Top Banner
LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA CAWANGAN AUDIT DALAM ARAS 5, BLOK E6, KOMPLEK E 62590 PUTRAJAYA TEL: 03-88832162 FAX: 03-88832198
184

LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Oct 30, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LAPORAN TAHUNAN

CAWANGAN AUDIT DALAM

2010

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA CAWANGAN AUDIT DALAM

ARAS 5, BLOK E6, KOMPLEK E 62590 PUTRAJAYA TEL: 03-88832162 FAX: 03-88832198

Page 2: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

MEMBERI PERKHIDMATAN

AUDIT YANG TERBAIK BAGI

MEMANTAPKAN MUTU DAN

KUALITI PERKHIDMATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

MALAYSIA

CAWANGAN

AUDIT DALAM

VISI

Page 3: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

MELAKSANAKAN PENGAUDITAN

SECARA PROFESIONAL DAN BEBAS

KE AR AH MENINGK AT D AN

MEMANTAPKAN AKAUNTABILITI

DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

DAN AKTIVITI DI SEMUA PUSAT

TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN

KESIHATAN MALAYSIA

CAWANGAN

AUDIT DALAM

MISI

Page 4: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

MEMBANTU PIHAK PENGURUSAN UNTUK:

MEMPERTINGKATKAN AKAUNTABILITI

DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

SELARAS DENGAN DASAR, UNDANG-

UNDANG PROSEDUR DAN PERATURAN

YANG TELAH DITETAPKAN

MENILAI DAN MEMASTIKAN SUMBER

DIGUNAKAN DENGAN EKONOMI,

CEKAP DAN BERKESAN DALAM

MERANCANG, MELAKSANA DAN

MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI

CAWANGAN AUDIT

DALAM

OBJEKTIF

Page 5: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

MENJALANKAN PENGAUDITAN SECARA PROFESIONAL

BERPANDUKAN STANDARD PENGAUDITAN ANTARABANGSA

MENGELUARKAN LAPORAN YANG SEIMBANG DAN BEBAS

DALAM TEMPOH DUA MINGGU SELEPAS SESUATU AUDIT

PENGURUSAN KEWANGAN SIAP DIJALANKAN

MENGELUARKAN LAPORAN SEIMBANG DAN BEBAS DALAM

TEMPOH SATU BULAN SELEPAS SESUATU AUDIT

PENGURUSAN SIAP DIJALANKAN

MENYEDIAKAN LAPORAN TAHUNAN AUDIT DALAM SEBELUM

AKHIR BULAN MAC TAHUN BERIKUTNYA

MEMBIMBING DAN MEMBERI NASIHAT KEPADA PUSAT

TANGGUNGJAWAB UNTUK MENINGKATKAN TAHAP PENGU-

RUSAN KEWANGAN DAN AKTIVITI

MEMBERI PENDAPAT DAN SYOR-SYOR YANG MEMBINA

CAWANGAN AUDIT

DALAM

PIAGAM PELANGGAN

Page 6: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

KANDUNGAN

Page 7: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Kandungan

i

KANDUNGAN

BAHAGIAN PERKARA MUKA SURAT

KANDUNGAN

i - iii

PRAKATA iv

KATA-KATA ALUAN v

PENGHARGAAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

vi

vii - x

I CAWANGAN AUDIT DALAM

PENUBUHAN

1

FUNGSI AUDIT

1 – 2

BIDANG KUASA AUDIT

2

PROGRAM DAN STRATEGI

2 – 3

PEMILIHAN PTJ

4

PERHUBUNGAN DENGAN JABATAN AUDIT NEGARA

4 – 5

ORGANISASI DAN PERJAWATAN

5 – 6

PENINGKATAN KUALITI AUDIT SECARA BERTERUSAN

6 – 7

SISTEM PENILAIAN PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN (SISTEM 3PK)

7 – 11

II PENCAPAIAN AUDIT TAHUN 2010

AKTIVITI AUDIT

12

PEMBAHAGIAN TUGAS

12 – 13

SASARAN DAN PENCAPAIAN

13 - 15

Page 8: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Kandungan

ii

BAHAGIAN PERKARA MUKA SURAT

III

PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN

PENDAHULUAN

16

RINGKASAN PENEMUAN AUDIT/PTJ YANG TELAH DILAWATI

16 - 19

A. KAWALAN PENGURUSAN

20 - 26

B. KAWALAN TERIMAAN

26 - 35

C. KAWALAN PERBELANJAAN

35 - 48

D. KAWALAN ASET

48 - 59

SYOR AUDIT 59 - 60

IV

PENGAUDITAN PRESTASI

KAJIAN 1 PENGAUDITAN TERHADAP PENGURUSAN MEMORANDUM PERSETUJUAN ANTARA INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA DENGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

61 - 69

KAJIAN 2 PENGAUDITAN TERHADAP PENGURUSAN DEWAN BEDAH DI HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

70 - 86

KAJIAN 3 PENGAUDITAN TERHADAP PENGURUSAN SKIM PERKHIDMATAN PESAKIT BAYAR PENUH (FULL PAYING PATIENT SCHEME) DI HOSPITAL PUTRAJAYA DAN HOSPITAL SELAYANG

87 - 100

KAJIAN 4 PENGAUDITAN TERHADAP PENGURUSAN PROJEK PAKEJ RANSANGAN EKONOMI KEDUA (PRE 2) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

101 - 116

KAJIAN 5 PENGAUDITAN TERHADAP PROGRAM BAKAS DI PK BAHAGIAN MIRI, SARAWAK, PK KAWASAN KUDAT, SABAH, PKD GUA MUSANG, KELANTAN DAN PKD JERANTUT, PAHANG

117 - 137

Page 9: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Kandungan

iii

BAHAGIAN PERKARA MUKA SURAT

V MAKLUM BALAS KE ATAS LAPORAN DAN PEMERHATIAN AUDIT

MAKLUM BALAS KE ATAS LAPORAN TAHUNAN AUDIT

138 - 139

MAKLUM BALAS DARI PTJ YANG DIAUDIT TERHADAP PEMERHATIAN AUDIT

139 - 144

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN A : Carta Organisasi Cawangan Audit Dalam, Kementerian Kesihatan Malaysia

LAMPIRAN B : Kursus/Ceramah Dan Persidangan Yang Dihadiri Oleh Pegawai Dan Anggota CAD Sepanjang Tahun 2010

Page 10: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

PRAKATA, KATA-KATA

ALUAN DAN

PENGHARGAAN

Page 11: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Prakata

iv

PRAKATA

Cawangan Audit Dalam (CAD), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah

diwujudkan pada bulan Mei 1980 selaras dengan kehendak Pekeliling

Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1979 dan kemudiannya dimantapkan lagi melalui

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004. CAD menjalankan tugas secara bebas

dan bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan.

Penubuhan CAD bertujuan membantu pihak pengurusan dalam memantapkan lagi

pengurusan kewangan, program/aktiviti dan pentadbiran KKM dengan mengeluarkan

laporan audit yang objektif serta dengan syor yang sesuai dan praktikal.

Laporan Tahunan 2010 CAD menerangkan aktiviti-aktiviti CAD serta ringkasan hasil

pengauditan yang dijalankan sepanjang tahun. Laporan ini dibahagikan kepada lima

bahagian. Bahagian I memaparkan latar belakang, fungsi dan struktur organisasi

CAD. Bahagian II mengupaskan aktiviti CAD termasuk pencapaian kerja tahunan

2010 dan penggunaan sumber-sumber yang ada. Bahagian III membentangkan

ringkasan penemuan pengauditan pengurusan kewangan. Bahagian IV melaporkan

mengenai penemuan pengauditan prestasi. Manakala Bahagian V menunjukkan

kedudukan maklum balas laporan audit yang telah dikemukakan kepada Pusat

Tanggungjawab.

Laporan ini diedarkan kepada semua Ketua Bahagian, Pengarah Kesihatan Negeri

dan Pusat Tanggungjawab di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan itu, laporan

ini perlu dijadikan sebagai panduan serta bimbingan dalam melaksanakan

pengurusan kewangan dan aktiviti KKM secara ekonomi, cekap dan berkesan bagi

memperkemaskan lagi kawalan dalaman dan mematuhi kehendak peraturan

kerajaan. Dengan itu, seluruh anggota KKM dapat meningkatkan akauntabiliti

Kementerian di samping menghindari daripada unsur penyelewengan, pembaziran

dan penyalahgunaan kuasa.

Page 12: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Kata-Kata Aluan

v

KATA-KATA ALUAN

KETUA SETIAUSAHA

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Bismillah Hir Rahman Nir Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Cawangan Audit Dalam (CAD) kerana telah berjaya menyempurnakan kerja-kerja pengauditan seperti

mana yang dirancang dan seterusnya menghasilkan Laporan Tahunan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah memberi sokongan dan kerjasama semasa kerja-kerja pengauditan dijalankan sepanjang tahun

2010. Laporan ini mengandungi penemuan audit mengenai pengurusan kewangan dan

pengurusan aktiviti kementerian. Syor-syor penambahbaikan bagi meningkatkan prestasi sistem pengurusan di Kementerian perlu diambil tindakan oleh semua pihak supaya arahan dan peraturan yang ditetapkan dapat dipatuhi sepenuhnya.

Adalah menjadi harapan saya agar laporan ini dijadikan panduan yang berguna

kepada warga Kementerian untuk meningkatkan lagi tadbir urus di Kementerian ini. Dengan itu, sistem pengurusan dan pentadbiran dapat dimantapkan lagi dengan lebih baik dan berkesan bagi menjadi sebuah Kementerian yang

cemerlang. Sekian, wassalam.

Page 13: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit
Page 14: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Page 15: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Ringkasan Eksekutif

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang tahun 2010, Cawangan Audit Dalam Kementerian Kesihatan Malaysia

(KKM) telah merancang untuk melaksanakan urusan pengauditan melibatkan aspek

seperti berikut:

i. Pengauditan Pengurusan Kewangan;

ii. Pengauditan Prestasi; dan

iii. Siasatan Khas.

Perancangan Audit telah diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan

Malaysia pada bulan Januari 2010. Sehubungan dengan itu, Cawangan Audit Dalam

KKM telah melaksanakan sebanyak 128 urusan pengauditan seperti berikut:

i. Pengauditan Pengurusan Kewangan

Cawangan Audit Dalam telah menjalankan pengauditan pengurusan kewangan

terhadap 105 Pusat Tanggungjawab. Aspek pengauditan yang diliputi adalah

kawalan pengurusan, kawalan terimaan, kawalan perbelanjaan dan kawalan aset

alih Kerajaan.

ii. Pengauditan Prestasi

a. Kajian Terhadap Pengurusan Memorandum Persetujuan Antara Institut

Pengajian Tinggi Awam Dan Swasta Dengan Kementerian Kesihatan

Malaysia.

b. Kajian Terhadap Pengurusan Dewan Bedah Di Hospital Kementerian

Kesihatan Malaysia.

Page 16: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Ringkasan Eksekutif

viii

c. Pengauditan Terhadap Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh (Full

Paying Patient Scheme) Di Hospital Putrajaya Dan Hospital Selayang.

d. Kajian Terhadap Pengurusan Projek Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua

(Pre 2) Di Kementerian Kesihatan Malaysia.

e. Pengauditan Terhadap Program Bakas.

iii. Siasatan Khas

Cawangan Audit Dalam telah menjalankan 18 siasatan khas sepanjang tahun 2010.

Ringkasan Penemuan

Hasil daripada pengauditan yang telah dijalankan, rumusan penemuan yang telah

dikenal pasti adalah seperti berikut:

i. Pengauditan Pengurusan Kewangan Di 105 Pusat Tanggungjawab

a. Kawalan Pengurusan – Surat kuasa berkaitan terimaan, perbelanjaan

dan aset tidak disediakan, carta organisasi tidak disediakan dan

dikemaskini; Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja tidak disediakan dan

dikemaskini; pengurusan kad perakam waktu; daftar pinjaman

perumahan, kenderaan dan komputer tidak disediakan, lengkap dan

kemas kini serta pengurusan buku rekod perkhidmatan.

b. Kawalan Terimaan – Penyelenggaraan rekod terimaan dan pematuhan

terhadap kawalan terimaan.

c. Kawalan Perbelanjaan – Penyelenggaraan rekod dan pematuhan

terhadap kawalan perbelanjaan, pembayaran dan perolehan.

Page 17: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Ringkasan Eksekutif

ix

d. Kawalan Aset – Penyelenggaraan rekod aset, stor dan pengurusan

kenderaan Kerajaan.

ii. Kajian Terhadap Pengurusan Memorandum Persetujuan Antara Institut Pengajian Tinggi Awam Dan Swasta Dengan Kementerian Kesihatan Malaysia

a. Memorandum Perjanjian Tidak Seragam

b. Jumlah Bayaran Sebenar Oleh IPTS Tidak Dapat Ditentukan Oleh

Bahagian Kewangan

c. Bayaran RM50.00 Tidak Dibuat Oleh IPTS

d. Kuota Pelajar/Pelatih Tidak Dinyatakan Dalam MOA

e. Penempatan Pelatih Tidak Mengikut Kapasiti Katil

f. Penempatan Pelatih Di Hospital Tidak Mengikut MoA

g. Instruktur Klinikal (CI) Tidak Mencukupi

h. Bayaran Tidak Dikenakan Terhadap Penggunaan Bahan Consumables

iii. Kajian Terhadap Pengurusan Dewan Bedah Di Hospital Kementerian

Kesihatan Malaysia

a. Perjawatan Pakar Dan Pegawai Perubatan Tidak Diisi

b. Bilik Bedah Di Dewan Bedah Utama Tidak Digunakan Secara Optimum

c. Bilik Bedah Tidak Digunakan

d. Pembatalan Pembedahan Kerap Berlaku

e. Bacaan Kelembapan (Humidity) Melebihi Piawaian

f. Peralatan Dewan Bedah Tidak Digunakan

g. Bilik Persalinan Di Bilik Bedah Minor Tidak Sesuai

iv. Pengauditan Terhadap Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh (PPBP) Hospital Putrajaya Dan Hospital Selayang

a. Jawatankuasa Pemilihan Skim PPBP Tidak Diwujudkan

b. Terdapat pakar yang merawat pesakit PPBP melebihi pesakit biasa.

Page 18: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Ringkasan Eksekutif

x

c. Kelemahan dalam menguruskan pendaftaran pesakit dan bil pesakit

yang tidak dapat memenuhi kehendak skim ini

d. Tunggakan Hasil Tidak Dilaporkan Di Mesyuarat JPKA

e. Terdapat perbezaan laporan bayaran kepada pakar di antara rekod

Kementerian dan rekod hospital

f. Tuntutan pakar lewat dibayar kerana ketiadaan peruntukan.

v. Kajian Terhadap Pengurusan Projek Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua (PRE 2) Di Kementerian Kesihatan Malaysia

a. Peruntukan Digunakan Untuk Pembinaan Bangunan Baru

b. Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi

c. Kerja Tidak Dilakukan Tetapi Dibayar

d. Kerja Tidak Sempurna

e. Bayaran Lawatan Tapak Dimasukkan Dalam Spesifikasi Kerja

f. Perbezaan Harga Bagi Skop Kerja Yang Sama

g. Spesifikasi Kerja Tidak Sempurna

h. Peralatan Perubatan & Bukan Perubatan

vi. Pengauditan Terhadap Program BAKAS

a. Perjawatan Tidak Mencukupi

b. Fail Maklumat Berkaitan BAKAS Tidak Kemas Kini

c. Bantuan Tandas Curah Tidak Dimanfaatkan Sepenuhnya

d. Bekalan Tangki Tidak Mengikut Spesifikasi

e. Sistem Air Graviti (GFS) Diceroboh

f. Stok usang dan Berlebihan

g. Mesin Gerudi Telaga Tiub Tidak Digunakan Secara Optimum

Page 19: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

CAWANGAN

AUDIT DALAM

BAHAGIAN I

Page 20: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

1

BAHAGIAN I

CAWANGAN AUDIT DALAM

1. PENUBUHAN

Cawangan Audit Dalam (CAD), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah

ditubuhkan pada tahun 1980, di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun

1979. Peranan dan tanggungjawab CAD telah dimantapkan lagi melalui Pekeliling

Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004. Audit Dalam merupakan sebahagian daripada

komponen kawalan dalaman Kementerian dan bertanggungjawab terus kepada

Ketua Setiausaha Kementerian. CAD menjalankan pengauditan secara bebas dan

melaporkan hasil pengauditan tersebut kepada Ketua Setiausaha, KKM dan pihak

yang berkaitan.

2. FUNGSI AUDIT

Fungsi utama CAD ialah untuk:-

2.1 Membantu pihak pengurusan dalam mencapai objektifnya dengan

menentukan akauntabiliti dalam pengurusan kewangan dijalankan

dengan berpatutan di semua peringkat.

2.2 Menentukan operasi kewangan KKM diuruskan dengan teratur dan

selaras dengan undang-undang, polisi dan prosedur yang ditetapkan

oleh agensi pusat dan KKM.

2.3 Menilai ketepatan, kesempurnaan dan kebolehpercayaan semua rekod,

sistem perakaunan, sistem maklumat pengurusan dan sistem kawalan

dalaman yang diwujudkan.

2.4 Menentukan program dan aktiviti yang dijalankan oleh KKM

dilaksanakan dengan ekonomi, cekap dan berkesan dalam mencapai

matlamatnya.

2.5 Mengemukakan penemuan audit kepada Ketua Agensi melalui laporan

yang objektif, positif, bebas dan tepat pada masanya supaya

keputusan boleh dibuat dengan segera bagi mencapai matlamat

Page 21: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

2

rancangan dan penggunaan sumber-sumber kewangan dan manusia

dengan cekap.

2.6 Mengesyorkan langkah pembetulan bagi memperbaiki kelemahan

dalam sistem operasi yang tidak menepati objektif, rancangan,

standard atau bajet tahunan.

2.7 Memberi maklumat dan maklum balas kepada Bahagian Pengurusan

Kewangan Strategik, Kementerian Kewangan, jika perlu untuk

menyemak semula dan memperbaiki dasar kewangan am, prosedur,

sistem/program serta skop tugas serta tanggungjawab Audit Dalam

dari semasa ke semasa.

3. BIDANG KUASA AUDIT

Cawangan Audit Dalam, KKM mempunyai kuasa menjalankan kerja pengauditan

yang meliputi semua Program dan Aktiviti di peringkat Ibu Pejabat Kementerian,

Jabatan Kesihatan Negeri, Institusi, Hospital, Pejabat Kesihatan Daerah/Kawasan/

Bahagian, Makmal, Kolej Latihan, Pejabat/Klinik Pergigian, Majlis, Klinik-klinik

Kesihatan dan lain-lain Pusat Tanggungjawab (PTJ) di bawah kawalan KKM.

4. PROGRAM DAN STRATEGI

4.1 Program Audit

Program Audit merangkumi pengauditan pengurusan kewangan, pengauditan

prestasi/aktiviti dan siasatan khas. Penggunaan manual, soal selidik dan

senarai semak yang seragam digunakan bagi menghasilkan laporan yang

berkualiti dan mengikut standard yang ditetapkan.

4.1.1 Pengauditan Pengurusan Kewangan

Pengauditan Pengurusan Kewangan adalah pendekatan audit bagi

menentukan wujudnya kawalan dalaman bagi sistem kewangan dalam

organisasi yang diaudit meliputi 4 aspek kawalan iaitu, kawalan

pengurusan, kawalan terimaan, kawalan perbelanjaan dan kawalan

aset. Pengauditan Pengurusan Kewangan juga menentukan sama ada

sistem perakaunan dan rekod-rekod kewangan dapat menghasilkan

maklumat yang tepat dan cepat untuk kegunaan pihak pengurusan

atasan membuat keputusan.

Page 22: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

3

4.1.2 Pengauditan Prestasi/Aktiviti

Pengauditan Prestasi/Aktiviti merangkumi penilaian terhadap aktiviti/

program sesebuah organisasi untuk menentukan matlamatnya telah

dicapai dan sumber digunakan secara ekonomi, cekap dan berkesan.

Aspek yang dikaji adalah dari peringkat perancangan, pelaksanaan,

pemantauan dan penilaian.

4.1.3 Siasatan Khas

Siasatan Khas dijalankan berdasarkan arahan pihak pengurusan atasan

secara terperinci terhadap sebarang salah aturan.

4.2 Strategi

Bagi mencapai objektif, rancangan/program audit disusun setiap tahun.

Strategi yang dilaksanakan bagi pengauditan pengurusan kewangan ialah

pengauditan dilakukan secara ulangan bagi semua PTJ berasaskan sumber

yang ada. Manakala bagi pengauditan prestasi, tumpuan diberikan kepada

program/aktiviti yang memerlukan perhatian, mempunyai isu sama ada yang

dibangkitkan oleh pihak pengurusan atau isu semasa.

Hasil daripada pengauditan tersebut, tindakan berikut dilakukan:

4.2.1 Membuat perbincangan awal dengan PTJ terlibat mengenai

penemuan audit dan bertukar pandangan/ulasan mengenainya.

4.2.2 Membangkitkan pemerhatian audit yang seimbang dan perlu

dijawab dalam tempoh sebulan.

4.2.3 Menghantar surat peringatan kepada PTJ yang belum

menjawab pemerhatian audit.

4.2.4 Membuat susulan terhadap jawapan yang kurang memuaskan.

4.2.5 Membentangkan hasil penemuan audit dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Audit dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan

Kewangan Dan Akaun (JPKA) yang dipengerusikan oleh KSU

setiap tiga bulan sekali.

Page 23: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

4

5. PEMILIHAN PTJ

Pemilihan PTJ untuk pengauditan adalah bergantung kepada analisa penggiliran

lawatan audit yang telah dibuat terdahulu. PTJ-PTJ yang belum dilawat dan lawatan

terakhir 5 tahun adalah diberi keutamaan. Selain itu PTJ berisiko yang mempunyai

banyak urusniaga juga diberi tumpuan untuk dilawati. Pada tahun 2010,

pengauditan Pengurusan Kewangan telah dijalankan terhadap 105 PTJ mengikut

kategori seperti di Jadual 1:

Jadual 1

PTJ Yang Telah Dilawati Untuk Pengauditan Pengurusan Kewangan

Kategori PTJ Bilangan PTJ

1 8

2 75

3 21

Agensi 1

Jumlah 105

6. PERHUBUNGAN DENGAN JABATAN AUDIT NEGARA

Kuasa dan tanggungjawab Jabatan Audit Negara ditetapkan oleh Perlembagaan

Persekutuan dan Akta Audit 1957 manakala kuasa dan tanggungjawab Cawangan

Audit Dalam dinyatakan secara pentadbiran melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9

Tahun 2004. Audit Dalam merupakan komponen kawalan dalaman dan

bertanggungjawab kepada pengurusan. Jabatan Audit Negara pula

bertanggungjawab terus kepada Parlimen. Walau bagaimanapun, Jabatan Audit

Negara dan Cawangan Audit Dalam mempunyai matlamat yang sama iaitu

mempertingkatkan keberkesanan proses tadbir urus, tahap pengurusan kewangan

dan akauntabiliti dalam pentadbiran awam. Kerjasama dan hubungan yang baik di

antara Jabatan Audit Negara dan Cawangan Audit Dalam adalah penting demi

mencapai matlamat tersebut. Sehubungan itu, semasa proses penyediaan

Rancangan Tahunan Audit Dalam, Cawangan Audit Dalam akan berbincang dengan

pihak Jabatan Audit Negara dari segi pengauditan yang telah, sedang dan akan

dijalankan. Ini adalah untuk mengelakkan pertindihan tugas di samping dapat saling

membantu dalam mengenal pasti bidang atau perkara yang perlu diaudit.

Page 24: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

5

7. ORGANISASI DAN PERJAWATAN

7.1 Kedudukan Perjawatan

Cawangan ini diketuai oleh Ketua Audit Dalam Gred W54 dan dibantu oleh 68

orang anggota. Carta organisasi yang lengkap adalah seperti di Lampiran A.

Kedudukan perjawatan CAD KKM setakat 31 Disember 2010 adalah seperti

Jadual 2:

Jadual 2 Kedudukan Perjawatan Yang Diluluskan Berbanding

Perjawatan Diisi Setakat 31.12.2010

Jawatan Kumpulan Bil. Jawatan

Lulus Isi Kosong

Ketua Audit Dalam W54 Pengurusan & Profesional 1 1 0

Juruaudit W52 Pengurusan & Profesional 1 1 0

Juruaudit W48 Pengurusan & Profesional 5 5 0

Juruaudit W44 Pengurusan & Profesional 3 2 1

Peg. Teknologi Maklumat F44 Pengurusan & Profesional 1 0 1

Juruaudit W41 Pengurusan & Profesional 5 5 0

Penolong Juruaudit W36 Sokongan 11 8 3

Penolong Juruaudit W32 Sokongan 9 9 0

Penolong Juruaudit W27 Sokongan 33 27 6

Setiausaha Pejabat N27 Sokongan 1 1 0

Pembantu Tadbir N22 Sokongan 1 1 0

Pembantu Tadbir N17 Sokongan 8 6 2

Pemb. Tadbir Rendah N11 Sokongan 2 0 2

Pembantu Am Pejabat N4 Sokongan 1 1 0

Pemandu R3 Sokongan 1 1 0

Jumlah 83 68 15

7.2 Perjawatan – Pertukaran Dan Penempatan Pegawai

Pada tahun 2010, seramai 19 pegawai telah melapor diri berkhidmat di CAD.

Butirannya adalah seperti Jadual 3.

Jadual 3

Pertukaran Dan Penempatan Pegawai Setakat 31.12.2010

Nama Pegawai/Anggota Jawatan Tarikh

Pertukaran Masuk

1. Mohd Saifulizan b. Md. Raffles Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

2. Nor Suria bt. Mat Zeh Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

3. Rizuani bt. Razali Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

Page 25: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

6

Nama Pegawai/Anggota Jawatan Tarikh

4. Nor Azura bt. Othman Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

5. Noraini bt. Endut Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

6. Siti Khadijah bt. Abd. Kader Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

7. Muhd Amin b. Musa Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

8. Nursakinah bt. Ahmad Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

9. Visalatchee a/p Kalidasin Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

10. Rashidah bt. Ya Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

11. Norashidah bt. Kamaruddin Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

12. Seri Asmara bt. Salimin Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

13. Norhayati bt. Ibrahim Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

14. Norhayati bt. Hamisan Penolong Juruaudit W27 16.8.2010

15. Mohd Faiz b. Abdul Hamid Penolong Juruaudit W27 1.9.2010

16. Azizah bt. Embong Penolong Juruaudit W36 25.10.2010

17. Sopiah bt. Taib Penolong Juruaudit W36 25.10.2010

18. Mustafa Kamal @ Ahmad Azahari b. Abd. Samad

Penolong Juruaudit W36 1.11.2010

19. Marlina bt. Amat Penolong Juruaudit W27 8.11.2010

8. PENINGKATAN KUALITI AUDIT SECARA BERTERUSAN

CAD seperti bahagian yang lain di KKM sentiasa berusaha untuk menghasilkan kerja

yang berkualiti. Ini adalah selaras dengan kehendak Pekeliling Kemajuan

Perkhidmatan Awam dan International Auditing Guidelines (IAG). Di Cawangan ini,

kualiti audit dikawal serta dikesan melalui rancangan audit yang tersusun dan

program audit yang terperinci. Kerja-kerja audit dari peringkat permulaan sesuatu

audit sehingga laporan dikeluarkan, disemak dan dipantau oleh pegawai-pegawai

bertanggungjawab.

Bagi menjamin laporan audit yang berkualiti, pegawai-pegawai digalakkan untuk

meningkatkan pengetahuan dan memperoleh kepakaran teknik pengauditan melalui

bahan bacaan, menghadiri kursus, bengkel, taklimat dan forum yang dianjurkan oleh

pelbagai pihak seperti KKM, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Audit

Negara, Bahagian Pengurusan Kewangan Strategik, Kementerian Kewangan, Jabatan

Akauntan Negara dan lain-lain. Kursus dan bengkel yang telah dihadiri oleh anggota

CAD sepanjang tahun 2010 adalah seperti di Lampiran B.

Page 26: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

7

9. SISTEM PENILAIAN PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN

(SISTEM 3PK)

Sistem 3PK adalah sebuah aplikasi yang dibangunkan untuk membantu Kementerian

memantau dan menilai prestasi kewangan disetiap PTJ dan seterusnya terhadap

KKM secara keseluruhannya. Sistem ini dibangunkan dalam tahun 2007 dan mula

digunakan pada tahun 2008. Ini bagi menggantikan sistem manual yang digunakan

sejak tahun 2004. Pada tahun 2009, Sistem 3PK telah ditambahbaik bagi

mengambilkira penilaian prestasi setiap PTJ1. Markah PTJ1 dikira berdasarkan

purata markah hakiki setiap PTJ di bawah kawalannya. Paparan skrin halaman

utama Sistem 3PK adalah seperti di bawah:

Halaman Utama

Dashboard

Laporan

Carian

Manual

Halaman Utama Laporan

Laporan mengikut Tempoh Penilaian dan Status

Laporan mengikut Bahagian Penilaian

Senarai PTJ

Sistem 3PK diperkenalkan sebagai satu usaha menggalakkan semua ketua PTJ lebih

gigih untuk mengatasi kelemahan pengurusan kewangan masing-masing. Sistem ini

berupaya menghasilkan peratusan tahap pencapaian pengurusan kewangan melalui

maklumat yang dimasukkan oleh PTJ sendiri.

Melalui pelaksanaan sistem ini, prestasi pengurusan kewangan setiap

Bahagian/Jabatan/PTJ dinilai berdasarkan kepada tahap pematuhan terhadap

undang-undang dan peraturan kewangan/pentadbiran berhubung dengan kriteria-

kriteria berikut:

I. Kawalan Pengurusan

II. Kawalan Bajet Mengurus

III. Kawalan Bajet Pembangunan

Page 27: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

8

IV. Kawalan Perbelanjaan

V. Kawalan Terimaan

VI. Pengurusan Akaun Amanah

VII. Pengurusan Aset Dan Inventori

Bagi setiap kriteria di atas, terdapat soalan-soalan yang perlu dijawab oleh setiap

PTJ. Penilaian dibuat berdasarkan markah yang diperolehi mengikut tahap

pematuhan kepada undang-undang dan peraturan kewangan seperti Jadual 4:

Jadual 4 Pemarkahan Sistem 3PK

Tahap Markah Penjelasan

CEMERLANG 90% - 100% Mematuhi sekurang-kurangnya 90% peraturan

kewangan/pentadbiran.

BAIK 70% - 89% Mematuhi antara 70% hingga 89% peraturan kewangan/pentadbiran.

MEMUASKAN 50% - 69% Mematuhi antara 50% hingga 69% peraturan kewangan/pentadbiran.

KURANG MEMUASKAN 1% - 49% Mematuhi antara 1% hingga 49% peraturan kewangan/pentadbiran.

Bahagian/Jabatan yang mencapai tahap cemerlang boleh dijadikan benchmark dari

segi akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan kewangan oleh Bahagian/

Jabatan/PTJ lain.

Dalam sistem ini, setiap PTJ akan mempunyai 2 peranan pengguna iaitu:

I. Data Entry – Menjawab soalan-soalan di dalam sistem secara online

mengikut tempoh penilaian yang ditetapkan.

II. Verifier – Membuat pengesahan terhadap jawapan sebelum dihantar

secara online yang terdiri daripada Ketua Jabatan.

Pada tahun 2010, tahap pencapaian penilaian setengah tahun pertama dan setengah

tahun kedua bagi 493 PTJ adalah seperti di Jadual 5:-

Page 28: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

9

Jadual 5 Tahap Pencapaian Sistem 3PK Tahun 2010

Tahap/Markah

Setengah Tahun Pertama Setengah Tahun Kedua

Bilangan PTJ Peratus

(%) Bilangan PTJ

Peratus

(%)

CEMERLANG

(90 - 100%) 338 69 345 70

BAIK (70 - 89%)

104 21 112 23

MEMUASKAN

(50 - 69%) 0 0 0 0

KURANG MEMUASKAN

(0 - 49%)

0 0 0 0

TIDAK LENGKAP 51 10 36 7

Jumlah 493 100 493 100

Bagi tahun 2010, perbandingan telah dibuat antara Sistem 3PK dengan pemerhatian

audit terhadap 105 PTJ yang telah dilawati. Analisis perbandingan adalah seperti di

Carta 1.

Page 29: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

10

Carta 1 Perbandingan Terhadap Tahap Pematuhan Undang-undang dan Peraturan

Kewangan Antara Sistem 3PK Dengan Pemerhatian Audit Tahun 2010

10. PENGIKTIRAFAN SISTEM 3PK

Sistem 3PK merupakan projek pertama seumpamanya dibangunkan secara atas

talian/on-line bagi agensi kerajaan di Malaysia. Ianya boleh dijadikan sebagai

benchmarking bagi agensi yang hendak menggunakannya kerana ia boleh

diubahsuai mengikut keperluan. Berdasarkan faedah serta impak projek kepada

organisasi, pelanggan dan negara adalah besar, Sistem 3PK telah berjaya

memenangi tempat ketiga dalam Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan Tahun

2010 peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, Sistem 3PK juga berjaya

disenaraipendek dalam Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK) peringkat

Kementerian Kewangan Malaysia Tahun 2010 di mana keputusan akhir belum

diumumkan.

44%

51%

4%

1%

Melaporkan Dengan Betul

Tidak Melaporkan Dengan Betul

Tidak Menjawab/Mengesahkan

Tidak Berkenaan - Bukan PTJ

Page 30: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Cawangan Audit Dalam

11

Gambar 1

Gambar 2

Pemenang Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan Peringkat Kementerian

Kesihatan Malaysia Tahun 2010

Majlis Lawatan Panel Penilai AIPK 2010 Peringkat Kementerian Kewangan Malaysia

Page 31: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

PENCAPAIAN

AUDIT TAHUN

2010

BAHAGIAN II

Page 32: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pencapaian Audit Tahun 2010

12

BAHAGIAN II

PENCAPAIAN AUDIT TAHUN 2010

1. AKTIVITI AUDIT

Pada tahun 2010 aktiviti-aktiviti yang ditetapkan untuk dilaksanakan di CAD adalah

seperti berikut:-

Pentadbiran/Mesyuarat/Seminar

Pengauditan Pengurusan Kewangan

Pengauditan Prestasi

Siasatan Khas

Laporan Tahunan Audit 2009

Rancangan Audit 2011

2. PEMBAHAGIAN TUGAS

Kesemua aktiviti tersebut telah diagihkan kepada 83 anggota pelbagai gred yang

wujud di CAD. Pembahagian tugas mengikut aktiviti dan 17,596 mandays atau hari

kerja dalam setahun adalah seperti di Jadual 7 dan Carta 2.

Jadual 7

Pembahagian Tugas Mengikut Aktiviti Dan Mandays

Aktiviti

Gred Pegawai Jumlah

Mandays

W54 W52 W48 W44 F44 W41 W36 W32 W27 N22 N17 N11 N1/R3

Pentadbiran/Mesyuarat/

Seminar 99 63 174 72 32 80 176 153 528 191 1,596 424 424 4,012

Pengauditan Pengurusan Kewangan/Siasatan

Khas

29 40 284 215 50 358 1,764 1,365 5,970 - 208 - - 10,283

Pengauditan Prestasi 53 74 424 221 100 410 308 306 306 - - - - 2,202

LaporanTahunan Audit 2009

12 16 82 64 30 106 42 42 96 - 104 - - 594

Rancangan Audit 2011 19 19 96 64 - 106 42 42 96 21 - - - 505

Jumlah 212 212 1,060 636 212 1,060 2,332 1,908 6,996 212 1,908 424 424 17,596

Page 33: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pencapaian Audit Tahun 2010

13

Carta 2 Pembahagian Tugas Mengikut Aktiviti Dan Mandays

3. SASARAN DAN PENCAPAIAN

3.1 Pengauditan Pengurusan Kewangan

Rancangan Audit Tahun 2010 telah menetapkan sebanyak 95 PTJ diperiksa

bagi pengauditan pengurusan kewangan yang terdiri daripada 8 PTJ 1, 71 PTJ

2 dan 16 PTJ 3. Manakala pencapaian sebenar tahun 2010 bagi pengauditan

pengurusan kewangan adalah 105 PTJ yang meliputi 8 PTJ 1, 75 PTJ 2, 21 PTJ

3 dan 1 Agensi.

3.2 Pengauditan Prestasi

Bagi pengauditan prestasi, 6 tajuk kajian audit telah dipersetujui oleh pihak

pengurusan. Bagaimanapun, 5 kajian meliputi lawatan ke 24 PTJ telah berjaya

dilaksanakan, manakala 1 kajian akan dibawa ke Rancangan Audit Tahun 2011.

