Top Banner
واد ی ه ران ګ د ې ک ه ش ق ن ه پ ان ت س ن ا غ ف ا ت یولا و ن و ړ ن و ګ د ت* ښ وړ* جKunar Province Location on the Map of Afghanistan و ن و ړ ن و ګ د ه پ ت ی ولا ې ک ه ش ق ن ګ ن ړ ن د0 ې ل وا س ل و ت* ښ وړ* جNarang District Geographical Location at the Map of Kunar Province
41

kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

Dec 29, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

کې نقشه په افغانستان هیواد جوړښت دګران دکونړونوولایت

Kunar Province Location on the Map of Afghanistan

نقشه په ولسوالۍ دکونړونوولایت دنرنګ کېجوړښت

Narang District Geographical Location at the Map of Kunar Province

Page 2: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)
Page 3: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)
Page 4: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

نقشه ولسوالۍ دنرنګNarang District Map

Page 5: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

لــــــیـــــــــکلــــــــړ

عنوان پاڼه ګڼه1 معلومات عمومی اړه په ولسوالۍ دنرنګ ۱3 وضعیت عمومی ولسوالي دنرنګ ۲

3 حالت امنیتی ولسوالی نرنګ د ۳4 بهیر څرنګوالی د حکومتدارۍ ښه د کې ولسوالي نرنګ په ۴

6 کتنه ته حالت اقتـــصادي ولسوالۍ نرنـــــګ د ۵

8 وضعیت مالداري او دکرهڼی ولسوالي نرنګ د ۶

10 ټولنیزوضعیت ولسوالي نرنګ په ۷

11 وضعیت روغتیایی کی ولسوالی نرنګ په ۸13 وضعیت پوهنی د کی ولسوالي نرنګ په ۹

14 کتنه ته حالت زیربنایی کی ولسوالی نرنګ په ۱۰۱۱‍۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱

Page 6: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

پیغام دکونړونووالیKunar Province Governor Message

کې پایله په اودتکامل ودی دتدریجی ټولنی دبشری مفهوم ددولت چې ده معلومه بهتره ته تاسی داچې

کوی ځلی هلی کیدونکی ستړی نه ډیرې موخه په پرمختګ او انکشاف د ټولنی اودخپلی کیږی رامنځته

کې ټولنو په کې راتلونکی په او شی ولاړی پرمخ ډول منظم په ځلی هلی یادی خاطرچې په ددی ولی

ژوندلرونکی اوهوسا ارام اوسیدونکی اودټولنی نشی رامنځته مشکلات کې ژوند اقتصادی او فرهنګی ، ټولنیز

شتمنۍ اومعنوی مادی ټولی هیواد ګران زموږد امله لسیزوکورورانونکوجنګونوله دتیروڅو بدبختانه ولی اوسی

او ټولنیز موخه په پرمختګ دهراړخیزخوندیتوب دټولنی چې نشوه مساعده زمینه دیته هیڅ جګړوپرمهال د کې هیواد ګران اوپه شوی لاندی ترخاورو

اوپه رامنځته سیستم ددولت کې هیواد ګران په دافغانانوپرمټ همکارۍ دنړیوالوپه چې دی ځای دخوښۍ ډیر بیاهم شی ترسره چاری پرمختیائی

منظم په چاری ټولی کې هیواد په داچې شوی ترسره چاری پرمختیائی ډیرې کې هیواد په بیلابیلوبرخوکې په او شول پیل سره بیاله هرڅه کې هیواد

او تنظیم چاری ټولی کې ولایاتو په مخی له اوهغی شوه رامنځته ستراتیژې پرمختیائی کچه په دهیواد ورته لوری له ددولت شی ولاړی پرمخ ډول

شویوو دټاکل ستراتیژۍ پراختیائی دملی دافغانستان او تعقیب په موخو پرمختیائی دزریزی دافغانستان هم کی کونړونولایت په راز اوهمدا ولاړی پرمخ

دامنیت ولایت دکونړونو پرتله په کلونو دتیر ئی مخی له چې شوی ترسره ګړنی څرګنده او عمده تیروڅوکلنوکې په موخه په کولو دترلاسه پایلو

چې دی همدالامل ، لری راوړنی لاسته دیرې ډګرکې په دپیاوړتیا ادارو ایزو سیمه او کیدا پروژودپلی پرمختیائی او دپراختیائی ، دټینګښت

شی به کړوثابته مطالعه اړخونه بیلابیل پرمختګونو ددی که کړی پرمختګ کافی کې وخت کم ډیر په پرتله په دنوروولایتونو دهیواد دکونړولایت

موخه همدی په ده هم پرانیستی لاره ئی لپاره دلاپرمختګ اودولایت شوی پرمختګ کافی کې ادارو شته ټولو په کې ولایت دی په ًاا واقع چې

) مکمل ) اړه په اودولسوالۍ ترتیب نما یوپروفایل لپاره ولسوالۍ دنرنګ چې وسپارله دنده کارمندانوته خدمتونوریاست اوسکتوری تخنیکی مودولایت

هواره لاره موخه په دلاپرمختګ ولسوالۍ نرنګ دکونړونوولایت سره بشپړونی په فعالت فرهنګی دغه اود پرځای ځای ډول منظم په پکی معلومات

یم هیله په دموافقیت ورته څخه تعالی څښتن لوروونکی او کوم مننه امله له کونی ترسره زیاتوهلوځلو ددغه ددوۍ چې . کړی

درنښت پهوحیدی ) ( الله فضل سید الحاج

والی دکونړونوولایت

ســــــــریــــــزه

Page 7: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

چې څرنګه ( لکه وګړي ) نارينه او ښځينه دواړه ملت هغه د سرمايه پانګه رشتني ملت ديو

پاملرنه يو ځانګړی په تعالی څښتن اومتعال دلوی چې اواسانتیاوی امکانات اوغیرطبعی طبعی پیداکیدونکی هغه ټول کې سیمه په ولی

دخلکو دسیمی دټولنی خپله وی موجوده کی سیمه په چې پانګه هغه ولی کیږی بلل پانګه بیاملی کچه ټوله په او پانګه پیداکیږی

وګورۍ تاسی که همیشه کاراچوی په یائی او کوی استفاده تری څرنګه چې لری اړه استعدادونوپوری او پرمختيا احساس موخهد

جوړول چاپيريال ديوښه لپاره په ویدخلکو شي وکولي خلک سوکال خوښۍ چه سره ۍاو

خپل دوامداره په یوسی ژوندډول .پرمخ

بشری چې ده بهترمعلومه ته چي یواځی نه وړتیاوی تاسی برابروی خلکو د دا اسانتیاوی او پرمختګ کې ژوند د په بلکه

کوي واکونهخلکو پراخه کي ټولنه په په هم کیداء چارودلاګړندی د دپرمختګ سیموکې خپلو په خاطرچې په ددی

ددی ونیسواو لاندی ترڅیړنی باید امکانات شته بانډوکې سیمواو هغه اوپه اړه کلیواوبانډوپه سیمو، نودخپلو کړو مساعده زمینه موخه

څخه دهیواد او هیواد ، ولایتی ، ایزه سیمه په پیداواروته غیرطبعی او طبعی سیمی شودخپلی کولائی څرنګه چې شو کې لټه په امکان

ولایاتو دنورو دهیواد بنسټ همدی نوپه پیداکړی اسانتیاوی موخه په دپرمختګ خلکوژوند ټولنی پیدااودخپلی ت امکانا دمارکیټ دباندی

) شویدی ) پوښل ځنګلونو شتمنیو ارزښتناکه خورا په ئی غرونه چې دی شتمنیودرلودونکی غیرطبعی او دطبعی هم دکونړونوولایت څير په

)....... ( داوبو ئی دری چې دی همدالامل لری شتون پکی اوغوړاسکی اولښتې ، ښوون ، څیړۍ ، نښتر ډولونه لرګیوبیلابیل اود

خپلو په چې شی کولی سره اسانۍ په بزګران چې کړی مساعده زمینه ددی کرهڼیزبهیرته ئی کې ولسوالۍ په او دزیرمودرلودونکی

( ، شوله ، جوار غنمو، د نباتات کیدونکی کښت زراعتی کې ولایت کونړونو په چې کړی کښت کرهڼیزنباتات بیلابیل ځمکوکې

) دډیروزیاتوامکاناتودرلودونکې دکونړونوولایت چې خاطر په ددی دی عبارت څخه سبوډولونو خوراکی اوهرډول پنبه ، ګڼی ، اوربشه

