Top Banner
Lärarhandledning 2018-05-22 Sebastian Idh Frida Jedvert Sara Juul Daniel Larsson Ilaria Marchetti Lisa Pålsson
16

Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

Feb 28, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

Lärarhandledning

2018-05-22

Sebastian Idh

Frida Jedvert

Sara Juul

Daniel Larsson

Ilaria Marchetti

Lisa Pålsson

Page 2: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

2

Innehållsförteckning

Bakgrund 3

Innehåll och syfte 3

Koppling till Lgr 11 i ämnet teknik 4

Lektionsförslag och aktiviteter 4

Bakgrund till lektionsuppdelningen 4

Förberedelsestadie 5

Förberedande lektion: Konstruera en bro efter ritning eller modell 5

Idéstadie 6

Lektion 1: Från idé till konstruktion 6

Lektion 2: Tekniska hjälpmedel vid landning och fall 7

Lektion 3: Varför knäcks ägget? 7

Lektion 4: Bromsa, dämpa eller fördela? 8

Skiss- och modellstadie 9

Lektion 5: Materialegenskaper 9

Lektion 6: Skisser och modellbygge 9

Lektion 7: Återkoppling skisser 10

Konstruktion- och teststadie 11

Lektion 8: Skapa äggkonstruktionen 11

Lektion 9: Test 11

Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12

Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12

Lektion 12: Muntlig presentation 13

Hur väljer man vilken konstruktion som får tävla? 13

Övriga aktiviteter 13

Centralt innehåll för teknik 15

Centralt innehåll för övriga ämnen 16

Page 3: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

3

Bakgrund

Chalmers har sedan 2003 arrangerat tävlingen Rädda Ägget där elever i årskurs 5 får i

uppgift att bygga en konstruktion som ska klara av att skydda ett ägg från att spricka då det

släpps från 15 meters höjd samt landa inom ett markerat område på 4x4 meter. Tävlingen

går av stapeln varje år under två dagar i november då ca 2000 elever och dess lärare får

besöka Chalmers och testa sina konstruktioner som bedöms enligt tre kategorier: teknisk

lösning, kreativ lösning samt presentation av konstruktionen. Klasserna med de tre vinnande

bidragen får komma tillbaka till Chalmers och ta emot priserna av en av årets

Nobelpristagare vid ett senare tillfälle.

Under dagen på Chalmers får eleverna även besöka experimentverkstaden Upplev Teknik.

Experimentverkstaden är ett komplement till Rädda Ägget där barnen får se och testa på

olika tekniska klurigheter och underverk på nära håll i flera olika stationer.

Syftet med Rädda Ägget är att bidra till ett ökat teknikintresse hos elever i årskurs 5, att ge

dem ett tillfälle att besöka Chalmers och för att ge inblick i hur det kan vara att studera teknik

och naturvetenskap på högskola samt för att minska fördomar om vilka personer som

studerar på en skola som exempelvis Chalmers.

Innehåll och syfte

Denna lärarhandledning har tagits fram för att ge stöd till dig som lärare att både koppla

momentet inför tävlingen till kursplanerna men även för att få inspiration och struktur till

potentiella lektioner innan tävlingen.

Lärarhandledningen är uppbyggd först utifrån vilka förmågor som behandlas i läroplanen för

grundskola, förskola och fritidshem 2011 (Lgr11) gällande ämnet teknik. Det redogörs för

vilka förmågor som finns beskrivna i Lgr11 och hur Rädda ägget skapar lärandemiljöer för

dessa. Därefter finns förslag till lektioner som syftar till att både skapa en röd tråd i lärandet,

utforska så många olika moment kopplade till Rädda Ägget som möjligt samt även koppla

lektionerna till förmågor och det centrala innehållet i Lgr11. I beskrivningen av varje

lektionsupplägg finns en koppling till förmågor och i bilaga 1 är det centrala innehållet

kopplat till varje lektion.

Denna lärarhandledning har utgått från kursplanen i teknik men då vissa moment har en

tydlig koppling till det centrala innehållet i andra ämnen så har även dessa inkluderats där

de är av relevans.

Page 4: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

4

Koppling till Lgr 11 i ämnet teknik

I kursplanen för ämnet teknik fastslås att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att:

● Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

● Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

● Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Under Rädda Ägget får eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor genom att:

● Designa och bygga en egen konstruktion för att lösa ett tekniskt problem i form av att

skydda ett ägg från ett fall på 15 meter.