23%

58%

13%

3% 3%

Pentadbiran/Mesyuarat/seminar

Pengauditan Pengurusan kewangan/siasatan khas

Pengauditan Prestasi

LaporanTahunan Audit 2009

Rancangan Audit 2011

Page 34: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pencapaian Audit Tahun 2010

14

3.3 Siasatan Khas

Cawangan Audit Dalam (CAD) telah mensasarkan 8 pengauditan khas pada

tahun 2010 dan berjaya melaksanakan 18 pengauditan. Maklumat lanjut

adalah seperti di Jadual 8:

Jadual 8 Siasatan Khas

Bil. Pusat Tanggungjawab

1. Hospital Labuan

2. Hospital Kuala Nerang, Kedah

3. Hospital Selayang

4. Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat

5. Institut Kebangsaan Produk Asli, Vaksin Dan Biologikal

6. Klinik Kesihatan Jinjang

7. Bahagian Perolehan & Penswastaan – Jabatan Audit Negara

8. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

9. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

10. Hospital Jempol

11. Hospital Raja Perempuan Zainab II

12. Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Terengganu

13. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

14. Bahagian Perolehan & Penswastaan

15. Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan

16. Pusat Informatik Kesihatan

17. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kuching, Sarawak

18. Bahagian Kewangan

Pada keseluruhannya, Cawangan ini telah berjaya melaksanakan program

dengan baik seperti yang dirancang. Kejayaan dalam melaksanakan program

ini adalah hasil daripada peningkatan kemahiran dan percambahan idea serta

kerja berpasukan di kalangan anggota. Kerjasama yang baik daripada pihak

pengurusan atasan dan PTJ yang dilawati juga telah menyumbang ke arah

pencapaian tersebut. Perbandingan di antara sasaran yang telah ditetapkan

dan pencapaian sebenar tahun 2010 adalah seperti di Jadual 9:

Page 35: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pencapaian Audit Tahun 2010

15

Jadual 9 Perbandingan Di Antara Sasaran Kerja Yang Ditetapkan Dengan

Pencapaian Sebenar CAD 2010

Perkara Sasaran Yang

Ditetapkan Pencapaian

Sebenar

1. Pengauditan Pengurusan Kewangan

PTJ 1 8 8

PTJ 2 71 75

PTJ 3 16 21

Agensi 0 1

Jumlah PTJ 95 105

2. Pengauditan Prestasi 6 kajian (24 PTJ)

5 kajian (24 PTJ)

3. Siasatan Khas 8 18

Jumlah PTJ 32 42

Page 36: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

PENGAUDITAN

PENGURUSAN

KEWANGAN

BAHAGIAN III

Page 37: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

16

BAHAGIAN III

PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2010, pengauditan pengurusan kewangan telah dijalankan terhadap 105

PTJ. Pemerhatian dan syor audit secara terperinci telah dikemukakan kepada semua

PTJ yang dilawati. Pengauditan pengurusan kewangan bertujuan membantu pihak

pengurusan mengenal pasti kawalan dalaman yang perlu ada dan berfungsi seperti

yang diharapkan bagi mengelakkan kehilangan dan pembaziran wang awam.

Pengauditan pengurusan kewangan yang telah dijalankan meliputi 4 aspek utama

iaitu:

Kawalan Pengurusan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Kawalan Aset Alih Kerajaan

2. RINGKASAN PENEMUAN AUDIT

Ringkasan penemuan audit dibuat mengikut bilangan kes bagi setiap isu, manakala

peratusan dikira berdasarkan bilangan kes berbanding jumlah PTJ yang dilawati.

Bagi tujuan laporan ini, rujukan PTJ yang telah dilawati bagi tahun 2010 adalah

seperti di Jadual 10.

Page 38: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

17

Jadual 10 PTJ Yang Telah Dilawati

Negeri No. PTJ PTJ Yang Dilawati

Ibu Pejabat/ Institusi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Kesihatan Awam

Bahagian Pembangunan Kompetensi

Bahagian Akaun

Institut Pengurusan Kesihatan

Bahagian Dasar Dan Hubungan Antarabangsa

Bahagian Kewangan

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan

Pusat Darah Negara

Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia

Johor

11

12

13

14

15

Pejabat Kesihatan Daerah Kulaijaya

Hospital Pontian

Hospital Batu Pahat

Pejabat Kesihatan Daerah Ledang

Hospital Mersing

Kedah

16

17

18

19

20

Hospital Sultanah Bahiyah

Pejabat Kesihatan Daerah Sik

Pejabat Kesihatan Daerah Pendang

Kolej Kejururawatan Masyarakat Kulim

Hospital Baling

Kelantan

21

22

23

24

25

26

27

28

Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Pasir Mas

Pejabat Kesihatan Daerah Bachok

Hospital Tengku Anis

Hospital Kuala Krai

Hospital Pasir Mas

Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Putih

Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Mas

Negeri Sembilan

29

30

31

32

33

34

Hospital Tuanku Jaafar

Kolej Kejururawatan Seremban

Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Pilah

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Seremban

Hospital Jempol

Hospital Jelebu

Pahang

35

36

37

38

39

Hospital Pekan

Hospital Muadzam Shah

Hospital Jerantut

Pejabat Kesihatan Daerah Maran

Pejabat Pergigian Daerah Bentong

Perak

40

41

42

43

44

45

Hospital Raja Perempuan Bainun

Hospital Changkat Melintang

Hospital Batu Gajah

Pejabat Kesihatan Daerah Perak Tengah

Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak

Pejabat Pergigian Daerah Hulu Perak

Page 39: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

18

Negeri No. PTJ PTJ Yang Dilawati

46

47

Hospital Tapah

Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar

Pulau Pinang

48

49

50

51

52

53

54

55

Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang

Pejabat TPKN (Pergigian) Pulau Pinang

Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah

Hospital Balik Pulau

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Timur Laut

Pejabat Kesihatan Pelabuhan Pulau Pinang

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Seberang Perai Utara

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Seberang Perai Selatan

Sarawak

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Hospital Umum Sarawak

Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu

Pejabat Kesihatan Bahagian Sarikei

Hospital Mukah

Hospital Dalat

Hospital Sentosa

Hospital Bau

Hospital Daro

Klinik Pakar Bedah Mulut Hospital Kuching Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman

Sabah

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu

Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kota Kinabalu

Kolej Jururawat Masyarakat Tawau

Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu

Hospital Kudat

Hospital Papar

Pejabat Pergigian Kawasan Penampang

Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau

Hospital Lahad Datu

Selangor

75

76

77

78

79

80

81

82

Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sg Buloh

Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Selangor

Pejabat Kesihatan Daerah Gombak

Pejabat Kesihatan Daerah Sabak Bernam

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Sepang

Hospital Selayang

Hospital Ampang

Pejabat Kesihatan Daerah Klang

Terengganu

83

84

85

86

87

Hospital Sultanah Nur Zahirah, Terengganu

Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

Hospital Kemamam

Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu

Pejabat Kesihatan Daerah Marang

Wilayah Persekutuan

88

89

90

91

92

93

Jabatan Patologi, Hospital Kuala Lumpur

Jabatan Sajian & Dietetik, Hospital Kuala Lumpur

Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Pejabat Pengarah Hospital Kuala Lumpur

Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur

Pejabat Kesihatan Pergigian Zon Bangsar

Page 40: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

19

Negeri No. PTJ PTJ Yang Dilawati

94

95

96

97

Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya

Hospital Labuan

Jabatan Kesihatan W.P. Labuan

Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan (Farmasi) W.P. Kuala Lumpur

Perlis 98 Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

Melaka

99

100

101 102

103

104

105

Hospital Melaka

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Alor Gajah

Pejabat Kesihatan Daerah Jasin

Kolej Kejururawatan Melaka

Pejabat Kesihatan Daerah Alor Gajah

Hospital Alor Gajah

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Jasin

Ringkasan penemuan audit mengenai tahap kawalan pengurusan kewangan

sepanjang tahun 2010 adalah seperti di Carta 3 dan Jadual 11. Semua PTJ boleh

meneliti ringkasan kepada penemuan ini dan mengambil tindakan pencegahan dan

pembetulan bagi menambah baik kawalan pengurusan kewangan di PTJ masing-

masing agar ianya lebih mantap dan berkesan.

Carta 3

Penemuan Audit Mengikut Kawalan

Page 41: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

20

Jadual 11 Ringkasan Penemuan Audit

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

A. KAWALAN PENGURUSAN

1. Surat Kuasa

(a) Tiada surat kuasa memungut, menulis/ menandatangani/membatalkan resit.

[Arahan Perbendaharaan 62, 69 & 70(a)]

7 7 65, 69, 72, 83, 11, 63, 64,

(b) Tiada surat kuasa bagi pegawai yang

bertanggungjawab terhadap kunci/nombor kombinasi peti besi/bilik kebal.

[Arahan Perbendaharaan 125]

30 29 8, 10, 15, 22,

23, 27, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 50, 51, 58, 59,

60, 61, 64, 72, 73, 77, 79, 80,

85, 87, 95, 96, 101, 102

(c) Surat kuasa menandatangani/mengendali Pesanan Kerajaan/Baucar/Waran Pindah

Peruntukan/Panjar Wang Runcit/Cek Panjar/ Panjar Deposit Hospital/ Pegawai Penyedia, Peraku I dan II tidak disediakan/dikemaskini.

[Arahan Perbendaharaan 176.1(d), 101, Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11/2008 Para 4 dan 11]

21 20 5, 12, 14, 22, 23, 24, 29, 31,

37, 38, 46, 58, 59, 61, 74, 83, 85, 87, 90, 98, 105

(d) Surat kuasa mengendalikan Panjar Wang Runcit/

perlantikan Pegawai Pengangkutan/ Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Jawatankuasa Sebut Harga/Jawatankuasa

Penilaian Teknikal bagi Sebut Harga/ Jawatankuasa Penilaian Harga bagi Sebut Harga tidak disediakan.

36 34 2, 8, 14, 15, 16,

17, 22, 23, 27, 29, 30, 36, 43, 44, 46, 47, 56,

58, 59, 60, 61, 62, 66, 74, 76, 77, 80, 81, 82,

83, 89, 95, 99, 101, 103, 105

(e) Surat kuasa memegang kunci peti sebut harga tidak dikeluarkan.

[Kawalan Dalaman]

3 3 73, 74, 103

(f) Surat Kuasa tidak dikeluarkan kepada pegawai

yang meluluskan Penyata Perubahan Gaji (Kew.8)/Borang Perubahan Gaji SG-20 (Kew. 320)

[Arahan Perbendaharaan 11]

21 20 10, 11, 19, 20,

22, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 50,

51, 53, 58, 59, 60, 62, 64, 96,

Page 42: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

21

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

102

(g) Pegawai Aset/Pegawai Pemeriksa/Lembaga

Pemeriksa Pelupusan tidak dilantik/tiada surat perlantikan oleh Pegawai Pengawal.

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007]

6 6 5, 11, 12, 14, 58, 90

(h) Surat kuasa tidak dikeluarkan kepada pegawai

yang bertanggungjawab untuk menandatangani Borang Perjanjian Inden Kerja.

1 1 90

(i) Surat kuasa tidak dikeluarkan kepada pegawai yang menghantar kutipan ke Pemungut Utama.

[Kawalan Dalaman]

1 1 72

(j) Pegawai yang menandatangani night ration coupon bagi jururawat yang bertugas pada shift malam tidak diberi kebenaran secara bertulis. [Arahan Perbendaharaan 11]

1 1 63

2. Carta Organisasi [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007]

(a) Carta organisasi tidak disediakan/dipamerkan. 5 5 11, 58, 61, 63, 70

(b) Carta organisasi tidak dikemaskini/lengkap. 27 26 12, 13, 17, 18, 24, 31, 38, 41,

43, 46, 47, 49, 52, 53, 69, 71, 74, 75, 78, 81,

85, 92, 93, 95, 98, 100, 101

3. Fail Meja (FM)/Manual Prosedur Kerja (MPK)/Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

[Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil. 8/1991 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002]

(a) Manual Prosedur Kerja (MPK) tidak disediakan. 10 10 20, 23, 31, 58,

59, 61, 69, 72, 85, 92

(b) Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bagi tahun 2010 belum disediakan.

19 18 12, 14, 19, 20,

31, 33, 38, 39,

54, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 74, 95, 96, 98

(c) Senarai Tugas tidak disahkan oleh Ketua Jabatan dan ditarikhkan.

12 11 41, 42, 47, 68,

69, 72, 73, 80, 82, 100, 101, 104

(d) Senarai Tugas tidak ada disediakan. 1 1 73

Page 43: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

22

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

4. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/2008]

(a) Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

(JPKA) belum ditubuhkan.

3 3 63, 64, 74

(b) Mesyuarat JPKA tidak dijalankan mengikut kekerapan yang ditetapkan.

15 14 15, 19, 30, 37,

55, 57, 58, 59, 60, 73, 77, 82, 95, 96, 102

(c) JPKA tidak membincangkan agenda yang telah ditetapkan.

19 18 11, 14, 19, 20,

24, 25, 27, 28, 30, 37, 40, 58,

60, 70, 73, 82, 85, 94, 95

(d) Minit mesyuarat JPKA tidak disediakan. 5 5 11, 54, 70, 87, 101

(e) Laporan Suku Tahun JPKA tidak disediakan/ dikemukakan kepada JKN.

5 5 68, 77, 79, 82, 86

5. Rekod Latihan Kakitangan [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2005]

(a) Buku Log Latihan tidak diselenggara/tidak kemas kini.

6 6 11, 14, 57, 69, 73, 102

(b) Latihan kurang daripada tujuh hari dalam setahun.

42 40 3, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 28, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 38, 39, 56, 57, 60, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74,

76, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 95, 96, 98, 103, 104, 105

6. Tempahan Tiket Kapal Terbang [Kawalan Dalaman]

(a) Daftar Tempahan Tiket Kapal Terbang tidak diselenggarakan/kemas kini/lengkap.

19 18 7, 10, 11, 12,

15, 17, 36, 38,

58, 60, 62, 63, 64, 71, 74, 88, 96, 98, 103

(b) Salinan tiket tidak dibuat/dikepilkan untuk semakan.

11 10 7, 10, 21, 27,

36, 60, 74, 88,

Page 44: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

23

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

89, 96, 103

(c) Waran Perjalanan Udara tidak dicop “TELAH BAYAR”/ditandatangani.

1 1 36

7. Kad Perakam Waktu [Surat Pekeliling Am Bil. 11/1981 dan 1/2004]

(a) Pegawai Pengawas Kad Perakam Waktu tidak dilantik /Jadual Bertugas tidak disediakan.

12 11 11, 12, 22, 58, 60, 61, 63, 68, 72, 74, 85, 98

(b) Pegawai tidak mengetik kad/masuk lewat/keluar awal /ditulis dengan tangan dan tidak ada ulasan serta tandatangan pegawai yang diberi kuasa.

59 56 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14,

15, 16, 17, 18, 26, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 40,

41, 43, 44, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 83, 85, 86,

87, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105

(c) Laporan Bulanan tidak disediakan/betul/tidak dikemukakan.

27 26 3, 4, 8, 9, 11, 17, 27, 40, 41,

42, 43, 44, 47, 60, 67, 68, 72, 74, 77, 83, 87,

91, 92, 96, 98, 102, 103

(d) Kad yang mempunyai lebih daripada 3 catatan

merah tidak diberi amaran bertulis/surat tunjuk sebab serta tidak diambil tindakan ditukar kepada kad hijau/merah/tatatertib.

15 14 5, 40, 50, 58,

59, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 87, 96

(e) 2 waktu bekerja berperingkat bagi tempoh sebulan.

2 2 22, 47

(f) Pegawai tidak hadir bertugas tanpa cuti/tanpa

mendapat kebenaran /tanpa sebab yang munasabah.

1 1 83

(g) Buku Daftar Kedatangan tidak diselenggara/tidak lengkap.

2 2 43, 44

Page 45: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

24

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

8. Pinjaman Kenderaan [Pekeliling Perbendaharaan 8/1993]

(a) Daftar Pinjaman Kenderaan tidak

diselenggarakan/lengkap/mengikut format pekeliling /kemas kini.

31 30 1, 12, 13, 16, 22

23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 40, 52, 58, 63, 64,

69, 70, 73, 75, 83, 90, 93, 96, 101, 102

(b) Salinan kad pendaftaran kenderaan dan sijil

perlindungan takaful kenderaan yang diperbaharui setiap tahun tidak disimpan dalam fail peribadi pegawai.

7 7 29, 58, 61, 70, 71, 87, 94

9. Pinjaman Perumahan [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6/1995]

(a) Daftar Pinjaman Perumahan tidak disediakan. 7 7 10, 14, 33, 55, 59, 75, 101

(b) Daftar Pinjaman Perumahan tidak

diselenggarakan dengan lengkap mengikut format pekeliling /kemas kini/dikemukakan.

39 37 1, 11, 12, 18,

22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 40, 41, 43,

46, 47, 50, 51, 53, 57, 58, 63, 64, 67, 68, 70,

73, 74, 77, 79, 82, 90, 96, 98, 102, 103, 104

(c) Surat kelulusan pinjaman tidak disimpan dalam fail peribadi pegawai berkenaan.

6 6 14, 17, 27, 35, 57, 74

10. Pinjaman Komputer

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8/1992]

(a) Daftar Pinjaman Komputer tidak disediakan. 2 2 22, 55

(b) Daftar Pinjaman Komputer tidak diselenggarakan

dengan lengkap mengikut format pekeliling /kemas kini.

41 39 1, 10, 12, 18,

24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38,

40, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 58, 63, 64, 66, 67,

68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 82, 83, 90, 96, 102, 104

Page 46: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

25

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(c) Salinan resit pembelian dan invois pembelian tidak disimpan dalam fail peribadi pegawai berkenaan.

10 10 14, 23, 30, 32, 35, 70, 81, 85, 94, 98

11. Buku Perkhidmatan dan Fail Peribadi [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2008]

(a) Buku Perkhidmatan/fail peribadi tidak lengkap/ kemas kini.

32 30 10, 11, 14, 16,

23, 29, 30, 35,

40, 41, 43, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 72,

73, 74, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 96, 104

(b) Tidak diperiksa/disahkan oleh Ketua Jabatan/

pegawai yang diberi kuasa ke atas setiap maklumat yang dicatatkan.

49 47 9, 11, 14, 15,

18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28,

30, 31, 34, 41, 43, 44, 45, 51, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67,

68, 69, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 86, 87,

90, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104

(c) Pengesahan maklumat di Buku Perkhidmatan dibuat oleh pegawai sendiri.

3 3 25, 37, 91

(d) Rekod cuti dalam Buku Perkhidmatan tidak direkodkan dengan kemas kini.

7 7 41, 33, 34, 77, 85, 86, 96

(e) Kenyataan cuti tidak direkod atau direkod dengan betul.

4 4 1, 5, 30, 44

(f) Tiada cop Jabatan bagi setiap kemasukan dalam Buku Perkhidmatan.

2 2 40, 66

12. Rekod/Daftar Cuti [Perintah-Perintah Am Bab C dan Surat Pekeliling Am Bil. 3/1990]

(a) Rekod Cuti tidak ditandatangan/disahkan oleh Ketua Pejabat.

11 11 1, 12, 38, 41,

46, 70, 80, 82, 86, 88, 105

(b) Rekod Cuti tidak lengkap/kemas kini. 2 2 38, 78

(c) Borang permohonan cuti rehat tidak diisi dengan lengkap.

7 7 1, 9, 41, 42, 74, 75, 88

Page 47: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

26

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(d) Cuti gantian diberi kepada pegawai berkursus. 1 1 92

(e) Cuti rehat diambil melebihi kelayakan yang telah ditetapkan.

1 1 72

(f) Pegawai bercuti tanpa gaji sebelum permohonan diluluskan.

1 1 69

13. Pemeriksaan Mengejut [Arahan Perbendaharaan 309(a) dan (b)]

(a) Pemeriksaan mengejut tidak dilakukan terhadap

kutipan/stok buku hasil/pemungut kecil/setem/Panjar Wang Runcit.

32 30 8, 11, 13, 14,

18, 22, 24, 30, 35, 41, 42, 45, 47, 53, 60, 61, 65, 70, 71, 72,

73, 75, 79, 80, 85, 87, 93, 95, 96, 97,102, 103

(b) Pemeriksaan mengejut tidak dijalankan setiap enam bulan sekali.

21 20 14, 20, 34, 37,

38, 48, 57, 59, 70, 72, 73, 74,

76, 79, 80, 85, 87, 89, 100, 101, 104

(c) Daftar Pemeriksaan Mengejut tidak lengkap/ diselenggara.

4 4 10, 61, 63, 64

(d) Baki rekod dan fizikal setem yang diperiksa berbeza.

1 1 30

14. Nota Serah Tugas [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2004]

(a) Nota Serah Tugas tidak disediakan bagi pertukaran pegawai.

4 4 11, 13, 15, 96

(b) Nota Serah Tugas tidak mengikut format pekeliling.

[Surat Bil. JPA.193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985]

4 4 62, 63, 64, 65

B. KAWALAN TERIMAAN

1. Pengasingan Tugas

[Arahan Perbendaharaan 70 dan 73]

(a) Tidak ada pengasingan tugas bagi menerima kutipan, menulis resit dan merekod Buku Tunai

(Kew. 248).

4 4 38, 73, 77, 100

Page 48: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

27

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

2. Daftar Borang Hasil/Kaunterfoil (Kew.67) [Arahan Perbendaharaan 63 dan 67]

(a) Daftar Kaunterfoil tidak diselenggarakan. 7 7 17, 38, 43, 58, 65, 71, 76

(b) Daftar Kaunterfoil tidak disediakan dengan lengkap/ betul /kemas kini.

43 41 1, 2, 8, 15, 17,

20, 23, 27, 28, 29, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52,

53, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 69, 72, 73, 76, 77, 83, 90, 91, 94, 99, 104

(c) Buku Kupon/Resit/Sijil Kesihatan Eksport/Jualan

Borang Tender tidak direkod dalam Daftar Kaunterfoil.

10 10 22, 35, 38, 74,

77, 83, 87, 101, 103, 104,

(d) Baki fizikal borang hasil tidak sama dengan rekod Daftar Kaunterfoil.

1 1 101

3. Buku Resit Kew.38 Dan Kupon

(a) Notis pemberitahuan meminta resit tidak dipamerkan.

[Arahan Perbendaharaan 61(a)]

13 12 28, 34, 42, 43,

44, 50, 65, 69, 80, 87, 101, 103, 105

(b) Buku resit/kupon tidak diperiksa dan diperakui di

belakang helaian pertama salinan pejabat sebelum digunakan/tidak ada bukti pemeriksaan dibuat.

[Arahan Perbendaharaan 66(a)]

28 27 9, 15, 20, 31,

32, 33, 34, 35, 40, 47, 56, 57,

58, 59, 63, 69, 71, 73, 77, 79, 85, 87, 97, 99,

101, 103, 104, 105

(c) Nama penuh pegawai/tarikh diperakui/

tandatangan tidak dicatat semasa perakuan dibuat di belakang helaian pertama salinan pejabat kupon/resit.

[Arahan Perbendaharaan 66(a)]

3 3 1, 24, 43

(d) Pengesahan isi kandungan buku resit/kupon bukan diperakukan oleh pemungut.

1 1 91

(e) Resit tidak dikeluarkan mengikut siri.

[Arahan Perbendaharaan 66(c)]

1 1 91

Page 49: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

28

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(f) Resit/kupon disimpan di tempat yang tidak selamat/ kabinet berkunci.

[Arahan Perbendaharaan 68]

6 6 8, 39, 46, 47, 73, 76

(g) Stok resit/kupon disimpan berlebihan/tidak digunakan.

[Kawalan Dalaman]

6 6 17, 22, 29, 66 75, 84

(h) Butiran/amaun resit dipinda tetapi tidak dibatalkan.

[Arahan Perbendaharaan 62]

2 2 60, 66

(i) Resit dikeluarkan tidak menggunakan karbon dua muka/catatan salinan karbon resit tidak jelas.

[Arahan Perbendaharaan 70(a)]

1 1 66

(j) Resit/Kupon tidak dicatat/dicop tarikh selepas wang diterima.

[Arahan Perbendaharaan 60(ii)]

3 3 38, 66, 91

(k) Kupon yang dikeluarkan tidak sama dengan jumlah kutipan.

2 2 40, 85

(l) Terimaan melalui mel tidak dikeluarkan resit pada hari kutipan dibuat.

[Arahan Perbendaharaan 60(ii)]

1 1 2

(m) Resit Rasmi tidak dikeluarkan oleh Pemungut Utama kepada Pemungut Kecil semasa penerimaan wang kutipan.

5 5 9, 28, 60, 61, 63

(n) Resit (Kew. 38) batal tidak dicatatkan dalam Buku Tunai (Kew. 249).

[Arahan Perbendaharaan 72A]

1 1 66

(o) Resit (Kew. 38) batal tetapi tidak dicatat sebagai dibatalkan dalam Buku Tunai (Kew. 249).

1 1 66

(p) Borang Hasil yang dikeluarkan daripada stok tidak diperiksa setiap minggu.

[Arahan Perbendaharaan 80(c)]

6 6 36, 37, 42, 43, 64, 95

(q) Buku Resit/Kupon yang rosak tidak dikembalikan/dipulangkan kepada syarikat percetakan.

1 1 68

(r) Kupon diperakui bukan di belakang helaian pertama salinan pejabat.

1 1 87

(s) Stok buku kupon tidak ada dalam simpanan/tidak

dapat dikesan.

2 2 38, 74

Page 50: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

29

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

4. Daftar Mel [Arahan Perbendaharaan 71]

(a) Daftar Mel tidak diselenggarakan/lengkap/ disemak.

19 18 1, 8, 12, 15, 16,

18, 34, 36, 38, 40, 44, 48, 59,

70, 80, 83, 90, 91, 95

(b) Daftar Mel diselenggarakan oleh pegawai yang membuat pungutan.

5 5 2, 16, 29, 41, 66

5. Penyata Pemungut Dan Serahan Kutipan Ke Bank/Pemungut Utama

(a) Kutipan melebihi RM500 tidak diserahkan kepada pemungut utama/bank pada hari yang sama.

[Arahan Perbendaharaan 78(a)]

16 15 8, 11, 18, 25,

28, 31, 34, 43, 44, 47, 58, 75, 77, 78, 98, 103

(b) Penyata Pemungut tidak disemak/ditandatangani sebelum/selepas kutipan dibankkan.

[Arahan Perbendaharaan 80(d)]

11 11 11, 25, 35, 36, 40, 48, 75, 76, 87, 96, 101

(c) Penyata Pemungut tidak dicetak selepas proses Perakuan II dibuat.

[Arahan Kerja AK0501 mukasurat 13/18,Panduan Pengguna PTJ eSPKB]

1 1 66

(d) Penyata Pemungut tidak ditandatangan ringkas oleh Peraku II.

1 1 46

6. PTJ Yang Menguruskan Terimaan Melalui eSPKB [Panduan Pengguna PTJ eSPKB]

(a) Laporan BV 381(Kredit Vot) tidak disemak/dicetak.

5 5 59, 63, 64, 73, 97

(b) Penyata Pemungut tidak menggunakan format pergerakan dokumen eSPKB (Borang JANM08).

4 4 57, 58, 100, 101

7. Buku Tunai Kecil (Kew.249)

(a) Resit/kupon tidak direkodkan dalam buku tunai (Kew.249) pada hari kutipan.

[Arahan Perbendaharaan 72]

9 9 17, 23, 38, 40,

66, 67, 73, 87, 91

(b) Kutipan hasil tidak direkod dalam buku tunai (Kew. 249).

2 2 47, 66

(c) Buku Tunai tidak disemak setiap hari dan ditandatangani ringkas oleh pegawai yang bertanggungjawab/diberikuasa.

[Arahan Perbendaharaan 80(b)]

11 11 8, 12, 23, 28, 57, 66, 67, 69, 73, 101, 103

Page 51: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

30

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(d) Resit (Kew.38) tidak ditampal di Buku Tunai (Kew.249).

[Kawalan Dalaman]

1 1 66

(e) Buku Tunai (Kew.249) direkod oleh pegawai yang membuat kutipan.

[Arahan Perbendaharaan 73]

6 6 57, 58, 63, 67, 69, 71

(f) Buku tunai tidak dibuat ringkasan pecahan kod pada akhir bulan.

1 1 28

(g) Pindaan dalam Buku Tunai (Kew. 249) tidak disahkan oleh Pegawai yang diberi kuasa.

[Arahan Perbendaharaan 147]

1 1 66

8. Buku Tunai Cerakinan (Kew.248)

(a) Terimaan tidak direkod mengikut pecahan kod

yang betul/direkod kod hasil yang salah dalam Buku Tunai Cerakinan (Kew.248).

[Arahan Perbendaharaan 80(b)]

1 1 14

(b) Nombor dan tarikh Resit Perbendaharaan/Resit

Kew.38 tidak/lewat dicatat ke dalam Buku Tunai Cerakinan (Kew.248).

[Arahan Perbendaharaan 80(d)]

13 12 8, 11, 16, 28,

29, 35, 52, 53, 54, 57, 66, 83, 91

(c) Pindaan dalam Buku Tunai Cerakinan (Kew.248)

tidak disahkan dan ditandatangani ringkas oleh Ketua Pejabat atau pegawai yang diberi kuasa.

[Arahan Perbendaharaan 147(ii)]

1 1 57

(d) Buku Tunai Cerakinan (Kew.248) direkod oleh pegawai yang menerima kutipan.

[Arahan Perbendaharaan 73]

6 6 11, 14, 28, 36, 58, 63

(e) Buku Tunai Cerakinan (Kew.248)/e-Terimaan (TK 100) tidak disemak setiap hari oleh pegawai yang bertanggungjawab.

[Arahan Perbendaharaan 80(b)]

8 8 11, 13, 38, 39, 74, 87, 103, 105

(f) Buku tunai tidak diselenggara bagi merekod kutipan hasil melalui debit terus dan kad kredit.

[Surat Pekeliling Akauntan Negara Bilangan 2 Tahun 2008]

1 1 16

(g) Buku Tunai Cerakinan (Kew.248) lewat dihantar ke Cawangan Hasil, KKM

[Arahan Perbendaharaan 145]

1 1 43

Page 52: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

31

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(h) Bayaran komisyen kepada Bank tidak dicatat dalam Buku Tunai Cerakinan (Kew. 248).

[Surat Pekeliling Akauntan Negara Bilangan 2 Tahun 2008]

3 3 40, 83, 91

9. Penyata Penyesuaian Hasil [Surat Pekeliling Akauntan Negara Bil. 2/1986 dan Arahan Perbendaharaan 143(b)]

(a) Penyata Penyesuaian Hasil tidak disediakan

dalam tempoh 14 hari dari tarikh Laporan Terperinci Hasil Bulanan (C330) diterima.

14 13 31, 35, 36, 49,

51, 61, 69, 70, 77, 82, 83, 94, 98, 101

(b) Penyata Penyesuaian Hasil tidak disediakan/ kemas kini dan dihantar ke Jabatan Akauntan Negara.

12 11 11, 14, 30, 39, 49, 52, 53, 64, 71, 73, 79, 80

(c) Penyata Penyesuaian Hasil tidak disediakan dengan betul/tepat.

8 8 9, 14, 31, 43, 45, 46, 56, 78

(d) Penyata Penyesuaian Hasil disediakan oleh pegawai yang membuat pungutan.

[Kawalan Dalaman]

3 3 58, 74, 100

(e) Laporan Terperinci Hasil Bulanan (C330) tidak dicop tarikh terima.

34 32 11, 13, 14, 15,

17, 20, 31, 33, 37, 38, 42, 49, 50, 52, 53, 54,

55, 57, 58, 61, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 77,

78, 79, 80, 83, 94, 100

10. Penyata Borang Hasil Yang Dikawal (Kew. 68) [Kawalan Dalaman]

(a) Penyata Borang Hasil Yang Dikawal bagi Pemungut Kecil disediakan oleh Pemungut Utama.

1 1 28

(b) Penyata Borang Hasil Yang Dikawal tidak ditandatangan timbal oleh Pemungut Utama.

4 4 43, 44, 45, 47

(c) Penyata Borang Hasil Yang Dikawal tidak diselenggara oleh Pemungut Kecil.

2 2 60, 71

(d) Penyata Borang Hasil Yang Dikawal tidak

disediakan dengan betul.

4 4 15, 57, 61, 91

11. Daftar Caj Hospital [Panduan Bagi Kutipan Dan Perakaunan Hasil Hospital Tahun 1993]

(a) Daftar Caj Hospital tidak diselenggara dengan

lengkap/kemas kini.

9 9 25, 33, 34, 41,

42, 46, 70, 71, 85

Page 53: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

32

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(b) Deposit hospital tidak dikutip. 10 10 13, 15, 33, 41, 59, 62, 63, 70, 71, 85

(c) Bil hospital tidak/lewat dikeluarkan kepada pesakit.

1 1 15

12. Bil Hospital

[Panduan Bagi Kutipan Dan Perakaunan Hasil Hospital Bil (18) dlm KKM 203/19 bertarikh 31.12.1993 dan Surat Pekeliling Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 5/2007]

(a) Fail Bil Hospital tidak disediakan/dikemaskini/diasingkan.

5 5 41, 42, 59, 62, 63

(b) Surat Peringatan tidak dikeluarkan mengikut jadual.

3 3 46, 59, 74

(c) Pengurangan Caj Bil tanpa alasan/surat sokongan.

1 1 24

(d) Bil rawatan yang tertunggak tidak dimaklumkan

kepada KKM selepas Surat Peringatan Ketiga dikeluarkan.

6 6 35, 46, 56, 70, 71, 104

(e) Surat Tuntutan Potongan Gaji tidak dihantar

kepada Ketua Jabatan selepas 14 hari Surat Peringatan Pertama dikeluarkan.

1 1 70

(f) Fail Bil Belum Selesai tidak disemak. 3 3 70, 71, 85

(g) Bayaran Laporan Perubatan kepada Pegawai

Perubatan dibayar penuh sepatutnya 50% sahaja.

[Surat Pekeliling Cawangan Pengurusan Hasil, Bahagian Kewangan, KKM Bil.12 Tahun 2004]

2 2 33, 34

(h) Tunggakan daripada syarikat swasta yang gagal dikutip tidak dimaklumkan kepada pihak KKM

selepas 30 hari daripada Surat Peringatan dikeluarkan untuk KKM mengambil tindakan tuntutan kepada pihak bank yang memberi jaminan.

1 1 13

(i) Bil Hospital (Am 115) tidak digunakan /bernombor siri.

[Panduan Kutipan dan Pengakaunan Hasil Hospital – (18) dlm. KKM 203/19 bertarikh 31 Disember 1993, perenggan 8.2]

3 3 60, 62, 63

Page 54: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

33

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

13. Penyewaan Ruangan Dalam Premis Kerajaan [Surat Pekeliling Bahagian Kewangan Bil. 1/1994]

(a) Sewa/deposit tidak dikutip & dibayar kepada

Kerajaan berkaitan sewa ATM Machine/ruang pejabat/vending machine.

8 8 16, 25, 38, 40, 42, 77, 82, 90

(b) Caj elektrik/air bagi premis yang disewa/

penggunaan mesin minuman/ATM Machine tidak/lewat/kurang dikutip.

14 13 16, 20, 29, 33,

40, 42, 46, 56,

60, 61, 83, 91, 95, 99

(c) Daftar Kutipan Sewa/Utiliti/Asrama tidak diselenggarakan/ lengkap/kemas kini.

9 9 25, 26, 29, 50,

61, 74, 75, 76, 99

(d) Perjanjian Sewa ruang pejabat/TASKA/ATM

Machine/vending machine/kantin tidak ditandatangani/disediakan/dikemukakan/ diperbaharui/lewat disediakan.

19 18 13, 16, 25, 26,

29, 30, 38, 40, 42, 50, 56, 61, 70, 71, 76, 77, 80, 83, 90

(e) Kadar sewa tidak mendapat kelulusan/mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta.

4 4 16, 25, 26, 74

(h) Perjanjian sewa ruangan untuk kantin tidak disediakan dengan lengkap (tidak dimatikan setem/dinyatakan klausa denda).

3 3 13, 30, 80

(i) Sewa bulanan kantin/kedai runcit/kedai cenderamata lewat dibayar.

5 5 36, 56, 75, 80, 81

(j) Denda/penalti tidak dikenakan ke atas sewa kantin yang dibayar lewat.

4 4 25, 74, 75, 90

(k) Surat peringatan tidak dikeluarkan bagi sewa yang lewat dibayar.