ټول ) ( کې ولسوالیو ټولو اړوند ددولایت موخه په ترتیب د هنداری پروفایل دکونړونوولایت چې وپتیله هم مقام دولایت دی ولایت

په او راټول معلومات اړه په اثارو لرونکو ارزښت کانونواوپخوانیو ځنګلونو، پیداوارو، زراعتی نفوسو، شتمنیو، طبعی غیر او طبعی هغه

) پیداکړو ) امکان ددی او کړو مساعده زمینه خاطر په دلاپرمختګ دولسوالیو شو ترڅووکولائی کړی پرځای ځای کې هنداره پروفایل

ولایت ددی نو کړی پلی چاری پرمختیائی اړینی کې ولسوالیو اواړونده دکونړونوولایت وغواړی اداری اومرستندویه دولتی کچیری چې

راټول معلوماتوت اویا شی وکړائی څیړنه سره بیاله چې نوی اړتیابه اوددی وی موجود معلومات مخکی له مخکی به اړه په ولسوالیو اړوند

اړوند خدمتونوریاست سکتوری او تخنیکی دکونړونوولایت نوهمداووچې یوسی پرمخ چاری خپلی پربنسټ دهغی او شی کړی

) لټه ) په ترتیب هنداری پروفایل لپاره دکونړونوولایت ئی ځلوسره هلو کیدونکو ستړی نه اوپه راونغاړلی مټی سره دهدایت کارمندانودمقام

دولایت لپاره دتطبیق چارو دپرمختیائی ادارو اوغیردولتی دولتی پلوه بل اوله کونی اومعلوماتودترلاسه دلوستنی ګرانوهیوادوالو د شوچې کې

کړی . وړاندی او چاپ چمتو، توګه په ټولګی ښی اړه ولسوالیوپه اړونده او

Page 8: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

سندپژندنه ددغه

Introduction to This Document

) ( دزریزوپرمختیائی موخه په جوړونی دپلان کوی وړاندی هراړخیزمعلومات اړه په دکونړونوولایت سند همدغه پروفایل دکونړونوولایتکچه دولایتونوپه کې افغانستان هیواد ګران په داچې کوی تشریح دکونړونولایت پربنسټ ستراتیژۍ پرمختیائی دملی دافغانستان موخواومقام عالیقدرمحترم دکونړونوولایت موږ ولی وی شوی ترتیب پکی معلومات اړه په برخی ديوی ډول ځانګړی په ولی جوړشویدی پروفایلونه

اوپیاوړتیاپه دلاپرمختک دولسوالیو او معلومات ډول مکمل په پکی به اړه په اوټولوولسوالیو دکونړوولایت د پراساس اورهنمائی دهدایت

Page 9: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

او ترتیب اسانتیاوی اړه په رسی دلاس ته موخو شویو ټاکل ټولو کې دستراتیژیو اداری ارګانونوخپلواکه دمحلی او پراختیائی دملی د موخهمکمل په پکی چې خاطر په جوړونی پلان دسترتیژیک کچه په دولایت او اداری دولایتی جوړول سند ددی ، وی شوی پرځای ځای

چې وو همدالامل وی شوی راونغاړل معلومات کې په اړه ستونزوپه اسانتیاوواو ، محدودیتونو منابعو، ، امکاناتو ، وضعیت داوسنی ډولپرمختیایی دزریزو افغانستان د ادارې ولایتي خوبیاهم لری شتون ستونزی اداروکې او ریاستونو بیل بیلا کې ولایت کونړ په هم څه که

عمده کې دوران وروستیوکلنوپه موخه په کولو دترلاسه پایلو شویو ټاکل د ستراتیژۍ پراختیايي دملي افغانستان د تعقیب په موخوترسره کړنې پروژو کاوڅرګنده پرمختیايي او دپراختیايي ، دټینګښت دامنیت دکونړولایت پرتله په کلونو دتیرو یې مخې له چې دي ړی

کچه اقتصادی او ټولنیزو ، ادارو په خاطرچې په ددی ، لری راوړنې لاسته ډیرې کې ډګر دپیاوړتیاپه ادارو یزو ا سیمه او کیدا دپليولایت دکونړونو چې ده نوهیله ونغاړلی را مټی خاطر په چاپ او ترتیب د سند ددی اداری ولایتی شی کیښودل ټکی دپای ته ستونزو

او موخو پرمختیايي زریزو د افغانستان د چې وکړي به اوهڅه ، کړي ترلاسه بریالیتوبونه ډیرزیات تردې کلونوکې راتلونکو په به ارګانونه ټولد به موخه په دپیاوړتیا حکومتولۍ ایزې دسیمه به ترڅنګ ددې او ، ورسیږي ته پایلو شویو ټاکل ستراتیژۍ پراختیايي دملي دافغانستان

کړنواو دښه اداری ددی راتلونکی په همداسندبه او کړې اوپلې تعقیب موخې کاري چوکاټ کاري دستراتیژیک کړنو د ارګانونو ایزو سیمهکوو یادونه څخه موخو شویو ټاکل ځینی د خاطر همدی په چې وی ښکارندوی او شاهد یواځینی حکومتدارۍ ښه

لاری د خاطر په کونی وړاندی او پلانونودترتیب نوروپرمختیائی دستراتیژیکوپلانونواو کې نکی راتلو په به مرسته سندپه دهمدیخلاصون .

چارو پرمختیائی ټولو شویو ترسره کچه امنیتی او حکومتوالۍ ، اقتصادی ، فرهنګی ټولنیز، په سکتورونوکې ټولو په تیروڅوکلنوکې پهکونه . ښکارندوئی

او کړنو ښه کې ادارو نوروټولو او واحدونو اداری ټولو په کچه په دولایت لاری همدی له او ښکارندوئی دپایلو حکومتدارۍ ښی دکول . رامنځته رقابت موخه په کیدا پلی فرهنګ حکومتدارۍ ښه

دلاری لپاره چاپ او داسانتیاوو خاطر په ترتیبونی پروفایل دولایتی کچه په دولایت کې نتیجه په چاپ او ترتیب سند ددیهوارول .

هم او وی برابری ښی اسانتیاوی ، وو موجود معلومات کې برخو ډیرو په کې کونړونوولایت په برتله په ولایتونو دنورو چې لدی سرهکم ډیر جوړونی پروفایل باید شونو ځیر ټکوته دی که او وه پوری زړه ډیرپه همکاری لیوالتیااو کچه په ادارو ټولو نورو او مقام دولایت

سیمودرلودونکې لوړوژورو دډیرو چې ولایت یوغرنی کونړونوولایت د چې شی به نوڅرګنده وګورو که لوری بل خوله ، ی وا نیولی وختترلاسه معلومات اړه په بانډودوضعیت کلیواو شته کې ولسوالیو دټولو دکونړونوولایت باید موږ چې وه اړینه اساس همدی نوپه دی ولایتمرستیال دولایت ، مقام دولایت خپله کې کچه رهبری په دترتیبونی سند ددی چې وو همدا کړو پرځای ځای کې سند همدی په او

ټولنیزو د کې برخه په چاپونی او کونی اماده ته چاپ د حتی او اوترتیبونی راټولونی دمعلوماتو او وو خدمتونورئیس سکتوری او اودتخنیکیوو کارپوهانو کونی خوندی د دمرستو او جوړونی دپلان او چارو امنیتی او حقوقی ، چارو دودیزو تعالی او څښتن دلوروونکی اوبیاهم

او راوتی چاپه له او ترتیب یاست کونکی دمعلوماتوترلاسه او لوستونکی تاسی ئی نن همداسندچې چې دی ځای ویلو دشکر څخهدی . وړاندی په ستاسی

Page 10: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

معلومات عمومی اړه په ولسوالۍ دنرنګ

General Information Regarding Narang District

د ) افغانستان هیواد دګران دولت( ۳۴کونړولایت شاهی په افغانستان د لپاره ځل دلومړی چې دی ولایت هغه څخه جملی ولایتونوله( په ولایت( ۱۳۴۲کې ددی کې وخت هغه په چې وکړه ارتقا‌ء ته درجې ولایت څخه درجی له ولسوالۍ دلوئی کې کال لمریز

سپینه ) ( کې هیواد ګران په خان داؤد محمد سردار د چې کله وو ناصری عبدالرحیم مرحوم شو وګمارل دنده په حیث په والی لومړنیخپل په نوموړی چې کیښوده ډبره دبنسټ حکومت دجمهوری ئی کې هیواد نوپه واخیستی کې لاس په واګی دچارو اومرحوم کودتاوکړه