● Skapa en presentation för konstruktionen.

● Testa konstruktionen under riktiga förhållanden.

Lektionsförslag och aktiviteter

Lektionerna är indelade i olika teman som beskrivs nedan. Utöver dessa lektioner finns även

förslag på övriga aktiviteter och tips.

Bakgrund till lektionsuppdelningen

Följande lektionsförslag har ordnats utefter rubrikerna idé, skiss och konstruktion/test.

Tanken är att en eller flera lektioner från varje tema väljs ut för att skapa en röd tråd i

lektionerna samt att täcka in så många punkter från det centrala innehållet och förmågorna

från Lgr11 som möjligt.

Indelningen idé, skiss och konstruktion/test är baserat på lärandemodellen CDIO, som står

för Conceive, Design, Implement and Operate och är en lärandemodell som baseras på

teknikutvecklingsprocessen. Den är framtagen i ett samarbete mellan Massachusetts

Institute of Technology (MIT) och tre svenska lärosäten; Chalmers Tekniska Högskola

(CTH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Linköpings Universitet (LIU). Modellen är

framtagen för ingenjörsutbildningar men fungerar även att tillämpa på en

produktutvecklingsprocess, i detta fall Rädda Ägget. Läs mer om CDIO på:

http://www.cdio.org/. Modellen har konkretiserats i tre stadier: Idé- (conceive), Skiss- och

modell- (design) samt Konstruktion- och teststadie (implement). Det sista stadiet, operate,

utförs under själva tävlingsdagen på Chalmers och hanteras där. Utöver dessa stadier finns

en förberedande lektion i syfte att låta eleverna bekanta sig med att bygga en konstruktion

utifrån givna verktyg och material.

Lektionerna är utformade som inspiration och kräver inte att endast en typ av lektion utförs

under bara ett tillfälle utan det uppmuntras att kombinera lektionerna om det leder till ett

bättre lärande. Under rubriken, “Övriga aktiviteter” finns moment som kan utföras

Page 5: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

5

kontinuerligt eller som intresseväckande aktiviteter under många av de olika lektionerna, till

exempel loggbok.

Tanken är att du som lärare själv bestämmer när själva tävlingen introduceras, om det är

första lektionen eller om det är efter några lektioner när eleverna fått ett vidare grepp om hur

material och olika mekanismer fungerar.

Lektionerna nedan är förslag. Utifrån dina behov som lärare kan en eller alla lektioner

utföras, detta beror på vad som bäst passar din klass och lärandemål.

Lektionerna förutsätts vara 60 min men kan justeras att passa både längre och kortare

lektionspass.

Förberedelsestadie

Förberedelsestadiet syftar till att ge eleverna goda förkunskaper att bygga en konstruktion

för att de sedan ska kunna fokusera på det som kommande lektioner avser att behandla.

Förberedande lektion: Konstruera en bro efter ritning eller modell

Syfte: Att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med hur en i grupp bygger en konstruktion

efter given ritning och de material som finns att tillgå. Detta för att de ska vara bekanta med

byggprocessen går till och få med sig erfarenheter till Rädda Ägget-konstruktionen då de

kan lägga större fokus på att lösa problemet.

Material: De material som sedan ska användas vid äggkonstruktionen.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

Övriga ämnen som kan inkluderas: -

Lektionsförslag:

1. Gruppindelning och presentation av uppgift.

a. Utdelning av ritning t ex trädgårdsbro som eleverna ska bygga efter.

b. Visa tillgängliga material, som även kommer finnas vid äggkonstruktionen

c. Visa tillgängliga verktyg.

2. Eleverna får bygga sin bro efter ritningen.

3. Presentation av konstruktion.

a. Eleverna beskriver kort om hur deras konstruktion stämmer överens med

ritningen eller modellen.

4. Testar de olika konstruktionerna och se vilka som håller. Varför håller vissa

konstruktioner bättre än andra?

Page 6: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

6

Idéstadie

Idéstadiet syftar till att ge eleverna möjlighet att testa och utforska olika idéer vilket kan vara

lämpligt innan de påbörjar arbetet med sina egna konstruktioner.