1 1 74

14. Peti Besi

[Arahan Perbendaharaan 125, 126(a), 129A, 132]

(a) Dua kunci peti besi dipegang oleh seorang pegawai sahaja.

6 6 37, 56, 60, 61, 77, 101

(b) Peti besi hanya mempunyai satu kunci/nombor kombinasi.

10 10 26, 27, 32, 38,

44, 75, 80, 85, 95, 96

(c) Peti besi sedia ada/bilik kebal tidak digunakan/ selamat.

7 7 30, 33, 47, 80, 94, 96, 103

(d) Peti besi tidak disediakan untuk menyimpan kutipan harian.

2 2 72, 77

Page 55: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

34

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(e) Nombor kombinasi tidak ditukar setiap enam bulan dan terdapat pertukaran pegawai.

3 3 26, 27, 74

(f) Peti Besi mengandungi wang/barangan lain selain wang awam.

4 4 43, 44, 79, 90

15. Slip Akuan Terima Kira-Kira Diserah Untuk Audit (Kew.253) [Arahan Perbendaharaan 145]

(a) Slip Akuan Terima Kira-Kira Diserah Untuk Audit

(Kew.253) tidak diperoleh daripada Bahagian Kewangan KKM/Cawangan Akauntan Negara.

18 17 17, 18, 34, 38,

53, 57, 59, 64, 65, 69, 77, 80, 81, 82, 87, 103, 104, 105

(b) Penyata Hasil Bulanan lewat dihantar ke Cawangan Hasil, Bahagian Akaun

KKM/Cawangan Akauntan Negara setiap 10 haribulan bulan berikutnya.

3 3 14, 65, 77

16. Peti Wang Tunai (Cash Box) [Kawalan Dalaman]

(a) Peti Wang Tunai tidak disediakan untuk kasyer menyimpan kutipan.

4 4 47, 57, 60, 61

(b) Peti Wang Tunai tidak berkunci/wang kutipan tidak disimpan di tempat yang selamat.

6 6 32, 35, 43, 44, 47, 74

(c) Peti Wang Tunai rosak dan tidak diganti baru. 2 2 41, 47

17. Penyata Akaun Belum Terima

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1986 dan Surat Pekeliling Bahagian Kewangan KKM Bil. 5/2007]

(a) Penyata Akaun Belum Terima (ABT) tidak disediakan 2 kali setahun.

1 1 61

(b) Penyata ABT yang disediakan tidak disokong dengan Senarai Lampiran Cek Tak Laku.

1 1 1

(c) Penyata ABT tidak dikemukakan kepada Bahagian Akaun, KKM.

3 3 11, 17, 75

18. Daftar Kompaun

[Kawalan Dalaman]

(a) Daftar kompaun tidak lengkap/kemas kini. 3 3 43, 69, 77

19. Daftar Cek Tak Laku [Arahan Perbendaharaan 76(b) dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Bil. 1/1994]

(a) Daftar Cek Tak Laku tidak diselenggarakan. 4 4 57, 59, 62, 95

(b) Daftar Cek Tak Laku tidak lengkap/kemas kini. 4 4 16, 76, 83, 85

Page 56: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

35

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

20. Kutipan Hasil Menggunakan Kad Kredit [Surat Bahagian Akaun KKM Bil. (42)dlm. K.K.Akaun 173/7/4 - Garis Panduan Mengenai Penggunaan Kad Kredit Bagi Menjelaskan Cagaran Dan Bil Hospital]

(a) Daftar Bayaran bagi merekod komisyen kad kredit tidak diselenggara.

2 2 12, 74

(b) Logo Kad Kredit tidak dipaparkan di kaunter pendaftaran.

2 2 12, 56

21. Lain-Lain

(a) Keselamatan kutipan hasil di Pemungut Kecil tidak terjamin.

[Arahan Perbendaharaan 126(a) dan 131]

2 2 41, 65

(b) Daftar/Rekod Jualan Dokumen Tender/Sebut Harga tidak diselenggara/lengkap/kemas kini.

[Kawalan Dalaman]

1 1 27

(c) Daftar Laporan Perubatan tidak diselenggarakan/lengkap.

[Pekeliling Bahagian Kewangan KKM Bil 3/1988 & Surat Bahagian Kewangan, KKM Bil. (96) dlm KKM- 203/29 bertarikh 11.6.1993]

1 1 63

(d) Kutipan hasil bagi perkhidmatan kereta jenazah tidak dibuat.

[Bahagian 2, Jadual H, Perintah Fee (Perubatan) 1982, Akta Fee 1951]

1 1 83

(e) Sijil Sakit (Sick Certificate) tidak dapat dikesan. 1 1 65

(f) Kasyer berkongsi/tidak ditukar kata laluan bagi sistem kutipan hasil elektronik.

[Arahan Perbendaharaan 70(b)]

2 2 17, 74

C. KAWALAN PERBELANJAAN

1. Perjanjian Program

(a) Perjanjian Program bagi tahun 2009/2010 belum disediakan/disahkan/diterima/dikemaskini/

dikemukakan. [Panduan Sistem Belanjawan Yang Diubahsuai]

5 5 53, 61, 68, 69, 101

2. Peruntukan

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11/2008]

(a) Perbelanjaan melebihi peruntukan. 4 4 29, 37, 38, 84

(b) Pindah peruntukan tidak disokong dengan

Borang Permohonan Pindah Peruntukan/tidak lengkap.

35 33 1, 8, 13, 14, 16,

18, 21, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 40,

Page 57: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

36

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

43, 46, 48, 57, 60, 74, 77, 79, 83, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 92, 94, 98

(c) Surat kuasa tidak diberi kepada pegawai selain

Ketua Jabatan bagi meluluskan waran pindah peruntukan.

9 9 12, 13, 16, 21,

23, 25, 40, 44, 48

(d) Waran Peruntukan tidak dicetak /direkodkan/

difailkan mengikut nombor bersiri dan tarikh yang diterima.

3 3 25, 77, 79

(e) Pindah Peruntukan keluar/masuk dibawah kod objek yang sama.

3 3 17, 18, 83

(f) Waran asal tidak dicop tarikh terima. 4 4 41, 46, 77, 79

(g) Waran Peruntukan Asal/Tambahan lewat direkod dalam Buku Vot/sistem.

4 4 9, 45, 74, 76

3. Laporan Harian Buku Vot (BV381) Dan Penyata Penyesuaian Perbelanjaan Bulanan

[Arahan Perbendaharaan 95, Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11/1992 dan Arahan Kerja AK0902, Panduan Pengguna PTJ eSPKB]

(a) Laporan Harian Buku Vot (BV381) tidak

ditandatangani oleh Ketua Jabatan/Pegawai yang diberi kuasa sebagai bukti semakan.

15 14 6, 8, 15, 22, 30,

43, 48, 58, 76, 80, 86, 95, 99, 100, 105

(b) Laporan BV381 tidak disediakan/lewat dicetak/disemak setiap hari.

13 12 2, 11, 14, 18,

29, 30, 38, 44, 45, 74, 79, 80, 82

(c) Laporan Penyata Penyesuaian (BV500-505) tidak

disedia/dicetak/lengkap/difailkan/dihantar ke Pejabat Perakaunan.

16 15 11, 22, 30, 35,

45, 51, 64, 68, 71, 73, 77, 80, 84, 85, 96, 100

(d) Laporan Penyata Penyesuaian (BV500-505) lewat dihantar ke Akauntan Negara melebihi 14 hari.

7 7 41, 51, 68, 76, 80, 96, 100

(e) Laporan Penyata Penyesuaian (BV500-505) tidak disemak/diperakui.

16 15 2, 9, 14, 30, 34,

36, 37, 38, 43, 44, 72, 74, 77, 79, 96, 101

(f) Surat iringan penghantaran Laporan Penyata

Penyesuaian (BV500 - 505) tidak disediakan/ difailkan.

3 3 19, 20, 79

Page 58: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

37

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(g) Laporan Perbelanjaan Bulanan Mengurus/ Pembangunan tidak dicetak/dihantar ke JKN/ Bahagian Akaun setiap bulan.

6 6 8, 15, 43, 48, 53, 103

(h) Laporan Terperinci Bulanan (C231) tidak dicop tarikh terima bagi memastikan Penyata

Penyesuaian Perbelanjaan Bulanan disediakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan Laporan C231.

35 33 11, 13, 14, 15, 19, 20, 32, 33,

35, 42, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71,

72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 92, 96, 100, 101, 104

(i) Penyata Penyesuaian Perbelanjaan dihantar sebelum Laporan C231 diterima.

2 2 69, 86

4. Sebut Harga

[Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2009]

(a) Daftar Pertimbangan dan Keputusan Sebut Harga tidak diselenggarakan/lengkap/kemas kini.

[Arahan Perbendaharaan 170.3(c)]

30 29 7, 8, 11, 17, 12,

21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 35,

36, 37, 48, 52, 53, 56, 57, 60, 69, 74, 75, 77, 79, 84, 88, 89, 98

(b) Daftar Edaran Sebut Harga tidak diselenggarakan/lengkap.

27 26 5, 8, 11, 16, 29,

32, 35, 36, 41, 45, 49, 50, 52, 55, 59, 60, 61,

70, 71, 74, 76, 79, 85, 87, 98, 102, 104

(c) Fail Sebut Harga tidak lengkap/teratur. 29 28 1, 2, 7, 16, 17,

18, 22, 23, 26, 29, 31, 33, 35,

36, 37, 45, 48, 53, 56, 66, 76, 79, 84, 86, 88, 89, 91, 98, 101

(d) Kandungan dokumen sebut harga bagi kerja tidak lengkap/mengikut format yang ditetapkan.

8 8 27, 43, 45, 46, 47, 50, 54, 55,

(e) Dokumen sebut harga yang diterima tidak

lengkap dengan maklumat seperti pengalaman dan senarai kerja dalam tangan.

5 5 22, 23, 77, 79, 83

Page 59: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

38

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(f) Jadual Sebut Harga tidak disediakan/ dikemukakan/lengkap.

[Arahan Perbendaharaan 197.2(c)(iv)]

27 26 1, 2, 5, 9, 11, 17, 27, 35, 38,

41, 43, 45, 57, 60, 65, 74, 77, 79, 82, 85, 88,

89, 95, 98, 101, 103, 104

(g) Jadual Sebut Harga tidak ditandatangani oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga.

3 3 42, 87, 90

(h) Borang Sebut Harga (Lampiran Q) tidak ditandatangani ringkas/masa/tarikh buka tidak dicatatkan oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut

Harga. [Arahan Perbendaharaan 197.2(c)(iv)]

24 23 1, 5, 11, 12, 13,

14, 15, 27, 28, 33, 38, 41, 60, 61, 63, 65, 77, 85, 90, 91, 94, 95, 96, 102

(i) Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga tidak menurunkan tandatangan pada muka surat yang ada harga dan sebarang pindaan dalam tawaran

sebut harga.

6 6 56, 71, 74, 79, 89, 103

(j) Lampiran Q tidak diberi nombor siri sebelum diedarkan.

9 9 16, 21, 32, 33,

69, 72, 74, 90, 98

(k) Lampiran Q yang diterima daripada penyebut harga tidak dicatatkan tempoh siap kerja.

2 2 2, 63

(l) Notis Sebut Harga tidak disediakan/dipamerkan di papan kenyataan awam.

[Arahan Perbendaharaan 170.2(b) dan (d)]

8 8 13, 32, 45, 49, 50, 51, 77, 87

(m) Notis Sebut Harga tidak mengandungi maklumat

seperti syarat kelayakan penyebut harga dan bidang/kelas/kepala pendaftaran.

[Arahan Perbendaharaan 170.2(c)]

1 1 74

(n) Peti Sebut Harga hanya ada satu kunci sahaja/tidak selamat/tidak dilabelkan.

[Arahan Perbendaharaan 196]

13 12 5, 11, 12, 14,

21, 30, 72, 75, 78, 80, 84, 89, 98

(o) Anak kunci peti sebut harga tidak dipegang secara berasingan oleh dua pegawai kanan.

[Arahan Perbendaharaan 196]

8 8 11, 15, 58, 69, 85, 87, 95, 103

(p) Peti Tawaran Sebut Harga tidak disediakan/digunakan.

2 2 45, 79

Page 60: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

39

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(q) Bekalan/Perkhidmatan/kerja yang dibekalkan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

21 20 2, 15, 16, 24, 26, 29, 31, 35,

40, 44, 46, 47, 56, 65, 73, 76, 83, 84, 90, 91, 98,

(r) Kajian pasaran tidak dibuat sebelum membuat keputusan mengenai harga yang ditawarkan oleh syarikat pembekal.

[Arahan Perbendaharaan 169]

1 1 38

(s) Senarai Semakan Sebut Harga tidak disediakan/disemak/ tidak mengikut

format/disahkan oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga.

57 54 2, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 38, 39, 41,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 57,

58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74,

77, 85, 87, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 103

(t) Keputusan muktamad pemilihan sebut harga tidak dipamerkan/lengkap.

[Perenggan 12.4, SPP 5/2009]

21 20 7, 13, 14, 17, 24, 32, 35, 36,

45, 57, 59, 61, 65, 69, 74, 77, 79, 87, 88, 98, 101

(u) Asas penilaian sebut harga tidak dinyatakan dengan jelas dalam keputusan Jawatankuasa Sebut Harga.

2 2 38, 87

(v) Kertas taklimat sebut harga tidak disediakan/ lengkap.

24 23 8, 11, 18, 20, 32, 33, 34, 38,

39, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 61, 63, 65, 74, 79, 83, 85, 87, 98

(w) Tempoh siap kerja tidak dipatuhi dan lanjutan masa yang dibuat tanpa kebenaran daripada Pegawai Inden.

1 1 16

Page 61: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

40

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(x) Perubahan kerja tidak mendapat kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga.

4 4 5, 16, 29, 40

(y) Penolakan tawaran terendah tidak dinyatakan dalam keputusan sebut harga.

[Arahan Perbendaharaan 170.3(a)]

5 5 1, 16, 26, 73, 89

(z) Harga bagi setiap butiran bekalan dan kerja tidak dinyatakan oleh pembekal dalam spesifikasi.

2 2 1, 2

(aa) Jawatankuasa Penilaian bagi sebut harga bekalan/perkhidmatan/kerja tidak diwujudkan.

23 22 1, 16, 20, 28, 38, 41, 42, 44,

45, 47, 51, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 79, 87, 90, 98

(bb) Sebut harga kerja tidak dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang dilantik.

3 3 25, 26, 46

(cc) Ahli Jawatankuasa Sebut Harga juga menganggotai Jawatankuasa Penilaian.

[Perenggan 10.1(g), SPP 5/2009]

3 3 8, 24, 88

(dd) Kontrak perjanjian bagi sebut harga

perkhidmatan tidak disediakan dengan lengkap (tiada tandatangan) sebelum perkhidmatan diterima dan dibayar.

1 1 1

(ee) Penilaian harga bagi sebut harga bekalan tidak

dilakukan oleh Jawatankuasa Penilaian Harga yang dilantik.

1 1 2

(ff) Minit Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian

bekalan/perkhidmatan/kerja tidak disediakan. 3 3 46, 80, 81

(gg) Mesyuarat sebut harga tidak dipengerusikan

berdasarkan lantikan Pegawai Pengawal dan pegawai yang dilantik telah melantik pegawai bawahannya sebagai pengerusi.

1 1 2

(hh) Perakuan siap kerja tidak disediakan/lengkap dan disokong bersama baucar bayaran.

4 4 2, 28, 31, 90

(ii) Jumlah kerja dibayar dalam baucar bayaran berbeza dengan amaun dalam Lampiran Q.

1 1 5

(jj) Laporan Perolehan Sebut Harga tidak

disediakan/dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/disalinkan ke Audit Dalam.

19 18 2, 27, 28, 32,

33, 34, 46, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 87, 101, 103, 104

Page 62: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

41

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(kk) Minit mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga tidak disediakan/disahkan oleh semua ahli.

4 4 23, 56, 89, 90

(ll) Peti tawaran sebut harga tidak dibuka secepat mungkin selepas tawaran sebut harga ditutup.

[Arahan Perbendaharaan 197.2(b) dan perenggan 5.2(a) SPP 5/2009]

11 11 9, 24, 25, 26,

27, 35, 56, 75, 84, 98, 99

(mm) Lebih satu tawaran sebut harga dikemukakan oleh satu penyebut harga.

[Perenggan 4.3(g), SPP 5/2009]

2 2 24, 25

(nn) Butiran spesifikasi dan harga tidak dinyatakan secara terperinci bagi setiap kerja tambahan.

[Lampiran A2, perenggan 7.1, SPP 5/2009]

1 1 24

(oo) Perolehan harta modal tidak berkaitan dengan tajuk dan dan tujuan sebut harga kerja.

2 2 24, 25

(pp) Dua butiran kerja yang sama dibayar. 1 1 24

(qq) Kualiti kerja tidak sempurna. 1 1 24

(rr) Perolehan kerja melebihi RM20,000 tidak dibuat melalui kaedah sebut harga.

[Arahan Perbendaharaan 180.2 (c) dan Perenggan 3.2, SPP 5/2009]

3 3 25, 26, 90

(ss) Perolehan bekalan/perkhidmatan melebihi RM50,000 tidak dibuat melalui kaedah sebut harga.

2 2 38, 90

(tt) Perolehan perkhidmatan dipecahkecilkan bagi

mengelak dibuat secara tender.

[Perenggan 3.3, SPP 5/2009]

1 1 90

(uu) Kerja tidak dilindungi dengan Insuran Liabiliti Awam dan Insuran Kerja.

1 1 41

(vv) Syarikat yang berjaya dipilih tidak tersenarai dalam Daftar Edaran Sebut harga.

1 1 90

(ww) Penilaian Sebut Harga tidak dilakukan. 4 4 10, 12, 39, 85

(xx) Laporan Perolehan Sebut Harga tidak disediakan/ditandatangani.

10 10 11, 12, 13, 14,

38, 48, 57, 58, 61, 94

(yy) Tawaran harga dan teknikal tidak dikemukakan dalam 2 sampul surat berasingan.

3 3 21, 35, 56

(zz) Pesanan Kerajaan untuk sebut harga kerja lewat dikeluarkan.

2 2 74, 84

Page 63: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

42

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(aaa) Tempoh tawaran sebut harga kurang 7 hari. 1 1 56

5. Perolehan

(a) Pembelian dipecahkecilkan bagi mengelak proses sebut harga.

[Perenggan 3, SPP 5/2009]

1 1 87

(b) Rekod pembelian terus tidak diselenggarakan/

kemas kini dan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal /disalinkan ke Cawangan Audit Dalam.

[Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12/2007]

39 37 6, 8, 11, 14, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 46, 53, 58, 59,

60, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78,

79, 80, 82, 86, 88, 100, 101, 103, 104, 105

(c) Bekalan ubat gigi disimpan berlebihan dan tidak diagihkan terus.

1 1 22

(d) Penyertaan kelab sukan Jabatan dalam perolehan Jabatan.

[Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 26/1986]

1 1 25

(e) Kontrak formal/perjanjian tidak disediakan bagi perolehan bekalan berkala.

1 1 89

6. Pesanan Kerajaan

[Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12/1971 dan Panduan Pengguna eSPKB]

(a) Ruangan Pesanan Kerajaan tidak diisi dengan

lengkap/ ditandatangani oleh Peraku II/ pembekal/pegawai penerima barang.

36 34 3, 4, 5, 10, 12,

13, 16, 22, 28, 29, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 55, 57, 60, 61, 63, 73, 78, 79, 80, 81, 82,

86, 87, 94, 96, 97, 100, 104

(b) Pesanan Kerajaan dikeluarkan selepas perkhidmatan/bekalan diterima.

11 11 1, 3, 5, 10, 40,

45, 58, 66, 68, 83, 85

(c) Pesanan Kerajaan diluluskan oleh pegawai melebihi had kuasa dibenarkan.

2 2 27, 85

(d) Ruangan perakuan mutu bekalan di Pesanan Kerajaan tidak diperaku oleh pembekal.

1 1 66

(e) Pesanan Kerajaan lewat diperakukan. 3 3 31, 78, 80

Page 64: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

43

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

7. Daftar Bil [Arahan Perbendaharaan 103 dan Panduan Pengguna eSPKB]

(a) Daftar Bil tidak diperiksa sebulan sekali oleh Ketua Jabatan.

2 2 74, 85

(b) Tarikh bil/invois pembekal dipinda. 2 2 31, 76

(c) Bil/invois tidak dicatat tarikh. 1 1 67

(d) Bil/invois tidak dicop tarikh terima/tidak dicop

mengikut tarikh terima sebenar/ tidak didaftarkan tarikh terima sebenar.

46 44 1, 2, 5, 7, 8, 17,

19, 21, 27, 29, 35, 36, 37, 41,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 83, 84, 90,

98, 100, 103, 104

(e) Bil lewat dibayar. 17 16 9, 21, 39, 49,

57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 68, 74, 75, 88, 89, 98

(f) Daftar Bil eSPKB (BV 340) tidak/lewat dicetak/ tidak ditandatangani.

16 15 8, 13, 14, 15,

48, 58, 59, 63, 64, 74, 77, 80, 86, 88, 102, 105

(g) Laporan Kelewatan Bayaran Bil (BV341/BV342)

tidak dicetak/lengkap/kemas kini/ditandatangan oleh Ketua Jabatan/ dikemukakan kepada JKN.

7 7 6, 31, 45, 69, 71, 73, 97

8. Penggunaan Dan Pembayaran Utiliti (Air, Elektrik, Telefon & Lain-Lain) [Surat Pekeliling Perakaunan KKM Bil. 3/1981 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007]

(a) Daftar Khas Utiliti tidak disediakan/diselenggarakan.

17 16 11, 14, 19, 33,

41, 46, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 79, 84

(b) Daftar Khas Utiliti tidak diisi dengan lengkap/ kemas kini/diperiksa setiap bulan.

6 6 45, 57, 74, 94, 101, 103

(c) Bil telefon talian terus tidak dicop perakuan panggilan rasmi dan persendirian.

2 2 38, 77

Page 65: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

44

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(d) Bil asal tidak disemak dengan Laporan Terperinci Pukal.

24 23 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 41,

43, 44, 48, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 101, 102, 103

9. Panjar Wang Runcit [Arahan Perbendaharaan 112 dan 113]

(a) Surat kelulusan Panjar Wang Runcit tidak disimpan selamat.

4 4 79, 97, 100, 105

(b) Surat kelulusan Panjar Wang Runcit tidak ada dalam simpanan Pejabat.

4 4 44, 70, 87, 104

(c) Perbelanjaan Panjar Wang Runcit lewat direkod dalam Buku Tunai Panjar (Kew.249A).

3 3 29, 103, 104

(d) Baucar Kecil (Kew.50) tidak digunakan semasa membuat bayaran runcit.

1 1 71

(e) Baucar Panjar Wang Runcit tidak disediakan pada tarikh ianya dibayar.

1 1 3

(f) Rekupan Panjar Wang Runcit tidak dibuat dengan kerap/lewat dibuat.

8 8 11, 19, 38, 51, 52, 54, 76, 92

(g) Buku Tunai Panjar Wang Runcit tidak diselenggarakan dengan betul/kemas kini.

4 4 74, 76, 79, 101

(h) Sijil Pengambilalihan Panjar Wang Runcit tidak disediakan/kemas kini.

12 11 10, 14, 45, 48,

56, 87, 89, 97,

98, 101, 102, 103

(i) Resit bayaran/dokumen sokongan tidak dicop

tarikh terima/cop “Telah Dibayar” dan tidak disahkan oleh pegawai diberi kuasa.

3 3 48, 58, 67

(j) Perbelanjaan yang dibuat tidak mengikut maksud/ tujuan peruntukan diluluskan.

3 3 7, 48, 87

(k) Perbelanjaan tahun lepas dibayar pada tahun semasa.

1 1 45

(l) Panjar bukan dituntut atas nama pegawai. 1 1 67

(m) Baucar Kecil (Kew.50) tidak dicatat nombor/vot peruntukan.

5 5 29, 67, 97, 100, 104

(n) Pengurusan pembayaran panjar wang runcit tidak dibuat dengan teratur.

1 1 16

Page 66: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

45

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(o) Baucar Kecil (Kew. 50) tidak disediakan dengan lengkap.

1 1 29

10. Baucar Bayaran [Arahan Perbendaharaan 99 - 102 dan Panduan Pengguna PTJ eSPKB]

(a) Baucar Bayaran tidak dicetak/difailkan/disimpan dengan teratur/mengikut nombor siri.

7 7 11, 38, 48, 80, 84, 98, 101

(b) Baucar Bayaran/dokumen sokongan baucar

bayaran tidak lengkap/tidak dicop “TELAH BAYAR”.

50 47 1, 2, 3, 4, 5, 7,

10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28,

39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 56, 57, 58, 61, 62,

63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77,

80, 81, 83, 87, 94, 100, 101, 105

(c) Baucar bayaran tidak dicatat nombor dan tarikh EFT.

5 5 9, 29, 56, 84, 74

(d) Kesilapan caj kod perbelanjaan.

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2004].

11 11 7, 8, 38, 42, 47,

57, 59, 65, 76, 83, 87

(e) Baucar bayaran diluluskan oleh pegawai melebihi had kuasa dibenarkan.

7 7 25, 27, 58, 59, 60, 62, 85

(f) Baucar Bayaran/dokumen sokongan tidak disimpan dengan selamat.

27 26 11, 13, 14, 15, 33, 37, 38, 48,

57, 58, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75,

80, 87, 88, 98, 101, 103, 105

(g) Bayaran dibuat sebelum testing & commissioning (T& C) dilakukan.

1 1 91

(h) Dokumen sokongan tidak dicop “Disahkan Betul” dan salinan tidak dicop “Salinan Diakui Sah” oleh

Ketua Jabatan/pegawai yang diberi kuasa untuk tujuan bayaran.

16 15 3, 6, 7, 8, 10, 17, 29, 35, 37,

48, 60, 77, 84, 85, 86, 87

(i) Tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa lewat

dikemukakan melebihi 10 haribulan bulan berikutnya.

3 3 23, 27, 79

Page 67: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

46

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(j) Tuntutan perjalanan terlebih bayar/tidak dibayar dengan betul.

8 8 3, 16, 17, 39, 40, 55, 66, 87

(k) Tuntutan Lojing tidak menyatakan alamat penginapan.

1 1 65

(l) Elaun harian/lebih masa tidak dibayar dengan betul.

2 2 16, 40

(m) Bayaran elaun lebih masa disokong dengan kad perakam waktu yang tidak diketik.

2 2 40, 71

(n) Tuntutan perjalanan tanpa dokumen sokongan lengkap.

7 7 4, 12, 16, 63, 66, 95, 96

(o) Tuntutan tambang teksi dituntut oleh setiap pegawai dari dan ke destinasi yang sama.

1 1 4

(p) Tuntutan elaun lebih masa melebihi 1/3 daripada gaji pokok tidak disahkan oleh Ketua Jabatan.

[Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21/1977]

3 3 14, 15, 96

(q) Bil asal MAS tidak dicop “TELAH DIBAYAR” 1 1 21

(r) Nombor akaun bank di baucar bayaran berbeza dengan invois.

1 1 16

(s) Perakuan penyempurnaan kerja-kerja/perkhidmatan tidak dibuat.

1 1 41

(t) Kesilapan menggunakan sub kod aktiviti. [Bil. (9) dlm KKA.173/AP/228 Jld. 6 bertarikh 16 Disember 2009]

1 1 58

(u) Kerja yang dibuat tanpa peruntukan yang

diluluskan tetapi telah dibayar 4 tahun kemudian.

1 1 58

(v) Nama pegawai kerajaan ditunjukkan sebagai penerima bayaran di baucar. [Arahan Perbendaharaan 99(b)]

1 1 61

(w) Tuntutan tambang gantian kapal terbang tidak

disokong dengan surat kelulusan daripada Ketua Jabatan.

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2004]

1 1 61

(x) Tuntutan Perjalanan dibuat melebihi sekali dalam bulan yang sama.

[Arahan Perbendaharaan 100 (b) dan (c)]

2 2 63, 64

(y) Bayaran bil yang tidak sepatutnya dituntut melalui Tuntutan Perjalanan.

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1994]

1 1 64

Page 68: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

47

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

11. Pengurusan Deposit [Panduan Kutipan & Perakaunan Hasil Hospital Bil. (18) dlm KKM 203/19 bertarikh 31.12.1993 dan Pekeliling Bahagian Akaun Bil. 2/1997]

(a) Daftar Akaun Deposit tidak diselenggarakan/ kemas kini

3 3 70, 71, 80

(b) Penyesuaian/pelarasan deposit tidak disediakan/zerorised.

1 1 70

(c) Jurnal pelarasan deposit (zerorised) tidak dibuat mengikut tempoh ditetapkan.

1 1 71

(d) Panjar Khas Bayaran Balik Cagaran/Deposit Tidak Menggunakan Baucar Kecil (Kew.50A).

1 1 70

(e) Penyimpanan Wang Panjar Khas Kurang Selamat 1 1 80

12. Gaji & Elaun

(a) Pegawai yang mempunyai gaji bersih kurang 40%.

[Surat Pekeliling KSU Bil. 2/2007]

35 33 20, 21, 23, 26, 28, 31, 32, 33,

38, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63,

64, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 98, 99, 101, 102, 103, 104

(b) Pembayaran elaun-elaun:

(i) Bayaran Insentif Wilayah terkurang/terlebih bayar.

4 4 9, 56, 76, 99

(ii) Elaun memangku terkurang/terlebih bayar. 4 4 33, 35, 74, 99

(iii) Elaun Rumah Khas Jabatan dibayar melebihi kuota ditetapkan.

[Surat Pekeliling Bahagian Sumber Manusia KKM Bil. 1/2003]

1 1 16

(iv) Kesilapan Bayaran Imbuhan Tetap

Perumahan (ITP), Bayaran Perumahan Khas (BPK) dan Bayaran Sara Hidup (COLA) kepada anggota yang menduduki kuarters.

1 1 45

(v) Elaun tanggung kerja terlebih bayar. 3 3 9, 83, 99

(vi) Bantuan Sara Hidup (COLA) terkurang/lebih bayar.

4 4 35, 42, 74, 99

(vii) Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Terlebih/Tidak Dibayar

1 1 98

Page 69: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

48

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(viii) Bayaran Insentiff Perkhidmatan Kritikal (BIPK)/ Bayaran Insentif Pakar (BIP) terlebih/terkurang bayar.

1 1 56

(ix) Permohonan/Kelulusan Penanggungan Kerja Tidak Mengikut Peraturan

1 1 98

(c) Penyata Perubahan Gaji (Kew.8) tidak disediakan/disemak

1 1 9

(d) Borang Sistem Gaji Berkomputer (SG20) tidak disemak.

[Kawalan Dalaman]

6 6 41, 42, 43, 44, 45, 46

(e) Tindakan lewat diambil bagi memberhentikan gaji pegawai yang bertukar keluar.

[Surat Pekeliling Akauntan Negara Bil. 3/2004]

5 5 42, 43, 44, 45, 46

(f) Bayaran balik gaji bagi pegawai yang meletak jawatan/cuti tanpa gaji belum diterima.

2 2 68, 70

(g) Daftar Pembayaran Gaji Terlebih Bayar Tidak Diselenggara

[Kawalan Dalaman]

2 2 70, 71

13. Sewaan Pejabat dan Rumah Kerajaan

(a) Perjanjian sewaan klinik desa/kuarters lewat diperbaharui.

1 1 27

D. KAWALAN ASET

1. Pengurusan Aset

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007]

(a) Unit Pengurusan Aset tidak diwujudkan. 2 2 30, 32

2. Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007]

(a) Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) belum ditubuhkan.

3 3 62, 63, 79

(b) Mesyuarat JKPAK tidak dilaksanakan. 4 4 37, 53, 82, 103

(c) JKPAK tidak membincangkan perkara/agenda seperti di Pekeliling.

7 7 14, 27, 28, 74, 77, 94, 95

(d) Hasil Mesyuarat JKPAK tidak dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

5 5 11, 14, 64, 74, 96

Page 70: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

49

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(e) JKPAK tidak bermesyuarat mengikut kekerapan

3 bulan sekali.

23 22 14, 15, 31, 32, 38, 39, 54, 59,

60, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 85, 95, 102, 103, 104

(f) Minit Mesyuarat JKPAK tidak disediakan/ dikemukakan.

6 6 15, 55, 57, 58, 60, 87

(g) Setiausaha tetap JKPAK bukan Pegawai Aset. 10 10 11, 22, 23, 27,

28, 68, 71, 74, 94, 96

(h) Mesyuarat JKPAK dipengerusikan oleh Pegawai Aset.

1 1 82

3. Daftar Harta Modal/Inventori (KEW.PA-2/KEW.PA-3) [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Bab B]

(a) Pengesahan Penerimaan/Pendaftaran tidak dicop pada Pesanan Kerajaan.

81 77 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,

43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72,

73, 74, 77, 79, 80, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 97,

99, 100, 101, 102, 103, 105

(b) Maklumat pembelian tidak direkodkan dalam

Daftar Harta Modal/Daftar Inventori dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan.

[Arahan Perbendaharaan 177.1(b)]

12 11 8, 9, 15, 30, 35,

58, 65, 76, 86, 98, 100, 101

Page 71: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

50

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(c) Daftar Harta Modal KEW. PA-2 tidak disediakan/lengkap/dikemaskini/dicetak/ ditandatangani/dikemukakan.

76 72 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

16, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50,

51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66,

67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82,

83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 99,

100, 101, 102, 103, 104, 105

(d) Daftar Inventori KEW. PA-3 tidak

disediakan/lengkap/dikemaskini/dicetak/ ditandatangani/dikemukakan.

60 57 2, 4, 5, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 32,

35, 37, 39, 44, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59,

61, 62, 65, 66, 67, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80,

81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95,

96, 97, 98, 99, 101, 102, 103

(e) Perolehan harta modal dan inventori melalui

sebut harga kerja tidak direkodkan dalam KEW.PA-2 dan KEW.PA-3.

3 3 25, 26, 28

(f) Harta Modal/Inventori tidak dikategorikan dengan betul.

14 13 5, 9, 14, 26, 35,

38, 76, 77, 82, 87, 88, 89, 99, 103

(g) KEW.PA-2/ KEW.PA-3 tidak disimpan oleh Pegawai Aset.

7 7 14, 40, 45, 58, 59, 62, 63

Page 72: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

51

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(h) Daftar Harta Modal/Inventori tidak ditandatangani oleh Ketua Jabatan.

1 1 80

(i) Nombor Siri Pendaftaran Aset tidak mengikut format ditetapkan.

3 3 82, 92, 104

(j) Daftar Harta Modal/ Inventori yang berlainan mempunyai nombor siri pendaftaran yang sama.

2 2 91,104

(k) Aset bukan milik Kerajaan didaftarkan ke dalam Daftar Harta Modal/Inventori

1 1 82

4. Senarai Harta Modal(KEW.PA-4) dan Senarai Inventori (KEW.PA-5) [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Bab B]

(a) Senarai Harta Modal (KEW.PA-4) tidak diselenggarakan/dikemaskinikan/lengkap/tepat.

18 17 2, 18, 19, 37,

40, 43, 58, 59, 60, 61, 65, 77, 83, 85, 89, 91, 92, 94

(b) Senarai Inventori (KEW.PA-5) tidak diselenggarakan/dikemaskinikan/lengkap.

14 13 2, 5, 19, 37, 38, 40, 43, 65, 77,

83, 85, 89, 91, 92

(c) Senarai Harta Modal (KEW.PA-4) & Senarai

Inventori (KEW.PA-5) tidak diselenggarakan dengan teratur.

4 4 58, 60, 94, 99

5. Daftar Pergerakan Harta Modal Dan Inventori (KEW.PA-6) [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Bab B]

(a) Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW.PA-6) tidak diselenggarakan.

8 8 24, 28, 53, 57, 59, 65, 69, 99

(b) KEW.PA-6 tidak lengkap/kemas kini/tepat/ mengikut format/

12 11 5, 8, 11, 30, 40,

66, 68, 70,73, 82, 92, 97

6. Pelabelan Aset

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Bab B]

(a) Harta Modal/Inventori tidak dilabelkan Hak Milik Kerajaan.

83 79 2, 3, 5, 6, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34,

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,

50, 51, 53, 57, 56, 58, 59, 60,

Page 73: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

52

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 89, 86, 87, 88,

90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105

(b) Nombor Siri Pendaftaran tidak dilabelkan. 65 62 2, 3, 5, 6, 8, 9,

10, 11, 12, 13,

14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31,

33, 34, 35, 36, 38, 39, 48, 51, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 84,

86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101,

102, 103, 104, 105

(c) Harta Modal/Inventori tidak dilabel nombor siri pendaftaran yang betul/lengkap.