حاجې مرحوم ئی کې وخت دغه په او ښکته ته درجی ولسوالۍ لوئی څخه درجی له دولایت بیرته دکونړونوولایت کې دورحکومتاوپه ) ( ) وګمارو دنده په توګه په دحکمران څمکنی ولایت( ۱۳۵۴محمد بیرته څخه درجی له ولسوالۍ لوئی له ئی کې کال ش هـ

( په ګډون په اباد اسعد دمرکز دکونړونوولایت کې وخت دغه په چې کړ لوړ ته ) ۷درجی )، څوکۍ کونړ، خاص واحدونو اداری ( ) ) ( ، وره مره ، نرنګ ، نورګل ولسوالۍ کومی چې مهال اواوس وو شوی ویشل کامدیش او اسمار برکونړ ، پیچ دره ، سرکاڼی

خان ( داؤد محمد سردار مرحوم د چې خپله چې وی علاقدارۍ دولایت دره چپه او وټپور ، ناړۍ ، دانګام ، آاباد غازی ، شیګلاباد اسعد مرکز د دکونړونوولایت مهال اوس چې شوی بدلی ولسوالۍ په علاقدارۍ ټولی کې دوران په انقلاب د وروسته څخه دشهادت

( د ګډون ) ۱۵په )، اباد غازی ، اسمار ، شیګل ، وره مره ، سرکانی ، نرنګ ، څوکۍ ، کونړ خاص ، نورګل واحدونو اداریسرګاڼی ( ) ، څوکۍ کونړ، خاص څلورولسوالۍ دکونړونوولایت چې دی شوی ویشل دره چپه او ماڼوګی ، وټپور ، ناړۍ ، دانګام

او ( ) وټپور ، ناړۍ ، دانګام ، اباد غازی اسمار، ، شیګل ، وره مره ، نرنګ ، نورګل ولسوالۍ لس پاتی او درجه دویمه په اوماڼوګیپه ( ) ( ولسوالیو درجه دریمه هم کړی ترتیب نما پروفایل ورته موږ چې کوم ولسوالۍ دنرنګ چې لری قرار کې درجه دریمه په دره چپه

څخه ) دمرکزاسعداباد چې دی کوزنرنګ مرکز ولسوالۍ ددی او ولسوالی دنرنګ نوم دولسوالۍ چې ده ولسوالي شامله کې (۱۷ډلهد ئی ته لوری لویدیځ ، ده تړلی سره دری ګل دیوه ولسوالۍ دڅوکۍ چې دره دباډیل ئی ته لوری شمال لری موقعیت لیری کیلومتره

Page 11: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

دنرنګ او لری موقعیت ولسوالۍ اوسرکانی سیند دکونړونوولایت ئی ته لوری جنوب او اباد مرکزاسعد ئی ته لوری ختیځ ، ولسوالۍ څوکۍچې( )۱۶۲ولسوالۍ ) لری مساحت مربع ولسوالۍ( )۱۰۵کیلومتره دنوموړی او لری شتون سیمو بیلابیلو په کلی اوکوچنی لوی

او( )۷۴ غرنۍ سیمه دقیقه( ٪۲۶ کومه اړه په دشمیر دنفوسو کې افغانستان اد هیو ګران په هم څه که ده غرنۍ نیمه ئی سیمه ٪ ًاا ) تقریب ولسوالۍ نوموړی ګانوپراساس دسروی ادارو ځینی او راپورونو د دولسوالۍ شوی ترسره نده چې( ۷۵۰۰۰سروی لری نفوس تنه

څخه ) جملی له نفوس او( )۳۵۰۰۰دمجموعی نارینه .۴۰۰۰۰تنه دی( ښځینه تنه

او ) بر ئی ځایونه تاریخی چې ده ارزښتونودرلودونکې اقتصادی او تاریخی څیرد په دنوروولسوالیو کې دکونړونوولایت ولسوالۍ نوموړیولسوالۍ نوموړی همدارنګه او دی ریلیفونه درسامۍ دپاسه دډنډونوکلی دبرنرنګ او رسامی اندک نرنګ دزوړ ، کلاګانی نرنګ کوز

چې ځمکو کرهنیزو ولسوالۍ د او ده غنی هم پلوه داوبوله چې ده ځمکودرلودونکی کرهڼیزو دزیاتو څیر په کونړولسوالۍ دخاصئی ) مساحت څخه( )۲۲۰۰مجموعی جملی له ددی او دی او( )۱۶۰۰هکتاره ایزه اوبه بیلابیل( ۶۰۰هکتاره ده للمی هکتاره

( ، غنم پیداوار کرهڼیز ولسوالۍ دیادی ولی ذکرشی کې کتاب په وروسته ئی به تفصیل چې کیږی کښت پرمټ دبزګرانو فصلونه ) ( اوداسی شلغم ، ټینډۍ ، پالک ، بنډۍ د کیږی کرل کې ولسوالۍ یاده په چې سبزیجات همدارنګه او دی ګنی او وربشی ، جوار

) ( ( ، زردالو خوبانۍ ، املوک سره ، مالټه ، رنجان نا انګور، کې ولسوالۍ نوموړی نوپه شو ځیر جاتوته میوه که او دی عبارت نوروڅخه ) څرنګه لکه پیداکیږی سبزیجات او حبوبات ، جات میوه کې ولسوالۍ نوموړی په داچې یواځی نه کیږی پیدا اوامروت ، مڼی ، آالوچهنباتاتو لرګین لرونکو ارزښت ورته اودیته لمنځو نښترواو په ئی اوغرونه دی غرونه برخه زیاته ولسوالۍ دنوموړی چې وشوه یادونه مخکی چې

په به کې عناوینو راتلونکې په چې لری حیثیت ځانګړی کې ولسوالۍ نوموړی په کې چارو اقتصادی په ئی لرګی او دی شوی پوښل. شۍ کړائی لاسه تر معلومات ډول تفصیلی

1

Page 12: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

وضعیت عمومی ولسوالي دنرنګGeneral Conditions of Narang District

: حالت امنیتي ولسوالۍ نرنګ Security Situation in Narang Districtد

اړینه کوو ونه څرګنده حالت امنیتی د ولسوالی یادی د مونږ داچی شویدی ذکر پورته معلومات زیات اړه په ولسوالی نرنګ د هم څه کهچې ولسوالۍ نرنګ د ، وکړو یادونه دلته څخه معلوماتو لنډ څه یو د هم بیا چی مساحت، ۱۶۲ده مربع کوچنی ۱۰۵کیلومتره او لوی

د لورته لویدیځ اسداباد پلازمینې د ولایت دکونړونو او چې ۱۷کلي ده پرته کې واټن په او ۷۴کیلومتره غرنۍ یی سیمه یی ٪۲۶ سیمه ٪ دولت اسلامي خپل له ډول ټولیز په چې دي پښتانه او میشت غرنیوسیموکې په وګړي ډیری ولسوالۍ دیادې هم څه که ده، غرنی نیمه

بمونه ئی به کې اوږدو په اودلارو پیښوي ستونزې امنیتي ناوخته وخت چې شته کړۍ یوشمیربهرنۍ سیموکې دغه په خو دي ملاتړي سرهدپرمختیائۍ چی تردی اوان پیداکول مشکلات او تخریب وړاندی په ترافیک چلیدونکی دورځنی ئی به اوپلونه پلچکونه او کیښودل

امنیتی دیوشمیر کې بیلابیلوپړاؤنو په لسیزې یوې تیرې د ولسوالۍ یاده خوبیاهم پیداکول خنډونه زیات ډیری ئی به وړاندی په پروژوله لاملونو دلاندې وروستیوکې دې په خو وه مخ سره تحدیدونو

. شوې ډاډمن پرتله په دپخوا حالت امنیتي پکې امله. تجهیزاوتسحیل پولیسو دملي. ګزمې دوامداره دسرتیرو اردو دملي. راتلل منځته پولیسو ییزو دسیمهد . ) ( لوړاوی ظرفیتونو وړتیاؤ د ځواکونو امنیتي. ځواکونوسره امنیتي له همکاري دولسونو ډول ځانګړي په. تطبیق پروژو رغونی بیا د ډیروالی ځواکونو امنیتی د سره ادارو دولتی نورو او ځواکونو ملی دخپل کی برخو بیلابیلو په ملاتړ ولس د نشتوالی ځواکونو خارجی د

) کښتونو ) دحلالو یي بزګران او ټیټه کچه سوداګرۍ او قاچاق استعمال، کښت، کوکنار توکو یې نشه د کې ولسوالۍ یاده په همدارازدی، روان مخ پر ډول ښه په بهیر رغونې دبیا کې ولسوالۍ یاده په چې دي لاملونه همدا ، کوی کښت خپلوځمکوکې په تخمونه