Lektion 1: Från idé till konstruktion

Syfte: Att visa eleverna hur en produkt/konstruktion/innovation skapas utifrån behov,

målgruppsundersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövningar. Visa hur en

produkten/konstruktionen/innovationen förändras över tiden.

Material: -

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

● Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Övriga ämnen som kan inkluderas: Matematik

Lektionsförslag:

Temat på lektionen är att visa eleverna hur man tar fram en ny

produkt/konstruktion/uppfinning med exempel från deras vardag till exempel en ny glass.

1. Diskussion i helklass med följande frågor:

● Hur går det till egentligen när man skapar en ny glass?

● Hur börjar man när man tar fram en ny produkt?

○ Visa att först identifierar man behovet mha t ex en undersökning.

○ Kommer på idéer.

○ Konstruera.

○ Provar.

● Hur ser glasshistorien ut?

● Titta på glass över tiden och se om det alltid har funnits pinnglass och

glasstrutar.

2. Efter diskussionen gå vidare och dela upp klassen i mindre grupper om 4-5 elever.

Låt eleverna fundera hur en glass kan se ut i framtiden.

● Kommer man ha en portabel glasskopp som är återanvändbar?

● Kommer vi ha nyttig glass med t ex broccolismak?

● Låt eleverna skissa fritt på en ny glassort.

● Göra en målgruppsundersökning bland klasskompisarna?

3. Återkoppla diskussionen till även andra områden. Att detta sättet utnyttjas även för

andra produkter och konstruktioner. T ex Rädda Ägget-konstruktioner. Titta på filmer

på andra äggkonstruktioner (se avsnittet “Övriga aktiviteter”→”Inspirationsklipp”) för

att se Rädda Ägget-historien. Hur kan eleverna utnyttja detta?

Page 7: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

7

Lektion 2: Tekniska hjälpmedel vid landning och fall

Syfte: Att reflektera över hur olika tekniska lösningar används för att minska skaderisken vid

landning/fall för människor och föremål.

Material: -

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

● Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Övriga ämnen som kan inkluderas: Fysik

Lektionsförslag:

1. Dela in klassen i grupper och 3-4 elever.

2. Låt eleverna i grupper diskutera hur olika saker i vardagen faller/flyger/landar och hur

vi använder tekniska lösningar för att detta ska vara möjligt utan skador.

Använd gärna följande frågor:

a. Hur klarar människor ett större fall? Hur kan man minska skaderisken?

Skyddsutrustning och något att landa på (dämpa), våra armar/ben fungerar

som fjädrar (dämpa), fallskärm (bromsa).

b. Hur minskar man skaderisken om en människa krockar med en bil.

Vad händer med bilen (trycks ihop, energiomvandling, dämpning)?

Airbag, säkerhetsbälte.

c. Hur kan olika luftfarkoster landa?

Fallskärmar, motorer (jetpacks), med fart (tex flygplan)

d. Raketer som landar.

3. Summera i helklass vilka olika delar eleverna har kommit fram till hjälper för att klara

ett fall. Vilka tekniska konstruktioner kan man använda? Hur kan detta appliceras på

deras äggkonstruktion?

4. Låt eleverna välja 1-3 lösningar som de skulle vilja ha med i sin konstruktion.

Lektion 3: Varför knäcks ägget?

Syfte: Att förstå påverkan av att bromsa, dämpa och fördela krafter vid fall.

Material: 2-3 ägg, en plastpåse

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Övriga ämnen som kan inkluderas: Fysik

Lektionsförslag:

1. Håll ett ägg (i en påse) i huvudhöjd och fråga eleverna om ägget kommer gå sönder

om du släpper det. Släpp ägget.

2. Fortsätt att fråga eleverna varför ägget gick sönder. Kommer det gå sönder om det

släpps från en mycket liten höjd? Varför är det skillnad om ägget går sönder mellan

en stor och en liten höjd? Ledning: Ägget går sönder om det har för hög hastigheten

när det träffar golvet. Jämför t ex med att hoppa fallskärm eller en bil som kör in i en

vägg.

Förslag 1: Sänka hastigheten på ägget (bromsa).

Page 8: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

8

3. När den första viktiga parametern är bestämd fortsätt att fråga om ägget alltid

kommer att knäckas om det träffar t ex någons hand från hög höjd. Vad händer om

personen flyttar med sin hand och fångar ägget försiktigt i rörelsen? Demonstrera

gärna. Varför påverkar det om man flyttar med sin hand i rörelsen? Ledning:

Förlänger tiden för kollision.