10 10 2, 62, 74, 80,

82, 84, 87, 90, 99, 105

7. Senarai Aset Mengikut Lokasi Aset Ditempatkan (KEW.PA-7) [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Bab B]

(a) Senarai Aset Di Lokasi (KEW.PA-7) tidak disediakan/lengkap.

31 30 5, 10, 14, 15, 16, 24, 28, 31,

32, 33, 40, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 69, 74,

80, 83, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 101, 103, 104

(b) KEW.PA-7 disediakan dalam satu salinan sahaja. 20 19 3, 5, 8, 9, 11,

14, 15, 17, 29, 37, 53, 55, 65,

77, 83, 91, 102, 103, 104, 105

Page 74: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

53

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(c) KEW.PA-7 tidak dikemaskini/mengikut format/ ditandatangan oleh pegawai penyedia dan pengesah.

35 33 5, 9, 11, 16, 17, 26, 27, 31, 34,

35, 39, 40, 45, 46, 58, 59, 61, 63, 66, 67, 69,

70, 74, 86, 89, 92, 93, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105

(d) KEW.PA-7 tidak dipamerkan di lokasi. 4 4 2, 23, 84, 99

8. Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Bab C]

(a) Aset yang diperolehi tidak digunakan. 18 17 9, 22, 31, 35,

38, 43, 44, 45, 47, 60, 66, 69, 71, 73, 76, 82, 95, 98

(b) Aset tidak dapat dikesan/tiada di lokasi. 4 4 46, 47, 86, 89

(c) Laporan Kerosakan Aset tidak menggunakan borang KEW.PA-9.

37 35 2, 4, 8, 11, 14,

17, 18, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 40, 42, 50,

51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 65, 68, 70, 73, 83,

85, 93, 95, 96, 98, 99, 102, 104

(d) Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori

(KEW.PA-8) tidak disediakan /dikemukakan ke JKN.

2 2 55, 69

(e) Aset rosak tidak/lewat diperbaiki. 4 4 9, 32, 69, 80

(f) Pemeriksaan Harta Modal /Inventori tidak dilakukan.

12 11 5, 30, 31, 33,

41, 43, 46, 69, 77, 82, 95, 104

(g) Pemeriksaan Tahunan Harta Modal /Inventori tidak menyeluruh.

10 10 19, 20, 40, 60,

61, 75, 89, 98, 99, 101

(h) Pemeriksaan/Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori dilakukan oleh Pegawai Aset.

4 4 3, 10, 14, 15

Page 75: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

54

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(i) Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) dan Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-

11)/Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Inventori (KEW.PA-12) tidak dibuat/dikemukakan kepada Ketua Jabatan/Pegawai Pengawal.

15 14 2, 10, 11, 14, 21, 30, 33, 45,

58, 65, 67, 76, 87, 100, 101, 105

(j) Laporan KEW.PA-10 dan KEW.PA-11 tidak ditandatangani oleh Pegawai Pemeriksa.

1 1 17

(k) Laporan KEW.PA-10 Direkodkan Mengikut Nombor Siri Yang Diwujudkan Oleh Faber Medi-

Serve.

1 1 40

(l) Pemeriksaan yang dilakukan ke atas aset tidak direkod dalam KEW.PA-2 dan KEW.PA-3.

10 10 14, 22, 52, 53,

57, 58, 63, 90, 94, 103

(m) Pemeriksaan mengejut tidak dilakukan sendiri oleh Ketua Jabatan.

47 45 10, 11, 13, 14,

15, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 38,

39, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60,

62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 85, 86,

87, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 105

(n) Aset tidak disimpan di tempat yang selamat. 2 2 21, 69

(o) Laporan Pengurusan Aset Alih Kerajaan tidak disahkan oleh ketua jabatan

1 1 84

9. Penyelenggaraan Harta Modal/Inventori Dan Kenderaan

[Pekeliling Perbendaharaan Bil 5/2007, Bab D]

(a) Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan

(KEW.PA-13) tidak digunakan/diselenggarakan/dikemaskinikan/ disediakan dengan betul.

41 39 2, 3, 4, 5, 7, 8,

11, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26,

27, 28, 31, 32, 40, 43, 53, 55, 57, 58, 61, 65,

66, 69, 70, 71, 73, 77, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105

(b) Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-

14) tidak diselenggarakan/direkodkan/ dikemaskinikan.

35 33 2, 3, 4, 5, 7, 8,

11, 16, 17, 18,

20, 25, 26, 27,

Page 76: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

55

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

28, 31, 38, 39, 40, 43, 50, 53, 55, 61, 65, 66,

69, 70, 71, 73, 77, 85, 98, 99, 105

10. Pelupusan Harta Modal/Inventori [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Bab E]

(a) Pelupusan Harta Modal/Inventori tidak dilakukan. 9 9 8, 35, 45, 47,

69, 74, 81, 87, 95

(b) Sijil Penyaksian Pemusnahan (KEW. PA-18)/Sijil

Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA-19)/Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW. PA-20) tidak disediakan.

2 2 6, 12

(c) Aset dalam tindakan pelupusan tidak disimpan dengan teratur/selamat.

4 4 45, 78, 81, 99

(d) Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-18) Dikeluarkan Tetapi Pelupusan Tidak

Dijalankan.

1 1 74

11. Kehilangan dan Hapuskira [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Bab F]

(a) Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan

(KEW.PA-29) lewat disediakan/dihantar ke JKN.

1 1 43

(b) Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-31) lewat disediakan.

1 1 74

12. Pengurusan Kenderaan [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1980]

(a) Pemeriksaan terhadap kenderaan Jabatan tidak dilakukan setahun sekali.

3 3 30, 77, 104

(b) Buku Log tidak diselenggara/lengkap/kemas kini. 46 44 2, 3, 5, 8, 9, 10,

11, 16, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39,

40, 42, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 73,

77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 104

Page 77: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

56

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(c) Buku Log tidak dibuat berpendua. 1 1 5

(d) Catatan Buku Log setiap bulan tidak dibuat di helaian baru.

15 14 2, 3, 5, 10, 21,

27, 29, 48, 66, 67, 74, 90, 91, 95, 96

(e) Buku Log tidak diperiksa setiap minggu. 55 52 3, 6, 8, 10, 13,

15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25,

27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 48,

53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 68, 69, 70, 71,

73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 93,

94, 95, 96, 97, 99, 105

(f) Keratan salinan asal Buku Log tidak diceraikan/ difailkan/diperiksa sekali sebulan.

45 43 2, 3, 6, 10, 13,

18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 34, 36, 38, 39,

46, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 70,

71, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 87, 95, 96, 98, 99, 100, 104

(g) Cerakinan penggunaan bahan api tidak dibuat/betul.

30 29 2, 5, 6, 8, 9, 10, 39, 51, 56, 58,

59, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76,

79, 82, 90, 93, 94, 95, 96, 97

(h) Penggunaan bahan api tidak berpatutan dengan jarak perjalanan.

6 6 5, 28, 30, 40, 66, 86

(i) Fail Sejarah Kenderaan tidak disediakan/dikemaskinikan bagi setiap kenderaan.

15 14 7, 9, 17, 21, 24, 29, 35, 56, 60,

61, 63, 70, 76, 95, 99

Page 78: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

57

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(j) Kos penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan tidak difailkan dalam Fail Sejarah Kenderaan dan tidak direkodkan di KEW.PA-14.

4 4 24, 37, 63, 86

(k) Kenderaan Jabatan tidak diselenggara mengikut jadual.

1 1 100

(l) Kenderaan Jabatan digunakan tanpa cukai jalan 1 1 56

(m) Kenderaan ambulans hanya dibekalkan dengan satu set kunci.

1 1 34

(n) Pegawai yang memandu kenderaan Jabatan tidak diberi kuasa.

1 1 30

(o) Jarak perjalanan tidak munasabah. 2 2 30, 91

(p) Kenderaan Jabatan digunakan tanpa kelulusan. 2 2 61, 95

(q) Kenderaan gunasama digunakan sebagai kenderaan khas oleh pegawai yang tidak layak.

1 1 74

13. Penggunaan Kad Touch n Go

[Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8/1999]

(a) Penggunaan Kad Touch n Go tidak

disemak/salinan penyata tidak diperolehi daripada syarikat pengeluar kad.

11 11 6, 8, 9, 10, 15,

35, 37, 38, 39, 84, 85

(b) Daftar penggunaan kad Touch n Go tidak mengikut format pekeliling.

7 7 8, 11, 94, 97, 100, 101, 105

(c) Daftar penggunaan kad Touch n Go tidak diselenggarakan/tidak lengkap/kemas kini.

9 9 6, 8, 11, 35, 41, 76, 77, 98, 105

(d) Kad Touch n Go disimpan oleh pemandu. 4 4 8, 40, 48, 77

14. Penggunaan Kad Inden Minyak [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6/1999]

(a) Kad Inden Kenderaan tidak dikawal/disimpan oleh Pegawai Pengangkutan.

14 13 38, 40, 43, 46, 48, 60, 61, 62,

71, 73, 75, 77, 84, 95

(b) Daftar Pergerakan Kad Inden tidak diselenggarakan/ lengkap/dikemaskinikan.

32 31 3, 6, 8, 10, 11,

14, 16, 17, 18, 20, 32, 36, 40, 45, 47, 53, 57,

59, 60, 61, 62, 66, 75, 77, 83, 84, 93, 94, 95, 97, 99,101

Page 79: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

58

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(c) Daftar Pergerakan Kad Inden tidak diselenggarakan dengan lengkap/teratur/mengikut format.

6 6 41, 48, 67,74, 104, 105

(d) Daftar Pergerakan Kad Inden tidak diperiksa oleh Ketua Jabatan/Pegawai yang diberi kuasa.

25 24 5, 13, 15, 16, 22, 31, 33, 27,

42, 49, 50, 57, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 85, 86,

93, 96, 100, 103, 104

(e) Resit pembelian bahan api tidak disimpan/tidak

disimpan dengan teratur/tidak disemak dengan penyata.

45 43 5, 6, 7, 8, 9, 11,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28,

29, 30, 35, 36, 39, 42, 43, 59, 61, 65, 67, 68,

70, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 87,90, 95, 98,104

(f) Bilangan Kad Inden kurang dibandingkan dengan jumlah kenderaan.

1 1 5

(g) Kad Inden digunakan untuk pembelian Minyak Pelincir.

1 1 73

15. Stok Bekalan Pejabat [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2009]

(a) Baki stok bekalan pejabat/ubat berbeza dengan rekod.

44 42 1, 5, 8, 9, 11,

14, 15, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 42,

45, 48, 50, 56, 60, 67, 68, 71, 73, 77, 79, 80,

84, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 105

(b) Kad Petak (KEW.300 J4/KEW.PS-4) tidak diselenggarakan/dikemaskini.

24 23 3, 6, 11, 23, 33,

34, 42, 50, 51,

53, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 75, 80, 89, 92, 95, 97

Page 80: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

59

Penemuan Audit Jumlah PTJ

(105) % No. PTJ

(c) Kad Kawalan Stok (KEW.300 J3/KEW.PS-3) tidak diselenggara/lengkap.

2 2 23, 90

(d) Kad Petak diletak berasingan/tidak bersama-sama stok.

1 1 91

(e) Perakuan Ambil Alih Stor (KEW.PS-18) tidak disediakan.

1 1 89

(f) Ruang penyimpanan di stor tidak mencukupi. 5 5 2, 43, 69, 70, 86

(g) Stok Bekalan Pejabat/Perubatan tidak disimpan secara teratur/selamat.

9 9 6, 42, 44, 47,

69, 70, 86, 89, 94

(h) Penggunaan borang baru KEW.PS-4 masih belum digunakan.

2 2 27, 28

(i) Penggunaan warna kad petak tidak tepat. 2 2 61, 62

(j) Pengiraan stok tidak dilakukan. 3 3 8, 35, 89

16. Lain-lain

(a) Pembelian reagent untuk pinjaman peralatan perubatan tidak dibuat melalui sebut harga.

1 1 99

Syor Audit:-

Dalam meningkatkan prestasi pengurusan kewangan jabatan, Ketua Jabatan mesti memainkan peranan yang aktif bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

Syor Audit hendaklah diteliti dan diambil perhatian yang sewajarnya supaya setiap kelemahan yang dibangkitkan dapat diatasi dan tidak berulang.

Tindakan pembetulan dan penambahbaikan yang menyeluruh hendaklah diambil bagi setiap teguran Audit dan tidak tertumpu kepada isu yang dibangkitkan sahaja. Ini akan dapat mengurangkan isu yang sama berulang lagi.

Menjadikan pengurusan kewangan sebagai aspek penting dan utama dalam pengurusan jabatan.

Page 81: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LLaporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Pengurusan Kewangan

60

Menjadikan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) dan Jawatankuasa Audit (JKA) sebagai satu platform untuk menilai kawalan pengurusan kewangan di mana ia mempunyai unsur „self auditing‟. Perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut hendaklah meliputi semua tindakan perlu diambil terhadap isu atau penemuan yang dibangkitkan oleh pihak Audit.

Latihan yang berterusan dalam aspek kewangan harus diberi kepada anggota KKM, terutamanya mereka yang terlibat dalam pengurusan kewangan Jabatan.

Page 82: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

PENGAUDITAN

PRESTASI

BAHAGIAN IV

Page 83: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 61

BAHAGIAN IV

PENGAUDITAN PRESTASI

Pengauditan Prestasi merupakan pemeriksaan yang komprehensif terhadap

kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan sumber KKM. Melalui kajian ini,

masalah dalam operasi dapat dikenal pasti dan syor yang sesuai dicadangkan.

Dalam tahun 2010 sebanyak 5 tajuk pengauditan prestasi telah dijalankan di 24 PTJ.

Pemerhatian audit yang terperinci dan syor audit telah dikemukakan kepada PTJ

terlibat. PTJ lain yang tidak dilawati dinasihatkan untuk menyemak aktiviti yang

sedang dijalankan dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengatasi

masalah yang dikenal pasti. Amalan baik yang ditunjukkan oleh PTJ hendaklah

diteruskan. Berikut adalah ringkasan penemuan ke atas 5 kajian yang perlu diberi

perhatian.

KAJIAN 1 : KAJIAN TERHADAP PENGURUSAN MEMORANDUM PERSETUJUAN ANTARA

INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA DENGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. PENDAHULUAN

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam usaha menyediakan latihan

kejururawatan dan kesihatan yang terbaik telah mengadakan kerjasama dengan

Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS)

khususnya bagi institusi yang menyediakan kursus perubatan dan kejururawatan

dengan membenarkan kemudahan latihan di hospital-hospital kerajaan. Kerjasama

yang dimaksudkan ialah KKM menyediakan fasiliti iaitu hospital dan klinik-klinik

kesihatan bagi memberi peluang kepada IPTA dan IPTS menempatkan

pelajar/pelatih menjalani latihan klinikal di fasiliti KKM seluruh negara. Setiap IPTA

dan IPTS dikehendaki terlebih dahulu membuat permohonan dengan KKM untuk

menggunakan fasiliti dan seterusnya menandatangani memorandum persetujuan

(Memorandum of Aggrement–MoA) dengan pihak KKM bagi membolehkan mereka

Page 84: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 62

menempatkan pelajar/pelatih mengikut terma dan syarat seperti yang ditetapkan

dalam MoA.

2. OBJEKTIF PENGAUDITAN

Objektif pengauditan adalah bagi menentukan sama ada terma dan syarat perjanjian

MoA bagi penggunaan fasiliti KKM dipatuhi serta pengurusan latihan bagi pelatih-

pelatih di hospital dibuat dengan teratur dan menepati syarat perjanjian.

3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN

Pengauditan ditumpukan kepada pengurusan MoA, penyediaan fasiliti oleh KKM dan

penempatan pelajar/pelatih serta bayaran dibuat oleh IPTS. Pengauditan dijalankan

di Bahagian Kejururawatan KKM, Bahagian Kewangan KKM dan Hospital Sungai

Buloh (HSB), Selangor. Semakan dijalankan dengan menyemak rekod dan

menemubual pegawai yang berkaitan serta menjalankan lawatan fizikal terhadap

pelatih di HSB.

4. PENEMUAN AUDIT

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Februari hingga Mei 2010 mendapati

secara umumnya pengurusan MoA adalah memuaskan. Bagaimanapun, terdapat

beberapa kelemahan dari segi pelaksanaan dan pemantauan terhadap pengurusan

yang dilaksanakan. Antara penemuan audit adalah seperti berikut:-

4.1 Memorandum Perjanjian (MoA) Tidak Seragam

MoA yang ditandatangani pada tahun 2008 akan diperuntukkan klausa

consideration yang menyatakan bayaran sebanyak RM50.00 setahun bagi

setiap pelatih perlu dibayar oleh IPTS sebelum 31 Mei setiap tahun manakala

bagi MoA yang ditandatangani sebelum 2008 Supplementary Agreement perlu

disediakan bagi memperuntukkan klausa bayaran berkenaan.

Page 85: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 63

Semakan Audit mendapati enam daripada sembilan MoA telah ditandatangani

sebelum 2008 manakala tiga lagi pada 3 dan 4 November 2008. Maklumat

lanjut adalah seperti di Jadual 12.

Jadual 12 Tarikh MoA Ditandatangani

Bil. IPTS Tarikh

Perjanjian Suplementary

Agreement

1. International Medical University (IMU) 30.11.2006 Tiada

2. Kolej Poly-Tech Mara 22.02.2007 Ada

3. Nilai University College 07.03.2007 Ada

4. SEGi College (KL) 18.09.2007 Tiada

5. SEGi College (Damansara) 18.09.2007 Tiada

6. Windfield International College 18.09.2007 Tiada

7. Int. Uni. College of Tech. Twintech (IUCTT) 03.11.2008 Tiada klausa consideration

8. Kolej Kejururawatan PUSRAWI 03.11.2008 Tidak perlu*

9. Unity College International 04.11.2008 Tidak Perlu*

Rujukan: * Ada klausa consideration dalam MoA

Pihak Audit mendapati, 1 daripada 3 IPTS yang menandatangani MoA pada

November 2008 iaitu International University College of Technology Twintech

(IUCTT), tiada klausa consideration diperuntukkan. Manakala 4 daripada 6

IPTS yang menandatangani MoA sebelum 2008 tidak mempunyai

Supplementary Agreement. Ini menunjukkan MoA yang telah ditandatangani

tidak diseragam mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

4.2 Jumlah Bayaran Sebenar Oleh IPTS Tidak Dapat Ditentukan Oleh Bahagian Kewangan

Kementerian telah menetapkan bayaran RM50.00 setahun mula dikenakan

pada tahun pengajian 2008 kepada setiap pelajar/pelatih kejururawatan di

IPTS yang menggunakan fasiliti KKM.

Semakan Audit terhadap rekod di Bahagian Kewangan mendapati 29 IPTS

telah membuat bayaran pada tahun 2008 berjumlah RM878,650 dan pada

Page 86: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 64

tahun 2009, 35 IPTS telah membuat bayaran sebanyak RM907,950. Ini

menjadikan keseluruhannya berjumlah RM1,786,600 untuk tempoh 2 tahun

berkenaan.

Bagaimanapun, jumlah bayaran yang sepatutnya diterima pada tahun 2008

dan 2009 tidak dapat ditentukan kerana tidak ada maklumat jumlah sebenar

pelajar/pelatih yang terlibat menjalani latihan klinikal di fasiliti KKM.

4.3 Bayaran RM50.00 Tidak Dibuat Oleh IPTS

Mengikut rekod di Bahagian Kewangan tiga IPTS iaitu Kolej Kejururawatan

Murni, Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) dan Pusat Teknologi Dan Pengurusan

Lanjutan (PTPL) tidak membuat bayaran pada tahun 2008 manakala sembilan

IPTS seperti di Jadual 13 di bawah tidak membuat bayaran pada tahun

2009.

Jadual 13

IPTS Tidak Membuat Bayaran Pada Tahun 2009

Bil. IPTS

1. Kolej Kejururawatan Murni

2. Kolej Poly-Tech MARA (KPTM)

3. Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak (ICATS)

4. International College of Health Sciens (ICHS)

5. Management And Sciences University (MSU)

6. PNC International College For Nursing & Health Sciences (Puteri)

7. Kolej Shahputra

8. Sunway Universiti College

9. Kolej Kejururawatan Winfield

Semakan Audit terhadap rekod penempatan pelajar di Hospital Sungai Buloh,

mendapati KPTM dan Kolej Kejururawatan Winfield telah menghantar pelatih

seramai 63 dan 73 orang masing-masing pada tahun 2009. Bagaimanapun,

tiada bayaran yang diterima oleh Bahagian Kewangan KKM bagi tahun

tersebut.

Page 87: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 65

4.4 Kuota Pelatih Tidak Dinyatakan Dalam MoA

Kuota pengambilan pelatih ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia

adalah satu pelatih kepada dua pesakit dan setiap pengambilan perlu

mendapat kelulusan daripada KKM.

Semakan Audit terhadap dokumen dan MoA bagi semua IPTS yang terlibat

mendapati Bahagian Kejururawatan dan Bahagian Kewangan tidak dapat

menentukan jumlah sebenar pelajar/pelatih yang menjalani latihan klinikal di

fasiliti KKM. Ini disebabkan klausa mengenai kuota yang diluluskan oleh

Lembaga Jururawat Malaysia tidak dinyatakan dalam MoA dan tidak juga

dimaklumkan kepada hospital-hospital yang terlibat.

Sekiranya kuota tidak dinyatakan dalam MoA, sukar bagi pihak kementerian

khususnya Bahagian Kejururawatan mengawal penghantaran pelajar ke

semua fasiliti KKM yang digunakan oleh IPTA/IPTS. Pihak hospital juga

mengalami masalah kerana maklumat mengenai kouta yang diluluskan tidak

disalurkan kepadanya oleh JKN.

4.5 Penempatan Pelatih Tidak Mengikut Kapasiti Katil

Garispanduan Penggunaan Fasiliti KKM Untuk Latihan Amali Oleh IPTA dan

IPTS Bagi Program Pengajian Kejururawatan menetapkan penempatan

pelajar/pelatih setiap syif di hospital perlu mengikut kapasiti katil dan had

maksimum yang ditetapkan bagi setiap kapasiti katil adalah seperti Jadual

14 berikut.

Jadual 14 Penempatan Pelatih Tidak Mengikut Kapasiti Katil

Jumlah Katil Di Wad

Jumlah Pelatih Mengikut Syif

Pagi Petang Malam

28 7 7 3

40-50 15 15 3

Hospital Sungai Buloh telah menetapkan setiap wad mempunyai 28 katil.

Semakan Audit terhadap jadual penempatan pelatih pada tahun 2009 dan

Page 88: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 66

2010 yang dikemukakan oleh pihak hospital mendapati mereka telah

ditempatkan di wad-wad melebihi had maksimum yang telah ditetapkan oleh

garispanduan. Penempatan yang melebihi had maksimum ini telah

menyebabkan pertindihan tempat pelatih amali, kekurangan peralatan bagi

keperluan praktikal dan wad menjadi sesak sehingga mengganggu pesakit.

Berikut adalah hasil analisis yang dibuat terhadap jadual tugas pelatih di

hospital tersebut bagi bulan Januari 2010 seperti di Jadual 15.

Jadual 15 Bilangan Lebihan Pelatih Kolej Kejururawatan Di Wad Hospital Sg. Buloh

Bagi Bulan Januari 2010

Minggu 1 2 3 4

Wad/Bil. Pelatih/Shif

Bil. Pelatih

Syif

Pg/Ptg

Lebihan

Pelatih

Bil. Pelatih

Syif Pg/Ptg

Lebihan

Pelatih

Bil. Pelatih

Syif Pg/Ptg

Lebihan

Pelatih

Bil. Pelatih

Syif Pg/Ptg

Lebihan

Pelatih

1 4A MALE MEDICAL 11/09 6 09/08 3 09/17 10 09/08 3

2 4B SURG, EYE, ENT 09/15 10 13/05 6 -/09 2 09/15 10

3 4D FEMALE MEDICAL 09/09 4 09/09 4 09/16 11 08/08 2

4 5A ORTHO/SPINE 15/15 16 15/15 16 20/20 26 20/20 26

5 5B SURG FEMALE 05/14 7 04/13 6 04/13 6 04/13 6

6 5C MEDICAL 15/15 16 15/15 16 15/15 16 15/15 16

7 5D ORTHO/SPINE FEMALE 15/15 16 15/15 16 15/15 16 15/15 16

8 6A (GYNAE) 10/- 3 10/- 3 10/- 3 10/- 3

9 6B (O&G) 16/02 9 16/02 9 16/02 9 16/02 9

10 6C (O&G) 10/02 3 10/02 3 10/02 3 10/02 3

11 7C/REHAB NEURO 10/- 3 10/- 3 10/- 3 10/- 3

12 8C 14/15 15 14/15 15 - - - -

13 L/R 19/04 12 19/04 12 19/04 12 19/04 12

14 A&E - - -

09/10 5 09/10 5

JUMLAH

120

139

122

114

4.6 Penempatan Pelatih Di Hospital Tidak Mengikut MoA

Mengikut MoA, IPTA dan IPTS hanya boleh menghantar pelajar/pelatih bagi

menggunakan kemudahan fasiliti KKM mengikut senarai hospital dan klinik

kesihatan seperti yang telah di persetujui di dalam MoA tersebut.

Page 89: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 67

Semakan Audit terhadap Jadual Penempatan Pelatih Kejururawatan Pelbagai

Kolej Tahun 2009 dan 2010 di Bahagian Kejururawatan mendapati, Kolej Poly-

Tech MARA dan SEGI College telah menempatkan pelajarnya di HSB

walaupun di dalam MoA tidak disenaraikan bagi penempatan pelajarnya.

Perkara ini berlaku kerana garis panduan yang dikeluarkan tidak dipatuhi

sepenuhnya oleh pihak pelaksana dan kelemahan sistem pemantauan yang

sedia ada.

4.7 Instruktur Klinikal (CI) Tidak Mencukupi

Mengikut garispanduan, IPTS perlu menyediakan CI sendiri mengikut nisbah

seorang CI bagi 10 pelajar/pelatih. CI mestilah berpengalaman sekurang-

kurangnya 3 tahun dan boleh menyelia pelajar/pelatih tidak lebih dari 2 wad

di aras yang sama.

Pemeriksaan Audit mendapati SEGI College dan Kolej Kejururawatan Winfield

tidak menempatkan CI di HSB bagi mengawasi pelatih yang ditempatkan di

wad-wad. Ini menyebabkan pelatih tidak mendapat bimbingan yang

sempurna dan bimbingan tersebut terpaksa ditanggung oleh jururawat/ketua

jururawat yang bertugas.

4.8 Bayaran Tidak Dikenakan Terhadap Penggunaan Bahan Consumables

Bahan Consumables adalah bahan yang digunakan oleh pelajar/pelatih seperti

topeng muka, sarung tangan klinikal, tisu tangan, tisu tandas, sabun tangan

dan bahan-bahan lain yang digunakan setiap hari semasa menjalani latihan

klinikal di hospital dan klinik Kerajaan.

Pihak Audit juga mendapati hanya satu daripada sembilan IPTA dan IPTS

yang menjalani latihan klinikal di HSB, iaitu KPTM membawa bahan-bahan

Consumables sepanjang masa bagi kegunaan pelatihnya. Manakala IPTS

yang lain menggunakan peralatan dan bahan yang ada di wad-wad

berkenaan. Pihak Audit mendapati bayaran tidak dikenakan kepada IPTA dan

IPTS di atas penggunaan bahan-bahan consumables ini dan pihak hospital

Page 90: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 68

juga tidak pernah membuat tuntutan kerana tiada sebarang panduan untuk

mengenakan caj terhadap mereka.

5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Pihak Kementerian Kesihatan telah mewujudkan mekanisma yang sewajarnya untuk

tujuan penyeliaan dalam program ini tetapi pihak Audit mendapati masih ada

kelemahan yang perlu diperbaiki bagi tujuan penambahbaikan demi menjaga

kepentingan semua pihak yang terlibat.

Syor-syor Audit seperti berikut boleh dipertimbangkan dan diberi perhatian oleh

semua pihak seperti:

Lembaga Jururawat Malaysia yang bertanggungjawab meluluskan kuota

pelajar/pelatih hendaklah memanjangkan sesalinan MoA dan Supplementary

Agreement kepada hospital-hospital yang berkenaan sebagai panduan;

Bahagian Kejururawatan sebagai Urusetia Kecil perlu mendapat maklumat

mengenai jumlah penempatan pelajar/pelatih daripada IPTA dan IPTS di

fasiliti KKM setiap semester;

Pihak hospital berhak menolak penempatan pelatih yang berlebihan dan

melebihi kuota;

Mewujudkan satu kadar yang seragam bagi penggunaan bahan-bahan

consumables oleh pelajar/pelatih di fasiliti KKM;

Mengambil tindakan sewajarnya terhadap IPTA dan IPTS yang kerap

melanggar peraturan, IPTS yang tidak membuat bayaran dan juga

mempunyai tunggakan bayaran tetapi tetap menghantar pelajar/pelatih;

Menyusun semula pelbagai bahagian yang terlibat dengan program ini supaya

lebih kemas dan teratur dan

Page 91: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 69

Memastikan setiap perkara yang diputuskan di peringkat ibu pejabat turut

dimaklumkan kepada semua bahagian/jabatan supaya pemantauan dapat

dijalankan dengan lebih baik.

Page 92: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 70

KAJIAN 2 : KAJIAN TERHADAP PENGURUSAN DEWAN BEDAH DI HOSPITAL

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. PENDAHULUAN

Dewan bedah adalah elemen utama di setiap hospital. Penggunaan dewan bedah

yang efisien adalah merangkumi perkara-perkara seperti pengurusan yang efektif,

komunikasi yang baik, kakitangan yang terlatih, kemudahan dan peralatan yang

lengkap serta susun atur yang sempurna. Sesebuah dewan bedah yang beroperasi

dengan baik juga bergantung kepada perancangan sebelum pembedahan,

kekosongan katil di Intensive Care Unit (ICU) atau di wad-wad, perkakasan

pembedahan yang steril serta kakitangan terlatih.

2. OBJEKTIF PENGAUDITAN

Pengauditan dijalankan adalah bagi menentukan sama ada pengurusan terhadap

penggunaan dewan bedah telah dijalankan dengan teratur, cekap dan berkesan

serta memenuhi objektif jabatan pembedahan di hospital.

3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN

Skop pengauditan ditumpukan kepada penggunaan dan penyenggaraan dewan

bedah serta pengisian perjawatan yang telah diluluskan. Semakan dibuat terhadap

dokumen/laporan-laporan berkaitan dengan aktiviti pembedahan tahun 2009 dan

sehingga September 2010, lawatan fizikal ke dewan/bilik bedah dan klinik-klinik

pakar serta perbincangan dengan pegawai yang bertugas di dewan bedah di lima

hospital seperti berikut:

i) Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang, Selangor (HTAR)

ii) Hospital Ampang, Selangor (HA)

iii) Hospital Tanjong Karang, Selangor (HTK)

iv) Hospital Umum Sarawak (HUS)

v) Hospital Sibu, Sarawak (HS)

Page 93: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 71

4. PENEMUAN AUDIT

4.1 Perjawatan

4.1.1 Perjawatan Pakar Dan Pegawai Perubatan Tidak Diisi

Tiga hospital yang dilawati didapati perjawatan seperti pakar bedah,

pakar bius dan pegawai perubatan belum diisi di mana memberi kesan

terutamanya penggunaan dewan bedah secara optimum dan senarai

menunggu pesakit tidak dapat diuruskan dengan lebih cekap dan

efektif. Kedudukannya adalah seperti Jadual 16 berikut:

Jadual 16

Perjawatan Pakar Dan Pegawai Perubatan Tidak Diisi

Bil Hospital Pengisian Perjawatan

1 HA 79 daripada 95 perjawatan yang diluluskan atau 83.16%

2 HS 101 daripada 145 perjawatan yang diluluskan atau 69.65%.

3 HUS 125 daripada 171 perjawatan yang diluluskan atau 73.09%.

4.1.2 Kekurangan Perjawatan Sokongan

Di HA dan HTAR mengalami kekurangan perjawatan sokongan

terutamanya untuk diitugaskan di dewan bedah. HA hanya boleh

menggunakan 6 daripada 11 bilik bedah yang ada disebabkan

kekurangan kakitangan sokongan. Manakala, HTAR mempunyai 15

bilik bedah dan 4 bilik pemulihan dan jumlah kakitangan yang sedia

ada tidak dapat menampung beban tugas yang terpaksa ditanggung

terutamanya oleh Jururawat gred U32 dan U29. Oleh itu, kedua-dua

hospital ini memohon penambahan perjawatan sokongan daripada

jawatan yang sedia ada dalam Anggaran Belanjawan Mengurus 2011

seperti di Jadual 17 berikut:

Page 94: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 72

Jadual 17 Keperluan Jawatan Tambahan Jururawat Pelbagai Gred

Hospital

Jururawat U32 Jururawat U29 Jururawat U24 Jururawat U19

Pembantu

Perawatan

Kesihatan U3

Sedia Ada

Di-pohon

Sedia Ada

Di-pohon

Sedia Ada

Di- pohon

Sedia Ada

Di-pohon

Sedia Ada

Di-pohon

HA 13 12 57 84 2 4 36 17 - -

HTAR 8 8 89 68 - - - - 3 3

Pihak Audit berpendapat justifikasi yang dibuat dalam Anggaran

Perbelanjaan Mengurus 2011 untuk pertambahan perjawatan ini adalah

munasabah.

4.1.3 Perjawatan Tidak Mencukupi Di Hospital Tanjong

Karang

Semakan Audit terhadap rekod perjawatan berkaitan aktiviti

pembedahan mendapati perjawatan sedia ada tidak diisi sepenuhnya

bagi membolehkan 2 bilik bedah dapat digunakan secara optimum.

Pada masa ini, seorang Pegawai Perubatan ditugaskan dengan dibantu

oleh lima kakitangan sokongan. Masih terdapat 3 kekosongan iaitu

bagi jawatan Ketua Jururawat, Jururawat/Jururawat Masyarakat dan

Operator Autoclave.

4.2 Penggunaan Bilik Bedah

4.2.1 Bilik Bedah Di Dewan Bedah Utama Tidak Digunakan

Secara Optimum

Semakan Audit terhadap penggunaan bilik bedah di hospital yang

dilawati mendapati bilik bedah tidak digunakan secara optimum iaitu

beberapa bilik bedah tidak dijadualkan untuk aktiviti pembedahan.

Semakan Audit mendapati perkara tersebut seperti di Jadual 18

berikut:

Page 95: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 73

Jadual 18

Isu Bilik Bedah Tidak Digunakan Secara Optimum

Bil Hospital Isu

1. HTAR OT4 dan OT5 di Dewan Bedah Am (General OT) tidak digunakan sepenuhnya setiap hari.

2. HA hanya 4 daripada 11 bilik bedah digunakan secara serentak iaitu 3 untuk kes elektif dan sebuah lagi untuk kes kecemasan. Manakala, 7 bilik lain tidak digunakan.

3. HUS Bilik bedah OR1 telah ditetapkan bagi kegunaan Jabatan Oftalmologi pada setiap masa tetapi hanya menggunakan 8 hari sahaja dalam sebulan.

4. HS Terdapat lapan bilik bedah (OR1 hingga OR8) untuk pelbagai disiplin bagaimanapun didapati ada OR yang tidak digunakan secara sepenuhnya setiap hari.

5. HTK Mempunyai dua bilik bedah yang lengkap tetapi digunakan untuk pembedahan kecil sahaja.

4.2.2 Jumlah Jam Yang Diperuntukkan Bagi Kes Elektif Tidak Digunakan Secara Optimum

Tiga hospital yang dilawati tidak menggunakan jumlah jam yang

diperuntukkan bagi sesebuah bilik bedah dengan optimum seperti di

Jadual 19 berikut:

Jadual 19

Jumlah Jam Berbanding Penggunaan Sebenar Bagi Bulan Jun 2010

Bil. Hospital Isu

1. HA

Jumlah jam yang diperuntukkan sebanyak 704 jam bagi tiga bilik bedah berbanding penggunaan sebenar 554 jam atau 79%.

2. HS

Jumlah jam yang diperuntukkan sebanyak 776 jam bagi tujuh bilik bedah berbanding penggunaan sebenar 588 jam atau 76%.

3. HUS

Jumlah jam yang diperuntukkan sebanyak 854 jam bagi enam bilik bedah berbanding penggunaan sebenar 763 jam atau 89%.