دولسونوپه دي، فعال پکې دوائیر رسمي او پرانیستی دترافیکوپرمخ لارې لوئ وړي، پرمخ کاروبارونه ورځني خپل ډول عادي په یي خلکډیر پکی چاری ټولی ژوند د او امنیت چې ولسوالیولپاره او دکونړونوولایت چې وګڼله لازمه موږهم امله له همکارۍ دکافی کې برخه هره

لاپر او چاپ کتاب څیر په نمونی یوی کچه په دهیواد او راټول معلومات اړین خاطر په جوړونی پروفایل ولایتی دی روانی پرمخ ښهپه ولسوالیو ټولو دکونړونوولایت به وروسته اوتردی ګړه پیل ولسوالۍ دنرنګ ولایت مودکونړونو سرکې لومړی په چې لارپرانیزو ته مختګ

2

3

Page 13: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

لوستنی ستاسی مهال اوس کړچې چاپ توګه په کتاب معلوماتی ځانګړی توګه په بیلګی ځانګړی یوی د او راټول معلومات بیلابیل اړه. دی اماده لپاره

بهیر څرنګوالی د حکومتدارۍ ښه د کې ولسوالي نرنګ په

Governance Situation in Narang District

چې شویدی رامنځته بدلونونه هراړخیز مثبت ډیر هم واحدونوکې ډیرې په دکونړونوولایت چې ده معلومه بهتره ته تاسی چې څرنګهولسوالۍ دنرنګ کې سلسله همدی په کوی برخوښکارندوئی پرمختیائی دټولو کتاب راوتی چاپه له نوم په دکونړهنداری کې برخه پدیپرمختګ ښه ډول ښکاره په کې برخه په حکومتدارۍ دښی د پکی څیر په دنوروولسوالیو چې ده څخه ډلی له ولسوالیو هغو یوله

پرتله دپخواپه چې دی ځای دخوښۍ هم اوس ولی وشی چې اړتیاده کارته زیات ډیر هم نور موخه په اودلاپرمختګ شویدی. دی شوی پیاوړی او چټکی چاری دحکومتوالۍ

داصل حکومتوالی دښه امله کارله دښه مدیریتونه او ارګانونه ټول اړوند ولسوالۍ ددی چې کیږی ځیرشونولیدل ته حقیقت کهده : درلودونکی

له .1 سیالۍ دازادی کارمندان ټول ولسوالۍ دنرنګ سم سره داصولو مخی له دبرنامی خدمتونودکمیسون اوملکی اصلاحاتو داداریسم دلیدلوسره اوخلا دتشی خوائی هره او دی لګیدلی څراغ حکومتدارۍ دښی کې اداره په ئی پربنسټ چې شوی ټاکل لاریپوره هغه سم سره دتشخیص وی موجود نیمګړتیاوی کومی چې کې برخو ټولو تخنیکی او اداری په او شویدی غور ډکولو په

شویدی .شویده ) ( .2 لوړه پرتله کارمندانووړتیادپخواپه دټولواداری او شویدی ورکړی ورکشاپونه وړتیالوړاوی ارتقاء دظرفیت کارمندانوته اداری ټولو

) ( هم څخه ماشین کاپی سکینراو کمپیوتر، اسانتیا تکنالوژیکی د چې تردی ان دی راغلی والی ښه ئی کې چارو خپلو په او. کیږی لیدل ډیرپرمختګ کې کارونو په ئی پراساس چې شوی برخمن

چاری .3 ورځنۍ ټولی او شوی رامنځته ډول مطلق په حاکمیت او مراعات دقانون کې ادارو ټولو په برکت په داصلاح اداری ددیکیږی . ترسره کې حدودو په دقانون

کې ).4 ولسوالۍ نرنګ په لاری ددی چې کوی دخلکوخدمت کې برخه په درغونی او شوی جوړی ګانی شورا پیوستون دملیکمی( ۱۸۸ څه یو پرتله په دپخوا مشکلاتوکې په دخلکو چې دی اوهمدالامل شوی تطبیق پروژی النوع مختلف پرمختیائی

دی . راغلیډیری .5 ټولوولسوالیوکې په اوهمدارنګه کوی استازیتوب دخلکو چې شویدی جوړی کې حدودو په دقانون هم ګانی شورا ټولنیزی

) سره ) دحکومت ګډه په ګانی شورا ټولی شته چې شویدی جوړی شوراګانی ښځو ځوانانواو مشرانو، قومی کرامو، علماء نوریدحکومت کې حقیقت په هم ګانی داشورا چې ووائی ځواب ډول اومناسب وخت په غوښتنوته خلکو دخپلو ترڅو کارکوی

ډول ددی چې ، ده لرلی ونډه پوره کې بهترۍ په دحکومتدارۍ کې چارو زیاتو په دحکومت ګډه په اوهم جوړوی برخهخوشحالۍ ویستلواو شکر د بیاهم شوی اوپرمختګ وړبدلون دپام کې ټولویادوچارو په کچه په دهیواد امله له دبهترۍ حکومتدارۍ

او ګټوساتنی دخپلو خلک امله همدی له چې ، دی راغلی بدولون کې برخو ټولو په دادارو کې ادارو په چې دی ځایټولو ) ( په دکونړونوولایت چې شتون حکومتوالۍ ښی چې د لامل همدی کوی ملاتړئی او ګڼی ئی حکومت نمائینده پرمختګډیری نور برخه په حکومتوالۍ د چې دی کې هڅه پدی واحدونه اداری ټول موخه همدی اوپه دی شوی رامنځته کې ولسوالیو

د هم اداره ولایتی ولایت نودکونړونو ، کړی چوپړوړاندی ښه لاره احسن په ولسونوته میشت ټولو خپلو ترڅو وکړی ځلی هلیاو اوولس ویاړی ئی ایښودو پربنسټ حکومتدارۍ ښی او کوی ښکاره رضامندی سره افتخار په څخه حکومتدارۍ ښی داډول

ترڅوله کړی ترلاسه بریاوی نوری لاپسی کې سیالۍ روا دی اوپه شی ۍ ولاړ نورپرمخ فرهنګ حکومتدارۍ دښی غواړی هم اداره4

Page 14: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

په دشهیدانوارمانونه او شی کړای وړاندی چوپړ ښه ته ولس غیور او مجاهد ، کړیدلی او زوریدلی دکونړونوولایت ئی برکتهشی . ورپوره قبرونوکې

کتنه ته حالت اقتـــصادي ولسوالۍ نرنـــــګ دNarang District Economical Conditions at a Glance

هغه یوله هم ولایت کونړونو د ولاړل منځه له پکې بنسټونه ډیری چې کې پایله په امنیو نا لسیزو درې لږترلږه دتیرو کې هیواد پهلاسه له اویا تخریب هم زیربناوې اقتصادي ترڅنګ ویجاړتیا د بنسټونو نورو د يې ناخوالوکې څوکلونو تیرو په چې دی څخه ولایتونو

ډیرو د راتګ په نظام جمهوري اسلامي یوبشپړ د وروسته لړئ دغه له بدبختیو او جنګونو د کې هیواد په مرغه نیکه له ورکړي،وړ پام د هم کې برخه په سکتور دخصوصي موخه په پیاوړتیا اقتصادي د ترڅنګ رغیدا د بنسټونو ټولنیزو او فرهنګي سیاسی،

اومالي اچونې کونړدپانګې د دی ډیریدو په مخ ورځ په ورځ متشبیثینوشمیر دخصوصي شوي، رغول زیربناوې اقتصادي شوي پرمختګونه

انځور محکمی علنی د کی لسوالی و نرنګ په

5

Page 15: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

رسیدلی تنوته زره درې دمراجعینوشمیرلږترلږه یې دمه تردې او ورکوي پورونه ګټې بې متشبیثینوته خصوصي چې اداره یوه نوم په کوپراتیفدنجارۍ ده، جوړونې، ۱۵۰فعاله دشیریني کارخانې، لس تولید دیخ دي، بوخت پکار پکې زرتنه لږترلږه چې فابریکې کوچنۍ

. دې د سره سره پرمختګونو دغه له لري شتون کارخانې نورې اوداسې اوپروسس دتولید دمرمرډبرو دستګاوی، دخرادۍ پنیرجوړونې،کانونه، : ډبرو قیمتي اونیمه دقیمتي ځنګلونه، طبعي زیرمې، پراخه داوبو لکه فرصتونه یوشمیر لپاره پرمختګ اقتصادي دلا ولایت

