinski element sastavljen od vie homogenih slojevaVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada39Otpori prijelaza topline na graninim plohama, ploni toplinski otporiZa sluajeve kada nisu poznati specifini uvjeti izmjene topline na ravnim rubnim (graninim) plohama tijela i okolnog zraka, u proraunu se mogu primijeniti vrijednosti navedene tablici. Vrijednosti navedene u stupcu vodoravno primjenjuju se za toplinski tok s nagibom do 30 od horizontalne ravnine.Tablicaprikazuje projektne vrijednosti otpora prijelazu topline u ovisnosti o smjeru toplinskog toka. Vrijednosti plonih otpora koriste se iskljuivo na onim povrinama koje su u dodiru sa zrakom. U sluaju kada je smjer toplinskog toka promjenljiv,preporuuje se koristiti vrijednosti za vodoravan smjer toplinskog toka.Za graevne dijelove koji granie s tlom uzima se da je Rse = 0.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada40Ploni otpori prijelazu topline u ovisnosti od smjera toplinskog tokaVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada41Proraun ukupnog toplinskog otpora elementa graevine koji se sastoji od homogenih slojevaUkupan toplinski otpor ravnog graevnog dijela koji se sastoji od vie homogenih slojeva okomitih na smjer toplinskog toka, rauna se prema jednadbi:Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada42Koeficijent prolaska toplineTransport topline s tekuine (plina)s jedne strane zida na tekuinu (plin) s druge strane zida naziva se prolazak topline. Prolazak topline u sebi uvijek ukljuuje dva transporta topline konvekcijom na rubnim plohama zida, provoenje kroz zid (jednoslojni ili vieslojni) i, ako postoji, izmjenu topline zraenjem na rubnim plohama.Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada43Koeficijent prolaska topline predstavlja recipronu vrijednost ukupnog toplinskog otpora. Oznaka za koeficijent prolaska topline je U, mjerna jedinica je W/(m2 K).pri emu RT predstavlja ukupni toplinski otpor graevnog dijela u (m2 K)/W.Raunski odreena vrijednost U ne smije biti vea od najvee doputene vrijednosti koeficijenta prolaska topline iskazane u Tehnikim propisima o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (NN 110/2008).Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada44Rednibr ojU [W/(mK)]iC 12i < 18 Cmi n >3 C mi nC mi n >3 C mi nC1.Vanj ski zi dovi , zi dovi pr emat avanu0,60 0,45 0,75 0,752.Pr ozor i , bal konska vr at a, kr ovni1,80 1,80 3,00 3,003.Ravniikosikr ovovii znad gr i j anog pr ost or a, st r opovipr ema t avanu0,40 0,30 0,50 0,404.St r opovii znad vanj skog zr aka, 0,40 0,30 0,50 0,405.Zi doviist r opovipr ema negr i j ani m C 0,65 0,50 2,00 2,006.Zi dovipr ema t l u, podovina t l u0,50 0,50 0,80 0,657.Vanj ska vr at a, vr at a pr ema vr at ni m kr i l om2,90 2,90 2,90 2,908.St i j enka kut i j e za r ol et e0,80 0,80 0,80 0,809. 1,40 1,40 1,40 1,40(NN 110/2008)Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada45Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada46Potrebna debljina graevinskogmaterijala za postizanje toplinskog otporaRT=1,25m2K/WU= 0,8W/m2 KVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada47Metode ispitivanja toplinske provodnosti materijala: Mjerenje toplinske provodnosti ploastim ureajem sa zatienom vruom ploom (HRN EN 1946-2: 2000)Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada48 Mjerenje toplinske provodnosti metodom vrue ice (HRN EN 1946-4: 2002) Mjerenje toplinske provodnosti metodom laserske impulsne difuzivnosti Mjerenje toplinske provodnosti metodom vrueg diskaMjerenje toplinske provodnosti metodom vrue ice Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada49Mjerenje toplinske provodnosti metodom laserske impulsne difuzivnostiVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada50Mjerenje toplinskog otpora i toplinske prohodnosti in situHRN ISO 9869:1994Ne moe se koristiti kao zamjena za laboratorijsku metoduMoemo izmjeriti:-Toplinski otpor R i toplinsku provodnost (vodljivost) s jedne povrine na drugu- Ukupni toplinski otpor Rt , koeficijent prolaska topline U ( u koliko su poznate temperature sa obadvije straneVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada51UREAJVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada52MJERENJE:-Voditi zapise temperature i koeficijenta prolaska topline u definiranim (fiksnim) intervalima tijekom cjelokupnog trajanja mjerenja (testa) Maksimalno vremensko razdoblje izmeu dva zapisa i minimalno trajanje testaovisi o: znaajkama (prirodi) elementa ( teki, laki, unutarnja ili vanjska izolacija) unutarnje i vanjske temperature (prosjeka, promjene iste) metode koja se koristi za analizu rezultataVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada53 Minimalno trajanje testa je 3 dana (72 sata) pod uvjetom stabilne unutarnje temperature U koliko nije ispunjen uvjet stabilnosti unutarnje temperature test moe trajati i vie od 7 dana Proces se moe i prekidatiVeleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada54Mjerimo:- unutarnju temperaturu prostora- temperaturu zida s unutranje strane ( u 3 toke)- vanjsku temperaturuINSTRUMENTOitavamo koeficijent prolaska topline U Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada55Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada56Ogranienja:- stabilni vanjski temperaturni uvjeti- stabilni unutarnji temperaturni uvjeti (zrak topliji od stjenke koju mjerimo)- za vrijeme mjerenja ne smije biti sunca - temperaturna razlika 15 K Veleuilite u Slavonskom BroduIzobrazba za energetsko certificiranje zgrada57