4.3 Bilik Bedah Tidak Digunakan Di Hospital Sibu

Dua bilik bedah O&G iaitu OR1 dan OR2 tidak digunakan kerana pihak

hospital mengalami kekurangan kakitangan terlatih. Gambar 1 dan 2 di

bawah adalah menunjukkan kedua-dua bilik bedah tidak digunakan.

Page 96: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 74

Gambar 1 Gambar 2

Dua Bilik Bedah O&G di HS tidak digunakan

Dua bilik bedah minor yang lengkap dengan peralatan tidak digunakan secara

optimum dan hanya digunakan sekali seminggu untuk ujian pap smear.

Gambar 3 dan 4 berikut menunjukkan kedua-dua bilik bedah minor tersebut.

Gambar 3 Gambar 4

Dua Minor OT tidak digunakan secara optimum

4.4 Pembatalan Pembedahan Kerap Berlaku

Semakan Audit mendapati empat hospital yang dilawati mempunyai kes

pembatalan pembedahan. Antara faktor penyebab kepada pembatalan ini

adalah berkaitan pesakit, pakar pembedahan (surgical related), pakar bius,

kemudahan/infrastruktur dan lain-lain faktor. Selain itu, pengurusan

perancangan yang kurang teliti terhadap penetapan penggunaan bilik bedah

boleh menyebabkan masa menunggu pesakit terpaksa ditangguh. Maklumat

lanjut seperti di Jadual 20 berikut:

Page 97: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 75

Jadual 20 Pembatalan Pembedahan Bagi Bulan Januari Hingga Jun 2010

Bil. Hospital Isu

1. HTAR 25 daripada 65 kes pembatalan bagi disiplin Surgikal dan Orthopedik melibatkan faktor berkaitan pakar bedah/bius dan kemudahan/ infrastruktur bilik bedah.

2. HA 10 daripada 31 kes pembatalan atau 32.25% melibatkan faktor berkaitan kemudahan/infrastruktur.

3. HUS 458 kes pembatalan disebabkan faktor berkaitan kemudahan/infrastruktur manakala 29 kes berkaitan pakar bedah.

4. HS 50 daripada 313 kes pembatalan atau 16% melibatkan faktor berkaitan pakar bedah dan kemudahan/infrastruktur.

4.5 Humidity dan Suhu Bilik Bedah

4.5.1 Bacaan Kelembapan (Humidity) Melebihi Piawaian

Mengikut piawaian yang digunapakai oleh Jabatan Pembedahan di

hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia, bacaan suhu di bilik

bedah hendaklah di antara 18°C hingga 22°C (+/-1%) dan bacaan

suhu ini hendaklah kekal sepanjang hari untuk kepentingan pesakit dan

keselesaan pegawai yang bertugas. Manakala, bacaan kelembapan

(humidity) pula di antara 50% R.H hingga 60% R.H (+/-5%)

sepanjang hari.

Pihak Audit telah membuat analisis terhadap Daily Checking Of

Temperature And Humidity iaitu bacaan suhu dan humidity bagi bulan

Jun 2010 di Dewan Bedah ACC (HTAR) dan Dewan Bedah Utama

setiap hospital yang dilawati untuk menentukan sama ada piawaian

yang ditetapkan dipatuhi. Kedudukannya seperti Jadual 21 di bawah.

Page 98: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 76

Jadual 21 Bacaan Humidity Melebihi Piawaian Di Dewan Bedah Hospital

Bagi Bulan Jun 2010 Mengikut Bilangan Hari

Hospital HTAR (ACC)

(Hari) HA

(Hari) HUS

(Hari) HS

(Hari)

Nombor

Bilik

OR 2 25 OR 8 4 OR 1 19 OR 3 30

OR 3 25 OR 9 9 OR 2 19 OR 4 3

OR 4 24 OR 3 20 OR 5 15

OR 5 10 OR 4 17 OR 6 25

OR 6 25 OR 5 16 OR 7 18

OR 7 23 OR 6 17 OR 8 20

OR 7 20

OR 8 27

Jumlah 132 13 155 111

Merujuk kepada jadual di atas, Pihak Audit mendapati bacaan humidity

di bilik bedah berkenaan melebihi piawaian dari 3 hingga 30 hari dalam

bulan Jun 2010. Keadaan ini boleh menyebabkan tumbuhnya kulat

dan berlakunya penurunan kualiti udara di setiap bilik bedah.

Bagaimanapun, bacaan suhu bagi setiap OR masih dalam keadaan

yang terkawal.

4.5.2 Alat Menyukat Suhu Dan Humidity Tidak Sesuai

Hasil lawatan Audit di semua OR dengan pihak Faber Mediserve

(Faber) mendapati dewan bedah yang dibina tidak dilengkapkan

dengan alat pengukur suhu dan humidity bagi semua OR. Oleh itu,

pihak HS telah membeli lapan unit termometer pada tahun 2007 untuk

kegunaan OR 1 hingga OR 8 yang berharga RM490.00 seunit.

Bagaimanapun, alat tersebut tidak sesuai digunakan dan bacaan suhu

dan humidity yang diambil berbeza dibandingkan dengan alat

pengukur suhu yang digunakan oleh pihak Faber. Termometer

tersebut adalah seperti Gambar 5 di bawah.

Page 99: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 77

Gambar 5

Termometer Yang Digunakan Untuk Mengambil Bacaan Suhu Dan Humidity Di HS

Pada pendapat pihak Audit, pihak Kementerian hendaklah

mengambilkira keperluan standard dalam pembinaan sesebuah bilik

bedah dan juga keperluan pakar bedah dan bius sebagai end user bagi

menjamin keselamatan pesakit dan menghindar dari berlakunya

pencemaran udara, tumbuhnya kulat serta membiaknya virus dan

bakteria akibat persekitaran yang tidak stabil.

4.5.3 Masalah Suhu Dan Humidity Tidak Dibincangkan Pada

Mesyuarat Jawatankuasa Dewan Bedah

Melalui temubual dengan petugas di dewan bedah HS, dimaklumkan

pakar bedah dan pegawai perubatan yang bertugas seringkali

mengadu mengenai suhu dan humidity yang tidak stabil seterusnya

menyebabkan paramedik berasa tidak selesa semasa menjalankan

pembedahan. Jawatankuasa Dewan Bedah yang dipengerusikan oleh

Pengarah Hospital ada ditubuhkan tetapi permasalahan suhu dan

humidity tidak pernah dibangkitkan pada mesyuarat yang diadakan

dari tahun 2008 hingga 2010.

4.6 Peralatan Dewan Bedah

4.6.1 Peralatan Dewan Bedah Tidak Digunakan Di Hospital Ampang, Selangor

Lawatan Audit di ruangan menunggu dewan bedah Hospital Ampang

mendapati beberapa kelengkapan bilik bedah yang dibekalkan semasa

Page 100: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 78

pembinaan hospital masih belum digunakan seperti Gambar 6 dan 7

dibawah.

Gambar 6 Gambar 7

Aset Tidak Digunakan Diletakkan Di Ruangan Menunggu Di Luar Dewan Bedah HA

4.6.2 Peralatan Bilik Bedah Yang Usang Dan Rosak Di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Dan Hospital Sibu

Semakan Audit mendapati sebanyak 60 peralatan bilik bedah di HTAR

yang telah rosak, usang dan tidak ekonomik untuk dibaiki (Beyond

Economic Repair). Peralatan ini telah dilapor dan disyorkan sebagai

tidak ekonomik untuk dibaiki oleh syarikat konsesi Radicare tetapi

pihak HTAR belum mengambil tindakan pelupusan kerana belum

mendapat Perakuan Pelupusan daripada Bahagian Kejuruteraan, KKM.

Jadual 22 di bawah merupakan bilangan aset yang masih belum

diluluskan untuk pelupusan.

Jadual 22

Tempoh Permohonan Pelupusan Kepada Bahagian Kejuruteraan KKM

Bil. Tarikh Permohonan

Dihantar Tempoh Aset BER

Sehingga Ogos 2010 Bilangan Aset

1. 3 April 1998 12 tahun 5 bulan 2

2. 4 Februari 2002 8 tahun 7 bulan 6

3. 10 Oktober 2002 7 tahun 11 bulan 10

4. 18 Julai 2003 7 tahun 2 bulan 11

5. 1 Oktober 2003 6 tahun 11bulan 2

6. 4 November 2004 5 tahun 10 bulan 7

7. 19 April 2005 5 tahun 5 bulan 1

8. 17 Oktober 2005 4 tahun 11 bulan 1

9. 18 Jun 2007 3 tahun 2 bulan 6

10. 23 Oktober 2007 2 tahun 10 bulan 1

11. 25 Ogos 2009 1 tahun 1

Page 101: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 79

Bil. Tarikh Permohonan

Dihantar Tempoh Aset BER

Sehingga Ogos 2010 Bilangan Aset

12. 12 November 2009 10 bulan 6

13. 6 Disember 2009 9 bulan 3

14. 19 Februari 2010 6 bulan 2

15. 22 Jun 2010 2 bulan 1

JUMLAH 60

Manakala, antara peralatan yang rosak dan usang seperti gambar 8

hingga 12 berikut:

Gambar 8 Gambar 9

Gambar 10 Gambar 11

Peralatan Bilik Bedah Yang Usang Dan Rosak Di HTAR

Lawatan fizikal ke bilik-bilik bedah mendapati ada aset yang telah

usang masih digunakan kerana tiada penggantiannya seperti

electrosurgical sedangkan alat tersebut telah disyorkan (BER) oleh

syarikat konsesi Radicare. Gambar 12 di bawah menunjukkan

Electrosurgical Unit tersebut.

Page 102: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 80

Gambar 12

Electrosurgical Unit Yang Telah BER Tetapi Masih Digunakan Di Htar

Manakala semakan Audit terhadap senarai aset di Hospital Sibu

Sarawak mendapati, sebanyak 21 unit aset telah disyorkan sebagai

aset tidak ekonomik dibaiki (BER) yang masih belum mendapat

kelulusan untuk dilupuskan. Pihak Audit mendapati lapan

electrosurgical units monopolar/bipolar daripada 21 aset tersebut

masih digunakan oleh pegawai pembedahan dan ianya kerap berlaku

kerosakan. Manakala aset-aset yang selebihnya telah rosak dan usang

serta tidak boleh digunakan lagi.

4.6.3 Kekurangan Peralatan Di Kinik Pakar Ortorinolaringologi (ORL) Di Hospital Sibu

Pihak Audit dimaklumkan hanya satu unit mikroskop yang

diperuntukkan kepada klinik untuk menjalankan kes pembedahan ORL

semenjak tahun 1996. Alat tersebut juga sering mengalami kerosakan

dan masa yang diambil agak lama untuk diperbaiki dan mengakibatkan

pembedahan kes-kes ORL tertangguh.

Selain itu, hanya satu HD Camera System yang diperuntukkan untuk

kegunaan di klinik ORL dan peralatan ini terpaksa dibawa ke bilik

bedah apabila ianya perlu digunakan untuk prosedur endoskopik. Ini

memberi kesukaran kepada pegawai ORL untuk membawa kamera

Page 103: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 81

tersebut berulang alik dari klinik ke bilik bedah dua kali seminggu dan

sangat berisiko tinggi berkemungkinan rosak ketika memindahkannya.

4.6.4 Alat Komunikasi Tidak Berfungsi Di HTAR

Pihak Audit mendapati alat intercommunication system di OT 1 hingga

OT 5 di Dewan Bedah Utama tidak berfungsi dan tidak dibaiki. Alat

komunikasi berkenaan adalah seperti Gambar 13 dibawah.

Gambar 13

Intercommunication System Tidak Berfungsi Di Bilik Bedah HTAR

4.6.5 Operating Table Tidak Lengkap Dibekalkan Di HTAR

Hasil lawatan Audit dan temubual bersama Ketua Jururawat Dewan

Bedah ACC mendapati 8 unit operating table untuk semua bilik bedah

di ACC hanya dibekalkan sebelah peletak tangan sahaja untuk

meletakkan tangan pesakit. Ini menyebabkan kesukaran semasa

menjalani pembedahan kerana tiada tempat untuk meletakkan sebelah

lagi tangan pesakit dan terpaksa dipegang/dipangku oleh krew

pembedahan. Gambar 14 di bawah menunjukkan operating table

yang tidak dilengkapkan sepasang peletak tangan di bilik bedah ACC.

Page 104: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 82

Gambar 14

Seunit Operating Table Tidak Dilengkapkan Sepasang Peletak Tangan

Di Bilik Bedah ACC

4.6.6 Kelengkapan Pembedahan Tidak Digunakan Di HTK

Pihak Audit mendapati kelengkapan pembedahan tidak digunakan dan

hanya disimpan dalam stor bersama-sama aset lain yang hendak

dilupuskan seperti Gambar 15 dan 16 di bawah.

Gambar 15 Gambar 16

Kelengkapan Pembedahan Tidak Digunakan Ditempatkan Di Stor Pelupusan HTK

4.6.7 Aset Tidak Ditemui Dan Rekod Tidak Dikemaskini Di HTK

Lawatan fizikal terhadap aset di dewan bedah HTK mendapati

beberapa aset yang ditempatkan dalam stor belum diambil tindakan

untuk pelupusan. Untuk tujuan ini maklumat aset daripada syarikat

konsesi juga dirujuk dan didapati kedudukannya seperti Jadual 23 di

bawah.

Page 105: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 83

Jadual 23 Kedudukan Aset Pada Tarikh Lawatan Audit

Bil. No. Aset Aset Status Pada

Sistem Syarikat Konsesi

Catatan

1. 010-000083 Ventilator East Radcliffe

Berfungsi

Fizikal aset tidak ditemui sama ada di dewan bedah ataupun di stor.

2. 010-000090 Diathermy Thackray Tidak Berfungsi

3. 010-000095 Ventilators PNA Tidak Berfungsi

4. 010-000810 Diathermy Thackray Tidak Berfungsi

5. 010-004042 Electrocardiograph ECG-9620L

Berfungsi

6. 010-000100 Vaporizers M50 Berfungsi

7. 010-000085 Defibrillator/ Monitor 7100K

Berfungsi Aset sebenarnya tidak berfungsi dan berada di stor.

8. 010-002309 Orthopeadics Drills GA620S

Tidak Berfungsi Aset telah dihantar ke HTAR tetapi rekod masih belum dikemaskini.

4.6 Persekitaran Dewan Bedah

Lawatan Audit ke lima hospital yang dipilih mendapati bilik bedah tidak diurus

dengan teratur dan beberapa masalah seperti berikut telah ditemui:

4.7.1 Penjuru Dinding Pecah Di Persekitaran Dewan Bedah Di HA

Lawatan Audit di kawasan luar bilik bedah mendapati penjuru dinding

di laluan ke bilik bedah telah pecah. Ini disebabkan oleh perlanggaran

pengusung pesakit (Stretcher Trolley) semasa membawa pesakit ke

bilik bedah. Gambar 17 dan 18 menunjukkan keadaan dinding yang

rosak tersebut.

Page 106: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 84

Gambar 17 Gambar 18

Penjuru Dinding Di Laluan Ke Bilik Bedah Pecah

4.7.2 Tiada Cermin Lut Sinar Pada Setiap Pintu Bilik Bedah Di

HA

Setiap bilik bedah sepatutnya mempunyai pintu yang mempunyai

cermin lut sinar untuk membolehkan kakitangan meninjau sama ada

bilik tersebut sedang digunakan ataupun kosong tanpa perlu membuka

pintu terlebih dahulu. Lawatan Audit ke 11 bilik bedah mendapati

semua pintu tidak mempunyai cermin lut sinar seperti Gambar 19.

Gambar 20 menunjukkan contoh pintu bilik bedah yang dilengkapkan

dengan cermin lut sinar di HTAR.

Gambar 19 Gambar 20

Pintu Bilik Bedah Tanpa Cermin Lut Sinar Di HA

Contoh Pintu Bilik Bedah Bercermin Di HTAR

Page 107: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 85

4.7.3 Bilik Persalinan Di Bilik Bedah Minor Tidak Sesuai Di HUS

Pihak Audit mendapati bilik persalinan pakaian pesakit tidak sesuai

kerana menggunakan stor menyimpan bahan-bahan pembersihan bilik

bedah seperti Gambar 21.

Gambar 21

Bilik Persalinan Pakaian Pesakit Yang Tidak Sesuai Di HUS

5. RUMUSAN DAN SYOR

Daripada kajian Audit yang dijalankan pihak Audit mendapati 5 PTJ telah

menguruskan bilik-bilik bedah dengan teratur mengikut sumber-sumber yang ada

diperuntukkan kepadanya. Ini termasuklah peruntukan tahunan yang terhad dan

juga penempatan pakar dan pegawai perubatan yang belum mencukupi antara

faktor pengurusan dewan bedah dapat berfungsi dengan lebih teratur dan cekap.

Setiap bilik bedah sepatutnya dilengkapi dengan peralatan bedah yang lengkap dan

mengambil tindakan pelupusan bagi peralatan yang rosak serta digantikan agar

pembedahan dapat berjalan dengan lancar. Peralatan yang usang tetapi masih

digunakan di dewan bedah tentunya membawa risiko yang tinggi kepada pesakit

dan juga prestasi dewan bedah itu sendiri. Kekurangan pakar di hospital dalam

disiplin yang tertentu menyebabkan banyak kes pembedahan terpaksa di

tangguhkan dan sudah tentu akan membebankan pesakit dan perkhidmatan terbaik

tidak dapat diberikan kepada orang awam. Pihak Audit mengesyorkan perkara ini

diberikan perhatian yang serius khususnya oleh Bahagian Perkembangan Perubatan

Page 108: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 86

yang bertugas memantau secara langsung hal ehwal dewan bedah di semua hospital

Kementerian Kesihatan.

Page 109: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 87

KAJIAN 3 : PENGAUDITAN TERHADAP SKIM PERKHIDMATAN PESAKIT BAYAR PENUH

(FULL PAYING PATIENT SCHEME) DI HOSPITAL PUTRAJAYA DAN HOSPITAL SELAYANG

1. PENDAHULUAN

Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh (PPBP) telah diperkenalkan oleh

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) pada 1 Ogos 2007 dengan tujuan utama

untuk mengatasi atau mengurangkan penghijrahan doktor pakar ke sektor swasta.

Kementerian pada masa yang sama dapat mengekalkan usaha memberi

perkhidmatan kepakaran kepada pesakit di hospital Kerajaan dan membantu

Kementerian untuk merealisasikan Program Pelancongan Kesihatan.

Hospital Putrajaya dan Hospital Selayang telah dipilih sebagai perintis pelaksanaan

skim PPBP. Di bawah skim PPBP terdapat 3 jenis perkhidmatan rawatan iaitu

rawatan dan kemudahan pesakit dalam, perkhidmatan pesakit luar dan rawatan

harian. Skop perkhidmatan skim PPBP pula meliputi perkhidmatan konsultasi,

perkhidmatan penyiasatan, perkhidmatan prosedur dan pembedahan, perkhidmatan

terapi, hospitaliti dan perkhidmatan pelbagai. Pesakit yang memilih untuk menyertai

skim ini perlu membayar caj perkhidmatan rawatan yang diberi berdasarkan kadar fi

yang ditetapkan di bawah Akta Fi (Perubatan) PPBP. Bagi melancarkan pelaksanaan

skim PPBP, satu Garispanduan Pelaksanaan Perintah Fi (Perubatan) (Skim Pesakit

Bayar Penuh) 2007 telah disedia dan dikeluarkan oleh Kementerian manakala

bayaran kepada pakar perubatan yang menyertai skim ini adalah tertakluk kepada

garispanduan ini.

Sejak skim PPBP dimulakan, bilangan pesakit serta kutipan hasil sehingga Disember

2009 dibawah skim ini adalah seperti Jadual 24.

Page 110: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 88

Jadual 24 Bilangan Pesakit Dan Kutipan Hasil Skim PPBP

Sehingga Disember 2009

Hospital Bilangan Pesakit Kutipan Hasil Hospital Bayaran Kepada Pakar

RM RM

Putrajaya 1,074 1.38 juta 645,896

Selayang 673 3.71 juta 2 juta

2. OBJEKTIF PENGAUDITAN

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar

Penuh (PPBP) telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berhemat bagi

mencapai objektif yang ditetapkan dan segala pungutan hasil dan perbelanjaan telah

diurus dengan teratur mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan.

3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN

Kajian ini meliputi semakan rekod dan dokumen serta fail-fail berkaitan pelaksanaan

skim ini bagi tempoh mula dilaksanakan (Ogos 2007) hingga tarikh pengauditan

dijalankan. Temu bual dengan pegawai terlibat dalam pelaksanaan skim PPBP juga

telah diadakan untuk mendapat pandangan serta memastikan perancangan dan

pelaksanaan skim ini berjalan dengan baik.

4. PENEMUAN AUDIT

Kajian yang dijalankan mendapati secara umumnya pelaksanaan skim PPBP adalah

memuaskan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dari segi pelaksanaan

dan pemantauan yang perlu diambil tindakan penambahbaikan. Antara penemuan

audit adalah seperti berikut:

Page 111: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 89

4.1 Jawatankuasa Pemilihan Skim PPBP

Mengikut perenggan 5 Garispanduan PPBP, satu Jawatankuasa Pemilihan

Skim PPBP diwujudkan untuk memberi kelulusan kepada pakar yang

memohon untuk menyertai skim PPBP bagi tempoh lantikan selama 3 tahun.

Jawatankuasa ini dipengerusi oleh Pengarah Hospital dan 3 orang pakar

kanan yang dilantik oleh Pengarah.

a) Jawatankuasa Tidak Diwujudkan

Semakan Audit ke atas rekod di Hospital Putrajaya mendapati tidak ada bukti

menunjukkan jawatankuasa ini ditubuhkan bagi meluluskan perlantikan/

pemilihan doktor pakar yang menyertai skim ini. Manakala, di Hospital

Selayang surat pelantikan telah dikeluarkan oleh Pengarah Hospital selaku

Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan Pakar selaras dengan garispanduan yang

ditetapkan.

b) Pemilihan Pelantikan Pakar Tidak Mengikut Garispanduan

Sehingga 31 Disember 2009, bilangan pakar yang menyertai skim PPBP di

Hospital Selayang adalah seramai 60 orang dan di Hospital Putrajaya adalah

seramai 31 orang. Semakan di Hospital Putrajaya mendapati kelulusan doktor

pakar yang memohon menyertai skim ini hanya diluluskan oleh pengarah. Ini

menunjukkan proses pemilihan pakar tidak berpandukan Garispanduan yang

ditetapkan.

4.2 Perbandingan Tugas Pakar Merawat Pesakit Biasa Dengan Pesakit PPBP

Garispanduan menetapkan supaya pakar dikehendaki mengutamakan pesakit

biasa terlebih dahulu sebelum merawat pesakit PPBP kecuali dalam keadaan

tertentu.

Semakan Audit terhadap 19 sampel tugas pakar daripada 91 yang diperolehi

dari sistem pendaftaran pesakit yang diambil dari bulan Ogos 2007 hingga 31

Page 112: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 90

Disember 2009 mendapati 2 pakar masing-masing telah merawat pesakit skim

PPBP melebihi pesakit biasa iaitu 96.83% di Hospital Selayang dan 54% di

Hospital Putrajaya.

Pada keseluruhannya, peratusan pakar merawat pesakit skim ini berbanding

pesakit biasa adalah antara 0% hingga 14.44% dan menggambarkan

pelaksanaan skim ini tidak mengganggu perkhidmatan rawatan kepada

pesakit biasa.

4.3 Pendaftaran Pesakit

Perenggan 8 Garispanduan PPBP menetapkan bahawa pesakit yang menyertai

skim PPBP dikehendaki mengisi borang persetujuan yang ditetapkan untuk

didaftarkan sebagai pesakit PPBP. Pesakit PPBP terdiri daripada pesakit yang

menerima rawatan sebagai Pesakit Klinik Pakar (Outpatient), Pesakit Dalam

dan Pesakit Rawatan Harian. Setiap pendaftaran pertama kali, pesakit

dikenakan fi pendaftaran sebanyak RM10 dan perundingan RM100 pada

waktu pejabat dan perundingan selepas waktu pejabat RM150. Pesakit yang

ingin menamatkan skim PPBP juga dikehendaki mengisi borang persetujuan

penamatan pada bila-bila masa yang dikehendaki mengikut syarat yang

ditetapkan.

Pemeriksaan Audit yang dijalankan terhadap sampel borang pendaftaran

pesakit mendapati kelemahan-kelemahan seperti berikut:

a) Borang Persetujuan Tidak Lengkap

Semakan Audit di Hospital Selayang dan Hospital Putrajaya mendapati

daripada 100 sampel Borang Persetujuan Pesakit yang menyertai Skim PPBP

53 daripadanya tidak diisi dengan lengkap dengan maklumat tandatangan

perakuan pesakit, tarikh menyertai skim PPBP dan maklumat pewaris. Borang

yang tidak diisi dengan lengkap menyebabkan pihak hospital mengalami

kesukaran untuk mengambil sebarang tindakan terhadap pesakit khususnya

tindakan mengutip balik tunggakan.

Page 113: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 91

b) Borang Persetujuan Tidak Disimpan Di Unit Hasil

Semakan Audit di Hospital Selayang mendapati daripada 693 pesakit yang

mendaftar sejak Ogos 2007, tidak semua Borang-Borang Persetujuan tersebut

dapat disemak. Ini adalah kerana tidak semua borang tersebut disimpan di

Unit Hasil. Semua borang persetujuan perlu di simpan di unit hasil bagi

mengambil tindakan selanjutnya sekiranya berlaku pertikaian mengenai

bayaran.

c) Pesakit Masuk Dan Keluar Skim PPBP Pada Hari Yang Sama

Semakan Audit di Hospital Putrajaya mendapati antara contoh 6 pesakit yang

menyertai skim ini membuat pilihan menamatkan rawatan pada hari yang

sama tanpa menghabiskan kitaran rawatan yang sepatutnya mengambil

tempoh yang lama sehingga pesakit tersebut pulih. Pesakit sepatutnya perlu

menghabiskan kitaran rawatan sebelum membuat pilihan keluar. Oleh itu,

pihak hospital perlu tegas dan menyediakan satu polisi kawalan untuk

membendung berlakunya perkara seperti pesakit mengambil peluang untuk

mendapatkan rawatan daripada doktor pakar bagi mempercepatkan giliran

rawatan (Jump Queue).

4.4 Kelemahan Sistem Operasi Pendaftaran Dan Bil Pesakit

Hospital Putrajaya menggunakan Hospital Information System (HIS) bagi

proses kutipan hasil dan pendaftaran pesakit. Sistem yang sedia ada ini di

tambahkan lagi modulnya untuk memudahkan pegawai yang terlibat dalam

skim PPBP menggunakan sistem dari mula pesakit didaftarkan, membuat

orderable sehingga bil dijana secara sistem. Selanjutnya, satu sistem baru

dibangunkan sekali lagi yang dinamakan Patient Management System (PM)

untuk pendaftaran pesakit.

Sementara itu, Hospital Selayang menggunakan Total Hospital Information

System (THIS) bagi proses kutipan hasil dan pendaftaran pesakit.

Bagaimanapun, bagi kutipan hasil pesakit PPBP, kutipan hasil direkod ke Buku

Tunai secara manual sejak Skim ini beroperasi sehingga bulan Ogos 2009. Bil

Page 114: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 92

Pesakit Skim PPBP juga dikeluarkan secara manual dengan menggunakan

buku bil sehingga Ogos 2009 di mana selepas itu buku tunai dan bil dibuat

secara berkomputer.

Secara amnya, sistem yang dibangunkan adalah baik dan banyak membantu

pihak hospital dalam operasinya. Bagaimanapun, terdapat sedikit kelemahan

kerana modul-modul yang ada tidak link antara satu sama lain dan tidak

mengikut keperluan sebenar skim yang boleh menjejaskan operasi hospital.

Antara kelemahan sistem yang diperhatikan adalah seperti berikut:

a) Laporan Tunggakan Hasil Tidak Boleh Dijana

Diperhatikan sistem THIS tidak boleh mengeluarkan Laporan Tunggakan Hasil

pada akhir bulan/tahun bagi setiap pesakit skim PPBP. Bagi mengenalpasti

sama ada setiap pesakit tersebut mempunyai bayaran yang belum dijelaskan,

Unit Hasil perlu membandingkan maklumat antara menu Bil Inquiry dengan

Payment Inquiry satu persatu mengikut Nombor Pendaftaran Pesakit (MRN).

Selepas itu, merekodkannya dalam fail berasingan secara manual bagi

tindakan menghantar surat peringatan dan pemantauan. Kelemahan sistem

ini menyukarkan Unit Hasil untuk mendapatkan senarai pesakit dan jumlah

tunggakan pada bila-bila masa yang dikehendaki.

b) Sistem Tidak Mempunyai Akaun Lejar Pesakit

Sistem HIS dan Sistem THIS tidak mempunyai Akaun Lejar Pesakit yang boleh

memaparkan sejarah urusan kewangan semua bil yang dikeluarkan, bayaran

yang dibuat berserta resit bayaran dan kedudukan tunggakan pesakit. Tanpa

Lejar pesakit ini, pihak Hospital mengalami kesukaran untuk membuat

pemantauan dari segi urusan bayaran bil kewangan dan juga analisa tempoh

rawatan yang diterima bagi sesuatu rawatan semasa pesakit menyertai skim

ini. Di samping itu, bil yang dibayar secara ansuran oleh Syarikat Swasta

tidak boleh dipantau dengan baik.

Page 115: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 93

c) Bil Pesakit Tidak Disokong Dengan Dokumen Yang Lengkap Di Hospital Selayang

Bil yang disediakan adalah berdasarkan maklumat rawatan/discharge yang

terkandung dalam Borang Caj Rawatan yang dikunci masuk oleh Pegawai

yang ditugaskan menjaga urusan kewangan pesakit selepas selesai rawatan.

Semakan terhadap 24 bil pesakit mendapati 5 bil tidak disertakan dengan

dokumen sokongan yang lengkap seperti salinan borang caj rawatan, borang

masuk skim PPBP, borang caj medication daripada farmasi dan borang

rondaan wad. Tanpa dokumen sokongan dan maklumat lengkap, amaun

berjumlah RM18,542 yang dicaj kepada 5 pesakit tersebut tidak dapat

disahkan.

d) Borang Caj Rawatan Tidak Lengkap Di Hospital Selayang

Caj rawatan (orderable) kepada pesakit dibuat secara manual dengan

menggunakan borang khas yang dinamakan Borang Caj Rawatan yang

mengandungi empat salinan. Semua maklumat rawatan pesakit, ubat dan fi

yang dikenakan akan dicatatkan oleh pakar dan ditandatangani di borang

tersebut. Setiap kali pesakit hadir mendapat rawatan, satu borang akan

dikeluarkan dan borang ini dijadikan sebagai dokumen sokongan untuk Bil

Hasil dan Bayaran kepada Pakar. Maklumat yang lengkap di borang tersebut

adalah perlu bagi memudahkan pegawai yang akan mengeluarkan bil

menyemak dan memastikan tidak berlaku fi yang tidak dikenakan. Semakan

terhadap Borang Caj Rawatan bagi bulan Julai 2009 sahaja mendapati

perkara berikut :

(i) Maklumat Di Borang Tidak Lengkap

Borang Caj Rawatan yang digunapakai tidak mengandungi ruangan

maklumat asas yang lengkap seperti:

Tarikh atau tempoh rawatan.

Perihal rawatan samada rawatan pertama kali atau rawatan

susulan.

Page 116: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 94

Status pembiayaan pesakit samada individu/insuran/swasta.

Jumlah deposit wad tidak dicatatkan.

Pegawai yang memungut hasil tidak menandatangani Borang

Caj Rawatan.

(ii) Borang Caj Rawatan Dan Bil Tidak Disimpan Dengan Teratur

Semakan Audit mendapati bil dan borang caj rawatan yang dikeluarkan

pada tahun 2007 dan 2008 dan sebahagian 2009 tidak disimpan

dengan teratur di Unit Hasil. Oleh itu, pihak Audit tidak dapat

memeriksa dokumen tersebut bagi tahun berkenaan. Berdasarkan

Borang Caj Rawatan bagi bulan Julai 2009 yang diperiksa mendapati

137 Borang Caj Rawatan tidak disertakan dengan salinan resit akuan

terima dan dokumen sokongan yang lengkap. Pada masa ini hanya bil

yang tertunggak sahaja disimpan dengan teratur bersama dengan

dokumen sokongan untuk tujuan tindakan mengutip balik tunggakan

hingga selesai.

(iii) Caj Pendaftaran Tidak Dikenakan

Semakan ke atas Borang Caj Rawatan mendapati 11 caj pendaftaran

berjumlah RM110 tidak dikenakan ke atas pesakit sama ada pesakit

mendapat rawatan buat pertama kali ataupun dimasukkan ke Wad.

4.5 Kewangan Dan Akaun

4.5.1 Perbandingan Kutipan Hasil Dengan Perbelanjaan

Tahun Hospital Selayang Hospital Putrajaya

Hasil (RM) Bayaran

(RM) Hasil (RM)

Bayaran (RM)

2007 304,575.63 214,005.88 104,631.90 46,416.48

2008 1,629,950.87 872,026.39 439,103.33 213,599.32

2009 1,777,954.40 916,645.87 832,735.87 385,879.96

Jumlah 3,712,480.90 2,002,678.14 1,376,471.10 645,895.76

Page 117: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 95

Analisa Audit terhadap jadual tersebut menunjukkan pakar-pakar

menerima imbuhan sebanyak 54% di Hospital Selayang, manakala di

Hospital Putrajaya sebanyak 46% daripada jumlah hasil yang

diperolehi. Ini tidak termasuk perbelanjaan seperti kos pembelian ubat,

bayaran utiliti, penyelenggaraan alat perubatan dan bayaran elaun

lebih masa anggota sokongan.

4.5.2 Tunggakan Hasil Tidak Dilaporkan Di Mesyuarat JPKA

Mengikut rekod yang diperolehi dari Unit Hasil, pada akhir tahun 2009

tunggakan hasil di bawah skim ini masing-masing berjumlah

RM173,577 di Hospital Selayang dan RM47,668 di Hospital Putrajaya.

Bagaimanapun, tunggakan hasil tersebut tidak dilaporkan dalam

mesyuarat JPKA hospital dan maklumat tunggakan tersebut tidak

direkodkan dalam Penyata Akuan Belum Terima.

Antara sebab-sebab berlaku tunggakan adalah kerana perkara-perkara

berikut:

i) Bil Rawatan Lewat Di Jelas

Mengikut rekod Laporan Tunggakan Hasil yang diselenggara, bil

rawatan yang tertunggak tersebut lewat dibayar antara 1 hingga 30

bulan di Hospital Selayang dan Hospital Putrajaya. Bil yang tertunggak

tersebut adalah daripada Syarikat Insuran dan Swasta yang

mempunyai jaminan bank dengan Kementerian Kesihatan. Sekiranya

berlaku tunggakan bil, tindakan boleh dibuat dengan memotong

deposit yang telah dibayar atau menuntut melalui jaminan bank.

ii) Tambahan Orderable Dibuat Selepas Bil Dikeluarkan Di Hospital Putrajaya

Semakan Audit menunjukkan terdapat tambahan orderable yang

dibuat oleh pakar melalui sistem selepas bil dicetak dan dibayar oleh

pesakit luar dan dalam. Ini menyebabkan pesakit enggan membayar

Page 118: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 96

nilai bil yang bertambah kerana bil asal telah pun dijelaskan. Oleh itu,

Unit Hasil sukar mengutip balik bayaran tambahan bil tersebut

sehingga menyebabkan berlaku tunggakan.

4.5.3 Salah Kod Hasil/Deposit Di Hospital Selayang

Semua kutipan hasil skim PPBP dikreditkan ke kod khas iaitu Kod

72114 (Pesakit Warga Negara) dan Kod 72115 (Pesakit Warga Asing).

Bagi Pesakit Dalam sebelum bulan Julai 2009, deposit hospital Pesakit

Warga Negara dikreditkan ke Kod 76302 dan Kod 76303 bagi Pesakit

Warga Asing. Mulai bulan Julai 2009, Kod khas telah dikhususkan

untuk deposit hospital Pesakit Warga Negara Kod 76307 mana kala

pesakit Warga Asing Kod 76308.

Pemeriksaan Audit terhadap baucar jernal bernombor U4261 dan

U4262 bertarikh 8 Januari 2010 untuk melaraskan kutipan deposit bagi

tahun 2007 hingga Julai 2009 mendapati deposit tersebut tidak

dikreditkan ke Kod Hasil Skim PPBP (72114/72115) sebaliknya

dikreditkan ke Kod Hasil Pesakit Biasa (72112/72113). Kesan dari itu,

hasil Pesakit Skim PPBP telah terkurang dinyatakan dan tidak

mengambarkan kedudukan sebenar hasil yang dikutip.