د سربیره ولایت دکونړونو به اخیستنه ګټه ډول ښه په دغومنابعوڅخه له چې لري کې لاس په سرچینې نورې اوداسې سیمې سیاحی. ولري سره ځان له پایلې ښې کچه په هیواد

د ولایت دې د چې ولسوالۍ نرنګ د ولایت دکرنیزو ۱۵دکونړونو یې وګړي ډیرې چې ده ولسوالي یوه څخه جملې له ولسوالیورسیدلي سرته هم پروژې یوشمیربنسټیزې لوري له دولت د کې برخه دغه په چې راوړي لاسته عواید ورځني خپل لارې له محصولاتو

: لکه خدمتونه ېوشمیرمنځمهاله ډګرکې په دکرنې دي، جاري لا چارې رغونیزې یوشمیرنوری اود. تخمونووېش شویو اصلاح. دمثمرونیالګیووېش. رغونه دننداریزوقوریواوقطعاتو. مشورې کې برخه په دبڼوالۍ. رغونه سیستمونو اوداوبوزېرمو لګول اوبه. فارمونه روزنې د کبانو او دچرګانو

پروژې یولړنورې اوهمداشان واکسین څاروي کورني شوي فعال کوپراتیفونه زراعتي ، شوي پاکې ویالې او کانالونه داوبو ډول دوامدار په. شوي ترسره هم

شویدی ښودل کې چوکاټ لاندې په مخې له دفیصدۍ تولیدات کرنیز ولسوالۍ :دیادېکتنېسلنهمحصولګڼه۱( ۳۶)غنم٪۲( ۲۰)جوار٪۳( ۵)وربشې٪۴( ۸)میوی٪۵( ۲)مالوچ٪۶( ۱۵)وریجې٪۷( ۲)ګني٪۸( ۱۰)سابه٪۹( ۰۱)زغفران٪۱۰ مواد یي ٪( ۲)نشه۱۱( ۰)نورمواد٪

6

Page 16: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

: لکه محصولات نور یولړ زمکوڅخه کزنیزو او باغونو له ولسوالۍ نرنګ د راز دغه: لکه جات ميوه ډول ډول يي باغونوڅخه له ، نور اوداسى آالوګان، رومیان، بادرنګ، ملۍ، بنډۍ،پالک،کدو،ټنډى،شلغم، ) ( په کي ولايت او ولسوالۍ همدي په چي نور اوداسى امروت، مڼى، آالوچه، ، زردالو خوبانۍ املوک، سره ، انګور،نارنجان،مالتې

رسيږي . مصرفلرګین نورو نورو داسې او څیړیو بادامو، وحشي زیتونو، لمنځووحشي نښترو، په ده دره باډيل د چې سیمې غرنۍ ولسوالۍ دغې د

لوبولی . رول رغنده یې کي پیاوړتیا اقتصادي په اوسیدونکو د چي شوي پوښل نباتاتوپام په خو کوي پورته ګټه برېښنا لمرینې له یي اوسیدونکي او لري نه سرچینه ځانګړې کومه برېښنا د سیمه یاده دمه تردې هم څه که

له سټیشن دعمومي کې سیمه همدې په دلیږدپرمهال برېښنا د ته کونړ څخه برېښناکوټ سروبي له ولایت کابل د چې شته کې ( د همداراز ، ورکړي هم برېښنا سیموته شاؤخوا سره ارزښت( ۱۱۷۱۹۳۸۰۰رغیدنې په په افغانیو چې پروژه کانال دنرنګ

/ /۱۳۹۱ ۱ زمکو ۳۰ هکټاره سلګونه د شوي، پیل لوري له وزارت برېښنا او اوبو د دولت اسلامي افغانستان د چارې درغونې یې نیټهپه چې ده طمع او لري /دخړوبولووړتیا /۱۳۹۳ ۱ د ۳۰ راز همدغه شي، وسپارل به ته اخیستنې ګټې او بشپړې چارې یې به نیټه

) لري ) فعالیت لري اړه پورې کمپنیو اتصالات او روشن ، ان ټی ام بیسیم، افغان په چې ټاورونه مخابراتي څلور کچه په ولسوالۍکړي . ځواب یې ستونزې اوانټرنټي تیلفوني دخلکو چې

ولسوالۍ ) دغې کرنه،( ) ۴۵د په وګړي مالدارۍ، ( )۴۰سلنه په سوداګرۍ،( ) ۱۰سلنه په په( ۵سلنه اجورې ورځنۍ د سلنه او ) دي( ۱۰کارونوبوخت روزګاره بی یې سلنه .

وضعیت مالداري او دکرهڼی ولسوالي نرنګ د

Agricultural and Livestock Situation at Narang

د سره بزګرانو همکاری ګډه په موسیساتو همکارو او اداری ایزی وزارت،سیمه محترم مالداری او زارعت د ولسوالی نرنګ ولایت دکونړونوپیاوړتیا په اقتصاد د او لوړوالی د سطحی د ژوندانه د دهقانانو د او انتقال په تکنالوژی نوی د زراعت د کی بخشونو مختلفو په کرهڼی

دی . کړی وړاندی خدمات زراعتی کیپه ) څخه دمرکزاسعداباد ولایت کونړونو د ولسوالی نرنګ او( ۱۷د لری موقعیت کی فاصله متره ًاا )کیلو زراعتی( ۱۱۰۰۰تقریب جریبه

څخه ) جملی دی له چی لری او( )۸۰۰۰ځمکه آابی یی د (۳۰۰۰جریبه کی ځمکه زراعتی ایزه اوبه دغه په چی ده للمی یی جریبهپه نباتاتو صنعتی د ځنګلاتواو باغداری، ، سبزیجاتو ، جاتو دغله ګډون په موسیساتو همکارو او ریاست زراعت د راپدیخوا څوکلنو

پاکۍ تخم د لکه الات سامان زراعتی نور او نیالګی ونو دارو میوه د او سری کیمیاوی ، تخمونه شوی اصلاح ته بزګرانو کی بخشونوهمدی د چی کوی عرضه تخمونه وخت خپل په ته هقانانو د او لری جریان کی کولو پاک او تخمونو کرنیزو د کونړ د چی ماشینونه

په پل د کوټکی د هم ګودام بل یو بزګرانولپاره ولسوالی نرنګ د همدارنګه او شویدی جوړ ګودام کی ساحه په برنرنګ د لپاره شرکتاو سری کیمیاوی او تخمونه به کی اینده په او جوړشویدی کی ساحه

نرنګ د کیږی توزیع ته بزګرانو څخه ګودام همدی د توکی زراعتی نورپه مقام ولسوالۍ د او مدیریت خدماتو اومالدارۍ کرهڼی د ولسوالی

د او زیاتوالی په حاصلاتو د چی تکنالوژی نوی کرنی د همکاری ګډهزراعتی ته هقانانو د کوی پیاوړی سطحه ژوندانه د او اقتصاد دهقانانو

7

Page 17: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

حاصلاتو په غنمو د پرتله په پخوا د سره کرلو او رواجولو په تخمونو شوو اصلاح د غنمو د کی وخت اوس په کړیدی عرضه خدماتڅخه ) کروندی غنمو د جریب یو د چی شویدی رامینځته زیاتوالی تخمونو( ۱۶۰کی ایزو سیمه د به پخوا ، کیږی ترلاسه حاصل منه

څخه ) ځمکی جریب فی اساس په کښت به( )۱۲۰د کی جریب فی چی تخمونه شولو د همدارنګه او کیده ترلاسه حاصل منهتخم ۱۸- ۱۵ خالص ګرام کیلو یو لپاره کروندی د شولو د جریب یو د پیشرفت په تکنالوژی نوی د اوس استعمالیده تخم ګرامه کیلو

حاصل ) جریب فی د چی شویدی عملی کی ولسوالی نرنګ په میتود دغه چی کوی محلی( ۲۱۰کفایت په او دی شوی لوړ ته منهڅخه ) جریب یو د اساس په کښت د شولو د .۱۳۰طریقه کیده( ترلاسه حاصل منه

، ،براکولی شلغم کاهو، ، ګنی ، ،ملی ،کرم پالک ، ګلپیان لکه کیږی کښت سبزیجات النوعه مختلف کی ولسوالی په نرنګ دهر سبزیجات نور داسی او مرچک الوګان، ، هندوانه ، بادرنګ ، توربانجان ، ټینډی ، بانجان رومی ، بینډی ، هوږه ، پیاز ، ګازری