Förslag 2: Förlänga kollisionstiden (dämpa).

4. Fråga vidare om det spelar roll om ägget träffar en platt yta eller en kant. Behöver

man trycka hårdast på ägget med en penna eller med handflatan?

Förslag 3: Distribuera ut kraften med hjälp av en konstruktion runt (fördelning).

Lektion 4: Bromsa, dämpa eller fördela?

Syfte: Koppla hur materialens egenskaper ter sig i praktiken och hur vi kan utnyttja dem i

projektet i form av bromsa, dämpa och fördela kraften. Testa att bygga något annat för att

testa olika material och deras attribut.

Material: Plastpåse, sugrör, bomull, etc.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Övriga ämnen som kan inkluderas: -

Lektionsförslag:

1. Dela upp eleverna i tre grupper med varsitt fokusområde (bromsa, dämpa, fördela)

och låt dem i dessa grupper fundera på hur de kan lyckas uppnå detta och vad de i

så fall kan behöva. Finns inte materialen de önskar att tillgå får de även fundera över

vad de skulle kunna byta ut dem mot.

2. Låt grupperna skissa på sina konstruktioner och skriva ner vilka material de skulle

vilja ha och varför just det hade varit bra i detta fall.

3. Blanda om grupperna så att nya grupper formas med en blandning av elever från

grupperna dämpa, bromsa och fördela. De får nu fundera över hur de kan lägga ihop

sina ideer och skapa en konstruktion med alla detta.

Page 9: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

9

Skiss- och modellstadie

Skiss- och modellstadiet av undervisningen är till för att ge eleverna möjlighet att definiera

funktionen hos sin konstruktion på ett strukturerat och genomtänkt sätt.

Lektion 5: Materialegenskaper

Syfte: Att eleverna ska lära sig om och reflektera över olika material och dess egenskaper

samt inse vikten av materialval vid konstruktionsbygge och belysa miljöpåverkan av olika

material.

Material: Övriga tillgängliga material.

Aktivitet: Jämföra hur olika material beter sig då de släpps från höga höjder.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

● Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

● Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Övriga ämnen som kan inkluderas: -

Lektionsförslag:

Aktivitet för att undersöka de olika materialen, vilka egenskaper de har samt hur dessa kan

utnyttjas för att skapa hållbara konstruktioner. En ytterligare aspekt som man kan inkludera

är att kunna involvera möjligheter att återvinna olika material.

1. Samla de olika materialen som finns att tillgå.

2. Låt varje elev/grupp välja ett eller flera material.

3. Låt eleverna utforska de olika materialen.

a. Är det hårt eller mjukt?

b. Kan man dra i det?

c. Är det lätt att knäcka eller är det böjigt?

d. Kan man återvinna det?

4. Vad tror eleverna är passande material för att bromsa, dämpa eller fördela kraften?

5. Diskutera hur man kan återvinna materialen och vilka möjliga effekter det får för

samhället.

6. Låt eleverna välja några material de skulle vilja ha i sin konstruktion.

Lektion 6: Skisser och modellbygge

Syfte: Att eleverna lär sig att skapa skisser och/eller modeller under planeringsfasen som

ger underlag vid konstruktionsfasen samt definiera valda funktioner hos konstruktionen.

Introducera måttenheter.

Material: Papper, pennor.

Aktivitet: Eleverna får skapa ritninga och/eller modeller för sin äggkonstruktion.

Övriga ämnen som kan inkluderas: Bild

Teknikförmågor enligt Lgr11:

Page 10: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

10

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

Lektionsförslag:

1. Varje elev får enskilt definiera vad sin äggkonstruktion ska uppfylla (bromsa, dämpa,

utseende etc). Skissa en ritning för att presentera för sina gruppmedlemmar.

2. Presentera.

3. Bestäm i gruppen vilken konstruktion de ska gå vidare med.

4. Utföra en utförligare skiss alternativt förbättra den befintliga skissen.

5. Skapa en prototyp utifrån skissen (valbart).

6. Presentera gärna gruppernas idéer i helklass för att skapa sammanhållning.

Lektion 7: Återkoppling skisser

Inför den här lektionen behöver ni i klassen ha ett par stycken skisser eller idéer till

konstruktioner.