4.5.4 Bayaran Kepada Pakar

i) Perbezaan Jumlah Bayaran Yang Dilaporkan

Kementerian menghendaki Hospital yang melaksanakan Skim PPBP

menghantar Laporan Hasil dan Bayaran kepada Kementerian setiap

bulan untuk tujuan pemantauan. Pemeriksaan ke atas Laporan

Bayaran Pakar Perubatan Yang Menyertai Skim PPBP yang disediakan

pada setiap bulan mendapati jumlah bayaran kepada pakar berbeza

dengan jumlah yang dilaporkan kepada Kementerian sejak tahun 2007

hingga 2009. Perbezaan yang dimaksudkan seperti Jadual 25 di

bawah.

Page 119: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 97

Jadual 25 Perbezaan Jumlah Bayaran Yang Dilaporkan

Tahun

Hospital Selayang Hospital Putrajaya

Jumlah Mengikut Laporan

(RM)

Jumlah Mengikut Laporan Hospital

(RM)

Perbezaan (RM)

Jumlah Mengikut Laporan

(RM)

Jumlah Mengikut Laporan Hospital

(RM)

Perbezaan (RM)

2007 214,005.88 174,113.27 39,892.61 46,416.48 51,155.80 (4,739.32)

2008 872,026.39 871,770.49 255.90 213,599.32 199,170.78 14,428.54

2009 916,646.87 956,039.27 (39,393.40) 385,879.96 381,172.88 4,707.08

ii) Baucar Tuntutan Bayaran Kepada Pakar Lewat Dibayar

Daripada 759 baucar yang disemak mendapati sebanyak 295 baucar

lewat dibayar kepada pakar antara 1 hingga 12 bulan. Sebanyak 135

baucar bernilai RM225,269.07 merupakan baucar tahun 2007 yang

dibayar pada tahun 2008 di bawah Arahan Perbendaharaan 58 kerana

lewat mendapat kelulusan Perbendaharaan. Manakala, 40 baucar bagi

tahun 2008 dan 2009 berjumlah RM60,913 lewat dibayar kerana

peruntukan lambat diterima.

4.6 Kadar Fi Minima Ditetapkan Dalam Sistem Di Hospital Putrajaya

Semakan Audit mendapati caj yang dikenakan mengikut sistem adalah

berdasarkan kadar minima dalam Akta Fi. Caj minima ini sepatutnya tidak

ditetapkan dalam sistem kerana tidak mengikut kadar yang ditetapkan dalam

Akta Fi yang mempunyai kadar minima dan kadar maksima. Caj tersebut

sepatutnya ditetapkan oleh Pakar tanpa tertakluk dengan kadar minima.

Antara caj yang telah ditetapkan dalam sistem tersebut pada kadar minima

adalah seperti prosedur, penyiasatan makmal dan penggunaan barang guna

habis dan barang pakai buang. Contoh caj minima yang dikenakan adalah

seperti di Jadual 26 berikut:

Page 120: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 98

Jadual 26 Kadar Caj Tatacara Yang Dinyatakan Di Bil

No. Bil / No. MRN Perihal/(Tatacara) Kadar Dicaj Dalam Bil

(RM)

Kadar Mengikut Akta Fi (RM)

F100001791/0000295678 Neck + Endocrine Thyroid

Thyroidectomy/(D) 2,201 2,201 - 2,800

F090003405/0000195772 Obstetrical Procedure Lower

Segment/(H) 751 751 - 1,000

F09000146/0000171896 Gynaecological Procedure/(F) 1,501 1,501 - 1,800

F090021811/0000286604 Joint Therapeutic Arthroscopic

Operation/(H) 751 751 - 1,000

F090000358/0000228869 Neck + Endocrine-neck

Laparoscopic Adrenalectomy/(D) 2,201 2,201 - 2,800

5. ISU-ISU PELAKSANAAN DARI PANDANGAN PIHAK KETIGA

Semasa kajian ini dijalankan, pihak Audit telah juga menemubual Pakar-pakar dan

pegawai sokongan yang terlibat dengan Skim PPBP untuk mendapat pandangan

mereka berkenaan dengan perlaksanaan Skim ini. Berikut adalah perkara berbangkit

yang perlu diberi perhatian untuk penambahbaikan supaya mencapai matlamat

dasar Skim ini diperkenalkan dan dilaksanakan dengan lebih berkesan. Antaranya

adalah:

Pegawai barisan hadapan tidak mahir kerana tidak ada latihan/penerangan

mengenai perkara yang patut dan tidak patut dilakukan semasa menguruskan

pesakit PPBP supaya tidak mendatangkan rasa tidak puas hati pesakit awam

terhadap cara layanan yang diberikan kepada pesakit PPBP. Selain itu

terdapat borang pendaftaran tidak diisi dengan lengkap, tidak mencajkan fi

pendaftaran, tidak mengesahkan status pesakit berinsuran atau dengan surat

Jaminan majikan.

Waktu pembedahan major yang dilakukan di luar waktu pejabat menimbulkan

banyak masalah kerana banyak pihak yang terlibat tidak berminat untuk

menjayakan pembedahan ini terutama pakar bius.

Page 121: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 99

Tiada insentif khas diberi kepada kumpulan sokongan dan paramedik yang

terlibat sama dalam skim ini. Mereka hanya menerima bayaran elaun lebih

masa bagi kerja diluar waktu pejabat tidak sebagaimana insentif yang

diterima oleh pakar.

Keseluruhannya pesakit sangat berpuas hati dengan fasiliti dan

perkhidmatan yang diberi oleh doktor dan jururawat. Caj yang dikenakan

adalah berpatutan.

6. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Pada pandangan Audit, jika Skim PPBP ini dilaksanakan dengan baik, skim ini boleh

mendatangkan hasil di samping memberi perkhidmatan kepakaran kepada pesakit

biasa dan juga pesakit skim PPBP. Walau bagaimanapun, perlaksanaan operasi Skim

ini perlu dibaiki dan diperkemaskan lagi supaya ia boleh dilaksanakan dengan lebih

teratur dan terancang. Semua kelemahan yang berbangkit perlu diatasi terlebih

dahulu sebelum Skim ini diperluaskan ke Hospital lain. Antara perkara yang perlu

diambil perhatian pihak pengurusan adalah seperti berikut:

Garis Panduan perlu dikaji semula bagi memperkemaskan lagi pelaksanaan

skim ini. Aspek-aspek yang perlu diberi perhatian seperti waktu operasi,

insentif kepada pegawai selain pakar serta penyertaan pakar dari hospital

lain;

Setiap sistem komputer yang dibangunkan perlu kajian terperinci supaya

dapat memberi manafaat kepada pengguna. Sebagai panduan pembangunan

sistem, sila rujuk Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2009 yang dikeluarkan

oleh Jabatan Perdana Menteri dan Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan

Bilangan 4 Tahun 2005 di mana antara lain ada menetapkan bahawa wakil

Audit boleh dilibatkan dalam urusan Teknikal ICT;

Page 122: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 100

Latihan dan taklimat mengenai dasar skim perlu diadakan secara berkala

kepada pegawai barisan hadapan supaya pegawai berkenaan lebih faham dan

berkeyakinan dalam menjalankan tugas agar matlamat dapat dicapai;

Pegawai bertugas perlu memberi Penerangan Skim PPBP secara professional

untuk menjelas dan menyelesaikan sebarang masalah kepada pelanggan

semasa pendaftaran supaya pesakit lebih berkeyakinan dengan skim ini.

Selain itu pegawai perlu memastikan borang yang diisi oleh pesakit adalah

lengkap sebelum dihantar ke Klinik Pakar untuk urusan pendaftaran, bayaran

caj fi, memastikan Surat Jaminan Syarikat Swasta dan Insuran dikepil

bersama Borang Penyertaan untuk mudah rujukan. Contoh terbaik dalam

memberi penerangan mengenai skim ini adalah pegawai di Klinik Pakar Hand

and Micro Surgery di Hospital Selayang;

Rekod-rekod kewangan seperti salinan borang caj rawatan, bil, baucar, resit,

borang keluar masuk pesakit, daftar tunggakan dan lain-lain perlu disimpan

dengan lebih teratur bagi memudahkan semakan dan pemantauan;

Konsep Skim ini adalah baik tetapi tidak sesuai dilaksanakan terhadap

pegawai kerajaan, murid sekolah, orang kurang upaya dan orang yang telah

bersara. Ia lebih sesuai dilaksanakan kepada warga asing, orang awam yang

mempunyai skim insuran dan syarikat swasta.

Page 123: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 101

KAJIAN 4 : KAJIAN TERHADAP PENGURUSAN PROJEK PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI

KEDUA (PRE 2) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. PENDAHULUAN

Peruntukan khas Pakej Rangsangan Ekonomi sebanyak RM60 billion telah

diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2009 sebagai salah satu langkah

mengekang kemelesetan ekonomi di Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia

(KKM) telah diperuntukkan sejumlah RM565.9 juta untuk membiayai projek

menyenggara dan membaik pulih kemudahan hospital dan klinik kesihatan,

pengambilan pekerja khidmat singkat, membeli peralatan perubatan serta

membantu sektor swasta membina modal insan dengan menjalankan program

Pengambilan Anggota Sains Kesihatan Bersekutu yang ditempatkan di Kolej Swasta.

Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) bertanggungjawab memantau dan membuat

bayaran untuk projek naik taraf, ubah suai dan pembaikan tahun 2009 terhadap

hospital serta pejabat kesihatan di bawah kawalannya. Bagi tahun 2010, semua

bayaran dan pemantauan dilaksanakan oleh Pihak Tanggungjawab (PTJ) sendiri

untuk mempercepatkan proses tersebut supaya perbelanjaan dapat dibuat secepat

mungkin. Pada tahun 2009, di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi 2 (PRE 2)

sebanyak 512 projek naiktaraf fasiliti kesihatan dan pembelian peralatan perubatan

dan bukan perubatan telah diluluskan oleh Bahagian Perancangan Dan

Pembangunan dengan jumlah peruntukan sebanyak RM30.45 juta bagi dua buah

negeri iaitu Terengganu dan Sabah. Bagi tahun 2010 pula, peruntukan sebanyak

RM22.51 juta telah diberi untuk 471 projek naiktaraf fasiliti kesihatan dan pembelian

peralatan perubatan dan bukan perubatan. Jumlah perbelanjaan sehingga 23

November 2010 adalah RM7.9 juta atau 80.6% bagi Negeri Terengganu manakala

bagi Negeri Sabah jumlah perbelanjaan sehingga Disember 2010 adalah RM8.48 juta

atau 100%.

Page 124: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 102

2. OBJEKTIF PENGAUDITAN

Objektif pengauditan adalah bagi menentukan sama ada pelaksanaan dan

pemantauan terhadap projek PRE 2 telah diuruskan dengan teratur selaras dengan

peraturan yang ditetapkan dan projek telah dilaksanakan dengan sempurna.

3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN

Kajian ini meliputi pengurusan perolehan kerja secara sebut harga dan pembelian

alat perubatan di bawah peruntukan PRE 2 yang dibuat di hospital dan klinik

kesihatan pada tahun 2009 sehingga tarikh pengauditan dijalankan. Dokumen dan

fail berkaitan di JKN, Pejabat Kesihatan Daerah/Kawasan bagi tempoh pelaksanaan

PRE 2 telah disemak. Temu bual juga diadakan dengan pegawai yang berkaitan

bagi memastikan prosedur yang digunakan dalam proses perolehan kerja adalah

mematuhi standard yang telah ditetapkan. Pemeriksaan fizikal terhadap kerja yang

masih dalam kemajuan dan kerja yang telah disempurnakan juga dijalankan. Bagi

tujuan ini, lawatan Audit telah dibuat terhadap 74 tapak projek di 44

hospital/pejabat kesihatan daerah/klinik kesihatan/klinik desa di Negeri Terengganu

dan Sabah.

4. PENEMUAN AUDIT

Pengauditan yang dijalankan antara bulan November hingga Disember 2010

mendapati secara umumnya pelaksanaan PRE 2 bagi dua negeri tersebut adalah

memuaskan. Sebahagian projek yang dirancang dapat dilaksanakan dalam tempoh

yang ditetapkan. Bagaimanapun, terdapat kelemahan dari segi pelaksanaan dan

pemantauan terhadap projek-projek yang dilaksanakan dan pembelian peralatan

perubatan. Antara penemuan Audit adalah seperti berikut:

4.1 Peruntukan Digunakan Untuk Pembinaan Bangunan Baru

Panduan pelaksanaan projek PRE 2 menetapkan bahawa projek yang akan

dilaksanakan hanya melibatkan kerja-kerja menaik taraf, ubah suai dan

pembaikan serta tidak melibatkan perubahan pada struktur asal bangunan.

Bagaimanapun, semakan Audit mendapati 12 PTJ telah menggunakan

Page 125: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 103

peruntukan PRE 2 untuk pembinaan bangunan baru yang bernilai

RM1,572,561.80.

Selain itu, bangunan klinik lama yang diroboh tidak mendapat kelulusan

seperti yang ditetapkan dalam peraturan mengenai perobohan/pemusnahan

bangunan-bangunan Persekutuan yang telah dijelaskan melalui perenggan

10, Pekeliling KPTG Bil.24/1980. Bagi Negeri Sabah, Pejabat Pengarah

Kesihatan Negeri Sabah telah mengeluarkan arahan melalui surat RUK:

JKNS/KA/17/01/1286/ Jld.10(30) bertarikh 7 Mei 2010, menetapkan sebelum

bangunan klinik lama diroboh, PTJ dikehendaki membuat permohonan

justifikasi (B.E.R) berkaitan keuzuran atau keadaan fizikal struktur bangunan

kepada pihak Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah bagi setiap fasiliti kesihatan

yang dicadangkan untuk dinaiktaraf atau syor roboh. Pihak audit

dimaklumkan semua bangunan telah diroboh tanpa membuat permohonan

seperti yang ditetapkan dalam surat arahan tersebut.

PTJ yang terlibat adalah seperti Jadual 27 berikut:-

Jadual 27 Senarai PTJ Yang Membina Bangunan Baru

BIL. NAMA PTJ CATATAN AMAUN

(RM)

1. KD Pulau Rusa, Kuala Terengganu Mengganti bangunan kayu kepada bangunan konkrit.

185,500.00

2. KD Banggol Paradong, Kuala Terengganu

199,600.00

3. KK Paginatan, Ranau. Membina bangunan baru 98,000.00

4. KD Bongkud, Ranau.

Mengganti bangunan kayu kepada bangunan konkrit.

99,600.00

5. KD Bolong, Tuaran. 98,645.75

6. KD Togop, Tuaran. 92,755.55

7. KD Pukak, Tuaran. 97,556.45

8. KD Bantayan, Tuaran 99,524.75

9. KD Simpudu, Papar 95,811.94

10. KK Telipok, Kota Kinabalu Mengganti bangunan kayu kepada konkrit bagi Unit Pesakit Luar (UPL).

237,669.24

11. KK Menggatal, Kota Kinabalu. Mengganti bangunan kayu kepada bangunan konkrit.

172,749.26

12. KD Pengalat Besar, Kota Kinabalu. 95,148.86

JUMLAH 1,572,561.80

Page 126: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 104

4.2 Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi

Spesifikasi kerja bagi sesuatu projek perlu diteliti agar merangkumi

keseluruhan kerja bagi menghasilkan projek yang sempurna dan

mengelakkan sebarang kecacatan setelah projek disiapkan. PTJ hendaklah

memastikan semua kerja yang telah ditetapkan dalam spesifikasi kerja

disiapkan oleh kontraktor. Sebarang perubahan spesifikasi hendaklah

dimaklumkan kepada JKN Terengganu dan JKN Sabah.

Pemeriksaan Audit terhadap kerja ubahsuai dan naiktaraf di klinik kesihatan

dan klinik desa di bawah seliaan PKD Marang, PKD Kuala Terengganu, PKK

Tuaran, PKK Kota Kinabalu dan PKK Penampang menunjukkan beberapa kerja

tidak dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen sebut

harga. Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 28.

Jadual 28 Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi

Bil. Nama Projek Spesifikasi Kerja Kos

(Rm) Kerja Yang Dibuat

1. Kerja naiktaraf bangunan KD Togop, Tuaran (RM 92,755.55)

Membekal dan memasang PVC Curtain 7’ tinggi x 12’ lengkap dengan jahitan dan hook

1,400.00 Membekal dan memasang langsir jenis kain

2.

Kerja pembaikan dan penyelenggaraan KD Babagon, Penampang. (RM 48,800.00)

Membekal dan memasang kipas siling baru termasuk pendawaian (3 unit).

1,350.00 Membekal dan memasang kipas dinding baru termasuk pendawaian (3 unit). (Gambar xx)

3.

Naiktaraf bilik pemeriksaan dan ruang menunggu pelanggan di KD Moyog, Penampang. (RM 42,676.00)

Membekal dan memasang 13A ‘double socket point’ termasuk pendawaian (3unit).

480.00 Membekal dan memasang ‘single socket point’ termasuk pendawaian (3 unit).

4.

Kerja pembaikan dan penyelenggaraan KD Petagas, Penampang. (RM 44,296.40)

Membekal dan memasang siling UAC pada keseluruhan bahagian.

4,692.00 Membekal dan memasang ‘suspended siling’ pada keseluruhan bahagian. (Gambar xx)

5.

Membekal dan memasang satu unit kontena di Klinik Luyang untuk bilik pemandu. (RM 54,880.00)

Membekal dan memasang tingkap jenis sliding.

750.00 Membekal dan memasang tingkap jenis ‘top hung’.

6. Naiktaraf KD Pulau Rusa, Kuala Terengganu. (RM 185,500.00)

Membina dan menyiapkan dinding gypsum serta kerja-kerja berkaitan.

9,000.00 Membina dan menyiapkan dinding konkrit.

7. Membina dan memasang frame pintu kecemasan tahan api 1 jam bervarnis

1,200.00 Membekal dan memasang 2 unit pintu biasa.

Page 127: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 105

Bil. Nama Projek Spesifikasi Kerja Kos

(Rm) Kerja Yang Dibuat

serta lock set heavy duty dan grill keselamatan tahan karat.

8. Membekal dan memasang tiles 1’x1’ heavy duty tahan gelincir dalam bilik makmal.

Membekal dan memasang lantai vynil. (Gambar xx)

9. Naiktaraf Makmal Patologi di KK Manir, Kuala Terengganu. (RM 69,700.00)

Membina 2 unit pangkin ruang menunggu 15’ (P) x 1 ½’ (T) dan 10’ (P) x 1 ½’ (L) x 2’ (T) menggunakan tiles heavy duty.

1,500.00 Membekal kerusi berangkai.

10. Membekal mangkuk tandas duduk.

450.00 Membekal tandas cangkung

11.

Kerja-kerja naiktaraf KD Rhu Muda. (RM 10,900.00)

Kerja-kerja membekal rumput mutiara bagi kawasan hadapan klinik pada harga kos RM3 sekaki persegi bagi keluasan 30m x 13m.

1,350.00 Membekal ‘cow grass’.

12.

Kerja-kerja naiktaraf RBK Rusila. (RM 68,366.00)

Kerja-kerja naiktaraf kabinet dapur dengan pemasangan sink dan pintu kabinet yang baru dengan pintu kayu.

1,500.00 Hanya pasang sink dengan rak besi sahaja. (Gambar xx)

13.

Kerja-kerja naiktaraf KD Banggol Paradong, Kuala Terengganu. (RM 199,600.00)

Membekal dan memasang 1 set kabinet gantung –bilik pantry.

2,625.00 Diganti dengan kabinet biasa

Contoh adalah seperti Gambar 22 hingga 25 berikut:

Gambar 22 Gambar 23

Sinki Dan Pintu Kabinet Kayu Ditukar

Kepada Sinki Dan Rak Besi, RBK Rusila Terengganu

Tiles Heavy Duty Ditukar Kepada

Lantai Vyinil, KD Pulau Rusa Terengganu

Page 128: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 106

Gambar 24 Gambar 25

Kipas Siling Ditukar Kepada Kipas

Dinding, KD Babagon Sabah Siling UAC Ditukar Kepada ‘Suspended

Siling’, KD Petagas Sabah

4.3 Kerja Tidak Dilakukan Tetapi Dibayar

Dalam melaksanakan pembayaran terhadap projek PRE2, JKN dan PTJ

hendaklah memastikan semua prosedur perolehan dan kewangan semasa

dipatuhi. Lawatan dan pemeriksaan fizikal terhadap beberapa projek

mendapati terdapat kontraktor yang tidak menyelesaikan kerja tetapi telah

dibayar penuh.

Jumlah keseluruhan kerja-kerja yang tidak dibuat tetapi telah diperaku siap

dan dibayar di Hospital Sultanah Nur Zahirah, PKD Marang dan PKD Kuala

Terengganu berjumlah RM53,195 manakala di PKK Tuaran, PKK Kota Kinabalu

dan PKK Penampang berjumlah RM19,767.90. Maklumat lanjut seperti di

Jadual 29 berikut:-

Jadual 29 Kerja Tidak Dilakukan Tetapi Dibayar

Bil. Hospital/PKD/PKK Amaun

RM

1. Hospital Sultanah Nur Zahirah 11,900.00

2. PKD Marang 15,825.00

3. PKD Kuala Terengganu 25,470.00

4. PKK Tuaran 10,897.90

5. PKK Kota Kinabalu 4,565.00

6. PKK Penampang 4,305.00

JUMLAH 72,962.90

Page 129: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 107

4.4 Kerja Tidak Sempurna

Kerja atau bekalan yang dilaksanakan/diterima hendaklah memenuhi

standard/kualiti yang ditetapkan. Lawatan Audit terhadap 47 projek di Negeri

Terengganu dan 27 projek di Negeri Sabah mendapati, kerja yang dijalankan

tidak sempurna/memuaskan. Antaranya adalah sisa binaan yang tidak

dibersihkan, keretakan halus pada dinding, longkang tanpa penutup, lepaan

simen yang kasar dan tidak kemas, cat yang tidak sempurna dan turapan

jalan yang kasar menyebabkan air bertakung seperti Gambar 25 hingga

Gambar 30.

Gambar 25 Gambar 26

Sisa Binaan Tidak Dibersihkan Di KK Merchang Terengganu

Longkang Ditutup Dengan Grill Lama Di RBK Wakaf Tapai, Marang

Terengganu

Gambar 27 Gambar 28

Lepaan Simen Yang Kasar Dan Tidak Kemas Di Stor RKPBV Dan Denggi

PKK Kota Kinabalu Sabah

Lepaan Simen Tidak Rata Menyebabkan Air Bertakung

Klinik Desa Bolong, Sabah

Page 130: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 108

Gambar 29 Gambar 30

Cat Yang Tidak Sempurna Mencacatkan Permukaan Dinding

KD Limbanak

Turapan Jalan Kasar Dan Tidak Sempurna

KK Penampang

4.5 Bayaran Lawatan Tapak Dimasukkan Dalam Spesifikasi Kerja

Penyediaan spesifikasi yang jelas dan terperinci adalah penting supaya projek

dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jawatankuasa Penilaian hendaklah

meneliti spesifikasi yang telah dihantar oleh kontraktor sebelum pemilihan

dibuat. Semakan Audit mendapati, PKD Kuala Terengganu telah menetapkan

butiran lawatan tapak dalam spesifikasi kerja. Sepatutnya butiran ini tidak

ditetapkan kerana butiran lawatan tapak sepatutnya dinyatakan dalam notis

sebut harga dan bukannya dalam spesifIkasi kerja. Antara kerja yang di

bayar untuk lawatan tapak adalah seperti Jadual 30 berikut:

Jadual 30

Bayaran Lawatan Tapak Dimasukkan Ke Dalam Spesifikasi Kerja

Bil. Nama PTJ Catatan Amaun (RM)

1. KD Pulau Rusa, Kuala Terengganu Lawatan tapak 1,000.00

2. KD Pantai Batu Rakit, Kuala Terengganu.

Lawatan tapak. 1,800.00

3. KD Banggol Paradong, Kuala Terengganu.

Lawatan tapak 500.00

4. Klinik Pergigian Hiliran, Kuala Terengganu.

Lawatan tapak 400.00

5. Gambar kemajuan kerja 300.00

Jumlah 4,000.00

Page 131: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 109

4.6 Perbezaan Harga Bagi Skop Kerja Yang Sama

Sesuatu perolehan yang dibuat perlu menguntungkan kerajaan dari aspek

kualiti, harga, kegunaan, kos penyelenggaraan dan faktor lain yang berkaitan.

Semakan Audit mendapati harga skop kerja yang sama untuk projek naiktaraf

kuarters di KK Merchang Terengganu mempunyai perbezaan yang ketara

seperti Jadual 31 berikut:

Jadual 31

Perbezaan Harga Bagi Skop Kerja Yang Sama

Bil. Skop Kerja

No. Baucar/RM

E 1925/ 04.11.2010

E 1931/ 10.11.2010

E 2081/ 22.11.2010

1. Menjalankan kerja-kerja pemasangan siling

4x4 kaki di bahagian beranda depan dan kaki lima di sekeliling kuarters serta kerja berkaitan.

1,500.00 1,250.00 4,000.00

2. Kerja-kerja meroboh dan memasang playwood setebal 6mm dibahagian dinding dapur serta kerja berkaitan

600.00 - 2,500.00

3. Menjalankan kerja-kerja mengecat semula seperti cat asal (jotun) satu lapis cat alas dan dua lapis cat warna di bahagian yang terlibat serta kerja berkaitan.

600.00 850.00 4,000.00

4. Kerja-kerja memasang perangkap kelawar (netting) di sekeliling tepi bumbung bangunan kuarters serta kerja berkaitan.

800.00 600.00 3,580.00

5. Kerja memasang konkrit batu bata setebal 9 inci, tinggi 3 kaki beserta plaster di bahagian luar.

21.00/kaki (6,300.00)

75.00/kaki (7,125.00)

32.00/kaki (4,160.00)

6. Kerja konkrit lantai setebal 6 inci serta kerja berkaitan.

10.00/kaki persegi

(8,900.00)

12.00/kaki persegi

(10,200.00)

5.00/kaki persegi

(4,450.00)

Perkara ini berlaku disebabkan Jawatankuasa yang dilantik tidak meneliti

butiran dan kos kerja yang dikenakan oleh kontraktor dalam dokumen sebut

harga sebelum meluluskan kerja tersebut. Selain itu, pejabat berkenaan perlu

menjalankan perbandingan harga pasaran yang bersesuaian selaras dengan

kehendak Arahan Perbendaharaan 169 bagi memastikan harga yang dibayar

adalah berpatutan dan menguntungkan.

Page 132: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 110

4.7 Spesifikasi Kerja Tidak Sempurna

Skop/spesifikasi kerja untuk dilaksanakan oleh kontraktor perlu disediakan

dengan jelas, tepat dan terperinci dalam sebut harga. Penyediaan

skop/spesifikasi yang jelas dan tepat akan memudahkan kontraktor

melaksanakan kerja dan memudahkan pegawai penyelia mengesahkan sama

ada kerja yang dilaksanakan telah mematuhi skop/spesifikasi yang ditetapkan.

Lawatan audit mendapati kesan daripada skop/spesifikasi kerja yang tidak

jelas/tepat menyebabkan perkara berikut:

i. Pematuhan terhadap skop/spesifikasi dan kos sebenar kerja

tidak dapat disahkan.

ii. Pihak pengguna tidak puas hati dengan kerja yang dilakukan

oleh kontraktor.

iii. Pihak kontraktor melaksanakan kerja mengikut interpretasi

sendiri.

Contoh skop/spesifikasi kerja yang tidak sempurna/jelas adalah seperti

Jadual 32 dan Gambar 31 hingga Gambar 36 berikut:

Jadual 32

Skop/Spesifikasi Kerja Tidak Sempurna/Jelas

Bil. Nama Projek Skop/Spesifikasi Kerja Amaun

(RM) Catatan

1. Kerja menaiktaraf kuaters di KK Marang.

Kerja memasang tile. 400.00 Keluasan dan kawasan yang perlu dipasang tile tidak dinyatakan. Gambar 31

2. Menukar mentol lampu, cermin nako, kayu penepek, kipas serta kerja berkaitan.

550.00 Bilangan dan jenis peralatan seperti kipas dan cermin nako tidak dinyatakan dengan jelas. Gambar 32

3. Membaikpulih pintu sliding, kabinet dan bilik.

1100.00 Tidak dinyatakan kuantiti Gambar 33

4. Kerja naiktaraf kuarters KD Jerong, Marang.

Kerja membekal dan memasang tiang larek simen yang baru 20 batang.

600.00 Tiang hanya dipasang 15 batang kerana ketiadaan ruang untuk memasang baki 5 tiang. Gambar 34

Page 133: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 111

Bil. Nama Projek Skop/Spesifikasi Kerja Amaun (RM)

Catatan

5. Kerja naiktaraf kuarters Jururawat Kesihatan dan Pen. Peg. Perubatan di KK Merchang.

Menjalankan kerja-kerja mengecat semula seperti cat asal (jotun) satu lapis cat alas dan dua lapis cat warna di bahagian yang terlibat serta kerja berkaitan.

Dinding sedia ada tidak sepatutnya dicat sebaliknya diganti baru kerana telah usang. Cat juga tidak dilakukan pada keseluruhan dinding menyebabkan berlakunya kecatatan dalam pembaikan yang dilakukan. Gambar 35 hingga 36

Gambar 33 Gambar 34

Pintu Kabinet Tidak Dibaiki Di Kuarters KK Marang

Hanya 15 Batang Tiang Larek Dibekal Dan Dipasang Di KD Jerong

Gambar 31 Gambar 32

Tile Yang Dipasang Hanya 25 Keping Sahaja Di Kuarters KK Marang.

Kipas Tidak Ditukar Di Kuarters KK Marang.

Page 134: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 112

Gambar 35 Gambar 36

Dinding Plywood Sepatutnya Ditukar Baru Kerana Telah Usang

Di KK Merchang.

Kerja Mengecat Tidak Menyeluruh Menyebabkan Kecatatan Pada Dinding

Di KK Merchang.

Skop dan spesifikasi kerja atau bekalan perlu disediakan dengan jelas dan

tepat bagi mengelak daripada dimanipulasikan oleh kontraktor dan

memudahkan pegawai yang menyelia menilai kualiti kerja yang dijalankan

oleh kontraktor serta pengesahan kerja yang telah dibuat.

4.8 Peralatan Perubatan & Bukan Perubatan

JKN Terengganu menerima peruntukan untuk pembelian peralatan perubatan

dan bukan perubatan dari dua sumber di bawah PRE 2 iaitu peruntukan

pembangunan P42 dan mengurus B11. Butir-butir peruntukan dan

perbelanjaan adalah seperti Jadual 33 berikut:

Jadual 33 Peruntukan Dan Perbelanjaan PRE 2 Untuk Pembelian Peralatan

Dan Bukan Perubatan

Tahun Butiran

Peruntukan Peruntukan (RM) Perbelanjaan (RM)

2009 P 42 BP01100 4,516,609.00 4,513,108.00

B 11 300000 3,070,530.00 3,064,643.00

Jumlah 7,587,139.00 7,577,751.00

2010 HSNZ (Cardiology) 7,142,740.00 3,870,970.00

P 42 BP01100 1,798,486.00 1,755,455.00

Jumlah 8,941,226.00 5,626,425.00

Page 135: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 113

(a) Pembelian Peralatan Yang Tidak Digunakan

Pemeriksaan ke atas baucar bayaran dan pemeriksaan fizikal mendapati

peralatan yang dibeli telah diterima dari pembekal dan diagihkan ke PTJ yang

ditetapkan. Bagaimanapun, peralatan yang dibeli tidak dimanfaatkan

sepenuhnya oleh pengguna. Contoh seperti di Jadual 34 dan Gambar 37

hingga Gambar 40:

Jadual 34

Pembelian Peralatan Yang Tidak Digunakan

Lokasi No.

Baucar/ Tarikh

Perihal Kuantiti Kos

(RM) Catatan

Hospital Sultanah Nur Zahirah. L4414/

10.11.09

Kereta Buggy untuk transportation pesakit.

1 40,000.00 Pembelian kereta buggy ini tidak mempunyai tujuan yang khusus. Sejak dibeli hanya tujuh kali sahaja digunakan untuk membawa pesakit.

KK Wakaf Tapai, Marang. D1587/

13.10.09

Table Top Autoclave.

1 14,500.00 Peralatan masih disimpan dalam kotak dan ditempatkan di stor.

KK Pengkalan Berangan, Marang

L3985/ 22.10.09

Portable Suction Pump.

1 1,180.00 Tidak digunakan kerana penyedut tidak kuat.

Gambar 37 Gambar 38

Autoclave Masih Dalam Kotak Disimpan Dalam Stor KK Wakaf Tapai

Page 136: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 114

Gambar 39 Gambar 40

Buggy Yang Sepatutnya Digunakan Sebagai Pengangkutan Pesakit Disimpan

Dalam Garaj Di KK Wakaf Tapai

Sungguhpun peruntukan PRE2 perlu dibelanjakan dengan segera, namun

penggunaan peruntukan ini perlu dirancang dengan teliti bagi mengelakkan

daripada berlaku pembaziran dan memastikan kerajaan mendapat value for

money bagi perbelanjaan yang telah dibuat.

(b) Peralatan Yang Tidak Dapat Disahkan

Pembelian dan pengagihan aset oleh PKD untuk klinik adalah mengikut

senarai yang telah diluluskan. Lawatan Audit mendapati, tidak semua

peralatan dihantar mengikut senarai yang telah ditetapkan. Selain itu,

terdapat peralatan yang dihantar tidak dilabel dan salinan kad pendaftaran

aset tidak disertakan. Oleh itu, pengesahan tidak dapat dilakukan untuk

menentukan aset yang sebenarnya dibeli dan diagihkan dengan betul.

Contoh peralatan yang tidak diterima atau tidak dapat disahkan adalah seperti

Jadual 35 berikut:

Jadual 35 Peralatan Yang Tidak Dapat Disahkan

Bil. No.Baucar

/Tarikh Tempat Perihal

Kuantiti Dihantar

Kos Seunit (RM)

Catatan

1. L3985/

22.10.09 KK Wakaf

Tapai Injection

Tray 1 267.00 Tidak terima.

2. L3985/

22.10.09 KK

Mercang Injection

Tray 1 267.00

Dihantar ke KD Jambu Bongkok. Kad aset tidak ada menunjukkan penghantaran ke lokasi.

3. L4248/

03.11.09

KKIA Wakaf Tapai

Doppler 2 980.00 Terima 1 dan 1 lagi tidak dapat dikemukakan untuk pengesahan.

Page 137: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 115

Bil. No.Baucar

/Tarikh Tempat Perihal

Kuantiti Dihantar

Kos Seunit (RM)

Catatan

4. L5044/

11.12.09

HSNZ Ambulan

WTD

4087

Pre hospital Portable

Suction

2 5,000.00 Hanya 1 sahaja yang ada di ambulan.

5. N4081/ 07.12.09

KK Hiliran

Digital Adult

Weighing Scale

(Brand Detecto)

2 2,450.00

Hanya 1 sahaja iaitu yang berada dengan KKIA tanpa surat dikeluarkan. 1 lagi tidak dapat dikemukakan untuk pengesahan.

5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Secara keseluruhannya, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan

projek PRE 2 oleh JKN Terengganu dan JKN Sabah yang perlu diberi perhatian dan

tindakan pembetulan yang sewajarnya seperti berikut:

Penyediaan skop dan spesifikasi kerja hendaklah mengambilkira kehendak

end user supaya tidak berlaku perubahan kerja bilamana kerja sebenar

dilaksanakan.

Sebarang perubahan kerja yang dibuat perlu mendapat kelulusan daripada

Jawatankuasa Sebut Harga yang berkenaan supaya penilaian yang

bersesuaian dapat dibuat antara kerja asal dan perubahan yang dicadangkan.

Perakuan kerja siap yang dibuat perlu mengambilkira pandangan teknikal bagi

menentukan spesifikasi kerja telah sebenarnya dilaksanakan oleh kontraktor.

Perbandingan harga yang bersesuaian hendaklah dibuat supaya tidak berlaku

perbezaan harga yang ketara bagi skop kerja yang sama antara kerja-kerja

yang dibuat.

Page 138: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 116

Perolehan kerja dan peralatan hendaklah mengikut kesesuaian dan keperluan

supaya tidak berlaku kerja atau peralatan yang diperolehi tidak digunakan

yang boleh menyebabkan pembaziran wang kerajaan.

Pemantauan terhadap pelaksanaan projek dari peringkat awal hingga siap hendaklah

ditingkatkan supaya kerja yang dilaksanakan mengikut apa yang ditetapkan dalam

spesifikasi.