په ) ولسوالی شوی ذکر د حتی( ۴۰۰کال او هوزونو ګرین ، پوشتو په اساس په تخنیکونو عصری او نوی د کرهڼی د کی ځمکه جریبهد ته ولسوالیو پرتو لری او ته مارکیټ سبزیجاتو د ولایت کونړونو د چی کیږی روزل لاندی پلاستیکونو د اساس په تقاضا د مارکیټ د

کی ) فصل یو په څخه ځمکی جریب فی د چی کیږی وړل خاطر په .۴۰،۰۰۰خرڅلاو کیږی( ترلاسه عاید افغانی

چی ) دی موجود باغونه جاتو میوه النوعه مختلف کی ولسوالی نرنګ د( ۳۰۰په ده راغلی لاندی پوښښ د باغونو د ځمکه جریبه( نارنجان څخه جملی د ستروسو د هرکال توګه په د( ۱۴۰بیلګی ولسوالی نرنګ د ته مارکیټونو اخلی د افغانستان د حاصل ټنه

د بهیر کرهڼیز د ډول ځانګړی په چی شویدی رامنځته زیاتوالی وړ پام د کی عایداتو په باغدارانو د چی انتقالیږی څخه مربوطاتویو او سبزیجاتو د قطعات نمایشی جریبه نیم شپږ ، پلاټ نمایشی جریبه دری چی شویدی جوړ هم قطعات نمایشی موخه په لاپرمختګ

. مساعده لپاره تولید د جاتو میوه د موسم ګرم او یخ د چی لری اقلیم معتدل ولسوالی نرنګ د مرغه نیکه د ده موجوده بارکولی د قطعه. ورکوی حاصل ښه دواړه او وی ولاړ بوټی کیلو د کی برخه بله په باغ د او ونی غوزانو د کی برخه یوه په باغ د ًاا مثل کیږی ګڼل هوا

یی: ) مساحت چی لری ځنګلونه طبعی پوری زړه په ولسوالی نرنګ د یو( ۱۱۰۰۰ځنګلونه د کی لسیزو دریو تیرو په رسیږی ته هکتارهکونړ د هم بیا خو شویدی قطعه توګه رحمانه بی په او تخریب ځنګلونه اندازه یو غرض په ګټو شخصی خپلی د لخوا قاچاقبرانو شمیرنرنګ د ریاست کرهنی د ولایت کونړونو د وزارت محترم اومالدارۍ کرهڼی د ، وحیدی الله سیدفضل الحاج صاحب والی محترم ولایت

سږکال ) کی دره په باډیل د همکاری ګډه په مدیریت خدماتو زراعتی د او مقام پلاستیکی( ۲۰،۰۰۰ولسوالۍ په تخمونه جلغوزو دپه چی شویدی کرل کی زمینه ۱۳۹۲خریطو کار د به ته خلکو بضاعته بی او کیږی عملی پروژه نهالشانی د به کی کال ش ه

معیشیت ) دبدیل کی دره په باډیل د همدارنګه او شی دیوالونه( ۱۳مساعده استنادی ، سکیم پایپ ، جوړول سربندونو د لکه پروژیدی رسیدلی ته پای یی کارونه او تطبیق پروژی حوضونو د دنسلونو او او تقویه ده برخه اړینه ډیره داهم چې برخه دمالدارۍ همدارنګه او

. لری جریان او شوی پرمختګ لازیات خاطر په ساتلو ښه او تغذئی دښه دحیواناتو او مخنیوی امرضو د دحیواناتو او داصلاح

په ) هم هغه دی قیمتی ډیر چی دی بوټی زراعتی یو نامه په ګوڅی د څخه ځنګلونو د دری باډیل .۱۵۰د راځی( لاسته تری منهزیرمی :.1 داوبو ولسوالۍ Water Sourcesدنرنګ . دکونړسیند. ویاله لویه دنرنګ. کانال لوی دسالار شوی پورته را څخه سیند دری دپیچ. اوچینی کاریزونه محلی. ټیولونه

ماشین تصفیی د تخمونو د ، پروژی پرمختیایی ډیری موخه په پرمختګ او پیاوړتیا د بهیر کرهنیز کی ولسوالی نرنګ په چی ددی سرهخاطر په دی د شویدی ورکول ټریننګونه اړین مسلکی غیر او مسلکی کی وختونو بیلابیلو په ته بزګرانو او تخمونه شوی اصلاح الات،

8

Page 18: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

او اړتیاوی شته کی ولسوالی یاده په هم نور چی ده اړینه نو کیږدو ټکی پای د ته ستونزو شته کی بهیر کرهنیز ولسوالی نرنګ په چی. شو شاهدان پرمختګ لا د کی راتلونکی په چی شو کار په لاس یی موخه په حل د او راټول ستونزی

ټولنیزوضعیت کې ولسوالۍ نرنګ په

Narang District Social Conditions

دکلنه دی دین مبارک او سپیڅلی داسلام دین شامل ته ژوند ټولنیزو او مکمل یوازینی داچې هغه ده لازمه ئی یادونه چې حقیقت هغهپه دمسلمانانو ئی نعمتونه هغه ټول راواستوه سره دین رښتنی او کتاب ، اخلاقو ، پوهه پوره په استازی خپل تعالی څښتن لوروونکې چېدغه په ئی پیروان خپل چې راوبلل ته ژوند ټولنیز ثابت او منظم یو ئي انسانان شوی تخلیق ټول پرمخ ځمکې د او کړل پیرزو ژوند ټولنیز

وو ساتلی لیری څخه اودوکې فریب ، چل له ئی ژوند ټولنیز خپل چې خلک هغه دین حقانی دغی خپله کړل شتمن او غنی ښه اړوندسره بل له یو ټولنه هریوه او کوی فرق مخ پر دځمکی ژوند ټولیز او ټولنی چې وړده دیادونی دی ګڼلی خاوند دین دپوره ئی خلک هغهډول څرګند او ښکاره حقوق اوسیدونکو ټولو مود کې ټولنه په چې شو خاوندان ژوند ټولنیز داسی د ټول موږ خاطرچې په ددی لری فرقپکی دهرچاحقوق چې دی دین یو داسی دین مبارک داسلام چې ولوستل مو دمخه څرنګه لکه وی خوندی پکی دهرچاحقوق او معلوم

د داسلام خپله او عیار سره دین مبارک داسلام ژوند ټولنیز خپل باید چې ده لازمه نو دی پاک څخه مشکلاتو دهرډول او خوندیدی رابللی ته شاملیدا کې دین مکمل خلک کې کتاب خپل په وتعالی تبارک الله چې لکه شو منونکې معنی مکمله په دین مبارک

کړی . روښانه طریقه طرزاو کولو دژوند ئی پرمخ اودځمکېاحکامو دټولو دین مبارک ددی او دی پیروان حقیقی دین مبارک داسلام قومونه میشت ټول افغانستان هیواد دګران چې ده څرګنده

اوپه دی غښتلی زیات ډیر کې برخه دغه په پرتله په ولایتونو دنورو هیواد بیاد دکونړونوولایت او دی لرونکې داحترام ورته او منونکېقومی ، عالمانو ولسوالیو نرنګ اړوند دکونړونوولایت چې دی لامل همدا کړیدی عملی احکام ټول دین مبارک داسلام کې ژوند خپلشورا خاطر په دحل مشکلاتو اقتصادی او فرهنګی ټولنیزو، ، دامنیتی کې ژوند خپل په ی چیر که چې کړی درک اوځوانانو مشرانو

په نوښت په اداری خپلواکه ارګانونو ایزو سیمه د چې وو همدا کیږدو ټکی دپای ته مشکلاتو شوخپلو کولایی نووبه ولرو ګانیًاا ) تقریب چې شوه جوړه شورا نوموړی هم کې ولسوالۍ نرنګ په او پیل جوړیدل ګانو شورا دټولنیزو کې لری( ۳۵کونړونوولایت غړی

دی ) ډول لاندی په چې شوی جوړی ګانی شورا بیلابیلی کچه په دولسوالۍ چې( )DDAاوهمدارنګه شورا پرمختیائی دولسوالۍاو( )۲۰ نارینه غړی جمله( )۱۰تنه چې دی اناث چې( )۳۰تنه شورا کرامو دعلماء ، کیږی یووالی( ۱۴تنه دملی ، لری غړی تنه