Syfte: Att utveckla och utvärdera skisser/idéer till konstruktioner.

Material: Tidigare utförda skisser.

Aktivitet: Elevåterkoppling.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

● Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,

Övriga ämnen som kan inkluderas: -

Lektionsförslag:

1. Dela in eleverna i grupper om 3-4 personer och dela ut en eller ett par skisser per

grupp som de själva inte har ritat.

2. Ge eleverna i uppgift att i ord beskriva skissen, t ex i punktform.

3. Byt beskrivningar mellan grupperna.

4. Låt eleverna utifrån beskrivningarna rita en “ny” skiss av den beskrivna idén.

5. Diskussionsövning: Låt eleverna diskutera om vad som är en bra skiss och inte. Vad

behöver man beskriva för att andra personer ska förstå vad man menar? Ni kan även

diskutera vad skillnaden mellan de två versionerna av skisserna är, och hur eleverna

tror att det kommer att påverka hur bra de kan rädda ägget.

6. Avsluta med att ge eleverna möjlighet att revidera sina skisser/idéer, lägga till eller ta

bort information samt gör ändringar i den tekniska lösningen om andra förslag

kommit fram.

Page 11: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

11

Konstruktion- och teststadie

Konstruktion- och teststadiet är där eleverna får möjlighet att omvandla ritningen/modellen till

en verklig produkt/konstruktion och testa och validera dess egenskaper.

Lektion 8: Skapa äggkonstruktionen

Syfte: Eleverna ska bygga sin konstruktion och reflektera om de har uppnått dess önskade

funktion. Där det är möjligt testar eleverna separata delar för att validera funktionen t ex

fallskärm.

Material: Material att skapa konstruktioner av.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

Övriga ämnen som kan inkluderas: Fysik

Lektionsförslag:

Denna typ av lektioner beror mycket på vad eleverna har gjort tidigare. Låt eleverna bygga

sina konstruktioner utifrån eventuella ritningar och låt de gärna testa de olika funktionerna av

konstruktionen t ex fallskärmen eller stödbenen. Det viktiga under denna lektion är att låta

eleverna testa varje enskild konstruktionsdel så gott det går och iterera fram en fulländad

konstruktion.

Lektion 9: Test

Syfte: Att testa de slutgiltliga konstruktionerna och utvärdera hur väl de fungerar.

Material: En eller ett antal näst intill färdiga konstruktioner.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

● Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Övriga ämnen som kan inkluderas: Fysik

Lektionsförslag:

1. Testa att släppa konstruktionerna under så lika förhållanden som under

tävlingsdagen som möjligt.

2. Diskussionsövning i klassrummet.

a. Fungerade konstruktionen som önskat?

b. Om inte, vad var det som inte blev som ni tänkt er?

c. Hur blev det istället? Varför blev det så istället för som ni tänkte er?

d. Hur kan ni ändra er konstruktion för att det ska bli som ni vill?

Förslagsvis efterföljs denna lektion av minst ett ytterligare byggtillfälle då eleverna får

möjlighet att implementera de ändringar de kommit fram till under diskussionsövningen och

utföra testen igen.

Page 12: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

12

Lektion 10: Återvinning av konstruktionen

Syfte: Att eleverna ska förstå system för återvinning av material.

Material: Material eleverna byggt konstruktionerna av eller konstruktionerna i sig.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till

lösningar.

● Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Övriga ämnen som kan inkluderas: -

Lektionsförslag:

1. Be eleverna sammanfatta vilka material deras konstruktioner är uppbyggda av

alternativt de materialen som klassen har använt för att bygga sina konstruktioner.

2. Be eleverna ta reda på hur dessa material ska sorteras t ex med hjälp av

Sorteringsguiden eller genom att spela Sopspelet.

3. Undersök vad konstruktionernas material kan bli när det återvunnits.

4. Finns det material som är lättare att återvinna än andra?

5. Ett möjligt ämne att diskutera skulle kunna vara engångsartiklar av plast. Sugrör är

speciellt farliga pga deras form och storlek och de som man får på kaféer och

restauranger hamnar ofta på fel ställe. Eleven kan hitta exempel av onödiga

plastgrejer de använder i vardagen; vad händer med dessa efter man slänger dem?