Page 139: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 117

KAJIAN 5 : PENGAUDITAN TERHADAP PROGRAM BAKAS

1. LATAR BELAKANG

Program Bekalan Air Dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS) bertujuan untuk

mengawal penyakit bawaan air dan makanan melalui penyediaan kemudahan asas

bekalan air bersih dan sistem sanitasi yang sempurna kepada penduduk luar bandar.

Projek bekalan air bersih luar bandar dilaksanakan bagi menepati keperluan

kesihatan dan kebersihan asas pada kos yang berpadanan. Ia terdiri daripada

pelaksanaan sistem bekalan air graviti (GFS), sistem telaga terkawal, sistem telaga

terkawal dengan sambungan ke rumah (TTSR), sistem tadahan air hujan (STAH)

dan sambungan paip air Jabatan Bekalan Air (JBA)/KKM. Aktiviti kebersihan alam

sekeliling pula melibatkan pembinaan sistem tandas curah, sistem pelupusan air

limbah (SPAL) dan sistem pelupusan sisa pepejal (SPSP).

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan (BPK) adalah bertanggungjawab bagi

memastikan program BAKAS dilaksanakan dengan lebih efektif supaya masyarakat

memperolehi bekalan air selamat dan mengamalkan penjagaan kebersihan alam

sekeliling. Dalam melaksanakan program BAKAS, BPK akan memberi

tanggungjawab kepada Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) dan Pejabat Kesihatan

Bahagian (PKB), Pejabat Kesihatan Kawasan (PKK) dan Pejabat Kesihatan Daerah

(PKD) untuk mengurus pelaksanaan projek yang dirancang.

Projek BAKAS yang dilaksanakan berdasarkan garis Panduan Perancangan dan

Pelaksanaan bagi Program BAKAS yang dikeluarkan oleh BPK, Kementerian

Kesihatan Malaysia (KKM) pada bulan Julai 2006.

2. OBJEKTIF PENGAUDITAN

Objektif pengauditan adalah bagi menentukan sama ada projek ini telah dirancang

dan dilaksanakan dengan memuaskan, berhemat dan mencapai objektif yang telah

ditetapkan.

Page 140: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 118

3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN

Skop pengauditan meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan

terhadap Projek BAKAS yang dilaksanakan pada tahun 2008 hingga Jun 2010.

Dokumen dan fail berkaitan di BPK/Pejabat Kesihatan Daerah/Kawasan/Bahagian

telah disemak. Temu bual juga diadakan dengan pegawai yang berkaitan bagi

memastikan prosedur/garispanduan yang digunakan dalam pengurusan BAKAS

adalah mematuhi standard yang telah ditetapkan. Lawatan juga telah dijalankan ke

tapak projek dan stor.

4. PENEMUAN AUDIT

Pengauditan yang dijalankan mendapati secara umumnya pelaksanaan program ini

adalah memuaskan. Bagaimanapun, untuk mempertingkatkan pelaksanaan program

ini, langkah penambahbaikan perlu diambil terhadap beberapa kelemahan ditemui

seperti Jadual 36 berikut:

4.1. Perjawatan

Jadual 36 Nisbah Perjawatan Pembantu Kesihatan Awan (U17)

Bertanggungjawab Dengan Jumlah Kampung

PTJ Bil. Perjawatan

Diluluskan Bil. Diisi

Bil. Kampung

1 PKA:Bil. Kampung

PKK Kudat 9 9 566 63

PKD Jerantut 6 6 152 25

PKB Miri 7 5 335 48

PKD Gua Musang 4 4 310 78

Nisbah seorang PKA bertanggungjawab dengan bilangan kampung terhadap

pelaksanaan pengurusan BAKAS bagi empat PKD/PKK/PKB di jadual atas

adalah antara 25 hingga 78 kampung. Diperhatikan tanggungjawab seorang

Page 141: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 119

PKA tidak selaras dengan jumlah bilangan kampung menyebabkan

pelaksanaan projek tidak dapat dipantau dengan baik, kawasan operasi tidak

dilawati sepenuhnya dan data asas kampung tidak dapat dikemaskini dengan

sempurna dan rekod tidak disimpan dengan teratur.

4.2 Fail Maklumat Berkaitan BAKAS Tidak Kemas kini

Mengikut proses kerja BAKAS, satu fail hendaklah dibuka bagi setiap kampung

yang mengandungi maklumat mengenai bilangan penduduk, bilangan rumah,

projek yang telah dilaksanakan dan maklumat asas lain supaya PKD/PKK/PKB

dapat merancang, mengawal, mengesan penerima bantuan dan memantau

projek-projek yang telah dilaksanakan dengan berkesan.

Walau bagaimanapun, semua pejabat yang dilawati mendapati fail data asas

kampung yang diselenggara tidak dikemaskini. Oleh itu, tanpa maklumat

yang dikemaskini menyebabkan kemudahan BAKAS tidak dapat dipantau

dengan lebih berkesan terutama pelaksanaan pemberian kemudahan kepada

yang belum menerima dan pemberian bantuan lebih dua kali tidak dapat

ditentukan.

4.3 Bantuan Tandas Curah

Sistem Tandas Curah diberikan kepada penduduk di kawasan pedalaman

dengan mengambilkira punca air yang ada untuk kegunaan tandas. Mangkuk

tandas yang dibekalkan diperbuat daripada plastik dan bagi kawasan berpasir,

tanah longgar atau paras mata air tinggi, gelung konkrit digunakan sebagai

pelindung lubang tandas tersebut dari runtuh. Pada peringkat permulaan

hanya slab simen dan mangkuk plastik diberikan untuk pembinaan tandas.

Kemudian ianya ditambah dengan zink, kayu dan slab. Binaan tandas kepada

penghuni kampung dibina oleh kakitangan BAKAS dengan bantuan penduduk

kampung.

Page 142: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 120

Lawatan audit ke lokasi projek tandas curah telah dijalankan untuk

memastikan tandas curah dibina dengan sempurna dan bantuan yang diberi

telah dimanfaatkan oleh penduduk. Daripada lawatan tersebut didapati

perkara seperti berikut:

4.3.1 Tandas Yang Dibina Tidak Dimanfaatkan Sepenuhnya Oleh Penerima Di PKD Gua Musang, PKD Jerantut Dan

PKK Kudat

Lawatan Audit ke tiga-tiga PKD mendapati 12 tandas yang dibina tidak

digunakan oleh penerima bantuan. Tandas yang tidak digunakan adalah

disebabkan sama ada tiada bekalan air atau penghuni telah berpindah.

Selain itu, terdapat penghuni tidak menggunakan tandas yang

dibekalkan dan dijadikan sebagai stor penyimpanan peralatan kebun,

tandas yang dibina rosak dan belum dibina. Contoh tandas yang tidak

digunakan dan belum dibina adalah seperti Gambar 41 hingga 52

berikut.

Gambar 41 Gambar 42

Tandas Curah Yang Dibina Dijadikan Stor Di Kg. Kuala Sat, Jerantut

Tandas Curah Yang Dibina Tidak Diguna Di Kg. OA Paya Petai, Jerantut

Page 143: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 121

Gambar 43 Gambar 44

Tandas Curah Yang Dibina Tidak Diguna Di Kg. Kuala Sat, Jerantut

Tandas Curah Yang Dibina Tidak Diguna Kerana Penghuni Telah

Berpindah Di Kg. Gusai, Jerantut

Gambar 45 Gambar 46

Tandas Curah Tidak Diguna

Di Kg. OA Sg Tiang, Jerantut

Tandas Curah Tidak Diguna

Di Kg. OA Sg Tiang, Jerantut

Gambar 47 Gambar 48

Tandas Curah Yang Dibina Jarang Digunakan Di Kg. Koh Baru, Gua

Musang

Tandas Curah Yang Dibina Digunakan Untuk Kanak-Kanak Dan Pelawat Di

Kampung Langsat, Jerantut

Page 144: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 122

Gambar 49 Gambar 50

Tandas Curah Yang Dibina Tidak Diguna Di Kota Marudu

Tandas Curah Yang Dibina Tidak Diguna Di Kota Marudu

Gambar 51 Gambar 52

Tandas Yang Belum Dibina Di Kg. Tinogu, Kudat Disimpan Di Bawah Rumah

4.4 Sistem Tadahan Air Hujan (STAH)

STAH dibekalkan ke penempatan luar bandar di kawasan-kawasan bagan, tepi

laut atau tanah gambut yang tidak mempunyai sebarang sumber air yang

sesuai untuk kegunaan harian. Melalui sistem ini, air hujan akan dikumpulkan

melalui sistem saliran air bumbung (gutter) dan seterusnya disimpan dalam

tangki simpanan. Projek yang dilaksanakan adalah mengikut kaedah gotong-

royong masyarakat kampung yang menerima bantuan.

4.4.1 Bekalan Tangki Tidak Mengikut Spesifikasi Di PKK

Kudat

Tangki STAH yang dibekalkan tidak mengikut kapasiti seperti yang

ditetapkan dalam sebut harga. Muatan yang ditetapkan ialah 1500 liter

Page 145: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 123

tetapi yang dibekalkan adalah 1350 liter. Selain itu, tangki yang

dibekalkan tidak mempunyai label ‘Kementerian Kesihatan Malaysia’

bagi mengesahkan bantuan adalah daripada Kementerian kerana

terdapat rumah yang mempunyai lebih dari satu tangki hasil

sumbangan gereja atau ADUN kawasan berkenaan. Contoh tangki

yang dibekalkan adalah seperti Gambar 53 dan 54.

Gambar 53 Gambar 54

Tangki Tadahan Air Tidak Dilabel Dan Kapasitinya Adalah 1,350 Liter Di Kg. Suangpai, Kudat

4.4.2 Pemasangan STAH Tidak Sempurna Di PKB Miri Dan

PKK Kudat

Pemasangan STAH dilakukan sendiri oleh penerima bantuan dengan

penyeliaan pegawai dari PKB. Bagaimanapun, pemeriksaan Audit

mendapati rain gutters tidak dipasang dengan sempurna menyebabkan

air yang ditadah tidak dapat mengalir ke dalam bekas tadahan dengan

baik. Ada antara corong air yang diperbuat dari zink telah berkarat dan

tidak mempunyai penutup yang boleh mencemarkan air yang ditadah.

Contoh adalah seperti Gambar 55 hingga 62.

Page 146: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 124

Gambar 55 Gambar 56

STAH Tidak Dipasang Dengan Rain Gutters Di Kg Iran Suai, Miri

Gambar 57 Gambar 58

Tangki Air Ditutup Dengan Zink Karat Di Kg. Baru Suai, Miri

Rain Gutters Tidak Dipasang Dengan Sempurna Di Rumah

Panjang Siang Niaga Sebatu, Suai Niah, Miri

Gambar 59 Gambar 60

Saluran Diganti Dengan Zink Lama. Saluran Yang Dibekalkan Disimpan

Dalam Dapur Rumah Di Kg. Mangkapon, Pitas, Kudat

Page 147: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 125

Gambar 61 Gambar 62

Saluran Air Dipasang Tidak Masuk Ke Tangki Di Kg. Suangpai, Kudat

4.4.3 STAH Tidak Dipasang Di PKB Miri

Didapati bantuan STAH tidak dipasang dan digunakan oleh penerima

bantuan seperti contoh di Gambar 63 hingga 66 berikut:

Gambar 63 Gambar 64

STAH Tidak Dipasang Di Rumah Panjang Bris Lapok, Miri

Gambar 65 Gambar 66

STAH Yang Tidak Dipasang Di Kg Iran Suai, Miri

STAH Yang Tidak Dipasang Di Kg Baru Suai, Miri

Page 148: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 126

4.4.4 Bantuan Diberi Kepada Penghuni Yang Telah Mempunyai STAH Di PKB Miri

Didapati lima penghuni rumah yang menerima bantuan telahpun

mempunyai tangki tadahan air samada dibeli sendiri atau telah

memperolehi bantuan dari agensi lain. Penerima bantuan STAH

menjadikan tangki yang diterima itu sebagai tangki tambahan

menyimpan air untuk kegunaan isi keluarga. Sewajarnya, keutamaan

perlu diberi kepada pemohon yang benar-benar memerlukan STAH dan

belum pernah mendapat bantuan dari mana-mana agensi. Contoh

penghuni yang memiliki STAH melebihi 1 unit adalah seperti Gambar

67 hingga 71 berikut:

Gambar 67 Gambar 68

Penerima Bantuan Di Rumah Panjang

Bris Lapok, Miri Mempunyai Tangki Melebihi 1 Unit

Penerima Bantuan Di Rumah Siang, Miri Memiliki Tangki Air

Melebihi 1 Unit

Gambar 69 Gambar 70

Penerima Bantuan Di Kg Baru Suai, Miri

Yang Memiliki Tangki Melebihi 1 Unit

Penerima Bantuan Di Rumah Panjang Busang, Miri Memiliki

Tangki Melebihi 1 Unit

Page 149: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 127

Gambar 71

Penerima Bantuan Di Kg Iran Suai, Miri

Memiliki STAH Melebihi 1 Unit

4.5 Sistem Telaga Terkawal dan Telaga Terkawal Sambungan ke Rumah (TTSR)

TTSR telah dibekal dan dipasang dengan lengkap dan sempurna serta

digunakan sepenuhnya oleh penduduk di PKD Gua Musang dan PKD Jerantut.

Lawatan Audit pada Julai 2010 ke Kampung Mela mendapati TTSR telah siap

dibina manakala pembinaan TTSR di Kampung Mutiara masih dalam proses

pembinaan. Projek ini dapat memberi kemudahan bekalan air bersih kepada

penduduk yang selama ini menggunakan air sungai yang tidak terjamin

kebersihannya. Manakala, telaga tiub telah dibina di Rumah Siang, Miri

merupakan alternatif atau sumber bekalan air yang bersih, sesuai dan dapat

menampung bekalan air semasa musim kemarau. Pada tahun 2008, hanya

satu projek TTSR dibuat di Kampung Sungai Putat, Jerantut bernilai RM4,100.

Telaga ini beroperasi dengan baik dan digunakan oleh 4 buah rumah. Contoh

TTSR adalah seperti di Gambar 72.

Page 150: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 128

Gambar 72 Gambar 73

Saluran paip disambung ke TTSR Di Kampung Mela, Gua Musang

Tangki TTSR Digunakan Untuk Menyimpan Air Di Kampung Mela, Gua

Musang

Gambar 74 Gambar 75

Pembinaan TTSR Sedang Dilaksanakan Oleh Unit Gerudi Di Kampung Mutiara, Kuala Krai

Gambar 76 Gambar 77

Telaga Tiub Berfungsi Dengan Baik Di Rumah Siang, Miri

Page 151: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 129

Gambar 78 Gambar 79

Telaga Tiub Dan Tangki Air Di Pasang Dengan Sempurna Di Kg. Sg. Putat,

Jerantut

4.6 Sistem Air Graviti (GFS)

Sistem GFS dilaksanakan menggunakan sumber air dari anak sungai yang

terletak di kawasan tanah tinggi berbanding penempatan penduduk.

Empangan kecil dibina di lokasi sumber air yang telah dipastikan bersih dan

kurang pencemaran. Seterusnya, ia disalurkan kepada rumah penduduk

menggunakan paip yang mengalir terus secara graviti. Empangan ini dibina

secara gotong-royong bersama penduduk kampung. Pembersihan empangan

air disenggara oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung

(JKKK).

Lawatan Audit di PKD Gua Musang mendapati agensi lain juga menggunakan

air yang ditadah di empangan yang dibina oleh Unit BAKAS untuk

menyalurkan bantuan air ke kampung-kampung berdekatan. Antara agensi

yang menggunakan kemudahan empangan GFS adalah Kementerian

Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Kelab Mubaligh Kristian. Paip yang

dicerobohi adalah seperti di Gambar 80 dan 81.

Page 152: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 130

Gambar 80 Gambar 81

Sistem GFS diceroboh dengan

Pemasangan Paip Oleh Agensi Lain di Gua Musang

Paip Air Yang Digunakan Oleh Agensi Lain Untuk Menyalurkan Air Ke

Penerima Bantuan di Gua Musang

4.7 Sistem Rawatan Air Minuman

Projek rawatan air adalah untuk meningkatkan mutu air minum bekalan GFS

supaya bersih dan selamat bagi mengelak sebarang penyakit bawaan air. Air

mentah yang diperolehi dari sumber GFS disalurkan ke mesin rawatan air

untuk menjalani proses rawatan air. Air yang telah dirawat akan disalurkan

ke tangki penyimpanan air bersih sebelum dibekalkan kepada penduduk.

Sistem ini telah siap dibina dengan sempurna dan kemudahan air terawat

telah dinikmati oleh penduduk Kampung Star, Gua Musang dengan kos

bernilai RM142,000 seperti di Gambar 82 hingga 85.

Gambar 82 Gambar 83

Air Mentah Yang Diperolehi Dari Sumber GFS

Air diproses dalam Mesin Perawat

Page 153: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 131

Gambar 84 Gambar 85

Peralatan Yang Digunakan Untuk Merawat Air Mentah

Air Yang Telah Dirawat Disimpan Dalam Tangki Dan Disalurkan Ke

Rumah

4.8 Stor

Semua stok bekalan Unit BAKAS disimpan dalam stor yang terletak di

kawasan pejabat. Amalan yang lazim dilakukan adalah semua bekalan untuk

Projek BAKAS yang dibeli, ditempatkan sementara dalam stor atau dihantar

terus ke lokasi projek oleh pembekal. Pemeriksaan Audit di stor Unit BAKAS

mendapati kelemahan-kelemahan seperti berikut:

i. Perbezaan baki stok fizikal dengan rekod di PKB Miri.

Semakan Audit mendapati baki mengikut rekod berbeza dengan baki fizikal

seperti di Jadual 37 di bawah. Keadaan ini berlaku disebabkan kad petak

tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini.

Jadual 37

Perbezaan Baki Stok

Perihal Rujukan Rekod Baki

Mengikut Rekod

Baki Mengikut

Fizikal Perbezaan

Cement Bk 5 M.S- 121 22 23 1

Sullage Water Set Bk 5 M.S- 121 7 9 2

Penutup Lubang Sampah Tiada rekod - 34 34

Poly Pipe ½ inci Tiada rekod - 14 14

Poly Pipe 2 inci Tiada rekod - 8 8

PVC Pipe ½ inci Bk 5 M.S- 60 208 210 2

Pump DP 30M Bk Gerudi M.S-19 9 7 2

Pump DX 30M Bk Gerudi M.S-1 3 4 1

Bentonite Tiada rekod - 26 26

Page 154: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 132

ii. Stok usang di PKD Jerantut dan PKB Miri

Terdapat barang-barang yang usang dan tidak boleh digunakan masih

disimpan dalam stor di PKD Jerantut dan PKB Miri. Contoh adalah seperti

Gambar 86 hingga 91 berikut:

Gambar 86 Gambar 87

Pam Dan Peralatan Telaga Tidak Digunakan Lagi Di PKD Jerantut

Gambar 88 Gambar 89

Penutup Lubang Sampah (SPSP) Yang

Berlebihan Di PKD Jerantut Peralatan Pembinaan Tandas Curah

Yang Berlebihan Di PKD Jerantut

Page 155: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 133

Gambar 90 Gambar 91

Tangki Air Tandas Yang Usang

Di PKB Miri Batang Paip Berkarat Kerana

Disimpan Terlalu Lama Di PKB Miri

iii. Stok Bekalan Melebihi Keperluan.

Semakan Audit terhadap buku stok pada 15 Jun 2010 dan pengesahan fizikal

mendapati stok mangkuk tandas plastik berjumlah 188 unit dan simen

berjumlah 23 unit berlebihan dan masih belum digunakan sehingga tarikh

pengauditan. 100 unit mangkuk tandas plastik dibeli kali terakhir pada tahun

2008 dan tidak termasuk baki stok sebelum pembelian tersebut berjumlah

178 unit, sedangkan hanya 90 unit sahaja dikeluarkan untuk bantuan

program BAKAS bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010. Manakala, pembelian

simen telah dibuat masing-masing sebanyak 10 beg dan 20 beg pada tahun

2008 dan 2009 sedangkan baki stok sebelum pembelian masih ada sebanyak

12 beg. Namun mengikut pengeluarannya, hanya 20 beg sahaja digunakan

untuk program BAKAS pada tahun 2009 dan 2010. Pembelian tersebut tidak

sepatutnya dibuat memandangkan stok sedia ada cukup untuk kegunaan

program ini bagi tempoh tersebut. Contoh Gambar 92 dan 93 adalah

seperti berikut:

Page 156: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 134

Gambar 92 Gambar 93

Penyimpanan Berlebihan Stok Mangkuk Tandas Di Stor PKB Miri

Penyimpanan Stok Simen Di Ruang Laluan PKB Miri

iv. Buku Stok Dan Kad Petak Tidak Diselenggara Dengan Kemas

kini Di PKB Miri Dan PKK Kudat

Semakan Audit mendapati buku stok yang diselenggara tidak direkod dengan

lengkap dan kemas kini. Ruangan nombor pesanan, tarikh terima dan

pengeluaran serta tandatangan penerima tidak diisi menyukarkan pengesahan

dibuat ke atas baki stok barang di stor. Selain itu, rekod yang diselenggara

tidak mematuhi Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan yang terbaru iaitu

Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2009.

v. Keadaan Stor Kurang Selamat Di PKK Kudat (PK Pitas Dan PK

Kota Marudu)

Stor di PK Kota Marudu terletak dalam kawasan Klinik Desa Kota Marudu yang

tidak mempunyai pagar keselamatan yang bersesuaian. Bangunan ini

merupakan bangunan lama dan barang-barang BAKAS yang disimpan

merupakan peralatan yang tidak digunakan lagi. Terdapat juga fail dan

dokumen yang telah usang disimpan dalam stor tersebut dalam keadaan tidak

tersusun.

PK Pitas hanya mempunyai sebuah stor sementara yang dibina dibawah salah

sebuah kuaters kakitangan. Stor ini digunakan untuk menyimpan bahan-

bahan untuk membuat telaga terkawal. Keadaan stor ini kurang selamat dan

berisiko berlaku kehilangan barang kerana mudah dimasuki oleh penghuni

kuarters seperti Gambar 94 hingga 97.

Page 157: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 135

Gambar 94 Gambar 95

Stor Unit Bakas Kota Marudu Barang Yang Terdapat Dalam Stor Kota Marudu

Gambar 96 Gambar 97

Sekitar Kawasan Stor PK Pitas Yang

Tidak Berpagar

Barang Yang Terdapat Dalam Stor

PK Pitas

4.9. Mesin Gerudi Telaga Tiub Tidak Digunakan Secara Optimum

Mesin gerudi bernilai RM1.4 juta di PKB Miri hanya digunakan untuk membina

6 unit telaga tiub bernilai RM36,924 sejak diterima pada Disember 2002.

Mesin ini masih dalam keadaan yang baik tetapi tidak digunakan lagi sejak

tahun 2004 kerana kos senggara yang tinggi dan ketiadaan anggota mahir di

Unit Gerudi, PKB Miri.

Keadaan ini berbeza dengan Unit Gerudi yang bergerak aktif di negeri

Kelantan sejak mesin dibekalkan. Pada tahun 2008 hingga Jun 2010 sebanyak

Page 158: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 136

31 unit telaga berjaya digerudi. Mesin gerudi yang tidak aktif dan aktif

seperti Gambar 98 hingga 101.

Gambar 98 Gambar 99

Mesin Gerudi Di Stor PKB Miri Perkakasan Mesin Gerudi Yang

Disimpan Tidak Digunakan

Gambar 100 Gambar 101

Perkakasan Mesin Gerudi Yang Disimpan Tidak Digunakan

Gambar 102 Gambar 103

Mesin Gerudi Yang Digunakan Untuk Membina Telaga Tiub Di Gua Musang

Mesin Compressor Yang Dibekalkan Bersama Mesin Gerudi Oleh KKM

Page 159: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Pengauditan Prestasi 137

5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

i. Perjawatan masih tidak mencukupi berbanding dengan keluasan beberapa

daerah yang besar dan memerlukan bilangan anggota yang ramai bagi

menjamin pelaksanaan dan liputan projek tercapai.

ii. Pemantauan pelaksanaan projek perlu diperkemaskan oleh Bahagian

Perkhidmatan Kejuruteraan, Jabatan Kesihatan Negeri dan PKK/PKB/PKD

supaya barang bantuan dibekalkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan

masalah yang dihadapi oleh pelaksana dapat di atasi. Oleh itu, projek dapat

dilaksanakan dengan lebih teratur serta penerima bantuan dapat

menggunakan kemudahan yang diberi dengan selesa.

iii. Kempen kesedaran kepentingan penggunaan tandas perlu diberi kepada

penerima bantuan supaya mereka dapat mengubah sikap dan amalan dengan

menggunakan kemudahan tandas yang diberikan.

iv. Pengurusan dan pengumpulan data asas kampung perlu dikemaskini supaya

maklumat yang diperolehi dapat digunakan untuk perancangan yang lebih

baik pada masa hadapan.

v. Pembelian peralatan dan perkakas bantuan Program BAKAS perlu dirancang

dengan baik untuk mengelakkan dari berlakunya stok berlebihan. Peralatan

yang usang hendaklah diambil tindakan pelupusan supaya ruang stor dapat

digunakan dan rekod kawalan stok perlu dikemaskini.

vi. Garis Panduan Program BAKAS perlu disemak semula dan mengambilkira

kriteria bantuan dan tatacara pelaksanaan serta pemantauan aktiviti BAKAS.

Perbincangan perlu diadakan antara agensi kerajaan yang terlibat dengan

bantuan bekalan air supaya tidak berlaku pertindihan bantuan.

Page 160: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

MAKLUMBALAS KE

ATAS LAPORAN DAN

PEMERHATIAN AUDIT

BAHAGIAN V

Page 161: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Maklumbalas Ke Atas Laporan Dan Pemerhatian Audit

138

BAHAGIAN V

MAKLUM BALAS KE ATAS LAPORAN DAN PEMERHATIAN AUDIT

1. MAKLUM BALAS KE ATAS LAPORAN TAHUNAN AUDIT

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam KKM telah diedarkan kepada semua PTJ di

bawah KKM dan pihak yang berkepentingan setiap tahun. Ia adalah bertujuan untuk

memberi maklumat berhubung isu dan perkara yang ditemui hasil dari pengauditan

yang dijalankan. Setiap PTJ sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak

langsung dapat mengambil tindakan penambahbaikkan terhadap pengurusan KKM

secara keseluruhan. Selain itu, Laporan ini boleh dijadikan bahan rujukan dalam

konteks pengurusan. Kementerian sendiri sentiasa mengambil langkah positif dalam

menangani isu berbangkit dan memastikan supaya tindakan berkesan dibuat

terhadap kelemahan yang dikenal pasti. Namun demikian rumusan terhadap

teguran audit mendapati isu yang dibangkitkan adalah berulang dari setahun ke

setahun. Antara faktor yang menyumbang kepada keadaan tersebut adalah seperti

berikut:-

1.1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan pekeliling sedia ada berpunca

daripada kesilapan mentafsir peraturan, tidak arif dengan kehendak

pekeliling, tidak peka dan tidak ambil tahu edaran pekeliling yang

dikuatkuasakan.

1.2 Kekerapan berlakunya pertukaran pegawai di Bahagian Kewangan/

Pentadbiran menyebabkan tidak wujud kesinambungan tugas yang

seharusnya dilaksanakan.

1.3 Kelewatan mengisi kekosongan jawatan yang berkaitan dengan

pengurusan pentadbiran dan kewangan telah menyebabkan

berlakunya beban kerja yang tidak seimbang.

Page 162: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Maklumbalas Ke Atas Laporan Dan Pemerhatian Audit

139

1.4 Pelaksanaan kerja yang kurang teliti dan tidak menyeluruh adalah

berpunca dari ketidakberkesanan sistem pengawasan dan penyeliaan

oleh Ketua Pejabat/Ketua Unit.

1.5 Kurang pengalaman dan pendedahan dalam bidang pengurusan

pentadbiran dan kewangan terutama bagi pegawai lantikan baru.

1.6 Tindakan pembetulan bagi setiap teguran audit yang dibangkitkan

tidak dilaksanakan secara menyeluruh.

1.7 Sikap negatif pegawai seperti suka bertangguh/melengahkan kerja,

mengumpul kerja dan tidak proaktif menyebabkan kerja tidak dibuat

secara sistematik, lengkap dan terkini.

Menyedari akan masalah di atas, pihak Audit Dalam KKM telah mengambil inisiatif

dengan menyediakan senarai semak pengurusan kewangan untuk Ketua Pejabat,

memberi ceramah melalui kursus/latihan yang dianjurkan oleh KKM, melaksanakan

pendekatan audit melalui kaedah nasihat dan membimbing sambil mengaudit serta

naziran secara berterusan yang meliputi semua kategori PTJ. Pengauditan yang

dijalankan telah dibentangkan dalam Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pengurusan

Kewangan dan Akaun serta turut dibincangkan dalam mesyuarat yang melibatkan

KSU dengan Pengarah Kesihatan Negeri/Bahagian. Cawangan Audit Dalam berharap

melalui pengauditan yang dijalankan dapat menyumbang ke arah memperbaiki lagi

tahap pengurusan kewangan KKM dan meningkatkan tahap akauntabiliti melalui syor

audit. Walaupun keberkesanan tindakan terhadap teguran audit masih kurang

menggalakkan tetapi ada usaha yang berterusan telah dilaksanakan bagi

memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan.

2. MAKLUM BALAS DARI PTJ YANG DIAUDIT TERHADAP PEMERHATIAN

AUDIT

Maklum balas dari PTJ terhadap pemerhatian audit dalam tempoh yang ditetapkan

(sebulan dari tarikh surat audit) menunjukkan wujudnya kerjasama dan tindakan

Page 163: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Maklumbalas Ke Atas Laporan Dan Pemerhatian Audit

140

sesuai telah diambil oleh PTJ. Walau bagaimanapun, masih terdapat PTJ yang lewat

memberikan maklumbalas. Ringkasan maklumat adalah seperti berikut:-

48 PTJ mengemukakan jawapan dalam tempoh ditetapkan;

49 PTJ lewat mengemukakan jawapan antara 1 hingga 118 hari;

8 PTJ belum mengemukakan jawapan yang mana PTJ telah melebihi

tempoh yang ditetapkan.

Penerangan lanjut adalah seperti di Jadual 38

Jadual 38 Maklum Balas Dari PTJ Yang Diaudit Terhadap

Pemerhatian Audit (Sehingga 31.03.2011)

BIL. PTJ TARIKH

LAPORAN TARIKH

JAWAPAN KELEWATAN

(HARI)

TIDAK ADA KELEWATAN

1. PKPD Pasir Mas 25.03.2010 20.04.2010 -

2. Pejabat Pergigian Zon Bangsar, Wilayah Persekutuan

26.03.2010 20.04.2010 -

3. Hospital Changkat Melintang 29.03.2010 28.04.2010 -

4. Kolej Kejururawatan Seremban, Negeri Sembilan

01.04.2010 27.04.2010 -

5. PPD Sepang, Selangor 02.04.2010 30.04.2010 -

6. Bahagian Kewangan, KKM 19.04.2010 19.05.2010 -

7. PKK Kota Kinabalu, Sabah 20.04.2010 19.05.2010 -

8. PK Pelabuhan Pulau Pinang 06.05.2010 26.05.2010 -

9. Bahagian Kesihatan Awam 11.05.2010 11.06.2010 -

10. PK Pergigian Timur Laut, Pulau Pinang

31.05.2010 23.06.2010 -

11. Kolej Jururawat Masyarakat Tawau, Sabah

31.05.2010 30.06.2010 -

Page 164: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Maklumbalas Ke Atas Laporan Dan Pemerhatian Audit

141

BIL. PTJ TARIKH

LAPORAN TARIKH

JAWAPAN KELEWATAN

(HARI)

12. PKD Bachok 02.06.2010 30.06.2010 -

13. Bahagian Akaun 03.06.2010 29.06.2010 -

14. PKD Putrajaya 04.06.2010 30.06.2010 -

15. Hospital batu Gajah 09.06.2010 09.07.2010 -

16. PKB Sibu, Sarawak 21.06.2010 14.07.2010 -

17. Hospital Dalat, Sarawak 25.06.2010 22.07.2010 -

18. Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Negeri Sembilan

07.07.2010 05.08.2010 -

19. Hospital Balik Pulau, Pulau Pinang 13.07.2010 06.08.2010 -

20. Hospital Sultanah Bahiyah, Kedah 21.07.2010 19.08.2010 -

21. TPKN (Pergigian), Pulau Pinang 22.07.2010 17.08.2010 -

22. Bahagian Pembangunan Kompetensi 10.08.2010 07.09.2010 -

23. Hospital Tengku Anis 16.08.2010 14.09.2010 -

24. PKD Sabak Bernam, Selangor 23.08.2010 20.09.2010 -

25. PKD Maran, Pahang 24.08.2010 09.09.2010 -

26. Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Selangor

30.08.2010 30.09.2010 -

27. PKD Seberang Perai Tengah, Bukit Mertajam Pulau Pinang

20.09.2010 20.10.2010 -

28. Hospital Kudat, Sabah 21.09.2010 15.10.2011 -

29. Kolej Kejururawatan Masyarakat Kulim

22.10.2010 21.11.2010 -

30. PKD Alor Gajah, Melaka 28.10.2010 25.11.2010 -

31. Jabatan Farmasi, Hospital Kuala Lumpur

11.11.2010 06.12.2010 -

32. Pejabat Pengarah, Hospital Kuala Lumpur

11.11.2010 10.12.2010 -

Page 165: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Maklumbalas Ke Atas Laporan Dan Pemerhatian Audit

142

BIL. PTJ TARIKH

LAPORAN TARIKH

JAWAPAN KELEWATAN

(HARI)

33. Hospital Alor Gajah, Melaka 11.11.2010 10.12.2010 -

34. Institut Pengurusan Kesihatan 11.11.2010 08.12.2010 -

35. Hospital Ampang, Selangor 12.11.2010 26.11.2010 -

36. Pusat Darah Negara 22.11.2010 22.12.2010 -

37. Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 22.11.2010 22.12.2010 -

38. PK Pergigian Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang

09.12.2010 08.01.2011 -

39. PKD Klang, Selangor 14.12.2010 13.01.2011 -

40. PPD Jasin, Melaka 14.12.2010 14.01.2011 -

41. Hospital Tapah 21.12.2010 21.01.2011 -

42. PKK Tawau, Sabah 30.12.2010 28.01.2011 -

43. Pejabat Pergigian Daerah Bentong 31.12.2010 26.01.2011 -

44. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kota Kinabalu

12.01.2011 01.02.2011 -

45. Hospital Queen Elizabeth, Sabah 14.01.2011 14.02.2011 -

46. PKD Pasir Mas 26.01.2011 17.02.2011 -

47. Hospital Muadzam Shah, Pahang 17.02.2011 07.03.2011 -

48. PKD Pendang 18.02.2011 13.03.2011 -

KELEWATAN: 1 – 30 HARI

49. PKD Kuala Kangsar 07.02.2011 10.03.2011 3

50. Kolej Kejururawatan Melaka 04.03.2010 07.04.2010 3

51. Bhgn Dasar Dan Hubungan Antarabangsa

10.03.2010 12.04.2010 2

52. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

24.03.2010 30.04.2010 6

53. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sg Buloh

02.04.2010 03.05.2010 1

54. Hospital Sentosa, Sarawak 28.04.2010 06.06.2010 9

55. PKD Gombak, Selangor 04.05.2010 27.06.2010 23

Page 166: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Maklumbalas Ke Atas Laporan Dan Pemerhatian Audit

143

BIL. PTJ TARIKH

LAPORAN TARIKH

JAWAPAN KELEWATAN

(HARI)

56. PPD Alor Gajah, Melaka 19.05.2010 28.06.2010 29

57. PKPD Seremban, Negeri Sembilan 20.05.2010 22.06.2010 2

58. Hospital Melaka, Melaka 25.05.2010 02.07.2010 7

59. Bahagian Khidmat Pengurusan 01.06.2010 02.07.2010 1

60. JKN Terengganu 15.06.2010 06.08.2010 22

61. Jabatan Patologi, HKL 06.07.2010 09.08.2010 3

62. Hospital Labuan, Sabah 09.07.2010 24.08.2010 15

63. PKD Jasin, Melaka 14.07.2010 03.09.2010 20

64. Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan (Farmasi) W.P. Kuala Lumpur