چې ) ټولنه فرهنګی او ،( )۱۷ادبی لری غړی کچه( )CDCتنه په ولسوالۍ دټولی چې شوراګانی پراختیائی شوراګانی( ۵۸کلیوالیچې ) لری اوملاتړ( )۲۳۲شتون دځنګلونوحمایت ، لری غړی چې( )۵تنه لری شتون هم ،( )۵۵شوراګانی لری غړی (۱۴تنه

چې ) لری شتون ګانی شورا یامحلی چې( )۱۴۸کلیوالی ځوانانوشورا د ، لری غړی اوهم( )۲۵تنه لری غړی داران( ۳۰تنه قریه رسمیجمله ) چې شوی اوراجستر مټی( ۸۲ثبت موخه په اوحل کونی دپوره غوښتنو او مشکلاتو دهرډول ولسونو دخپلو چې دی ګانی شورا

په چې دی اوتعهدات جوړښت ګانو دشورا همدا کیږدی ټکی دپای ته مشکلاتو شته سیمی دخپلی شی وکولائی چې دی رانغښتیولسوالۍ نرنګ په اوهمدارنګه شویدی ښه ټولنیزوضعیت او اقتصادی ، فرهنګی ، امنیتی او چټکی چاری پرمختیائی کې ولسوالۍ یاده

په ) چې لری شتون نامه په افغان الدین جمال دسید یوروزنتون دیادی( ۱۳۷۰کې وکړاو کارپیل په ئی ًاا عمل او تاسیس کی کال لمریزنوموړی په اوهمدارنګه ورکوی کړی زده تناسب په نصاب عصری معادل اودمتوسطی بوښت کړه زده په پکی یتیمان ډیرې ولسوالۍ

کې څخه ۴۸۶روزنتون جملی له ددوۍ چې لری شتون شاګردان او ۱۱۹تنه اناث ته )۱۴۴تنه شاګرد هر چې دی لیلیه ئی (۴۰۰تنهنصاب دعصری او شویدی نیول کرائیه په موټری دوه کونکوته زده نهاری ترڅنګ ددی کیږی ورکول قرطاسیه او غذا ، جامی ، افغانۍ

( لابراتواراو ساینسی یو خاطر کړوپه زده دعملی سره )۱۰سره کې( روزنتون نوموړی په چې لری شتون کمپیوټری تنه( ۱۶پائی

9

Page 19: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

( ، جمله( )۱۸استادان چې کارمندان خدماتی او په( ۳۴اداری لوړاوی د کچی علمی د ژوند د هیوادوالو خپلو د چی کیږی تنه. کوی ځلی هلی کیدونکی ستړی نه خاطر

وضعیت روغتیائی ولسوالي نرنګ د

Health Situation at Narang District

د او پرمختک د ټولنی د شوه جوړه استراتیژی انکشافی ملی اړخیزه هر کچه په هیواد د سره راتګ په نظام جمهوری د ته افغانستاناساس همدی ووپه خدمات روغتیایی رکن دریم یی لاندی عنوان تر پیاوړتیا د اقتصاد

نظام دصحی ونیوچه تصمیم مسولینو وزارت روغتیامحترم عامی ددی هم په نو کړی جوړ اوپلانونه پالیسی،ستراتیژی واضح دجوړولوپخاطرباید

په )۱۳۸۳منظور خدماتومجموعه اساسی دصحی کی ( BPHSکال او ۲۰۰۵( دشفاخانوپالیسی ( EPHSکی او موخه ددی چه شوی جوړی

او عادلانه پرتوسیموکی مرکزاولری په خدمات صحی ووچه دا کیفیتهبا مقصدت وی په کی کلونوکېو لورڅرویچه ډګر صحی په ولایت کونړ د

پرمختګ طبې وشوډېر رسیدلی( ۴۵) مرکزونهچه )ته او دېفعال( 260 کې والېت ټول په پوستې کوې یصحې روغـــــــــــتیائی ت دری څخه جملی له ددوۍ چې

یو )CHC ،,BHCکلینیکونه ) روغتیائی( ۱۷او )Sub Centerاو جامع چی لری شتون کې ولسوالۍ نرنګ پوستی روغتیائیمرکز( ) CHCمرکز) روغتیائی اساسی ، نرنګ او( BHCمرکزی ، کې سیمه قلاوونو په دری باډیل اړونده ولسوالۍ دنرنګ چې

مرکز ) روغتیائی ټولو( Sub Centerفرعی پدی چې کوی وړاندی خدمات هیوادوالوته خپلو کې سیمه میرخانۍ ولسوالۍ دنرنګ ، مشاور روانی ، مدیران اداری ، لابرانت ، فارمسیس ، واکسیناتوران ، ګانی قابله ، نرسان ، ډاکټران روغتیاپوستوکې کلینیکونواو

وخت خپل په وړاو دښه ولسوالۍ نرنګ چې شو نوویلی وکړو یادونه کې مجموع په که دی موجود امبولانسونه او کارمندان خدماتیخاطر ) په کونی دعرضه کلینکونواو( ۵۴دخدماتو دری په عرضه ۱۷تنه د خدماتو ښه دهمدی دی بوښت دنده په پوستوکې روغتیائی

ته ) اسانتیاو روغتیائی رسی لاس خلکو د مهال اوس پراساس دی( .۹۰کولو شوی لوړ ته سلنه

صحیګولسوالید

نرن

خدماتودپرسونل

تشکیل

روانیمشاور

لابرانت فارمیسس واکسیناتور قابله نرس MD ډاکټر

1 1 1 4 4 2 4

2 وایزر سوپر 1 اداریمدیران

34 خدماتیکارمندان

کتنه ډول لنډ په ته کارکوونکو روغتیایی کی ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوالی نرنــــــګ پهآا اوسط ورځی د سره درلودلو په امبولانس عراده یو د او پرسونل کم ډیر په چی شو ویلی او 340نو کیږی تداوی او مریضانومعاینه تنه

هیوادوالو دخپلو او ایجاد کې سیمو داړتیاوړ ودانۍ او کلینیکونه مجهز او ښه دی یاله او ورته دیته چې ده کې پام په هم کې راتلونکې پههغه ټول کې نتیجه په برابرونی امکاناتو د او اړتیالری ته امکاناتو کافی څه داهر چې ده معلومه بهتره ته تاسی وګرځی مصدر دخدمت

شی . کیښودل ټکی دپای به ته مشکلاتو روغتیائی هیواد د او پوره لری شتون چې اړتیاوی

11

Page 20: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

90 %

10 %

ته خـدماتو صـحی رـاسی لاس ـخـلکو د کی ولـسوـالـۍ نرنګ په

السرا>سی ن>هالسرا>سی

11

12

Page 21: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

وضعیت پوهنی د کی ولسوالي نرنګ په

Narang District Education Conditions

د ) قانون اساسی ملی افغانستان د چی څرنګه لسیزو( ۴۳لکه تیرو که ولی دی حق اتباعو ټولو د افغانستان د کړه ذده مخی له مادی د تیاری توری دا او جوړکړو پرمټ تعلیم د هیواد خپل او راونغاړو مټی چی راځی نو وه سیوادی بی لامل ټول جنګونو د نو شوو ځیر ته

ورستیو دی په چی شوو ویلی نو کړو ختمی ذریعه په تعلیمبدلون ډیر کــــــی کچه تعلیمی په ولسوالی نرنګ د کـــــــــی

پوهنی د کی ولسوالۍ نرنګ په توجو ستاسی چی راغلیراجلبوو ته :وضعیت

تعلیماتو ) عمومی د اړوند مدیریت پوهنی ولسوالی (۲۲نرنګ( ، مکاتب )۷بابه چی( لیسی )۴بابه دهلکانو( (۳بابه

( ، انجونودی د او( ۲بابه هلکانو د یی یوه چه متوسطی بابههمدارنګه ) ده دانجونو یی لری( ۱۳بله ښوونځی ابتدایه بابه

څخه ) جملی هغی د انجونو( )۲چی د هلکانو( ۵بابه د بابه( ښوونځیو( ۶او ذکرشویوو پورته د دی ښوونځی ابتدایه مختلط

)۷څخه ) او( سردسیر لری موقیعت کی دره په باډیل د چه مکاتب نقطو( ۱۵بابه مختلفو په ولسوالیو نرنګ د چی مکاتب نور بابهکی ) برخه په تعلیماتو اسلامی د دی سیر ګرم لری موقیعت چی( )۳کی لری وجود مدرسی دینی )۲بابه انجونواو( د د( ۱بابه باب