Behöver vi verkligen dem? Finns alternativ? Vidare material finns på t ex Håll Sverige

Rent.

Lektion 11: Presentation av konstruktionen

Syfte: Eleverna skapar en presentation över sin konstruktion inför tävlingen.

Material: Papper, pennor, pysselmaterial eller dator för digital version1.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Övriga ämnen som kan inkluderas: Bild

Lektionsförslag:

Låt eleverna fundera över vad som utgör en bra presentation. Vad ska finnas med? Vad vill

ni lyfta fram?

Tips:

● Loggbok.

● Bilder/ritningar över konstruktionen.

● Beskrivning av konstruktionen. Vad utmärker den?

● Skapa konstruktionerna digitalt med ett gratis CAD-program som Google Sketchup2.

1 OBS: i dagsläget presenteras alla presentationer analogt även om de har utformats digitalt. 2 Detta kräver att skolan är registrerad på “G suite for education” som är gratis.

Page 13: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

13

Lektion 12: Muntlig presentation

Syfte: Eleverna presenterar muntligt sina projekt i sina grupper.

Material: Dator för digital version1 om möjligt.

Teknikförmågor enligt Lgr11:

● Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

● Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Övriga ämnen som kan inkluderas: Svenska

Lektionsförslag:

1. Varje grupp ska presentera sitt arbete.

a. Berätta vilka roller har varje person i gruppen

b. Berätta hur de har tänkt under idésstadie: vilka hypoteser de har gjort, hur de

har valt sina material..

c. Visa sina skisser och förklara dem

d. Berätta om tester de har gjort och om de har modifierat sina konstruktioner

efter tester

2. Resten av klassen får ställa frågor och kommentarer. Ge återkoppling på andras

konstruktioner.

En möjlighet är att man använder denna lektion för att välja konstruktionen som ska tävla (se

nedan).

Hur väljer man vilken konstruktion som får tävla?

Förslag på olika sätt att välja tävlingskonstruktioner:

A. Eleverna får rösta på det alternativet de vill skicka vidare (måste dock klara testet)

B. De lärare som är involverade i projektet röstar på det bidrag de tycker är det bästa.

C. Viktad omröstning (lärare står för 50 % av poängen och eleverna 50 % av poängen)

Övriga aktiviteter

Aktiviteter som inte passar in under de tre stadierna utan kan utföras kontinuerligt under alla

lektioner eller t ex som uppstart för varje lektion.

● Loggbok - Eleverna skapar och använder en loggbok (analog eller digital) och under

varje lektion för att beskriva och reflektera över sina framsteg.

● Inspirationsklipp - Eleverna får möjlighet att titta på:

○ Hur ägg går sönder i ultrarapid

○ Hur ägg går sönder 2

○ Bidrag från internationella tävlingar

○ Pinterest (Egg drop)

○ Fem beprövade konstruktioner, bland annat en popcornkonstruktion!

○ Raket som landar

○ Fågelunge som faller

● Brainstorming - Låt eleverna fundera över vad som gör så att saker faller

långsammare. Vad påverkar fallhastigheten?

● Ordlista - Skapa en ordlista med nya ord i t ex loggboken.

Page 14: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

14

● Dela ut roller - I projektgruppen delas ut roller där varje elev får en specifik sak att

fokusera på t ex:

○ projektledare (håller tidplanen)

○ sekreterare (sköter loggbok)

○ designer (står för ritningar, skiss och utformning)

○ spion (spionerar på de andra grupperna)

○ konstruktör (ansvarar för byggnationen)

● Begränsa materialen - Begränsa tänkbara material för att frigöra kreativitet.

● Byteshandel av material - Dela ut specifika material till elevgrupperna och låt de

förhandla sinsemellan.

● Kostnadskalkyl - Låt eleverna utföra en kostnadskalkyl för att kunna jämföra olika

konstruktioner ur ett kostnads- eller materialanvändningsperspektiv.

Page 15: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

15

Centralt innehåll för teknik

Page 16: Lärarhandledning · 2018. 8. 30. · Lektion 9: Test 11 Lektion 10: Återvinning av konstruktionen 12 Lektion 11: Presentation av konstruktionen 12 Lektion 12: Muntlig presentation

16

Centralt innehåll för övriga ämnen