22.07.2010 23.08.2010 1

65. PKD Kuala Pilah, Negeri Sembilan 23.07.2010 24.08.2010 1

66. Hospital Mukah, Sarawak 09.08.2010 30.09.2010 21

67. JKN Pulau Pinang 20.08.2010 06.10.2010 16

68. Hospital Umum Sarawak 30.08.2010 18.10.2010 18

69. Hospital Sulatanah Nur Zahirah, Terengganu

06.09.2010 11.10.2010 5

70. Jabatan Sajian Dan Dietetik, HKL 06.10.2010 16.11.2010 10

71. Hospital Kuala Krai 06.10.2010 15.11.2010 9

72. JKN Labuan, Sabah 11.10.2010 17.11.2010 6

73. Hospital Bau, Sarawak 22.10.2010 25.11.2010 3

74. Hospital Jempol, Negeri Sembilan 27.10.2010 03.12.2010 6

75. PKD Kulaijaya, Johor 02.11.2010 09.12.2010 7

76. Hospital Pasir Mas 08.11.2010 14.12.2010 6

77. PKPD Hulu Perak 09.11.2010 14.12.2010 5

78. Hospital Pekan, Pahang 03.12.2010 07.01.2011 4

79. PPK Penampang, Sabah 08.12.2010 17.01.2011 9

80. Hospital Jelebu, Negeri Sembilan 08.12.2010 10.01.2011 2

81. PKD Pasir Putih 09.12.2010 20.01.2011 11

82. PK Pergigian Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang

09.12.2010 31.01.2011 22

Page 167: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Maklumbalas Ke Atas Laporan Dan Pemerhatian Audit

144

BIL. PTJ TARIKH

LAPORAN TARIKH

JAWAPAN KELEWATAN

(HARI)

83. Hospital Pontian, Johor 17.12.2010 18.01.2011 1

84. JKN Perlis 21.12.2010 09.02.2011 19

85. Hospital Daro, Sarawak 22.12.2010 24.01.2011 2

86. PKD Sik, Kedah 05.01.2011 16.02.2011 11

87. Hospital Batu Pahat, Johor 07.01.2011 23.02.2011 26

88. Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu, Terengganu

21.01.2011 10.03.2011 17

89. PKB Sri Aman, Sarawak 26.01.2011 03.03.2011 5

90. Hospital Mersing, Johor 10.02.2011 18.03.2011 8

91. Hospital Jerantut, Pahang 17.02.2011 22.03.2011 5

KELEWATAN : 31 – 60 HARI

92. PKD Perak Tengah 30.07.2010 12.10.2010 43

93. PKD Hilir Perak 06.10.2010 23.12.2010 47

94. JKN Kelantan 15.10.2010 16.12.2010 31

95. Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

15.10.2010 05.01.2011 51

KELEWATAN: MELEBIHI 60 HARI

96. PKB Sarikei, Sarawak 30.08.2010 26.01.2011 118

97. Hospital Selayang, Selangor 05.10.2010 11.01.2011 67

BELUM TERIMA JAWAPAN

98. Hospital Baling, Kedah 11.11.2010 Belum Terima

-

99. Hospital Papar, Sabah 26.11.2010 Belum Terima

-

100. Klinik Pakar Bedah Mulut Hospital Kuching, Sarawak

07.01.2011 Belum Terima

-

101. Hospital Raja Permaisuri Bainon, Perak

13.01.2011 Belum Terima

-

102. Hospital Lahad Datu, Sabah 18.01.2011 Belum Terima

-

103. PKD Marang, Terengganu 02.02.2011 Belum Terima

-

104. PKD Ledang, Johor 02.02.2011 Belum Terima

-

105. Hospital Kemaman 08.03.2011 Belum Terima

-

Page 168: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

LAMPIRAN

Page 169: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

CARTA ORGANISASI

CAWANGAN AUDIT

DALAM, KKM

LAMPIRAN A

Page 170: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

LAMPIRAN A (Muka Surat 5 – Bahagian I)

CARTA ORGANISASI CAWANGAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

KETUA SETIAUSAHA

KEMENTERIAN KESIHATAN TURUS III Y.BHG.DATUK KAMARUL ZAMAN B. MD ISA

KETUA AUDIT DALAM JURUAUDIT W54

KOSONG

PENTADBIRAN

SEKSYEN AUDIT PRESTASI

SEKSYEN AUDIT KEWANGAN 1

SEKSYEN AUDIT KEWANGAN 2

SEKSYEN AUDIT NEGERI 1

SEKSYEN AUDIT NEGERI 2

Setiausaha Pejabat N27 Nazliyana Alias

AUDIT KHAS

KOSONG W41 Asman W32 Rossila W27

Nursakinah W27

Azrina Azri W41 Siti Rabeah W32 Nor Azura W27

Visalatchee W27

SABAH SARAWAK Hely Herlynna W44 KOSONG F44

Noor Azlina W41 Azizi Ismail W32

Ruzuani Razali W27

Nuraidah Amil W36

Mohd Ismail W27 KOSONG W27

Suraya W36 KOSONG W27

KOSONG W27

Nor Aini N22

Mohd Serjana W52

Mohd. Hussainel W48

Aida Md.Rashid W48

Ag.Samsudin W48 M.Hisyamsuddin

W41

Sadman W48 Lim Poh Guat

W41

PAHANG

SELANGOR KEDAH/PERLIS

KELANTAN W. PERSEKUTUAN TERENGGANU

Azizah Embong W36

Mohd Amin W27 KOSONG W27

Saiful Rizal W32 Hasrul Nizam

W27 Norashidah W27

MELAKA

PERAK JOHOR

Ching Yee Fong W36

Yogeswari W27 Rozielawati W27

N. SEMBILAN

Jaini Hassan W32 Rashidah W27

Siti Khadijah W27 KOSONG W27

Mustafa Kamal W36

Noraini Endut W27

Ariffin Haron W36 Nor Suria W27

Mohd Saifulizan W27

Rosnaida W32 Norhayati W27 KOSONG W27

PULAU PINANG

AUDIT

PRESTASI 2

AUDIT PRESTASI 1

Wan bte Hasan W48

Patbinder W44 KOSONG W36

Foziah W32 Nor Khairina W27

KOSONG W44 Zaimun W36

Khurshad W32

Azlinnah W27

Mohd Nizam W32 Kameleshwari

W27

Emi Yuslis W27

KOSONG W36 Seri Asmara W27 Norhayati W27

KOSONG W36 Norhasniza W27

Marliana W27

Sopiah W36 Nurul Najwa W27 Mohd Faiz W27

Ayob Karim N17 Ruzana Osman N17

Mohd Zaki N17 Khairul Anwar N17

Selbiah Ali N17 Rofiaah Said N17

KOSONG PT N17 (2) KOSONG PTR N11 (2)

R.Kulasingam N4 Muhammad Syukri

R3

Page 171: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

KURSUS/CERAMAH DAN

PERSIDANGAN YANG DIHADIRI

OLEH PEGAWAI DAN ANGGOTA

CAD SEPANJANG TAHUN 2010

LAMPIRAN B

Page 172: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

LAMPIRAN B (Muka Surat 6 - Bahagian I)

KURSUS/CERAMAH DAN PERSIDANGAN YANG DIHADIRI OLEH PEGAWAI

DAN ANGGOTA CAD SEPANJANG TAHUN 2010

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

1.

Perhimpunan Bulanan 1/2010

Abdul Rashid b. Yaakub Sadman @ Sick B. Kapit@Kopit

Patbinder Singh Mann A/L Jagir Singh

Muhammad Hisyamuddin B. AB Halim

Nor Khairina Bt. SH AB Hamid Nor Aini Bt. Muda Foziah Bt. Abdul Rahim

Fuziah Bt. Ibrahim Nazliyana Bt. Alias Ayob Karim B. Kasim Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said

05.01.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

2. Perhimpunan Pagi Bulan Januari 2010

Rizuani Bt. Radzali 07.01.2010 PKD Kulim

3. Perhimpunan Bulanan Januari 2010

Ariffin B. Haron 10.01.2010 JKN Kelantan

4. Perhimpunan Bulanan Jabatan Penerangan-Januari 2010

Noraini Bt. Endut 15.01.2010 Jabatan Penerangan

5. Persidangan Dwi Tahunan Kesatuan Pembantu Tadbir Kesihatan

Khairul Anwar b. Jaafar 15.01.2010 Kesatuan Pembantu Tadbir Kesihatan

6. Pengurusan Dan Pengauditan Aset Kerajaan

Zaimun Bt. Abdullah 20.01.2010 Cawangan Audit Dalam

7. Kursus Peningkatan Kemahiran Kaunseling Tahap II

Ayob Karim B. Kasim 26.01.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

8. Bicara Rohani Bulan Januari – Hari Ini Lebih Baik Dari Semalam

Siti Rabeah Bt. Abd.Rahim Zaimun Bt. Abdullah Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Foziah Bt. Abdul Rahim Fuziah Bt. Ibrahim Ruzana Bt. Osman Nor Azira Bt. Arsnan

29.01.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

9. Persidangan Pelan Kesihatan Strategik RMK-10

Abdul Rashid B. Yaakub 02.02.2010 hingga

04.02.2010

Kementerian Kesihatan Malaysia

10. Program Pengurusan Berat Badan Sesi 2010

Rizuani Bt. Radzali 04.02.2010 PKD Kulim

Page 173: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

11. Bengkel Asas Geraksaraf Dan Perangsaraf

Noraini Bt. Endut

05.02.2010 Jabatan Penerangan

12. Perhimpunan Bulanan Februari 2010

Ariffin B. Haron 07.02.2010 JKN Kelantan

13. Kursus Pengauditan Prestasi

Nor Khairina Bt. Sh Ab Hamid 08.02.2010 Akademi Audit Negara

14. Kursus IT Controls Mohd Saifulizan B. Md Raffles 08.02.2010 Akademi Audit Negara

15. Perhimpunan Bulanan 2/2010

Nor Aini Bt. Muda Nazliyana Bt. Alias Azlinnah Bt. Muhamad Fuziah Bt. Ibrahim Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

09.02.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

16. Ceramah Eksekutif Bil 2/2010-Pengauditan Prestasi

Norhasniza bt. Norkhalid 18.02.2010 Jabatan Audit Negara

17. Perhimpunan Bulanan Jabatan Penerangan-Februari 2010

Noraini Bt. Endut 19.02.2010 Jabatan Penerangan

18. Kursus Pengauditan Prestasi

Azlinnah Bt. Muhamad 22.02.2010 Akademi Audit Negara

20. Kursus Induksi Modul Asas

Emi Yuslis Bt. Kamardin@Kamarudin

Nor Suria Bt. Mat Zeh

22.02.2010 Akademi Audit Negara

21. Kursus Induksi Modul Umum Siri 1/2010

Lim Poh Guat 22.02.2010 hingga

10.03.2010

Akademi Audit Negara

22. Majlis Mesra Majikan Rizuani Bt. Radzali 23.02.2010 Jabatan Zakat Negeri Kedah

23. Bicara Rohani Bulan Februari – Contohi Rasullullah S.A.W

Nor Aini Bt. Muda Nazliyana Bt. Alias Siti Rabeah Bt. Abd.Rahim Khurshad B. Muhammad Fa’iz Foziah Bt. Abdul Rahim Zaimun Bt. Abdullah Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman Noor Azlina Bt. Nor Hasim

25.02.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

24. Kursus Kepimpinan

Dan Penyeliaan

Ariffin B. Haron 28.02.2010 JKN Kelantan

25. Kursus Pengukuhan Berpasukan

Noraini Bt. Endut 01.03.2010 INTAN

26. Kursus Penyediaan I-Portal

Asman B. Mohamas Siron 02.03.2010 Bahagian Pengurusan Maklumat

Page 174: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

27. Perhimpunan Bulanan 3/2010

Nor Aini Bt. Muda Azlinnah Bt. Muhamad

Khurshad B. Muhammad Fa’iz Selbiah Bt. Ali Ruzana Bt. Osman

02.03.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

28. Kursus i-Portal Dengan Menggunakan CMS Xoops – Siri 1/2010

Noor Azlina Bt. Nor Hasim 02.03.2010 hingga

04.03.2010

Bahagian Pengurusan Maklumat

29. Kursus Pengurusan

Bayaran

Azrina Bt. Azri 07.03.2010

hingga 09.03.2010

Bahagian

Kewangan

30. Perhimpunan Bulanan Mac 2010

Ariffin B. Haron 07.03.2010 JKN Kelantan

31. Kursus Induksi Modul Khusus Siri 1/2010

Lim Poh Guat 11.03.2010 hingga

26.03.2010

Akademi Audit Negara

32. Program Latihan Sektor Audit Persekutuan-Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)

Norhasniza Bt. Norkhalid

Mohd Saifulizan B. Md.Raffles

Azizah Bt. Embong

12.03.2010 Jabatan Audit Negara

33 Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

Nur Sakinah Bt. Ahmad 16.03.2010 Sirim Training Services Sdn Bhd

34. Kursus E-Terimaan Rizuani Bt. Radzali 23.03.2010 Jabatan Akauntan Negara, Kedah

35. Bicara Rohani Bulan Mac – Suamiku Kasih, Isteriku Sayang

Asman Bin Mohamad Siron Foziah Bt. Abdul Rahim Fuziah Bt. Ibrahim Selbiah Bt. Ali Ruzana Bt. Osman Nor Azira Bt. Arsnan Noor Azlina Bt. Nor Hasim

26.03.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

36. Taklimat Penyediaan Hidangan Sihat Semasa Mesyuarat

Ruzana Bt. Osman 30.03.2010 Bahagian Pengurusan

37. Kursus IT Controls Hely Herlynna Bt. Mohd Kassim

05.04.2010 hingga

09.04.2010

Akademi Audit Negara

38. ESQ Basic Training Asman Bin Mohamad Siron 06.04.2010 Bahagian Sumber Manusia

39. Perhimpunan Bulanan 4/2010

Nor Aini Bt. Muda Fuziah Bt. Ibrahim

Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

06.04.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

40. Kursus Transformasi Dan Pengukuhan Jati Diri (ESQ)

Ayob Karim B. Kasim 06.04.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

Page 175: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

41. Kursus ‘Leadership & Organization Management’

Nor Azira Bt. Arsnan 18.4.2010 hingga

24.04.2010

Akademi Audit Negara

42. Kursus Pengurusan Berat Badan Tahun 2010

Rizuani Bt. Radzali 20.04.2010 PKD Kulim

43. Kursus Microsoft Power Point

Noraini Bt. Endut 21.04.2010 Jabatan Penerangan

44. Kempen Bumi Hijau Kameleshwari A/P Suppiah

Emi Yuslis Bt. Kamardin @Kamarudin

23.04.2010 Jabatan

Perhutanan Pulau Pinang

45. Kursus Orientasi Pembantu Tadbir W/N17

Rizuani Bt. Radzali 27.04.2010 JKN Kedah

46. Penceramah Kursus Perbelanjaan Dan Pembayaran Teguran Audit

Mohd Hussainel B. Jerai

29.4.2010 Kementerian Kesihatan Malaysia

47. Program Bicara Rohani Nor Aini Bt. Muda Fuziah Bt. Ibrahim Selbiah Bt. Ali

Rofiaah Bt. Said

30.04.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

48. Perhimpunan Bulanan Jabatan Penerangan-April 2010

Noraini Bt. Endut 30.04.2010 Jabatan Penerangan

49. Taklimat Penyediaan Halal Haram

Ruzana Bt. Osman 30.04.2010 Bahagian Pengurusan

50. Persidangan Pengurusan

Suraya Bt. Mahrut 03.05.2010 JKN Sarawak

51. Perhimpunan Bulanan 5/2010

Nor Aini Bt. Muda Azlinnah Bt. Muhamad Khurshad B. Muhammad Fa’iz Fuziah Bt. Ibrahim Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said

Ruzana Bt. Osman

04.05.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

52. Taklimat Sistem Pengurusan Pengauditan (Espp)

Hely Herlynna Bt. Mohd Kassim 07.05.2010 Kementerian Kewangan

53. Perhimpunan Bulanan Mei 2010

Ariffin B. Haron 09.05.2010 JKN Kelantan

54. Kursus Kefahaman, Dokumentasi Dan Asas Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Ching Yee Fong 10.05.2010 JKN Perak

55. Kursus Intensif Perakaunan Siri 2/2020

Muhammad Hisyamuddin B. Ab Halim

Azrina Bt. Azri

10.05.2010 hingga

14.05.2010

Akademi Audit Negara

Page 176: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

56. Program Pembelajaran Berterusan Siri 1/2010 - Membentuk

Keperibadian Anak Cemerlang

Patbinder Singh Mann A/L Jagir Singh

Nor Aini Bt. Muda Nazliyana Bt. Alias Siti Rabeah Bt. Abd.Rahim Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

13.05.2010 Unit Psikologi Kaunseling, Bahagian Khidmat Pengurusan

57. Perhimpunan Bulanan JKNS

Nuraidah Bt. Amil 17.05.2010 JKN Sabah

58. Kursus Asas CAATs Lim Poh Guat 17.05.2010 hingga

21.05.2010

Akademi Audit Negara

59. Bicara Rohani Bulan Mei – Tunaikan Zakat, Harta Berkat

Nor Azira Bt. Arsnan Noor Azlina Bt. Nor Hasim

21.05.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

60. Biro Tatanegara Noraini Bt. Endut

20.05.2010 Biro Tatanegara

61. Bicara Rohani-Tunaikan Zakat

Asman Bin Mohamad Siron Azlinnah Bt. Muhamad Selbiah Bt. Ali

Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

21.05.2010 Kementerian Kesihatan Malaysia

62. Kursus Asas Caat’s Emi Yuslis Bt. Kamardin@Kamarudin

21.05.2010 Akademi Audit Negara

63. Kursus Pengurusan Hasil Dan Terimaan

Nor Khairina Bt. Sh Ab Hamid Azlinnah Bt. Muhamad

23.05.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

64. Kursus Induksi Modul Umum & Khusus Siri 4/2010

Noor Azlina Bt. Nor Hasim 23.05.2010 hingga

25.06.2010

Akademi Audit Negara

65. Kursus Induksi Modul Umum Siri 4/2010

Muhammad Hisyamuddin B. Ab Halim

23.5.2010 hingga

07.06.2010

Akademi Audit Negara

66. Perhimpunan Bulanan

6/2010

Nor Aini Bt. Muda

Azlinnah Bt. Muhamad Khurshad B. Muhammad Fa’iz Fuziah Bt. Ibrahim Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

01.06.2010 Bahagian

Khidmat Pengurusan

67. Taklimat Pemantauan Pengemaskinian Dan Permurnian Maklumat Aplikasi HRMIS

Ruzana Bt. Osman 02.06.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

68. Taklimat Sistem Mymeeting

Nazliyana Bt. Alias 03.06.2010 Bahagian Pengurusan Maklumat

Page 177: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

69. Kursus Kenegaraan Khairul Anwar b. Jaafar 03.06.2010 Biro Tatanegara

70. Perhimpunan Bulanan JPM-Bulan Jun

Mohd Saifulizan B. Md Raffles 07.06.2010 Jabatan Perdana Menteri

71. Kursus Induksi Modul Khusus Siri 4/2010

Muhammad Hisyamuddin B. Ab Halim

08.06.2010 hingga

25.06.2010

Akademi Audit Negara

72. Perhimpunan Bulanan

Jun 2010

Ariffin B. Haron 13.06.2010 JKN Kelantan

73. Kursus Moh Cube Rizuani Bt. Radzali 14.06.2010 JKN Kedah

74. Perhimpunan Bulanan Jabatan Penerangan-Jun 2010

Noraini Bt. Endut 17.06.2010 Jabatan Penerangan

75. Interpreting Financial Statement

Suraya Bt. Mahrut 18.06.2010 Jabatan Audit Negara Sarawak

76. Kursus Perhubungan Awam Dan Komunikasi Berkesan

Azizah Bt. Embong 22.06.2010 Jabatan Audit Negara

77. Program Bicara Rohani-Tanggungjawab Dilaksana, Hati Gembira, Hidup Bahagia

Nor Aini Bt. Muda Foziah Bt. Abdul Rahim Fuziah Bt. Ibrahim Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman Selbiah Bt. Ali

25.06.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

78. Kursus Persediaan PTK Nor Azura Bt. Othman Azlinnah Bt. Muhamad

Mohd Saifulizan B. Md Raffles

28.06.2010 Akademi Audit Negara

79. Pengauditan Sebutharga Dan Tender Melalui Sistem ePerolehan

Fuziah Bt. Ibrahim 28.06.2010 Kementerian Kewangan

80. Taklimat e-Perolehan Modul Sebut Harga dan Tender

Hely Herlynna Bt. Mohd Kassim 28.06.2010 Kementerian Kewangan

81. Bengkel Peningkatan Kualiti Pegawai-Pegawai Pengurusan JKNS

Nuraidah Bt. Amil 03.07.2010 JKN Sabah

82. Perhimpunan Bulanan Julai 2010

Ariffin B. Haron 04.07.2010 JKN Kelantan

83. Perhimpunan Bulanan 7/2010

Khurshad B. Muhammad Fa’iz Nor Aini Bt. Muda Nazliyana Bt. Alias Azlinnah Bt. Muhamad Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

06.07.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

Page 178: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

84. Kursus Perolehan Tanah Dan Penyediaan Skop Kerja Projek-Projek Pembangunan JKNS

Nuraidah Bt. Amil 07.07.2010 JKN Sabah

85. ICT Controls Suraya Bt. Mahrut 12.07.2010 Jabatan Audit Negara Sarawak

86. Kursus Pengauditan Penyata Kewangan

Badan Berkanun Persekutuan

Mustafa Kamal@Ahmad Azahari B. Abd Samad

12.07.2010 Akademi Audit Negara

87. Taklimat Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan (S3PK)

Hely Herlynna Bt. Mohd Kassim 12.7.2010 hingga

14.7.2010 21.12.2010

JKN Sarawak JKN Kedah JKN Pahang

88. Kursus Pengurusan Stress Di Tempat Kerja

Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

13.07.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

89. Taklimat Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan (S3PK)

Awang Samsudin B. Hj Mohd Salleh

Mohamad Nizam B. Para@Pora

15.07.2010 Cawangan Audit Dalam

90. Kursus Pengukuhan Diri Kakitangan (Stress Dalam Kehidupan)

Nur Sakinah Bt. Ahmad 21.07.2010 Insan-Hrd Consultancy

91. Seminar Perubatan Islam

Rizuani Bt. Radzali 21.07.2010 Hospital Pulau Pinang

92. Kursus Penyeliaan Pemandu Di KKM

Ayob Karim B. Kasim 21.07.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

93. Ceramah Eksekutif Bil. 6 Tahun 2010 – Computer Forensic

Mariaty Bt. Ali

Awang Samsudin B. Hj Mohd Salleh

Sadman @ Sick B. Kapit @ Kopit

22.07.2010 Jabatan Audit Negara

94. Penceramah Kursus

Penyeliaan Pemandu di KKM

Mohd Hussainel B. Jerai

22.07.2010 Bahagian

Khidmat Pengurusan

95. Bicara Rohani-Pengajaran Peristiwa Israk Mikraj Solatlah Dari Hatimu

Foziah Bt. Abdul Rahim Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

23.07.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

96. Kursus Perakaunan Siri

2/2010

Siti Rabeah Bt. Abd.Rahim

Shaiful Rizal B. Mohd Sani Kameleshwari A/P Suppiah Mohamad Nizam B. Para@Pora

26.07.2010 Akademi Audit

Negara

97. Kursus Perolehan Awam Bil. 4 Tahun 2010

Lim Poh Guat 26.07.2010 hingga

29.07.2010

INTAN, Jabatan Perkhidmatan Awam

Page 179: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

98. Kursus Kepimpinan Yang Efektif Bagi Pegawai-Pegawai Pengurusan JKNS Bil 2/2010

Nuraidah Bt. Amil 28.07.2010 JKN Sabah

99. Kursus Pengurusan Stress Dan Kemahiran Kesihatan Mental (MBJ)

Ayob Karim B. Kasim 28.07.2010 MBJ Ibu Pejabat KKM

100. Kursus ‘Soft Skill & Stress Management’

Nor Azira Bt. Arsnan 28.07.2010 hingga

30.07.2010

Kementerian Kesihatan Malaysia

101. Perhimpunan Bulanan 8/2010

Nor Aini Bt. Muda Nazliyana Bt. Alias Azlinnah Bt. Muhamad Khurshad B. Muhammad Fa’iz

Fuziah Bt. Ibrahim Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said

03.08.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

102. Ujian Atas Talian Sistem Pengurusan Pengauditan (SPMP)

Awang Samsudin B. Hj Mohd Salleh

Sadman @ Sick B. Kapit @ Kopit

03.08.2010 Cawangan Audit Dalam

103. Kursus Kami Sedia Membantu

Ching Yee Fong 09.08.2010 JKN Perak

104. Ceramah Eksekutif Bil. 7/2010-Pendidikan Kewangan Dan Pengurusan Kredit

Azizah Bt. Embong 10.08.2010 Jabatan Audit Negara

105. Taklimat Pengurusan Kewangan

Nor Azura Bt. Othman Nur Sakinah Bt. Ahmad Visalatchee A/P Kalidasin Norhayati Bt. Ibrahim Seri Asmara Bt. Salimin Noraini Bt. Endut Muhd Amin B. Musa Norhayati Bt. Hamisan

17.08.2010 Cawangan Audit Dalam

106. Program Bicara Rohani-Ramadhan Pemangkin Sahsiah Insan Cemerlang

Nor Azura Bt. Othman Rizuani Bt. Radzali Norhayati Ibrahim Seri Asmara Bt. Salimin Foziah Bt. Abdul Rahim Rofiaah Bt. Said

Ruzana Bt. Osman

24.08.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

107. Ceramah Agama-Penghayatan Ramadhan Siri 2

Azizah Bt. Embong 26.08.2010 Jabatan Audit Negara

Page 180: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

108. Tazkirah Ramadhan-Nuzul Al-Quran

Azizah Bt. Embong

27.08.2010 Jabatan Audit Negara

109. Ceramah Agama Sempena Bulan Ramadhan Al-Mubarak

Azizah Bt. Embong 03.09.2010 Jabatan Audit Negara

110. Perhimpunan Bulanan September 2010

Ariffin B. Haron 05.09.2010 JKN Kelantan

111. Perhimpunan Bulanan

9/2010

Azlinnah Bt. Muhamad

Visalatchee A/P Kalidasin Noraini Bt. Endut Muhd Amin B. Musa Fuziah Bt. Ibrahim Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

07.09.2010 Bahagian

Khidmat Pengurusan

112. Service Level Agreement

Suraya Bt. Mahrut 20.09.2010 Jabatan Audit Negara Sarawak

113. Kursus Pengurusan Kewangan AI

Rosnaida Bt. Bidin 20.09.2010 Akademi Audit Negara

114. Bengkel Latihan Sistem Pengurusan Aset Fasa 3 (Modul Pelupusan Dan Kehilangan)

Khairul Anwar b. Jaafar 22.09.2010 Bahagian Perolehan Dan Penswastaan

115. Program Bicara Rohani 9/2010

Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

24.09.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

116. Hari Audit Se- Malaysia/ Persidangan Juruaudit Sektor Awam

Abdul Rashid B. Yaakub Mohd Hussainel B. Jerai Mariaty Bt. Mohd Ali Awang Samsudin B. Hj Mohd

Salleh Sadman @ Sick B. Kapit @

Kopit

25.09.2010 hingga

28.09.2010

Jabatan Audit Negara

117. Kursus ACL-Uitm Fais Mustafa Kamal@Ahmad Azahari B. Abd

29.09.2010 Akademi Audit Negara

118. Kursus Persediaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred W44

Mariaty Bt. Ali Sadman @ Sick B. Kapit @

Kopit

29.09.2010 hingga

30.09.2010

Jabatan Audit Negara

119. Kursus Persediaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred W44

Nor Azira Bt. Arsnan 29.09.2010 hingga

30.09.2010

Akademi Audit Negara

120. Penceramah Kursus Pengurusan Kenderaan Jabatan

Mohd Hussainel B. Jerai

30.09.2010 JKN Melaka

Page 181: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

121. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) TK3 Juruaudit W44 Tahun 2010

Mariaty Bt. Ali 04.10.2010 hingga

06.10.2010

Jabatan Audit Negara

122. Perhimpunan Bulanan 10/2010

Azlinnah Bt. Muhamad Noraini Bt. Endut Muhd Amin B. Musa Khurshad B. Muhammad Fa’iz Selbiah Bt. Ali

05.10.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

123. Ceramah Eksekutif Bil 8 Tahun 2010-Pengurusan Stress Pemangkin Budaya Kerja Cemerlang

Azizah Bt. Embong 05.10.2010 Jabatan Audit Negara

124. Program Latihan

Cawangan Audit Dalam-S3PK

Norhasniza bt. Norkhalid 07.10.2010 Cawangan Audit

Dalam

125. Kursus Induksi Umum Dan Khusus

Rossila Bt. Md Esha 10.10.2010 Akademi Audit Negara

126. Perhimpuanan Bulanan Anggota JKNNS Bil

10/2010

Rashidah Bt. Ya Siti Khadijah Bt. Abd Kader

12.10.2010 JKN Negeri Sembilan

127. Kursus Intensif Perakaunan Siri 3/2010

Rizuani Bt. Radzali Rashidah Bt. Ya Norashidah Bt. Kamaruddin Siti Khadijah Bt. Abd Kader

18.10.2010 Akademi Audit Negara

128. Kursus Intensif Perakaunan Siri

3/2020

Lim Poh Guat Noor Azlina Bt. Nor Hasim

18.10.2010 hingga

22.10.2010

Akademi Audit Negara

129. Kursus Advanced Audit Skills

Abdul Rashid B. Yaakub 18.10.2010 hingga

29.10.2010

Bahagian Pengurusan Latihan

130. Program Bicara Rohani-Disiplin Diturut, Kerjasama Dituntut, Kejayaan Dipungut

Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

21.10.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

131. Taklimat HRMIS Azizah Bt. Embong 25.10.2010 Cawangan Audit Pendidikan

132. Bengkel Keluarga Bahagia Komuniti

Mohamad Nizam B. Para@Pora 26.10.2010 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

133. Kursus Pengurusan Hasil Dan E-Terimaan

Nuraidah Bt. Amil 27.10.2010 JKN Sabah

134. Kursus Kenali Diri Melalui Inventori Psikologi

Kameleshwari A/P Suppiah Emi Yuslis Bt. Kamardin

@Kamarudin

29.10.2010 JKN Pulau Pinang

Page 182: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

135. Perhimpunan Bulanan 11/2010

Nor Aini Bt. Muda Nor Azura Bt. Othman

Azlinnah Bt. Muhamad Nur Sakinah Bt. Ahmad Norhayati Bt. Ibrahim Seri Asmara Bt. Salimin Azizah Bt. Embong Khurshad B. Muhammad Fa’iz Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

02.11.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

136. Seminar-Wanita Dan Tembakau Berwaspada

Nor Azura Bt. Othman Nur Sakinah Bt. Ahmad Rizuani Bt. Radzali Noraini Bt. Endut Ruzana Bt. Osman

03.11.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

137. Taklimat Pelaksanaan

Sistem ePenyata Gaji Dan eLaporan

Nor Aini Bt. Muda

Ruzana Bt. Osman

04.11.2010 Bahagian

Khidmat Pengurusan

138. Taklimat Sistem e-Penyata Gaji Dan Laporan

Nazliyana Bt. Alias 08.11.2010 Unit Gaji

139. Kursus Islamic

Financial Instrument

Marliana Bt. Mokhtar

08.11.2010 Akademi Audit

Negara

140. Program Latihan Cawangan Audit Dalam KKM

Norhasniza bt. Norkhalid 12.11.2010 Cawangan Audit Dalam

141. Seminar ePerolehan Mohd Hasrulnizam B. Mohd Shuib

12.11.2010 Cawangan Audit Dalam

142. Taklimat LNPT Ruzana Bt. Osman

Mohd Zaki B. Ali

12.11.2010 Bahagian Pengurusan

143. Taklimat e-Terimaan Oleh Jabatan Akauntan Negara

Mohd Hussainel B. Jerai

Awang Samsudin B. Hj Mohd Salleh

Sadman @ Sick B. Kapit @ Kopit

Patbinder Singh Mann A/L Jagir Singh

Azrina Bt. Azri Siti Rabeah Bt. Abd.Rahim Visalatchee A/P Kalidasin Rashidah Bt. Ya Mohamad Nizam B. Para@Pora Suraya Bt. Mahrut Siti Khadijah Bt. Abd Kader Azizah Bt. Embong Rosnaida Bt. Bidin Foziah Bt. Abdul Rahim Fuziah Bt. Ibrahim

12.11.2010 Cawangan Audit Dalam

Page 183: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

144. Bengkel 1 Pembangunan Pelan Strategik TM 2011- 2015, KKM

Wan Bt. Hassan 19.11.2010 hingga

21.11.2010

Kementerian Kesihatan Malaysia

145. MTCP National Audit Academy

Wan Bt. Hassan 22.11.2010 hingga

30.11.2010

Jabatan Audit Negara

146. Sesi Taklimat & Hands On Sistem Pengurusam Maklumat Pengauditan

Hely Herlynna Bt. Mohd Kassim

Nor Azira Bt. Arsnan Patbinder Singh Mann A/L Jagir

Singh Nazliyana Bt. Alias Azlinnah Bt. Muhamad Khurshad B. Muhammad Fa’iz Foziah Bt. Abdul Rahim Zaimun Bt. Abdullah

22.11.2010 Cawangan Audit

Dalam

147. Persidangan Pengurusan KKM

Abdul Rashid B. Yaakub Awang Samsudin B. Hj Mohd

Salleh Hely Herlynna Bt. Mohd Kassim Azrina Bt. Azri

Muhammad Hisyamuddin B. Ab Halim

Lim Poh Guat Noor Azlina Bt. Nor Hasim Patbinder Singh Mann A/L Jagir

Singh

25.11.2010 Kementerian Kesihatan Malaysia

148. Forum Perdana Diambang Hijrah

Nazliyana Bt. Alias Zaimun Bt. Abdullah Selbiah Bt. Ali Rofiaah Bt. Said Ruzana Bt. Osman

26.11.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

149. Perhimpunan Bulanan JKN Melaka-November 2010

Norhayati Bt. Hamisan 26.11.2010 JKN Melaka

150. Seminar On Enhancing Auditor’s Performance Towards Ensuring Accountability

Mohd Hussainel B. Jerai

30.11.2010 Jabatan Audit Negara

151. Persidangan Akademi Audit

Wan Bt. Hassan 08.12.2010 hingga

10.12.2010

Jabatan Audit Negara

152. Team Building Suraya Bt. Mahrut 08.12.2010 Jabatan Audit Negara Sarawak

153. Bengkel Audit Dalam Hely Herlynna Bt. Mohd Kassim 13.12.2010 JKN Pahang

154. Taklimat Aplikasi HRMIS Pelaksanaan Cuti

Ruzana Bt. Osman 10.12.2010 Bahagian Pengurusan

Page 184: LAPORAN TAHUNAN CAWANGAN AUDIT DALAM 2010audit.moh.gov.my/v2/images/dokumen/LT/LT2010.pdf · laporan tahunan cawangan audit dalam 2010 kementerian kesihatan malaysia cawangan audit

Laporan Tahunan Cawangan Audit Dalam 2010

Lampiran

Bil. Kursus/Ceramah/

Persidangan Peserta Tarikh Penganjur

155. Perhimpunan Bulanan 12/2010

Nor Aini Bt. Muda Nazliyana Bt. Alias

Azlinnah Bt. Muhamad Khurshad B. Muhammad Fa’iz Zaimun Bt. Abdullah Ayob Karim B. Kasim

14.12.2010 Bahagian Khidmat Pengurusan

156. Taklimat Penutupan Akaun

Nor Aini Bt. Muda 15.12.2010 Bahagian Akaun

157. Taklimat Waran Perjalanan Udara Awam (Firefly)

Nor Aini Bt. Muda 16.12.2010 Bahagian Kewangan

158. Seminar Pendermaan Organ

Ruzana Bt. Osman 20.12.2010 Bahagian Pengurusan

159. Kursus Pengendalian Diri Secara Psikologi

Rosnaida Bt. Bidin 22.12.2010 JKN Melaka

160. Perhimpunan Bulanan JKN Melaka-Disember 2010

Norhayati Bt. Hamisan Rosnaida Bt. Bidin

24.12.2010 JKN Melaka

161. Bengkel 2 Pembangunan Pelan Strategik TM 2011- 2015, KKM

Wan Bt. Hassan 28.12.2010 hingga

30.12.2010

Kementerian Kesihatan Malaysia

162. Majlis Perjumpaan Bersama TPKN Pengurusan JKN Melaka

Norhayati Bt. Hamisan 31.12.2010 JKN Melaka