مجموعه ) کی تعلیماتو عمومی او اسلامی په چی شوو ویلی نو لپاره دی( ۱۱۱۸۳هلکانو له چی دی بوښت کړه ذده په شاګردانڅخه ) او( )۶۳۱۰جملی هلکان د( )۴۸۷۳تنه چی دی چی( )۲۱۴انجونی خوا له ښوونکو ورته( ۱۱تنه دی ښځینه یی تنه

( رنګه همدا کیږی )۱۷تدریس او( کارکوونکی اداری تنه( ۵۹تنهټولی اجیران چی بیایی پرمخ چاری خدماتی او اداری ، تدریسی چی دیمجهز لیسی لپاره کړی ذده دعملی علومو ساینسی د کوونکو ذده د یی

او علمی د کوونکو ذده او ښوونکو د چی لری کتابخانی او لابراتوارونهپه نرنګ او برنرنګ د همدارنګه کیږی استفاده تر کی سطحو تدریسیکی وخت فارغ په چی لری شتون هم میدانونه سپورتی کی ښوونځیو

نور تری استعدادونه بدنی یی څو تر اخلی ګټه کی ډګر سپورتی په شاګردان) هم کی نتیجه په پرمخـــــتګ ښه د پوهنی د ولسوالی نرنګ د شی پیاوړی۷۰. ده( موندلی لاره بریالیتوب د ته پوهنځو مختلفو کی ازموینه په کانکور د کوونکو ذده سلنه

مدیریت کړی ذده سواد د کی چوکاټ په مدیریت عمومی پوهنی د :دنرنګLiteracy Department in Narang Education Sub-Directorate Framework

اړوند ) مدیریت چی( )۸ددی ښوونکی ،( )۱۶تنه او( )۲کورسونه نظارت د همدارنګه( ۱تنه او مدیر Enhancementتنof Literacy in Afghanistan )ELA()۵۰(( د چه ښوونکی ددی( ۱۰۰تنه لری غاړه په مسوولیت تدریس د کورسونو

13

Page 22: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

د کوونکی ذده اکثره تر ۱۵څخه کی )۴۰نه کورسونو پدی سره ډول مجموعی په چه لری عمرونه زده( ۲۵۰۰کاله په کوونکی ذده. لوبوی رول مهم کی راټیټیدلو په سطحی د سیوادۍ بی د ولسوالۍ نرنګ د چه دی بوخت کړه

کتنه ته حالت زیربنائی ولسوالي نرنګ د

Narang District Infrastructure Situation

په پلونو د چاری پرمختیایی دبل یو ترڅو وی اړتیا ته پرمختګ یووخت سکتورونو ټولو د خاطر په پرمختګ د هیواد یو د چی څرنګه لکهکی برخو خپلو په سکتورونه ټول باید راځی پرمختګ چی کی هیواد یو په همداراز وی اړین نښلوی سره دبل یو سیمی دوه چی څیر

پاملرنه ته اړخونو ټولو موخه په پرمختګ د هیواد خپل د جمهوریت اسلامی افغانستان د چی وو لامل همدا یوسی پرمخ چاری خپلیټولو په سکتور زیربنا د کی هیواد په چی وو هغه ورسوی ځان ته پوړیو لوړو پرمختګ د کی برخو ټولو په کی راتلونکی په ترڅو وکړهکی ستونزو اوسیدونکو د او پلی پروژی پرمختیایی زیربنایی ډیری کی ولسوالیو اړوند ولایت ددی او ولایت کونړونو د بیا تیره په ولایت

: کوو یادونه توګه لاندی په څخه پروژو شوو تطبیق د کی ولسوالی نرنګ په چی راوست کمی

۱. رغونه – ډول اساسی په کانال عمومی نرنګ د

ډول – ۲ اساسی په سرک متره کیلو څلور د دری د باډیل دجوړول.

۳. کلینک – کی ساحه لمټک د لپاره نرنګ ټول د

۴. کلینک – میرخانی د کی دره باډیل

۵. ودانی – مکتب متوسطه قلعونو د

۶. جوړونه – سربند لپاره ډاګ کوټکی د

.۱۶شپاړس– ) ۷ څاګانی( ژوری اوبو پاکو د

۸. ودانی – لیسی انجونود او نرنګ بر د

۹. ودانی – مکتب ابتدایه د لمټک د

ودانی – .۱۰ مسجد جامع نرنګ کوز

ودانی – .۱۱ مدرسی دینی باب یو

ودانی – .۱۲ ښونځی متوسطه ذکور کوټکی د

۱۳. ودانی – ښونځی متوسطه چارقلعه د

ودانی – .۱۴ لیسی د ذکورو د برنرنګ د

کی – ۱۵ ولسوالی ټوله .۲۷په څاګانی اوبو پاکو د

14

Page 23: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

۱۶. دی – شوی ورکړل سهولتونه سری او تخم د لخوا موسیسی ایرا د

۱۷. جوړونه – ټکری لوی ته سیند کی ساحه په ونګی د

۱۸. پخول – کوڅو د کلی د برنرنګ د

ته – )۱۹ ساحی توحیداباد او شړلو .۶۰۰د دیوال( استنادی متره

۲۰. رغونه – سربندونو واړه کلی د ګانو اخندزاد برنرنګ

۲۱. پروژه – سرک فرعی نرنګ کوز د

۲۲. پروژه – سرک فرعی ګانو قلعه د

۲۳. دیوال – استنادی ته بیلی لاندی برنرنګ د

۲۴. ودانی – لپاره پرسونل امنیی قوماندانی د

ودانی – .۲۵ ګودام لوی د لپاره هقانانو د کی برنرنګ

۲۶. رغونه – سرک فرعی د پوری پل پشد تر څخه کوټکی د

۲۷. ودانی – مکتب لپاره انجونو د کی لمټک

۲۸. ودانی – لیسی د نرنګ بر

۲۹. ودانی – ښونځی متوسطه د کی برنرنګ

۳۰. پل – لوی سیند لوی په کونړ د ترمنځ پشد او کوټکی د

۳۱. رغونه – دیوال استنادی بیلی چګلی د کوټکی د

۳۲. رغونه – دیوال استنادی کی ساحه په قلعه چهار کروندی داوقلعه – ) (۳۳ کوزنرنګ ، کړمار ، کوډو ، برنرنګ کلیو پنځه په نرنګ د چی ده موسیسه حیریدونکی نه او واقعی هغه کور مرسی

کړیدی ) ( . پلی او توزیع یی خواړه او چرګان ، چکونه پل ، لاری ، سربندونه څاګانی، پروژی نوع پنځه کیودانی – .۳۴ ګودام د خوا له موسیسی ایرا د کی ساحه په کوټکی د۳۵. پخول – کوڅو د کلی د کوټکی دبرق – ۳۶ سولر د سرک عمومی په نرنګ ټول .۷۲د درول پایاګانولپاره – ۳۷ احیا‌ء د ځنکلاتو .۵د کول پلی پروژو النوع مختلفد – ۳۸ نرنګ .۸۰۰۰د رغونه سربند عمومی لپاره ځمکی جریبه۳۹. رغونه – ډول اساسی په کانال عمومی نرنګ د۴۰. ودانی – چارو اداری د لپاره پرسونل ټول د مقام ولسوالی د۴۱. ودانی – مکتب د کوډو د۴۲. ودانی – مکتب تری د کوټکی د

15

Page 24: kunar.gov.afkunar.gov.af/Content/files/Narang District Profile.docx · Web viewد نرنګ ولسوالی د کونړونو ولایت دمرکزاسعداباد څخه په (۱۷)

۴۳. رغونه – ودانیو لپاره کنډک غبرګون چټک د کی ساحه په لچګلی د۴۴. ودانی – لیسی د کی ساحه په شینو د دری باډیل د

نرنګ په چی ریاست رغونی بیا او پراختیا کلیو د چی خوا له بخش بل یو له دولت اسلامی د زمونږ کی مربوطاتو ټولو په ولسوالۍ دنرنګیی کی یی )۵۹ولسوالی پرمټ او جوړی شوراګانی مستفید( ۱۸۵کلیوالی تری اولس ټول او دی کړی پلی پروژی وړ ضرورت د نوری

مربوط ولسوالی دی د باندی پروژو شوی تطبیق پدی او د . ۷۵دی او غوښتنه په ولسونو د پاتی باقی او دی شوی پوره ضرورتونه سلنهپراختیایی خوا له اداری نرنګ د لپاره کولو پوره د ضرورتونو پاتی د همکاری په شوراګانو د ولسوالی د اساس په هدایت د مقام ولایت

. دی شوی استول ته مقام محترم ولایت د موخه په اجرااتو بعدی د او جوړ پلان

پای

درنښت په

16